Sunteți pe pagina 1din 82

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Proiectul Phare TVET RO 2006/018-147.04.01.02.01.03.01

MECI–CNDIPT / UIP

AUXILIAR CURRICULAR
CLASA a-XI-a

OPERAŢIUNI TEHNICE ALE AGENŢIEI DE TURISM

DOMENIU: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE


NIVEL: 3
CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN TURISM

Martie 2009

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 1


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
AUTOR: PROF. DR. GIANINA BURUIANĂ

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 2


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
CUPRINS

1. Competenţe specifice modulului de practică......................................................... 4


2. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează stagiul de
practică……............................................................................................................... 6
3. Modalitatea de organizare a practicii………………………………………………… 14
4. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a muncii
potrivit modulului....................................................................................................... 15
5. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii……………………………….. 19
5.1 Studii de caz.................................................................................................... 19
5.2 Fişe de documentare……………………………………………………………… 32
5.3 Fişe de lucru şi de observaţie.............…………………………………………... 51
5.4 Portofolii…………………………………………………………………………….. 59
5.5 Jurnal de practică………………………………………………………………….. 60
5.6 Dicţionar de termeni şi expresii de specialitate………………………………… 61
6. Modalităţi de evaluare........................................................................................... 65
7. Anexe.................................................................................................................... 68
8. Bibliografie............................................................................................................ 82

1. Competenţe specifice modulului de practică


OPERAŢIUNI TEHNICE ALE AGENŢIEI DE TURISM

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 3


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
C1 Studiază cererea şi concurenţa pe piaţă

C2 Coordonează vânzarea de bilete pentru transportul turistic

C3 Coordonează vânzarea de servicii turistice

C4 Asigură o colaborare optimă cu prestatorii de servicii turistice

După parcurgerea acestor unităţi elevii vor fi capabili:

...să ştie:
Aha
!
- Să identifice diferitele segmente de clientelă;
- Să identifice principalele categorii de întreprinderi concurente de
pe piaţă;
- Să analizeze oferta concurenţilor;
- Să completeze documentele folosite la cumpărarea unui bilet de
avion;
- Să evalueze satisfacţia obţinută în urma consumului de servicii
turistice;
- Să întocmească fişierul clienţilor;
- Să solicite informaţii de la prestatori pentru întocmirea
programelor;
- Să stabilească clauzele contractuale cu furnizorii;

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 4


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
...să înţeleagă:
- Nevoile cumpărătorului;
- Factorii care stimulează sau frânează circulaţia turistică.

...să poată:

- Să studieze obiceiurile şi preferinţele de călătorie ale diferitelor


segmente de clientelă;
- Să informeze turiştii în legătură cu avantajele oferite de fiecare
modalitate de transport;;
- Să recomande apelarea la un anumit tip de aranjament turistic;
- Să recomande servicii turistice izolate sau complexe;
- Să gestioneze biletele de călătorie;
- Să determine preţul de vânzare a serviciilor turistice;
- Să promoveze serviciile prestatorilor.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 5


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
2. Informaţii despre specificul agenţilor economici la care se efectuează
stagiul de practică

Pentru atingerea competenţelor, lecţiile se desfăşoară cu profesorul sau cu maistrul


instructor în baza de instruire practică sau la agentul economic, adică în cadrul agenţiilor de
turism. Agenţiile de turism sunt unităţi specializate care organizează, oferă şi vând pachete
de servicii turistice sau componente ale acestor servicii.

Agenţia de turism ca agent economic distinct în cadrul economiei de piaţă româneşti


este şi un intermediar privilegiat între turişti şi prestatorii de servicii turistice. Pe teritoriul
României, agenţiile de turism şi filialele lor îşi pot desfăşura activitatea pe baza licenţei de
turism emisă de Ministerul Turismului, iar persoana care asigură conducerea operativă
trebuie să fie deţinătoare de brevet de turism.

Agenţia de turism are ca obiect de activitate organizarea, comercializarea pachetelor de


servicii şi a componentelor acestora, precum şi comercializarea biletelor pentru mijloacele de
transport. În România funcţionează peste 3000 de agenţii de turism.

Agenţiile de turism au următoarele drepturi:

 să creeze produse turistice

 să ofere, să presteze şi să comercializeze pachete şi servicii turistice în condiţiile legii

 să primească asistenţă de specialitate şi informaţii generale de la Ministerul Turismului

 să fie incluse în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de lansare a ofertei turistice naţionale

 să beneficieze de facilităţi acordate de stat sau de alte organizaţii, în scopul stimulării


activităţii de turism

 să deţină licenţa de turism în conformitate cu prevederile legii.

Agenţiile de turism au următoarele obligaţii:

 să realizeze programe şi servicii turistice la nivelul şi în limitele prevederilor licenţei de


turism

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 6


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 să presteze servicii turistice de calitate, conform preţului încasat

 să funcţioneze cu personal brevetat şi calificat

 să afişeze vizibil şi clar programele, serviciile şi comisioanele practicate

 să informeze turiştii corect şi adecvat cu privire la programele şi serviciile prestate

 să protejeze turistul care beneficiază de servicii tip excursii pe perioada programului turistic,
conform normelor pentru ghizii de turism

 să realizeze exploatarea patrimoniului turistic, asigurând totodată protecţia şi conservarea


acestuia şi a mediului înconjurător

 să editeze pliante, afişe şi alte tipărituri cu programele, serviciile şi tarifele practicate

 să realizeze publicitate proprie cu obiectivitate şi respect, în scopul protejării calităţii


produsului turistic românesc.

Activitatea de ticketing în agenţiile de turism româneşti şi-a găsit rezolvarea la


standarde internaţionale în anul 1997, când s-a creat biroul IATA( Asociaţia Internaţională a
Transportatorilor Aerieni) în România şi s-a trecut la un sistem performant pentru desfacerea
produsului aviatic. În prezent pe piaţa românească acţionează 25 de companii aeriene
membre ale BSP( Billing and Settlement Plan) România şi 170 de agenţi candidaţi IATA în 21
de localităţi turistice din ţară.

Sistemele de rezervări în ticketing folosite în ţara noastră sunt AMADEUS şi


WORLDSPAN.

AMADEUS este lider între sistemele de distribuţie globală şi furnizor de soluţii tehnice
pentru necesităţile de vânzări şi distribuţie ale turismului. Sistemul permite companiilor
aeriene, hotelurilor şi companiilor de închirieri de maşini să distribuie informaţii legate de
orarele şi serviciile pe care le oferă. Amadeus a fost fondat în 1987 şi a devenit operaţional în
1992 iar în prezent deserveşte peste 12000 de birouri ale companiilor aeriene care
totalizează împreună aproape 300 000 de puncte de vânzare în peste 200 de ţări ale lumii.
Prin Amadeus agenţiile de turism pot face rezervări pentru circa 470 de companii aeriene din
întreaga lume şi oferă acces pentru informaţii la 56000 de hoteluri şi aproape 25000 de
companii de închirieri de autoturisme, feribot, cale ferată, croaziere şi altele.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 7


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
WORLDSPAN reprezintă principala sursă de tehnologii de turism pentru furnizorii de
servicii turistice din întreaga lume. Worlspan a fost înfiinţat în 1990şi deserveşte peste 16000
de agenţii de turism din peste 70 de ţări, fiind lider al segmentului e-commerce.

Diversitatea programelor şi a serviciilor turistice solicitate de către turişti a determinat


specializarea agenţiilor de turism din România în agenţii touroperatoare şi agenţii detailiste.
Activitatea practică a elevilor se poate desfăşura atât în agenţii detailiste cât şi
touroperatoare.

Agenţia de turism touroperatoare organizează, oferă şi vinde pachete de servicii


turistice sau componente ale acestora direct la ghişeu sau prin intermediari( alte agenţii de
turism, societăţi de transport, asociaţii sindicale). Altfel spus, ea are ca obiect de activitate
organizarea şi vânzarea pe cont propriu a pachetelor de srvicii turistice sau a componentelor
acestora, direct sau prin intermediari.

Agenţia de turism detailistă oferă şi vinde în contul unei agenţii touroperatoare


pachetele de servicii sau componentele acestora, contractate cu respectiva agenţie prin
cedare de comision pentru prestaţia efectuată.

Această clasificare a agenţiilor de turism din România corespunde cu cea a ţărilor


Uniunii Europene în care există agenţii angrosiste sau touroperatoare şi detailiste. În ţările
Uniunii Europene majoritatea agenţiilor de turism sunt detailiste în opoziţie cu ţara noastră
unde circa 90% din acestea sunt touroperatoare.

Majoritatea agenţiilor de turism din ţara noastră sunt de dimensiuni mici, cu un volum
mic de afaceri şi având între 2-10 angajaţi. Cu toate acestea se realizează o diversificare a
tipurilor de agenţii pe profiluri de activităţi turistice, existând:

 agenţii cu ofertă completă

 agenţii cu ofertă pentru afaceri, congrese şi manifestări speciale

 agenţii cu ofertă pentru croaziere

 agenţii cu ofertă pentru odihnă şi tratament

 agenţii cu ofertă de circuite în ţară şi peste hotare

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 8


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Birouri din cadrul agenţiei de turism unde se poate desfăşura activitatea practică
a elevilor
În cadrul unei agenţii mari de turism activitatea practică a elevilor se poate desfăşura în
unul din următoarele birouri sau departamente. Vă prezentăm 2 modalităţi de organizare a
agenţiilor de turism.

I. Modalitatea de organizare în birouri, compartimente şi secţii

A. Biroul dezvoltare cu rol de a asigura creşterea vânzărilor prin activităţi de natura


relaţiilor publice. Acest birou trebuie să aibă întocmit un fişier general al întreprinderilor şi
persoanelor cu care are strânse legături de afaceri pentru a le expedia programe, scrisori,
oferte, etc.

B . Biroul transporturi care este organizat pe 2 secţii cu atribuţii specifice:


a) Secţia contracte:
- încheie contracte cu furnizorii de servicii de transport
- stabileşte condiţiile şi tarifele de vânzare a biletelor, precum şi comisioanele
agenţiei
- întocmeşte toate instrucţiunile cu privire la vânzarea titlurilor băneşti, contabilizarea
şi plata lor
- stabileşte cu furnizorii clauzele contractuale şi urmăreşte respectarea lor
b) Secţia materială:
- întocmeşte biletele şi le distribuie filialelor şi sucursalelor, împreună cu informaţiile
privind validitatea şi vânzarea lor( tarife, orare, manuale, breviare)
- ţine gestiunea biletelor de la emitere până la arhivare

C. Biroul turism este organizat în compartimente şi acestea la rândul lor în secţii.


Compartimentul Producţie cu următoarele secţii:
a) Secţia programare generală - se ocupă cu elaborarea programelor de
voiaj(exceptând congresele):
- formarea itinerariului

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 9


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
- alcătuirea devizului estimativ
- constituirea de contingente( rezervări anticipate ale mijloacelor de transport sau ale
camerelor de hotel în limitele contractuale)
- efectuarea eventualelor plăţi anticipate în numerar pentru rezervarea contingentă
de servicii
- stabilirea modalităţilor de vânzare a voiajelor
- întocmirea şi tipărirea programului provizoriu al voiajului
b) Secţia operativă generală – se ocupă de corelarea ofertei de voiaje cu cererea
c) Secţia operativă congrese şi pelerinaje – se ocupă de voiajele colective cu
caracter profesional şi religios
Compartimentul Recepţie cu următoarele secţii:
a) Secţia contracte pentru servicii de primire:
- încheie contracte cu hoteluri şi restaurante
- încheie contracte cu furnizorii de servicii receptive( localuri, agenţii de spectacole,
etc.)
- încheie contracte cu agenţiile corespondente
b) Secţia receptivă generală
- întocmeşte devizele estimative cerute de turiştii individuali pentru voiajele ale căror
itinerarii sunt stabilite de aceştia
- inventariază serviciile de primire din diverse localităţi turistice precum şi personalul
specializat în însoţire
c) Secţia operativă generală îndeplineşte toate operaţiunile de rezervări şi de prestări
de servicii către clientela sosită în diversele localităţi vizitate, prin intermediul
instrucţiunilor trimise filialelor, sucursalelor şi agenţiilor corespondente. În cadrul
acestui birou îşi desfăşoară activitatea agenţi de turism şi ghizi.

D. Biroul trafic accesoriu


a) Secţia servicii bancare
- efectuează schimbul valutar
- repartizează valută externă rezidenţilor ce pleacă in străinătate
- emite cărţi de credit
b) Secţia asigurări diverse şi expedieri de bagaje

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 10


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
- emite şi vinde poliţe de asigurare
- se ocupă cu organizarea serviciului de expediere a bagajelor
d) Secţia servicii diverse încheie acorduri cu firmele comerciale pentru vânzarea de
bilete la spectacole, articole de librărie ( ghiduri, hărţi topografice si
automobilistice), suveniruri

E. Biroul tarife si documentare


a) Secţia tarife întocmeşte, tipăreşte şi difuzează pliante, breviare şi liste de tarife
pentru servicii turistice de orice tip, pentru uzul diverselor filiale şi sucursale ale
agenţiei
b) Secţia documentare agenţială întocmeşte, tipăreşte si difuzează pentru fiecare
localitate de interes turistic pliante cuprinzând toate informaţiile necesare pentru
organizarea optimă a serviciilor şi pentru informarea corectă a clientelei
c) Secţia documentare neagenţială procură toate orarele, anuarele, publicaţiile editate
de furnizorii de servicii (transportatorii în principal) şi de întreprinderi turistice şi le
difuzează către filiale si sucursale

F. Biroul publicitate
a) Secţia redacţională pregăteşte textele pentru publicitatea pasivă, introduce textele
publicităţii active în publicaţiile agenţiei, urmăreşte redactarea şi tipărirea publicaţiilor
proprii cum ar fi: reviste, rubrici de ştiri, broşuri, etc.

G. Biroul difuzare şi fişier general se ocupă cu expedierea documentaţiei, a


materialului publicitar şi a corespondenţei care-i parvine de la diverse secţii şi birouri.
Întocmeşte şi actualizează fişierul general al clienţilor.

