Sunteți pe pagina 1din 5

CAMERA DE CONTURI BACĂU

Sinteza
rezultatelor acțiunii de audit
desfășurate la UATC Secuieni

1. Denumirea acțiunii de audit efectuată: Audit financiar privind contul anual de execuție
bugetară pe anul 2019
2. Perioada efectuării acțiunii de audit: 03.11 -11.12.2020

3. Informații sintetice privind indicatorii bugetari ai entității verificate


mii lei
Prevederi Prevederi Încasări/ % din % din
inițiale definitive Plăți prevederi prevederi
efectuate inițiale definitive
1 2 3 4 5

A.VENITURI - TOTAL (1+..+5) 7.088 7.859 5.133 72,4 65,3


1.Venituri din impozite, taxe, contribuții, alte 619 699 653 105,5 93,4
vărsăminte, alte venituri
2.Cote și sume defalcate din impozitul pe venit 794 810 661 83,2 81,6
3.Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 1.663 2.260 2.257 135,7 99,9
4.Subvenţii de la alte nivele ale administrației 3.881 3.763 1.281 33,0 34,0
publice
5.Sume primite de la UE/alți donatori în contul 131 327 281 214,5 85,9
plăților efectuate și prefinanțări
B.CHELTUIELI-TOTAL (1+…+13) 7.122 8.024 4.905 68,9 61,1
1.Cheltuieli de personal 1.733 1.820 1.774 102,4 97,5
2.Bunuri şi servicii 1.012 1.428 1.238 122,3 86,7
3. Dobânzi 8 8 8 100,0 100,0
4. Subvenții 0 0 0 0,0 0,0
5. Fonduri de rezervă 0 0 0 0,0 0,0
6. Transferuri între unități ale administrației publice 50 50 33 66,0 66,0
7. Alte transferuri 0 0 0 0,0 0,0
8. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 131 327 281 214,5 85,9
nerambursabile
9. Asistență socială 167 206 178 106,6 86,4
10. Alte cheltuieli 35 52 49 140,0 94,2
11.Cheltuieli de capital 4.015 4.216 1.433 35,7 34,0
12. Operațiuni financiare 0 0 0 0,0 0,0
13. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate -29 -83 -89 306,9 107,2
în anul curent
C.EXCEDENT/DEFICIT (A-B) -34 -165 228

4.Structura și sumele estimate ale abaterilor constatate


mii lei
Venituri Prejudicii Abateri
suplimentare financiar-
contabile
1.UATC Secuieni - activitatea proprie 64 342 79
2. Ordonatorul terțiar de credite - 0 0 0
Școala Gimnazială Secuieni
Total sume 64 342 79

1
5. Principalele constatări

Suma
Obiectivele urmărite Explicații succinte privind constatarea/abaterea
estimată a
abaterii
( mii lei)
Elaborarea și
Urmare verificării modului de fundamentare și autorizare 0
fundamentarea proiectului
a bugetului general al unității administrativ-teritoriale, s-a
de buget pe anul 2019,
constatat faptul că nu a fost creat fondul de rezervă
precum și autorizarea,
bugetară în cotă de până la 5% din totalul cheltuielilor, pentru
legalitatea și necesitatea
finanțarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute apărute în
modificărilor aduse
cursul exercițiului bugetar;
bugetului aprobat
1. S-a constatat efectuarea de înregistrări în contabilitate 75
Exactitatea și realitatea
fără a avea la bază documente justificative întocmite
datelor reflectate în
corespunzător, scăderea din evidența contabilă la momentul
situațiile financiare
achiziției a unor materiale consumabile, fără a exista
documente din care să rezulte utilizarea în legătură cu
activitatea entității, active necurente (imobilizări necorporale
și corporale) evidențiate necorespunzător pe categorii şi
obiect de evidență;

2. Din verificarea modului de evidențiere a carburanților, s- 4


a constatat că entitatea a procedat în mod eronat la
înregistrarea direct pe cheltuieli a contravalorii BCV-urilor
(bon cantitativ valoric) în momentul achiziției. Din compararea
datelor și informațiilor din foile de parcurs și bonurile cantitativ
valorice date în consum, a rezultat o diferență ce nu poate fi
justificată;

3. Până în prezent, UATC Secuieni nu a procedat la darea în 0


administrare către Școala Gimnazială Secuieni a bunurilor
din domeniul public în care aceasta își desfășoară activitatea
(bunuri imobile construcții și terenuri) și nici la
predarea/preluarea pe bază de protocol a bunurilor din
domeniul privat de natura mijloacelor fixe și obiectelor de
inventar utilizate de unitățile de învățământ și care au fost
procurate/primite și gestionate de ordonatorul principal de
credite. Urmare acestui fapt, bunurile nu au fost reflectate
în evidența contabilă și nici inventariate de unitatea
școlară, conform prevederilor legale în vigoare.

Cu privire la controlul intern/managerial, auditul intern şi 0


Organizarea,
controlul fiscal s-a constatat procedurile operaționale pentru
implementarea și
activitățile specifice nu sunt actualizate cu prevederile legale
menținerea sistemelor de
în materie şi implementate; viza pentru CFPP nu conține în
management și control
toate cazurile elementele obligatorii (numărul sigiliului
intern (inclusiv audit
deținut de persoana desemnată, data efectuării controlului de
intern)
viză); nu este organizat compartimentul de audit public intern.

1. Pentru o serie de contribuabili persoane fizice, 6


Modul de stabilire,
compartimentul de impozite şi taxe locale al primăriei, nu a
evidențiere și urmărire a
calculat şi înregistrat în evidența fiscală și contabilă,
încasării veniturilor
impozitul pe clădiri datorat pentru clădirile construite în
bugetare, în cuantumul și
perioada 2017-2020, deoarece nu au fost recepționate la
la termenele stabilite de
finalizarea lucrărilor;
lege
2. S-a constatat necalcularea de către compartimentul 2
impozite şi taxe a impozitului datorat de persoane
fizice/juridice, care desfășoară activități în clădiri
2
nerezidențiale, contrar prevederilor Codului fiscal;

3. S-au constatat diferențe între suprafața de teren arabil 31


extravilan şi intravilan impusă de serviciul impozite şi taxe
și cea înregistrată la registrul agricol. Diferențele constatate
ca fiind neimpuse, se datorează faptului că o suprafață de
193,04 ha deținută de contribuabili nu a fost pusă în posesie,
iar suprafața de 554,57 ha constituie rezervă retrocedabilă,
dar este utilizată în fapt de contribuabili, fără a fi
impozitată;

4. S-a constatat faptul că în anul 2019 nu s-a emis 2


autorizație/viză de funcționare şi nu s-a stabilit și încasat
taxa de funcționare pentru un număr de 14 contribuabili,
care desfășoară activități lucrative;

5. În cazul unui număr de 31 contribuabili persoane fizice, s-a 4


constatat executarea de lucrări de construcție a unor clădiri,
fără certificate de urbanism şi autorizație de construire
eliberată de compartimentul urbanism;

6. Nu s-a stabilit și încasat, taxa de salubritate de la toate 19


persoanele juridice de pe raza comunei Secuieni, dar și
acordarea nelegală de scutiri la plata taxei de salubrizare,
datorată de contribuabili persoane fizice în anul bugetar 2019;
executarea în anul 2019 a unor servicii de decolmatare şi
curățare canalizare şi cămine vizitare, vidanjare fose septice
la apartamentele din blocurile comunei, fără a fi recuperate
din taxa specială anuală stabilită prin HCL.

1. În anul 2019, UATC Secuieni nu a efectuat inventarierea 0


Calitatea gestiunii
bunurilor de natura domeniului public şi privat aparținând
economico-financiare
entității în conformitate cu prevederile legale; nu a efectuat
reevaluarea bunurilor, conform prevederilor actelor
normative în vigoare, în sensul stabilirii valorii juste a acestora
ținându-se seama de inflație, utilitatea bunului, starea acestuia
și de prețul pieței;

2. S-a constatat că în perioada 2017-2019, entitatea nu a 0


actualizat inventarul domeniului public al UATC Secuieni,
cu valoarea investițiilor realizate în această perioadă;

3. S-a constatat efectuarea nejustificată a unor plăți către 3


personalul din aparatul de specialitate sub forma
compensațiilor în bani prevăzute prin statutul personalului
voluntar din serviciile de urgență voluntare, fără ca angajații
primăriei să poată beneficia legal de această formă de
remunerație;

4. S-a constatat că entitatea a acordat nelegal primarului și 13


viceprimarului, indemnizația în cuantum majorat cu sporul
pentru gestionarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, în
sensul că procentul acordat este de 20% față de 15%, contrar
prevederilor pentru activitatea prestată în proiecte finanțate
din fonduri europene nerambursabile;

5. S-a constatat plata nelegală a unor sume în baza unui 13


contract încheiat cu o persoană juridică de drept privat, având
ca obiect "Consultanță privind contul anual de execuție
bugetară. Servicii de consultanță privind managementul
activităților aferente execuției bugetare", pentru servicii

3
externalizate în scopul realizării activităților privind
implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern
managerial al entității publice (SCIM);

6. S-a constatat încheierea unui contract de servicii de 28


consultanță pentru implementarea GDPR, servicii care nu au
fost prestate în termenul convenit, dar cesionate unui alt
operator economic, care nu a respectat obiectivul principal al
contractului, rezultând utilizarea nelegală a unor credite
bugetare;

