Sunteți pe pagina 1din 113
MUNICIPIUL BACAU Str. Marigesti nt 6, Back, 600017 S din 15.02.2018 Prezentul proiect de hotarare este inaintat pentru intocmirea raportului in vederea avizarii la Comisia de specialitate nr. | - Comisia pentru activitati economico- financiare, buget si investitii, la Comisia de specialitate nr.2 - Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, administrarea patrimoniului si ocrotire monumentelor istorice, agricultura, protectia mediului si ecologie, la Comisia de specialitate nr. 3 — Comisia pentru comert, turism, servicii publice si transport urban, gospodirie comunala si energie termici , 1a Comisia de specialitate nr.4 — Comisia pentru activititi social-culturale, culte, invatémant, sdnditate, familie, muncd si protectie sociala, protectie copii si sport si la Comisia de specialitate nr.5 — Comisia pentru activitate juridicd si disciplina, administratie publicd, apararea ordinii_publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenesti . Amendamentele pe care comisiile de specialitate le vor formula, vor fi depuse la camera 49, in cel mai scurt timp. PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU, SECRETARUL MU ICIPIULUI BACAU, COSMIN NECULA NICOLAE;OVIDIU POPOVICI / RYVDs.-A-2Ex.1 Email: primaria@primariabacau.ro © ‘el: +40 (234) 581849 © Fax: +40 (234) 588757 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU, Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuicli, a Programului de investitii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani Fundamentarea, dimensionarea si reapartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinatii, programe, proiecte se efectueaza in concordanta cu atributiile ce revin autoritatilor administratiei publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea, in vederea functionarii lor si in interesul colectivitatilor locale respective. Fundamentarea si aprobarea cheltuiclilor bugetelor locale se efectueaza in stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturilor bugetelor locale, estimate a se realiza. Veniturile si cheltuielile bugetelor locale, precum si celelalte venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului, cumulate la nivelul unitatii administrativ teritoriale, alcatuiesc bugetul general al unitatii administrativ-teritoriale, care dupa consolidare, prin climinarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensionarea efortului financiar public in unitatea administrativ-teritoriala pe anul respectiv, starea de echilibra sau dezechilibru, dupa caz. Proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli se elaboreaza de catre ordonatorii principali de credite avandu-se in vedere : a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si urmatorii 3 ani, eleborate de organele abilitate ; b) politicile fiscale si bugetare, nationale si locale ; ©) prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale memorandumurilor de finantare sau ale altor acorduri internationale ; 4) politicile si strategiile sectoriale si locale ; e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine ; f) programele intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor actiuni carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta ; g) programele de dezvoltare economico-sociala ale unitatii administrativ- teritoriale, in concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national, zonal, local. Elaborarea proiectelor bugetelor locale e supusa cerintelor de «dimensionaren a cheltuielilor bugetare, in functie de prioritatile si necesitatile reale corelate cu resursele bugetare posibil de mobilizat ale tuturor autoritatilor, serviciilor si institatiilor publice locale din fiecare comuna, oras si judet. Politica bugetara a unei administratii locale este definita de nivelul impozitelor si taxelor stabilite in limitele prevederilor legale, de structura cheltuielilor pe parcursul perioadei bugetare, care trebuie sa raspunda nevoilor comunitatilor si sa se incadreze in nivelul resurselor ce se pot asigura Lucrul cel mai important pentra a avea un proces eficient de intocmire a bugetului este recunoasterea unui proces anual ca fiind o ocazie de a : -evalua prioritatile ; -analiza schimbarile si necesitatile viitoare ; -planifica serviciile si necesitatile viitoare ; -revedea si modifica sursele de venit. Bugetul este creat in cadrul unui mediu financiar restrictiv. Necesitatile depasesc intotdeauna fondurile disponibile si cand un proiect primeste fonduri, acestea sunt refuzate altui proiect. Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget in baza clasificatiei bugetare aprobate de Minsterul Finantelor Publice. Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuiclile pe parti, capitote, subcapitole, titluri, articole precum si alineate si paragrafe. Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata. VENITURI Veniturile bugetare locale se constituie di a) venituri proprii, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote defalcate din impozitul pe venit ; 'b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ; ©) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete ; Veniturile bugetare sunt cele din sectiunea de functionare si din sectiunea de dezvoltare. Din sectiunea de functionare fac parte urmatoarele venituri : a) venituri proprii cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si a sumelor aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte ; b) venituri proprii ale institutiilor publice locale finantate integral sau partial din venituri proprii c) subventii pentru finantarea cheltuielilor curente d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor curente ©) venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor publice locale sau activitatilor finantate integral din venituri proprii {) varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se reflecta cu valoare negativa. Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele : a) varsaminte din sectiunea de functionare b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri sume reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si sume aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte, a)Venituri proprii - constau in impozite si taxe locale, venituri din inchirieri si concesionari, venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului. Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale, in limitele si in conditiile legii. lei Nr. Denumire indicator Program ert 2018 I Venituri proprii din care : 197.052,89 1._| Cote si sume din impozitul pe venit 91.787 2. | Impozite si taxe locale, venituri din concesionari si inchirieri, 99.265,89 alte venituri Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificaiile si completarile ulterioare, Legii bugetului de stat nr 2/2018, adresa Ministerului Finantelor Publice nr.462010/04.01.2018, Proiectul Hotararii Guvernului pentru modificarea Hotararii nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/ prescolar/an si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat , care se va asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, Legea educatici nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si a Deciziei Sefului Administratiei Judetene a Finatelor Publice Bacau nr. 4/15.01.2018 au fost transmise sumele din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor pentru anul 2018 Mii lei Nr. | Denumire indicator Program ert 2018 T. | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 37.629 cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor - Total_ din care,pentru : a) Finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de 12.669 stat, pentru cheltuielile prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; }) _ | Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav | 22.501 sau indemnizatii lunare o) Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 35 carbuni, combustibili petrolieri; d) Plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii | 64 defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantal prescolar; ® _ | Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 872 invatamantul de masa | Camine pentru persoane varstnice 300) h) | Crese 988 2 | Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru 1737 invatamantul particular sau confesional acreditat Potrivit prevederilor art.5 alin(6) din Legea bugetului de stat pe anul 2018, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, autoritatile administratiei publice locale aloca pe langa sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata si sume din bugetele acestora. In anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 si 33 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale repartizeaza o cota de : a) 11,25% la bugetul local al judetului; b) 43% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pe al caror teritoriu isi desfasoara activitatea platitorii de impozit pe venit; ©) 17,25% intr-un cont distinct, deschis pe seama directiei generale regionale a finantelor publice/administratici judetene a finantelor publice, la trezoreria municipiului resedinta de judet; Din cota de 17,25% se repartizeaza dupa cum urmeaza: a) bugetului local al judetului o cota de 27% in completarea veniturilor proprii, in yederea asigurarii unui buget minim de functionare calculat prin inmultirea numarului de locuitori ai judetului cu suma de 250 lei; b) se constituie un fond la dispozitia consiliului judetean, calculat prin inmultirea numarului de locuitori ai judetului cu suma de 25 lei si care se repartizeaza integral in anul 2018 comunelor, oraselor si municipiilor din judet, prin hotarare a consiliului judetean , pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de functionare si/sau de capital, in ordine cronologica a vechimii arieratelor, pentru sustinerca programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea proiectelor de infrastructura care necesita cofinantare locala. ©) diferenta ramasa se utilizeaza pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, in completarea veniturilor proprii, in vederea asigurarii unui buget minim de functionare la nivelul sumei de 750 lei/locuitor, dar nu mai putin de 1,000.000 lei pentru comune, 3.000.000 lei pentru orase si 5.000.000 lei pentru municipi. Daca impozitul pe venit repartizat nu asigura bugetele minime de functionare, in completare, de la bugetul de stat, se aloca sume din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale. Pentru unitatile administrativ teritoriale carora, in anul 2018, le-au fost repartizate cote defalcate din impozitul pe venit si sume defaleate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale mai mici decat sumele provenite din cotele defalcate din impozitul pe venit si sumele defalcate din taxa pe valoare adaugata pana la nivelul sumelor incasate in amul 2016, se aloca sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pana la nivelul sumelor incasate in anul 2016 la cei doi indicatori de venituri. Sumele rezultate in urma prevederilor sus mentionate pentru unitatile administrativ- teritoriale se diminueaza cu jumatate din excedentul unitatilor administrativ teritoriale, inregistrat la data de 31 decembrie 2016. Chettuielile bugetare reprezinta un consum de mijloace materiale sau de munca, in scopul desfasurarii activitatii si pentru satisfacerea trebuintelor unitatilor administrativ teritoriale. Ca urmare stabilirea cheltuielilor bugetare reprezinta rezultatul procesului de fundamentare a cheltuielilor . Cheltuielile sectiunii de functionare se grupeaza conform clasificatiei bugetare elaborate de Ministerul Finantelor Publice, potrivit clasificatiei economice, in: cheltuieli de personal bunuri si servicii dobanzi subventii transferuri curente intre unitatile administratiei publice ; alte transferuri pentru cheltuieli curente asistenta sociala alte cheltuieli(burse, sustinerea cultelor, asociatii si fanadatii) . operatiuni financiare (imprumuturi si rambursari de credite) 10. rezerve. Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele : cheltuicli de capital proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si postaderare transferuri pentru cheltuieli de capital alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital rambursarea imprumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finantare externa nerambursabila si postaderare, prevazuta a fi realizata si sumele rambursate. Potrivit Legii bugetare anuale, cheltuielile (din puct de vedere functional) care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se refera la; 1, Autoritati publice si actiuni externe ; 2. Alte actiuni publice generale ; 3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ; 4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrati 5. Ordine publica si siguranta nationala ; 6. Invatamant 7. Sanatate 8. Cultura, recreere si religie; 9. Asigurari si asistenta sociala; 10. Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape ; 11. Protectia mediului; 12. Actiuni economice ; 13. Combustibili si energie ; 14, Transporturi 5 15, Rezerve, excedent/deficit CeIausone payee Cheltuielile bugetare aprobate reprezinta limita maxima pana la care pot angaja si efectua cheltuieli. Aprecierea rezultatelor, respectiv a performantelor financiare si bugetare ale unei administratii locale se face in mod obisnuit prin anumiti indicatori specifici care se refera la nivelul, structura sau dinamica cheltuielilor unei autoritati locale, cheltuieli inscrise in bugetul propriu intr-o perioada de timp. ‘Acesti indicatori presupun mai intai cunoasterea volumului total al cheltuielilor sau a unor componente ale acestora, dar si alti indicatori cum ar fi: © Numarul mediu de locuitori ai localitatii;, © Numarul de persoane active; ‘© Ponderea in produsul intern brut al populatici: * Ponderea cheltuielilor cu autoritatea publica in totalul cheltuielilor; * Pondetea fiecarei cheltuicli in totalul cheltuiclilor bugetare. Pe capitole de cheltuieli bugetul estimat pe anul 2018 se prezinta astfel: mii lei Nr Denumire indicator Cod capitol | Buget 2018 crt. 1 Autoritati executive 51.02 44.199,07 2. Allte servicii publice generale 54.02 5.688,80. 3. Tranzactii privind datoria publica si $5.02 6.022 imprumuturi 4._ | Ordine publica si siguranta nationala 61.02 11,511,2 a Invatamant 65.02 24.673,88 6._| Sanatate 66.02 15.972,7 HA Cultura, recreere si religie 67.02 29.132,95, 8.__| Asigurari si asistenta sociala 68.02 54.281,02 9.__| Servicii de dezvoltare publica, Tocuinte 70.02 11.627,26 10. | Protectia mediului 74.02 62.737,45 11. | Combustibili si energie 81.02 19.430,36 12._| Transporturi 84.02 24.472, Fundamentarea cheltuielilor de personal Salariile la institutiile publice se platese o data pe Iuna, pentru luna precedenta, Esalonarea platilor pentru ordonatorii principali de credite si institutiile si serviciile publice din subordinea acestora, se face de catre directia generala a finantelor publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite. Cheltuielile de personal vizeaza plata drepturilor salariale ale personalului angajat, precum si drepturile de delegare, detasare, si transfer in interesul serviciului si plata conilietilor locali. Cheltuielile de personal se stabilesc tinand seama de dimensionarea personalului de specialitate, administrativ si auxiliar finantat de la buget, in concordanta cu programele si atributiile pe care le are de realizat ficcare compartiment functional, prin aplicarea corespunzatoare a legislatiei in domeniul salarizari. Fundamentarea cheltuielilor de personal are la baza prevederile legale in vigoare precum si date de fundamentare a numarului de personal si a fondului de salarii de baza lunar. Din sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata sunt finantate cheltuielile de personal pentru invatamantul particular sau confesional, finanatarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pentru cheltuieli prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din Legea educatiei nationale nr.1/2011, drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav, ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri, servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale, cheltuiclile creselor, plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul participarii la invatamantul prescolar precum si drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa. In anu! 2018, numarul maxim de posturi care se finanteaza din fonduri publice pentru institutiile si autoritati publice, indiferent de modul de finantare si subordonare, se stabileste astfel incat sa se asigure plata integrala a drepturilor de natura salariala acordate in conditiile legii, cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobete prin buget. Mii lei [Nr Denumire indicator Cod capitol [Program ert 2018 T,_| Autoritati executive si consilieri locali 51.02 14.231 2,_| Alle servicii publice generale 54.02 1,960 3._| Protectie civila 61.02 221 5. | Cultura, reoreere si religie 67.02 3.411 7, | Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si{ 70.02 2.922 ape 8._| Protectia mediulul 74.03 6.099 9._| Transporturi si comunicatii 84.02 1.200 Total cheltuieli de personal 30.044 Agentia de Dezvoltare Locala ‘Teatrul municipal "Bacovia" ‘Club Sportiv “Stiinta” Municipal Bacau Politia Locala Bacau 9.972 mii lei Camin persoane varstnice 3.200 mii lei Crese 3.774 mii lei Directia de Asistenta Sociala 4.675,10 mii lei Fundamentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii Cheltuiclile cu bunuri si serviciile sunt chelturel de intretinere si gospodarire sediilor si spatiilor unde isi desfasoara activitatea Municipiul Bacau precum si a institutiilor subordonate. In aceste cheltuieli se includ urmatoarele categorii: iluminat, incalzire, apa, canal, salubritate, posta, furnituri de birou, materiale de curatenie, diverse prestati de servicii, obiecte de inventar, reparatii curente, carti, publicatii, drepturile acordate prin contractul colectiv de munca, etc. In anul 2018 propunem ca totalul acestor cheltuieli sa fie previzionat in cuantum de 76.771,11 mii lei repartizat pe capitole astfel : miilet Nraert Denumire indicator God | Program capitol |__2018 1. _| Autoritati executive 31.02 | 4.604 2. | Allte servicii publice generale 34.02 | 1.4588 3.__| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 35.02 110 4.__| Ordine publica si siguranta nationala 61.02 220 5.__ | Tnvatamant 65.02 | 15.313,61 6. | Cultura, recreere, religie 67.02 5.157 7.__| Asigurari si asistenta sociala 68.02 8,529 [ 8. _| Servicii de dezvoltare publica, locuinte mediu si ape | 70.02 | 6.275 9. _| Protectia mediului 74.02_| 22.364 10, | Transporturi 4.02 | 12.649,7 Total bunuri si servieli 76.771 AL Dobanzi Datoria publica locala reprezinta totalitatea obligatiilor unitatilor administrativ- teritoriale, la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de catre autoritatile administratiei publice locale, conform Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatiile financiare. Serviciul datoriei publice-totalitatea sumelor reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si alte costuri aferente datoriei publice provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, ori de catre unitatile administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale, pentru o perioada determinata. SUBVENTII In aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului_ nr.36/2006, modificata prin OUG 69/2011, privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate se va aloca de la bugetul local suma de 14.764,33 mii lei, in vederea compensarii diferentelor de prét ale energici termice si a pierderilor induse de transportul agentului termic. In vederea incasarii sumelor si a virarii lor catre operatori_autoritatea locala poate acorda in avans catre furnizorii de energie termica pentru populatie in vederea constituirii stocurilor de carbune, pacura, si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport aferente constituirii acestor stocuri. Transferuri ‘Transferurile detin o pondere importanta, incluzand atat transferuri curente catre institutii publice(Teatrul municipal, Politia Locala a municipiului Bacau, Spitalul de Pneumoftiziologie ) cat si transferuri curente reprezentand contributia municipilui la diferite asociatii(ex.Asociatia. municipiilor, Asociatia de dezvoltare intercomuntara Bacau, Asociatia intercomunitara de salubritate). In vederea respectarii prevederilor Legii nr.350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate penta activitati nonprofit de interes general comisiile de specialitate vor evalua programele si proicctele care vor primi sprijin de 1a consiliul local in limita creditelor bugetare. Din bugetul de stat prin bugetele unor ordonatori principali de eredite ai acestuia precum si din alte bugete se pot acorda transferuri catre bugetele locale pentru finantarea unor programe de dezvoltare sau sociale de interes national, judetean ori local. Asistenta sociala Acest tithy bugetar vizeaza problemele sociale cu care se confrunta comunitatea municipiului, Sunt cuprinse cheltuieli cu plata dreptutilor salariale si indemnizatii ale insotitorilor pentru persoane cu handicap grav, precum si ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei, ajutoare de urgenta. De asemenea s-a avut in vedere asigurarea resurselor necesare pentru ca pensionarii aflati la Centru de ingrijire persoane varstnice sa beneficieze de conditii bune. Cheltuieli de capital La fundamentarea Programului de investitii pe anul 2018 s-a avut in vedere respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, privind finantele publice si Legii nr. 273/206, privind finantele publice locale referitoare la investitiile publice locale. Structura Programului de investitii pe anul 2018 cuprinde: 1.Cheltuicli de capital pentru investitii in continuare - obiective care au fost demarate anterior anului bugetar 2018 si care au asigurate surse de finantare pentru continuarea si finalizarea unor obiective de investitii cum ar fi: — Construire Spitalul Municipal Bacau; — Modemizare “Insula de Agrement”, aplicatie POR; = Consolidare imobile risc seismic I: Marasesti nr.4, 7, 9, 10, 12; — Retehnologizarea sistemului de termoficare, in Municipiu! Bacau; ~ Modemizare strazi, parcari si inlocuiri retele de apa si canalizare; = Consolidare si modernizare sala de sport Liceul Sportiv; = Construire gradinite si crese: Colegiul “Karpen’ aplicatie POR 4.4 = Construire cresa Scoala M."Dragan”; — Construire gradinita si cresa Scoala “Nicu Enea”; — Reabilitare si modernizare Gradinita PP, nr.18; — Consolidare si modernizare Stadion “Municipal; — Rezeva de apa a Municipiului Bacau; — Modemizarea retelei de termoficare SACET Bacau - Inchidere inelara a magistralei Sofert cu Comisa; = Alimentarea cu gaze naturale a grupurilor de cogenerare; — Construire Strada Aeroportului; sialtele. 