Universitatea „George Bacovia”

Facultatea: Management-Marketing

Specializarea: Management

STUDIUL DE AUDIT INTERN

Student: Ciuchi Razvan-Mihaita

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1995. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau. Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala Mihail Sadoveanu este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau. 2

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. 3

Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli financiare; alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.). cheltuieli de capital, amortizări; cheltuieli extraordinare.

Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.

4

Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. Organizarea registrelor de contabilitate.
2. 3.

Conducerea contabilităţii. Conducerea activităţii financiare.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor, MARICEL RADU

5

să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane.09.Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Maricel Radu Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. 6 DA X NU X X X X X X X X X X - . sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. grupuri. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. apare orice incompatibilitate personală. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi.2010 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs.

Perioada supusă evaluării este 01.Maricel Radu Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr.12.I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2010. prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere.01.2009 Vă rugăm. 213 / 15.2010 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl.09.09.2010 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă.2009 – 31. discutarea programului intervenţiei la faţa locului.2010 – 30. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern. alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.11. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. 7 . urmează ca în perioada 20. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate. de asemenea.

auditor intern. Cu deosebită consideraţie. Auditor. Maricel Radu 8 . alte rapoarte. I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau. note. regulamentul de organizare şi funcţionare. fişele posturilor.Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. organigrama instituţiei Şcoala cu cl. vă rugăm să contactaţi pe domnul Maricel Radu. coordonatorul misiunii . dosare anterioare care se referă la aceasta temă. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. rapoartele de audit intern anterioare. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei.

2010 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Radu Data: 09.10.

2010 Nr.Legea contabilităţii nr. Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1. Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ . 1851/2004. 511/2004. Contabilitatea transferurilor 11.OMFP nr. nr.Legea contabilităţii nr.G. . Contabilitatea materiilor şi materialelor. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5. 1850/2004. 82/ 1991 republicată. 1917/2005 Observa 2.Decret nr. 493/2003.Legea nr. 1553/2003. Registrul-inventar 3. . . 500/2002 .Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Pavel Data: 09. . Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. . . 512/2004. 1850/2004.Decret nr. 10 . .Legea nr. crt. Întocmirea balanţelor de verificare 13.OMFP nr. 1. 82/ 1991 republicată. Registrul-jurnal 2. .Legea nr. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12.OMFP nr. .10.Legea nr. . 209/1976. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7.OMFP nr. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. Contabilitatea trezoreriei 8.H. 1753/2004.OMFP nr. Cartea Mare 4. . . Contabilitatea subvenţiilor 10. 167/1958.

.OMFP nr. .P nr. structurate pe 3 obiective.Legea nr.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16.F. 19/2000 .M. .Legea nr. 1577/2003. 469/2002. 2185/2004.Legea nr. 500/2002 .Nr. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ .O.Legea nr. respectiv creanţelor 15. nr. 571/2003. . crt. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. 3.H.Legea nr. 76/2002 . care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 .G. 1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile. Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14.

crt. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10. Cartea Mare 2. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4.-31. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6.10. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 .2010 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2.2009. Data: 09. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Contabilitatea imobilizărilor şi 11.Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4.12.2009 Întocmit: Maricel Radu Nr. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7. Registrul-inventar 3.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.01. 1.

Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. recepţii parţiale şi finale etc.) 15. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. de prelucrare şi a valorii de ieşire. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19.Nr. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Contabilitatea datoriilor si creanţelor . crt. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. Contabilitatea materiilor.

Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. crt. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. bănci sau casierie 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Lipsa actelor justificative. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8. Contabilitatea subvenţiilor . Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Obiective Obiecte auditabile 7. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32.Nr.

Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Obiective Obiecte auditabile 10. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Întocmirea balanţelor de verificare 13. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar.Nr. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. crt. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. 53. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. Evidenţa tehnic-operativă . Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. 51. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58.

Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 60. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. 16 . Activitatea de plată/încasare a datoriilor. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. evidenţa documentelor cu regim special etc. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. crt. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. 3. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69.). Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66.Nr. În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. respectiv creanţelor 15. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. 61. De regulă. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Observaţi CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE 14.

se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.-31.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR.10. 17 . cu nivelurile de apreciere corespunzătoare.01.2009 Întocmit: Maricel Radu Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50% Data: 09.12. PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc. se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100.2010 Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3 P2 – 30% P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate.2009. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc.

procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? . şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? . vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? .2009 Întocmit: Maricel Radu Data: 09.procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .dacă da.există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? .12.listările informatice respectă prevederile legale d.p.aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? .pentru activitatea de trezorerie. centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? . Organizarea contabilităţii .INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ .există elaborat planul general de pază? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? .d.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea . al formatului? 2.v.aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime.01.2010 DA NU OBS ACTIVITATEA DE AUDIT 1.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? .CLC Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? .-31. materialelor consumabile.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? . aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? .2009.jurnalele.10. Organizarea registrelor de contabilitate .

