Universitatea „George Bacovia”

Facultatea: Management-Marketing

Specializarea: Management

STUDIUL DE AUDIT INTERN

Student: Ciuchi Razvan-Mihaita

1

PREZENTAREA INSTITUŢIEI
Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu este situat în zona centrală a cartierului Nord, pe str. Venus nr.1 şi a fost înfiinţată din 1 septembrie 1995. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau este unul din centrele de execuţie bugetară subordonate Primărie Municipiului Bacau. Nu există unităţi bugetare în subordinea centrului bugetar. Principala sursă de finanţare a centrului bugetar este bugetul local , alături de finanţarea din veniturile proprii realizate de instituţie ( sponsorizări, donaţii etc.), dar şi bugetul de stat. Şcoala cu cl. I-VIII Mihail Sadoveanu din Bacau îşi organizează şi conduce contabilitatea proprie în conformitate cu normele legale în vigoare în ceea ce priveşte contabilitatea instituţiilor publice. Normele contabile în vigoare atribuie răspunderea pentru organizarea şi conducerea contabilităţii la instituţiile publice ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaţia gestionării organizaţiei respective. Conducătorul instituţiei Şcoala Mihail Sadoveanu este ordonator terţiar de credite, ordonatorii superiori fiind Primăria Municipiului Bacau (ordonator principal) şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau (ordonator secundar). În sensul prevederilor Legii finanţelor publice nr.500/2002, compartimentul financiar-contabil reprezintă o structură organizatorică în cadrul instituţiei publice, în care este organizată execuţia bugetară. Şeful compartimentului financiar-contabil este persoana care ocupă funcţia de conducere a compartimentului financiar-contabil şi care răspunde de activitatea de încasare a veniturilor şi de plată a cheltuielilor. Conform legii contabilităţii, contabilitatea se ţine în limba română şi în monedă naţională. Finalizarea exerciţiului bugetar şi a trimestrelor se concretizează contabil în situaţii financiare care prezintă situaţia patrimoniului statului aflat în administrarea instituţiei publice. Acestea se întocmesc conform normelor elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi se raportează la ordonatorul superior de credite : Primăria Municipiului Bacau pentru creditele de la bugetul local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau pentru creditele de la bugetul de stat, la termenele stabilite de acesta, care la rândul său le raportează la Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului. Bilanţul contabil al instituţiei este supus verificării şi certificării de către Trezoreria Municipiului Bacau, unde instituţia îşi are deschise conturile, dar şi de organul de audit intern din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacau. 2

Principalele registre contabile utilizate de instituţia publică sunt: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul numerelor de inventar şi Registrul Cartea Mare. Contabilitatea sintetică se ţine pe „Fişe de cont pentru operaţii diverse”, deschise pentru fiecare cont sintetic. Evidenţa analitică a creditelor bugetare, plăţilor de casă şi cheltuielilor efective se ţine cu ajutorul „Fişei pentru operaţii bugetare”. De asemenea instituţia publică utilizează sisteme de prelucrare automată a informaţiilor contabile, care sunt stocate pe suporţi magnetici şi permit în orice moment reconstituirea elementelor şi conţinuturilor conturilor, a listelor şi a conţinuturilor supuse verificării. Instituţia utilizează un program de prelucrare automată a datelor din contabilitatea sintetică, un program de evidenţă a stocurilor şi unul de evidenţă a obiectelor de inventar şi mijloacelor fixe şi de calcul al amortizării. Inventarierea patrimoniului se efectuează, în conformitate cu legea contabilităţii nr.82/1991 şi Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.1753/2004, de către comisiile de inventariere numite prin decizie scrisă, emisă de ordonatorul de credite. Aceste comisii răspund de efectuarea tuturor lucrărilor de inventariere potrivit prevederilor legale. În procesul execuţiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg cele 4 faze: angajare; lichidare; ordonanţare; plata.

Contabilitatea analitică a cheltuielilor se realizează pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare. Astfel structura simbolului contului de cheltuieli va fi următoarea: simbolul contului sintetic din planul de conturi; capitolul; sursa de finanţare (01 buget de stat); subcapitol; titlu; articol; alineat.

La instituţia publică balanţa de verificare sintetică se întocmeşte lunar, iar situaţiile financiare trimestrial şi se compun din bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor în structura activelor/ capitalurilor, anexe la situaţiile financiare şi contul de execuţie bugetară. 3

Principalele cheltuieli ale instituţiei sunt: cheltuieli privind stocurile; cheltuieli cu lucrările şi serviciile executate de terţi; cheltuieli cu personalul; alte cheltuieli operaţionale; cheltuieli financiare; alte cheltuieli finanţate de la buget prin programe sociale (programul social 100 euro pentru profesori etc.). cheltuieli de capital, amortizări; cheltuieli extraordinare.

Instituţia publică întocmeşte pentru activitatea proprie „Contul de execuţie bugetară” care are ca indicatori cheltuielile plătite şi veniturile încasate cuprinse în capitolele şi subcapitolele bugetului aprobat.

4

Procedura P01: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. 208 /15.09.2010

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile art. 8, litera c. din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările si completările ulterioare şi a Planului de audit intern pentru anul 2009, se va efectua misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă, în perioada 20.09.2010 – 30.11.2010. Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de desfăşurare a activităţii financiar-contabile, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ, iar obiectivele acestuia au în vedere: 1. Organizarea registrelor de contabilitate.
2. 3.

Conducerea contabilităţii. Conducerea activităţii financiare.

Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a sistemului privind activitatea financiar-contabilă.

Auditor, MARICEL RADU

5

6 DA X NU X X X X X X X X X X - . de a lucra şi a face rapoartele de audit imparţiale. notificaţi şeful Serviciului de audit intern de urgenţă? Auditor intern. grupuri. socială care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe de la vreun grup anume. apare orice incompatibilitate personală. externă sau organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze măsura în care puteţi să vă interesaţi. să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel? Aveţi idei preconcepute faţă de persoane.Procedura P02: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ Nume şi prenume: Maricel Radu Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Data: 15. sau organizaţie sau nivel guvernamental? Aţi aprobat înainte facturi.2010 Incompatibilităţi în legătură cu entitatea/structura auditată Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială. organizaţii sau obiective care ar putea să vă influenţeze în misiunea de audit? Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat(ă) în ultimii 3 ani într-un alt mod în activitatea entităţii/structurii ce va fi auditată? Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de Uniunea Europeană? Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale entităţii/structurii ce urmează a fi auditată? Sunteţi soţ/soţie. rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entităţii/structurii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă? Aveţi vreo legătură politică.09. ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru entitatea/structura ce va fi auditată? Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditată? Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată? Dacă în timpul misiunii de audit.

2010 NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN Către: De la: Şcoala cu cl.11.12.2010 să efectuăm o misiune de audit intern având ca tema Activitatea financiar-contabilă. de asemenea.01.I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacau Compartimentul de Audit Public Intern Referitor: Misiunea de audit intern Activitatea financiar-contabilă Stimate: domnule Popescu Ioan În conformitate cu Planul de audit intern pe anul 2010. având pe ordinea de zi următoarele: prezentarea auditorilor.09. Perioada supusă evaluării este 01. stabilirea persoanelor de legătură în cadrul compartimentelor auditate. 7 . prezentarea şi discutarea obiectivelor misiunii de audit intern.2010 – 30.2009 – 31. să desemnaţi o persoană de contact pentru a ne ajuta în timpul derulării misiunii de audit intern.09. alte aspecte organizatorice necesare desfăşurării misiunii.Maricel Radu Procedura P03: Iniţierea auditului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern Nr. discutarea programului intervenţiei la faţa locului. urmând a stabili de comun acord data şedinţei de deschidere. urmează ca în perioada 20.2009 Vă rugăm. Scopul misiunii de audit intern este acela de a furniza o asigurare independentă conducerii în ceea ce priveşte funcţionalitatea sistemului de control intern ataşat activităţii auditate şi formularea de recomandări pentru îmbunătăţirea acestuia. 213 / 15.

Pentru o mai bună documentare a echipei de audit intern referitoare la activitatea direcţiei. rapoartele de audit intern anterioare. fişele posturilor. note. Cu deosebită consideraţie. auditor intern. procedurile scrise care descriu activităţile ce se desfăşoară in cadrul direcţiei. I-VIII Mihail Sadoveanu Bacau. alte rapoarte. vă rugăm să contactaţi pe domnul Maricel Radu. coordonatorul misiunii . dosare anterioare care se referă la aceasta temă. organigrama instituţiei Şcoala cu cl. Pentru eventualele întrebări privind aceasta acţiune. regulamentul de organizare şi funcţionare. Auditor. vă rugăm sa ne puneţi la dispoziţie următoarea documentaţie necesară: • • • • • • • cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil. Maricel Radu 8 .

2010 COLECTAREA INFORMATIILOR Identificarea legilor si regulamentelor aplicabile structurii auditate Obţinerea organigramei Obţinerea Regulamentului de organizare si funcţionare Obţinerea fiselor posturilor Obţinerea procedurilor scrise si formalizate Identificarea personalului responsabil Obţinerea Raportului de audit intern anterior Rapoarte elaborate de alte instituţii DA X X X X X X NU X X OBSERVATII Exista doar parţial Anterior nu au fost realizate misiuni de audit intern 9 .Procedura P04: Colectarea şi prelucrarea informaţiilor COLECTAREA INFORMAŢIILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Radu Data: 09.10.

