Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA


SPECIALIZAREA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE
ANUL III, GR. III

Audit de regularitate privind achizitiile publice ale Primariei


Campulung - Moldovenesc

REALIZAT DE:
TANAS SIMONA-MARIA
Primaria Campulung Moldovenesc
Nr.56, Data 09.01.2011
Studiul de caz prezentat se refera la o misiune de audit de regularitate privind achizitie
publice de produse desfasurate in cadrul primariei Campulung-Moldovenesc, desfasurata in
perioada 01.01.2011 31.12.2012.
Obiectivele misiunii de audit public intern sunt urmatoarele:
1. Legalitatea achizitiilor publice de produse efectuate in anul 2011;
2. Platile si cheltuielile efectuate, in numerar sau prin virament, pentru
procurari de bunuri aferente anului 2011.
Auditorii au desfasurat misiunea prin sondaj nestatistic, utilizand ca tehnici de audit
verificarea, observarea fizica, interviul si analiza, iar ca instrumente de audit chestionarele,
tabloul de prezentare a circuitului auditului si formularul constatarilor de audit public intern.
Documentele care au fost verificate in cadrul misiunii de audit intern au fost
centralizate in notele aferente foilor de lucru, iar copiile preluate de la entitatea auditata au fost
prezentate intr-un dosar al documentelor de lucru.
Misiunea de audit desfasurata in cadrul primariei Campulung
Moldovenesc a presupus parcurgerea urmatoarelor etape:

I.Pregatirea misiunii de audit


1. Initierea auditului(P01,P02,P03)
1.Ordinul de serviciu se intocmeste de catre seful compartimentului de audit public
intern, pe baza planului annual de audit public intern aprobat de catre conducatorul entitatii
publice. Ordinul de serviciu reprezinta mandatul de interventie dat de catre compartimentul de
audit public intern. Prin acest ordin sunt repartizate sarcinile de serviciu auditorilor interni, astfel
incat acestia sa poata demara misiunea de audit public intern.
Scopul: este de a repartizarea sarcinile de serviciu pe auditorii interni astfel nct
s se poat demara misiunea de audit intern.
Premisele: Ordinului de serviciu reprezint mandatul de misiune dat de ctre
Departamentul deAudit Intern i se ntocmete de ctre eful acestui departament, pe baza
planului anual de audit intern i a ordinului de misiune.
Primaria Campulung - Moldovenesc
Nr.56, Data 23.01.2011
Ordin de serviciu
In conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern si ale
Normelor metodologice generale privind exercitarea activitatii de audit public intern, aprobate
prin Ordinul ministrului finantelor pub lice nr. 38/2003, precum si cu prevederile Ordonantei
Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern,
se vaefetua o misiune de audit public intern la serviciul administrativ in perioada 01 .01. 2011 30.04.2011. Domeniul auditabil se refenta este verficarea privind Achizitiile publice de produse
aferente anului 2011, iar obiectivele de audit sunt :
I . Legalitatea achizitiilor publice de produse efectuate in anul 2011.
2. Platile si cheltuielile efectuate, in numerar sau prin virament, pentru procurari de bunuri
aferente anului 2011.
Mentionam ca se va efectua un audit de regularitate privin achizitiile de produse publice
din primaria Campulung Moldovenesc.
Echipa de audit public intern este formata din urmatorii auditori:
Tanas Simona-Maria
Onefrei Stefan
Asftei Miruna
2.Declaratia de independenta
In acesta declaratie fiecare auditor selectat isi va declara independent pentru realizarea
unei misiuni de audit public intern. In acest sens fiecare auditor intern trebuie sa intocmeasca o
declaratie de independenta. De asemenea, persoanele care acorda consultanta/ asistenta de
specialitate in domeniile care exced competentele auditorilor interni trebuie sa-si declare
independent.

Declaratia de independenta
Nume si prenume: Tanas Simona-Maria
Misiunea de audit : Auditarea de regularitate privind achizitiile publice ale Primariei
Campulung Moldovenesc
Data: 24.01.2011
Incompatibilitati in legatura cu lnstitutia, entitatea, structura auditata
DA
Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar putea
sa va limiteze in orice fel, masura in care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau
sa constatati slabiciuni de audit?
Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care ar putea sa va influenteze in misiunea de audit?
Ati avut/aveti funqii sau ati fost/sunteti implicat(a) In ultimii 3 ani
intr-un alt mod in activitatea unitatii ce va fi auditata?
A veti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeana?
Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de control ale unitatii ce um1eaza a fi auditata?
Sunteti so!fsotie, ruda sau afin piina Ia gradul al patrulea inclusiv cu conducatorul unitatii ce va fi auditata sau cu membrii organului de conducere colectiva?
Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta an gajare sau primirea de redevente de Ia vreun grup anume, organizatie sau nivel vernamental?
Ati aprobat lnainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata pentru unitatea ce va fi auditata?
Ati tinut anterior contabilitatea la unitatea ce va fi auditata?
Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect Ia unitatea ce va fi
auditata?
Daca in timpul misiunii de audit apare orice incompatibilitate personala, extema sau organizationala care ar putea sa va afecteze abilitatea dvs. de a Iuera si a face
rapoarte de audit impartiale notificati de urgenta seful Compartimentului de audit
public intern?

NU
x
x
x
x
x
x
X
X
X
X
x

Auditor intern,
Tanas Simona-Maria

3.Notificarea privind declansarea misiunii de audit public intern


Compartimentul de audit public intern notifica Institutia/entitatea/structura , care urmeaza
a fi auditata, cu 15 zile inainte de declansarea rnisiunii de audit public intern, despre domeniul
/domeniile auditabile, principalele obiective, durata misiunii , precum si despre faptul ca pe
parcursul misiunii vor avea loc interventii la fata locului al caror program va fi stabilit ulterior,
de comun acord.
3

Primaria Campulung Moldovenesc


Compartiment Audit Public Intern
56 data 23.01.2011

Nr.

Notificare privind declansarea misiunii de audit public intern


Catre: Serviciul Administrativ
In atentia: domnului Matei Iustin
De la:
Compartimentul de Audit Public Intern
In conformitate cu Planul anual de audit public intern, aprobat, urmeaza ca in perioada
15.02-30.04.2011 sa efectuam o misiune de audit public intern privind achizitiile publice de
produse la serviciul administrtiv.
Auditul va exarnina responsabilitatile asumate de catre serviciul administrativ si va
determina daca acesta isi indeplineste obligatiile intr-un mod eficient si efectiv in domeniul
achizitiilor publice de produse. In acest sens, pana Ia data de 30.04.2011 este necesara stabilirea,
de acord cu serviciul adrninistrativ, a sedintei de deschidere in vederea discutarii diverselor
aspecte ale misiunii de audit, cuprinzand:
- prezentarea auditori lor interni;
- prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit publc intern;
- programul interventiei la fata locului;
- domeniul rnisiunii de audit public intern;
- alte aspecte privind buna desfasurare a misiunii de audit public
intern.
Pentru desfasurarea in bune conditii a misiunii de audit public intern va
rugam sa ne pregatiti urmatoarea documentatie privind ,Achizitiile publice de produse aferente
anului 2011": documentele justificative privind principiile si procedurile urmate de institutie
pana Ia atribuirea contractelor de achizitie publice de produse;
contractele de furnizare de produse incheiate de institutie;
documentele in baza carora au fost acordate avansuri si modul de
justificare al acestora;
Cu stima,
Sef Compartiment Audit Intern
Tanas Simona-Maria
2. Colectarea si prelucrarea informatiilor(P04)
1.Colectarea informatiilor
In aceasta etapa audotorii interni solicita si colecteaza informatii cu character
general despre entitatea/ strructura auditata. Aceste informatii trebuie sa fie pertinente si utile
pentru a atinge urmatoarele scopuri:
a) identificarea principalelor elemente ale contextului institutilor si socioeconomic in care Institutia/structura/entitatea in care isi desfasoara activitatea;
b) cunoasterea organizarii Institutiei/structurii.entitatii, a tehnicilor sale de
lucru si a diferitelor niveluri de administrare, conform organigramei;
c)
identificarea
punctelor-cheie
ale
funcionarii
4

institutiei/structurii/entitatii si al sistemelor sale de control, pentru o evaluare prealabila a


punctelor tari si slabe;
d) identificarea si evaluarea riscurilor cu incidenta
semnificativa;
e) identificarea informatiilor probante necesare pentru
atingerea obiectivelor misiunii auditului public intern si selectionarii tehnologiilor de investigare
adecvate.
Auditorii interni au acces la toate datele si inforrnatiile, indusiv la cele
existente in format electronic, pe care le considera relevante pentru scopul si obiectivele
precizate in ordinul de serviciu.
Personalul de conducere si de executie din lnstitutia/structura/entitate are
obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate in termenele stabilite, precum si tot
sprijinul necesar desfasurarii in bune conditii a misiunii de audit public intern.
Auditorii interni pot solicita date, informatii, precum si copii ale
documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice si juridice aflate in legatura
cu Institutia /structura/entitatea care au obligatia de ale pune la dispzitie la data solicitata.

2.Prelucrarea informatiilor consta in:


a) analiza lnstitutiei /structurii/entitatii si a activitatii sale (organigrama, regulamente de
organizare si functionare, fise ale posturilor, circuitul documentelor);
b) analiza cadrului normativ ce reglementeaza activitatea Institutiei/structurii/entitatii;
c) analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfasurare a rnisiunii de audit public
intern;
d) analiza rezultatelor controalelor precedente;
e) analiza informatiilor externe referitoare la Institutia/structura/entitatea respectiva.
3.Identificarea obiectivelor auditatbile
1.Obiectul auditabil reprezinta activitatea elementara a domeniului auditat, ale carei
caracteristici pot fi definite theoretic si comparate cu realitatea practica.
2.Etapele indentificarii obiectelor auditabile:
a) detalierea fiecarei activitati in operatii successive descriind procesul de realizare
a acestei activitati pana la inregistrarea ei (circuitul auditului);
b) definirea pentru fiecare operatiune in parte a conditiilor pentru care trebuie sa le
indeplineasca din punct de vedere al controalelor specific si al riscurilor aferente (ce trebuie sa
fie evitate);
c) determinarea modalitatilor de functionare necesare pentru ca entitatea sa
atinga obiectivul sis a elimine riscul.
3.Lista centralizatoare a obiectivelor auditabile, definite sub
aspectele caracteristicilor specific si ale riscurilor associate, constituie suportul analizei riscurilor.
3. Analiza riscurilor(P05)
Analiza riscurilor rcprezinta o etapa majora in procesul de audit public intern, care are
drept scopuri: identificarea pericolelor din institufia/structura/entitate, controalele interne sau
procedurile institutiei care pot preveni, elirnina sau rninimiza pericolele, precum si evaluarea
5

controlului internal institutiei.


De asemenea, analiza riscurilor reprezinta un punct de pomire in elaborarea tabelului,
Puncte tari si puncte slabe".
Aprecierea unui risc are la baza doua estimari:
- gradul de gravitate a pierderii care poate sa rezulte ca urmare a riscului (sau a
consecintelor directe si indirecte);
- probabilitatea ca riscul sa revina (notiune cuantificata formal).
Riscurile potentiale se pot concretiza in recomandari de audit, acestea depinzand de
rezultatele de la controalele, testarile si verificarile anterioare
Riscul reprezinta orice eveniment, actiune, situatie sau comportament cu impact
nefavorabil asupra capacitatii entitatii publice de a realiza obiectivele.
Categorii de riscuri:
a) riscuri de organizare: lipsa unor responsabilitati precise; insuficienta organizare
a resurselo umane; documentatia insuficienta, neactualizata;
b) riscuri operationale: neinregistrarea in evidentele contabile; arhivare
necorespunzatoare a documentelor justficative; lipsa unui control asupra operatiilor cu risc
ridicat;
c) riscuri financiare: plati nesecurizate, nededectarea operatiilor cu
risc financiar;
d) riscuri generate de schimbarile legislative, structural,
manageriale, etc.
Masurarea
riscurilor
depinde
de
probabilitatea de aparitie a riscului si de gravitatea consecintelor evenimentului. Pentru realizarea
masurarii riscurilor se utilizeaza drept instrumente de masurare, criteria de apreciere. .
Punctele tari si punctele
slabe se exprima calitativ si cantitativ in functie de rezultatele asteptate si de conditiile de
obtnere a acestora. Un punct tare sau un punct slab trebuie sa fie exprimat in functie de un
obiectiv de control intern sau de o caracteristica urmarita, pentru a asigura huna functionare a
Institutiei sau atingerea unui rezultat scontat. In continuare se va prezenta, pentru analiza de risc,
in cadrul misiunii analizate, Lista centralizatoare a obiectelor auditabile si analiza de risc aferenta
acestora", precum si tabelul, Puncte tari si puncte slabe.
Primaria Campulung Moldovenesc
Compartimentul de Audit Public Intern
Lista centralizatoare o obiectelor auditabile si analiza de risc aferenta acestora
Denumirea misiunii de audit: achizitiile publice de produse aferente anului 2011
Intocmit de: Cramaric Catalin
Data:..
Aprobat de: Cristescu Adriana
Data:..
Perioada auditata: anul 2011
Obiective auditabile

Amenintarile (riscurile)

Aprecierea
Controlului
intern
Pondere/
nivel

I.Legalitatea
achizitiilor
publice
de
produse
effectuate in anul 2011
6

Aprecierea
cantitativa
Ponder/
nivel

Aprecierea Total
calitativa
Punctaj
Pondere/
(T) =
nivel

I.1Verificarea
legalitatii
achizitiilor publice de
produse effectuate in anul
2011
Planificarea
achizitiilor -Posibilitatea includerii in 0,4
publice
de
produse dosar a unor achizitii care nu
effectuate in 2011
respecta
conditiile
de
necessitate si oportunitate;
-estimarea eronata a valorii
contractului
de
achizitii
publice;
-nerespectarea conditiilor de
autorizare,
aprobare
a
programului;
-aplicarea unor procedure de
atribuire care nu respecta
pragurile valorice prevazute
de ordonanta;
-divizarea achizitiilor publice
in scopul de a se evita
procedurile
de
licitatie
deschisa sau restransa;
Initierea
si
lansarea -omiterea publicarii anuntului; 0,4
procedurilor
aferente - nerespectarea conditiilor de
achizitiilor publice de forma la intocmirea anuntului
produse effectuate in anul de intentie sau a termenelor de
2011
publicare a anunturilor;
- Transmiterea invita(iilor de
participare ~i a documentelor
de calificare numai anumitor
ofertan(i.
- Existenta unei baze de date a
fumizori lor neactualizate
sau incomplete.
- Elaborarea unei documentatii
care este insuficient
fundamentatii.,
incompletii.
sau care nu este
'intocmitii. in conformitate cu
prevederile legale
(nu respecta forma standard
prevazuta de lege).
Derularea
procedurilor -Membrii comisiei nu au 0,4
aferente achizitiilor publice pregatire
profesionala
de produse effectuate in adecvata si experienta in
anul 2011.
domeniu;
7

0.3

0,3

/ 2

0,3

/ 2

0,3

0,3

/ 2

0.3 /

2,3

2.0

2,3

-numarul membrilor comisiei


este mai mic decat cel
prevazut de lege;
-existenta de incompatibilitati
intre membrii comisiei de
evaluare si ofertanti;
-nerespectarea
termenelor
legale pentru depunerea
ofertelor sau nerespectarea
termenelor
privind
clarificarile solicitate de
oofertanti.
- Stabilirea eronata a ofertei
castigatoare
(neluarea
in
considerare a tuturor cerintelor
prevazute in DEPO, a marjei
de preferinta interna etc.).
- Selectarea unor ofertanti tara
a respecta conditiile de
eligibilitate,
inregistrare,
capacitate
tehnica
si
economico-financiara.
1.2. Verificarea deruliirii
contractelor
de achizi(ii pub/ice de
produse efectuate in anul
200N.
Verificarea documentelor
in baza carora au fost
acordate
eventualele
avansuri si modul de
justificare al acestora.
II. Plapletile si cheltuielile
efectuate, in numerar sau
prin
virament pentru
procurari de bun uri
aferente anului 200N.
Verificarea pliitilor si
cheltuielilor efectuate, in
numerar
sau
prin
virament,
pentru
procuriiri
de
bunuri
aferente anului 200N.
Verificarea documentelor
justificative in vederea
procurarii
de
bunuri

-inexisteta documentelor in 0,4


baza carora au fost acordate
avansurile.

0,3

0,3

/ 1

1,3

-facturi cara nu au fost 0,4


certificate pentru Bun de
plata

0,3

0,3

1,7

aferente anului 2011.

Ierarhizarea Riscurilor
Tabel Puncte Tari si Puncte Slabe
Misiunea de audit: Auditarea achizitiilor de publice
Perioada auditata: 01.01.2011 31.12.2011
Perioada derularii misiunii: 24.01.2011 24.05.2011
Intocmit de: Tanas Simona-Maria
Data:
Avizat: Andrei Moisescu
Data:
DOMENIU OBIECTIVE
AUDITABILE

RISCURI
SEMNIFI
CATIVE

Punct
T/S

1.achizitiile Legalitatea
achizitiilor
publice de publice de produse efectuate
produse
in anul 2011
aferente
anului 2011
Verificarea legalitatii de
achizitii de produse effectuate
in anul 2011.
Planificarea
de
achizitii Posibilitatea S
publice effectuate in 2011
includerii in
programa a
unor
achizitii
care
nu
respecta
conditiile de
necessitate
si
oportunitate
Initierea
si
lansarea -omiterea
S
procedurilor
aferente publicarii
achizitiilor publice din anul anuntului;
2011
-existenta
9

Consecinta
functionarii/
nefunctionar
ii controlului
intern

Grad
de
incredere
al
auditorului
in controlul
intern

Mediu

mediu

O
b
s
.

unor baze
de date a
furnizorilor
neactualizat
e
sau
incomplete;
Platile ~i
cheltuielile
efectuate,
in numerar
sau
prin
virament,
pentru
procurari
de bunuri
aferente
anului
200N.
11.1 . Verificarea clientilor si
cheltuielilor efectuate, In
numerar sau prin virament,
pentru procurari de bunuri
aferente anului 200N.
Verificarea incadrarii potrivit
clasificatie bugetare a platilor
si
cheltuielilor
aferente
procurarilor de bunuri in anul
2011

Lipsa
F
inregistraril
or contabile
sau
o
contabilizar
e eronata
Verificarea
documentelor Facturi care F
justificative
aferente nu au fost
produselor achizitionate in certificate
anul 2011
pentru
buna
de
plata

Scazut

Ridicat

Scazut

ridicat

Primaria Campulung Moldovenesc


Compartimentul de Audit Public Intern
4. Elaborarea programului misiunii de audit public intern(P06)

10

Denumirea unitatii auditate: Primaria Campulung Moldovenesc


Domeniul auditabi: Achizitiile publie de produse publice aferente anului 2011
Perioada supusa auditului: 01.01.2011 31.12.2011
OBIECTIVUL

ACTIVITATEA

18.03.2011

PERSOANELE
IMPLICATE
Morariu Magda

LOCUL
DESFASURARII
Primaria
CampulungMoldovenesc

21.03.2011

Morariu Magda

primariaCampulung
Moldovenesc

Ordinul
serviciu

de 22.03.2011

Morariu Magda

Declaratia
independent

de 13.04.2011

Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc

1.1 Legalitatea
achizitiilor pub
lice de produse
efectuate in anul
200N,
1.2. Pilatile si
cheltuielile
efectuate,
in
numerar
sau
prin
virament, pentru
procurari
de
bunuri
aferente anului
200N.

Lega1itatea
achizitii1or pub
lice de produse
efectuate
in

DURATA

Notificarea
privind
declansarea
misiunii de audit
intern
catre
partile interesate
Colectarea
si
prelucrarea
informatiilor
Chetionarul de
luare
la
cunostinta
Deschiderea
sedintei

24.05.2011

Colectarea
informatiilor
(interventia
fata locului)

25.03.2011

Morariu marga
Morariu Magda

16.02.2011
30.03.2011

Morariu Magda

22.03.2011.
29.03.2011

Morariu Magda

16.02.2011

Morariu Magda

la

11

Morariu Magda

Primaria
Campulung
Mldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc

anu1 200N.
Chestionarullista de verificare
testare
Prelucrarea
chestionarului
Elaborarea
FIAP-urilor

18.02.2011
03.04.2011

Morariu Magda

18.02.2011
04.04.2011
28.04.2011
12.05.2011

Morariu Magda

Adunarea
dovezilor

23.03.2011
30.03.2011

Morariu Magda

si 02.04.2011

Morariu Magda

20.04.2011
de 28.04.2011
si
a

Morariu Magda

29.05.2011

Morariu Magda

Constatarea
raportarea
iregularitatilor
Intocmirea
Formularului
constatare
raportare
iregularitatilor
Revizuirea
documentelor
Indosarierea
documentelor
Sedinta
inchidere

Morariu Magda

04.06.2011

Morariu Magda

de 02.04.201120.05.2011

Elaborarea
proiectului
de
raport de audit
public intern
Transmiterea
proiectului
de
raport de audit
public intern
Reuniunea
de
conciliere

Morariu Magda

27.05.2011

29.04.2011
29.05.2011

Morariu Magda

Morariu Magda

Daca este cazul

Raportul de audit 04.05.2011


public
intern -20.05.2011
final
Difuzarea
30.05.2011
raportului
de
audit
public
12

Morariu Magda
Morariu Magda
Morariu Magda

Primaria
Campulung

Moldovenesc
PrimariaCampulun
g Moldovenesc
Primaria
Campulung

Moldovenesc
Primaria
Campulung

Moldovenesc
Primaria
Campulung

Moldovenesc
Primaria
Campulung

Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc
Primaria
Campulung
Moldovenesc

intern
Urmarirea
recomandarilor

Conform
Morariu Magda
calendarului de
implementare

Intocmit : Morariu Magda


Data..
Semnatura.
Aprobat: Tanas Simona-Maria
Data..
Semnatura
stampila.

Primaria
Campulung
Moldovenesc

si

Primaria Campulung Moldovenesc


Compartimentul de Audit Public Intern
Programul de interventie la fata locului
Misiunea de audit: Auditarea organizarii controlului financiar preventive propriu
Perioada auditata: 01.01.2011 31.12.2011
Periada derularii misiunii : 14.01.2011 15.03.2011
Intocmit de: Morariu Magda
Data:
Avizat de: Tanas Simona-Maria
OBIECTIVUL
TIPUL VERIFICARII
LOCUL
DURATA
NUMELE
SI
TESTARII
TESTARII
PRENUMELE
AUDITORILOR
INTERNI
1.Legalitatea
Tehnici: - verificarea;
Primaria
18.02.2011 Morariu Magda
achizitiilor publice de -interviul;
Campulung - 23.042011
produse effectuate in - analiza;
Moldovenes
anul 2011
Instrumente de audit: - CLV; c
-pista de audiat;
-FIAP-urile.
2.Platile
sau
Primaria
28.03.2011 Morariu Magda
cheltuielile effectuate
Campulung - 15.05.2011
in numarar sau prin
Moldovenes
virament,
pentru
c
procurari de bunuri
aferente anului 2011
Intocmit : Morariu Magda
Data..
Semnatura.
Aprobat: Tanas Simona-Maria
Data..
Semnatura
stampila.

13

si

5. Deschiderea sedintei(P07)
Sedinta de deschidere serveste ca intalnire de inceput a misiunii de audit. Ordinea de zi a sedintei
de deschidere va cuprinde:
a) prezentarea auditorilor intemi;
b) prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern ;
c) stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificarilor;
d) prezentarea tematicii In detaliu;
e) acceptarea calendarului intalnirilor;
f) asigurarea conditiilor materiale necesare derularii
misiunii de audit public intern . Primaria Campulun Moldovenesc poate solicita amanarea
misiunii de audit public intern in cazuri justificate (interese speciale, lipsa de timp, alte
circumstante)
Primaria Campulung Moldovenesc
Compartimentul de Audit Public Intern
Minuta sedintei
Misiunea de audit: Auditarea organizarii controlului financiar preventive a achizitiilor de
produse publice.
Perioada auditata: 01.01.2011 31.12.2011
Periada derularii misiunii : 14.01.2011 15.03.2011
Intocmit de: Morariu Magda
Data:
Avizat de: Tanas Simona-Maria
NUMELE SI
FUNCTIA/
NR.
E-MAIL
SEMNATURA
PRENUMELE
SERVICIUL
TELEFON
Macovei Viorica
Director
O73458762 mmacovei@yahoo.co
economic
3
m
Patrascu Mihaela
Administrator
073899234
patrrrr@yahoo.com
Financiar
Oleniuc Angelica Administrator
078834568
Ole-angi@yahoo.com
Interventia la fata locului
6. Colectarea dovezillor(P08)

Primaria Campulung Moldovenesc


Compartimentul de Audit Public Intern
14

Chestionar - lista de verificare a dovezilor - CLV


Denumirea
unitatii
audiatea:
Primaria
Campulung

Moldovenesc
Denumirea obiectivului de audit: Platile si cheltuielile effectuate in numera sau prin virament
pentru procurari de bunuri in anul 2011.
Perioada supusa auditului: 01.01.2011 31.12.2011
DENUMIREA ACTIVITATII ENUNTUL INTREBARII
DE AUDIT
I. Verificarea platilor
si
cheltuielilor efectuate, fie in
numerar sau prin virament,
pentru procuriiri de bunuri
aferente anului 200N.
2.verificarea
existentei
documentelor care justifica
necisitatea si oportunitatea
platilor
si
a
cheltuielilorefectuate in anul
2011.

D
A

-Verificati daca necesarul de


aprovizionat pe 200N este aprobat
de cei in drept.
.

- Verificati daca bunurile materiale


achizitionate in acest scop sunt
cuprinse in necesarul
de aprovizionat intocmit pentru
anul 200N Ia nivelul
necesitatea si institutiei
3.verificarea
documentelor Verificati daca datele cuprinse In
justificative aferente procurarilor documentele de receptie corespund
de bunuri pentru anul 2011
cu cele din documentele emise de
fumizor.
Verificati daca pentru fiecare X
receptie analizata exista un
document justificativ em is de
fumizor (factura fiscala , factura,
bon fiscal etc.).
Verificati daca N.R.C.D.-urile X
analizate sunt completate corect Ia
toate rubricile prevazute
de fonnularul tipizat.
Verificati
daca
documentele X
justificative aferente procurarii de
bunuri au fast vizate pentru control
financiar preventiv propriu.
15

NU

NUMELE
SI
PRENUMELE
AUDITRULUI
INTERN
Morariu Magda

Verificati
daca
documentele X
justificative aferente procurarii de
bunuri au fast vizate pentru control
financiar preventiv propriu.
Intocmit : Morariu Magda
Data..
Semnatura.
Aprobat: Tanas Simona-Maria
Data..
Semnatura
stampila.

si

7. Constatarea iregularitatilor(P09)
Cand auditorii ajung la concluzia, bazata pe FIAP-uri, ca s-a comis o iregularitate, ei vor
trebui sa raporteze, cel tarziu a doua zi, conducatorului compartimentului de audit public intern
prin trannsmiterea formularului de constatare si raportare a iregularitatilor.

Formular de constatarea si raportare a iregularitatilor


Model A-06
Primaria Campulung Moldovenesc
Catre : Comducatorul compartimentului de Audit Public Intern
In urma misiunii de audit public intern privin operatiunea de auditarea a achizitiilor de
produse publice effectuate in anul 2011 la Primaria Campulung Moldovenesc, s-au constata
urmatoarele:
a) Prin actualizarea preturilor unitare (la unele produse reprezentand materiale
consumabile), contractate initial printr-o metoda proprie furnizorului (in contract nu se face
referire Ia nici o formult\ de actualizare) au fost depasite preturile unitare in euro care au fost
avute in vedere la contracture, astfel incat diferenta valorica ce depaseste valoarea unitara
contractata in euro sa fie stabilita drept pr'ejudiciu.
Cauze: Nu au fost respectate prevederile att.41 alin . O.U .U. m. 60/200 privind
achiitiile publice, coroborate cu pet. F.5 referilor la , lnformatii generale" (Sectiunea 1) din
O.M.F.P. nr. 1.012/2001 privind aprobarea structurii , continutului si modului de utilizare a
documentaatiei
standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizilia publica de produse.
Auditor: Tanas Simona-Maria
Data..
16

17

Procedura P10: Revizuirea documentelor


Constatarile se vor prezenta distinct pe fiecare obietiv inscriindu-se, de regula, mai intaii
constatarile cu caracter negative si apoi constatari le cu caracter pozitiv. In coloana ,Documentul
justificativ si/sau final" se inscriu documentele care probeaza fiecare constatare. Constatarile cu
caracter negativ se vor regasi in Dosarul documentelor de lucru.
Se va prezenta, intr-o maniera simplificata, ,Nota centralizatoar 11 documentelor
de lucru" pentru obiectivul de audit.
Nota centralizatoare a documentelor de lucru
S.C. Porsche Romania IFN S.A.
Compartimentul de Audit Public Intern
Denumirea unitatii audiatea: SC AUTOMITRIC SRL
Denumirea obiectivului de audit: Activitatea IT
Perioada supusa auditului: 01.05.2012 30.08.2012
CONSTATAREA
In firma nu exista
licenta pentru toate
programele utilizate
Nu s-a utilizat un
program
antivirus
efficient.

DOCUMENTUL JUSTIFICATIV
Prevederile legale

DA
X

NU

AUDITORI

Ordinul 23/03.03.200N de numire a X


componentei comisiei de evaluare a
ofertelor.

Aprobat: Tanas Simona-Maria

Inchiderea sedintei(P11)
Primaria Campulung Moldovenesc
Compartimentul de Audit Public Intern
Minuta sedintei de inchidere
Denumirea
unitatii
audiatea:
Primaria
Campulung

Moldovenesc
Denumirea obiectivului de audit: Platile si cheltuielile effectuate in numera sau prin virament
pentru procurari de bunuri in anul 2011.
Perioada supusa auditului: 01.01.2011 31.12.2011

18

B. Concluzii: Auditorii au prezentat sintetic constatarile din proiectul de raport de audit public
intern, precum si recomandarile facute in urrna constatarilor constatarilor realizate, conducerii
serviciului Administrativ care se ocupa de achizitiilepublice de produse.
Din partea autoritatii auditate: senmatura si stampila
Sef de serviciu administrative: Morariu Magda
Raportul de audit public intern
Elaborarea proiectului de raport de audit public intern (raport intermediar)(P12)
La sfarsitul fiecarei misiuni de audit public intern auditorii intern elaboreaza un proiect
de raport de audit public intern, care retlecta cadrul general, obiectivele, constatarile, concluziile
si recomandarile. In elaborarea proiectului raportului de audit public intern trebuie sa fie
respectate urmatoarele cerinte:
a) constatarile trebuie sa apartina domeniuluilobiectivelor misiunii de audit public intern si sa fie
sustinute prin documente justificative corespunzatoare;
b) recomandarile trebuie sa fie In concordanta cu constatarile si sa determine reducerea riscurilor
potentiate;
Transmiterea proiectului de raport de audit public intern(P13)
Proiectul de raport de audit public intern se transmite institutiei, iar aceasta va trimite i'ntr-o
perioada determinata (de regu la maxim 15 zile de Ia primire) punctul sau de vedere care trebuie
analizat de auditoria interni.
Reuniunea de conciliere(P14)
Scopul reuniunii de conciliere este acceptarea constatailor si recomandarilor formulate de
catre auditorii interni In proiectul raportul de audit public intern, precum si stabilirea unui plan
de misiunr in cadarului de implementare a recomandarilor.
Raportul final(P15)
Elaborarea raportului de audit public intern
Raportul de audit public intern trebuie sa includa modificarile discutate si convenite In
cadrul reuniunii de conciliere. Raportul de audit public intern va fi lnsotit de o sinteza ce va
cuprinde constatarile cu caracter negative recomandarile auditorilor interni, precum $i calendarul
de implememat acestor recomandari.
Difuzarea raportului de audit public intern(P17)
Dupa aprobarea recomandarilor cuprinse In raportul de audit public intern finalizat
acestea devin obligatorii si vor fi comunicate Institutiei si Aprobarea recomandarilor va fi
realizata de catre directorul Instituiei.
Curtea de Conturi are acces la raportul de audit public intern in timpul verificarilor pe
care le efectueaza.
19

Concluzii(P18)
Deficientele constatate cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de achizitii
publice, precum si deficientele constatate ca unei a derularii contractelor de achizitii pot fi
eliminate prin implementarea recomandarilor formulate de auditorul intern.
In acest context, In opinia auditorilor, implementarea recomandarilor din
prezentul raport de audit public intern de catre institutie va ajuta luarea si intarirea mediului de
control din cadrul structurilor implicate In administrativ, intrarea, gestionarea si utilizarea
fondurilor pentru chizitiile publice.
Auditorii precizeaza, de asemenea, faptul ca datele prezentate in
documentele si materialele pe care le-au examinat in cursul misiunii de audit, in special cele de
ordin financiar, sunt responsabilitatea conduceri institutiei. Responsabilitatea auditorilor consta
in faptul de a da o asigurare rezonabila asupra mediului de control intern din cadrul institutiei,
capactatii acesteia de a asigura protecia bugetului aprobat, conformitatii cu legile UE in
domeniul achizitiilor publice.

Intocmit : Morariu Magda


Data..
Semnatura.
Aprobat: Tanas Simona-Maria
Data..
Semnatura
stampila

20

si