II. Modalitatea de organizare pe departamente

1. Departamentul de turism intern oferă spre vânzare pachete turistice sau


servicii turistice în ţară. Cuprinde ofertă leisure şi ofertă business.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 11


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Oferta leisure cuprinde: cazare, transport, masă, excursii şi circuite pe rute interne,
sejururi pentru tratament balnear, vacanţe în zone rurale, programe speciale, tururi de
oraş, servicii de transfer, consultanţă.
Operaţiuni:
- emitere de bilete de odihnă, tratament şi vouchere interne
-încheiere de contracte cu furnizorii sau de parteneriate cu alte agenţii
-participare la bursele de turism din România
-realizare şi derulare efectivă a programelor

 Oferta de business se adresează corporaţiilor cu care se semnează contracte de


colaborare pentru servicii de rezervări hoteliere. Alte servicii: transport, masă, excursii
şi circuite pe rute interne, programe incentive, vacanţe şi sejururi în staţiuni din
România.
Operaţiuni:
-rezervări în ţară pentru delegaţiile companiilor, confirmări, corespondenţă cu
compania client şi hoteluri, completare de vouchere de cazare, asistenţă non stop
pentru angajaţii companiei aflaţi în teritoriu, rent a car, organizarea orarului
transferurilor, cazare parteneri străini
-negocieri de contracte cu companiile pentru toate serviciile interne
-decontare şi facturare lunară către companii

2. Departamentul de in-coming promovează oferta turistică internă a agenţiei


în străinătate

 Oferta leisure cuprinde pachete turistice şi servicii în ţară pentru turiştii străini sosiţi
în scop de loisir, excursii, circuite.
Operaţiuni:
-încheiere de contracte cu partenerii externi
-conceperea ofertei turistice pentru vacanţă si realizarea tuturor programelor speciale;
-realizarea de strategii de piaţă pentru toate produsele

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 12


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Oferta business cuprinde servicii de transport intern, cazare la hoteluri de 3, 4, 5*,
organizare de mese festive, programe turistice diverse, servicii de ghid şi translator.
Operaţiuni:
-se desfăşoară pe etape prestabilite care permit întrunirea tuturor caracteristicilor de
calitate a serviciilor destinate clientelei de afaceri
-control permanent al derulării tuturor operaţiunilor

3. Departamentul out-going organizează şi oferă servicii turistice în afara ţarii


pentru turiştii sau clientela de afaceri din România.
 Oferta leisure cuprinde pachete turistice, circuite şi tururi pentru grupuri, rezervări
hoteliere sau în alte tipuri de structuri de primire
Operaţiuni:
-se desfăşoara activităţi de organizare şi planing, gestionare, control, operaţiuni
financiare şi de evaluare(încheiere contracte cu parteneri externi, români, companii
aeriene, alţi touroperatori şi agenţii de turism)
-concepere de pachete turistice şi programe
-realizarea de info-trip-uri
 Oferta business cuprinde servicii de rezervare hotelieră pentru delegaţiile
companiilor, aranjamente pentru transferuri în ţara de destinaţie, organizări de misiuni
economice pentru organizaţii guvernamentale sau alte structuri, team-building-uri.
Operaţiuni:
-contractări şi parteneriate cu agenţiile sau touroperatorii străini cu experienţă.

4. Departamentul de ticketing emite bilete de avion pe rute interne şi


internaţionale

5. Departamentul event organizează în special pentru clienţii de tip business el


o serie de acţiuni precum: conferinţe, congrese, simpozioane, mese rotunde,
întâlniri de afaceri
Operaţiuni:
-încheiere contracte anuale sau ocazionale cu diverse companii pentru organizarea
tuturor evenimentelor cerute de firma respectivă; organizare şi planning.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 13


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
3. Modalitatea de organizare a practicii

Activitatea practică se desfăşoară cu profesorul sau cu maistrul instructor în baza de


instruire practică sau la agentul economic, cu clasa împărţită pe grupe în funcţie de
posibilităţile pe care le oferă agenţiile de turism.
Profesorul are doar rolul de facilitator, comunicator, colaborator implicând activ pe cel
ce învaţă. Se pot utiliza metode ca: observaţia, munca independentă, experimentul,
simularea, problematizarea, jocul de rol, exerciţiul, discuţiile în grup care stimulează critica,
învăţarea prin proiecte, studiul de caz, brainstormingul etc.
Aceste metode se caracterizează prin faptul că:
 sunt centrate pe elev şi pe activitate;
 pun accent pe dezvoltarea gândirii, formarea aptitudinilor şi a deprinderilor;
 încurajează participarea elevilor, creativitatea, iniţiativele;
 determină un parteneriat profesor - elev;
 au un puternic accent formativ, nu informativ;
 presupun folosirea unui limbaj simplu, accesibil;
Vor fi promovate situaţiile din viaţa reală şi se va urmări aplicarea cunoştinţelor la
probleme reale, pentru a se ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor, ale angajaţilor
şi ale societăţii. Elevilor li se va permite să aplice propriul mod de înţelegere a conţinutului,
prin descoperire, conversaţie şi realizarea de materiale cum ar fi: proiecte, scheme, portofolii.
Repartizarea numărului de ore pe conţinuturi tematice se realizează în funcţie de ritmul
de învăţare al elevilor şi de complexitatea conţinutului. Se vor promova metode activ –
participative, centrate pe elev, care dezvoltă gândirea încurajează participarea elevilor,
dezvoltă creativitatea şi realizează o comunicare multidirecţională.
Activităţile la lecţii vor fi variate, astfel încât, indiferent de stilul de învăţare caracteristic,
toţi elevii să dobândească competenţele necesare.
Se recomandă de asemenea organizarea predării-învăţării utilizând activităţi
diferenţiate pe grupuri de elevi care facilitează procesul de învăţare. Această metodă se
poate aplica pentru verificarea între colegi (verificări şi evaluări ale lucrărilor între colegi), joc
de rol (elevii se ajută reciproc, iar profesorul îi îndrumă pentru o învăţare eficientă.
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 14
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
4. Recomandări privind respectarea normelor de sănătate şi securitate a
muncii potrivit modulului

Pentru informarea elevilor care desfăşoară activitatea practică în agenţia de turism


vom face referire doar la acele prevederi care privesc acest sector de activitate, care, dealtfel,
este şi cel avut in vedere in mod expres in cadrul Legii protecţiei muncii nr. 319/2006
republicată în Monitorul Oficial. Aceasta defineşte în Art. 1 că: “protecţia muncii constituie un
ansamblu de activităţi instituţionalizate având ca scop asigurarea celor mai bune condiţii în
desfăşurarea procesului de muncă, apărarea vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii salariaţilor
şi altor persoane participante la procesul de muncă”. Pentru a-şi atinge scopul în care a fost
concepută, aceasta lege este însoţită de Norme metodologice de aplicare a legii, Norme
generale de protecţia muncii şi Norme specifice de securitate.
În vederea asigurării protecţiei muncii şi prevenirii accidentelor de muncă şi bolilor
profesionale, conducerea agenţiei de turism are următoarele obligaţii:
 Să stabilească măsuri tehnice, sanitare si organizatorice de protecţie a muncii,
corespunzător condiţiilor de muncă şi factorilor de mediu specifici;
 Să stabilească pentru salariaţi şi ceilalţi participanţi la procesul de muncă atribuţiile şi
răspunderile ce le revin în domeniul protecţiei muncii, corespunzător funcţiilor
exercitate;
 Să elaboreze reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecţie a muncii,
corespunzător condiţiilor în care se desfăşoară activitatea la locurile de muncă;
 Să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor
la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de
prevedere necesare;
 Să asigure şi să controleze prin compartimente specializate sau prin personal propriu,
cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi salariaţii şi participanţii la procesul de muncă, a
măsurilor tehnice, sanitare şi organizatorice stabilite, precum şi a prevederilor legale în
domeniul protecţiei muncii.
In acest sens se realizează următoarele tipuri de instructaj de protecţia muncii:
o Instructaj introductiv general
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 15
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
o Instructaj la locul de muncă
o Instructaj periodic.
Salariaţii şi toate persoanele participante la procesul de muncă sunt obligate:
 Să îşi însuşeasca şi să respecte normele de protecţie a muncii şi măsurile de aplicare
a lor;
 Să desfăşoare activitatea în aşa fel încât să nu expună la pericole de accidentare sau
îmbolnăvire profesională atât propria persoană, cât şi celelalte persoane participante la
procesul de muncă;
 Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă accidentele de muncă suferite
de propria persoană şi de alte persoane participante la procesul de muncă;
 Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să
informeze de îndată pe conducătorii locului de muncă;
 Să utilizeze echipamentul individual de protecţie din dotare, corespunzător scopului
pentru care a fost acordat;
 Să dea relatiile solicitate de organele de control şi de cercetare în domeniul muncii.

ATENŢIE ! Pentru elevii ce desfăşoară activitatea practică la agenţiile


de turism se impune respectarea următoarelor reguli:

Aha!

 Nu veniţi la practică dacă nu vă simţiţi bine. In afară de faptul că puteţi fi o sursă de


îmbolnăvire pentru cei din jur, starea voastră v-ar putea predispune la a face anumite
accidente mai ales dacă sunteţi sub influenţa unor anumite medicamente care vă
altereaza starea de atenţie (calmante, somnifere);
 Folosiţi ustensile şi utilaje adecvate pentru muncă şi manipulându-le corect;
 Purtaţi îmbrăcăminte de lucru potrivită şi, când este cazul, echipament de protecţie;
 Strângeţi-vă părul, iar dacă este lung, cel mai bine este să-l acoperiţi cu o plasă;

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 16


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Nu purtati bijuterii, ele ar putea sa va cada in locuri inaccesibile – aparate, sifoane de
chiuveta sau cada- si nu le mai puteti recupera.
 Tăiaţi-vă unghiile scurt astfel încât să poată fi menţinute curate. Este de preferat să nu
purtaţi lac de unghii decât în anumite situaţii;
 Spălaţi-vă pe mâini ori de cate ori aţi pus mâna pe obiecte murdare, aţi fost la W.C.
sau aţi lucrat cu substanţe de curăţare;
 Purtaţi încălţăminte robustă, bine strânsă pe picior, cu talpa antiderapantă, pentru a nu
aluneca şi a cădea sau a vă scrânti piciorul;
 Spălaţi coridorul sau holul din zona îndepărtată spre uşă, pentru a nu aluneca pe
porţiunea umedă. Dacă este nevoie lăsaţi spaţiu uscat de trecere;
 Nu alergaţi pe coridor sau pe scări, iar când urcaţi sau coborâţi scările, este
recomandat să vă ţineţi de balustrade, mai ales când purtaţi în cealaltă mână o
greutate;
 Folosiţi uşile corect – intrare, ieşire - astfel încât să nu incomodaţi pe nimen;
 Nu depozitaţi obiecte în locuri nepermise, nu aşezaţi obiecte înguste în stive prea
înalte în locuri unde s-ar putea răsturna, peste voi sau peste altcineva;
 Folosiţi o scară adecvată pentru a vă urca la înălţime. Nu vă urcaţi pe scaune
nesigure, pe cutii sau alte obiecte întâmplător mai apropiate. Nu vă urcaţi până în
vârful scării;
 Ridicaţi şi transportati cu grija obiectele grele.

ATENŢIE! Protejaţi-vă!

 Inainte de a ridica un obiect mai greu, controlaţi dacă are margini aspre,
colţuroase, tăioase sau are porţiuni alunecoase;
 Folosiţi mănuşi de protecţie, dar potrivite pe mâini în timp ce prindeţi pachetul;
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 17
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Inainte de a ridica, stabiliţi unde trebuie dus, care este drumul mai bun, şi dacă
este cazul îndepărtaţi obstacolele din cale;
 Apoi încercaţi greutatea şi vedeţi dacă o puteţi duce. Dacă nu sunteţi singur
este de preferat să cereţi ajutor colegilor sau să o transportaţi cu un cărucior;
 Dacă o greutate trebuie ridicată şi apoi transportată, este important să vă
formaţi anumite deprinderi care să vă protejeze coloana vertebrală de acest
efort;
 Nu schimbaţi poziţia mâinii sau a corpului în timpul mersului;
 Invăţaţi să căraţi pe umăr. Este mai sigur. Intâi se sprijina obiectul pe burtă, apoi
pe şold, apoi se ridică pe umăr;
 Descărcaţi obiectul cu grijă. Aşezaţi-vă în poziţie de genuflexiune apoi puneţi
obiectul cu grijă pe podea, nu pe degete.
Intr-un fel, aceste măsuri de protecţie a muncii pot părea restrictive sau nişte obligaţii
de muncă în plus sau pot părea uneori exagerate şi se poate crede că nu există chiar atâtea
pericole câte sunt enunţate aici. Ideal este, ca în realitate să nu se întâmple niciodata nimic.

ATENŢIE! Gândiţi-vă mereu că accidentele vă costă:

- SĂNĂTATE - care este cel mai de preţ lucru pe care omul îl are în viaţă, fără de care nu
se poate bucura de nimic
- ENERGIE - pe care o cheltuiţi pentru refacerea sănătăţii, pe care mai bine ar fi să o
folosiţi înainte, pentru a face treaba mai bine şi a evita accidentul
- TIMP - pe care îl cheltuiţi pentru recuperare în loc să munciţi sau să vă recreeaţi
- BANI - cheltuiţi pe medicamente şi tratamente

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 18


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
5. Instrumente de lucru necesare desfăşurării practicii

5.1 Studii de caz

Studiul de caz nr. 1 – Agenţia de turism Ploutos Turist Service


Citiţi cu atenţie studiul de caz următor cu privire la activitatea agenţiei de turism
Ploutos Turist Service. Răspundeţi la următoarele cerinţe:
1. Precizaţi cum este structurată oferta agenţiei de turism Ploutos
2. Identificaţi principalii parteneri ai agenţiei
3. Analizaţi segmentarea clientelei agenţiei de turism
4. Evidenţiaţi obiceiurile de călătorie ale clienţilor agenţiei
5. Observaţi strategiile promoţionale utilizate de agenţia Ploutos

Societatea Comercială „Ploutos Turist Service” s-a înfiinţat în anul 1991, în


conformitate cu prevederile legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale. Conform
contractului de societate şi statutului, este organizată ca societate cu răspundere limitată
având un asociat unic. Domeniul de activitate înscris în Certificatul de Înregistrare la Registrul
Comerţului nr. J40/14259/1991 este următorul: servicii şi activităţi de turism, hoteliere şi
agrement, în nume propriu sau prin reprezentanţi în ţară sau străinătate.
Veniturile firmei provin din vânzarea de programe turistice proprii, în anul 1997 aceasta
având o cifră de afaceri de 1.496.944.000 lei. Profitul net corespunzător pentru aceeaşi
perioadă a fost de 36.752.000 lei. Ca orice societate care urmăreşte să-şi atragă piaţa, firma
Ploutos face publicitate şi cheltuieşte din profitul pe care îl obţine din propriile vânzări.
Societatea a încheiat contracte de publicitate cu UNI PLUS MEDIA, cotidianul LIBERTATEA,
revista VIP şi o serie de cataloage, anuare, ghiduri. De asemenea, s-a folosit publicitatea
exterioară prin afişe amplasate în zonele aglomerate ale Bucureştiului, în instituţii de
învăţământ, cămine etc.
Personalul angajat al societăţii este format din trei directori, opt agenţi de turism, doi
ghizi-însoţitori, un contabil, o secretară şi doi referenţi de specialitate pe domeniul marketing
şi promovare. Aceştia îşi desfăşoară activitatea în diferite birouri şi compartimente
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 19
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Deoarece primul sediu al Agenţiei de Turism Ploutos a fost deschis în Facultatea de
Istorie din cadrul Universităţii Bucureşti, activitatea acesteia s-a orientat spre următoarele
domenii: organizarea de programe turistice pentru elevi şi studenţi, rezervarea şi vânzarea
serviciilor de cazare, masă, transport, agrement, tratament şi cură balneară, asistenţă
turistică, închirierea de mijloace de transport, organizarea unui club de turism montan pentru
elevi şi studenţi.
Ţinând seama de eterogenitatea persoanelor care apelează la serviciile sale, Agenţia
de Turism Ploutos şi-a structurat o ofertă, astfel încât să poată satisface o pondere cât mai
mare a cerinţelor turiştilor. Cea mai mare parte a ofertei se concentrează pe două sezoane:
de iarnă şi de vară, în restul timpului cererea manifestată fiind slabă. De asemenea, şi
activitatea de promovare este mai intensă în perioadele de sezon, trebuind ca societatea să-
şi facă cunoscută oferta turistică, care se schimbă în funcţie de sezon. În perioada de iarnă,
activitatea se concentrează în special pe staţiunile montane, unde se pot practica sporturile
de iarnă, dar şi pe alte staţiuni care oferă posibilitatea petrecerii unei vacanţe plăcute,
sedentare sau realizarea de tratamente şi cure balneare. O perioadă importantă o reprezintă
sărbătorile de iarnă, când populaţia dispune de timp liber şi caută să-şi petreacă minivacanţa
în mod plăcut, în afara reşedinţei.
Perioada cea mai intensă în activitatea agenţiei o reprezintă sezonul estival, al
concediilor şi vacanţelor, când cererea manifestată atinge cea mai mare valoare. Pe lângă
staţiunile de munte şi tratament, agenţia include în oferta sa şi staţiunile de pe litoral, cu o
gamă variată de posibilităţi de cazare şi agrement.
Agenţia de turism Ploutos are relaţii cu deţinătorii de bază materială din toate zonele
ţării cu care încheie contracte de prestări de servicii pe un anumit contingent de care dispune
pe o perioadă de un an – în cazul societăţilor de turism din zonele de munte şi al celor care
dispun de baza de tratament sau în cazul societăţilor care îşi desfăşoară activitatea doar într-
o anumită perioadă a anului cum ar fi cele de pe litoral, pe o perioadă de patru luni.
De asemenea, agenţia colaborează cu o serie de societăţi de turism pe baza unei
convenţii în care nu se specifică un număr de locuri alocat agenţiei, valorificarea biletelor
făcându-se pe baza unei rezervări prealabile, telefonic sau prin fax.
Agenţia de Turism Ploutos a încheiat o serie de contracte de prestări de servicii şi
convenţii de colaborare cu societăţi din toate zonele ţării. Pe Valea Prahovei, cei mai

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 20


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
importanţi parteneri ai agenţiei sunt: Compania Montană, Sinarom, Luten Construct, Orizont,
Predeal, Turism 1110 etc.
În staţiunile de tratament şi montane s-au încheiat contracte cu următoarele societăţi:
Hercules, Sind România, Intus, Călimăneşti-Căciulata, Olăneşti, Durău, Govora, Borsec,
Tuşnad etc. Pentru perioada sezonului estival, pentru zona litoralului s-au încheiat contracte
cu o serie de societăţi, cum ar fi: Complex Perla Majestic, Complex Condor, CHR Piccadilly,
Eforie, Neptun-Olimp, Capitol, Venus, Alexis, Saturn, Mangalia etc. În domeniul transportului
agenţia colaborează cu RATB.
Pentru turismul extern, agenţia a încheiat contracte cu: Corsa Travel, Adamis Tours,
Sithon Travel din Grecia şi Umay Tours şi Romtur din Turcia.
Clientela agenţiei este împărţită în mai multe categorii. O primă categorie este
reprezentată de studenţi şi de foşti studenţi, o alta este alcătuită din membrii sindicatelor cu
care agenţia colaborează în domeniul comercializării ofertei sale turistice, cum ar fi
sindicatele din cadrul Regiei Autonome de Transport Bucureşti, RomGaz, Timpuri Noi etc. O
ultimă categorie este cea atrasă în urma publicităţii, destul de importantă ca pondere.
Studenţii şi elevii solicită locuri de cazare mai ieftine, dar care să asigure condiţii de
petrecere a timpului. Cererea lor se orientează către cabane, vile, sate de vacanţă, hoteluri
de una – două stele, dar în zonele atractive din punctul de vedere al posibilităţilor de
agrement.
Cei care achiziţionează programele turistice prin intermediul sindicatului sunt interesaţi
mai ales de confortul oferit, de asigurarea tuturor serviciilor pe care le doresc, de bază sau
auxiliare, preţul având o importanţă mai redusă în decizia de cumpărare, datorită faptului că
aceştia achită numai parţial costului programului.
Pentru turiştii care nu fac parte din aceste categorii, atât confortul cât şi preţul au o
importanţă deosebită în decizia de cumpărare. Achiziţionarea unei vacanţe se face în funcţie
de bugetul şi timpul liber de care dispun şi de obiceiurile de consum turistic ale respectivelor
persoane.
Promovarea produsului turistic se referă la căile de informare şi de convingere prin
care clientela turistică este determinată să ia decizii de cumpărare şi are drept componente
principale: promovarea vânzărilor, relaţiile publice şi publicitatea. Combinarea lor eficientă
formează conţinutul mixului promoţional. Diferenţierea acestuia pe sezoane trebuie realizată

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 21


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
pornindu-se, pe de o parte, de la natura produsului turistic, iar pe de altă parte, de la
caracteristicile pieţei în ansamblu şi ale segmentelor de populaţie avute în vedere.
Tehnicile cele mai utilizate în promovarea vânzărilor sunt cele prin care se acordă
anumite avantaje, atât populaţiei în ansamblu, cât şi unor segmente distincte ale acesteia.
Trăsătura lor comună o constituie acordarea unor înlesniri, care în ultimă instanţă duc la
ieftinirea produsului turistic, acesta devenind accesibil unor segmente de consumatori cu
posibilităţi reduse de cumpărare.
Agenţia de turism Ploutos va face reduceri de comision de 50% (de la o cotă a
comisionului de 20% la 10%) celor care cumpără bilete în perioadele de extrasezon şi în
capetele de sezon. Turiştii care călătoresc în această perioadă sunt studenţii şi persoanele
de vârsta a treia, care dispun de mai mult timp liber şi beneficiază de reducere de comision şi
în sezon.
De asemenea, pentru excursiile organizate de grupuri de elevi şi studenţi în perioada anului
şcolar sau universitar, dar şi pentru diverse acţiuni cum ar fi banchete, conferinţe, reuniuni, se
acordă gratuitate organizatorului. Astfel, la douăzeci de turişti se acordă o gratuitate.
Pentru achiziţionarea unui pachet de servicii mai complex (cazare, masă, tratament, transport
etc.) cota de comision va fi de 10%-15%, în funcţie de durata programului.
Pentru păstrarea clientelei deja existente, se poate introduce o „carte de fidelitate”,
care îi va permite posesorului să cumpere bilete cu o reducere de comision, pentru început
pe o perioadă de un an.
Publicitatea acţionează asupra clienţilor potenţiali prin intermediul mesajelor
publicitare, al căror conţinut este în măsură să determine un anumit comportament de
cumpărare. Transmiterea şi recepţionarea lor necesită alegerea cu mare grijă a unor mijloace
publicitare adecvate. Eficienţa maximă se obţine atunci când acestea sunt alese din rândul
celor care sunt proprii segmentului de consumatori vizat. Publicitatea va urmări furnizarea
unor informaţii complete şi evidenţierea caracteristicilor produsului. O mare atenţie trebuie
acordată punerii într-o lumină cât mai convingătoare a avantajelor de care beneficiază turiştii
prin cumpărarea produsului respectiv.
O formă de publicitate aplicată de Agenţia de Turism Ploutos, a cărei eficienţă a fost
verificată, o constituie publicitatea exterioară, prin plasarea de afişe în locuri publice şi în
instituţii. De asemenea, publicitatea prin presă dă posibilitatea formulării anunţului publicitar

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 22


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
astfel încât acesta să cuprindă cât mai multe informaţii, care să determine decizia de
cumpărare a turistului potenţial.
Radioul oferă posibilitatea promovării imaginii şi mărcii firmei, atunci când este făcută
regulat şi pe o perioadă lungă. Alegerea postului şi a orei de difuzare a spotului se face în
funcţie de segmentul de populaţie căruia i se adresează.
O altă strategie de promovare a ofertei turistice o constituie publicitatea directă.
Aceasta se poate realiza prin trimiterea de oferte turiştilor potenţiali prin fax sau prin poştă
sau chiar direct, în zonele intens circulate ale oraşului. Aceasta prezintă avantajul că nu este
costisitoare, iar efectul produs este considerabil, personalul agenţiei intrând în contact direct
cu turistul potenţial, putându-se adapta cerinţelor sale.
Ţinând cont de faptul că agenţia a înregistrat un indice de creştere mic în ultima
perioadă, piaţa turistică internă având o tendinţă de scădere, aceasta trebuie să se orienteze
spre mijloace de promovare eficiente, dar cu un cost relativ scăzut, pentru a-şi atrage noi
categorii de turişti şi pentru a-i menţine pe cei deja existenţi.
Agenţia Ploutos şi-a propus o îmbogăţire a activităţii turistice prin introducerea unor
produse turistice noi, îndeosebi ieşirea pe piaţa externă (Turcia, Grecia şi alte destinaţii), care
oferă, la preţuri comparabile cu cele de pe litoralul românesc, condiţii superioare de petrecere
a vacanţelor. Pentru promovarea ofertei turistice externe în rândul turiştilor fideli litoralului
românesc, agenţia a avut o campanie publicitară agresivă: distribuirea de pliante şi fluturaşi
în staţiile de metrou cele mai aglomerate (Unirea, Universitate, Romană, Victoria), expunerea
de afişe în mijloacele de transport în comun, reclama la radio şi în presa locală, anunţuri în
presa de specialitate şi prin ANAT.

Studiul de caz nr. 2 – Avantajele şi dezavantajele transportului aerian


Citiţi cu atenţie studiul de caz următor şi comparaţi avantajele şi dezavantajele
transportului aerian cu cele ale altor modalităţi de transport turistic.

Avantaje
 Rapiditatea este atributul esenţial al transportului aerian. Pentru pasageri, evoluţia
aeronavelor a adus posibilitatea de a călători mult mai repede, dar şi în condiţii de confort şi
de servicii net superioare.
 Serviciile sunt un alt atribut important al călătoriei cu avionul. Numărul şi calitatea
acestora a crescut şi s-a diversificat impresionant, ajungând la ora actuala să fie principalul
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 23
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
domeniu de concurenţă între companiile aeriene. Serviciile nu se limitează numai la cele din
timpul zborului, ci le includ şi pe cele de la sol, răspunzând cerinţelor clienţilor.
 Oportunitatea reprezintă avantajul competitiv major în prestarea oricărui serviciu. Cu
atât mai mult, în cazul serviciilor logistice, oportunitatea lor decurge din necesitatea accesului
în timp real la un act de consum.
 Economicitatea se referă la posibilitatea clienţilor de a beneficia în condiţii avantajoase
de serviciile respective. Costurile de operare s-au redus substanţial în ultimii ani, permiţând
practicarea unor preţuri tot mai atractive, accesibile unui public tot mai larg.
 Regularitatea prestării serviciilor de transport aerian decurge din modul de organizare
a acestora. Transportul aerian se efectuează, în cea mai mare parte, prin cursele de linie, pe
anumite rute fixe, în condiţii de frecvenţă, orare şi tarife relativ stabile. Respectarea acestor
condiţii se reflectă asupra reputaţiei prestatorilor şi poziţiei lor pe piaţă.
 Confortul se referă nu numai la condiţiile de transport la bordul aeronavei, ci şi la
dotările din spaţiile anexe de la sol (din aeroporturi) care adaugă o motivaţie la baza opţiunii
privind selecţionarea avionului ca mijloc de transport.

Dezavantaje
 Dependenţa transporturilor aeriene de condiţiile naturale, ceea ce pune sub semnul
incertitudinii respectarea riguroasă a orarului sau chiar realizarea călătoriei creând o anumită
insecuritate a voiajelor.
 Investiţiile mari generate de construirea şi exploatarea unor aeroporturi moderne.
 Imbarcarea şi debarcarea turiştilor se face în afara localităţilor, necesitând transferul la
baza de cazare cu alte mijloace de transport.

Studiul de caz nr. 3 – Touring Europabus România SRL


Citiţi cu atenţie studiul de caz următor în care este vorba despre firma de transport
turistic rutier Touring Europabus România SRL şi identificaţi sistemul de parteneriate pe care
l-a dezvoltat firma Touring Europabus România SRL pentru a-şi consolida poziţia pe piaţă

În martie 1995 s-a înfiinţat firma Touring Europabus România SRL, cu sediul în
Bucureşti, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 5, sector 1, care este partenerul firmei germane

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 24


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Deutche Touring GmbH şi care preia în exclusivitate vânzarea şi marketingul acestei firmei
în România.
Firma Deutche Touring GmbH a fost înfiinţată la 01.04.1948 în Frankfurt pe Main,
Germania şi, astăzi, este una dintre cele mai importante firme de transport de persoane din
Europa. În tot acest timp peste 290.000 de călători din ţară şi străinătate au beneficiat de
serviciile firmei Touring şi ale partenerilor săi, călătorind cu autocarul în regim de linie
regulată spre: Germania, Elveţia, Olanda, Belgia, Anglia, Danemarca, Suedia, Norvegia,
Franţa, Austria.
Firma Touring Europabus România este recunoscută şi apreciată pe plan intern şi
internaţional, având agenţii proprii în Bucureşti, Ploieşti, Braşov, Sibiu, Sebeş, Făgăraş,
Timişoara, Arad, Cluj-Napoca, Iaşi şi Constanţa şi colaborează cu peste 120 de agenţii de
turism din capitală şi din ţară care vând bilete firmei Touring. În Germania firma Touring are
agenţii proprii la Frankfurt, München şi Hamburg.
Din anul 1997 a devenit membră a EUROLINES, organizaţie europeană a celor mai
importanţi transportatori de linie din Europa, având ca scop crearea unei reţele europene de
linii de autocar, care să permită o deplasare rapidă şi sigură între marile oraşe ale
continentului european.
La numai un an de activitate, în topul firmelor din Bucureşti organizat de Camera de
Comerţ şi Industrie a României, la care au participat 9917 firme, Touring Europabus România
a ocupat locul 7.
În anul 1997 a fost înfiinţat Departamentul de Turism al firmei care oferă orice servicii
turistice în ţară şi în străinătate, bilete de avion, rent à car, asigurări medicale de călătorie,
carte verde, închirieri autocare şi microbuze.
Touring Europabus România SRL este membră a Asociaţiei Cărăuşilor Particulari din
România şi deţine, alături de Licenţa de Transport Internaţional, şi Licenţa de Turism
categoria A.
Din februarie 2004, firma de turism „Touring Europabus” (din cadrul holdingului
„Touring Eurolines”) a fuzionat cu „Nova Turism” (preluând-o pe cea din urmă). A rezultat
noua firmă „Nova Touring Turism”, care se doreşte a fi cel mai important tour-operator din
România.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 25


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Studiul de caz nr. 4 - Un nou tip de aranjament turistic în transporturile feroviare
din România: trenurile Charter
Citiţi cu atenţie studiul de caz şi identificaţi particularităţile aranjamentului de transport
turistic feroviar charter.

SNTFC CFR Călători realizează, în afara transporturilor prevăzute în mersul


trenurilor şi transporturi speciale, conform cererii clienţilor. Este vorba despre trenurile
charter. Pentru a putea comanda un tren charter, agenţiile de turism, tour-operatorii sau
persoanele fizice pot apela la serviciile specializate ale CFR Călători. În comanda lansată de
client pentru un tren charter sunt necesare următoarele elemente: relaţia de transport (dus
sau dus-întors); numărul pasagerilor; tipul de vagon dorit având în vedere că trenurile charter
pot fi formate din vagon ALSTOM clasa I, vagon ALSTOM clasa a II-a, automotor DESIRO
utilizat în compunerea trenurilor IC Săgeata Albastră, vagon AVA Corail clasa a II-a, vagoane
modernizate clasa I sau clasa a II-a, vagon BAR BISTRO.
La trenurile formate din automotoare Desiro nu se pot ataşa vagoane Bar Bistro.
Agenţia de turism mai trebuie să precizeze perioada în care se doreşte efectuarea
transportului (data de plecare şi de întoarcere, respectiv dacă transportul se efectuează dus-
întors în aceeaşi zi cu staţionare între cele două trenuri sau dacă transporturile se doresc în
zile diferite). În perioada sărbătorilor de Crăciun, Paşte, 1 Mai, Sezon Estival, CFR Călători
utilizează de regulă întreaga capacitate de transport prevăzută într-un program de mers de
tren, iar încadrarea unui tren charter în graficul de circulaţie se realizează în funcţie de
posibilităţile existente.
Pentru un tren charter de lux compus din patru vagoane ALSTOM, clasa I, cu Bar
Bistro, pe ruta Bucureşti – Constanţa – Bucureşti, pe o durată de şedere la Constanţa mai
mare de 24 de ore – preţ de 12.000 de euro. Pentru un tren charter în regim rapid, cu patru
vagoane de clasa a II-a, pe ruta Bucureşti – Braşov – Bucureşti pe durată de o zi –preţ
estimativ 5.000 de euro. Pentru un tren charter în regim de accelerat, cu cinci vagoane cu 80
de locuri la clasa a II-a, pentru, de exemplu, un grup de 400 de copii, pe ruta Bucureşti -
Suceava – Bucureşti, pe o durată mai mare de o zi – 12.000 de Euro.
Costul unei călătorii poate fi de 1,5 până la maximum 3 ori mai mare decât preţul uneia
în condiţii obişnuite.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 26


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Studiul de caz nr.5 - Sabre versus Amadeus
Citiţi cu atenţie următorul studiu de caz apoi identificaţi şi reţineţi următoarele aspecte:
1. Importanţa sistemelor globale de distribuţie( Sabre, Amadeus) în uşurarea şi
eficientizarea operaţiunilor desfăşurate în cadrul agenţiilor de turism
2. Rolul tehnologiilor informatice moderne în aplicarea strategiilor agenţiilor de turism
3. Modul în care se defăşoară concurenţa între cele 2 sisteme globale de distribuţie

Acest studiu de caz analizează dezvoltarea a două dintre cele mai mari sisteme de
distribuţie globală din lume, Sabre şi Amadeus ca exemple de utilizare eficientă a
tehnologiilor informatice în aplicarea propriilor strategii, într-o viziune ce tinde spre
virtualizarea industriei turismului.
Înainte de introducerea automatizării, rezervările pentru zboruri erau procesate şi
înregistrate manual. Datele personale ale pasagerilor erau înregistrate separat şi întregul
proces era complicat şi solicita foarte multă muncă. De exemplu, o călătorie dus-întors New
York-Buffalo necesita 12 oameni diferiţi pentru a executa mai mult de 12 paşi separaţi, timp
de 3 ore - timp mai îndelungat decât durata zborului! Introducerea sistemului computerizat a
ajutat la schimbarea tuturor acestor lucruri deschizând perspective foarte largi companiilor
interesate în promovarea noilor tehnologii informatice.
În 1933, întâmplarea a făcut, ca în urma întâlnirii a doi domni Smith, într-o cursă
American Airlines, să se dezvolte un nou sistem computerizat care urma să schimbe viitorul
distribuţiei turistice. Rezultatul conversaţiei dintre C.R. Smith, preşedintele firmei American
Airlines şi R. Blair Smith, un reprezentant al firmei IBM a fost un proiect numit SABER (semi-
automated business environment research ) care a fost primul pas în dezvoltarea
puternicului GDS. În 1963, primul an pe deplin operaţional al sistemului Sabre, se procesau
pe zi date privind 85000 telefoane, 40000 confirmări de rezervare şi 20000 de bilete vândute.
În 1976, primul terminal Sabre cu capacitate directă de a face rezervări a fost instalat într-o
agenţie de voiaj.
Astăzi Sabre este organizat în 3 diviziuni operaţionale:
 SABRE Computer Services - este componenta de procesare a datelor. Sunt
procesate peste 4500 de mesaje şi peste 65000 de date pe secundă,

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 27


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
capacitatea de stocare a datelor fiind 1800 Gigabytes. În perioadele de vârf
sistemul procesează aproximativ 150 de milioane de cereri de călătorie pe zi.
 SABRE Development Services – este responsabil cu dezvoltarea noilor produse
şi servicii pentru a servi mai bine clienţii companiei.
 SABRE Travel Information Network – este compartimentul care se ocupă cu
marketingul companiei, fiind responsabil cu vânzarea sistemului agenţilor de
turism şi furnizorilor de turism. Are terminale în peste 33000 de agenţii din 184
de ţări pe 6 continente iar peste 750 de linii aeriene prestează servicii pentru
31000 de întreprinderi (dintre care aproximativ 200 de lanţuri hoteliere şi peste
50 de firme de închiriat maşini).
Deşi competitorii lui Sabre au format alianţe globale, compania şi-a consolidat
succesul prin investiţia în inovaţie în domeniul tehnologiei, acţionând pe principiul de a fi
proactiv şi nu reactiv. Una din strategiile cheie alese de Sabre a fost aceea de a profita de
oportunităţile creşterii popularităţii Internetului, lansând în primăvara anului 1996 serviciul
Travelocity, care permite consumatorului să rezerve direct produse turistice folosind
computerul propriu. Apoi, pentru a asigura prezenta agenţilor de turism pe Internet cu
posibilitatea creării unui site propriu, a lansat serviciul www.web.marketing.
Amadeus a fost înfiinţat în 1987 de Air France, Iberia, Lufthansa, SAS şi Continental
Arlines, devenind operaţional în ianuarie 1992. Împreună cu Galileo a reprezentat răspunsul
european la provocările americane în domeniul GDS, în prezent operând ca una din cele mai
extinse pieţe electronice, antrenând agenţi de turism şi furnizând produse turistice pe mai
mult de 200 de pieţe din întreaga lume. Tehnologia sa este utilizată de peste 100 de linii
aeriene şi de numeroşi furnizori de servicii de turism pentru optimizarea cerinţelor
operaţionale. Prin sistemul Amadeus, mai mult de 182000 de terminale din 59200 de filiale
ale agenţiilor de turism şi aproape 8500 agenţii de transport aerian sunt capabile să facă
aranjamente cu circa 500 de linii aeriene. Mai sunt reprezentate în sistem 58500 hoteluri şi 50
de companii pentru închirierea maşinilor, fiind cooptate şi firme de transporturi feroviare,
croaziere, asigurări sau tour-operatori.Ca şi Sabre, Amadeus este unul din liderii mondiali în
furnizarea de tehnologie informatică avansată şi utilizează în mod intensiv Internetul,
prezentând site-uri pentru circa 2100 agenţii de turism, 173 de alte companii, 18 hoteluri şi 39
de linii aeriene.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 28


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Studiul de caz nr. 6
Studiaţi cu atenţie următorul contract de călătorie turistică şi răspundeţi argumentat la
următoarele întrebări:
1 1. Care sunt clienţii-turişti cărora li se adresează acest contract?
2 2. Prezentaţi câteva categorii de turişti care vor încheia acest contract.
3 3. Care va fi momentul consumului turistic?
4 4. Ce obligaţii generează contractul pentru turist?

S.C. CRISTIANUL S.A. BRAŞOV


Str. Toamnei nr.2
Telefoane:068186346; 068187033 Fax 068310810

BON DE COMANDĂ / CONTRACT DE CĂLĂTORIE TURISTICĂ


NR................din.........................
1. Subsemnatul(a) ....................................... .născut(ă) la data...................................................
în localitatea.................. judeţul...........................fiul (fiica) lui .................... şi
al .......................... cu domiciliul în ............... .str. ............................ nr...... bloc...........
scara ........ apartament ..... etaj ... posesor al BI....................... .eliberat de ..................... la
data de ............... valabil până la data de................. salariat la .............în funcţia de ...............
TELEFON: serviciu ............................. acasă ...................... mobil ...................
Comand S:C: CRISTIANUL S.A. Braşov pachetul de servicii prezentat
în..................................(catalog / pliant / alt înscris):.................................
Destinaţia ...................................................................................................................................
........ ........ Perioada ..............nr.zile................../nr. nopţi
cazare.......................................................... Mijloace de transport şi categoría
lor…………………………………………………………………. Tipul şi categoría structurilor de
primire ……………………………………………………………...
Servicii de masă: pensiune completă / demipensiune / mic dejun / fără
masă:...........................................................................................................................................
Programul turistic.........................................................................................................................
Alte solicitări speciale...................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 29


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
2. Numărul de persoane pentru care se comandă pachetul de
servicii/călătoria:......................................
din care copii ......... în vârstă de .............. şi actele de identitate ale acestora:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
3. Catalogul / pliantul / alt înscris / condiţiile generale de vânzare şi voucherul fac parte din
prezentul contract.
4. Informaţiile cuprinse în materialele publicitare prezentate fiecărui turist angajează
vânzătorul de pachete de servicii în afara cazurilor în care:
- eventualele schimbări în aceste informaţii au fost comunicate turistului înaintea încheierii
contractului.
- modificările au fost efectuate cu acordul părţilor.
5. Turiştii care încearcă prin orice mijloace să obţină pe nedrept despăgubiri sau cei care
înlesnesc asemenea fapte vor suporta rigorile legii.
6. La data confirmării de către agenţie a serviciilor comandate de turist, prezentul BON DE
COMANDĂ devine contract de călătorie turistică între părţi.
Semnătura turistului Semnătura agentului
................................... .............................
Data............................. Data confirmării .........................
 MOD DE UTILIZARE: Cele 2 exemplare BOT sunt prezentate de turist la unitatea
prestatoare de la care primeşte tichetele de cazare şi masă, programul de masă şi pentru
tratament.
 RESPONSABILITĂŢI ŞI DESPĂGUBIRI: Asigurarea serviciilor la nivelul calitativ şi
cantitativ înscris în BOT revine în exclusivitate prestatorului. Dacă acesta nu este asigurat,
turistul se adresează în scris prestatorului în momentul producerii, iar acesta are obligaţia
remedierii situaţiei. În cazul nesoluţionării, va contacta agenţia vânzătoare pentru rezolvarea
problemelor.
 Turistul care se prezintă la tratament fără recomandarea medicală sau fără fişa medicală
completată sau completată eronat suportă toate riscurile care decurg din acestea.
 Deteriorarea bunurilor prestatorului pe perioada sejurului din vina turistului intră în
responsabilitatea acestuia care va suporta contravaloarea despăgubirii pe care o va achita
direct la prestator.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 30


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 În cazul neutilizării sau renunţării la sejurul contractat prin BOT, turistul va suporta
penalizările precizate în CONDIŢIILE GENERALE DE VÂNZARE A SERVICIILOR
TURISTICE.
 Dacă intervine cazul de forţă majoră (dovedit cu acte) turistul va suporta numai cheltuielile
efectuate de agenţie până la data restituirii.
 Dacă serviciile cumpărate nu sunt consumate integral, agenţia nu-şi asumă
responsabilitatea despăgubirii. Regularizarea se face cu prestatorul.
 În situaţia în care apare o reclamaţie ulterioară sejurului, aceasta este considerată
neavenită şi nu este în răspunderea agenţiei.
 Agenţia are obligaţia să informeze turiştii despre condiţiile şi serviciile ce urmează a fi
primite în cadrul tarifului achitat. Alte cheltuieli care nu sunt prevăzute în BOT (servicii
suplimentare, taxe de staţiune, de parcare etc) cad în sarcina turistului.
1 Am luat la cunoştinţă condiţiile generale de vânzare a serviciilor turistice.
Semnătura agentului Semnătura turistului
............................................ ..........................................

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 31


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
5. 2 Fişe de documentare
În acest subcapitol vă vom prezenta principalele documente utilizate pentru realizarea
operaţiunilor agenţiei de turism. Sub îndrumarea maistrului sau a tutorelui de practică
încercaţi să completaţi aceste documente. În Anexe aveţi câteva exemple de documente
completate.

Fişă de documentare nr.1 – Comanda de servicii


( vezi ANEXA NR. 5 )
Data......................................................................... Agent de turism.......................
Cod de acţiune......................
Unitatea...................................

COMANDA Nr..........................din..........................
Către........................................................................

Va rugăm să asiguraţi pentru grupul( turistul)............................................ ...............

următoarele:

Nr. SPECIFICAREA NR. PERSOANE VALOAREA VALOAREA


crt SERVICIILOR UNITARA TOTALA

Plata se face din contul.....................................................................................


la Banca............................................................................................................
prin ...................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 32


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr.2 - Comanda de transport auto

Unitatea de turism..................
Agenţia...................................

Comanda de transport auto nr .......


din.................................

Către........................................................

Vă rugăm să asiguraţi ....... autocare, pentru grupul/ turistul............................ .....................


simbol.................... ţara...........................număr turişti.............................................................

Prezenţa autovehicul
Traseu de parcurs Km

Data Ora Locul

Sef compartiment, Agent de turism

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 33


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 3 - Bilet de excursie

Este documentul în baza căruia se încasează contravaloarea acţiunii turistice de la


turist.( vezi ANEXA NR. 6)

Agenţia de turism....................... Data.......................................

BILET DE EXCURSIE NR................

S-a încasat de la ..............................................................................................................

din.....................................................................................................................................

suma de lei......................................(...............................................................................)

reprezentând contravaloarea a.........................locuri la excursia cod...............................

din..............................................pe itinerariul....................................................................

Nr.loc în autocar................................................................................................................

Agent de turism,

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 34


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 4 – Diagrama autocarului
Este documentul folosit pentru repartizarea turiştilor pe locuri.( vezi ANEXA NR. 7)

Conducă
Conducător auto Ghid

1. 2. 4. 3.

5. 6. 8. 7.

9. 10. 12. 11.

13. 14. 16. 15.

17. 18. 20. 19.

21. 22. 24. 23.

25. 26. 28. 27.

29. 30. 32. 31.

33. 34. 36. 35.

37. 38. 40. 39.

41. 42. 43. 44. 45.

Fişă de documentare nr. 5 - Delegaţia


Înaintea începerii acţiunii( cu 24 sau 48 de ore înainte) agenţia de turism întocmeşte
Delegaţia ghidului. Acesta este documentul prin care ghidul însoţitor este împuternicit să
gestioneze acţiunea respectivă. El serveşte şi pentru ridicarea avansului spre decontare de la
casierie în vederea efectuării unor cheltuieli, ca intrări la muzee, expoziţii. Delegaţia se
întocmeşte în 2 exemplare, unul este înmânat ghidului, celălalt se înregistrează în registrul de

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 35


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
casă alături de biletul excursiei. După terminarea excursiei, delegaţia se anexează la
decontul excursiei, ca document justificativ pentru plata avansului spre decontare. Ordinul de
deplasare poate înlocui delegaţia.( vezi ANEXA NR. 8)

Agenţia de turism..........................................................
Data emiterii..................................................................

DELEGAŢIE NR..................................

Cod acţiune.........................................................Seria................................................................
D-na/Dl.......................................................în calitate de...................................................
este împuternicit de a însoţi turiştii străini/români, de a asigura buna deservire a acestora şi
de a gestiona acţiunea privind grupul/turistul...............................................................................
din ţara......................................format din................... turişti, cu începere de la data de............
până la data de.........................................
Se legitimează cu buletinul de identitate seria...........................emis de..........................
şi certifică documentele de cheltuieli prin aplicarea ştampilei cu nr.............................................
Posedă carnetul de cecuri fără limită de sumă de la nr...................până la nr.................

Şef unitate, Specimen semnătură însoţitor grup


.................................... ..................................................................

Avans spre decontare lei......................(.....................................................................................)

Agent turism, Casier, Vizat contabil şef,

Fişă de documentare nr.6 – Programul excursiei ( vezi ANEXA NR. 9)

Agenţia de turism.............................. Simbol.................................................


Nr. turişti..............................................
Excursia..............................................

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 36


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
PROGRAMUL EXCURSIEI

Perioada.................................durata...................................nr. turişti..........................................
Itinerariul......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Plecarea ( localitatea, data, ora)..................................................................................................
Sosirea (localitatea, data, ora).....................................................................................................
Lungimea traseului..........................km. Preţul excursiei..............................lei persoană
__________________________________________________________________________
ZIUA I .................................... etapa............................................................................................
Obiective de vizitat......................................... Servicii asigurate.............................
........................................................................ Mic dejun..........................................
.................... ................................................... Cina...................................................
........................................................................ Cazare..............................................
__________________________________________________________________________
ZIUA II.................................... etapa............................................................................................
Obiective de vizitat......................................... Servicii asigurate.............................
........................................................................ Mic dejun..........................................
.................... ................................................... Cina...................................................
........................................................................ Cazare..............................................
__________________________________________________________________________
ZIUA III................................... etapa............................................................................................
Obiective de vizitat......................................... Servicii asigurate.............................
........................................................................ Mic dejun..........................................
.................... ................................................... Cina...................................................
........................................................................ Cazare..............................................
__________________________________________________________________________
ZIUA IV.................................. etapa............................................................................................
Obiective de vizitat......................................... Servicii asigurate.............................
........................................................................ Mic dejun..........................................
.................... ................................................... Cina...................................................
........................................................................ Cazare..............................................
__________________________________________________________________________

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 37


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ORGANIZATOR GRUP........................................SEMNATURA.................................................
GHID AGENTIE....................................................SEMNATURA.................................................
CONDUCATOR AUTO.........................................SEMNATURA.................................................

Intocmit, Aprobat......................................................
Organizator turism
Data........................

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 38


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 7 – Analiza de preţ

Analiza de preţ este un document a cărui formă nu este tipizată, iar alegerea formei
acesteia rămâne la latitudinea agenţiei de turism. De cele mai multe ori se foloseşte forma
tabelară.(vezi ANEXA NR. 10)

ANALIZA DE PREŢ NR………………..


Simbol……………….
I. Denumirea excursiei(acţiunii)…………………….perioada……………………………..
grup minim………………..persoane.
II. Extras din program…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
III. Beneficiar ……………………organizator grup………………… tel:…………………..
IV. Calculaţia preţurilor de vânzare
Elemente Valoarea
Nr. Articole de
Elemente de cheltuieli de
crt. circulaţie Per turist Totala
calcul
1. Masă
CHELTUELI
DIRECTE

2. Cazare
3. Transport
4. Cheltuieli culturale
5. Cheltuieli organizator
6. Cheltuieli ghid
7. Cheltuieli şofer
8. Alte cheltuieli
9. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE
11. COMISION
12. TVA
13. TOTAL COSTURI
14. TOTAL PREŢ DE VÂNZARE

Data…………….. Încasări:
(felul si nr. documentului)
Întocmit…………… 1………………………… ………lei
(organizator turism) 2………………………………….lei
3………………………………….lei
Verificat ………….. 4…………………………………lei
5………………………………… lei
Luat la cunoştinţă, Total:………………………...lei
…………………………………………
(organizator grup)

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 39


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 8 - Analiza de preţ pentru extern

Documentul folosit pentru determinarea costului acţiunii turistice pentru excursii externe
este analiza de preţ pentru extern.

ANALIZA DE PREŢ PENTRU EXTERN

Activitatea___________DIN__/___/________Curs valutar______/$/Euro
Denumirea beneficiarului______________________________________
DATA:_____/_____/__________ Perioada________________________
Număr persoane___________________________
Număr de kilometrii: -Intern:______________________
-Extern______________________
Pe total Pe persoană
Descriere
LEI $/Euro LEI $/Euro
CAP I :Felul transportului
A
AVION
TREN
AUTOCAR
MICROBUZ
VAPOR, ŞALUPĂ, BARCĂ
B
Notă-La transport auto să se ţină cont de următoarele:
Consum:____% Autonomie:__________Litri
Cost în valută a combustibilului pe itinerariu
Preţ
Combustibil Distanţa Consum
Ţara combustibil Total
(denumire) (km) (%)
($/ Euro/km)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Cost total în valută a combustibilului pe tot traseul extern
Pe total Pe persoană
Descriere
LEI $/Euro LEI $/Euro

Descriere Pe total Pe persoană

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 40


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
LEI $/Euro LEI $/Euro
C
Diurne şoferi şi Ghid
Taxe externe pentru ţările din
itinerariu
1)
2)
3)
4)
CAP II:Asigurări de sănătate:
1)
2)
3)
4)
CAP III:Cazări conform programului
1)
2)
3)
4)
5)
6)
CAP IV: Diverse
Program turistic
a
Alte servicii asigurate intern b
c
a
Alte servicii asigurate extern b
c
Cotă personal
Cotă risc
Total servicii
Comision
TVA
Total Cost

Întocmit, Verificat,

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 41


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr.9 – Decontul excursiei

Agenţia de turism ......................................


Preţ/persoană ............................................

DECONTUL EXCURSIE
Itinerar....................................................................................
nr.turişti..................................................................................
Perioada.....................................................................................ghid...........................................

Specificaţie Cheltuieli/ documente

Suma Document / număr / data

Total cheltuieli directe


Comision agentie..............%
TVA la comision
Total încasări

Şef compartiment Agent de turism

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 42


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 10 – Bon de comandă se întocmeşte atunci când turistul
înşişi doreşte să comande un pachet de servicii turistice unei agenţii.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 43


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 11 – Fişa clientului

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 44


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 12 - Contractul de prestări servicii turistice

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII TURISTICE


Nr.............din data de..........................

I. DISPOZITII GENERALE
Art.1 Prezentul contract de prestări servicii turistice încheiat în conformitate cu
prevederile art.8 din HGR nr. 513 / 1998 şi cap.II din OTM nr 125 / 1993 referitoare la
activitatea de comercializare a serviciilor turistice, reprezintă acordul de voinţă dintre
agentul economic prestator de servicii şi turist şi are ca obiect cumpărarea unor servicii
turistice de către turist şi eliberarea documentelor de plată şi a documentelor de călătorie
de către agenţie.

II. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 45


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Art. 2 Societatea…………………cu sediul în....................................................................
înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul ....................................................................
tel/ fax ................................. reprezentată prin ............................................................... în
calitatae de manager, denumit în continuare agent economic şi
D-l/Dna ............................................................................domiciliat(ă) în............................
str.............................................nr................bloc................sc..........ap.........tel......................
posesor al BI seria...........nr.........eliberat de poliţia .......................la data de................,
denumit(ă) in continuare TURIST au convenit la încheierea prezentului contract.

III. OBIECTUL CONTRACTULUI


...............................................................................................................................................
Destinaţia .............................................................................................................................
Data plecării....................................data sosirii.....................................................................
Servicii:
Cazare:hotel.....................................................confort..........................................................
Masa: MD............................................DP.........................PC...............................................
Transport: avion.............................auto......................pe cont propriu..................................
Asigurare ..............................................................................................................................
Preţ total................................................................................................................................

IV. DREPTURI SI OBLIGAŢII


Art.3 Drepturile şi obligaţiile agentului economic
3.1 Agentul economic poate înlocui hotelul sau mijlocul de transport iniţiale asigurând
servicii similare, informând TURISTUL înaintea începerii programului turistic sau in timpul
derulării acestuia, aceasta neconstituind motiv de anulare a excursiei.
3.2. In cazul în care agentul economic este nevoit să modifice una din clauzele esenţiale
ale contractului, acesta va informa TURISTUL cu minim două zile înaintea începerii
excursiei.
3.3. În cazul în care, după data începerii excursiei, o parte din serviciile prevăzute în
contract nu poate fi realizată, agentul economic va oferi turiştilor alternative fără costuri
suplimentare în scopul continuării excursiei sau va restitui turiştilor, dacă este cazul,

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 46


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
diferenţa dintre contravaloarea serviciilor achitate şi contravaloarea serviciilor efectiv
prestate, conform analizei de preţ şi a decontului excursiei.
Art.4 Drepturile si obligaţiile TURISTULUI
IV.1 In cazul în care Turistul este informat de către agentul economic, cu minim 7
zile înaintea începerii excursiei, de modificarea uneia dintre clauzele esenţiale ale
contractului, acesta are posibilitatea să opteze pentru:
- rezilierea contractului, fără penalităţi, restituirea sumelor achitate urmând a se face în
decurs de maximum 7 zile
- acceptarea noilor condiţii ale contractului, confirmând în scris acest lucru
- înlocuirea excursiei cu una de valoare echivalentă, superioară sau inferioară, urmând a
se regla diferenţele de preţ.
IV.2 In cazul anulării de către Agentul economic a excursiei achitate integral,
TURISTUL poate solicita despăgubiri pentru neîndeplinirea contractului, cu excepţia
situaţiei în care anularea se face ca urmare a numărului mai mic de turişti decât
minimul necesar;
IV.3 Turistul are dreptul sa notifice în scris neîndeplinirea sau îndeplinirea parţială a
clauzelor prezentului contract, astfel: conducătorului de grup, în momentul constatării
acestora sau agentului economic în termen de 5 zile de la data încheierii programului
turistic.
IV.4 Turistul este răspunzător pentru consecinţele ce decurg din nerespectarea
programului excursiei, pierderea actelor de identitate(paşaport) sau a documentelor
de călătorie.
IV.5 Solicitări speciale ale turistului, la încheierea contractului şi acceptate de
Agentul economic.
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

V. TERMENE SI MODALITĂŢI DE PLATĂ


Avans înscriere..............................................% din valoarea excursiei;
Rest de plată până la data de...........................................................................................

VI. CONDIŢII DE RETRAGERE

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 47


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Art.5. In cazul în care TURISTUL renunţă la excursie, indiferent de motive, (excepţie
făcând cazurile de forţă majoră ) acesta va suporta penalităţi calculate la valoarea
excursiei, astfel:
-10% cu peste 10 zile înaintea plecării;
-30%cu 10-5 zile înaintea plecării
-50% sub 5 zile înaintea plecării
-100% în ziua plecării
Art.6 In cazul neobţinerii vizei din cauza turistului, se plăteşte o penalizare de 10% din
valoarea avansului achitat pentru excursie.

VII. CLAUZE SPECIALE


Art. 7. Agentul economic este răspunzător faţă de TURIST pentru buna executare a
obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia iî care o alta agenţie de turism sau un
alt prestator de servicii, trebuie să îndeplinească aceste servicii.
Art. 8. Agentul economic nu este răspunzător faţă de TURIST in următoarele condiţii:
- neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract, din
vina TURISTULUI

- neîdeplinirile se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici
Agenţia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. In acest caz Agenţia
este obligată să acorde asistenţă promptă turistului aflat in dificultate.
Art. 9. Forţa majora exonează de răspundere partea care o invocă şi probează.
Art. 10. Eventualele litigii survenite între părţi pe parcursul derulării prezentului contract
se vor soluţion pe cale amiabilă. In caz de nerezolvare amiabilă a litigiilor, acestea vor fi
soluţionate conform prevederilor legale în vigoare.
Prezentul contract este încheiat in 2 (două) exemplare cu conţinut identic, pentru
fiecare parte contractantă.

AGENT ECONOMIC TURIST

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 48


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişă de documentare nr. 13 – Condiţii generale de rezervare –vânzare a biletelor
de avion de către agenţii

I. REZERVĂRI DE LOCURI
 Rezervările de locuri pentru zboruri se fac cu ajutorul sistemelor internaţionale
computerizate de rezervări, care permit accesul agenţiei la baza de date a companiei şi
rezervarea efectivă a locurilor pentru o anumită cursă în favoarea potenţialilor pasageri.

 Rezervările sunt gratuite şi se fac înaintea datei de plecare.

 Odată cu efectuarea rezervării, pasagerul va primi de la agenţie informaţii referitoare la


preţul zborului (valabil la data rezervării), precum şi informaţiile referitoare la condiţii,
restricţii şi reguli aplicabile biletului de avion ce poate fi cumpărat în baza respectivei
rezervări.

 Toate condiţiile, regulile şi restricţiile aplicabile unui bilet de avion sunt cele dictate de
compania aeriană precum şi de alţi factori (de ex. obligaţia deţinerii vizei), independenţi de
voinţa agenţiei. Aceste reguli, precum şi preţul biletului de avion, se pot modifica, prin
voinţa celor ce le-au impus, până în momentul cumpărării efective a biletului, fără ca
agenţia să poată fi făcută în vreun fel răspunzătoare.

II. EMITEREA BILETELOR DE AVION; MODALITĂŢI DE PLATĂ


 Emiterea biletelor de avion şi plata acestora se fac conform condiţiilor impuse de către
fiecare companie în parte. Pasagerul are obligaţia să se informeze despre termenul până la
care rezervarea sa este valabilă şi să se prezinte în termen pentru achitarea biletului,
respectiv, să comande emiterea biletului, pentru a intra în posesia acestuia. Termenele pot
fi schimbate oricând de companie, situaţie în care agenţia va anunţa pasagerul despre
modificare, fără a putea fi făcută răspunzătoare în vreun fel de către acesta pentru o
eventuală anulare a rezervării.
 Raportul contractual între agenţie şi pasager apare în momentul în care pasagerul a
achitat biletul de avion şi a intrat în posesia acestuia. Înainte de a achita efectiv biletul,
pasagerul are obligaţia să se informeze la agenţie despre toate condiţiile şi restricţiile
aplicabile acelui bilet şi să citească prezentele condiţii generale.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 49


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Pasagerul poate plăti biletul de avion în lei, USD, EUR, la cursul de schimb faţă de EUR,
utilizat de agenţie în ziua respectivă.

III. PREŢURILE BILETELOR DE AVION


 Preţurile biletelor de avion comercializate prin agenţie sunt rezultanta unui sistem complex
de reguli tarifare, tarife contractuale, tarife publicate în sistemele centralizate de rezervări,
tarife speciale etc. În aceste condiţii, fiecare zbor în parte presupune calcularea de către
agentul specializat al preţului aplicabil biletului de avion respectiv. Acelaşi zbor, cu aceeaşi
companie, în aceleaşi condiţii de călătorie, poate genera preţuri diferite. Dată fiind
multitudinea de preţuri aplicabile biletelor de avion, acestea, ca şi reguli aplicabile lor, nu
pot fi afişate sau publicate. De asemenea, informaţiile referitoare la reguli, care provin din
comunicările scrise sau transmise computerizat de către companie, prin sistemele de
rezervare centralizate sau direct la agenţie, au un caracter continuu, modificările pot fi
permanente, drept pentru care ele nu pot fi traduse şi publicate în vreun înscris.
 Preţurile de vânzare nu sunt neapărat înscrise pe biletele de avion. Preţurile de vânzare
decurg din regulile de emitere a biletelor de avion stabilite de companie, singura în măsură
să conteste modul de înscriere a unui preţ pe un anumit bilet de avion.
 Preţul unui bilet de avion devine ferm, împreună cu condiţiile aplicabile lui, numai în
momentul în care este înscris pe documentul de încasare întocmit de agenţie (factura
fiscală).
 Biletele de avion emise de agenţie sunt proprietatea IATA – BSP România – în calitate de
reprezentant al companiilor aeriene membre, încasările aferente biletelor vândute se
decontează către IATA BSP România, drept pentru care agenţia nu poate fi făcută
răspunzătoare despre modul în care a stabilit preţul unui bilet de avion decât de către acest
organism sau de către compania pentru care a emis biletul.
 Preţul oricărui bilet de avion presupune condiţii, reguli şi restricţii aplicabile călătoriei la
care se referă documentul respectiv în mod special. Pasagerul are obligaţia să se
informeze despre aceste reguli înainte de a cumpăra respectivul bilet. După cumpărarea
biletului se consideră că pasagerul a luat la cunoştinţă despre toate aceste reguli, el nu mai
poate pretinde că nu a fost informat, o dată ce a intrat în posesia biletului de avion.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 50


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 Preţul biletului de avion include taxele de aeroport. Există însă situaţii, independente de
voinţa agenţiei, în care, pe parcursul călătoriei i se pot solicita pasagerului şi alte taxe, care
nu au fost percepute iniţial, situaţie în care agenţia nu poate fi făcută răspunzătoare.

IV. BILETUL DE AVION


 Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenţia electronică în baza căreia se
efectuează zborul. Biletul de avion este emis de agenţie, dar este proprietatea companiei
aeriene pentru care a fost emis.
 Pasagerul posesor al biletului de avion cumpărat are obligaţia de a-l păstra în stare bună
şi de a-l prezenta la îmbarcare în vederea admiterii sale la zbor. Pierderea sau deteriorarea
biletului de avion de către pasager nu îl îndreptăţeşte pe acesta la primirea unui nou bilet,
neefectuarea zborului din acest motiv cade în sarcina exclusivă a pasagerului, fără ca
acesta să poate pretinde agenţiei sau companiei nici un fel de despăgubiri.
 Condiţiile contractului şi informaţiile înscrise pe biletul de avion completează prezentele
condiţii generale. Se consideră că pasagerul care a intrat în posesia biletului de avion a luat
la cunoştinţă de toate aceste informaţii.

5.3 Fişe de lucru şi de observaţie

În acest subcapitol vă vom prezenta câteva fişe de lucru şi de observaţie pe care


trebuie să le completaţi în vederea dobândirii competenţelor profesionale specifice
lucrătorului din cadrul agenţiei de turism. Pentru sprijin în derularea activităţii solicitaţi ajutorul
maistrului instructor sau al tutorelui de practică sau consultaţi bibliografia de specialitate
indicată la orele de curs.
Înainte de a începe lucrul recitiţi pentru a vă reaminti principalele competenţe specifice
modulului:

C1 Studiază cererea şi concurenţa pe piaţă

C2 Coordonează vânzarea de bilete pentru transportul turistic

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 51


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
C3 Coordonează vânzarea de servicii turistice

C4 Asigură o colaborare optimă cu prestatorii de servicii turistice

Fişa de lucru nr. 1


Purtătorii cererii turistice sunt foarte diferiţi unii de alţii în ceea ce priveşte poziţia
socială, nivelul veniturilor, mărimea şi destinaţia timpului liber, personalitatea, vârsta etc. De
aceea, piaţa turistică este privită de firme ca o piaţă segmentată. Operaţiunea de segmentare
permite agenţiei de turism o mai bună cunoaştere a pieţei sale şi identificarea diferitelor nevoi
ale consumatorilor în funcţie de segmentele cărora aparţin.
Completaţi fişa de lucru următoare cu categoriile de turişti care corespund
următoarelor criterii de segmentare.

Numele şi prenumele elevului ............................................. .................... Data......................


Clasa....................... Modulul.....................................................................................................
Competenţa Studiază cererea şi concurenţa pe piaţă

Nr. Criteriul de Categorii de turişti Observaţii


crt segmentare

1. Zone teritoriale

2. Categorii de habitate

3. Relief

4. Tip de climat

5. Vârsta

6. Ciclul de viaţă
familială
7. Naţionalitate
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 52
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
8. Religie

9. Atitudinea faţă de
risc
10. Venituri

11. Motivaţia călătoriei

Observaţii ale maistrului instructor sau ale tutorelui de practică …………………………………


………….......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Fişa de lucru nr. 2


Evoluţia turismului se află sub influenţa a numeroşi factori care variază ca intensitate şi
mod de acţiune. Completaţi fişa de lucru următoare cu factorii care influenţează turismul în
funcţie de tipurile enunţate.

Numele şi prenumele elevului ............................................. .................... Data......................


Clasa....................... Modulul.....................................................................................................
Competenţa Studiază cererea şi concurenţa pe piaţă

Nr. crt Tipul factorilor Factorii Observaţii


1. Factori economici

2. Factori tehnici

3. Factori naturali

4. Factori sociali

5. Factori demografici

6. Factori psihologici,
educativi şi de
civilizaţie
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 53
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
7. Factori organizatorici
şi politici

Observaţii ale maistrului instructor sau ale tutorelui de practică …………………………………


………….......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Fişa de lucru nr. 3


Pentru o întreprindere de turism, se pot distinge mai multe niveluri ale concurenţei.
Completaţi fişa de lucru următoare identificând principalii concurenţi ai agenţiei de turism la
care desfăşuraţi activitatea practică, în funcţie de nivelurile concurenţei.

Numele şi prenumele elevului ............................................. .................... Data......................


Clasa....................... Modulul.....................................................................................................
Competenţa Studiază cererea şi concurenţa pe piaţă

Nr. crt. Nivelul concurenţei Categorii de concurenţi Observaţii


1. Concurenţa de
marcă

2. Concurenţa la nivel
de ramură

3. Concurenţa formală

4. Concurenţa generică

Observaţii ale maistrului instructor sau ale tutorelui de practică …………………………………


………….......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 54


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Fişa de lucru nr. 4
În realizarea transporturilor turistice se apelează la o gamă variată de mijloace de
transport: aeriene, rutiere, feroviare, navale, transporturi neconvenţionale.
Completaţi fişa de lucru următoare identificând principalele avantaje şi dezavantaje ale
diferitelor forme de transport turistic.

Numele şi prenumele elevului ............................................. .................... Data......................


Clasa....................... Modulul.....................................................................................................
Competenţa Coordonează vânzarea de bilete pentru transportul turistic

Nr. crt. Forma de transport Avantaje Dezavataje

1. Aerian

2. Rutier

3. Feroviar

4. Naval

Observaţii ale maistrului instructor sau ale tutorelui de practică …………………………………


………….......................................................................................................................................

Fişa de observaţie nr. 5

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 55


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Biletul de avion este documentul, înscrisul sau convenţia electronică în baza căreia se
efectuează zborul. Observaţi cu atenţie ANEXA NR.2 şi completaţi fişa de observaţie
următoare cu toate informaţiile cuprinse în bilet.

Numele şi prenumele elevului ............................................. .................... Data......................


Clasa....................... Modulul.....................................................................................................
Competenţa Coordonează vânzarea de bilete pentru transportul turistic

Nr. crt. Specificaţie Informaţii din biletul de avion


1. Numele agenţiei emitente

2. Data emiterii

3. Codul rezervării

4. Numele turistului

5. Numele agenţiei aeriene care


desfăşoară zborul
6. Destinaţia

7. Ora plecării şi ora sosirii

8. Tipul aeronavei

9. Clasa de rezervare

Fişa de observaţie nr. 6


Emiterea biletelor de avion şi plata acestora se fac în conformitate cu condiţiile impuse
de către fiecare companie în parte. Observaţi cu atenţie ANEXA NR.1 şi completaţi fişa de
observaţie următoare cu toate informaţiile cuprinse în factură.

Numele şi prenumele elevului ............................................. .................... Data......................


Clasa....................... Modulul.....................................................................................................
Competenţa Coordonează vânzarea de bilete pentru transportul turistic
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 56
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Nr. crt. Specificaţie Informaţii din factură
1. Agenţia emitentă

2. Cod fiscal al agenţiei

3. Capital social al agenţiei

4. Sediul agenţiei

5. Banca prin care s-a efectuat plata

6. Numele pasagerului

7. Preţul biletului

8. Moneda în care s-a efectuat plata

Observaţii ale maistrului instructor sau ale tutorelui de practică …………………………………


………….......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Fişa de lucru nr. 7


Sondajul este o metodă de culegere de date primare prin intermediul unui chestionar
aplicat unui eşantion reprezentativ de repondenţi. Citiţi cu atenţie chestionarul următor apoi
concepeţi altul cu 10 întrebări care să conducă la evaluarea eficientă a satisfacţiei clientului.

Numele şi prenumele elevului ............................................. .................... Data......................


Clasa....................... Modulul.....................................................................................................
Competenţa Coordonează vânzarea de servicii turistice

În vederea îmbunătăţirii ofertei agenţiei noastre, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a


completa următorul chestionar:
1. Sunteţi clientul nostru:
a) de 1 an
b) de 3 ani
c) de peste 5 ani
2. Cât de des achiziţionaţi produse turistice ?
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 57
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
a) o dată pe an
b) de două ori pe an
c) ocazional
d) altele
3. Care este ultimul produs achiziţionat ?
………………………………………………………………………..
4. Aţi fost mulţumit de produsele achiziţionate prin intermediul agenţiei noastre?
Foarte mulţumit Mulţumit Indiferent Nemulţumit Foarte nemulţumit
5. Vă rugăm să ordonaţi elementele importante în luarea deciziei de cumpărare:
- preţul
- serviciile incluse
- destinaţia
- perioada
6. Unde aţi dori să vă petreceţi vacanţa ?
a) munte
b) litoral
c) staţiune balneoclimaterică
d) altele
7. Doriţi să existe un autovehicul la dispoziţia dumneavoastră cu care să vă puteţi
deplasa la locurile pe care doriţi să le vizitaţi ?
a) da
b) nu
Vă mulţumim pentru timpul acordat completării acestui chestionar!

5.4. Portofolii

Portofoliu nr. 1
Întocmiţi un portofoliu în care să includeţi toate documentele care se întocmesc în
cadrul unei agenţii de turism( comanda de servicii, biletul de excursie, diagrama autocarului,
delegaţia, programul excursiei, analiza de preţ) în cazul unei excursii pentru un grup de 30
persoane. Revedeţi înainte de a începe fişele de documentare şi anexele.
Atenţie! Respectaţi corelaţiile care există între documente.

Portofoliu nr. 2
Consultaţi fişierul clienţilor din cadrul agenţiei unde vă desfăşuraţi activitatea practică.
Întocmiţi 10 fişe ale clienţilor( vezi Fişa de documentare nr. 10). Descrieţi profilul acestor
turişti şi realizaţi un plan de fidelizare al acestora.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 58


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Portofoliu nr. 3
Întocmiţi un portofoliu care să cuprindă toate documentele pe care agenţia de turism le
pune la dispoziţia unui turist care doreşte să comande un program turistic( oferte, liste de
preţuri, promoţii, facilităţi, reduceri de preţuri, bon de comandă, fişa clientului, etc.).

Portofoliu nr. 4
Întocmiţi un portofoliu care să cuprindă toate modalităţile pe care agenţia de turism la
care vă desfăşuraţi activitatea le utilizează pentru promovarea activităţii prestatorilor de
servicii cu care colaborează( cataloage, pliante, broşuri, site internet, etc.).

Portofoliu nr. 5
Întocmiţi un portofoliu care să cuprindă toate tipurile de programe turistice pe care le
oferă agenţia de turism la care vă desfăşuraţi activitatea. Consultaţi şi alte portofolii ale
colegilor voştri pentru a vă face o idee mai amplă asupra tuturor tipurilor de programe pe care
le pot oferi agenţiile de turism.

5.5 Jurnal de practică

Clasa:
Elevul:
Perioada:
Locaţia (Agent economic şi departament):
Modul:
Tema/Teme:
Sarcini de lucru

În jurnalul de practică, elevul va completa următoarele informaţii:

1. Care sunt principalele activităţi relevante pentru modulul de practică pe care le-aţi
observat sau le-aţi desfăşurat?

Activităţi observate Activităţi desfăşurate

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 59


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
2. Ce ai învăţat să faci pentru atingerea competenţelor?

3. Care au fost activităţile practice care v-au plăcut? Motivaţi.

4. Ce activităţi practice nu v-au plăcut? Motivaţi.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 60


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
5.6 Dicţionar de termeni şi expresii de specialitate

 agent de ticketing = persoana care se ocupă cu rezervarea şi apoi comercializarea


biletelor de avion
 agent de turism = persoana care în cadrul agenţiei se ocupă cu vânzarea produselor
turistice
 agenţie de turism = firmă specializată în turism care se ocupă cu producerea şi
comercializarea produselor turistice
 agenţie de voiaj = firmă care are ca obiect de activitate comercializarea biletelor de
călătorie (pentru toate mijloacele de transport)
 atribuţii = îndatoririle unui angajat
 bilet de transport = document de identificare a persoanei care apelează la serviciul de
transport;
 buletin de bagaje = actul ataşat biletului de avion în care este înregistrat bagajul;
 cerere turistică = ansamblul persoanelor care îşi manifestă dorinţa de a se deplasa
temporar şi periodic în afara reşedinţei proprii, pentru alte motive decât prestarea unor
activităţi remunerate la locul de destinaţie

 condiţii de călătorie = obligaţii pe care trebuie să le îndeplinească pasagerii la


îmbarcarea în cursă;
 cursă charter = cursa închiriată de un grup de transport. Această cursă se realizează
numai la cerere;
 cursă de linie = cursa pe care o companie aeriană o operează în conformitate cu orarul
său public, în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră, pe durata întregului sezon;
 garanţie financiară = sumă cu care se garantează un contract, o activitate
 handling = serviciul acordat unei aeronave în escală de o firmă specializată numită agent
de handling, pe baza unui contract încheiat între compania în a cărei proprietate este
aeronava şi firma specializată;
 piaţă turistică = sfera economică de interferenţă a ofertei turistice materializată în
producţia turistică şi cererea turistică, manifestată prin consumul turistic.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 61


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 rezervare = reţinerea specializată a unei camere/loc într-un spaţiu de cazare, mijloc de
transport, pentru o anumită zi, cu/fără acordarea unei garanţii de către client;
 servicii turistice = servicii executate de unul sau mai mulţi angajaţi ai unei firme pentru
un turist sau un grup de turişti. Serviciile turistice prezintă, în general, aceleaşi
caracteristici ca şi celelalte servicii – respectiv, intangibilitate, inseparabilitate,
eterogenitate, perisabilitate – şi se împart în: servicii turistice de bază; servicii
complementare: rezervări de locuri la spectacole, rezervări săli de conferinţe etc.,
închirieri mijloace de transport, echipament adecvat turismului practicat etc. Serviciile
complementare, în general, sunt opţionale.

 serviciu de călătorie = serviciu însărcinat cu vânzarea de documente de călătorie în


cadrul unei întreprinderi comerciale, alta decât o agenţie de voiaj; bancă, ziar, post de
radio.

 serviciu direct (englez) = sistem de efectuare a serviciului de masă, care presupune


preluarea preparatelor de către chelner, de la bucătărie, pe platou sau în supieră, şi
servirea în farfuria aşezată dinainte în faţa clientului.

 sezon = perioadă de timp a anului, corespunzând aproximativ unui anotimp, perioadă de


timp a anului caracterizată printr-o activitate specifică, prin apariţia sau frecventarea
anumitor fenomene.

 sezonalitate = variaţie a activităţii turistice, asociată sezoanelor anului, care se repetă în


aceeaşi formă de la an la an; sezonalitatea poate fi: naturală – asociată climatului şi
factorilor legaţi de acesta; instituţională – asociată planificării vacanţelor şcolare şi a
concediilor;.

 tarif turistic = bilet special, eliberat persoanelor care fac o deplasare în scop turistic,
deplasare care presupune un parcurs feroviar, cel puţin egal cu un minimum determinat
de un regulament, cu condiţii particulare de tarif şi utilizare;
 tarif vamal = lista mărfurilor la care se practică taxe vamale şi mărimea taxei vamale
percepute, calculată în procente din valoarea mărfii din vamă;
 taxă = sumă percepută utilizatorilor anumitor drumuri, poduri, canale sau alte căi de
comunicaţie permanente, aplicată pentru plata constituirii şi întreţinerii acestora;
 taxă de ieşire din ţară = taxă percepută pasagerilor care părăsesc o ţară. Aplicarea ei
variază de la o ţară la alta, de exemplu, poate fi percepută tuturor călătorilor, numai
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 62
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
vizitatorilor, rezidenţilor ce călătoresc în străinătate. Se încasează în aeroporturi sau în
alte puncte de trecere a frontierei;
 taxă de intrare în ţară = sumă de bani plătită de călătorii care intră pe teritoriul unei ţări,
în conformitate cu legislaţia ţării respective. Se încasează în aeroporturi sau în alte puncte
vamale;
 taxă de staţiune = taxă plătită în unele staţiuni de către turiştii care apelează la serviciile
de cazare din staţiuni; taxe de staţiune se include în nota de plată de la unitatea de
cazare, iar valoarea sa variază în funcţie de reglementările în vigoare;
 taxă de vizitare = sumă de bani, colectată de administraţia centrală sau locală, prin
agenţi, de la vizitatorii unei rezervaţii, unui parc, unui muzeu, unui obiectiv turistic;
 taxă pe valoarea adăugată (TVA) = impozit general, care se aplică pe fiecare stadiu al
circuitului de producţie a produsului final, baza de calcul constituind-o valoarea adăugată
realizată de producătorii intermediari şi de producătorul final, inclusiv distribuţia până la
înstrăinare către consumatorul final. Este considerată un impozit pe consum, fiind suportat
de consumator.
 taxă turistică = orice taxă colectată de organele centrale sau locale de stat ori de alte
autorităţi, de la vizitatori (turişti), în diferite forme, ca: taxă de hotel sau taxă de plecare;
taxă de hotel sau taxă de cameră; taxă de staţiune;
 terminal în oraş = birou al unei linii aeriene, localizat în oraş sau în centrul oraşului,
departe de aeroport, de unde călătorii – în mod normal – sunt transportaţi la aeroport;
câteodată, călătorii pot completa în acest birou unele sau toate procedurile formalităţilor
solicitate de linia aeriană înaintea zborului;
 tichet de bagaje = chitanţă (document) emisă de cărăuş unui călător pentru bagajul
însoţit şi verificat, stabilind dreptul călătorului la bagaj în cazul pierderii, servind ca dovadă
pentru stabilirea dreptului de compensare;
 tichet de îmbarcare = bucată de hârtie sau carton imprimat, care asigură posesorului
dreptul de a se sui într-un mijloc de transport turistic.
 ticketing = rezervarea şi vânzarea biletelor de avion prin sisteme computerizate
 ticketing = serviciul electronic de rezervări de bilete la avion la tariful corespunzător
pentru transportul aerian;
 tour-operator = firmă specializată în turism care se ocupă cu vânzarea „en-gros” a
aranjamentelor turistice către agenţii detailiste

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 63


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
 tour-operator = persoană sau organizaţie ce cumpără servicii individuale de călătorie
(transport şi cazare) de la producătorii lor (companii de transport sau hoteluri) şi care le
combină într-un pachet („tour”) care este vândut cu un comision direct clienţilor, prin
intermediari
 transport turistic = transport în scopuri turistice;
 transportator = prestator de servicii de transport, care pune la dispoziţie mijloacele de
transport din parcul auto, în urma unui contract cu clientul (bilet de călătorie, contract de
prestări de servicii);

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 64


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
6. Modalităţi de evaluare
Pe parcursul acestui auxiliar v-am pus la dispoziţie mai multe modalităţi de evaluare
(studii de caz, fişe de lucru, fişe de observaţie, portofolii). În acest capitol vă vom mai pune la
dispoziţie câteva chestionare pentru a dovedi că aţi dobândit în mod corespunzător
competenţele modulului.

Chestionar nr. 1
Competenţa: Studiază cererea şi concurenţa pe piaţă
1. Definiţi piaţa turistică.
2. Precizaţi care sunt elementele constitutive ale pieţei turistice.
3. Definiţi segmentarea pieţei turistice.
4. Care sunt operaţiunile specifice segmentării pieţei turistice?
5. Care sunt etapele segmentării pieţei turistice?
6. Care sunt principalele criterii de segmentare a pieţei turistice?
7. Precizaţi care sunt principalii factori care influenţează activitatea turistică.
8. Descrieţi cei mai importanţi factori economici care influenţează activitatea turistică.
9. Descrieţi criteriile cele mai importante de clasificare a obiceiurilor de călătorie ale
turiştilor.
10. Enumeraţi principalele categorii de concurenţi ale agenţiei de turism.
11. Enumeraţi nivelurile concurenţei.
12. Care sunt principalele mijloace de promovare folosite de concurenţă?

Chestionar nr. 2
Competenţa: Coordonează vânzarea de bilete pentru transportul turistic
1. Precizaţi care sunt principalele mijloace de transport turistic.
2. Care sunt factorii care au favorizat folosirea din ce în ce mai frecventă a transportului
aerian?
3. Care sunt factorii care au favorizat succesul transportului turistic rutier?
4. Care sunt caracteristicile transportului feroviar?
5. Cum se clasifică serviciile oferite pe cale feroviară?
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 65
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
6. Unde se realizează servicii de transport naval în ţara noastră?
7. Unde se introduc transporturile neconvenţionale?
8. Care sunt principalele tipuri de transporturi neconvenţionale folosite în scop turistic?
9. Prezentaţi principalele asocieri care se pot face între tipul de transport şi
personalitatea turistului.
10. Ce reprezintă activitatea de ticketing?
11. Care sunt principalele sisteme de rezervare computerizată folosite pe plan mondial?
12. Care sunt principalele categorii de bagaje pe care le poate avea un turist care
călătoreşte cu avionul?
13. Care este rolul asigurării de sănătate?
14. Ce obligaţii are turistul în legătură cu biletul de avion?
15. Care sunt datele necesare pentru realizarea unei rezervări de transport rutier?
16. Prezentaţi principalele tipuri de aranjamente turistice pentru transportul aerian, feroviar
şi rutier.

Chestionar nr. 3
Competenţa: Coordonează vânzarea de servicii turistice
1. Cum se clasifică serviciile turistice oferite turiştilor?
2. Care sunt întrebările la care trebuie să răspundă agenţia de turism pentru a-şi
convinge clienţii să cumpere de la ea?
3. Precizaţi care sunt atribuţiile agentului de turism în legătură cu recomandarea
serviciilor turistice clienţilor?
4. Care sunt elementele unei rezervări de servicii turistice?
5. Definiţi preţul unui produs turistic.
6. Ce rol îndeplineşte preţul produsului turistic?
7. Care este ponderea diferitelor elemente ale prestaţiei turistice în preţ?
8. Care este denumirea documentului cu ajutorul căruia se calculează preţul produsului
turistic?
9. Cum se determină preţul pentru transportul auto?
10. Enumeraţi câteva modalităţi de evaluare a satisfacţiei clientului.
11. Care este rolul fişierului clienţilor?

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 66


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Chestionar nr. 4
Competenţa: Asigură o colaborare optimă cu prestatorii de servicii turistice
1. Care sunt principalele categorii de colaboratori ale agenţiei de turism?
2. Care sunt categoriile de contracte care pot interveni între agenţia de turism şi
furnizorii de servicii?
3. Care sunt furnizorii de servicii primare ale agenţiei?
4. Descrieţi etapele pe care le parcurge agenţia în vederea lansării unui nou
produs turistic?
5. Care sunt părţile contractului de hotelărie?
6. Definiţi catalogul.
7. Numiţi materialul de prezentare editat într-un număr mare de exemplare şi
difuzat prin reţeaua de sucursale şi agenţii de turism.
8. Definiţi pliantul.
9. Descrieţi garanţia contractuală.

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 67


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
7. Anexe

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 68


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR.1 – FACTURA BILET AVION

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 69


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 2 BILET AVION(ELECTRONIC)

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 70


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 3 REZERVARE BILETE AUTOCAR

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 71


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 4 – FIŞĂ ÎMBARCARE AUTOCAR

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 72


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 5- COMANDA

Data 19.05.2009 Agent de turism Popa Mihail Cod de acţiune I-20


Unitatea Agenţie turism Marshal

COMANDA Nr 1265 din 19.05.2009


Către Hotel Borşa

Va rugăm sa asiguraţi pentru grupul( turistul) Maramureş următoarele:

Nr. SPECIFICAREA NR. PERSOANE VALOAREA VALOAREA


crt SERVICIILOR UNITARA TOTALA
1. Cazare 40 30 lei 1200 lei

Plata se face din contul RO94RNCB02920274332198761


la Banca BCR
prin FACTURĂ

Precizare. Comanda s-a completat în corelaţie cu Programul excursiei prezentat la


ANEXA NR. 9

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 73


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 6 – BILET DE EXCURSIE

Agenţia de turism Marshal Data 20.05.2009

BILET DE EXCURSIE NR. 657/20.05.2009

S-a încasat de la Pintilie Ion


din Târgu Neamţ
suma de lei 593 (cincisutenouăzecişitrei)
reprezentând contravaloarea a 1 locuri la excursia cod I-20
din 18.06.2009- 22.06.2009 pe itinerariul: Târgu Neamţ – Gura Humorului –
Câmpulung Moldovenesc – Borşa – Moisei – Ieud - Bogdan Vodă – Rozavlea –
Bârsana – Sighetu Marmaţiei – Săpânţa – Negreşti Oaş - Baia Mare – Bistriţa –
Tihuţa - Vatra Dornei – Târgu Neamţ
Nr. loc în autocar 23

Agent de turism,
Vasilescu Carmen

Precizare. Comanda s-a completat în corelaţie cu Programul excursiei prezentat la


ANEXA NR. 9

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 74


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 7- DIAGRAMA AUTOCARULUI

Conducă
Conducător auto Ghid
Vladimirescu Vladimir Dragomirescu Paul

1. 2. 4. 3.
Apopei Ştefan Apopei Andreea Apopei Cristian Apopei Marina
5. 6. 8. 7.
Avram Andrei Bârliba Caba Roxana Cioflânc Ioan
Alexandru
9. 10. 12. 11.
Ciolpan Anca Coman Ionela Creţu Ioan Farcaş Robert
13. 14. 16. 15.
Formagiu Ştefan Gherghelaş Ion Iosub Maria Irian Narcis
17. 18. 20. 19.
Lucaş Daniela Manolachi Anca Matei Maria Motfolea Gabriel
21. 22. 24. 23.
Movilă Ionela Muscalu Liviu Oană Marius Pintilie Ion
25. 26. 28. 27.
Oprişan Sorin Popa Ionela Pricopi Raluca Stoica Ana
29. 30. 32. 31.
Tănase Radu Toader Petru Zaharia Raluca Placinta Ioana
33. 34. 36. 35.
Vasile Dana Stan Sorina Zorlea Dan Gavrilescu Ana
37. 38. 40. 39.
Stoica Gina Cristescu Marta Darandoi Andrei Aanei Dorin
41. 42. 43. 44. 45.
Cosma Livia Demetra Otilia Zbarna Dorel Popescu Avram Sandu Marina

ANEXA NR. 8 - DELEGAŢIA

Agenţia de turism Marshal


Data emiterii 16.06.2009

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 75


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
DELEGAŢIE NR. 5467

Cod acţiune I-20 Seria 4653


D-na/Dl Dragomirescu Paul, în calitate de ghid însoţitor este împuternicit de a însoţi
turiştii străini/români, de a asigura buna deservire a acestora şi de a gestiona acţiunea privind
grupul/turistul Maramureş
din ţara România, format din 40 turişti, cu începere de la data de 16.06.2009 până la data
de 22.06.2009.
Se legitimează cu buletinul de identitate seria NT 161716 emis de Poliţia Târgu
Neamţ şi certifică documentele de cheltuieli prin aplicarea ştampilei cu nr 458
Posedă carnetul de cecuri fără limită de sumă de la nr 1254 până la nr 1267.

Şef unitate, Specimen semnătură însoţitor grup


Călina Dorina ..................................................................

Avans spre decontare lei 5000(cinci mii)

Agent turism, Casier, Vizat contabil şef,


Vasilescu Carmen Ştima Elena Curpănaru Gabriela

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 76


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 9 – PROGRAMUL EXCURSIEI

Agenţia de turism MARSHAL Simbol I -20


Nr. turişti 40
Excursie internă

PROGRAMUL EXCURSIEI

Perioada 18.06.2009- 22.06.2009 durata 5 zile nr. turişti 40+1+1


Itinerariul: Târgu Neamţ – Gura Humorului – Câmpulung Moldovenesc – Borşa – Moisei
– Ieud - Bogdan Vodă – Rozavlea – Bârsana – Sighetu Marmaţiei – Săpânţa – Negreşti
Oaş - Baia Mare – Bistriţa –Tihuţa - Vatra Dornei – Târgu Neamţ
Plecarea ( localitatea, data, ora) Târgu Neamţ, 18.06.2009, ora 07
Sosirea (localitatea, data, ora) Târgu Neamţ, 22.06.2009
Lungimea traseului 940 km Preţul excursiei 593 lei
__________________________________________________________________________
ZIUA I 18.06.2009 etapa Târgu-Neamţ-Gura Humorului-Câmpulung Moldovenesc-Borşa
Obiective de vizitat: Mânăstirea Voroneţ, Servicii asigurate 50 lei/pers.
Muzeul Lingurilor de lemn din Mic dejun -
Câmpulung Moldovenesc, Cina–Restaurant Borşa- 20lei/pers
Staţiunea Borşa Cazare- Hotel Borşa – 30 lei/pers.
__________________________________________________________________________
ZIUA II 19.06.2009 etapa Borşa–Moisei–Ieud-Bogdan Vodă–Rozavlea-Bârsana-Sighetu
Marmaţiei
Obiective de vizitat : Complexul statuar Moisei, Servicii asigurate 80 lei/pers.
Bisericile din Ieud, Bogdan Vodă, Rozavlea Mic dejun Restaurant Borşa-20lei/pers
Mânăstirea Bârsana Cina Restaurant Sighetul - 30 lei/pers
Cazare Pensiunea Sighetul 30 lei/pers
__________________________________________________________________________
_
Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 77
Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ZIUA III 20.06.2009 etapa Sighetu Marmaţiei-Săpânţa- Negreşti Oaş

Obiective de vizitat: Sighetu Marmaţiei şi Servicii asigurate 80 lei/pers


împrejurimile, Cimitirul vesel de la Săpânţa Mic dejun Rest. Sighetul -20 lei/pers
Ateliere de artă populară din Ţara Oaşului Cina Restaurant Oşanul – 30 lei/pers
Cazare Hotel Oşanul – 30 lei/pers
__________________________________________________________________________
ZIUA IV 21.06.2009 etapa Negreşti Oaş-Baia Mare- Bistriţa
Obiective de vizitat : Muzeul Judeţean de Servicii asigurate 80 lei/pers
Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare, Mic dejun Rest. Oşanul–20 lei/pers
Muzeul satului maramureşan din Baia Cina Restaurant Coroana-30 lei/pers
Mare, Oraşul Bistriţa Cazare Hotel Coroana-30 lei/pers
__________________________________________________________________________
ZIUA V 22.06.2009 etapa Bistriţa-Tihuţa-Vatra Dornei-Târgu Neamţ
Obiective de vizitat : Castelul Tihuţa, Staţiunea Servicii asigurate 20 lei/pers
Vatra Dornei Mic dejun Rest. Coroana -20lei/pers
Cina -
Cazare -
_________________________________________________________________________

ORGANIZATOR GRUP Timişescu Emil SEMNATURA...............................................


GHID AGENTIE Dragomirescu Paul SEMNATURA..............................................
CONDUCATOR AUTO Vladimirescu Vladimir SEMNATURA...............................................

Intocmit, Aprobat Călina Dorina( manager)


Popa Mihail(organizator turism)
Data 18.05.2009

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 78


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
ANEXA NR. 10 - ANALIZA DE PREŢ

ANALIZA DE PREŢ NR. 759/18.05-2009


Simbol I-20
I. Denumirea excursiei(acţiunii) Maramureş perioada 18.06.2009-22.06.2009
grup minim 40 persoane.
II. Extras din program Târgu Neamţ–Gura Humorului–Câmpulung Moldovenesc–
Borşa–Moisei–Ieud-Bogdan Vodă–Rozavlea–Bârsana–Sighetu Marmaţiei–Săpânţa–
Negreşti Oaş-Baia Mare–Bistriţa–Tihuţa-Vatra Dornei–Târgu Neamţ
III. Beneficiar Colegiul Tehnic “Ion Creangă” organizator grup Timişescu Emil
tel: 0745345262
IV. Calculaţia preţului de vânzare

Elemente Valoarea
Nr. Articole de
Elemente de cheltuieli de
crt. circulaţie Per turist Totala
calcul
1. Masă 190 lei 7600 lei
CHELTUELI
DIRECTE

2. Cazare 120 lei 4800 lei


3. Transport 94 lei 3760 lei
4. Cheltuieli culturale 20 lei 800 lei
5. Cheltuieli organizator 10% 42,4 lei 1696 lei
6. Cheltuieli ghid 6,25 lei 250 lei
7. Cheltuieli şofer 6,25 lei 250 lei
8. Alte cheltuieli
9. TOTAL CHELTUIELI DIRECTE 478,9 lei 19156 lei
11. COMISION 20% 95,8 lei 3831,2 lei
12. TVA 19% 18,20 lei 728 lei
13. TOTAL COSTURI 592,9 lei 23716 lei
14. TOTAL PREŢ DE VÂNZARE 593 lei 23720 lei

Data 18.05.2009 Încasări:


(felul şi nr. documentului)
Întocmit Popa Mihail 1 bilete de excursie- 23720 lei
(organizator turism) 2………………………………….lei
Verificat Curpănaru Gabriela 3………………………………….lei
(contabil şef) 4……………………………….…lei
5………………………………… lei
Luat la cunoştinţă Timişescu Emil
(organizator grup) Total: 23720 lei

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 79


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
Explicaţii şi mod de calcul
Analiza de preţ din ANEXA NR. 10 a fost realizată pe baza Programului excursiei
prezentat în ANEXA NR. 9. Este vorba despre o excursie de 5 zile în Maramureş, cu un
număr de 40 de turişti la care se adaugă ghidul şi conducătorul auto.
Elementele de calcul ale analizei de preţ sunt următoarele:
 masa; suma de 190 lei înscrisă în rubrica “Masa” se obţine adunând sumele cheltuite de
turist în cele 5 zile pentru alimentaţie, respectiv: 20 lei(cina în prima seară) +20 lei (mic
dejun ziua II) +30 lei(cina ziua II) +20 lei (mic dejun ziua III) +30 lei(cina ziua III)+ +20 lei
(mic dejun ziua IV) +30 lei(cina ziua IV)+20 lei(mic dejun ultima zi) = 190 lei
 cazarea; suma de 120 lei înscrisă în document la cazare se obţine cumulând cheltuielile
de cazare ale unui turist pe parcursul celor 5 zile ale excursiei: 30 lei/noapte*4= 120 lei
 transport; lungimea totală a parcursului este 940 km. Această distanţă se înmulţeste cu 4
lei/km(cât se estimează că este costul unui km cu autocarul)
940 km * 4 lei/km = 3760 lei
3760 lei : 40 turişti = 94 lei(revin fiecărui turist ca cheltuială de transport)
 cheltuielile culturale sunt 20 lei care vor fi folosite pentru cumpărarea biletelor de acces în
muzee
 cheltuieli organizator; acestea se obţin aplicând un procent de 10% asupra elementelor de
cheltuieli de mai sus, respectiv
190 lei (masa)+120 lei (cazarea) + 94 lei (transport) + 20 lei (cheltuieli culturale)=
424 lei
424 lei * 10% = 42,4 lei
 cheltuieli ghid;cheltuielile ghidului şi ale conducătorului auto vor fi suportate de turişti prin
includerea acestora în costul biletului fiecărui turist. Ghidul şi conducătorul auto au cazarea
gratuită, lor acordându-li-se o diurnă necesară pentru acoperirea cheltuielilor cu masa. In
aplicatia noastră am considerat o diurnă de 50 lei.
50 lei/zi * 5 zile = 250 lei pentru intreg sejurul
Aceasta sumă de 50 lei o împărtim la 40(numărul de turişti) si aflăm suma pe care
trbuie să o plătească fiecare turist pentru ghid.
250 lei : 40 = 6,25 lei
 cheltuieli şofer; se calculează analog cheltuielilor pentru ghid, rezultând suma de 6,25 lei
 total cheltuieli directe; se adună sumele din rubricile discutate

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 80


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
190 lei(masa) + 120 lei (cazarea) + 94 lei(transport) + 20 lei (cheltuieli culturale) +
42,4 lei (cheltuieli organizator) + 6,25 lei (cheltuieli ghid) +6,25 lei ( cheltuieli şofer) =
478,9 lei
 comision 20%; la suma “total cheltuieli directe” se aplică un comision de 20% care este
comisionul agenţiei de voiaj rezultând:
478,9 lei *20% = 95,8 lei
 TVA; TVA de 19% se aplică doar cheltuielilor cu comisionul deaorece celelalte cheltuieli
au deja aplicată taxa pe valoarea adăugată
95,8 lei * 19% = 18,20 lei
 total costuri; la “total cheltuieli directe” se aduna comisionul si TVA rezultând total costuri
478,9 lei + 95,8 lei + 18,20 lei = 592,9 lei
 total preţ de vânzare se obţine rotunjind “total costuri” de la 592,9 lei la 593 lei
 Valoare totală; toate cifrele din coloana “valoare totală” se obţin înmulţind sumele din
prima coloană ( valoarea per turist) cu 40 ( numărul de turişti)

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 81


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic
8. Bibliografie

1. Constantin Luca, Alexandra Crina Chiriac, Dumitru Hurmuzescu, Steliana Cojocaru,


Daniela Raluca Gheorghiţă, Radu Traian Lăscuţ – Manualul directorului agenţiei de
turism, Editura THR-CG, Bucureşti, 2004
2. Gabriela Stănciulescu, Florentina Costea, Cristina Ghinescu, Cristina Iordache,
Ştefania Mihai, Ioana Pîrjol, Valentina Capotă – Tehnologia turismului, Editura
Niculescu, Bucureşti, 2002
3. Gabriela Stănciulescu – Managementul Agenţiei de turism, Editura ASE, Bucureşti,
2005
4. Gabriela Stănciulescu – Lexicon de termeni turistici, Editura Oscar Print, Bucureşti,
2002
5. Gabriela Stănciulescu, Gabriela Tigu – Tehnica operaţiunilor de turism, Editura All
Beck, Bucureşti, 1999
6. Constantin Draica – Turismul internaţional. Practici de elaborare şi distribuţie a
produsului turistic, Editura ALL BECK, 2003
7. Rodica Minciu – Economia turismului, Editura Uranus, Bucureşti, 2004
8. Oscar Snak, Petre Baron, Nicolae Neacşu – Economia turismului, Editura Expert,
Bucureşti, 2001
9. Nicolae Lupu – Hotelul, economie şi management, Editura All Beck, Bucureşti, 2004
10. Gianina Buruiana – Politici macroeconomice în turism, Editura Uranus, Bucureşti, 2008
11. www.amadeus.com,
12. www.travelocity.com
13. www.sabretravelnetwork.com
14. www.sabreairlinesolutions.com
15. www.eurolines.ro
16. www.visit.ro

Acest material a fost elaborat prin finanțare Phare în proiectul de 82


Dezvoltare instituțională a sistemului de învățământ profesional și tehnic

S-ar putea să vă placă și