Legea nr. . crt. 1753/2004.Legea contabilităţii nr. 1850/2004. Contabilitatea imobilizărilor şi a investiţiilor 5. 82/ 1991 republicată. .Legea nr. Contabilitatea trezoreriei 8. 500/2002 . 1. nr. 1917/2005 Observa 2. Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE CONDUCEREA CONTABILITĂŢII Obiecte auditabile 1. Cartea Mare 4. 493/2003.OMFP nr. Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12.Legea nr.Decret nr. .2010 Nr. Contabilitatea transferurilor 11. Contabilitatea subvenţiilor 10.Legea nr.10.Legea contabilităţii nr. Contabilitatea materiilor şi materialelor. .H. . .Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA CENTRALIZATOARE A OBIECTELOR AUDITABILE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Întocmit: Maricel Pavel Data: 09. 512/2004.OMFP nr. .OMFP nr. . . 167/1958. . Evidenţa tehnic-operativă Cadrul legislativ . Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9.OMFP nr. Întocmirea balanţelor de verificare 13. 82/ 1991 republicată.Decret nr. 1851/2004. Registrul-inventar 3. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. 209/1976. 1850/2004. 511/2004. 10 .G. Registrul-jurnal 2.OMFP nr. 1553/2003. . . Contabilitatea datoriilor şi creanţelor 7.

Activitatea de plată/încasare a datoriilor. .Legea nr. 500/2002 . Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare Cadrul legislativ . Obiective CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Obiecte auditabile 14. .O. 1917/2005 Observa Lista centralizatoare a obiectelor auditabile reprezintă primul document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi cuprinde 16 de obiecte auditabile.P nr.G.OMFP nr.Nr. 571/2003. 2185/2004. 19/2000 .Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. crt.Legea nr.M. . . 3. 1577/2003.Legea nr. 76/2002 . care vor fi evaluate în continuare pentru obţinerea Tematicii în detaliu a misiunii de audit intern 11 .Legea nr. structurate pe 3 obiective.Legea nr.H. respectiv creanţelor 15. 469/2002. nr.F.

Registrul-jurnal Riscuri semnificative (identificate) 1. Cartea Mare 2. Completarea incorectă a registrului Cartea Mare 10.-31. 1. Contabilitatea imobilizărilor şi 11.12. Data: 09. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor 4. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-inventar 5. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea Registruluiinventar 6.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern IDENTIFICAREA RISCURILOR Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a Registrului-jurnal 2.2009. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa investiţiilor contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor 12 . Registrul-inventar 3. Completarea incorectă a Registrului-inventar 7. Neactualizarea sistematică a Registrului-inventar 8.2009 Întocmit: Maricel Radu Nr.01. crt. Nedesemnarea persoanei responsabile cu conducerea registrului Cartea Mare Observaţi 2.2010 Obiective ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Obiecte auditabile 1.10. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind modul de întocmire a registrului Cartea Mare 9. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII 4. Neactualizarea Registrului-jurnal 3.

Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile materiilor. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar nu este cunoscută de personalul desemnat 17. de prelucrare şi a valorii de ieşire. Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 12. Neactualizarea sumelor datorate sau de încasat 24. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 22. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 16. recepţii parţiale şi finale etc. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 6. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a datoriilor şi creanţelor 23. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a datoriilor şi creanţelor 21. prin nerespectarea principiului permanenţei metodelor de evaluare 20.) 15. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a materiilor. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea imobilizărilor sau construirea unor obiective (custodii. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat 13. Contabilitatea materiilor. Contabilitatea datoriilor si creanţelor . materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 18. Evidenţierea eronată a costurilor de achiziţie. Evidenţierea eronată a plăţilor/cheltuielilor efectuate cu achiziţionarea materiilor. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a imobilizărilor şi investiţiilor 14. materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar 19. Înregistrarea eronată în alte conturi decât cele aferente naturii acestor operaţiuni 13 Observaţi 5. crt.Nr. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a materiilor.

bănci sau casierie 30. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 28. Înregistrarea eronată în alte conturi a sumelor derulate prin trezorerie. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a subvenţiilor nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 39. Înregistrarea eronată a subvenţiei primite 41. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă şi de bancă 27. Neasigurarea securităţii spaţiului destinat casieriei 33. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul nu este cunoscută de personalul desemnat în conducerea acesteia 35. Contabilitatea cheltuielilor cu personalul 9. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a operaţiunilor de casă şi de bancă 29. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a subvenţiilor 38. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a subvenţiilor 40. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de organizare şi funcţionare a casieriei 26.Nr. Înregistrarea eronată în contabilitate a cheltuielilor cu personalul 37. Lipsa documentelor justificative la înregistrarea în contabilitate a subvenţiilor 14 Observaţi 8. Contabilitatea trezoreriei Riscuri semnificative (identificate) 25. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor de personal 34. anexe la extrasele de cont sau la fila registrului de casă 31. Obiective Obiecte auditabile 7. crt. Contabilitatea subvenţiilor . Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a cheltuielilor cu personalul 36. Lipsa actelor justificative. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu controlul sistematic al activităţii de casierie 32.

Contabilitatea rezultatelor inventarierii 12. Obiective Obiecte auditabile 10. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a transferurilor nu este cunoscută de personalul desemnat 44. Balanţele de verificare nu cuprind rubricile minime obligatorii 58. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu întocmirea balanţelor de verificare 56. Nedesemnarea persoanelor cu atribuţii în organizarea evidenţei tehnic-operative 15 Observaţi 11. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii 48. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a rezultatelor inventarierii nu este cunoscută de personalul desemnat 49. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind evidenţa contabilă a transferurilor 43. Stabilirea eronată a soldurilor conturilor inventariate în Registrulinventar 52.Nr. Inexistenţa unui sistem privind evidenţa tehnic-operativă 59. Evidenţierea eronată a diferenţelor rezultate din inventariere. 53. Întocmirea balanţelor de verificare 13. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a rezultatelor inventarierii 50. Înregistrarea eronată a sumelor transferate diferenţe între sumele transferate şi cele evidenţiate 46. Procedurile/monografia privind evidenţa contabilă a întocmirii balanţelor de verificare nu este cunoscută de personalul desemnat 55. Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate etc. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu conducerea evidenţei contabile a transferurilor 45. 51. Lipsa documentelor justificative privind transferurile 47. Contabilitatea transferurilor Riscuri semnificative (identificate) 42. Preluarea eronată a datelor cuprinse în fişele conturilor 57. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind întocmirea balanţelor de verificare 54. a soldurilor conturilor inventariate în Registrul-inventar. crt. Evidenţa tehnic-operativă .

Obiective Obiecte auditabile Riscuri semnificative (identificate) 60. determinate de auditorii interni din documentele colectate sau din riscurile practice reieşite din propria experienţă.Nr. crt. analiza acestora se va putea realiza pentru fiecare risc în parte sau pe total operaţie/obiect auditabilă. Netransmiterea către debitori a înştiinţărilor de plată privind sumele datorate în vederea evitării prescrierii sumelor 65. 16 . Înregistrarea eronată în sistemul de evidenţă tehnic-operativă (evidenţa pe gestiuni.). Situaţia analitică a creditorilor şi debitorilor nu concordă cu cea sintetică a acestora 64.Activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 16. se asociază unul sau mai multe riscuri teoretice. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 67. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 62. Inexistenţa unor proceduri scrise/monografii privind activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare 71. 61. Activitatea de realizare a veniturilor extrabugetare : NOTĂ: Identificarea riscurilor este al doilea document care se elaborează în cadrul procedurii Analiza riscurilor şi presupune asocierea riscurilor semnificative la operaţiile stabilite în Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. 3. respectiv creanţelor 15. În acest studiu de caz au fost identificate 16 de obiecte auditabile cărora le-au fost ataşate 71 de riscuri. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărirea operativă a datoriilor şi creanţelor 63. Inexistenţa unui sistem de valorificare operativă a situaţiilor rezultate din activitatea de plată/încasare a datoriilor respectiv creanţelor 66. Întârzieri în plata impozitelor şi taxelor datorate statului 70. De regulă. Activitatea de plată/încasare a datoriilor. Calculul eronat al sumelor datorate statului 69. Nedesemnarea persoanelor responsabile cu activitatea de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului 68. Inexistenţa evidenţei realizării veniturilor extrabugetare Observaţi CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE 14. În situaţia în care la operaţiile auditabile se ataşează mai multe riscuri. evidenţa documentelor cu regim special etc.

12.Procedura P05: Analiza riscului INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern STABILIREA FACTORILOR.2009. se recomanda sa avem în vedere ca suma ponderilor factorilor de risc să fie de asemenea 100. PONDERILOR ŞI NIVELURILOR DE APRECIERE AL RISCULUI Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. În funcţie de importanţa şi greutatea factorilor de risc. 17 . cu nivelurile de apreciere corespunzătoare.2009 Întocmit: Maricel Radu Ponderea factorilor de risc (Pi) P1 – 50% Data: 09. însă dacă dorim să evidenţiem şi alţi factori de risc.10.2010 Factori de risc (Fi) Aprecierea controlului intern – F1 Aprecierea cantitativă F2 Aprecierea calitativă – F3 Nivelul de apreciere al riscului (Ni) N1 N2 N3 P2 – 30% P3 – 20% Notă: Cei trei factori de risc din acest document sunt stabiliţi prin normele generale şi sunt acoperitori pentru entitate.-31.01. se stabilesc ponderile şi nivelurile de apreciere ale riscurilor.

materialelor consumabile.există un sistem de proceduri care să reglementeze activitatea . al formatului? 2.10.dacă da.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .procedurile de lucru existente sunt cunoscute şi aplicate de personalul compartimentului? .jurnalele. aveţi desemnaţi responsabili cu evidenţa contabilă a acestor operaţiuni? .2009 Întocmit: Maricel Radu Data: 09. Organizarea contabilităţii .listările informatice respectă prevederile legale d.2009.sunt prezentate registrele sub forma unor listări informatice? . şi a obiectelor de natura obiectelor de inventar? .v.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern CHESTIONAR DE LUARE LA CUNOŞTINŢĂ .-31.aveţi desemnată o persoană responsabilă cu evidenţa contabilă a materiilor prime.aveţi personal specializat responsabil cu întocmirea registrelor de contabilitate? .pentru activitatea de trezorerie.procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea contabilităţii? .d.2010 DA NU OBS ACTIVITATEA DE AUDIT 1.CLC Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.aveţi monografii privind evidenţa contabilă a imobilizărilor şi investiţiilor? .12.există elaborat planul general de pază? . Organizarea registrelor de contabilitate . centralizează şi înregistrează operaţiunile consemnate în documente justificative? .01.atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .aveţi monografii privind modul de întocmire a registrelor de contabilitate? .p.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea registrelor de contabilitate? .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .există un responsabil cu urmărirea creanţelor şi datoriilor entităţii? . vă rugăm să ne furnizaţi un exemplar .

