Sunteți pe pagina 1din 20

Categoria X Organizarea auditului intern si controlul intern al intreprinderii ANUL III Exercitarea unei misiuni de audit intern la o intreprindere

e 1. Definiti si comentati activitatea de audit intern versus control intern. Rezolvare: Auditul intern reprezinta acea componenta a auditului financiar care consta in examinarea profesionala efecutata de un profesionist contabil competent si independent in vederea exprimarii unei opinii motivate in legatura cu validitatea si corecta aplicare a procedurilor interne stabilite de conducerea intreprinderii (entitatii). Auditul intern reprezinta un compartiment de control din cadrul entitatii care efectueaza verificari pentru aceasta; face parte din controlul intern al entitatii si are ca obiective de baza verificarea eficacitatii sistemelor contabile si de control intern. Auditul intern la o entitate se poate realiza prin compartimente distincte ale acesteia si, in acest caz, auditorul intern face parte din structurile functionale ale entitatii economice sau sociale; auditul intern se poate realiza si pe baze contractuale cu o firma de audit alta decat cea care efectueaza auditul asupra situatiilor financiare ale acestei entitati. Controlul intern. Sistemul de control intern reperezinta un ansamblu de politici si proceduri puse in aplicare de conducerea unei entitati in vederea asigurarii, in masura posibilului, a unei gestionari riguroase si eficiente a activitatilor acesteia; implica respectarea politicilor de gestiune, protejarea activelor, prevenirea si detectarea fraudelor si erorilor, exactitatea si exhaustivitatea inregistrarilor contabile si stabilirea la timp a informatiilor financiare. Existenta unui sistem de control intern rational conceput si corect aplicat constituie o serioasa prezumtie asupra fiabilitatii conturilor si a concordantei dintre datele contabilitatii si realitate. 2. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Vinzari-Incasari pina la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar, inclusiv. Rezolvare: Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei intreprinderi asigurarea in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pt a-i imbunatati operatiunile si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Aceasta operatiune este efectuata de un profesionist contabil din cadrul intreprinderii si are ca obiectiv verificarea eficacitatii sistemelor contabile si de control intern. 1

Obiectivul misiunii de audit: Verificarea ciclului de Vinzari-Incasari O misiune de audit presupune parcurgerea mai multor etape. In acest sens, seful compartimentului de audit intern intocmeste un Plan de audit intern, respectand cerintele standardelor de audit intern. Etapele misiunii: I. PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT Activitati: 1. Tiprirea i procesarea Ordinului de serviciu 2. Tiparirea i procesarea Declaraiei de independen 3. Pregtirea i transmiterea Notificrii privind declanarea misiunii de audit intern ctre prile interesate 4. Colectarea i prelucrarea informaiilor - Identificarea legilor i regulamentelor aplicabile structurii auditate - Obinerea organigramei - Obinerea Regulamentului de organizare i funcionare - Obinerea procedurilor scrise - Identificarea personalului responsabil - Obinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior 5. ntocmirea Chestionarului de control intern - exista contracte cu furnizorii?; - exista comenzi catre furnizori?; - se verifica daca achizitiile efectuate sunt conform cu comenzile facute - exista contracte cu clientii?; - exista comenzi de la clienti?; - se verifica daca vanzarile efectuate sunt conform cu comenzile primite - verificarea registrului de casa si a extrasului de cont; - se verifica daca achitiile nu sunt prea mari in raport cu comenzile clintilor - verificarea stocurilor; - se verifica daca stocurile nu sunt prea mari, acest lucru demonstrand faptul ca nu se fac comenzi conform cererii clientilor si se blocheaza banii in stocuri - verificarea respectarii termenelor scadente la facturi; 2

- verificarea existentei sau nu a unor penalitati pt nerespectarea termenelor de plati; - confruntarea situatiei fiecarui client din evidenta societatii cu situatia primita de la fiecare client; 6. ntocmirea Listelor centralizatoare a obiectelor auditabile Conducerea contabilitatii - obiecte auditabile: - Contabilitatea datoriilor si creanelor - Contabilitatea trezoreriei Conducerea activitii financiare - obiecte auditabile: - Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor 7. Elaborarea Tabelului puncte tari i puncte slabe 8. ntocmirea Programului de audit intern 9. Intocmirea Notei i a Programului preliminar al interveniei la faa locului 10.Obinerea aprobrii Notei i a anexelor acesteia: Colectarea i prelucrarea datelor, Tabelul puncte tari i puncte slabe i Programul interveniei la faa locului. 11. Planificarea i organizarea edinei de deschidere 12. Redactarea Minutei edinei de deschidere. Obinerea numelui persoanelor de contact i stabilirea unui loc pentru desfurarea activitii de audit. II. INTERVENTIA LA FATA LOCULUI Obiectiv: Verificarea ciclului de Vinzari-Incasari Activitati: 1. Efectuarea testrilor, detaliate Programul interveniei la faa locului 2. Discutarea constatrilor cu eful de serviciu 3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor 4. Colectarea dovezilor 5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al coninutului i al formei i ntocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru Analiza riscurilor: MATRICEA RISCURILOR 1. Exista contracte cu furnizorii? 2. Achizitiile corespund cu comenzile? 3. Exista contracte cu clientii? 4. Exista comenzi de la clienti? 3

