Sunteți pe pagina 1din 19

Universitatea

Transilvania din Brașov


FACULTATEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE
ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR
Programul de studiu:CIG-ID

REFERAT LA MANAGEMENT

Coordonator:
Student:
Prof.univ.dr.Guga Lucian
Epure
Ștefania-
Mihaela
Anul:1

2020
Cuprins:
Capitolul 1 Statutul s.c. BESTACCOMODATION S.R.L.......................................................................2
1.1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata..............................................................................2
1.2 Obiectivul de activitate al societății........................................................................................2
1.3 Capitalul social........................................................................................................................3
1.4 Administrarea societății..........................................................................................................3
1.5 Activitatea societății...............................................................................................................4
Capitolul 2 Memoriu de activitate....................................................................................................6
2.1 Descrierea activităţii reprezentative.......................................................................................6
2.2 Enumerarea utilităților........................................................................................................10
2.3 Asigurarea condițiilor de muncă...........................................................................................11
2.4 Schițţa punctului de lucru (zona Lobby.)..............................................................................12
Capitolul 3 Organigrama întreprinderii...........................................................................................12
Capitolul 4 Fişa unui post din organigramă la alegere....................................................................12
Capitolul 5 Determinarea pragului de rentabilitate........................................................................14
Capitolul 6 Adoptarea Siglei şi a Sloganului firmei..........................................................................16
Capitolul 7 Completarea unei facturi şi a unei chitanțe fiscale.......................................................17
Bibliografie:..........................................................................................................................................19

CAPITOLUL 1 STATUTUL S.C. BESTACCOMODATION


S.R.L.
1.1 DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA
Art.1
Denumirea societății este Societatea Comercială BESTACCOMODATION
SRL.

2
Art.2
Societatea Comercială BESTACCOMODATION SRL este persoană juridică
română, având forma juridică de societate cu răspundere limitată. Aceasta
îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul
Statut.
În toate actele, facturile, publicațiile emanând de la societate, denumirea
va fi urmată de inițialele S.R.L., de capitalul social, sediul societății şi
numărul de înmatriculare de la Registrul Comerțului: J27/1402/10.01.2020.
Art.3
Sediul societății este fixat la domiciliul asociatului unic, România, oraş
Piatra, str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 8 . Sediul societății poate fi
schimbat pe baza hotărârii asociatului unic Epure Ștefania-Mihaela. În
vederea extinderii activității, Societatea va putea construi, cumpăra şi
închiria alte spații, deschizând sucursale sau filiale în țară şi străinătate.
Art.4
Durata de funcționare a societății este nelimitată, cu începere de la data
înscrierii în Registrul Comerțului.

1.2 OBIECTIVUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII


Art.5
Conform nomenclatorului privind Clasificarea Activităților din Economia
Națională CAEN, obiectivul de activitate al societății este: Cod CAEN 551 –
Hoteluri şi alte facilități de cazare similare.
5.1 Activitatea principală:
- Cod CAEN 5510 – Hoteluri şi alte facilități de cazare similare
5.2 Alte activități:
- Cod CAEN 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe şi perioade de
scurtă durată
- Cod CAEN 5590 – Alte servicii de cazare
- Cod CAEN 5610 – Restaurante
- Cod CAEN 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru
evenimente
- Cod CAEN 5629 – Alte servicii de alimentație n.c.a.

3
- Cod CAEN 5630 – Baruri şi alte activități de servire a băuturilor
- Cod CAEN 7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică

CAPITOLUL 2 CAPITALUL SOCIAL


Art.6
Capitalul social subscris şi vărsat la Banca ING având suma de 600.000 lei
şi chitanța nr. 357/07.01.2020, împărțit în 20 părți sociale a 30.000 lei
fiecare.
Art.7
Capitalul social poate fi majorat pe baza deciziei asociatului unic.

2.1 ADMINISTRAREA SOCIETĂȚII


Art.8
Societatea este reprezentată de Epure Ștefania-Mihaela , unic
adiministrator.
Art.9
Administratorul societății are următoarele atribuții:
• Ia hotărâri obligatorii privind activitatea societății.
• Reprezintă societatea în relațiile cu terții, semnează în numele
acesteia, angajează răspunderea întregii societăți.
• Se îngrijeşte de buna funcționare a societății şi de patrimoniul
acesteia.
• Ia măsuri de recuperare a pagubelor produse de salariați şi terți,
acționând în acest sens cu respectarea legilor în vigoare.
• Angajează personal salariat al societății şi stabileşte salariile
acestora cu respectarea dispozițiilor legale privind salarizarea,
asigurări sociale, protecția muncii, etc.
• Modifică statutul.
• Depune la organele de stat situațiile cerute şi răspunde de
exactitatea acestora.
• Se îngrijeşte de întocmirea tuturor actelor societății, de registrele
societății.

2.2 ACTIVITATEA SOCIETĂȚII


Art.10
4
Exercițiul economic financiar începe la data constituirii societății.
Angajarea personalului societăţii se face în cadrul schemei de organizare
pe bază de contract individual de muncă, ce se înregistrează la Camera de
Muncă. Nivelul salariilor pentru personalul societății, pe categorii de
calificare şi funcții se stabileşte şi se modifică de către Administratorul
societății. Drepturile şi obligațiile personalului angajat se stabilesc de
Administratorul societății.
Art. 11
Amortizarea fondurilor fixe se plăteşte prin aplicarea normelor de
amortizare asupra valorii de achiziție a fondurilor fixe şi se include, după
caz, în prețul de cost al prestărilor de servicii sau în cheltuielile de
circulație şi se utilizează pentru înlocuirea mijioacelor fixe şi alte nevoi ale
societății.
Prin valoarea de achiziție a fondurilor fixe se înțelege suma cheltuielilor de
cumpărare şi a altor cheltuieli efectuate pentru punerea în funcțiune a
fondurilor fixe.
Art. 12
Lucrările de reparații capitale se vor executa pe baza deciziei
Administratorului societății. Fondurile necesare se asigură prin includerea
cheltuielilor respective, după caz, în prețul de cost al prestărilor de servicii
sau în cheltuielile de circulație în anul în care au fost executate sau
eşalonat pe mai mulți ani.
Art.13
Societatea, prin Administratorul societății, va ține evidența contabilă în lei
şi va întocmi anual bilanțul şi contul de beneficii şi pierderi, având în
vedere « Normele metodologice » elaborate de Ministerul Finanțelor.
Art. 14
Societatea comercială BESTACCOMODATION SRL se poate modifica,
dizolva sau lichida prin decizia asociatului unic.
Lichidarea societății se face in condițiile şi cu respectarea procedurilor
prevăzute de Lg.31/1990. Lichidatorul urmează a fi numit de asociatul
unic.
Art. 15
5
Administratorul societății se va ocupa de întocmirea formalităților de
constituire, de publicitatea legală de înființare, de plata tuturor taxelor şi
cheltuielilor ocazionate de înregistrarea societății, contabilizându-le în
contul acesteia.
Art. 16
Litigiile societății cu persoanele fizice sau juridice române sunt de
competența instanțelor judecătoreşti române civile.
Litigiile născute în raporturile contractuale dintre Societate şi persoane
juridice române pot fi soluționate şi prin arbitraj. În acest caz asociatul
unic poate alege şi competența comisiei de arbitraj de pe lângă Camera
de Industrie şi Comerț a României.
Litigiile personalului român angajat de societate, ivite în raporturile cu
aceasta, se rezolvă în conformitate cu legislația proprie din România.
Art. 17
Prezentul statut se completează cu dispozițiile legale privitoare la
societățile comerciale.
Semnătura
Legalizare Notarială pe verso.

CAPITOLUL 3 MEMORIU DE ACTIVITATE


3.1 DESCRIEREA ACTIVITĂȚII REPREZENTATIVE
SC BESTACCOMODATION SRL, prin hotelul Ursuleț de 4 stele, are ca
obiect de activitate serviciile de turism şi cele aferente acestei activități.
Hotelul Ursuleț**** este situat în centrul municipiului Piatra Neamț,
oraș cu o istorie seculară, bogat în mărturii ale istoriei poporului român,
important centru industrial, comercial și turistic al României.
Amplasarea în centrul orașului, între obiectivele principale: Curtea
Domnească , compusă din Biserica Domneasca Sf. Ioan Botezătorul și
Turnul lui Ștefan cel Mare, Muzeul De Artă, Muzeul Etnografic, Muzeul de
Artă Eneolitică Cucuteni și Casa Calistrat Hogaș precum şi serviciile
deosebite fac din Hotelul Ursuleț**** locul ideal pentru a petrece clipe de
neuitat.

6
Hotelul reprezintă forma tradițională cea mai cunoscută de cazare a
industriei hoteliere, deținând ponderea cea mai mare în totalul unităților
de cazare. În afara funcției principale de cazare, hotelul Ursuleț****
îndeplineşte şi funcții conexe, menite să asigure satisfacerea cât mai
deplină a cererii turiştilor pe toată durata sejurului lor.
Prin conținutul său, cazarea vizează crearea condițiilor şi confortului
pentru odihna turistului; ea poate fi definită ca rezultatul (produsul sau
serviciul) industriei hoteliere, sector ce înglobează ansamblul activităților
desfăşurate în spațiile de locuire temporară.
În cadrul diviziei cazare se desfăşoară activitățile de închiriere a
camerelor, dar şi de asigurarea de servicii şi dotări pentru clienți. Din
aceste considerente, această divizie are în componență mai multe
departamente şi secțiuni.
Divizia cazare este compusă din două departamente principale:
departamentul de recepție (front-office) şi departamentul de etaj.

Figură 2.1 Recepție Figură 2.2 Cameră hotel Figură 2.3


Sala de conferință

Departamentul front-office este cel mai vizibil departament


din hotel, este amplasat la nivelul de acces al clienților în hotel şi asigură
primul contact fizic al turistului cu unitatea de cazare. Punctul de
focalizare al activității în interiorul acestui departament este
recepția (fi gura 2.1), locul unde clienții îşi formează primele impresii
semnificative despre hotel. De asemenea, este centrul de comunicare
pentru toate operațiunile desfăşurate de hotel.
Recepția efectuează primirea clienților şi atribuirea camerelor
(check-in). Pentru atribuirea camerelor, este indispensabilă cunoaşterea în
fiecare moment a stării fiecărei camere: ocupată, disponibilă pentru
închiriere, eliberată şi necurățată sau aflată în curățenie, curățată şi

7
necontrolată, blocată pentru o rezervare căreia i-a fost atribuită o cameră
anume, scoasă din funcțiune (în reparație).
La sosire, recepției îi revine şi deschiderea unei fişe de cont pentru
fiecare client. De-a lungul sejurului în hotel, compartimentul facturare va
înregistra în fişa de cont toate serviciile prestate în favoarea clientului.
Casieria propriu-zisă a front-office-ului are atribuții de încasare a notelor
de plată, schimb valutar.
Tot în categoria activităților serviciului front-office se încadrează şi
activitatea de a răspunde la telefon. Adesea, cronologic, primul contact al
clientului cu hotelul se realizează tocmai la acest nivel. Convorbirile
telefonice trebuie să răspundă la trei exigențe: amabilitate, eficacitate,
operativitate.
Una din caracteristicile activității hoteliere este reprezentată de
închirierea de camere care au mai fost utilizate de numeroase alte
persoane înainte. Acesta este motivul pentru care întreținerea camerelor
(figura 2.2) are o importanță vitală, iar serviciul de etaj reprezintă însăşi
esența activității hotelului. O dată intrat în cameră, clientul nu trebuie să
simtă faptului că respectivul spațiu a servit adăpost şi altora.
În acelaşi context, o importanță particulară prezintă produsele de
primă necesitate sau unică folosință (produsele de primire).
În cadrul serviciului de etaj (housekeeping) se desfăşoară activități
de întreținere, amenajare şi curățenie zilnică a spațiilor de folosință
individuală (camere) şi comună (culoare, holuri, grupuri sanitare comune,
dar şi săli de conferintă).
Un loc aparte în întreținerea şi curățenia camerei îl ocupă
schimbarea lenjeriei şi a prosoapelor. Evident, schimbarea lor se face după
fiecare turist. În egală măsură, independent de frecvența normală,
schimbarea lenjeriei de pat se face “ori de câte ori este nevoie”.
Guvernanta îşi asumă responsabilitatea întregului serviciu, respectiv
curățenia, lenjeria, precum şi alegerea uniformei întregului personal al
hotelului. Tot ea coordonează activitatea spălătoriei, organizează
înregistrarea obiectelor uitate la hotel şi alege ornamentele florale din
întregul hotel.
8
După aranjarea “a blanc”, guvernanta efectuează controlul fiecărei
camere, urmărind starea de curățenie şi funcționarea echipamentelor.
Totodată, verifică prezența în cameră a produselor de primire. Periodic,
guvernanta trebuie să organizeze o inspecție a camerelor – o verificare
mai temeinică – urmărindu-se îndeosebi starea pereților, pardoselilor,
instalațiilor şi mobilierului. Cu acest prilej se întocmeşte un document
scris, în care îşi au originea sarcinile de remediere ce revin
departamentului “Întreținere” (tehnic).

3.2 ENUMERAREA UTILITĂȚILOR


Plecând de la ideea că hotelurile reprezintă într-o concepție de bază
clădiri care oferă condiții de ospitalitate pentru clienți, care includ la
rândul lor un complex de servicii, cheia de succes în această afacere o
reprezintă asigurarea satisfacției clienților. Această premisă depinde într-o
mare măsură de confortul oferit clientului în cadrul serviciilor hoteliere,
confort care este influențat, la rândul său, de o serie de performanțe
tehnologice încorporate în cadrul serviciilor furnizate. Hotelul Ursuleț****
este racordat la rețeaua de apă, gaz, energie electrică şi salubrizare a
oraşului.
Apa potabilă, apa rece şi caldă sunt vitale pentru orice tip de hotel.
În cadrul hotelului există o mare cerere de apă caldă şi rece: la camere, la
bucătărie şi restaurant, pentru spălarea rufelor, încălzire şi aer condiţionat.
Încălzirea furnizează gradul normal de temperatură şi umiditate în
cadrul camerei de hotel, în timp ce ventilația asigură oxigenarea sau
aerarea normală a camerei. Aerul condiționat este, desigur, cel mai bun
sistem de control al tuturor aspectelor legate de calitatea aerului.
Pericolele asociate cu electricitatea sunt extrem de severe, în
consecință personalul hotelului trebuie să ia în considerare o serie de
măsuri de siguranță. De aceea, toate circuitele sunt asigurate prin
împământare şi comutatoare adecvate. În băi există dispozitive speciale
ce asigură circuitul electric. Toate dispozitivele electrice sunt verificate
periodic din punctul de vedere al siguranței de funcționare.Problema
electricității are şi o altă componentă importantă în cadrul hotelului şi

9
anume iluminarea. Buna iluminare contribuie la confortul clienților şi la
formarea unei imagini a hotelului.
Accidentele, agresiunile de tot felul, catastrofele sau alte implicații
sau evenimente de acest gen sunt considerate aspecte importante în
asigurarea unui climat de siguranță în cadrul hotelului. Un loc important
printre acestea îl ocupă pericolul incendiilor.
Cu privire la aceste probleme importante pentru hotel,
managementul si administrația pot interveni în special în vederea
prevenirii şi asigurării protecției împotriva incendiilor. Din acest motiv,
hotelul dispune de următoarele măsuri: detectoare de incendiu conectate
la surse independente de curent, alarme sonore la care se adaugă măsuri
de siguranță a ieşirii din hotel, plasarea strategică a alarmelor de incendii,
existența de extinctoare plasate în funcție de împărțirea în spațiul hotelier
pe sectoare cu potențial crescut de a fi afectate de incendii, ieşiri şi scări
de incendiu, sistem de stropitori adaptat la spațiul public, plan de ieșire de
siguranță în fiecare camera, dar și în spațile comune.

3.3 ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE MUNCĂ


Conform Codului Muncii durata normală a timpului de muncă este de
40 de ore/săptămână, iar numărul maxim săptămânal de ore suplimentare
este de 8. Salariații au drept la concediu de odihnă, concediu medical,
prenatal sau fără plată. Administratorul societății organizează la angajare
şi ulterior conform prevederilor legale, examinarea medicală a salariaților
în scopul de a constata dacă sunt apți pentru desfăşurarea activității în
posturile pe care urmează să le ocupe, precum şi prevenirea îmbolnăvirii
profesionale.
Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în
următoarele 30 de zile. În cazul în care compensarea prin ore libere plătite
nu este posibilă, va fi adăugat un spor la salariu. Sporul pentru munca
suplimentară se stabileşte prin negociere, în cadrul contractului colectiv
de muncă sau, după caz, al contractului individual de muncă şi nu poate fi
mai mic de 75% din salariul de bază.

10
Angajaților departamentelor “Cazare” şi “Alimentație” le este
impusă uniforma oferită de angajator, în schimb vestimentația de lucru a
angajaților ce lucrează la birou este una office.

3.4 SCHIȚŢA PUNCTULUI DE LUCRU (ZONA LOBBY.)


Schița punctului de lucru este prezentată în Anexa 1.

CAPITOLUL 4 ORGANIGRAMA ÎNTREPRINDERII


Pentru a asigura clienților o gamă largă de servicii, hotelul este
împărțit în mai multe departamente, fiecare având anumite funcții şi
atribuții. Pentru funcționarea eficientă şi armonioasă a hotelului, este
necesar ca departamentele să conlucreze.
Organigrama Hotelului Ursuleț**** se regasește în Anexa 2.

CAPITOLUL 5 FIŞA UNUI POST DIN ORGANIGRAMĂ


LA ALEGERE
Fişa postului este un document operațional important, care prezintă în
detaliu toate elementele necesare unui salariat pentru a-şi executa în
condiții normale postul atribuit. Fişa postului este un document
organizatoric necesar fiecărui salariat căruia îi furnizează informațiile
necesare desfăşurării unei munci eficiente fiind este un suport pentru
evaluarea muncii şi a comportamentului salariatului.
FIŞA POSTULUI – RECEPŢȚIONER COR 422401- RECEPŢIONER DE HOTEL
Denumire post: Recepționer hotel
Departament: Front-office
Titular: Epure Ștefania-Mihaela
Locul desfăşurării activității: Recepția hotelului “ Ursuleț****”
Relațiile de muncă:
 Relații ierarhice: se subordonează directorului de departament;
 Relații funcționale: de colaborare cu angajații unității şi ai unităților
de restaurație;
 Relații de reprezentare: reprezintă unitatea în relațiile cu clienții.

11
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura serviciile de
informare, rezervare şi cazare pentru clienții hotelului.
Activități principale:
 preluarea şi înregistrarea rezervărilor;
 primirea şi cazarea clienților;
 întocmirea actelor necesare cazării clienților;
 promovarea serviciilor oferite clienților;
 soluționarea eficientă a tuturor solicitărilor înregistrate;
 medierea conflictelor şi rezolvarea reclamațiilor;
 administrarea şi verificarea rezervărilor pentru ziua în curs şi ziua
următoare;
 întocmirea rapoartelor zilnice.
Sarcini şi îndatoriri specifice: stabilirea unor relații optime cu clienții,
pentru rezolvarea în timp util şi în bune condiții a tuturor problemelor
ocazionale.
Responsabilități ale postului:
 răspunde pentru calitatea serviciilor de informare, rezervare şi
cazare oferite clienților hotelului;
 răspunde pentru rezolvarea eficientă a problemelor apărute pe
parcursul desfăşurării activității.
Autoritatea postului: este autorizat să preia rezervările, să ofere cazare
clienților, să rezolve formalităţile administrative ale acestora.
Specificațiile postului:
 studii de calificare în domeniu;
 experiență de minim 1 an pe un post similar;
 cunoaşterea pieței de produse hoteliere şi a particularităților ei;
 foarte bune cunoştinte de operare pe calculator (Windows, Word,
Excel);
 cunoaşterea temeinică a două limbi de circulație internațională;
 aspect fizic plăcut, prezență agreabilă, amabilitate, solicitudine;
 abilități bune de comunicare şi negociere;
 capacitate de a lua decizii rapide, eficiente şi responsabile;
12
 bune abilități de planificare şi organizare.
Condiții de muncă:
 obişnuite, într-un mediu adecvat specificului hotelier;
 program normal de lucru, în schimburi.
Salarizare: Salariul brut lunar este de 3000 RON, la care se adaugă
sporurile negociate.
Sancțiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform
rigorilor prevăzute în fişa postului sunt descrise pe larg în Regulamentul de
Ordine Interioara (ROI).

CAPITOLUL 6 DETERMINAREA PRAGULUI DE


RENTABILITATE
Pragul de rentabilitate reprezintă punctul în care veniturile încasate
din vânzarea producției acoperă în întregime cheltuielile variabile aferente
producției respective şi cheltuielile fixe ale perioadei, astfel încât
întreprinderea nu obține nici profit, dar nici pierderi.
Determinarea pragului de rentabilitate se va face, folosind metoda
statistică.
Determinarea investiției care urmează să fie amortizată:
Inv. recepție+ restaurant= 575 mp x 3,5m (înălțime)
x250€/m3=503.125€
Inv. Sali conferință=2 săli x50 mp x3,5 m (înălțime)
x250€/m3=87.500€
Inv. camere = 50 camere x 29 mp x 2,5 m (înălțime) x 200 €/m3 =
725.000€
Inv. Birouri+ spatii personal= 300 mp x2,5 m (înălțime) x 200 €/m3=
150.000€
Inv. totală =1.465.625 €
Perioada de amortizare a utilajelor din hotel este de 10 ani.
Au = 1.465.625 € x 25% / 10 ani / 12 luni = 3.054€/lună
Perioada de amortizare a clădirii este de 50 de ani.
Ac = 1.465.625 € x 75% / 50 ani / 12 luni = 1.832 €/lună
Total amortizare lunară – TA = Au + Ac = 3.054€+1.832 €= 4.886 €
13
Metoda se bazează pe observația că amortizarea reprezintă 10% din
pragul de rentabilitate.
PRT = TA / 10% = 4.886 €/ 10% = 48.860 €
În concluzie, hotelul trebuie să producă lunar servicii în valoare de
48.860 € ca să atingă pragul de rentabilitate.

CAPITOLUL 7 ADOPTAREA SIGLEI ŞI A SLOGANULUI


FIRMEI
Sigla este un simbol, format din elemente grafice, cu rolul de: a
atrage atenția, a crea memorabilitate şi a transmite cât mai clar mesajul
central al companiei sau al mărcii pentru care este creată.
Mai jos sunt prezentate propunerile de sigle pentru SC
BESTACCOMODATION SRL:

Figură 6.4 Siglă- Propunerea 1


Figură 6.5 Siglă-Propunerea 2 Figură 6.6 Siglă- Propunerea 3
Am ales a doua siglă, aceasta reprezentând cel mai bine şi într-o
formă cât mai amplă hotelul nostru.
Sloganul este un text ce descrie pe scurt, mesajul central/viziunea
firmei. Acesta poate fi: un îndemn, un cuvânt ce caracterizează compania
şi prezintă punctul său forte, o atitudine ce se doreşte a fi transmisă
publicului.
Rolul sloganului este de a susține partea vizuală a identității, astfel
încât, împreună să rezulte un întreg ce are ca scop atenționarea publicului
asupra companiei.
Acestea sunt variantele de sloganuri propuse:
1. ”Confortul din Perla Moldovei.”
2. “Natura din oraș! ”
3. “Natură, istorie și tihnă!”