.la nivelul entităţii există o persoană responsabilă cu activitatea de constituire a veniturilor extrabugetare? .există persoane responsabile cu organizarea evidenţei tehnicoperative? .există elaborat şi aprobat de conducerea entităţii documentul ”Circuitul documentelor”? .dacă da.există un sistem de proceduri care să reglementeze organizarea activităţii financiare? . Conducerea activităţii financiare .aveţi monografii privind evidenţa contabilă a cheltuielilor cu personalul? .sunteţi informat despre modalităţile de înregistrare în contabilitate a diferenţelor rezultate din inventariere? .există formalizat acest document? .procedurile specifice existente sunt scrise şi formalizate? .acest program acoperă toate domeniile? DA NU OBS Notă: Chestionarul de luare la cunoştinţă se adresează nivelului general de management si managementului de linie.există un sistem de proceduri care să prevină lipsurilor în gestiune? .procedurile de lucru acoperă toate domeniile? .sunt cuprinse în documentul ”Circuitul documentelor” toate modelele de registre şi formulare financiar-contabile comune pe economie? . aceasta este formalizată? . acest program acoperă toate domeniile? 3.la nivelul entităţii există un responsabil privind activitatea de constituire şi reglementare a impozitelor şi taxelor datorate statului .procedurile de lucru existente sunt scrise şi formalizate? .la nivelul entităţii există un responsabil cu urmărirea debitorilor şi creditorilor? .aveţi procedură privind întocmirea balanţei de verificare? .dacă da.procedurile existente sunt scrise şi formalizate? .atribuţiile cuprinse în procedurile de lucru se găsesc în fişele posturilor? .există un program anual de formare profesională? . in vederea aprecierii riscurilor operaţiilor supuse auditării.ACTIVITATEA DE AUDIT de pază? .există un program anual de formare profesională? . cu scopul de a evalua prin întrebările formulate si răspunsurile primite existenta si funcţionalitatea controalelor interne din cadrul entităţii.

a fost cerută părerea auditaţilor cu privire la aceste obiective. a fost stabilit programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri. .-31.2009 Întocmit Maricel Radu A. . cum şi cui va fi distribuit). respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare în cursul derulării misiunii de audit.Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului. posibilitate de editare etc.Convenirea asupra unor aspecte procedurale.Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când. .a. dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea activităţii Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor specialişti. informarea sistematică asupra constatărilor efectuate ş. Auditaţi.Procedura P07: Şedinţa de deschidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. respectiv modul de abordare pe teren a obiectivelor auditabile care vor fi testate.Explicarea modului cum vor fi discutate şi analizate recomandările formulate.) . Stenograma şedinţei În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la: .10. În acelaşi timp. . . calculatoare. inclusiv Planul de acţiune realizat de entitatea auditată şi Calendarul implementării acestora.12. inclusiv a participanţilor la aceasta.Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării misiunii de audit (spaţiu de lucru. . cu termene şi persoane responsabile. De asemenea.Stabilirea persoanelor pe care auditorii interni le pot contacta în vederea colectării informaţiilor. semnificaţia acestora. . efectuării de teste şi asupra modului de obţinere a interviurilor. Auditori interni. telefon Email Semnătur a Data: 09. ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi constatate. . unde s-au făcut remarci că acestea în general reprezintă zone cu risc.Prezentarea şi discutarea obiectivelor generale ale auditului intern.2009.Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern.2010 B.Stabilirea Şedinţei de închidere. Lista participanţilor: Numele Maricel Radu Ignătescu Dana Musat Ioana Popescu Ioan Munteanu Vasile Funcţia auditor Contabil şef secretară director Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr.01. după analiza de risc efectuată.

avizare.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . crt.2.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal.1.garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ. Interviu nr.existenţa exemplelor în acest sens . aplicabile fiecărei activităţi .procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Registrul-jurnal a. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru . 1 Obiectivul I. 1. DA X NU X X X OBS. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire. b.Procedura P07: Chestionar LISTA DE VERIFICARE NR. ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Nr. 1. X .aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? .1. Observare directă 1.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături • Aprobarea de către persoanele competente • Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat • Modalitatea arhivarii documentelor • Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru • Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: .examinarea modelelor de formulare specifice .1.

Lista de control nr.1. crt. completarea registrelor fără ştersături.3.2. b. spaţii libere sau file lipsă. Maricel Radu . urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv. prin stornare.2. e. X X X X X X X Observare directă Observare directă Problematică abordată pentru fiecare registru de contabilitate 1.3.3. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. cuprinse în bilanţul contabil. d. X X 1. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate.1 TEST nr. e. garantarea preluării totalului pentru fiecare cont sintetic din Registrul-jurnal.1. 1. b. corectarea erorilor se realizează. Registrul Cartea mare a. 1. înregistrarea registrelor la organele fiscale. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora.5. d. b.Nr. Data: 1. examinarea înregistrărilor sistematice a modificărilor de activ şi de pasiv. FIAP nr. TEST nr. 1.2010 Auditor intern. confirmarea completării Registrului-inventar.1 FIAP nr. rezultate din procesele verbale de inventariere. Registrul-inventar a. confirmarea completării Registrului-inventar. numerotarea şi şnuruirea registrelor. X X X 1.10. 1. iar volumele sunt în ordinea completării lor. ACTIVITATEA DE AUDIT c. în toate cazurile. 1. 1. DA NU X OBS. Conformitatea conducerii registrelor de contabilitate: a. numerotarea filelor registrelor este în ordine crescătoare.3.4.1 Foaie de lucru nr.2. pe baza inventarierii faptice. c.1.1 Lista de control nr.2. c. cuprins în bilanţul contabil. 1. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar.

motiv pentru care nu se va elabora FIAP. Întrebare Pentru activitatea de completare a registrelor de contabilitate există proceduri? Procedurile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu realizarea şi actualizarea procedurilor? Aveţi monografii contabile pe domenii? Monografiile contabile sunt scrise şi formalizate? Există responsabil cu completarea şi actualizarea monografiilor? Consideraţi procedurile folosite corespunzătoare şi suficiente? Aţi constatat disfuncţionalităţi în sistemul de înregistrare în contabilitate? Există propuneri de perfecţionare a procedurii? Nu mai aveţi nimic de adăugat? DA NU Obs. Procedura P08: Colectarea dovezilor . 4.1. 10. contabil şef Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 1.2010 Auditor intern. scrise şi formalizate.2009. este o problemă generală. 2. Maricel Pavel Notă: Intervievat. 1. 7. 8.10.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern INTERVIU NR. privind procedurile specifice pentru activitatea Organizarea registrelor de contabilitate. Data: 02. deoarece va fi abordată cu ocazia fiecărui obiectiv şi de asemenea se vor face comentarii în Raportul de audit intern.2009 Nr. adresat doamnei Ignătescu Dana. crt. 3. 6. cunoscută la nivelul entităţii publice.12. Ignătescu Dana Problema privind elaborarea procedurilor de lucru. 9.-31. 5.1.01.

jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor în care pe verticală sunt elementele eşantionului iar pe orizontală elementele testate.12. 1. respectiv listările informatice pe 4 luni. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. • Eşantionul pentru verificarea modului de completare a Registrului. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.-31. urmărirea determinării corecte a rulajelor debitoare şi creditoare la sfârşitul zilei şi a perioadei de raportare. d. .1. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.de asemenea.2. • Testarea a urmărit corectitudinea paşilor parcurşi în vederea completării Registrului jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.2. conform Foii de lucru nr. 1.10. confirmarea utilizării conturilor debitoare şi creditoare în concordanţă cu natura operaţiunilor efectuate. s-a constatat nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate astfel: . 05. Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 1.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.1. existenţa explicaţiilor referitoare la operaţiile înregistrate. b.1.2.01.jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic.1.2010 Maricel Radu INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern .1 poziţia 1.82/1991 republicată şi al OMFP nr.2. Data: Auditor intern.2009. e.2.1. privind Completarea Registrului .2 şi anume: Registrul jurnal a. garantarea utilizării conturilor în conformitate cu funcţiunea acestora. 1.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Întocmirea şi ţinerea Registrului-jurnal DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru realizarea testului o reprezintă listările informatice ale Registruluijurnal pentru cele 12 luni calendaristice ale perioadei auditate. examinarea înregistrării cronologice a datelor în Registrul-jurnal. c. 1. s-a stabilit la 33% din populaţia totală.

1. Obiectivul I: ORGANIZAREA REGISTRELOR DE CONTABILITATE Eşantionul pentru testarea modului de completare a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrarea automată a datelor a fost constituit astfel: • Populaţia totală este reprezentată de documentul Registrul-jurnal completat pentru perioada ianuarie 2009 – decembrie 2009. Ignătescu Dana . 1. aferente lunilor martie.1.1.2. • • • Data: 05. septembrie. decembrie 2009 Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral. Verificarea eşantionului se va concretiza în elaborarea Listei de control nr.10.2010 Auditor intern. respectiv 4 liste informatice. iunie.2.FOAIE DE LUCRU NR. Eşantionul a fost stabilit la 33% din populaţia totală. Maricel Radu În prezenţa. respectiv din 12 liste informatice lunare ale acestuia.

Spre exemplu stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile.1.2. s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.01. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.82/1991 republicată şi al OMFP nr.2009 – 31.12. Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic.2009 PROBLEMA: Completarea incorectă a Registrului-jurnal (cod 1-14-1) cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor CONSTATARE: La entitatea auditată. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. 1. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare. De asemenea. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiarcontabile şi se editează lunar. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - .

- Data: 05.10.2010 Auditor intern. Maricel Radu .

12. cuprinse în bilanţul contabil.3. 1. 1. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată. c. pentru anul 2009.1.3. poziţia 1. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr. adică 100%.1 privind completarea Registrului. respectiv a posturilor de activ şi de pasiv.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. 1. precum şi cele completate la unităţile subordonate. completat la entitatea publică în calitate de ordonator principal de credite.10. respectiv coloanele 3.inventar. astfel: • • Registrul inventar: a.12.3. Testarea a urmărit analiza modului de completarea Registrului-inventar. Testarea s-a concretizat in elaborarea Listei de control nr. pe baza inventarierii faptice.a. respectiv a fiecărui post de activ şi de pasiv. procese verbale privind rezultatele inventarierii ş. s-a constatat nerespectarea modului de completarea a Registrului-inventar. rezultate din procesele verbale de inventariere. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. precum şi din toate documentele care au stat la baza întocmirii acestui registru. Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei. recalcularea soldurilor finale pe baza intrărilor şi ieşirilor de la data inventarierii până la data închiderii exerciţiului financiar. Data: 06. confirmarea completării Registrului-inventar.2009 OBIECTUL TESTULUI: Organizarea registrelor de contabilitate OBIECTIVUL TESTULUI: Modul de completare al Registrului-inventar DESCRIEREA TESTULUI: Pentru efectuarea testului s-a analizat documentul Registrul-inventar.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 1. cuprins în bilanţul contabil. b.3.1. 5 şi 6 din registru. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.2010 Auditor intern. 1.012009 – 31. Maricel Radu • . • Populaţia va fi constituită din documentul Registrul-inventar completat la unitatea centrală şi la unităţile subordonate. respectiv au fost preluate soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.2009. respectiv liste de inventariere. confirmarea completării Registrului-inventar.3. având în vedere că acestea reprezintă un volum redus de documente şi lucrarea este anuală.

5 şi 6 din registru.10.31. respectiv coloanele 3. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.2009.12.2009 PROBLEMA: Completarea eronată a Registrului-inventar (cod 14-1-2) CONSTATARE: Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31.2010 Auditor intern.12. CAUZE: CONSECINŢE: RECOMANDĂRI: - Data: 06. 1. Maricel Radu .1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2009.3.01.INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.

garantarea cuprinderii în procedurile de lucru a reglementărilor cadrului normativ.2.aveţi propuneri de perfecţionare a procedurilor? . CONDUCEREA ACTIVITĂŢII FINANCIARE Nr.examinarea modelelor de formulare specifice . Compararea atribuţiilor din procedurile de lucru cu cele din fişele posturilor • Verificarea cunoaşterii procedurilor de către persoanele cu responsabilităţi în realizarea activităţilor • Aprecierea calităţii procedurilor de lucru de către personalul care le utilizează: .2. analiza înregistrărilor în contabilitate. b. crt.1. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor. avizare. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.2.procedurile de lucru sunt corespunzătoare? Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor a. c.1. 3.examinarea algoritmilor de calcul şi a modalităţilor de completare a formularelor . Lista de control nr.1. 3.existenţa exemplelor în acest sens . urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. • • • • • Aprobarea de către persoanele competente Asigurarea prelucrării datelor în sistem informatizat Modalitatea arhivarii documentelor Existenţa componentei de actualizare a procedurilor de lucru 3.1. 3. . d.examinarea sistemului de raportare al activităţii • Confirmarea existenţei activităţilor de control intern in punctele cheie ale procedurii de lucru • Urmărirea existenţei responsabilităţilor pe faze de întocmire.apar disfuncţionalităţi în timpul aplicării practice a procedurilor? . FIAP nr. aplicabile fiecărei activităţi . aprobare şi pe nivele de execuţie • Aplicarea principiului dublei semnături DA NU X X X X X TEST nr. OBS. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza procedurilor de lucru • Verificarea gradului de acoperire a activităţilor prin procedurile de lucru specifice .Procedura P07: Chestionar INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern LISTA DE VERIFICARE NR.identificarea activităţilor care nu au la bază proceduri de lucru .2. 3 Obiectivul 3. 3.examinarea listei activităţilor pentru realizarea obiectivului .

X X X X X TEST nr. ACTIVITATEA DE AUDIT Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului a.10. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. h. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. Foaie de lucru nr. 3. Maricel Radu .3. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.1. g.Nr. f. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.1. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi.2010 Auditor. Data: 22.3. d. FIAP nr.1. 3. 3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.3. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi. 3.3. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale: DA NU OBS. c. Listă de control nr.3. e. crt. b.1.

Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR. b. 3. Maricel Radu . urmărirea concordanţei între instrumentele de plată utilizate cu cele prevăzute în contracte/angajamente. urmărirea organizării evidenţei obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor. Auto Trade S.2 astfel: a. c. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr.C. încheiat cu S. 3.1. • Eşantionul va fi constituit din totalitatea populaţiei.C Impex S.10. pe baza elementelor stabilite în Lista de verificare nr.2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de încasare/plată a datoriilor respectiv creanţelor DESCRIEREA TESTULUI: • Populaţia pentru efectuarea testării a fost alcătuită din totalitatea contractelor de achiziţie publică.06.2.1 privind Organizarea evidenţei plăţilor pe scadenţe.R. 3.L.01.A. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. d. 65723 din 07. • Există contracte în care nu sunt specificate penalităţile pentru nerespectarea clauzelor contractuale.03. 23574 din 02. examinarea stipulării instrumentelor de plată care vor fi utilizate în scopul achitării datoriilor.1. potrivit contractelor încheiate. respectiv contractele de achiziţie publică nr. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr.2009. încheiate de entitate.1. analiza înregistrărilor în contabilitate. 3. • Testarea a urmărit analiza modului de organizare a obligaţiilor de plată pe scadenţe potrivit contractelor.2009 încheiat de entitate cu S. având în vedere că aceasta reprezintă un volum redus de documente. adică 100%.12. 3 poziţia nr. 3.2010 Auditor.2009 – 31. în număr de 3. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. am constatat următoarele: • La nivelul entităţii nu există organizată o evidenţă a plăţilor pe scadenţe conform contractelor de achiziţie publică. în scopul achiziţiei de imobilizări.2. Data: 22. examinarea modului de calcul a penalităţilor stabilite pentru neplata la termen a datoriilor e.2.2. şi nr.

C.LISTA DE CONTROL NR. Ascensorul S.2. crt. 2. Maricel Radu . Contract nr. Elemente testate Analiza înregistrărilor în contabilitate X X X 1.1. 3.2009 încheiat cu S. potrivit contractelor de achiziţii Elemente eşantionate Nr.10.01.2010 Auditor. privind Organizarea plăţilor pe scadenţe.A. 3. 54781 din 13. Data: 22.

CONSTATARE • Echipa de auditori interni a constatat că entitatea nu are organizată evidenţa plăţilor pe scadenţe conform contractelor încheiate. şi cu S. Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.C Auto Trade S.2009 PROBLEMA Nedesemnarea persoanelor responsabile cu urmărire operativă a furnizorilor.12. Impex S.10. entitatea nu a organizat evidenţa datoriilor în conformitate cu Legea nr. 3.L. Maricel Radu 34 . în contractele de achiziţie publică încheiate cu S. În aceste condiţii.2.2010 Auditor. 469/2002 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei contractuale.A.2009 – 31.01..1. • Auditorii interni au constatat inexistenţa clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi.C. CAUZE • • • CONSECINŢE • • • RECOMANDĂRI • • • • • Data: 22.R.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.

f. 3. d.12.1. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul de Asigurări Sociale de Sănătate datorată de asiguraţi.Procedura P08: Colectarea dovezilor INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern TESTUL NR.3 şi anume: Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului: a. Testarea s-a concretizat în elaborarea Listei de control nr. Astfel.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat. 3. h. 35 .Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. examinarea modului de constituire a impozitelor şi taxelor datorate bugetului local în cuantumul şi la termenele legale. ..2009 OBIECTUL TESTULUI: Conducerea activităţii financiare OBIECTIVUL TESTULUI: Analiza activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului DESCRIEREA TESTULUI: • Auditorii interni au stabilit ca eşantionul pentru verificarea modului de Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului să fie acelaşi cu cel de la TESTUL nr. precum şi modalitatea de raportare a acestor sume.2009-31. CONSTATĂRI: Din analiza Listei de control nr. compararea sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.2 pentru comparabilitatea datelor. 3. 3. 2.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. e.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj datorate de asiguraţi.3. compararea sumelor reprezentând contribuţia la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat datorată de asiguraţi.3.1 privind Organizare a activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului. urmărirea regularizării anuale a impozitului pe venitul din salarii în cuantumul şi la termenele stabilite de cadrul legal. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. ţinându-se cont de elementele stabilite în Lista de verificare nr.1 s-a constatat: • Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor Publice Suceava.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. b. poziţia nr.3. raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă.01. 3.3. • Testarea a urmărit modalitatea calculării şi înregistrării în contabilitate a sumelor reprezentând reţineri din salarii angajaţilor şi datorate Bugetului de stat consolidat. 3. CONCLUZII: În baza acestui test s-a elaborat FIAP-ul nr. g. c.Impozitul pe venitul din salarii. urmărirea virării reţinerilor din salarii în cuantumul stabilit şi la termenele legale.1. examinarea calculului sumelor reprezentând impozitul pe venitul din salarii. conform Foii de lucru nr. . raportate cu cele din evidenţa financiar-contabilă. . existenţă diferenţe la următoarele obligaţii: .6. 3. între datele raportate prin Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat şi cele înregistrate în contabilitate.

01.2009(9).2009(4). . 2.3. . obiectul auditabil nr. Eşantionul astfel constituit va fi verificat integral.2 Cheltuielile cu asigurările şi protecţia socială.eşantionul: 25% = 12 balanţe X 25% = 3 balanţe de verificare. 30.09. obiectul auditabil nr.1.pasul de selecţie va fi: 4. Maricel Radu 36 .3.2009 şi va cuprinde următoarele balanţe de verificare realizate la datele: 31. în care se vor concretiza rezultatele testării.01. În urma verificării eşantionului se va întocmi Lista de control nr. 2. după cum urmează: .3. 3.Analiza activităţii de constituire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului va fi cel stabilit pentru testarea de la Obiectivul nr. 3. .2009(1).eşantionul rezultat prin aplicarea pasului de selecţie stabilit va începe de la prima Balanţa de verificare întocmită la data de 31. Obiectivul nr. 3. privind Organizarea activităţii de stabilire şi raportare a impozitelor şi taxelor datorate statului.10.05. 31.6. 3: Conducerea activităţii financiare Eşantionului în vederea testării de la Obiectivul nr.2010 Auditor. 3. prezentat în Foaia de lucru nr. .3. 3. Data: 22.Foaie de lucru nr.1.populaţia statistică: 12 balanţe de verificare.1.

3.Impozitul pe venitul din salarii.2009 PROBLEMA Sumele reprezentând reţineri din salarii calculate şi înregistrate în contabilitate.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat.2009-31.FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A PROBLEMEI NR.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate. . . CAUZE • • • CONSECINŢE • RECOMANDĂRI • • • • • 37 .12.01.Contribuţia datorată de asiguraţi la Bugetul Asigurărilor Sociale de Şomaj. . diferă de cele raportate de entitate la Administraţia Finanţelor a Suceava CONSTATARE Auditori interni au constatat. prin compararea datelor din Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la Bugetul general consolidat cu cele înregistrate în contabilitate. existenţa unei diferenţe la următoarele obligaţii: .3.1 Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.

Reuniunea de conciliere nu se va mai organiza. 38 . • În consecinţă.01. Notă: Datorită acceptării integrale a constatărilor şi recomandărilor formulate de echipa de auditori interni. şi au fost comentate recomandările care urmează a fi implementate pentru eliminarea acestora.2009 Întocmit: Maricel Radu Lista participanţilor: Numele Ivanovici Gheorghe Popescu Ioan Ignătescu Dana Musat Ioana Sorohan Doinita Funcţia auditor director Contabil şef secretară Administrator Direcţia/ Serviciul ISJ Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Scoala Mihail Sadoveanu Bacau Nr. care va fi pregătit pentru aprobare şi difuzare structurii auditate. telefon E-mail Semnătura Data 29. pe care le vor discuta cu echipa de auditori interni. au fost analizate cauzele care au contribuit la realizarea disfuncţionalităţilor. • Structura auditată se angajează să completeze Planul de acţiune şi Calendarul implementării recomandărilor.12. • În cadrul Şedinţei de închidere structura auditata şi-a însuşit în totalitate constatarile şi recomandările formulate de echipa de auditori. De asemenea. eventualelor consecinţe. au fost discutate constatările. Concluzii: • În cadrul şedinţei au fost prezentate obiectivele auditate şi constatările pentru fiecare obiect auditat.Procedura P11: Şedinţa de închidere INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE A. • Raportul de audit intern va fi însoţit de o SINTEZĂ care va conţine principalele constatări şi recomandări ale echipei de auditori interni şi concluziile generale pentru activitatea financiarcontabilă auditată. cu termenele de realizare şi persoanele responsabile cu implementarea acestora.2009-31. Menţiuni generale: Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01.2010 B. proiectul Raportului de audit intern devine Raport de audit intern final.11.

. Obiectivele acţiunii de auditare au urmărit: 1. 672/2002. 208 din 15.2009 Scopul acţiunii de auditare constă în: .asigurarea respectării principiilor generale ale contabilităţii. Durata misiunii de audit: 20.11.comparaţia: pentru confirmarea identităţii unor informaţii.2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale de aplicare a Legii nr. Tehnicile de audit intern utilizate: • verificarea se realizează în vederea asigurării validităţii.Procedura P15: Raport de audit INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern RAPORT DE AUDIT INTERN I. Conducerea activităţii financiare Tipul de auditare .asigurarea respectării reglementărilor contabile în conformitate cu directivele europene.asigurarea respectării regulilor de evaluare a elementelor de activ şi de pasiv. precum şi a eficacităţii controlului intern prin următoarele tehnici de verificare: .01. 38/15.confirmarea: pentru solicitarea informaţiilor din mai multe surse independente cu scopul validării acestora. 39 .recalcularea: verificarea algoritmilor de calcul şi a calculelor matematice. 672/2002 privind auditul public intern.2010.12.Legea nr.09. Cadrul legal al acţiunii de auditare l-a reprezentat: .09. INTRODUCERE Echipa de auditare a fost constituită din: Maricel Radu – auditor Misiunea s-a efectuat în baza Ordinului de serviciu nr.OMFP nr.01. .examinarea: pentru detectarea erorilor şi/sau iregularităţilor.2010 Perioada auditată: 01.audit de conformitate/regularitate. . .asigurarea completitudinii şi corectitudinii conducerii registrelor de contabilitate. realităţii şi acurateţei înregistrărilor în contabilitate a documentelor şi a concordanţei cu legile şi regulamentele în vigoare. Organizarea registrelor de contabilitate 2. după obţinerea lor din două sau mai multe surse diferite. aprobat de conducerea ISJ Bacau. . .Planul de audit intern pe anul 2009.2009 – 31. . .2010-30. Conducerea contabilităţii 3. .punerea de acord: pentru realizarea procesului de potrivire a doua categorii diferite de înregistrări.

Instrumentele de audit intern care s-au utilizat: • Chestionarul de luare la cunoştinţă .LV: utilizată pentru stabilirea condiţiilor de regularitate pe care trebuie să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil. • Listă de verificare . . .FCRI-uri. care trebuie să fie susţinute de documente. • analiza: constă în descompunerea unei entităţi în elemente. cuantificate şi măsurate distinct.angajamentele bugetare legale. respectiv: .documentele justificative care stau la baza înregistrărilor operaţiilor în contabilitate.FIAP-uri. programul de audit intern.. . foi de lucru pentru stabilirea eşantioanelor. chestionare de control intern. Cuprinde un set de operaţii ce trebuie parcurse de auditor pentru a analiza activităţile de control intern încorporate în proceduri. • Chestionarul de control intern . . . implicate şi interesate şi informaţiile primite. în principal sunt: analiza riscurilor. .CCI: orientează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă a disfuncţiunilor şi cauzelor reale ale acestora. teste.balanţele de verificare întocmite periodic. fişe de identificare şi analiză a principalelor probleme constatate . formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor .statele de salarii. programul intervenţiei la faţa locului.situaţiile financiare anuale. tabelele punctelor tari şi slabe. care pot fi izolate.declaraţiile de impunere depuse de entitate la organele abilitate. Pentru eventualele explicaţii suplimentare se solicită note re relaţii scrise. • interviul. 40 . funcţionarea entităţii/structurii auditate.garantarea: pentru verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate pornind de la examinarea înregistrărilor spre documentele justificative. identificate.urmărirea: pentru verificarea procedurilor de la documentele justificative spre articolul înregistrat în vederea stabilirii realităţii înregistrării în totalitate a tranzacţiilor. liste de verificare structurate pe obiective. existenţa responsabilităţilor pentru efectuarea acestora şi permite stabilirea testelor de conformitate atunci când sunt semnalate diferite disfuncţionalităţi. tematica în detaliu a misiunii de audit. Alte tehnici de audit: • observarea fizică: în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire şi emitere a documentelor. Documentele elaborate pe timpul auditării activităţii. organizare internă. note de relaţii: se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate. . liste de control.CLC: pentru obţinerea unor informaţii referitoare la contextul socio-economic.registrele de contabilitate. Documentele examinate în cadrul Şcolii Mihail Sadoveanu Bacau privind activitatea financiar-contabilă au vizat documentaţia aferentă perioadei auditate.

1. raportul final de audit intern. . obţinute în urma testărilor efectuate şi concretizate în FIAP-urile şi FCRI-urile întocmite în Etapa Intervenţiei la faţa locului. 1. din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–jurnal există proceduri de lucru. de închidere şi de conciliere.1. cu scopul facilitării atingerii obiectivelor prestabilite de managementul general. Principalele activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei sunt următoarele: . minutele şedinţelor de deschidere.organizarea arhivării documentelor. consecinţele şi recomandările formulate. fişa de urmărire a implementărilor recomandărilor. urmare a acestor constatări. planul de acţiune şi calendarul de implementare a recomandărilor. de la fiecare utilizator al aplicaţiei financiar41 .La entitatea auditată. .organizarea registrelor de contabilitate.1. . relaţiile ierarhice de subordonare şi relaţiile de colaborare dintre diferitele persoane/compartimente. Registrul .- raportul preliminar de audit intern. din care 3 au reprezentat posturi de conducere in conformitate cu atribuţiile de serviciu organigrama şi Regulamentului de organizare şi funcţionare.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr.1. cauzele. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr. .1. dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. vom prezenta şi comenta posibila evoluţie a riscurilor existente şi a necesităţilor de dezvoltare a sistemelor de management şi control intern al activităţilor auditate. completarea Registrului-jurnal se realizează cu ajutorul sistemelor informatice de preluare automată a datelor de intrare.fiabilitatea sistemului informatic. .organizarea şi efectuarea controlului financiar preventiv. în vederea corectării disfuncţionalităţilor semnalate sau ale celor care pot să apară în perioada imediat următoare. CONSTATĂRI SI RECOMANDARI În acest capitol.).1. Organizare registrelor de contabilitate II. II.1. II. Organizarea Centrului de Execuţie Bugetară Mihail Sadoveanu Bacau: Direcţia a funcţionat în perioada supusă auditării cu un număr de 22 salariaţi. . De asemenea.1. .organizarea sistemului de raportare.2.elaborarea contului de execuţie bugetară. 1. prezentam principalele constatări ale echipei de auditori interni.1. Constatare: .jurnal II. Pentru toţi salariaţii există fişe ale posturilor prin care s-au stabilit atribuţiile de serviciu.elaborarea bilanţului contabil.conducerea contabilităţii.conducerea activităţii financiare.2.1. II. Completarea eronată a Registrului-jurnal cu ajutorul sistemelor informatice de prelucrare automată a datelor. .

dar acestea nu sunt scrise şi formalizate. . pe perioada proiectării şi implementării aplicaţiei informatice. Cauze: . prin ROF-ul entităţii.1.Datorită neînregistrării cronologice în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare. fără o distorsionare a conţinutului acestora. 1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile. astfel încât să permită o circulaţie rapidă a informaţiilor. .). . . stocuri reprezentând materiale de natura obiectelor de inventar au fost înregistrate în contabilitate ca materiale consumabile. . Recomandări: .1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. scrise şi formalizate.Analiza necesităţii achiziţionării unui program informatic pentru activitatea financiarcontabilă.De asemenea.Analiza posibilităţii delegării unei persoane specializate de la DBCI. .Elaborarea procedurilor de lucru. În acest fel nu se respectă prevederile Legii contabilităţii nr.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor. II. . identificarea şi controlul acestora.Echipa de auditori interni a constatat nerespectarea modului de înregistrare a operaţiunilor economico-financiare în mod cronologic. scrise şi formalizate.contabile şi se editează lunar.Inexistenţa unei pregătiri adecvate a persoanelor responsabile cu completarea Registruluijurnal.2.Lipsa unor proceduri de lucru. necesare realizării lucrărilor în condiţii corespunzătoare.1. care afectează patrimoniul entităţii. .Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.2. . . s-a constatat neconcordanţa între natura operaţiilor economico-financiare înregistrate şi funcţiile conturilor utilizate pentru reflectarea în contabilitate a acestor operaţiuni.Neefectuarea controlului ierarhic. 1.Proiectarea şi realizarea aplicaţiei financiar-contabile s-a făcut de către Direcţia Generală a Tehnologiei Informaţiei.1.Nerespectarea înregistrării cronologice şi sistematice în contabilitate a modificărilor elementelor de activ şi pasiv ale entităţii.82/1991 republicată şi al OMFP nr.Realizarea unui control pe perioada auditată pentru a stabili dimensiunile disfuncţiunii constatate şi refacerea Registrului-jurnal. Registrul – inventar II. în orice moment. 42 . iar între personalul acestei direcţii şi personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă neexistând relaţii de colaborare. după data de întocmire sau de intrare a documentelor în entitate.Stabilirea relaţiilor de colaborare între structurile funcţionale. care nu are personal cu pregătire economică. . Consecinţe: . din care a rezultat că pentru conducerea Registrului–inventar există proceduri de lucru. privind completarea Registruluijurnal. Spre exemplu. 1. . nu se poate urmări.

1. Cauze: . 1. dar nu au fost completate coloanele cu date referitoare la modificarea valorii elementelor patrimoniale pentru perioada auditată.3. din care a rezultat că pentru conducerea registrului Cartea-Mare există proceduri de lucru. Contabilitatea imobilizărilor şi investiţiilor 43 . în orice moment. 2. II. 5 şi 6 din registru. .1. pentru întreaga perioadă auditată. 1.3. .Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor.Lipsa unui sistem de perfecţionare a pregătirii profesionale a salariaţilor la nivelul compartimentelor şi a unui sistem de control ierarhic. 82/1991 republicată şi OMFP nr. 2. respectiv coloanele 3.1 Analiza procedurilor de lucru Echipa de auditori interni a testat existenţa şi completitudinea procedurilor de lucru privind organizarea registrelor de contabilitate (Interviul nr. Consecinţe: . Recomandări: .Inexistenţa procedurilor de lucru scrise şi formalizate. 1.4.1850/2004 privind registrele şi formularele financiar-contabile.2007. II. Registrul Cartea Mare II. respectiv nu este posibil. . dar acestea nu sunt scrise şi formalizate.Persoanele responsabile cu completarea Registrului-inventar nu şi-au însuşit monografia privind modul de întocmire a Registrului-inventar în conformitate cu prevederile Legii nr.1.2. care trebuie să fie familiarizat cu monografiile specifice contabilităţii.3. .Informarea echipei de auditori interni a modului de valorificare a inventarelor şi de completare a Registrului-inventar în vederea completării Fişei de urmărire a recomandărilor.II.Registrul-inventar nu este utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia.3.1.1.2 Modul de analiză a Registrului Cartea-Mare Din observarea directă realizată de auditorii interni pe teren s-a constatat corectitudinea completării registrului Cartea-Mare. . identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate.Elaborarea procedurilor scrise şi formalizate privind completarea Registrului-inventar. pentru care s-a elaborat FIAP-ul nr.2.). Completarea incorectă a Registrului-inventar. II. 1. Constatare: . Conducerea contabilităţii II.Realizarea unei acţiuni de control.12. a modului de valorificare a inventarelor.Completarea Registrului-inventar s-a realizat preluându-se soldurile din Balanţa de verificare la data de 31. .Elaborarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile.

Neefectuarea periodică a punerii de acord între entitatea publică şi entităţile finanţatoare referitoare la datoriile aferente contractelor de leasing. nr.Neactualizarea sistematică a valorii contractelor de leasing la cursul valutar comunicat de BNR în ultima zi a perioadei de raportare. la o valoare reevaluată la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României.Inexistenţa. . În acelaşi timp s-a constatat că nu există proceduri scrise şi formalizate pentru activitatea auditată. auditorii interni din evaluarea indirectă a modului de achiziţionare a materiilor. totuşi au constatat unele nereguli care trebuie evitate pe viitor. la data încheierii contractelor.Pentru evaluarea activităţii auditabile. De asemenea. . materialelor consumabile. întrucât aceste datorii trebuiau reflectate în contabilitate. II. la sfârşitul perioadelor de raportare.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. 2. administrator (Interviu nr.6. aferente contractelor de leasing financiar sunt prezentate în situaţiile financiare la valoarea aferentă acestor contracte.1. echipa de auditori interni a constatat inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate pentru această activitate. nu au constatat disfuncţionalităţi în privinţa modului de conducere a evidenţei plăţilor şi cheltuielilor efectuate.1.Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. În baza testărilor realizate. dar şi din Nota de relaţii nr. obţinută de la persoana responsabilă din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. a rezultat că evidenţa analitică şi sistematică a bunurilor de natura stocurilor este condusă în conformitate cu reglementările cadrului normativ în vigoare. Cauze: . 2. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar Pe baza analizei efectuate. În acelaşi timp. Constatare: . materialelor. la nivelul entităţii.5. inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar. echipa de auditori interni a solicitat un interviu adresat domnului Munteanu Vasile. 2. Contabilitatea materiilor.1. 2. unei persoane cu pregătire profesională corespunzătoare.2. 2. pe care le prezentăm în continuare. Contabilitatea datoriilor şi creanţelor Din evaluările indirecte efectuate pe teren. Consecinţe: 44 .Auditorii interni au constatat că datoriile în valută. .4. . 2.6.3. responsabilă cu garantarea şi urmărirea datoriilor aferente contractelor de leasing financiar preluate în situaţiile financiare. Aceasta contribuie la denaturarea informaţiilor din situaţiile financiare periodice. în cadrul direcţiei. Datoriile în valută nu sunt prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea actuală pentru care s-a elaborat FIAP-ul. II. II.1) din care a rezultat că monografia privind evidenţa imobilizărilor şi investiţiilor este cunoscută de personalul de execuţie şi există personal responsabil desemnat pentru această activitate. auditorii interni apreciază ca funcţional sistemul de control al contabilităţii datoriilor şi creanţelor. evaluate la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României. valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.

. Cauze: . . În registrul de casă s-a descărcat suma totală de 270 lei. II.Reevaluarea datoriilor în valută aferente contractelor de leasing financiar şi reflectarea în Situaţiile financiare ale trimestrului III a anului 2006. .7. .) au apărut unele disfuncţionalităţi privind activitatea de casierie. pe care le prezentăm în continuare. Test nr.4. însă în urma testărilor efectuate (CCI nr.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Efectuarea inventarierii situaţiei datoriilor aferente contractelor de leasing financiar. Recomandări: 45 . acordată doamnei Gherman Raluca. la cursul valutar comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. privind necesităţile de informare privind evoluţia pieţei de capital şi a sistemului de relaţii financiare.5.Din analiză auditorii interni au constatat nedescărcarea în Registrul de casă distinct pentru fiecare operaţie în parte.În data de 30 iunie 2009 s-a achitat salariatei Gherman Raluca suma de 170 lei reprezentând ˝Alte datorii în legătură cu salariaţii˝ cont corespondent 4281 şi suma de 100 lei reprezentând ˝Avansuri de trezorerie˝. 2. reprezentând contravaloarea avansului de trezorerie. însărcinată cu evidenţa operaţiunilor de casă.Lipsa în cadrul casieriei entităţii a unui personal cu pregătire profesională necesară acestei activităţi.. . Necompletarea distinct în Registrul de casă pentru fiecare operaţie în parte.Fixarea unor atribuţii concrete.Situaţiile financiare anuale nu reflectă o situaţia reală şi fidelă a patrimoniului entităţii. 2. .Elaborarea şi formalizarea unui sistem procedural privind datoriile în valută.1. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în aceste activităţi.5. nr. II. .5.2.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate. 2.1.. Constatare: .7.Lipsa unui control periodic efectuat de către persoana din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. 2. De exemplu: .Inexistenţa unei colaborări între persoana însărcinată cu evidenţa analitică a furnizorilor din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă şi casierul entităţii. . în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente. Contabilitatea trezoreriei Din evaluările indirecte realizate de echipa de auditori interni s-a constatat că sistemul de control al activităţii de trezorerie este funcţional. Consecinţe: . Recomandări: . asupra modului de completare al Registrului de casă. în cazul în care o sumă plătită se referă la două sau trei conturi corespondente pentru care s-a elaborat FIAP-ul.Sumele achitate prin casieria entităţii şi înregistrate în registrul de casă nu permit o identificare clară a evoluţiei elementelor patrimoniale . cont corespondent 542.1.

.Inexistenţa unei evidenţe detaliate pentru fiecare creditor al entităţii. OP nr. .7. OP nr. Recomandări: • Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind arhivarea documentelor financiar-contabile. 2. • Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. • Documentele financiar-contabile deteriorate vor trebui refăcute pentru eventuale consultări 46 . în scopul depistării documentelor deteriorate şi/sau distruse şi luarea măsurilor necesare pentru reconstituirea acestora. . .Nerealizarea unei activităţi de analiză periodică a stadiului de achitare al datoriilor. II. de către persoana responsabilă cu evidenţa contabilă a operaţiunilor de casă din cadrul direcţiei.Realizarea unui program de pregătire profesională pentru personalul din cadrul casieriei entităţii de către personal specializat din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă.Fixarea unor atribuţii concrete. OP nr. Cauze: .Elaborarea şi formalizarea unui sistem de proceduri privind întocmirea şi utilizarea registrului de casă. . Consecinţe: .Lipsa unui control periodic efectuat de către managementul direcţiei asupra datoriilor entităţii. .2. nr.Inexistenţa procedurilor scrise şi formalizate.Din eşantionul stabilit pentru testare s-a constatat inexistenţa numărului şi datei facturilor furnizorilor. . 201. • Realizarea în cadrul entităţii a unui program de pregătire profesională cu personalul Compartimentului arhiva generală. specificându-se numai natura bunurilor achiziţionate. 161. motiv pentru care s-a elaborat FIAP-ul. coroborate cu procedurile şi fişele de post pentru personalul implicat în această activitate.5.Pe baza ordinelor de plată întocmite de entitate pentru achitarea datoriilor nu se poate realiza o situaţie analitică şi operativă a stadiului de achitare al furnizorilor.Din analiză auditorii interni au constatat că există ordine de plată utilizate de entitate pentru achitarea obligaţiilor datorate terţilor. 81. Constatare: ..Verificarea modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă pe perioada auditată şi corectarea erorilor până la sfârşitul anului. în cazul OP nr.Stabilirea unui responsabil cu elaborarea şi actualizarea acestor proceduri. 2.Realizarea controlului periodic asupra modului de întocmire şi utilizare a Registrului de casă. . 321.2. • Verificarea întregii arhive a entităţii. Unele ordine de plată utilizate de entitate nu conţin date referitoare la documentele justificative în baza cărora se sting datoriile de plată. . . .Existenţa supraîncărcării personalului din cadrul direcţiei. spre exemplu: ˝contravaloarea materialelor de natura obiectelor de inventar˝.Întocmirea ordinelor de plată fără explicaţii suficiente referitoare la datorii îngreunează organizarea evidenţei analitice a furnizorilor. care nu conţin date explicite referitoare la documentele justificative care au generat aceste obligaţii.

2.III. în şedinţele de închidere şi conciliere al misiunii de audit intern. interviuri. Structura auditată are obligaţia să întocmească Programul de acţiune si Calendarul implementării recomandărilor şi să raporteze periodic echipei de auditori stadiul implementării acestora. Raportul de audit intern este semnat pe fiecare pagina de echipa de auditori interni. OBIECTIVUL crt. pe baza analizelor şi evaluărilor efectuate apreciază Activitatea financiar-contabilă. 47 . Data: 30. Toate constatările efectuate au la bază probe de audit realizate prin teste. considerăm că rezultatele evaluării auditorilor interni privind Activitatea financiar-contabilă se înscriu în parametrii normali pentru această perioadă de implementare a funcţiei de audit intern în entităţile publice. Echipa de auditori interni. APRECIERE Nr. foi de lucru. CONCLUZII Prezentul proiect de Raport de audit intern a fost întocmit în baza Tematicii in detaliu a misiunii de audit şi a Programului intervenţiei la faţa locului. apreciate de către participanţi.11. conform grilei prezentate în continuare. cât şi de supervizorul misiunii. liste de control. note de relaţii si in urma analizei si interpretării acestora s-au elaborat FIAP-uri si FCRI-uri care au condus la recomandările şi concluziile cuprinse in Raportul de audit intern. FUNCŢIONAL DE ÎMBUNĂTĂŢIT CRITIC 1. a constatărilor efectuate în etapa de colectării şi prelucrării informaţiilor şi în timpul intervenţiei la fata locului. Structura auditată are obligaţia să respecte Programul de acţiune şi Calendarul de implementare a recomandărilor. atât de auditorii interni.2010 Auditor Maricel Radu Notă: Precizăm că în practica. cu scopul implementării recomandărilor la termenele stabilite şi să raporteze echipei de auditori interni. cu privire la recomandările auditorilor interni. periodic. ca fiind realiste şi posibil de implementat în practică. stadiul implementării acestora. Conducerea activităţii X financiare Evaluarea are la bază discuţiile care au avut loc. Conducerea contabilităţii X 3. iar pe ultima pagină. Organizarea registrelor de X contabilitate. De asemenea.

astfel încât Registrul-inventar să fie utilizat în concordanţă cu destinaţia acestuia. aprobate prin OMFP nr.2010 de către auditorul intern Ivanovici Gheorghe Echipa de auditori interni în baza analizei privind riscurile. Recomandare 2: Echipa de auditori interni propune pentru personalul implicat în această activitate. şi a evaluărilor realizate privind Activitatea financiar-contabilă. 3. în perioada 20. De asemenea. OBIECTIVUL Organizarea registrelor de contabilitate.12.SINTEZA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN I. auditorii interni consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului implicat în întocmirea. perioada auditată fiind 01. identificarea şi controlul tuturor elementelor patrimoniale inventariate în entitate. . 672/2002 privind auditul intern. Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern. . crt. 48 APRECIERE DE ÎMBUNĂTĂŢIT FUNCŢIONAL CRITIC . apreciază funcţionalitatea sistemului de control intern. stabilirea unor atribuţii concrete. după cum urmează: Nr.10.Constatare 3: Sumele înregistrate în contabilitate reprezentând cheltuieli cu salariile personalului sunt diferite faţă de totalul acestor cheltuieli reflectate în Statul de salarii. Conducerea contabilităţii Conducerea activităţii financiare II. 1.Constatare 1: Completarea Registrului inventar s-a realizat fără a fi completate coloanele referitoare la diferenţele de evaluare de înregistrat.2009 – 31. respectiv să permită în orice moment.2010 – 31. 2. a testărilor pe teren. CONSTATĂRI ŞI RECOMANDĂRI Principalele constatări şi recomandări rezultate din evaluarea auditorilor interni sunt cele prezentate în continuare: . utilizarea şi controlul Registrului de casă.2009 şi a fost efectuată. aprobat de conducerea entităţii.01. 38/2003 şi a normelor specifice aprobate de conducerea entităţii.09. Misiunea de audit intern s-a realizat în baza Planului de audit intern pe anul 2009. INTRODUCERE Misiunea de audit intern privind Activitatea financiar-contabilă s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile Legii nr.Constatare 2: Sumele plătite prin casierie şi care se refereau la două sau mai multe categorii de obligaţii nu au fost completate distinct în Registrul de casă. structurată pe cele 3 obiective stabilite pentru derularea misiunii. Recomandare 1: Echipa de auditori consideră necesară implementarea unui sistem de pregătire profesională a personalului din cadrul compartimentelor financiar-contabile. coroborate cu procedurile şi fişele de post.