Conducerea activităţii financiare .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? .dacă da.procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? .dacă da. aceasta este formalizată? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? . .există formalizat acest document? .există un program anual de formare profesională? .există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? .există un program anual de formare profesională? . cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii.aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? . acest program acoperă toate domeniile? 3.acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? .la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? .procedurile existente sunt scrise şi formalizate? . in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? .la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? .există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .

respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit. Auditaţi. respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate. Auditori interni.2009 Întocmit Maricel Radu A. posibilitate de editare etc. . Lista participanţilor: Numele Maricel Radu Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate.01. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş.12.10. cum şi cui va fi distribuit). semnificaţia acestora. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri. ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate.Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.Convenirea asupra unor aspecte procedurale. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora. . după analiza de risc efectuată. dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti. . . calculatoare. inclusiv a participanţilor la aceasta.a.) . . . De asemenea.-31. În acelaşi timp.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern. efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor.2009. a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern.Stabilirea Şedinţei de închidere.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. telefon Email Semnătur a Data: 09.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. .Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului. unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc. cu termene şi persoane responsabile.2010 B. Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: .Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când. .

1.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR.2. avizare.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .examinarea modelelor de formulare specifice .examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . Observare directă 1. b.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . 1 Obiectivul I. 1. Interviu nr.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .1.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire.existenţa exemplelor în acest sens . DA X NU X X X OBS.1. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate.1. aplicabile fiecărei activităţi . X . crt. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: .

confirmarea completării Registrului-inventar. c.1 TEST nr. cuprins în bilanţul contabil. b.3. 1. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. spaţii libere sau file lipsă. 1.Nr. Registrul-inventar a. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.2. X X 1. b.2. crt.10. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv.4. e.2010 Auditor intern. pe baza inventarierii faptice. 1. 1.1. e. cuprinse în bilanţul contabil. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1. Lista de control nr. TEST nr.1. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. c. iar volumele sunt în ordinea completării lor.2. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a.1.2. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.1 Lista de control nr. Maricel Radu . Registrul Cartea mare a.1 Foaie de lucru nr. FIAP nr. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. 1. b. numerotarea şi şnuruirea registrelor. 1. în toate cazurile. 1.1 FIAP nr. Data: 1. confirmarea completării Registrului-inventar. rezultate din procesele verbale de inventariere.3. completarea registrelor fără ştersături.5. prin stornare. înregistrarea registrelor la organele fiscale. d. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv.3. d. DA NU X OBS.3. ACTIVITATEA DE AUDIT c. X X X 1. corectarea erorilor se realizează. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare.

este o problemă generală. Maricel Pavel Notă: Intervievat. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. 7. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 10. 3. 5. 1. cunoscută la nivelul entităţii publice.10.2010 Auditor intern. motiv pentru care nu se va elabora FIAP.1. Data: 02. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate. 6.12. 2.2009 Nr. crt. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs. 1. 8. 4. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern.1.-31.2009. scrise şi formalizate. 9. adresat doamnei Ignătescu Dana. Procedura P08: Colectarea dovezilor .01.

1. 1.2. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului.1. Data: Auditor intern. b.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. s-a stabilit la 33% din populaţia totală.1. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare.2.1.echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.2 şi anume: Registrul jurnal a.de asemenea. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.1.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. 1. e.2. privind Completarea Registrului . c.82/1991 republicată şi al OMFP nr. d.1.-31. 1. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora. . 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. conform Foii de lucru nr.2. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1 poziţia 1.12. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. 05.10. 1.2010 Maricel Radu INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern . respectiv listările informatice pe 4 luni.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.2. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.01. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.2009.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: .

2. 1. iunie.10.FOAIE DE LUCRU NR.1.2. • • • Data: 05. 1.1. Ignătescu Dana . aferente lunilor martie. respectiv 4 liste informatice. decembrie 2009 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală. Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. septembrie. Maricel Radu În prezenţa.2010 Auditor intern.

1.01.82/1991 republicată şi al OMFP nr. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.1. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.2009 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - . după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. De asemenea.2009 – 31.12.2.

10. Maricel Radu .- Data: 05.2010 Auditor intern.

a.12.3. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş. b. poziţia 1. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. pe baza inventarierii faptice. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru. 5 şi 6 din registru. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.1. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.3. c.2010 Auditor intern. astfel: • • Registrul inventar: a. precum şi cele completate la unităţile subordonate. Data: 06. respectiv liste de inventariere. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 1. 1. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. cuprins în bilanţul contabil. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar. Maricel Radu • . 1. 1.12.2009.1 privind completarea Registrului. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar. rezultate din procesele verbale de inventariere.3. respectiv coloanele 3.3. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate.inventar. confirmarea completării Registrului-inventar. adică 100%. pentru anul 2009. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite. 1.3. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.012009 – 31.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. confirmarea completării Registrului-inventar. cuprinse în bilanţul contabil. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv.10.1. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.

CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06.10.12. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2009.01.2010 Auditor intern.3.31. respectiv coloanele 3.2009.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2009 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. 5 şi 6 din registru.12. 1. Maricel Radu .

procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a.Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR.examinarea modelelor de formulare specifice . Lista de control nr. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . 3. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.1. crt. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor. aplicabile fiecărei activităţi .garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr.1. c.1. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. b.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . d.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .2. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr.1. 3.2. analiza înregistrărilor în contabilitate.2. 3 Obiectivul 3. OBS. 3. . avizare.existenţa exemplelor în acest sens .2.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . FIAP nr. 3. • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire.

FIAP nr. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. 3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.1. X X X X X TEST nr.3. b.1.2010 Auditor. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. f. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.Nr. h. e.1. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.3.3. Listă de control nr. c. crt.1. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS.10. Maricel Radu . raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.3. Data: 22. g. 3. d.3. Foaie de lucru nr. 3.3. 3.

1.12. încheiat cu S. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. 3. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. adică 100%.2. 23574 din 02.10.C Impex S.01.2.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe.L. în număr de 3. Maricel Radu . urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. 3. potrivit contractelor încheiate.A. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale. c. 3. 65723 din 07. d.2009 – 31. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.R. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.2 astfel: a.2009.2010 Auditor. 3 poziţia nr. analiza înregistrărilor în contabilitate.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. Auto Trade S. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. 3.06.1.C. şi nr. 3. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente.2009 încheiat de entitate cu S.2. Data: 22. respectiv contractele de achiziţie publică nr.1. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. încheiate de entitate.03. în scopul achiziţiei de imobilizări. b.

2. Contract nr.C. crt. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1. potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr. Data: 22.A.2009 încheiat cu S. Ascensorul S. 54781 din 13. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe.1. 3.2010 Auditor.10.LISTA DE CONTROL NR.01. 2. 3. Maricel Radu .

în contractele de achiziţie publică încheiate cu S.01.2010 Auditor. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.10. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.C Auto Trade S. şi cu S..1.L. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi.2. Impex S. 3.12.R. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate.2009 – 31. Maricel Radu 34 .2009 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor. În aceste condiţii.C. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22.A.

f. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.6. . c. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi.1. . 3. Astfel. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.1.01.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale. 2.3. 3.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr.2 pentru comparabilitatea datelor. 3. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat. 3. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. g. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume. existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: . 3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. . CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.3. b.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate.3. 35 .Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr. d.2009-31. 3.Impozitul pe venitul din salarii.3. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale. h. 3.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.3. e. conform Foii de lucru nr. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii.1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava.12.. poziţia nr. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.

09.2009 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31. 31. după cum urmează: . .3.1.3.2009(4).Foaie de lucru nr.01. 2.3. . 3. prezentat în Foaia de lucru nr.10. 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr. obiectul auditabil nr. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. în care se vor concretiza rezultatele testării. Maricel Radu 36 . .2009(1).2010 Auditor. 2. 30.1. 3.05. . 3.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare.2009(9). privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. Obiectivul nr.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială. obiectul auditabil nr.pasul de selecţie va fi: 4.3. 3. 3.Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr.eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31. În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr.01. Data: 22.6.1.

Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.Impozitul pe venitul din salarii.3.12.2009 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.2009-31. CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 37 .Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate. . . 3.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat. existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: . .01.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.

11.01.12. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. 38 . Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor. De asemenea. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. eventualelor consecinţe. • În consecinţă. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat.2009 Întocmit: Maricel Radu Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr.2009-31. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată.2010 B. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora. telefon E-mail Semnătura Data 29. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora. au fost discutate constatările.

