Universitatea „George Bacovia”

Facultatea: Management-Marketing

Specializarea: Management

STUDIUL DE AUDIT INTERN

Student: Ciuchi Razvan-Mihaita

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1995. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau. Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala Mihail Sadoveanu este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau. 2

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. 3

Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli financiare; alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.). cheltuieli de capital, amortizări; cheltuieli extraordinare.

Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.

4

Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. Organizarea registrelor de contabilitate.
2. 3.

Conducerea contabilităţii. Conducerea activităţii financiare.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor, MARICEL RADU

5

ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi.Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Maricel Radu Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs.2010 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. 6 DA X NU X X X X X X X X X X - . organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. grupuri. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane.09. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. apare orice incompatibilitate personală. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern.

7 .I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2010.12. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor. 213 / 15.2010 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă.2010 – 30. de asemenea. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere.09.01.11.2009 Vă rugăm. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern. alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii. Perioada supusă evaluării este 01.Maricel Radu Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. discutarea programului intervenţiei la faţa locului. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate.09.2009 – 31. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.2010 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl. urmează ca în perioada 20. prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern.

Auditor. vă rugăm să contactaţi pe domnul Maricel Radu. rapoartele de audit intern anterioare. note. Cu deosebită consideraţie. organigrama instituţiei Şcoala cu cl. auditor intern.Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. fişele posturilor. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. alte rapoarte. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. coordonatorul misiunii . Maricel Radu 8 . regulamentul de organizare şi funcţionare. dosare anterioare care se referă la aceasta temă. I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune.

10.2010 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Radu Data: 09.

. Registrul-jurnal 2. Contabilitatea materiilor şi materialelor. . 493/2003. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5.OMFP nr. 512/2004. 167/1958.Legea nr. crt.Legea nr. 1. . 1850/2004. . inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6.Decret nr. . .OMFP nr. 1850/2004.Legea contabilităţii nr.OMFP nr. 1851/2004.G.Legea nr. .Legea nr.OMFP nr. . . 1917/2005 Observa 2. Întocmirea balanţelor de verificare 13.H. nr. 1553/2003. . Contabilitatea transferurilor 11. Registrul-inventar 3. Contabilitatea subvenţiilor 10. Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ . 82/ 1991 republicată. 10 . 1753/2004. 511/2004. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. .OMFP nr.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Pavel Data: 09. 500/2002 .Legea contabilităţii nr. Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1. Contabilitatea trezoreriei 8. 82/ 1991 republicată.Decret nr. .10. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7. 209/1976.2010 Nr. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Cartea Mare 4.

P nr. 500/2002 .O.Legea nr. Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14. respectiv creanţelor 15. nr. . Activitatea de plată/încasare a datoriilor.OMFP nr. structurate pe 3 obiective.H.F. 1577/2003. 571/2003.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. 76/2002 . .Legea nr. 19/2000 . 3.M. care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 . . Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ . crt. 2185/2004.Nr.Legea nr. 469/2002.Legea nr. 1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile.G. .Legea nr.

-31. crt. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4.2010 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6.01.2009 Întocmit: Maricel Radu Nr. Data: 09. 1.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 . Cartea Mare 2. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4.10. Registrul-inventar 3. Contabilitatea imobilizărilor şi 11. Neactualizarea Registrului-jurnal 3.2009. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5.12. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7.

Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. recepţii parţiale şi finale etc. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. crt. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii.) 15. Contabilitatea materiilor. de prelucrare şi a valorii de ieşire. Contabilitatea datoriilor si creanţelor .Nr.

Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8.Nr. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. crt. Contabilitatea subvenţiilor . Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. bănci sau casierie 30. Lipsa actelor justificative. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. Obiective Obiecte auditabile 7. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34.

51. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49.Nr. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Întocmirea balanţelor de verificare 13. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. 53. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Evidenţa tehnic-operativă . Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Obiective Obiecte auditabile 10. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42. crt. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50.

Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Observaţi CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE 14. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. crt. evidenţa documentelor cu regim special etc. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. 61. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă.Nr. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 60. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice. respectiv creanţelor 15. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66. De regulă. În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70.). Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni. 3. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. 16 .

PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. cu nivelurile de apreciere corespunzătoare.01. se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100.2010 Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3 P2 – 30% P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate.-31. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc.10. 17 .2009. se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.12. însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR.2009 Întocmit: Maricel Radu Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50% Data: 09.

procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? .jurnalele.CLC Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.d.10.2009.v.pentru activitatea de trezorerie.aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? .dacă da.există elaborat planul general de pază? .2010 DA NU OBS ACTIVITATEA DE AUDIT 1. vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? . al formatului? 2.sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? .aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ .există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea .aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? .listările informatice respectă prevederile legale d. Organizarea contabilităţii .p. şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? . centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? .2009 Întocmit: Maricel Radu Data: 09.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? .procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .12.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .01.procedurile de lucru acoperă toate domeniile? . aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? .-31.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? . Organizarea registrelor de contabilitate . materialelor consumabile.

la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .dacă da. cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii.la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? . Conducerea activităţii financiare .aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? .procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? .procedurile existente sunt scrise şi formalizate? .există un program anual de formare profesională? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .există un program anual de formare profesională? . in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.dacă da.aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? .există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie.există formalizat acest document? . aceasta este formalizată? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? .există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? .sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? . acest program acoperă toate domeniile? 3.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? . .ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? .există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? .la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului .

posibilitate de editare etc. dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti.Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului. . după analiza de risc efectuată. inclusiv a participanţilor la aceasta. . cu termene şi persoane responsabile. telefon Email Semnătur a Data: 09. . unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor.-31.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. semnificaţia acestora.2009 Întocmit Maricel Radu A.Convenirea asupra unor aspecte procedurale. Auditori interni.Stabilirea Şedinţei de închidere. Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: . respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit.12.a.Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern. Lista participanţilor: Numele Maricel Radu Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr.2009. . a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri. . informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş. De asemenea.Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. . ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern. cum şi cui va fi distribuit).) . efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. În acelaşi timp. a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. Auditaţi. . calculatoare.01. respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate. .Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate.2010 B.10. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora.

procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a. 1.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru .examinarea modelelor de formulare specifice . crt. b. X .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . Observare directă 1. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. DA X NU X X X OBS. Interviu nr.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. aplicabile fiecărei activităţi .examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .1. 1 Obiectivul I.2.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . avizare.1. 1. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor .existenţa exemplelor în acest sens . examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.1.

1 TEST nr. completarea registrelor fără ştersături. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora. 1. rezultate din procesele verbale de inventariere. d.3. ACTIVITATEA DE AUDIT c. corectarea erorilor se realizează. FIAP nr.1. e. confirmarea completării Registrului-inventar. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1. crt.5. TEST nr. iar volumele sunt în ordinea completării lor. numerotarea şi şnuruirea registrelor. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare.1 Lista de control nr. cuprinse în bilanţul contabil.4. spaţii libere sau file lipsă.1. X X 1. confirmarea completării Registrului-inventar. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. b. prin stornare. înregistrarea registrelor la organele fiscale. 1.3. 1. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. 1.Nr.2. Data: 1.10. DA NU X OBS. Registrul-inventar a. pe baza inventarierii faptice.2. 1. X X X 1.1 Foaie de lucru nr.2. Maricel Radu .3.1 FIAP nr. b. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare. c.2010 Auditor intern. e. 1. c. cuprins în bilanţul contabil. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal. în toate cazurile. b. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate. d. Registrul Cartea mare a. Lista de control nr. 1.2.1.3.

1. 5. 6.2009. cunoscută la nivelul entităţii publice.10.01. 7. adresat doamnei Ignătescu Dana. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru. este o problemă generală. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. crt. 8.2010 Auditor intern.12.1. 2.1.2009 Nr. Procedura P08: Colectarea dovezilor . Data: 02. Maricel Pavel Notă: Intervievat. motiv pentru care nu se va elabora FIAP.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. scrise şi formalizate. 9. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs.-31. 1. 3. 10. 4.

s-a stabilit la 33% din populaţia totală. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare.1 poziţia 1.2.2010 Maricel Radu INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern . .2.2.echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. 1. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.de asemenea. b. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: .jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.12.1. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.10. 1.1.2009. e.2 şi anume: Registrul jurnal a. 1. conform Foii de lucru nr.1. d. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 05. 1. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.-31. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.1.1.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. c. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora. respectiv listările informatice pe 4 luni.2. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.82/1991 republicată şi al OMFP nr. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului. Data: Auditor intern. privind Completarea Registrului . existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate.01.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2. 1. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.

Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală.FOAIE DE LUCRU NR.2. Ignătescu Dana . • • • Data: 05.1. 1. respectiv 4 liste informatice.2. Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009.10.1. iunie. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. 1. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia. aferente lunilor martie. Maricel Radu În prezenţa. septembrie.2010 Auditor intern. decembrie 2009 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.

1. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - . Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar.2. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2009 – 31. Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. De asemenea.12. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.2009 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1.82/1991 republicată şi al OMFP nr.01.

2010 Auditor intern. Maricel Radu .10.- Data: 05.

Maricel Radu • .3. 1.3.1.12. astfel: • • Registrul inventar: a.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. precum şi cele completate la unităţile subordonate. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. 1. b. confirmarea completării Registrului-inventar. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. c. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar.10. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv.3. confirmarea completării Registrului-inventar. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 1. pentru anul 2009. rezultate din procesele verbale de inventariere.1. Data: 06. 5 şi 6 din registru.3. respectiv liste de inventariere.a.3. poziţia 1.12. adică 100%. cuprins în bilanţul contabil. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate. 1.2009. respectiv coloanele 3. pe baza inventarierii faptice. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. cuprinse în bilanţul contabil.1 privind completarea Registrului.inventar. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1.012009 – 31. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală.2010 Auditor intern. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş.

31.2009. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.12. 1.2010 Auditor intern. 5 şi 6 din registru.10.3.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.12.01. Maricel Radu . CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06. respectiv coloanele 3.2009.2009 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.

ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .1. avizare.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. Lista de control nr. Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: .examinarea modelelor de formulare specifice .procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a. b.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. OBS. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr. 3. aplicabile fiecărei activităţi .2. c.existenţa exemplelor în acest sens .2. d.1. 3. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. analiza înregistrărilor în contabilitate. 3.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.1.2. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3. 3 Obiectivul 3.2.1.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. FIAP nr. crt.Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR. . 3.

d. Foaie de lucru nr. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. e. Data: 22. FIAP nr. b. 3. Listă de control nr. f.1. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. 3.3.1.1. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.1.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. X X X X X TEST nr. crt.Nr.3. c. 3. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. 3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3.3. h.2010 Auditor. Maricel Radu . g.10.

2009.L.1. c. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente.A. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.01. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. 3.2009 – 31. în scopul achiziţiei de imobilizări. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.2 astfel: a. 3 poziţia nr. d. încheiat cu S. 3.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe.06. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 3. şi nr. 3.1. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.1. 65723 din 07. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.2010 Auditor.2009 încheiat de entitate cu S.2.03. Auto Trade S. b. analiza înregistrărilor în contabilitate.C Impex S. 3. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.R. încheiate de entitate. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente.2. Maricel Radu . CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.2.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică. respectiv contractele de achiziţie publică nr. Data: 22. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. potrivit contractelor încheiate. adică 100%. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică.12. în număr de 3. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale.10.2.C. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 23574 din 02.

2009 încheiat cu S. 3.10.2010 Auditor. Ascensorul S.1. 3.C. Contract nr. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1.01. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe.2. 54781 din 13. Data: 22.A. Maricel Radu . potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr.LISTA DE CONTROL NR. 2. crt.

469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.. În aceste condiţii.A. Maricel Radu 34 . 3.1.L.2010 Auditor.C.12. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22.R. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate.C Auto Trade S.01. Impex S. şi cu S.2009 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor.2. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr.2009 – 31.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. în contractele de achiziţie publică încheiate cu S.10. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.

examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale. .Impozitul pe venitul din salarii. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. 2.3. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.01. 3. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat. d.. 3. g. f. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.3.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. 3. h. existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: . raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.3. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. 3.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.1. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. b. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.6.1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava.3. 35 .2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.1. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a. 3.3.2 pentru comparabilitatea datelor. . c. . ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr.12. 3. e. poziţia nr.2009-31. Astfel. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. 3. conform Foii de lucru nr.

2010 Auditor.3.Foaie de lucru nr. 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr.01. prezentat în Foaia de lucru nr.10.3. după cum urmează: .pasul de selecţie va fi: 4. 3.3.2009(9). 30.3.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31.eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare. Obiectivul nr.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială.09. Maricel Radu 36 . . 3.2009(1). obiectul auditabil nr.2009 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31. În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. obiectul auditabil nr. 3. . 2. 3. 2.Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr.1. Data: 22. . 31. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.1.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare.2009(4).05.1. . în care se vor concretiza rezultatele testării.6. privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. 3.01.

3.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 37 .2009-31. . . .12.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.3.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat. prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate.Impozitul pe venitul din salarii.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.2009 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.01. existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: .

Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. eventualelor consecinţe. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. 38 .11. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora. au fost discutate constatările. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată.2009-31.01. De asemenea.2010 B. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.12. telefon E-mail Semnătura Data 29. • În consecinţă. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora.2009 Întocmit: Maricel Radu Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr. Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.

. 672/2002.punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor. aprobat de conducerea ISJ Bacau.01. Conducerea contabilităţii 3. realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare.asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii.01.2010 Perioada auditată: 01. 208 din 15. Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare .confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora. 39 . Organizarea registrelor de contabilitate 2. .12. .asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv. Durata misiunii de audit: 20. .Legea nr.Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I.2009 Scopul acţiunii de auditare constă în: . 672/2002 privind auditul public intern. Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1.09. Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii.Planul de audit intern pe anul 2009. 38/15.09.2010-30. .audit de conformitate/regularitate.OMFP nr.2009 – 31. după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite.recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice. .11.comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii.2010.asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene. . precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: .2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: . . . INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Maricel Radu – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr.

care trebuie să fie susţinute de documente.FCRI-uri. 40 . respectiv: .CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate.. existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. implicate şi interesate şi informaţiile primite. tematica în detaliu a misiunii de audit. liste de control.registrele de contabilitate.angajamentele bugetare legale. programul de audit intern. cuantificate şi măsurate distinct. Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri. programul intervenţiei la faţa locului. . în principal sunt: analiza riscurilor. . • Listă de verificare . organizare internă. • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. • Chestionarul de control intern .garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. teste.declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate.CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic. . Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor. • interviul.LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. . Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă .urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate. tabelele punctelor tari şi slabe. funcţionarea entităţii/structurii auditate. liste de verificare structurate pe obiective. Documentele examinate în cadrul Şcolii Mihail Sadoveanu Bacau privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. care pot fi izolate. chestionare de control intern.situaţiile financiare anuale. .balanţele de verificare întocmite periodic. formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor . fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii.FIAP-uri. . identificate. .statele de salarii.

. prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni.elaborarea bilanţului contabil. . II. cauzele.2.organizarea sistemului de raportare. Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu. de închidere şi de conciliere. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: . din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. .1.fiabilitatea sistemului informatic. 1.1.1. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol.La entitatea auditată.organizarea registrelor de contabilitate. Constatare: . urmare a acestor constatări.organizarea arhivării documentelor. . Organizare registrelor de contabilitate II. II. raportul final de audit intern. II. Registrul .jurnal II. Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Mihail Sadoveanu Bacau: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr.).1.2. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate. consecinţele şi recomandările formulate.conducerea contabilităţii. 1.1.1.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru.- raportul preliminar de audit intern. . relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv. . minutele şedinţelor de deschidere. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. .1. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.conducerea activităţii financiare.elaborarea contului de execuţie bugetară.1. .1. 1. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiar41 . De asemenea.

2. .1. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor.Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale. Cauze: . s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. . în orice moment.Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. . din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru. Recomandări: .contabile şi se editează lunar. stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. . 1.82/1991 republicată şi al OMFP nr.Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei. fără o distorsionare a conţinutului acestora.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. care nu are personal cu pregătire economică. pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice. scrise şi formalizate.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.1.Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.). identificarea şi controlul acestora. .Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI. II. prin ROF-ul entităţii. 1. . dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. 42 . . privind completarea Registruluijurnal.Lipsa unor proceduri de lucru. scrise şi formalizate.2.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii. .1.Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. Registrul – inventar II. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare. .Neefectuarea controlului ierarhic. . iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare.De asemenea.Elaborarea procedurilor de lucru. . care afectează patrimoniul entităţii.Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. nu se poate urmări. . Consecinţe: . Spre exemplu.Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal.

Completarea incorectă a Registrului-inventar. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 43 .Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. .Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor. respectiv coloanele 3. 1.4.1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. II.Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar.1.3.3. II. .1. Cauze: . 82/1991 republicată şi OMFP nr. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.II.). 5 şi 6 din registru. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii. Conducerea contabilităţii II. Consecinţe: . 1. . . 2.Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr. II. . Registrul Cartea Mare II. pentru întreaga perioadă auditată. în orice moment.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. respectiv nu este posibil.3.12.Realizarea unei acţiuni de control.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.1. a modului de valorificare a inventarelor. 1.2.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare. 2. din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru. Recomandări: . dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.3.2. Constatare: .1. 1. .1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.1.2007.Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate.

II.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. la data încheierii contractelor. . valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.3. II.5.6. Contabilitatea materiilor. echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate. În baza testărilor realizate. nr. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. materialelor. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat domnului Munteanu Vasile. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. dar şi din Nota de relaţii nr. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor. administrator (Interviu nr. Cauze: . 2. în cadrul direcţiei. 2.Inexistenţa. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren.Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing. 2. .2. De asemenea. În acelaşi timp.Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. 2. pe care le prezentăm în continuare. evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. la sfârşitul perioadelor de raportare. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare. Consecinţe: 44 .1. . a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor.Pentru evaluarea activităţii auditabile. 2. . 2.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate.1. II. nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate.4. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate. materialelor consumabile.6. Constatare: . Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul.1. la nivelul entităţii. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate.

7..5. .Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar. reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie. Recomandări: .Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii. acordată doamnei Gherman Raluca.Fixarea unor atribuţii concrete.2. . . 2.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie. II.4.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte. Consecinţe: .5. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare. însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă. însă în urma testărilor efectuate (CCI nr. De exemplu: .Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. Test nr. II. Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte.În data de 30 iunie 2009 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝.7. În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei.Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi. . coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi. Cauze: . în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. ..Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii. nr.1. cont corespondent 542. . 2. Constatare: . la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. pe care le prezentăm în continuare.Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale .Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută.5.1.1. 2. . în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul. Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional. 2.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. asupra modului de completare al Registrului de casă. Recomandări: 45 .Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006. .

Consecinţe: .Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii. .. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii. OP nr. Cauze: . 2. . 81. 161.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. Constatare: .2. .7. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul. .Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor.Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei. .Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor. II. . . • Verificarea întregii arhive a entităţii.Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor. în cazul OP nr. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei. OP nr.Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. 321. OP nr.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. 201.Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă. Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată. . specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate. în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora. • Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 46 . • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. nr.Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului.Fixarea unor atribuţii concrete.2. • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate.5. Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile. . spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝. .Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea registrului de casă.Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. . 2.

liste de control. iar pe ultima pagină. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern. atât de auditorii interni.2010 Auditor Maricel Radu Notă: Precizăm că în practica. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă. conform grilei prezentate în continuare. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică. cu privire la recomandările auditorilor interni. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. OBIECTIVUL crt.III. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. interviuri. apreciate de către participanţi. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului. Conducerea contabilităţii X 3. cât şi de supervizorul misiunii. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni. 47 . a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. Echipa de auditori interni. Organizarea registrelor de X contabilitate. stadiul implementării acestora. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. APRECIERE Nr.11. De asemenea. 2. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. periodic. Data: 30. foi de lucru.

09. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2009. apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. după cum urmează: Nr. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea. 2.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I. stabilirea unor atribuţii concrete. 672/2002 privind auditul intern. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.10. crt. aprobate prin OMFP nr. . De asemenea. utilizarea şi controlul Registrului de casă. respectiv să permită în orice moment. în perioada 20.2010 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile. a testărilor pe teren. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate.2009 – 31. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: . 48 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC . . 1.01. perioada auditată fiind 01.2009 şi a fost efectuată.Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii. astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. aprobat de conducerea entităţii. coroborate cu procedurile şi fişele de post.2010 – 31. 3.12.

în baza testelor şi analizelor efectuate. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. a elaborat un număr de 65 de recomandări. Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern. CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă.11. Data 30. pentru întreaga activitate a direcţiei. . III.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte. precum şi stabilirea unor atribuţii concrete. în conformitate cu OMFP nr. Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate. Concomitent. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor. Maricel Radu 49 . nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat. permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. De asemenea.2010 Auditor intern. 946/2005 privind Codul controlului intern. De asemenea. . Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. scrise şi formalizate. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora.

Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor.Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. a Codului privind conduita etica a auditorului intern. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni. adică respectarea normelor metodologice. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. 50 .

2009-31.09.2009 Perioada misiunii: 20. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului.2010 Auditor evaluat: Maricel Radu Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii.01. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern. concise.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. competente. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii.2010-30. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern. Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii.11.12. 51 . scopul.

Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică.calitatea discuţiilor 16.12. Misiunea a fost desfăşurată adecvat. 52 . Obiectiv auditat Obs. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit.claritatea recomandărilor .2009 Perioada misiunii: 20. director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr.-31. 1 2 3 4 5 1. crt. iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6.01. dinamică şi interesantă 7. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10.conduita auditorilor interni . Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5.2009. X structurată. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14. intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9.11. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult .09.2010-30. nu întotdeauna din vina auditatului. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13.2010 Întocmit: Popescu Ioan . Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2.

• 5 pentru foarte bine. Popescu Ioan Data: 30. auditori interni: Maricel Radu Data: 30. • 3 pentru satisfăcător.11. Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător.2010 53 . Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise. Director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau. 18. • 2 pentru slab. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor.17.2010 Luat la cunoştinţă. 19.11. • 4 pentru bine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful