Universitatea „George Bacovia”

Facultatea: Management-Marketing

Specializarea: Management

STUDIUL DE AUDIT INTERN

Student: Ciuchi Razvan-Mihaita

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1995. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau. Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala Mihail Sadoveanu este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau. 2

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. 3

Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli financiare; alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.). cheltuieli de capital, amortizări; cheltuieli extraordinare.

Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.

4

Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. Organizarea registrelor de contabilitate.
2. 3.

Conducerea contabilităţii. Conducerea activităţii financiare.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor, MARICEL RADU

5

ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. apare orice incompatibilitate personală. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. grupuri. 6 DA X NU X X X X X X X X X X - . sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi.Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Maricel Radu Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15.2010 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale.09. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume.

2010 – 30. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. 213 / 15.09. alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor.09.11. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate.12. Perioada supusă evaluării este 01. discutarea programului intervenţiei la faţa locului.2010 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern. de asemenea.2009 Vă rugăm. prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern.01. 7 .2010 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă.Maricel Radu Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr.2009 – 31.I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2010. urmează ca în perioada 20.

procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. fişele posturilor. vă rugăm să contactaţi pe domnul Maricel Radu. alte rapoarte. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. Cu deosebită consideraţie.Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. regulamentul de organizare şi funcţionare. Auditor. auditor intern. Maricel Radu 8 . vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. coordonatorul misiunii . dosare anterioare care se referă la aceasta temă. rapoartele de audit intern anterioare. I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau. note. organigrama instituţiei Şcoala cu cl.

10.2010 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Radu Data: 09.

209/1976. 500/2002 . 1917/2005 Observa 2. Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1.H. Registrul-jurnal 2. 1850/2004.Legea nr. crt. 512/2004.Decret nr. 10 . 82/ 1991 republicată. . .OMFP nr.Legea nr. 82/ 1991 republicată. 1850/2004.OMFP nr. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12.2010 Nr. . Întocmirea balanţelor de verificare 13. . . 167/1958. Contabilitatea trezoreriei 8. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. . 511/2004.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Pavel Data: 09. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7. 493/2003.Legea nr.OMFP nr. 1553/2003. Contabilitatea transferurilor 11. Registrul-inventar 3.Legea nr. Contabilitatea subvenţiilor 10. nr. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9.OMFP nr. 1753/2004. Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ .Legea contabilităţii nr.10. Cartea Mare 4. . 1851/2004.OMFP nr. 1. . Contabilitatea materiilor şi materialelor. . .Legea contabilităţii nr. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5.Decret nr.G. . .

1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile. . 3.Legea nr. . nr.O.Legea nr.OMFP nr. 2185/2004.Nr.P nr. respectiv creanţelor 15. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14. . 19/2000 . 469/2002. 571/2003. care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 .G.M.Legea nr. . structurate pe 3 obiective. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ . 76/2002 .F. 500/2002 .Legea nr.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16.H. crt.Legea nr. 1577/2003.

Data: 09. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Cartea Mare 2.2010 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2. Contabilitatea imobilizărilor şi 11.01. crt. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. 1.Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10.-31.12. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4. Neactualizarea Registrului-jurnal 3.2009. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7.10. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Registrul-inventar 3. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 .2009 Întocmit: Maricel Radu Nr.

de prelucrare şi a valorii de ieşire. recepţii parţiale şi finale etc. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. crt. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5.) 15. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6.Nr. Contabilitatea datoriilor si creanţelor . Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Contabilitatea materiilor. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor.

Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. Lipsa actelor justificative. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25.Nr. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. bănci sau casierie 30. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Obiective Obiecte auditabile 7. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. crt. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8. Contabilitatea subvenţiilor . Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38.

Nr. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Evidenţa tehnic-operativă . Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. Întocmirea balanţelor de verificare 13. crt. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. 53. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. 51. Obiective Obiecte auditabile 10. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54.

respectiv creanţelor 15. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Observaţi CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE 14. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71.Nr. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 60. 3. evidenţa documentelor cu regim special etc. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. De regulă. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63.). Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. 16 . Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. crt. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. 61. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66.

se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.2010 Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3 P2 – 30% P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate.2009. se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100. PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc. cu nivelurile de apreciere corespunzătoare.01.12.-31.2009 Întocmit: Maricel Radu Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50% Data: 09. însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc.10.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR. 17 .

