P. 1
Misiune de Audit Intern La Scoala Cu Cls I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau

Misiune de Audit Intern La Scoala Cu Cls I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau

|Views: 924|Likes:
Published by Juve Raz

More info:

Published by: Juve Raz on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

Universitatea „George Bacovia”

Facultatea: Management-Marketing

Specializarea: Management

STUDIUL DE AUDIT INTERN

Student: Ciuchi Razvan-Mihaita

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1995. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau. Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala Mihail Sadoveanu este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau. 2

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. 3

Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli financiare; alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.). cheltuieli de capital, amortizări; cheltuieli extraordinare.

Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.

4

Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. Organizarea registrelor de contabilitate.
2. 3.

Conducerea contabilităţii. Conducerea activităţii financiare.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor, MARICEL RADU

5

ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane. apare orice incompatibilitate personală.2010 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. 6 DA X NU X X X X X X X X X X - .Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Maricel Radu Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume.09. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. grupuri. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs.

2010 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere.Maricel Radu Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia.12. urmează ca în perioada 20.2010 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă.01. alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern. 213 / 15. 7 .11. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor.09.I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2010. Perioada supusă evaluării este 01.2009 – 31.2009 Vă rugăm. prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate. de asemenea. discutarea programului intervenţiei la faţa locului.09.2010 – 30.

dosare anterioare care se referă la aceasta temă. alte rapoarte. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. rapoartele de audit intern anterioare. note. Auditor. organigrama instituţiei Şcoala cu cl. Maricel Radu 8 .Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. vă rugăm să contactaţi pe domnul Maricel Radu. coordonatorul misiunii . Cu deosebită consideraţie. auditor intern. I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau. fişele posturilor. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. regulamentul de organizare şi funcţionare.

2010 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Radu Data: 09.10.

Registrul-inventar 3. crt.H. . Întocmirea balanţelor de verificare 13.Decret nr. 82/ 1991 republicată. 500/2002 .Legea nr. . 1753/2004. 1850/2004.2010 Nr. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6.OMFP nr. Contabilitatea trezoreriei 8. . 1850/2004.Decret nr. 1851/2004. . . 209/1976. 1. 493/2003.OMFP nr. Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1. 511/2004. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5. . 10 . Contabilitatea materiilor şi materialelor.Legea contabilităţii nr. Cartea Mare 4.Legea nr.Legea contabilităţii nr.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Pavel Data: 09. 82/ 1991 republicată.Legea nr. 512/2004. Contabilitatea subvenţiilor 10. nr. Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ . 1553/2003.Legea nr. 1917/2005 Observa 2. . . . 167/1958.OMFP nr. Contabilitatea transferurilor 11. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7. . .10. .OMFP nr.G. Registrul-jurnal 2. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9.OMFP nr.

M. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ . crt. . .H. 500/2002 . Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14. respectiv creanţelor 15. care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 .F. 19/2000 . structurate pe 3 obiective. 1577/2003. nr. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. 469/2002. .Legea nr.O.Legea nr. .P nr.Legea nr.Legea nr. 1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile. 3. 2185/2004. 76/2002 . 571/2003.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16.Nr.OMFP nr.Legea nr.G.

-31.12. crt.2009. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Contabilitatea imobilizărilor şi 11.2010 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1.10. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 . Registrul-inventar 3.Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Neactualizarea Registrului-jurnal 3. 1. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10. Data: 09. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9.2009 Întocmit: Maricel Radu Nr.01. Cartea Mare 2.

Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18.Nr. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. Contabilitatea datoriilor si creanţelor . Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23.) 15. Contabilitatea materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5. de prelucrare şi a valorii de ieşire. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. crt. recepţii parţiale şi finale etc.

bănci sau casierie 30. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. Lipsa actelor justificative. Contabilitatea subvenţiilor . Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35.Nr. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34. crt. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25. Obiective Obiecte auditabile 7. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28.

Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. 51. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42.Nr. Întocmirea balanţelor de verificare 13. Evidenţa tehnic-operativă . 53. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. crt. Obiective Obiecte auditabile 10. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12.

). De regulă. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. Activitatea de plată/încasare a datoriilor.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. evidenţa documentelor cu regim special etc. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni.Nr. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Observaţi CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE 14. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. crt. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 60. 16 . În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. respectiv creanţelor 15. 3. 61.

17 . însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc.2010 Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3 P2 – 30% P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate.2009. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc. se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor. se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100.01. cu nivelurile de apreciere corespunzătoare.10.-31.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR. PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2009 Întocmit: Maricel Radu Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50% Data: 09.12.

2009 Întocmit: Maricel Radu Data: 09. al formatului? 2.aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? .dacă da.pentru activitatea de trezorerie. Organizarea registrelor de contabilitate .aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime. Organizarea contabilităţii .există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? . vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ . centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? .listările informatice respectă prevederile legale d.2010 DA NU OBS ACTIVITATEA DE AUDIT 1.2009.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .v.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? .10.jurnalele.există elaborat planul general de pază? . şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? .procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? . materialelor consumabile.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? .aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? .d.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .12.01.-31.CLC Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea .p. aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .

există un program anual de formare profesională? . aceasta este formalizată? .acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie.la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? .la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? .există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? .există formalizat acest document? . cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii.procedurile existente sunt scrise şi formalizate? .dacă da.la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? .ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? . Conducerea activităţii financiare . .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .dacă da.există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? . in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? .există un program anual de formare profesională? . acest program acoperă toate domeniile? 3.aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? .

Auditori interni.2010 B. a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective.01.Convenirea asupra unor aspecte procedurale. Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: . dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti.Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când. . Auditaţi. unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc. inclusiv a participanţilor la aceasta. De asemenea. ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate. .) . efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. . În acelaşi timp. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş. cum şi cui va fi distribuit). .Stabilirea Şedinţei de închidere.a. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit.12.-31. . posibilitate de editare etc.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern. semnificaţia acestora. .10.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. după analiza de risc efectuată.Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. calculatoare. . inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate. telefon Email Semnătur a Data: 09.Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului.2009.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri.2009 Întocmit Maricel Radu A. cu termene şi persoane responsabile. Lista participanţilor: Numele Maricel Radu Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern. . respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate.

2.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .examinarea modelelor de formulare specifice . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: .1. crt.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR. X .examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . Observare directă 1. b.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. 1 Obiectivul I.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. DA X NU X X X OBS. avizare. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr. 1. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . Interviu nr.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? .existenţa exemplelor în acest sens .1.1. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. 1. aplicabile fiecărei activităţi .identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru .

1 Foaie de lucru nr.2.1 Lista de control nr. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare. completarea registrelor fără ştersături. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. 1. d. b. Lista de control nr. în toate cazurile. cuprinse în bilanţul contabil. crt.1 TEST nr. 1. Registrul-inventar a. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. 1. pe baza inventarierii faptice.1. prin stornare. TEST nr. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1.2. confirmarea completării Registrului-inventar.3. c. b.3. 1. FIAP nr. 1. 1. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate. b. e. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv.3. rezultate din procesele verbale de inventariere. X X X 1. cuprins în bilanţul contabil.2010 Auditor intern. înregistrarea registrelor la organele fiscale. Registrul Cartea mare a. confirmarea completării Registrului-inventar.1. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal.Nr. DA NU X OBS. Maricel Radu .2. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a.1.10.1 FIAP nr. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.2. ACTIVITATEA DE AUDIT c. iar volumele sunt în ordinea completării lor. X X 1.3.4. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. d.5. corectarea erorilor se realizează. 1. Data: 1. numerotarea şi şnuruirea registrelor. e. spaţii libere sau file lipsă. c.

2009 Nr. 6. Procedura P08: Colectarea dovezilor . Data: 02.01.1. 5. cunoscută la nivelul entităţii publice. scrise şi formalizate. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs. este o problemă generală. motiv pentru care nu se va elabora FIAP. crt. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru. 1. 1. 7. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate. 4.-31. 2. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 3. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern.2009.1. adresat doamnei Ignătescu Dana. Maricel Pavel Notă: Intervievat.2010 Auditor intern. 8.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. 9. 10.10.12.

2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate.2.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.1.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.1.2010 Maricel Radu INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern . 1. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.2.2. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: . 05. s-a stabilit la 33% din populaţia totală.1.echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.2009. 1. d. 1. 1. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. Data: Auditor intern.2.1.1. 1. . s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.82/1991 republicată şi al OMFP nr. e. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.10. b. privind Completarea Registrului .01.2. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului.1 poziţia 1.12. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. conform Foii de lucru nr. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.-31. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal. c.2 şi anume: Registrul jurnal a. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare.de asemenea. respectiv listările informatice pe 4 luni.

2. Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală. • • • Data: 05.1. Maricel Radu În prezenţa.FOAIE DE LUCRU NR. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia.2010 Auditor intern.1. 1. Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009. iunie.10. decembrie 2009 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. Ignătescu Dana . aferente lunilor martie. respectiv 4 liste informatice. septembrie. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr.2. 1.

Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.82/1991 republicată şi al OMFP nr.12. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar.1.2. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. 1. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.01.2009 – 31. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic.2009 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - . De asemenea. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.

Maricel Radu .2010 Auditor intern.10.- Data: 05.

10.1 privind completarea Registrului. rezultate din procesele verbale de inventariere. respectiv coloanele 3. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. astfel: • • Registrul inventar: a. 1.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1. 1. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală. b. cuprinse în bilanţul contabil. c. Maricel Radu • . respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. respectiv liste de inventariere. confirmarea completării Registrului-inventar. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.012009 – 31.1. poziţia 1. cuprins în bilanţul contabil. adică 100%.3. Data: 06.2010 Auditor intern. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar.3. 1. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. pe baza inventarierii faptice.12. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr. confirmarea completării Registrului-inventar.inventar.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. 1. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. pentru anul 2009.3.12. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş.3.a. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.2009. 5 şi 6 din registru. 1. precum şi cele completate la unităţile subordonate.3.

dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.31.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. respectiv coloanele 3.10. 1.3.2009.2009 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.12.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2009. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06.2010 Auditor intern.12. 5 şi 6 din registru.01. Maricel Radu .

examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . aplicabile fiecărei activităţi .procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.1. • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3.1.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .1. FIAP nr. OBS. b.Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . 3. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .existenţa exemplelor în acest sens . analiza înregistrărilor în contabilitate.1. 3.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. 3. c.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire.2. d. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. . Lista de control nr.examinarea modelelor de formulare specifice . avizare.2.aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .2. crt.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . 3. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr. 3 Obiectivul 3.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? .2. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr.

Listă de control nr. f.1.Nr. 3. X X X X X TEST nr. g.3. d.3. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS.1.10. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. Maricel Radu .1. c. 3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. 3. 3. crt.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. b.2010 Auditor. e. Data: 22. Foaie de lucru nr. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. FIAP nr.1.3. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.3. h. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.

şi nr. 3. d. b. analiza înregistrărilor în contabilitate.2009.R. 3. Maricel Radu . 3 poziţia nr.2. în număr de 3. încheiat cu S. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente.2. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. adică 100%.2. încheiate de entitate.12.1. 3. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.06. 23574 din 02.2009 încheiat de entitate cu S.2. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. 3.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. respectiv contractele de achiziţie publică nr.A.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică. în scopul achiziţiei de imobilizări.10.2010 Auditor. 3.L. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.03.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.2009 – 31. Data: 22. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Auto Trade S.01.C. potrivit contractelor încheiate.1.2 astfel: a. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale. c. 65723 din 07. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.1.C Impex S.

crt.1.C. 54781 din 13.10. Contract nr. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1. Data: 22.01. Maricel Radu .2. potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr.A. 3. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe.2009 încheiat cu S. 3. 2. Ascensorul S.LISTA DE CONTROL NR.2010 Auditor.

R. în contractele de achiziţie publică încheiate cu S. În aceste condiţii. şi cu S.10.C.. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22.C Auto Trade S. Impex S. 3. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Maricel Radu 34 . 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate.1.12.L.2009 – 31. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr.2009 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.01.A.2. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi.2010 Auditor.

1. f.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a.12.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 3.Impozitul pe venitul din salarii.2009-31.. 2. ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate. Astfel.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr. poziţia nr. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. . . g.3.1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava. conform Foii de lucru nr. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. 3. d.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi.1.6. . CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. 3. 3. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume. 3. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii.2 pentru comparabilitatea datelor. c.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: .Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. 35 . compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. b. h.01. 3. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 3.3. e.3.3.

privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. 2.3.10. 30.01. obiectul auditabil nr. Obiectivul nr. obiectul auditabil nr. .2009(4). Maricel Radu 36 . 3. după cum urmează: .eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare.1. 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr. 31. .2009 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31. în care se vor concretiza rezultatele testării.Foaie de lucru nr. 3.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială. 3.3. 3.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare. Data: 22.2009(9). . .3.09. 2.05. prezentat în Foaia de lucru nr.pasul de selecţie va fi: 4.Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr.3.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31.1.2010 Auditor.01. În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr.1. 3. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.2009(1).6.

.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate. diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. .12.3. CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 37 .2009 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.2009-31.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.01. existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: . .Impozitul pe venitul din salarii. 3.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.

eventualelor consecinţe. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.2010 B.11.12.01. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora. au fost discutate constatările. telefon E-mail Semnătura Data 29. 38 . Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat.2009 Întocmit: Maricel Radu Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr.2009-31. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. De asemenea. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora. • În consecinţă.

.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor. .Planul de audit intern pe anul 2009.2009 – 31.2010. 39 . . după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite. 208 din 15.01.11. Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1.Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I.2010 Perioada auditată: 01.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. . .asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene. .asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate.OMFP nr.Legea nr. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Maricel Radu – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. .asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii. Conducerea contabilităţii 3.2010-30. precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: .asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv.01. 672/2002 privind auditul public intern.12.2009 Scopul acţiunii de auditare constă în: .comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii. Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare .09. .recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice.punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: . Durata misiunii de audit: 20. realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare. . Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii.09. 672/2002.confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora.audit de conformitate/regularitate. Organizarea registrelor de contabilitate 2. aprobat de conducerea ISJ Bacau. 38/15.

existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. care trebuie să fie susţinute de documente. cuantificate şi măsurate distinct.CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora. Documentele examinate în cadrul Şcolii Mihail Sadoveanu Bacau privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate. . Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. programul intervenţiei la faţa locului. . • interviul.registrele de contabilitate.FIAP-uri. . liste de verificare structurate pe obiective. organizare internă. teste.urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor. • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. programul de audit intern. tabelele punctelor tari şi slabe. • Chestionarul de control intern . în principal sunt: analiza riscurilor. chestionare de control intern. 40 .CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic.FCRI-uri.balanţele de verificare întocmite periodic. implicate şi interesate şi informaţiile primite. . tematica în detaliu a misiunii de audit. formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor .statele de salarii.. respectiv: . care pot fi izolate. liste de control.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate. . . fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii.situaţiile financiare anuale. funcţionarea entităţii/structurii auditate. Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri.garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. • Listă de verificare . Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă . identificate. .angajamentele bugetare legale.LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil.declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate. foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor.

2.organizarea sistemului de raportare. Registrul .1. 1.). 1. de închidere şi de conciliere. prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.organizarea arhivării documentelor. . Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: .1. . .fiabilitatea sistemului informatic. urmare a acestor constatări. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr.conducerea activităţii financiare.1.organizarea registrelor de contabilitate. raportul final de audit intern. din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.1. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. cauzele. Constatare: . Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu.jurnal II.elaborarea bilanţului contabil.- raportul preliminar de audit intern.1.organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv.2. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. consecinţele şi recomandările formulate. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate. II.1. Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Mihail Sadoveanu Bacau: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi. obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului.elaborarea contului de execuţie bugetară. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor.1. II. II. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru. . . De asemenea. .conducerea contabilităţii. 1. relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente.1. minutele şedinţelor de deschidere. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiar41 . . Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.1.La entitatea auditată. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol. . Organizare registrelor de contabilitate II.

Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI. . scrise şi formalizate. Registrul – inventar II. .Elaborarea procedurilor de lucru. privind completarea Registruluijurnal.Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal. în orice moment. identificarea şi controlul acestora. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal.82/1991 republicată şi al OMFP nr.Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. .Neefectuarea controlului ierarhic. necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare. nu se poate urmări. . iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare.1. II. prin ROF-ul entităţii. Spre exemplu.Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru. pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice. stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.Lipsa unor proceduri de lucru. care nu are personal cu pregătire economică. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. . .2.1.contabile şi se editează lunar.). Cauze: .Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. . fără o distorsionare a conţinutului acestora. care afectează patrimoniul entităţii. 1. 1.Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale. . astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. .1. 42 .2. Consecinţe: . . scrise şi formalizate.De asemenea.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii. . .Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. Recomandări: .

.3. din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru. 1. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.Realizarea unei acţiuni de control. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.3. 1. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii. Cauze: .2007. Conducerea contabilităţii II.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic.Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.1. Constatare: .Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.II.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. Completarea incorectă a Registrului-inventar. II. 5 şi 6 din registru. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.1.12.1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. II.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare.2. II.1. Registrul Cartea Mare II.). . Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 43 . 1. . respectiv coloanele 3.1.Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate.4.Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor.3. 2. . pentru întreaga perioadă auditată. a modului de valorificare a inventarelor. Consecinţe: . 1. în orice moment.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. 2. .2.3.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. Recomandări: . .Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar. respectiv nu este posibil.1. 82/1991 republicată şi OMFP nr.

Cauze: . administrator (Interviu nr. Constatare: . valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. De asemenea. În acelaşi timp. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. 2.Inexistenţa. auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren.6. II. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare. nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate.Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing. Contabilitatea materiilor. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare. II. pe care le prezentăm în continuare. 2. Consecinţe: 44 .5. . întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate. a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. dar şi din Nota de relaţii nr.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. II. la data încheierii contractelor. 2. în cadrul direcţiei. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. la sfârşitul perioadelor de raportare. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. În baza testărilor realizate. 2. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul. 2.Pentru evaluarea activităţii auditabile. . echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate.1.6.1. Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice.3. nr.1.Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. materialelor.4. la nivelul entităţii. . materialelor consumabile. . evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României.2. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat domnului Munteanu Vasile. 2.

Fixarea unor atribuţii concrete. Constatare: . Recomandări: . De exemplu: . Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional. cont corespondent 542.5.1.. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente.2. acordată doamnei Gherman Raluca. Cauze: . însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă. nr.Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută.Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii. însă în urma testărilor efectuate (CCI nr. asupra modului de completare al Registrului de casă.Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. . II.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. Consecinţe: . 2.Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi.1. .În data de 30 iunie 2009 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝.. II.7. . reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare. 2. . . în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte.Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006.1. Test nr.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte. .5. 2.5.Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi.4. În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei. .7.) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie. 2.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. .Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale . Recomandări: 45 .Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar. la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. pe care le prezentăm în continuare.

• Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 46 . 2.Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor.2. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul.Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. . de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei. 161. în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora. Consecinţe: . OP nr. în cazul OP nr.7. Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile. • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală. . . spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝..Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului. . 201. .Fixarea unor atribuţii concrete.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. Cauze: .Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor.Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea registrului de casă.Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii. nr.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. II. OP nr. .Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor. • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. .5. 321.Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă. specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate. . 2. • Verificarea întregii arhive a entităţii. . Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. .2.Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor. 81. OP nr. .Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei. Constatare: .

Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. Organizarea registrelor de X contabilitate. Conducerea contabilităţii X 3. De asemenea. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. apreciate de către participanţi. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică.2010 Auditor Maricel Radu Notă: Precizăm că în practica. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. liste de control. iar pe ultima pagină. atât de auditorii interni. foi de lucru. conform grilei prezentate în continuare. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. periodic. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern. pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă.11. Data: 30. cu privire la recomandările auditorilor interni. APRECIERE Nr. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni. cât şi de supervizorul misiunii. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc. a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1. interviuri. 47 . 2. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. stadiul implementării acestora. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului.III. Echipa de auditori interni. OBIECTIVUL crt.

1.2009 – 31. 2. a testărilor pe teren.2009 şi a fost efectuată.2010 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile. aprobat de conducerea entităţii. după cum urmează: Nr. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II. perioada auditată fiind 01.09. utilizarea şi controlul Registrului de casă. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. De asemenea. stabilirea unor atribuţii concrete.Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: .12. Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2009. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. crt.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate.2010 – 31. 48 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC . 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea. astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. 672/2002 privind auditul intern. structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii. în perioada 20. coroborate cu procedurile şi fişele de post. . 3. . aprobate prin OMFP nr.01.10. respectiv să permită în orice moment. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.

a elaborat un număr de 65 de recomandări. 946/2005 privind Codul controlului intern.11. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. Concomitent. auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. în baza testelor şi analizelor efectuate.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate. De asemenea. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore. Data 30. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. III. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. pentru întreaga activitate a direcţiei. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice.2010 Auditor intern. De asemenea. Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. scrise şi formalizate. precum şi stabilirea unor atribuţii concrete. în conformitate cu OMFP nr.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte. . . Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor. Maricel Radu 49 . permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate. aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern. Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii. CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă.

adică respectarea normelor metodologice.Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. a Codului privind conduita etica a auditorului intern. a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate. 50 .

12. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. 51 . Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii.2010-30. competente. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare.2009-31.01.2010 Auditor evaluat: Maricel Radu Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii.2009 Perioada misiunii: 20. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. concise.09. scopul. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului.11. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii.

Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii. iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.calitatea discuţiilor 16. Obiectiv auditat Obs. X structurată. director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr.11. dinamică şi interesantă 7. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate. crt.-31. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14.conduita auditorilor interni . 52 . Constatările au fost prezentate într-o maniera logică. intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9.2009.2010-30. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5.12.01. nu întotdeauna din vina auditatului. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10.09.2010 Întocmit: Popescu Ioan . Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult .claritatea recomandărilor . Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2.2009 Perioada misiunii: 20. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11. 1 2 3 4 5 1. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit. Misiunea a fost desfăşurată adecvat.

2010 53 .2010 Luat la cunoştinţă. auditori interni: Maricel Radu Data: 30. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii.17. • 2 pentru slab.11. Popescu Ioan Data: 30. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor. 18. Director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau. Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător. 19.11. • 3 pentru satisfăcător. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise. • 5 pentru foarte bine. • 4 pentru bine.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->