5. Achizitiile se fac tinand seama de comenzile clientilor? 6. Platile numerar sunt toate trecute in registrul de casa? 7. Stocurile sunt prea mari in raport cu ritmul de vanzare? 8. S-au respectat termenele scadente la plati? 9. Exista penalitati de intarziere? 10. Exista neconcordante intre situatia platilor din evidentele societatii si evidentele furnizorilor? Obiective auditabile: Contabilitatea datoriilor si creanelor Risc semnificativ: - Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a datoriilor i creanelor - Procedurile/monografia privind evidena contabil a datoriilor i creanelor nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia - Neactualizarea sumelor datorate sau de ncasat - nregistrarea eronat n alte conturi dect cele aferente naturii acestor operaiuni Obiective auditabile: Contabilitatea trezoreriei Risc semnificativ: - Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare i funcionare a casieriei - Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc - Procedurile/monografia privind evidena contabil a operaiunilor de cas i de banc nu este cunoscut de personalul desemnat n conducerea acesteia - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenei contabile a operaiunilor de cas i de banc - nregistrarea eronat n alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie, bnci sau casierie - Lipsa actelor justificative, anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de cas - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activitii de casierie Obiective auditabile: Activitatea de plat/ncasare a datoriilor, respectiv creanelor Risc semnificativ: - Inexistena unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor - Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmrirea operativ a datoriilor i creanelor - Situaia analitic a creditorilor i debitorilor nu concord cu cea sintetic a acestora

- Netransmiterea ctre debitori a ntiinrilor de plat privind sumele datorate n vederea evitrii prescrierii sumelor - Inexistena unui sistem de valorificare operativ a situaiilor rezultate din activitatea de plat/ncasare a datoriilor respectiv creanelor Riscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a-si realize obiectivele. 3. Realizati o misiune de audit intern cu privire la Capitaluri pana la nivelul intocmirii matricei si a raportului intermediar , inclusiv. Rezolvare: Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii sistemului de control intern, respectiv a conformitatii cu cadrul legislativ normativ. In etapa de pregatire a misiunii de audit intern au fost intocmite documentele standard si s-au adus clarificari, fata de norme, cu privire la modul concret de initiere a procedurii de analiza riscurilor, succesiunea documentelor, structura acestora si modul de completare, nivelul de apreciere si impartire a acestora in mari, medii si mici, clasarea riscurilor si ierarhizarea acestora in vederea finalizarii procedurii Analiza riscurilor si obtinerea tematicii in detaliu a misiunii de audit, pe baza careia se va concentra munca pe teren. In etapa de interventie la fata locului s-a realizat testarea efectiva pe baza listelor de verificare pregatite in etapa anterioara, prin utilizarea unor tehnici diferite de esantionare, teste de control, modele de interviuri, note de relatii si foi de lucru, elemente care au stat la baza elaborarii fiselor de identificare si analiza a problemelor si eventual a formularelor de constatare si raportare a iregularitatilor. Probe de audit : 1) Obtinerea unei situatii a capitalului social Valoarea capitalului autorizat si a capitalului subscis trebuie prezentata cu acuratete. In cazul in care directorii sunt si actionari ai firmei respective, participatiile acestora trebuie prezentate in situatiile financiare.

2) Compararea soldului capitalului social si al rezervelor cu cele din exercitiul financiar anterior Este important sa se reconcilieze miscarile in conturile de capital social, prime legate de capital, rezerve etc din cursul anului si sa se confirme ca modificarile respective s-au facut conform legislatiei in vigoare, cu aprobarile de rigoare. 3) Verificarea miscarilor in conturile de rezerve Variatiile soldului cumulativ al contului de profit si pierdere si ale oricaror alte rezerve trebuie justificate in vbaza documentelor privind profitul castigat, realizat sau generat prinn reevaluari si trebuie prezentate in conformitate cu standardele contabile. De asemenea, trebuie probate orice miscari determinate de plata dividendelor. Au fost solicitate catre verificare : -statutul companiei s-a verificat daca informatiile prevazute in statut cu privire la capitalul emis, numele directorilor etc. sunt in concordanta cu cele existente la registrul comertului; -detalii referitoare la membrii consiliului de administratie si la participarile lor la capital; -registrele si procesele verbale ale sedintelor consiliului de administratie si ale conducerii, pe parcursul intregului exercitiu financiar -procesul verbal care sa justifice plata dividendelor pentru a vedea daca aceasta a fost aprobata de si s-a efectuat pe baze legale. -registrele jurnal, fise de cont pentru a vedea daca clientul tine o evidenta la zi a inregistrarilor contabile asa cum s-a stabilit prin lege. Presupunem urmatorul exemplu: Cu ocazia aprobarii situatiilor financiare anuale, ca profitul anului 2008 de 900.000lei sa fie repartizat pentru constituirea rezervei legale de 5% si diferenta sa ramana ca suma nerepartizata. Sumele care depasesc aceste valori sunt nedeductibile din punct de vedere fiscal. In luna octombrie a anului 2009 adunarea generala stabileste repartizarea profitului pentru majorarea capitalului social sau la dividende a intregii sume. Aplicand procentul de 5% rezulta ca in situatiile financiare anuale ale exercitiului incheiat sumele se vor evidentia astfel: 129 "Repartizarea profitului" = 1061 45.000 lei

"Rezerve legale"

In exercitiul urmator, respectiv in anul 2008, se efectueaza inchiderea contului de profit si pierdere si a celui de repartizare. 121 "Profit si pierdere" 129 "Repartizarea profitului" 117 "Rezultatul reportat Rezulta ca la 31 decembrie 2008 singura inregistrare pe care o faceti, in cazul in care societatea a realizat profit contabil, este numai cea referitoare la rezerva legala. In anul 2009, se inchide contul de profit si pierdere 121 si contul 129. In exemplul prezentat am presupus ca am lasat nerepartizata o suma de 855.000lei, care urmeaza sa fie repartizata pana la sfarsitul anului sau in anii urmatori. Hotararea AGA de a majora capitalul social: 117 "Rezultat reportat" 1068 "Alte rezerve" 1011 = 1068 855.000 lei 855.000 lei 45.000 lei = % 900.000 lei

"Alte rezerve" = 1011 855.000 lei

"Capital subscris nevarsat" = 1012 855.000 lei

"Capital subscris nevarsat" "Capital subscris varsat" Hotararea adunarii generale pentru majorarea capitalului social se publica in Monitorul Oficial al Romanie. Dreptul de preferinta este de cel putin o luna, cu incepere din ziua publicarii. Majorarea capitalului social din profitul nerepartizat din anul 2008, existent in ct. 117, se poate inregistra si astfel: 117 Rezultatul reportat = 1012 855.000 lei

Capital subscris varsat

In cazul in care majorarea capitalului social se face din profitul net si nu reprezinta o distribuire in bani si/sau in natura ca urmare a detinerii unor titluri de participare, cu exceptiile expres prevazute, nu se plateste impozit pe dividende. Repartizarea profitului la dividend Din punct de vedere contabil, inregistrarea repartizarii dividendelor in urma aprobarii situatiilor financiare de catre adunarea generala, se efectueaza astfel: 121 "Profit si pierdere" 117 "Rezultatul reportat" 457 "Dividende de plata" = 117 855.000 lei

"Rezultatul reportat" = 457 855.000 lei

"Dividende de plata" = % 5311 "Casa" 446 Alte impozite taxe si varsaminte asimilate 136.800 lei 855.000 lei 718.200 lei

446 Alte impozite taxe si varsaminte asimilate

5121

136.800 lei

Conturi la banci in lei

4. Realizati o misiune de audit intern cu privire la ciclul Salarii pn la nivelul intocmirii matricei riscurilor si a raportului intermediar, inclusiv. Rezolvare: Gestionarea resurselor umane ntr-o institutie publica reprezinta o functie suport importanta, fiind un domeniu de preferinta al activitatii auditorului intern, justificata n mare masura de multitudinea de procese care sunt derulate si n mod implicit de riscurile care le nsotesc. Misiunea de audit intern are scopul de a da asigurari managementului asupra modului de organizare a activitatii de gestiune a resurselor umane din cadrul entitatii, a functionalitatii sistemului de control intern, respectiv a conformitatii cu cadrul legislativ normativ.

Obiectivele misiunii de audit: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului cu principalele subobiective: stabilirea elementelor de natur salarial; modificarea drepturilor salariale; salarizarea muncii peste programul normal de lucru.

Desfasurarea misiunii de audit public intern presupune parcurgerea etapelor si procedurilor prevazute de normele metodologice generale. Etapele misiunii: I. PREGTIREA MISIUNII DE AUDIT Activitati: 1. Tiprirea i procesarea Ordinului de serviciu 2. Tiparirea i procesarea Declaraiei de independen 3. Pregtirea i transmiterea Notificrii privind declanarea misiunii de audit intern ctre prile interesate 4. Colectarea i prelucrarea informaiilor - Identificarea legilor i regulamentelor aplicabile structurii auditate - Obinerea organigramei - Obinerea Regulamentului de organizare i funcionare - Obinerea fielor posturilor - Obinerea procedurilor scrise - Identificarea personalului responsabil - Obinerea exemplarului de Raport de audit intern anterior 5. ntocmirea Chestionarului de control intern Stabilirea elementelor de natura salarial - exist un sistem de proceduri pentru stabilirea elementelor de natur salarial? - dac da, v rugm s ne furnizai un exemplar. - exist stabilit persoan responsabil pentru elaborarea i actualizarea procedurilor? - exist lista activitilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului? - dac da, v rog s ne furnizai un exemplar. - v rugm s ne furnizai cerinele privind experiena i pregtirea profesional necesare postului? - dac da, v rugm s ne furnizai fia postului. 9

Modificarea drepturilor salariale - exist un sistem procedural de organizare al activitii privind modificarea i comunicarea drepturilor salariale? - exist stabilit persoana responsabil? - v rugm s ne furnizai cerinele privind experiena i pregtirea profesional necesare postului? - exist responsabil cu actualizarea sistematic a procedurilor? - dac da, v rugm s ne furnizai fia postului. - exist lista activitilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului? - dac da, v rog s ne furnizai un exemplar. Salarizarea muncii peste programul normal de lucru - exista un sistem procedural privind timpul lucrat peste programul normal de lucru? - se ine un registru special? - avei stabilit un responsabil pentru analiza i aprobarea fundamentrii timpului lucrat peste programul normal de lucru? - dac da, v rugm s ne furnizai fia postului. - avei stabilit un responsabil privind aprobarea efecturii muncii peste programul normal de lucru? - dac da, v rugm s ne furnizai fia postului. - v rugm s ne furnizai cerinele privind experiena i pregtirea profesional necesare postului? - exist lista activitilor pentru realizarea obiectivului/ subobiectivului? - dac da, v rog s ne furnizai un exemplar. 6. ntocmirea Listelor centralizatoare a obiectelor auditabile Stabilirea elementelor de natur salarial - obiecte auditabile: - Procedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale - Salariul de baz - Indemnizaii de conducere - Sporul pentru titlul tiinific de doctor - Sporul pentru complexitatea n munc - Sporul de vechime n munc - Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte - Salariul de merit 10

- Sistemul de premiere Modificarea drepturilor salariale - obiecte auditabile: - Decizia de modificare a drepturilor salariale - Comunicarea deciziei de modificare a drepturilor salariale Salarizarea muncii peste programul normal de lucru - obiecte auditabile: - Fundamentarea timpului lucrat peste programul normal de lucru - Aprobarea efecturii muncii peste programul normal de lucru - Evidena timpului lucrat peste programul normal de lucru si recuperarea acestuia - Salarizarea timpului lucrat peste programul normal de lucru 7. Elaborarea Tabelului puncte tari i puncte slabe 8. ntocmirea Programului de audit intern 9. Intocmirea Notei i a Programului preliminar al interveniei la faa locului 10.Obinerea aprobrii Notei i a anexelor acesteia: Colectarea i prelucrarea datelor, Tabelul puncte tari i puncte slabe i Programul interveniei la faa locului. 11. Planificarea i organizarea edinei de deschidere cu Direcia Resurse Umane 12. Redactarea Minutei edinei de deschidere. Obinerea numelui persoanelor de contact i stabilirea unui loc pentru desfurarea activitii de audit. II. INTERVENTIA LA FATA LOCULUI Obiectiv: Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului Activitati: 1. Efectuarea testrilor, detaliate Programul interveniei la faa locului 2. Discutarea constatrilor cu eful de serviciu 3. Elaborarea F.I.A.P. - urilor 4. Colectarea dovezilor 5. Revizuirea documentelor de lucru din punct de vedere al coninutului i al formei i ntocmirea Notei centralizatoare a documentelor de lucru