2. Cheltuieli de capital pentru investitii noi - obiective care au fost fundamentate de catte compartimentele de specialitate si care se vor demara in cursul acestui an cum ar fic — Dispecerat de gestiune a relatiei cu cetatenii si a unui sistem informatic, care sa gestioneze o baza de date unitara; 10 Project pilot de reconfigurare a spatiilor interstitiale din cartieral ‘Aviatorilor - scuar strada Victor Babes - aplicatie POR 4.3; Proiect de reconfigurare a spatiilor interstiiale din cartieral Aviatorilor- aplicatie POR 4.3; Crearea unui centra comunitar in cartierul Republicii care sa ofere servicii sociale in conformitate cu nevoile populatiei - aplicatie POR 43; Introducerea unui sistem modern de management pentru optimizarea investitiilor din Municipiul Bacau (POCA); Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Antipa - aplicatie POR. 45; Modemizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicat Nicolae Vasilescu Karpen — aplicatie POR 4.5; Amenajarea de parcuri si spatii de joaca pentru copii, inclusiv teren de sport la centrele "O scoala pentru toti" si viitoral Centra integrat ‘medico-social- Zona Izvoare - Zona Letea - aplicatie POR GAL IDD; Modernizarea si extinderea centrului O scoala pentru toti care contine si clase primare - Zona Izvoare - aplicatie POR GAL IDD; ‘Amenajare maluri lacul Bacau etapa I - Insula de Agrement - Pod Scrbanesti - aplicatie POR 4.2; Project de amenajare a unui pare in cartierul Aviatori (str. Fagaras) - aplicatie POR 4.2; Project de amenajare a unei gradini in zona Letea 2(Colegiul Tehnic Letea) - aplicatie POR 4.2; Proiect de amenajarea a unui pare pentru cartierul CFR (str. Tineretului) - aplicatie POR 4.2; Proiect de reconfigurare a spatiilor interstitiale din cartierul Bistrita Lac - aplicatie POR 4.2; Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" ,aplicatie POR 2.1; Modemizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.3 - aplicatie POR 4.4; Modernizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.4 - aplicatie POR 4.4; Modemizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.6 - aplicatie POR 4.4 Modemizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.9 - aplicatie POR 4. Modemizare, dotare si reabilitare Cresa Letea - aplicatie POR 4.4; Reabilitare cladire in vederea crearii unui centru integrat socio-medical care sa ofere servicii specializate in acord cu nevoile comunitatii - Zona Letea - aplicatie POR, GAL IDD; Reabilitarea locuintelor sociale si colective, cu accent pe reabilitarea speciala pentru persoanelor dezavantajate - Zona Izvoare - aplicatie POR, GAL IDD; Modemnizarea iluminatului si asigurarea supravegherii spatiului public - Zona Izvoare, aplicatie POR, GAL IDI Extinderea infrastructurii tehnico-edilitare - zona Izvoare aplicatie POR, GAL IDD; u — Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta - aplicatie POR 4.1; — Modernizarea statiilor de transport public - aplicatie POR 4.1; — Traseu pentru deplasari nemotorizate Sud: Centra Aeroport - aplicatie POR 4.1; = Coridor pentru deplasari nemotorizate Centru - Gara Bacau- Cartier CFR - Sala Polivalenta CAEX/ Parc Industrial (CFR) - aplicatie POR 4.1; — Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de inot - Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului) - aplicatie POR 4.1; — Traseu pentru biciclete - semicircular - Miorici - aplicatie POR 4.1; = (ReJamenajarea strazii Prieteniei din cartierul Miorita pe modelul zona rezidentiala (home-zone) - aplicatie POR 4.1; = Coridor pentru deplasari nemotorizate: Centru - Serbanesti - aplicatie POR 4.1; — Coridor penta deplasari nemotorizate pentru agrement: Centra - Insula de Agrement - Letea Veche (Traseu de agrement) - aplicatie POR 4.1; — Reabilitare Parc Gheraiesti; — Reamenajare Parc Aviator — Amenajare Pare Aviatori 2; — Construire terenuri de sport in cartiere; — Construire terenuri de sport — scoli si licee; — Reabilitare Baza Sportiva “Lucretiu Avram”; ~ Amenajare locuri de joaca pentru copii; = Amplasare module comerciale si LTE — Piata Centrala; — Reabilitari Sali de sport; — Construire parcare Parcul Catedralei; — Sistem integrat de colectare, analiza si exploatare continut vizual din zone de interes ale Municipiului Bacau (sistem de monitorizare video); — LTE Habitat for Humanity; — Inchidere Celula 1 — depozit deseuris — Constraire, reabilitare Bazin permeat si ape pluviale din cadrul depozitului conform de deseuri; — Reabilitare rezervor de egalizare din cadrul depozitului conform de deseuri; ~ Modernizare strazi, parcari si inlocuire retele de apa si canalizare; = Reamenajare intersectie in sistem giratoriu pentru strazile Calea Romanului- B-dul Unirii si altele. 3.Cheltuieli de capital pentru alte cheltuieli de investitii — mijloace fixe, documentatii de avizare a lucrarilor de inteventii, studii de fezabilitate, expertize tehnice ete. 12 Sursele de finantare pentru cheltuielilor de capital pentru anul 2018 sunt asigurate din; bugetul local, credit bancar intern, fonduri structurale si de coeziune si buget de stat; AUTORITATI EXECUTIVE Acest capitol a fost previzionat in anul 2018 la un nivel 44.199,07 mii lei, fata de 40.482,35 mii lei in anul 2017. miilei Nrert Denumire titly Buget 2017 Provederi anuale buget 2018 1__| Cheltuieli de personal 11.520 14231 2__| Bunuci si servicii 6.430,2 4.694 3. | Sume aferente persoanelor ou 160 handicap 4,__| Cheltuieli de capital 2.861,17 4.142,07 3,___| Rambursari de imprumuturt 19.8612 20.972 6.___ | Plati efectuate in ani precenti =190,22 Total capitol 40.482,35 44,199.07 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE Acest capitol cuprinde urmatoarele subcapitole : 1. Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatii locale 2. Fond pentru garantarea imprumuturilor exterme contractate sau garantate de administratiile locale ; 3. Servicii Publice de Evidenta a Persoanelor ; 4. Alte servicii publice generale. 1. Servicii publice de Evidenta a Persoanelor Acestui serviciu i s-au alocat credite in anul 2018 de 2.640 mii lei, din care: pentru cheituieli de personal 1.960 mii lei, pentru bunuri si servicii 652 mii lei, iar pentru cheltuieli de capital suma de 28 mii lei. 4. Alte servieti publice generale Prin Hotararea Consiliului Local nr272 din 29.05.2005 s-a aprobat infiintarea, organizarea si functionarea Agentici de Dezvoltare Locala aflata in subordinea Consiliului Local si sub conducerea primarului. Bugetul acestei agentii de subordonare ocala este in suma de 1.158,8 mii lei, din care cheltuieli de personal 668 mii lei, bunuri si servicii 152,8 mii lei si cheltuieli de capital 338 mii lei. 13 Acest subcapitol mai cuprinde credite alocate pentru contributii Ia asocierea cu alte municipii si alte cheltuieli de interes local, festivaluri, parteneriate si evenimente de interes local in valoare de 1.890 mii lei. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA Cuprinde subcapitolele : a) Politia locala a municipiulai b) Protectia Civila Cu data de 1 septembrie 2005 s-a infiintat si organizat Politia municipiului, ulterior schimbandu-si denumirea in Politia locala a municipiului Bacau, Este o structura administrativa, organizata in cadrul primariilor, reprezinta modalitatea de aplicare a actului de justitie in competenta si la nivel local strict orientat catre comunitate. Politia locala a Municipiului Bacau functioneaza ca structura administrativa de interes local, cu personalitate juridica, sub autoritatea Consiliului Local si condusa de Primarul municipiului. Creditele alocate pentru cele doua subcapitole se prezinta astfel : Mii lei Nr.crt_| Denumire subcapitol Buget 2017 Previziune 2018 1. Politia locala a_municipiului 10,004.3 10,972 2. Protectie civila 636.5 539.20 Total 10.6408 115112 INVATAMANT Capitolul «dnvatamant» are alocate credite bugetare in anul 2018 in suma de 24.673,88 mii . mii lei Nr. Denumire titlu ‘Buget 2017 Previziune 2018 ert 1,_| Cheltuieli de personal 87.128 - 1. _| Bunuri_ si servicii 16.519 15.313,61 2._| Burse 2.750. 2.700 3. | Stimulente educationale si drepturile 986 copiilor cu cerinte educationale 936 4,_| Invatamant particular si confesional. 1272 1.737 5. | Proiecte cu finantare externa nerambursabila 9 4 6._| Cheltuieli de capital 1.631,62 3.97827 Total buget local 110.286,62 24,673,838 De la bugetul de stat pentru invatatamntul preuniversitar de stat se asigura bunuri si servicii conform Legii nr.1/2011 privind educatia nationala, in suma de 15.313,61 mii lei. Autoritatea locala considera insuficiente sumele alocate de la bugetul de stat pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat pentrabunuri si servicii si aloca eredie din bugetal local in suma de 2.644,61 mii lei. Din taxa pe valoare adugata de la bugetul de stat sunt alocate credite pentru invatamantul particular si confesional acreditat 1.737 mii lei, pentru plata stimulentelor educationale acordate familiilor defavorizate 64 mii lei si pentru drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa 872 mii lei. De la bugetul local sunt alocate credite bugetare pentru acordarea de burse pentru elevi cu merite deosebite, si pentru investitii privind modernizari, reabilitari si consolidari a unor corpuri de cladiri SANATATE Capitolului «Sanatate» i s-au alocat fonduri in anul 2018 de 15,972,7 mii lei. In cadrul acestui capitol sunt asigurate resursele necesare desfasurarii activitatii Spitalului de Pneumoftiziologie pentru plata cadrelor medicale din unitatile scolare 4.101,5 mii lei, cheltuielile de functionare (cheltuieli de intretinere si functionare) 600 miilei, cheltuieli de capital 505 mii lei. Se aloca credite de 10.766,20 mii lei pentru continuarea lucrarilor Ja Spitalul Municipal Bacau. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Pentru anul 2018 s-au alocat credite bugetare in suma de 29.132,95 mii lei. ‘Acest capitol cuprinde fonduri pentru functionarea unitatilor de cultura finantate din bugetul local (Teatrul municipal Bacovia, Teatrul de vara, Club Sportiv "Stiinta" municipal Bacau) fonduri nerambursabile acordate conform Legii 350/2005 pentru sport, culte, mediu, tineret, etc. Pentru Teatrul Municipal « Bacovia » sunt alocate credite de la bugetul local in suma de 4.900 mii lei, pentru cheltuielile de personal 3.300 mii lei, pentru cheltuieli de functionare, actiuni culturale, gala "Star" cu traditie in municipiul Bacau si pentra produetii teatrale in suma totala de 1.600 mii lei. Autoritatea locala a sprijinit si sprijina si in anul 2018 lacasurile de cult din municipiul Bacau in valoare maxima de 427 mii lei, actiuni sportive 3.137 mii lei, alte actiuni cu caracter cultural si de tineret 917 mii lei, in conformitate cu legislatia in vigoare. In acest sens o Comisie culturala analizeaza oportunitatea si necesitatea sprijinirii actiunilor si propune Consiliului Local al Municipiului Bacau finantarea actiunilor culturale in limita bugetului aprobat. ASISTENTA SOCIALA, ALOCATIL, PENSI, AJUTOARE SI INDEMNIZATIL Acest capitol vizeaza problemele sociale cu care se confrunta comunitatea municipiului. Sunt cuprinse cheltuieli pentru ajutoarele de urgenta, plata drepturilor salariale ale insotitorilor pentru persoane cu handicap grav, ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei, ajutoare de urgenta, ajutoare sociale. De asemenea s-a avut in vedere asigurarea resurselor necesare pentru ca pensionaru aflati la Centru de ingrijire persoane varstnice sa beneficieze de conditii bune La elaborarea bugetului pentru capitolul "Asistenta sociala" s-au avut in vedere si colaborarile cu institutiile locale cu caracter social : Fundatia de Sprijin Comunitar, Centra "Daniel", Casa “Pistruiatul” Centrul "Speranta" Centrul "Betania" si alte institutii si asociatii neguvernamentale care au ca scop umanitar sprijinirea batranilor, copiilor defavorizati, sau alte categorii de persoane fara ajutor. Cheltuielile totale prevazute la acest capitol se prezinta pe titluri dupa cum urmeaza : mii lei Nr.crt. Denumire titlu Previziune 2017 Previziune 2018 it Cheituieli de personal 20.750. 25.311,10 2. Bunuri si servicii 9.688 8.529 3____| Asistenta sociala 23.858,22 18.176 4. | Alte cheltuieli 1,000 1.442,67 5 Cheltuieli de capital 2.333,62, 822,25 Total 57.629,84 54.281,02 1. Caminul pentru persoane varstnice Bacau Caminul pentra persoane varstnice beneficiaza de alocatii de bugetul local de 4.130 mii lei, Ponderea cea mai mare a cheltuielilor 0 detine cea legata de hrana asistatilor si cheltuielile tunare de intretinere si gospodarie. Cele 208 de persoane varstnice beneficiaza de conditii optime pentru un trai decent, iar personalul format din 85 salariati incearca sa faca ca timpul sa treaca mai frumos pentru cei care au trecut pragul acestui camin. Pe titluri de cheltuieli repartizarea alocatiilor se prezinta asfel: 16 Denumire titlu Buget 2017 Previziune Nrcert. 2018 1. __| Chelinieli de personal 2.650 3.200 2. Bunuri si servicii 1.000 840 3. Cheltuicli de capital 635 90) Total Camin Pensionari 4.285 4.130 2. Drepturile asistentilor personali pentru copii si adulti cu handicap grav Pentru anul 2018 sunt estimate sume in valoare de 22.501 mif lei necesare platii acestei categorii de populatie defavorizata 3. Ajutoare pentru incalzirea locuintei La fundamentarea ajutorului pentru incalzirea locuintei s-a tinut cont de beneficiarii de ajutor social care utilizeaza carbuni, combustibili petrolieri pentru incalzirea locuintei conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.55/2004. 4. Crese Centru bugetar «Crese» are alocat pentru anul 2018 un buget de 5.145,79 mii lei, din care cheltueieli de personal 3.774 mii lei, iar bunuri si servicii 745 mii lei, cheltuieli de capital 626,79 mii lei. 5. Directia de Asistenta Sociala Cheltuielile repartizate acestui subcapitol se prezinta pe titluri_asfel : Miilei Nr.ert [ Denumire tity Buget 2017 Previziune 2018 1. ___| Cheltuieli de personal 4.640 4.400 2.____| Bunuri si servicii 7328 6.930 fet Alte cheltuieli-asociatii si 1.000. 900 fundatii 4__| Cheltuieli de capital 1,003,62 238,13 a ‘Ajutoare de urgernta, tichete 5.249,9 4.250 batrani, incalzire locuinta Total 19.221,52 16.718,13 17 Directia de Asistenta Sociala colaboreaza cu institutiile de ocrotire a copiilor, centre de zi, organizatii neguvernamentale si alte institutii de profil din municipiu pentru ajutorarea celor necajiti. Pentru anul 2018 acest serviciu isi propune desfasurarea si continuarea proiectelor incepute deja in parteneriat cu alte institutii de profil si alocarea de credite bugetare de 900 mii lei. SERVICII DE DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE Acest capitol are in structura sa urmatoarele subcapitole: Locuinte, Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice, Alimentare cu gaze naturale in localitati, Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale. Prevederile bugetare pentru anul 2018 ale acestui capitol sunt in suma de 11.777,26 mii lei, avand urmatoarea structura comparativa cu cea din anul 2017. mii lei Nr.crt Denumite titlu Buget 2017 Previziune 2018 1. Cheltuieli de personal 2.480 2.922 2. ‘Bunuri si servicii 7.086,9 6.275 3. Cheltuieli de capital 4.704,61 2.430,26 Total capitol 14.271,51 11.627,6 1.Duminat public Pentru "Iluminatul public" sunt alocate credite in anul 2018 de 5.149,6 pentru acoperirea cheltuielilor legate de corpurile de iluminat pe arterele municipiului Bacau, si pentru consumul de energie electrica. 2.Locuinte Acestui subcapitol i-au fost alocate credite de 2.412,66 mii lei, pentru cheltuieli de personal 1.082 mii lei, bunuri si servicii 300 mii lei, cheltuieli de investitii 1.030,66 mii lei. 18 3.Alte servicii in domeniul locuintelor,serviciilor si dezvoltarii publice Structura acestui subcapitol este urmatoarea : ~ Administratia Pietelor - Alimentare cont rezerva - Patrimoniu PROTECTIA MEDIULUI Este un capitol de sine statator in structura bugetului pe anul 2018, ca urmare a importantei si a rolului urias pe care il ocupa pentru curatenia si dezvoltarea unui oras. Suma alocata pentru anul 2018 acestui capitol este de 62.737,45 mii lei. Din taxa de salubritate sunt estimate incasari de 15,995,04 mii lei, care sunt utizate pentru achitarea facturilor cu apa pluviala 2.500 mii lei, rambursarea imprumutului contractat BERD (5 mil, euro) 2.944 mii lei, contributia municipiului la ADIS Agentia de dezvoltare intercomunitara de salubritate 600 mii lei, cheltuieli cu dezapezirea si alte cheltuicli de salubritate si management integrat al deseurilor si cheltuieli de capital 30.230,65 mii lei. TRANSPORTURI ‘Acestui capitol a carui componenta cuprinde: Drumuri si poduri, Transportul in comun, Strazi, Aviatia civila si Alte cheltuieli in domeniul transporturilor i-au fost alocate fonduri bugetare de 24.472,73 mii lei pentru subcapitolul "Strazi" 21.904,73 mii lei si "Parc Auto si siguranta circulatiei” suma de 2.568 mii lei. Structura acestui capitol cuprinde subcapitolul «Strazi» si «Sectia Pare Auto si Siguranta Circulatiei » unde isi desfasoara activitatea 26 salariati. Reapartizarea cheltuielilor destinate acestui capitol este prezentata asfel: Mii lei Nr.crt Denumite tid Buget 2017 Previziune 2018 1 Cheltuieli de personal 468 1.200 2 Bunuri si servicii 5.047 12.649,7 ay Sume aferente persoanelor cu 21 handicap a. Cheltuieli de capital 14360,79 10,252,03 3. Proiecte cu finantare ext 360 350 nerambursabile Total 20.235,79 24.472,73 19 Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea regularizarilor in limita sumelor defaleate din uncle venituri ale bugetului de stat se utilizeaza pentru : a) rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata _dobanzilor, comisioanelor, spezelor si altor costuri aferente acestora; b) pentru sectiunea de dezvoltare . Excedentul utilizat in anul 2018 pentru sectiunea de dezvoltare este in valoare de 52.950,64 mii lei repartizat pe obiectivele de investitii noi si in continuare conform Programului de investitii al municipiului Bacau in valoare de 50.450,64 mii lei iar pentru sectiunea de functionare se utilizeaza exedentul bugetului local in. suma de 2.500 mii lei. Fata de cele aratate rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de hotarare in forma prezentata PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU. Cc 20 ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau sia prognozei pe urmatorii trei ani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Avand in vedere: - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani, nr. 1620 din 14.02.2018; - Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii pe anul 2017 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani nr.1621 din .14.02.2018; Prevederile art.19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare ; - Prevederile Legii nr.2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; - Prevederile Legii nr.3/2018 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2018; - Prevederile art47 si art.117 lit.”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si ulterior modificata; In baza_ dispozitiilor articolului 36(2) litera “b alin.(4) litera «a» si ale art.45(2) lit. «a» din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si ulterior modificata si completata; HOTARASTE : Art. 1: Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2017, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, si a prognozei pe urmatorii trei ani, conform Anexelor nr.1A,1A1,1A2,1B,IBLIC, a listelor de investif 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,21,25,2K,2L,2M,2N. Art.2: Se aproba utilizarea sumei de 50.450.640,20 lei reprezentand «Sume din exeedentul bugetului local» din anii precedenti, pentru finantarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investitii pe anul 2018. Art.3 : Se aproba utilizarea sumei 2.500.000 lei, din execedentul bugetului local, din sectiunea de functionare pentru asigurarea furnizarii agentului termic pentru populatie. Art.3 Primarul municipiului Bacau va aduce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari prin Directia Economica si Directia Tehnica. Art.4_Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Institutiei Prefectului -Judetul Bacau pentru verificarea legalita PRIMAR COSMIN NECULA Nr Din 2018 Red. V.C/Tehnored T.A EXI Ds, nr-XXL-13 22 ROMANIA JUDETUL BACAU SECRETARUL MUNICIPIULUL BACAU DIRECTIA JURIDICA SI ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA. Nr. 1660/ 15.02.2018 AVIZ DE LEGALITATE la proiectul de hotirare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si a prognozei pe urmatorii trei ani Projectul de hotarére cu titlul de mai sus a fost claborat in baza: ~ Prevederilor art. 19 (1) lit. ,a” din Legea nr. 273/ 2006 pri actualizata, care precizeazd: Art. 19 Aprobarea si rectificarea bugetelor (A) Bugetele locale si celelalte bugete pevazute la art. | alin. (2) se aproba astfel: a) bugetele locale, bugetele imprumuturilor externe si interne si bugetele fondurilor externe nerambursabile, de catre consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor, judetelor si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti dupa caz. - Prevederilor Legii nr. 2/ 2018 privind bugetul de stat pe anul 2018; ~- Prevederilor Legii nr. 3/ 2018 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2018; ~ Prevederilor art. 47 si art. 117, «a» din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, care precizeazii: Art. 47 (1) Hot local se semneaza de presedintele de se prevazute la art. 35, si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. (2) In cazul in care presedintele de sedinta refurza sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de 3-5 con: locali. (3) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor localiprezenti, care va conduce sedinta respectiva, Acesta exercita atributiile prevazute de lege pentru presedintele de sedinta Art. 117 Secretarul unitijii administrativ-teritoriale indeplineste. in conditiile legii, urmatoarele atributii: ind finanfele publice locale, i ales in conditiile a) avizeazi, pentru legalitate, dispozitiile primarului si ale presedintelui consiliului judejean, hotararile consiliului local, respectiv ale consiliului judefean; - Dispozitiilor art. 36 (2) lit. sb”, alin. (4) lit. a” si ale art. 45 (2), lit. ,,a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrafici publice locale, republicati si actualizati, care precizeaz: Art. 36. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii: ) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiutu (4) in exercitarea atribusiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virdrile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar; Art. 45. 2) Se adopt cu votul majoritajii consilierilor locali in functie urmatoarele hotirari ale consiliului local: a) hotirarile privind bugetul local. - siel aviziim favorabil. ! SECRETARUL/MUNICIPIULUI BACAU, SEF SERVICIU MicoLaggovrony POPOVICI CORNELIU GAVRILESCU 7 - we ROMANIA JUDETUL BACAU PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU DIRECTIA ECONOMICA DIRECTIA TEHNICA Raport al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii pe anu! 2018 ale Consiliului Local al Municipiului si a prognozei pe urmatorii trei ani Proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investitii pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, respecta prevederile Legii bugetului de stat nr.2/2018 pentru anul 2018, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare sia Legii nr.3/2018 privind asigurarile sociale de stat pentru anui 2018 si urmareste asigurarea legalitatii in efectuarea platilor la toate capitolele si titlurile bugetare. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 este in suma totala de 256.798,78 mii lei, iar la cheltuicli se adauga excedentul din anii precedenti in valoare de 52.950,64 mii lei. Din excedentul bugetului local se utilizeaza suma de 50.450,64 mii lei pentru cheltuieli de capital, conform Programului de investitii pe anul 2018 iar pentru sectiunea de functionare se utilizeaza suma de 2.500.000 lei. In sensul celor aratate mai sus avizam favorabil acest proiect de hotarare. ADMINISTRATOR PUBLIC ROMICA LUTAN CHINDRUS SEF SERVICIU CONTABILITATE Ec, VINERICA en 24 prccrinenien oman ag lowser avaeee erere jrzeezt, ose aa oreerert, Jcesree — ucenrse—fornizer rue te ey aments ts pad id 0a revzvemea | oxarwesner | stories | aroma, meee. | evn ren aot venga osenung = oe a TEATRO aE a ETAT aie ad agra Tae 6c INV RNIN EVILS SHTEE ANY 3a 7¥207 THON MO UNvauMANIOL Vivi oc vove musanr forest setae nde on rae veseyampea | oeotwmaner | stocreeus | aren, we ren wo -oreem ean, 0 See ae i TERT ra rac NY MAN MINS SSHOE NY Ba THOTT LFA -unneaay SwavseranisN Nex) erst uk m1AK34 DEVILS ISSUE TANY 84 HOOT YALION resmamnaiseeis nna! rmasounpowanrens| he Jews mapecssrwinanis| fees “| morarsoranvmormia} omens te Pre i ‘ISSIR OTULV'M MALNOD| z 7 7 z ¥ 7 z recor | omens canons, | arm, wen | rom nm Pee a present veto oon srimwe errr nny srwne4¥040 eras remawoanvaceul| 6 = q > 5 r = z 7 ¥ “ums on reocvconcr | ome vemea areas ram, | ares re vena ono po ae a sxxsnnmrs| sao. pean setae ety les suman z 7 z = 5 * t z v sxacweanes | ctoeweonsa | arena remy | rem vo, sermons m= Sieg nfo yaa Se Fae aT veto 4c IVIL S816 TAY Ha THOT ONE overs rouse lve ew seomayegerana | teocweomca | oweveepsa | socvens | arms wea | rm vee ayuon sovepa sane ro eS ad Mh uptney nanmen| tat npcnrapomon neo] tie mewormsrmeroman pa] Jwces vesveoommun) vss ower ewer pinmisewarwirmin| 55 or bese re pam eeeee ay te hoe ecvamsnatee sn] ges las how ee 2. z z z 3 z a v ree vemne | one mmr smoy | aren rms ovo oaomng cy Sieg eR Tora OT Se ea nto NY aga NVI. IS AEE MINY HA TVD TOTO eves) sat mis opspeeneenn oyna] Sr bor lve noes le less « pommtcne seiveye] aon} z = z > * = t FRET « ¥ recyemra | oreweunea | ctorueena | aren nem, | aren, pes nyo, nop onsen cy iat on yN ToT RECAST a CT eo MY LL IHVIMTL SAE MLW LEONE lavas bro bea lew lcsee se sorvemsa | oreeumenea | stocvems | arma ures, | ro ree sovepa steno ro 107 ng STINT PHOT Tee TTRTT 7a aT Fe ocse NY ANT IVHELSHSS10E TONY THOT TOA se brzes ane nape snot levee soasencay co = 7 z z ¥ z reeevampsa | ozatemsr | otocvewns | aren eee, | neon vee soveogmonenung = iT ia EEA Tae TREE Se aay, oes just seue TANYA "ROOT MAI de Jone ostee wees ests fee 7 7 z z z ¥ = BERET seecveunsa | cxotemses | ctocwemnes | arena wm ve mean?) ayson avenge snag, a Soe aeRO Tae TCT a a ot NV amEaVUCLISH Stee MAA 90 MAN necveasa | omeweumea teresa | ren rey, | aren vo co Sieg ong eT TE Toc ears HRT ae To vege nMaN NVIMILS SHIOC TAN 34 1¥901 TEED jew en ear en “stay sp ering ewes 7 “wnat song pe ona acer cer os fem = ae fete " seetemMeD] 0109s ‘wan acemuretonrmrsrnata| weve | amevnina | antvmes | arn | ama | ren | rma suet amon | ro oom TT FE eg E enna mvt sat0e YAU NOT LON ore Jocuri co hose = 7 z 7 z = = ¥ socom | ooeuempea | serves | arms ews ree Avion tom sng cy ag ea PAPO Tee ETE ANT a a TT etter Ny MUN NY HLLSTSATOC NY 84 T¥9OT AMES Jerus levees anaroncao sos asNDDy serene eecummnea | eevee mm. Teeny eee NNT TTR eestor ny as revi. Sate TAN 34 "YOOT HBO sos co rset om les fe = 7 asc ree | ara ree vio Tee ingen TT rte NY IMUM HVWLESE ISSUER TONY A THO TELA lrviss Jes fo wr oe emp sandra wx a sve9pe 2s. es woruemcs | ctocwonr | army ures, | wom, rem og a TFT aoe Ta ae BAIT a a cesta QY MUANA THYIRLESY IS TOE TONY BE TWOOT ATLADN pew forese aon uve prvscut lore leat juss less « excumwa | omeweunes — oterwrenea | aren urea | aroma, vo seve "2 rece TAR SRR aT Herter nant nuvi se TONY Za "WOOT INI ees avon soveapm saeog reo recurs | ome wees pases TOF a HET NG TER Sse aT nen auRa VIOUS Stee nA 1901 ASN z ¥ Z 7 = 7 = t 7 v va a rearyeupra | omewsunss | gtacewonea | arena, rem, | ees ts | avsor. oy ec RI Toe ae sue NW aNANEATHIOUSH IS HEE NY A WOOT Mas Sora EOP Tae seg RON DIONE Sine aaa Tw xn feet “pina 1 See sTOTeOST wea SUYNOMONAA aa VaNALLAS S107 1MNV ad “TV9O1 TLD NIG YN VERIVEVLOH W7 LVL WXENW ayova Iniaant ‘vor ooze coset orcses oroces uvuAU>y 1 as overs lzise cree ieueszt ezze9e coon ‘oon loco coon Jovaon aveoss sora ooaouz ‘oon lavaooz loo 2 ovaoss uvianuoes ma ninuNaa| on oveou ooo00 lvaos lovuorz oo'ooes srseasiyumnwea to} oon oooce 01 oozis's larerson \ezaw9e zo00s eosze ooze ove ‘one oooor scot ovcce oooce o'one poor srivosisaxvi is aizoan ary] oat oooce loeoce o'eoe oooor'c awvosuaxvuisanzoaazwey] oot! looses oosec oo'cos ovser coxa eozcoz oo'c00z leoaoez ovcos'e on zzoo1 coz ovosee poses looser ‘ooo aves wuuaLiov sa nys yorsnnna raver wl econ ove avon oooe ooosz eos os lovee ovo» oon ooose sostonas owas 3-1] si arcs ovsse oo'sre loose ooce vee mrogoo te aw amy md evo avon ose losers loosuers ovscvue 9 s ® t z Se a ¥ unos somd usiuys ayeusop army ure. | ren van, Soap | wmora ae led aapaiaia Ge HOPI SOOT TEE TUYNOMIONAA 44 VaNNLLDAS. S107 TANV ad ‘TVOOT Ta9nE o'sarse jevseroy——_fucgonus sus vantaH avs04 00s ove Jose Joss: 191 smu ynaysenwy| ——_oszae seve aren sven 3 ozo oes loose loose arses asese- nary ‘RWvINevion nunwassNvA| zou oc ue eesue lovee pecco mins ony] oss rises ooooe'e lores ro'seest ozo ovau'r csi lorsicr sso rouneca asuaag am oer oot coors ovseys anoxguns paged ‘eas wv] qgose lowosr oss viose 1 anda ancy ed onde rome aqe sre upsmmey | tos ose ovss69 avosnoo is LVLTTVN “TI se ‘oor eos ovzis igus opameypfna cee, | ctzore ooo cons ‘ons oie asin vas ‘anuvarsinusay ava sta ranaisan| on coos boost ovoo: oooss os eran owes boos ooo los o'eoz scan oot ozs len oosye cuca oozset ooos loco05 serous exces avin 9 s + © z sugested 7 v aunses snd stuns ayeunsop Aru, Gea Sede Pees sojeypar augunuog ea aienue apaOAT ¢ aed ‘S10T/TO/ST id AMVNOLLONNA dq VANALILDAS S17 IANV Ad TVOOT LIDIA saetieacntetl oe 00°06 Joo pois joo'a0t loots ‘oun 2p tupuos nnved srueds| 01001, j00'O! Joo’ joo'or 00°F pugoan ap xods | t0100! : eet : Hii eeenes 3 ; suisBuns eyuunsep Bed lM ee nee Leese $107" NV ad TV9O1 AON Je ort loser ors joss mys use usa] S00 Joos lezen lousse ocser ove swwstepazae muy | osenc ov Jou ors ose rwsuragp auonen| Lose oss ose lorsse ocisr o's sexourap eage en spiming] 502 se oso oroz ococ ocr pjuoa| orcoe oc so joe covoce oso ove ove lovee zone os jor oc cee toe oo loc ose jess oreo aro gem ponsupn| Yate eos Joos: ee arouyamosevent] coco eve over oosex eosee sour inséwoens]— tocoee ooo aves ovsr corso sx) sone eszst saree locsest ov's09 eLorors omomasmeniry] — z00t sever ovoses loruses lozes owisree aston ain mod jase suming ay | one oose jes ezie lbvsze sees oy apes romps spun opuomy| colon 19 rn wae losee orior ‘mum reauoworgaesod| S002 erat se ree soe sen visu, | sovooe o'r owe oor o's osone cusotepeita| — so1oe ones Jonson oossc eosse Jorsoo bani mmngo| — sotoe ere acess rose Lose sooo nus sievosdy| 01002 s'osee ese sever see0rs sworn eooarmie smug iene] col0nc sss reor cess ocaee vss aqaenonnitsyuoay| 01002 9 s , £ z sect @ v co uray | rman ra soup | wag eleekaete 7 arena apa yenne wapenaaa eu Saad au Soo rae aUYNOMIONAA aq VaNALLDIS: 810% NV Ad TVOOT ALANNA S02 1AXV ad ‘TV9OT TLD moun ven ayene wopeAsA joe joo te ase eorcoe ooste o's loses ocruec nespoqd nmusume enews] cross oo'cor oor costes uotopams cen suy| S058 ower loses 1 aves uy] wes o'ese loose loves ocusve nunmasronaaaurv nn ao eo ooe loser ostssy arenes 2p cat ocaave locsurr lcsers ocooce1 een cere looser lores amomormaoni] tots loca lec ver os ve vaasininay| te lewsees ovsees or lato wavs cone cers 1 ananans arian] oF oo coe aarp aon soryed aponpieanp‘ramgea | s0t00t on cose ove nena| syed suo sue erp] coe o'ssr lots aces lovee oovuss anagp 20014 ya emo nase meq] Kae ose occas loses ones suaoreogan puonpamanye amd] 1000 oc ovis loone oocies wxvdoamwuu| —o¢ coe recees pas simwogno peers av | oso ° r € z oeeHreEoI a v aaasee oped susdups eu arama, ria, ie fe STOTRORT weg SRIVNOMIONAA Aa Val S10 IMNV ad 1V901 THAD overs ostoo vous oo sa0'st auxmino rains, 10 ov'ssee sess osrssis over oo us00F nny wsaorena LURBOLNY] ants ovescn, locisoet lovoss'st os'tor is spouseoumdioueg erent] roots oozocs lrzors jov990's oo'eesoe 0 cues porpanaiz ypeaapmgsny] —SocoTE oorcoes lorzoe's owzoe's oo 90's oozes ot ausaut apo apwesmaury) —zoi8 o'er weer o'r pas =p mono 2 enue sun apaioap uesmguy) 1018 lover jo Jarre suono opis ep rsmquy 1018 vrs loorzoe's ovis ooso0's oo steee AuCEYDSa RIvSUNANE AX INA] ov ri9 lovzors lovrus lo9s0's p16 SUVIONVNLEINMISVEEEO] 6 ose lovose orsiz liven izeco aegecue eopany ns sopenesd ons levy over 216s lorvore lov'rssz over : \ ovorr loroo9 ooroee tose osozes arses suse waive ranmnoavocmun] 6 ovo00's avo00's arom pMPE sued amproce nope ap | racOes love oor Joos compas ed amposaneen seen apsiwas | ozoes oorso leosoc oo 05% sesuna wn sony | 10z0es ose vosareomty] zeus larsec Vivioos WiNaISISV ITOH] es love ain angen ery] FOSS 9 s r £ z # v ueaa aq an ee oyeoypmy2arunu9g. poy, “iene Hapanmad ser 8 sRIVNOMONAa AG VaNNLLIIS Suz INV Aa TV9OT TIONS ove ooo js wmpssp2mia) stot oz os ea ose amen toms | sone loos ooo ooze ou moje mane meet ott aos os os ooze srerenonmsiomonn| — r1oee ooo ose sere ove ores eroivs ovecre vo ove occe ovr oreo oe ose lose ocice eatin epieg| oer o's erm soto es st xen og mip pe vents sprsmnve| econ: ose os —_ soso er er eet over ove vo o's loss cot sue ses con ose o's 06 ves oosce oat ot oo aoe jo utr ooo tooo ot ooo von snd nd ep veer orore roe one ovouszs gaps ovsore lessee ser ovre oan es mesmo tems] 100 ose voor: oste8 oes ose swsosva aa a 9 § , t t ene 1 v canes aoqied eoannsseomp aren. ure, rm pour | oa | weitaag incite) bid Sana HapRORE yen FN sae Ta SAVNOLONAM AG VaNaLLIaS SIE IANV ad TYOOT LONE ‘aRIVNOLINMA Ia VAN S107 1ANV ad “TY9OT Mas over ovr lavor coor oot separa expan panel nse ouns| ons coor poor ooor ovr ‘on rammanparwncinun| 6 oo'ooe ere Jones yn oxoste ces ooo evort loves oozes roncoz rs lear ovs ovens sone ccs ‘one Jeeoce jo'ers onsen oct cos o's o's oot ows ware] sac ose bose o'os sosgoneumtou! ior ors o's eenacossmonnewa] 100 loa: boot o's ose — wae o's oo ooo zoom o's Jove loose snaysten snap subu wsegsq | 15900 Joo'or 0° jooroz Co |sosajswen “unstiop ‘ueseydoqy 900% boos ooos ssnr2p seo aty | sane os ovos sous 9 npr ML soot os ooos ecos eons grin] cnr lovose voor ooese icon cuore o's os eos eos royoseop umes amon | et100r avon lovers ooo ores un emoorga | got: ss los oruc ovor due] cote 9 5 , £ t Sere a ¥ aunen aoe uta ye are eas, ara, vy] | wea eae a Dqennaaw HapaAOTA ene HapoAaa “prnm= Or Bed au ‘s1OzzOsT eG SrUESoUT HOST enue HOpaRT oss lovee lover oso vmssis none] 02 os'6r jovi lores os'ssr jolawasIsranNn@ IN) ot co'rt oor fore locus sto¢00t Jas 0200! loco oro yey ya sau 3p nop OE sausd vase apsumaance| $0001 oss oss res apatnaas ues p gate | soc001 le et zoo! lovee over oon low os'stt os'st oo'at osice oe os 6s oo't09 case coos loots ovis oo'ses oo'ees oo'szoe IwNoswad 34 173INW a losze9 os'ese loszzes 0 os'cas os'ece oszces ‘aiveanao gortend wars oozors loozoes oo'zoe's oo'ss0's oo'eeeoe ajo asa cai socote oozae's bo-zor's Joozors loossors oozeeot sun apap vesinauex) O18 oo'coe's oo'zor's leozors oo'9o0's oo'cee0e IRDA PASAY AX TIL w oozoe's lo'eoe's oorzoe's oo'as0's oo'zeo'ot RIVONYNMINAIVEEO] 6 9 s * € z 94S PHEST 4 v ae an a ee soyeoypuy a4eanuog, p03 TT ied aH ‘BTUs SUVNOMIONA’ 44 VaNnLLAS siz 307 ALAS SUYNOLIONAA Ta VaNAILIAS SIAN da TYDOT TANNA soreness aun sa seo oe os owe reumurersooig] —p10e Jot oe loo oo's 10 ose so Joo oo'z zie Jove core jos‘ joo’! jose joore. oe ‘aimeurens ut weseidaq | 209007 oso love oss es sue ‘ursnep ‘eum ueedag | 109002 oo oor love verge tose eseysa} soot bees os muon aps any] O¢S00E os iso coun ap jemeoame 2p anna) 500t wom mesezg| O07 oro oor ocr ny soon sud onus octooe oso oz aos loos on 0 rayoarap esa women] — 601000 Joo" oor oor oor ove pu yp enmanosp eso] a0r00c os os aunosapoiag| gone oo owe Joe Joos ovst sya enveiea| soto loco oes lees locos oct xen cours ety] so100 eco ovo lees ores ose soa co oo oo aqeormormed uae] 20107 oo les kes os oro1 soa 2p urnuns |} 11002 9 s r £ ene @ v ica eee feud a aoveoypuy aayunuog, p09 eaasoR Op ene Liopanang Bw 7] sed ‘SLOZIZOST ry m aero ete S102 TANV da "IVDO THAD SIVNOLIONaY AG VANDI AS: SUZ "TAN 4d ‘TY9O1 Tada soo soo voroot Joo oo" soot ovo e001 ose 6 2p mses voip tooo [oo Jove lors «oot co's oo owe Joo spears nd oxo ooy oor oss locas weep to1001 cos loose loves 0s uoqey ms eImHO] 1001 ovr lovss lors “WNOSM IO FTHIALTAHO LYNN] Ot ovouve ocosee "i sunninorainatario] 10 ovsewe locosee lover vaxvunois is vortana ano] zou ovvere locosee joreere puogen eens resongnd sep semsy ear ea) 200005 oot pore owe apanp aon syd ep awaze mio | 62005 oon Jove oo'se aur sovgad ompawsnyemngeg) ZOE looser overs jovsest loo'seet oss sanp au 0100 Joost loots ores nore ooes's 00s Joo'o0s Jo'cis l'o9s1 Jo'see ovzie's ee eos ows jos ows oo'00t 9 s € z Oeste a ¥ aque uiafuns ayeunsep ATUL, uray, cn agete ce aa aoyesipuy aayun9Gy poy SEASON) HOPPAOAL ‘yen apanead ied a srOTeOsT = He ort rworqor syst) 100 or vice eo ot vp: oo ot eee ee ww bee oc omasesbaneony| ster eo't lee ors eau spaomonesmispemine| S02 ve ore zoveee oro ore eco ioe oro co oc soe ou root oo a toot Ca os lees jos ov sau 2 rovdyonne enum iy | ct0e oo o's sao so1ore or oo oo loo cos sore o's jo" jo eos rote: ooo Jove oor ‘over oso oor oe zo1on ro oot est to.oe ove Joe Jost loose eos tote oo los rss Jocoon oes ® lo oo oe oo sos sro so soscot 2 5 * £ t street a v can aa ta a aowoqpuy 2uinusg p09 amy HapaAaT ‘eae uaponaag sana ST Bed AL STOTOST FBG SUVNOLLNAU aa VaNalLas "RY ad “907 LNA ‘$107 TANV Aa ‘IV9OT "TnsaDna ove lore over eros «ovo avs 0 vse ecco oc'ses nist je o's ese vee ‘ rt sorear srore hase ies sonra ey eeouce cotee seco ocasos covers se ree evs loracz wor ovet hoor ese ost reaso eevs Joort estos ossovs ousors veces west fs sere ovcesc este wwon907 w oscies cess lveiee Lsssee weve unynvivani as occurs ce'90691 lvacose Joc tsoce se'nsv'66 tempers ermisngrin eo) zo 'e oro ovo ovo ace angen depen v9 moumound nig suns | ones ove oro oro ee raunansasw ecru] 6s oc scrc ocesez orecez ozson 5 uy asrere lcssre orsere loresex oozeeon pays] ts ocvere locasez orsere loves ozs aoniend Envasiinay| nYENNSUNIKIOBUSNELIAa] 18 rss loose louse aos vows suman romans oa | Oo ose ecse o's ooset yop] aco oe oo or vomumvor| ree ° * t z ousted 4 v ums seid : aru mL on aia eee a apaia ane HOP on ITO ee auyNouoNn 36 vaNALLDAS SRIYNOLDNA I VINALLIAS $102" NV ov'coe loser over loves ooeee oo'cae lor coer oo'sey ovesu't ss joz's ste joes Jou'6 soror ocosoz oes sve lorie ove soor ae pecs loess ice ss009 oos96' sie oo leo oes Hoe ses loves gio os lov or e's o's esce to9002 rs oss ese gum -eseppesevba} aoe tors ores over nowt spsoaqpany | —oestoe ps0 os os ss words esuunyun| aso oo os orvoe eye. spsopsigo ene ap smal 007 oxo ovo ocr ee ee ovo ove wspen | coro ovo loco ce samyorsonmanne | zarooz eco ov sweweapers| tatoo oct ort ee ae tc060't awsinsammioy| 2008 os'cor sceort sono 30a oo] octooe ’ s * € z Seb 4 v ea sau, ae ae ames soyeoypay aang, poy, Soe) arene HapeAen Ti Bad BIOTEOST HEE TUVNOLONAA ad VANATLOIS ove oves ovss loves rau oot ou oo loos eos seroot oosc9 Joris lorie loceis ovsuo voto oves9 oosss posse Jove overee suo 1001 oness lecose ooces overs corttre “wNostaa 30 TaNNLTHOt a orcas loser orsses asisre orseoe auxenino rrainuraH| orcus lsterce lorises er ov issoc pve 1s sao "w¥ntN9 ecost si0ss ever toss locos s ovss oor Jovzoee lssoee sovois oo'ss ose loroc'e osovee swonaynnsoet] 101s ooo ove oorore assez sortana raiLvaisiay| VAIN UNI TUMNSNVALIN INL] IS 'oe crore ssw os'tors suxsunorainitao] 10 poor eozorz ovorre tov aLvivnvs| zs ovioos oo nut soma] 106s loo o00" ovo ranma) 6s ocre o'oe oo¥9 oe loose oosos oozes oman ees tony Joorose ovees ove ocose ares sony] loose loses oooe oo 9e6 vivioos vinaisiswxrtau} ts looses rss Jose ooreset sey eessne weeny ea] c91055 9 s £ z sesinstod 7 e842 sustuys euns9p awa ren uaa 7 ae LopRRRE awe aT Be ROTO wa x 0 JON aa Vana Wad TOT MEADE oo'z oo oo oo moe | —oroae loo oe joore oo’ uous sem sonsuienpeys| 000 oo'one. Jooez 200 oorce Joocorz. looves ‘octooz bot joorzr oa'er sorn0e oot loos 01007 loose joo16 so100t looser loo'sst 01007, oo'sse locass 0100 poor Joost looor 0 oo'or lo'sse. looser coe ovr Joorsro 1 loos & ov'se loo'se joo'sz looue s9¢0ot oss gosto loco oso younssyond yoo 6 en 3p p00 rind wane ap s0e00t loons por coxo0t loo oo 200001 poe ooze toco01 loose ose loose orn oes 001 9 s , € t SSAPHT a v 107 a Arun, mr rey, ym wesSoaq ‘Srey HApPADI ‘rene WopeAeIa “pa OT Bud rm SOOT ee oot oo's owes ove acter sie o0'06 oot loos loooor oot poo nod sus sors eae) joc looe's ov iso'ce rces ero rr900 9 rosios ovorrsz wou worrs sre es9598 oessr9 ‘yNosuau da rTainwTEHOINTUNL]——Ot ovoos lc'ses01 ester loves auenng nanan) 10 ev oen9 esses ot resect lo'vercs asres “vives ViNausisv IsrvanoIsy as ove ocr Jove lee ov'sot spun deoypuny no sojeuwosiod squasage atoms, ObGE levez owezr sojanavanunsns] clos oor lovrsoe ooso sepa ues ox oouz lovzeoz lvvosz os sast rmineiaMo acy oC 1M « ovrse losreioz jorsere ese ovuses sondage anes umsue | yoncns ovvse lovsi0e lovsere loscee ovusn wow wugsuess| ots ore pesto loresre lnvscee ov eset sonangisuvusiunay| Livan RUNTrIMEASLLIA IM] AS loooxs vas ovoss oo see" ococoz looses wos ovoss oo see" oe oor love ooze oe loos oo o's stot oz oo tos00e td oo seo ooss lovere ooeee sensu sp apaqoauy| —orsoot loo'ss jovere ooze savanapsejaigeemme ap unang] S002 over owe over el 9 s ® € z SHPO a y yneiaa sopverd ey fait Hea | nee oyenypay a41au9g pe Sioeeouay BpHONA ane LopaAnng oe Bed BTS Hea 0109 = AVNOLIONAA Ta VaNNILIAS SUOTIANY 3d ‘TVOOT TAD bversou inmate puma) c00E02 Joost Jor samp] of o0'000" loroort ov'aos lorooet smote ap senna os mn 2 J aN Hp HOLS Js son oun e119) oer! pomasrope age musa] gt0z ow loro ove loves oot pamumosoig) —F16e ser su a sc vst wosje anid] 102 sco sv sco sco poe indo seumynsocg} 2102 oso oso ovo ose oo's sxruonooy sieves eau’ ino] 1102 love oo'e sos002 loos joo’: sou oot ovo vse nese oras osoaz oso los'0 lore ove anand sewn | 195002 co's ose lovee lovee oe anu apuerangoenie ap ununey 002 eco loco loco ozo ovo sveaues ern | zosooz oot oo" joo ows ows owouresyare| toro oc Joos oc oss anes apuomme eaisuapeyy] 4000 oo Joost oor coser wu ned eves | roro0z ooo foot lo'ozt loser oun c00e ove loos Joo ves awoinonemdng] 0 oust ooo ove lovee ssesonoun aura eod onus em stove or see ses oor cose 9 s ’ € t SHAT « v ruBans opeunsap aunjaBnq aypas | 8107 p09) AOL Iran, yey ue up swnuBoug RT HRpHNGAL ayumi ape ana mu —«STOeeOsT wea RIVNOLLONAA ad VaNALLAS #100 1QNV a TVDOT TAONA 7 cover oso oo zoe lovee ovuz toot ooo ose lose sree srs oot cose ose levse ose oor ocior aves oeee ocx los aveees aynosisusaranusno rian] —— ot 909 posse lsvsoce ree oo ers auxavaonanien| 10 occ lotto ocest orstest overs dea sapuip EIeS EAL oon est ocszs cert less ws expunge opened a5 ones or coos one voteny wes ocstt eses ers cess eee ramvanoarwocimiu| 6 co 00's ‘coos ajses yo raudsepn rons ampn | sons ore cores oocor eotore esuraaererameniy| —scocs oor corse oveore co ost over at Vivgoswinmsevertoui] o's aves ovzot nan ocoene coe ove renee ° $ + € z peer a ¥ canes soied sustuns a1uns9p Arn nrwy, rau, a eee eee eel soyeoqpur anne PD, nom napanaaa ane ape “pryW- ET aed WL ‘BIOT/ZO/ST mEG JUVNOLLONAA a0 V3 nuioas SlZ"IANV ad TYDOT WLADAa oso. rae Pe o0g0r e i rind urdisap nqning| — racbol ve aed aTOTTOST = eG SRIVNOMIONAA 4a VANNILIS Vad "WOOT TALADNa sRVNOLONA AG VaNALLOIS $102 INV Sa TWVOOT THATONA ie bose ose evan sie ana] cot es use vi fn avoropdnog] ct von ren ven meotenmmese| ot soe xc snentminen| eo brs bose oe vm] ame es ve oe > Y t z a a 7 moped ssc aren, a erect enone ea ee svoypastunsng v9 saa ET PFE aT aa uvxouonn ga vaNautoas S107 INV Ad ‘TV907 THLA9NG octoat o's oo ove avs ozo. Joz'o: joc'o jaro. ‘ssafiojop op mezrotapuy oot o's oo oo sunday] — oreo. osese or isc souse enue} 100! oovse oozoe sven toot ooze oosoe ste von awosiausa anima riau) ot oo cor o'resz lssaes ocouse1 auxaynormncio| 10 oo oor ores sess ovoue'si rensxousnves| zon orsees o'sees acor sco fg ‘oor serous ecru cuuxaaans al oF esours ecroutt aunnino rains) to leesscet icrouet 1DNa ST Em ooo loves jwereue eostoae sopsecos 0004 over eorre 22 woop 9 71 op ueunqury ocar owzur eovez a eng ooze lovee oc ree auenpscnivsunanvenaxtruu| 18 overs lovzr oostoe SAVORY INALLVEMO) 6 ovec ovo oes locoe ovens exyooyro posed aye sung | ons ove ocr loves eos orn ranmenarwocinun| — 6 ecoos oo ove eeo0e 009 1058 ooo Joo 0c looo0¢ on'09 woes 9 $ » € z eEHnEI a y auaes soeid ia a a a oyeqpu aun p09 Sqennamnn BpaAORL “yee asponaag paw Le a SvOORT we SUVNOLIONAA aa VaNALLIS SUZ TAXV ad ‘TY9O1 TaJaONa SUYNOLIONNA AG VaNOLLIAS S102 TANV dd TY9O1 TONE ye ALINSOLNI Wwose'st .o1001 lucese- tess uz ow'nos arta 1NaaaoXx3| otssarNa@aoxa| 064 oor Joos o's Joo porte ones oor oo's Joos 6 oo'se loose ov'oor ocoeuz joo'or Joost oo'or eco90e oo'se loo'se po'st ow'ase coe bo oor ine 1 oot suo Joo oor 00's Joo fort oo'z 9 s r © z 9asereeaL a y 107 aoyeaypu o ATW, rw, my ru, westorg es decd SIVESoWHT HOpEAa arene wopansad sam 6t aed ‘sroTeOsT wea os'soe os'sve 1 itoss los'soct ossve s lossve os'sse't ss oo'sos oo'sos oma 1 ciate oo'sos po'sos yoo ap umsysoe | zOle oo'sos oo'sos soniand HuLvassiNy| HLLINA SANE ranwaESNVEL 1A TL] is lsvors's srors's sunerano rat 0 ieee ee were MrainwaH9 W103) zn Jscszese Jousze'se _oratevanspodos | ssupau 9p aq ono ercoze| sv'wzose su'azest zoe ec'sesee svezese zo00e4] oc'sce'se ox'ece'st 0001 so'vee so'ene suevonoun 2p eoun285 pays, socoes| lao'rre. so'rte STMLNGABNS} ATALTY "AVINATOA RIMASSNVY| z0ee| aoe so'she pane wg ap eran 2) zo00es| aoe so'see sgnanyou aman z000s| sores eo'tee aUNTan9 RIAL ‘ozo eveus or evseo 9 yoo Lsone-rauINaA W104] 201000) 9 s + © z SasshieoT a v ‘suersoa soqneid suns ayeunsap ‘azejeing 9p019 s10z pep Aran, mrwny remy ama, oe Hp wws30ag SIO SOUTED Hopanesa ayenu HOP IAN Ted iL STOTEOST Fea AMVATOAZAG 3a VANALLDAS 8102 1ONV 44 1V901 TaLIDNG NIG YN VaUVUVLOH V1 ZVL vxaNY avoya taxgaar lor oc awuayorartanuiio] ot zn oz iwai¥s0nANe an loos wos sent zomg isveret seers orto. lors ove cemariesncor| clone eso erat coro. scscees pe'scess ou recast esse vow estas u eseerue oe o's o's voce o's o's wots bos o's ausawaav aevexnan van mar ISWINVNN ADALDEIONAXTATUM] ovsisz cows josie 07s srr cates wert 8s svoo0 sos snivasavisod "raysuneoxvaa aNenExa Renan * > § * £ z oeseneeot a v ws somerd area mew. | arm ta wuiea feenaea iste aqaneai apoaana ays Hapaama 7 aed aL BIO TOST ene ‘IVATOAZAG 3d VANALLIAS 8102 1NV ad "TV907 TALaDAS biG kOaWVINYNMNDSIOMONEC INU] 8 loos o's rering nanan) 10 ieusse ease anvnvivani] 25 ioevere ee ar ssjsupeonv | cio ose somanoo) ital ss ose sysamy] tate 66 o's savowvansanaanovincimuus] te o's as avuuvosariainis] ot loose o's vinvunowssvariiodanino} 205 ose oo sums nent sseignd supe ‘omaly sees oosee o's ™ ocioxe rooe o's ayeumy] 101 loose Joos svignvntsawanuoy acim} loves eos swunvoacrisnutaNo| 0c ooose one aivenaozorananoInwassuy] 285 lover ores sysameay} cto eos os senna aneseaminvmnin ony | cote ores o's vos epost sins ooocee ‘oes — lost ocr aay oes wor srwpnvnuuanniov oem] A 9 5 , € t sere a v or rasan ye rw, | wre vm, | oo | web eee fa reo HopaAeRg aren a nw feed aL stOTOST SEG AUVTOAZAG 3d VANNILIIS S1OC TANY Ad ‘TVOOT Ta1tDNa looroue oo'oue sears 3 anorvay 1s Beau VuRWLIND| 0s loos oo'os sxyannae ay] octane ocoreor ocoteor pomsig| 1010 locoseor coset pv) toe Jocsscot pz'ssz01 SRIVIDNYNISANBALLOV IX TOLL uw Jocooeot ocov01 ‘wulavo aa natn BH oe bo'sos on'sos cizols oo'sos oo'sos cols oo'soe ov'sos ts oo'sos UNmano HaEINLTaHIO| 1 locus auvLvnvs 099) esses vy annoeayy| — octote loose yeni aunt aps vonong eae eorcore co's livers isis sy 2anoy licsuoe ieee [TAVIONVNIIAN ALLOW UK uw leceue'e ieee ‘udvoad natnataH| o o's 00's ‘yeuoeyvaxewuts} 10208 loos 00's asa) wesdors 20g puey mp swesfoug) TORS loos o's ocoz-02 uvIONV| LNT etd VSBMEV WAN INIA] 9 5 r € z passed a v 8107 po rung, mrwy Ire, Tew avo mp wesford apeRSOEN HapaNa apenue opeasag, ies peed BTOTROST = wEC ‘SUV.LIOAZAG AG VANLLIAS. S102 IONV Ad ‘TVOOT TALADAE jcocre scocr: samy] t0te jeorrs scosre awvonvatsaaauovinctman 1 jcocre scocr -wauvosariintaio} ot corre corre -nAVETOAZAK IS HONS ININOOT zon i6ooeze se 00ets ns ‘roy eg your syne eariounal ——coeae loos ayeuprouv| ctor. esse sowing | totoie cece avamey| ole lesce mWVDNVNUBNALovuKCIU| sees svasavowa reinanano} ob sexes vivoos vaxaisisv is ravens 00) soso scorer aysaseaiv |) octore Jov'or oro ‘syepndno aa ae apa emt 4 lower ovecee sprasteg seve sey we FUVINVALENAAILOVNK'IL] wwe vwoavoaa ramus] ob loooue ec oue eases mts] colons ooze oc ous xa) oso amamaqepeetang pmegepsnitoy! oye loorue ec oce ruvimiay sod avsunenevaen anauxa rinano| awvinvntgno aigarowa maw] 98 9 $ * € z Sere a ¥ unser s0qoutd susuns seansop Aron oe an Hara etal nana trae ewoypuy aquanvag pop Soom HORI RU HOpHNRA Sara SH STORET wea SUVLTOAZAG aa VANNILIAS. 8107 1IMNV da TVOOT ThIgOnE noone awvatsavisog -ruaysunanvean anna rinanol awinvnunoaioaovamatouu| 9s os'scox orseot = msn] chose cuomunsony vy] 088 noes ain tom| $s lersisc svous unsung raincaio} 10 coooo'r coer auowana 1s rauasnenco| aon possest looser soxuosose eevee] ceo toot o'ou ou oxto1 ess pesse psu zorate lectsee acess rants svocvoe sores vo jroceos ssocroe mvoxvnuangauovinciaun) levaccoe esoceos avuevogomainutans| OL ove ec'oes rents. ose levace ecace sos ooors ‘oes rarmausevaavtvun teu) $s orcs ove auxewnoranataio] 19 ssoseo¢ soos inimaan vuoasoual on es e101 re ou 9 5 , © z seretoT a ¥ caus somoed ares mL vm peeled rh in i oT enue uapensag sroTUST TEE AUVLIOAZAG a6 VINO ‘soc TANV 3d TV901 Thuan eG nv fOO1NI ‘os os ooose loose eozovat ero loo'szor sexo cw'ee0't ew 1 joo'sis so'zse soescot ov'ose ovrose pose oo'nse evzooat sens bo'sc0'1 se'o801 se'6801 ss'o80 ow TysungVaaN aNLXa SPIVINWNES no atomIONA MA ToL AINSI ranuwogsnve SRIVIONYNIEN 9A vuavo aa 06 ctor rotole rol w va 01095 too aon ert to10w wow snenos: 09s jose so'se 9 , € z oyserHe=1 @ v s107 zowaipay sxyunu3g, poo, Arun, rama, neo up wesBo14 Tapa ‘yee HapaADET ser L wOTeOST rE SUVITONZAG 4 V3) CAN Ad "T9011 ay eeu lors my ssa sore eee lea se lx fo bean een esace eeests lees jrun leant feuos vee lence save lvoe Jesse lesen ve puaze Jerwee loner = = a = F t z reeves | oocvemma | cecum | arom aro, su. ovo samneng cy ioe Toe ORIENT ges Tata Noun vauvaVLOHY? er aN GRY revsows nniv Ml WLLYYAAS-TWHDRINE-LLNINVRLS MOMLVLIALI 5 sONTHNA WOMUANALSAL THAN ayo ineaone tno rintnesa joa vaE¥¥4 ave WaDRINT H2NONVNLE MO TIVIALIDY 1 90M WOUMALLESNL UHLS90 eommimnnmt ids] se ese wee swonatscnaneairimil) et ect ‘wuwosernuma) nee cower erm swsataa mROH “ ne fess ere ie be orsnontwanvr 392M 3 om ont jw Joes mardi | sre ices per z z Z z z a z z aR z v juste rocweuwra | ercueuun, | otevsowa | aren [rm | aren re | awio vey anamung 9 am I mec Fine Eada aT ; een wan ioe ay aN FON sivENe WOAVEIALIV 6 OETA HOMUUALSAL TREAD 79 z ve les hex 6 lem ares jrsce Jee aessaro| on] ese frees “at fever lca we z = z > E F = 7 v reecvempea | omeyemna vue | arin, orem. | arm re separa po TETRA ane Fata esestor yaa FOVELUSAS et TONY 32 nudoga nuts sta vanNv4nyS TH4OBIMIHIVINYNLA HOTNVUALDY IS 390M WOTIAAESNE TRA r EE E fe lane few lew bese econ vrs een fax a z z i 3 z F z t Se z aaa enters racerwwa | onevmeea wort | arse | reva | arom | rom [200] ynoy soveipaomeniog ro rR IR EE Tr NTE Se eT) tnuaowa ninneta sue Winn a s TWHDTANT VIAN YOMIVIALIOV 8909004 WOTRUALUSNI 113900 22. - messimeintonse oo vecusumea | ecacvmnsa | ctermemea | army mrewy | gem, rem, sven Po Soe a aR HSPN Se snreous rina ta WHnWVa ns TWHDHINTRLNINVNL! YOUAMAIIDY 6391T0A4 YOMLALLSN TOr390R E EE E : Vie nme sons oor s 7 z z ¥ rocaeeoa | oaevsmea | ievemna | areas serpy sang 9 a z = z z E F = a reevemea | ocacerones | corte | arm ume | area re peeuaneaona: test AeTIR RRM PRIN a ot em fete be as eed Be A ke ws ts ad rms | ecion [von | ares a =e ee reer aes waar oe siocuny ad raynasats ear 1aNv a4 ‘nagou nance nao vibe nYS TYRANT AVIAN MO AMAIALIOY 629718 HOTIALLNT 1012908 otiny sumroouNt ‘yingan nis09 ‘aM rec ueens eocweamea | aren rest raw, sevetpm neni aa oe EASIER FANON Tar RETA oa RT Hea orzo owes0" ocean aos20: losiscy des 9 og ° ans up eqn aes 29 p20 roawmpersacenooupunwen| ——orotee oor oossee ooresez ostocrc os'oor tt sorints ap aos ems ops cama aecemeoupunwen! — 12018 core ove Joost ove oo anos ‘sso. ‘ean uso ‘ona pornos ys unqne wp unnuon | oer aesert ovoxe lovsice verse 679969 eu tad pessoas] ——riote oc ose oo'ose ooo aves ocoss ns sopsuovsnd sana apermamies | crated seta soon oozes sosse Josue sores ovott oc'sex letze asoee oe'sou sootee vise rss wees oszsee os'ic0 uvaia9y| cna aa Revised NiO RarL| ous] oc'on's iehec scztet isvo0un gouuns}swoongap wean zo} otee oo'os oars ov es oss omeuiox! pumps airy] ——osoroe ese cee ose ex e0s vasa srmaisa wp anneog | soot eset scast sre or3es OVIa MICO NIA LING 1 eset, Joeesr sore 6969 semis orcoee scores svs05's ures sessve es'oovee sreonpusmuson 3] ots eevee evs00's levzss sussvs Jesooree auxerunorununaa} ozo] ee'seezi secon isterrat seston ev ce 09 RinuiNaAtanLINaA TwaoL] otto) ° s * € t Saseneeor a v iene raw oe gaits Peet ieee oyeoypuy asnuog, Peg says HOpABAd ByeRWE HOPI aOTeORT Few SUVNONNAA 3a VANALLOAS p4dOUd PIALINAA NIG “AVEDIVA AVS VASAT ALVINVNET MO TLVLIALIDY IS ZOVTGNA MOTILLALIISNT TW LVZVTVAUINGS TALIONS NIG. YN VA€VeVLOH V1 181 WXENY ayovatniaane ‘*RIVNOLONAY 3d VANALLIES mdowd RILLINGA Nid woeezt is sez lecesour jesicet ieee snaxangns ts miaowa rani] vos ovooe loroore loo coe ocooe ovooe s sre ins aaoe mod suas 2p ees ese 3p soi] ores lovee oo coc ososez osiser em HH snp name sons ewe amide nq wap ans) ote ocsuse sour lssies lccors ooovst coor oczeas lessee or tees oseses wes are ocztos os s6c9 os wears esses osorsze voor ex sex svonmjosysuencuy] ester scsee- sce oo se1- oers- ooscoz- oo rman srooszap sp wenn senate er eT seace- sero oo se1- sess soceoe- SALTY -BWINITION FuMEASNVEL, aves ove oor sos os acs sono eed osois| oo oo nos Jos 1 ravostaNO9 IS LLVANTNa ‘2M ae Jos ose owst eer osorsy ost scx looset Just scac9 youu are seo sna mene po so ample om scot 9 s + € z SHSHREH a v suusisea sond stays oeuysop cee a oma MUSSINE sorerpur saruauog, P09 sao HPRIRA arene uapaiaaa a> Se mL RIODTOST Hea ‘AVELIVA AVS TWHOAINT LVINVNIT YO TLYLIALLOY 1S OV THNE MO TILALIISNT TV LVZ1TVWINGO TALIONG ‘AVERIVA AVS TWXDAINT ALVINVNEL WO TILVLIALIOV 1S 20H WO TLLALIISNY TV LVZVTVALINGO TALIONG ovr oor neues spaqeos wnt ooo ove coor wands zocoot ocsz bs'ove see » posure paanaynwes| joc seve so reais saes0 svoe2 oe ovos loose oc se loco. 0 snaecenaparuonog] —oocoot pests orsor otto every op owen | zooot lose ovo strep aon] 102001 ovos loose oor tes lous lovee zoo ove jorz Jove loo. ov ove toot ove Joo love loos oo'sez ose ose oo lowe lov o'r oo'st loo oot up auido a ezuepu |Z ossser suse ler o08 voor rosa wang poo | svat vst ost octs pans wud doo uasodinmsd ves} 0 oese ksosz isesz levee ocuro smuodeary | soroot ovenve locate ou ve josie loves coun 3p puosnauad nods | sorgot soos svoors os use losers ososvee aa op to1001 sues svasee ecoro0 lueseo 01 ssuzv9e swequramuresmmeds] 1001 ences lovsie®e lovecr loveeets isis Twrosvaariinaoruun) — ol wwoeezt Leese leceroer lu'stest 709 aunaninorainvrano] 10 9 s * € z ea 8 v ert ustuys ayeunsap Aru, rw ire, ym eee eae Aoveaqpuy aaqwnuag pep, SOU HOpHARa ‘rene Hapmaag © Sar ta, —~aTOaROST = eea “RIVNOLIONAA aa VaNALLDas dOud PAALINTA NIG ‘SRIVNOLLONA 3a VANALLOAS IIOWd RILINTA NIC AVIRAVa AVS WWIOALNT ALYINVNEd MOTLLVLIATLV 18 391180 YOTLALLESNT TV EVZFTVHANAD TALADAT s'ase ossse soocr sess ses001 Se aed eres vere vsesz o'er roots wormed men| 100002 acs erect levscez ows vos en] soe is nots ovens score ess cone ovree vee pcre ser rst cio vou sos sore Jovoee eceset any anes rowpassapunead apunet| —eo1oor sour sect sree osos sesre oper yoann E04) s000 asce jee loves cee oct atoms | 0100 ove lovee jocxe sve eco sean ap id] ron eos sos se901 svar loceee wo sov0se ese ora Joos keasi 2 ae rotone ‘see oso: Joosec loser Los esr even mea] cone rs's6 Jost ev jus'gos eee eee arte owe seas ese evoce vow epumiuing} 0102 srssry 1 ovsnes esses soon vou gimme] 02 ocr ceo huss Levee rresvoe uawssismiannan inn} a oc'see ccs veer ocs5c1 sin sd pond amgueg| Lec jree ore ee sruponoonmd uae | —oosot urot ero spoon oe 5 ope 8 sume yas ap ananneg | _socot ° s * £ z o1seb=t a v aro, ure | wan vam coup | wile cee i aeinesuun aapenaaa Sena LapHRI 7 wet a aIOTTOST Fee ‘TAVNOLLNAM AG VaNAILIaS: MdOwd PUALINGA NIG “IVEDIVa AVS “TVHOGLNIALYINVNEI NO TLLVLIALLOY IS SOY 1dAhd WO ULLALLISNT TV LVZV1VELNID TALIA isitse lovee sce» owen svses ene Jov'oot loos oo co's amopafems wampwtiemNo] 5202 loot loos co's sue aust 0 sz lows Jove ow's oo'ee oe oore Joo lost lore o0'9s reosjoxtametag] cto ost oo Jove os auntie samiesioo] coz ste sue lors oe loser senusura| aroun Woe ewer ooze lose pose oss sominge 0 soo lovee owe sree zane arse arse aos bees lowest srry pn ut 0900 srset srve ovis ees oss a eessz sess ovis sewasu sp a02q-ayy | soos loser ose lose oss loos rolepuosane soso ost. los lose ost ove oto tosooe sc0st acest res oesee s1's00 seoau 2p.9pmago wm ap sms] sone eee oes ors lousy oeect pasuaaa | orn oss oss loscrt ooo oszus meena] covo0e oo'se loess ovce oc'sez osajuewn | coro cose owcer sorts sou scies soueapen| tomate 9 s ' t z seed # v syueisoa sonneid usduns apeunsop aueiaing onposs | z107 P09. Arun, run, Toy eo up umesfoag ayenwe wopDaa “IAW S arOcTORT Fae aces loces locos esr rr a boone o'er cues spsuoy| coca oats ose co over oven lover oczx vo oetoot rz a ot oon yc eaye lp oitsomn map| cto eve ers bev or o'r exew pnp ual ds | S001 oesve lovese'c ovsre eosser acer exaspiens}| treo vice lorie jesize le'stoz oo = 101 oovsee lovssee lovorcz os coee coe swwosseaarminvian tim) ot ovosse lczor ocace coer eosre1 suse rrameo] 18 ovossz lorcor cise lesacrs oss vanvinoisisvoriandaniowo) ott eos oore ove ozs loose pose eypmyrosgpmonad ammysans| Ts oe ssrs pos crs ose rpc seepnapesnzeso ms amy] 65 ove or ise over looses losses ors « v0 eros sce eco so'rio1 coro coe ss» cen coosne oes ren octsr mo | roeoe joo lov o'r emprnestene pain] conto jos ocr a toe ° s * € z seseneta # v amas sod are neem, farm on vevae | weiberd cama, at rer HOpaAaTE arene wapaaaca ed STOTZWST Peed ‘RAVNOLLNM AG VANILLA PALO RINLINAA AVERIVA AVS TYAOGINT ALVINVNIE YOTLYLIALLOV IS SOVTANd WO ULLALUSNT TY LVZITVHINGO TALON a ors lovze ose cn oom aan sumo usiseieumng ay | ocone vs oot oor vor oo repay oe so gemsrapumend wasn 601002 ote ove Jevor acer ocean rte ‘wore msnmucnye eos] gone o's o's oor lovee uesopsing| — otoee oe seu cis soe sseynanremeengn| sore ors oc oe e's sensi ees ty] stone ovo ooos ove oes so1oce oe seu or prs anes ms ov ores loser ets ogy unten oss sosst sozse orose vee vows una) ote ovsee ocee lenos oouse oes fe ocas locos locos lovee ss cocoa re xe ssupeneonmd naiieg | sac ocx oct som yu une sepPse rind nnn sp ngunog| seco ocse ove sp mor vein cose sez ise fous pues cost sv 08 ee 2p.tene amd pinagueg > s , € z o1SiHHo=I @ onss someTd isdn eu nm | ran vn | Soa | tty aceeeetetaaties a SEER Bape ena papanaig ames De «= STOTTEOST wer SRIVNOLLINA a4 Vans M14OWd LUA.LINA NIG AVEDA AVS TVHOSINT ALVINVNIE YOTLYLIALLOV IS SO 19d NOMLLALUSNI TV LVZVTVWINID TALAOAS ace cor ocor rss amctiq puna veut) nce noes se pose e'son ors vee orcs cee ose sovioe aos ozs ors ove ose ors orocs corn eves ooo osne os os 20: or os so Joos owe nee loos poor oz 02 von oor o's ose Jo‘. cenisowenmaes) x00 sez ee oss mnie momen senentnR| 00 o'r o'r ormeue mee] coon o's rz ores enam-vemap sun ma] e502 ose roe o'er ey emop fa] coz ove ove oz ore Jovae avons spaano ev] ostoz ove eos ore ove vos so0e bso cover ore tone bo axanoyreioy] one 9 5 r € z sere a v or swsduyeaeunssp ara nee, | aren van, | oa | wate eee tea st areemvanay HopRAaT rane Hapanaea sane eed mL SIGEOST HFG HRYNOLIONNS aa WaNALLDIS rigoud ‘VLLUVd VS TVYOSLNT LLVINWNLL YO TLV LIAL IS ASNT LVZ11V¥INAD TALIA AVEREVa AVS TVADSINT ULVINVNIY HOTLLVLIALLV IS SOV MOMLLALUSNI WV LVZ0 WWD TLDS ost ever ssee rove ov vamgepumsuins| — reto0e os'92 ow isio¥9 arse soroe meng] 02 poses sss ere isso rinxnananun| oe sce her er ovr amas onnquea | Zec001 loro oc Fmpsunsnssd soot wo ty areusjox yo sou 3p ape ued esniesp masse | oot sp y0s ues 9 so lero 0 feos ap wen zo te ne vs 0s ue op ya ros00t sce ee tre Les oi soot ove oo oo lo oes roma equmes md uv] o€100L os09 css toze lors ecooe jon meer pueg] svat ost lost Joces ino inc msonand pues] o1100L soe ss is seee ors rues iy} 90101 los lose oso oo um ap pees rmsd urs | eot001 sc9e lors os ovat weap totoot ssc vet lsu a's root Jo Jor Isnt 2009 TwroseadzarainceKoriouu| ot ocuss't lesser sesuee lsvzove sa95%6 tuNrano rant e669 1 less se suce lovzose e956 nvivvavani| iss 9 s ® € t Ssh @ v Spun s01n61d padunsaveunsop aren remy | ren ee a ooaeer i SUH HapaADaa ‘STEREOS Ra 6 Ba sroaeOsT we ‘UVNoHLWa aa VaNAUIDas PUdOUd RULING Ni os oso ove o'r are bs per rps esataa| ope sre lars hs len pe tenp eng] 9007 ses ous oe cox lesan rss sanawyapacaige aay | — cesone sve loci ve 01 leon soir Snip core onl Ee eco bc eo oe puma | yon oso ora vona| tone oo ore o's anresomen| —ctrone oo Jerr ecu suauempnt| toon ore srs lv lo sew cieunsemuame x mewn! $002 eesara ceo eee ez cours wauconpeadamn| crane cesar rcs6s ects rerre eosurs xen] coor ace ors ors seus erat sun mandy] 208 oreo ces casi ore seus el eter suman any] octane ois ecu ove orss sree eng os oyomseop mesa samme] «ot: peut sos srt jciz secs en roan omnes seg] ante c6'0 Jaro. Jou'o. joz’t wodsueat | coto0e pect oro ore orat senomny mmengno| sone avon bo sev01 ans ntte-ety | oreo ore oz vse ema wy snug es] cotone P09 oss se tvs isos ed 9 s , € z siti @ v 4 sone : ps esp are iran mar ve | Soap | anita ee aeeceeet Hi a[eER|soUMA] LOpIAr bcseoslssaszzs! “pina OF ed iL ‘srOTtOST wea ‘TAVNOLLONMA AG VANNLLIIS dO PAALINGA NIC “AVIEUVS NYS TAOTINT ALVINVNIE YO TLVAIALOV 18 ADT UO HLLALLISNT 1Y LVZVTVUINAD TALIA DA ap spes intise 2p inquate | rog001 os'ore jos'ze os tet se'96e sv'068't raquo] soot oo'as joo'se loose joc'ot oo'ooe ese 2p 2 soz0ot joss. os'9e sssurspaieyau,| —roz00t oo'os joo'se loose joo'nut ove 001 oo'ss joorss lovee foots oo'eee octoot oon jooroz lovee joss oo'sez amg ap 11001 oo'see joo'see ovsee joo'sus oo'oos't sono woreye paca | 111001 oo'ose lovose oorisz joorsz orzo woods ary | 90t001 o'scoz loossoe ovooee joorooez oooses sun 9p tipaesnaued unods| — sqr00t oozere ooze oovsore loouss'e ooreiott samy 2puumes | toot o'to0's lotto oo'ose's lo'sso9 otic oq eons ommisas] toot sues losses lseueve sevs'se nua van} o locone9 loveses lovoss's sevice seer oe aH| ocvees lorceco lovoss's lseeics ss'ere0e auvavnvs| 199 zt lovee lerss sree coco, ove los'e love ose oo oo oe oso 20's lovee lsses s'est coe ost oct os lsc ove 10 oor oo bo oo puowsyod media] toe lowe ove ude rmnsin3] 108 set oot sve os's issuance rend wie] oe 9 s a € z oeseheL @ ¥ sumysea soja jusduns areunsop aaeja8ng onpeaa mor soyeoipuy aaquunusg poy, rung, rw, rey ray, ‘es wp esBo1g aye SUMED HOpOADA ‘ayenue HapaAaAg 1 aed aL ‘STOTeOST Bea ‘TVLLUVa VS TYMOAINT ALVINVNEA YO TLLVLIALISY IS FTN NOT ‘TAVNOLLONA IG VaNNKLIAS dO PILLINGA NIG SNUTY LVZVTVaINGO TLIONG AWEDIVa AVS TYYOALNT FLVINVNIA MO TILVLIALLDV IS SOV1ENd WO" MedOUd RULING NIC AIUISNI TV LYZITVWINGO TALIONG avs loco oc oc's owee won fs tourna aod wo} sunung ayy] get0ne scorn lscux cast sett ove Irupgeuny sees rojnsse ap ursan!s opeuonyt| — g0t00e os's foo'r loss joe ov'ee eu “vy orpes wsunosaan‘esed | soto0e oo'e Joo o0z ort vwodsuen, | cotone oo'ot looror loss os'st qm 9 sa osc los lose oor Jos ce losue oo'se oo'se loo'xe oo sez loover 00's te love Jos uz los'te oo'stt ose loss oo lose ovse ss'eez serie lssoar ss'oen ovrieyt 09965 oc'to6 lorcet lactis rune 0 os'oce lossce lose oso roar ‘sounui nad asoremtise wpreinse3 | zo¢0t lovee ret agape, Isupsouoo nuad mmguo | op¢oot jor ors qesosnyond yo Bouma 9p 2yp}09¢ rd wesnase 2p ng.neos)| —soE001 jorsor orzo puss apayesesyinaise ap wimginvog | g9E091 lore 0000 loose Jsesez seose as 9 s Yr £ t SASL @ v ‘sunisea soqnutd mnsoqeunsap ‘eja8nq 99039 mor soyeorpuy astwauag, poo, mre. rem ue weafoag sou HOpaaaig ‘SIeaNE HDpOARA piNa er aL BTOTTOST Ewa AUVNOWINAA 3d VANALLIIS br ome) ts 3 3 , 5 7 | sene a a Samad atop te a Ey (seer a sowpusnamig | a9 aa aa TT pinw- ¢er Bed 7 ‘S10TZOST Fae ‘SUVNOILINAA 3A VANALLOIS MROWd RIALINGA NIG ‘AVLLIVA AVS TVHOAINT TLVINVNIA MO TLYLIALLOV IS S11 WOULLALLISNY TY LVZVTVMINES TALADAS ‘qe sou HOpEANAA SyenNe HapeAeI osc lorz lov love ouoremo nated eu | [01002 oo’ loos loo Jo's reag ap umeng | 101008 oo'cen loon loos Joos oo'sest ews s muna] 1008 oo's6e loose loves ores. oor % pret lorie lore jose or'ou ocoot lore ove yave9 | socoot syewosajoud og eouna sp a19p1098 tad enaise ap singe | poco08 ost ost anus ocoat oct zoroot lovee loses toso0t lov lore lorie lores 001 oo's octoat loo oe oo» oor eri00t looses lovee ooo 7 tovear looses oo'see looser ug 8 oat lovers lorocs lovzset “WwNoswa 3c M1aINLTaHD a lovee ec losucse AUNeeNO MAIN TBH 1 veer z losuzsz sipnau is ayaausaw "van ina| tas looree oorze mpeusu donpong na sjuessisd owanye suns | ores 9 s ’ £ z onSert=t a v ie ot ie soyvaypuy aatwunuag, po ied SOTRORT TERT “ATVLLNVa AVS TVUD LINE ALVINVNIE MOTILY.LL {OLLDNAM IG VINNILIIS padOd PAALINGA ¥ ISAO TANG NOWLLALESNT TY LVZI1VLNAD TALON seyszanasu 1ungse up aye sz0e os'z oo oso love io oo oor 10 oss joo'at bos eoqsodee saeeynsue3] ——zI0z oot samseno| euoue eon ue] 1808 oo'et oor syemutensu eseydog | gece lover ocr boc os'eot sje seep “asa wesedac|| 109002 oor os'se lover los'ciz womysuen ‘yasasp ‘usexdeq] 9007 oor bove ost lore swans p am2ygoy | soa oo'sr oo'or oo'se ost oor poqenegoeiney ep unum} sae oor loon oat looor oor sano nereioy) ——zo0e looiz love oo'scz ooore, oo'sse sinuous 5 005 tad wove suman airy | 051002 oo'os boos bose loos love ruopoony tera nogaussapunsaidsseuern| — goio0e os's ose os oes oo'se seus 1 ope eoumitaojr esq] go1002 oo'0e oo'oe \oo'as ov'ee oo'ost vodsues,| —cotone oot bot loo oor qumpss2p sig] s0i002 at a nueyuns avenge | eni00e o's bos Joost ov'st co'0s sremgns ears wy | yor00e over poroe loorsr loro oo'us eni00c 9 s ® € z SESH @ Vv uouns aeunsep ‘aunpe8nq oupo9 wor pop aru, nrwiay, mre, Tog, ano up, wezong ‘STeRNSoME HEpeADI DIvaUE LapaAead Pin ST aed iL STOTOST ee ‘AUVNOLLNAA Ta VANATLIIS mys RIALINAA NIC ‘AVEREVa AVS TWO AINT ALVINVNIE MOTILYLIALLOV IS SOV 18d MOTLLALILSNY TV LVZFTVAINAD TALADAS nod goss suming yy | o¢ 60 ora loooe loz se'se sree suooun ses | repousssap mid wareuemw| — 6oioee or'o loro loco loco oot past ‘orp npormaooy(y ‘ow | goI00e ove ove qunesespanng] soto oss os'9 amyuant swwemgary] —sotove oo'oe joove oor uno na x] covo0e oo't oo" joo" oor rang sp umn} 101002 rst loree oe» serve soneosysnng] 1002 ss'e92 locsez lerzes lsvsee HoWAWASISREANNE HAL] so'eo2 loca. lerses su'see sUNTeND FEMA TAH} to ss'e92 Jocsaz ewes sect evses't YIVIO0S WANAISISY 1S ravANDISY| iss loos Jos co's oo'ot oo'ee snipes anpuey a9 juan 076s oo‘: losis 009 losers oo'ees ws oo'se oo'so9 lostces oo'sas't « oo'es1 Joo'toe Jos'ont os'oze ocoraz Joo: joo oo's eoot0e oorot Joost lovor oor roost oo'set ooze Joszot os'sse oro, oo'oor s € z peered a v srueyso4 10} 1d aaero8nq 299929 aor soyeoqpuy azyunueg Poo rey, aaa up esBo1g ‘SeAUE HopaAaad aL BOTORT FHT “RIVNOLLONAA 34 VANAILOIS TLISNV-TV LV ZITVRINAD TALI noun a LINSOLNE & ‘ a WINDAN NIWS vinta ace roass- orece- ever sooo sae ous 1 Joo't yey. ndsip| sa nee sorimenterey ap opion ee ee cos eos smut opapa cay | ose lovee aos topotecan] cose bos Joos voso0z vs oe 006 sme p-npriigonme pining! sanz ose lovee see see aoe simue suo corooe oro lear oro root ors ove lore ne vone soar oo aoc oo'oor ‘oor rocone sono oo oot cone ase ‘oz zone 9 s * t z ousensed @ v ae oped siuns syrup suening onpais]——z10z soweqpuy aay po, arm rw aL res Sour aeeay aes Opn eRe OPHIR pre aL SIOeST aa, ‘AMVNOLLINA 30 VANALLOAS URLOWd RULING NIC VEDI AVS TWHSAINT ALVINVNI MO TLV LALLY IS SOV THA NO HLLALIISNE TY EVZVTVAINIS TALIONA Tense uEN yapaaang syenue Lapeaaad se'sue oo'ss rol scaes osvee oes row scree loses over SAIVIONVNIZEN ALLOY u scaes os'vee. oo'eee's ‘vuravo ga riatnrati| w looters oo'a001 overs ygesnquuou ewonaeereueu| — z0z09s oss oo'es qevonev eam) 107005 loorore losves. loos oo'sso pees a) weagsrg jpeg puny up auredous]——_zoHs looross seas. lootaea oo'sso seers ca0e-n0c UVIONVNIY| SUNY stHEVeunaNvuaN aN! NIG SWVLNVNIE ND aLDaIONE X TLL} 8 oo'oee loossor pe'sor'e aunauno rainstaxo| 0 seit Ue9ps 1 losscr't oe'oes'9 TUNSAgns 1S mugows rUNaINEA| ros oo'sos. oo'sos sroter] oo'sos oo'sos ores] oo'sos oo'sos roots| ecess sc'998 los'se oo'seoz rootes| scece os'so oo'scoz tee cece sv998 loo'sse. oo'seoz 9098 umang op wey, | cronee| sess sz'998 lve. oo'seoz easyeu unaan 100se| sveee oo'scoz aUNTUND RINLINaA ‘| ctzood| set oo'srot osseo't owoee's arso0o| 9 s ® © z re a v ‘syueysea aoqne(d ussBuns 9 : z ‘ae}93nq onpo49 clot pop, Arwen, rey, ire, Tana, ane up wuesBoag Tae TVLAVa AYS TWHDSINT LLNINYNEC HOTLY aL STOTT = HG ravOAzaq 3a VaNNLLAS NIG YN VaWeVLOH WT aL WxaNY IOWA PAALINGA NIG auveaiv ruaveunanvesnanan wecvantanoaizaow x totus] as se ovis cc orsso1 ovsors auaunorainas| sew rest foourr foresee sess avs les ose oot ecw, ves oe ws ot us xs ars ers to loss 0s oes — bose ss bss ore anvnvavant) a bee re seston) not oss ny vote srsoerensunin | ee ss ve cs sume] sou oe ve aves awowmumaausracimu] 1 ses ove es sesvoaarainureio] oes oe tes vanvanosisyorenearaceo] a bose oss bss suo nyse] econ oie se ous oc vst store axryomagemni aon] avo svc oes ose sux osc vee sie eae teed] to 2 5 5 € z peer a v ema ond oatiys nse ares Perret Peeeeatnarel ee ovepu aang i aa TE ‘BrOTeOST = EG, ‘MUYLIOAZAA a VANALLIAS maa0wa RIDLINTA NIG ‘AVLLIVa AVS WHOTINT TLVINVNId YO TLVLIALOY IS SOY THN MO TLLALIISNI TY LVZETVINID TALON & nowny LINDOINI yinoaN Ninsoo yield ovss cose oor oo'ese- iouraaanctaaoxa| or eos ov'st ooronz ovtow aves lovee loose loc ooost ae wena oz vos ove ost 2p yu duns USER scout scone loose ows os'se 1 a) sexes sce loose osane We ayanpy scses sr998 losse SAVONVNUANAAMV DCI] IL sexes sc99e lose ose wanvoaartinitara} a lovee ow vas oon ooo0 fygenquu muspeosuny) —coones vonew varus) Locoss oo'ose oetas loose oo'sso (asa) edo 0s mpeg wp sung] cos ooo ovras oro oss 200-107 BION 9 s r t z a v ayuns94 0 ssdans ayeunsap ea ae ace reo |e] Joveoypuy ausunu9q po SreEnsO ME Open ayenue uspanaag sawp aed 1. stvzosT Md 1S -IVUD INT ALVINVS V LV Z01VHINID TALADAT a a sweo01Nt RAMON WIOLIN Wa eve usa ccwewmsa | avon urmn | arma, ra sovepm sng, ro or aA ST Saag TT me