Sunteți pe pagina 1din 2

APROBAT ,

Președinte Filiala Județeană Neamț - A.Co.R.


Ing.Valeria Dascălu

PLAN ANUAL DE AUDIT PUBLIC INTERN ANUL 2016


(proiect)

Tipul
Denumirea Perioada
Nr. Domeniul Obiectivele generale ale misiunii de audit misiunii de Perioada de Nr. Entitatea
misiunii de audit public supusă
Crt auditabil public intern audit public realizare auditori auditată
intern auditării
intern
- modul de organizare, implementare și dezvoltarea
a Sistemului de Control Intern Managerial;
- evaluarea stadiului implementării standardelor de
Organizarea,
control intern managerial și aplicarea acestora în Entități
implementarea,
activitatea curentă a U.A.T și a instituției școlare partenere
Management dezvoltarea şi revizuirea 01.02.2016 01.01.2015
subordonată; semnatare
1. şi control SCIM (inclusiv a Consilere - - 9
- evaluarea implementării planurilor pentru a acordului
intern unităților subordonate, 30.11.2016 31.12.2015
dezvoltarea Sistemului de control intern managerial de
aflate în coordonare sau
și modul de gestionare a riscurilor identificate; cooperare
sub autoritate)
- modul de întocmire și transmitere a raportărilor cu
privire la implementarea Sistemului de control intern
managerial.
-Gestionarea şi completarea regostrului agricol; Entități
-Gestionarea şi acordarea partenere
Organizarea şi 01.02.2016 01.01.2015
Registrul certificatelor/atestatelor de producător; Regularitate/ semnatare
2. gestionarea registrului - -
agricol - Gestionarea şi acordarea adeverinţelor de stare conformitate 9 a acordului
agricol 30.11.2016 31.12.2015
materială; de
cooperare
- Punerea de acord a bazelor de date privind
privind impunerea şi stabilirea ITL;
- Evaluarea sistemului de gestiune a
informaţiilor.
Evidenţa financiar - Organizarea registrelor de contabilitate; Entități
contabilă (inclusiv a - Conducerea contabilităţii; partenere
01.07.2016 01.01.2015
unitatilor aflate în -Conducerea activităţii financiare; Regularitate/ semnatare
- - 9
subordine/coordonare/ -Elaborarea situaţiilor financiare; conformitate a acordului
30.11.2016 31.12.2015
sub autoritate) -Organizarea şi efectuarea controlului financiar de
3. Financiar- preventiv propriu. cooperare
Contabil -Evaluarea procesului de organizare, planificare şi Entități
Evaluarea procesului
bugetare a activităţilor şi resurselor; partenere
bugetar (inclusiv a 01.07.2016 01.01.2015
-Evaluarea activităţilor specifice execuţiei Regularitate/ semnatare
unităților subordonate, - - 9
bugetare; conformitate a acordului
aflate în coordonare sau 30.11.2016 31.12.2015
-Organizarea evidenţei şi raportarea cheltuielilor de
sub autoritate)
bugetare. cooperare

Întocmit,
ȘEF COMPARTIMENT DE AUDIT PUBLIC INTERN,
Feopenta Petrică

S-ar putea să vă placă și