Sunteți pe pagina 1din 19

Primăria ..................................

PRIMAR,
Compartimentul de audit public intern

(PROIECT DE )RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN

STRUCTURA AUDITATĂ:
Școala Gimnazială ....
Grădinița cu program prelungit ....

MISIUNEA DE AUDIT:
Activitatea financiar-contabilă

2018

CAPITOLUL I
DATE DE IDENTIFICARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

1
Echipa de auditare a fost formată din:
- ... - auditor public intern;
- ... - auditor public intern.

Ordinul de efectuare a misiunii de audit: Ordinul de serviciu nr. .........

Baza legală a acțiunii de auditare:


- Planul de audit pe anul 2018 aprobat de conducerea instituției;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- Hotărârea 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit
public intern;
- Normele proprii de exercitare a auditului public intern în cadrul entității publice.

Perioada supusă auditării: 01.01 2018 - 30.09.2018.

Scopul acțiunii de auditare:


Scopul misiunii de audit public intern îl reprezintă examinarea responsabilităților asumate de
către conducerea entității și de către personalul de execuție cu privire la îndeplinirea obligațiilor de
serviciu în mod eficient și eficace.

Obiectivele misiunii de audit sunt:


- organizarea registrelor de contabilitate;
- elaborarea situațiilor financiare;
- organizarea și efectuarea controlului financiar-preventiv;
- organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile.

Tipul de auditare: audit regularitate.


Menționăm că se va face un audit de performanță.

Tehnici utilizate:
a) verificarea se realizează în vederea asigurării validării, realității și acurateței înregistrărilor în
contabilitate a documentelor și a concordanței cu legile și regulamentele în vigoare.
Tehnici de verificare utilizate:
- comparația: pentru confirmarea identității unor informații, după obținerea lor din două sau mai
multe surse diferite;
- examinarea: pentru detectarea erorilor/iregularităților;
- recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul și calculelor matematice;
- punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a două categorii diferite de
înregistrări;
- confirmarea: pentru solicitarea informațiilor din mai multe surse independente cu scopul
validării acestora;
- garantarea: pentru verificarea realității tranzacțiilor înregistrate pornind de la înregistrarea spre

2
documentele justificative;
- urmărirea: pentru verificarea modului în care au fost elaborate procedurile, pentru verificarea
documentelor justificative care stau la baza înregistrării în evidența electronică.
b) observarea fizică în vederea formării unei imagini proprii asupra structurii auditate.
c) interviul: se realizează de către auditorul intern prin intervievarea persoanelor auditate,
implicate și interesate și informațiile primite, care trebuie să fie susținute de documente.

Documentele și materialele examinate la Școala Gimnazială ... și la Grădinița cu


program prelungit ...
Compartiemntul de audit public intern a solicitat și analizat următoarele documente:
- organigrama instituției de învățământ;
- regulamentul de organizare şi funcţionare;
- fişele posturilor;
- procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei;
- statele de plată pentru perioada ianuarie - septembrie 2018;
- declarațiile 112 pentru perioada ianuarie - septembrie 2018;
- centralizatoare cu sumele recuperate de la FNUASS;
- documente din care să rezulte care sunt gestiunile din cadrul entității, persoanele cu
atribuții de gestionar, cuantumul garanțiilor stabilite și a celor efectiv constituite;
- popririle pe salarii;
- dosarele cu acte contabile pentru perioada auditată;
- registrele de casă și chitanțierele aferente perioadei auditate;
- accizele incluse în facturile emise pentru consumul de gaze naturale, utilizate la
încălzirea școlii;
- modul în care sunt arhivate documentele care apartin institutiei;
- statele de plată pentru copii cu cerințe educaționale speciale

Materiale întocmite pe timpul auditării


- ordinul de serviciu nr. ...;
- notificarea privind declanșarea misiunii de audit nr. ...;
- declarația de independență nr. ...;
- minuta ședinței de deschidere;
- minuta ședinței de închidere;
- nota centralizatoare a documentelor de lucru;
- programul misiunii de audit public intern;
- teste, FIAP - uri;
- note de relații;
- chestionar de luare la cunoștință;
- stabilirea punctajului total al riscurilor și ierarhizarea riscurilor;
- proiectul raportului de audit public intern;

3
- fișa de urmărire a implementării recomandărilor.

CAPITOLUL II
CONSTATĂRI ȘI RECOMANDĂRI
Prezentăm principalele constatări, precum și recomandările formulate în vederea corectării
disfuncționalităților semnalate sau ale celor care pot să survină, diminuării riscurilor existente și
îmbunătățirii sistemelor de management cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite.

Obiectivul nr.1 - organizarea registrelor de contabilitate


Documentele justificative nu poartă numere de înregistrare
Din verificarea documentelor Școlii Gimnaziale ... , compartimentul de audit a
constatat că în dosarele cu acte contabile aferente perioadei ianuarie - septembrie
2018, puse la dispoziția echipei de auditori de către compartimentul contabilitate se
regăsesc documente justificative care nu au notat pe ele numărul de înregistrare alocat
în registrul de evidență a documentelor intrate și nu sunt evidențiate în Registrul
intrări-ieșiri.
Responsabilitatea întocmirii Registrului intrări-ieșiri revine, conform fișei
postului domnului X, cu funcția de secretar în cadrul Școlii Gimnaziale ... fapt
menționat și în nota explicativă nr. ..., întocmită de către doamna director X.
Din explicația scrisă și anexată la proiectul raportului de audit public intern,
doamna director a declarat că deficiența a fost remediată în timpul misiunii de audit.
Activitatea privind Registrul de evidență a documentelor intrate în cadrul unității
de învățământ nu respectă reglementările legale, respectiv.:
Legea Arhivelor naționale nr.16 din 9 aprilie 1996
Capitolul III - Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente
Secțiunea I - Evidența documentelor
art. 7 - Creatorii și deținătorii de documente sunt obligați să înregistreze și să țină
evidența tuturor documentelor intrate, a celor întocmite pentru uz intern, precum și a
celor ieșite, potrivit legii.
alin. (A), punctul 21,24 din anexa 1 a Ordinului 2634/2015
21. Înregistrările în contabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii
documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în entitate şi sistematic,
în conturi sintetice şi analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru fiecare
formă de înregistrare în contabilitate.
(...)

24. Entităţile vor asigura un regim intern de numerotare a documentelor financiar-


contabile, astfel:
- persoanele care răspund de organizarea şi conducerea contabilităţii vor
desemna, prin decizie internă scrisă, o persoană sau mai multe, după caz, care să aibă
atribuţii privind alocarea şi gestionarea numerelor aferente;
- fiecare document va avea un număr de ordine sau o serie, după caz, număr sau
serie ce trebuie să fie secvenţial(ă), stabilit(ă) de entitate. În alocarea numerelor se va

4
ţine cont de structura organizatorică, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale
etc.;
- entităţile vor emite proceduri proprii de stabilire şi/sau alocare de numere ori
serii, după caz, prin care se va menţiona, pentru fiecare exerciţiu financiar, care este
numărul sau seria de la care se emite primul document.

Cauzele și împrejurările care au determinat producerea abaterilor au fost


neaplicarea procedurii operaționale de lucru în acest sens și neaplicarea cerințelor
generale și specifice de control intern.
Consecințe acestei abateri sunt înregistrarea documentelor justificative în
contabilitatea unității fără a se respecta principiul înregistrării complete, cronologice,
sistematice și continue.

Nerespectarea regulamentului operațiunilor cu numerar și disciplina de casă.


Emiterea de chitanțe fără datele de identificare ale unității de învățământ, fără
serii și numere în suma aproximativă de 1869 lei, după cum rezultă din
documentele prezentate.
Chitanțele emise au fost numerotate de la nr. 334-352 de către casierul unității,
fără ca aceste chitanțe să fie evidențiate în fișa formularului cu regim special.

Întocmirea registrului de casă este realizată de către domnul X, cu funcția de


casier la Școala Gimnazială ... , fapt menționat și în fișa postului.
În urma analizei documentare și la fața locului a eșantionului selectat s-a
constatat existența unor deficiențe în ceea ce privește organizarea, conducerea și
efectuarea operațiunilor de încasări și plăți în numerar prin casieria unității, mai exact:
- existența unor abateri privind disciplina de casă, constând în
neevidențierea zilnică, în Registrul de casă a operațiunilor de încasări și plăți;
- neexercitarea controlului intern al activităților specifice de casierie
Conform art 40, 41. din capitolul 1V --- Regulament din 1976 (Decretul
209/1976):
Art. 40
Evidenta incasarilor si platilor in numerar se tine cu ajutorul registrului de casa, care se
intocmeste de către casier pe baza documentelor justificative. Zilnic, casierul totalizeaza operatiile
din fiecare zi si stabileste soldul casei, care se reporteaza pe fila urmatoare. Exemplarul al doilea
se detaseaza si se preda compartimentului financiar-contabil, in aceeasi zi, sau cel mai tarziu a
doua zi, impreuna cu documentele justificative, sub semnatura in registrul de casa.
Art. 41
Compartimentul financiar-contabil verifica, in mod obligatoriu, in aceeasi zi sau cel tirziu a
doua zi, documentele de incasari si plati predate de casier, precum si daca soldul inscris in
registrul de casa este stabilit corect.
In cazul operatiunilor de incasari se verifica daca sumele inscrise in registrul de casa
corespund cu cele din duplicatele chitantelor emise, din carnetele de cecuri sau alte documente
specifice aprobate de organele competente.

5
De asemenea, compartimentul financiar-contabil verifica daca sumele care au in casierie si
pentru care s-au emis chitante au fost depuse la banca sau la celelalte institutii de credit, la
termenele si in conditiile stabilite.
Verificarea se face pe baza inregistrarilor din registrul de casa si a foilor de varsamint cu
chitanta.
In cazul operatiunilor de plati se verifica daca sumele inscrise in registrul de casa corespund
cu cele din documentele prezentate, ca : state de retributii, liste de plata si alte asemenea,
urmarindu-se cu aceasta ocazie daca sumele depuse la banca sau la celelalte institutii de credit,
reprezentind drepturi banesti neachitate, au fost stabilite corect si daca restituirea lor a avut loc in
termen.

- pentru anul 2018 (eșantionul auditat) s-au emis chitanțe care nu apar
evidențiate în fișa formularului cu regim special;
- casierul unității a emis chitanțe fără datele de identificare ale unității de
învățământ, fără serii și numere în suma aproximativă de 1869 lei, după cum
rezultă din documentele prezentate, contrar pct. 1-6 din Ordinului nr. 2634 din 5
noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile
ANEXA nr. 1: NORME GENERALE de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-
contabile
(A)Aspecte generale
1.Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare (denumite în continuare entităţi), consemnează operaţiunile
economico-financiare, în momentul efectuării lor, în documente justificative care stau la baza
înregistrărilor în contabilitate (în jurnale, fişe şi alte documente contabile, după caz).
2.Documentele justificative trebuie să cuprindă următoarele elemente principale:
- denumirea documentului;
- denumirea/numele şi prenumele şi, după caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice
care întocmeşte documentul;
- numărul documentului şi data întocmirii acestuia;
- menţionarea părţilor care participă la efectuarea operaţiunii economico-financiare (când este
cazul);
- conţinutul operaţiunii economico-financiare şi, atunci când este necesar, temeiul legal al
efectuării acesteia;
- datele cantitative şi valorice aferente operaţiunii economico-financiare efectuate, după caz;
- numele şi prenumele, precum şi semnăturile persoanelor care răspund de efectuarea operaţiunii
economico-financiare.
3.În cuprinsul oricărui document emis de către o entitate trebuie să se menţioneze şi elementele
prevăzute de legislaţia în domeniu, respectiv forma juridică, codul de identificare fiscală şi
capitalul social, după caz.
4.Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document
justificativ numai în condiţiile în care furnizează toate informaţiile prevăzute de normele legale în
vigoare.
5.Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea
persoanelor care le-au întocmit, vizat şi aprobat, precum şi a celor care le-au înregistrat în
contabilitate.
6.Documentele justificative provenite din tranzacţii/ operaţiuni de cumpărare a unor bunuri de la
persoane fizice, pe bază de borderou de achiziţie/carnet de comercializare, pot fi înregistrate în
contabilitate numai în cazul în care se face dovada intrării în gestiune a bunurilor respective.

6
Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este reglementat de Legea
nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

- înregistrarea în contabilitate a unor încasări/plăți pe bază de documente care nu întrunesc


condiția de documente justificative (bonuri fiscale, chitanțe numerotate manual) contrar:
Legii 273/2006 privind finanțele publice locale
art. 51: Deschiderea de credite bugetare
(3) Efectuarea cheltuielilor bugetare se face numai pe bază de documente justificative, care să
confirme angajamentele contractuale, primirea bunurilor materiale, prestarea serviciilor,
executarea de lucrări, plata salariilor şi a altor drepturi băneşti, plata obligaţiilor bugetare, precum
şi a altor obligaţii.
art. 54: Execuţia bugetară
(5)Instrumentele de plată trebuie să fie însoţite de documentele justificative. Aceste documente
trebuie să certifice exactitatea sumelor de plată, recepţia bunurilor, executarea serviciilor şi altele
asemenea, conform angajamentelor legale încheiate. Instrumentele de plată se semnează de către
contabil şi şeful compartimentului financiar-contabil.
(6)Efectuarea plăţilor, în limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe bază de acte
justificative, întocmite în conformitate cu dispoziţiile legale, şi numai după ce acestea au fost
angajate, lichidate şi ordonanţate.

Ordinului nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile


pct.25. Factura este document justificativ care stă la baza înregistrării în contabilitate a
operaţiunilor economice.
Pentru operaţiunile economice pentru care, conform prevederilor Codului fiscal, nu există
obligaţia întocmirii facturii, înregistrarea în contabilitate a acestora se efectuează pe baza
contractelor încheiate între părţi şi a documentelor financiar-contabile sau bancare care să ateste
acele operaţiuni, cum sunt: aviz de însoţire a mărfii, chitanţă, dispoziţie de plată/încasare, extras
de cont bancar, notă de contabilitate etc., după caz.

- documentele nu sunt vizate pentru control financiar preventiv contrar art. 14, 19, 20 din
capitolul II --- Regulament din 1976 (Decretul 209/1976):
Incasarile in numerar de la persoane fizice sau juridice, reprezentind contravaloarea
produselor livrate, a serviciilor prestate, a lucrarilor executate si a altor drepturi ale unitatii
socialiste, se efectueaza pe baza documentelor de incasare vizate pentru controlul financiar
preventiv, cu exceptia unor incasari de la populatie, pentru care ministerele si celelalte organe
centrale au stabilit, potrivit legii, ca acestea sa fie supuse controlului ulterior.
Platile in numerar se fac pe baza de documente vizate pentru controlul financiar preventiv si
aprobate de persoanele competente.
Documentele de plata, vizate si aprobate, se predau casierului de catre compartimentul
financiar-contabil.

- nu s-a efectuat de către administratorul financiar verificarea inopinantă a


casieriei, contrar dispozițiilor art 46 din Decretul nr. 209/1976 care prevede că:
Controlul inopinant al casieriei se face de conducatorul compartimentului cu atributii financiar-
contabile sau de inlocuitorul acestuia ori de o alta persoana imputernicita de conducatorul unitatii,
care va semna in registrul de casa pe fila cu inregistrarile din ziua controlului.
Prin notele de relaţii nr. 17302, 17303, 17304/14.11.2018, compartimentul de
audit public intern din cadrul Primăriei ... a solicitat conducerii, casierului și

7
contabilului șef al Școlii Gimnaziale ... și Grădiniței cu program prelungit ... relaţii cu
privire la deficienţele semnalate.
În răspunsurile date şi anexate la proiectul raportului de audit public intern:
- dna. director X menţionează:
“Nu am cunoștință de aceste probleme. Vom urmări cu atenție toată activitatea
activitatea cadrelor implicate pentru a nu se repeta aceste probleme.”
- dna. contabil X menționează:
“Menționez ca având un volum mare de lucru, uneori merg pe încrederea
persoanelor aflate în subordinea mea. Le verific prin sondaj, dar nu tot timpul. Voi
verifica amănunțit toate documentele pe care imi voi pune semnătura”.
- dnul. casier X menționează:
“Am tăiat chitanțe până la data de 15.10.2018, după care am continuat cu nr.1 la
chitanțier deoarece am ridicat chitanțierele comandate la tipografie. Am folosit un
chitanțier cumpărat de la librărie până la data mai sus menționată, deoarece am avut
încasări de la părinți. Menționez că, chitanțele sunt anexate la registrul de casă și
suma a fost depusă în contul unității, la Trezorerie cu foaie de vărăsământ”.
În opinia compartimentului de audit public intern nu au fost respectate
prevederile legale cu privire la operațiunile de încasări și plăți în numerar și
controlul respectării disciplinei de casă.