auditorii interni au stabilit şi inexistenţa în contractele încheiate a clauzelor referitoare la penalităţile de întârziere datorate de părţi. a elaborat un număr de 65 de recomandări.2010 Auditor intern. din cadrul Direcţiei de Buget şi Contabilitate Internă. în conformitate cu OMFP nr. De asemenea. în baza testelor şi analizelor efectuate. concomitent cu dezvoltarea sistemelor de conducere bazate pe gestiunea riscurilor. Echipa de auditori interni consideră necesară constituirea de urgenţă a grupului de lucru pentru implementarea noului sistem de control intern. echipa de auditori consideră necesară realizarea unui program de pregătire profesională a personalului implicat. aferente celor 3 obiective ale misiunii de audit intern.11. elaborarea unui program de pregătire profesională pentru instruirea utilizatorilor acestei aplicaţii informatice. Recomandare 5: Echipa de auditori consideră necesară efectuarea unui inventarieri a tuturor operaţiilor supuse controlului financiar preventiv din cadrul entităţii şi elaborarea unor proceduri de lucru pentru activităţile specifice entităţii. precum şi stabilirea unor atribuţii concrete. scrise şi formalizate. Echipa de auditori interni prin analiza activităţilor auditabile şi evaluările realizate în etapa de intervenţie la faţa locului. Maricel Radu 49 . . III. Data 30.Constatare 5: La nivelul entităţii nu există elaborate şi aprobate Norme metodologice specifice privind exercitarea controlului financiar preventiv. prin elaborarea şi utilizarea în conducerea curentă a Registrului riscurilor – care reprezintă setul de recomandări majore. . permit auditorilor interni să emită o asigurare rezonabilă managementului general privind calitatea sistemului de control intern al activităţii auditate. pentru întreaga activitate a direcţiei. CONCLUZII Evaluarea ACTIVITĂŢII FINANCIAR-CONTABILE din cadrul Direcţiei Buget şi Contabilitate Internă. coroborate cu procedurile operaţionale şi cu fişa postului. Considerăm că prioritatea în activitatea de implementare a recomandărilor o reprezintă elaborarea şi actualizarea sistematică a procedurilor operaţionale. Concomitent. nefiind identificate obstacole în funcţionarea acesteia. De asemenea.Recomandare 3: Implementarea unui program informatic care să permită urmărirea şi controlul cheltuielilor cu salariile personalului din momentul stabilirii cheltuielilor cu personalul şi până în momentul înregistrării acestora în contabilitate. 946/2005 privind Codul controlului intern. Recomandare 4: Efectuarea unei analize pe perioada auditată a plăţilor aferente contractelor de achiziţie publică în scopul verificării plăţilor scadente din contracte şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora.Constatare 4: Din analiza contractelor economice încheiate de entitate s-a constatat inexistenţa unor evidenţe a plăţilor pe scadenţele prevăzute în contracte.

Este formalizată prin întocmirea Fişei de evaluare a misiunii de audit intern. a Codului privind conduita etica a auditorului intern. Prin Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii se realizează o evaluare prin adoptarea unui proces permanent de supraveghere a eficacităţii globale a programului de calitate. prin efectuarea de controale permanente de către şeful structurii de audit intern. Supervizarea va permite depistarea deficienţelor în anumite etape din derularea misiunii şi va permite iniţierea de activităţi de îmbunătăţire a viitoarelor misiuni de audit intern şi asigurarea perfecţionării profesionale a auditorilor. prin care acesta examinează eficacitatea normelor de audit intern şi dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunii de audit sunt aplicate în mod corespunzător garantând calitatea Raportului de audit intern.Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii Şeful structurii de audit intern trebuie să elaboreze un Program de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit. Evaluarea constă în supervizarea realizării misiunii de audit intern. adică respectarea normelor metodologice. 50 . Evaluarea se realizează după fiecare misiune de audit intern. a Standardelor şi a bunei practici internaţionale de către toţi auditorii interni.

Evaluarea misiunii de audit intern de către structura auditată este formalizată prin Fişa de evaluare a misiunii de audit intern întocmită de către structura auditată. A existat o bună comunicare între auditor şi conducerea structurii de audit intern Au fost luate în considerare perspectivele şi nevoile auditaţilor în procesul de audit Au fost atinse obiectivele de audit într-o manieră eficientă şi la timp Auditaţii au avut posibilitatea să revadă constatările şi recomandările când au fost identificate problemele Normele de audit intern. concise.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. 51 . scopul.2010-30.2009-31. au fost respectate Constatările de audit demonstrează analize profunde şi concluzii.2009 Perioada misiunii: 20.09.12. procedurile şi bugetul au fost reanalizate în mod constant pentru a asigura o eficientă folosire a resurselor de audit A existat o bună comunicare între auditor şi auditat şi între auditor şi conducerea structurii de audit intern.2010 Auditor evaluat: Maricel Radu Bugetul de timp efectiv: 616 ore În etapa de pregătire a misiunii. auditorul a identificat riscurile şi controalele prevăzute pentru procesele legate de obiectivele de audit şi a estimat corespunzător riscurile activităţii Programele de audit au fost elaborate în vederea îndeplinirii obiectivelor misiunii în cadrul bugetului de timp alocat X Obiectivul auditului.11.01. Luat la cunoştinţă: Data: Bugetul de timp planificat: 616 ore 1 2 3 4 5 Observaţii X A fost necesar să se lucreze peste orele de program X X X X X X X X X X X X X X Evaluarea misiunii de audit intern mai poate fi realizată şi de conducerea structurii auditate căreia i se înaintează un chestionar de evaluare prin care i se solicită să prezinte o apreciere asupra desfăşurării misiunii de audit şi a modului de implicare al auditorilor interni pe parcursul misiunii. respectiv sunt formulate recomandări practice pentru probleme identificate Comunicările scrise au fost clare. obiective şi corecte Există probe de audit care să susţină concluziile auditorului Procedurile de audit utilizate au avut ca rezultat dovezi suficiente. relevante şi folositoare Documentele au fost completate în mod corespunzător şi în conformitate cu normele de audit intern Bugetul de timp a fost respectat Nivel de productivitate personală al auditorului intern. competente.

Cum evaluaţi în general misiunea de audit X 11. Misiunea a fost desfăşurată adecvat. Obiectivele de audit stabilite au fost în concordanta cu X activităţile desfăşurate 6.09.conduita auditorilor interni . dinamică şi interesantă 7. Misiunea a beneficiat de direcţii clare şi precise privind X modul de desfăşurare 5.01. Ce v-a plăcut cel mai mult pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai mult . Auditorii au avut un comportament adecvat şi profesional X 15. A existat o buna comunicare intre auditor şi auditat X 14.claritatea recomandărilor . iar răspunsurile au condus la obţinerea de concluzii relevante 8. nu întotdeauna din vina auditatului.12. intervenţia la fata X locului a privit doar obiectivele stabilite şi comunicate 9. director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN DE CĂTRE STRUCTURA AUDITATĂ Note Nr. Constatările au fost prezentate într-o maniera logică. Obiectiv auditat Obs. S-a răspuns în toate cazurile la întrebările legate de X misiunea de audit.Procedura P18: Supervizarea INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI BACAU Compartimentul de Audit Public Intern FIŞA DE EVALUARE A MISIUNII DE AUDIT INTERN Misiunea de audit: Activitatea financiar-contabilă Perioada auditată: 01. Consideraţi ca obiectivele de audit stabilite au privit X activităţile cu riscuri majore 12.2009. 1 2 3 4 5 1.11. 52 . X structurată. In desfăşurarea misiunii de audit au fost prezentate constatările şi recomandările când au fost identificate X probleme 13. Au fost furnizate suficiente informaţii privind misiunea de X efectuat 3. A existat un feed-back pe tot parcursul misiunii.2010-30. iar acesta X a fost util în găsirea de soluţii la probleme 10. crt.calitatea discuţiilor 16.2009 Perioada misiunii: 20.-31. Misiunea a contribuit la obţinerea de rezultate sau la X îmbunătăţirea unora deja existente 4. Obiectivele de audit au fost comunicate clar la începutul X misiunii 2.2010 Întocmit: Popescu Ioan . Ce v-a plăcut cel mai puţin pe timpul misiunii de audit – descrieţi cel puţin 3 aspecte care v-au plăcut cel mai puţin Întâlnirile pe parcursul misiunii au fost limitate.

17. • 2 pentru slab.11. Notă: În practică se va urmări ca pentru orice notare sub 3 să se solicite explicaţii scrise. auditori interni: Maricel Radu Data: 30.2010 53 .11. • 4 pentru bine. 18. Popescu Ioan Data: 30. Ce obiective de audit consideraţi că nu au fost atinse în totalitate din cele comunicate Nu sunt comentarii. Ce obiective de audit consideraţi că ar fi necesar a fi cuprinse în programul viitor de audit Calitatea procedurilor privind achiziţiile publice elaborate in urma recomandărilor. • 3 pentru satisfăcător. Alte comentarii Tabelele de mai sus vor fi completate ţinând cont de următorul sistem de punctaj: • 1 pentru nesatisfăcător. Director Şcoala Mihail Sadoveanu Bacau.2010 Luat la cunoştinţă. • 5 pentru foarte bine. 19.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful