Sunteți pe pagina 1din 22

COMUNA TIBUCANI JUDETUL NEAMT ACTIVITATEA DE AUDIT PUBLIC INTERN Nr.

3# din 15ianuarie 2013

{:fl firttJ r l f i { Jc A , \

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DEAUDIT INTERN . DESFASURATA LA NIVELUL PRIMARIEI COMUNEI TIBUCANI IN ANUL 2012 CAPITOLUL 1 INFORMATII GENERALE f .i.Introducere:ComunaTibucani,JudetulNeamt are o populatiede 4.382locuitori. In anul 2012 ComunaTibucani a derulatun bugetde 3.482 mii lei. Activitatea de audit intern s-a desfasurat pe baza unui contract de prestari servicii. 1.2.Scopulraportului: Prezintamodul cum s- a desfasuratactivitateade audit intern si nivelul de implementare a acesteia pe parcursul anului 2012. Progresele inregistrate prin implementarearecomandarilorformulate. Raportul se inainteaza la DGFP Neamt - compartimentul de audit intern si la CameraJudeteana de Conturi Neamt. 1.3. Date de identificarea institutiei publice: ComunaTibucani a avut in anul 2Al2 un buget de 3.482lei si un numar de 12 salariati,iar la activitateade invatamants-a derulatun buset de 1.108mii lei cu un numarde 37,95norrne. l'4.Perioada de raportare: Raportul se elaboreaza pentru activitatea de audit intern desfasurata in anul 2012. 1'5. Persoan acarea intocmitraportut: Auditor intern contractual MihailescuAdriana. l.6.Documentele analizatesau evaluate: a) Documente referitoarela organizarea functiei de audit intem: - contractul de audit intem, - codul de etica, - regulamentul de organizaresi functionare, - organigrama, - fisele posturilor. b) Documente referitoare la misiunea de audit intern: - organigramasi statul de functii, - politicile specifice, - strategiilede dezvoltare - regulamentelede organizaresi functionare precum si cel de ordine interioara.

.i

- hotararileConsiliului Local, - codul de etica, - rapoaftelede activitate pe fiecare misiune realizataconform planului anual de activitate aprobat, - rapoartele de recomandariprecum si urmarirea recomandarilor, recomandari insusite si recomandarineinsusite, - riscurile detectate si nivelul riscurilor, - implementareacontrolului intern, - planul anual de activitate. c) Documente rerferitoare la misiunile de evaluarea activitatii de audit intern: - procesele verbaleale Curtii de Conturi. d) Documente referitoare la misiunile de consiliere sau alte misiuni si activitati deslasurate: - rapoarleprivind misiunile de consiliere,incheiatein principal privind activitatile noi sauin ceeace privestelegislatianoua. l.7.Baza legala de elaborarea raportului: - Legea67212002 privind auditul public intern. - OMFP 3812003 privind aprobarea normelor referitoarela auditul intern. - OG 3712A04 pentru modificareasi completarca reglementarilor privind auditul intern, prin care s-au armonizatprevederilereferitoare la auditul public intern cu auditul financiar. - OMFP nr.25212A04pentru aprobarea codului privind conduita etica a auditorului intem si Normele privind organizareasi exercitarea activitatii de audit intern speciflce Normele proprii privind organizareasiexercitareaactivitatii de audit intern. i.8. Transmiterearaportului: raportul se transmite pana la datade 15 ianuarie pentru anul anterior la DGFP Neamt - compartimentul de audit public intern. Modalitatea de transmitere: Raportul este intocmit de catre auditorul intern contractual transmis, in vederea analizanl aprobarii si semnarii de catre Ordonatorul principal de credite si depusla DGFP Neamt pana-ladatade l5 ianuarie 2013. CAPITOLUL 2 ORGANIZAREA SI FLINCTIONAREA COMPARTIMENTELOR DE AUDIT INTERN 2.1. organizarea compartimentului de audit public intern. - in statul de functii al autoritatii publice locale pentru 2.1.1.Structura organizatorica anul 2013, se vor prevedea conform legii cel putin doua posturi de auditor intern. Datoiita faptului ca bugetul actual nu suporta cheltuieli suplimentire de personal, aceasta activitate se va tealiza tot in baza contractului actual de prestari servicii, a c,arui valoare este destul de acceptabila. Primaria are o singura entitate publica in subordine - activitatea de invat amant, care nu are inca organizata activitatea de audit intem. In anul 2013 se vor organiza cateva misiuni de audit intern si la aceasta entitatepublica. 2.2.Statutulsi independenta auditului intern.

2.2.I . Independent a ot ganizatorica. Datorita faptului ca activitatea de audit intern se desfasoarapebazade contract de servicii, mentionam ca se realiz eazab:urira i ndependenta functionala. 2.2.2.Independenta functionala. Auditorul intem invita sefii de activitati precum si pe ordonatorul principal de credite al autoritatii publice locale la discutii pe seamaunor constatarisau a unor probleme noi aparute. 2'2'3. Independentasi obiectivitatea: auditorul intem contractual este intotdeauna obiectiv, independentsi competitiv. 2'3. Asigurareasi adecvarea cadrului metodologicsi procedural. 2.3'1. Auditorul intern contractualisi desfasoarcactivitatea pe baza OMFP nr.38/2003 si a normelor si procedurilor proprii pentru aceasta activitate. 2.3.2. Auditorul intern contractual si-arealizatobiectivele prevazutein contract in conditii de legalitate, regularitate si eficienta identificand unele probleme si nereguli si solutionand aplicareacorectaa lor. 2.3.3.Auditorulintern contractual a respectat normelede conduitaetica aplicabileauditorilor intemi. 2.3.4'Ca instrumente de lucru proprii s-au folosit: ghiduri procedurabile, proceduri operationalelegate de activitatea de audit intern, chestionare,dialog, analiza,monografii. 2.3.5. S- au elaboratprocedurileoperationale prezerfiate in Normele metodologice. 2.3'6. Atat factorii interni cat si externi au permis auditorului contractual sa - si atinea obiectivale 2.4. Asigurarea si imbunatatirea calitatii, activitatii de audit intern. 2.4.1. Elaborareasi actualizareaProgramului de asiguraresi imbunatatire a calitatii activitatii de audit intern. Nu este cazul.Serviciile performante sunt cuprinse in contract. 2.4.2. Evaluareaprogramului de asiguraresi imbunatatire a calitatii. 2.4.2.1.Evaluari interne:nu este cazul. 2.4.2.2.Evaluari exteme:nu es-te cazul. 2.5. Asigurarea si adecvareaiesurselor umane alocate compartimentului de audit intern. Unitatea si-a cuprins in statul de functii un post de auditor intem, vacant din lipsa de fonduri. 2.6. Asigurarea perfectionarii profesionale continuie a auditorilor interni. 2.6.1. Pregatireaauditorilor intemi: Auditorul contractualeste economistexpert contabil. In anrrJ 2012 a participat la cursurile de pregatire profesionala privind - Implementarea sistemului de control intern managerial orgatizatde ucAApI la Iasi. 2'6'2' Auditorul intem contractual este economist cu o experientade 35 de ani in activitate, din care 19 ani in functii de conducerela DGFP Neamt, este membru in corpul expertilor si contabililor autorizati din Romania din anul 1995.Auditorul intern contractual desfasoarao mare parte din activitatea de pregatireprin studiu individual al cadrului legislativ necesar.

'lr'

CAPITOLUL 3 EVALUAREA ACTIVITATII DE AUDIT A COMPARTIMENTELORDE AUDIT INTERN CARE STINT ORGANIZATE SI FTINCTIONEAZA IN CADRUL ENTITATILOR PUBLICE SUBORDONATE AFLATE IN COORDONARESAU SUB AUTORITATE.
La nivelul acesteiunitati administrative - teritoriale locale esteun singur ordonator tertiar de credite - activitatea de invatamant. Aceastaactivitate nu are inca compartiment propriu de auduit intem. Misiuni de audit realizatein anul 2012 - nu este cazul. Auditorul contractual, numai la solicitarea ordonatorului principal de cred.iteva efectua in anul 2013 misiuni de evaluarea activitatii desfasurate de ordonatorul tertiar de credite. CAPITOLUL 4 PLANIFICAREA SI DERULAREA MISILINILOR DE AUDIT INTERN 4.1.Planificarea activitatii de audit intern. 4.1.l . Planificareamultianuala:Incepandcu anul 20 13 auditorulintern contractualva elabora un plan multianual pe perioada contractului. La elaborareaplanului multianual se va tine seamade domeniile obligatorii a fi audiate odata la 3 ani dar si de activitatile mai exousela risc. 4 . 1.2.Planificareaanuala: - activitatea de audit intern s-a desfasuratpe bazaplanului anual de activitate, - misiunile de audit au fost acoperite de timpul necesar, - misiunile au fost selectate in functie de coeficientulde risc, - misiunile cuprinseau fost atatde audit cat si de consiliere, - pe langa activitateade audit s - a facut si consultanta, - toate activitatile planificate au fost realizate, - planul de audit a fost sctualizat, , - misiunile de audit au cuprins activitati relevante ca: activitatea de achrzitii publice, activitatea procesului bugetar in principal cea de angajare - contractare, activitatea de colectare a veniturilor bugetare,concesionarea bunurilor din domeniul public sau privat, activitatea de gestionare a patrimoniului, inventarierea si casarea . activitatea financiar contabila. 4.2. Realizarea misiunilor de audit intern. S - au rcalizatmisiuni de audit pe urmatoareledomenii: - proces bugetar, - impozite si taxe locale, - achizitli publice, - activitate financiar contabile, - administrarepatrimoniu,

- stadiul implementarii SCM conform OMFP 94612005. 4.2.1.Misiuni de audit privind procesulbugetar. In domeniul procesului bugetar s-a efectuato misiune de audit. Obiective urmarite: - angajarea, lichidarea, ordonantareasi plata cheltuielilor bugetare. Riscuri semnificative identificate, constatarieffectuate,recomandarifacute. In ceea ce priveste angqarea, lichidarea, ordonantareasi plata cheltuielilor auditorul a recomandat: - in faza de angajare a platilor: se vor semna contractele si formularele, propunerea de angajarea platii si angajamentulde plata,vor purta viza de control financiar preventiv. Contractele ca angajamente bugetare vor purta cel putin trei semnaturi: legalitate (secretar sau jurist), controlul financiar preventiv care ganrfteaza necesitatea, oportunitatea,economicitatea,eficienta si existentafondurilor in buget de catre contabilul sef al entitatii publice si ordonatorul principal de credite. - In faza de lichidare a operatiunii de plata, fiecare document de plata (facturi, state de plata, ordine de deplasareetc.) va purta viza ordonatorului de credite cu sintagma" bun de plata". Atat in faza de lichidare cat si de ordonantarela plata platile trebuie sa fie insotite de toate documentele care sa justifice necesitatea,oportunitatea,legalitatea, eficienta si eficacitateaacelei plati(facturi, receptii etc.), statelede plata de pontaje aprobate,referate etc., ordinele de deplasare de aprobari , confirmari privind deplasarea si referate. Intocmirea circuitului documentelor cu raspunderi de la intrarea in unitate sau de la intocmirea unui document si pana la iesirea din unitate sau arhivarealor. Riscuri - Neaplicarea procedurilor concrete pe fiecare faza a platilor pot duce la efectuareade plati fara a fr prevazutein buget, fara o fundamentaretemeinica a acestora,neeficiente. neeconomicoase. - Se pot strecura plati nelegale in cazul inexistentei unor proceduri pentru verificarea platilor pe feluri de plati:exemplu, o procedura pentru verificarea si autorizareaplatilor salariale, o procedura flenfru veri.ficarea si autorizarea platilor privind cheltuielile de investitii( lucrari de constructii) cu raspunderipe fiecare faza aplatilor. O alta procedura pentru plati privind cheltuieli administrativ - gospodaresti, salarii, ajutoare sociale,deplasari. Se vor intocmi liste cu documentele ce trebuie sa existe in spatele fiecarei plati pe categorii de plati. Dimensionarea platilor in asa fel ca acestea sa fie necesare, legale, eficiente si economicoase;fiecare plata din fonduri publice sa fie efectuata in baza unor justificari bine documentate,a unor referate de necessitatevizate de control financiar preventiv si aprobatede ordonatorul de credite. Riscuri Plati din bani publici fara a fi strict necesare, nelegale-neeficiente,neeconomicoase, neoportune. Recomandariin curs de implementare.

fi:

Intarirea controlului intern prin diferite forme si procedure. Depunereaoperativa a numerarului la trezorerie. Efectuareacontrolului cel putin odatape luna la casierie. Riscuri Nedepunerea in totalitate si operativ a numerarului incasat in cont la trezorefie, chitantiere care pot fi neoperatein borderouri, numerar inca neplatit reprezentandajutoare saualte drepturietc. Recomandareimplementata. Respectarea principiului" separarii atributiunilor" astfel incat sa nu existe cazuri cand o singurapersoanaintocmesteun document,il vizeaza de control financiar si il ordonanteazala plata. Riscuri Neimplicarea aceleiasipersoanela intocmirea documentului, aprobarealui si chiar plata acestuia.face ca operatiunearespectivasa fie mult mai credibrla, curatasi fara interes. Recomandarein curs de desfasurare. In legaturacu activitateade casierie. Casieria se va verifica zilnic de catre compartimentul contabil( o alta persoana decat contabilul sef) prin preluarea documentelor, iar contabilul sef va verifica si incheia proces verbal cel putin odatape luna. Depunerea operative a numerarului reprezentandimpozite si tare locale, la cel mult 2- 3 zile, in cont la trezorerie. 4.2.2.Inlegaturacu - impozitelesi taxelelocale Inventariereamateriei fi scale: Avand in vedere faptul ca pot fi unele diferente intre evidenta materiei impozabile de la compartimentulimpozite si taxe si ceade la registrul agricol recomandurmatoarele: Intocmirea dosarului fiscal pentru fiecare contribuabil care plateste impozite si taxe la bugetul local si formarea unei baze de date solide in acestscop. Se va face punctajul intre baza de datc de la compartimentul impozite si taxe cu cea de la compartimentulregistrul agricol si se vor imbunatati si corecta acestedoua baze, se vor aduce la acelasi numitor bunurile de proprietate asupra carora contribuabilii sunt obligati sa plateasca impozite si taxe. Dupa corectiile care vor avea loc cu aceasta ocaziese va intocmi inventarul materiei fiscale, lucrare obligatorie conform Codului Fiscal, conform procedurii stabilite de auditor in raportul din luna februarie. Lucrarea va sta la baza intocmirii bugetului de venituri si cheltuieli a unitatii. Dupa aceastaoperatiune,cand se presupuneca s-a creiat o bazade date reala aproprietatilor, se va crea un sistemde protectiea datelor( se vor parola) si se va stabili prin dispozitie sau prin fisa postului persoanasau persoanelecare sa aiba acces sa modifice aceste date. Modificarile se vor opera numai cu aprobareaordonatorului principal de credite sau a unei personedelegatein acestsens.

Se va solicita la Oficiul Registrului Comertului o noua lista cuprinzand persoanelejuridice din comuna. Acest listing va constituibaza de date pentru acele societati sau AF si PF care nu au depusinca declaratiela primarie. Aceste unitati vor fi instiintate sa depunadeclaratiein cel mai scurt timp. Dupa aceasta lista se vor calcula si incasataxe pentru: - taxa firma, - autortzatie alimentatiepublicaart.268 ali.5 din Codul Fiscal, - autorizatie desfasunrelvizaactivitate economica art.268alin 3 din Codul Fiscal, - autorizatie sanitara de functionare ( se elibereazade Directia de sanatatepublica iar contravaloareataxei estevenit al bugetului local). Inventariereamateriei impozabile se face pe categorii de materii: terenuri, cladiri, mijloace de transport taxe pe activitatea economica, taxa pentru alimentatie publica, taxa attotizatie sanitara- veterinaraetc, pe coduri. Se va face cate un listing pentru fiecare categorie de materie trnpozabila(cod) care va cuprinde: spre exemplu pentru categoriateren intravilan categoriaA: - numele si prenumelecontribuabilului, - numarul de rol, - suprafatain metri patrati de teren, - impozitul datorat. Toate listingurile adunateintr-un dosar pe feluri de materie impozabile suprafete,numar ,lei etc. constituie inventarul materiei impozabile al UAT. Acest inventar se actualizeazaatuncicand este cazul. Cu privire la Inspectiile fiscale Toti contribuabilii urtneazaa fi verificati prin operatiuneade inspectiefiscala. Pentruinspectiaflscalase procedeaza astfel: se programeazatoti contribuabilii pe zile de verificat, se aproba aceasta programarede primar, se fac echipe de catre cel mult 2 persoanepentru a verifica daca datele din declaratia existenta la primarie sunt aceleasica si cele de pe teren - se incheie proces verbal de inspectie fiscala( formularul este si pe intemet) unde se specifica rezultateleaCestui control, se solicita documentele atat pentru situatie data daca nu exista la dosar cat si pentru cea existenta pe terenin plus sauminus, se semneazaatat de persoanelecontrolate cat si de cei de la control, se inregistreazala primarie, se inainteazaprimarului si se inregistreazain evidentele primariei, se indosariaza.

Executarea silita potrivit ouc 8212003 a tuturorcreantelor fiscale.


tile financiar ile a) In domeniul procesului bugetar s-a efectuato misiune de audit. b)Obiectiveurmarite: - organizareasi conducereacontabilitatii; - inventariereapatrimoniului si evidentierealui corecta si reala in bilant; - stabilirea valorii juste a intregului patrimoniu - reevaluarea lui;

Misiuni

it nriv

- situtiile financiare trimestriale si anuale. c) Riscuri semnificative identificate; constatariefectuate;recomandarifacute. Evidenta contabila esteorganizatain partida dubla. Se va urmari ca valoarea activelor fixe sa fie reevaluatalavaloarea justa a acestoraconform ultimelor prevederilegale. Se vor completasi lista registrelecontabileobligatorii. Se va actualizasi clarifica evidentaactivelor fixe si registrele oblisatorii.

82ll99l si

nitatile

O contabilitate neorganizata conform normelor legale va conduce la situatii financiare infidele. Bilantul nu va oferi o imagine reala si fidela a activitatii economico financiare desfasurate precum si a situatiei patrimoniale a unitatii. Lipsa registrelor , atit a celor operative cit si a celor contabile obligatorii, face ca evidenta unitatii sa fie fara inceput si sfirsit. Recomandariin curs de implementare

Respectarea temeiului legal al operatiunii de inventariere a patrimoniului si anume: Le gi i Contabi Iitati i nr .82I | 99 l, actualizata O.M.F.P. 286112009 privind aprobarea Normelor Metodologicede efectuarea operatiunii de inventariere H.G. 841/1995privind scoaterea dinuza bunurilor apartinindinstitutiilor publice( casarea) H.G.213912004 privind clasificatiasi durateleminime de folosintaa mijloacelor fixe. In legislatia specificata mai sus, sunt prevazute aspecte importante p. trebuie sa le indeplineasca operatiunea de inventariere a patrimoniului si cea de casare "*" si scoatere din patrimoniu a bunurilor . Numirea comisiilor de inventariere si de casare sa se faca la recomandarea sefului compartimentului contabil. Trebuie specificat obligatoriu faptul ca se va face inventarierea generalaa patrimoniului ( si nu numai a valorilor materiale) se inventariaza activul (bunurile din domeniul public si domeniul privat, debitorii cit si pasivul unitatii ( creantele, ) ramasitele, creditorii, etc. ) pe locuri de folosinta. Pentru operatiunea de casare se intocmeste dispozitie separata biazatape prevederile HG 84ll 1995 si HG213912004din caretrebuie tu fu.u parte obtigatoriusefui compartimentului contabil' operatiunea de casaresi declasarea bunurilor este o operatiune separatede cea de inventariere. In cadrul operatiunii de inventariere se fac propuneri (liste) privind casarea pentru acelQbunuri care indeplinescconditiile conform legii. Casarea propriu zisa esteacea operatiune in care are loc efectiv scoatereabunului ,"rp."iiu. din inventar prin distrugere si valorifi careconform legii. Se intocmesteproces verbal privind rezultatelecasarii.