Implementarea Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) conform


OSGG 400/2015 ȘI OSGG nr. 200/2016 (proceduri operaționale de lucru) cu firma
de consultanță

Compartimentul audit public intern a analizat modul de realizare al serviciului


prestat de către S.C. ... S.R.L. de asistență pentru dezvoltarea și implementarea
Sistemului de Control Intern Managerial (SCIM) conform OSGG 400/2015 ȘI OSGG
nr. 200/2016, procesele verbale ale ședințelor de implementare a diferitelor faze,
respectiv o trecere în revistă a participanților și a etapelor parcurse cu ocazia fiecărei
întâlniri, potrivit contractului de servicii nr. 732/12.05.2017.

Echipa de auditori a solicitat un punct de vedere in scris doamnei director X cu


privire la contractul de prestări servicii nr. 734/12.05.2017 de asistență pentru
dezvoltarea și implementarea Sistemului de Control Intern Managerial conform
OSGG 400/2015, cu modificările și completările ulterioare, privind Codul Controlului
Intern Managerial, întocmirea, revizuirea în conformitate cu modificările legale
precum și realizarea raportărilor semestriale conform OSGG nr. 200/2016 și Anexa nr.
1 - oferta tehnico-economica anexata la contract, având în vedere faptul că potrivit:

- fișei de post nr. 15332/21.12.2016 (x), pct. 5, lit. t “elaborează instrumente


interne de lucru, utilizate în activitatea de îndrumare, control și evaluare a tuturor
activităților care se desfășoară în unitatea de învățământ și le supune spre aprobare
consiliului de administrație”;

8
- Ordinului 600/2018 privind aprobarea controlului intern managerial al
entităților publice

Art. 2
Conducătorul fiecărei entităţi publice dispune, ţinând cont de particularităţile cadrului legal
de organizare şi de funcţionare, precum şi de standardele de control intern managerial, măsuri
necesare pentru implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
Art. 3
(1)În vederea monitorizării, coordonării şi îndrumării metodologice a implementării şi
dezvoltării sistemului de control intern managerial, conducătorul entităţii publice constituie, prin
act de decizie internă, o structură cu atribuţii în acest sens, denumită Comisia de monitorizare.
(2)Comisia de monitorizare cuprinde conducătorii compartimentelor incluse în primul nivel
de conducere din structura organizatorică a entităţii publice, cu excepţia compartimentului de audit
public intern; în cazul entităţilor publice locale care nu au o structură organizatorică dezvoltată,
Comisia de monitorizare poate cuprinde reprezentanţi ai compartimentelor, desemnaţi de către
conducătorul entităţii publice.
(3)Comisia de monitorizare este coordonată de către un preşedinte, care poate fi conducătorul
entităţii sau o altă persoană de conducere cu autoritate, delegată de acesta şi asistată de un
secretariat tehnic.
(4)Modul de organizare şi de lucru al Comisiei de monitorizare se află în responsabilitatea
preşedintelui acesteia şi se stabileşte în funcţie de volumul şi de complexitatea proceselor şi
activităţilor, pe baza Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei, care se actualizează
ori de câte ori este cazul.
(5)Preşedintele Comisiei de monitorizare asigură conducerea şedinţelor, conform ordinii de
zi, şi aprobă minutele şedinţelor şi, după caz, hotărârile acestora. În funcţie de tematica ordinii de
zi a şedinţelor, la solicitarea preşedintelui Comisiei de monitorizare pot participa şi alte persoane
în calitate de invitaţi.
(6)Comisia de monitorizare coordonează procesul de actualizare a obiectivelor generale şi
specifice, a activităţilor procedurale, a procesului de gestionare a riscurilor, a sistemului de
monitorizare a performanţelor, a situaţiei procedurilor şi a sistemului de monitorizare şi de
raportare, respectiv informare către conducătorul entităţii publice.
Art. 4
(1)În vederea consolidării unui sistem de control intern managerial, Comisia de monitorizare
elaborează Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial, denumit Program
de dezvoltare, care se actualizează anual la nivelul fiecărei entităţi publice.
(2)Programul de dezvoltare cuprinde obiectivele entităţii publice în domeniul controlului
intern managerial, în funcţie de stadiul implementării şi dezvoltării acestuia, iar pentru fiecare
standard de control intern managerial se stabilesc activităţi, responsabili şi termene, precum şi alte
elemente relevante în implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern managerial.
(3)În Programul de dezvoltare se evidenţiază inclusiv acţiunile de perfecţionare profesională
în domeniul sistemului de control intern managerial, atât pentru persoanele cu funcţii de
conducere, cât şi pentru cele cu funcţii de execuţie, prin cursuri organizate în conformitate cu
reglementările legislative în domeniu.

În explicația scrisă dată și anexată la proiectul raportului de audit public intern doamna
director X a explicat: “Consultanța și asistența au fost necesare datorită complexității activității
de implementare a SCIM și pentru a evita orice încălcare a legislației. Serviciul prestat s-a
realizat prin asigurarea de servicii de asistență privind implementarea SCIM, având mai multe
consultări cu reprezentanții firmei X S.R.L. prin întocmirea mai multor procese verbale (începând
cu luna mai 2017). Participanții la aceste ședințe de instruire au fost membrii comisiilor CEAC și

9
SCIM din unitate”.
Au fost întocmite procese verbale în timpul activităţii de instruire a comisiei
SCIM, mai exact în următoarele zile: 17.05.2017, 07.06.2017, 23.07.2017,
24.07.2017, 03.08.2017 - membrii comisiei au fost instruiți în legătură cu atribuțiile
ce le revin și cu prevederile metodologiei de organizare și desfășurare a activității
comisiei, cu informațiile pe care trebuie să le furnizeze în cadrul unității de
învățământ.
În ceea ce privește plata acestui serviciu se arată că, în contract s-a prevăzut
faptul că plata se va face în lei, pe bază de facturi și prețul contractului, respectiv
prețul serviciilor prestate este de 5000 lei - preț fix (contract nr. 732/12.05.2017 - art.
6).
Conducătorul entității auditate a constituit prin act de decizie internă (decizia nr.
95/07.09.2017), o structură cu atribuții în acest sens, respectiv comisia pentru
monitorizarea, coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de
control intern managerial din cadrul Școlii Gimnaziale .... A fost aprobat
Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru monitorizarea,
coordonarea și îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern
managerial și Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial.
Au fost întocmite un număr de 25 proceduri operaționale pentru principalele
activități.
Obiectivul nr. 2 - Elaborarea situațiilor financiare
Plata fracționată a alocaţiei pentru rechizite şcolare, cazarmament,
îmbrăcăminte şi încălţăminte

În urma verificării statelor de plată aferente copiilor cu cerințe educaționale


speciale, compartimentul de audit public intern a constatat că această alocație este
platită fracționat, contrar prevederilor legale, respectiv:
Hotărârea nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor
copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ
preuniversitar.
art. 8
(1) În execuţie, unităţile de învăţământ plătesc beneficiarilor sumele aferente
reprezentând alocaţia zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru
luna/lunile precedentă(e), în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa
şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), prin totalizarea numărului de zile în
care copiii/elevii/tinerii cu CES au fost prezenţi la şcoală sau au absentat motivat.
(2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu CES, cu
excepţia celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc în două tranşe: prima
tranşă va fi acordată în perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar
a doua tranşă în perioada octombrie-noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic.
Din verificarea documentelor Școlii Gimnaziale ... a rezultat faptul că sumele
reprezentând alocaţia pentru rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi
încălţăminte sunt împărțite pe luni, iar din statele de plată puse la dispoziția echipei de
auditori de către compartimentul contabilitate rezultă că în perioada ianuarie-
septembrie 2018 au fost efectuate plăți numai pentru lunile ianuarie - iunie 2018.

10
Prin nota de relaţii nr. 17301/14.11.2018, compartimentul de audit public intern
din cadrul Primăriei ... a solicitat conducerii Școlii Gimnaziale ... și Grădiniței cu
program prelungit ... relaţii cu privire la deficienţele semnalate.
În răspunsul dat şi anexat la proiectul raportului de audit public intern:
- dna. director X menţionează: “Deoarece elevii noștri pleacă și revin frecvent
din străinătate, am considerat că este o metodă de a-i determina să nu absenteze.
Situația s-a remediat conform legii”.

Termen depășit de depunere a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a


contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate" (formular D112) și recuperarea cu întârziere/nerecuperarea
indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă suportate din Fondul
Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate în cadrul Școlii Gimnaziale ...
S-a procedat la confruntarea creanțelor fiscale înregistrate în statele de plată cu
cele înscrise în declarațiile 112 aferente perioade auditate.
În urma analizei eșantionului s-au constatat următoarele:
- în lunile mai și august 2018 declarațiile 112 au fost depuse cu întârziere,
respectiv la data de 19.07.2018 a fost depusă declarația pentru luna mai 2018 și
01.10.2018 fost depusă declarația pentru luna august 2018;
- la data verificării, declarația 112, aferentă lunii septembrie 2018 nu a fost
prezentată.
Potrivit:
Hotărârii nr. 1397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de
depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor
asigurate"

CAP. I: Depunerea declaraţiei


Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit
şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate se completează şi se depune de plătitorii
de impozite şi contribuţii cărora le revin, potrivit legislaţiei în vigoare, obligaţiile de
plată cuprinse în Nomenclatorul "Creanţe fiscale".
I.Termenul de depunere a declaraţiei:
Lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se datorează
impozitul pe venit şi contribuţiile sociale.

De asemenea, compartimentul de audit public intern a verificat dacă


indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă din FNUASS au fost recuperate,
potrivit:
OUG nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate
Art. 36
(...)

11
(3)Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a)angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă,
pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A;
b)instituţia care administrează bugetul asigurărilor pentru şomaj, până la data de 10 a
lunii următoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c)casa de asigurări de sănătate, până la data de 10 a lunii următoare celei pentru care
s-a acordat concediul medical, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. B şi
alin. (2), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 23 alin. (2) şi la art. 32.
Art. 38
Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc asiguraţilor şi care, potrivit
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se suportă din bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional
unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această
destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de
urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând
contribuţie de asigurări sociale de sănătate.
Art. 40
(1)Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile
de la data de la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1),
precum şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept să le solicite
Ordinului 15/2018 - Norme de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate:
Art. 64
(1)Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor
care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se
suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se
recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din
creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
(2)Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura
casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa
nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical,
prevăzut în anexa nr. 1.
(3)Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de
asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererii de
restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia, referat avizat de
personalul împuternicit să exercite viza CFP.
(4)Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus
aprobării preşedintelui-director general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
(5)Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată,
borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12 sau, după caz, comunicarea de
respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 13. În termen de 60 de zile de la depunerea
cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate
sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.

12
(6)După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.
Art. 69
Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de
la data la care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi
plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, erau în drept să le solicite.
Cuantumul indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada
prevăzută în certificatul medical.

Potrivit statelor de plată puse la dispoziția echipei de auditori, situația concediilor


medicale plătite de către Școala Gimnazială ... și la Grădinița cu program prelungit...
se prezintă astfel:

Nr. Luna/an Sume totale Sume Sume Sume


crt. 2018 reprezentând reprezentând reprezentând reprezentând
indemnizații indemnizații indemnizații indemnizații
pentru pentru pentru pentru
incapacitate incapacitate incapacitate incapacitate
temporară de temporară de temporară de temporară de
muncă muncă plătite muncă muncă în curs
din fondul de recuperate de recuperare
salarii

1 ianuarie 6258 452 - -

2 februarie 8221 2611 - -

3 martie 8649 2330 - -

4 aprilie 5916 1148 - -

5 mai 6678 2777 - -

6 iunie 2615 - - -

7 iulie - - 11.929 -

8 august - - - -

9 septembrie 1966 408 - -


Total 40.303 9.726 11929 12132

În data de 16.11.2018 s-a încasat de la Casa de Asigurări de Sănătate suma de


6516 lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă .

13
Obiectivul nr. 3 - Organizarea și efectuarea controlului financiar-preventiv
Plata nejustificată a sumelor reprezentând accizele incluse în facturile emise
pentru consumul de gaze naturale, utilizate la încălzirea școlii, contrar prevederilor
Codului fiscal, care stabilește că instituțiile de învățământ sunt scutite de la plata
accizelor pentru orice produs energetic utilizat drept combustibil pentru încălzire

Ca urmare a verificărilor efectuate în privința respectării prevederilor legale


privind scutirea de la plata accizelor aferente produselor energetice utilizate drept
combustibil pentru încălzire de către instituțiile de învățământ s-a constatat că pentru
gazul natural utilizat pentru încălzire, pentru perioada auditată, instituția de
învățământ a achitat c/v facturilor emise de furnizor, în condițiile în care prețul de
facturare cuprindea și valoarea accizei la acest produs.

Potrivit:
Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările
ulterioare
art. 399 - Scutiri pentru produse energetice și energie electrică
art. 399, alin. (1), lit. k - Sunt scutite de la plata accizelor orice produs energetic
utilizat drept combustibil pentru încălzire de către spitale, sanatorii, aziluri de bătrâni, orfelinate şi
de alte instituţii de asistenţă socială, instituţii de învăţământ şi lăcaşuri de cult.
Ordonanței nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern si controlul financiar
preventiv
art. 10 - Viza de control financiar preventiv propriu
(2) Viza de control financiar preventiv propriu se exercită prin semnătura persoanelor în
drept, competente în acest sens potrivit prezentei ordonanţe, şi prin aplicarea de către acestea a
sigiliului personal şi atestă îndeplinirea condiţiilor legale, a regularităţii şi încadrării în limitele
creditelor bugetare sau creditelor de angajament aprobate, după caz, a proiectelor de operaţiuni
supuse aprobării ordonatorului de credite.

Ordinului nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale - Anexa nr.
1
pct.2 (...) Prin acordarea semnăturii şi menţiunii "Bun de plată" pe factură, se atestă că
serviciul a fost efectuat corespunzător de către furnizor şi că toate poziţiile din factură au fost
verificate.
pct. 3 Înainte de a fi transmisă compartimentului financiar (financiar-contabil) pentru plată
ordonanţarea de plată se transmite pentru avizare persoanei împuternicite să exercite controlul
financiar preventiv.
Scopul acestei avizări este de a stabili că: (...)
- documentele justificative sunt în conformitate cu reglementările în vigoare;
Nici o ordonanţare de plată nu poate fi prezentată spre semnare ordonatorului de credite decât
după ce persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv a acordat viza.
Persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv se asigură că ordonanţările
supuse vizei se referă la angajamente de cheltuieli deja vizate şi că sunt îndeplinite condiţiile de
lichidare a angajamentelor.

14
Ordinului nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv
propriu
5.7.Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate,
regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de
angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care
se arhivează la entitatea publică.
Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de
verificare.
Prin nota de relaţii nr. 16132/25.10.2018, compartimentul de audit public intern
din cadrul Primăriei ... a solicitat conducerii Școlii Gimnaziale ... și Grădiniței cu
program prelungit ... relaţii cu privire la deficienţele semnalate.
În răspunsurile date şi anexate la proiectul raportului de audit public intern:
- dna. director X menţionează:
“Deficiența se va remedia în timpul controlului”.
Pe perioada misiunii de audit s-a procedat la completarea anexei nr. 23 la
Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlul VIII din Codul Fiscal și a fost
întocmită și transmisă adresa nr. 3339/05.11.2018 către E.on Energie România S.A.
Abaterea de la legalitate și regularitate are drept consecință angajarea, lichidarea,
ordonanțarea și plata unor cheltuieli bugetare în afara cadrului legal permisibil.

Enititatea auditată a reținut în contul garanției materiale în numerar suma de


190 lei (sumă depusă la data de 16.11.2018) pentru gestionarul X, casier la Școala
Gimnazială ... și la Grădinița cu program prelungit ...
Rețineri din salariu fără respectarea cadrului legal.

