Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA ȘTIINȚE ECONOMICE

CATEDRA CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

Romanovici Ana

Lucrul individual

la disciplina AUDIT FINANCIAR

PROIECT

Auditul cheltuielilor entității

Conducător ştiinţific: Galina Lușmanschi, dr., conf.univ. 

Autorul: Romanovici Ana M_GFCA-151

Chişinău - 2016
Cuprins

Introducere...........................................................................................................................................3

I. Planul general de audit cu planificarea activităţilor pentru exercitarea angajamentului de audit......6

II. Programa de executare a procedurilor de audit.............................................................................10

Concluzii............................................................................................................................................15

Bibliografie.........................................................................................................................................17

2
Introducere
Actualitatea temei. Auditul cheltuielilor entității evidenţiază corectitudinea îndeplinirii de
către entităţile economice a tuturor aspectelor privind cheltuielile administrative, de distribuire, care
ajută la ceia ca entitatea să-și poată repartiza corect cheltuielile pe care o are în procesul de
producere, comercializare a mărfurilor, de care dispune ea precum și o necesitate a cercetării
cheltuielilor fiscale care aduc un prejudiciu entității. Această temă este şi va fi actuală indiferent de
situaţia economică în ţară sau peste hotarele acesteia deoarece fiecare entitate își are pachetul său de
cheltuieli pe care le-a făcut într-o perioadă îndelungată, și are nevoie să cunoască unde au fost
cheltuiți banii entității și din ce cauză entitatea nu are profit, dar are pierdere.
Scopul. Scopul auditului cheltuielilor entității constă în acumularea dovezilor de aduti cu
privire la următoarele aspecte calitative ale situațiilor financiare, sau mai bine zis a situației de
profit și pierdere:
- Existenţa, cheltuielilor la entitate corespund lucrului că entitatea este în proces de muncă;
- Exhaustivitate, dovezile de audit aferente acestui aspect calitativ confirmă faptul că toate
volumele de lucru au fost înregistrate în contabilitate, pe deplin fiecare cheltuială care a fost
efectuată a entitate;
- Plenitudine, toate cheltuielile înregistrate corespund lucrului şi serviciului executat de
lucrătorii entităţii;
- Măsurare, calculele cheltuielile sunt exacte, cheltuielile fiscale au fost determinate în
conformitate cu metodologia normelor fiscale şi ale legislaţiei în vigoare;
- Prezentare şi dezvăluire, cheltuielile au fost constatate in funcție de activitatea desfășurată
de entitate, cheltuielile au fost grupate și clasificate corect în situațiile financiare, precum și în
situația de profit și pierderi, precum și în alte situații statistice, fiscale, etc.
Obiectivul general al auditului cheltuielilor entității constă în evaluarea cheltuielilor efectuate
la entitate, conform legislației în vigoare, constă în a evalua dacă soldurile conturilor afectate de
operaţiunile din acest ciclu sunt fidel prezentate, în conformitate cu principiile contabile general
acceptate şi în conformitate cu actele normative în vigoare.
Auditul cheltuielilor entității are ca obiect calculul, înregistrarea corectă a cheltuielilor în
entitate.
Pentru realizarea acestuia sunt examinate:
- cheltuielile de bază a entității;
- cheltuielile salariale pentru condiţii deosebite de muncă, pentru orele prestate în timpul
nopţii;
- cheltuielile privind impozitele pe venit;
- cheltuielile de distribuire;
3
- cheltuielile adimistrative;
- alte cheltuieli din activitatea operațională.
Documentaţia care stabileşte aceste condiţii: situațiile financiare, situația de profit și pierderi,
5 CI ,, Consumurile, cheltuielile și investițiile întreprinderii”, contracte de prestări de servicii,
regulamentele interne.
Metodologia de cercetare aplicată cuprinde:
a) baza informațională:
- SNA, legea auditului, Codul eticii;
- SNC3, SNC5;
- Regulamentulcu privire la detaşare;
- Codul fiscal;
- Instrucţiunea cu privire la reţinerea impozitului pe venit reţinut la sursa de plată.
b) metodele de cercetare utilizate: analiza şi sinteza, deducţia şi inducţia, precum şi
compararea, gruparea, metoda balanţieră, metoda indicilor etc.;
În dependenţă de volumul informaţiei ce va fi verificată, auditorul poate aplica una din
următoarele metode:
1) Verificarea integrală a informaţiei - va fi supusă auditului toată documentaţia contabilă.
Auditorul va apela la această metodă în cazul cînd controlul intern nu dispune de o structură
rezonabilă, iar procedurile de control intern sunt ineficiente
2) Verificarea anumitor elemente - constă în testarea elementelor care se încadrează în limitele
cerinţelor prestabilite.
3) Verificarea selectivă - permite auditorului să verifice informaţia în mod selectiv. La
aplicarea acestei metode este necesar de a se ţine cont de cerinţele SNA 530 „Eşantionul şi alte
proceduri de testare selectivă în audit”. În conformitate cu acest SNA, auditorul determină mărimea
eşantionului şi elementele ce urmează a fi auditate.
După ce au fost expuse documentele aferente ciclului cheltuielilor entității, cît şi procedeele
de examinare a acestora , autorul va trece la prezentarea altor metode şi procedee ce ar putea fi
folosite de auditor pentru a obţine dovezi de audit.
Folosirea procedurilor analitice în ciclul cheltuielilor entității este foarte importantă.
Procedurile analitice ce ar putea fi utilizate la auditul cheltuielilor entității sunt: compararea soldului
contului de cheltuieli salariale aferent anului de gestiune cu cel din anul precedent, compararea
soldului contului cheltuielilor privind impozitele pe salariu la finele anului de gestiune cu datele
înregistrate în această privinţă la finele anilor precedenţi, soldul impozitelor pe salarii reţinute, dar
încă neplătite pot fi comparate cu jurnalul salariilor, cu plăţile efectuate mai tîrziu, suma primelor
achitate la sfîrşitul anului se vor compara cu sumele aprobate din procesele - verbale ale consiliului
4
de administraţie unde sunt stabilite acestea, compararea cheltuielilor de distribuire, precum și
cheltuielile administrative, precum și alte cheltuieli de ține de întreprindere în anul de gestiune cu
metodele respective aferente anului precedent, ş.a.
O serie de încălcări şi fraude ce ar putea fi depistate pe parcursul exercitării auditului
cheltuielilor entității sunt:
1. eliberarea unor sume de mijloace băneşti din casă conform unor documente nejustificative
și pot să nu țină de activitatea întreprinderii, însă poate să ține de unii angajatori care au avut nevoie
de lucrurile date, dar le-a scris la bilanțul întreprinderii.;
2. necorespunderea sumei efectiv cheltuită cu suma acordată în avans în scopurile stabilite; .
3. nerespectarea regulilor de întocmire a deconturilor de avans;
4.lipsa evidenţei analitice a cheltuielilor de deplasare în limitele normelor stabilite
supralimita;
5. încălcarea regulilor de calcul şi de reţinere a impozitului pe venit din sumele ce depăşesc
cheltuielile de deplasare conform normelor stabilite;
6. acordarea unor împrumuturi unor salariaţi ce nu există în realitate;
7. existenţa unor solduri ale împrumuturilor bănești ce nu ține de pe persoanele concediate;
8. retribuirea unor sume privind cheltuielile administrative;
9. neexigența corespunderii normelor metodologice, precum și nerespectarea legislației în
vigoare ce ține de cheltuielile entității.

5
I. Planul general de audit cu planificarea activităţilor pentru exercitarea
angajamentului de audit
Denumirea (rechizitele) companiei de audit „Divers Audit” SRL
Clientul Zaharenco Iulian
Perioada raportată„31” decembrie 2015

Lucrările planificate
Perioada
Nr. Comentarii sau trimiteri la
Tipurile de lucrări planificate exercitări Executorul
d/o documentele de lucru
i
Planificarea şi documentarea auditului
1 Stabilirea echipei de lucru 1-3 zile Romanovici Ordinul conducerii
- stabilirea contactelor între Ana -Certificatul de înregistrare a
cabinetul de audit (partener) şi entităţii;
client; - Extrasul de la Camera
- dobândirea cunoştinţelor Înregistrării de Stat;
despre afacerea clientului, - Statutul entităţii.
identificarea evenimentelor, - Certificatul de înregistrare a
tranzacţiilor şi practicilor, care subiectului impunerii cu TVA;
pot avea un efect semnificativ
asupra situaţiilor
financiare;
- actualizarea şi documentarea
informaţiilor despre client;
2 - evaluarea preliminară a 1-3 zile Romanovici
riscurilor şi a pragului de Ana
semnificaţie;
- estimarea erorilor şi
compararea lor cu valoarea
preliminară a pragului de
semnificaţie;
- elaborarea proiectului
planului de misiune, a
bugetului financiar şi a
fondului de

6
timp previzionat;
- elaborarea şi semnarea
contractului de audit etc.
Controlul intern şi riscul legat de control
3 - evaluarea sistemului de
- Politica de contabilitate;
înregistrare şi procesare a
- Politica preţurilor;
tranzacţiilore entităţii
- Contractele cu furnizorii.
auditate,precum şi a efectului
- Scrisoarea de angajament;
tehnologiei informaţionale
- Balanţa de verificare;
asupra auditului;
- Documente de angajare;
- înţelegerea sistemelor de
-Cerere cu privire la
contabilitate şi control intern;
documentele de lucru necesare.
- identificarea domeniilor
complexe de contabilitate,
inclusiv a celor care presupun
estimări contabile;
-convertirea sistemului contabil Romanovici
într-un model de audit efficient 1-6 zile Ana
şi elaborarea programelor de
audit pentru evidenţierea
corespunzătoare a activităţii
desfăşurate;
- estimarea riscului legat de
control;
- testarea sistemelor de
contabilitate şi control intern;
- testarea sistemului informatic,
Procedurile de fond
4  proceduri analitice;
 teste de detaliu; solicitarea de
documente ce constuie probe
de audit pe baza unor solicitări
scrise pentru toate structurile de
bilanț, cont de pofit și pierdere,
anexe și note explicative.
- aplicaea procedurilor de audit
7
specifice lucrărilor de închidere Romanovici
a exercițiului : evaluarea 1-14 zile Ana Programul de audit;
procedurilor de inventariere a
patrimoniului, a datoriilor, a
soldurilor de creanțe, buget,
bănci, etc.
Finalizarea lucrării de audit
5 - întocmirea dosarului
permanent;
- întocmirea dosarului curent
(al exerciţiului); Proces-verbal al şedinţei
- analiza, revizuirea şi Raportul cu privire la calitatea
evaluarea concluziilor auditului Romanovici lucrărilor efectuate
efectuat; 1-3 zile Ana
- elaborarea raportului
auditorului şi comunicarea
deficienţelor structurii de
control intern, identificate pe
parcursul misiunii etc
6 Participarea la şedinţa
administraţiei de conducere sau 1 zi Romanovici Raport cu privire la rezultatele
cu şefii de departamente cu Ana lucrărilor efectuate
privire la reziltatele verificării.
7 Participarea la şedinţa
administraţiei cu privire la Romanovici Raport cu privire la auditul
rezultatele angajamentului de 1 zi Ana efectuat
audit cu prezentarea Raportului
de audit şi a Scrisorii către
conducere

Colaboratorii implicaţi la auditare


Nr Numele, Funcţia Numărul de Tariful (unităţi Comentarii sau
. prenumele ore convenţionale trimiteri la
d/o planificate pe ora) documentele de

8
lucru
1. Lușmanschi Directorul 220 180 lei - Raport cu privire la
Galina companiei de audit auditul efectuat
2. Romanovici Auditorul 80 95 lei - Raport cu privire la
Ana principal rezultatele lucrărilor
efectuate
Total 300

Conducătorul verificării de audit: Romanovici Ana, Auditor principal, ___Romanovici_


Data 31.05.2016

Conducătorul companiei de audit: Lușmanschi Galina, Directorul companiei de audit,


_Lușmanschi
Data 31.05.2016

9
II. Programa de executare a procedurilor de audit

Denumirea (rechizitele) companiei de audit „Divers Audit” SRL


Clientul Zaharcenco Iulian
Perioada raportată 31.12.2015
Scopul auditului Auditul cheltuielilor entității
Perioada verificată 01.01.2015-31.12.2015

Procedurile, care urmează a fi executate


Timpul
Nr. Timpul Executorul Data Referinţe la documentele de lucru
Descrierea operaţiei planifica
ord. efectiv
t
Existenţa, veridicitate
1. 1.Solicitarea documentelor primare 2 zile 4 zile Romanovici 01.05.16 - facturile fiscale;
ce au legătură cu cheltuielile entității Ana - - ordinile de plată;
04.05.16
a anului de gestiune - registrul de casă;
2.Examinarea informaţiei despre - procese verbale;
cheltuielile administrative și de - ordine de angajare, acordare a concediilor, de
distribuire a entității. deplasare;
3.Solicitarea documentelor - Dările de seamă:
centralizatoare ce ține de salarizarea - IRV;
personalului, precum și calcularea - TVA;
impozitelor din salariu, și efectivul - MED 08;
calculării impozitelor pe venit . - TL13;
- jurnalele de evidenţă pe fiecare tip de cerere, ordin
- tabelele de pontaj;
- contractele cu furnizorii și cumpărătorii.
Drepturi şi obligaţii
2. 1.Examinarea documentelor primare - facturile fiscale;
care au fost puse la dispoziția - ordinile de plată;
auditorului. - registrul de casă;
2. Studierea contractelor de - procese verbale;
răspundere materială perfectate cu - fişele personale;
gestionarii activelor entităţii. - situaţia de calcul a retribuţiilor
3. Solicitarea informaţiei de la
angajaţi despre responsabilităţile şi Romanovici 05.05.16
4 zile 5 zile Ana -
drepturile cu care sunt împuterniciţi
10.05.16
şi compararea acestei informaţii cu
cea existentă în contractul de
angajare.
4. Solicitarea explicaţiilor de la
personalul administrativ şi de
conducere al clientului despre
drepturile şi responsabilităţile
acestora.
5. Examinarea cererilor lucrătorilor
cu privire la scutirile de la impozitul

11
pe venit şi compararea acestei
informaţii cu datele din fişa
personală şi situaţia de calcul a
retribuţiilor.
Plenitudine
3. 1. Compararea numelor, prenumelor - - listele de plată;
furnizorilor și cumpărătorilor cu care - documente referitoare la decontările cu titularii de
colaborează entitatea, dar mai ales avans ( decont de avans, jurnalul de înregistrare a
care sunt incluși în contabilitate. 10.05.16 deconturilor de avans, ordine cu privire la deplasarea
2.Auditorul se asigură că entitatea Romanovici 16.05.16 angajaţilor în scopuri de serviciu, listele persoanelor
întocmește periodic o situaţie 3 zile 6 zile Ana cărora li se permite eliberarea unei sume din casă,
comparativă a calculelor și plăţilor etc. );
salariale și le confruntă cu datele - formulate şi dări de seamă cu privire la impozitul pe
raportate la organele de stat și cu venit calculat şi achitat, calcul şi transferarea
cele oferite angajaţilor. contribuţiilor sociale şi medicale şi a altor reţineri din
3. Studierea retribuţiilor neobişnuite salariu.
înregistrate în situaţia de calcul a
salariilor cu cele din registrele
contabile la conturile 531, 533, 534,
811, 812, 712, 713, 121 etc.
Evaluare, măsurare
4. 1. Examinarea informaţiei din - tabelele de pontaj;
tabelul de pontaj, bonurile de lucru Romanovici 17.05.16 - note contabile;
3 zile 5 zile Ana –
în acord, documentaţia ce confirmă - documente privind situaţia sintetică a cheltuielilor
22.05.16
mărimea tarifului pe oră sau unitate adinistrative ( jurnal - ordere, registre sintetice pe
de produs, notele contabile întocmite conturile 712, 713 şi 714, Cartea Mare, ş.a.);
la calcularea tarifului efectiv pe

12
unitate de timp sau unitate de
produs.
2. Verificarea corectitudinii
efectuării calculelor privind
retribuţiile în baza datelor din tabelul
de pontaj şi notei contabile.
3. Verificarea corectitudinii
contabilizării cheltuielilor şi
costurilor legate de retribuirea
muncii şi calculării contribuţiilor la
asigurările sociale.
5. Obţinerea confirmărilor care
justifică mărimea retribuţiilor
personalului administrativ.
Prezentare şi dezvăluire
5. 1. Stabulirea faptului, dacă 2 zi 3 zi Cotruţa 25.05.16 - situaţiile financiare;
informaţia despre datoriile entităţii Viorica - politica de contabilitate;
faţă de personal sunt prezentate şi - formulate şi dări de seamă cu privire la impozitul pe
dezvăluite în situaţiile financiare venit calculat şi achitat, calcul şi transferarea
conform cerinţelor standardelor contribuţiilor sociale şi medicale şi a altor reţineri din
corespunzătoare. salariu.
Compartimentul auditului Cheltuielile entității
Executorul (N.P., semnătura):Romanovici A na ___Romanovici ______ Data 31.05.2016
A verificat (N.P., semnătura): Lușmanschi Galina Lușmanschi Data 31.05.2016

13
Concluzii
Ciclul cheltuielilor entității începe cu examinarea documentelor primare și centralizatoare,
după care se analizează toate dările de seamă care au fost prezentate în anul de gestiune, după care
acest ciclu se încheie cu prezentarea situațiilor financiare, unde cheltuielile se include în situațiile de
profit și pierdere, unde se analizează cu veniturile și se calculează dacă entitatea în anul de gestine
dispune de profit sau pierdere.
Pentru realizarea acestui obiectiv, este nevoie, mai întîi, ca auditorul să obţină informaţii cu
privire la următoarele posturi:
1. prezenţa la întreprindere a unor regulamente interne privind relaţiile de muncă şi un
contract colectiv de muncă;
2. verificarea corectitudinii informației în contabilitate a cheltuielilor ce le-a efectuat entitatea
în perioada de gestiune;
3. existenţa la întreprindere a unui departament specializat ce ține de repartizarea
cheltuielilor;
Aceste informaţii vor fi obţinute prin studierea regulamentelor interne, convorbiri cu
conducerea întreprinderii şi cu personalul. Cu toate că practica auditului autohton neagă necesitatea
studierii şi aprecierii controlului intern, totuşi, pentru elaborarea unei abordări eficiente de
exercitare a auditului trebuie apreciate şi elementele acestuia.
Deoarece rolul controlului intern în exercitarea auditorului extern depinde de eficienţa
lucrărilor executate de către sistemul controlului intern în perioada de auditare, iar starea acestui
sistem determină mărimea angajamentului de audit, se recomandă aplicarea următoarelor tehnici
pentru testarea componentelor controlului intern:
1. teste de urmărire - ce presupun urmarirea circuitului unui set de tranzacții prin sistemul de
contabilitate;
2. conversarea cu personalul organizaţiei auditate;
3. verificarea documentelor si înregistrărilor întocmite prin sistemul de contabilitate și de
control intern.
În dependenţă de starea controlului intern procedurile de control intern constatate lipsă, sunt
utilizate de către auditor în calitate de proceduri ce ţin de esenţă, iar celelalte - apreciate la etapa
evaluării preliminare a riscului legat de control, ca fiind proceduri eficiente de control intern, sunt
considerate obiect la testării controlului intern.
Pentru a înţelege controlul intern în ceea ce priveşte operaţiile aferente cheltuielilor entității,
auditorul ar trebui să verifice dacă este efectuată separarea sarcinilor în acest ciclu, dacă există o
verificare independentă a tuturor calculelor legate de cheltuieli, un mecanism de control în ceea ce
priveşte repartizarea corectă a salariilor la costul producţiei fabricate, ar trebui să verifice
întocmirea a cel puţin unui formular din fiecare dare de seamă pe care clientul este obligat să le
prezinte statului, înregistrarea unor operaţiuni salariale inexistente.
În majoritatea cazurilor, la auditarea cheltuielilor entității există un risc maxim de existenţă a
unor erori semnificative, în ciuda faptului că cheltuielile, de cele mai multe ori, deţin o pondere
ridicată în totalul cheltuielilor întreprinderii. Acest fapt poate fi explicat prin următoarele: în cazul
neachitării la timp şi integral a calculării impozitelor din salarii, e posibil ca chletuielile care au fost
efectuate la întreprindere să nu fie corect contabilizate, sau nu toate cheltuielile care sunt au fost
efectuate la entitate ține de activitatea sa, au fost efectuate unele cheltuieli care au adus fraude
întreprinderii prin aceia că unii angajați au luat din casă bani pentru procurarea unor bunuri de care
entiatea nu are nevoie și mai ales nu au fost calculate corect impozitele din salarii, etc.
În final, putem concluziona că auditul cheltuielilor entității reprezintă un compartiment foarte
important în cadrul unui exerciţiu de audit la nivel general al entităţii, deoarece cheltuielile sunt
postul întîlnit la orice entitate, indiferent de genul de activitate a acesteia, şi ocupă un post destul de
sensibil în ceea ce priveşte fraudele – cheltuielile entităţii.

15
Bibliografie
I. Acte legislative şi normative ale Republicii Moldova
1. Legea privind activitatea de audit nr.61 din 16 martie 2007 // Republicată Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr.72-75/230 din 13 aprilie 2012.
2. Legea contabilităţii № 113-XVI din 27 aprilie 2007 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova № 90-93, din 29 iunie 2007.
3. Codul fiscal № 1163-XIII din 24 aprilie 1997 // Contabilitate şi audit № 1, din ianuarie
2007.
4. Comentarii cu privire la aplicarea Standardelor Naţionale de Contabilitate,aprobate prin
ordinul ministrului finanţelor al R Moldova nr.16 din 29 ianuarie1999. // Monitorul Oficial
nr. 35-38 din 15.04.99.
5. Ordinul Ministerului Finanţelor nr.16 din 29 ianuarie 1999 „Modificarea şi completarea nr.1
la S.N.C. 5 „Prezentarea rapoartelor financiare".

II. Manuale, monografii, cărţi, broşuri


6. Bodarev P. Audit financiar. Chişinău, 2003.
7. Contabilitate financiară. Ediţia a I-a / Nederiţă A. – Chişinău: Editura ACAP, 1999 – 437
p.
8. Contabilitate financiară. Ediţia a II-a / Nederiţă A. - Chişinău: Editura ACAP, 2003 – 640
p.
9. Rolul caracterului semnificativ la etapa finalizării auditului rapoartelor financiare. Contabilitate și
audit./ Nederiță A. Editura ACAP, 2001. Nr.10, p. 27-32.

III. Surse electronice


10. http://www. justice.md/.
11. http:// www.contabilsef.md/.
12. http://www.fisc.md/.
13. http://www.contabilitate.md/.
14. http://www.mf.gov.md/.
15. http://www.statistica.md/.
16. http://monitorul.fisc.md/.

16