In dispozitia de inventariere trebuie specificat faptul ca se intocmesc liste separatepe locuri de folosinta pentru : - bunuri apartinind domeniului public si pnvat, - bunurile concesionate sau inchiriate, - bunurile materialepropusela casare si careindeplinescdurateleminime de folosinta - materiaimpozabila, - datorii si creante.etc. Riscurile nerealizarii celor prezentatemai sus: - inventariereaestedoar partiala si nu cuprinde intreg patrimoniul, - bilantul nu respectarcalitatea, - rezultateleinventarierii nu oglindesc realitateasi nu se pot folosi in contabilitate - dacaacesterezultatese cuprind in contabilitate atunci situatiile financiare nu exprima real si fidel situatia patrimoniala a unitatii. Se pot casabunuri care nu indeplinesc conditiile legale sau bunurile casatepot fi casatedoar in documentesi nu si in realitatesi sa mareasca astfel artificial patrimoniu. Recomandariin curs de desfasurare. vitor la ree rimoniul 112003. modificatac privind reevaluareasi amortizareaactivelor fixe. unitatea trebuie sa aiba activelereevaluate la valoareareala , justa. Unitatea trebuie sa clariftce evidenta activelor unortizabile si neamortizabile. sa calculeze si sa inregistreze arnortizarea . 4.2.3.Misiuni de audit privind achizitiile publice niul achizitii ice s-aefi de audit. Obiectiveurmarite: - existenta planului de achizitii in strinsa legatura cu bugetul aprobat; publicarea lui pe SEAP, - evaluareacorecta a bunurilor gerviciilor si lucrarilor ce urTneaz , a a fr achjzitionatein vedereastabilirii procedurilorde achizitii de urmat, - pa.rcurgerea procedurilorde achizitii conform legii. Riscuri semnificative identificate; constatariefectuate;recomandarifacute. Respectarea prevederilorOUG 3412006 privind achizitiile publice si a HG 92512A06 privind aprobarea Normelor Metodologice. Toate achizitiile de bunuri , lucrari sau servicii trebuie sa se efectuezein baza planului anual de achizitii publice. Achizitiile din fondurile publice trebuie sa se faca cu respectarea stricta a legislatiei referitoare la acesteoperatiuni si anume: - la inceputul fiecarui an bugetar in functie de bugetul aprobatpe articole bugetaresa se procedezela contractarca achizitiilor pe care unitatea isi propune a le efectua in anul respectiv prin organizarea de selectii de oferte sau licitatii in functie de pragurile valorice existente pe subgrupe de produsesimilare.

Riscuri Neintocmirea acestordocumentejustificative sau intocmirea lor in multe cazuri doar formal sau superficial poate avea riscuri de existenta a unor prejudicii si de tragere la raspunderea celor care semneaza de plata pentru serviciile sau lucrarile achizitionatenelegal. Achizitiile publice din banii europeni fara indeplinirea legala a procedurilor de achizitie reprezintapentru aceacheltuiala o cheltuiala neelieibila. Recomandar.i in curs de implementare.

4.2.4.Implementarea sistemului de control intern managerial Obiective 1.1. Organizareaprocesuluiprivind implementareasistemului de control intem lmanagerial a) Riscuri posibile identificate: l. Neinventarierea indicatorilor asociatiobiectivelor, 2. Neinventarierea functiilor sensibile. 3. Neinventarierea procedurilor, 4. Neinventarierea activitatilor. b) Constatari: 1. Nu s-a efectuat procesulde inventariere a indicatorilor asociatiobiectivelor, 2. Nu s-a efectuat procesulde de inventarierea functiilor sensibile. 3. Nu s-a efectuat procesulde de inventarierea procedurilor, 4' Nu s-a efectuat procesul de de inventariere a activitatilor desfasurate in cadrul unitatii. c) Recomandari: - Implementareasistemului de control intern/managerialla nivelul entitatii publice. 4.3 Urmarirea recomandarilor Toate recomandarile au fost discutate pe larg cu personalul de specialitate si respectiv cu ordonatorul principal de credite penttruinlaturarea neajunsurilor.l., general recomandarile fac.utesunt in curs de implementare. 4.4. Raportarea iregularitatilor. Auditorul a intocmit rapoarte de activitate prin care se mentiona domeniul auditat, constatarile efectuate,riscurile la care se expune activitatea executiva si a facut recomandari pentu inlaturarea riscurilor si neajunsurilor in aplicarea corecta a legislatiei si inlaturarea eventualelorprejudicii la care s-ar putea expune. Prin acesterapoarteauditorul araportat si iregularitatile in cazwlle cind acestea existau. 4.5. Raportarea recomandarilor neinsusite Nu s-a implementat Sistemul de control intern/managerialla nivelul entitatii publice