d.10. al formatului? 2. vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .2009.procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? . Organizarea registrelor de contabilitate .dacă da.v.CLC Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ .2009 Întocmit: Maricel Radu Data: 09.p.01.există elaborat planul general de pază? .pentru activitatea de trezorerie. centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? .aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? .12.aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime.sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? .listările informatice respectă prevederile legale d.-31. şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? .jurnalele.procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? .aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? . aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? . Organizarea contabilităţii . materialelor consumabile.2010 DA NU OBS ACTIVITATEA DE AUDIT 1.există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea .

in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .dacă da.există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? . cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii.la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .dacă da.procedurile existente sunt scrise şi formalizate? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? .există formalizat acest document? .sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? .la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? .la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului .aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? . .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? .există un program anual de formare profesională? . Conducerea activităţii financiare .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? . acest program acoperă toate domeniile? 3.există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? . aceasta este formalizată? .procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? .acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie.există un program anual de formare profesională? .

2010 B. respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate.Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.01.10. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş. . calculatoare. În acelaşi timp. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora. inclusiv a participanţilor la aceasta.-31. . . .2009 Întocmit Maricel Radu A. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit.12. . . telefon Email Semnătur a Data: 09. cum şi cui va fi distribuit). Lista participanţilor: Numele Maricel Radu Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr. .Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern.Stabilirea Şedinţei de închidere.a. ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate.Convenirea asupra unor aspecte procedurale. Auditori interni.2009. după analiza de risc efectuată.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. Auditaţi.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern.Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului. .Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când. semnificaţia acestora. posibilitate de editare etc. dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti. cu termene şi persoane responsabile. a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: . unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc. De asemenea.) .

1.examinarea modelelor de formulare specifice . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: .examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . 1. Observare directă 1. DA X NU X X X OBS.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. aplicabile fiecărei activităţi .Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR.1.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr.existenţa exemplelor în acest sens . 1 Obiectivul I.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . Interviu nr.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului . avizare.2.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a. crt. b.1. 1. X .apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? .

b.5. 1. e.4.1 Lista de control nr. d. e. c.2010 Auditor intern. Lista de control nr.3. prin stornare. 1. corectarea erorilor se realizează. Registrul-inventar a.2. FIAP nr. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1.2. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a.1 FIAP nr. Maricel Radu . examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv.1 TEST nr. ACTIVITATEA DE AUDIT c. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.1.1 Foaie de lucru nr. b. spaţii libere sau file lipsă. Data: 1. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. confirmarea completării Registrului-inventar. crt. X X X 1. înregistrarea registrelor la organele fiscale. 1. în toate cazurile. d.3.3. 1. b.Nr. rezultate din procesele verbale de inventariere. 1. pe baza inventarierii faptice. c. iar volumele sunt în ordinea completării lor. DA NU X OBS.10.2. Registrul Cartea mare a. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate. 1.3.1.2. completarea registrelor fără ştersături. 1. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal. cuprins în bilanţul contabil. confirmarea completării Registrului-inventar. cuprinse în bilanţul contabil. numerotarea şi şnuruirea registrelor.1. X X 1. TEST nr. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv.

10.-31. 1.12. 4. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate.2009 Nr. este o problemă generală. scrise şi formalizate. 2. 8.2009. 6.1.1. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs. Procedura P08: Colectarea dovezilor . 5. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern. 9. 7.2010 Auditor intern. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru.10. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. adresat doamnei Ignătescu Dana. 1.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. Maricel Pavel Notă: Intervievat. Data: 02. motiv pentru care nu se va elabora FIAP. crt. 3. cunoscută la nivelul entităţii publice.01.

jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.82/1991 republicată şi al OMFP nr. privind Completarea Registrului . existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. Data: Auditor intern. b.2010 Maricel Radu INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern . d.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.1 poziţia 1.1.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. .2. c. e.1. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. 1.1. conform Foii de lucru nr.2. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.de asemenea. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. 1.10. 1.2 şi anume: Registrul jurnal a. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.2. s-a stabilit la 33% din populaţia totală. 1.-31. respectiv listările informatice pe 4 luni.2.echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic.1.01.2009. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. 1.12. 05. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: . confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului.1. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.2. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.

1.2010 Auditor intern. Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009. respectiv 4 liste informatice. aferente lunilor martie.FOAIE DE LUCRU NR. Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală.2. Ignătescu Dana .1. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr.10. iunie. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia.1. • • • Data: 05. septembrie. 1.2. decembrie 2009 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. Maricel Radu În prezenţa.

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. 1.01.12. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - . Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic.2009 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. De asemenea. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată şi al OMFP nr.1.2009 – 31.2. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare.

10.2010 Auditor intern. Maricel Radu .- Data: 05.

astfel: • • Registrul inventar: a.10. b. c. pe baza inventarierii faptice. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. adică 100%. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar. poziţia 1. cuprinse în bilanţul contabil. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. 1.inventar. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.1 privind completarea Registrului. respectiv liste de inventariere. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru. rezultate din procesele verbale de inventariere.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.1. cuprins în bilanţul contabil. Data: 06. pentru anul 2009. 1. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. 1. precum şi cele completate la unităţile subordonate. confirmarea completării Registrului-inventar.3.2010 Auditor intern. 1. Maricel Radu • . respectiv coloanele 3.1. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.3.a. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate. confirmarea completării Registrului-inventar. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv.2009.12. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş.12. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar.012009 – 31.3.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. 5 şi 6 din registru. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.3.3. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. 1.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.

dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.10. respectiv coloanele 3.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2009 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.3.31. Maricel Radu .2009.01. 5 şi 6 din registru.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.12. 1. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06.2009.2010 Auditor intern.12.

examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor. OBS. Lista de control nr. • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3. aplicabile fiecărei activităţi . 3. 3 Obiectivul 3.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.1.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a. crt. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.1. Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . 3.1. 3.Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. analiza înregistrărilor în contabilitate. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . . d.2.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. 3. avizare.existenţa exemplelor în acest sens .2.1.2.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. FIAP nr.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor .examinarea modelelor de formulare specifice . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr.2. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr. b. c.aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .

Listă de control nr. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. FIAP nr.3.1. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.10. h.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.2010 Auditor. d. c. f. 3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. Foaie de lucru nr. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. X X X X X TEST nr. crt. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. 3.1. Maricel Radu . 3.Nr. b. g.3.3.3. 3. Data: 22.1. e.1. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal.

2.01. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 65723 din 07. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente.A. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. c. b. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.06.2010 Auditor.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 3.1.10.R.2 astfel: a. încheiat cu S.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe.2009 – 31. Auto Trade S. 3. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.2. încheiate de entitate. Data: 22. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.1.L. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente. 23574 din 02.C. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale. în număr de 3. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică.03. respectiv contractele de achiziţie publică nr. d.1. analiza înregistrărilor în contabilitate. adică 100%. 3. 3 poziţia nr.2009 încheiat de entitate cu S. în scopul achiziţiei de imobilizări.2. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.12.2. potrivit contractelor încheiate.2009. 3. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 3. şi nr. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.C Impex S. Maricel Radu .

10.2010 Auditor. potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr.2009 încheiat cu S. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1.C.2.01. Contract nr. 3. Ascensorul S. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe.1.LISTA DE CONTROL NR. 3. Data: 22.A. crt. Maricel Radu . 54781 din 13. 2.

1. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. Impex S.2009 – 31.C Auto Trade S.C. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale..01.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.A. în contractele de achiziţie publică încheiate cu S.12. În aceste condiţii.10. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Maricel Radu 34 .2009 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor. şi cu S.L.2.R.2010 Auditor. 3.

3. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume. 2. .2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. poziţia nr.3. b.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale. 35 . 3.01. . c.3.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. 3. 3. Astfel. . e. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate.3.12. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.1.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii.1.2 pentru comparabilitatea datelor.2009-31. d. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale. conform Foii de lucru nr.Impozitul pe venitul din salarii. 3.3. g. 3.6. h. f.3. 3.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: .

pasul de selecţie va fi: 4. 2. . .3.2009(1). obiectul auditabil nr. . 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr.01. 3.3.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială.3. privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului.Foaie de lucru nr. 2. Obiectivul nr.05.eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare.Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr. 3. prezentat în Foaia de lucru nr. 3.2009 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31.09.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.1.01.2009(4).2010 Auditor. obiectul auditabil nr.3. Maricel Radu 36 . 31. după cum urmează: .10.6. În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. 3. .1. 30. în care se vor concretiza rezultatele testării. Data: 22.2009(9).populaţia statistică: 12 balanţe de verificare.1. 3.

existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: .2009 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.3. 3. . . diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 37 .Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.Impozitul pe venitul din salarii.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. .FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate.01.12.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.2009-31.

Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni.2010 B. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora. De asemenea. telefon E-mail Semnătura Data 29. 38 .2009 Întocmit: Maricel Radu Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată.11. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.01. • În consecinţă.2009-31. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori.12. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. au fost discutate constatările. eventualelor consecinţe. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor.

asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii.09.11. 38/15.2010-30. . . aprobat de conducerea ISJ Bacau.01. . . realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare. Durata misiunii de audit: 20. 208 din 15.2010 Perioada auditată: 01.OMFP nr.comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii. 672/2002 privind auditul public intern. Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1.asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări. .examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor.09. 672/2002. Organizarea registrelor de contabilitate 2.2009 – 31.audit de conformitate/regularitate.asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv.2009 Scopul acţiunii de auditare constă în: .Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I.2010. 39 .recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice. Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare . precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: . . . Conducerea contabilităţii 3. după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: . Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii.01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr.12. .Planul de audit intern pe anul 2009.Legea nr. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Maricel Radu – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. .confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora.asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate.

.LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. Documentele examinate în cadrul Şcolii Mihail Sadoveanu Bacau privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate.urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor. tabelele punctelor tari şi slabe. chestionare de control intern.balanţele de verificare întocmite periodic. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. implicate şi interesate şi informaţiile primite. Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă .. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri. care trebuie să fie susţinute de documente.FCRI-uri. în principal sunt: analiza riscurilor. liste de control. .CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic. formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor . . 40 .angajamentele bugetare legale.situaţiile financiare anuale. existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. . fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . care pot fi izolate. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. • Listă de verificare .declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate. organizare internă. foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor. tematica în detaliu a misiunii de audit.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate. Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii.statele de salarii. • Chestionarul de control intern . . cuantificate şi măsurate distinct. teste. respectiv: . identificate. programul intervenţiei la faţa locului.garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative.FIAP-uri.CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora. programul de audit intern.registrele de contabilitate. funcţionarea entităţii/structurii auditate. • interviul. . . • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. liste de verificare structurate pe obiective.

CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol. minutele şedinţelor de deschidere. relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.1. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: . de închidere şi de conciliere. II. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. consecinţele şi recomandările formulate. Registrul . .1. obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului.conducerea activităţii financiare. II.fiabilitatea sistemului informatic. cauzele.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. II.elaborarea bilanţului contabil. raportul final de audit intern. din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.1.1.jurnal II. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.- raportul preliminar de audit intern. Constatare: .1. Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Mihail Sadoveanu Bacau: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi. 1. 1. .2. .). pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr.1. Organizare registrelor de contabilitate II.elaborarea contului de execuţie bugetară. 1. De asemenea.organizarea registrelor de contabilitate. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare.2.organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. . urmare a acestor constatări. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru. . prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni. . vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate.conducerea contabilităţii.organizarea arhivării documentelor. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiar41 . Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. . Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.1. fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.organizarea sistemului de raportare.La entitatea auditată.1. .1.

prin ROF-ul entităţii. II. . care nu are personal cu pregătire economică. 1.Elaborarea procedurilor de lucru.Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI.contabile şi se editează lunar.). . 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. fără o distorsionare a conţinutului acestora. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. Consecinţe: .Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. scrise şi formalizate.1. Cauze: . care afectează patrimoniul entităţii.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. .Lipsa unor proceduri de lucru.2. .Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal. necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare.Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal.De asemenea. .Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. Spre exemplu. privind completarea Registruluijurnal. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru. scrise şi formalizate. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. . În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.1.Neefectuarea controlului ierarhic. stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.1.2.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii. în orice moment. Registrul – inventar II. . nu se poate urmări.Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei.Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor. . .82/1991 republicată şi al OMFP nr.Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă. identificarea şi controlul acestora. 1. . 42 . . Recomandări: . . pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice. iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare.Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale.

1.2007. 82/1991 republicată şi OMFP nr. II.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor. . 2.1. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. Consecinţe: . 1. .II. 1. Completarea incorectă a Registrului-inventar.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. Cauze: .3.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.4.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic. II.2.3. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 43 .Realizarea unei acţiuni de control. a modului de valorificare a inventarelor. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.2. din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru. 1. pentru întreaga perioadă auditată. în orice moment.1. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. 2.Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr. . 1.3. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii. respectiv nu este posibil. Conducerea contabilităţii II. II. 5 şi 6 din registru. Registrul Cartea Mare II. .1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.1.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare. Constatare: .3.12.). respectiv coloanele 3. . Recomandări: . .1.Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate.

2. II. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare. 2. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. în cadrul direcţiei. pe care le prezentăm în continuare. echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate. II. . aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate.1. Cauze: . Constatare: . Consecinţe: 44 . . 2. . administrator (Interviu nr. a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare.6. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare.5.1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. nr. . auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor. nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate.1.3.Inexistenţa. la nivelul entităţii. 2. întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate. Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. În baza testărilor realizate. Contabilitatea materiilor.6. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. În acelaşi timp. 2. valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. II. evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României.4.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. la data încheierii contractelor. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor. 2. la sfârşitul perioadelor de raportare. materialelor.Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing.Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. dar şi din Nota de relaţii nr. 2. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat domnului Munteanu Vasile. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată.Pentru evaluarea activităţii auditabile.1. materialelor consumabile. De asemenea.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare.

Consecinţe: . coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi. Cauze: . însă în urma testărilor efectuate (CCI nr. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie.. acordată doamnei Gherman Raluca. .Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. pe care le prezentăm în continuare.În data de 30 iunie 2009 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝.Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006. Constatare: .5. 2.5. . în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul.5.7. De exemplu: . II. . II.7. însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă. 2. nr. 2.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte.Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare.Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi. asupra modului de completare al Registrului de casă. .Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar. Test nr. 2.2.. .Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale . cont corespondent 542.1. .1.) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie. Recomandări: .1. Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte.4.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii. la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută.Fixarea unor atribuţii concrete. În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei. Recomandări: 45 . Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional.Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. . .

2. OP nr. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate. spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝.Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă.Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. 161. în cazul OP nr. .Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate.Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea registrului de casă. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul. . 321. nr. .2. OP nr. Consecinţe: .7. . 2.Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală. Cauze: .Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii.Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei. . Constatare: . • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii. Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile. 2. 81. în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora. II.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. . specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate..Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului. 201.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii.Fixarea unor atribuţii concrete. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei. . • Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 46 .Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor. Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată. • Verificarea întregii arhive a entităţii. . .5. OP nr. . .Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.

pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică.III. a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. APRECIERE Nr. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1. stadiul implementării acestora. apreciate de către participanţi. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc. De asemenea. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. Data: 30.2010 Auditor Maricel Radu Notă: Precizăm că în practica. interviuri. OBIECTIVUL crt. 47 .11. cu privire la recomandările auditorilor interni. Conducerea contabilităţii X 3. liste de control. atât de auditorii interni. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. 2. Organizarea registrelor de X contabilitate. Echipa de auditori interni. periodic. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. iar pe ultima pagină. conform grilei prezentate în continuare. foi de lucru. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. cât şi de supervizorul misiunii. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern.

Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii. respectiv să permită în orice moment. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II. De asemenea. structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii. Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. utilizarea şi controlul Registrului de casă.2010 – 31. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. aprobate prin OMFP nr. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: . astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. a testărilor pe teren. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. 2.09.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I.01. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii.2009 – 31. coroborate cu procedurile şi fişele de post. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2009. 672/2002 privind auditul intern. perioada auditată fiind 01.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. 1. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate.10.2009 şi a fost efectuată. crt. apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern.2010 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile. . după cum urmează: Nr. . aprobat de conducerea entităţii. stabilirea unor atribuţii concrete. 3. în perioada 20. 48 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC .12.

946/2005 privind Codul controlului intern. scrise şi formalizate.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat. precum şi stabilirea unor atribuţii concrete. pentru întreaga activitate a direcţiei. Maricel Radu 49 . . auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice.2010 Auditor intern. Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora. Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate. aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern. III. nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. în baza testelor şi analizelor efectuate. . Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore. Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. în conformitate cu OMFP nr.11. a elaborat un număr de 65 de recomandări. De asemenea. Data 30. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor. CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă. Concomitent. De asemenea.

adică respectarea normelor metodologice. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni. a Codului privind conduita etica a auditorului intern.Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. 50 .

11. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente.2010-30. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern. Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern.2010 Auditor evaluat: Maricel Radu Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii. concise. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii.12.09.01.2009-31. competente. scopul.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2009 Perioada misiunii: 20. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii. 51 .

intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9.2010-30.12.2009. nu întotdeauna din vina auditatului. Misiunea a fost desfăşurată adecvat. X structurată. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate.calitatea discuţiilor 16. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit. iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11. 1 2 3 4 5 1. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4. director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult . iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10. dinamică şi interesantă 7.claritatea recomandărilor . In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13.09.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2009 Perioada misiunii: 20. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii.11. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15.-31. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică.2010 Întocmit: Popescu Ioan .conduita auditorilor interni .01. Obiectiv auditat Obs. crt. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12. 52 . Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2.

• 3 pentru satisfăcător. Director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau. auditori interni: Maricel Radu Data: 30. 18.11. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise. Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător. 19.11. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor. Popescu Ioan Data: 30. • 2 pentru slab.17.2010 53 .2010 Luat la cunoştinţă. • 4 pentru bine. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii. • 5 pentru foarte bine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful