Universitatea „George Bacovia”

Facultatea: Management-Marketing

Specializarea: Management

STUDIUL DE AUDIT INTERN

Student: Ciuchi Razvan-Mihaita

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1995. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau. Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala Mihail Sadoveanu este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau. 2

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. 3

Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli financiare; alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.). cheltuieli de capital, amortizări; cheltuieli extraordinare.

Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.

4

Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. Organizarea registrelor de contabilitate.
2. 3.

Conducerea contabilităţii. Conducerea activităţii financiare.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor, MARICEL RADU

5

Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Maricel Radu Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale.2010 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. grupuri. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. apare orice incompatibilitate personală.09. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane. 6 DA X NU X X X X X X X X X X - . organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs.

2010 – 30. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate. Perioada supusă evaluării este 01. prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern.09. urmează ca în perioada 20.2009 Vă rugăm.09. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor.2010 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. 7 . discutarea programului intervenţiei la faţa locului.11.2009 – 31.2010 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă. alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern.I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2010. de asemenea.12.Maricel Radu Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr.01. 213 / 15.

Cu deosebită consideraţie. regulamentul de organizare şi funcţionare. I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau.Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. alte rapoarte. rapoartele de audit intern anterioare. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. coordonatorul misiunii . Auditor. auditor intern. dosare anterioare care se referă la aceasta temă. organigrama instituţiei Şcoala cu cl. vă rugăm să contactaţi pe domnul Maricel Radu. fişele posturilor. Maricel Radu 8 . note.

10.Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Radu Data: 09.2010 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .

Legea contabilităţii nr. .Legea nr. 1917/2005 Observa 2.OMFP nr.Legea nr. 1. . Cartea Mare 4. 512/2004. .Decret nr.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Pavel Data: 09.Legea contabilităţii nr.OMFP nr. 10 . Contabilitatea transferurilor 11. . Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1. 82/ 1991 republicată.OMFP nr.OMFP nr.2010 Nr. 493/2003.Decret nr. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7. Contabilitatea trezoreriei 8. .Legea nr.10.Legea nr. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Registrul-jurnal 2. Întocmirea balanţelor de verificare 13.G. . Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ . . crt. 1753/2004. 167/1958. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. 209/1976. 82/ 1991 republicată.OMFP nr. Contabilitatea subvenţiilor 10. . 1553/2003. . nr. Contabilitatea materiilor şi materialelor. 1851/2004. 511/2004. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5. Registrul-inventar 3. 1850/2004. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. .H. 500/2002 . . 1850/2004. .

nr. care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 .O.Legea nr. 3.G. 76/2002 . structurate pe 3 obiective. 2185/2004. Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14. respectiv creanţelor 15. 571/2003. 1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile. .Legea nr.Nr.H.Legea nr. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. crt.OMFP nr. 1577/2003. . . 469/2002. 500/2002 .Legea nr.F.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16.Legea nr. .P nr. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ . 19/2000 .M.

Data: 09. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10.10.2010 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1.-31. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2. Contabilitatea imobilizărilor şi 11. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 . Neactualizarea Registrului-jurnal 3. crt. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5.01.Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2.2009. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6.12. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8.2009 Întocmit: Maricel Radu Nr. 1. Cartea Mare 2.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Registrul-inventar 3.

Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. de prelucrare şi a valorii de ieşire. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. crt. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Contabilitatea materiilor. recepţii parţiale şi finale etc. Contabilitatea datoriilor si creanţelor . materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor.) 15.Nr. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17.

Obiective Obiecte auditabile 7. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. crt. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. bănci sau casierie 30. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. Contabilitatea subvenţiilor . Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Lipsa actelor justificative. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29.Nr. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36.

Evidenţa tehnic-operativă .Nr. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. 51. Întocmirea balanţelor de verificare 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42. crt. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52. 53. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Obiective Obiecte auditabile 10. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50.

Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri. crt. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66. evidenţa documentelor cu regim special etc. De regulă. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 60. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69.Nr. respectiv creanţelor 15. 3. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62.). Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Observaţi CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE 14. 61. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. 16 . Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice.

10.-31. se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc. cu nivelurile de apreciere corespunzătoare.01. însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc.12. 17 .2009 Întocmit: Maricel Radu Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50% Data: 09.2009.2010 Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3 P2 – 30% P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate. PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100.

sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? .aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? .CLC Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? . centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? .listările informatice respectă prevederile legale d.2009 Întocmit: Maricel Radu Data: 09.01. Organizarea registrelor de contabilitate .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .există elaborat planul general de pază? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? .există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea . vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .12.10.procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? .2009.p. aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? .v.-31.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .pentru activitatea de trezorerie.2010 DA NU OBS ACTIVITATEA DE AUDIT 1. Organizarea contabilităţii .aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? .jurnalele. al formatului? 2.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? .dacă da. materialelor consumabile.aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ .d. şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? .

există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? .există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .procedurile existente sunt scrise şi formalizate? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? . in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? .există formalizat acest document? . cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii. acest program acoperă toate domeniile? 3. .dacă da.aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? .ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? .la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? .există un program anual de formare profesională? .dacă da.sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .există un program anual de formare profesională? . Conducerea activităţii financiare .la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului .procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? . aceasta este formalizată? .acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? .

unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc. posibilitate de editare etc. .2010 B. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri. .Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate. semnificaţia acestora. telefon Email Semnătur a Data: 09. a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru.Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.Convenirea asupra unor aspecte procedurale. Auditori interni. după analiza de risc efectuată.2009 Întocmit Maricel Radu A. În acelaşi timp.10. . Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: . ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate. calculatoare. Lista participanţilor: Numele Maricel Radu Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr. .Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului.12. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit. . inclusiv a participanţilor la aceasta. Auditaţi. cum şi cui va fi distribuit). . De asemenea.-31.01. . . dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti.) .Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern. respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor.2009.Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când.Stabilirea Şedinţei de închidere.a. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora. efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern. cu termene şi persoane responsabile.

aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .1. b.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului . X . 1.2. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor .identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . 1 Obiectivul I. avizare.existenţa exemplelor în acest sens .apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . 1. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr.1.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. crt. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .1. DA X NU X X X OBS. aplicabile fiecărei activităţi . Observare directă 1. Interviu nr.examinarea modelelor de formulare specifice .procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR.

confirmarea completării Registrului-inventar. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare. 1. Registrul-inventar a. iar volumele sunt în ordinea completării lor. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv.3. Lista de control nr. e. confirmarea completării Registrului-inventar. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1. X X X 1. TEST nr. cuprinse în bilanţul contabil. în toate cazurile.2.5. spaţii libere sau file lipsă.10. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a. prin stornare. X X 1. d. FIAP nr.1 TEST nr. numerotarea şi şnuruirea registrelor.2. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. 1. b.1.2010 Auditor intern.4. e. Data: 1. b.1 FIAP nr.2. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar.1 Foaie de lucru nr.2. 1. corectarea erorilor se realizează. rezultate din procesele verbale de inventariere. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate. Maricel Radu . Registrul Cartea mare a. ACTIVITATEA DE AUDIT c. 1. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. 1. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal. c.3. 1.1 Lista de control nr.Nr. completarea registrelor fără ştersături. DA NU X OBS.1.3.1. crt. c. 1. b. pe baza inventarierii faptice. d.3. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv. cuprins în bilanţul contabil. înregistrarea registrelor la organele fiscale.

adresat doamnei Ignătescu Dana. este o problemă generală.-31.1. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru.2009 Nr. 5. 6.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. 8. 2. Procedura P08: Colectarea dovezilor . 10. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate. 3. 1. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs. Data: 02. scrise şi formalizate. 1.01. Maricel Pavel Notă: Intervievat. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 7. motiv pentru care nu se va elabora FIAP.10. cunoscută la nivelul entităţii publice. 4.2010 Auditor intern.12.2009. crt. 9.1. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern.

2010 Maricel Radu INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern .jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. conform Foii de lucru nr.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.2.2.2009. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.82/1991 republicată şi al OMFP nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.1. b. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. d.2. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului.1.2.12.01. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. c. privind Completarea Registrului .-31. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. 1. 1. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. 1. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.10.1. .1. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. Data: Auditor intern. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: .1. 1. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. 05. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.2 şi anume: Registrul jurnal a.echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. respectiv listările informatice pe 4 luni. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. 1.de asemenea. e.2. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. s-a stabilit la 33% din populaţia totală.1 poziţia 1.

• • • Data: 05. decembrie 2009 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală.2.10.1. Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009. 1.1. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia. aferente lunilor martie. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr.2010 Auditor intern. septembrie.2. Maricel Radu În prezenţa.FOAIE DE LUCRU NR. respectiv 4 liste informatice. Ignătescu Dana . iunie. 1.

De asemenea.2. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.01.12. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - . 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.82/1991 republicată şi al OMFP nr. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1.2009 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată. Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. 1.2009 – 31.

- Data: 05. Maricel Radu .10.2010 Auditor intern.

2010 Auditor intern.a. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.1. pe baza inventarierii faptice.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. 1. adică 100%. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. confirmarea completării Registrului-inventar. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv.10. b. 1.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. respectiv coloanele 3.1 privind completarea Registrului.3. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. 1. Maricel Radu • .012009 – 31.12. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar. 1. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. 1. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar.inventar. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate.3.1. astfel: • • Registrul inventar: a. respectiv liste de inventariere. cuprinse în bilanţul contabil.3.2009. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr.3.12. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite. rezultate din procesele verbale de inventariere.3. confirmarea completării Registrului-inventar. c. 5 şi 6 din registru. cuprins în bilanţul contabil. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. Data: 06. poziţia 1. pentru anul 2009. precum şi cele completate la unităţile subordonate.

10.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.2009.2010 Auditor intern. 5 şi 6 din registru.01.31.2009.12.12.2009 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. 1. Maricel Radu .3. respectiv coloanele 3.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.

apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . 3. OBS. FIAP nr. 3.2. Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . c. aplicabile fiecărei activităţi . urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .1.2.examinarea modelelor de formulare specifice .garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. analiza înregistrărilor în contabilitate. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.1. 3.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr.2. d. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. 3 Obiectivul 3.1. crt. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a. avizare.existenţa exemplelor în acest sens . ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .2. Lista de control nr.Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr. .1. b. 3.

3. X X X X X TEST nr. 3. c. 3. Foaie de lucru nr.3.2010 Auditor. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. e. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. crt. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. 3.3.10.1.1.1. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. d. b. Listă de control nr. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale. f. h.3. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. g. FIAP nr. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a.Nr.1. Data: 22.3. Maricel Radu .

analiza înregistrărilor în contabilitate. 3. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1.1. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.10.2. potrivit contractelor încheiate. încheiate de entitate. 65723 din 07. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 3. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. Data: 22.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe. adică 100%. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică. Auto Trade S. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.C Impex S. 3.C. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.R. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor. încheiat cu S.2009 încheiat de entitate cu S.1. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. b.2. 3 poziţia nr.2010 Auditor. în scopul achiziţiei de imobilizări.2 astfel: a. 23574 din 02.01. respectiv contractele de achiziţie publică nr.A. d. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale.2. 3.12. în număr de 3.03.2009. c.2009 – 31. Maricel Radu . şi nr.L.06. 3.2.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.

2009 încheiat cu S.2010 Auditor. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe. 3. crt. potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr.A.2.LISTA DE CONTROL NR.C. Maricel Radu . Data: 22.1. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1.10. 54781 din 13. 3. 2. Contract nr.01. Ascensorul S.

Impex S.1..10.01. în contractele de achiziţie publică încheiate cu S.A. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate.2009 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr. şi cu S. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22. 3.R.2009 – 31.C.L. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.12. Maricel Radu 34 .2.C Auto Trade S. În aceste condiţii. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi.2010 Auditor.

g.1.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. .. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: . • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 2. f. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. 3. d. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.1. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. Astfel.12. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.6.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. 3.3. 3. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. . ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. 3. e.Impozitul pe venitul din salarii. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. 35 . poziţia nr. .1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava.01. 3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. h. 3. c.3. b.3.2009-31.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. conform Foii de lucru nr. 3.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.3.2 pentru comparabilitatea datelor.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi.3.

În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31.1.1.2009(9).2009(1). 31.3.10.3.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare. 3.pasul de selecţie va fi: 4. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare. obiectul auditabil nr. în care se vor concretiza rezultatele testării. 3. 3.6. 3. obiectul auditabil nr. Maricel Radu 36 . . 3. 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr. privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. . prezentat în Foaia de lucru nr. după cum urmează: .01.2010 Auditor.2009(4).Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr.09. Obiectivul nr. 2.3. Data: 22. . 2. .1.2009 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31.3.Foaie de lucru nr.05.01. 30.

existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: .01.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.12. 3. CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 37 .3. . prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. . diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.Impozitul pe venitul din salarii.2009-31.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. .2009 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.

şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora. Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor.11. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. De asemenea.2009 Întocmit: Maricel Radu Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr.2009-31. eventualelor consecinţe. 38 . au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat.2010 B. telefon E-mail Semnătura Data 29. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate. • În consecinţă.12.Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată. au fost discutate constatările. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora.01.

Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii. . . după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite.01. 672/2002. 39 .asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene. . .Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I.2010-30. .2009 – 31. realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare. . Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare . 208 din 15.comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii.confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Maricel Radu – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr.asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate.asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii.2010.punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări.Legea nr. .2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1.09.recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice.2010 Perioada auditată: 01.OMFP nr. Organizarea registrelor de contabilitate 2.11. .01. precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: .09. Durata misiunii de audit: 20. aprobat de conducerea ISJ Bacau.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor. Conducerea contabilităţii 3.2009 Scopul acţiunii de auditare constă în: .12. 38/15. 672/2002 privind auditul public intern.Planul de audit intern pe anul 2009. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: .asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv.audit de conformitate/regularitate. .

• Chestionarul de control intern . . Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă .FCRI-uri. • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. cuantificate şi măsurate distinct. liste de control.angajamentele bugetare legale.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate. tematica în detaliu a misiunii de audit. .situaţiile financiare anuale. formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor .CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic.CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora.declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate. Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii. foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor. care pot fi izolate. programul de audit intern. .balanţele de verificare întocmite periodic. liste de verificare structurate pe obiective.statele de salarii.garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. . . Documentele examinate în cadrul Şcolii Mihail Sadoveanu Bacau privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate. funcţionarea entităţii/structurii auditate. fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. identificate. 40 . în principal sunt: analiza riscurilor. • interviul. teste.FIAP-uri.LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. programul intervenţiei la faţa locului. care trebuie să fie susţinute de documente. chestionare de control intern. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. tabelele punctelor tari şi slabe.. . organizare internă.registrele de contabilitate. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri. implicate şi interesate şi informaţiile primite. . respectiv: .urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor. • Listă de verificare .

Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. raportul final de audit intern. .organizarea sistemului de raportare. din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. .elaborarea bilanţului contabil. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Mihail Sadoveanu Bacau: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi.1.elaborarea contului de execuţie bugetară. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. De asemenea. . relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate.2.organizarea arhivării documentelor.2.organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv. .1.fiabilitatea sistemului informatic. cauzele. consecinţele şi recomandările formulate.1.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu.1. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare.organizarea registrelor de contabilitate. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. . . obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului. de închidere şi de conciliere. .La entitatea auditată.conducerea activităţii financiare. prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni.).conducerea contabilităţii. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiar41 . II.1. minutele şedinţelor de deschidere. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: .1.1. Organizare registrelor de contabilitate II. . II. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general.jurnal II.1. Registrul .1. 1. 1.- raportul preliminar de audit intern. 1. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru. II. urmare a acestor constatări. Constatare: . fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor.

Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI.Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal. .Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. .Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale. Recomandări: . în orice moment.2.Elaborarea procedurilor de lucru.1. pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare. 1. Consecinţe: . Cauze: .82/1991 republicată şi al OMFP nr. nu se poate urmări. 42 . .Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal. .Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. . identificarea şi controlul acestora. care afectează patrimoniul entităţii. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor. . scrise şi formalizate. II.1.1. .Neefectuarea controlului ierarhic.Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. privind completarea Registruluijurnal. Registrul – inventar II. Spre exemplu. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.2.contabile şi se editează lunar.). stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. .Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă. scrise şi formalizate. . iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare.Lipsa unor proceduri de lucru. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.De asemenea. prin ROF-ul entităţii. fără o distorsionare a conţinutului acestora.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii. . . 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. care nu are personal cu pregătire economică. 1. .

Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate. II.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.2007.3. 1. . Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 43 . identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. 5 şi 6 din registru. 1. Recomandări: . 1.II.1.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic.1. 82/1991 republicată şi OMFP nr. respectiv nu este posibil.Realizarea unei acţiuni de control.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.). pentru întreaga perioadă auditată. din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru. Consecinţe: .3.12.3. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare. .Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii.2.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. Completarea incorectă a Registrului-inventar. în orice moment. a modului de valorificare a inventarelor.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.1. .Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr.4. Conducerea contabilităţii II. Cauze: .3. .Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar.1. Registrul Cartea Mare II. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. Constatare: . 2.1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. 2. . II.2. . respectiv coloanele 3. 1. II.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.1.

pe care le prezentăm în continuare. auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate.1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. . .Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. materialelor consumabile. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar.3.Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing. nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate. Consecinţe: 44 . valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.6. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul. a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate.2.6. echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate. II.Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. dar şi din Nota de relaţii nr. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor. 2. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren. materialelor. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. nr. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat domnului Munteanu Vasile. În acelaşi timp. 2. 2.Pentru evaluarea activităţii auditabile. II. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. administrator (Interviu nr. 2. la nivelul entităţii. . Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice. 2.1. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. 2.Inexistenţa. În baza testărilor realizate. evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. Contabilitatea materiilor.5. . Constatare: .4. la data încheierii contractelor. în cadrul direcţiei. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare.1. la sfârşitul perioadelor de raportare.1. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare. De asemenea. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. Cauze: . II.

Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. . . În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte. Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte. Consecinţe: . Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional. II.Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii. . .2. . la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.1. . 2.. acordată doamnei Gherman Raluca. însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă. Recomandări: .5. Constatare: . însă în urma testărilor efectuate (CCI nr.Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar.Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi. .1. 2.Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale .. cont corespondent 542. II. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare. pe care le prezentăm în continuare.) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie.Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006.Fixarea unor atribuţii concrete. Cauze: .1. 2.Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie.5. 2.7. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi. Recomandări: 45 . . nr.Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii. De exemplu: . Test nr.În data de 30 iunie 2009 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝. asupra modului de completare al Registrului de casă.Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.5.7.4.

. .2. 161. Consecinţe: . 201. 2. • Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 46 .Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. . . care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii..Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. • Verificarea întregii arhive a entităţii.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. . .Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. OP nr.Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei.Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea registrului de casă.2.Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor.Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii. .Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului. II. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei. . spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝. 2.Fixarea unor atribuţii concrete. Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul. . Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile. în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora. • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală.Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă. 81.Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor. . OP nr.Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor.5. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate. OP nr. în cazul OP nr.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate. Constatare: . Cauze: . . • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.7. 321. nr.

Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. Conducerea contabilităţii X 3. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern.2010 Auditor Maricel Radu Notă: Precizăm că în practica. atât de auditorii interni. periodic. pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă. apreciate de către participanţi. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. 47 . stadiul implementării acestora. APRECIERE Nr. Organizarea registrelor de X contabilitate.11. OBIECTIVUL crt. cât şi de supervizorul misiunii. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni. De asemenea. iar pe ultima pagină. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. Data: 30. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică. cu privire la recomandările auditorilor interni. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc. a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. 2. liste de control. conform grilei prezentate în continuare.III. foi de lucru. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. Echipa de auditori interni. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. interviuri. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1.

09. aprobate prin OMFP nr. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr. perioada auditată fiind 01. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II. aprobat de conducerea entităţii. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii. . respectiv să permită în orice moment. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. 48 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC . a testărilor pe teren.2010 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile. după cum urmează: Nr.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: .2009 şi a fost efectuată. 3.12. 672/2002 privind auditul intern. Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern. De asemenea. coroborate cu procedurile şi fişele de post. 2. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.2009 – 31. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate. utilizarea şi controlul Registrului de casă.2010 – 31.Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2009. astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.01. în perioada 20.10.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea. crt.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I. 1. . structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii. stabilirea unor atribuţii concrete.

pentru întreaga activitate a direcţiei. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. De asemenea. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate. Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii. Maricel Radu 49 . în baza testelor şi analizelor efectuate.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte. 946/2005 privind Codul controlului intern. . nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia. Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat. CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. în conformitate cu OMFP nr. precum şi stabilirea unor atribuţii concrete. a elaborat un număr de 65 de recomandări. Data 30. III. Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora. Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. Concomitent. . aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern. De asemenea. permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate.2010 Auditor intern. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor. auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi.11. scrise şi formalizate.

Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate. a Codului privind conduita etica a auditorului intern. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. adică respectarea normelor metodologice. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni. 50 .

09.2009 Perioada misiunii: 20.2010 Auditor evaluat: Maricel Radu Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii. scopul. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii.2009-31.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern.11. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. 51 . respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare.2010-30. competente. Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată.12. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului. concise.01. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern.

crt. X structurată. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2.-31.conduita auditorilor interni . Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15.2009 Perioada misiunii: 20. Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11. 1 2 3 4 5 1.01.2010-30. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4.09.calitatea discuţiilor 16.2009. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10. nu întotdeauna din vina auditatului. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13.2010 Întocmit: Popescu Ioan . Obiectiv auditat Obs. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii.12. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12. iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult .Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9.11.claritatea recomandărilor . dinamică şi interesantă 7. director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3. 52 . Misiunea a fost desfăşurată adecvat.

17. • 3 pentru satisfăcător. 19. • 4 pentru bine. Popescu Ioan Data: 30. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise.2010 Luat la cunoştinţă. • 5 pentru foarte bine. • 2 pentru slab.11.2010 53 . Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor. auditori interni: Maricel Radu Data: 30. 18. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii. Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător. Director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau.11.