Sunteți pe pagina 1din 4

Cod PS-04/F2

RISCURI INERENTE Rev. 0


ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR Pag. 1/4

COMPARTIMENT CONTABILITATE – ACHIZITII SI RESURSE UMANE (activitatea de


achizitii publice)

RESPONSABIL RISC:
Nr.
Crt Denumirea activitatii Risc asociat
.
Întocmirea programului anual al achiziţiilor publice
1. P- Intocmire si transmitere note interne catre Probabilitatea omiterii transmiterii
structurile entitatii in vederea solicitarii necesarului de notei interne catre una din structuri.
achizitii.
2. P-Centralizare necesitati şi modalităţi de obţinere. Omiterea centralizarii uneia sau mnai
multe necesitati.
Procedura identificata
necorespunzatoare.
3. P-Punerea produsului / serviciu / lucrare ce urmează a Punerea eronată a produsului ce
fi achiziţionat în corespondenţă cu CPV. urmează a fi achiziţionat, a prestării de
serviciu, sau a lucrării de investiţie în
corespondenţă cu codurile CPV;
4. P-Definitivarea planului ulterior aprobarii bugetului. Omiterea unor proceduri .
Introducerea suplimentar a unor
proceduri.
Alegerea aleatoriea unei proceduri de
achizitie
Elaborarea documentaţiei de atribuire/de selectare
5. P-Stabilire cerinţe minime de calificare, dacă este Acceptarea la procedura a unor
cazul criterii de selectare potentiali ofertanti neeligibili
Prezentarea la procedura unui numar
mare de ofertanti, ceea ce conduce la
ingreunarea finalizarii procedurii
6. P-Stabilire criteriu de atribuire Intarzierea publicarii
anuntului/invitatiei de participare in
SEAP
7. P-Dacă este cazul, solicitare garanţie de participare Solicitarea unor sume care sa restranga
concurenta.
8. P-Completarea Fişei de date a achiziţiei Intarzierea lansarii procedurii in SEAP
9. P-Stabilire formulare şi modele Stabilire eronată a formularelor şi
modelelor;
Intarzierea lansarii procedurii in SEAP
10.P-Stabilire clauze contractuale Incheierea unor contracte
dezavantajoase pentru ambele parti.
11.P-Anunţ către Ministerul Finanţelor Publice privind Incalcarea legii in ceea ce priveste
verificarea procedurală (atunci cand este cazul) procedura de achizitie, de negociere
fara publicarea unui anunt de
participare
12.P-Definitivare documentaţie de atribuire Definitivare cu erori a documentaţie de
atribuire;
Documentaţia de atribuire nu cuprinde
Cod PS-04/F2
RISCURI INERENTE Rev. 0
ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR Pag. 2/4

Nr.
Crt Denumirea activitatii Risc asociat
.
toate elementele;
Intarzierea continuarii procedurii de
atribuire
Chemarea la competiţie
13.P-Publicarea anuntului de intentie (daca este cazul). Intarzierea demararii procedurii
14.P-Publicarea anunţului de participare/invitatie de Intarzierea demararii procedurii
participare
15.P-Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire. Respingerea de catre ANRMAP a
anuntului/invitatiei de participare
16.P-Răspuns la solicitări de clarificări. Intarzierea procedurii prin decalarea
termenului de depunere oferte.
Aparitia contestatiilor la aplicarea
procedurii
Lipsa de informare a ofertantilor
17.P-Activitati legate de contestarea documentatiei de Intarzierea procedurii prin decalarea
atribuire. termenului
Anularea procedurii.