Planul de audit intern pe anul 2009. Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii. aprobat de conducerea ISJ Bacau. după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite. Durata misiunii de audit: 20.asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene. .asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate. . INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Maricel Radu – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr.recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice.12.comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii.09. .2009 Scopul acţiunii de auditare constă în: .2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv.2010 Perioada auditată: 01.2009 – 31.Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern. precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: .11.09.2010-30.audit de conformitate/regularitate. Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare . 38/15. Organizarea registrelor de contabilitate 2. 672/2002. .punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: . .OMFP nr. Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1. .01. .confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora.asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii. 208 din 15. . Conducerea contabilităţii 3.2010.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor.Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I. . 39 . realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare.01.

existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi.registrele de contabilitate.angajamentele bugetare legale. formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor .situaţiile financiare anuale. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii. . liste de verificare structurate pe obiective. • Listă de verificare . Documentele examinate în cadrul Şcolii Mihail Sadoveanu Bacau privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate. .garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. chestionare de control intern. identificate. respectiv: .CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora. funcţionarea entităţii/structurii auditate. tabelele punctelor tari şi slabe.CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate.FCRI-uri. programul intervenţiei la faţa locului.statele de salarii. organizare internă. • Chestionarul de control intern . . care trebuie să fie susţinute de documente. . tematica în detaliu a misiunii de audit. cuantificate şi măsurate distinct. Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă .FIAP-uri. fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . 40 .balanţele de verificare întocmite periodic. liste de control.urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor. • interviul. care pot fi izolate. .declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate.LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. teste. programul de audit intern. în principal sunt: analiza riscurilor. . implicate şi interesate şi informaţiile primite.. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor. . Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri.

1. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru. II.1. urmare a acestor constatări. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: .organizarea sistemului de raportare.1. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. Constatare: . De asemenea. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate.1.1. .1. minutele şedinţelor de deschidere.organizarea arhivării documentelor. Registrul . CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol.organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv. . fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.1. . . cauzele. II. din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. .2. . raportul final de audit intern.La entitatea auditată. 1.conducerea contabilităţii.1. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.elaborarea bilanţului contabil.fiabilitatea sistemului informatic. obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului. 1. . pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. . 1.).2.elaborarea contului de execuţie bugetară. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiar41 .- raportul preliminar de audit intern.jurnal II.conducerea activităţii financiare. prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni. consecinţele şi recomandările formulate. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu.organizarea registrelor de contabilitate.1. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. II. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Mihail Sadoveanu Bacau: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi. Organizare registrelor de contabilitate II. de închidere şi de conciliere.

II.). . nu se poate urmări. pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru.Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. 1. . prin ROF-ul entităţii. . care afectează patrimoniul entităţii.Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. Spre exemplu.Elaborarea procedurilor de lucru.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii. . după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.82/1991 republicată şi al OMFP nr.De asemenea.Lipsa unor proceduri de lucru. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. identificarea şi controlul acestora. scrise şi formalizate. Cauze: . . 1.Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal.1.2.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. scrise şi formalizate. . . .Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. 42 . Recomandări: . necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.Neefectuarea controlului ierarhic. .1.Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal.2. în orice moment. care nu are personal cu pregătire economică. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor. Registrul – inventar II. iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare. privind completarea Registruluijurnal. Consecinţe: . .contabile şi se editează lunar.Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale.Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. fără o distorsionare a conţinutului acestora. . .Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare.1.

a modului de valorificare a inventarelor. respectiv nu este posibil.12. . identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. II. Constatare: .1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. Cauze: .).Realizarea unei acţiuni de control.Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. Recomandări: . 1. . în orice moment.3.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. 1. 5 şi 6 din registru.Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr.3. 1. Completarea incorectă a Registrului-inventar. .1.3. 1.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. .Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor.1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic.3. 2. . din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru. pentru întreaga perioadă auditată. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare.1. respectiv coloanele 3.1. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 43 . 82/1991 republicată şi OMFP nr.4.Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate.2. Consecinţe: .II. II. . Registrul Cartea Mare II.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.1.2.2007. 2.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.1. Conducerea contabilităţii II. II.

Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. în cadrul direcţiei. auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor.4. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. .1. materialelor consumabile. nr. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare. Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice. De asemenea. întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate.6. evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. . În baza testărilor realizate. Cauze: .3.2. dar şi din Nota de relaţii nr. . 2. administrator (Interviu nr. echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren. 2. II. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.6. valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. materialelor. 2. II. 2.Pentru evaluarea activităţii auditabile. la nivelul entităţii. În acelaşi timp. 2.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul. la data încheierii contractelor. II.5. 2.Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. Consecinţe: 44 . inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României.1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. Contabilitatea materiilor. la sfârşitul perioadelor de raportare.1. Constatare: . . a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare. pe care le prezentăm în continuare.1. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare.Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing.Inexistenţa.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare. nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat domnului Munteanu Vasile. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată.

1.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. Recomandări: 45 . cont corespondent 542. Recomandări: . 2. În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei.Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale . II. .2. însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă.În data de 30 iunie 2009 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝.Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi. nr. . .Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate.Fixarea unor atribuţii concrete.5.Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. acordată doamnei Gherman Raluca.Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii. De exemplu: . în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. asupra modului de completare al Registrului de casă. Consecinţe: ..Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută. . reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie. Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional.. Constatare: .1. .7.1.Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar.5. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi. Cauze: .Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul. II. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare. 2. 2.4.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. . însă în urma testărilor efectuate (CCI nr. Test nr.5.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte.Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii. . 2. .7. Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte. pe care le prezentăm în continuare.) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie.

Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. .Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate.Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă. .Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea registrului de casă. 81. 2.7. 161.Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor. . . . 2. specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei. Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile. în cazul OP nr. .Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii.Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului. .Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. OP nr. • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. nr. OP nr. • Verificarea întregii arhive a entităţii.Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor.Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei. Cauze: .2. II. • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală. în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora. • Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 46 . coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. 201.2.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată.Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor.Fixarea unor atribuţii concrete.5. Consecinţe: . . OP nr. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul.. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii. .Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. 321. Constatare: . . spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝. .

cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni. cât şi de supervizorul misiunii. liste de control. Organizarea registrelor de X contabilitate. OBIECTIVUL crt. iar pe ultima pagină. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1. 2. De asemenea. Conducerea contabilităţii X 3. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică. Echipa de auditori interni. conform grilei prezentate în continuare. apreciate de către participanţi. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. cu privire la recomandările auditorilor interni. pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă. stadiul implementării acestora. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc. interviuri. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. APRECIERE Nr.2010 Auditor Maricel Radu Notă: Precizăm că în practica. foi de lucru. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. periodic. 47 . Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. Data: 30.III. atât de auditorii interni.11. a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului.

3. 672/2002 privind auditul intern. structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. aprobat de conducerea entităţii.10. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. respectiv să permită în orice moment. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate. a testărilor pe teren. . 2. crt. . 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii.2009 şi a fost efectuată.12. coroborate cu procedurile şi fişele de post.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I. utilizarea şi controlul Registrului de casă.2009 – 31.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat. 48 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC . De asemenea. apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: .01.2010 – 31. aprobate prin OMFP nr. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. stabilirea unor atribuţii concrete.09. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II. după cum urmează: Nr. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea. 1. în perioada 20.Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii. Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2009.2010 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. perioada auditată fiind 01. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate.

Concomitent.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate. pentru întreaga activitate a direcţiei. permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate. auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor. Maricel Radu 49 . precum şi stabilirea unor atribuţii concrete. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice. De asemenea. . în conformitate cu OMFP nr. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat. Data 30. De asemenea. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. 946/2005 privind Codul controlului intern. Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora. Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. . a elaborat un număr de 65 de recomandări.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă.11. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii. scrise şi formalizate.2010 Auditor intern.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte. III. Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. în baza testelor şi analizelor efectuate. aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern.

a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. 50 . prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. a Codului privind conduita etica a auditorului intern.Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate. adică respectarea normelor metodologice.

01. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii.11. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern. 51 .2009-31. Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. concise. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern.2009 Perioada misiunii: 20. scopul. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii.2010-30.2010 Auditor evaluat: Maricel Radu Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii.09. competente.12. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.

Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5. Obiectiv auditat Obs. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10. nu întotdeauna din vina auditatului. iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8.11. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6. crt.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii.conduita auditorilor interni .-31. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14.12. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2. intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit.2009 Perioada misiunii: 20. 52 .09. Misiunea a fost desfăşurată adecvat.2009. X structurată.calitatea discuţiilor 16.claritatea recomandărilor . Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3.01. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult . Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11.2010-30. dinamică şi interesantă 7. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4. 1 2 3 4 5 1.2010 Întocmit: Popescu Ioan . director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică.

2010 Luat la cunoştinţă. Director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau.2010 53 . Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise. • 5 pentru foarte bine. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii. • 2 pentru slab.11. 18. • 3 pentru satisfăcător. 19. Popescu Ioan Data: 30. • 4 pentru bine.17.11. auditori interni: Maricel Radu Data: 30.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful