Sunteți pe pagina 1din 82

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” Suceava

Facultatea de Ştiinte Economice şi Administraţie Publică


Specializarea: Contabilitate şi informatică de gestiune
Anul III

Proiect la
Audit Intern

Student: Maruneac Adriana


ANUL III, GRUPA II

1
Misiunea de Audit
Intern la
Primaria Șcheia

2
CUPRINS:

Prezentare Primăria Șcheia


Proccedura P01: Inițierea auditului
Ordin de serviciu
Procedura P02: Inițierea auditului
Declarația de independență
Procedura P03: Inițierea auditului
Notificarea privind declanșarea misiunii de audit intern
Procedura P04: Colectarea și prelucrarea informațiilor
Colectarea informațiilor
Procedura P05: Analiza riscului
Lista centralizatoare a obiectelor auditabile
Identificarea riscurilor
Stabilirea factorilor, ponderilor și nivelurilor de apreciere al riscului
Chestionar de luare la cunoștință – CLC
Stabilirea nivelului riscului și a punctajului total al riscului
Clasarea obiectelor auditabile (operațiilor) în funcție de analiza riscului
Tabelul punctelor tari ți puncte slabe
Tematica în detaliu a misiunii de audit intern
Procedura P06: Elaborarea programului de audit intern
Programul de audit intern
Programul intervenției la fața locului
Procedura P07: Ședința de deschidere
Minuta ședinței de deschidere
Procedura P07: Chestionar
Lista de verificare Nr.1 – Obiectivul I.Elaborarea situațiilor financiare anuale
Procedura P08: Colectarea dovezilor
Interviu Nr. 1.1.1. privind Elaborarea situațiilor financiare anuale
Testul Nr. 1.2.1
Foaie de lucru Nr. 1.2.1 Obiectivul nr.1: Elaborarea situațiilor financiare anuale
Lista de control Nr. 1.2.1 privind Analiza activităților premergătoare întocmirii situațiilor financiare
anuale
Fișa de identificare și analiză a problemei Nr. 1.2.1
Chestionar de contrl intern Nr. 1.3.1 pentru Activitatea de stabilire a soldurilor conturilor sintetice și
analitice
Test Nr. 1.4.1.
Foaie de lucru Nr. 1.4.1. Obiectivul I: Elaborarea situațiilor financiare anuale
Lista de control Nr. 1.4.1. privind Elaborarea situațiilor financiare anuale cu ajutorul sistemelor
informative de prelucrare automată a datelor
Fișă de identificare și analiză a problemei Nr. 1.4.1.
Lista de verificare Nr.2 – Obiectivul 2.Organizarea și efectuarea arhivării documentelor financiar-
contabile
Chestionar de control intern Nr. 2.5.1 pentru Activitatea de arhivare
Interviu Nr. 2.7.1. privind Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă
Notă de relații Nr. 2.7.1. privind sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă
Testul Nr. 2.8.1
3
Lista de control Nr. 2.8.1. privind Activitatea de arhivare
Fisă de identificare și analiză a problemei Nr. 2.8.1.
Formular de constatare și raportare a iregularităților – FCRI Nr. 2.8.1
Procedura P10: Revizuirea documentelor de lucru
Nota centralizatoare a documetelor de lucru
Procedura P11: Ședința de închidere
Minuta ședinței de închidere
Procedura P11: Elaborarea proiectului de Raport de audit
Planul de acțiune și calendarul de implementare a recomandărilor
Procedura P15: Raportul de audit
Raport de audit intern
Sinteza raportului de audit intern
Procedura P17: Urmărirea recomandărilor
Fișa de urmărire a recomandărilor
Procedura P18: Supervizarea
Lista de supervizare a documentelor
Programul de asigurare și îmbunătățire a calității
Fișa de evaluare a misiunii de audit intern
Fișa de avaluare a misiunii de audit intern de către structura auditată

4
Primaria Șcheia
Comuna Scheia este unitate administrative-teritorială care cuprinde populaţia rurală
reunită prin comuniune de interese şi tradiţii. Comuna Scheia este limitrofă municipiului reşedinţă de
judeţ. Este străbătută de calea ferată Suceava - Vatra Dornei, de D.E 5 Giurgiu – Siret, de D.N. 17
Suceava – Vatra Dornei, de D.J. 178 A Suceava – Solca, de D.J. 209 C Suceava – Berchişeşti şi alte
drumuri comunale ce fac legătura cu localităţile învecinate. De asemeni este străbătută de şoseaua de
centură pentru maşini de capacitate mare care tranzitează municipiul Suceava. Comuna are o suprafaţă
de 58,3 km.p. cu o populaţie de 8155 locuitori şi cele 5 sate. La nord se învecinează cu comuna
Todireşti la nord - est cu comuna Dărmăneşti şi Pătrăuţi, la est cu mun. Suceava, la sud cu comuna
Moara şi la sud – vest cu comuna Stroieşti. În partea de est este străbătută de râul Suceava, râu care
reprezintă limita naturală cu comuna Pătrăuţi.

Comuna Scheia este persoană juridică de drept public, ea are patrimoniu cât şi capacitate
juridică deplină. Primăria Şcheia poate intra în raporturi juridice cu autorităţi sau instituţii publice, cu
persoane juridice române sau străine, precum şi cu persoane fizice, în condiţiile legii.

Autorităţile administraţiei publice locale care conduc comuna sunt: consiliul local ca autoritate
deliberativă, format 15 consilieri şi primarul ca autoritate executivă. Activitatea autorităţii publice
locale se întemeiază pe principiile autonomiei locale, precum şi a consultării cetăţenilor în probleme de
interes deosebit. Primăria Şcheia este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Consiliul
Judeţean Suceava. Primăria are unităţi bugetare în subordinea, fiind ordonator principal pentru şcolile
din comună, azilele de copii şi unităţile de cult (biserici).

Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din
veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat.
Primăria Şcheia îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în
vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice.
Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la
instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei
respective. Conducătorul instituţiei primăriei este ordonator secundar de credite, ordonatorii superiori
fiind Consiliul Judeţean Suceava (ordonator principal).
În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil
reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia
bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a
compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată
a cheltuielilor.
Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională.
Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care
prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc
conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de
credite : Consiliul Judeţean Suceava pentru creditele de la bugetul local. Bilanţul contabil al instituţiei
este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Suceava, unde instituţia îşi are
deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava.
5
Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul
Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare.
Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare
cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu
ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”.
De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor
contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi
conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program
de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul
de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării.
Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin
decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor
de inventariere potrivit prevederilor legale.
În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze:
- angajare;
- lichidare;
- ordonanţare;
- plata.
- Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare.
La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare
trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie,
situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de
execuţie bugetară.
Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt:
- cheltuieli privind stocurile;
- cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi;
- cheltuieli cu personalul;
- alte cheltuieli operaţionale;
- cheltuieli financiare;
- alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale;
- cheltuieli de capital, amortizări;
- donaţii, sponsorizări etc.
- cheltuieli extraordinare.
Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca
indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului
aprobat.

6
Procedura P01: Iniţierea auditului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
Nr. 208 /01.03.2012

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea
activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru
anul 2012, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în
perioada 01.03.2012 – 30.06.2012.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii
financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în
vedere:

1) Elaborarea situaţiilor financiare anuale


2) Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului


privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor intern,
-
Ionescu Alin

7
Procedura P02: Iniţierea auditului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: - Ionescu Alin


Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 01.03.2012

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU


Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
- X
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
- X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
- X
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

Auditor intern,
8
-

9
Procedura P02: Iniţierea auditului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

Nume şi prenume: Ionescu Alin


Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 01.03.2012

Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată DA NU

Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea
să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi - X
slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar
- X
putea să vă influenţeze în misiunea de audit?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în
X -
activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată?
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau
- X
parţial de Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale
X -
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
X -
entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică, socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau
primirea de redevenţe de la vreun grup anume, sau organizaţie sau nivel - X
guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi, ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru
- X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? - X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura
- X
ce va fi auditată?
Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală, externă sau
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face X -
rapoartele de audit imparţiale, notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă?

Auditor intern,
Ionescu Alin

10
Procedura P03: Iniţierea auditului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
Nr. 213 / 01.03.2012
NOTIFICAREA
PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Către: Primăria Şcheia


De la: Consiliul Judeţean Suceava
Compartimentul de Audit Public Intern
Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă
Stimate: domnule Andriciuc Vasile, primar
În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2012, urmează ca în perioada 05.03.2012 –
30.06.2012 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă.
Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în
ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de
recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. Perioada supusă evaluării este 01.01.2010 – 31.12.2010.
Vă rugăm, de asemenea, să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării
misiunii de audit intern, urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere, având pe ordinea
de zi următoarele:
-prezentarea auditorilor;
-prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern;
-discutarea programului intervenţiei la faţa locului;
-stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate;
Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei, vă
rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară:
 cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil;
 organigrama instituţiilor subordonate;
 regulamentul de organizare şi funcţionare;
 fişele posturilor;
 procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei;
 rapoartele de audit intern anterioare;
 alte rapoarte, note, dosare anterioare care se referă la aceasta temă.
Cu deosebită consideraţie,

Auditor intern,
-

11
Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

COLECTAREA INFORMAŢIILOR

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Întocmit: - Data: 03.03.2012

COLECTAREA INFORMATIILOR

DA NU OBSERVATII
Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii X -
auditate
Obţinerea organigramei X -
Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare X -
Obţinerea fiselor posturilor X -
Obţinerea procedurilor scrise si formalizate - X Exista doar parţial
Identificarea personalului responsabil X -
Obţinerea Raportului de audit intern anterior - X Anterior nu au fost
realizate misiuni de
audit intern
Rapoarte elaborate de alte instituţii X -

12
Procedura P05: Analiza riscului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Întocmit: - Data: 08.03.2012

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Cadrul legislativ Observaţii
crt.
1. ELABORAREA 1. Activitatea premergătoare elaborării situaţiilor
SITUAŢIILOR financiare anuale
FINANCIARE 2. Activitatea de stabilire a soldurilor conturilor Legea nr. 82/1991
ANUALE sintetice şi analitice republicată;
3. Elaborarea Situaţiilor financiare anuale

2. ORGANIZAREA ŞI 4. Cadrul normativ şi procedural privind arhivarea Legea nr. 82/1991


EFECTUAREA documentelor rezultate din activitatea financiar- republicată;
ARHIVĂRII contabilă Legea Arhivelor nr. 16/1996
DOCUMENTELOR 5. Desemnarea personalului responsabil privind (cu modificări)
FINANCIAR- arhivarea documentelor
CONTABILE 6. Sistemul de păstrare al documentelor până la
predarea la arhivă

7. Activitatea de arhivare

Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor
şi cuprinde 7 de obiecte auditabile, structurate pe 2 obiective, care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a
misiunii de audit intern.

13
Procedura P05: Analiza riscului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
IDENTIFICAREA RISCURILOR
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă
Perioada auditată: 01.01.2010-31.12.2010
Întocmit: - Data: 08.03.2012

Nr.
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) Observaţii
crt.
1. ELABORAREA 1. Activitatea premergătoare 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
SITUAŢIILOR elaborării situaţiilor financiare privind activitatea premergătoare elaborării situaţiilor
FINANCIARE anuale financiare anuale
ANUALE
2. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuţia
bugetului de regie
3. Preluarea eronată a informaţiilor din documentele
întocmite preliminare situaţiilor financiare anuale
2. Activitatea de stabilire a 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
soldurilor conturilor sintetice şi privind stabilirea soldurilor sintetice şi analitice
analitice
5. Preluarea eronată a sumelor din conturile analitice
în conturile sintetice
6. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de stabilire a soldurilor conturilor sintetice
şi analitice
3. Elaborarea Situaţiilor financiare 7. Nerespectarea procedurilor de întocmire a
anuale Situaţiilor financiare anuale
8. Raportarea unor date eronate în Situaţiile
financiare anuale
9. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere

14
3. ORGANIZAREA ŞI 4. Cadrul normativ şi procedural 10. Inexistenţa procedurilor privind arhivarea
EFECTUAREA privind arhivarea documentelor dosarelor financiar-contabile
ARHIVĂRII rezultate din activitatea financiar-
11. Inexistenţa sarcinilor prestabilite pentru
DOCUMENTELOR contabilă
persoanele ce vor răspunde de activitatea de arhivare.
FINANCIAR-
CONTABILE 12. Neactualizarea cadrului procedural privind
activitatea de arhivare
5. Desemnarea personalului 13. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind
responsabil privind arhivarea arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe
documentelor suport informatic
14. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea
de arhivare, prescrise de fişa postului
15. Inexistenţa programelor de formarea, atestarea si
perfectionarea personalului de specialitate
6. Sistemul de păstrare al 16. Inexistenţa unor proceduri scrise privind păstrarea
documentelor până la predarea la documentelor în timpul anului
arhivă
17. Gruparea eronată a documentelor ce urmează a fi
arhivate
18. Nerealizarea inventarierii documentelor ce
urmează a fi predate spre arhivare
7. Activitatea de arhivare 19. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor
financiar-contabile în vederea arhivării
20. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la
termenele legale
21. Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării
NOTĂ:
Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea
riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. De regulă, se asociază unul sau mai multe
riscuri teoretice, determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. În
situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri, analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe
total operaţie/obiect auditabilă.
15
În acest studiu de caz au fost identificate 7 obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 21 riscuri.

16
Procedura P05: Analiza riscului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

STABILIREA FACTORILOR, PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE


APRECIERE AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 08.03.2012

Ponderea
Nivelul de apreciere al riscului (Ni)
Factori de risc factorilor de
(Fi) risc
N1 N2 N3
(Pi)
Aprecierea Există proceduri,
Există proceduri şi Nu există
controlului P1 – 50% sunt cunoscute,
se aplică proceduri
intern – F1 dar nu se aplică
Aprecierea
Impact financiar Impact financiar Impact financiar
cantitativă - P2 – 30%
scăzut normal ridicat
F2

Aprecierea Vulnerabilitate Vulnerabilitate Vulnerabilitate


P3 – 20%
calitativă – F3 mică medie mare

Notă:
Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori
pentru entitate, însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc, cu nivelurile de apreciere
corespunzătoare, se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de
asemenea 100.
În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc, se stabilesc ponderile şi nivelurile de
apreciere ale riscurilor.

17
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ - CLC

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 08.03.2012

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS


1. Elaborarea situaţiilor financiare anuale
- există un sistem de proceduri care să reglementeze elaborarea Cadrul
X
situaţiilor financiare anuale? normativ
- procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? X
- atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele
X
posturilor?
- procedurile de lucru existente conţin termene precise privind
X
elaborarea situaţiilor financiare anuale?
- dacă da, aceste termene au fost respectate? X
- există un program anual de formare profesională? X
- există un program informatic care asistă personalul la
X Testare
elaborarea situaţiilor financiare anuale?
2. Arhivarea documentelor financiar-contabile
- aveţi un sistem de proceduri privind organizarea arhivării X
documentelor?
- există o persoană desemnată pentru activitatea de arhivare a X
dosarelor aferente activităţii de financiar-contabile?
- persoanele respective au experienţa şi pregătirea necesară? X
- există un program anual de formare profesională? X

- există proceduri scrise şi formalizate privind arhivarea X Da, dar nu


documentelor financiar-contabile? sunt
formalizate
- dacă da, vă rog să ne furnizaţi un exemplar X
- există spaţiu special destinat pentru arhivarea documentelor? X Testare
- există un program la nivelul regiei privind întreţinerea şi X
reparaţiile spaţiilor destinate arhivării?

Notă:
Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si
managementului de linie, in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării, cu scopul de a
evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne
din cadrul entităţii.

18
Procedura P05: Analiza riscului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

STABILIREA NIVELULUI RISCULUI ŞI A PUNCTAJULUI TOTAL AL RISCULUI

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 20.03.2012

Criterii de analiza a riscurilor


Aprecierea Aprecierea Aprecierea
Nr. Obiecte controlului cantitativă calitativă
Obiective Riscuri semnificative Punctaj
crt. auditabile intern (F1) (F2) (F3) total
P1 P2 P3
Ni Ni Ni
50% 30% 20%
1. ELABORARE 1. Activitatea 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
A premergătoare privind activitatea premergătoare elaborării 0,5 3 0,3 1 0,2 1 2,5
SITUAŢIILOR elaborării situaţiilor financiare anuale
FINANCIARE situaţiilor
2. Neregularizarea excedentelor rezultate din
ANUALE financiare anuale 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
execuţia bugetului de regie
3. Preluarea eronată a informaţiilor din
documentele întocmite preliminare situaţiilor 0,5 2 0,3 2 0,2 1 1,8
financiare anuale
2. Activitatea de 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii
stabilire a privind stabilirea soldurilor sintetice şi 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
soldurilor analitice
conturilor
5. Preluarea eronată a sumelor din conturile 0,5 2 0,3 2 0,2 3 2,2
sintetice şi
analitice în conturile sintetice

19
analitice 6. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu
activitatea de stabilire a soldurilor conturilor 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
sintetice şi analitice
3. Elaborarea 7. Nerespectarea procedurilor de întocmire a
Situaţiilor Situaţiilor financiare anuale 0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
financiare anuale
8. Raportarea unor date eronate în Situaţiile
financiare anuale 0,5 2 0,3 1 0,2 3 1,9

9. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere 0,5 2 0,3 3 0,2 2 2,3


4. Cadrul 10. Inexistenţa procedurilor privind arhivarea
normativ şi dosarelor financiar-contabile 0,5 3 0,3 1 0,2 2 2,2
procedural
11. Inexistenţa sarcinilor prestabilite pentru
privind arhivarea
persoanele ce vor răspunde de activitatea de 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
documentelor
arhivare.
rezultate din
activitatea 12. Neactualizarea cadrului procedural privind
2. financiar- activitatea de arhivare 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0
ORGANIZARE contabilă
A ŞI
5. Desemnarea 13. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii
EFECTUARE
personalului privind arhivarea documentelor pe suport de 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
A ARHIVĂRII
responsabil hârtie şi/sau pe suport informatic
DOCUMENTE
privind arhivarea 14. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în
-LOR
documentelor activitatea de arhivare, prescrise de fişa 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
FINANCIAR-
postului
CONTABILE
15. Inexistenţa programelor de formarea,
atestarea si perfectionarea personalului de 0,5 2 0,3 1 0,2 1 1,5
specialitate
6. Sistemul de 16. Inexistenţa unor proceduri scrise privind
0,5 1 0,3 2 0,2 2 1,5
păstrare al păstrarea documentelor în timpul anului
documentelor 17. Gruparea eronată a documentelor ce
până la predarea urmează a fi arhivate 0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
la arhivă
18. Nerealizarea inventarierii documentelor ce
urmează a fi predate spre arhivare 0,5 2 0,3 2 0,2 2 2,0

20
7. Activitatea de 19. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
arhivare financiar-contabile în vederea arhivării
20. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la
0,5 2 0,3 1 0,2 2 1,7
termenele prestabilite
21. Neasigurarea unui spaţiu corespunzător
arhivării 0,5 2 0,3 3 0,2 3 2,5

NOTĂ:
Stabilirea nivelului riscului şi a punctajului total al riscului este documentul din procedura Analiza riscurilor în care auditorul
evaluează riscurile pe baza informaţiilor şi documentelor, în posesia cărora a intrat până în acest moment, a Chestionarului de Luare la
Cunoştinţă - CLC, pe care l-a obţinut de la managementul general şi managementul de linie al structurii auditate, dar şi a expertizei
personale în domeniu şi a informaţiilor din mass-media sau de pe internet. De asemenea, auditorii interni, în funcţie de resursele alocate
misiunii (număr de persoane, timpul aferent ş.a.), stabilesc punctajul total al riscurilor operaţiei/activităţii respective, în baza formulei de
calcul:

n unde:
Pt   N i  Pi Pt = punctajul total;
i 1
N i = nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat;
Pi = ponderea criteriilor de risc

Pentru continuarea analizei, grupează riscurile în următoarele trei categorii:


 Riscuri mici 1,0 - 1,7
 Riscuri medii 1,8 - 2,2
 Riscuri mari 2,3 - 3,0

Elaborarea acestui document prezintă un grad relativ mare de subiectivitate şi din acest motiv auditorii interni aduc îmbunătăţiri
acestei lucrări, pe toată durata misiunii de audit, în special în Etapa intervenţiei la faţa locului în funcţie de informaţiile pe care le
colectează cu ocazia testărilor efectuate.
Din experienţa practică, recomandăm ca ponderea riscurilor medii să fie sub 10%, deoarece aceasta denotă o nehotărâre din
partea auditorilor interni, referitoare la categoria de riscuri în care să le includă, luând în considerare că în auditare vor intra, de regulă,
riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative.

21
Procedura P05: Analiza riscului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
CLASAREA OBIECTELOR AUDITABILE (OPERAŢIILOR) ÎN FUNCŢIE DE ANALIZA RISCULUI
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă
Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 20.03.2012

Clasare OBS.
Nr. Punctaj
Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative
crt. total

1. Activitatea 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind


premergătoare activitatea premergătoare elaborării situaţiilor financiare 2,5 Mare
elaborării situaţiilor anuale
financiare anuale
2. Neregularizarea excedentelor rezultate din execuţia
bugetului de regie 2,0 Mediu

3. Preluarea eronată a informaţiilor din documentele


întocmite preliminare situaţiilor financiare anuale 1,8 Mic Nu

ELABORAREA 2. Activitatea de 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind


stabilire a soldurilor stabilirea soldurilor sintetice şi analitice 1,7 Mic Nu
SITUAŢIILOR
1. conturilor sintetice şi
FINANCIARE 5. Preluarea eronată a sumelor din conturile analitice în
ANUALE analitice 2,2 Mediu
conturile sintetice
6. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea
1,7 Mic Nu
de stabilire a soldurilor conturilor sintetice şi analitice
3. Elaborarea 7. Nerespectarea procedurilor de întocmire a Situaţiilor
Situaţiilor financiare financiare anuale 2,2 Mare
anuale
8. Raportarea unor date eronate în Situaţiile financiare
anuale 1,9 Mediu

9. Nerespectarea corelaţiilor bilanţiere 2,3 Mare


22
4. Cadrul normativ şi 10. Inexistenţa procedurilor privind arhivarea dosarelor
procedural privind financiar-contabile 2,2 Mediu
arhivarea
11. Inexistenţa sarcinilor prestabilite pentru persoanele ce
documentelor 1,5 Mic Nu
vor răspunde de activitatea de arhivare.
rezultate din
activitatea financiar- 12. Neactualizarea cadrului procedural privind activitatea
contabilă de arhivare 2,0 Mediu
2. ORGANIZAREA ŞI 5. Desemnarea 13. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii privind
EFECTUAREA personalului arhivarea documentelor pe suport de hârtie şi/sau pe
ARHIVĂRII
1,5 Mic Nu
responsabil privind suport informatic
DOCUMENTE-
arhivarea
LOR FINANCIAR- 14. Neinstruirea persoanelor cu atribuţii în activitatea de
CONTABILE documentelor 1,7 Mic Nu
arhivare, prescrise de fişa postului
15. Inexistenţa programelor de formarea, atestarea si
perfectionarea personalului de specialitate 1,5 Mic Nu

6. Sistemul de 16. Inexistenţa unor proceduri scrise privind păstrarea


păstrare al documentelor în timpul anului 1,5 Mic Nu
documentelor până la
17. Gruparea eronată a documentelor ce urmează a fi
predarea la arhivă 1,7 Mic Nu
arhivate
18. Nerealizarea inventarierii documentelor ce urmează a
fi predate spre arhivare 2,0 Mediu

7. Activitatea de 19. Pregătirea necorespunzătoare a dosarelor financiar-


arhivare contabile în vederea arhivării 1,7 Mic Nu

20. Nepredarea dosarelor financiar-contabile la termenele


prestabilite 1,7 Mic Nu

21. Neasigurarea unui spaţiu corespunzător arhivării 2,5 Mare


În documentul Clasarea operaţiilor în funcţie de analiza riscurilor se realizează împărţirea celor 71 de riscuri, grupate pe cele 16 de
obiecte auditabile şi 3 obiective, în 3 categorii de riscuri, mici, medii şi mari, stabilite în fazele anterioare ale procedurii Analiza riscurilor.
În continuare, riscurile mici vor fi eliminate din auditare, iar riscurile mari şi medii, considerate riscuri semnificative, în număr de 12,
vor intra în faza de ierarhizare a riscurilor şi vor fi preluate în Tabelul puncte tari şi puncte slabe.

23
Procedura P05: Analiza riscului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
TABELUL PUNCTE TARI ŞI PUNCTE SLABE

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 20.03.2012

Consecinţa funcţionării- Grad de


nefuncţionării încredere
Nr. Obiecte Puncte controlului intern al auditorului OBS
Obiective Riscuri semnificative
crt. auditabile T/S intern în
controlul
intern
1. ELABORAREA 1. Activitatea 1. Inexistenţa unor
SITUAŢIILOR premergătoare proceduri
FINANCIARE elaborării scrise/monografii privind
ANUALE situaţiilor activitatea premergătoare S Scăzut
financiare anuale elaborării situaţiilor
financiare anuale
2. Neregularizarea Neregularitatea este
excedentelor rezultate din rezolvată de personalul Nu
T Ridicat
execuţia bugetului de regie specializat.

2. Activitatea de 5. Preluarea eronată a


stabilire a sumelor din conturile
soldurilor analitice în conturile
S Scăzut
conturilor sintetice
sintetice şi
analitice

24
3. Elaborarea 7. Nerespectarea Situaţiile financiare
Situaţiilor procedurilor de întocmire a anuale sunt întocmite în Nu
financiare anuale Situaţiilor financiare T mod corect şi elocvent. Ridicat
anuale
8. Raportarea unor date Raportare în situaţiile
eronate în Situaţiile T financiare s-a realizat cu Ridicat Nu
financiare anuale data corecte.
9. Nerespectarea
corelaţiilor bilanţiere S Scăzut

2. ORGANIZAREA ŞI 4. Cadrul 10. Inexistenţa


EFECTUAREA normativ şi procedurilor privind
ARHIVĂRII procedural arhivarea dosarelor S Scăzut
DOCUMENTELOR privind arhivarea financiar-contabile
FINANCIAR- documentelor
12. Neactualizarea Activitatea de arhivare a
CONTABILE rezultate din
cadrului procedural privind documentelor a fost
activitatea
activitatea de arhivare T realizată întru-un cadru Ridicat Nu
financiar-
procedural corect.
contabilă
6. Sistemul de 18. Nerealizarea
păstrare al inventarierii documentelor
documentelor ce urmează a fi predate S Scăzut
până la predarea spre arhivare
la arhivă
7. Activitatea de 21. Neasigurarea unui
arhivare spaţiu corespunzător S Scăzut
arhivării

Notă: În faza de ierarhizare a operaţiilor în funcţie de riscuri, în care au intrat numai riscurile semnificative, a fost elaborat documentul
Tabelul puncte tari şi puncte slabe, prin care au fost identificate 4 obiecte auditabile, evaluate ca fiind puncte tari, care vor fi eliminate
din auditare, iar celelalte obiecte auditabile considerate ca fiind puncte slabe vor rămâne în continuare în auditare.
Evaluarea operaţiilor identificate ca fiind puncte tari s-a realizat prin aprecierea funcţionalităţii sistemului de control intern al
activităţilor auditate, care astfel limitează efectul riscurilor asociate acestora. În urma operaţiei de ierarhizare, au fost preluate spre

25
auditare în continuare obiectivele şi obiectele auditabile considerate ca fiind puncte slabe, în documentul Tematica în detaliu a misiunii
de audit intern, care vor fi renumerotate şi ulterior va fi stabilită corespondenţa acestora cu paragrafele din Raportul de audit intern.
Procedura P05: Analiza riscului

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
TEMATICA ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă
Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 20.03.2012
Nr. Poziţia în RAI
Obiective Obiecte auditabile
crt.
1. ELABORAREA 1. Activitatea premergătoare 1. Analiza organizării activitatăţilor
SITUAŢIILOR elaborării situaţiilor financiare premergătoare elaborării situaţiilor financiare II. 1.1.1.
FINANCIARE anuale anuale
ANUALE 2. Activitatea de stabilire a 5. Verificarea corectitudinii preluării sumelor
soldurilor conturilor sintetice şi din conturile analitice în conturile sintetice. II.1.1.2.
analitice
3. Activitatea de întocmire a 9. Analiza activităţii de întocmire a situaţiilor
II. 1.1.3.
situaţiilor financiare anuale financiare
2. ORGANIZAREA ŞI 4. Cadrul normativ şi procedural 10. Analiza existenţei procedurilor privind
EFECTUAREA privind arhivarea documentelor arhivarea dosarelor financiar-contabile
II. 2.4.
ARHIVĂRII rezultate din activitatea
DOCUMENTELOR financiar-contabilă
FINANCIAR- 6. Sistemul de păstrare al 18. Verificarea activităţii de inventariere a
CONTABILE documentelor până la predarea la documentelor ce urmează a fi predate spre II. 2.5
arhivă arhivare.
7. Activitatea de arhivare 21. Verificarea existenţei unui spaţiu
II. 2.6
corespunzător arhivării.

Notă: Analiza riscurilor a pornit de la documentele Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, care a cuprins 2 obiective structurate
pe 7 de obiecte auditabile şi Identificarea riscurilor, prin care s-au ataşat 21 de riscuri la aceste obiecte auditabile şi s-a finalizat cu
Tematica în detaliu a misiunii de audit intern în urma căreia au fost selectate în vederea auditării 2 obiective, 6 obiecte auditabile şi 6
riscuri asociate acestora. În continuare, cele 15 de riscuri au fost înlocuite cu obiectele auditabile selectate (operaţii / activităţi /
funcţii programe / domenii) corespunzătoare riscurilor semnificative, în vederea efectuării testărilor, pe baza Programului

26
intervenţiei la faţa locului, şi care se vor materializa în FIAP-uri şi FCRI-uri, acolo unde este cazul, şi în final vor fi transferate şi
comentate în Raportul de audit intern, în ordinea din Tematica în detaliu a misiunii de audit intern.

27
Procedura P06: Elaborarea programului de audit intern

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
PROGRAMUL DE AUDIT INTERN
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă
Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 20.03.2012
OBIECTIVELE AUDITULUI ACTIVITĂŢILE DURATA PERSOANELE LOCUL
PROGRAMATE (H) IMPLICATE DESFĂŞURĂRII
Tema generală: Activitatea financiar-contabilă 616
1. Pregătirea misiunii de audit 88
1. -Tipărirea şi procesarea ordinului 2 - DAPI
de serviciu
-Tipărirea şi procesarea declaraţiei 2 - DAPI
de independenţă
-Pregătirea şi transmiterea 4 - DAPI
notificării privind declanşarea
misiunii de audit intern
2. -Colectarea şi prelucrarea datelor 8 - DAPI AUDITAT
-Întocmirea listei centralizatoare a 8 - DAPI
obiectelor auditabile
3.-Întocmirea tabelului puncte tari 8 - DAPI
şi slabe
4.-Elaborarea programului de audit 8 - DAPI
intern
-Întocmirea programului de 8 - DAPI
intervenţie la faţa locului
-Obţinerea de aprobări pentru 10 - DAPI
documentele întocmire anterior
5. -Planificarea şi organizarea 2 - DAPI AUDITAT
şedinţei de deschidere
-Întocmirea minutei şedinţei de 2 - DAPI AUDITAT
deschidere
2. Intervenţia la faţa locului 352 -

28
Obiectul I 1. Efectuarea verificărilor 16 -
ELABORAREA SITUAŢIILOR 2. Discutarea constatărilor cu 2
FINANCIARE conducerea instituţiei
ANUALE 3. Elaborarea fişelor de identificare 16
a problemelor AUDITAT
4. Colectarea dovezilor 6 DAPI
5.Revizuirea documentelor de lucru 4
din punct de vedere al formei şi
conţinutului şi întocmireanotei
centralizatoare a documentelor de
lucru
Obiectul II 1. Efectuarea verificărilor 16 -
ORGANIZAREA ŞI 2. Discutarea vonstatărilor cu 2
EFECTUAREA ARHIVĂRII conducerea instituţiei
DOCUMENTELOR 3. Elaborarea fişelor de identificare 16
FINANCIAR-CONTABILE a problemelor AUDITAT
4. Colectarea dovezilor 6 DAPI
5.Revizuirea documentelor de lucru 4
din punct de vedere al formei şi
conţinutului şi întocmirea notei
centralizatoare a documentelor de
lucru
Concluzii 4 - DAPI
3. Raportul de audit intern 160 -
1.Redactarea proiectului de audit 48 - DAPI
intern
-Revizuirea raportului de audit 48 - DAPI
intern făcută de auditori
- Obţinerea aprobării proiectului 8 - DAPI
raportului de audit intern de
conducere
2. Transmiterea către conducere a 8 - DAPI
proiectului raportului de audit
intern şi solicitarea unui răspuns în
15 zile.

29
3. Planificarea şi organizarea 8 - AUDITAT
reuniunii de conciliere
4. Includerea în raportul de audit 8 - DAPI
intern a aspectelor reţinute din
punct de vedere a auditatului
-Obţinerea aprobării raportului de 16 - DAPI
audit
-Finalizarea raportului de audit 8 - DAPI
5. Difuzarea şitransmiterea 8 - DAPI
raportului de audit intern
conducerii
4. Urmărirea recomandărilor 1. Întocmirea fişei de urmărire a 16 - DAPI
recomandărilor

Nota: Programul de audit intern este documentul prin care repartizam resursele de audit respectiv, împărţim intre membri echipei
de auditori activităţile pe care le vor desfăşura pentru realizarea misiunii si repartizam timpul pentru parcurgerea etapelor si procedurilor
specifice in vederea încadrării in perioadele afectate prin Planul de audit intern.

30
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern
PROGRAMUL INTERVENŢIEI LA FAŢA LOCUL
Misiunea de audit: Auditarea sistemului financiar-contabil
Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 20.03.2012
Obiectivul I. ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
Nr. Durata
OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul Nr. test Nr. lista verificare Auditori
crt. (h)
1. Activitatea premergătoare Analiza operaţiunilor
Interviu nr. 1.1.1
elaborării situaţiilor specifice închiderii DC 8 LV 1 Pitu Adriana
Test 1.2.1
financiare anuale perioadei de gestiune
2. Activitatea de stabilire a Verificarea generală a
soldurilor conturilor sintetice conţinutului C.C.I 1.3.1.
DC 8 LV 1 Pitu Adriana
şi analitice conturilor sintetice şi
analitice
3. Elaborarea Situaţiilor Analiza modului de
financiare anuale întocmire a situaţiilor
DC 16 Test 1.4.1 LV 1 Pitu Adriana
financiare

Obiectivul II. ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE


Nr. Durata Nr. lista
OBIECTE AUDITABILE TIPUL TESTĂRII Locul Nr. test Auditori
crt. (h) verificare
Cadrul normativ şi
Analiza existenţei
procedural privind
procedurilor privind
4. arhivarea documentelor DC 16 C.C.I 2.5.1 LV 2 Dăncilă Cătălin
arhivarea dosarelor
rezultate din activitatea
financiar-contabile
financiar-contabilă
5. Sistemul de păstrare al Analiza organizării Interviu
documentelor până la sistemului de păstrare al nr. 2.2.1
DC 20 LV 2 Dăncilă Cătălin
predarea la arhivă documentelor până la Notă de relaţii nr.
predarea la arhivă 2.6.1

31
6. Activitatea de arhivare Analiza respectării
prevederilor procedurale
privitoare la activitatea
Test 2.7.1
de arhivare DC 62 LV 2 Pitu Adriana

Auditor intern
-

32
Procedura P07: Şedinţa de deschidere

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010
Întocmit: - Data: 20.03.2012

A. Lista participanţilor:
Direcţia/
Numele Funcţia Nr. telefon E-mail Semnătura
Serviciul
stefani@yahoo. Ştefan I.
Ionescu Alin Auditor CJS 0741234567
com
Alexandru Elena Contabil şef Primăria Şcheia 0734789056 Alexandru E.
Florea Gabriela Secretară Primăria Şcheia 0723145789 Florea G.
Primăria Şcheia vasilea@yahoo. Andriciuc V.
AndriciucVasile Primar 0721245578
com
Călin Ioan Viceprimar Primăria Şcheia 0743567890 Călin I.

B. Stenograma şedinţei
În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la:
- Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern;
- Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern, semnificaţia acestora. În
acelaşi timp, a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective, unde s-au făcut remarci
că acestea în general reprezintă zone cu risc, dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la
complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului
salariului pentru atragerea unor specialişti;
- Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului, respectiv modul de abordare pe teren a
obiectivelor auditabile care vor fi testate, după analiza de risc efectuată.
- Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării
informaţiilor, efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. De asemenea, a fost
stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;
- Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării
misiunii de audit (spaţiu de lucru, calculatoare, posibilitate de editare etc.)
- Convenirea asupra unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe
intermediare în cursul derulării misiunii de audit, informarea sistematică asupra constatărilor
efectuate ş.a.
- Stabilirea Şedinţei de închidere, inclusiv a participanţilor la aceasta;
- Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când, cum şi cui va fi
distribuit).
- Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate, ca urmare a
eventualelor disfuncţionalităţi constatate, inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi
Calendarul implementării acestora, cu termene şi persoane responsabile.

Auditori interni, Auditaţi,


- Alexandru Elena, Florea Gabriela, Călin Ioan
AndriciucVasile

33
Procedura P07: Chestionar

LISTA DE VERIFICARE NR. 1

Obiectivul I. ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE


Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
1.1. Analiza procedurilor de lucru - -
• Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile - -
de lucru specifice
- examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului - -
- identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru - -
- garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor
- -
cadrului normativ, aplicabile fiecărei activităţi
- examinarea modelelor de formulare specifice - -
- examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare
- -
a formularelor
- existenţa exemplelor în acest sens - -
- examinarea sistemului de raportare al activităţii - -
• Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele - -
cheie ale procedurii de lucru
• Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire, - -
avizare, aprobare şi pe nivele de execuţie
• Aplicarea principiului dublei semnături - -
• Aprobarea de către persoanele competente - -
• Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat - -
• Modalitatea arhivarii documentelor - -
• Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru - -
• Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele - -
posturilor
• Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu - -
responsabilităţi în realizarea activităţilor
• Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care - -
le utilizează:
- apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? X
- aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? X Interviu
- procedurile de lucru sunt corespunzătoare? X nr. 1.1.1.
1.2 Activitatea premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale
a. urmărirea organizării activităţii premergătoare elaborării situaţiilor
X
financiare anuale; TEST
b.verificarea înregistrării în conturi a tuturor documentelor nr. 1.2.1
X
justificative; Foaie de lucru
c. verificarea exactităţii datelor înregistrate cu ajutorul balanţei de nr. 1.2.1
X Lista de
verificare;
d. examinarea stabilirii valorii de inventar a patrimoniului; X control
e. urmărirea lipsurilor elementelor patrimoniale constatate la nr. 1.2.1
X FIAP
inventariere;
f. verificarea corectitudinii tuturor sumelor; X nr. 1.2.1

34
Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
g. verificarea reflectării în contabilitate a operaţiunilor de regularizare; X Observare
h. examinarea procedurilor utilizate. directă
X
1.3 Activitatea de stabilire a soldurilor conturilor sintetice şi
analitice
a. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal; X
b. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în
X
concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate;
c. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea
X
acestora;
d. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la
X
sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare.
e. confirmarea completării Registrului-inventar, respectiv a fiecărui C.C.I 1.3.1.
X
post de activ şi de pasiv, cuprins în bilanţul contabil;
f. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data X
inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar;
h. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de
X
pasiv;
i. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din
X
Registrul-jurnal;
1.4 Elaborarea Situaţiilor financiare anuale TEST
nr. 1.4.1
a. urmărirea organizării activităţii de elaborare a situaţiilor X Foaie de lucru
financiare;
nr. 1.4.1
b. examinarea existenţei celor cinci situaţii financiare; X
Lista de
c. verificarea întocmirii Bilanţului; X control
d. controlul datelor cuprinse în Contul de execuţie bugetară; X nr. 1.4.1
e. examinarea tuturor datelor cuprinse în Situaţia modificărilor FIAP
X nr. 1.4.1
capitalului propriu şi Situaţia fluxurilor de trezorerie;
f. existenţa tuturor notelor explicative; X
g. urmărirea preluării sumelor din activităţile anterioare întocmirii
X
situaţiilor financiare;
h. urmărirea respectării normelor de întocmire a situaţiilor financiare; X
i. verificarea corectitudinii datelor în situaţiile financiare; X
j. urmărirea existenţei semnăturilor persoanelor autorizate; Observare
X
directă

Data: Auditor intern,


01.04.2012 -

35
Procedura P08: Colectarea dovezilor

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

INTERVIU NR. 1.1.1.


privind
Elaborarea situaţiilor financiare anuale
adresat
domnului Călin Ioan, viceprimar

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 -31.12.2010

Nr.
Întrebare DA NU Obs.
crt.
1. Exista un sistem de proceduri care să reglementeze X Cadrul normativ
elaborarea situaţiilor financiare anuale?
2. Procedurile sunt scrise şi formalizate? X
3. Există responsabil cu realizarea şi actualizarea X
procedurilor?
4. Aveţi monografii contabile pe domenii? X
5. Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? X
6. Există responsabil cu completarea şi actualizarea X
monografiilor?
7. Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi X
suficiente?
8. Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de X
înregistrare în contabilitate?
9. Există propuneri de perfecţionare a procedurii? X
10. Nu mai aveţi nimic de adăugat? X

Data:
05.04.2012
Auditor intern, Intervievat,
Ionescu Alin Călin Ioan, viceprimar

Notă:
Problema privind elaborarea procedurilor de lucru, scrise şi formalizate, este o problemă
generală, cunoscută la nivelul entităţii publice, motiv pentru care nu se va elabora FIAP, deoarece
va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de
audit intern.

36
Procedura P08: Colectarea dovezilor

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

TESTUL NR. 1.2.1

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012
OBIECTUL TESTULUI: Elaborarea situaţiilor financiare anuale
OBIECTIVUL TESTULUI: Activitatea premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale
DESCRIEREA TESTULUI:
 Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă documentele premergătoare întocmirii
situaţiilor financiare anuale pentru anul calendaristic al perioadei auditate;
 Eşantionul pentru analiza documentele premergătoare întocmirii situaţiilor financiare
anuale cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, s-a stabilit la
100% din populaţia totală, respectiv documentele prezentate conform Foii de lucru nr.
1.2.1.
 Testarea a urmărit activitatea premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în
Lista de verificare nr.1 poziţia 1.2 şi anume:

Activitatea premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale


a. urmărirea organizării activităţii premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale;
b.verificarea înregistrării în conturi a tuturor documentelor justificative;
c. verificarea exactităţii datelor înregistrate cu ajutorul balanţei de verificare;
d. examinarea stabilirii valorii de inventar a patrimoniului;
e. urmărirea lipsurilor elementelor patrimoniale constatate la inventariere;
f. verificarea corectitudinii tuturor sumelor;
g. verificarea reflectării în contabilitate a operaţiunilor de regularizare;
h. examinarea procedurilor utilizate.

Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.1.2.1 privind Activitatea


premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale.

CONSTATĂRI:
Din analiza listei de control s-a constatat:
- neînregistrarea în conturi a tuturor documentelor justificative;
- stabilirea eronată a valorii de inventar a patrimoniului;
- nereguli în preluarea tuturor sumelor;

CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1.2.1.

Data: Auditor intern,


07.04.2012 -

37
FOAIE DE LUCRU NR. 1.2.1

Obiectivul nr. 1: Elaborarea situaţiilor financiare anuale

Eşantionului în vederea analiza documentele premergătoare întocmirii situaţiilor financiare


anuale cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor a fost constituit astfel:
- populaţia statistică: 4 documente şi anume:
o balanţei conturilor înainte de inventariere;
o listele de inventariere;
o notă explicativă care cuprinde contabilizarea operaţiilor de regularizare;
o notă explicativă care cuprinde determinarea rezultatului exerciţiului şi distribuirea
profitului sau finanţarea pierderilor;

- eşantionul: 100%, respectiv toate documentele de mai sus;


- eşantionul va fi verificat pentu anii 2008-2010.
- eşantionul astfel constituit va fi verificat integral;
- în urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. 1.2.1 privind Analiza
activităţilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale, în care se vor
concretiza rezultatele testării.

Data: Auditor intern,


07.04.2012 Ionescu Alin

38
LISTA DE CONTROL NR. 1.2.1
privind
Analiza activităţilor premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale
Elemente Urmărirea organizării Verificarea Verificarea Examinarea Urmărirea Verificarea reflectării Verificarea
testate activităţii înregistrării în exactităţii datelor stabilirii valorii lipsurilor în contabilitate a corectitudinii
premergătoare conturi a tuturor înregistrate cu de inventar a elementelor operaţiunilor de tuturor sumelor;
elaborării situaţiilor; documentelor ajutorul balanţei patrimoniului; patrimoniale regularizare;
Elemente justificative; de verificare; constatate la
eşantionate inventariere;

Balanţei conturilor X X X X X X FIAP


înainte de
inventariere 2008
Listele de X X X X X X X
inventariere 2008
Note explicative X FIAP X X X X X
2008
Balanţei conturilor X X X X X X X
înainte de
inventariere 2009
Listele de X FIAP X X FIAP X X
inventariere 2009
Note explicative X X X X X X FIAP
2009
Balanţei conturilor X FIAP X X X X X
înainte de
inventariere 2010
Listele de X X X FIAP FIAP X X
inventariere 2010
Note explicative X X X X X X FIAP
2010
Data: Auditor intern,
07.04.2012 Vasilescu Dana
FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.2.1

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 – 31.12.2010

PROBLEMA
Existenţa unor iregularităţi în activităţile premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale.

CONSTATARE
Echipa de auditori interni a constatat probleme în vederea înregistrării în conturi a tuturor
documentelor justificative De asemenea, auditorii interni au constatat erori în stabilirea valorii de
inventar a patrimoniului, precum şi nereguli în preluarea tuturor sumelor.

CAUZE
• inexistenţa unor proceduri bine stabilite în vederea elaborării celor 4 tipuri de activităţi
premergătoare întocmirii situaţiilor financiare anuale;
• persoanele care au ca responsabilităţi aceaste activităţi sunt slab pregătite;
• lipsa unui control mai strict asupra activităţilor pregătitoare întocmirii situaţiilor financiare
anuale;
• lipsa unor programe de pregătire a personalului în elaborarea situaţiilor financiare.

CONSECINŢE
• denaturarea situaţiilor financiare anuale;
• denaturarea imaginii fidele cu privire la situaţiile financiare anuale.

RECOMANDĂRI
• elaborarea unor proceduri bine stabilite în vederea tuturor realizării activităţi premergătoare
întocmirii situaţiilor financiare anuale;
• efectuarea unor stagii de pregătire a personalului;
• realizarea unor contracte interne mai amănunţite;
• achiziţia unor programe informatice mai performante.

Data: Auditor intern,


07.04.2012 Vasilescu Dana

40
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN NR. 1.3.1


pentru
Activitatea de stabilire a soldurilor conturilor sintetice şi analitice
adresat
doamnei Alexandru Elena, contabil şef la Primăria Şcheia

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 – 31.12..2010

Nr. Nici un
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Comentarii
crt. răspuns
Activitatea de stabilire a soldurilor
conturilor sintetice şi analitice
Registrele obligatorii şi situaţiile financiare Persoanele desemnate
sunt întocmite de persoane specializate pentru X cu întocmirea
această activitate sau de altă persoana cu altă Registrelor
funcţie? obligatorii şi a
situaţiilor financiare
1.
are această sarcină
trecută în fişa
postului care este
actualizată şi semnată
de aceasta.
Registrele obligatorii şi situaţiile financiare Persoana
sunt verificate de către persoana responsabilă X responsabilă cu
cu evidenţa financiar-contabilă a activităţii evidenţa contabilă a
instituţiei publice? activităţii instituţiei
publice verifică
2. legalitatea
şi corectitudinea
operaţiilor din
Registrele obligatorii,
dar şi din situaţiile
financiare.
Există completări şi modificări în Registrele
obligatorii şi situaţiile financiare efectuate de X
3.
persoana responsabilă cu evidenţa activităţii
de casierie, din cadrul instituţiei?
Dacă da, puteţi prezenta care documente X Modificările sesizate
conţin modificări şi completări? au fost într-un număr
4. mic şi reflectă erori de
calcul sau de tehno-
redactare.
5. Vă rog să-mi prezentaţi modalitatea prin care X
sunt corectate erorile din documente efectuate
41
Nr. Nici un
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Comentarii
crt. răspuns
Activitatea de stabilire a soldurilor
conturilor sintetice şi analitice
de către persoana responsabilă cu evidenţa
contabilă a activităţii instituţiei publice?
Există un sistem de proceduri care să X
9. reglementeze elaborarea situaţiilor financiare
anuale?
Există corespondenţă între prevederile X
10. procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin
fişa postului?
Procedurile de lucru existente conţin termene X
11. precise privind elaborarea situaţiilor financiare
anuale?
12. Dacă da, aceste termene au fost respectate? X
Există un program anual de formare X
13.
profesională?
Există un program informatic care asistă X
14. personalul la elaborarea situaţiilor financiare
anuale?
La nivelul entităţii există amenajat un spaţiu X
15 pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţii de evidenţă contabilă?
Documentele justificative care stau la baza X
întocmirii Registrele obligatorii şi situaţiile
16
financiare conţin toate elementele prevăzute
de cadrul normativ?
Puteţi prezenta Registrele obligatorii şi X
17
situaţiile financiarede anul trecut?

Data: Auditor intern,


18.04.20101 Vasilescu Dana

42
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

TESTUL NR. 1.4.1.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2012-31.12.2012
OBIECTUL TESTULUI: Elaborarea situaţiilor financiare anuale
OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza modului de întocmire a situaţiilor financiare anuale
DESCRIEREA TESTULUI:
 Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă situaţiile financiare anuale pentru anul
calendaristic al perioadei auditate ;
 Eşantionul pentru analiza modului de întocmire a situaţiilor financiare anuale cu
ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor, s-a stabilit la 55% din
populaţia totală, respectiv situaţiile financiare anuale pe 3 ani, conform Foii de lucru nr.
1.4.1.
 Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea elaborării situaţiilor
financiare anuale cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza
elementelor stabilite în Lista de verificare nr.1 poziţia 1.4 şi anume:
Situaţii financiare anuale
a. urmărirea organizării activităţii premergătoare elaborării situaţiilor financiare
anuale;
b. examinarea existenţei celor cinci situaţii financiare;
c. verificarea întocmirii Bilanţului;
d. controlul datelor cuprinse în Contul de execuţie bugetară;
e. examinarea tuturor datelor cuprinse în Situaţia modificărilor capitalului propriu
şi Situaţia fluxurilor de trezorerie;
f. existenţa tuturor notelor explicative;
g. urmărirea preluării sumelor din activităţile anterioare întocmirii situaţiilor
financiare;
h. urmărirea respectării normelor de întocmire a situaţiilor financiare;
i. verificarea corectitudinii datelor în situaţiile financiare;
j. urmărirea existenţei semnăturilor persoanelor autorizate;
Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 1.4.1. privind elaborării situaţiilor
financiare anuale cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe
verticală sunt elementele eşantionului, iar pe orizontală elementele testate.

CONSTATĂRI:
Din analiza Listei de control nr. 1.4.1. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi
sistematice în contabilitate astfel:
- s-a constatat inexistenţa unei părţi a notei explicative nr 9 Analiza indicatorilor financiari ;
- echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de întocmire a situaţiilor
financiare, dar s-a constatat şi erori la preluarea sumelor din documentele ce s-au întocmit în faza
premergătoare întocmirii situaţiilor;
43
- de asemenea, s-a constatat neconcordanţa între datele specificate în situaţiile financiare şi
activităţile preliminare ca: balanţa conturilor înainte de inventariere, inventarierea generală a
patrimoniului, contabilitatea operaţiilor de regularizare, determinarea rezultatului exerciţiului şi
distribuirea profitului sau finanţarea pierderilor.

În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată şi al OMFP nr.
1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.
CONCLUZII:

În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1.4.1.

Data: Auditor intern,


25.04.2012 Ionescu Alin

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

FOAIE DE LUCRU NR. 1.4.1.

Obiectivul I: ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE

Eşantionul pentru testarea modului de întocmire a situaţiilor financiare anuale cu ajutorul


sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel:
 Populaţia totală este reprezentată de Situaţiile financiare anuale întocmite pentru anul
2012;
 Eşantionul a fost stabilit la 55% din populaţia totală, respectiv situaţiile financiare
anuale aferente anilor 2008-2010;
 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral;
 Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 1.4.1.

Data: Auditor intern, În prezenţa,


25.04.2012 - Ionescu Alin Alexandru Elena

44
LISTA DE CONTROL NR. 1.4.1.
privind
Elaborarea situaţiilor financiare anuale cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor

Elemente Examinarea Verificarea Controlul Examinarea Existenţa Urmărirea Urmărirea Verificarea Urmărirea
testate existenţei întocmirii datelor tuturor tuturor preluării respectării corectitudinii existenţei
celor cinci Bilanţului; cuprinse datelor notelor sumelor normelor datelor în semnăturilor
situaţii în Contul cuprinse în explicative; din de situaţiile persoanelor
financiare; de profit Situaţia activităţile întocmire financiare; autorizate;
şi modificărilor anterioare a
pierdere; capitalului întocmirii situaţiilor
propriu şi situaţiilor financiare;
Situaţia financiare;
Elemente fluxurilor de
eşantionate trezorerie;
Situaţii FIAP X X X X X X X X
fin. 2008
Situaţii X X X X X X FIAP X X
fin. 2009
Situaţii X X X X X FIAP X FIAP X
fin. 2010

Data: Auditor intern, În prezenţa,


25.04.2012 - Ionescu Alin Alexandru Elena

45
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.4.1.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 – 31.12.2010

PROBLEMA:
Elaborarea situaţiilor financiare anuale cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare
automată a datelor

CONSTATARE:
La instituţia publică auditată, elaborarea situaţiilor financiare anuale se realizează cu ajutorul
sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor
Echipa de auditori a constatat inexistenţa unei părţi a notei explicative nr 9 ,,Analiza indicatorilor
financiari”, dar şi nerespectarea modului de întocmire a situaţiilor financiare, dar s-a constatat şi erori
la preluarea sumelor din documentele ce s-au întocmit în faza premergătoare întocmirii situaţiilor.
De asemenea, s-a constatat neconcordanţa între datele specificate în situaţiile financiare şi activităţile
preliminare ca: balanţa conturilor înainte de inventariere, inventarierea generală a patrimoniului,
contabilitatea operaţiilor de regularizare, determinarea rezultatului exerciţiului şi distribuirea profitului
sau finanţarea pierderilor.
În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată şi al OMFP nr.
1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.
CAUZE:
- inexistenţa procedurilor de întocmire a Situaţiilor financiare anuale;
- lipsa controlului ierarhic în Primăria Şcheia;
- pregătirea neadecvată a personalului angajat la instituţia publică.
CONSECINŢE:
- nerespectarea modului de întocmire a Situaţiilor financiare anuale;
- erori la preluarea sumelor din documentele ce s-au întocmit în faza premergătoare întocmirii
situaţiilor;
-neconcordanţa între datele specificate în situaţiile financiare şi activităţile preliminare acestora.
RECOMANDĂRI:
- elaborarea anumitor proceduri cu privire la modul de întocmire a situaţiilor financiare anuale;
- desemnarea unui responsabil pentru întocmirea şi actualizarea procedurilor;
- efectuarea controalelor interne;
- efectuarea unor stagii de pregatire pentru personalul instituţiei publice;
- achiziţia unui program informatic specializat.

Data: Auditor intern,


25.04.2012 -Vasilescu Dana

46
Procedura P08: Colectarea dovezilor

LISTA DE VERIFICARE NR. 2


Obiectivul 2. ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR
FINANCIAR-CONTABILE

Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
2.1. Analiza procedurilor de lucru - -
• Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile - -
de lucru specifice
- examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului - -
- identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru - -
- garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor
- -
cadrului normativ, aplicabile fiecărei activităţi
- examinarea modelelor de formulare specifice - -
- examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare
- -
a formularelor
- existenţa exemplelor în acest sens - -
- examinarea sistemului de raportare al activităţii - -
• Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele - -
cheie ale procedurii de lucru
• Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire, - -
avizare, aprobare şi pe nivele de execuţie
• Aplicarea principiului dublei semnături - -
• Aprobarea de către persoanele competente - -
• Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat - -
• Modalitatea arhivarii documentelor - -
• Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru - -
• Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele - -
posturilor
• Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu - -
responsabilităţi în realizarea activităţilor
• Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care - -
le utilizează:
- apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? X
- aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? X
- procedurile de lucru sunt corespunzătoare? X
2.2. Cadrul normativ şi procedural privind arhivarea documentelor
rezultate din activitatea financiar-contabilă
a. urmărirea stabilirii unui set unitar de reguli şi proceduri pentru
X
arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor
b. verificarea stabilirii responsabilităţilor personalului privind
X C.C.I 2.5.1
arhivarea, păstrarea şi reconstituirea documentelor;
c. examinarea procedurii ce va fi adusă la cunoştinţa personalului
X
care execută activitatea de arhivare.
2.3. Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă
Nr.
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
a. verificarea întocmirii inventarelor documentelor ce urmează a fi
X
predate la arhivă;
b. urmărirea predării dosarelor pe baza inventarului la arhiva unităţii; X
c. verificarea documentelor grupate în dosare, numerotate, şnuruite şi
X
parafate;
Interviu
d. d. urmărirea gruparii documentelor în dosare cronologic şi sistematic,
X nr. 2.2.1
în cadrul fiecărui exerciţiu financiar la care se referă acestea
Notă de relaţii
e. verificarea dosarelor conţinând documente justificative şi
X nr. 2.6.1
contabile;
f. garantarea evidenţei documentelor la arhivă cu ajutorul
X
Registrului de evidenţă.
2.4. Activitatea de arhivare
a. urmărirea numerotării şnuruirii şi semnării procesului
de predare-primire a dosarelor arhivate şi a existenţei X TEST
opisului; nr. 2.7.1
b. examinarea existenţei la dosarele arhivate a Foaie de lucru
X nr. 2.7.1
documentelor trecute în opis;
c. urmărirea respectării termenelor de arhivare pe tipuri Lista de
X control
de documente;
d. examinarea organizării activităţii de arhivare a nr. 2.7.1
documentelor financiar-contabile în funcţie de termenele X FIAP
stabilite prin acte normative; nr. 2.7.1
e. asigurarea unui spaţiu corespunzător nevoilor de
X
arhivare a documentelor financiar-contabile;
f. examinarea modului de păstrare a documentelor
X
financiar-contabile din arhiva entităţii.

48
49
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

CHESTIONAR DE CONTROL INTERN NR. 2.5.1


pentru
Activitatea de arhivare
adresat
domnei Alexandru Elena, Contabil şef la Primăria Şcheia

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010 – 31.12..2010
Nr. Nici un
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Comentarii
crt. răspuns
Activitatea de arhivare
Activitatea de arhivare este realizată de Persoana desemnată
persoane desemnate pentru această activitate X cu realizarea
sau de persoana împuternicită să o activităţii are această
înlocuiască? sarcină trecută în fişa
1.
postului care este
actualizată şi care a
fost semnată de
aceasta.
Modul de desfaşurare a activităţii de arhivare Persoana
este verificat de către persoana responsabilă X responsabilă cu
cu evidenţa financiar-contabilă? evidenţa contabilă are
2. obligaţia să verifice
activitatea de arhivare
a documentelor
întocmite în primărie.
Există probleme identificate de persoana
3. responsabilă cu activitatea de arhivare a X
documentelor din cadrul instituţiei?
Dacă da, puteţi prezenta neregulile X Nu au fost respectate
identificate? toate prevederile
4. procedurii de realizare
a activităţii de
arhivare.
Vă rog să-mi prezentaţi modalitatea prin care X Au fost aduse la
sunt corectate erorile de către persoana cunostiinţă toate
5. responsabilă cu evidenta activităţii din cadrul prevederile şi s-a
instituţiei? făcut o instruire a
personalului.
Aveţi un sistem de proceduri privind X
9.
activitatea de arhivare?
Există corespondenţă între prevederile X
10. procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin
fişa postului?
La nivelul instituţiei există amenajat un spaţiu X
11. pentru desfăşurarea în bune condiţii a
activităţii de arhivare?
Arhivarea se realizează după un inventar al X
12.
dosarelor cu documente?
50
Nr. Nici un
ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU Comentarii
crt. răspuns
Activitatea de arhivare
15. Inventarierea se face periodic? X
Dosarele cu documente sunt şnuruite şi X
16.
numerotate?
Documentele justificative cuprinse în dosare X
17. conţin toate elementele prevăzute de cadrul
normativ?
Puteţi prezenta ultimul dosar cu documente X
18.
arhivat?

Data: Auditor intern,


30.04.2012 - Ionescu Alin

51
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

INTERVIUL NR. 2.7.1.


privind
Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă
adresat
domnei Boiciuc Andreea, Contabil la Primăria Şcheia

Nr.
Întrebare Da Nu Observaţii
crt.
1. Aţi semnat fişa postului pe acest an? X
2. În fişa postului aveţi atribuţii privind activitatea de
X
arhivare a documentelor?
3. Dacă da, vă rog să-mi prezentaţi fişa postului. X
4. Aveţi ca atribuţii în fişa postului verificarea activităţilor
X
de arhivare?
5. La nivelul instituţiei există proceduri de lucru, scrise
şi formalizate, privind activitatea de arhivare a tuturor X
documentelor?
6. Dacă da, procedurile au fost testate înainte de a fi
X
utilizate în practică?
7. Între responsabilităţile stabilite prin fişele posturilor şi
X
prevederile procedurilor de lucru?
8. La nivelul instituţieii s-a realizat inventarul
X
documentelor ce urmează a fi predate la arhivă?
9. S-au luat măsuri în această privinţă? X
10. Inventarul fost făcut de persoane cu pregătirea
X
profesională necesară?
11. S-a realizat ţinerea evidenţei documentelor la arhivă cu
X
ajutorul Registrului de evidenţă?
12. Mai aveţi ceva de adăugat? X

Data:
02.05.2010
Auditor intern, Intervievat,
-Ionescu Alin Călin Ioan, viceprimar

Notă:
Aceste probleme nu necesită elaborarea FIAP, deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui
obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern.

52
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

NOTĂ DE RELAŢII NR. 2.7.1.


privind
Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă
adresat dl. Ştefan Ioan

Întrebare 1: La nivelul instituţiei publice există un sistem de păstrare al documentelor


până la predarea la arhivă cunoscut de persoanele responsabile?
Răspuns 1: Da, la nivelul instituţiei există un set de proceduri care sunt cunoscute de
persoanele responsabile cu activitatea financiar-contabilă şi în care sunt bine precizate toate
activităţile ce trebuie realizate în vederea păstrării documentelor până la predarea la arhivă.

Întrebare 2: Există în instituţie un responsabil care să cunoască activităţile ce trebuie


realizate în vederea păstrării documentelor până la predarea la arhivă.?
Răspuns 2: Da, persoana respectivă are specificat în fişa postului ceea ce trebuie făcut şi
verificat în vederea păstrării documentelor până la predarea la arhivă.

Întrebare 3: Există un control periodic asupra sistemul de păstrare al documentelor până la


predarea la arhivă ?
Răspuns 3: Da, trimestrial se realizează un control a tuturor documentelor ce urmează a fi
arhivate în vederea depistării unor erori procedurale.

Întrebare 4: Există un sistem informatizat implementat privind Sistemul de păstrare a


documentelor până la predarea la arhivă?
Răspuns 4: Nu, dar există un sistem informatizat.

Întrebare 5: Nu mai aveţi ceva de adăugat?


Răspuns 5: Da.

Data: 02.05.2012

Auditor intern, Consilier,


- Ionescu Alin Bandaş Felicia

Notă:
• Având în vedere informaţiile rezultate din acest document, echipa de auditori nu consideră
necesară elaborarea unui FIAP, dar unele probleme rezultate din această Notă de relaţii vor fi
preluate în Raportul de audit intern.

53
Procedura P08: Colectarea dovezilor

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

TESTUL NR. 2.8.1

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.012010 – 31.12.2010

OBIECTUL TESTULUI: Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar contabile


OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza normelor şi procedurilor privind arhivarea

DESCRIEREA TESTULUI:
 Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din statele de salarii lunare şi bilanţurile
contabile întocmite în cadrul entitate pentru perioada ianuarie-decembrie 2010 şi predate la
arhiva instituţiei, în număr de 12;
 Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei, adică 100%, având în vedere că aceasta
reprezintă un volum redus de documente;
 Testarea a urmărit analiza respectării prevederilor procedurale privitoare la activitatea de
arhivare, pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. 2.8.1 astfel:

Activitatea de arhivare
a. urmărirea numerotării, şnuruirii şi semnării procesului de predare-primire
a dosarelor arhivate şi a existenţei opisului;
b. examinarea existenţei la dosarele arhivate a documentelor trecute în opis;
c. urmărirea respectării termenelor de arhivare pe tipuri de documente;
d. examinarea organizării activităţii de arhivare a documentelor financiarcontabile
în funcţie de termenele stabilite prin acte normative;
e. asigurarea unui spaţiu corespunzător nevoilor de arhivare a documentelor
financiar-contabile;
f. examinarea modului de păstrare a documentelor financiar-contabile din
arhiva entităţii.
Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 2.8.1 privind Activitatea de
arhivare.

CONSTATĂRI:
Din analiza Listei de control nr. 2.8.1. am constatat următoarele:
• Spaţiul afectat pentru arhivare este necorespunzător nevoilor de arhivare a documentelor financiar
contabile;
• Din analiza respectării modului de păstrare a documentelor financiar contabile pe suport de hârtie,
s-a constatat că Statele de salarii pe luna martie 2010 sunt deja deteriorate, deşi au termen de
păstrare 50 de ani.

CONCLUZII:
În baza acestui test s-a elaborat atât FIAP-ul nr. 2.8.1. cât şi FCRI-ul. nr. 2.8.1.

Data: Auditor,
07.05.2012 -Ionescu Alin

54
LISTA DE CONTROL NR. 2.8.1.
privind
Activitatea de arhivare

Elemente Urmărirea Examinarea Urmărirea Examinarea Asigurarea unui Examinarea


testate numerotării, existenţei respectării organizării spaţiu modului de
şnuruirii şi la termenelor activităţii de corespunzător păstrare a
semnării dosarele de arhivare a nevoilor de documentelor
procesului de arhivate a arhivare pe documentelor arhivare financiarconta
Elemente predare-primire documentel tipuri de financiar-contabile a documentelor bile
eşantionate a or documente în financiar- din
dosarelor trecute în funcţie de contabile arhiva
arhivate şi a opis termenele entităţii
existenţei stabilite prin acte
opisului normative

Stat de salarii X X X X FIAP X


pe
luna ianuarie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna februarie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP FIAP
pe
luna martie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna aprilie
2009

55
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna mai
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna iunie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna iulie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna august
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna
septembrie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna
octombrie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna
noiembrie
2009
Stat de salarii X X X X FIAP X
pe
luna
56
decembrie
2009

Data: Auditor intern, În prezenţa,


07.05.2012 -Ionescu Alin Alexandru Elena

57
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 2.8.1.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010-31.12.2010

PROBLEMA
Neasigurarea unui spaţiu adecvat activităţii de arhivare a documentelor financiar contabile.

CONSTATARE
• Din analiza respectării modului de păstrare a documentelor financiar-contabile pe suport de hârtie
s-a constatat că nu se poate răspunde la cererea doamnei Ionescu Laura, înregistrată sub nr.
1852/18.04.2009, prin care solicită o adeverinţă din care să reiese stagiul de cotizare, aferent anului
2009 în Sistemul Public de Pensii şi alte drepturi sociale, deoarece Statele de salarii pe luna martie
2009 sunt deja deteriorate, deşi au termen de păstrare 50 de ani.
• Lipsa la nivelul instituţiei a spaţiului necesar care să permită arhivarea documentelor financiar-
contabile, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

CAUZE
• Inexistenţa procedurilor de lucru, scrise şi formalizate;
• Inexistenţa unui personal cu pregătire profesională corespunzătoare.

CONSECINŢE
• În situaţia necesităţii de a consulta documentele financiar-contabile acestea nu pot fi accesate.
• Entitatea se află în imposibilitatea eliberării unor documente privind Stagiul de cotizare aferent
anului 2009 în Sistemul Public de Pensii şi alte drepturi sociale.

RECOMANDĂRI
• Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-
contabile;
• Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri;
• Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul
compartimentului arhiva generală;
• Verificarea întregii arhive a entităţii, în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi
luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora;
• Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări.

Data: 07.05.2012
Întocmit
- Ionescu Alin

Pentru conformitate,

58
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Compartimentul de Audit Public Intern

FORMULAR DE CONSTATARE ŞI RAPORTARE


A IREGULARITĂŢILOR - FCRI NR. 2.8.1
Domnului MIHĂILESCU CONSTANTIN, director executiv

CONSTATARE
În urma misiunii de audit intern, efectuată la Primăria Şcheia in perioada 01.03.2012-
01.06.2012, la analiza activităţii de arhivare s-au constatat următoarele:
- existenţa unui spaţiu necorespunzător nevoilor de arhivare a documentelor financiar
contabile care au termene de arhivare mari, între 10 şi 50 de ani;
- datorită spaţiului inadecvat pentru arhivare, Statele de salarii pe luna martie 2009, care
aveau termen de păstrare 50 de ani, au fost deteriorate, ceea ce va impune refacerea acestora.

ACTE NORMATIVE ÎNCĂLCATE


• OMFP nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile;
• Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.

RECOMANDĂRI
• Alocarea unui spaţiu corespunzător pentru arhivarea documentelor financiar contabile în
conformitate cu normele legale.
• Elaborarea unei proceduri de lucru, scrise şi formalizate, şi stabilirea unui responsabil de
procedură, privind arhivarea documentelor financiar-contabile, atât pe suport de hârtie, cât şi pe
suport magnetic;
• Reconstituirea Statelor de salarii pe luna martie 2009 pe suport de hârtie, care au fost
deteriorate şi care au termen de păstrare 50 de ani de la data încheierii exerciţiului financiar.

ANEXE
- Copie xerox State de salarii pe luna martie 2009 iniţial.

Data: 07.05.2012 Auditor,


-Ionescu Alin

59
Procedura P10: Revizuirea documentelor de lucru

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

NOTA CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR DE LUCRU

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010-31.12.2010
Întocmit: - Data: 25.05.2012

Ob. Există
Constatarea Document justificativ
nr. Da Nu
1. - Neînregistrarea în conturi a tuturor documentelor - Balanţa de verificare X
justificative; -Liste de inventariere
- Stabilirea eronată a valorii de inventar a patrimoniului;
- Nereguli în preluarea tuturor sumelor;
- Inexistenţa unei părţi a notei explicative nr 9 Analiza - -Note explicative X
indicatorilor financiari;
-Nerespectarea modului de întocmire a situaţiilor - Bilant X
financiare, - Cont de execuţie bugetară
- Situaţia fluxului de trezorerie
- Situaţia capitalului
-Neconcordanţa între datele specificate în situaţiile -Balanţa conturilor înainte X
financiare şi activităţile preliminare de inventariere
-Note contabile X
2. -Nerespectarea prevederilor fişei postului - Fişa postului X
- Contracte de muncă X
-Neasigurarea la nivelul entităţii a spaţiului necesar care - State salarii X
să permită arhivarea documentelor financiar-contabile

Auditor intern,
-Ionescu Alin

60
Procedura P11: Şedinţa de închidere

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE

A. Menţiuni generale:
Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă
Perioada auditată: 01.01.2010-31.12.2010
Întocmit: - Data 29.05.2012

Lista participanţilor:

Direcţia/
Numele Funcţia Nr. telefon E-mail Semnătura
Serviciul
stefani@yahoo. Ştefan I.
Ionescu Alin Auditor CJS 0741234567
com
Alexandru Elena Contabil şef Primăria Şcheia 0734789056 Alexandru E.
Florea Gabriela Secretară Primăria Şcheia 0723145789 Florea G.
Primăria Şcheia vasilea@yahoo. Andriciuc V.
AndriciucVasile Primar 0721245578
com
Călin Ioan Viceprimar Primăria Şcheia 0743567890 Călin I.
Primăria Şcheia andreeab@yaho Boiciuc I.
Boiciuc Andreea Contabil 0742336764
o.com

B. Concluzii:

 În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect
auditat. De asemenea, au fost discutate constatările, au fost analizate cauzele care au contribuit la
realizarea disfuncţionalităţilor, eventualelor consecinţe, şi au fost comentate recomandările care
urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora.
 În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi
recomandările formulate de echipa de auditori.
 În consecinţă, proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final,
care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.
 Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări
şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiar-
contabilă auditată.
 Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul
implementării recomandărilor, cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu
implementarea acestora, pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.

Notă:
Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de
auditori interni, Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza.

61
Procedura P12: Elaborarea proiectului de Raport de audit

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
PLANUL DE ACŢIUNE
ŞI
CALENDARUL DE IMPLEMENTARE A RECOMANDĂRILOR
OBIECTE
RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONSABILI
AUDITABILE
Obiectivul nr. 1. ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
Activitatea 1. Elaborarea procedurilor operaţionale, scrise şi - Elaborarea unui sistem de codificare a 15.07.2012
premergătoa formalizate, privind activităţile premergătoare procedurilor; Responsabil
re elaborării elaborării situaţiilor financiare anuale; - Elaborarea procedurilor scrise precum şi 30.07.2012 procedură
situaţiilor formalizate;
financiare 2. Numirea unei persoane responsabile cu elaborarea şi - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 30.07.2012
anuale actualizarea sistematică a procedurilor privind actualizarea procedurilor;
Primar
activităţile premergătoare elaborării situaţiilor
financiare anuale;
3. Realizarea unor perfecţionări asupra procedurilor de -Stabilirea unor perfecţionări asupra 30.07.2012 Director
activităţile premergătoare elaborării situaţiilor procedurilor existente;
financiare anuale;
4. Efectuarea unor stagii de pregătire a personalului din - Elaborarea unui program de pregătire 30.07.2012
cadrul compartimentului financiar-contabil în vederea profesională în conformitate cu politica Primar
activităţile premergătoare elaborării situaţiilor instituţiei; Contabil şef
financiare anuale;
5. Realizarea unor controale interne mai amănunţite - Demararea unui control amănunţit asupra 30.07.2012
privind activităţile premergătoare elaborării situaţiilor activităţilor premergătoare elaborării situaţiilor Primar
financiare anuale; financiare anuale; Contabil şef

6. Analiza necesităţii achiziţionării unui program - Analiza achiziţionării unei aplicaţii informatice 10.07.2012 Viceprimar
informatic pentru activitatea financiar-contabilă. pentru activitatea financiar-contabilă 30.07.2012
Primar
- Achiziţionarea unei aplicaţii informatice

62
OBIECTE
RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONSABILI
AUDITABILE
Activitatea 7. Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind - Elaborarea unui sistem de codificare a 30.07.2012
de stabilire a activitatea de stabilire a soldurilor conturilor sintetice şi procedurilor;
Responsabil
soldurilor analitice; - Elaborarea procedurilor privind activitatea de
procedură
conturilor stabilire a soldurilor conturilor sintetice şi
sintetice şi analitice;
analitice 8. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 30.07.2012 Responsabil
actualizarea sistematică a procedurilor actualizarea procedurilor procedură
9. Realizarea unei acţiuni de control pentru întreaga - Emiterea deciziei de constituire a echipei de 30.07.2012 Primar
perioadă auditată, a activităţii de stabilire a soldurilor control;
conturilor sintetice şi analitice; - Efectuarea controlului propriu-zis
10. Verificarea corespondenţei între prevederile - Demararea unor verificări a fişelor posturilor 30.07.2012 Primar
procedurilor şi responsabilităţilor stabilite în fişa personalului din contabilitate; Contabil şef
postului a personalului responsabil cu activitatea - Prezentarea eventualelor erori.
financiar contabile;
11. Informarea echipei de auditori interni cu privire la - Informare periodică privind implementarea 30.07.2012 Primar
termenele prescrise în procedurile privind elaborarea recomandări; Contabil şef
situaţiilor financiare anuale;
12. Asigurarea la nivelul instituţiei unui spaţiu pentru -Organizarea unui spaţiu pentru desfăşurarea în 30.07.2012 Primar
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de evidenţă bune condiţii a activităţii de evidenţă contabilă.
contabilă.
Elaborarea 13. Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate - Elaborarea procedurilor privind activitatea de 30.07.2012 Responsabil
Situaţiilor privind activitatea de întocmire a situaţiilor financiare întocmire a situaţiilor financiare anuale; procedură
financiare anuale;
anuale 14. Desemnarea unui responsabil pentru întocmirea şi - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 30.07.2012 Responsabil
actualizarea procedurilor; actualizarea procedurilor procedură
15. Efectuarea unor stagii de perfecţionare pentru -Realizarea unui program de perfecţionare 30.07.2012 Contabil şef
personalul instituţiei publice în vederea elaborării profesională în conformitate cu politica
situaţiilor financiare anuale; primăriei;
16. Fixarea unor atribuţii concrete cu procedurile şi - Actualizarea Regulamentului de Organizare şi 30.07.2012 Primar
fişele de post pentru personalul implicat în aceste Funcţionare cu fişele posturilor
activităţi;

63
OBIECTE
RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONSABILI
AUDITABILE
17. Achiziţia unui program informatic specializat în - Realizarea achiziţiei unei aplicaţii informatice; 30.07.2012
vederea activitatea de întocmire a situaţiilor financiare
anuale;
18. Compararea datelor din situaţiilor financiare - Stabilirea prin decizie a echipei de efectuare a Contabil şef
anuale cu cele din activităţile premergătoare acestora. analizei;
- Corectarea erorilor depistate.
Obiectivul nr.2: ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR FINANCIAR-CONTABILE
Cadrul 19. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri - Elaborarea procedurilor privind datoriile şi 30.07.2012 Responsabil
normativ şi privind arhivarea documentelor financiar-contabile creanţele procedură
procedural 20. Numirea unei persoane responsabile cu elaborarea, - Stabilirea responsabilului cu elaborarea, 30.07.2012
Primar
privind actualizarea şi verificarea procedurilor privind actualizarea şi verificarea procedurilor;
Contabil şef
arhivarea arhivarea documentelor financiar-contabile
documentelo 21. Realizarea în cadrul instituţiei a unui program de - Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor 30.07.2012 Contabil şef
r rezultate pregătire profesională cu personalul Compartimentului
din arhiva generală
activitatea 22. Elaborarea unui program de perfecţionare a -Realizarea unui program de perfecţionare 30.07.2012 Contabil şef
financiar- persoanelor desemnate cu arhivarea documentelor. profesională în conformitate cu politica
contabilă primăriei;
Sistemul de 23. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri - Elaborarea procedurilor de lucru privind 30.07.2012 Responsabil
păstrare a privind sistemul de păstrare a documentelor până la păstrare documentelor până la predarea la procedură
documentelo predarea la arhivă; arhivă;
r până la 24. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 30.07.2012 Responsabil
predarea la actualizarea acestor proceduri; actualizarea procedurilor procedură
arhivă 25. Stabilirea sarcinilor personalului responsabil cu - Actualizarea ROF-ului cu fişele posturilor 30.07.2012 Primar
păstrarea documentelor până la predarea la arhivă;
26. Testarea procedurilor privind sistemul de păstrare a - Efectuarea testărilor procedurilor privind 30.07.2012
Responsabil
documentelor până la predarea la arhivă; sistemul de păstrare a documentelor până la
procedură
predarea la arhivă;
27. Verificarea modului cum s-a realizat inventarul - Stabilirea prin decizie a comisiei de verificare 20.07.2010
documentelor ce urmează a fi predate la arhivă. - Efectuarea propriu-zisă a verificarii 30.07.2012 Contabil şef
- Prezentarea concluziilor

64
OBIECTE
RECOMANDĂRI ACŢIUNI / MĂSURI TERMENE RESPONSABILI
AUDITABILE
28. Implementarea unui program informatic integrat - Testarea implementării programului informatic 30.07.2012
privind activitatea sistemului de păstrare a - Stabilirea responsabililor cu implementarea
Primar
documentelor până la predarea la arhivă stabilită prin programului informatic.
Contabil şef
cadrul normativ şi stabilirea unui responsabil pentru
aceasta
29. Efectuarea unor controale interne amănunţite a - Stabilirea prin decizie a echipei de efectuare a 30.07.2012
dosarelor ce urmează a fi predate spre arhivare. controlului; Responsabil
- Controlul propriu-zis; procedură
- Prezentarea concluziilor.
Activitatea 30. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de - Elaborarea procedurilor privind arhivarea 30.07.2012 Responsabil
de arhivare proceduri privind arhivarea documentelor documentelor financiar-contabile procedură
financiar-contabile
31. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi - Stabilirea responsabilului cu elaborarea şi 30.07.2012 Responsabil
actualizarea acestui sistem actualizarea procedurilor procedură
32. Realizarea în cadrul entităţii a unui program - Elaborarea unui program de pregătire 30.07.2012
de pregătire profesională cu personalul profesională în conformitate cu politica Primar
Compartimentului arhiva generală instituţiei;
33. Verificarea întregii arhive a entităţii, în - Stabilirea prin decizie a comisiei de 30.07.2012
scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau control;
Contabil şef
distruse şi luarea măsurilor necesare pentru - Efectuarea verificării propriu-zise
reconstituirea acestora - Prezentarea rezultatelor verificării
34. Documentele financiar-contabile deteriorate - Informarea persoanelor cărora le revine 30.07.2012
vor trebui refăcute pentru eventuale consultări sarcina ataşării statelor de plată la
documentele financiar-contabile despre Contabil şef
inexistenţa acestora la arhiva entităţii;
- Refacerea documentelor lipsă
35. Instruirea personalului din cadrul - Stabilirea responsabilului în cadrul grupului de 30.07.2012
Compartimentului financiar-contabil privind activitatea lucru; Primar
de arhivare. - Efectuarea instruirii personalului de Contabil şef
execuţie şi de conducere
36. Asigurarea unui spaţiu special amenajat - Construirea unui spaţiu pentru arhivare. 30.07.2012 Primar

65
Procedura P15: Raport de audit

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

RAPORT DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Echipa de auditare a fost constituită din: - Ionescu Alin, Vasilescu Dana, Filip Ioana
Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. 208 din 15.09.2010.
Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat:
- Planul de audit intern pe anul 2010, aprobat de conducerea CJS Suceava;
- Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern;
- OMFP nr. 38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de
aplicare a Legii nr. 672/2002.
Durata misiunii de audit: 01.03.2012 – 01.06.2012
Perioada auditată: 01.01.2010 – 31.12.2010
Scopul acţiunii de auditare constă în:
- asigurarea completitudinii şi corectitudinii elaborării situaţiilor financiare anuale;
- asigurarea corectitudinii organizării activităţii de arhivare a documentelor din cadrul
instituţiei;
- asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.

Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit:


1 Elaborarea situaţiilor financiare anuale;
2 Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile.
Tipul de auditare - audit de conformitate/regularitate.
Tehnicile de audit intern utilizate:
 verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii, realităţii şi acurateţei
înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi
regulamentele în vigoare, precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele
tehnici de verificare:
- comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii, după obţinerea lor din două
sau mai multe surse diferite;
- examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor;
- recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice;
- punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de
înregistrări;
- confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu
scopul validării acestora;
- garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la
examinarea înregistrărilor spre documentele justificative;
- urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul
înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor.
Alte tehnici de audit:
 observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi
emitere a documentelor;
 interviul, note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea
persoanelor auditate, implicate şi interesate şi informaţiile primite, care trebuie să fie

66
susţinute de documente. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re
relaţii scrise.
 analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente, care pot fi izolate,
identificate, cuantificate şi măsurate distinct.
Instrumentele de audit intern care s-au utilizat:
 Chestionarul de luare la cunoştinţă - CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare
la contextul socio-economic, organizare internă, funcţionarea entităţii/structurii auditate;
 Chestionarul de control intern - CCI: orientează auditorii interni în activitatea de
identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora;
 Listă de verificare - LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care
trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Cuprinde un set de operaţii ce
trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în
proceduri, existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea
testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi.
Documentele examinate în cadrul Primăriei Şcheia privind activitatea financiar-contabilă
au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate, respectiv:
- registrele de contabilitate;
- statele de salarii;
- balanţele de verificare întocmite înainte de inventariere;
- balanţele de verificare după inventariere;
- liste de inventar;
- note contabile;
- situaţiile financiare anuale;
Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii, în principal sunt:
- analiza riscurilor;
- tabelele punctelor tari şi slabe;
- tematica în detaliu a misiunii de audit;
- programul de audit intern;
- programul intervenţiei la faţa locului;
- liste de verificare structurate pe obiective;
- foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor;
- chestionare de control intern;
- teste;
- liste de control;
- fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate - FIAP-uri;
- formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor - FCRI-uri;
- raportul preliminar de audit intern;
- minutele şedinţelor de deschidere, de închidere şi de conciliere;
- raportul final de audit intern;
- planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor;
- fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.

II. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI


În acest capitol, prezentam principalele constatări ale auditorului intern, cauzele, consecinţele
şi recomandările formulate, obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi
FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului, în vederea corectării disfuncţionalităţilor
semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare, urmare a acestor constatări.
De asemenea, vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de
dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate, cu scopul facilitării
atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.
II.1. ELABORAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE
II. 1.1. Activitatea premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale
67
II.1.1.1 Analiza procedurilor de lucru
Auditorul intern a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind
organizarea activităţii de elaborarea a situaţiilor financiare anuale (Interviul nr.1.1.1.), din care a
rezultat că pentru conducerea activităţii de elaborare a situaţiilor financiare anuale există proceduri
de lucru, dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.
II. 1.1.2. Activitatea premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale cu ajutorul
sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare
nr.1 poziţia 1.2 şi anume:
Constatare:
- La instituţia auditată, în cazul activităţii premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale s-a
constatat neînregistrarea în conturi a tuturor documentelor justificative;
- Auditorul intern a constatat erori ale valorii de inventar a patrimoniului;
- De asemenea, s-a constatat nereguli în preluarea tuturor sumelor din documentele justificative.
În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată şi al OMFP
nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.
Cauze:
- Lipsa unor proceduri de lucru, scrise şi formalizate.
- Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a
Tehnologiei Informaţiei, care nu are personal cu pregătire economică, iar între personalul acestei
direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare,
necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare.
- Neefectuarea controlului ierarhic.
- Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registrului-
jurnal.
Consecinţe:
- Denaturarea situaţiilor financiare anuale;
- Denaturarea imaginii fidele cu privire la situaţiile financiare anuale.
Recomandări:
- Elaborarea procedurilor operaţionale, scrise şi formalizate, privind activităţile
premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale
- Numirea unei persoane responsabile cu elaborarea şi actualizarea sistematică a
procedurilor privind activităţile premergătoare
- Realizarea unor perfecţionări asupra procedurilor de activităţile premergătoare elaborării
situaţiilor financiare anuale;
- Efectuarea unor stagii de pregătire a personalului din cadrul compartimentului financiar-
contabil în vederea activităţile premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale;
- Efectuarea unor stagii de pregătire a personalului din cadrul compartimentului financiar-
contabil în vederea activităţile premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale;
- Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiar-
contabilă.
II. 1.2. Activitatea de stabilire a soldurilor conturilor sintetice şi analitice
II. 1.2.1 Analiza procedurilor de lucru
Auditorul intern a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind
organizarea activităţii de elaborarea a situaţiilor financiare anuale (Interviul nr.1.1.1.), din care a
rezultat că pentru conducerea activităţii de elaborare a situaţiilor financiare anuale există proceduri
de lucru, dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.

68
Pentru evaluarea activităţii auditabile, auditorul intern a solicitat realizarea unui
CHESTIONAR DE CONTROL INTERN NR. 1.3.1 adresat doamnei Alexandru Elena, contabil şef
din care a rezultat că nu există corespondenţă între prevederile procedurilor şi responsabilităţile
stabilite prin fişa postului. Se recomandă stabilirea unor sarcini bine elaborate şi care să respecte
fişa postului.

II. 1.3. Activitatea de elaborare a situaţiilor financiare anuale


II. 1.3.1 Analiza procedurilor de lucru
Auditorul intern a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind
organizarea activităţii de elaborarea a situaţiilor financiare anuale (Interviul nr.1.1.1.), din care a
rezultat că pentru conducerea activităţii de elaborare a situaţiilor financiare anuale există proceduri
de lucru, dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.

II.1.3.2 Analiza activităţii de elaborare a situaţiilor financiare anuale pentru care s-a
elaborat FIAP-ul. nr. 1.4.1.
Constatare:
- Auditorul intern au constatat inexistenţa unei părţi a notei explicative nr 9 Analiza
indicatorilor financiari.
- Auditorul intern a constatat nerespectarea modului de întocmire a situaţiilor financiare, dar
s-a constatat şi erori la preluarea sumelor din documentele ce s-au întocmit în faza
premergătoare întocmirii situaţiilor;
- De asemenea, s-a constatat neconcordanţa între datele specificate în situaţiile financiare şi
activităţile preliminare ca: balanţa conturilor înainte de inventariere, inventarierea generală
a patrimoniului, contabilitatea operaţiilor de regularizare, determinarea rezultatului
exerciţiului şi distribuirea profitului sau finanţarea pierderilor.
Cauze:
- Inexistenţa procedurilor de întocmire a Situaţiilor financiare anuale;
- Lipsa controlului ierarhic în Primăria Şcheia;
- Pregătirea neadecvată a personalului angajat la instituţia publică.
Consecinţe:
- Nerespectarea modului de întocmire a Situaţiilor financiare anuale;
- Erori la preluarea sumelor din documentele ce s-au întocmit în faza premergătoare
întocmirii situaţiilor;
-Neconcordanţa între datele specificate în situaţiile financiare şi activităţile preliminare
acestora.
Recomandări:
- Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind activitatea de întocmire a situaţiilor financiare
anuale;
- Desemnarea unui responsabil pentru întocmirea şi actualizarea procedurilor;
- Efectuarea unor stagii de perfecţionare pentru personalul instituţiei publice în vederea elaborării
situaţiilor financiare anuale
- Fixarea unor atribuţii concrete cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi;
- Achiziţia unui program informatic specializat în vederea activitatea de întocmire a situaţiilor
financiare anuale;
- Compararea datelor din situaţiilor financiare anuale cu cele din activităţile premergătoare acestora..

II. 2. ORGANIZAREA ŞI EFECTUAREA ARHIVĂRII DOCUMENTELOR


FINANCIAR-CONTABILE

II. 2.1. Cadrul normativ şi procedural privind arhivarea documentelor rezultate din
activitatea financiar-contabilă

69
Pentru evaluarea activităţii auditabile, auditorul intern a solicitat realizarea unui chestionar
adresat adresat doamnei Alexandru Elena, contabil şef din care a rezultat că există proceduri scrise
şi formalizate pentru activitatea auditată, dar s-au depistat neconcordanţe între prevederile
procedurilor şi responsabilităţile stabilite prin fişa postului pentru personalul desemnat cu stabilirea
cadrului normativ şi procedural privind arhivarea documentelor rezultate din activitatea financiar-
contabilă.
II. 2.2. Sistemul de păstrare al documentelor până la predarea la arhivă
Auditorul intern a testat modul de funcţionare a sistemului de păstrare al documentelor până
la predarea la arhivă (Interviul nr.2.7.1.), din care a rezultat că persoana care are drept
responsabilitate activitatea de arhivare a documentelor nu are acest lucru precizat în fişa postului.
Fişa postului nu respectă încadrarea persoanei pe un post de conducere, unde ar trebui să realizeze
doar activitatea de verificare.
Pe baza analizei efectuate, dar şi din Nota de relaţii nr. 2.3.1. obţinută de la persoana
responsabilă din cadrul compartimentului de contabilitate, a rezultat că la nivelul instituţiei există
un set de proceduri care sunt cunoscute de persoanele responsabile cu activitatea financiar-contabilă
şi în care sunt bine precizate toate activităţile ce trebuie realizate în vederea păstrării documentelor
până la predarea la arhivă.
De asemenea, auditorul intern a constatat că nu există un sistem informatizat
II. 2.3. Activitatea de arhivare
În baza testărilor realizate s-au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor, pe care
le prezentăm în continuare.
II. 2.3.1. Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar contabile pentru care s-
a elaborat FIAP-ul. nr. 2.4.1.
Constatare:
- Spaţiul afectat pentru arhivare este necorespunzător nevoilor de arhivare a documentelor financiar
contabile;
- Din analiza respectării modului de păstrare a documentelor financiar contabile pe suport de hârtie,
s-a constatat că documentele sunt deja deteriorate, deşi au termen de păstrare 50 de ani (Stat de
salarii).
Cauze:
- Inexistenţa procedurilor de lucru, scrise şi formalizate;
- Inexistenţa unui personal cu pregătire profesională corespunzătoare.
Consecinţe:
- În situaţia necesităţii de a consulta documentele financiar-contabile acestea nu pot fi accesate.
- Entitatea se află în imposibilitatea eliberării unor documente privind Stagiul de cotizare aferent
anului 2009 în Sistemul Public de Pensii şi alte drepturi sociale.
Recomandări:
- Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-
contabile;
- Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestui sistem;
- Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul
Compartimentului arhiva generală;
- Verificarea întregii arhive a entităţii, înscopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi
luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora;
- Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări;
- Instruirea personalului din cadrul Compartimentului financiar-contabil privind activitatea de
arhivare.

III. CONCLUZII

70
Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a
misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului, a constatărilor efectuate în etapa
de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. Toate constatările
efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste, foi de lucru, interviuri, liste de control, note
de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au
condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern.
Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul
implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării
acestora.
Echipa de auditori interni, pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea
financiar-contabilă, conform grilei prezentate în continuare.
Nr. APRECIERE
OBIECTIVUL
crt. DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC
1. Elaborarea situaţiilor
X
financiare anuale
2. Activitatea de arhivare X

Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc, cu privire la recomandările auditorului
intern, în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern, apreciate de către
participanţi, ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică.
De asemenea, considerăm că rezultatele evaluării auditorului intern privind Activitatea
financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a
funcţiei de audit intern în entităţile publice.
Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de
implementare a recomandărilor, cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să
raporteze echipei de auditori interni, periodic, stadiul implementării acestora.

Data: 30.05.2012 Auditor Popescu Mhaela

Notă:
Precizăm că în practica, Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa
de auditori interni, iar pe ultima pagină, atât de auditorii interni, cât şi de supervizorul misiunii.

SINTEZA
RAPORTULUI DE AUDIT INTERN

I. INTRODUCERE

Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în


conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul intern, Normelor generale privind
exercitarea activităţii de audit public intern, aprobate prin OMFP nr. 38/2003 şi a normelor
specifice aprobate de conducerea entităţii.
Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2010, aprobat de
conducerea entităţii, perioada auditată fiind 01.01.2010 – 31.12.2010 şi a fost efectuată, în perioada
20.09.2010 – 31.10.2010 de către auditorul intern -.
Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile, a testărilor pe teren, şi a
evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă, structurată pe cele 2 obiective stabilite
pentru derularea misiunii, apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern, după cum
urmează:
APRECIERE
Nr.
OBIECTIVUL DE
crt. FUNCŢIONAL CRITIC
ÎMBUNĂTĂŢIT

71
1. Elaborarea situaţiilor financiare
X
anuale
2. Activitatea de arhivare X

II. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI

Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele
prezentate în continuare:
Constatare 1:
La instituţia auditată, în cazul activităţii premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale s-a
constatat neînregistrarea în conturi a tuturor documentelor justificative.
Recomandare 1:
Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a
personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile, astfel încât toate activităţile
premergătoare să se realizeze într-un mod cat mai coerent şi corect, pentru ca elaborarea situaţiilor
financiare să se realizeze în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Constatare 2:
Auditorul intern au constatat inexistenţa unei părţi a notei explicative nr 9 ,,Analiza indicatorilor
financiari”.
Recomandare 2:
Desemnarea unui responsabil pentru întocmirea şi actualizarea procedurilor privind activitatea de
elaborare a situaţiilor financiare anuale, precum şi achiziţia unui program informatic specializat în
vederea activitatea de întocmire a situaţiilor financiare anuale.
Constatare 3:
S-a constatat nereguli în preluarea tuturor sumelor în balanţa de verificare în vederea elaborării
situaţiilor financiare anuale.
Recomandare 3:
Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul activităţii de
elaborare a situaţiilor precum şi elaborarea procedurilor operaţionale, scrise şi formalizate, privind
activităţile premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale.
Constatare 4:
Din analiza respectării modului de păstrare a documentelor financiar contabile pe suport de
hârtie, s-a constatat că documentele sunt deja deteriorate
Recomandare 4:
Verificarea întregii arhive a entităţii, în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi
luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora, dar şi documentele financiar-contabile
deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări;
Constatare 5:
Spaţiul afectat pentru arhivare este necorespunzător nevoilor de arhivare a documentelor financiar
contabile.
Recomandare 5:
Echipa de auditori consideră obligatorie asigurarea unui spaţiu special amenajat pentru a
putea realiza arhivarea în cadrul primăriei , în conformitate cu legislaţia în vigoare.
III. CONCLUZII
Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Primăriei Şcheia, în baza
testelor şi analizelor efectuate, permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă
managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate,
nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia.
Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa
de intervenţie la faţa locului, a elaborat un număr de 36 de recomandări, aferente celor 2 obiective
ale misiunii de audit intern.

72
Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă
elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale, scrise şi formalizate, pentru
întreaga activitate a primăriei.
Data Auditor intern,
30.05.2012 -

73
Procedura P17: Urmărirea recomandărilor

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern
FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR

ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN CJS Data: …


Raport de
Misiunea de audit public intern:
Primăria Şcheia audit nr. X/
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
……2010
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
Obiectivul nr. 1. Elaborarea situaţiilor financiare anuale
1. Elaborarea procedurilor operaţionale, scrise şi formalizate, privind activităţile 31.12.2010
X
premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale;
2. Numirea unei persoane responsabile cu elaborarea şi actualizarea sistematică a 31.12.2010
X
procedurilor privind activităţile premergătoare elaborării situaţiilor financiare anuale;
3. Realizarea unor perfecţionări asupra procedurilor de activităţile premergătoare 31.12.2010
X
elaborării situaţiilor financiare anuale;
4. Efectuarea unor stagii de pregătire a personalului din cadrul compartimentului 31.12.2010
financiar-contabil în vederea activităţile premergătoare elaborării situaţiilor X
financiare anuale;
5. Realizarea unor controale interne mai amănunţite privind activităţile premergătoare 31.12.2010
X
elaborării situaţiilor financiare anuale;
6. Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea 31.12.2010
X
financiar-contabilă.
7. Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind activitatea de stabilire a 31.12.2010
X
soldurilor conturilor sintetice şi analitice;
8 Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor 31.12.2010
X
conturilor sintetice şi analitice;
9 Realizarea unei acţiuni de control pentru întreaga perioadă auditată, a activităţii de X 31.07.2010

74
ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN CJS Data: …
Raport de
Misiunea de audit public intern:
Primăria Şcheia audit nr. X/
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
……2010
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
stabilire a soldurilor conturilor sintetice şi analitice;
10 Verificarea corespondenţei între prevederile procedurilor şi responsabilităţilor 31.07.2010
X
stabilite în fişa postului a personalului responsabil cu activitatea financiar contabile;
11 Informarea echipei de auditori interni cu privire la termenele prescrise în procedurile 31.07.2010
X
privind elaborarea situaţiilor financiare anuale;
12 Asigurarea la nivelul instituţiei unui spaţiu pentru desfăşurarea în bune condiţii a 31.07.2010
X
activităţii de evidenţă contabilă.
13 Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind activitatea de întocmire a 31.07.2010
X
situaţiilor financiare anuale;
14 Desemnarea unui responsabil pentru întocmirea şi actualizarea procedurilor; X 31.07.2010
15 Efectuarea unor stagii de perfecţionare pentru personalul instituţiei publice în 31.07.2010
X
vederea elaborării situaţiilor financiare anuale;
16 Fixarea unor atribuţii concrete cu procedurile şi fişele de post pentru personalul 31.07.2010
X
implicat în aceste activităţi;
17 Achiziţia unui program informatic specializat în vederea activitatea de întocmire a 31.07.2010
X
situaţiilor financiare anuale;
18 Compararea datelor din situaţiilor financiare anuale cu cele din activităţile 31.07.2010
X
premergătoare acestora.
Obiectivul nr. 2: Organizarea şi efectuarea arhivării documentelor financiar-contabile
19 Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor 31.07.2010
X
financiar-contabile
20 Numirea unei persoane responsabile cu elaborarea, actualizarea şi verificarea 31.07.2010
X
procedurilor privind arhivarea documentelor financiar-contabile
21 Realizarea în cadrul instituţiei a unui program de pregătire profesională cu personalul 31.07.2010
X
Compartimentului arhiva generală

75
ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN CJS Data: …
Raport de
Misiunea de audit public intern:
Primăria Şcheia audit nr. X/
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
……2010
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
22 Elaborarea unui program de perfecţionare a persoanelor desemnate cu arhivarea X 31.07.2010
documentelor.
23 Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind sistemul de păstrare a 31.07.2010
X
documentelor până la predarea la arhivă;
24 Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri; X 31.07.2010
25 Stabilirea sarcinilor personalului responsabil cu păstrarea documentelor până la predarea 31.07.2010
X
la arhivă;
26 Testarea procedurilor privind sistemul de păstrare a documentelor până la predarea la 31.07.2010
X
arhivă;
27. Verificarea modului cum s-a realizat inventarul documentelor ce urmează a fi predate la 31.07.2010
X
arhivă.
28. Implementarea unui program informatic integrat privind activitatea sistemului de păstrare 31.07.2010
a documentelor până la predarea la arhivă stabilită prin cadrul normativ şi stabilirea unui X
responsabil pentru aceasta
29. Efectuarea unor controale interne amănunţite a dosarelor ce urmează a fi predate spre X 31.07.2010
arhivare.
30. Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor 31.07.2010
X
financiar-contabile
31. Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestui sistem X 31.07.2010
32. Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul 31.07.2010
X
Compartimentului arhiva generală
33. Verificarea întregii arhive a entităţii, în scopul depistării documentelor deteriorate 31.07.2010
X
şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora
34. Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale 31.07.2010
X
consultări
35. Instruirea personalului din cadrul Compartimentului financiar-contabil privind X 31.07.2010

76
ENTITATEA PUBLICĂ AUDIT INTERN CJS Data: …
Raport de
Misiunea de audit public intern:
Primăria Şcheia audit nr. X/
ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILĂ
……2010
Data
Nr. Parţial Neimplement planificată /
Recomandarea Implementat
crt. implementat at Data
implementării
activitatea de arhivare.
36. Asigurarea unui spaţiu special amenajat X 31.07.2010

Instrucţiuni Entitatea/structura auditată

1. Introduceţi recomandările de audit după cum sunt prezentate în Primăria Şcheia


raportul de audit
2. Verificaţi coloana corespunzătoare: implementat, parţial Data şi semnătura conducătorului:
implementat, neimplementat Andriciuc Vasile
3. Introduceţi data planificată pentru implementare în Raportul de Data şi semnătura auditorilor interni:
audit şi data implementării -

77
Procedura P18: Supervizarea

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

LISTA DE SUPERVIZARE A DOCUMENTELOR

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010-31.12.2010
Întocmit: -

Propunerea şefului Revizuirea răspunsurilor


structurii de audit/ auditorilor de către şeful
Nr. Răspunsul
Lucrarea supervizorului misiunii, ca structurii de
crt. auditorilor
urmare a revizuirii audit/supervizorului
documentului misiunii de audit intern
1. Declaraţia de Există incompatibilitate a
De acord De acord
independenţă auditorului Ionescu Alin
2. Analiza riscurilor Să se întocmească la
obiectivul 2 obiectul De acord, a fost
De acord
auditabil Evidenţa tehnic introdus
operativă
3. Analiza riscurilor Ataşarea operaţiilor De acord, riscurile
corespunzătoare riscurilor semnificative au
semnificative la obiectele fost înlocuite in
auditabile documentul
Tematica în detaliu
De acord
a misiunii de audit
intern cu operaţiile
auditabile
corespunzătoare
….
….
….
Intervenţia la faţa
locului – Activitatea La această activitate aţi
De acord, s-a
premergătoare elaborat un FCRI. Vă
elaborat FIAP De acord
elaborării recomand să elaboraţi şi
nr. 1.2.1.
situaţiilor un FIAP
financiare anuale
….
….
….
t FIAP-ul nr. 8.2.1. S-a constatat lipsa Statelor
de salarii pe luna martie S-a întocmit FCRI
De acord
2010 şi nu s-a întocmit nr. 2.8.1.
FCRI

78
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii

Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a


calităţii activităţii de audit, adică respectarea normelor metodologice, a Codului privind conduita
etica a auditorului intern, a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii
interni.
Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea
unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate.
Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern, prin efectuarea de
controale permanente de către şeful structurii de audit intern, prin care acesta examinează
eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit
sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern.
Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va
permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea
perfecţionării profesionale a auditorilor.
Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. Este formalizată prin întocmirea
Fişei de evaluare a misiunii de audit intern.

79
Procedura P18: Supervizarea

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010-31.12.2010
Perioada misiunii: 01.03.2012-01.06.2012
Auditor evaluat: - Luat la cunoştinţă:
Data:
Bugetul de timp planificat: 616 ore
Bugetul de timp efectiv: 616 ore
1 2 3 4 5 Observaţii
În etapa de pregătire a misiunii, auditorul a identificat riscurile şi
controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a X
estimat corespunzător riscurile activităţii
Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor A fost
misiunii în cadrul bugetului de timp alocat necesar să se
X lucreze peste
orele de
program
Obiectivul auditului, scopul, procedurile şi bugetul au fost reanalizate în
X
mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit
A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi
X
conducerea structurii de audit intern;
A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de
X
audit intern
Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în
X
procesul de audit
Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp X
Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările
X
când au fost identificate problemele
Normele de audit intern, au fost respectate X
Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii,
respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme X
identificate
Comunicările scrise au fost clare, concise, obiective şi corecte X
Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului X
Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente,
X
competente, relevante şi folositoare
Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate
X
cu normele de audit intern
Bugetul de timp a fost respectat X
Nivel de productivitate personală al auditorului intern. X

Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate
căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra
desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii.
Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de
evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată.

80
Procedura P18: Supervizarea

CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA


Compartimentul de Audit Public Intern

FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă


Perioada auditată: 01.01.2010.-31.12.2010
Perioada misiunii: 01.03.2012-01.06.2012
Întocmit: Andriciuc Vasile , primar Primăria Şcheia

FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN


DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ

Nr. Note
Obiectiv auditat Obs.
crt. 1 2 3 4 5
1. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X
misiunii
2. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X
efectuat
3. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X
îmbunătăţirea unora deja existente
4. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X
modul de desfăşurare
5. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X
activităţile desfăşurate
6. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică, X
structurată, dinamică şi interesantă
7. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X
misiunea de audit, iar răspunsurile au condus la obţinerea
de concluzii relevante
8. Misiunea a fost desfăşurată adecvat, intervenţia la fata X
locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate
9. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii, iar acesta X
a fost util în găsirea de soluţii la probleme
10. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X
11. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X
activităţile cu riscuri majore
12. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate
constatările şi recomandările când au fost identificate X
probleme
13. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X
14. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X
15. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut
cel mai mult
- claritatea recomandărilor
- conduita auditorilor interni
- calitatea discuţiilor
16. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au
plăcut cel mai puţin
Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate, nu întotdeauna din vina auditatului.

81
17. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate
Nu sunt comentarii.
18. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit
Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor.
19. Alte comentarii

Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj:
 1 pentru nesatisfăcător;
 2 pentru slab;
 3 pentru satisfăcător;
 4 pentru bine;
 5 pentru foarte bine.

Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise.

Primar Primăria Şcheia,


Popescu Ioan
Data: 30.05.2012

Luat la cunoştinţă, auditori interni:


-
Data: 30.05.2012

82