Sunteți pe pagina 1din 81

DIRECŢIA DE MUNCĂ, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE

SOCIALĂ

1
CUPRINS:

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI ......................................................................................................3


CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT ...........................................................................................7
ORDIN DE SERVICIU .....................................................................................................................................................7
DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ ............................................................................................................................8
NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN .............................................. 10
COLECTAREA SI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR .............................................................................................................. 11
ANALIZA RISCURILOR............................................................................................................................................... 17
Lista centralizatoare a obiectelor auditabile .......................................................................................................... 17
Identificarea riscurilor ............................................................................................................................................ 20
Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor ................................................ 25
Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului .................................................................................... 27
Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor .............................................................................................. 33
Tabelul punctelor tari si punctelor slabe ................................................................................................................ 39
Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile ........................................................................................................... 44
ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN ............................................................................................. 45
Program de audit intern .......................................................................................................................................... 45
Programul intervenţiei la faţa locului ..................................................................................................................... 50
ŞEDINŢA DE DESCHIDERE ........................................................................................................................................ 51
Minuta şedinţei de deschidere ................................................................................................................................. 52
CAPITOLUL III: INTERVENŢIA LA FAŢA LOCULUI ....................................................................................... 54
COLECTAREA INFORMAŢIILOR ......................................................................................................................................... 55
Chestionar lista de verificare .................................................................................................................................. 57
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 1 ............................................................................. 63
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 2 ............................................................................. 64
FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3 ............................................................................. 66
FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR .................................................................................. 67
ÎNCHIDEREA ŞEDINŢEI ...................................................................................................................................................... 69
Minuta şedinţei de închidere ................................................................................................................................... 69
CAPITOLUL IV: RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN .............................................................................. 71
ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT ........................................................................................................... 71
RAPORT DE AUDIT INTERN ................................................................................................................................ 72
CAPITOLUL V: URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR ......................................................................................... 78
FIŞĂ DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR ......................................................................................................................... 79
CAPITOLUL VI: SUPERVIZAREA .......................................................................................................................... 79
FIŞĂ DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN ............................................................................................................. 80

2
CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI

Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este
organizată şi funcţionează în baza Hotărârii Guvernului nr 737/2003 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
DDFSS este instituţie publică cu personalitate juridică finanţată de la bugetul de stat.
DDFSS este serviciu public descentralizat al miniterului – asigură în teritoriu aplicarea
unitară a legislaţiei muncii, protecţiei sociale, asistenţei sociale şi familiei.
DDFSS îşi exercită atribuţiile, în principal, în următoarele domenii:
 Dialog social, legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;
 Audit public intern;
 Asistenţă socială;
 Resurse umane;
 Financiar contabilitate;
 Informatică.
În exercitarea atribuţiilor DDFSS are dreptul să ceară, iar agenţii economici, celelalte
persoane fizice şi juridice care încadrează personal, au obligaţia să prezinte documentele necesare
verificării şi controlului asupra modului în care se aplică legislaţia în domeniul de activitate al
DDFSS.
DDFSS Botoşani îndeplineşte următoarele atribuţii:
 Atribuţii privind auditul intern în conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002, privind auditul
intern;
 Organizează şi coordonează activităţile de asistenţă socială de ocrotire a minorilor şi familiei, a
bătrânilor pensionari şi nepensionari, precum şi a altor categorii de persoane vulnerabile;
 Colaborează cu organizaţiile non-profit care au ca obiect de activitatea protecţia socială;
 Sprijină agenţii economici şi unităţile bugetare în vederea aplicării corecte şi concrete a
legislaţiei în domeniul salarizării, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă;

3
 Solicită agenţilor economici şi instituţiilor publice ca în aplicarea legislaţiei să ia măsuri pentru
înlaturarea deficienţelor constatate;
 Aplică măsuri de sancţionare contravenţională, a celor care încalcă dispoziţiile legale din
domeniul muncii şi solidarităţii sociale;
 Sprijină acţiunea de negociere a contractelor colective de muncă, înregistrează şi organizează
evidenţa acestora;
 Asigură aplicarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr 129/2000 privind formarea profesională
a adulţilor, republicată şi a Hotărârii de Guvern nr 522/2003 pentru aprobarea Normelor de
aplicare a ordonanţei;
 Exercită în condiţiile prevăzute de lege, concilierea şi arbitrajul în cazul conflictelor de interese;
 Colaborează cu celelalte instituţii şi unităţi în vederea îndeplinirii atribuţiilor proprii;
 Desfăşoară acticităţi în domeniul respectării drepturilor femeii şi politicilor familiale;
 Distribuie bilete de odihnă şi tratament persoanelor îndreptăţite, pe baza solicitărilor acestora, în
cotele stabilite prin ordin al miniterului muncii şi solidarităţii sociale.
DDFSS Botoşani asigură secretariatul comisiilor care işi desfăşoară activitatea pe unele
domenii de activitate ale acesteia, pe baza propriilor regulamente de organizare şi funţionare.
Structura organizatorică a DDFSS Botoşani:
1. Directorul executiv, conduce întreaga activitate a direcţiei şi este preşedintele colegiului de
conducere.
Directorul executiv are în coordonare directă următoarele compartimente:
a) dialog social legislaţie, salarizare, conflicte şi contracte colective de muncă;
b) audit public intern;
c) compartimentul relaţii cu publicul;
d) informatica.
2. Director executiv adjunct – economic, coordonează activitatea următoarelor compartimente:
a) resurse umane;
b) financiar, contabiliate.
3. Director executiv adjunct – asistenţă socială, coordonează activitatea următoarelor
compartimente:
a) monitorizare prestaţii şi servicii sociale;
b) monitorizare programe pentru familie;

4
c) finanţare asistenţă socială.
Compartimentele din structura organizatorică a direcţiei se pot organiza, potrivit legii, la
nivel de serviciu sau birou, în funcţie de importanţa şi complexitatea activităţii şi potrivit structurii
organizatorice aprobate prin Ordinul nr 231/2003 al ministerului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei.
Director executiv al DDFSS Botoşani răspunde de buna desfăşurare a activităţii direcţiei şi
este numit prin ordin de către ministerul muncii, solidarităţii sociale şi familiei, conform legii, cu
avizul consultativ al prefectului. Pe lângă directorul executiv al direcţiei funcţionează colegiul de
conducere al direcţiei, ca organ consultativ.
Directorul executiv conduce întreaga activitate a direcţiei şi o reprezintă în raporturile cu
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu organele administraţiei publice locale,
celelalte instituţii publice unităţi economice şi cu alte persoane fizice şi juridice.
Colegiul de conducere al direcţiei – organ consultativ al directorului general al DDFSS
Botoşani, compune din:
 director executiv – preşedinte;
 directorii executivi adjuncti;
 responsabili ai principalelor compartimente ale direcţiei sau reprezentanţi ai salariaţilor după
caz.

5
STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A DDFSS BOTOŞANI

DIRECTOR EXECUTIV

MONITORIZAREA ŞI COMPORTAMENT DE EGALITATE


COMBATEREA VIOLENTEI IN ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI
FAMILIE

AUDIT INTERN
DIALOG SOCIAL, LEGISLAŢIE,
SALARIZARE, CONFLICTE ŞI
CONTRACTE COLECTIVE DE
MUNCĂ
COMPARTIMENT RELAŢII CU
PUBLICUL

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

MONITORIZARE MONITORIZARE FINANTARE FINANCIAR FINANTARE


PRESTAŢII ŞI PROGRAMARE ASISTENŢĂ CONTABILITATE ASISTENŢĂ
SERVICII SOCIALE PENTRU FAMILIE SOCIALA SOCIALA

6
CAPITOLUL II: PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT

Etapa de pregătire a misiunii este foarte importantă, deoarece necesită din partea auditorilor o
informare completă despre activitatea ce urmează a fi auditată. Această informare se referă la
cunoaşterea reglementărilor în domeniu, dar şi la cunoaşterea particularităţilor legate de activitatea
ce urmează a se audita. De asemenea, în această etapă este necesară urmărirea unor proceduri
precum:

 Primul pas al procedurii este Ordinul de serviciu. Acesta este întocmit de către conducătorul
compartimentului de audit, care repartizează sarcinile de serviciu pentru fiecare auditor în parte.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


NR. 218 /14.03.2009

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr 672/2002 privind auditul public intern, ale O.M.F.P.
nr 38/2003 de aprobare a normelor metodologice privind exercitarea activităţii de audit public
intern, ale Normelor metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M.M.S.S.F.
nr 400/2003 şi ale Planului de audit public intern pe anul 2009 se va efectua misiunea de audit
public intern ,,ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA
REZULTATULUI ACESTEIA” la serviciul financiar contabilitate administrativ, în perioada
14.03.2009-15.04.2009.
Scopul misiunii de audit este de a asigura că inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS
Botoşani pe anul 2008 a fost efectuată în conformitate cu prevederile legale (Ordin 1753/2004
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ si
pasiv, Ordin 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Legea contabilitatii nr. 82/1991) şi casarea şi
amortizarea imobilizărilor respectă cerinţele stabilite prin Ordinul Ministerului Finanţelor Publice.

7
Obiectivele misiunii de audit sunt următoarele :
1. Pregătirea inventarierii.
2. Inventarierea patrimoniului.
3. Valorificarea inventarierii.
4. Completarea registrului inventar.
Menţionam că se va efectua un audit de regularitate.
Misiunea de audit va fi realizata de auditorul public intern

După informarea auditorilor despre misiunea ce urmează a o efectua aceştia trebuie să dea
o Declaraţie de independenţă prin care declară dacă au relaţii cu instituţia sau activitatea auditată,
dacă au avut sau au relaţii oficiale, personale sau financiare cu persoane angajate în activitatea
auditată sau dacă sunt implicaţi în vre-un fel în activitatea respectivă. Scopul acestei declaraţii este
de a verifica eventuale incompatibilităţi personale ale auditorilor desemnaţi în misiune.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


Compartiment audit public intern
Nr. 7353/15.05.2008
Se aprobă,
DIRECTOR EXECUTIV

DECLARAŢIE DE INDEPENDENŢĂ

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Data : 14.03.2009

Incompatibilităţi în legătură cu structura auditată Da Nu


Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu
cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă X
interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în

8
orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau
obiective, care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? X
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3
ani, într-un mod, în activitatea structurii ce va fi auditată? X
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor
finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? X
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de
control ale structurii ce urmează a fi auditată? X
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv
cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu X
membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă
angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau X
organizaţie sau nivel guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de
plată pentru structura ce va fi auditată? X
Aţi ţinut anterior contabilitatea la structura ce va fi auditată? X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la
structura ce va fi auditată? X
Dacă în timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate
personală, externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze X
abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale,
notificaţi şeful Serviciului Audit Intern de urgenţă?

Auditor public intern,

Notificarea privind declanşarea misiunii de audit public intern are ca scop informarea
entităţii sau a structurii ce urmează să fie auditată de declanşarea misiunii. Informarea structurii ce
se va audita are drept scop de a asigura desfăşurarea normală a activităţii de audit.

9
În acest sens, auditorii pregătesc o adresă de notificare pe care o transmit entităţii sau
structurii ce urmează a fi auditată, cu 15 zile înainte de declanşarea misiunii. Adresa de notificare
este verificată de conducătorul compartimentului de audit si este semnată de acesta, după care i se
dă un număr de înregistrare de secretariat şi este trimisă instituţiei sau structurii ce urmează a se
studia, iar auditorii vor ataşa la dosar o copie a acestei adrese.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


COMPARTIMENT AUDIT INTERN
NR. 91 /14.03.2008

NOTIFICARE PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Către, SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE ADMINISTRATIV


De la: auditor public intern

Referitor la misiunea de audit intern: ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI


VALORIFICAREA REZULTATELOR ACESTEIA.
In conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2009 în baza ordinului de serviciu nr.
218/14.03.2009, urmeaza ca în perioada 14.03.2009-15.04.2009 să efectuez o misiune de audit
public intern cu tema ACTIVITATEA DE INVENTARIERE ŞI VALORIFICAREA
REZULTATELOR ACESTEIA în cadrul Serviciului financiar contabilitate administrativ.
Auditorul va evalua modul în care s-a stabilit situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv
ce alcătuiesc patrimoniul aflat în administrarea DDFSS Botoşani.
Ulterior vă voi contacta pentru a stabili de comun acord sedinţa de deschidere în vederea
discutării diverselor aspecte ale misiunii de audit cuprinzând:
- prezentarea auditorului;
- principalele obiective ale misiunii de audit intern;
- modul de desfăşurare a intervenţiei la faţa locului;
- scopul misiunii de audit intern;
- alte aspecte.

10
Pentru o bună auditare a activităţii dumneavoastră, în etapa de intervenţie la faţa locului îmi
vor fi necesare următoarele documente:
 Dosarul cuprinzând inventarierea anuală (decizia de numire a comisiei de inventariere, listele
de inventariere, procesul verbal al inventarierii, listele de casare, aprobările privind scoaterea din
functiune a imobilizărilor şi casarea obiectelor de inventar, extrase de cont debite );
 Registrul inventar;
 Balanţele de verificare la 31.12.2008;
 Balanţele analitice la active fixe, materiale, obiecte de inventar, furnizori, debitori şi creditori
diverşi; (Pentru imobilizări şi stocuri balanţele analitice vor fi întocmite pe conturi şi gestionari);
Alte documente vor fi solicitate în timpul controlului.
Daca intervin întrebări privind misiunea de audit intern vă rog să mă contactaţi.

Auditor public intern, Data


14.03.2009

Colectarea si prelucrarea informaţiilor

O altă procedură în etapa pregătirii misiunii este colectarea şi prelucrarea informaţiilor.


Acest pas este poate cel mai important într-o misiune de audit deoarece îi permite auditorului să se
familiarizeze cu domeniul ce urmează sa îl auditeze, iar informaţiile colectate îi facilitează
procedurile de analiză a riscului şi de verificare.
În cazul nostru echipa de auditori se informează asupra modului cum au fost tratate,
anterior, aspectele care fac obiectul misiunii de audit care urmează să se efectueze.
În această situaţie auditorii trebuie să întocmească un chestionar, şi aplicând acest
chestionar ei trebuie să obţină suficiente informaţii pentru a putea stabili daca inventarierea
patrimoniului de care dispune DDFSS Botoşani s-a efectuat cu respectarea normelor şi
procedurilor prevăzute de lege.

11
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN
Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

CHESTIONAR

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBSERVAŢII

Inventarierea patrimoniului
1. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de Decizia
X
inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 165/08.11.2008

2. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost


menţionate datele obligatorii privind :
- componenţa comisiei;
- numele responsabilului comisiei; X
- modul de efectuare a inventarierii;
- gestiunea supusă inventarierii;
- data de începere şi terminare a operaţiunilor.
3. Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau
juridică, de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a X
inventarierii?
4. Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat Nu a fost cazul
prin decizia scrisă a conducerii ?

12
5. Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat S-a luat
declaraţii de la gestionarul- responsabilul cu gestionarea declaraţie de la
bunurilor? X gestionarul
Aparaschive
Iulian
6. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate
şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea X
bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost
dată în prezenţa sa?
7. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în
X
evidenţa DDFSS?
8. Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost
X
inventariate?
9. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de
Nu a fost cazul
execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie?
10. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru
investiţii sistate sau abandonate, cu indicarea aprobărilor de Nu a fost cazul
sistare, abandonare şi cauzelor acestora?
11. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de
inventariere pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii X
de bunuri?
12. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând
terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le Nu a fost cazul
aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii?
14. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile, deteriorate, fără
mişcare, au fost întocmite liste de inventariere separate sau X
situaţii analitice separate?
15. Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în
Nu a fost cazul
liste de inventariere separate?

13
16. Au fost inventariate lucrările de modernizare, reparaţii prin
verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor Nu a fost cazul
consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei
sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ?
17. Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza
extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de
creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul X
soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont, sau pe baza
punctajelor reciproce?
18. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori
X
deţinute?
19. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost
inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu X
cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec. 2008?
20. Mărcile poştale, BCF urile au fost înscrise în listele de
X
inventariere la valoarea lor nominală?
21. Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a
X
verificat realitatea soldurilor conturilor respective?
22. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către
membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau X
responsabili pe locuri de folosinţă?
23. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere
X
fără spaţii libere şi fără ştersături?
24. Elementele de activ şi pasiv inventariate, care nu reprezintă
X
bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte, totalizate,
care justifică soldul conturilor sintetice?
25. Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în
Registrul inventar pe baza listelor de inventariere, proceselor
X
verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică
conţinutul fiecărui post de bilanţ?

14
26. Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost
actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data
X
inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, pentru a
reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv?
27. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la
valoarea de inventar a bunurilor, starea acestora şi valoarea cu X
care acestea sunt evidenţiate în contabilitate?
28. Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de
X
inventariere într-un proces verbal?
29. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde
următoarele elemente:
- data întocmirii
- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere
- gestiunea inventariată
- data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere
- rezultatele inventarierii
- concluziile şi propunerile comisiei de inventariere
X
- cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate
- persoanele vinovate
- propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile
- volumul stocurilor fără mişcare, cu mişcare lentă
- propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar
- declasarea, casarea unor bunuri
- constatări privind păstrarea, depozitarea şi conservarea,
asigurarea integrităţii bunurilor?
30. Pentru plusurile, lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au
bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la constatat
persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? diferenţe cu
ocazia
inventarierii

15
31. Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor, Nu s-au
pierderilor, pagubelor şi deprecierilor constatate, al plusurilor, constatat
propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din diferenţe cu
contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? ocazia
inventarierii
32. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de
inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la
X
încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului
instituţiei?
33. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu
avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen Nu a fost cazul
de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea
inventarierii pentru solutionarea propunerilor?
34. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa
tehnico - operativă în termen de trei zile de la data aprobării
X
procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de
credite?
35. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate Nu s-au
conform Legii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi constatat
completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? diferenţe cu
ocazia
inventarierii
36. Există concordanţă între datele din Registrul inventar, Nu s-au
balanţa de verificare la 31.12.2008 şi posturile înregistrate în constatat
bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv diferenţe cu
stabilite pe baza inventarului? ocazia
inventarierii

ÎNTOCMIT,

16
După colectarea informaţiilor necesare misiunii de audit, acestea trebuie prelucrate.
Prelucrarea informaţiilor constă în:
- analiza structurii sau a instituţiei auditate şi a activităţii sale;
- analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea instituţiei sau structurii auditate;
- analiza factorilor susceptibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public
intern;
- analiza rezultatelor controalelor precedente;
- analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/structura auditată.

ANALIZA RISCURILOR

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE OBS.


CRT
1. Pregatirea Decizia de numire a comisiei de inventariere.
inventarierii Componenta comisiei de inventariere.
Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a
procedurilor scrise adaptate la specificul institutiei.
Operarea la zi a evidentei tehnico-operative.

17
Operarea la zi a evidentei contabile.
Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta
tehnico-operativa.
2. Inventarierea Declaratia de inceput de inventar.
patrimoniului Bararea si semnarea fiselor de magazie la ultima operatiune.

Vizarea documentelor care privesc intrari sau iesiri de


bunuri existente in gestiune dar neinregistrate .
Intocmirea listelor de inventariere.
Participarea intregii comisii de inventariere la lucrarile de
inventariere.
Semnarea listelor de inventar .
Inventarierea imobilizarilor necorporale.
Inventarierea imobilizarilor corporale.
Inventarierea stocurilor.
Inventarierea combustibilului din rezervorul autoturismelor
si a B.C.F.-urilor
Inventarierea documentelor cu regim special.
Fisa de magazie a imprimatelor cu regim special.
Inventarierea timbrelor.
Inventarierea creantelor.
Inventarierea obligatiilor fata de terti.
Inventarierea creantelor si datoriilor cu termene de incasare
sau de plata prescrise.
Scaderea din evidenta a creantelor si datoriilor cu termene de
incasare sau de plata prescrise.
Inventarierea numerarului.
Inventarierea disponibilitatilor banesti aflate in conturi la
banci.
Inventarierea bunurilor apartinand altor unitati.

18
Declaratia de sfarsit de inventar.
3. Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii.
inventarierii Inscrierea rezultatelor inventarierii intr-un proces verbal.
Intocmirea corecta a procesului verbal privind rezultatele
inventarierii.
Prezentarea spre aprobare a propunerilor cuprinse in procesul
verbal al comisiei de inventariere in termen de 3 zile de la
data incheierii operatiunilor de inventariere.
Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile, lipsurile si
pagubele determinate de expirarea termenelor de prescriptie
a creantelor.
Compensarea plusurilor cu minusurile in gestiune.
Imputarea lipsurilor stabilite in urma inventarierii.
Casarea bunurilor deteriorate.
Operarea in evidenta tehnico-operativa a rezultatelor
inventarierii.
Operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii.

4. Completarea Conducerea registrului inventar.


registrului Concordanta dintre inventar si datele cuprinse in registrul
inventar inventar.
5. Auditarea Componenta situatiilor financiare la 31.12.2007conform
situatiilor modelelor aprobate prin O.M.F.P. 616/2006 .
financiare Respectarea intangibilitatii bilantului de deschidere a
anuale exercitiului bugetar.
Concordanta sumelor inscrise in bilant cu cele din balantele
de verificare.
Semnarea Situatiilor financiare anuale de conducatorul
instituiei publice si de conducatorul compartimentului
financiar-contabil.

19
Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii
Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiilor stabilite în Lista
centralizatoare a obiectelor auditabile. De regulă, se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice,
determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din
propria experienţă. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri analiza
acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabil.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Identificarea riscurilor

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE IDENTIFICAREA OBS


CRT RISCURILOR
1. Pregatirea Decizia de numire a comisiei Neluarea masurilor de inventariere
inventarierii de inventariere.
Componenta comisiei de In comisia de inventariere s-a
inventariere numit gestionarul sau/si contabilii
care tin evidenta gestiunilor
inventariate
Elaborarea si transmiterea Inventariere necorespunzatoare din
comisiei de inventariere a cauza necunoasterii
procedurilor scrise adaptate la responsabilitatilor.
specificul institutiei.

20
Operarea la zi a evidentei Neoperarea la zi a evidentei
tehnico-operative . tehnico-operative.
Operarea la zi a evidentei Evidenta contabila nu este operata
contabile. la zi.
Efectuarea punctajului dintre Neefectuarea punctajului intre
evidenta contabila si evidenta evidenta contabila si evidenta
tehnico-operativa. tehnico-operativa.
2. Inventarierea Declaratia de inceput de Completarea eronata a declaratiei
patrimoniului inventar. de inceput de inventar.

Bararea si semnarea fiselor de Nesemnarea si nebararea fiselor de


magazie la ultima operatiune. magazie.
Vizarea documentelor care Necunoasterea declararii si
privesc intrari sau iesiri de inregistrarii tuturor documentelor la
bunuri existente in gestiune dar timp si cronologic.
neinregistrate .
Intocmirea listelor de Necuprinderea in liste a tuturor
inventariere. bunurilor inventariate.
Completarea listelor de Existenta spatiilor libere si a
inventariere. stersaturilor in listele de
inventariere.
Participarea intregii comisii de Neparticiparea tuturor membrilor
inventariere la lucrarile de comisiei la lucrarile de inventariere.
inventariere.
Semnarea listelor de inventar. Nesemnarea listelor de inventariere
pe fiecare pagina de catre membrii
comisiei de inventariere si de catre
gestionar.
Inventarierea imobilizarilor Neinventarierea imobilizarilor
necorporale. necorporale.

21
Inventarierea imobilizarilor Inventarierea necorespunzatoarea a
corporale. imobilizarilor corporale.
Inventarierea stocurilor. Neinventarierea tuturor bunurilor.
Inventarierea combustibilului Neinventarierea combustibilului si
din rezervorul autoturismelor a B.C.F.-urilor.
si a B.C.F.-urilor
Inventarierea documentelor cu Neinventarierea documentelor cu
regim special. regim special.
Fisa de magazie a Gestionarea necorespunzatoare a
imprimatelor cu regim special. documentelor cu regim special.
Inventarierea timbrelor. Neinventarierea timbrelor.
Inventarierea creantelor . Neanalizarea soldurilor conturilor
ce reflecta creantele
fata de terti.
Inventarierea obligatiilor fata Neanalizarea soldurilor conturilor
de terti. ce reflecta obligatiile fata de terti.
Inventarierea creantelor si Necunoasterea creantelor si
datoriilor cu termene de datoriilor cu termene de incasare
incasare sau de plata prescrise. sau de plata prescrise.

Scaderea din evidenta a Nescaderea din evidenta a


creantelor si datoriilor cu creantelor si datoriilor cu termene
termene de incasare sau de de incasare sau de plata prescrise.
plata prescrise.
Inventarierea numerarului. Neinventarierea numerarului in
ultima zi lucratoare a exercitiului
financiar.
Inventarierea disponibilitatilor Neconfruntarea soldurilor din
banesti aflate in conturi la extrasele de cont cu cele din
banci. contabilitatea unitatii.
Inventarierea bunurilor Listele de inventariere nu contin

22
apartinand altor unitati. informatii cu privire la numarul si
data actului e predare -primire si
ale documentului de livrare.
Declaratia de sfarsit de Nu exista declaratia de sfarsit de
inventar. inventar.
3. Valorificarea Stabilirea rezultatelor Erori in stabilirea stocurilor faptice
inventarierii inventarierii. si scriptice.
Inscrierea rezultatelor Lipsa procesului verbal privind
inventarierii intr-un proces rezultatele inventarierii.
verbal.
Intocmirea corecta a procesului Procesul verbal nu contine
verbal privind rezultatele elementele de baza prevazute de
inventarierii. Ordinul 1753/2004.
Prezentarea spre aprobare a Nesupunerea spre aprobare a
propunerilor cuprinse in propunerilor cuprinse in Procesul
procesul verbal al comisiei de verbal privind inventarierea.
inventariere in termen de 3 zile
de la data incheierii
operatiunilor de inventariere.
Existenta explicatiilor scrise Nesolicitarea explicatiilor scrise
pentru plusurile, lipsurile si pentru diferentele si pagubele
pagubele determinate de constatate cu ocazia inventarierii.
expirarea termenelor de
prescriptie a creantelor.
Compensarea plusurilor cu Compensarea eronata a minusurilor
minusurile in gestiune. cu plusurile in gestiune.

Imputarea lipsurilor stabilite in Imputarea eronata a lipsurilor


urma inventarierii. stabilite in urma inventarierii.

23
Operarea in evidenta tehnico- Neoperarea rezultatelor
operativa a rezultatelor inventarierii in evidenta tehnico-
inventarierii. operativa.
Operarea in evidenta contabila Neoperarea rezultatelor
a rezultatelor inventarierii. inventarierii in evidenta contabila.
Casarea bunurilor deteriorate. Lipsa aprobarilor privind casarea
bunurilor deteriorate.
4. Completarea Conducerea registrului Neconducerea registrului inventar.

registrului inventar.

inventar Concordanta dintre inventar si Completarea necorespunzatoare a


datele cuprinse in registrul registrului inventar.
inventar.
5. Auditarea Componenta situatiilor Situatiile financiare nu corespund
situatiilor financiare la 31.12.2007 cerintelor Ordinului Ministerului de
financiare conform modelelor aprobate Finante.
anuale prin O.M.F.P. 616/2006.
Respectarea intangibilitatii Bilantul de deschidere al anului
bilantului de deschidere a 2007 nu corespunde cu bilantul de
exercitiului bugetar. inchidere al anului 2006.
Concordanta sumelor inscrise Neconcordanta sumelor inscrise in
in bilant cu cele din balantele bilant cu cele din balantele de
de verificare. verificare.
Semnarea Situatiilor financiare Situatiile financiare anuale nu sunt
anuale de conducatorul semnate de persoanele abilitate.
instituiei publice si de
conducatorul compartimentului
financiar-contabil.

24
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea factorilor de risc, ponderile acestora şi aprecierea nivelului riscurilor

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

Factori de risc Ponderea Nivelul de apreciere a riscului


factorilor de risc
(Fi) (Pi) N1 N2 N3
F1 -Aprecierea P1-60% Exista Exista Nu exista
controlului intern proceduri si se proceduri dar proceduri
aplica nu se aplica
F2- Aprecierea P2-30% Impact Impact Impact
cantitativa financiar financiar financiar
scazut moderat ridicat
F3-Aprecierea calitativa P3-10% Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate
scazuta medie mare

Prin acest document se stabilesc, în funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc,


ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.
Cei trei factori de risc sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate,
însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere corespunzătoare,
trebuie să se aibă în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100.

25
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este document ul din procedura
de Analiza riscurilor în care auditorul evaluează riscurile pe baza documentelor în posesia cărora a
intrat până în acest moment, dar şi a expertizei personale în domeniu.
Auditorii interni au stabilit punctajul total pentru fiecare risc identificat pe baza analizei
riscurilor, dar şi în funcţie de resursele alocate misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.) şi
pentru continuarea analizei, au împărţit riscurile, în următoarele trei categorii.
 Riscuri mici 1,0 - 1,7
 Riscuri medii 1,8 - 2,2
 Riscuri mari 2,3 - 3,0
Elaborarea acestui document au un oarecare grad de subiectivitate şi din aceste motive
auditorii interni aduc îmbunătăţiri acestei lucrări pe toată durata misiunii de auditpe toată perioada
intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile privind activităţile auditate şi a riscurilor
ataşate acestora, pe care le constată.

26
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Stabilirea nivelului riscului şi a puctajului total al riscului

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

Criterii de analiză a riscurilor


Pct.
NR Aprecierea Aprecierea Aprecierea
OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE IDENTIFICAREA RISCURILOR total
CRT contrulului cantitativă calitativă
intern (F1) (F2) (F3)
1 Pregatirea Decizia de numire a comisiei de Neluarea masurilor de inventariere.
0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
inventarierii inventariere.
Componenta comisiei de inventariere. In comisia de inventariere s-a numit
gestionarul sau/si contabilii care tin 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
evidenta gestiunilor inventariate.
Elaborarea si transmiterea comisiei de Inventariere necorespunzatoare din
inventariere a procedurilor scrise cauza necunoasterii responsabilitatilor. 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
adaptate la specificul institutiei.
Operarea la zi a evidentei tehnico- Neoperarea la zi a evidentei tehnico-
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
operative. operative.

27
Operarea la zi a evidentei contabile. Evidenta contabila nu este operata la
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
zi.
Efectuarea punctajului dintre evidenta Neefectuarea punctajului intre
contabila si evidenta tehnico- evidenta contabila si evidenta 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
operativa. tehnico-operativa.
2 Inventarierea Declaratia de inceput de inventar. Completarea eronata a declaratiei de
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
patrimoniului inceput de inventar.
Bararea si semnarea fiselor de Nesemnarea si nebararea fiselor de
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
magazie la ultima operatiune. magazie.
Vizarea documentelor care privesc Necunoasterea declararii si
intrari sau iesiri de bunuri existente in inregistrarii tuturor documentelor la 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
gestiune dar neinregistrate. timp si cronologic.
Intocmirea listelor de inventariere. Necuprinderea in liste a tuturor
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
bunurilor inventariate.
Completarea listelor de inventariere. Existenta spatiilor libere si a
0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
stersaturilor in listele de inventariere.
Participarea intregii comisii de Neparticiparea tuturor membrilor
inventariere la lucrarile de comisiei la lucrarile de inventariere. 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
inventariere.
Semnarea listelor de inventar. Nesemnarea listelor de inventariere pe
fiecare pagina de catre membrii
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
comisiei de inventariere si de catre
gestionar.
Inventarierea imobilizarilor Neinventarierea imobilizarilor 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7

28
necorporale. necorporale.
Inventarierea imobilizarilor corporale. Inventarierea necorespunzatoarea a
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
imobilizarilor corporale.
Inventarierea stocurilor. Neinventarierea tuturor bunurilor. 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
Inventarierea combustibilului din Neinventarierea combustibilului si a
rezervorul autoturismelor si a B.C.F.- B.C.F.-urilor. 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
urilor
Inventarierea documentelor cu regim Neinventarierea documentelor cu
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
special. regim special
Fisa de magazie a imprimatelor cu Gestionarea necorespunzatoare a
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
regim special. documentelor cu regim special.
Inventarierea timbrelor. Neinventarierea timbrelor. 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
Inventarierea creantelor . Neanalizarea soldurilor conturilor ce
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
reflecta creantele fata de terti.
Inventarierea obligatiilor fata de terti. Neanalizarea soldurilor conturilor ce
0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
reflecta obligatiile fata de terti.
Inventarierea creantelor si datoriilor Necunoasterea creantelor si datoriilor
cu termene de incasare sau de plata cu termene de incasare sau de plata
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
prescrise. prescrise.

Scaderea din evidenta a creantelor si Nescaderea din evidenta a creantelor


datoriilor cu termene de incasare sau si datoriilor cu termene de incasare
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
de plata prescrise. sau de
plata prescrise.

29
Inventarierea numerarului. Neinventarierea numerarului in ultima
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
zi lucratoare a exercitiului financiar.
Inventarierea disponibilitatilor banesti Neconfruntarea soldurilor din
aflate in conturi la banci. extrasele de cont cu cele din 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
contabilitatea unitatii.
Inventarierea bunurilor apartinand Listele de inventariere nu contin
altor unitati. informatii cu privire la numarul si
0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
data actului e predare -primire si ale
documentului de livrare.
Declaratia de sfarsit de inventar. Nu exista declaratia de sfarsit de
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
inventar.
3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii. Erori in stabilirea stocurilor faptice si
inventarierii scriptice.

0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0

Inscrierea rezultatelor inventarierii Lipsa procesului verbal privind


0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
intr-un proces verbal. rezultatele inventarierii.
Intocmirea corecta a procesului verbal Procesul verbal nu contine elementele
privind rezultatele inventarierii. de baza prevazute de Ordinul 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
1753/2004

30
Prezentarea spre aprobare a Nesupunerea spre aprobare a
propunerilor cuprinse in procesul propunerilor cuprinse in Procesul
verbal al comisiei de inventariere in verbal privind inventarierea.
termen de 3 zile de la data incheierii
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
operatiunilor de inventariere.

Existenta explicatiilor scrise pentru Nesolicitarea explicatiilor scrise


plusurile, lipsurile si pagubele pentru diferentele si pagubele
0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
determinate de expirarea termenelor constatate cu ocazia inventarierii.
de prescriptie a creantelor.
Compensarea plusurilor cu minusurile Compensarea eronata a minusurilor
0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
in gestiune. cu plusurile in gestiune.
Imputarea lipsurilor stabilite in urma Imputarea eronata a lipsurilor
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
inventarierii. stabilite in urma inventarierii.
Operarea in evidenta tehnico- Neoperarea rezultatelor inventarierii
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
operativa a rezultatelor inventarierii. in evidenta tehnico-operativa.
Operarea in evidenta contabila a Neoperarea rezultatelor inventarierii
0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
rezultatelor inventarierii. in evidenta contabila.
Casarea bunurilor deteriorate. Lipsa aprobarilor privind casarea
bunurilor deteriorate. 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8

4 Completarea Conducerea registrului inventar. Neconducerea registrului inventar.


0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5

31
registrului Concordanta dintre inventar si datele Completarea necorespunzatoare a
inventar cuprinse in registrul inventar. registrului inventar. 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8

5 Auditarea Componenta situatiilor financiare la Situatiile financiare nu corespund


situatiilor 31.12.2007conform modelelor cerintelor Ordinului Ministerului de 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2

financiare aprobate prin O.M.F.P. 616/2006 . Finante.


Respectarea intangibilitatii bilantului Bilantul de deschidere al anului 2007
anuale
de deschidere a exercitiului bugetar. nu corespunde cu bilantul de 0,5 3 0,3 2 0,2 2 2,5
inchidere al anului 2006.
Concordanta sumelor inscrise in Neconcordanta sumelor inscrise in
bilant cu cele din balantele de bilant cu cele din balantele de 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
verificare. verificare.
Semnarea Situatiilor financiare anuale Situatiile financiare anuale nu sunt
de conducatorul instituiei publice si semnate de persoanele abilitate.
0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
de conducatorul compartimentului
financiar-contabil.

32
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

Nr Pct.
OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE IDENTIFICAREA RISCURILOR Clasare Obs.
crt total

1 Pregatirea Decizia de numire a comisiei de Neluarea masurilor de inventariere.


2,5 Ridicat
inventarierii inventariere.
Componenta comisiei de inventariere. In comisia de inventariere s-a numit
gestionarul sau/si contabilii care tin 1,7 Scăzut
evidenta gestiunilor inventariate.
Elaborarea si transmiterea comisiei de Inventariere necorespunzatoare din cauza
inventariere a procedurilor scrise adaptate necunoasterii responsabilitatilor. 2,2 Mediu
la specificul institutiei.
Operarea la zi a evidentei tehnico- Neoperarea la zi a evidentei tehnico- 1,8 Mediu

33
operative. operative.
Operarea la zi a evidentei contabile. Evidenta contabila nu este operata la zi. 1,7 Scăzut
Efectuarea punctajului dintre evidenta Neefectuarea punctajului intre evidenta
2,0 Mediu
contabila si evidenta tehnico-operativa. contabila si evidenta tehnico-operativa.
2 Declaratia de inceput de inventar. Completarea eronata a declaratiei de
1,8 Mediu
Inventarierea inceput de inventar.
patrimoniului Bararea si semnarea fiselor de magazie la Nesemnarea si nebararea fiselor de
1,7 Scăzut
ultima operatiune. magazie.
Vizarea documentelor care privesc intrari Necunoasterea declararii si inregistrarii
sau iesiri de bunuri existente in gestiune tuturor documentelor la timp si 1,8 Mediu
dar neinregistrate. cronologic.
Intocmirea listelor de inventariere. Necuprinderea in liste a tuturor
2,2 Mediu
bunurilor inventariate.
Completarea listelor de inventariere. Existenta spatiilor libere si a
2,0 Mediu
stersaturilor in listele de inventariere.
Participarea intregii comisii de Neparticiparea tuturor membrilor
1,8 Mediu
inventariere la lucrarile de inventariere. comisiei la lucrarile de inventariere.
Semnarea listelor de inventar. Nesemnarea listelor de inventariere pe
fiecare pagina de catre membrii comisiei 2,2 Mediu
de inventariere si de catre gestionar.
Inventarierea imobilizarilor necorporale. Neinventarierea imobilizarilor
1,7 Scăzut
necorporale.

34
Inventarierea imobilizarilor corporale. Inventarierea necorespunzatoarea a
1,8 Mediu
imobilizarilor corporale.
Inventarierea stocurilor. Neinventarierea tuturor bunurilor. 1,8 Mediu
Inventarierea combustibilului din Neinventarierea combustibilului si a
rezervorul autoturismelor si a B.C.F.- B.C.F.-urilor. 2,0 Mediu
urilor
Inventarierea documentelor cu regim Neinventarierea documentelor cu regim
1,8 Mediu
special. special
Fisa de magazie a imprimatelor cu regim Gestionarea necorespunzatoare a
1,7 Mediu
special. documentelor cu regim special.
Inventarierea timbrelor. Neinventarierea timbrelor. 2,2 Mediu
Inventarierea creantelor . Neanalizarea soldurilor conturilor ce
2,2 Mediu
reflecta creantele fata de terti.
Inventarierea obligatiilor fata de terti. Neanalizarea soldurilor conturilor ce
2,0 Mediu
reflecta obligatiile fata de terti.
Inventarierea creantelor si datoriilor cu Necunoasterea creantelor si datoriilor cu
termene de incasare sau de plata termene de incasare sau de plata
1,7 Scăzut
prescrise. prescrise.

Scaderea din evidenta a creantelor si Nescaderea din evidenta a creantelor si


datoriilor cu termene de incasare sau datoriilor cu termene de incasare sau de 2,2 Mediu
de plata prescrise. plata prescrise.

35
Inventarierea numerarului. Neinventarierea numerarului in ultima zi
1,8 Mediu
lucratoare a exercitiului financiar.
Inventarierea disponibilitatilor banesti Neconfruntarea soldurilor din extrasele
aflate in conturi la banci. de cont cu cele din contabilitatea 2,5 Ridicat
unitatii.
Inventarierea bunurilor apartinand altor Listele de inventariere nu contin
unitati. informatii cu privire la numarul si data
1,8 Mediu
actului e predare -primire si ale
documentului de livrare.
Declaratia de sfarsit de inventar. Nu exista declaratia de sfarsit de 1,7 Scăzut
inventar.
3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii. Erori in stabilirea stocurilor faptice si
inventarierii scriptice.

2,0 Mediu

Inscrierea rezultatelor inventarierii intr- Lipsa procesului verbal privind


2,0 Mediu
un proces verbal. rezultatele inventarierii.
Intocmirea corecta a procesului verbal Procesul verbal nu contine elementele 2,2 Mediu
privind rezultatele inventarierii. de baza prevazute de Ordinul 1753/2004

36
Prezentarea spre aprobare a propunerilor Nesupunerea spre aprobare a propunerilor 1,8 Mediu
cuprinse in procesul verbal al comisiei de cuprinse in Procesul verbal privind
inventariere in termen de 3 zile de la data inventarierea.
incheierii operatiunilor de inventariere.

Existenta explicatiilor scrise pentru plusurile, Nesolicitarea explicatiilor scrise pentru


lipsurile si pagubele determinate de expirarea diferentele si pagubele constatate cu ocazia 1,5 Scăzut
termenelor de prescriptie a creantelor. inventarierii.
Compensarea plusurilor cu minusurile in Compensarea eronata a minusurilor cu
2,2 Mediu
gestiune. plusurile in gestiune.
Imputarea lipsurilor stabilite in urma Imputarea eronata a lipsurilor stabilite in
1,8 Mediu
inventarierii. urma inventarierii.
Operarea in evidenta tehnico-operativa a Neoperarea rezultatelor inventarierii in
1,7 Scăzut
rezultatelor inventarierii. evidenta tehnico-operativa.
Operarea in evidenta contabila a rezultatelor Neoperarea rezultatelor inventarierii in
2,0 Mediu
inventarierii. evidenta contabila.
Casarea bunurilor deteriorate. Lipsa aprobarilor privind casarea bunurilor
deteriorate. 1,8 Mediu

4 Completarea Conducerea registrului inventar. Neconducerea registrului inventar.


1,5 Scăzut
registrului Concordanta dintre inventar si datele Completarea necorespunzatoare a
inventar cuprinse in registrul inventar. registrului inventar. 1,8 Mediu

5 Auditarea Componenta situatiilor financiare la Situatiile financiare nu corespund cerintelor


2,2 Mediu
31.12.2007conform modelelor aprobate prin Ordinului Ministerului de Finante.

37
situatiilor O.M.F.P. 616/2006 .
financiare
anuale Respectarea intangibilitatii bilantului de Bilantul de deschidere al anului 2007 nu
deschidere a exercitiului bugetar. corespunde cu bilantul de inchidere al 2,5 Ridicat
anului 2006.
Concordanta sumelor inscrise in bilant cu Neconcordanta sumelor inscrise in bilant cu
2,0 Mediu
cele din balantele de verificare. cele din balantele de verificare.
Semnarea Situatiilor financiare anuale de Situatiile financiare anuale nu sunt semnate
conducatorul instituiei publice si de de persoanele abilitate.
1,8 Mediu
conducatorul compartimentului financiar-
contabil.

Documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor cuprinde 44 de obiecte auditabile şi 44 riscuri ataşate
acestora, care au fost grupate pe cele trei categorii (mari, medii şi mic).
În continuare, riscurile mici nu vor mai fi avute în vedere pentru auditare, iar riscurile semnificative (mari şi medii) vor intra în
auditare şi vor fi preluate pentru ierarhizare în documentul Tabelul puncte tari şi puncte slabe.
În baza acestui document au rezultat 9 obiecte auditabile care nu vor mai fi luate în considerare în vederea auditării, fiind
constituite numai din operaţii ale căror riscuri au fost apreciate ca fiind mici, şi în consecinţă, documentul Tabelul puncte tari şi
puncte slabe cuprinde 35 de obiecte auditabile şi 35 riscuri asociate acestora.
Ierarhizarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se efectuează pe baza documentaţiei efectuate în etapele anterioare
şi se concretizează în elaborarea Tabelului puncte tari şi puncte slabe, document care prezintă sintetic rezultatul evaluării fiecărei
operaţii analizate.

38
Documentul conţine opinia auditorului public intern cu privire la nivelul impactului riscului asupra activităţii auditate şi a
gradului de încredere în funcţionarea controlului intern, care conduce la minimizarea riscului când gradul de încredere este mare
şi la maximizarea riscului, când gradul de încredere este mic, aşa cum rezultă din tabelul de mai jos:

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Tabelul punctelor tari si punctelor slabe

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

NR OBIECTIVE OBIECTE AUDITABILE IDENTIFICAREA RISCURILOR Punct Consecinta Grad de Obs.


CRT T/S incredere
1 Pregatirea Decizia de numire a comisiei de Neluarea masurilor de inventariere. T Există sistem
inventarierii inventariere. de control Ridicat
eficient
Elaborarea si transmiterea comisiei Inventariere necorespunzatoare din S
de inventariere a procedurilor scrise cauza necunoasterii responsabilitatilor. Scăzut
adaptate la specificul institutiei.
Operarea la zi a evidentei tehnico- Neoperarea la zi a evidentei tehnico- S
Mediu
operative. operative.

39
Efectuarea punctajului dintre Neefectuarea punctajului intre evidenta S
evidenta contabila si evidenta contabila si evidenta tehnico-operativa. Mediu
tehnico-operativa.
2 Declaratia de inceput de inventar. Completarea eronata a declaratiei de S
Mediu
Inventarierea inceput de inventar.
patrimoniului Vizarea documentelor care privesc Necunoasterea declararii si inregistrarii S
intrari sau iesiri de bunuri existente tuturor documentelor la timp si Mediu
in gestiune dar neinregistrate. cronologic.
Intocmirea listelor de inventariere. Necuprinderea in liste a tuturor S
Mediu
bunurilor inventariate.
Completarea listelor de inventariere. Existenta spatiilor libere si a S
Mediu
stersaturilor in listele de inventariere.
Participarea intregii comisii de Neparticiparea tuturor membrilor S
inventariere la lucrarile de comisiei la lucrarile de inventariere. Scăzut
inventariere.
Semnarea listelor de inventar. Nesemnarea listelor de inventariere pe S
fiecare pagina de catre membrii
Mediu
comisiei de inventariere si de catre
gestionar.
Inventarierea imobilizarilor Inventarierea necorespunzatoarea a S
Mediu
corporale. imobilizarilor corporale.
Inventarierea stocurilor. Neinventarierea tuturor bunurilor. S Mediu

40
Inventarierea combustibilului din Neinventarierea combustibilului si a S
rezervorul autoturismelor si a B.C.F.-urilor. Mediu
B.C.F.-urilor
Inventarierea documentelor cu regim Neinventarierea documentelor cu S
Mediu
special. regim special
Fisa de magazie a imprimatelor cu Gestionarea necorespunzatoare a S
Scăzut
regim special. documentelor cu regim special.
Inventarierea timbrelor. Neinventarierea timbrelor. S Mediu
Inventarierea creantelor . Neanalizarea soldurilor conturilor ce S
Mediu
reflecta creantele fata de terti.
Inventarierea obligatiilor fata de Neanalizarea soldurilor conturilor ce S
terti. reflecta obligatiile fata de terti. Scăzut

Scaderea din evidenta a creantelor si Nescaderea din evidenta a creantelor si S


datoriilor cu termene de incasare sau datoriilor cu termene de incasare sau
Mediu
de plata prescrise. de
plata prescrise.
Inventarierea numerarului. Neinventarierea numerarului in ultima S
Mediu
zi lucratoare a exercitiului financiar.
Inventarierea disponibilitatilor Neconfruntarea soldurilor din extrasele T Există sistem
banesti aflate in conturi la banci. de cont cu cele din contabilitatea de control Ridicat
unitatii. eficient

41
Inventarierea bunurilor apartinand Listele de inventariere nu contin S
altor unitati. informatii cu privire la numarul si data
Scăzut
actului e predare -primire si ale
documentului de livrare.
3 Valorificarea Stabilirea rezultatelor inventarierii. Erori in stabilirea stocurilor faptice si S
Mediu
inventarierii scriptice.
Inscrierea rezultatelor inventarierii Lipsa procesului verbal privind S
Mediu
intr-un proces verbal. rezultatele inventarierii.
Intocmirea corecta a procesului Procesul verbal nu contine elementele S Mediu
verbal privind rezultatele de baza prevazute de Ordinul
inventarierii. 1753/2004
Prezentarea spre aprobare a Nesupunerea spre aprobare a S Mediu
propunerilor cuprinse in procesul propunerilor cuprinse in Procesul
verbal al comisiei de inventariere in verbal privind inventarierea.
termen de 3 zile de la data incheierii
operatiunilor de inventariere.

Compensarea plusurilor cu Compensarea eronata a minusurilor cu S


Scăzut
minusurile in gestiune. plusurile in gestiune.
Imputarea lipsurilor stabilite in urma Imputarea eronata a lipsurilor stabilite S
Mediu
inventarierii. in urma inventarierii.
Operarea in evidenta contabila a Neoperarea rezultatelor inventarierii S
Scăzut

42
rezultatelor inventarierii. in evidenta contabila.

Casarea bunurilor deteriorate. Lipsa aprobarilor privind casarea S


Mediu
bunurilor deteriorate.
4 Completarea Concordanta dintre inventar si datele Completarea necorespunzatoare a S
registrului cuprinse in registrul inventar. registrului inventar.
Mediu
inventar

5 Auditarea Componenta situatiilor financiare la Situatiile financiare nu corespund S


situatiilor 31.12.2007conform modelelor cerintelor Ordinului Ministerului de Mediu
financiare aprobate prin O.M.F.P. 616/2006 . Finante.
anuale Respectarea intangibilitatii bilantului Bilantul de deschidere al anului 2007 T Există sistem
de deschidere a exercitiului bugetar. nu corespunde cu bilantul de inchidere de control Ridicat
al anului 2006. eficient
Concordanta sumelor inscrise in Neconcordanta sumelor inscrise in S
bilant cu cele din balantele de bilant cu cele din balantele de Mediu
verificare. verificare.
Semnarea Situatiilor financiare Situatiile financiare anuale nu sunt S
anuale de conducatorul instituiei semnate de persoanele abilitate.
Scăzut
publice si de conducatorul
compartimentului financiar-contabil.

43
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Tematica în detaliu a operaţiilor auditabile

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

OBIECTE AUDITABILE NR LISTĂ

Decizia de numire a comisiei de inventariere. 1


Componenta comisiei de inventariere. 2
Elaborarea si transmiterea comisiei de inventariere a procedurilor scrise 3
adaptate la specificul institutiei.
Operarea la zi a evidentei tehnico-operative. 4
Operarea la zi a evidentei contabile. 5
Efectuarea punctajului dintre evidenta contabila si evidenta tehnico- 6
operativa.
Declaratia de inceput de inventar. 7

Se inventariaza activele corporale, activele necorporale, investitiile in 26


curs, materialele aflate in folosinta personalului, investitiile in curs
valorile materiale aflate in curs de modernizare, valorile matariele aflate
in unitate de la terti valorile materiale aflate in custodie, disponibilititile
banesti in numerar si in cont, regimul special, timbrele.

Procedura analiza riscurilor a început cu elaborarea documentului Lista centralizatoare a


obiectelor auditabile, care a curpins 44 de operaţii auditabile, şi s-a finalizat cu Tematica în detaliu
a misiunii de audit, in care au fost selectate numai 6 obiecte de auditat.

44
ELABORAREA PROGRAMULUI DE AUDIT INTERN

Programul de audit
Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului
de audit public intern şi se întocmeşte pe baza tematicii detaliate elaborată în prealabil. Elaborarea
acestui program are ca scop asigurarea conducerii departamentului de audit public intern că au fost
luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern şi
asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor de către supervizor.
Acest program cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica detaliată acţiunile concrete de
efectuat necesare atingerii obiectivului, precum şi repartizarea acestora pe fiecare auditor intern.
Pe baza Programului de audit public intern se întocmeşte programul intervenţiei la faţa
locului care prezintă detaliat lucrările pe care auditorii interni şi le propun a le efectua. În acest
program sunt prezentate testele, studiile, cuantificările, materiale probante pentru validarea
acestora, precum şi perioadele în care se efectuează verificările la faţa locului.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Program de audit intern

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

Durata Persoane Locul


Obiectivele
Activitati 333 h Implicare Desfasurarii
Auditului

A. Pregatirea TOTAL 37
misiunii de audit 1. Tipărirea şi procesarea Ordinului de 1 auditor comp. audit
serviciu intern

45
2.Tipărirea şi procesarea Declaraţiei de 1 auditor comp. audit
independenţă intern
3.Pregătirea şi transmiterea Notificării 1 auditor comp. audit
privind declanşarea misiunii de audit intern
intern către Sructura auditata
4. Colectarea şi prelucrarea informaţiilor 6 auditor comp. audit
intern si
financiar-
contabilitate
5.Întocmirea Listei centralizatoare a 3 auditor comp. audit
obiectelor auditabile intern
6.Elaborarea Situaţiei puncte tari şi 5 auditor comp. audit
puncte slabe intern
7. Întocmirea programului de audit 8 auditor comp. audit
intern intern
8. Intocmirea Programului intervenţiei la 8 auditor comp. audit
faţa locului. intern
9. Planificarea şi organizarea Sedinţei de 2 auditor comp. audit
deschidere cu comp financiar- intern si
contabilitate. financiar-
contabilitate
10. Redactarea Minutei şedinţei de 2 auditor comp. audit
deschidere intern
B. Interventia la TOTAL 162
fata locului
OBIECTIV I TOTAL 38
Pregatirea 1.1 Efectuarea testărilor 10 auditor comp.
inventarierii financiar-
contabiliate
1.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 2 auditor comp. audit

46
intern
1.3 Elaborarea F.I.A.P. - urilor 10 auditor comp. audit
intern
1.4 Colectarea dovezilor 11 auditor comp.
financiar-
contabilitate
1.5 Revizuirea documentelor de lucru 5 auditor comp. audit
din punct de vedere al continutului şi al intern si
formei şi întocmirea Notei financiar-
centralizatoare a documentelor de lucru contabilitate
OBIECTIV II TOTAL 48
Inventarierea 2.1 Efectuarea testărilor 30 auditor comp.
patrimoniului financiar-
contabilitate
2.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 2 auditor comp. audit
intern
2.3 Elaborarea F.I.A.P. - urilor 10 auditor comp. audit
intern
2.4 Colectarea dovezilor 4 auditor comp.
financiar-
contabilitate
2.5 Revizuirea documentelor de lucru 2 auditor comp. audit
din punct de vedere al continutului şi al intern si
formei şi întocmirea Notei financiar-
centralizatoare a documentelor de lucru contabilitate
OBIECTIV III TOTAL 51
Valorificarea 3.1 Efectuarea testărilor 10 auditor comp. audit
inventarierii intern
3.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 2 auditor comp. audit
intern

47
3.3 Elaborarea F.I.A.P. - urilor 10 auditor comp. audit
intern
3.4 Colectarea dovezilor 6 auditor comp. audit
intern
3.5 Revizuirea documentelor de lucru 23 auditor comp. audit
din punct de vedere al continutului şi al intern si
formei şi întocmirea Notei financiar-
centralizatoare a documentelor de lucru contabilitate
OBIECTIV IV TOTAL 22
Completarea 4.1 Efectuarea testărilor 6 auditor comp.
registrului inventar financiar-
contabilitate
4.2 Discutarea constatărilor cu auditatul 2 auditor comp. audit
intern
4.3 Elaborarea F.I.A.P. - urilor 2 auditor comp. audit
intern
4.4 Colectarea dovezilor 2 auditor comp.
financiar-
contabilitate
4.5 Revizuirea documentelor de lucru 3 auditor comp.
din punct de vedere al continutului şi al financiar-
formei şi întocmirea Notei contabilitate
centralizatoare a documentelor de lucru
4.6 Planificarea şi organizarea Şedintei 3 auditor comp.
de închidere financiar-
contabilitate
4.7 Discutarea constatarilor cu 2 auditor comp.
salariaţIIcompartimentului financiar- financiar-
contabilitate contabilitate
4.8 Concluzii 2 auditor comp.

48
financiar-
contabilitate
C. Raportul de TOTAL 110
audit intern 1. Redactarea proiectului Raportului de 30 auditor comp. audit
audit intern intern
2. Revizuirea Raportului de audit intern 16 auditor comp. audit
intern
3. Transmiterea Proiectului Raportului 2 auditor comp.
de audit intern la auditat şi solicitarea de financiar-
răspuns în 15 zile contabilitate
4. Planificarea şi organizarea Reuniunii 6 auditor comp.
de conciliere, dacă este cazul financiar-
contabilitate
5. Includerea în Raportul de audit intern 15 auditor comp. audit
a aspectelor reţinute din punct de vedere intern
al auditatului
6. Finalizarea Raportului de audit intern 27 auditor comp. audit
intern
7. Obţinerea Raportului de audit intern 4 auditor comp. audit
aprobat de conducerea instituţiei intern
8. Transmiterea recomandărilor aprobate 10 auditor comp. audit
către auditat intern
D. Urmărirea Iniţierea procesului de urmărire 24 auditor comp. audit
recomandărilor intern

49
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Programul intervenţiei la faţa locului

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

LOCUL DURATA
OBIECTIVE TIPUL TESTARII AUDITOR
TESTARII TESTARII
Pregatirea Verificarea existentei si continutului
inventarierii procedurilor, examinarea deciziei,
comp.audit
verificarea incompatibilitatilor, lista de
intern
verificare, observarea fizica a completarii
documentelor.
Inventarierea Verificarea existentei si continutului
patrimoniului procedurilor, compararea datelor din
balanta analitica cu cea sintetica si cu
comp.audit
listele de inventariere, situatii analitica intern
probante, lista de verificare, observarea
fizica a completarii documentelor.
Valorificarea Verificarea existentei si continutului
inventarierii procedurilor, verificarea compensarilor si
a imputatiilor, verificarea evaluarii si
inregistrarii plusurilor, compararea
comp.audit
plusurilor si minusurilor stabilite in urma intern
inventarierii cu cele inregistrate in
evidenta operativa si contabila,verificarea
notelor contabile intocmite ca urmare a

50
valorificarii inventarului si inregistrarea
acestora in evidenta contabila, observarea
fizica a completarii documentelor.
Completarea Verificarea existentei si continutului
registrului procedurilor, examinarea registrului
inventar inventar, observarea fizica a completarii
documentelor, compararea rezultatelor
inventarierii cu cele consemnate in comp.audit
intern
registrul inventar, compararea datelor
consemnate in registrul inventar cu cele
din balanta de verificare sintetica
intocmita la 31.12.2008.

ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului are loc la instituţia auditată, cu


participarea auditorilor interni şi a personalului instituţiei sau structurii auditate. Scopul organizării
acestei şedinţe de deschidere este acela de a informa despre scopul auditului, obiectivele urmărite
şi modalităţile de lucru necesare derulării misiunii în bune condiţii. De aceea, pe ordinea de zi a
şedinţei de deschidere sunt cuprinse informări legate de auditorii ce vor forma echipa, informări
despre obiectivele misiunii, stabilirea termenelor de raportare, prezentarea în detaliu a tematicii,
acceptarea calendarului întâlnirilor, asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de
audit public intern.
Pentru desfăşurarea acestei proceduri, auditorii contactează telefonic instituţia sau structura
auditată pentru a stabili data întâlnirii. La şedinţa de deschidere participă şi conducătorul
compartimentului de audit.
În timpul şedinţei de deschidere, auditorii întocmesc Minuta şedinţei care se desfăşoară pe
două mari grupe de probleme şi anume:

51
- menţiuni generale în care sunt prezentate tema misiunii de audit, echipa de auditori,
persoanele care participă la şedinţă etc.
- stenograma şedinţei de deschidere care cuprinde redactarea în detaliu a discuţiilor.
După întocmirea minutei şedinţei, aceasta se îndosariază în dosarul permanent al misiunii
de audit.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Minuta şedinţei de deschidere

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

A. Lista participanţilor:

Numele si prenumele Functia Directia/ Nr de Adresa Semnatura


Compartiment telefon
Anitei Felicia Director economic Comp audit int
Gafencu Camelia Comp fin-contab
Auditor intern
Bertea Elena Referent sup Comp fin-contab
Barzoies Emanuela Inspector asist Comp fin-contab
Aparaschive Iulian Comp fin-contab
Referent

B. Stenograma şedinţei de deschidere:


În cadrul şedinţei s-a procedat la:
 prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit;

52
 prezentarea obiectivelor generale şi semnificaţia auditului intern;
 prezentarea tematicii în detaliu;
 prezentarea programului intervenţiei la faţa locului, obiectivele auditabile care se intenţionează a
fi realizate după analizele de risc efectuate;
 a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective;
 stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea misiunii de audit
(spaţiu de lucru, calculator, posibilităţi de imprimare);
 stabilirea persoanelor pe care auditorul le poate contacta în vederea colectării informaţiilor,
efectuarea de teste asupra muncii lor şi pentru a lua interviuri;
 convenirea unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul
auditului, informarea sistematică asupra constatărilor;
 stabilirea Reuniunii de închidere, inclusiv a participanţilor.
Auditorul intern a prezentat principalele aspecte legate de misiunea de audit ce urmeaza a
fi efectuata:
I . Tema misiunii de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia
II. Obiectivele misiunii de audit :
1. Pregatirea inventarierii
2. Inventarierea patrimoniului
3. Valorificarea inventarierii
4. Completarea registrului inventar.
III. Perioada supusa verificarii: 01.01.2008-31.12.2008.
IV Durata interventiei la fata locului: 14.03.2009-15.04.2009.
V Data sedintei de deschidere: 18.03.2009
Auditorul a inmanat dnei Director economic Carta auditului public intern.
S-a stabilit ca orice problema constatata pe parcursul misiunii care necesita precizari si
discutii suplimentare se va lamuri la momentul respectiv fara a fi necesar sa se stabileasca cu
anticipatie un calendar al intalnirilor.
In vederea realizarii misiunii de audit auditorul a solicitat sa i se puna la dispozitie
urmatoarele documente :
- Dosarul cuprinzand inventarierea anuala si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de
inventar (decizia de numire a comisiei de inventariere, listele de inventariere, procesul verbal al

53
inventarierii, listele de casare, aprobarile privind scoaterea din functiune a imobilizarilor si casarea
obiectelor de inventar, extrase de cont debite);
- Registrul inventar;
- Balantele de verificare la 31.12.2008;
- Balantele analitice la 31.12.2008 la active fixe, materiale, obiecte de inventar,
furnizori, debitori si creditori diversi; (Pentru imobilizari si stocuri balantele analitice vor fi
intocmite pe conturi si gestionari).

AUDITOR, DIRECTOR ECONOMIC,

CAPITOLUL III: Intervenţia la faţa locului

Intervenţia la faţa locului este etapa în care se realizează efectiv activitatea de audit şi
constă în colectarea informaţiilor din documente, analiza şi evaluarea acestora. În cadrul acestei
etape se urmăresc mai multe proceduri:
 Colectarea dovezilor în care se intervievează personalul din departamentele supuse
auditării, se verifică înregistrările contabile, se face analiza datelor şi informaţiilor, se evaluează
eficienţa şi eficacitatea controalelor interne etc.;
 Constatarea şi raportarea iregularităţilor;
 Revizuirea documentelor de lucru;
 Încheierea şedinţei.
Intervenţia la faţa locului permite echipei de auditori parcurgerea unor etape logice în
activitatea de audit. Mai întâi, auditorii îşi stabilesc logica efectuării operaţiilor în vederea
identificării riscurilor, după care aceştia îşi stabilesc obiectivele şi un Program de lucru. Pentru
fiecare problemă cuprinsă în programul de lucru, aceştia elaborează un Chestionar de control
intern în care îşi pun întrebări de forma ce, cine, unde, când şi cum. Răspunsul la aceste întrebări îl
primeşte prin testele efectuate. În cazul în care se constată anomalii sau disfuncţii, se va întocmi
câte o Fişă de identificare şi analiză a problemelor.

54
Colectarea informaţiilor

Acest procedeu permite colectarea unor informaţii suplimentare faţă de cele colectate în
perioada de pregătire, pentru asigurarea unei evidenţe suficiente, complete şi relevante, care să
ofere o bază solidă pentru formularea constatărilor şi a concluziilor auditorilor.
Auditorul trebuie să obţină suficiente probe de audit adecvate pentru a fi capabil să emită
concluzii rezonabile pe care să se bazeze opinia de audit.
„Probele de audit” reprezintă totalitatea informaţiilor utilizate de auditor pentru emiterea
unei concluzii pe care este bazată opinia de audit, şi includ toate informaţiile conţinute în
evidenţele contabile care stau la baza situaţiilor financiare şi a altor informaţii. Nu se aşteaptă ca
auditorii să abordeze toate informaţiile care există. Probele de audit, care sunt cumulate ca natură,
includ probe de audit obţinute din procedurile de audit efectuate pe parcursul auditului şi pot
include probe de audit obţinute din alte surse, cum ar fi angajamentele de audit anterioare şi
procedurile unei firme de control al calităţii pentru acceptarea clienţilor şi continuarea contractelor
cu clienţii deja existenţi.
Evidenţele contabile includ, în general: evidenţele înregistrărilor iniţiale şi evidenţele
justificative, cum ar fi verificări şi înregistrări ale transferurilor electronice de fonduri; facturi;
contracte; registrul jurnal şi registrul inventar, înregistrări contabile şi alte ajustări ale situaţiilor
financiare care nu sunt reflectate în înregistrările contabile oficiale; alte evidenţe cum ar fi
documente de lucru şi foi de calcul care justifică alocările costurilor, calculele, reconcilierile şi
prezentările de informaţii. Înregistrările din evidenţele contabile sunt adesea iniţiate, înregistrate,
procesate şi raportate în formă electronică. În plus, evidenţele contabile pot face parte din sisteme
integrate care distribuie date şi asigură suport pentru toate aspectele legate de raportarea financiară,
operaţiunile şi obiectivele de conformitate ale unei entităţi.
Conducerea este responsabilă de întocmirea situaţiilor financiare pe baza evidenţelor
contabile ale entităţii. Auditorul obţine unele probe de audit testând evidenţele contabile, de
exemplu, prin intermediul analizei şi revizie, reefectuând procedurile urmate în procesul de
raportare financiară şi reconciliind categoriile şi aplicaţiile aferente ale aceloraşi informaţii. prin
efectuarea unor astfel de proceduri de audit, auditorul poate stabili că evidenţele contabile sunt
consecvente la nivel intern şi poate fi de acord cu situaţiile financiare. Totuşi, datorită faptului că

55
evidenţele contabile de sine stătătoare nu furnizează suficiente probe de audit pe care să se
fundamenteze o opinie de audit asupra situaţiilor financiare, auditorul obţine şi alte probe de audit.
Alte informaţii pe care auditorul le poate utiliza ca probe de audit includ procese verbale
ale şedinţelor; confirmări de la terţe părţi, rapoarte ale analiştilor, date comparabile cu privire la
concurenţi (etalonare), manuale de control, informaţii obţinute de auditor din proceduri de audit de
genul investigaţiilor, observării şi inspecţiei, precum şi alte informaţii constatate de auditor sau
disponibile acestuia care îi permit să emită concluzii în urma unor analize valide.
Aceasta este faza în care se colectează dovezile în vederea formulării constatărilor,
concluziilor şi recomandărilor.
În cursul acestei proceduri, auditorii parcurg mai multe faze în activitatea de audit:
 efectuează testele şi procedurile stabilite în programul de audit şi stabilesc dacă dovezile
obţinute sunt suficiente, relevante şi folositoare, pe baza cărora întocmesc Chestionarul – listă de
verificare;
 colectează documentele pentru întreaga misiune de audit, le etichetează şi le numerotează;
 în cazul constatării unor anomalii sau disfuncţii în activitatea auditată, pentru fiecare din
problemele constatate întocmesc fişe de identificare şi analiză a problemelor (FIAP-uri), pe care le
transmit conducătorului compartimentului de audit public intern;
 îndosariază documentele utilizate în cadrul misiunii.
Conducătorul compartimentului de audit public intern va analiza şi va aproba testele şi
fişele de identificare şi analiză a problemelor.
În vederea realizării în bune condiţii a activităţii de audit, auditorii utilizează o serie de
tehnici şi instrumente de audit.
Principalele tehnici de audit sunt:
- Verificarea;
- Observarea fizică;
- Interviul;
- Analiza.
Cu ajutorul acestor tehnici auditorul colectează informaţiile necesare în vederea îndeplinirii
obiectivelor misiunii de audit. Aceste informaţii trebuie însă consemnate în documentele care
reprezintă instrumente cu care auditul intern îşi realizează scopul.

56
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Chestionar lista de verificare

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBSERVAŢII

Inventarierea patrimoniului
1. A fost constituită comisia pentru efectuarea lucrărilor de Decizia
X
inventariere a patrimoniului prin decizia scrisă a conducerii? 165/08.11.2008

2. În decizia de numire a comisiei de inventariere au fost


menţionate datele obligatorii privind :
- componenţa comisiei;
- numele responsabilului comisiei; X
- modul de efectuare a inventarierii;
- gestiunea supusă inventarierii;
- data de începere şi terminare a operaţiunilor.
3. Membrii comisiei de inventariere au pregătire economică sau
juridică, de natura să asigure efectuarea corectă şi la timp a X
inventarierii?
4. Înlocuirea membrilor comisiei de inventariere s-a efectuat Nu a fost cazul
prin decizia scrisă a conducerii ?

57
5. Înainte de începerea lucrărilor de inventariere comisia a luat S-a luat
declaraţii de la gestionarul- responsabilul cu gestionarea declaraţie de la
bunurilor? X gestionarul
Aparaschive
Iulian
6. Declaraţiile luate de la gestionarul răspunzator au fost datate
şi semnate de către gestionarul răspunzator de gestiunea X
bunurilor şi de către comisia de inventariere care atestă că a fost
dată în prezenţa sa?
7. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în
X
evidenţa DDFSS?
8. Imobilizările corporale aflate în afara instituţiei au fost
X
inventariate?
9. Au fost inventariate imobilizările necorporale aflate în curs de
Nu a fost cazul
execuţie pe baza devizelor pe stadii de execuţie?
10. Au fost întocmite liste de inventariere separate pentru
investiţii sistate sau abandonate, cu indicarea aprobărilor de Nu a fost cazul
sistare, abandonare şi cauzelor acestora?
11. Bunurile inventariate au fost înscrise în listele de
inventariere pe locuri de depozitare, pe gestiuni şi pe categorii X
de bunuri?
12. Listele de inventariere cuprinzând bunurile apartinând
terţilor au fost trimise şi persoanelor fizice şi juridice cărora le Nu a fost cazul
aparţin în termen de 15 zile de la terminarea inventarierii?
14. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile, deteriorate, fără
mişcare, au fost întocmite liste de inventariere separate sau X
situaţii analitice separate?
15. Bunurile aflate în curs de aprovizionare au fost înscrise în
Nu a fost cazul
liste de inventariere separate?

58
16. Au fost inventariate lucrările de modernizare, reparaţii prin
verificarea la faţa locului a stadiului realizării lucrărilor Nu a fost cazul
consemnându-se în liste separate denumirea obiectului reparaţiei
sau lucrării costul de deviz şi cel efectiv al lucrărilor executate ?
17. Creanţele au fost supuse verificării şi confirmării pe baza
extraselor soldurilor debitoare şi creditoare ale conturilor de
creanţe şi debitori care deţin ponderea valorică în totalul X
soldurilor acestor conturi potrivit Extrasului de cont, sau pe baza
punctajelor reciproce?
18. Au fost inventariate valorile din casierie şi alte valori
X
deţinute?
19. Disponibilităţile aflate în conturi la bănci au fost
inventariate prin confruntarea soldurilor din extrasele de cont cu X
cele din contabilitatea instituţiei la data de 31 dec. 2008?
20. Mărcile poştale, BCF urile au fost înscrise în listele de
X
inventariere la valoarea lor nominală?
21. Pentru celelalte elemente de activ şi pasiv inventariate s-a
X
verificat realitatea soldurilor conturilor respective?
22. Listele de inventariere sunt semnate pe fiecare filă de către
membrii comisiei de inventariere şi de către gestionari sau X
responsabili pe locuri de folosinţă?
23. Bunurile inventariate sunt înscrise în listele de inventariere
X
fără spaţii libere şi fără ştersături?
24. Elementele de activ şi pasiv inventariate, care nu reprezintă
X
bunuri au fost prezentate în situaţii analitice distincte, totalizate,
care justifică soldul conturilor sintetice?
25. Elementele de activ şi pasiv inventariate au fost înscrise în
Registrul inventar pe baza listelor de inventariere, proceselor X
verbale de inventariere şi situaţiilor analitice care justifică
conţinutul fiecărui post de bilanţ?

59
26. Datele rezultate din operaţiunile de inventariere au fost
actualizate cu intrările şi ieşirile din perioada cuprinsă între data
X
inventarierii şi data încheierii exerciţiului financiar, pentru a
reflecta situaţia reală a elementelor de activ şi pasiv?
27. Evaluarea elementelor de activ şi pasiv s-a efectuat la
valoarea de inventar a bunurilor, starea acestora şi valoarea cu X
care acestea sunt evidenţiate în contabilitate?
28. Rezultatele inventarierii au fost înscrise de către comisia de
X
inventariere într-un proces verbal?
29. Procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinde
următoarele elemente:
- data întocmirii
- numele şi prenumele membrilor comisiei de inventariere
- gestiunea inventariată
- data începerii şi terminării operaţiunii de inventariere
- rezultatele inventarierii
- concluziile şi propunerile comisiei de inventariere
X
- cauzele plusurilor şi ale lipsurilor constatate
- persoanele vinovate
- propuneri de măsuri în legatura cu plusurile şi lipsurile
- volumul stocurilor fără mişcare, cu mişcare lentă
- propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar
- declasarea, casarea unor bunuri
- constatări privind păstrarea, depozitarea şi conservarea,
asigurarea integrităţii bunurilor?
30. Pentru plusurile, lipsurile sau deprecierile constatate la Nu s-au
bunuri comisia de inventariere a primit explicaţii scrise de la constatat
persoanele care au răspunderea gestionarii acestora? diferenţe cu
ocazia
inventarierii

60
31. Comisia de inventariere a stabilit caracterul lipsurilor, Nu s-au
pierderilor, pagubelor şi deprecierilor constatate, al plusurilor, constatat
propunând modul de regularizare a diferenţelor dintre datele din diferenţe cu
contabilitate şi cele faptice rezultate în urma inventarierii? ocazia
inventarierii
32. Propunerile cuprinse în procesul verbal al comisiei de
inventariere au fost prezentate în termen de 3 zile de la
X
încheierea operatiunilor de inventariere conducatorului
instituţiei?
33. Au fost aprobate propunerile comisiei de inventariere cu
avizul compartimentului financiar contabil şi juridic în termen Nu a fost cazul
de 5 zile de la primirea procesului verbal întocmit la finalizarea
inventarierii pentru solutionarea propunerilor?
34. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în evidenţa
tehnico - operativă în termen de trei zile de la data aprobării
X
procesului verbal de inventariere de către ordonatorul de
credite?
35. Rezultatele inventarierii au fost înregistrate în contabilitate Nu s-au
conform Legii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi constatat
completările ulterioare şi reglementările contabile aplicabile? diferenţe cu
ocazia
inventarierii
36. Există concordanţă între datele din Registrul inventar, Nu s-au
balanţa de verificare la 31.12.2008 şi posturile înregistrate în constatat
bilanţul contabil cu privire la elementele de activ şi pasiv diferenţe cu
stabilite pe baza inventarului? ocazia
inventarierii

61
Constatarea şi raportarea iregularităţilor

Această procedură presupune consemnarea în documente a disfuncţionalităţilor şi


iregularităţilor constatate în urma culegerii dovezilor şi analizării lor. Pentru fiecare
disfuncţionalitate sau neregulă se întocmeşte câte o fişă care prezintă în rezumat cauzele apariţiei
acesteia, consecinţele asupra activităţii, şi recomandările pentru rezolvare.
Fişele de identificare şi analiză a problemelor sunt transmise conducătorului
compartimentului de audit public intern, care la rândul său informează conducerea instituţiei sau a
structurii auditate. FIAP-ul este un document întocmit în baza cerinţei Normei 2.320, care arată că
„auditorii interni trebuie să-şi fondeze concluziile şi rezultatele misiunii lor pe analize şi evaluări
adecvate”. Acesta are cinci părţi, şi anume: problema, constatarea, cauzele, consecinţele şi
recomandările.
Deşi problema este trecută prima în document, aceasta este lăsată la urmă, deoarece pe
parcurs mai pot apărea completări.

62
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 1

1. PROBLEMA:
Programul şi perioada inventarierii la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială
Botoşani.
2. CONSTATĂRI:
Pe toată perioada inventarierii nu au fost afişate la loc vizibil programul şi perioada supusă
inventarierii. Comisia de inventariere nu a transmis către personalul instituţiei o notă privind
programul şi perioada supusă inventarierii.
3. CAUZE:
Nerespectarea prevederilor OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv care precizează în art. 11:
“Pe toată durata inventarierii, programul şi perioada inventarierii vor fi afişate la loc vizibil.”
4. CONSECINŢE:
Personalul instituţiei nu a fost corect informat cu privire la programul şi perioada supusă
inventarieii, în scopul susţinerii operative a comisiei
de inventariere.
5. RECOMANDĂRI:
Preşedintele comisiei de inventariere va întocmi o notă privind realizarea efectivă a
inventarierii patrimoniului, la care va ataşa programul şi perioada supusă inventarierii. Această
notă va fi adusă la cunoştinţă personalului instituţiei. Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii
conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice
de aplicare a OMFP nr. 1753/22 noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe
efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.

63
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 2

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

1. PROBLEMA:
Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru
Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Botoşani.
2. CONSTATĂRI:
La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu
(inventarierea elementelor de active şi de pasiv) la Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate
Socială Botoşani s-au constatat următoarele:
 nu este întocmit referatul contabilului şef;
 nu există temei legal înscris în decizia de inventariere;
 nu este întocmită declaraţia de sfârşit de inventar;
 pe declaraţia de început de inventar nu sunt trecute ultimile documente de intrare şi ieşire.
3. CAUZE:
Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi
modificările ulterioare, OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv.
4. CONSECINŢE:
Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul instituţiei din cauza
faptului că, contabilul şef nu a valorificat în timp util informaţiile obţinute în urma inventarierii,

64
ceea ce a dus la o denaturare a rezultatelor. De asemenea declaraţiile de început şi de sfârşit de
inventar incomplete.
5. RECOMANDĂRI:
Declaraţiile de început şi de sfârşit de inventar vor fi completate cu elementele lipsă, iar
contabilul şef va verifica dacă rezultatele stabilite în urma inventarierii sunt conforme cu realitatea.
Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi
condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 1753/22 noiembrie 2004
pentru aplicarea Normelor privind organizarea şe efectuarea inventarierii elementelor de active şi
de pasiv.

ÎNTOCMIT,

65
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

FISA DE IDENTIFICARE SI ANALIZA A PROBLEMEI NR. 3

1. PROBLEMA:
Modul de organizare şi de efectuare a inventarierii întregului patrimoniu la Direcţia pentru
Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Botoşani.
2. CONSTATĂRI:
La verificarea modului de organizare şi de efectuare a inventarierii s-a constatat că
mijloacele fixe dintr-un birou nu au fost trecute în listele de inventariere. Astfel, în urma misiunii
de audit desfăşurate la această instituţie, s-a stabilit că cele două calculatoare, considerate lipsă
sunt în unitate.
3. CAUZE:
Nerespectarea prevederilor art 7 din Legea contabilităţii nr 82/1991 cu completările şi
modificările ulterioare, OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi
efectuarea inventarierii elementelor de active şi de pasiv, care prevede în art. 9 pct. b ca “să se
identifice toate locurile (încaperile) în care există bunuri ce urmează a fi inventariate”.
4. CONSECINŢE:
Inexistenţa unei evidenţe clare a valorilor materiale existente în cadrul Direcţiei pentru
Dialog, Familie şi Solidaritate Socială Botoşani.
5. RECOMANDĂRI:
Pe viitor se va urmări efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la
termenele şi condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 1753/22
noiembrie 2004 pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de active şi de pasiv. De asemenea listele de inventariere vor fi completate şi se va
trece şi mijloacele fixe găsite în urma misiunii de audit.

66
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Formular de constatare şi raportare a iregularităţilor

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

Nr Constatarea Actele normative încălcate Recomandări FIAP


crt
1 Programul şi perioada inventarierii la OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Preşedintele comisiei de FIAP 1
Direcţia pentru Dialog, Familie şi Normelor privind organizarea şi inventariere va întocmi o
Solidaritate Socială Botoşani. efectuarea inventarierii elementelor de notă privind realizarea
active şi de pasiv care precizează în art. efectivă a inventarierii
11: “Pe toată durata inventarierii, patrimoniului, la care va
programul şi perioada inventarierii vor ataşa programul şi perioada
fi afişate la loc vizibil.” supusă inventarierii. Această
notă va fi adusă la cunoştinţă
personalului instituţiei.
2 Modul de organizare şi de efectuare a OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea Declaraţiile de început şi de FIAP 2
inventarierii întregului patrimoniu la Normelor privind organizarea şi sfârşit de inventar vor fi

67
Direcţia pentru Dialog, Familie şi efectuarea inventarierii elementelor de completate cu elementele
Solidaritate Socială Botoşani active şi de pasiv care precizează în art. lipsă, iar contabilul şef va
11: “Pe toată durata inventarierii, verifica dacă rezultatele
programul şi perioada inventarierii vor stabilite în urma inventarierii
fi afişate la loc vizibil.” sunt conforme cu realitatea.
3 Modul de organizare şi de efectuare a - Legea contabilităţii nr 82/1991 cu Listele de inventariere vor fi FIAP 3
inventarierii întregului patrimoniu la completările şi modificările ulterioare completate şi se va trece şi
Direcţia pentru Dialog, Familie şi - OMFP nr 1753/2004 pentru aprobarea mijloacele fixe găsite în
Solidaritate Socială Botoşani Normelor privind organizarea şi urma misiunii de audit
efectuarea inventarierii elementelor de
active şi de pasiv

68
Închiderea şedinţei

În şedinţa de închidere, auditorii interni îşi prezintă opinia către conducătorii instituţiei sau
structurii auditate, precum şi recomandările finale din Proiectul raportului de audit public intern.
În această fază, auditorii se asigură că Raportul de audit este clar, obiectiv sau părtinitor,
fundamentat şi relevant.
Şedinţa de închidere este planificată de către secretariatul structurii de audit. La şedinţa de
închidere participă conducătorul compartimentului de audit, conducătorul instituţiei sau structurii
auditate şi auditorii din echipa care a efectuat misiunea de audit. Conducătorul instituţiei sau al
structurii auditate îşi va spune părerea în legătură cu constatările auditorilor, cu recomandările
acestora şi îşi exprimă eventual dorinţa de a se face unele corecţii. În cazul în care se cer
modificări ale raportului, conducătorul structurii de audit şi auditorii se pun de acord cu
modificările ce trebuie făcute. Pentru eventualele modificări ale raportului, auditorii pregătesc
documente doveditoare suplimentare, îndosariază aceste documente şi modifică Raportul de audit.
Şedinţa de închidere este rezumată de auditori într-un document numit „Minuta şedinţei de
închidere”.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI


COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Minuta şedinţei de închidere

Misiunea de audit: Activitatea de inventariere şi valorificarea rezultatului acesteia


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

A. Lista participanţilor:

69
Numele si prenumele Functia Directia/ Nr de Adresa Semnatura
Compartiment telefon
Anitei Felicia Director economic Comp audit int
Gafencu Camelia Comp fin-contab
Auditor intern
Bertea Elena Referent sup Comp fin-contab
Barzoies Emanuela Inspector asist Comp fin-contab
Aparaschive Iulian Comp fin-contab
Referent

B. Stenograma şedinţei de închidere:

- auditorul a prezentat în cadrul şedinţei concluziile privind desfăşurarea misiunii de audit şi


constatările care au fost cuprinde în proiectul de raport de audit intern întocmit;
- s-au prezentat acţiunile desfăşurate în cadrul misiunii de audit public intern;
- s-au prezentat FIAP-urile întocmite cu ocazia efectuării misiunii de audit public;
- s-au prezentat recomandările făcute de auditori şi termenul de ducere la îndeplinire
- s-a prezentat Raportul de audit intern spre studio şi pentru înaintarea eventualelor puncte de
vedere a reprezentanţilor unităţii;
- în cadrul şedinţei de închidere, după studierea Raportului de audit intern, conducătorul unităţii îşi
declară poziţia cu privire la constatările făcute de auditorul public intern, menţionând că nu sunt
obiecţii asupra raportului de audit şi ca urmare nu sunt necesare modifcări şi nu este necesară şi o
şedintă de conciliere.

ÎNTOCMIT,

70
CAPITOLUL IV: Raportul de audit public intern
A altă etapă a misiunii de audit public intern o constituie elaborarea raportului de audit
public intern. Elaborarea raportului de audit public intern este o etapă importantă şi necesară în
acelaşi timp, deoarece constatările culese de auditori în etapele anterioare trebuie materializate,
astfel încât activitatea acestora să aibă o finalitate şi să-şi îndeplinească obiectivul de informare al
conducerii în legătură cu activitatea auditată.

Elaborarea proiectului de raport de audit


În prealabil, înainte de întocmirea raportului propriu-zis de audit, se întocmeşte un proiect.
Această procedură este necesară deoarece observaţiile cuprinse în acest proiect nu au fost încă
obiectul aprobării şi, deci, nu pot fi considerate definitive. Deşi acest document conţine
recomandările auditorilor, nu conţine însă punctul de vedere al instituţiilor sau sectoarelor auditate
în legătură cu aceste recomandări. De asemenea, proiectul raportului de audit nu conţine planul de
acţiune. Planul de acţiune este documentul anexat la raportul definitiv şi cuprinde informaţii cu
privire la momentul şi persoanele care pun în aplicare recomandările propuse în raport.
Pentru elaborarea proiectului de audit public intern, normele româneşti prevăd respectarea
anumitor cerinţe, astfel:
- constatările din proiect trebuie să fie însoţite de documente şi să fie legate strict de
misiunea de audit;
- pe baza constatărilor trebuie făcute recomandările, care trebuie să aibă rolul de a reduce
pierderile potenţiale;
- în raport trebuie exprimată opinia auditorului intern în legătură cu constatările auditului;
- proiectul se întocmeşte pe baza FIAP-urilor.
Proiectul raportului de audit public intern trebuie să cuprindă următoarele elemente:
- scopul şi obiectivele misiunii;
- date de identificare în care sunt prezentate baza legală, ordinul de serviciu, echipa de
auditare, durata şi perioada auditării etc.;
- prezentarea procedurilor, metodelor şi tehnicilor folosite, documentelor şi materialelor
examinate, materialele întocmite în cursul misiunii de audit public intern;
- prezentarea constatărilor determinate de auditori în urma efectuării misiunii de audit;
- prezentarea concluziilor şi recomandărilor stabilite în urma efectuării misiunii;

71
- prezentarea în anexe a documentelor şi materialelor care justifică concluziile din raport.

DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ


Directia de Munca si Protectie Sociala a Judetului

Str. Calea Nationala, nr.85, Tel./Fax: + 0231 53 67 26/ + 0231 51 32 47


e-mail: dgmss_bt@hotmail.com, dmbt_af@yahoo.com

Nr.11027/12.04.2009

AVIZAT,
DIRECTOR EXECUTIV,

RAPORT DE AUDIT INTERN

MISIUNEA DE AUDIT INTERN:


ACTIVITATEA DE INTENTARIERE ŞI VALORIFICAREA
REZULTATELOR ACESTEIA

Structura auditată:
Compartimentul financiar-contabilitate

2009

72
I INTRODUCERE :

Tipul de audit: Auditorul a efectuat un audit de conformitate pentru a evalua modul in


care s-a stabilit situatia reala a elementelor de activ si pasiv ce alcatuiesc patrimoniul Directiei
pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Sociala .
Baza legala a misiunii de audit: Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, OMFP
38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern,
Normele metodologice proprii de audit public intern aprobate prin Ordinul M.M.S.S.F. nr.
400/2003, Planul de audit public intern pe anul 2008.
Datele de identificare a misiunii de audit
Ordinul de serviciu nr. 218 /14.03.2009
Auditor public intern:
Structura auditata : Compartimentul financiar-contabilitate
Durata misiunii de auditare: 14.03.2009-15.04.2009
Perioada supusa auditarii: 01.01.2008-31.12.2008
Obiectivele misiunii de audit intern :
1.Pregatirea inventarierii.
2.Inventarierea patrimoniului.
3.Valorificarea inventarierii.
4.Completarea registrului inventar.
Scopul misiunii de audit este de a asigura ca inventarierea anuala a patrimoniului DDFSS
pe anul 2008 corespunde prevederilor legale.
Entitatea auditata :
Compartimentul financiar -ontabilitate a functionat in perioada supusa auditarii cu un
numar de cinci salariati, din care, trei salariati fac parte din randul personalului contractual.
Organizarea si functionarea compartimentului se desfasoara conform Organigramei,
Regulamentului de ordine interioara aprobat prin Ordin al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale
si Familiei.
Relaţiile ierarhice de subordonare şi de colaborare, precum şi sarcinile de serviciu sunt
stabilite prin fisele posturilor.

73
II. MODUL DE DESFASURARE A MISIUNII DE AUDIT :

Auditarea activitatii compartimentului financiar-contabilitate s-a declansat in baza


Ordinului de Serviciu nr. 218 /14.03.2009 aprobat de directorul executiv al institutiei.
In timpul misiunii, auditorul a urmarit respectarea principiilor auditarii stabilite prin Legea
672/2002 privind auditul public intern si Normele metodologice proprii de audit public intern
aprobate prin Ordinul M.M.S.S.F. nr. 400/2003.
In vederea cunoasterii mediului de audit si a colectarii informatiilor necesare au fost
examinate urmatoarele documente:
 organigrama serviciului;
 atributiunile stabilite prin fisele posturilor ;
 dosarul cuprinzand inventarierea anuala ; decizia de numire a comisiei de inventariere, listele de
inventariere.
 procesul verbal al inventarierii, extrase de cont debite.
 balantele de verificare la 31.12.2008
 Registrul inventar ;
 Fisele de magazie ;
 Alte documente financiar contabile ce au legatura cu obiectivele misiunii de audit.
Au fost intocmite urmatoarele materiale:
 Tabel puncte tari si puncte slabe;
 Tematica in detaliu ;
 Programul de audit;
 Programul interventiei la fata locului;
 Minutele şedinţelor de deschidere, de închidere;
 Rapoartele preliminare si finale de audit.

Metode şi tehnici utilizate:


Verificarea: în vederea stabilirii realităţi operatiunii de inventariere.
Ca tehnici de verificare au fost utilizate:
- examinarea: pentru detectarea erorilor de inregistrare;
- urmărirea: pentru a se constata dacă toate operaţiunile au fost efectuate;

74
- recalcularea: verificarea calculelor matematice;
- comparatia soldului registrului de casa, soldurilor extraselor de cont, valorii de inregistrare in
contabilitate cu sumele trecute in listele de inventariere;
- observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de organizare si
desfasurare a activitatii de inventariere.
Ca instrument de audit s-a utilizat chestionarul-lista de verificare pentru a stabili conditiile
pe care trebuie sa le indeplineasca fiecare obiectiv auditabil.

III. CONSTATĂRI

1.Pregatirea inventarierii.

Organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului s-a efectuat potrivit prevederilor Legii


Contabilitatii nr. 82/1991cu modificarile si completarile ulterioare, a Regulamentului de aplicare a
Legii Contabilitatii, a Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ
si pasiv aprobate prin Ordinul M.F.P. 1753/2004.
In conformitate cu articolul 30 din Regulamentul propriu de organizare si functionare a
Directiei pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Sociala si a fisei postului raspunderea pentru buna
organizare a lucrarilor de inventariere revine compartimentului financiar -contabilitate.
Comisia de inventariere a fost numita prin Decizia Directorului executiv numarul
165/08.11.2008, avand in vedere Referatul 7220/08.11.2008 intocmit de.................., director
adjunct economic.
Nu exista incompatibilitati in ceea ce priveste constituirea comisiei de inventariere, din
aceasta nefacand parte gestionarii sau contabilii ce tin evidenta gestiunilor inventariate.
Instruirea comisiei de inventariere s-a efectuat de catre Directorul adjunct economic
intocmindu-se procesul verbal nr. 7240/08.11.2008.
Evidenta tehnico-operativa si cea contabila sunt tinute la zi, sunt efectuate punctaje
periodice intre gestionar si reprezentantii compartimentului Contabilitate in vederea eliminarii
deficientelor .
Evidenta cantitativa a materialelor este realizata pe baza fiselor de magazie, unde au fost
evidentiate operatiunile de intrare si iesire a acestora si stocul faptic existent. Intrarile de materiale

75
s-au inregistrat pe baza cantitatilor evidentiate in notele de receptie, iar iesirile de materiale sunt
inregistrate pe baza bonurilor de consum.
S-au luat declaratii de inceput si sfarsit de inventar gestionarului Aparaschive Iulian.

2.Inventarierea patrimoniului.

Actiunea de auditare a inventarierii s-a realizat prin verificarea de fond, forma si continut
prin sondaj a documentelor existente in dosarul intocmit in urma inventarierii.
Stabilirea stocurilor faptice s-a facut prin numarare si masurare.
Bunurile inventariate sunt inscrise in liste de inventariere intocmite pe gestiuni, conturi de
valori materiale.
Listele de inventariere respecta modelul stabilit prin Ordinul 1753/22.11.2004, sunt
completate citet, fara stersaturi si spatii libere, sunt datate si semnate pe fiecare pagina de gestionar
si de membrii comisiei de inventariere.
Pentru o inventariere corecta a elementelor de activ si pasiv ce reprezinta bunuri s-au
intocmit liste centralizatoare cuprinzand totalul gestiunilor inventariate pe utilizatori si conturi.
Elementele de activ si pasiv ce nu reprezinta bunuri s-au inventariat prin prezentarea lor in
situatii analitice distincte care justifica soldurile sintetice.
Comparand prin sondaj soldurile din contabilitate cu cele din fisa angajatorului, auditorul a
observat respectarea principiul contabilitatii pe baza de angajamente potrivit caruia recunoasterea
creantei are loc in momentul declararii pe baza declaratiei fiscale si nu pe masura ce numerarul sau
echivalentul de numerar este incasat. Principiul contabilitatii pe baza de angajamente urmareste
independenta exercitiului potrivit caruia toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la
exercitiul la care se refera fara a se tine seama de data incasarii.

3.Valorificarea inventarierii

Dupa terminarea inventarierii faptice a mijloacelor fixe, obiectelor de inventar si


materialelor s-a procedat la stabilirea rezultatelor inventarierii .
Determinarea rezultatelor inventarierii s-a efectuat direct pe listele de inventariere prin
compararea datelor constatate si inscrise in listele de inventariere cu cele din din contabilitate.

76
Listele de inventariere sunt semnate de reprezentantul compartimentului Contabilitate care
a efectuat valorificarea inventarierii.
Evaluarea stocurilor si soldurilor la data inventarierii s-a facut la valoarea de inventar.
Nu au fost necesare compensari cantitative intre minusurile si plusurile de inventar si nici
nu a fost necesara acordarea de scazaminte.
Rezultatele inventarierii au fost inscrise de catre comisia de inventariere intr-un proces
verbal inregistrat la DDFSS care cuprinde: data intocmirii, numele si prenumele membrilor
comisiei de inventariere, numarul si data actului de numire a comisiei de inventariere, rezultatele
inventarierii, materialele propuse la casare precum si alte aspecte legate de inventariere.
Procesul verbal cuprinzand rezultatele inventarierii este aprobat de catre Directorul
executiv al institutiei.

4.Completarea registrului inventar

Rezultatele inventarierii faptice a conturilor de activ si pasiv sunt inscrise in Registrul


inventar, infiintat si condus la nivelul compartimentului financiar-contabilitate.
Elementele de activ si pasiv inregistrate in Registrul inventar sunt grupate in functie de
natura lor si justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil.
Datele rezultate din operatiunile de inventariere au fost actualizate cu intrarile si iesirile din
perioada cuprinsa intre data inventarierii si data incheierii exercitiului financiar pentru a reflecta
situatia reala a elementelor de activ si de pasiv.

IV CONCLUZII SI RECOMANDARI

Avand in vedere constatarile efectuate urmare auditarii documentatiei aferente inventarierii


patrimoniului, apreciez ca în ceea ce priveşte activitatea de inventariere a patrimoniului DDFSS
la data de 31.12.2008, sistemul este funcţional şi daca se duc la îndeplinire recomandarile
auditorilor activitatea institutiei se va imbunatati.
Se recomanda:
- revizuirea procedurilor scrise privind activitatile auditate si aplicarea corespunzatoare a
acestora;

77
- intarirea rolului controlului intern la fiecare nivel al activitatilor auditate;
- efectuarea inventarierii conform normelor legale în vigoare la termenele şi condiţiile
prevăzute de normele metodologice de aplicare a OMFP nr. 1753/22 noiembrie 2004
pentru aplicarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de
active şi de pasiv.

Incheiere

Structura auditata are obligatia sa intocmeasca Programul de actiune in vederea


implementarii recomandarilor si sa raporateze stadiul de implementare al acestora pana la data de
30.05.2009.
Prezentul raport de audit public intern s-a intocmit in baza listei centralizatoare a obiectelor
auditabile, a programului de audit si a celor de interventie la fata locului, a constatarilor efectuate
in timpul colectarii si prelucrarii informatiilor. Constatarile efectuate au la baza documente de
lucru intocmite pe care se sprijina sustinerile.
Raportul de audit public intern s-a intocmit intr-un singur exemplar restituindu-se
compartimentului auditat, toate documentele verificate.

AUDITOR, DIRECTOR,

CONTABIL SEF,

CAPITOLUL V: Urmărirea recomandărilor

78
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Fişă de urmărire a recomandărilor

Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

Nr Imple- Partial Neimple- Data planificata/


crt Recomandarea mentat Imple- mentat data implementarii
mentat
1. - reviruirea procedurilor scrise
privind activitatile auditate si pana la 30.05.2009
aplicarea corespunzatoare acestora;

2. - intarirea rolului controlului intern la


permanent
fiecare nivel al activitatilor auditate;

3. - efectuarea inventarierii conform


normelor legale în vigoare la
termenele şi condiţiile prevăzute de
normele metodologice de aplicare a permanent
OMFP nr. 1753/22 noiembrie 2004
pentru aplicarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de active şi de pasiv.

CAPITOLUL VI: Supervizarea

79
DIRECŢIA PENTRU DIALOG, FAMILIE ŞI SOLIDARITATE SOCIALĂ BOTOŞANI
COMPARTIMENT AUDIT INTERN

Fişă de evaluare a misiunii de audit intern

Misiunea de audit: Inventarierea patrimoniului şi valorificarea rezultatelor inventarierii


Perioada auditată 14.03.2009-15.04.2009
Întocmit:

Bugetul de timp planificat: 333


Bugetul de timp efectiv: 333 ore
1 2 3 4 5 Observaţii
În etapa de pregătire a misiunii, auditorul a identificat riscurile şi
X
controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit
X
şi a estimat corespunzător riscurile activităţii
Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii
X
obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat
Obiectivul auditului, scopul, procedurile şi bugetul au fost reanalizate
în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de X
audit
A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi
X
conducerea structurii de audit intern;
A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de
X
audit intern
Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în
X
procesul de audit
Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp X
Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările
X
când au fost identificate problemele
Normele de audit intern, au fost respectate X
Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii,
respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme X
identificate
Comunicările scrise au fost clare, concise, obiective şi corecte X
Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului X
Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente,
X
competente, relevante şi folositoare
Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în
X
conformitate cu normele de audit intern
Bugetul de timp a fost respectat X

80
Bugetul de timp planificat: 333
Bugetul de timp efectiv: 333 ore
1 2 3 4 5 Observaţii
Nivel de productivitate personală al auditorului intern. X

Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj:
 1 pentru nesatisfăcător
 2 pentru slab
 3 pentru satisfăcător
 4 pentru bine
 5 pentru foarte bine

81

S-ar putea să vă placă și