14
Am ales sloganul “Natură, istorie și tihnă!” pentru că exprimă cel mai
bine ceea ce firma noastră este dornică să ofere prin amplasarea
strategică a hotelului Ursuleț****, şi anume libertatea naturii, iubirea
pentru istorie și liniștea unui oras de munte.

CAPITOLUL 8 COMPLETAREA UNEI FACTURI ŞI A UNEI


CHITANȚE FISCALE
Furnizor: SC BESTACCOMODATION SRL Cumpărător: ViaCon
Romania SRL Nr.ord.reg.com./an: J27/1402/10.01.2020
Nr.ord.reg.com/an: J8/1323/2012
C.U.I.: RO 2859873 C.U.I. : RO26853400
Sediul: Str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 8 Sediul: Str. Berlin nr.
3 Judetul: Neamț
Judetul: Braşov
Capital social: 600.000 LEI
CodIBAN: RO98BACX0000000492036000 Cod IBAN:
RO11INGB0000999909561245
Banca: ING Bank România Banca: Unicredit Tiriac
România

Nr. Facturii: 020


Data (ziua, luna, anul): 17.01.2020

Nr. Pret Unitar Valoar


Denumirea produselor sau a U. Can Valoare
crt (fara TVA) e TVA
serviciilor M. t. - LEI -
. - LEI - - LEI -
1. Servicii cazare TVA 5%   1 332,5 332,5 17,5
2. Taxă hotelieră   1 3.5 3.5 0
Completat
de: ...............................................
CNP: .................................................
           
Semnătura si Date privind expeditia Total
Ştampila Numele Total 336 TVA
Furnizorului: delegatului:............................ 17,5
B.I/C.I Total 353,5
Seria.....nr............eliberata..... plata
15
Semnătura de
primire:

..
Mijlocul de
ttransport............nr..........
Furnizor: SC Seria BAC nr.
BESTACCOMODATION SRL   18
Nr.Reg.Com.:
J27/1402/10.01.2020
C.U.I/C.I.F: RO 2859873
Sediul : Str. Alexandru
Lăpușneanu, nr. 8
Judetul: Neamț
  CHITANŢA nr. : 18

  Data: 17.01.2020
 

Am primit de la: ViaCon Romania SRL


CUI: RO26853400
Nr.inreg.reg.com.: J8/1323/2012
Adresa: Str. Berlin nr. 3
Suma de 353,5 lei

Adică trei sute cincizeci și trei lei și cincizeci de bani


Reprezentând cv factura nr. 20 din 27.01.2017
   
Casier
 
  ,

16
BIBLIOGRAFIE:

1. Nicolae Lupu – “Hotelul – Economie şi management”, Ediţia a III-a,


Editura ALL Back, 2002;
2. Maria Oroian, Marinela Ghereş – “Economia şi managementul
turismului”, Editura Casa cărţii de ştiinţă, 2013;
3. Stănciulescu D., Cristea A. – “Tehnologie hotelieră – Front-office”,
Editura Gemma Print, Bucureşti 2006;
4. Mihail A. – “Tehnologie hotelieră – Housekeeping”, Editura Gemma
Print, Bucureşti 2006;
5. Denney G. Rutherdoot – “Hotel management and operations”, Ediţia
a II-a, Editura VNB SUA, 1995;
6. Anca Adriana Cristea – “Manualul recepţionerului”, Editura GEMMA
Print 2003, Bucureşti;
7. Curs Management-ID- Dr. Guga Lucian
8. https://caen.ro/ ;
9. http://www.hotelceahlau.ro/index.html .
10. http://centralplazahotel.ro/
11. https://econ.unitbv.ro/studenti/licenta-si-disertatie

ANEXA 1

17
Organigrama Hotel Ursuleț ****
ANEXA 2

ANEXA 3