10

CAPITOLUL 5 Planificarea si derulareaaltor activitati de catre compartimentelede audit intern Auditorul intern contractual a desfasurat si activitate de consiliere si consultanta pe tot parcursul anului in vederea aplicarii corecte a legislatiei existente precum si pentru diminuareariscurilor. CAPITOLUL 6 Concluzii Auditorul intern isi propune sa-si imbunatateasca continu activitatea prin aplicarea celor mai avansatetehnici si procedurede audit, prin participarea la cursuri de pregatire profesionala , prin studiu individual si multa experientasi expertiza acumulata. Auditorul isi propune pentru anul 2013 sa verifice modul in care entitatea publica implementeazasistemul de control intern managerial , aprobat prin OMFP 94612AA5, actualizat Aceastaactivitatese va bazape:. - Evaluarea sistemului actual de control intern : existenta fiselor posturilor, a regulamentelor, a registrului principalelor activitati si a registrului riscurilor precum si a instructiunilorsi a procedurilorpe activitati. - Inventarierea si identificarea riscurilor si estimarea nivelului acestora - Prezentarea instrumentelorspecifice de control intem - Evaluarea pe activitati, diagnosticui activitatii: specificarea sarcinilor pe fiecare activitate, identificarea riscurilor, prezentarea instrumentelor de control intem corespunzatoare probabilitatii aparitiei riscurilor in scopul evitarii producerii lor. - Elaborarea si aprobareaprogramului de implementare a noului system de control intern la indemina managerului. - Monitorizarca implementarii noului sistem de control.

CAPITOLUL 7 Propuneri pentru imbunatatifeaactivitdii de audit. Respectarea procedurilorsi a legislatieiin domeniu. Auditorul isi propune sa-si imbunatateascacontinu activitatea prin aplicarea celor mai avansatetehnici si proceduri de audit , prin participarea la cursuri de pregatire profesionala , prin studiu individual si multa experientasi expertiza acumulata.

Auditor intern contractual


Mihailescu

il

..?
l*

q) li 1]

R e
x a!'
l - ! )6t cJ

{J

i
,h

{)
I (l ,4

(E

x o

q)

L I

g c,

q E

c)

A N rld 161 6J

U
g) I 4) X

c t -

q)

.z:
. .

o z
. t i i ( )

)lB,

tr
= c )

X c)
C) r-

E)

XE
:rg
..i.,j-

s P
v 6

'*

El

c.! E E
L 6 l

u
q ) L

-o

P!

o-

5.r ct )

E)G

>cc \. \

= )!! ra. Fo-

N cl
d

c ) ; i

OI k

N * e ' \
r - Fr\-o

()

c, ! q)

QS*-

SRT

X q)
ur^

)aE
(J

c)
H

(.)
Li a"!

FS; r=F
i\\trr!

)
L e) N

g
!t

s^ E I oE
5F :
6E;
trtro
- o ( E
q)

o =

(E

tr

o
f

()
d.

(d a1 a C) P CB F.

t O r

Xi R ,$NS
.YrJ\ t \ri\ o :rrr(-)

R:S

b! L

,{,
a

lt

o o

c)
d # H

c)
q

g$ ,E
o'-E
$Ho o+ = F ( E U ,

6l

r(E F IJT

E
F

cs -

C)

F
frl

rr)

S FS \ { F
E U

\xo

z 6

i *

$FEE
(\l

'

e
(E

Efr$E
o)
,Cg

EEH$.
i*
=

o ED.= g1 - I r { r r - : a-

.:

x o g

c)
- q )

gBE E
o r 6 ' ;;= . >E

FXfi

c ) . .

q s

: E { ' }oe

l c c
,:l* l{E:

li;..O 6 S
E:E

.H'5
!+
t

rr)

Q ) o 5. !,)

< F
.i

{)
,,:La !-

{'
v

>ct 9 0 'ii
f r X

E 6
E l {

ra:

.v^
fr': rqg

< ( R r.

i'a f'f ! c q

R E
q) Q c t

t;
::':::

ca

q)

- =
c!;

.E a .=E
a (tA

Fr"

rIJ- .s

vfi

tc,

tat t

E
a
l

a.)

z
i : ' : :

c.l

ssa.
9 N.r
l r \ *

E>:

.. :::::: .,' ::.'


't* ,ldl, N g! ':!i::

ESE
(J

Rr-'F

FRH

saR S x oF \Ji\

'{} :::{}: {]:


N:

()
5 ( )
-':1

,dNS
9

-r

siF
q)

dirQ

. . : :

'5

6 9 6 v )

^"

* -E.
;. * r r i ' .

it l

',:
Iti

it

:#

:tr!
(v)

:
t,,':,,

!! (E iit :',O ',:x ,,:ttl :3 ,'6

tr

x o
E

(E

c o ,r! r1, ,:*; o


g

c o

E
o
(5

{E

-9
{'r' t'tg 3
F

,rO ,.o 'o

o S o

t -r -E

E: lD g

,8. It,
:.
l:::i

c) {u = o
* 4

0, E $

= il X-o
o'o : ; '{=' (l|

"9'^tr 'lJ '= E =

o:tr ,i E g

f;$

<(!

E E .zF
6 ( g6 E

..* tr o :
:,.3 .tE r'tt

, 88 'P,= 9 .e O G
O G C ( E

:Fo

vr.

rfit F $,'..' '.5 tE,,

:v: o E .
o , I n
,O'

-g at

d 6 ott
h. 1ro tr-o
CL 1g
L

$E

dF >.=
,

5x :=;
V g .

+ t +
II N

S E < s

F EF

t$so

q
,t, '.E: CI

s S H s:-b E
s F 3 D X e
r { \ $

9 \ \ R ^i \

N: :3i: '|li

x. o: {}' :F o o

llll

'E(u

_E ! c
q = ' =

) : 8
.\ irJ

o.J

.E,$ *s= =

nr

: ..:

=s$

E iis F<AiO

'f
ri

G
(E \St

ii .g = ' t i (E

E;

x o

fi
o ru
T' e
$ g

E(u

"(,
E rg

;e

GI (\l

o x5 E

o Et o (s

EI r!

.9 c (\ = o (|, o = c

{E

a.

o .; o o = tt =

g. =

(E

.9 E ( E : = c o E t

''(t,
o 3
q n

= =

t,

< o

F.r. c\ t

(
t

ai) u
g O

<s
= :

N_E
\ 6 <

t'U s < ! Y
' > \ :

N Sd > \ F

| i o = = o t U g E O o 'c = =
g

(g (! CL IE

o o .q
0) L

SHH H T.R S SF
\ \ J O
l * (

c L o ( E H F , =

o
E

o 5 ) (J o 0) X o o a) o q) o o o o q)
c o :o

0)

in
(o
(J
L

x () o
0) o
L

q)

ro
j

= - r
t / ! =

o
tt IE o E

o
!t 5 ( E 3

E -o
.E

:8 : -o
-o o$ F"

o o (u
$ L

o
N

o.E (g

o
$
L

E r <E {.a

*,1 s *s=

(E o o

o- '-

(! C a L q)

c
$

o o

o o
tE

ctt o

F E
L

O r E

o o o
lJ-

.9
L

()
c

LL

-:

cL

o o_ c a lr.h) n t L

q)

c q)

o o
(!

o o
U' L

E (g
g

tr o)
E
L

.9 a
(f)

E
L

=
o

=
E
L

r ( J

': (u

^i

c!

o_ c.i c.i

U' 0)

CI c) o _. . ' q )
':

c{o

(E

ry -t ^i c! c{
c{
c!
N

= o (o = : E : : ct
(E

8
tO j tE

EA
o o o o
(E CL 5

E g

x
o

CL .(E

N {E

o =
o

o-

o
E

o o

= g
t?t

eS

H g -Ef

5 E (E El )(E

o.

!t

o .; o o .=
E (E

o-.y, (.
.:^;'

'*t'

.9 tr
(E

E
ttb Ft.

:= o o

v R s

\p*
NFs Els
<rJ'=

.N
G

'I It

gs
IE

ru

ilSE
Q F

Nt{q
$

't
a.
(E F f i t

!t

Et', =
E q I

o,-

c o

.9 o c) O o o = X c) ai
G

q)

o
E rG

.E
O =

o () (u
E )(E

q) E )(!

E r(U (It
(J $

0) E )O

* ,t,$ *ss

}: E

5vts

E ( E : - : oo
J

H9

EHS

o E'E9t o

'F".E
e bt

t E E -o of, o- . o . q -cL (J S = .q) o c = cL ) o f .o r: l r


L

,9 .9 E )O E i = ( E .() o o_

o
G

(s = ()
d

; ! u

'- 'o o6 o o
.E al

o
c
f

o o
q)

R U " r
d r . =

o .g =
o
L

z 8E 5.

F I E L (E

LL
L

.o.

a c.i c"j .() c! .= ct c! c\l


r E r

.U' UI

.9 = " p o 6 c(I) o E : O

fn r

$ /n

?!t
t!

u-

- o

|E

lrc.i c \ o

:t

q 9
N O

^l
N

c! c.l
N

(0 i

o
=
G (E '6 o

x o g

CL

E E

o o o

o
)(E CL !t

c o '-o o .=
!t
f (E

(,

E
tE T' ath

(, = {, (E
F.l-

N (5 (E E
3 G L a! CL

< t

o E

HS
l\i S A < s \tra-

Y O

CL (E (!

(s

\"Q *

sFe
s =s b X \
s :-b E |\l\A

FsT

o
ID: E

9'=
' c t(E r o.=

o
=
N (!

*,l s *ss EEA

\:8

() c) a o

o o

E I IE

to. ;E o
-!q
(E=

.F {l' .E: (J

. o,E F ( J
CL J O

'9. N = o . E 9 x =
O

o
!t

g
E

E o

-g
)t5

o
c, o
I

CL )(E

o.

T'

t
o ':

o o

15 5 G

.9
E
i=

E (E

.=

un

l(E

o o

I(|) t ( E l ( ! l ( J

s \

l\-

6
(

te
)(!

F'

6 E

o o. o

,N

es.
E E p S 8 .E si
i 9

SE

N -

E ; .H,$
d ES n < d i( )
A N A -

D H F \ v d +\R

EN

E i Sd E6

\\f, Fl tl.l o.

$ S si

E" F I $ E 'E = < \).\


(E E-

gE E{
6 =

9 = =
o(E
t! L (E

8H

E
lt

E5
o
'i

s
!, o It t4

oE
':o
$ v

h 9 o'l

E*

o t )

'= o
N

E F (E
O

|E'-

E
tu
N o (J

-( s =i
.b!
F E

o E a. o
o

t
c4

r't

tu c.j

l o O 5

o e b tU
. ( !

: $ I F

PE

E
-

\to

c) o o = q ?r : l5 : G o? o v

(E

E ( ES E'
i
E =

c
.E

o o
tr>

x o

E !t
(5 E (E

lntt t :s

E o

() c 5 tr c

(E

.E ,c
() o
XE CL 5 E

qt !, (g 3
fil

o 's; It :' (\ o , c (\

tr

E
g,

.I
o
= !t

f+ti

(E

E, G''' :n--3
.aj"

.9
=
IE

\r-:.g5l

E
t\. ^ \ i lc) ub :-= (, o (U =
o

Er \

r-i

rQ) E

o o

q) E $

o
E

s E s il"RN
\ \ ] X

=Hil 9\ R o r

r$s

: :

T (E
't

(U !t

'tr E o. c = o
E
.E (E CL

E o '=
o c) o

g
o o

CL 1 5 6

o tr
J N

o
It
fit

o := o !t =
fit .E

'i

SFF-

.*,$ s *s=

E : = o v,

c o.E

ERA

lrJ F CN UJ

o ?t
tll

c (It o -o
CA
I

(s o 'r=O o 7

,o
ro
I

$ f (J $

o rc)
q) a c) (L

cf)

o () o!:
A C L . O =

o
$ cf)

()
I L

c G

lr) a q)

c o .=

o
L

o
g

3 E -o
@ N

C.)

o =
!t
(E G'

o
L

E') o

J s o L 6

a
I

C.

c N N

-(o

^i

o_
o? \t
N N

"i s

O-o . f , N(u

E =;s
;; * 'a g ,9)
o) i o
3 t ;

E g

E
g o
tfi 0 I

x
o c
(\
> 0 6{

)(5

E TJ

o
(G )(E CL 5 !t E

!s
{E

E
E ,

0 ({ .(\|
I a\l

o .=
L

s
{\I

.= !t =

o o
G

sl

,G

E z

.9 E (E
.= E
th

s
o a\f
}.g

E E z
>s

:= l= o = i\. \(< t tq)


(E

a F (\l
l6l

E z

.N
G

HF

S SE E T"R
g SF
>:8
* S S

\'u* $ST
< \ J Y

,r !i S A <f, \4.

(E T'

't

(g E

o.
(E (!
-r-_ g

C'

= o
(E CL G

o o
<(u
L

$ a q
(O C)

$
E

o
tl: '5 :

.*,$ s
EFA

(E o o

(E

o It o ED :o

o o

(,

{E

o 'o (E o o o- Eo ro o o (U rf) E o o G $ f CA cf, o c (5 'E-o o o a o o o (E o - oa 5 o o uo_ c\l q n - ". N


C. (D
L

o tr -o

'E
$

o o s
I L

o 'E '- '= o


g

o
$

o
E cf)

$ o

afj
I

o
tf)

o
T' 5 o .E

o a c.i

c.) 0)

o
c.)

o o_

U'

c\ c{

c.i

n N

o
i (E

x o c

c o
L

o
= E rU
)(E

.= lt

o E

(E N (U (E E

tr

Ft"
\ r-l
i \

\(< i

CL (E (E

o It :
(lt IE CL (g

t^s
r {
- ' q Q -

v f

= ()

=S
^\

.*,$ s *s=
E q {H ia

s ss \:8
N \ $

SH E !':'b \

ssE
\\
J

t " Us

o c)
.(I]

(E

EQ
{t
fi )(E

,(5

,9

N C) UJ F (t, IIJ f

o = E T 3 a E
,hG o(g .9o - =
E ( E

'a-

.-'r

c E

o E

= b,N : =
ilt J

Y G

at o

{E

-:, o

F O CL

s .s o o

. c . 1 ( ) N E

c (u x o g

o
N

tr
(! g

o .=
L

c L

o o

E
(E (E

g
qt g

.9 o o o
L

,/\'

.=g

r='G\.

-sl+'

CL

o )(u
Et

9H E .g :t (l.-

o
E

CL

z3

; Ed 8 il" =(lt
E e =
I

\"T:#
(E

es
E;
. t \

\'s
r-l

= o = o g
(E

(,
tl O r

(-

o L
$

. \ 4. l\.r\ *

=S

.g (,
(E CL !t g 'E"

E T.R a = g
D H \

FFE t sE
o.
( ( E

o E := o F i o : L o i

E o C'
(!

o.6
)(UE

E
CL .E (E CL |E

J N

'6 6E 9
ts0, q o .!
)|g

E';
O E

's's F
*i e
q[io
Q E Q )

\:8

E 6

c t LI
PI

o ul
o
F

ot

o o !t
tg

'-l
Pl

lrJ

ct {'
CL

9l
cl

o .=
L

o tt

8l E c
o o

''
E

,!

(o

g, o

G:'
,v (! F O

E E o
F I

o
-

.:Z