Având în vedere calitatea gestiunii economico-financiare, compartimentul de


audit public intern a verificat și modul în care entitatea auditată se conformează
prevederilor legale cu privire la gestiuni, gestionari, așa cum sunt ele stipulate în
Legea nr. 22/1969.
Astfel, au fost solicitate documente din care să rezulte care sunt gestiunile din
cadrul entității, persoanele cu atribuții de gestionar, cuantumul garanțiilor stabilite și a
celor efectiv constituite.
Potrivit fișei de post nr. 2455/20.09.2018, domnul X are funcția de casier,
răspunde de ținerea corectă și la zi a evidenței primare privind activitățile de încasări
și plăți prin casierie.
Conform extrasului de cont emis de Banca x, entitatea a reținut în contul garanției
materiale în numerar suma de 190 lei (sumă depusă la data de 16.11.2018) pentru
gestionarul X, casier la Școala Gimnazială ... și la Grădinița cu program prelungit ....
Potrivit:
Legii nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legatură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau
instituţiilor publice

15
Art. 10
Gestionarul are obligatia de a constitui o garantie in numerar.
Ministerele si celelalte organe centrale stabilesc, in functie de natura si valoarea
bunurilor gestionate, plafoanele valorice si conditiile in care este obligatorie si
constituirea unor garantii suplimentare, constind din :
a)afectarea unor bunuri imobile sau bunuri mobile de folosinta indelungata,
proprietate a gestionarului sau a unor terti, pentru garantarea fata de organizatia
socialista, a acoperirii pagubelor ce s-ar cauza de gestionar ;
b)obligatii asumate de terti fata de organizatia socialista de a acoperi pagubele ce
s-ar cauza de gestionar, fie integral, fie pentru o suma determinata.
Garantia suplimentara prevazuta la alineatul precedent poate fi constituita si in
numerar.
Ministerele si celelalte organe centrale pot extinde, in functie de natura si
valoarea bunurilor, obligatia de a constitui garantii in conditiile prezentului capitol si
asupra altor categorii de angajati care minuiesc bunuri, cu exceptia celor ce primesc
bunuri spre a le folosi in indeplinirea atributiilor de serviciu.
Nu este obligat sa constituie garantie cel care inlocuieste temporar un gestionar
sau cel caruia i se incredinteaza o gestiune pe o perioada de cel mult 60 zile pina la
numirea unui gestionar.
Art. 11
Constituirea garantiei se face prin contract incheiat in scris.
Garantiile reciproce intre gestionari nu sint admise. Aceeasi persoana nu poate constitui
garantii pentru mai multi gestionari. Cel care constituie garantia va declara, in scris, daca a mai
constituit alte garantii.
Garantiile suplimentare se constituie inainte de incredintarea gestiunii.
Art. 12
Garantia in numerar va fi de minimum un salariu si de maximum trei salarii
tarifare lunare ale gestionarului; ea nu va putea depasi valoarea bunurilor incredintate.
Pentru gestionarii retribuiti pe baza de cota procentuala, cuantumul minim al
garantiei in numerar va fi echivalent cu cistigul mediu pe o luna, iar cel maxim cu
cistigul mediu pe 3 luni.
Garantia in numerar se retine in rate lunare de 1/10 din salariul tarifar lunar sau
din cistigul mediu pe o luna, dupa caz. Daca, din cauza altor retineri, ratele din contul
garantiei in numerar nu pot fi retinute, gestionarul este obligat sa le depuna.
Pentru angajatii temporari, altii decit cei prevazuti la art. 10 alineatul ultim,
precum si pentru angajatii sezonieri, se vor putea stabili rate mai mari sau chiar
obligativitatea depunerii, la incredintarea gestiunii, a garantiei integrale in numerar.

Reținerile salariale pot fi făcute fie în baza unor titluri executorii pe care le au creditorii
salariatului (bănci, titularii pensiei de întreținere, statul român etc.), fie direct de către angajator,
pentru recuperarea sumelor de bani pe care salariatul i le datorează cu titlu de despăgubire.
Pentru doamna X a fost emisă adresa de înființare a popririi nr. 15150/13.06.2018 de către
Direcția de Impozite și Taxe .... cu suma de 1794,90 lei. Potrivit statelor de plată pentru luna iunie
2018 doamna X are o reținere din salariu de 100 lei, contrar prevederilor legale, respectiv până la

16
o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii sau până la jumătate din venitul lunar net,
pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii.
Conform:
Codului Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie
2003) - REPUBLICARE*)
art. 169
(1)Nicio reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege.
(2)Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria
salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre
judecătorească definitivă şi irevocabilă.
(3)În cazul pluralităţii de creditori ai salariatului va fi respectată următoarea ordine:
a)obligaţiile de întreţinere, conform Codului familiei;
b)contribuţiile şi impozitele datorate către stat;
c)daunele cauzate proprietăţii publice prin fapte ilicite;
d)acoperirea altor datorii.
(4)Reţinerile din salariu cumulate nu pot depăşi în fiecare lună jumătate din salariul net.
Codului de procedură civilă din 1 iulie 2010 - Republicare
TITLUL II: Urmărirea silită asupra bunurilor debitorului
CAPITOLUL I: Urmărirea mobiliară
SECŢIUNEA 1: Bunurile mobile care nu se pot urmări
art. 729: Limitele urmăririi veniturilor băneşti
(1)Salariile şi alte venituri periodice, pensiile acordate în cadrul asigurărilor sociale, precum şi alte
sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate asigurării mijloacelor de existenţă ale
acestuia pot fi urmărite:
a)până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere
sau alocaţie pentru copii;
b)până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
(2)Dacă sunt mai multe urmăriri asupra aceleiaşi sume, urmărirea nu poate depăşi jumătate din
venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creanţelor, în afară de cazul în care legea
prevede altfel.
(3)Veniturile din muncă sau orice alte sume ce se plătesc periodic debitorului şi sunt destinate
asigurării mijloacelor de existenţă ale acestuia, în cazul în care sunt mai mici decât cuantumul
salariului minim net pe economie, pot fi urmărite numai asupra părţii ce depăşeşte jumătate din
acest cuantum.
(4)Ajutoarele pentru incapacitate temporară de muncă, compensaţia acordată salariaţilor în caz de
desfacere a contractului individual de muncă pe baza oricăror dispoziţii legale, precum şi sumele
cuvenite şomerilor, potrivit legii, nu pot fi urmărite decât pentru sume datorate cu titlu de obligaţie
de întreţinere şi despăgubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vătămări
corporale, dacă legea nu dispune altfel.
(5)Urmărirea drepturilor prevăzute la alin. (4) se va putea face în limita a jumătate din cuantumul
acestora.
(6)Sumele reţinute potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se eliberează sau se distribuie potrivit art. 864
şi următoarele.
(7)Alocaţiile de stat şi indemnizaţiile pentru copii, ajutoarele pentru îngrijirea copilului bolnav,
ajutoarele de maternitate, cele acordate în caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele,
precum şi orice alte asemenea indemnizaţii cu destinaţie specială, stabilite potrivit legii, nu pot fi
urmărite pentru niciun fel de datorii.

17
Obiectivul nr. 4 - Documente nearhivate

Au fost analizate dosarele cu acte contabile puse la dispoziție de către Școala


Gimnazială ... și la Grădinița cu program prelungit ... și a constatat că nu sunt arhivate
și păstrate potrivit prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice (MFP)
nr. 2634/2015.

Arhivarea documentelor care apartin institutiilor este obligatorie, conform legislatiei


in vigoare.
Pastrarea documentelor se poate face pe suport de hartie sau electronic.
Arhivarea și păstrarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-
contabile se face în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice
(MFP) nr. 2634/2015, în vigoare de la 1 ianuarie 2016.

Arhivarea trebuie să respecte două reguli esenţiale, astfel:

- documentele să fie grupate în dosare, numerotate și șnuruite;


- gruparea documentelor în dosare să fie făcută cronologic și sistematic, în cadrul
fiecărui exercițiu financiar la care se referă acestea.
Aceste dosare trebuie păstrate în spații special amenajate, unde pot fi asigurate
împotriva degradării, distrugerii sau sustragerii.
În ceea ce privește evidența documentelor în arhivă, aceasta se ține, potrivit
Ordinului MFP nr. 2634/2015, cu ajutorul unui Registru de evidență, în care sunt
consemnate dosarele și documentele intrate în arhivă, precum și mișcarea lor în decursul
timpului.

Compartimentul de audit consideră că sistemul de organizare a activităţii de arhivare a


documentelor financiar-contabile se impune a fi revăzut, pentru a asigura atât accesul rapid
la informaţiile arhivate, cât şi securitatea acestora.

RECOMANDĂRI
Ținând cont de aspectele semnalate, având în vedere necesitatea remedierii problemelor
prezentate

compartimentul de audit public intern din cadrul Primăriei ...

recomandă

În vederea înlăturării deficiențelor constatate, compartimentul de audit public


intern recomandă conducerii instituției:
- însușirea și respectarea procedurilor de lucru și a atribuțiilor conform fișelor de
post pentru personalul responsabil cu circuitului documentelor, respectiv activitatea
de înregistrare în Registrul intrări-ieșiri a facturilor și a tuturor documentelor care
implică financiar entitatea;

18
- operaţiunile contabile să fie înregistrate în contabilitate numai în bază
documentelor justificative care poartă numărul de înregistrare alocat în registrul de
evidență a documentelor intrate în unitate;
- întreprinderea măsurilor necesare în vederea corectării deficiențelor constatate
la registrul de casă și intrarea în legalitate;
- realizarea controlului periodic (zilnic) asupra modului de întocmire și utilizare a
registrului de casă de către persoana responsabilă cu această activitate;
- întreprinderea măsurilor necesare în vederea intrării în legalitate cu privire
modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
şcolarizaţi în cadrul Școlii Gimnaziale ... și însușirea și respectarea prevederilor legale
în domeniu;
- întreprinderea măsurilor necesare în vederea recuperării tuturor sumelor din
bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate;
- depunerea la termen a declarațiilor privind obligaţiile de plată a contribuţiilor
sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate;
- asigurarea un control riguros al cheltuirii banului public şi crearea condiţiilor
pentru utilizarea fondurilor publice în condiţii de eficienţă, eficacitate şi
economicitate;
- recuperarea integrală a sumelor (accizelor) plătite în plus către furnizorul de
gaze naturale E.ON;
- constituirea unei garanții materiale asiguratorii (3 salarii), precum și analiza
oportunității încheierii de contracte de garanție suplimentară.
- urmărirea sumelor cu titlul de salariu astfel:
- până la jumătate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlul de
obligaţie de întreţinere sau alocaţie pentru copii;
- până la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii;
- arhivarea documentelor ținând cont de legislația în materie.

III CONCLUZII
Informațiile prezentate au la bază probe de audit obținute pe parcursul misiunii
de audit la Școala Gimnazială ... și la Grădinița cu program prelungit ...,
consemnate în documentele de lucru întocmite de către compartimentul de audit.
Aceste evaluări au la bază discuțiile care au avut loc cu privire la recomandările
auditorului în ședința de închidere a misiunii, apreciate ca fiind realiste și fezabile.

Compartiment audit public intern, ec.X


ec.y

19