P. 1
Misiune de Audit Intern La Scoala Cu Cls I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau

Misiune de Audit Intern La Scoala Cu Cls I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau

|Views: 754|Likes:
Published by Juve Raz

More info:

Published by: Juve Raz on Jan 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/30/2014

pdf

text

original

Universitatea „George Bacovia”

Facultatea: Management-Marketing

Specializarea: Management

STUDIUL DE AUDIT INTERN

Student: Ciuchi Razvan-Mihaita

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1995. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau. Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala Mihail Sadoveanu este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau. 2

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. 3

Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli financiare; alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.). cheltuieli de capital, amortizări; cheltuieli extraordinare.

Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.

4

Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. Organizarea registrelor de contabilitate.
2. 3.

Conducerea contabilităţii. Conducerea activităţii financiare.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor, MARICEL RADU

5

ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit. apare orice incompatibilitate personală.09.2010 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. 6 DA X NU X X X X X X X X X X - . externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi.Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Maricel Radu Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. grupuri.

alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.11.01. prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern.09. Perioada supusă evaluării este 01. 213 / 15.2010 – 30.12.Maricel Radu Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 7 .09.I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2010. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor.2010 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă. urmează ca în perioada 20. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate. discutarea programului intervenţiei la faţa locului. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere.2009 Vă rugăm.2009 – 31.2010 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl. de asemenea.

regulamentul de organizare şi funcţionare. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. fişele posturilor.Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. vă rugăm să contactaţi pe domnul Maricel Radu. dosare anterioare care se referă la aceasta temă. note. Auditor. Cu deosebită consideraţie. alte rapoarte. rapoartele de audit intern anterioare. Maricel Radu 8 . auditor intern. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. organigrama instituţiei Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau. coordonatorul misiunii .

Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Radu Data: 09.10.2010 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .

Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Pavel Data: 09.OMFP nr. .H.Legea nr.OMFP nr.Legea nr. 1917/2005 Observa 2. Contabilitatea transferurilor 11. Cartea Mare 4. . 1851/2004. 512/2004. Contabilitatea materiilor şi materialelor. Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1. .10. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Registrul-inventar 3. . 1850/2004.Legea nr.G. nr. . Contabilitatea trezoreriei 8. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5.OMFP nr. crt. 82/ 1991 republicată. . 1753/2004. 82/ 1991 republicată. .OMFP nr.Decret nr. Contabilitatea subvenţiilor 10. Registrul-jurnal 2. 1850/2004.OMFP nr. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. . Întocmirea balanţelor de verificare 13. 1553/2003.2010 Nr. 500/2002 . . .Legea contabilităţii nr. 1. 493/2003. .Legea nr. .Legea contabilităţii nr. 10 . 209/1976. 167/1958.Decret nr. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ . Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7. 511/2004.

Legea nr. 2185/2004.Legea nr. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ . 469/2002.P nr. 571/2003. care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 . 76/2002 . structurate pe 3 obiective.Legea nr. 500/2002 .OMFP nr. 19/2000 .F. .O. crt. Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14. .Legea nr. 1577/2003. Activitatea de plată/încasare a datoriilor.G. 1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile.Legea nr. . nr.Nr.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. 3. .M. respectiv creanţelor 15.H.

Contabilitatea imobilizărilor şi 11. Data: 09. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2.Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1.01.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2.10. crt.2009.12. Neactualizarea Registrului-jurnal 3.2009 Întocmit: Maricel Radu Nr. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 . Cartea Mare 2.-31. 1. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10.2010 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8. Registrul-inventar 3. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4.

Contabilitatea datoriilor si creanţelor . de prelucrare şi a valorii de ieşire. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24.Nr.) 15. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. crt. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Contabilitatea materiilor. recepţii parţiale şi finale etc. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii.

Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8. bănci sau casierie 30. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28.Nr. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32. Obiective Obiecte auditabile 7. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26. Contabilitatea subvenţiilor . Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. crt. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25. Lipsa actelor justificative.

Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. crt. Evidenţa tehnic-operativă . Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. 53.Nr. Obiective Obiecte auditabile 10. 51. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Întocmirea balanţelor de verificare 13. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44.

se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Observaţi CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE 14. Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni.). 61. crt. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. 16 . În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. 3. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 60. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. De regulă. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. respectiv creanţelor 15. evidenţa documentelor cu regim special etc. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile.Nr. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68.

se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100.2009.01. 17 . În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc. însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc. cu nivelurile de apreciere corespunzătoare.-31.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR. se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.12. PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2009 Întocmit: Maricel Radu Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50% Data: 09.2010 Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3 P2 – 30% P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate.10.

-31. centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? . Organizarea registrelor de contabilitate .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? .aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .pentru activitatea de trezorerie. materialelor consumabile.2010 DA NU OBS ACTIVITATEA DE AUDIT 1.dacă da.jurnalele. şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? .v.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .01.sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? .aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? .există elaborat planul general de pază? . Organizarea contabilităţii .INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ .există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? .d.aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .2009.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? . vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea . aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? .12.10. al formatului? 2.CLC Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .p.procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? .2009 Întocmit: Maricel Radu Data: 09.listările informatice respectă prevederile legale d.

acest program acoperă toate domeniile? 3.dacă da.la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? .dacă da.există un program anual de formare profesională? .procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? . Conducerea activităţii financiare .la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? .există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? .există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? .la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului . in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? .există un program anual de formare profesională? .există formalizat acest document? .acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie. .ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? . aceasta este formalizată? .sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? .aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? . cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .procedurile existente sunt scrise şi formalizate? .

efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru.Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. .Stabilirea Şedinţei de închidere. calculatoare.Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când. dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti. . a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern.01. .) . cum şi cui va fi distribuit).Convenirea asupra unor aspecte procedurale. semnificaţia acestora. unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş.-31. respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit. . respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate. posibilitate de editare etc.2009 Întocmit Maricel Radu A.2009. Auditaţi. În acelaşi timp. după analiza de risc efectuată.12. telefon Email Semnătur a Data: 09. . Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: .10. Auditori interni.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate. . De asemenea. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri. .Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate.a. cu termene şi persoane responsabile.2010 B. inclusiv a participanţilor la aceasta. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora. Lista participanţilor: Numele Maricel Radu Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr. .

ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr. b. DA X NU X X X OBS. 1.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. crt. X .existenţa exemplelor în acest sens .examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . 1. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.2.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a. avizare.1. Interviu nr.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . aplicabile fiecărei activităţi .identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . Observare directă 1.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .1.examinarea modelelor de formulare specifice .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . 1 Obiectivul I. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate.1.

Registrul Cartea mare a.1 Lista de control nr. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. cuprins în bilanţul contabil. Maricel Radu . respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. X X X 1.1.4. ACTIVITATEA DE AUDIT c.1 FIAP nr. b. e. cuprinse în bilanţul contabil. spaţii libere sau file lipsă. X X 1. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a.2. iar volumele sunt în ordinea completării lor.3. DA NU X OBS. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv. d.5. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare. e.2. Registrul-inventar a. 1. crt.1. FIAP nr.3. 1. 1. Data: 1. confirmarea completării Registrului-inventar.3. prin stornare.Nr. Lista de control nr. 1.1. numerotarea şi şnuruirea registrelor. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.2. pe baza inventarierii faptice. rezultate din procesele verbale de inventariere. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1. în toate cazurile. corectarea erorilor se realizează. b. c.3. 1. b.2. confirmarea completării Registrului-inventar. 1. TEST nr. c. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. 1. completarea registrelor fără ştersături.10. înregistrarea registrelor la organele fiscale. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal. d.1 Foaie de lucru nr.2010 Auditor intern.1 TEST nr.

Maricel Pavel Notă: Intervievat.-31. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern. 8. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate. Procedura P08: Colectarea dovezilor . 7. 3. 1.2009 Nr. Data: 02. cunoscută la nivelul entităţii publice. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2010 Auditor intern. este o problemă generală. 9. 2. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs.01. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru.1.12. 4. 10. adresat doamnei Ignătescu Dana.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. 1. motiv pentru care nu se va elabora FIAP. 5.1. crt. 6.10. scrise şi formalizate.2009.

examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal. 1. Data: Auditor intern.1. 1. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. 05. b.1. 1.2. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.1. 1. conform Foii de lucru nr.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului. privind Completarea Registrului . Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.2 şi anume: Registrul jurnal a.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. . Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.1 poziţia 1.1. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.10. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: . s-a stabilit la 33% din populaţia totală.2. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.82/1991 republicată şi al OMFP nr. d.2.2. c.2009. e.1. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.12. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.01. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.2010 Maricel Radu INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern .jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. 1. respectiv listările informatice pe 4 luni. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.de asemenea.-31.echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare.2.

• • • Data: 05.2. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia. aferente lunilor martie. decembrie 2009 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.1. Ignătescu Dana .2010 Auditor intern.10. septembrie.2.FOAIE DE LUCRU NR. respectiv 4 liste informatice. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr. Maricel Radu În prezenţa. 1. iunie. 1. Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009.1. Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală.

de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar. Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic.2. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 1. De asemenea.2009 – 31. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991 republicată şi al OMFP nr. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.1.2009 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - .12. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.01.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.

2010 Auditor intern.10.- Data: 05. Maricel Radu .

Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 1. pentru anul 2009. b. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar.3.inventar.3. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar. confirmarea completării Registrului-inventar.12. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite. adică 100%. c. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.3. poziţia 1. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru.3. cuprinse în bilanţul contabil. 1. Data: 06.a. Maricel Radu • . confirmarea completării Registrului-inventar. rezultate din procesele verbale de inventariere. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. respectiv coloanele 3.3.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1 privind completarea Registrului. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. astfel: • • Registrul inventar: a. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală.2010 Auditor intern.10. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv.1.2009. • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate. 5 şi 6 din registru. pe baza inventarierii faptice. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. respectiv liste de inventariere. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. 1. precum şi cele completate la unităţile subordonate.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar. cuprins în bilanţul contabil.1. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. 1. 1.012009 – 31.12.

01.10.31. 5 şi 6 din registru.3. 1.12. Maricel Radu .2010 Auditor intern.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2009 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.12. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06.2009. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. respectiv coloanele 3.2009.

examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . OBS. aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. 3 Obiectivul 3.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr. Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: . avizare. Lista de control nr. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.1.2. c. 3.2. 3. 3.1. .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . b.Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR.1.2. FIAP nr.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru .1. d.examinarea modelelor de formulare specifice . 3. aplicabile fiecărei activităţi . urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente.2. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice . analiza înregistrărilor în contabilitate. crt. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a.existenţa exemplelor în acest sens . examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.

3.1. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a. 3. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. FIAP nr.1. 3.3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. X X X X X TEST nr. c. crt. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.1. b. e. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. d. g.10.Nr.3. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS.1. 3. Maricel Radu . Foaie de lucru nr.3.2010 Auditor. Data: 22. h. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. f. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.3. Listă de control nr.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi. 3.

Maricel Radu . încheiat cu S.2010 Auditor.C Impex S. 23574 din 02. Data: 22.1.2.2009. Auto Trade S. analiza înregistrărilor în contabilitate. potrivit contractelor încheiate. 3.2. 3.12. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe. adică 100%.2 astfel: a. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor. 3. încheiate de entitate. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr.2. în număr de 3. urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente.1.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.2009 – 31. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. b. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.01.A.R.1. 3 poziţia nr. 3. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente.C. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică.03. 65723 din 07. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.L.10. d. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.2009 încheiat de entitate cu S. c. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică. în scopul achiziţiei de imobilizări. şi nr. respectiv contractele de achiziţie publică nr.06. 3.

10. 2.1. Maricel Radu . potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr.01. crt.LISTA DE CONTROL NR. 54781 din 13. Data: 22. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1. 3.A.2010 Auditor. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe. 3. Ascensorul S.C. Contract nr.2009 încheiat cu S.2.

• Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi.01.A. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr.10. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale. 3. Maricel Radu 34 .2009 – 31.. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. şi cu S.C.R.12.2009 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor. în contractele de achiziţie publică încheiate cu S.C Auto Trade S. Impex S.1.2.L. În aceste condiţii.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.2010 Auditor. CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22.

compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.1.2 pentru comparabilitatea datelor. g. 3. 3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate. 2. c. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. poziţia nr. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal.2009-31. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale. f. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. 3. d. existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: . e. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. 3.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr. 3.Impozitul pe venitul din salarii.12. 35 . Astfel. .3. conform Foii de lucru nr.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a. . 3.3.6.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. h. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. 3. .3. ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr.01. b. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale.3.1.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii.1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate.

2009 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31.6. . 3.1. 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr. . obiectul auditabil nr.3. .01. 31. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.1. 30. 3.2009(1). în care se vor concretiza rezultatele testării. 2. 3. după cum urmează: .1. 3. În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. prezentat în Foaia de lucru nr.01.2010 Auditor.2009(4). Obiectivul nr.Foaie de lucru nr. .eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare.2009(9). 2.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare. 3.pasul de selecţie va fi: 4. privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. Maricel Radu 36 .10. obiectul auditabil nr.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială.eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31.09.05.3.Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr.3.3. Data: 22.

2009 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.Impozitul pe venitul din salarii.2009-31.01. . CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 37 .1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. 3. existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: .FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat. . prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate. .12.3.

eventualelor consecinţe. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final. • În consecinţă. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni.11. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor.01.Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. 38 .2009-31. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor.12.2010 B. De asemenea. Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni.2009 Întocmit: Maricel Radu Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora. au fost discutate constatările. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora. Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat. telefon E-mail Semnătura Data 29. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate.

audit de conformitate/regularitate.asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.09. .09. . INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Maricel Radu – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr. Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii. . Conducerea contabilităţii 3.2010. Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: .01. 672/2002.punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări.2009 – 31.recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice. realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare.2009 Scopul acţiunii de auditare constă în: .asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv.OMFP nr. Organizarea registrelor de contabilitate 2. 672/2002 privind auditul public intern. 208 din 15.01. .11. după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite.examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor. Durata misiunii de audit: 20. . .Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I. . 39 .2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. .asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate. Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare .Legea nr.12.asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii. 38/15. precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: .comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii.confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora.2010-30. . aprobat de conducerea ISJ Bacau.Planul de audit intern pe anul 2009.2010 Perioada auditată: 01.

teste.FIAP-uri. . programul intervenţiei la faţa locului. • Listă de verificare . .LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. care trebuie să fie susţinute de documente.garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente.statele de salarii. .CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora. organizare internă. respectiv: . note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. care pot fi izolate. chestionare de control intern.. liste de verificare structurate pe obiective. Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri. Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă . identificate. liste de control. • interviul.documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate.situaţiile financiare anuale. foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor. 40 . Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor .CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic.angajamentele bugetare legale.balanţele de verificare întocmite periodic. . Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. funcţionarea entităţii/structurii auditate. • Chestionarul de control intern . cuantificate şi măsurate distinct. existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. Documentele examinate în cadrul Şcolii Mihail Sadoveanu Bacau privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate. fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate .declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate. . programul de audit intern.FCRI-uri. tematica în detaliu a misiunii de audit.urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor.registrele de contabilitate. în principal sunt: analiza riscurilor. tabelele punctelor tari şi slabe. . implicate şi interesate şi informaţiile primite. Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii. .

2. cauzele. . fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor. Organizare registrelor de contabilitate II.elaborarea contului de execuţie bugetară.organizarea arhivării documentelor. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. urmare a acestor constatări. 1. 1. 1. . . .1.organizarea registrelor de contabilitate.). Constatare: . .1.organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv. Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Mihail Sadoveanu Bacau: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi.La entitatea auditată.fiabilitatea sistemului informatic.conducerea activităţii financiare.2.1.elaborarea bilanţului contabil. de închidere şi de conciliere. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiar41 . relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente. consecinţele şi recomandările formulate.1. . prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni.1. II. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.jurnal II. . obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. raportul final de audit intern.- raportul preliminar de audit intern.1. De asemenea. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru. minutele şedinţelor de deschidere. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate. II. II.1.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. Registrul .organizarea sistemului de raportare. Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor.conducerea contabilităţii. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare.1.1. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. . Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: .

Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei. 1. Recomandări: . privind completarea Registruluijurnal. necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare.Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. Cauze: .Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate. .Neefectuarea controlului ierarhic. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. scrise şi formalizate. 42 .Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal. .Lipsa unor proceduri de lucru. pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice.Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. Consecinţe: . care afectează patrimoniul entităţii. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal.1.contabile şi se editează lunar.Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI. .De asemenea. fără o distorsionare a conţinutului acestora. . iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare. în orice moment. .). nu se poate urmări. .82/1991 republicată şi al OMFP nr. prin ROF-ul entităţii.2.1. 1.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii. stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. . identificarea şi controlul acestora.1.2. .Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. . II. care nu are personal cu pregătire economică. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru. Registrul – inventar II.Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. Spre exemplu. .Elaborarea procedurilor de lucru. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. . . s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni. scrise şi formalizate.Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale.

respectiv coloanele 3.Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor. II. 2. a modului de valorificare a inventarelor. .II. 82/1991 republicată şi OMFP nr. Recomandări: . dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.2.).4.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare. . Cauze: . . Registrul Cartea Mare II. Conducerea contabilităţii II.12. în orice moment. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. pentru întreaga perioadă auditată.2.Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar. Constatare: .Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. . II.3.3.1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. 1.Realizarea unei acţiuni de control. 1. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. Completarea incorectă a Registrului-inventar.1. 5 şi 6 din registru. 1. 1. respectiv nu este posibil. 2.1.3. . din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii.2007.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 43 . Consecinţe: .Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr.1.1. II.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.1.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.3. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate. .

Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare. În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. Constatare: . 2. . Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice. administrator (Interviu nr.Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren. evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat domnului Munteanu Vasile. 2. De asemenea.Pentru evaluarea activităţii auditabile. materialelor. la sfârşitul perioadelor de raportare. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. pe care le prezentăm în continuare. 2.6. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate. 2. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul. Consecinţe: 44 .1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. la nivelul entităţii. dar şi din Nota de relaţii nr. . nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.5. în cadrul direcţiei. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor. echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate.4.6. În acelaşi timp. nr. . II.1.3.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare. materialelor consumabile. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare. 2. .2.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor. a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare.1. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare. Contabilitatea materiilor.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. II.Inexistenţa. Cauze: . inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate. 2.1. la data încheierii contractelor. În baza testărilor realizate. II.

cont corespondent 542.Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi. .Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii.5. însă în urma testărilor efectuate (CCI nr.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte. Constatare: . Recomandări: . . coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi. Cauze: .Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare. De exemplu: ..Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.În data de 30 iunie 2009 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝. însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă. pe care le prezentăm în continuare. .1. II. . Recomandări: 45 .. 2. .) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie.Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006.Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii.1.7. 2. . în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. . Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul. În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei.Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută. Test nr. II.Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale .Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. acordată doamnei Gherman Raluca. asupra modului de completare al Registrului de casă.1. Consecinţe: . reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie. .Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar. Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional. 2.5.Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.4. nr.5.2.Fixarea unor atribuţii concrete. la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare. 2.7.

Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri.7. OP nr. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii. Cauze: .Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. . Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei. Constatare: . II. 201.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝. .Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor. . specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate. 2. 161. . 2.Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii.. . OP nr.2.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. . • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală.2. OP nr.Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei. nr. 321. Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată. în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora. • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate. • Verificarea întregii arhive a entităţii.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. . .Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor.Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. . .Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul.Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea registrului de casă.Fixarea unor atribuţii concrete. Consecinţe: . 81.Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor. în cazul OP nr.5. .Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului. • Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 46 .

De asemenea. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1. conform grilei prezentate în continuare.11. 2. cu privire la recomandările auditorilor interni. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. OBIECTIVUL crt. atât de auditorii interni. foi de lucru. a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. iar pe ultima pagină. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. cât şi de supervizorul misiunii. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. Organizarea registrelor de X contabilitate. apreciate de către participanţi. periodic. Echipa de auditori interni. 47 .2010 Auditor Maricel Radu Notă: Precizăm că în practica. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. liste de control. interviuri. Conducerea contabilităţii X 3.III. pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni. Data: 30. APRECIERE Nr. stadiul implementării acestora. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc.

apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern.12. coroborate cu procedurile şi fişele de post. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. a testărilor pe teren. aprobate prin OMFP nr.2009 şi a fost efectuată. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate. utilizarea şi controlul Registrului de casă.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat.10.2009 – 31.01. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate. crt. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. în perioada 20. stabilirea unor atribuţii concrete. De asemenea. 2. aprobat de conducerea entităţii. 48 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC . Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. respectiv să permită în orice moment. 3. perioada auditată fiind 01. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: . structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II.2010 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii. 1. . 672/2002 privind auditul intern. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2009.2010 – 31. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea.09. astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I. . după cum urmează: Nr.

Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate. în baza testelor şi analizelor efectuate. . De asemenea. în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 privind Codul controlului intern.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate.11.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte. a elaborat un număr de 65 de recomandări. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. scrise şi formalizate. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. Concomitent. pentru întreaga activitate a direcţiei. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore. Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora.2010 Auditor intern. . III. De asemenea. auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia. Data 30. Maricel Radu 49 . Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă. precum şi stabilirea unor atribuţii concrete. Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice.

a Codului privind conduita etica a auditorului intern. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. 50 . a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern. adică respectarea normelor metodologice.Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate.

01.2009-31.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. scopul. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare.2009 Perioada misiunii: 20. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii. competente.2010 Auditor evaluat: Maricel Radu Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii.09.12.2010-30. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului. Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. concise. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente.11. 51 . A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern.

S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit.12. 52 . Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11.claritatea recomandărilor . nu întotdeauna din vina auditatului. Obiectiv auditat Obs.-31. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14. iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8.11. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2.09.2010 Întocmit: Popescu Ioan .2009. 1 2 3 4 5 1.conduita auditorilor interni .01. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5.calitatea discuţiilor 16.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12. X structurată. Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15. dinamică şi interesantă 7. intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9. Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate.2010-30. Misiunea a fost desfăşurată adecvat. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4. director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult . crt. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii.2009 Perioada misiunii: 20. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică.

2010 53 . auditori interni: Maricel Radu Data: 30. • 2 pentru slab. • 5 pentru foarte bine.2010 Luat la cunoştinţă. 19. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise.11.11.17. Popescu Ioan Data: 30. Director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau. 18. • 4 pentru bine. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii. Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător. • 3 pentru satisfăcător.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->