Sunteți pe pagina 1din 1

 BC”Moldova Agroindbank”SA oferă persoanelor juridice servicii de deschidere şi deservire a

conturilor curente, care sunt în monedă naţională şi monedă străină.  


Serviciile de decontare sunt efectuate în filiala unde clientul are contul deschis. Operaţiunile se
efectuaeză în limita disponibilului în cont, fără careva limitări, cu excepţia cazurilor prevăzute de
legislaţie.
         Efectuarea tranzacţiilor prin conturile curente se efectuază conform orarului de lucru cu
clienţii în filiale. 
Pentru comoditate Moldova Agroindbank oferă clienţilor săi posibilitatea efetuării tranzacţiilor
prin intermediul serviciilor electronice:sistemele informatice “Client -banca”şi  “Internet
Banking”, care permit clienţilor băncii efectuarea tranzacţiilor nemijlocit din oficiu.
Pentru deschiderea conturilor curente este necesar de prezentat la bancă următorulpachet de
documente:

     Pentru deschiderea unui cont curent:

⇒ cererea de deschidere a contului; 


⇒ copia certificatului de inregistrare a intreprinderii, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat de
pe langa Ministerul Justitiei al Republicii Moldova, sau alte documente, care confirma
inregistrarea de stat conform legislatiei in vigoare, autentificata notarial; 
⇒ copia documentului de constituire (statutul, regulamentul, contractul de constituire etc.)
autentificata notarial; 
⇒ copia certificatului de atribuire a codului fiscal autentificata notarial; 
⇒ fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei (2 exemplare) autentificată notarial sau
în prezenţa persoanei responsabile a băncii (contabilului-şef sau contabiluluişef adjunct ); 
⇒ extrasul din Registrul Comercial de Stat ce confirma persoana imputernicita sa administreze
intreprinderea, eliberat de Camera Inregistrarii de Stat sau de structurile teritoriale ale Camerei
Inregistrarii de Stat. 
⇒ copia actului de identitate a persoanei care prezinta documentele pentru desciderea contului. 
⇒ actul sau copia actului autentificata notarial care atesta imputernicirile persoanei de a deschide
contul ( in cazul deschiderii contului de catre persoana imputernicita); 
⇒ alte documente la cerera bancii;
Pentru persoane juridice nerezidente in lipsa copiei certificatului de inregistrare a intreprinderii,
eliberat de Camera Inregistrarii de Stat de pe langa Ministerul Justitiei al Republicii Moldova sau
a altor documente, care confirma inregistrarea de stat conform legislatiei in vigoare se poate
prezenta copia extrasului din registrul comercial al tarii de resedinta privind inregistrarea
intreprinderii in calitate de persoana juridicacopia documentului care confirma statutul legal in
Republica Moldova si/sau copia documentului care confirma inregistrare de stat in tara de
provenienta.
 Pentru deschiderea unui cont curent provizoriu:

⇒ cererea privind deschiderea contului; 


⇒ copia contractului de constituire sau a altui document care confirma constituirea intreprinderii
(autentificata notarial); 
⇒ decizia privind emisia suplimentara (la plasarea actiunilor emisiei suplimentare); 
⇒ fisa cu specimene de semnaturi si amprenta stampilei autentificata notarial (2 exemplare) (la
plasarea actiunilor emisiei suplimentare); 
⇒ alte documente la cererea bancii. 
⇒ copia actului de identitate a persoanei care prezinta documentele pentru desciderea contului; 
⇒ actul sau copia actului autentificata notarial care atesta imputernicirile persoanei de a deschide
contul ( in cazul deschiderii contului de catre persoana imputernicita).