7. Comuna Secuieni nu a respectat prevederile legale cu 0


privire la achizițiile publice în sensul că:
- nu a respectat obligația de a publica în SEAP extrase ale
programului anual al achizițiilor publice, precum şi orice
modificare asupra acestora;
- achizițiile pentru serviciile de reparații curente, s-au făcut
fără a fi întocmite referate de necesitate, caiete de sarcini;
- prestatorii nu au prezentat oferte de preturi a elementelor
utilizate în prestarea serviciilor;
- încălcarea prevederilor legale prin divizarea contractelor;
- nu a respectat obligația de a utiliza catalogul electronic
pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o
secțiune dedicată a web-site-ului propriu/ANAP sau a SEAP;
- s-au încheiat și plătit simultan contracte cu doi furnizori
pentru consultanța în domeniul achizițiilor publice, obiectul
prestației fiind același și plățile având caracter dublu;

8. S-a constatat plată nelegală privind consultanță în 38


domeniul achizițiilor publice fără ca prestatorul să-și fi
îndeplinit obligațiile asumate prin contract. Mai mult, entitatea
a încheiat un nou contract de consultanță în domeniul
achizițiilor publice cu un alt operator, pentru a căror plăți nu
au fost întocmite şi prezentate rapoarte de activitate cu
serviciile prestate lunar, aceste servicii nu au fost
recepționate de către UATC Secuieni;

9. S-a constatat că, în perioada 2017-2020, unitatea verificată 30


a încheiat cu DGASPC Bacău acorduri de asociere pentru
îngrijirea și protejarea drepturilor persoanei cu handicap în
centre rezidențiale, achitând în acest scop în mod eronat și
sumele care sunt puse de lege în sarcina Consiliului
Județean Bacău, conform dispozițiilor legale privind protecția
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

10. În cazul lucrărilor de reparații drumuri comunale, s-a 13


constatat faptul că nu există o antemăsurătoare a lucrărilor
de executat; nu au fost întocmite procese verbale de
recepție a lucrărilor executate, nu sunt identificate străzile
unde s-a așternut şi nici dimensiunile stratului de balast;
tichetele de cantar atașate avizelor de însoțire a mărfii au
înscrisă o distanță mai mare decât cea real parcursă până
la depozitul produselor de balastiera;

11. Au fost efectuate plăți peste nivelul legal datorat către 24


diverși prestatori persoane fizice și întreprinderi individuale în
baza unor convenții civile, contracte de prestări servicii/lucrări
și situații de lucrări, fiind acceptate sume majorate nejustificat.
Astfel, pentru manoperă au fost înscrise contribuții sociale,
deși emitenții facturilor nu au calitatea de plătitori de
contribuții;

4
12. S-a constat că la finele ultimelor exerciții financiare, contul 1
542” Avansuri de trezorerie” prezintă un sold final debitor în
sumă de 400 lei, rezultând ca suma acordată ca avans nu a
fost restituită și nu au fost calculate penalități;

13. S-a constatat că unitățile de cult care au beneficiat de 26


sprijin financiar de la bugetul local au prezentat ca
documente justificative, facturi emise înainte de primirea
sprijinului financiar;

14. S-a constatat achiziționarea a unui telefon SmartPhone 3


dat în folosință fostului viceprimar. Acest obiect de inventar nu
a fost inventariat la sfârșitul anului 2019 şi nici nu a fost
predat de către acesta la terminarea mandatului în anul
2020;

15. S-a constatat executarea unui puț de apă prin foraj la 1


grădinița din satul Glodișoarele, pentru care prestatorul a
facturat lucrări nereale privind serviciile facturate și
decontate, de asemeni nu s-a constituit prin rețineri succesive
garanția de bună execuție;

16. S-a constatat în cazul contractului de lucrări privind 149


”Înființarea rețelei de canal ape uzate menajere şi a stației de
epurare în comuna Secuieni, județul Bacău”, faptul că
entitatea a acceptat și decontat în mod nejustificat,
actualizarea manoperei și contribuției asiguratorii de muncă,
majorarea cheltuielilor indirecte și a profitului, cu încălcarea
prevederilor legale.

6.Măsurile luate operativ de conducerea entității auditate pentru înlăturarea deficiențelor


constatate
 pentru toți contribuabilii care nu și-au îndeplinit obligația de a se înregistra ca plătitori,
de a declara și de a achita obligațiile către bugetul local, aflați în situațiile consemnate, organele
fiscale au stabilit cuantumul sumelor datorate de aceștia bugetului local.

7.Opinia de audit/Concluzii
Misiunea de audit financiar a fost realizată în conformitate cu prevederile
Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților specifice ale Curții de Conturi,
precum și valorificarea actelor rezultate din aceste activități, aprobat prin Hotărârea Plenului Curții
de Conturi și cu respectarea standardelor proprii de audit.
În opinia echipei de audit, datorită efectelor denaturărilor semnalate și prezentate mai
sus, situațiile financiare in ansamblul lor, nu prezintă fidel performanța financiară a UAT Comuna
Secuieni la data de 31.12.2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în
perioada auditată, fapt pentru care, în conformitate cu prevederile din Regulamentul de organizare
și desfășurare a activităților specifice ale Curții de Conturi și valorificarea actelor rezultate din aceste
activități, auditorii publici externi au formulat OPINIE CONTRARĂ.

8.Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi


Abaterile constatate se află în stadiu de valorificare.