11

Analiza riscurilor: Obiective: 1. Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului Obiective auditabile: 1.Procedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale Risc semnificativ: Inexistenta procedurilor privind acordarea drepturilor salariale 2.Salariul de baz Risc semnificativ: Stabilirea eronata a salariului de baza 3.Indemnizaii de conducere Risc semnificativ: Acordarea unor indemnizatii de conducere necuvenite 4.Sporul pentru complexitatea n munc Risc semnificativ: Stabilirea eronata a unui spor pentru conditii deosebite de munca 5.Sporul de vechime n munc Risc semnificativ: Stabilirea eronata a sporului de vechime n munca 6.Sporul pentru orele lucrate pe timp de noapte Risc semnificativ: Stabilirea eronata a sporului pentru orele lucrate pe timp de noapte 7.Sistemul de premiere Risc semnificativ: Salariile nu au fost diminuate pentru abateri disciplinare 2. Modificarea drepturilor salariale Obiective auditabile: 1.Decizia de modificare a drepturilor salariale Risc semnificativ: - Decizia de modificare a drepturilor salariale nu a fost ntocmita - Modificarea neargumentat a drepturilor salariale 2.Comunicarea deciziei de modificare a drepturilor salariale Risc semnificativ: - Salariatului nu i s-a comunicat decizia de modificare a drepturilor salariale - Decizia de modificare a drepturilor salariale nu s-a comunicat Serviciului salarizare - Operarea modificrii drepturilor salariale n carnetul de munc i dosarul profesional dup soluionarea contestaiilor

12

3. Salarizarea muncii peste programul normal de lucru Obiective auditabile: 1.Fundamentarea timpului lucrat peste programul normal de lucru Risc semnificativ: Efectuarea fr justificare a orelor peste programul normal de lucru 2. Aprobarea efecturii muncii peste programul normal de lucru Risc semnificativ: Efectuarea muncii peste programul normal de lucru nu a fost autorizata de eful structurii 3. Evidena timpului lucrat peste programul normal de lucru i recuperarea acestuia Risc semnificativ: Sistemul de evidenta a timpului lucrat peste programul normal de lucru nu este formalizat 4.Salarizarea timpului lucrat peste programul normal de lucru Risc semnificativ: Aplicarea eronat a indicilor salariali de echivalare a orelor peste programul normal de lucru 5. Intocmiti un Plan de audit intern multianual (trei ani) la o societate comerciala de prestari servicii turistice. Rezolvare: La planificarea strategica multianuala a auditului intern la o societate de prestari servicii turistice se determina strategia de auditare a entitatii pentru urmatorii 3 ani. Elaborarea strategiei tine de competenta entitatii sau compartimentului de audit intern. Planificarea strategica multianuala de audit intern se refera la urmatoarelecategorii de misiuni: I) misiuni de asigurare; II) misiuni de consiliere; III) misiuni de evaluare. Misiunile de asigurare ajuta entitatea sa-si indeplineasca obiectivele sale prinoferirea asistentei personalului entitatii in efectuarea controlului intern. Prin intermediul misiunii de consiliere se ofera recomandari de imbunatatire a eficacitatii managementului si controlului intern. Misiunea de evaluare are ca scop exprimarea opiniei independente si obiective referitor la eficacitatea managementului si controlului intern. Planificarea strategica contine rezumatul principalelor decizii de planificare, se prezinta in forma succinta si conforn normei metodologice intruneste 12 elemenete de baza: Obiectivele entitatii si instrumentele de realizare a lor (vanzarea a cat mai multor pachete turistice prin operatiunii de early booking, discount-uri acordate pentrulast minutes, grupuri de turisti, toate acestea avand la baza contracte cu clauzede achitare in avans); 13

Riscurile majore legate de realizarea obiectivelor entitatii (riscuri determinate deaparitia unor calamitati naturale, riscuri de tara); Modalitatea de determinare a obiectelor auditabile (va avea in vedere zonele geografice, in care societatea are servicii turistice); Factorii care pot influenta negativ activitatea entitatii in viitor (neprofitabilitatea anumitor zone turistice, deprecierea anumor valute); Modalitatea evaluarii riscurilor (folosind matricea riscurilor, prin care seevalueaza potentialele riscuri ce pot aparea prin evaluarea gradului de risc cuprobabilitatea aparitiei acestuia); Frecventa auditarii sistemelor manageriale si de control intern (se face cel putin odata pe an cu ocazia auditarii situatiilor financiare, fara insa a fi limitat); Resursele necesare si disponibile pentru realizarea planului strategic multianualde audit intern (resurse financiare, tehnice, umane); Impactul insuficientei de resurse pentru realizarea planului strategic (nu se realizeaza in totalitate, drept urmare auditorul nu poate emite opinii pertinente); Proiectul planului anual al activitatii de audit pentru primul an al planuluistrategic; Necesitatea instruirii personalului implicat in auditul intern; Modalitatea de respectare a cadrului normativ si a cerintelor de raportare stabilitede Ministerul Finantelor. Pentru elaborarea planului de audit intern este necesar de a fi determinate activitatile supuse auditului. Fiecarei activitati trebuie precizate operatiunile auditabile. In practica se aplica o metodologie unica de stabilire a activitatii operatiunilor auditabile,care presupune realizarea in 2 etape: I) precizarea activitatii si operatiunilor auditabile; II) ierarhizarea activitatii si operatiunilor auditate. Activitatile de audit sunt precizate sau identificate pe baza rezultatelor analizeiriscurilor.sunt analizate riscurile legate de nereguli,deficiente,abateri si disfunctionalitati ca urmare a nerespectarii cadrului normativ sau a prevederilor documentelor de finantare si a contractelor incheiate in baza lor. La etapa a II-a, activitatile identificate pentru a fi supuse auditului intern sunt ierarhizate in functie de nivelul riscului. In acest scop se precizeaza riscurile posibile fiecarei operatiuni in cazul activitatii financiar contabil. Planurile anuale ale activitatii de audit intern se elaboreaza in baza planului strategic multianual. De regula, planurile anuale contin 4-5 misiuni de audit intern, mai frecvent o misiune de asigurare, 2 misiuni de consiliere si 2 misiuni de evaluare. La elaborarea planului anual se tine cont de urmatoarele informatii: 1. Deficiente constatate in cadrul auditelor anterioare; 2.Verificarile solicitate de unitatile de audit subordonate; 3. Riscurile identificate aferente activitatilor,functiilor,operatiunilor sistructurilor entitatii;

14

4. Tipul misiunii de audit intern pentru fiecare structura a entitatii sau unitatii deaudit subordonate. Planul anual de audit contine 8 elemente de baza:1.scopul actiunilor de auditare; 2.obiectele actiunilor de auditare; 3.operatiunile supuse auditului intern; 4.structurile organizatorice la care se desfasoara actiunea de auditare; 5.durata actiunii de auditare; 6.perioada supusa auditarii; 7.auditorii antrenati in actiunea de audit; 8.precizarea cunostintelor de specialitate si a expertilor straini care necesita de a fiimplicati in audit. 6. Intocmiti o CARTA de Audit Intern si un Regulament general de aplicare a CARTEI de Audit intern la o societate comerciala din domeniul productiei industriale. Rezolvare: Carta auditului intern urmareste: - sa defineasca sfera de activitate a auditului intern; - sa stabileasca pozitia structurii de audit intern n cadrul societatii comer; - sa autorizeze accesul la documente, persoane si bunuri fizice, autorizare necesara pentrundeplinirea obiectivelor auditului intern. A. Rolul si obiectivele auditului intern 1. Rolul auditului intern Auditul intern al calitatii este o examinare sistematica si independenta, efectuata pentru a determina daca activitatile si rezultatele lor, referitoare la calitate, corespund dispozitiilor prestabilite, daca aceste dispozitii sunt efectiv implementate si corespunzatoare pentru relizarea obiectivelor. Auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care ofera societatii o asigurare referitoare la gradul de control asupra sistemului calitatii activitatii de productie desfasurate si a guvernarii entitatii, precum si recomandari pentru mbunatatirea proceselor de productie si a gestionarii patrimoniului. Auditul intern contribuie la mbunatatirea continua a managementului si a calitatii acestuia. Aceasta examinare se realizeaza n raport cu normele existente (standarde, standarde de referinta, indicatori de performanta, manualul calitatii, proceduri, instructiuni etc.), pentru a stabili n ce masura ele sunt respectate, ndeplinite. Auditul calitatii nu se rezuma, nsa, numai la stabilirea acestei corespondente, ci evalueaza eficacitatea aplicarii acestor norme si a rezultatelor obtinute ndomeniul calitatii. Pe baza rezultatelor auditului calitatii se propun actiuni care sa duca la mbunatatirea gradului de realizare a obiectivelor propuse anterior. Auditorii identifica cauzele

15

care au dus la aceste nendepliniri si propun masurile pe care le considera cele mai potrivite pentru eliminarea lor. 2. Obiectivele auditului intern 2.1. Obiectivele auditului intern Obiectivele generale ale auditului intern sunt: -sa asigure conducerea, actionarii, n general, ca societatea satisface sau nu standardele minime de calitate; - sa consacre metode adecvate de evaluare interna si sa demonstreze prin probe sidocumente relevante starea procesului de productie si cercetare di societate; - sa auditeze autoevaluarea, sa coopereze cu evaluatorii externi si sa contribuie la asigurarea si cresterea calitatii; - sa faca cunoscute conducerii activitatile si procesele de productie care nu ndeplinesc standardele minime de calitate si sa faca propuneri pentru mbunatatirea lor. 2.2. Obiectivele misiunii de audit intern n principal, unei misiuni de audit i se pot atribui trei obiective principale: - verificarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor specifice proceselor de productieside cercetare din societate cu normele legale - auditul de regularitate; - evaluarea rezultatelor obtinute si compararea lor cu obiectivele propuse; - examinarea impactului activitatilor desfasurate asupra calitatii proceselor de productie side cercetare dinsociectate auditul de performanta.- evaluarea sistemelor de management auditul de sistem. 3. Organizarea auditului intern Conducatorul societatii ia masurile necesare pentru instituirea cadruluiorganizatoric si functional necesar desfasurarii activitatii de audit intern. Auditorii interni si desfasoara activitatea n subordinea directa a conducatorului unitatii, exercitnd o functie distincta si independenta de activitatile unitatii; prin atributiile lor, nu trebuie sa fie implicati n elaborarea procedurilor de control intern si n desfasurarea activitatilor supuse auditului intern. Auditorii interni sunt responsabili pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de audit. Auditul intern este o activitate functionala independenta si obiectiva prin care se ofera consiliere si asigurare managementului ca sistemele de control intern exista sifunctioneaza eficace. Auditorii interni din cadrul societatiii: raporteaza direct managementului si sunt independenti fata de orice alt departament; informeaza managementul despre modul de functionare a sistemului calitatii din unitate; nu au putere, autoritate, functii sau ndatoriri executive sau manageriale, cu exceptia 16

celor legate de gestionarea functiei de audit intern; nu sunt implicati n operatiunile/activitatile curente ale unitatii; nu sunt responsabili pentru elaborarea detaliata sau implementarea de noi sisteme, dar pot fi consultati n timpul procesului de elaborare n ceea ce priveste masurile de controlce trebuie ncorporate n sistemele noi sau modificate, cu mentiunea ca este interzis n mod expres ca acelasi auditor sa dea consultanta ntr-un domeniu si ulterior sa-l auditeze. Relatia cu auditul extern: Auditorii interni vor intra n legatura cu auditorii externi pentru: a ntretine cu acestia o relatie de lucru profesionala si de cooperare; a asigura valorificarea adecvata a informatiilor referitoare la sistemul auditat sirezultatele auditului intern si extern.Auditorii interni se vor concentra n special pentru: orientarea planului anual de audit intern astfel nct sa tina cont de recomandarileauditorului extern; primirea rapoartelor auditorului extern si informarea managementului despre recomandarile acestora; cunoasterea programului de audit extern si a metodologiei specifice aplicata pentrurealizarea auditului extern; facilitarea comunicarii, cnd este necesar, ntre auditul extern si conducereauniversitatii. 4. Atributiile auditorilor interni Auditorii interni au urmatoarele atributii: a) definesc proceduri de audit intern a calitatii specifice unitatii; acestea sunt acceptate decatre management; b) elaboreaza proiectul planului anual de audit intern; c) efectueaza activitati de audit intern pentru a verifica daca sistemele de managementsunt transparente si sunt conforme cu criteriilor, standardelor si indicatorilor de performanta specifici asigurarii interne a calitatii; d) raporteaza periodic constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatilede audit ;f) elaboreaza raportul periodic (anual) de audit intern si prezenta concluziile sipropunerile conducerii societatii 5. Standardele de audit intern Procedurile si metodologiile folosite la auditul intern au la baza Normele metodologice de exercitare a auditului intern, armonizate cu Standardele de PracticaProfesionista a Auditului.

17

B. Principiile activitatii auditului intern 1. Independenta si obiectivitate Activitatea de audit intern nu trebuie sa fie supusa ingerintelor (imixtiunilor)externe ncepnd cu stabilirea obiectivelor auditului, realizarea efectiva a lucrarilor sipna la comunicarea rezultatelor acesteia.Persoanele care sunt soti, rude sau afini pna la gradul al patrulea inclusiv, cuconducatorul unitatii, nu pot fi auditori interni n cadrul aceleiasi entitati. Auditorii interni nu pot fi desemnati sa efectueze misiuni de audit intern n unitate daca sunt soti sau afinipna la gradul al patrulea inclusiv, cu conducatorul acesteia sau cu membrii organului deconducere colectiva.Auditorii interni nu trebuie implicati n vreun fel n ndeplinireaactivitatilor pe care n modpotential le pot audita si nici n elaborarea si implementareasistemelor de control intern ale unitatiii. 2. Competenta si constiinta profesionala Pregatirea si experienta auditorilor interni constituie un element esential n atingerea eficacitatii activitatii de audit. Structura de audit public intern trebuie sa dispuna de toata competenta si experienta necesara n realizarea misiunilor de audit. Indiferent de natura lor, misiunile de audit intern vor fi ncredintate acelor persoane cu o pregatire si experienta corespunzatoare nivelului de complexitate al sarcinii. n scopul auditarii unor proceduri specifice, pot fi contractate servicii de expertiza/consultant n afara unitatii, iar lucrarile vor fi supervizate de auditorii interni. Structura de audit intern trebuie sa dispuna de metodologii si sisteme IT moderne,de metode de analiza statistice si instrumente de control a sistemelor informatice. Estenecesara organizarea unui sistem de pregatire profesionala continua. 3. Exercitarea unei activitati normate Structura de audit intern va elabora norme metodologice proprii n conformitatecu Normele metodologice generale referitoare la exercitarea auditului intern. 4. Programul de asigurare si mbunatatire a calitatii Auditorii interni trebuie sa elaboreze un program de asigurare si mbunatatire acalitatii subtoate aspectele activitatii de audit intern. Programul trebuie sa asigure faptulca normele, instructiunile si codul de conduita etica sunt respectate de auditorii interni. Auditul intern necesita adoptarea unui proces permanent de supraveghere sievaluare a eficacitatii globale a programului de calitate. Acest proces trebuie sa permitaevaluari interne si externe. Evaluarea interna presupune controale permanente privind buna functionare aauditului intern si controale periodice realizate de catre auditorii nsisi (autoevaluare). Auditorii interni examineaza eficacitatea normelor interne de audit pentru a verifica dacaprocedurile de asigurare a calitatii misiunilor de 18

audit sunt aplicate n mod satisfacator, garantnd calitatea rapoartelor de audit. Evaluarea interna permite depistarea insuficientelor si imbunatatirile necesare unei derulari corespunzatoare a viitoarelor misiuni de audit si planificarea activitatilor de perfectionare profesionala. C. METODOLOGIE 1. Planul anual de audit intern Proiectul planului de audit intern se elaboreaza de auditorii interni, pe bazaevaluarii riscului asociat diferitelor structuri, activitati, programe/proiecte sau operatiuni,precum si prin preluarea sugestiilor conducerii unitatii. Conducerea aproba anual proiectul planului de audit intern. Auditorul intern poate realiza misiuni de audit intern cu caracter exceptional, necuprinse n planul anual de auditintern. 2. Conditiile necesare pentru realizarea misiunilor de audit intern 2.1. Accesul auditorilor interni la informatii si documente Auditorii interni au acces sau pot solicita toate datele si informatiile utile siprobante (inclusivcele n format electronic) pe care le considera relevante pentru scopul siobiectivele misiunii de audit intern. 2.2.. Realizarea misiunii la fata locului Auditul trebuie sa fie realizat ntr-un climat de ncredere. Conducerea unitatiitrebuie sa sustina activitatea auditorilor interni, deoarece acestia urmaresc doar mbunatatirea functionarii unitatii si promovarea intereselor acesteia. 2.3. Transmiterea rezultatelor Constatarile si recomandarile sunt aduse la cunostinta conducerii unitatii pemasura obtinerii acestora, daca ele prezinta importanta. Raspunsul conducerii unitatii laaceste comunicari pot determina reorientarea cercetarilor auditorilor. La ncheierea auditului sunt comunicate conducerii unitatii principalele concluzii,observatiile relevante si propunerile de mbunatatire a unor indicatori. Proiectul raportului de audit intern este prezentat conducerii unitatii. Conducerea unitatii comunicaeventualele observatii auditorilor. n termen de 10 zile de la primirea acestora, auditorii interni analizeaza observatiile, ntreprind procedurile necesare pentru mbunatatirea probelor si prezinta conducerii forma raportului mbunatatita. Dupa aprobarea modificarilor facute, auditorii interni trimit raportul final de audit conducerii unitatii 2.4. Urmarirea aplicarii recomandarilor auditorilor interni Conducerea unitatii fixeaza modalitatile de aplicare a recomandarilor. Conducerea unitatii poate sa propuna un plan de actiune nsotit de un calendar de implementare a recomandarilor. Conducerea unitatii asigura urmarirea aplicarii planuluide actiune. 19

D. REGULI DE CONDUITA Auditorul are acces la toate datele n cadrul misiunii sale si trebuie sa respectesecretul profesional n ceea ce priveste informatiile colectate. Auditorul exercita o functie de evaluare independenta, care se concretizeaza nrecomandari. Auditorul trebuie sa respecte Codul privind conduita etica a auditorilor. Auditorul trebuie sa semnaleze imediat, pe linie ierarhica, neregulile care facobiectul auditului. Auditorul trebuie sa comunice rezultatele muncii sale (constatarile si recomandarile) conducerii unitatii. Raportul de audit si documentele de lucru sunt supervizate de catre responsabilul misiunii de audit sau, n lipsa acestuia, de auditorul nsusi. Aceasta asigura faptul ca, att constatarile ct si informatiile probante sunt validate.

20