Derulare procedură de atribuire


18.P-Emiterea actului administrativ respectiv deciziei de Imposibilitatea constituirii comisiei de
constituire a comisiilor. evaluare a ofertelor
19.P-Completare de cei din comisia de evaluare a Aparitia conflictelor de interese
declaraţiilor de confidenţialitate şi conflict de interese
(dacă este cazul se va trece la modificarea comisiei de
evaluare în cazul în care se constată un conflict de
interese)
20.P-Deschiderea ofertelor la data si ora indicate in Incalcarea legislatiei privind achiziiile
anuntul/invitatia de participare. publice
Privarea ofertantilor de dreptul de a
participa la sedinta de deschidere
21.P-Examinare şi evaluare oferte Evaluarea incorecta a unei oferte
Stabilirea ofertei câştigătoare pentru alt
ofertant decât cel îndreptăţit
22.P-Stabilire ofertă câştigătoare Intarzierea finalizarii procedurii
23.P-Anulare procedură, dacă este cazul Intarzieri in achizitia
produsului/serviciului/lucrarii.
Atribuire contract de achiziţie publică sau încheiere acord cadru
24.P-Finalizarea procedurii de evaluare prin transmiterea Informare incompleta a ofertantilor.
de comunicari tuturor ofertantilor participanti la Aparitia contestatiilor
procedura
25.P-Respectarea perioadei de aşteptare. Aparitia contestatiilor.
26.P-Dacă este cazul, soluţionarea contestaţiilor Intarzierea finalizarii procedurii
Anularea procedurii.
27.P-Semnare contract/încheiere acord cadru Intarzieri realizare servicii/lucrari/
achizitionare produse .
Cod PS-04/F2
RISCURI INERENTE Rev. 0
ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR Pag. 3/4

Nr.
Crt Denumirea activitatii Risc asociat
.
28.P-Transmiterea spre publicare anunţ de atribuire. Omitere transmitere anunt de atribuire
Intarzieri in transmiterea anuntului de
atribuire.
Aplicarea de sanctiuni de catre
ANRMAP
Încheiere dosar de achiziţie publică
29.Definitivare dosar de achiziţie publică Lipsa unor documente la dosar.
Imposibilitatea arhivarii dosarului
30.Intocmirea opisului dosarului de achiziţie Acces ingreunat unlterior arhivarii
31.P-Dacă este cazul, constituirea garanţiei de bună Imposibilitatea de a sanctiona ofertantul
execuţie. in cazul indeplinirii defectuoase a
serviciilor/lucrarilor.
32.P-Retinerea sumelor prevazute de prevederile legale Omisiunea retinerii sumelor.
in cazul unor contestatii respinse. Oferta si garantia de participare nu mai
sunt in perioada de valabilitate.
33.P-Restituirea garantiei de participare. Omisiunea restituirii garantiei de
participare.
34.P-Transmiterea dosarului de achizitie la Intarzieri in transmiterea dosarului la
compartimentul de resort. compartimentul de resport.
Achizitia directa
35.P-Identificarea necesitatii achizitiei Identificarea cu intarziere a necesitatii
achizitiei
36.P-Estimarea valorii achizitiei Estimarea eronata a valorii achizitiei
Fragmentarea achizitiei pentru
realizarea unei cumparari directe
37.P-Determinarea cerintelor de calificare Determinarea unor cerinte fara
relevanta fata de obiectul
comenzii/contractului
38.P-Intocmirea unui caiet de sarcini(daca este cazul) Intocmirea necorespunzatoare a
caietului de sarcini
39.P-Comunicarea datelor necesare realizarii cumpararii Comunicarea cu intazriere a datelor
directe catre Biroul achizitii publice necesare/necomunicarea acestora
40.P-Identificarea cumpraraii directe in Planul anual al Lipsa identificarii in plan
achizitiilor publice
41.P-Stabilirea codului CPV aferent achizitiei Identificarea eronata a codului
CPV/fragmentarea achizitiei
42.P-Publicarea achizitiei directe pe site-ul indicat Lipsa publicarii pe site
43.P-Desemnarea castigatorului dintre ofertele depuse Posibilitatea inexistentei unei oferte
corespunzatoare
44.P-Transmiterea pe site a rezultatului procedurii Omiterea transmiterii pe site a
rezultatului procedurii
45.P-Alegerea unei oferte din catalogul electronic Lipsa unei astfel de oferte in catalog
46.P-Transmiterea unei cereri de oferte la ofertantii Lipsa unei astfel de oferte in catalog
existenti in baza de date a compartimentului
Cod PS-04/F2
RISCURI INERENTE Rev. 0
ASOCIATE ACTIVITĂŢILOR Pag. 4/4

Data:

Intocmit: