Sunteți pe pagina 1din 167

ROMÂNIA

JUDEŢUL BACĂU
MUNICIPIUL BACĂU
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ
Nr. 128564/1/ 16.04.2021
Raport
al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a
Programul de investiţii pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe
următorii trei ani

Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost elaborat în baza:

- Prevederilor art. 19 (1) lit.”a” 7 din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale
cu modificările şi completările ulterioare, care precizează:
Art.19 (1) Bugetele locale şi celelalte bugete prevăzute la art. 1 alin. (2) se aprobă astfel:
a) bugetele locale, bugetele împrumuturilor externe şi interne şi bugetele fondurilor externe
nerambursabile, de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor,
judeţelor şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz;
-Prevederilor Legii nr. 5/ 2020 cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederilor Legii nr.6/ 2020 privind asigurările sociale de stat pe anul 2020 cu modificările
şi completările ulterioare;
-Prevederilor art. 140 alin. (1) şi (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale
art. 197 (1) şi ale art. 243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ, care precizează:
Art. 140 (1) După desfăşurarea şedinţei, hotărârile consiliului local se semnează de către
preşedintele de şedinţă şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretarul general al
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
(3)Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu contrasemnează
hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, în următoarea şedinţă a
consiliului local, depune în scris şi expune în faţa acestuia opinia sa motivată, care se consemnează
în procesul-verbal al şedinţei.
Art.154 (1) Primarul asigură respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, a
prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, a hotărârilor consiliului local. Primarul
dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter
normativ ale miniştrilor, ale celorlalţi conducători ai autorităţilor
administraţiei publice centrale, ale prefectului, a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean,
precum şi a hotărârilor consiliului judeţean, în condiţiile legii.
Art. 196 (1) In exercitarea atribuţiilor ce le revin, autoritatile administraţiei publice locale adopta
sau emit, după caz, acte administrative cu caracter normativ sau individual, după cum urmeaza:
a) consiliul local si consiliul judeţean adopta hotarari;
Art. 197 (1) Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale comunica actele
administrative prevăzute la art. 196 alin. (1 ) prefectului in cel mult 10 zile lucratoare de la data
adoptării, respectiv emiterii.
Art. 243 (l)Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale îndeplineşte, in
condiţiile legii, următoarele atribuţii:
a) avizeaza proiectele de hotarari si contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului,
respectiv ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului
judeţean, după caz;
b) participa la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean
- Prevederilor art. 129 (2) lit. „b” şi alin. (4) lit. „a” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul
Administrativ, care precizează:
Art. 129 (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
(4) In exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul unităţii administrativ-teritoriale, virările de credite,
modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;

- şi poate fi supus spre dezbatere.

DIRECTOR EXECUTIV
CIPRIAN FANTAZA

Red.BS/DS-I-A-2/EX.1
ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BACĂU
NR. 128564/ 16.04.2021
CĂTRE
DIRECŢIA ECONOMICĂ
DIRECȚIA TEHNICĂ
DIRECŢIA JURIDICĂ ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5) din OUG nr.
57/ 2019 privind Codul Administrativ, vă informăm că v-a fost transmis pe e-mail
proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi
Programul de investiţii pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și
a prognozei pe următorii trei ani, în vederea analizării şi întocmirii rapoartelor de
specialitate. Vă rugăm ca până la data de 16.04.2021 să le depuneţi în format letric
la Secretarul General al Municipiului Bacău.

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU SECRETARUL GENERAL


LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU AL MUNICIPIULUI BACĂU
NICOLAE OVIDIU POPOVICI
ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU

Expunere de motive la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri şi


cheltuieli şi a Programul de investiţii pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului
Bacău și a prognozei pe următorii trei ani
Nr.128438 din 15.04.2021

In conformitate cu Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si


completarile ulterioare, proiectele bugetelor de venituri si cheltuieli se elaboreaza de catre
ordonatorii principali de credite avandu-se in vedere :
a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici si sociali pentru anul bugetar
pentru care se elaboreaza proiectul de buget, precum si urmatorii 3 ani, elaborate de
organele abilitate ;
b) politicile fiscale si bugetare, nationale si locale ;
c) prevederile acordurilor de imprumuturi interne sau externe incheiate, ale
memorandumurilor de finantare sau ale altor acorduri internationale ;
d) politicile si strategiile sectoriale si locale ;
e) propunerile de cheltuieli detaliate ale ordonatorilor de credite din subordine ;
f) programele intocmite de catre ordonatorii principali de credite in scopul finantarii unor
actiuni carora le sunt asociate obiective precise si indicatori de rezultate si de eficienta ;
g) programele de dezvoltare economico-sociala ale unitatii administrativ-teritoriale, in
concordanta cu politicile de dezvoltare la nivel national, zonal, local.
Veniturile si cheltuielile bugetelor cumulate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale vor reflecta
dimensionarea efortului financiar public in unitatea administrativ teritoriala pe anul respectiv,
starea de echilibru.
Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea administratiei publice locale,
programelor, proiectelor, activitatilor, actiunilor, obiectivelor potrivit scopurilor prevazute in legi
si vor fi angajate si folosite in stricta corelare cu gradul previzionat de incasare a veniturilor
bugetare.
Politica bugetara a unei administratii locale este definita de nivelul impozitelor si taxelor stabilite
in limitele prevederilor legale, de structura cheltuielilor pe parcursul perioadei bugetare, care
trebuie sa raspunda nevoilor comunitatilor si sa se incadreze in nivelul resurselor ce se pot asigura.
Lucrul cel mai important pentru a avea un proces eficient de intocmire a bugetului este
recunoasterea unui proces anual ca fiind o ocazie de a :
-evalua prioritatile ;
-analiza schimbarile si necesitatile viitoare ;
-planifica serviciile si necesitatile viitoare ;
-revedea si modifica sursele de venit.
Bugetul este creat in cadrul unui mediu financiar restrictiv. Necesitatile depasesc intotdeauna
fondurile disponibile si cand un proiect primeste fonduri, acestea sunt refuzate altui proiect.
Veniturile si cheltuielile se grupeaza in buget in baza clasificatiei bugetare aprobate de
Ministerul Finantelor Publice.
Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole,
titluri, articole precum si alineate si paragrafe.
Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.

VENITURI

Veniturile bugetare locale se constituie din :


a) venituri proprii, formate din impozite, taxe, contributii, alte varsaminte, alte venituri si cote
defalcate din impozitul pe venit ;
b) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ;
c) subventii primite de la bugetul de stat si de la alte bugete ;
Veniturile bugetare sunt cele din sectiunea de functionare si din sectiunea de dezvoltare.
Din sectiunea de functionare fac parte urmatoarele venituri :
a) venituri proprii cu exceptia veniturilor din valorificarea unor bunuri, sumelor reprezentand
amortizarea mijloacelor fixe si a sumelor aferente depozitelor speciale pentru constructia
de locuinte ;
b) venituri proprii ale institutiilor publice locale finantate integral sau partial din venituri
proprii;
c) subventii pentru finantarea cheltuielilor curente;
d) sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor
curente;
e) venituri din imprumuturi acordate institutiilor si serviciilor publice locale sau activitatilor
finantate integral din venituri proprii;
f) varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare care se
reflecta cu valoare negativa.
Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :
a) varsaminte din sectiunea de functionare
b) sume rezultate din valorificarea unor bunuri sume reprezentand amortizarea mijloacelor fixe si
sume aferente depozitelor speciale pentru constructia de locuinte.
a)Venituri proprii - constau in impozite si taxe locale, venituri din inchirieri si concesionari,
venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului.
Impozitele si taxele locale se aproba de consiliile locale, in limitele si in conditiile legii.

mii lei
Nr. Denumire indicator Program
crt 2021
I Venituri proprii din care : 304.820,45
1. Cote si sume din impozitul pe venit 175.894,00
2. Impozite si taxe locale, venituri din concesionari si inchirieri, 128.926,45
alte venituri
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr 15/2021, Sumele defalcate din
taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului
Bacau, pentru anul 2021, sunt in suma de 77.317 mii lei, iar repartizarea acestor sume este
urmatoarea:

Mii lei
Nr. Denumire indicator Program
crt 2021
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea 77.317,00
cheltuielilor descentralizate la nivelul municipiului, pentru
invatamantul particular si pentru echilibrarea bugetelor locale
Total din care,pentru :
a) Drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav 27.445,00
sau indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav
b) Finantarea cheltuielilor prevazute la art.104 alin.2 lit.b)-d) din 16.695,00
Legea educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si
completarile ulterioare
c) Finantarea burselor 3.111,00
d) Finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, 20,00
carbuni, combustibili petrolieri;
e) Plata stimulentelor educationale acordate copiilor din familii 28,00
defavorizate in scopul stimularii participarii in invatamantul
prescolar;
f) Drepturile copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in 1.284,00
invatamantul de masa
g) Camine pentru persoane varstnice 560,00
h) Crese 904,00
i) Finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat 2.947,00
j) Echilibrarea bugetelor locale 24.323,00

Cheltuielile bugetare reprezinta un consum de mijloace materiale sau de munca, in scopul


desfasurarii activitatii si pentru satisfacerea trebuintelor unitatilor administrativ teritoriale. Ca
urmare stabilirea cheltuielilor bugetare reprezinta rezultatul procesului de fundamentare a
cheltuielilor .
Cheltuielile sectiunii de functionare se grupeaza conform clasificatiei bugetare elaborate de
Ministerul Finantelor Publice, potrivit clasificatiei economice, in:
1. cheltuieli de personal
2. bunuri si servicii
3. dobanzi
4. subventii
5. transferuri curente intre unitatile administratiei publice ;
6. alte transferuri pentru cheltuieli curente
7. asistenta sociala
8. alte cheltuieli(burse, sustinerea cultelor, asociatii si fundatii)
9. operatiuni financiare ( imprumuturi si rambursari de credite)
10. rezerve.
Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele :
1. cheltuieli de capital
2. proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile si postaderare
3. transferuri pentru cheltuieli de capital
4. alte transferuri interne pentru cheltuieli de capital
5. rambursarea imprumuturilor contractate pentru implementarea proiectelor cu finantare
externa nerambursabila si postaderare, prevazuta a fi realizata si sumele rambursate.
Potrivit Legii bugetare anuale, cheltuielile (din punct de vedere functional) care se prevad in
bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se
refera la;
1. Autoritati publice si actiuni externe ;
2. Alte actiuni publice generale ;
3. Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi ;
4. Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei ;
5. Ordine publica si siguranta nationala ;
6. Invatamant
7. Sanatate
8. Cultura, recreere si religie;
9. Asigurari si asistenta sociala;
10. Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape ;
11. Protectia mediului;
12. Actiuni economice ;
13. Combustibili si energie ;
14. Transporturi ;
15. Rezerve, excedent/deficit.

Cheltuielile bugetare aprobate reprezinta limita maxima pana la care se pot angaja si efectua
cheltuieli. Aprecierea rezultatelor, respectiv a performantelor financiare si bugetare ale unei
administratii locale se face in mod obisnuit prin anumiti indicatori specifici care se refera la nivelul,
structura sau dinamica cheltuielilor unei autoritati locale, cheltuieli inscrise in bugetul propriu intr-
o perioada de timp.

Pe capitole de cheltuieli bugetul estimat pe anul 2021 se prezinta astfel:

mii lei
Nr Denumire indicator Cod Program 2021
crt capitol
1. Autoritati executive 51.02 54.908,68
2. Alte servicii publice generale 54.02 6.600,00
3. Tranzactia privind datoria publica si imprumuturi 55.02 7.816,00
4. Ordine publica si siguranta nationala 61.02 17.372,00
5. Invatamant 65.02 50.758,85
6. Sanatate 66.02 24.052,91
7. Cultura, recreere si religie 67.02 37.770,76
8. Asigurari si asistenta sociala 68.02 66.032,34
9. Servicii de dezvoltare publica, locuinte 70.02 17.944,52
10. Protectia mediului 74.02 87.954,86
11. Combustibili si energie 81.02 33.039,59
12. Transporturi 84.02 63.236,65
TOTAL 467.487,16

Sectiunea de Functionare totalizeaza cheltuielile curente de intretinere si functionare pentru


activitatea proprie si unitatile subordonate in suma de 315.235,49 mii lei repartizata pe capitole
dupa cum urmeaza :

Denumire indicator- Sectiunea de Functionare Cod Program 2021


capitol
Autoritati executive 51.02 49.625,00
Alte servicii publice generale 54.02 6.469,00
Tranzactia privind datoria publica si imprumuturi 55.02 7.816,00
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 17.322,00
Invatamant 65.02 40.540,13
Sanatate 66.02 8.869,85
Cultura, recreere si religie 67.02 27.355,60
Asigurari si asistenta sociala 68.02 57.596,96
Servicii de dezvoltare publica, locuinte 70.02 16.850,95
Protectia mediului 74.02 57.915,00
Combustibili si energie 81.02 13.300,00
Transporturi 84.02 11.575,00
TOTAL 315.235,49

Sectiunea de Dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital si proiectele cu finantare externa


nerambursabila prognozate pentru anul 2021 si utilizeaza excedentul bugetului local in valoare de
18.858,56 mii lei, conform Programului de investitii si repartizat pe capitole bugetare dupa cum
urmeaza:

Denumire indicator- Sectiunea de Dezvoltare Cod Program 2021


capitol
Autoritati executive 51.02 5.283,68
Alte servicii publice generale 54.02 131,00
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 50,00
Invatamant 65.02 10.218,72
Sanatate 66.02 15.183,06
Cultura, recreere si religie 67.02 10.415,16
Asigurari si asistenta sociala 68.02 8.435,38
Servicii de dezvoltare publica, locuinte 70.02 1.093,57
Protectia mediului 74.02 30.039,86
Combustibili si energie 81.02 19.739,59
Transporturi 84.02 51.661,65
TOTAL 152.251,67

Fundamentarea cheltuielilor de personal

Salariile la institutiile publice se platesc o data pentru luna precedenta.


Cheltuielile de personal vizeaza plata drepturilor salariale ale personalului angajat, precum si
drepturile de delegare, detasare, si transfer in interesul serviciului si plata conilierilor locali.
Cheltuielile de personal se stabilesc tinand seama de dimensionarea personalului de specialitate,
administrativ si auxiliar finantat de la buget, in concordanta cu programele si atributiile pe care le
are de realizat fiecare compartiment functional, prin aplicarea corespunzatoare a legislatiei in
domeniul salarizarii.
Fundamentarea cheltuielilor de personal are la baza prevederile legii privind statutul functionarului
public, precum si date de fundamentare a numarului de personal si a fondului de salarii de baza
lunar, precum si fundamentarea numarului de salariati si a fondului de salarii pentru personalul
salariat care desfasoara activitati pe baza de proiecte, programe sau obiective.
La estimarea cheltuielilor de personal s-au avut in vedere urmatoarele masuri:
- mentinerea in anul 2021 a cuantumului brut al salariilor si sporurilor de care beneficiaza
personalul din administratia publica locala la nivelul acordat pentru luna decembrie 2020;
- mentinerea in anul 2021 a cuantumului indemnizatiei de hrana la nivelul din anul 2020;
- neacordarea voucherelor de vacanta prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.
De la bugetul local sunt alocate credite pentru finantarea cheltuielilor de personal, consilieri locali
pentru anul 2021, in valoare de 43.605,6 mii lei.
mii lei
Nr. Denumire indicator Cod capitol Program
crt 2021
1. Autoritati executive si consilieri locali 51.02 20.286
2. Alte servicii publice generale 54.02 2.838
3. Protectie civila 61.02 257
4. Cultura, recreere si religie 67.02 5.599,6
5. Servicii de dezvoltare publica, locuinte, mediu si 70.02 3.981
ape
6. Protectia mediului 74.02 9.984
7. Transporturi si comunicatii 84.02 660
Total cheltuieli de personal 43.605,6
De la bugetul de stat s-au alocat credite bugetare pentru plata asistentilor personali
in procent de 90%, pentru finantarea drepturilor salariale ale angajatilor de la
Caminul pentru persoane varstnice de 10% iar pentru centrul bugetar Crese in
procent de 17%.
Pentru institutiile din subordinea Consiliului Local cheltuielile de personal sunt in
suma de 32.295 mii lei dupa cum urmeaza :
Agentia de Dezvoltare Locala : 1.022 mii lei
Politia Locala :11.906 mii lei
Asistenta Sociala :13 665 mii lei
Teatrul Municipal Bacovia : 5.190 mii lei
Club Sportiv Municipal : 512 mii lei

Fundamentarea cheltuielilor cu bunuri si servicii


Cheltuielile cu bunuri si serviciile sunt cheltuieli de intretinere si gospodarire a sediilor si
spatiilor unde isi desfasoara activitatea Municipiul Bacau precum si a institutiilor subordonate. In
aceste cheltuieli se includ urmatoarele categorii: iluminat, incalzire, apa, canal, salubritate, posta,
furnituri de birou, materiale de curatenie, diverse prestari de servicii, obiecte de inventar, reparatii
curente, carti, publicatii, drepturile acordate prin contractul colectiv de munca, etc.
In anul 2021 propunem nivelul acestor cheltuieli de 126.291,93 mii lei repartizat pe capitole
astfel :

mii lei
Nr.crt Denumire indicator Cod Program
capitol 2021
1. Autoritati executive 51.02 5.842,00
2. Alte servicii publice generale 54.02 1.035,50
3. Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor 55.02 571,00
4. Ordine publica si siguranta nationala si centre de vaccinare 61.02 4.281,00
5. Invatamant 65.02 30.636,1
6. Cultura, recreere, religie 67.02 8.781,00
7. Asigurari si asistenta sociala 68.02 6.754,38
8. Servicii de dezvoltare publica, locuinte mediu si ape 70.02 12.809,95
9. Protectia mediului 74.02 44.691,00
10. Transporturi 84.02 10.890,00
Total bunuri si servicii 126.291,93

Dobanzi si rambursari de imprumuturi

Datoria publica locala reprezinta totalitatea obligatiilor unitatilor administrativ-teritoriale,


la un moment dat, provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze contractuale sau
garantate de catre autoritatile administratiei publice locale, conform Legii 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Valoarea totala a datoriei contractate de autoritatea administratiei publice locale va fi inscrisa in
registrul de evidenta a datoriei publice locale al acestei autoritati si se raporteaza anual prin situatii
financiare.
Serviciul datoriei publice-totalitatea sumelor reprezentand rate de capital, dobanzi, comisioane si
alte costuri aferente datoriei publice provenind din finantarile rambursabile angajate pe baze
contractuale sau garantate de Guvern, prin Ministerul Finantelor Publice, ori de catre unitatile
administrativ-teritoriale, prin autoritatile administratiei publice locale, pentru o perioada
determinata.
In anul 2021 datoria publica locala reprezinta 7,52 % din valoarea totala a cheltuielilor in suma de
35.133 mii lei.
Se aloca suma de 500 mii lei pentru acordarea unui imprumutul Serviciului Municipal de Utilitate
Publica.
Creditul intern contractat de municipiul Bacau este utilizat pentru continuarea reabilitarii si
modernizarii insulei de agrement si pentru Construirea Spitalului Municipal in valoare totala de
8.853,93 mii lei.

Subventii

In aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr.36/2006, modificata prin OUG 69/2011,


privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin
sisteme centralizate se va aloca de la bugetul local suma de 5.000 mii lei, in vederea compensarii
diferentelor de prêt ale energiei termice.
In vederea incasarii sumelor si a virarii lor catre operatori autoritatea locala poate acorda in avans
catre furnizorii de energie termica pentru populatie in vederea constituirii stocurilor de carbune,
pacura, si de combustibil lichid usor pentru sezonul rece, inclusiv pentru cheltuielile de transport
aferente constituirii acestor stocuri.

Transferuri

Transferurile interne intre instititutii reprezinta alocatiile bugetare transferate catre ordonatorii de
credite din subordine in suma totala de 35.491,1 mii lei pentru : Teatrul Municipal Bacovia suma
de 5.951 mii lei, Politia Locala a Municipiului Bacau suma de 12.781 mii lei, Club Sportiv
Municipal Bacau suma de 6.120 mii lei si Spitalul de Pneumoftiziologie suma de 10.639,10 mii
lei, dar si transferuri interne catre asociatii si fundatii partenere cu Municipiul Bacau pentru
finantarea unor programe sociale de interes national, judetean ori local in suma de 3.744,85 mii
lei, invatamant particular sau confesional in suma de 2.947 mii lei si alte transferuri interne in
suma de 4.300 mii lei.
Pentru realizarea investitiilor ale agentilor economici cu capital de stat se fac transferuri catre
sectiunea de dezvoltare in suma de 10.367,94 mii lei.
Fondul de rezerva bugetara alocat pentru anul 2021 este de 500 mii lei.

Asistenta sociala

Acest titlu bugetar vizeaza problemele sociale cu care se confrunta comunitatea municipiului. Sunt
cuprinse cheltuieli cu plata drepturilor salariale si indemnizatii ale insotitorilor pentru persoane cu
handicap grav, precum si ajutoare banesti pentru incalzirea locuintei, ajutoare de urgenta, tichete
sociale pentru pensionari, etc.
Finantarea drepturilor asisitentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiile
lunare ale persoanelor cu handicap grav de la nivelul municipiilor se asigura in proportie de 90%
din bugetul de stat ,iar diferenta din veniturile proprii al bugetului local.
Suma alocata de la bugetul de stat este de 13.990,98 mii lei, reprezentand 90% din necesarul de
credite alocat acestei categorii defavorizate. De la bugetul de stat se asigura si resurse financiare
20 mii lei pentru incalzirea locuintelor cu lemne, carbuni si combustibili petrolieri.
De la bugetul local se aloca suma de 2.300 mii lei pentru ajutoare incalzire, tichete sociale, ajutoare
de urgenta si acordarea de premii pentru persoanele care au implinit 50 de ani de casatorie si
finantari nerambursabile in suma de 100 mii lei .
Procentul de 10% pentru finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
grav sau indemnizatiile lunare ale persoanelor cu handicap grav in suma de 3.600 mii lei se asigura
de la bugetul local.
Pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de
masa se aloca de la bugetul de stat suma de 1.292 mii lei.
De asemenea pentru stimularea participarii in invatamantul prescolar se acorda suma de 28 mii lei
copiilor din familii defavorizate.

Alte cheltuieli

Prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021 se asigura plata burselor acordate elevilor
din invatamantul preuniversitar de stat in suma de 3.111 mii lei.
Aceasta suma este alocata de la bugetul de stat si este suplimentata de la bugetul local cu 2.534,03
mii lei pentru a acoperi necesarul de fonduri alocat cu aceasta destinatie.
Incepand cu 1 ianuarie 2018 autoritatile publice care au cel putin 50 angajati au obligatia de a
angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, sau sa
vireze lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat
in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap.
Aceasta contributie a municipiului Bacau catre bugetul de stat este de 1.107 mii lei.
Autoritatea locala acorda burse elevilor si profesorilor din invatamantul preuniversitar de stat,
pentru performante scolare si sportive, sociale, burse Erasmus, si alte granturi acordate pentru
rezultate deosebite.
In conformitate cu regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati
nonprofit de interes general autoritatea locala aloca fonduri pentru activitati culturale, tineret,
mediu, culte si sport suma de 944 mii lei, din care suma de 325 mii lei aferenta anului 2020, iar
pentru anul 2021este alocata suma de 619 mii lei.

Cheltuieli de capital

La fundamentarea Programului de investitii pe anul 2021 s-a avut in vedere


respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, privind finantele publice si Legii nr. 273/2006, privind
finantele publice locale referitoare la investitiile publice locale.
Structura Programului de investitii pe anul 2021 cuprinde:
1. Cheltuieli de capital pentru demararea, continuarea si finalizarea obiectivelor de investitii
cum ar fi:

• Construire gradinita si cresa “Colegiul N.V. Karpen”;


• Amenajare spatiu cu destinatie de cresa in incinta Gradinitei
nr.27;
• Construire gradinita si cresa scoala “Nicu Enea”, Calea Romanului nr.144;
• Construire cresa Centrul bugetar “Mihai Dragan”;
• Modernizare si reabilitare Colegiul “Grigore Antipa”, aplicatie POR;
• Construire sala de sport – Scoala “Domnita Maria”;
• Modernizare ateliere Colegiul “Grigore Antipa”;
• Construire corp nou si modernizare cladire Gradinita nr.18;
• Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice cladiri publice
(Reabilitare termica) Colegiul National "George Apostu" Municipiul Bacau;
• Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale "Alecu Russo", Municipiul
Bacau;
• Modernizare si reabilitare Colegiul “N.V.Karpen”;
• Amenajarea si utilarea spatiilor din curtea Scolii nr.10, Mihai Dragan, Colegiul V.
Alecsandri, Colegiul Anghel Saligny, Colegiul Ferdinand, Colegiul Gheorghe
Vranceanu, Colegiul Ion Ghica, Gradinita nr.24;
• Construire Centru Administrativ integrat;
• Construire Spital Municipal;
• Construire cladire cu destinatie spalatorie, arhiva si birouri administrative -
Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau;
• Constructie cladire destinata pacientilor ce beneficiaza de internare de zi si birouri
administrativ -Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau;
• Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului Spitalului de
Pneumoftiziologie Bacau, aplicatie POR;
• Construire spatii necesare functionarii SMURD;
• Reabilitare si modernizarea cabinetelor medicale;
• Reabilitare PT 64 Si PT 14, cu destinatia de centru medical;
• Construire Stadion Municipal Bacau, str. General Stefan Guse nr.2-4;
• Reabilitare si modernizare Baza Sportiva “Lucretiu Avram”;
• Reabilitare si modernizare Parc Cancicov;
• Reabilitare si modernizare Parc Gheraiesti;
• Amenajare Pepiniera Gheraiesti;
• Reabilitare si modernizare “Insula de Agrement”;
• Crearea unei infrastructuri suport de incubare a afacerilor "Hub pentru tineret" -
Cinema Orizont, aplicatie POR;
• Reabilitarea si modernizarea ansamblului “Hotel Central” si “Teatrul Bacovia”;
• Reabilitare “Casa Rafaila”;
• Amenajare locuri de joaca pentru copii: Parc Catedrala, str. Cornisa Bistritei, str.
Toamnei, ANL 50 bis, ANL Letea nr.32;
• Modernizare si reabilitare Cresa nr.3, aplicatie POR;
• Modernizare si reabilitare Cresa nr.9, aplicatie POR;
• Modernizarea unei mari parti a sistemului de iluminat public stradal din
Municipiul Bacau;
• Construire Parc Industrial - LTE si infrastructura rutiera;
• Construire platforme subterane pentru colectarea selectiva a deseurilor urbane si
instalarea de sisteme inteligente de colectare selectiva a deseurilor stradale -
SF/DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, alte taxe;
• Inchidere celula 1 – Depozit deseuri;
• Realizarea statiei de demanganizare Gheraiesti Bacau si a fronturilor de captare;
• Consolidare /amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a conductei de
aductiune Valea Uzului Bacau, zona Masotea, comuna Ardeoani;
• Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la rezervoarele Barati;
• Dezvoltarea pietei de energie termica- etapa III - Racordarea la SACET a
Spitalului Judetean Bacau si a Colegiului Economic "- Racordarea Spitalului
Judetean Bacau ;
• Modernizarea grupului de cogenerare de 14 MWe din cadrul SACET Bacau;
• Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al Municipiului Bacau;
• Construire strada Siretului, et.II;
• Construire strada Salciei;
• Construire strada Prelungirea Bradului nr. 101-103;
• Construire strada Corbului;
• Construire, reabilitare si modernizare strazi, retele apa, canalizari;
• Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport
public local şi a deplasărilor cu bicicleta , aplicatie POR;
• Modernizarea staţiilor de transport public , aplicatie POR;;
• Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – Aeroport, aplicatie POR; ;
• Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - Șerbănești , aplicatie POR;
• Traseu biciclete – semicircular – Mioritei, aplicatie POR;
• Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Inot -
Universitatea Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului), aplicatie POR ;
• Coridor pentru deplasare nemotorizata Centru- Gara Bacau-Cartier CFR Sala
polivalenta, aplicatia POR ;
• Reamenajarea strazii Prieteniei din cartierul Miorita pe modelul zona rezidentiala
(home-zone), aplicatie POR ;
• Coridor pentru deplasari nemotorizate pentru agrement : Centru-Insula de
Agrement-Letea Veche, aplicatie POR ;
• Ameliorarea conectivitatii intre Bacau si Letea Veche prin crearea unei legaturi
rutiere (inclusiv pietonale si ciclabile) intre Str. Milcov si retea stradala Letea
Veche ;
• Parcare colectiva rezidentiala de tip "smart parking" in cartierul Bistrita Lac –
Resistematizare ;
• Parcare str.9 Mai - Bdul Unirii – Resistematizare ;
• Parcare strada Marasesti nr.12-18 - Resistematizare ;
• Modernizare Zona Pod Narcisa ;
• Proiect integrat « Amenajare Parcari », in locul bateriilor de garaje : strada Carpati
nr.10 ; strada Mioritei-Bradului-Tipografilor ; strada Stefan cel Mare (Gepex) ;
strada Martir Horia-Ardealului-Mioritei ;

2. Cheltuieli de capital pentru alte cheltuieli de investitii – mijloace fixe, documentatii de avizare
a lucrarilor de inteventii, studii de fezabilitate, expertize tehnice etc.
Sursele de finantare pentru cheltuielilor de capital pentru anul 2021 sunt asigurate din:bugetul
local, credit bancar intern, credit bancar extern, buget de stat, transfer de la alte autoritati si fonduri
europene.

Excedentul anual al bugetului local, rezultat la incheierea exercitiului bugetar, dupa efectuarea
regularizarilor in limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat se utilizeaza
pentru :
a)rambursarea eventualelor imprumuturi restante, plata dobanzilor, comisioanelor, spezelor si
altor costuri aferente acestora;
b) pentru sectiunea de dezvoltare .
Excedentul utilizat in anul 2021 pentru sectiunea de dezvoltare este in valoare de 18.858,56 mii
lei repartizat pe obiectivele de investitii noi si in continuare conform Programului de investitii al
municipiului Bacau .
Fata de cele aratate rog autoritatea deliberativa sa aprobe proiectul de hotarare in forma prezentata

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU


LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU
ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROIECT AVIZAT
SECRETARUL GENERAL AL
MUNICIPIULUI BACAU
NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli şi a Programul de investiţii pe
anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii
trei ani
Nr.128441 din 15. 04. 2021

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


Avand in vedere:
- Referatul Directiei Economice si Directiei Tehnice nr.128434 din 15.04.2021 de
aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2021
si urmatorii trei ani, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau;
- Expunerea de motive al primarului Municipiului Bacau, la proiectul de hotarare
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pe
anul 2021 si urmatorii trei ani, ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, nr.
128438 din 15.04.2021;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si
cheltuieli si Programul de investitii pe anul 2021, si urmatorii trei ani, ale Consiliului
Local al Municipiului Bacau nr.128464 din 15.04.2021;
- Prevederile art.19(1) lit. «a» din Legea nr.273/2006 privind finantele publice
locale cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Prevederile Legii nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021;
- Prevederile Legii nr.16/2021 privind asigurarile sociale de stat pe anul 2021;
- Prevederile art.140 alin.1 si alin.3; art.154 alin.1; art.196 alin.1 lit.”a”; art.197
alin.1; art.243 alin.1 lit.”a” si lit.”b” din OUG 57/2019 privind Codul
administrativ , republicat si ulterior modificat;
In baza dispozitiilor articolului 129(2) litera “b“ alin.(4) litera «a» si
Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE :

Art. 1: Se aproba Bugetul general consolidat al Municipiul Bacau pe anul 2021 la partea
de venituri in suma de 564.188,46 mii lei si la partea de cheltuieli in suma de 568.294,71
mii lei parte integranta din prezenta hotarare,

Art. 2 Se aproba Bugetul local al Municipiului Bacau in suma de 448.628,6 mii lei,
conform Anexei 1A, pe cele doua sectiuni : de functionare in suma de 315.235,49 mii
lei, conform Anexa 1A1 si de dezvoltare in suma de 133.393,11mii lei, conform Anexei
1A2. parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Se aproba Bugetul Institutiilor Publice si activitatilor finantate integral sau partial
din venituri proprii pe anul 2021 in suma de 82.705,93 mii lei, conform Anexei 1B, pe
cele doua sectiuni de functionare in suma de 78.382,83 mii lei , conform Anexa 1B1 si pe
sectiunea de dezvoltare in suma de 4.323,1 mii lei, conform Anexei 1B2 parte integranta
din prezenta hotarare,

Art.4. Se aproba Bugetul Creditelor interne pe anul 2021 in suma de 8.853,93 mii lei,
conform Anexei 1C, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Se aproba Bugetul Creditelor externe pe anul 2021 in suma de 6.000 mii lei,
conform Anexei 1D, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Se aproba Programul de investitii al Municipiului Bacau pe anul 2021 si


urmatorii trei ani, conform Anexelor 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M si
Anexa 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.7 Se aproba utilizarea excedentului bugetului local din anii precedenti in valoare
de 18.858,56 mii lei pentru cheltuieli de capital la sectiunea de dezvoltare
conform Programului de investitii al Municipiului Bacau pe anul 2021.

Art.8 Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prevederile prezentei


hotarari prin Directia Economica si Directia Tehnica .
Art.9 Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacau prezenta hotarare se comunica
in termen legal Institutiei Prefectului- Judetul Bacau pentru verificarea legalitatii.

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU-VIZITEU

Nr. Din 2019


Red. Z.M/Tehnored T.A
EX1
Ds. nr.XXI-13
ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARIA MUNICIPIULUI BACAU
DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 128464 din 15.04.2021

Raport al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al


primarului la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri şi
cheltuieli şi a Programul de investiţii pe anul 2021, ale Consiliului Local al
Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si


Programului de investitii pe anul 2021 si urmatorii trei ani ale Consiliului Local al
Municipiului Bacau, respecta prevederile Legii bugetului de stat nr.15/2021 pentru
anul 2021, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, a Legii nr.16/2021 privind asigurarile sociale de stat pentru
anul 2021 si urmareste asigurarea legalitatii in efectuarea platilor la toate capitolele
si titlurile bugetare.
In sensul celor aratate mai sus avizam favorabil acest proiect de hotarare.

DIRECTOR EXECUTIV ECONOMIC


ZAMFIR MARIANA

DIRECTOR EXECUTIV TEHNIC


OLARIU MARIANA

INTOCMIT
SEF BIROU
TURCU AURICA
APROB,
PRIMAR
LUCIAN-DANIEL STANCIU-VIZITEU

Nr. 128434 din. 15.04.2021


DIRECTIA ECONOMICA
DIRECTIA TEHNICA

Referat comun al Directiei Economice si Tehnice


la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli
şi a Programul de investiţii pe anul 2021, ale Consiliului Local al Municipiului
Bacău și a prognozei pe următorii trei ani

Proiectul bugetului local s-a elaborat in baza OUG 27/2019 privind codul
administrativ, a Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare, a Legii nr.5/2020 legea bugetului de stat pe anul 2020, a
legilor speciale si a altor acte normative, luand in considerare resursele financiare
avute la dispozitie si a celor care pot fi atrase in viitor.
Proiectul de buget pentru anul 2021 este elaborat in contextul implementarii
unei politici bugetare orientata spre atingerea echilibrului bugetar, utilizarii eficiente
a fondurilor publice si al asigurarii indeplinirii principalelor functii ale administratiei
publice locale:
-administrarea si buna gestiune a bunurilor si fondurilor publice,
-accesarea fondurilor comunitare si derularii programelor de dezvoltare si a
infrastructurii publice si sociale.
In vederea realizarii obiectivelor, prezentul proiect de buget stabileste
volumul si structura veniturilor pe surse.
Potrivit Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare, autoritatile locale au obligatia sa aprobe bugetele locale pe
cele doua sectiuni: sectiunea de functionare (cheltuieli de personal, bunuri si servicii,
dobanzi, subventii, transferuri, asistenta sociala, alte cheltuieli, rambursari de
imprumuturi) respectiv sectiunea de dezvoltare (cheltuieli de capital, proiecte cu
finantare din fonduri externe nerambursabile si posta-aderare si transferuri pentru
cheltuieli de capital) cu venituri si cheltuieli stabilite pentru fiecare sectiune. Din
sursele de finantare se asigura obligatoriu finantarea sectiunii de functionare,
eventual excedentul sectiunii de functionare se utilizeaza pentru finantarea sectiunii
de dezvoltare. Bugetul poate fi aprobat cu deficit pe sectiunea de dezvoltare care se
acopera din excedentul anilor precedenti.
Bugetul de venituri si cheltuieli consolidat este in valoare de 564.188,46
mii lei alocat pe surse de finantare dupa cum urmeaza;
-Bugetul local se stabileste la partea de venituri in suma de 448,628,6 mii lei, iar la
cheltuieli in suma de 467.487,16 mii lei cu un excedent de 18.858,56 mii lei,
- Bugetul Creditelor interne este previzionat in suma de 8.853 mii lei, iar bugetul
Creditelor externe este in suma de 6.000 mii lei.
-Veniturile bugetului activitatilor activitatilor finantate integral sau partial din
venituri proprii si subventii sunt de 82.705,93 mii lei , iar cheltuielile sunt de
85.953,62 mii lei
Veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare se stabilesc in suma de
315.235,49 mii lei
Veniturile sectiunii de dezvoltare se stabilesc in suma de 133.393,11 mii lei, iar
cheltuielile in suma de 152.251,67 mii lei .

La partea de venituri s-au stabilit sursele de venituri in functie de baza legala


a incasarii lor, de nivelul impozitelor, taxelor si tarifelor, frecventa incasarilor,
precum si prevederile legale privind transferurile, cotele si sumele incasate din unele
venituri ale bugetului de stat.
Veniturile bugetului local:
Veniturile bugetului local prognozate a se realiza in anul bugetar 2021 sunt in suma
totala de care se constituie din:
-Veniturile proprii ale bugetului local prognozate a se incasa in cursul anului 2021
sunt in valoare de 304.820,45 mii lei,
Sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor si municipiilor potrivit.art.5 alin(4) lit.b, c,d, e, f,g, h din Legea
nr.15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, repartizate municipiului Bacau in
baza Deciziei nr in suma de 50.047 mii lei si au urmatoarea destinatie:
-finantarea de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru
categoriile de cheltuieli prevazute la art.104 alin(2) lit.b)-d) din Legea educatiei
nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare 16.695 mii lei;
- cheltuielile creselor 904 mii lei;
- finantarea cheltuielilor curente ale caminelor pentru persoane varstnice, potrivit
prevederilor art.18 alin.(5) lit.(c) din Legea nr.17/2000 privind asistenta sociala a
persoanelor varstnice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare suma de
560 mii lei;
- cheltuielile privind invatamantul particular si confesional acreditate precum si
pentru finantarea unitatilor de invatamant autorizate provizoriu 2.794 mii lei.
- cheltuielile cu bursele acordate elevilor suma de 3.111 mii lei ;
-pentru finantarea drepturilor asistentlor personali ai persoanelor cu handicap grav
si indemnizatiile persoanelor cu handicap acordate in baza Legii nr.448/2006, art.42
alin(4) in valoare de 27.445 mii lei
- sume repartizate pentru finantarea ajutorului de incalzire cu lemne, carbuni, si
combustibili petrolieri pentru beneficiarii de ajutor social in suma de 20 mii lei,
-sume repartizate pentru finantarea drepturilor stabilite de Legea 248/2015 privind
plata stimulentelor educationale acordate copiilor proveniti din familii defavorizate
in scopul stimularii participarii in invatamantul prescolar in suma de 28 mii lei;
-sume alocate pentru finantarea drepturilor copiilor cu cerinte educationale speciali,
integrati in inatamantul de masa potrivit art.51 alin (2) din Legea 1/2011 si art.5 alin
(3) lit.h din Legea 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 in suma de 1.284
mii lei,
- cote defalcate din impozitul pe venit potrivit art.6 alin(3) lit.a din Legea nr.15/2021
privind bugetul de stat pe anul 2021, conform adresei AJFPM nr. cod (040201)
suma de 175.894 mii lei.
- sume alocate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale 24.323 mii lei,
Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 in suma de 467.487,16 mii lei sunt
fundamentate, dimensionate si repartizate pe destinatii, respectiv pe actiuni,
activitati, programe, proiecte, obiective se efectueaza in concordanta cu atributiile
care-i revin autoritatii publice locale, cu prioritatile stabilite de acestea in vederea
functionarii si in interesul colectivitatii locale.
De asemenea, dimensionarea cheltuielilor bugetelor locale se efetueaza in
stricta corelare cu posibilitatile reale de incasare a veniturlor bugetelor locale,
estimate a se realiza.
Pentru acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare s-a luat in calcul
excedentul anilor precedenti in suma de 18.858.56 mii lei.
Pentru fundamentarea cheltuielilor de personal s-a luat in calcul statul de functii,
salariul minim pe economie incepand cu luna ianuarie 2021 si coeficienti de
salarizare stabiliti conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din
fonduri plublice.
Porinind de la sumele alocate si veniturile preconizate a se realiza, apreciem
ca fundamentarea bugetului s-a facut tinand cont de principiile realitatii si
echilibrului bugetar, astfel incat activitatea Primariei si a institutiilor subordonate
Consiliului Local al Municipiului Bacau sa se desfasoare in conditii normale.
Pe capitole de cheltuieli bugetul estimat pe anul 2021 se prezinta astfel:

Denumire indicator Cod capitol Program 2021


(mii lei)
Autoritati executive 51.02 54.908,68
Alte servicii publice generale 54.02 6.600,00
Tranzactia privind datoria publica si 55.02 7.816,00
imprumuturi
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 17.372,00
Invatamant 65.02 50.758,85
Sanatate 66.02 24.052,91
Cultura, recreere si religie 67.02 37.770,76
Asigurari si asistenta sociala 68.02 66.032,34
Servicii de dezvoltare publica, locuinte 70.02 17.944,52
Protectia mediului 74.02 87.954,86
Combustibili si energie 81.02 33.039,59
Transporturi 84.02 63.236,65
TOTAL 467.487,16
Sectiunea de Functionare totalizeaza cheltuielile curente de intretinere si
functionare pentru activitatea proprie si unitatile subordonate in suma de 315.235,49
mii lei repartizata pe capitole dupa cum urmeaza :

Denumire indicator- Sectiunea de Cod capitol Program 2021


Functionare (mii lei)
Autoritati executive 51.02 49.625,00
Alte servicii publice generale 54.02 6.469,00
Tranzactia privind datoria publica si 55.02 7.816,00
imprumuturi
Ordine publica si siguranta nationala 61.02 17.322,00
Invatamant 65.02 40.540,13
Sanatate 66.02 8.869,85
Cultura, recreere si religie 67.02 27.355,60
Asigurari si asistenta sociala 68.02 57.596,96
Servicii de dezvoltare publica, locuinte 70.02 16.850,95
Protectia mediului 74.02 57.915,00
Combustibili si energie 81.02 13.300,00
Transporturi 84.02 11.575,00
TOTAL 315.235,49
Sectiunea de Dezvoltare cuprinde cheltuielile de capital si proiectele cu
finantare externa nerambursabila prognozate pentru anul 2021 si utilizeaza
excedentul bugetului local in valoare de 18.858,56 mii lei, conform Programului de
investitii si repartizat pe capitole bugetare dupa cum urmeaza:

Denumire indicator- Sectiunea de Cod capitol Program


Dezvoltare 2021
(mii lei)
Autoritati executive 51.02 5.283,68
Alte servicii publice generale 54.02 131,00
Ordine publica si siguranta nationala 61.02
50,00
Invatamant 65.02 10.218,72
Sanatate 66.02 15.183,06
Cultura, recreere si religie 67.02 10.415,16
Asigurari si asistenta sociala 68.02 8.435,38
Servicii de dezvoltare publica, locuinte 70.02 1.093,57
Protectia mediului 74.02 30.039,86
Combustibili si energie 81.02 19.739,59
Transporturi 84.02 51.661,65
TOTAL 152.251,67

Sinteza bugetului local dataliata la venituri pe capitole si subcapitole, iar la


capitole pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole precum si alineate si paragrafe
dupa caz, este prevazuta in anexele:
Anexa 1A -Bugetul Local
Anexa 1A1-Sectiunea de Functionare,
Anexa 1A2- Sectiunea de Dezvoltare
Anexa 1B- Veniturii proprii si Subventii
Anexa 1B1-. Veniturii proprii si Subventii-Sectiunea de Functionare
Anexa 1B2- Veniturii proprii si Subventii-Sectiunea de Dezvoltare
Anexa 1C-Credite interne
Anexa 1D-Credite externe
Programul de investitii pe anul 2021 este detaliat pe obiective de investitii
conform anexelor 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N,2O,2P si
Anexa 3.
Avand in vedere ca este indeplinita procedura privind
asigurarea transparentei decizionale in administratia publica, potrivit actelor
normative in vigoare, a fost elaborat proiectul de buget alaturat pe care il
supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Bacau.

DIRECTOR ECONOMIC
ZAMFIR MARIANA

SEF SERVICIU INVESTITII


CHINDRUS ROMICA

SEF BIROU EVIDENTA


INTOCMIT
SI CHELTUIELI BUGETARE
TURCU AURICA
JUDETUL BACAU
ANEXA 1A LA HOTARAREA NR DIN

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 448.628,60 127.413,04 102.376,55 115.382,16 103.456,85 499.452,56 379.068,67 358.311,19

000202 I. VENITURI CURENTE 381.653,87 118.992,42 86.959,00 92.654,16 83.048,29 342.636,00 352.563,00 357.586,19

000302 A. VENITURI FISCALE 322.763,00 98.294,00 74.234,00 80.013,00 70.222,00 294.857,00 302.394,00 305.259,99

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 176.456,00 50.205,00 42.103,00 42.103,00 42.045,00 183.192,00 183.754,00 183.599,00

030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

din capital de la persoane fizice 176.456,00 50.205,00 42.103,00 42.103,00 42.045,00 183.192,00 183.754,00 183.599,00

0302 IMPOZIT PE VENIT 562,00 155,00 155,00 155,00 97,00 422,00 443,00 465,00

030218 Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 562,00 155,00 155,00 155,00 97,00 422,00 443,00 465,00

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT 175.894,00 50.050,00 41.948,00 41.948,00 41.948,00 182.770,00 183.311,00 183.134,00

040201 Cote defalcate din impozitul pe

venit 175.894,00 50.050,00 41.948,00 41.948,00 41.948,00 182.249,00 182.771,00 182.597,00

040204 Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale 521,00 540,00 537,00

070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 50.269,00 25.963,00 10.275,00 6.928,00 7.103,00 34.466,00 40.383,00 42.362,99

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 50.269,00 25.963,00 10.275,00 6.928,00 7.103,00 34.466,00 40.383,00 42.362,99

070201 Impozit si taxa pe cladiri 38.824,00 20.768,00 7.711,00 5.167,00 5.178,00 24.566,00 29.551,00 30.999,99

070202 Impozit si taxa pe teren 7.314,00 3.704,00 1.559,00 886,00 1.165,00 5.200,00 5.702,00 5.982,00

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru 2.285,00 880,00 505,00 450,00 450,00 2.400,00 2.627,00 2.756,00

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 1.846,00 611,00 500,00 425,00 310,00 2.300,00 2.503,00 2.625,00

100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 93.506,00 21.094,00 21.356,00 30.482,00 20.574,00 74.675,00 75.607,00 76.518,00

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 77.317,00 12.983,00 17.713,00 28.121,00 18.500,00 60.467,00 60.689,00 60.868,00

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti 50.047,00 12.246,00 11.960,00 12.844,00 12.997,00 55.955,00 56.478,00 56.996,00

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 24.323,00 5.016,00 14.540,00 4.767,00 1.528,00 1.227,00 888,00

110209 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finantarea invatamantului particular

si a celui confesional 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00 2.984,00 2.984,00 2.984,00

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 296,00 92,00 90,00 61,00 53,00 138,00 145,00 152,00

150201 Impozit pe spectacole 163,00 52,00 50,00 31,00 30,00 138,00 145,00 152,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 2 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
150250 Alte taxe pe servicii specifice 133,00 40,00 40,00 30,00 23,00

1602 TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI 15.893,00 8.019,00 3.553,00 2.300,00 2.021,00 14.070,00 14.773,00 15.498,00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 14.080,00 7.494,00 3.000,00 1.900,00 1.686,00 12.315,00 12.931,00 13.565,00

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licente si autorizatii de functionare 1.813,00 525,00 553,00 400,00 335,00 1.755,00 1.842,00 1.933,00

180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.532,00 1.032,00 500,00 500,00 500,00 2.524,00 2.650,00 2.780,00

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.532,00 1.032,00 500,00 500,00 500,00 2.524,00 2.650,00 2.780,00

180250 Alte impozite si taxe 2.532,00 1.032,00 500,00 500,00 500,00 2.524,00 2.650,00 2.780,00

290002 C. Venituri nefiscale 58.890,87 20.698,42 12.725,00 12.641,16 12.826,29 47.779,00 50.169,00 52.326,20

300002 C1. Venituri din proprietate 10.768,00 4.026,00 3.050,00 2.500,00 1.192,00 11.167,00 11.725,00 12.299,00

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 10.768,00 4.026,00 3.050,00 2.500,00 1.192,00 11.167,00 11.725,00 12.299,00

300201 Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome 49,00 49,00 63,00 66,00 69,00

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 10.569,00 3.877,00 3.000,00 2.500,00 1.192,00 11.104,00 11.659,00 12.230,00

30020530 Alte venituri din concesiuni si inchi-

rieri de catre institutiile publice 10.569,00 3.877,00 3.000,00 2.500,00 1.192,00 11.104,00 11.659,00 12.230,00

300250 Alte venituri din proprietate 150,00 100,00 50,00

330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 48.122,87 16.672,42 9.675,00 10.141,16 11.634,29 36.612,00 38.444,00 40.027,20

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 9.188,00 2.455,00 2.310,00 2.232,00 2.191,00 8.516,00 8.942,00 9.080,20

330208 Venituri din prestari de servicii 8.119,00 2.072,00 2.000,00 2.017,00 2.030,00 8.019,00 8.420,00 8.832,00

330210 Contributia parintilor sau sustinatorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese 451,00 150,00 150,00 100,00 51,00 180,00 189,00 198,00

330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despagubiri 63,00 33,00 10,00 10,00 10,00 16,00 17,00 17,00

330250 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 555,00 200,00 150,00 105,00 100,00 301,00 316,00 33,20

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 215,00 70,00 65,00 45,00 35,00 212,00 222,00 233,00

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 215,00 70,00 65,00 45,00 35,00 212,00 222,00 233,00

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 7.868,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 1.668,00 6.761,00 7.100,00 7.448,00

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale 2.300,00 700,00 700,00 500,00 400,00 1.907,00 2.003,00 2.101,00

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 5.568,00 1.500,00 1.300,00 1.500,00 1.268,00 4.854,00 5.097,00 5.347,00

3602 DIVERSE VENITURI 30.704,45 11.800,00 5.300,00 5.864,16 7.740,29 21.123,00 22.180,00 23.266,00

360206 Taxe speciale 29.864,16 11.500,00 5.000,00 5.864,16 7.500,00 17.576,00 18.455,00 19.359,00

360250 Alte venituri 840,29 300,00 300,00 240,29 3.547,00 3.725,00 3.907,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 3 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 147,42 147,42

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -66.419,38 -14.867,86 -22.335,77 -25.377,86 -3.837,89

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 66.419,38 14.867,86 22.335,77 25.377,86 3.837,89

370250 Alte transferuri voluntare 147,42 147,42

390002 II. Venituri din capital 631,00 401,00 130,00 100,00 659,00 692,00 725,00

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 631,00 401,00 130,00 100,00 659,00 692,00 725,00

390201 Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 1,00 1,00

390203 Venituri din vanzarea locuintelor

construite din fondurile statului 300,00 300,00

390210 Depozite speciale pentru constructii

de locuinte 330,00 100,00 130,00 100,00 659,00 692,00 725,00

410002 IV. Subventii 18.926,41 4.514,47 8.362,20 3.418,00 2.631,74 20.300,48 3.355,78

420002 Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice 18.926,41 4.514,47 8.362,20 3.418,00 2.631,74 20.300,48 3.355,78

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 18.926,41 4.514,47 8.362,20 3.418,00 2.631,74 20.300,48 3.355,78

420201 Programul Termoficare 1.800,00 1.800,00

42020101 Sume alocate de la bugetul de stat pentru

Programul Termoficare 1.800,00 1.800,00

420214 Finantarea unor cheltuieli de capital

ale unitatilor de invatamant

preuniversitar 41,00 41,00

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni, combustibil petrolieri 1,00 1,00

420265 Finantarea programului National de

Dezvoltare Locala 9.298,28 4.300,00 4.998,28

420269 Subventii de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020 7.786,13 213,47 1.522,92 3.418,00 2.631,74 20.300,48 3.355,78

4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 47.417,32 3.505,15 7.055,35 19.180,00 17.676,82 135.857,08 22.457,89

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 41.784,82 2.279,15 5.443,85 16.385,00 17.676,82 135.857,08 22.457,89

48020101 Sume primite in contul platilor efectuate


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 4 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
in anul curent 41.243,67 2.138,00 5.043,85 16.385,00 17.676,82 135.857,08 22.457,89

48020102 Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori 541,15 141,15 400,00

480202 Fondul Social European(FSE) 5.632,50 1.226,00 1.611,50 2.795,00

48020201 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 5.525,50 1.119,00 1.611,50 2.795,00

48020202 Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori 107,00 107,00

4990 VENITURI PROPRII 304.820,45 106.263,00 69.246,00 64.663,16 64.648,29 282.828,00 292.566,00 297.443,19

5002 TOTAL CHELTUIELI 467.487,16 120.073,36 152.219,88 111.720,06 83.473,86 499.452,56 379.068,67 358.311,19

01 CHELTUIELI CURENTE 355.045,52 106.182,82 100.972,24 80.842,00 67.048,46 416.635,37 297.194,14 270.650,06

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78.314,22 21.609,82 21.024,80 19.887,80 15.791,80 80.220,10 82.330,30 84.502,30

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126.291,93 43.252,58 38.368,45 25.907,90 18.763,00 129.149,21 133.100,27 129.431,76

30 TITLUL III DOBANZI 7.245,00 1.765,00 1.957,00 1.667,00 1.856,00 8.342,00 8.759,00 9.188,00

40 TITLUL IV SUBVENTII 5.000,00 5.000,00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500,00 500,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 35.491,10 11.053,20 10.312,70 7.566,40 6.558,80 37.454,50 39.795,90 40.477,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 21.359,79 11.887,00 7.619,79 937,00 916,00 4.242,00 5.559,00 5.123,00

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 17.702,62 6.671,62 5.275,00 4.194,00 1.562,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 55.039,83 3.733,00 9.753,27 20.245,00 21.308,56 156.612,56 26.289,67 500,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 7.796,03 670,60 6.561,23 286,90 277,30 615,00 1.360,00 1.428,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 84.674,80 6.940,70 43.918,34 24.048,76 9.767,00 54.610,19 52.457,53 56.998,13

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 84.674,80 6.940,70 43.918,34 24.048,76 9.767,00 54.610,19 52.457,53 56.998,13

79 OPERATIUNI FINANCIARE 27.817,00 7.000,00 7.329,30 6.829,30 6.658,40 28.207,00 29.417,00 30.663,00

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI 500,00 500,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 27.317,00 7.000,00 6.829,30 6.829,30 6.658,40 28.207,00 29.417,00 30.663,00

84 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -50,16 -50,16

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -50,16 -50,16

510002 Partea I-a Servicii publice generale 69.324,68 20.495,10 19.697,08 15.128,40 14.004,10 66.482,81 69.807,47 73.226,06

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 54.908,68 15.763,00 15.874,48 12.241,30 11.029,90 50.228,00 52.738,00 55.321,00

01 CHELTUIELI CURENTE 29.526,72 9.463,00 8.280,22 6.412,00 5.371,50 23.233,00 24.394,00 25.588,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.286,00 5.162,00 5.057,00 5.155,00 4.912,00 18.518,00 19.442,00 20.397,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 5 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
1001 Cheltuieli salariale in bani 19.896,00 5.012,00 4.957,00 5.065,00 4.862,00 17.838,00 18.728,00 19.648,00

100101 Salarii de baza 18.211,00 4.500,00 4.460,00 4.711,00 4.540,00 16.203,00 17.013,00 17.847,00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii 484,00 121,00 121,00 121,00 121,00 460,00 483,00 507,00

100113 Drepturi de delegare 13,00 7,00 4,00 1,00 1,00 11,00 11,00 12,00

100117 Indemnizatii de hrana 798,00 184,00 182,00 232,00 200,00 705,00 740,00 777,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 390,00 200,00 190,00 459,00 481,00 505,00

1003 Contributii 390,00 150,00 100,00 90,00 50,00 403,00 423,00 444,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 390,00 150,00 100,00 90,00 50,00 403,00 423,00 444,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.842,00 2.256,00 2.059,50 1.112,00 414,50 4.548,00 4.777,00 5.008,00

2001 Bunuri si servicii 3.352,00 1.211,00 1.105,00 775,00 261,00 3.012,00 3.163,00 3.317,00

200101 Furnituri de birou 250,00 100,00 100,00 50,00 228,00 239,00 251,00

200102 Materiale pentru curatenie 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 22,00 23,00 24,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 430,00 150,00 130,00 100,00 50,00 289,00 304,00 319,00

200104 Apa, canal si salubritate 40,00 15,00 15,00 10,00 23,00 24,00 25,00

200106 Piese de schimb 235,00 100,00 80,00 55,00 211,00 222,00 232,00

200107 Transport 26,00 21,00 5,00 13,00 13,00 14,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 930,00 315,00 315,00 150,00 150,00 734,00 771,00 808,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.401,00 500,00 450,00 400,00 51,00 1.492,00 1.567,00 1.644,00

2002 Reparatii curente 40,00 40,00 13,00 14,00 14,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00

200404 Dezinfectanti 11,00 11,00 12,00 12,00 13,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100,00 19,00 81,00 47,00 50,00 52,00

200530 Alte obiecte de inventar 100,00 19,00 81,00 47,00 50,00 52,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 26,00 25,00 1,00 2,00 2,00 2,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 24,00 24,00 2,00 2,00 2,00

200602 Deplasari in strainatate 2,00 1,00 1,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 30,00 15,00 15,00 8,00 8,00 9,00

2012 Consultanta si expertiza 879,00 230,00 369,00 200,00 80,00 264,00 277,00 290,00

2013 Pregatire profesionala 20,00 10,00 10,00 2,00 2,00 2,00

2014 Protectia muncii 10,00 5,00 5,00 6,00 7,00 7,00

2030 Alte cheltuieli 1.374,00 690,00 473,50 137,00 73,50 1.182,00 1.242,00 1.302,00

203001 Reclama si publicitate 307,00 150,00 150,00 7,00 108,00 114,00 119,00

203002 Protocol si reprezentare 111,50 40,00 40,00 20,00 11,50

203004 Chirii 432,00 150,00 110,00 110,00 62,00 550,00 578,00 606,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 523,50 350,00 173,50 524,00 550,00 577,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 6 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 3.218,72 2.000,00 1.118,72 100,00

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.218,72 2.000,00 1.118,72 100,00

580201 Finantarea nationala 470,67 215,00 240,67 15,00

580202 Finantarea externa nerambursabila 2.667,13 1.785,00 797,13 85,00

580203 Cheltuieli neeligibile 80,92 80,92

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00 167,00 175,00 183,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00 167,00 175,00 183,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.064,96 300,00 1.764,96 2.788,00 2.927,00 3.070,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.064,96 300,00 1.764,96 2.788,00 2.927,00 3.070,00

7101 Active fixe 2.064,96 300,00 1.764,96 2.788,00 2.927,00 3.070,00

710101 Constructii 50,00 50,00 567,00 595,00 624,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 60,06 60,06 58,00 61,00 64,00

710130 Alte active fixe 1.954,90 189,94 1.764,96 2.163,00 2.271,00 2.382,00

79 OPERATIUNI FINANCIARE 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40 24.207,00 25.417,00 26.663,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40 24.207,00 25.417,00 26.663,00

8102 Rambursari de credite interne 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40 24.207,00 25.417,00 26.663,00

810205 Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40 24.207,00 25.417,00 26.663,00

510201 Autoritati executive si legislative 54.908,68 15.763,00 15.874,48 12.241,30 11.029,90 50.228,00 52.738,00 55.321,00

51020103 Autoritati executive 54.908,68 15.763,00 15.874,48 12.241,30 11.029,90 50.228,00 52.738,00 55.321,00

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 6.600,00 2.480,10 1.805,60 1.217,10 1.097,20 7.651,81 8.036,47 8.430,06

01 CHELTUIELI CURENTE 6.544,00 2.424,10 1.805,60 1.217,10 1.097,20 7.620,81 8.013,47 8.406,06

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.757,50 1.030,60 929,60 909,60 887,70 4.700,10 4.934,20 5.177,30

1001 Cheltuieli salariale in bani 3.655,50 1.004,60 903,60 883,60 863,70 4.521,10 4.747,20 4.981,30

100101 Salarii de baza 3.384,00 921,00 821,00 821,00 821,00 4.205,00 4.415,00 4.633,00

100113 Drepturi de delegare 3,00 2,00 1,00 1,10 1,21 0,30

100117 Indemnizatii de hrana 186,50 50,60 50,60 42,60 42,70 227,00 238,00 250,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 82,00 31,00 31,00 20,00 88,00 93,00 97,00

1003 Contributii 102,00 26,00 26,00 26,00 24,00 103,00 107,00 112,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 102,00 26,00 26,00 26,00 24,00 103,00 107,00 112,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.035,50 509,50 407,00 98,50 20,50 1.630,71 1.714,27 1.796,76

2001 Bunuri si servicii 418,50 232,00 108,50 57,50 20,50 550,73 578,46 606,98

200101 Furnituri de birou 44,50 22,50 12,00 5,00 5,00 52,80 56,00 58,20

200102 Materiale pentru curatenie 20,00 6,00 6,00 6,00 2,00 4,00 5,00 5,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 128,00 95,00 23,00 10,00 161,00 169,00 177,00

200104 Apa, canal si salubritate 46,00 23,00 13,00 5,00 5,00 17,30 17,70 19,00

200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 12,50 2,50 8,30 8,60 8,80


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 7 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
200106 Piese de schimb 10,50 5,50 3,00 2,00 0,53 0,56 1,58

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 52,00 18,00 16,00 14,00 4,00 61,20 64,40 67,60

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 41,50 18,00 13,00 10,50 43,00 45,00 47,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 61,00 31,50 20,00 5,00 4,50 202,60 212,20 222,80

2002 Reparatii curente 53,00 33,00 20,00 5,20 6,30 6,50

2004 Medicamente si materiale sanitare 24,00 12,00 8,00 4,00 7,00 7,00 7,00

200402 Materiale sanitare 6,00 4,00 2,00

200404 Dezinfectanti 18,00 8,00 6,00 4,00 7,00 7,00 7,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 32,00 17,00 15,00 12,10 13,20 13,30

200530 Alte obiecte de inventar 32,00 17,00 15,00 12,10 13,20 13,30

2006 Deplasari, detasari, transferari 13,00 13,00 3,20 3,35 3,50

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12,00 12,00 2,10 2,20 2,30

200602 Deplasari in strainatate 1,00 1,00 1,10 1,15 1,20

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 0,50 0,50 0,53 0,56 0,58

2012 Consultanta si expertiza 2,00 2,00 6,10 7,20 7,30

2013 Pregatire profesionala 10,00 10,00

2014 Protectia muncii 7,00 5,00 2,00 3,05 3,10 3,20

2030 Alte cheltuieli 475,50 185,00 253,50 37,00 1.042,80 1.095,10 1.148,40

203001 Reclama si publicitate 3,50 2,00 1,50 2,60 2,80 2,90

203003 Prime de asigurare non-viata 5,00 3,00 2,00 5,20 5,30 5,50

203004 Chirii 60,00 60,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 407,00 180,00 190,00 37,00 1.035,00 1.087,00 1.140,00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500,00 500,00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale 500,00 500,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.140,00 300,00 460,00 200,00 180,00 1.258,00 1.332,00 1.397,00

5501 A. Transferuri interne 1.140,00 300,00 460,00 200,00 180,00 1.258,00 1.332,00 1.397,00

550118 Alte transferuri curente interne 1.140,00 300,00 460,00 200,00 180,00 1.258,00 1.332,00 1.397,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 75,00 75,00

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 75,00 75,00

580101 Finantarea nationala 11,25 11,25

580102 Finantarea externa nerambursabila 63,75 63,75

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36,00 9,00 9,00 9,00 9,00 32,00 33,00 35,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 8 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 36,00 9,00 9,00 9,00 9,00 32,00 33,00 35,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56,00 56,00 31,00 23,00 24,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56,00 56,00 31,00 23,00 24,00

7101 Active fixe 56,00 56,00 31,00 23,00 24,00

710101 Constructii 50,00 50,00

710130 Alte active fixe 6,00 6,00 31,00 23,00 24,00

540205 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale 500,00 500,00

540210 Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor 3.649,00 1.254,00 931,50 776,00 687,50 5.309,00 5.566,00 5.838,00

540250 Alte servicii publice generale 2.451,00 726,10 874,10 441,10 409,70 2.342,81 2.470,47 2.592,06

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI 7.816,00 2.252,00 2.017,00 1.670,00 1.877,00 8.603,00 9.033,00 9.475,00

01 CHELTUIELI CURENTE 7.816,00 2.252,00 2.017,00 1.670,00 1.877,00 8.603,00 9.033,00 9.475,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 571,00 487,00 60,00 3,00 21,00 261,00 274,00 287,00

2024 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor 571,00 487,00 60,00 3,00 21,00 261,00 274,00 287,00

202401 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe 541,00 484,00 57,00 241,00 253,00 265,00

202402 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne 30,00 3,00 3,00 3,00 21,00 20,00 21,00 22,00

30 TITLUL III DOBANZI 7.245,00 1.765,00 1.957,00 1.667,00 1.856,00 8.342,00 8.759,00 9.188,00

3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 6.741,00 1.765,00 1.718,00 1.667,00 1.591,00 8.342,00 8.759,00 9.188,00

300101 Dobanzi aferente datoriei publice

interne directe 6.741,00 1.765,00 1.718,00 1.667,00 1.591,00 8.342,00 8.759,00 9.188,00

3002 Dobanzi aferente datoriei publice

externe 504,00 239,00 265,00

300202 Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite 504,00 239,00 265,00

600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si

siguranta nationala 17.372,00 5.365,90 4.521,10 4.320,10 3.164,90 21.595,00 22.674,00 23.786,00

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 17.372,00 5.365,90 4.521,10 4.320,10 3.164,90 21.595,00 22.674,00 23.786,00

01 CHELTUIELI CURENTE 17.322,00 5.315,90 4.521,10 4.320,10 3.164,90 21.595,00 22.674,00 23.786,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 257,00 58,10 68,20 68,20 62,50 192,00 201,10 210,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 249,00 56,10 66,20 66,20 60,50 186,00 194,00 204,00

100101 Salarii de baza 231,10 50,80 62,00 62,00 56,30 172,00 180,00 189,00

100117 Indemnizatii de hrana 16,90 4,30 4,20 4,20 4,20

100130 Alte drepturi salariale in bani 1,00 1,00

1003 Contributii 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00 4,00 4,10 5,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 9 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.281,00 1.857,90 1.270,00 1.109,00 44,10 7.338,50 7.000,00 6.553,00

2001 Bunuri si servicii 3.178,90 1.088,90 1.047,00 1.012,00 31,00 7.244,00 7.000,00 6.537,00

200101 Furnituri de birou 22,00 7,00 6,00 5,00 4,00

200102 Materiale pentru curatenie 59,00 29,00 25,00 5,00 1,00 2,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 40,00 30,00 10,00 26,00 29,00

200104 Apa, canal si salubritate 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

200105 Carburanti si lubrifianti 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 6,00 6,00 6,00 6,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 3.042,90 1.013,90 1.004,00 1.000,00 25,00 7.211,50 7.000,00 6.500,00

2002 Reparatii curente 40,00 40,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 4,00 4,00

200401 Medicamente 1,00 1,00

200402 Materiale sanitare 3,00 3,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 406,00 177,00 177,00 52,00 93,00 15,00

200530 Alte obiecte de inventar 406,00 177,00 177,00 52,00 93,00 15,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 2,00 1,00 1,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,00 1,00 1,00

2014 Protectia muncii 2,00 2,00

2030 Alte cheltuieli 648,10 545,00 45,00 45,00 13,10

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 648,10 545,00 45,00 45,00 13,10

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00 14.061,50 15.470,90 17.020,00

5101 Transferuri curente 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00 14.061,50 15.470,90 17.020,00

510101 Transferuri catre institutiile publice 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00 14.061,50 15.470,90 17.020,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30 3,00 2,00 3,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50,00 50,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50,00 50,00

7101 Active fixe 50,00 50,00

710101 Constructii 50,00 50,00

610203 Ordine publica 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00 14.061,50 15.470,90 17.020,00

61020304 Politie locala 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00 14.061,50 15.470,90 17.020,00

610205 Protectie civila si protectia contra

incendiilor (protectie civila

nonmilitara) 4.591,00 1.966,90 1.339,10 1.178,10 106,90 7.533,50 7.203,10 6.766,00

650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale 178.614,86 44.794,26 64.037,87 35.833,23 33.949,50 135.900,98 134.527,33 128.813,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 10 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
6502 INVATAMANT 50.758,85 10.120,30 23.932,38 7.571,00 9.135,17 35.276,82 31.551,16 30.705,00

01 CHELTUIELI CURENTE 42.740,30 9.848,80 16.685,33 7.071,00 9.135,17 35.276,82 31.551,16 30.705,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.636,10 8.992,10 9.399,00 5.551,00 6.694,00 26.227,00 26.726,00 27.721,00

2001 Bunuri si servicii 19.361,82 7.224,04 5.345,71 2.554,20 4.237,87 6.000,00 6.000,00 6.000,00

200101 Furnituri de birou 158,50 12,65 55,20 43,35 47,30

200102 Materiale pentru curatenie 671,34 71,33 167,02 226,60 206,39

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 14.232,70 6.309,82 4.012,55 1.149,17 2.761,16

200104 Apa, canal si salubritate 1.047,35 161,60 317,10 281,20 287,45

200107 Transport 144,85 16,21 47,84 37,35 43,45

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 581,69 121,06 154,70 149,05 156,88

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 173,47 41,12 43,80 47,83 40,72

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 2.351,92 490,25 547,50 619,65 694,52 6.000,00 6.000,00 6.000,00

2002 Reparatii curente 4.517,84 212,74 950,30 2.056,65 1.298,15 4.000,00 4.000,00 4.000,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 285,20 92,70 92,50 100,00

200401 Medicamente 2,00 2,00

200402 Materiale sanitare 166,00 43,50 55,50 67,00

200404 Dezinfectanti 117,20 47,20 37,00 33,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 724,96 24,12 288,94 178,40 233,50

200501 Uniforme si echipament 4,50 4,50

200503 Lenjerie si accesorii de pat 40,50 40,50

200530 Alte obiecte de inventar 679,96 24,12 288,94 137,90 229,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 35,31 7,36 8,75 9,25 9,95

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 35,31 7,36 8,75 9,25 9,95

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 9,00 5,00 4,00

2013 Pregatire profesionala 174,10 1,00 72,60 61,50 39,00

2014 Protectia muncii 20,50 5,00 14,50 1,00

2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere 5.477,97 1.521,54 2.624,50 563,70 768,23 7.000,00 7.000,00 7.000,00

2030 Alte cheltuieli 29,40 1,30 5,50 16,30 6,30

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 29,40 1,30 5,50 16,30 6,30

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00 2.984,00 2.984,00 2.984,00

5501 A. Transferuri interne 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00

550163 Finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 11 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.312,00 675,00 428,00 209,00

5702 Ajutoare sociale 1.312,00 675,00 428,00 209,00

570201 Ajutoare sociale in numerar 1.284,00 647,00 428,00 209,00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale

pentru gradinita 28,00 28,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 2.200,17 119,00 230,00 355,00 1.496,17 6.065,82 1.841,16

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 1.987,17 85,00 160,00 295,00 1.447,17 6.065,82 1.841,16

580101 Finantarea nationala 294,18 12,75 22,50 42,75 216,18 909,59 191,21

580102 Finantarea externa nerambursabila 1.667,01 72,25 127,50 242,25 1.225,01

580103 Cheltuieli neeligibile 25,98 10,00 10,00 5,98 1.912,00 566,42

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 213,00 34,00 70,00 60,00 49,00

580201 Finantarea nationala 32,00 5,10 10,50 9,00 7,40

580202 Finantarea externa nerambursabila 181,00 28,90 59,50 51,00 41,60

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.645,03 0,70 5.644,33

5901 Burse 5.412,83 5.412,83

5922 Actiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural 232,20 0,70 231,50

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.018,55 271,50 7.247,05 500,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.018,55 271,50 7.247,05 500,00

7101 Active fixe 8.018,55 271,50 7.247,05 500,00

710101 Constructii 5.846,99 271,50 5.075,49 500,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 30,00 30,00

710130 Alte active fixe 2.141,56 2.141,56

650203 Invatamant prescolar si primar 13.196,04 3.289,70 4.481,63 2.637,15 2.787,56 13.100,00 13.100,00 13.100,00

65020301 Invatamant prescolar 7.772,67 1.864,06 2.789,77 1.588,43 1.530,41 6.800,00 6.800,00 6.800,00

65020302 Invatamant primar 5.423,37 1.425,64 1.691,86 1.048,72 1.257,15 6.300,00 6.300,00 6.300,00

650204 Invatamant secundar 36.065,25 6.760,54 18.066,75 4.920,35 6.317,61 19.192,82 15.467,16 14.621,00

65020401 Invatamant secundar inferior 8.018,82 1.106,24 4.416,90 1.116,48 1.379,20 12.065,82 7.841,16 6.000,00

65020402 Invatamant secundar superior 27.433,48 5.494,10 13.419,25 3.700,55 4.819,58 7.127,00 7.626,00 8.621,00

65020403 Invatamant profesional 612,95 160,20 230,60 103,32 118,83

650205 Invatamant postliceal 177,56 70,06 64,00 13,50 30,00 2.984,00 2.984,00 2.984,00

650250 Alte cheltuieli in domeniul

invatamantului 1.320,00 1.320,00

6602 SANATATE 24.052,91 4.966,10 5.184,85 6.552,86 7.349,10 13.777,16 14.688,17 8.336,00

01 CHELTUIELI CURENTE 13.364,05 3.766,10 3.945,85 3.303,00 2.349,10 13.777,16 14.688,17 8.336,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 12 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
ADMINISTRATIEI PUBLICE 10.639,10 3.416,10 3.291,00 2.203,00 1.729,00 9.665,00 9.911,00 8.336,00

5101 Transferuri curente 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00 8.815,00 8.426,00 8.336,00

510103 Actiuni de sanatate 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00 8.815,00 8.426,00 8.336,00

5102 Transferuri de capital 1.824,10 934,10 890,00

510212 Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale 1.824,10 934,10 890,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 54,85 54,85

5501 A. Transferuri interne 54,85 54,85

550118 Alte transferuri curente interne 54,85 54,85

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 2.670,10 350,00 600,00 1.100,00 620,10 4.112,16 4.777,17

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 2.670,10 350,00 600,00 1.100,00 620,10 4.112,16 4.777,17

580101 Finantarea nationala 528,00 103,00 325,00 100,00 1.146,21 1.359,19

580102 Finantarea externa nerambursabila 1.464,63 240,72 738,19 485,72 2.674,49 3.210,98

580103 Cheltuieli neeligibile 677,47 350,00 256,28 36,81 34,38

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.688,86 1.200,00 1.239,00 3.249,86 5.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 10.688,86 1.200,00 1.239,00 3.249,86 5.000,00

7101 Active fixe 10.688,86 1.200,00 1.239,00 3.249,86 5.000,00

710101 Constructii 9.649,86 998,90 500,00 3.150,96 5.000,00

710130 Alte active fixe 1.039,00 201,10 739,00 98,90

660206 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 23.013,91 4.765,00 4.445,85 6.453,96 7.349,10 13.777,16 14.688,17 8.336,00

66020601 Spitale generale 23.013,91 4.765,00 4.445,85 6.453,96 7.349,10 13.777,16 14.688,17 8.336,00

660250 Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 1.039,00 201,10 739,00 98,90

66025050 Alte institutii si actiuni sanitare 1.039,00 201,10 739,00 98,90

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 37.770,76 9.818,90 15.164,64 6.139,37 6.647,85 28.847,00 30.288,00 31.772,00

01 CHELTUIELI CURENTE 30.529,95 9.355,70 9.112,90 5.413,50 6.647,85 26.423,00 28.460,00 29.854,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.599,60 1.467,00 1.437,00 1.436,00 1.259,60 4.963,00 5.211,00 5.465,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 5.459,60 1.417,00 1.407,00 1.406,00 1.229,60 4.699,00 4.934,00 5.174,00

100101 Salarii de baza 4.831,60 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.105,60 4.185,00 4.394,00 4.609,00

100106 Alte sporuri 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00 32,00 34,00 35,00

100113 Drepturi de delegare 2,00 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 506,00 134,00 134,00 134,00 104,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 80,00 30,00 20,00 20,00 10,00 83,00 87,00 91,00

1002 Cheltuieli salariale in natura 159,00 167,00 175,00

100206 Vouchere de vacanta 159,00 167,00 175,00

1003 Contributii 140,00 50,00 30,00 30,00 30,00 105,00 110,00 116,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 140,00 50,00 30,00 30,00 30,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 13 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.781,00 3.163,60 3.012,20 1.426,10 1.179,10 6.932,00 7.280,00 7.636,00

2001 Bunuri si servicii 6.203,40 2.346,60 1.988,60 918,10 950,10 4.271,00 4.486,00 4.705,00

200101 Furnituri de birou 25,00 15,00 5,00 2,50 2,50 7,00 7,00 8,00

200102 Materiale pentru curatenie 89,00 69,00 10,00 10,00 67,00 71,00 74,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 1.835,00 445,00 385,00 360,00 645,00 1.112,00 1.167,00 1.224,00

200104 Apa, canal si salubritate 570,00 72,50 187,50 242,50 67,50 462,00 486,00 509,00

200105 Carburanti si lubrifianti 1,00 2,00 2,00

200106 Piese de schimb 119,00 30,00 81,00 5,00 3,00 80,00 84,00 88,00

200107 Transport 2,00 2,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 12,40 4,10 3,10 3,10 2,10 8,00 8,00 9,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 3.551,00 1.711,00 1.315,00 295,00 230,00 2.534,00 2.661,00 2.791,00

2002 Reparatii curente 950,00 250,00 400,00 200,00 100,00 851,00 894,00 937,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 163,60 50,00 88,60 25,00 50,00 52,00 55,00

200402 Materiale sanitare 8,60 8,60

200403 Reactivi 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00

200404 Dezinfectanti 150,00 50,00 75,00 25,00 46,00 48,00 51,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 540,00 260,00 180,00 50,00 50,00 262,00 275,00 289,00

200501 Uniforme si echipament 20,00 20,00

200530 Alte obiecte de inventar 520,00 260,00 160,00 50,00 50,00 262,00 275,00 289,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 3,00 3,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3,00 3,00

2013 Pregatire profesionala 8,00 6,00 2,00 2,00 2,00 2,00

2014 Protectia muncii 21,00 7,00 6,00 4,00 4,00 21,00 22,00 23,00

2030 Alte cheltuieli 892,00 250,00 340,00 227,00 75,00 1.475,00 1.549,00 1.625,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 892,00 250,00 340,00 227,00 75,00 1.475,00 1.549,00 1.625,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.071,00 4.238,10 3.839,70 2.221,40 1.771,80 13.728,00 14.414,00 15.121,00

5101 Transferuri curente 12.031,00 4.238,10 3.799,70 2.221,40 1.771,80 13.728,00 14.414,00 15.121,00

510101 Transferuri catre institutiile publice 12.031,00 4.238,10 3.799,70 2.221,40 1.771,80 13.728,00 14.414,00 15.121,00

5102 Transferuri de capital 40,00 40,00

510229 Alte transferuri de capital catre

institutii publice 40,00 40,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 3.134,35 200,00 225,00 300,00 2.409,35 455,00 476,00 500,00

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 3.134,35 200,00 225,00 300,00 2.409,35 455,00 476,00 500,00

580101 Finantarea nationala 1.751,49 115,00 119,94 157,63 1.358,92 6,00 6,00 7,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 14 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
580102 Finantarea externa nerambursabila 1.361,22 85,00 101,07 130,23 1.044,92 20,00 20,00 21,00

580103 Cheltuieli neeligibile 21,64 3,99 12,14 5,51 429,00 450,00 472,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 944,00 287,00 599,00 30,00 28,00 345,00 1.079,00 1.132,00

5911 Asociatii si fundatii 732,00 165,00 567,00 133,00 564,00 592,00

5912 Sustinerea cultelor 90,00 90,00 90,00 412,00 432,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 122,00 32,00 32,00 30,00 28,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.240,81 463,20 6.051,74 725,87 2.424,00 1.828,00 1.918,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7.240,81 463,20 6.051,74 725,87 2.424,00 1.828,00 1.918,00

7101 Active fixe 7.240,81 463,20 6.051,74 725,87 2.424,00 1.828,00 1.918,00

710101 Constructii 1.251,74 200,00 1.051,74 2.296,00 1.694,00 1.777,00

710130 Alte active fixe 5.989,07 263,20 5.000,00 725,87 128,00 134,00 141,00

670203 Servicii culturale 8.127,00 2.156,00 2.180,50 2.777,50 1.013,00 6.778,00 7.117,00 7.465,00

67020304 Institutii publice de spectacole si

concerte 7.748,00 1.982,50 2.067,00 2.718,00 980,50 6.778,00 7.117,00 7.465,00

67020330 Alte servicii culturale 379,00 173,50 113,50 59,50 32,50

670205 Servicii recreative si sportive 29.553,76 7.572,90 12.984,14 3.361,87 5.634,85 21.846,00 22.195,00 23.283,00

67020501 Sport 6.820,00 2.388,60 2.839,70 800,40 791,30 6.950,00 7.297,00 7.656,00

67020502 Tineret 32,00 32,00

67020503 Intretinere gradini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement 22.701,76 5.152,30 10.144,44 2.561,47 4.843,55 14.896,00 14.898,00 15.627,00

670206 Servicii religioase 90,00 90,00 90,00 412,00 432,00

670250 Alte servicii in domenile culturii,

recreeri si religiei 133,00 564,00 592,00

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 66.032,34 19.888,96 19.756,00 15.570,00 10.817,38 58.000,00 58.000,00 58.000,00

01 CHELTUIELI CURENTE 64.877,50 19.939,12 18.551,00 15.570,00 10.817,38 58.000,00 58.000,00 58.000,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33.789,12 9.707,12 10.001,00 8.805,00 5.276,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 33.035,12 9.502,12 9.777,00 8.597,00 5.159,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00

100101 Salarii de baza 28.816,00 8.247,00 8.610,00 7.480,00 4.479,00

100105 Sporuri pentru conditii de munca 510,00 150,00 150,00 150,00 60,00

100106 Alte sporuri 70,00 20,00 20,00 20,00 10,00

100113 Drepturi de delegare 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 3.182,00 793,00 917,00 877,00 595,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 456,12 291,12 80,00 70,00 15,00

1003 Contributii 754,00 205,00 224,00 208,00 117,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 754,00 205,00 224,00 208,00 117,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.754,38 3.237,38 2.511,00 919,00 87,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

2001 Bunuri si servicii 2.123,38 1.251,38 596,00 254,00 22,00

200101 Furnituri de birou 204,00 102,00 51,00 51,00

200102 Materiale pentru curatenie 95,00 30,00 40,00 20,00 5,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 15 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 670,00 500,00 110,00 50,00 10,00

200104 Apa, canal si salubritate 253,00 200,00 25,00 27,00 1,00

200105 Carburanti si lubrifianti 17,00 11,00 6,00

200106 Piese de schimb 41,00 21,00 10,00 10,00

200107 Transport 30,00 20,00 10,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 495,00 209,00 229,00 56,00 1,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 80,00 45,00 25,00 10,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 238,38 113,38 90,00 30,00 5,00

2002 Reparatii curente 120,00 70,00 30,00 15,00 5,00

2003 Hrana 510,00 190,00 160,00 115,00 45,00

200301 Hrana pentru oameni 510,00 190,00 160,00 115,00 45,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 189,00 73,00 76,00 33,00 7,00

200401 Medicamente 4,00 3,00 1,00

200402 Materiale sanitare 100,00 40,00 35,00 20,00 5,00

200404 Dezinfectanti 85,00 30,00 40,00 13,00 2,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 95,00 33,00 41,00 16,00 5,00

200501 Uniforme si echipament 10,00 8,00 1,00 1,00

200530 Alte obiecte de inventar 85,00 25,00 40,00 15,00 5,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 11,00 11,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 11,00 11,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 16,00 8,00 7,00 1,00

2012 Consultanta si expertiza 10,00 5,00 3,00 1,00 1,00

2013 Pregatire profesionala 156,00 42,00 82,00 31,00 1,00

2014 Protectia muncii 37,00 26,00 11,00

2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere 3.451,00 1.500,00 1.500,00 451,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 1,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 35,00 27,00 5,00 2,00 1,00

203003 Prime de asigurare non-viata 9,00 8,00 1,00

203004 Chirii 6,00 2,00 2,00 1,00 1,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,00 17,00 2,00 1,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 16 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 16.390,62 6.671,62 4.600,00 3.766,00 1.353,00

5702 Ajutoare sociale 16.390,62 6.671,62 4.600,00 3.766,00 1.353,00

570201 Ajutoare sociale in numerar 14.090,07 4.371,07 4.600,00 3.766,00 1.353,00

570204 Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale 2.300,55 2.300,55

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 7.230,38 68,00 1.249,00 1.950,00 3.963,38

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 4.230,38 68,00 249,00 950,00 2.963,38

580101 Finantarea nationala 558,66 9,00 35,00 105,00 409,66

580102 Finantarea externa nerambursabila 3.170,54 55,00 199,00 690,00 2.226,54

580103 Cheltuieli neeligibile 501,18 4,00 15,00 155,00 327,18

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

580201 Finantarea nationala 450,00 150,00 150,00 150,00

580202 Finantarea externa nerambursabila 2.550,00 850,00 850,00 850,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 713,00 255,00 190,00 130,00 138,00

5911 Asociatii si fundatii 100,00 100,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 613,00 155,00 190,00 130,00 138,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.205,00 1.205,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.205,00 1.205,00

7101 Active fixe 1.205,00 1.205,00

710101 Constructii 889,00 889,00

710130 Alte active fixe 316,00 316,00

84 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -50,16 -50,16

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -50,16 -50,16

8501 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -50,16 -50,16

850101 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local -50,16 -50,16

680204 Asistenta acordata persoanelor in varsta 5.700,00 2.280,00 1.570,00 1.230,00 620,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00

680205 Asistenta sociala in caz de boli si

invaliditati 31.045,00 7.868,00 9.605,00 8.856,00 4.716,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

68020502 Asistenta sociala in caz de invaliditate 31.045,00 7.868,00 9.605,00 8.856,00 4.716,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00

680211 Crese 13.442,38 1.616,00 3.239,00 3.598,00 4.989,38 7.885,00 8.876,00 10.061,00

680215 Prevenirea excluderii sociale 2.521,07 2.502,07 19,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 17 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
68021501 Ajutor social 2.521,07 2.502,07 19,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00

680250 Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor

si asistentei sociale 13.323,89 5.622,89 5.342,00 1.886,00 473,00 10.115,00 10.124,00 9.939,00

68025050 Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale 13.323,89 5.622,89 5.342,00 1.886,00 473,00 10.115,00 10.124,00 9.939,00

700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuinte, mediu si ape 105.899,38 33.109,10 40.469,49 18.748,99 13.571,80 69.165,00 77.389,00 71.638,00

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 17.944,52 5.481,10 6.259,32 3.855,80 2.348,30 13.299,00 13.967,00 14.651,00

01 CHELTUIELI CURENTE 16.850,95 5.481,10 5.165,75 3.855,80 2.348,30 12.938,00 13.589,00 14.254,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.981,00 1.063,00 1.002,00 1.010,00 906,00 3.989,00 4.190,00 4.394,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 3.889,00 1.038,00 977,00 987,00 887,00 3.804,00 3.995,00 4.190,00

100101 Salarii de baza 3.436,00 913,00 850,00 867,00 806,00 3.498,00 3.673,00 3.853,00

100113 Drepturi de delegare 3,00 2,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 302,00 75,00 78,00 77,00 72,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 148,00 48,00 48,00 43,00 9,00 48,00 51,00 53,00

1002 Cheltuieli salariale in natura 100,00 105,00 110,00

100206 Vouchere de vacanta 100,00 105,00 110,00

1003 Contributii 92,00 25,00 25,00 23,00 19,00 85,00 90,00 94,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 92,00 25,00 25,00 23,00 19,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.809,95 4.402,10 4.147,75 2.830,80 1.429,30 8.890,00 9.337,00 9.795,00

2001 Bunuri si servicii 9.963,50 3.357,20 3.249,00 2.168,00 1.189,30 7.270,00 7.674,00 8.049,00

200101 Furnituri de birou 132,00 8,00 74,00 43,00 7,00 75,00 79,00 83,00

200102 Materiale pentru curatenie 32,00 14,00 14,00 3,00 1,00 27,00 28,00 30,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 8.325,00 2.830,00 2.888,00 1.529,00 1.078,00 6.211,00 6.521,00 6.841,00

200104 Apa, canal si salubritate 265,00 65,00 63,00 73,00 64,00 234,00 246,00 258,00

200105 Carburanti si lubrifianti 7,50 3,00 2,00 2,50 9,00 9,00 10,00

200106 Piese de schimb 24,00 3,00 8,00 7,00 6,00 16,00 17,00 18,00

200107 Transport 9,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 10,00 3,00 3,00 2,00 2,00 8,00 9,00 9,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.159,00 428,20 194,00 508,00 28,80 687,00 762,00 797,00

2002 Reparatii curente 1.444,15 610,00 468,15 353,00 13,00 1.090,00 1.145,00 1.201,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 2,50 2,50

200401 Medicamente 1,50 1,50

200402 Materiale sanitare 1,00 1,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 44,20 21,00 23,00 0,20 6,00 6,00 7,00

200530 Alte obiecte de inventar 44,20 21,00 23,00 0,20 6,00 6,00 7,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 7,70 4,10 3,00 0,60 7,00 8,00 8,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 7,70 4,10 3,00 0,60 7,00 8,00 8,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 18 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
2012 Consultanta si expertiza 50,00 25,00 5,00 15,00 5,00

2013 Pregatire profesionala 16,10 0,10 16,00

2014 Protectia muncii 9,10 6,10 1,00 2,00 40,00 5,00 5,00

2030 Alte cheltuieli 1.272,70 376,10 398,60 276,00 222,00 477,00 499,00 525,00

203002 Protocol si reprezentare 2,00 1,00 1,00

203003 Prime de asigurare non-viata 50,00 50,00 80,00 84,00 88,00

203004 Chirii 0,70 0,10 0,60

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.220,00 375,00 347,00 276,00 222,00 397,00 415,00 437,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60,00 16,00 16,00 15,00 13,00 59,00 62,00 65,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 60,00 16,00 16,00 15,00 13,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.093,57 1.093,57 361,00 378,00 397,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.093,57 1.093,57 361,00 378,00 397,00

7101 Active fixe 1.093,57 1.093,57 361,00 378,00 397,00

710101 Constructii 205,00 205,00 12,00 12,00 13,00

710130 Alte active fixe 888,57 888,57 349,00 366,00 384,00

700203 Locuinte 1.739,30 559,30 520,00 393,00 267,00 1.425,00 1.456,00 1.529,00

70020330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 1.739,30 559,30 520,00 393,00 267,00 1.425,00 1.456,00 1.529,00

700206 Iluminat public si electrificari 9.185,15 3.301,00 3.105,15 2.079,00 700,00 7.024,00 7.419,00 7.780,00

700250 Alte servicii in domeniile locuintelor,

serviciilor si dezvoltarii comunale 7.020,07 1.620,80 2.634,17 1.383,80 1.381,30 4.850,00 5.092,00 5.342,00

7402 PROTECTIA MEDIULUI 87.954,86 27.628,00 34.210,17 14.893,19 11.223,50 55.866,00 63.422,00 56.987,00

01 CHELTUIELI CURENTE 67.233,05 23.328,00 20.331,05 12.350,50 11.223,50 48.854,00 52.546,00 46.457,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.984,00 2.943,00 2.347,00 2.347,00 2.347,00 9.238,00 9.701,00 10.176,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 9.729,00 2.868,00 2.287,00 2.287,00 2.287,00 8.735,00 9.172,00 9.622,00

100101 Salarii de baza 8.497,00 2.497,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 7.757,00 8.145,00 8.544,00

100106 Alte sporuri 148,00 40,00 36,00 36,00 36,00 58,00 61,00 64,00

100113 Drepturi de delegare 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 830,00 230,00 200,00 200,00 200,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 250,00 100,00 50,00 50,00 50,00 120,00 126,00 132,00

100206 Vouchere de vacanta 308,00 324,00 339,00

1003 Contributii 255,00 75,00 60,00 60,00 60,00 159,00 205,00 215,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 255,00 75,00 60,00 60,00 60,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44.691,00 13.785,00 12.116,00 9.953,50 8.836,50 39.616,00 41.602,00 35.539,00

2001 Bunuri si servicii 36.544,00 9.639,00 10.547,00 8.739,50 7.618,50 33.116,00 35.102,00 28.539,00

200101 Furnituri de birou 15,00 5,00 5,00 2,50 2,50

200102 Materiale pentru curatenie 120,00 50,00 50,00 10,00 10,00 39,00 41,00 43,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 810,00 235,00 230,00 165,00 180,00 1.295,00 1.325,00 1.356,00

200104 Apa, canal si salubritate 3.141,00 1.511,00 1.510,00 110,00 10,00 2.537,00 2.664,00 2.795,00

200105 Carburanti si lubrifianti 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 992,00 1.042,00 1.093,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 19 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
200106 Piese de schimb 140,00 35,00 35,00 35,00 35,00 88,00 93,00 97,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 8,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 1.100,00 300,00 300,00 250,00 250,00 277,00 291,00 305,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 30.210,00 7.250,00 8.165,00 7.915,00 6.880,00 27.886,00 29.644,00 22.847,00

2002 Reparatii curente 1.100,00 575,00 375,00 75,00 75,00 500,00 500,00 500,00

2003 Hrana 105,00 25,00 30,00 25,00 25,00

200302 Hrana pentru animale 105,00 25,00 30,00 25,00 25,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 50,00 20,00 10,00 10,00 10,00

200401 Medicamente 25,00 10,00 5,00 5,00 5,00

200402 Materiale sanitare 25,00 10,00 5,00 5,00 5,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 650,00 300,00 150,00 100,00 100,00

200530 Alte obiecte de inventar 650,00 300,00 150,00 100,00 100,00

2013 Pregatire profesionala 5,00 5,00

2014 Protectia muncii 15,00 4,00 4,00 4,00 3,00

2030 Alte cheltuieli 6.222,00 3.217,00 1.000,00 1.000,00 1.005,00 6.000,00 6.000,00 6.500,00

203003 Prime de asigurare non-viata 82,00 32,00 15,00 15,00 20,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.140,00 3.185,00 985,00 985,00 985,00 6.000,00 6.000,00 6.500,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 12.368,05 6.550,00 5.818,05 1.243,00 742,00

5501 A. Transferuri interne 12.368,05 6.550,00 5.818,05 1.243,00 742,00

550112 Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat 9.818,05 4.300,00 5.518,05

550118 Alte transferuri curente interne 2.550,00 2.250,00 300,00 1.243,00 742,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 190,00 50,00 50,00 50,00 40,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 190,00 50,00 50,00 50,00 40,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20.221,81 4.300,00 13.379,12 2.542,69 7.012,00 10.876,00 10.530,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 20.221,81 4.300,00 13.379,12 2.542,69 7.012,00 10.876,00 10.530,00

7101 Active fixe 20.221,81 4.300,00 13.379,12 2.542,69 7.012,00 10.876,00 10.530,00

710101 Constructii 13.030,97 4.300,00 6.188,28 2.542,69 7.012,00 10.876,00 10.530,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 5.479,21 5.479,21

710130 Alte active fixe 1.711,63 1.711,63

79 OPERATIUNI FINANCIARE 500,00 500,00

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI 500,00 500,00

8003 Imprumuturi pentru institutii si servicii

publice sau activitati finantate integral

din venituri proprii 500,00 500,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 20 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
740205 Salubritate si gestiunea deseurilor 61.459,71 17.278,00 20.707,71 12.250,50 11.223,50 46.317,00 48.639,00 42.920,00

74020501 Salubritate 23.093,21 5.717,00 10.417,21 3.725,50 3.233,50 13.705,00 14.390,00 15.095,00

74020502 Colectarea, tratarea si distrugerea

deseurilor 38.366,50 11.561,00 10.290,50 8.525,00 7.990,00 32.612,00 34.249,00 27.825,00

740206 Canalizarea si tratarea apelor reziduale 26.495,15 10.350,00 13.502,46 2.642,69 9.549,00 14.783,00 14.067,00

800002 Partea V-a Actiuni economice 96.276,24 16.309,00 23.494,34 37.689,34 18.783,56 206.308,77 74.670,87 60.848,13

8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 33.039,59 10.340,00 7.521,79 9.395,80 5.782,00 42.669,19 36.933,53 41.396,13

01 CHELTUIELI CURENTE 10.154,89 9.340,00 649,89 150,00 15,00

40 TITLUL IV SUBVENTII 5.000,00 5.000,00

4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor

de pret si tarif 5.000,00 5.000,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.849,89 4.300,00 549,89

5501 A. Transferuri interne 4.849,89 4.300,00 549,89

550112 Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat 549,89 549,89

550118 Alte transferuri curente interne 4.300,00 4.300,00

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

5603 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

560303 Cheltuieli neeligibile 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.884,70 5.871,90 8.245,80 4.767,00 38.669,19 32.933,53 37.396,13

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18.884,70 5.871,90 8.245,80 4.767,00 38.669,19 32.933,53 37.396,13

7101 Active fixe 18.884,70 5.871,90 8.245,80 4.767,00

710101 Constructii 18.380,00 5.367,20 8.245,80 4.767,00

710130 Alte active fixe 504,70 504,70

79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

8102 Rambursari de credite interne 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

810205 Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

810206 Energie termica 13.300,00 10.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

810250 Alte cheltuieli privind combustibili si

energia 19.739,59 40,00 6.521,79 8.395,80 4.782,00 38.669,19 32.933,53 37.396,13

8402 TRANSPORTURI 63.236,65 5.969,00 15.972,55 28.293,54 13.001,56 163.639,58 37.737,34 19.452,00

01 CHELTUIELI CURENTE 48.086,11 5.669,00 9.906,55 19.509,00 13.001,56 160.314,58 34.245,34 15.789,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 660,00 179,00 183,00 157,00 141,00 620,00 651,00 683,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 640,00 174,00 178,00 152,00 136,00 593,00 622,00 652,00

100101 Salarii de baza 569,00 150,00 158,00 136,00 125,00 549,00 576,00 604,00

100106 Alte sporuri 7,00 4,00 3,00 1,00 1,00 1,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 21 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
100113 Drepturi de delegare 15,00 5,00 5,00 5,00 1,00 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 44,00 11,00 11,00 11,00 11,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 5,00 4,00 1,00 2,00 2,00 2,00

1003 Contributii 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00 13,00 14,00 15,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.890,00 4.562,00 3.386,00 2.905,00 37,00 13.706,00 14.390,00 15.096,00

2001 Bunuri si servicii 1.003,00 495,00 316,00 155,00 37,00 681,00 714,00 750,00

200102 Materiale pentru curatenie 1,00 1,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 34,00 15,00 14,00 5,00 30,00 31,00 33,00

200105 Carburanti si lubrifianti 120,00 70,00 50,00 53,00 56,00 59,00

200106 Piese de schimb 6,00 6,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 5,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 250,00 100,00 100,00 50,00 95,00 99,00 104,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 587,00 300,00 150,00 100,00 37,00 501,00 526,00 552,00

2002 Reparatii curente 9.820,00 4.000,00 3.070,00 2.750,00 13.003,00 13.653,00 14.322,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,00 30,00

200530 Alte obiecte de inventar 30,00 30,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 1,00 1,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 1,00

2014 Protectia muncii 8,00 8,00 1,00 1,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 28,00 28,00 21,00 22,00 23,00

203002 Protocol si reprezentare 28,00 28,00

203003 Prime de asigurare non-viata 21,00 22,00 23,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 36.511,11 921,00 6.330,55 16.440,00 12.819,56 145.979,58 19.195,34

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 36.511,11 921,00 6.330,55 16.440,00 12.819,56 145.979,58 19.195,34

580101 Finantarea nationala 5.483,43 140,65 950,80 2.469,93 1.922,05

580102 Finantarea externa nerambursabila 31.020,56 780,35 5.379,75 13.962,95 10.897,51

580103 Cheltuieli neeligibile 7,12 7,12

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 25,00 7,00 7,00 7,00 4,00 9,00 9,00 10,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 25,00 7,00 7,00 7,00 4,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.150,54 300,00 6.066,00 8.784,54 3.325,00 3.492,00 3.663,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.150,54 300,00 6.066,00 8.784,54 3.325,00 3.492,00 3.663,00

7101 Active fixe 15.150,54 300,00 6.066,00 8.784,54 3.325,00 3.492,00 3.663,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 22 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
710101 Constructii 10.082,74 300,00 5.016,00 4.766,74 3.261,00 3.424,00 3.592,00

710130 Alte active fixe 5.067,80 1.050,00 4.017,80 64,00 68,00 71,00

840203 Transport rutier 61.661,65 5.401,00 15.466,55 27.974,54 12.819,56 162.318,58 36.351,34 17.997,00

84020303 Strazi 61.661,65 5.401,00 15.466,55 27.974,54 12.819,56 162.318,58 36.351,34 17.997,00

840250 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 1.575,00 568,00 506,00 319,00 182,00 1.321,00 1.386,00 1.455,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT -18.858,56 7.339,68 -49.843,33 3.662,10 19.982,99

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

INTOCMIT
A.TURCU
ANEXA 1A1 LA HOTARAREA NR DIN
JUDETUL BACAU

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021


SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 315.235,49 104.125,56 64.623,23 67.276,30 79.210,40

000202 I. VENITURI CURENTE 315.234,49 104.124,56 64.623,23 67.276,30 79.210,40

000302 A. VENITURI FISCALE 322.763,00 98.294,00 74.234,00 80.013,00 70.222,00

000402 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CASTIGURI DIN CAPITAL 176.456,00 50.205,00 42.103,00 42.103,00 42.045,00

030002 A1.2 Impozit pe venit, profit si castiguri

din capital de la persoane fizice 176.456,00 50.205,00 42.103,00 42.103,00 42.045,00

0302 IMPOZIT PE VENIT 562,00 155,00 155,00 155,00 97,00

030218 Impozitul pe veniturile din transferul

proprietatilor imobiliare din

patrimoniul personal 562,00 155,00 155,00 155,00 97,00

0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT 175.894,00 50.050,00 41.948,00 41.948,00 41.948,00

040201 Cote defalcate din impozitul pe

venit 175.894,00 50.050,00 41.948,00 41.948,00 41.948,00

070002 A3 Impozite si taxe pe proprietate 50.269,00 25.963,00 10.275,00 6.928,00 7.103,00

0702 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 50.269,00 25.963,00 10.275,00 6.928,00 7.103,00

070201 Impozit si taxa pe cladiri 38.824,00 20.768,00 7.711,00 5.167,00 5.178,00

070202 Impozit si taxa pe teren 7.314,00 3.704,00 1.559,00 886,00 1.165,00

070203 Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru 2.285,00 880,00 505,00 450,00 450,00

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate 1.846,00 611,00 500,00 425,00 310,00

100002 A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii 93.506,00 21.094,00 21.356,00 30.482,00 20.574,00

1102 SUME DEFALCATE DIN TVA 77.317,00 12.983,00 17.713,00 28.121,00 18.500,00

110202 Sume defalcate din taxa pe valoarea


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 2 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
adaugata pentru finantarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

oraselor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului Bucuresti 50.047,00 12.246,00 11.960,00 12.844,00 12.997,00

110206 Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru echilibrarea bugetelor

locale 24.323,00 5.016,00 14.540,00 4.767,00

110209 Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finantarea invatamantului particular

si a celui confesional 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00

1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 296,00 92,00 90,00 61,00 53,00

150201 Impozit pe spectacole 163,00 52,00 50,00 31,00 30,00

150250 Alte taxe pe servicii specifice 133,00 40,00 40,00 30,00 23,00

1602 TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZARII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIVITATI 15.893,00 8.019,00 3.553,00 2.300,00 2.021,00

160202 Impozit pe mijloacele de transport 14.080,00 7.494,00 3.000,00 1.900,00 1.686,00

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de

licente si autorizatii de functionare 1.813,00 525,00 553,00 400,00 335,00

180002 A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.532,00 1.032,00 500,00 500,00 500,00

1802 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 2.532,00 1.032,00 500,00 500,00 500,00

180250 Alte impozite si taxe 2.532,00 1.032,00 500,00 500,00 500,00

290002 C. Venituri nefiscale -7.528,51 5.830,56 -9.610,77 -12.736,70 8.988,40

300002 C1. Venituri din proprietate 10.768,00 4.026,00 3.050,00 2.500,00 1.192,00

3002 VENITURI DIN PROPRIETATE 10.768,00 4.026,00 3.050,00 2.500,00 1.192,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 3 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
300201 Varsaminte din profitul net al regiilor

autonome 49,00 49,00

300205 Venituri din concesiuni si inchirieri 10.569,00 3.877,00 3.000,00 2.500,00 1.192,00

300250 Alte venituri din proprietate 150,00 100,00 50,00

330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii -18.296,51 1.804,56 -12.660,77 -15.236,70 7.796,40

3302 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 9.188,00 2.455,00 2.310,00 2.232,00 2.191,00

330208 Venituri din prestari de servicii 8.119,00 2.072,00 2.000,00 2.017,00 2.030,00

330210 Contributia parintilor sau sustinatorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese 451,00 150,00 150,00 100,00 51,00

330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despagubiri 63,00 33,00 10,00 10,00 10,00

330250 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 555,00 200,00 150,00 105,00 100,00

3402 VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERARI PERMISE 215,00 70,00 65,00 45,00 35,00

340202 Taxe extrajudiciare de timbru 215,00 70,00 65,00 45,00 35,00

3502 AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 7.868,00 2.200,00 2.000,00 2.000,00 1.668,00

350201 Venituri din amenzi si alte sanctiuni

aplicate potrivit dispozitiilor legale 2.300,00 700,00 700,00 500,00 400,00

350250 Alte amenzi, penalitati si confiscari 5.568,00 1.500,00 1.300,00 1.500,00 1.268,00

3602 DIVERSE VENITURI 30.704,45 11.800,00 5.300,00 5.864,16 7.740,29

360206 Taxe speciale 29.864,16 11.500,00 5.000,00 5.864,16 7.500,00

360250 Alte venituri 840,29 300,00 300,00 240,29


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 4 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE -66.271,96 -14.720,44 -22.335,77 -25.377,86 -3.837,89

370203 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -66.419,38 -14.867,86 -22.335,77 -25.377,86 -3.837,89

370250 Alte transferuri voluntare 147,42 147,42

410002 IV. Subventii 1,00 1,00

420002 Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice 1,00 1,00

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 1,00 1,00

420234 Subventii pentru acordarea ajutorului

pentru incalzirea locuintei cu lemne,

carbuni, combustibil petrolieri 1,00 1,00

5002 TOTAL CHELTUIELI 315.235,49 104.125,56 91.450,33 67.276,30 52.383,30

01 CHELTUIELI CURENTE 287.468,65 97.175,72 84.121,03 60.447,00 45.724,90

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 78.314,22 21.609,82 21.024,80 19.887,80 15.791,80

1001 Cheltuieli salariale in bani 76.553,22 21.071,82 20.552,80 19.443,80 15.484,80

100101 Salarii de baza 67.975,70 18.520,80 18.203,00 17.319,00 13.932,90

100105 Sporuri pentru conditii de munca 510,00 150,00 150,00 150,00 60,00

100106 Alte sporuri 265,00 74,00 69,00 66,00 56,00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii 484,00 121,00 121,00 121,00 121,00

100113 Drepturi de delegare 41,00 19,00 13,00 7,00 2,00

100117 Indemnizatii de hrana 5.865,40 1.481,90 1.576,80 1.577,80 1.228,90

100130 Alte drepturi salariale in bani 1.412,12 705,12 420,00 203,00 84,00
BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 5 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
1003 Contributii 1.761,00 538,00 472,00 444,00 307,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.761,00 538,00 472,00 444,00 307,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 126.291,93 43.252,58 38.368,45 25.907,90 18.763,00

2001 Bunuri si servicii 82.148,50 26.845,12 24.302,81 16.633,30 14.367,27

200101 Furnituri de birou 851,00 272,15 308,20 202,35 68,30

200102 Materiale pentru curatenie 1.127,34 280,33 322,02 290,60 234,39

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 26.504,70 10.609,82 7.802,55 3.368,17 4.724,16

200104 Apa, canal si salubritate 5.366,35 2.049,10 2.131,60 749,70 435,95

200105 Carburanti si lubrifianti 1.164,50 348,50 311,50 251,00 253,50

200106 Piese de schimb 575,50 200,50 217,00 114,00 44,00

200107 Transport 211,85 60,21 67,84 40,35 43,45

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 2.100,09 682,16 724,80 376,15 316,98

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 1.644,97 504,12 481,80 368,33 290,72

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 42.602,20 11.838,23 11.935,50 10.872,65 7.955,82

2002 Reparatii curente 18.084,99 5.830,74 5.313,45 5.449,65 1.491,15

2003 Hrana 615,00 215,00 190,00 140,00 70,00

200301 Hrana pentru oameni 510,00 190,00 160,00 115,00 45,00

200302 Hrana pentru animale 105,00 25,00 30,00 25,00 25,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 729,30 172,50 275,30 164,50 117,00

200401 Medicamente 33,50 15,50 8,00 5,00 5,00

200402 Materiale sanitare 309,60 58,00 94,10 80,50 77,00

200403 Reactivi 5,00 5,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 6 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200404 Dezinfectanti 381,20 99,00 168,20 79,00 35,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 2.622,16 881,12 955,94 396,60 388,50

200501 Uniforme si echipament 34,50 8,00 21,00 1,00 4,50

200503 Lenjerie si accesorii de pat 40,50 40,50

200530 Alte obiecte de inventar 2.547,16 873,12 934,94 355,10 384,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 99,01 62,46 16,75 9,85 9,95

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 96,01 60,46 15,75 9,85 9,95

200602 Deplasari in strainatate 3,00 2,00 1,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 55,50 23,50 27,00 5,00

2012 Consultanta si expertiza 941,00 262,00 377,00 216,00 86,00

2013 Pregatire profesionala 389,20 68,10 170,60 110,50 40,00

2014 Protectia muncii 129,60 63,10 34,00 24,50 8,00

2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere 8.928,97 3.021,54 4.124,50 1.014,70 768,23

2024 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor 571,00 487,00 60,00 3,00 21,00

202401 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe 541,00 484,00 57,00

202402 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne 30,00 3,00 3,00 3,00 21,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 7 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 1,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 10.976,70 5.319,40 2.521,10 1.740,30 1.395,90

203001 Reclama si publicitate 310,50 152,00 151,50 7,00

203002 Protocol si reprezentare 141,50 69,00 41,00 20,00 11,50

203003 Prime de asigurare non-viata 146,00 43,00 68,00 15,00 20,00

203004 Chirii 498,70 152,10 172,60 111,00 63,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 9.880,00 4.903,30 2.088,00 1.587,30 1.301,40

30 TITLUL III DOBANZI 7.245,00 1.765,00 1.957,00 1.667,00 1.856,00

3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 6.741,00 1.765,00 1.718,00 1.667,00 1.591,00

300101 Dobanzi aferente datoriei publice

interne directe 6.741,00 1.765,00 1.718,00 1.667,00 1.591,00

3002 Dobanzi aferente datoriei publice

externe 504,00 239,00 265,00

300202 Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite 504,00 239,00 265,00

40 TITLUL IV SUBVENTII 5.000,00 5.000,00

4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor

de pret si tarif 5.000,00 5.000,00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500,00 500,00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale 500,00 500,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 33.627,00 10.119,10 9.382,70 7.566,40 6.558,80

5101 Transferuri curente 33.627,00 10.119,10 9.382,70 7.566,40 6.558,80


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 8 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
510101 Transferuri catre institutiile publice 24.812,00 7.637,10 6.981,70 5.363,40 4.829,80

510103 Actiuni de sanatate 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.991,85 7.587,00 1.551,85 937,00 916,00

5501 A. Transferuri interne 10.991,85 7.587,00 1.551,85 937,00 916,00

550118 Alte transferuri curente interne 8.044,85 6.850,00 814,85 200,00 180,00

550163 Finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 17.702,62 6.671,62 5.275,00 4.194,00 1.562,00

5702 Ajutoare sociale 17.702,62 6.671,62 5.275,00 4.194,00 1.562,00

570201 Ajutoare sociale in numerar 15.374,07 4.371,07 5.247,00 4.194,00 1.562,00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale

pentru gradinita 28,00 28,00

570204 Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale 2.300,55 2.300,55

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 7.796,03 670,60 6.561,23 286,90 277,30

5901 Burse 5.412,83 5.412,83

5911 Asociatii si fundatii 832,00 265,00 567,00

5912 Sustinerea cultelor 90,00 90,00

5922 Actiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural 232,20 0,70 231,50

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 1.229,00 314,90 349,90 286,90 277,30

79 OPERATIUNI FINANCIARE 27.817,00 7.000,00 7.329,30 6.829,30 6.658,40

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI 500,00 500,00

8003 Imprumuturi pentru institutii si servicii


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 9 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
publice sau activitati finantate integral

din venituri proprii 500,00 500,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 27.317,00 7.000,00 6.829,30 6.829,30 6.658,40

8102 Rambursari de credite interne 27.317,00 7.000,00 6.829,30 6.829,30 6.658,40

810205 Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale 27.317,00 7.000,00 6.829,30 6.829,30 6.658,40

84 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -50,16 -50,16

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -50,16 -50,16

8501 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -50,16 -50,16

850101 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local -50,16 -50,16

510002 Partea I-a Servicii publice generale 63.910,00 18.064,10 16.813,40 15.028,40 14.004,10

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 49.625,00 13.463,00 12.990,80 12.141,30 11.029,90

01 CHELTUIELI CURENTE 26.308,00 7.463,00 7.161,50 6.312,00 5.371,50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 20.286,00 5.162,00 5.057,00 5.155,00 4.912,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 19.896,00 5.012,00 4.957,00 5.065,00 4.862,00

100101 Salarii de baza 18.211,00 4.500,00 4.460,00 4.711,00 4.540,00

100112 Indemnizatii platite unor persoane din

afara unitatii 484,00 121,00 121,00 121,00 121,00

100113 Drepturi de delegare 13,00 7,00 4,00 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 798,00 184,00 182,00 232,00 200,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 10 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
100130 Alte drepturi salariale in bani 390,00 200,00 190,00

1003 Contributii 390,00 150,00 100,00 90,00 50,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 390,00 150,00 100,00 90,00 50,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 5.842,00 2.256,00 2.059,50 1.112,00 414,50

2001 Bunuri si servicii 3.352,00 1.211,00 1.105,00 775,00 261,00

200101 Furnituri de birou 250,00 100,00 100,00 50,00

200102 Materiale pentru curatenie 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 430,00 150,00 130,00 100,00 50,00

200104 Apa, canal si salubritate 40,00 15,00 15,00 10,00

200106 Piese de schimb 235,00 100,00 80,00 55,00

200107 Transport 26,00 21,00 5,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 930,00 315,00 315,00 150,00 150,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.401,00 500,00 450,00 400,00 51,00

2002 Reparatii curente 40,00 40,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 11,00 11,00

200404 Dezinfectanti 11,00 11,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100,00 19,00 81,00

200530 Alte obiecte de inventar 100,00 19,00 81,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 26,00 25,00 1,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 24,00 24,00

200602 Deplasari in strainatate 2,00 1,00 1,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 30,00 15,00 15,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 11 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2012 Consultanta si expertiza 879,00 230,00 369,00 200,00 80,00

2013 Pregatire profesionala 20,00 10,00 10,00

2014 Protectia muncii 10,00 5,00 5,00

2030 Alte cheltuieli 1.374,00 690,00 473,50 137,00 73,50

203001 Reclama si publicitate 307,00 150,00 150,00 7,00

203002 Protocol si reprezentare 111,50 40,00 40,00 20,00 11,50

203004 Chirii 432,00 150,00 110,00 110,00 62,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 523,50 350,00 173,50

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 180,00 45,00 45,00 45,00 45,00

79 OPERATIUNI FINANCIARE 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40

8102 Rambursari de credite interne 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40

810205 Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale 23.317,00 6.000,00 5.829,30 5.829,30 5.658,40

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 6.469,00 2.349,10 1.805,60 1.217,10 1.097,20

01 CHELTUIELI CURENTE 6.469,00 2.349,10 1.805,60 1.217,10 1.097,20

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.757,50 1.030,60 929,60 909,60 887,70

1001 Cheltuieli salariale in bani 3.655,50 1.004,60 903,60 883,60 863,70

100101 Salarii de baza 3.384,00 921,00 821,00 821,00 821,00

100113 Drepturi de delegare 3,00 2,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 186,50 50,60 50,60 42,60 42,70

100130 Alte drepturi salariale in bani 82,00 31,00 31,00 20,00

1003 Contributii 102,00 26,00 26,00 26,00 24,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 12 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
100307 Contributia asiguratorie pentru munca 102,00 26,00 26,00 26,00 24,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.035,50 509,50 407,00 98,50 20,50

2001 Bunuri si servicii 418,50 232,00 108,50 57,50 20,50

200101 Furnituri de birou 44,50 22,50 12,00 5,00 5,00

200102 Materiale pentru curatenie 20,00 6,00 6,00 6,00 2,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 128,00 95,00 23,00 10,00

200104 Apa, canal si salubritate 46,00 23,00 13,00 5,00 5,00

200105 Carburanti si lubrifianti 15,00 12,50 2,50

200106 Piese de schimb 10,50 5,50 3,00 2,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 52,00 18,00 16,00 14,00 4,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 41,50 18,00 13,00 10,50

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 61,00 31,50 20,00 5,00 4,50

2002 Reparatii curente 53,00 33,00 20,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 24,00 12,00 8,00 4,00

200402 Materiale sanitare 6,00 4,00 2,00

200404 Dezinfectanti 18,00 8,00 6,00 4,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 32,00 17,00 15,00

200530 Alte obiecte de inventar 32,00 17,00 15,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 13,00 13,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 12,00 12,00

200602 Deplasari in strainatate 1,00 1,00

2011 Carti, publicatii si materiale


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 13 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
documentare 0,50 0,50

2012 Consultanta si expertiza 2,00 2,00

2013 Pregatire profesionala 10,00 10,00

2014 Protectia muncii 7,00 5,00 2,00

2030 Alte cheltuieli 475,50 185,00 253,50 37,00

203001 Reclama si publicitate 3,50 2,00 1,50

203003 Prime de asigurare non-viata 5,00 3,00 2,00

203004 Chirii 60,00 60,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 407,00 180,00 190,00 37,00

50 TITLUL V FONDURI DE REZERVA 500,00 500,00

5004 Fond de rezerva bugetara la dispozitia

autoritatilor locale 500,00 500,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1.140,00 300,00 460,00 200,00 180,00

5501 A. Transferuri interne 1.140,00 300,00 460,00 200,00 180,00

550118 Alte transferuri curente interne 1.140,00 300,00 460,00 200,00 180,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 36,00 9,00 9,00 9,00 9,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 36,00 9,00 9,00 9,00 9,00

5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

IMPRUMUTURI 7.816,00 2.252,00 2.017,00 1.670,00 1.877,00

01 CHELTUIELI CURENTE 7.816,00 2.252,00 2.017,00 1.670,00 1.877,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 571,00 487,00 60,00 3,00 21,00

2024 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor 571,00 487,00 60,00 3,00 21,00

202401 Comisioane si alte costuri aferente


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 14 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
imprumuturilor externe 541,00 484,00 57,00

202402 Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor interne 30,00 3,00 3,00 3,00 21,00

30 TITLUL III DOBANZI 7.245,00 1.765,00 1.957,00 1.667,00 1.856,00

3001 Dobanzi aferente datoriei publice interne 6.741,00 1.765,00 1.718,00 1.667,00 1.591,00

300101 Dobanzi aferente datoriei publice

interne directe 6.741,00 1.765,00 1.718,00 1.667,00 1.591,00

3002 Dobanzi aferente datoriei publice

externe 504,00 239,00 265,00

300202 Dobanzi aferente creditelor externe

contractate de ordonatorii de credite 504,00 239,00 265,00

600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si

siguranta nationala 17.322,00 5.315,90 4.521,10 4.320,10 3.164,90

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 17.322,00 5.315,90 4.521,10 4.320,10 3.164,90

01 CHELTUIELI CURENTE 17.322,00 5.315,90 4.521,10 4.320,10 3.164,90

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 257,00 58,10 68,20 68,20 62,50

1001 Cheltuieli salariale in bani 249,00 56,10 66,20 66,20 60,50

100101 Salarii de baza 231,10 50,80 62,00 62,00 56,30

100117 Indemnizatii de hrana 16,90 4,30 4,20 4,20 4,20

100130 Alte drepturi salariale in bani 1,00 1,00

1003 Contributii 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 8,00 2,00 2,00 2,00 2,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 4.281,00 1.857,90 1.270,00 1.109,00 44,10

2001 Bunuri si servicii 3.178,90 1.088,90 1.047,00 1.012,00 31,00

200101 Furnituri de birou 22,00 7,00 6,00 5,00 4,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 15 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200102 Materiale pentru curatenie 59,00 29,00 25,00 5,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 40,00 30,00 10,00

200104 Apa, canal si salubritate 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

200105 Carburanti si lubrifianti 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 6,00 6,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 3.042,90 1.013,90 1.004,00 1.000,00 25,00

2002 Reparatii curente 40,00 40,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 4,00 4,00

200401 Medicamente 1,00 1,00

200402 Materiale sanitare 3,00 3,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 406,00 177,00 177,00 52,00

200530 Alte obiecte de inventar 406,00 177,00 177,00 52,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 2,00 1,00 1,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 2,00 1,00 1,00

2014 Protectia muncii 2,00 2,00

2030 Alte cheltuieli 648,10 545,00 45,00 45,00 13,10

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 648,10 545,00 45,00 45,00 13,10

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00

5101 Transferuri curente 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00

510101 Transferuri catre institutiile publice 12.781,00 3.399,00 3.182,00 3.142,00 3.058,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 16 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
neincadrate 3,00 0,90 0,90 0,90 0,30

650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale 134.362,54 41.188,46 45.061,08 27.652,50 20.460,50

6502 INVATAMANT 40.540,13 9.729,80 16.455,33 6.716,00 7.639,00

01 CHELTUIELI CURENTE 40.540,13 9.729,80 16.455,33 6.716,00 7.639,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 30.636,10 8.992,10 9.399,00 5.551,00 6.694,00

2001 Bunuri si servicii 19.361,82 7.224,04 5.345,71 2.554,20 4.237,87

200101 Furnituri de birou 158,50 12,65 55,20 43,35 47,30

200102 Materiale pentru curatenie 671,34 71,33 167,02 226,60 206,39

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 14.232,70 6.309,82 4.012,55 1.149,17 2.761,16

200104 Apa, canal si salubritate 1.047,35 161,60 317,10 281,20 287,45

200107 Transport 144,85 16,21 47,84 37,35 43,45

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 581,69 121,06 154,70 149,05 156,88

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 173,47 41,12 43,80 47,83 40,72

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 2.351,92 490,25 547,50 619,65 694,52

2002 Reparatii curente 4.517,84 212,74 950,30 2.056,65 1.298,15

2004 Medicamente si materiale sanitare 285,20 92,70 92,50 100,00

200401 Medicamente 2,00 2,00

200402 Materiale sanitare 166,00 43,50 55,50 67,00

200404 Dezinfectanti 117,20 47,20 37,00 33,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 724,96 24,12 288,94 178,40 233,50

200501 Uniforme si echipament 4,50 4,50

200503 Lenjerie si accesorii de pat 40,50 40,50


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 17 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200530 Alte obiecte de inventar 679,96 24,12 288,94 137,90 229,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 35,31 7,36 8,75 9,25 9,95

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 35,31 7,36 8,75 9,25 9,95

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 9,00 5,00 4,00

2013 Pregatire profesionala 174,10 1,00 72,60 61,50 39,00

2014 Protectia muncii 20,50 5,00 14,50 1,00

2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere 5.477,97 1.521,54 2.624,50 563,70 768,23

2030 Alte cheltuieli 29,40 1,30 5,50 16,30 6,30

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 29,40 1,30 5,50 16,30 6,30

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00

5501 A. Transferuri interne 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00

550163 Finantarea invatamantului particular sau

confesional acreditat 2.947,00 737,00 737,00 737,00 736,00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 1.312,00 675,00 428,00 209,00

5702 Ajutoare sociale 1.312,00 675,00 428,00 209,00

570201 Ajutoare sociale in numerar 1.284,00 647,00 428,00 209,00

570203 Tichete de cresa si tichete sociale

pentru gradinita 28,00 28,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.645,03 0,70 5.644,33

5901 Burse 5.412,83 5.412,83

5922 Actiuni cu caracter stiintific si


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 18 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
socio-cultural 232,20 0,70 231,50

6602 SANATATE 8.869,85 2.482,00 2.455,85 2.203,00 1.729,00

01 CHELTUIELI CURENTE 8.869,85 2.482,00 2.455,85 2.203,00 1.729,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00

5101 Transferuri curente 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00

510103 Actiuni de sanatate 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 54,85 54,85

5501 A. Transferuri interne 54,85 54,85

550118 Alte transferuri curente interne 54,85 54,85

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 27.355,60 9.155,70 8.847,90 5.113,50 4.238,50

01 CHELTUIELI CURENTE 27.355,60 9.155,70 8.847,90 5.113,50 4.238,50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.599,60 1.467,00 1.437,00 1.436,00 1.259,60

1001 Cheltuieli salariale in bani 5.459,60 1.417,00 1.407,00 1.406,00 1.229,60

100101 Salarii de baza 4.831,60 1.242,00 1.242,00 1.242,00 1.105,60

100106 Alte sporuri 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

100113 Drepturi de delegare 2,00 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 506,00 134,00 134,00 134,00 104,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 80,00 30,00 20,00 20,00 10,00

1003 Contributii 140,00 50,00 30,00 30,00 30,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 140,00 50,00 30,00 30,00 30,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.781,00 3.163,60 3.012,20 1.426,10 1.179,10

2001 Bunuri si servicii 6.203,40 2.346,60 1.988,60 918,10 950,10

200101 Furnituri de birou 25,00 15,00 5,00 2,50 2,50

200102 Materiale pentru curatenie 89,00 69,00 10,00 10,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 19 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 1.835,00 445,00 385,00 360,00 645,00

200104 Apa, canal si salubritate 570,00 72,50 187,50 242,50 67,50

200106 Piese de schimb 119,00 30,00 81,00 5,00 3,00

200107 Transport 2,00 2,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 12,40 4,10 3,10 3,10 2,10

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 3.551,00 1.711,00 1.315,00 295,00 230,00

2002 Reparatii curente 950,00 250,00 400,00 200,00 100,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 163,60 50,00 88,60 25,00

200402 Materiale sanitare 8,60 8,60

200403 Reactivi 5,00 5,00

200404 Dezinfectanti 150,00 50,00 75,00 25,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 540,00 260,00 180,00 50,00 50,00

200501 Uniforme si echipament 20,00 20,00

200530 Alte obiecte de inventar 520,00 260,00 160,00 50,00 50,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 3,00 3,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 3,00 3,00

2013 Pregatire profesionala 8,00 6,00 2,00

2014 Protectia muncii 21,00 7,00 6,00 4,00 4,00

2030 Alte cheltuieli 892,00 250,00 340,00 227,00 75,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 892,00 250,00 340,00 227,00 75,00

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 12.031,00 4.238,10 3.799,70 2.221,40 1.771,80

5101 Transferuri curente 12.031,00 4.238,10 3.799,70 2.221,40 1.771,80


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 20 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
510101 Transferuri catre institutiile publice 12.031,00 4.238,10 3.799,70 2.221,40 1.771,80

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 944,00 287,00 599,00 30,00 28,00

5911 Asociatii si fundatii 732,00 165,00 567,00

5912 Sustinerea cultelor 90,00 90,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 122,00 32,00 32,00 30,00 28,00

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 57.596,96 19.820,96 17.302,00 13.620,00 6.854,00

01 CHELTUIELI CURENTE 57.647,12 19.871,12 17.302,00 13.620,00 6.854,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33.789,12 9.707,12 10.001,00 8.805,00 5.276,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 33.035,12 9.502,12 9.777,00 8.597,00 5.159,00

100101 Salarii de baza 28.816,00 8.247,00 8.610,00 7.480,00 4.479,00

100105 Sporuri pentru conditii de munca 510,00 150,00 150,00 150,00 60,00

100106 Alte sporuri 70,00 20,00 20,00 20,00 10,00

100113 Drepturi de delegare 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 3.182,00 793,00 917,00 877,00 595,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 456,12 291,12 80,00 70,00 15,00

1003 Contributii 754,00 205,00 224,00 208,00 117,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 754,00 205,00 224,00 208,00 117,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 6.754,38 3.237,38 2.511,00 919,00 87,00

2001 Bunuri si servicii 2.123,38 1.251,38 596,00 254,00 22,00

200101 Furnituri de birou 204,00 102,00 51,00 51,00

200102 Materiale pentru curatenie 95,00 30,00 40,00 20,00 5,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 670,00 500,00 110,00 50,00 10,00

200104 Apa, canal si salubritate 253,00 200,00 25,00 27,00 1,00

200105 Carburanti si lubrifianti 17,00 11,00 6,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 21 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200106 Piese de schimb 41,00 21,00 10,00 10,00

200107 Transport 30,00 20,00 10,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 495,00 209,00 229,00 56,00 1,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 80,00 45,00 25,00 10,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 238,38 113,38 90,00 30,00 5,00

2002 Reparatii curente 120,00 70,00 30,00 15,00 5,00

2003 Hrana 510,00 190,00 160,00 115,00 45,00

200301 Hrana pentru oameni 510,00 190,00 160,00 115,00 45,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 189,00 73,00 76,00 33,00 7,00

200401 Medicamente 4,00 3,00 1,00

200402 Materiale sanitare 100,00 40,00 35,00 20,00 5,00

200404 Dezinfectanti 85,00 30,00 40,00 13,00 2,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 95,00 33,00 41,00 16,00 5,00

200501 Uniforme si echipament 10,00 8,00 1,00 1,00

200530 Alte obiecte de inventar 85,00 25,00 40,00 15,00 5,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 11,00 11,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 11,00 11,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 16,00 8,00 7,00 1,00

2012 Consultanta si expertiza 10,00 5,00 3,00 1,00 1,00

2013 Pregatire profesionala 156,00 42,00 82,00 31,00 1,00

2014 Protectia muncii 37,00 26,00 11,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 22 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2019 Contributii ale administratiei publice

locale la realizarea unor lucrari si

servicii de interes public local, in baza

unor conventii sau contracte de asociere 3.451,00 1.500,00 1.500,00 451,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 1,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 35,00 27,00 5,00 2,00 1,00

203003 Prime de asigurare non-viata 9,00 8,00 1,00

203004 Chirii 6,00 2,00 2,00 1,00 1,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20,00 17,00 2,00 1,00

57 TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 16.390,62 6.671,62 4.600,00 3.766,00 1.353,00

5702 Ajutoare sociale 16.390,62 6.671,62 4.600,00 3.766,00 1.353,00

570201 Ajutoare sociale in numerar 14.090,07 4.371,07 4.600,00 3.766,00 1.353,00

570204 Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale 2.300,55 2.300,55

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 713,00 255,00 190,00 130,00 138,00

5911 Asociatii si fundatii 100,00 100,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 613,00 155,00 190,00 130,00 138,00

84 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -50,16 -50,16

85 TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL -50,16 -50,16


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 23 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
8501 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent -50,16 -50,16

850101 Plati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent in sectiunea

de functionare a bugetului local -50,16 -50,16

700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuinte, mediu si ape 74.765,95 24.509,10 20.478,75 16.206,30 13.571,80

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 16.850,95 5.481,10 5.165,75 3.855,80 2.348,30

01 CHELTUIELI CURENTE 16.850,95 5.481,10 5.165,75 3.855,80 2.348,30

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 3.981,00 1.063,00 1.002,00 1.010,00 906,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 3.889,00 1.038,00 977,00 987,00 887,00

100101 Salarii de baza 3.436,00 913,00 850,00 867,00 806,00

100113 Drepturi de delegare 3,00 2,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 302,00 75,00 78,00 77,00 72,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 148,00 48,00 48,00 43,00 9,00

1003 Contributii 92,00 25,00 25,00 23,00 19,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 92,00 25,00 25,00 23,00 19,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 12.809,95 4.402,10 4.147,75 2.830,80 1.429,30

2001 Bunuri si servicii 9.963,50 3.357,20 3.249,00 2.168,00 1.189,30

200101 Furnituri de birou 132,00 8,00 74,00 43,00 7,00

200102 Materiale pentru curatenie 32,00 14,00 14,00 3,00 1,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 8.325,00 2.830,00 2.888,00 1.529,00 1.078,00

200104 Apa, canal si salubritate 265,00 65,00 63,00 73,00 64,00

200105 Carburanti si lubrifianti 7,50 3,00 2,00 2,50

200106 Piese de schimb 24,00 3,00 8,00 7,00 6,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 24 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200107 Transport 9,00 3,00 3,00 3,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 10,00 3,00 3,00 2,00 2,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.159,00 428,20 194,00 508,00 28,80

2002 Reparatii curente 1.444,15 610,00 468,15 353,00 13,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 2,50 2,50

200401 Medicamente 1,50 1,50

200402 Materiale sanitare 1,00 1,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 44,20 21,00 23,00 0,20

200530 Alte obiecte de inventar 44,20 21,00 23,00 0,20

2006 Deplasari, detasari, transferari 7,70 4,10 3,00 0,60

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 7,70 4,10 3,00 0,60

2012 Consultanta si expertiza 50,00 25,00 5,00 15,00 5,00

2013 Pregatire profesionala 16,10 0,10 16,00

2014 Protectia muncii 9,10 6,10 1,00 2,00

2030 Alte cheltuieli 1.272,70 376,10 398,60 276,00 222,00

203002 Protocol si reprezentare 2,00 1,00 1,00

203003 Prime de asigurare non-viata 50,00 50,00

203004 Chirii 0,70 0,10 0,60

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 1.220,00 375,00 347,00 276,00 222,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 60,00 16,00 16,00 15,00 13,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 60,00 16,00 16,00 15,00 13,00

7402 PROTECTIA MEDIULUI 57.915,00 19.028,00 15.313,00 12.350,50 11.223,50


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 25 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
01 CHELTUIELI CURENTE 57.415,00 19.028,00 14.813,00 12.350,50 11.223,50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 9.984,00 2.943,00 2.347,00 2.347,00 2.347,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 9.729,00 2.868,00 2.287,00 2.287,00 2.287,00

100101 Salarii de baza 8.497,00 2.497,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

100106 Alte sporuri 148,00 40,00 36,00 36,00 36,00

100113 Drepturi de delegare 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

100117 Indemnizatii de hrana 830,00 230,00 200,00 200,00 200,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 250,00 100,00 50,00 50,00 50,00

1003 Contributii 255,00 75,00 60,00 60,00 60,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 255,00 75,00 60,00 60,00 60,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 44.691,00 13.785,00 12.116,00 9.953,50 8.836,50

2001 Bunuri si servicii 36.544,00 9.639,00 10.547,00 8.739,50 7.618,50

200101 Furnituri de birou 15,00 5,00 5,00 2,50 2,50

200102 Materiale pentru curatenie 120,00 50,00 50,00 10,00 10,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 810,00 235,00 230,00 165,00 180,00

200104 Apa, canal si salubritate 3.141,00 1.511,00 1.510,00 110,00 10,00

200105 Carburanti si lubrifianti 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

200106 Piese de schimb 140,00 35,00 35,00 35,00 35,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 8,00 3,00 2,00 2,00 1,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 1.100,00 300,00 300,00 250,00 250,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 30.210,00 7.250,00 8.165,00 7.915,00 6.880,00

2002 Reparatii curente 1.100,00 575,00 375,00 75,00 75,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 26 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2003 Hrana 105,00 25,00 30,00 25,00 25,00

200302 Hrana pentru animale 105,00 25,00 30,00 25,00 25,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 50,00 20,00 10,00 10,00 10,00

200401 Medicamente 25,00 10,00 5,00 5,00 5,00

200402 Materiale sanitare 25,00 10,00 5,00 5,00 5,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 650,00 300,00 150,00 100,00 100,00

200530 Alte obiecte de inventar 650,00 300,00 150,00 100,00 100,00

2013 Pregatire profesionala 5,00 5,00

2014 Protectia muncii 15,00 4,00 4,00 4,00 3,00

2030 Alte cheltuieli 6.222,00 3.217,00 1.000,00 1.000,00 1.005,00

203003 Prime de asigurare non-viata 82,00 32,00 15,00 15,00 20,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 6.140,00 3.185,00 985,00 985,00 985,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 2.550,00 2.250,00 300,00

5501 A. Transferuri interne 2.550,00 2.250,00 300,00

550118 Alte transferuri curente interne 2.550,00 2.250,00 300,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 190,00 50,00 50,00 50,00 40,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 190,00 50,00 50,00 50,00 40,00

79 OPERATIUNI FINANCIARE 500,00 500,00

80 TITLUL XVI IMPRUMUTURI 500,00 500,00

8003 Imprumuturi pentru institutii si servicii

publice sau activitati finantate integral

din venituri proprii 500,00 500,00

800002 Partea V-a Actiuni economice 24.875,00 15.048,00 4.576,00 4.069,00 1.182,00

8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 13.300,00 10.300,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 27 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
01 CHELTUIELI CURENTE 9.300,00 9.300,00

40 TITLUL IV SUBVENTII 5.000,00 5.000,00

4003 Subventii pentru acoperirea diferentelor

de pret si tarif 5.000,00 5.000,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 4.300,00 4.300,00

5501 A. Transferuri interne 4.300,00 4.300,00

550118 Alte transferuri curente interne 4.300,00 4.300,00

79 OPERATIUNI FINANCIARE 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

81 TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

8102 Rambursari de credite interne 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

810205 Rambursari de credite aferente datoriei

publice interne locale 4.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

8402 TRANSPORTURI 11.575,00 4.748,00 3.576,00 3.069,00 182,00

01 CHELTUIELI CURENTE 11.575,00 4.748,00 3.576,00 3.069,00 182,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 660,00 179,00 183,00 157,00 141,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 640,00 174,00 178,00 152,00 136,00

100101 Salarii de baza 569,00 150,00 158,00 136,00 125,00

100106 Alte sporuri 7,00 4,00 3,00

100113 Drepturi de delegare 15,00 5,00 5,00 5,00

100117 Indemnizatii de hrana 44,00 11,00 11,00 11,00 11,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 5,00 4,00 1,00

1003 Contributii 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 20,00 5,00 5,00 5,00 5,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10.890,00 4.562,00 3.386,00 2.905,00 37,00

2001 Bunuri si servicii 1.003,00 495,00 316,00 155,00 37,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 28 - mii lei-


Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200102 Materiale pentru curatenie 1,00 1,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 34,00 15,00 14,00 5,00

200105 Carburanti si lubrifianti 120,00 70,00 50,00

200106 Piese de schimb 6,00 6,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 5,00 3,00 2,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 250,00 100,00 100,00 50,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 587,00 300,00 150,00 100,00 37,00

2002 Reparatii curente 9.820,00 4.000,00 3.070,00 2.750,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 30,00 30,00

200530 Alte obiecte de inventar 30,00 30,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 1,00 1,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 1,00 1,00

2014 Protectia muncii 8,00 8,00

2030 Alte cheltuieli 28,00 28,00

203002 Protocol si reprezentare 28,00 28,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 25,00 7,00 7,00 7,00 4,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 25,00 7,00 7,00 7,00 4,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT -26.827,10 26.827,10

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU INTOCMIT
A.TURCU
JUDETUL BACAU ANEXA 1A2 LA HOTARAREA NR DIN

BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021


SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
000102 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 133.393,11 23.287,48 37.753,32 48.105,86 24.246,45

000202 I. VENITURI CURENTE 66.419,38 14.867,86 22.335,77 25.377,86 3.837,89

290002 C. Venituri nefiscale 66.419,38 14.867,86 22.335,77 25.377,86 3.837,89

330002 C2. Vanzari de bunuri si servicii 66.419,38 14.867,86 22.335,77 25.377,86 3.837,89

3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 66.419,38 14.867,86 22.335,77 25.377,86 3.837,89

370204 Varsaminte din sectiunea de functionare 66.419,38 14.867,86 22.335,77 25.377,86 3.837,89

390002 II. Venituri din capital 631,00 401,00 130,00 100,00

3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR 631,00 401,00 130,00 100,00

390201 Venituri din valorificarea unor bunuri

ale institutiilor publice 1,00 1,00

390203 Venituri din vanzarea locuintelor

construite din fondurile statului 300,00 300,00

390210 Depozite speciale pentru constructii

de locuinte 330,00 100,00 130,00 100,00

410002 IV. Subventii 18.925,41 4.513,47 8.362,20 3.418,00 2.631,74

420002 Subventii de la alte nivele ale

administratiei publice 18.925,41 4.513,47 8.362,20 3.418,00 2.631,74

4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 18.925,41 4.513,47 8.362,20 3.418,00 2.631,74

420201 Programul Termoficare 1.800,00 1.800,00

420214 Finantarea unor cheltuieli de capital

ale unitatilor de invatamant

preuniversitar 41,00 41,00

420265 Finantarea programului National de

Dezvoltare Locala 9.298,28 4.300,00 4.998,28


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 2 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
420269 Subventii de la bugetul de stat catre

bugetele locale necesare sustinerii derularii

proiectelor finantate din fonduri externe

nerambursabile (FEN) postaderare, aferente

perioadei de programare 2014-2020 7.786,13 213,47 1.522,92 3.418,00 2.631,74

4802 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 47.417,32 3.505,15 7.055,35 19.180,00 17.676,82

480201 Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR) 41.784,82 2.279,15 5.443,85 16.385,00 17.676,82

48020101 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 41.243,67 2.138,00 5.043,85 16.385,00 17.676,82

48020102 Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori 541,15 141,15 400,00

480202 Fondul Social European(FSE) 5.632,50 1.226,00 1.611,50 2.795,00

48020201 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 5.525,50 1.119,00 1.611,50 2.795,00

48020202 Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori 107,00 107,00

5002 TOTAL CHELTUIELI 152.251,67 15.947,80 60.769,55 44.443,76 31.090,56

01 CHELTUIELI CURENTE 67.576,87 9.007,10 16.851,21 20.395,00 21.323,56

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.864,10 934,10 930,00

5102 Transferuri de capital 1.864,10 934,10 930,00

510212 Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale 1.824,10 934,10 890,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 3 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
510229 Alte transferuri de capital catre

institutii publice 40,00 40,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 10.367,94 4.300,00 6.067,94

5501 A. Transferuri interne 10.367,94 4.300,00 6.067,94

550112 Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat 10.367,94 4.300,00 6.067,94

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

5603 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

560303 Cheltuieli neeligibile 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 55.039,83 3.733,00 9.753,27 20.245,00 21.308,56

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 48.608,11 1.699,00 7.564,55 19.085,00 20.259,56

580101 Finantarea nationala 8.627,01 288,65 1.231,24 3.100,31 4.006,81

580102 Finantarea externa nerambursabila 38.747,71 1.056,35 6.048,04 15.763,62 15.879,70

580103 Cheltuieli neeligibile 1.233,39 354,00 285,27 221,07 373,05

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 6.431,72 2.034,00 2.188,72 1.160,00 1.049,00

580201 Finantarea nationala 952,67 220,10 401,17 174,00 157,40

580202 Finantarea externa nerambursabila 5.398,13 1.813,90 1.706,63 986,00 891,60

580203 Cheltuieli neeligibile 80,92 80,92

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 84.674,80 6.940,70 43.918,34 24.048,76 9.767,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 84.674,80 6.940,70 43.918,34 24.048,76 9.767,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 4 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
7101 Active fixe 84.674,80 6.940,70 43.918,34 24.048,76 9.767,00

710101 Constructii 59.486,30 6.220,40 24.292,71 19.206,19 9.767,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 5.479,21 5.479,21

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 90,06 60,06 30,00

710130 Alte active fixe 19.619,23 660,24 14.116,42 4.842,57

510002 Partea I-a Servicii publice generale 5.414,68 2.431,00 2.883,68 100,00

5102 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE 5.283,68 2.300,00 2.883,68 100,00

01 CHELTUIELI CURENTE 3.218,72 2.000,00 1.118,72 100,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 3.218,72 2.000,00 1.118,72 100,00

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.218,72 2.000,00 1.118,72 100,00

580201 Finantarea nationala 470,67 215,00 240,67 15,00

580202 Finantarea externa nerambursabila 2.667,13 1.785,00 797,13 85,00

580203 Cheltuieli neeligibile 80,92 80,92

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.064,96 300,00 1.764,96

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.064,96 300,00 1.764,96

7101 Active fixe 2.064,96 300,00 1.764,96

710101 Constructii 50,00 50,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 60,06 60,06

710130 Alte active fixe 1.954,90 189,94 1.764,96

5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 131,00 131,00


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 5 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
01 CHELTUIELI CURENTE 75,00 75,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 75,00 75,00

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 75,00 75,00

580101 Finantarea nationala 11,25 11,25

580102 Finantarea externa nerambursabila 63,75 63,75

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 56,00 56,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 56,00 56,00

7101 Active fixe 56,00 56,00

710101 Constructii 50,00 50,00

710130 Alte active fixe 6,00 6,00

600002 Partea II-a Aparare, ordine publica si

siguranta nationala 50,00 50,00

6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 50,00 50,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 50,00 50,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50,00 50,00

7101 Active fixe 50,00 50,00

710101 Constructii 50,00 50,00

650002 Partea III-a Cheltuieli social-culturale 44.252,32 3.605,80 18.976,79 8.180,73 13.489,00

6502 INVATAMANT 10.218,72 390,50 7.477,05 855,00 1.496,17

01 CHELTUIELI CURENTE 2.200,17 119,00 230,00 355,00 1.496,17

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 6 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
FINANCIAR 2014-2020 2.200,17 119,00 230,00 355,00 1.496,17

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 1.987,17 85,00 160,00 295,00 1.447,17

580101 Finantarea nationala 294,18 12,75 22,50 42,75 216,18

580102 Finantarea externa nerambursabila 1.667,01 72,25 127,50 242,25 1.225,01

580103 Cheltuieli neeligibile 25,98 10,00 10,00 5,98

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 213,00 34,00 70,00 60,00 49,00

580201 Finantarea nationala 32,00 5,10 10,50 9,00 7,40

580202 Finantarea externa nerambursabila 181,00 28,90 59,50 51,00 41,60

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.018,55 271,50 7.247,05 500,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.018,55 271,50 7.247,05 500,00

7101 Active fixe 8.018,55 271,50 7.247,05 500,00

710101 Constructii 5.846,99 271,50 5.075,49 500,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 30,00 30,00

710130 Alte active fixe 2.141,56 2.141,56

6602 SANATATE 15.183,06 2.484,10 2.729,00 4.349,86 5.620,10

01 CHELTUIELI CURENTE 4.494,20 1.284,10 1.490,00 1.100,00 620,10

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 1.824,10 934,10 890,00

5102 Transferuri de capital 1.824,10 934,10 890,00

510212 Transferuri pentru finantarea

investitiilor la spitale 1.824,10 934,10 890,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 7 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
FINANCIAR 2014-2020 2.670,10 350,00 600,00 1.100,00 620,10

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 2.670,10 350,00 600,00 1.100,00 620,10

580101 Finantarea nationala 528,00 103,00 325,00 100,00

580102 Finantarea externa nerambursabila 1.464,63 240,72 738,19 485,72

580103 Cheltuieli neeligibile 677,47 350,00 256,28 36,81 34,38

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 10.688,86 1.200,00 1.239,00 3.249,86 5.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 10.688,86 1.200,00 1.239,00 3.249,86 5.000,00

7101 Active fixe 10.688,86 1.200,00 1.239,00 3.249,86 5.000,00

710101 Constructii 9.649,86 998,90 500,00 3.150,96 5.000,00

710130 Alte active fixe 1.039,00 201,10 739,00 98,90

6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 10.415,16 663,20 6.316,74 1.025,87 2.409,35

01 CHELTUIELI CURENTE 3.174,35 200,00 265,00 300,00 2.409,35

51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRATIEI PUBLICE 40,00 40,00

5102 Transferuri de capital 40,00 40,00

510229 Alte transferuri de capital catre

institutii publice 40,00 40,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 3.134,35 200,00 225,00 300,00 2.409,35

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 3.134,35 200,00 225,00 300,00 2.409,35

580101 Finantarea nationala 1.751,49 115,00 119,94 157,63 1.358,92

580102 Finantarea externa nerambursabila 1.361,22 85,00 101,07 130,23 1.044,92


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 8 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
580103 Cheltuieli neeligibile 21,64 3,99 12,14 5,51

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 7.240,81 463,20 6.051,74 725,87

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 7.240,81 463,20 6.051,74 725,87

7101 Active fixe 7.240,81 463,20 6.051,74 725,87

710101 Constructii 1.251,74 200,00 1.051,74

710130 Alte active fixe 5.989,07 263,20 5.000,00 725,87

6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 8.435,38 68,00 2.454,00 1.950,00 3.963,38

01 CHELTUIELI CURENTE 7.230,38 68,00 1.249,00 1.950,00 3.963,38

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 7.230,38 68,00 1.249,00 1.950,00 3.963,38

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 4.230,38 68,00 249,00 950,00 2.963,38

580101 Finantarea nationala 558,66 9,00 35,00 105,00 409,66

580102 Finantarea externa nerambursabila 3.170,54 55,00 199,00 690,00 2.226,54

580103 Cheltuieli neeligibile 501,18 4,00 15,00 155,00 327,18

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

580201 Finantarea nationala 450,00 150,00 150,00 150,00

580202 Finantarea externa nerambursabila 2.550,00 850,00 850,00 850,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.205,00 1.205,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.205,00 1.205,00

7101 Active fixe 1.205,00 1.205,00

710101 Constructii 889,00 889,00

710130 Alte active fixe 316,00 316,00

700002 Partea IV-a Servicii si dezvoltare


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 9 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
publica, locuinte, mediu si ape 31.133,43 8.600,00 19.990,74 2.542,69

7002 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 1.093,57 1.093,57

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.093,57 1.093,57

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.093,57 1.093,57

7101 Active fixe 1.093,57 1.093,57

710101 Constructii 205,00 205,00

710130 Alte active fixe 888,57 888,57

7402 PROTECTIA MEDIULUI 30.039,86 8.600,00 18.897,17 2.542,69

01 CHELTUIELI CURENTE 9.818,05 4.300,00 5.518,05

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 9.818,05 4.300,00 5.518,05

5501 A. Transferuri interne 9.818,05 4.300,00 5.518,05

550112 Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat 9.818,05 4.300,00 5.518,05

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 20.221,81 4.300,00 13.379,12 2.542,69

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 20.221,81 4.300,00 13.379,12 2.542,69

7101 Active fixe 20.221,81 4.300,00 13.379,12 2.542,69

710101 Constructii 13.030,97 4.300,00 6.188,28 2.542,69

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 5.479,21 5.479,21

710130 Alte active fixe 1.711,63 1.711,63

800002 Partea V-a Actiuni economice 71.401,24 1.261,00 18.918,34 33.620,34 17.601,56

8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 19.739,59 40,00 6.521,79 8.395,80 4.782,00

01 CHELTUIELI CURENTE 854,89 40,00 649,89 150,00 15,00

55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 549,89 549,89

5501 A. Transferuri interne 549,89 549,89


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 10 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
550112 Investitii ale agentilor economici cu

capital de stat 549,89 549,89

56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

5603 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

560303 Cheltuieli neeligibile 305,00 40,00 100,00 150,00 15,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 18.884,70 5.871,90 8.245,80 4.767,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18.884,70 5.871,90 8.245,80 4.767,00

7101 Active fixe 18.884,70 5.871,90 8.245,80 4.767,00

710101 Constructii 18.380,00 5.367,20 8.245,80 4.767,00

710130 Alte active fixe 504,70 504,70

8402 TRANSPORTURI 51.661,65 1.221,00 12.396,55 25.224,54 12.819,56

01 CHELTUIELI CURENTE 36.511,11 921,00 6.330,55 16.440,00 12.819,56

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 36.511,11 921,00 6.330,55 16.440,00 12.819,56

5801 Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR) 36.511,11 921,00 6.330,55 16.440,00 12.819,56

580101 Finantarea nationala 5.483,43 140,65 950,80 2.469,93 1.922,05

580102 Finantarea externa nerambursabila 31.020,56 780,35 5.379,75 13.962,95 10.897,51

580103 Cheltuieli neeligibile 7,12 7,12

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 15.150,54 300,00 6.066,00 8.784,54

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 15.150,54 300,00 6.066,00 8.784,54

7101 Active fixe 15.150,54 300,00 6.066,00 8.784,54


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2021
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 11 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2021 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
710101 Constructii 10.082,74 300,00 5.016,00 4.766,74

710130 Alte active fixe 5.067,80 1.050,00 4.017,80

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT -18.858,56 7.339,68 -23.016,23 3.662,10 -6.844,11

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

INTOCMIT
A.TURCU
JUDETUL BACAU ANEXA 1 B LA HOTARAREA NR DIN

BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 82.705,93 25.702,70 22.031,95 18.113,98 16.857,30 72.837,10 70.771,43 70.971,10

000210 I. VENITURI CURENTE 34.052,33 8.320,30 9.471,75 7.728,58 8.531,70 30.604,60 26.923,53 27.058,10

290010 C. Venituri nefiscale 34.052,33 8.320,30 9.471,75 7.728,58 8.531,70 30.604,60 26.923,53 27.058,10

300010 C1. Venituri din proprietate 338,55 113,75 105,05 53,28 66,47 281,00 284,00 287,00

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 338,55 113,75 105,05 53,28 66,47 281,00 284,00 287,00

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 286,55 100,75 92,05 40,28 53,47 281,00 284,00 287,00

30100530 Alte venituri din concensiuni si inchi-

rieri de catre institutiile publice 286,55 100,75 92,05 40,28 53,47 281,00 284,00 287,00

301050 Alte venituri din proprietate 52,00 13,00 13,00 13,00 13,00

330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 33.713,78 8.206,55 9.366,70 7.675,30 8.465,23 30.323,60 26.639,53 26.771,10

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 33.951,58 8.306,15 9.504,90 7.675,30 8.465,23 30.222,60 26.538,45 26.687,30

331005 Taxe si alte venituri in invatamant 335,28 94,20 92,50 77,60 70,98 336,00 346,00 356,00

331008 Venituri din prestari de servicii 1.123,90 371,40 433,70 168,30 150,50 1.009,70 1.084,55 1.166,40

331013 Contributia de intretinere a persoanelor

asistate 2.300,00 752,00 530,00 509,00 509,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00

331014 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 6.804,00 1.866,55 2.199,40 965,60 1.772,45 5.567,70 5.601,70 5.657,70

331019 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 300,00 100,00 80,00 20,00 100,00 306,00 323,00 335,00

331021 Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurari sociale de sanatate 17.478,20 3.731,80 4.753,80 4.539,80 4.452,80 15.371,20 11.889,20 11.878,20

331030 Venituri din contractele incheiate cu

directiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat 5.333,00 1.314,50 1.339,50 1.339,50 1.339,50 5.387,00 5.049,00 5.049,00

331031 Venituri din contracte incheiate cu

directiile de sanatate publica din sume

alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii 170,00 42,50 42,50 42,50 42,50 170,00 170,00 170,00

331050 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 107,20 33,20 33,50 13,00 27,50

3610 DIVERSE VENITURI 20,40 0,40 20,00 101,00 101,08 83,80

361050 Alte venituri 20,40 0,40 20,00 101,00 101,08 83,80

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE -258,20 -100,00 -158,20

371001 Donatii si sponsorizari 3,80 3,80

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -625,00 -155,00 -420,00 -50,00 -100,00 -100,00 -100,00

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 363,00 55,00 258,00 50,00 100,00 100,00 100,00

410010 IV. Subventii 46.102,60 14.831,40 12.560,20 10.385,40 8.325,60 42.232,50 43.847,90 43.913,00

4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 100,00 100,00


BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 2 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
421070 Subventii de la bugetul de stat catre

institutiile publice finantate partial sau

integral din venituri proprii necesare

sustinerii derularii proiectelor finantate

din fonduri externe nermabursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare

2014-2020 100,00 100,00

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 46.002,60 14.731,40 12.560,20 10.385,40 8.325,60 42.232,50 43.847,90 43.913,00

431009 Subventii pentru institutii publice 24.812,00 7.637,10 6.981,70 5.363,40 4.829,80 20.961,50 22.470,90 24.120,00

431010 Subventii de la bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00 8.815,00 8.426,00 8.336,00

431014 Subventii din bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii 1.269,10 879,10 390,00 850,00 1.485,00

431019 Subventii pentru institutii publice

destinate sectiunii de dezvoltare 40,00 40,00

431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic

de asigurari sociale de sanatate pentru

acoperirea cresterilor salariale 10.066,50 3.483,20 2.497,50 2.569,00 1.516,80 10.606,00 10.466,00 10.457,00

431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

4810 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

CONTUL PLATILOT EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 2.551,00 2.551,00

481002 Fondul Social European(FSE) 2.551,00 2.551,00

48100201 Sume primite in contul platilor efectuate

in anul curent 600,00 600,00

48100202 Sume primite in contul platilor efectuate

in anii anteriori 300,00 300,00

48100203 Prefinantare 1.651,00 1.651,00

5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 85.953,62 26.980,98 23.787,61 18.337,20 16.847,83 72.837,10 70.771,43 70.971,10

01 CHELTUIELI CURENTE 83.219,52 25.946,88 22.137,61 18.287,20 16.847,83 71.887,10 69.186,43 70.871,10

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52.663,43 14.368,41 13.527,05 13.267,07 11.500,90 54.204,70 52.626,60 54.102,29

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.619,59 6.829,47 6.546,06 4.449,63 4.794,43 17.333,40 16.234,83 16.443,81

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 2.706,00 2.706,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.230,50 2.043,00 2.064,50 570,50 552,50 349,00 325,00 325,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.734,10 1.034,10 1.650,00 50,00 950,00 1.585,00 100,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.734,10 1.034,10 1.650,00 50,00 950,00 1.585,00 100,00

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 13.895,00 3.509,00 3.948,50 3.347,00 3.090,50 14.779,80 16.263,05 17.893,00

01 CHELTUIELI CURENTE 13.433,00 3.509,00 3.486,50 3.347,00 3.090,50 14.779,80 16.263,05 17.893,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.906,00 3.112,00 2.980,00 2.923,00 2.891,00 13.098,00 14.409,90 15.851,59
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 3 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
1001 Cheltuieli salariale in bani 9.622,00 2.532,00 2.410,00 2.355,00 2.325,00 10.585,00 11.643,90 12.808,59

100101 Salarii de baza 9.322,00 2.447,00 2.330,00 2.280,00 2.265,00 10.255,00 11.280,90 12.409,58

100105 Sporuri pentru conditii de munca 200,00 55,00 55,00 50,00 40,00 220,00 242,00 266,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 100,00 30,00 25,00 25,00 20,00 110,00 121,00 133,00

1002 Cheltuieli salariale in natura 2.064,00 520,00 515,00 515,00 514,00 2.271,00 2.499,00 2.749,00

100202 Norme de hrana 2.064,00 520,00 515,00 515,00 514,00 2.271,00 2.499,00 2.749,00

1003 Contributii 220,00 60,00 55,00 53,00 52,00 242,00 267,00 294,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 220,00 60,00 55,00 53,00 52,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.527,00 397,00 506,50 424,00 199,50 1.681,80 1.853,15 2.041,41

2001 Bunuri si servicii 667,00 191,00 216,00 142,00 118,00 734,00 808,00 889,60

200101 Furnituri de birou 30,00 8,00 8,00 7,00 7,00

200102 Materiale pentru curatenie 10,00 4,00 3,00 2,00 1,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 80,00 30,00 22,00 15,00 13,00

200104 Apa, canal si salubritate 6,00 2,00 2,00 1,00 1,00

200105 Carburanti si lubrifianti 160,00 35,00 70,00 30,00 25,00

200106 Piese de schimb 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 82,00 30,00 24,00 18,00 10,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 170,00 45,00 46,00 40,00 39,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 124,00 35,00 40,00 28,00 21,00

2002 Reparatii curente 6,00 2,00 4,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 80,00 30,00 20,00 20,00 10,00

200402 Materiale sanitare 80,00 30,00 20,00 20,00 10,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 313,00 15,00 141,00 142,00 15,00

200501 Uniforme si echipament 253,00 126,00 127,00

200530 Alte obiecte de inventar 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 17,00 7,00 10,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 17,00 7,00 10,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 1,00 1,00

2013 Pregatire profesionala 15,00 8,00 7,00

2014 Protectia muncii 15,00 5,00 5,00 3,00 2,00

2015 Munitie, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata 4,00 4,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 5,00 3,00 2,00

2030 Alte cheltuieli 404,00 146,00 103,50 100,00 54,50

203003 Prime de asigurare non-viata 16,50 5,50 5,00 3,00 3,00

203004 Chirii 342,00 125,00 87,00 87,00 43,00


BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 4 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
203009 Executarea silita a creantelor bugetare 45,50 15,50 11,50 10,00 8,50

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 462,00 462,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 462,00 462,00

7101 Active fixe 456,00 456,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 185,00 185,00

710130 Alte active fixe 271,00 271,00

7103 Reparatii capitale aferente activelor

fixe 6,00 6,00

611003 Ordine publica 13.895,00 3.509,00 3.948,50 3.347,00 3.090,50 14.779,80 16.263,05 17.893,00

61100304 Politie locala 13.895,00 3.509,00 3.948,50 3.347,00 3.090,50 14.779,80 16.263,05 17.893,00

6510 INVATAMANT 8.977,72 2.838,98 2.962,01 1.162,40 2.014,33 6.135,70 6.180,78 6.230,50

01 CHELTUIELI CURENTE 8.762,72 2.833,98 2.802,01 1.112,40 2.014,33 6.135,70 6.180,78 6.230,50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 372,23 135,81 119,55 57,37 59,50 229,50 229,50 229,50

1001 Cheltuieli salariale in bani 359,93 130,82 116,23 54,97 57,91 221,00 221,00 221,00

100101 Salarii de baza 30,00 10,00 10,00 10,00 30,00 30,00 30,00

100106 Alte sporuri 192,93 72,82 66,23 18,97 34,91

100111 Fond aferent platii cu ora 137,00 48,00 40,00 26,00 23,00

1003 Contributii 12,30 4,99 3,32 2,40 1,59

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 12,30 4,99 3,32 2,40 1,59

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.390,49 2.698,17 2.682,46 1.055,03 1.954,83 5.906,20 5.951,28 6.001,00

2001 Bunuri si servicii 1.073,37 358,36 349,11 180,78 185,12

200101 Furnituri de birou 116,20 37,70 39,80 19,30 19,40

200102 Materiale pentru curatenie 210,21 48,72 74,89 44,60 42,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 3,00 2,00 0,50 0,50

200104 Apa, canal si salubritate 0,80 0,30 0,50

200105 Carburanti si lubrifianti 49,00 21,80 16,50 9,20 1,50

200107 Transport 3,60 2,60 0,40 0,20 0,40

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 29,10 9,85 8,80 5,20 5,25

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 118,10 38,20 39,10 12,30 28,50

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 543,36 197,49 168,82 88,98 88,07

2002 Reparatii curente 90,43 17,83 53,60 19,00

2003 Hrana 6.706,79 2.161,88 2.075,30 771,30 1.698,31

200301 Hrana pentru oameni 6.706,79 2.161,88 2.075,30 771,30 1.698,31

2004 Medicamente si materiale sanitare 42,70 23,10 12,10 3,10 4,40

200401 Medicamente 8,80 3,50 3,80 0,80 0,70

200402 Materiale sanitare 6,50 3,20 1,80 0,80 0,70

200404 Dezinfectanti 27,40 16,40 6,50 1,50 3,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 340,25 92,95 139,30 54,10 53,90

200501 Uniforme si echipament 5,20 5,20


BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 5 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
200503 Lenjerie si accesorii de pat 24,50 3,50 4,50 16,50

200530 Alte obiecte de inventar 310,55 92,95 130,60 49,60 37,40

2006 Deplasari, detasari, transferari 13,65 3,95 5,20 3,50 1,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13,65 3,95 5,20 3,50 1,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 8,35 1,95 5,90 0,50

2013 Pregatire profesionala 10,00 1,20 8,30 0,50

2014 Protectia muncii 5,00 2,00 3,00

2030 Alte cheltuieli 99,95 34,95 30,65 22,25 12,10

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 99,95 34,95 30,65 22,25 12,10

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 215,00 5,00 160,00 50,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 215,00 5,00 160,00 50,00

7101 Active fixe 215,00 5,00 160,00 50,00

710101 Constructii 100,00 100,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 5,00 5,00

710130 Alte active fixe 110,00 60,00 50,00

651003 Invatamant prescolar si primar 3.728,37 1.253,86 1.118,15 455,50 900,86 1.304,00 1.304,00 1.304,00

65100301 Invatamant prescolar 3.586,20 1.200,19 1.072,60 431,40 882,01 1.236,00 1.236,00 1.236,00

65100302 Invatamant primar 142,17 53,67 45,55 24,10 18,85 68,00 68,00 68,00

651004 Invatamant secundar 5.224,85 1.577,22 1.833,86 704,10 1.109,67 4.804,70 4.849,78 4.906,70

65100401 Invatamant secundar inferior 294,48 87,15 119,51 32,45 55,37

65100402 Invatamant secundar superior 4.896,47 1.482,87 1.701,95 662,35 1.049,30 4.771,70 4.815,78 4.871,70

65100403 Invatamant profesional 33,90 7,20 12,40 9,30 5,00 33,00 34,00 35,00

651005 Invatamant postliceal 24,50 7,90 10,00 2,80 3,80 27,00 27,00 19,80

6610 SANATATE 47.872,70 15.199,90 12.263,20 11.011,40 9.398,20 42.536,60 38.822,60 37.227,60

01 CHELTUIELI CURENTE 45.935,60 14.170,80 11.355,20 11.011,40 9.398,20 41.586,60 37.237,60 37.127,60

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34.690,20 9.317,00 8.924,80 8.864,80 7.583,60 34.775,20 31.809,20 31.809,20

1001 Cheltuieli salariale in bani 33.944,20 9.138,00 8.735,80 8.675,80 7.394,60

100101 Salarii de baza 20.024,40 5.176,20 5.224,50 5.174,50 4.449,20

100105 Sporuri pentru conditii de munca 7.844,20 2.077,30 2.022,30 2.022,30 1.722,30

100106 Alte sporuri 1.581,00 399,00 394,00 394,00 394,00

100107 Ore suplimentare 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 524,20 160,20 128,00 118,00 118,00

100111 Fond aferent platii cu ora 933,30 453,30 160,00 160,00 160,00

100114 Indemnizatii de detasare 517,80 160,00 120,00 120,00 117,80

100117 Indemnizatii de hrana 1.117,30 236,00 295,00 295,00 291,30

100129 Stimulentul de risc 950,00 300,00 300,00 300,00 50,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 412,00 166,00 82,00 82,00 82,00

1003 Contributii 746,00 179,00 189,00 189,00 189,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 746,00 179,00 189,00 189,00 189,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.262,90 2.083,80 2.356,90 2.077,10 1.745,10 6.552,40 5.193,40 5.083,40

2001 Bunuri si servicii 2.634,90 667,30 757,40 653,60 556,60


BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 6 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
200101 Furnituri de birou 53,90 11,00 14,30 14,30 14,30

200102 Materiale pentru curatenie 262,90 57,50 68,80 67,80 68,80

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 709,30 262,00 251,30 143,00 53,00

200104 Apa, canal si salubritate 109,00 27,50 27,50 27,00 27,00

200105 Carburanti si lubrifianti 35,00 5,00 10,00 10,00 10,00

200106 Piese de schimb 65,00 9,00 15,00 21,00 20,00

200107 Transport 4,50 1,50 1,50 1,50

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 49,50 10,50 13,00 13,00 13,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 1.325,30 280,80 350,50 350,50 343,50

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 20,50 4,00 5,50 5,50 5,50

2002 Reparatii curente 490,00 70,00 180,00 170,00 70,00

2003 Hrana 587,00 103,00 163,00 163,00 158,00

200301 Hrana pentru oameni 587,00 103,00 163,00 163,00 158,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 3.436,00 882,00 924,00 875,00 755,00

200401 Medicamente 1.286,50 271,50 391,00 357,00 267,00

200402 Materiale sanitare 1.492,00 454,50 362,50 352,50 322,50

200403 Reactivi 443,00 107,00 112,00 112,00 112,00

200404 Dezinfectanti 214,50 49,00 58,50 53,50 53,50

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 456,00 65,50 192,50 105,50 92,50

200501 Uniforme si echipament 18,00 1,50 7,50 4,50 4,50

200503 Lenjerie si accesorii de pat 30,00 4,50 14,50 5,50 5,50

200530 Alte obiecte de inventar 408,00 59,50 170,50 95,50 82,50

2006 Deplasari, detasari, transferari 4,50 1,50 1,50 1,50

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,50 1,50 1,50 1,50

2009 Materiale de laborator 56,50 13,00 16,50 14,50 12,50

2012 Consultanta si expertiza 4,50 1,50 1,50 1,50

2013 Pregatire profesionala 34,00 6,00 12,00 8,00 8,00

2014 Protectia muncii 4,50 1,50 1,50 1,50

2030 Alte cheltuieli 555,00 277,00 107,00 83,00 88,00

203003 Prime de asigurare non-viata 18,00 5,00 7,00 3,00 3,00

203004 Chirii 226,00 41,50 61,50 61,50 61,50

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 311,00 230,50 38,50 18,50 23,50

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 2.706,00 2.706,00

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.706,00 2.706,00

580201 Finantarea nationala 332,00 332,00

580202 Finantarea externa nerambursabila 2.284,00 2.284,00

580203 Cheltuieli neeligibile 90,00 90,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 276,50 64,00 73,50 69,50 69,50 259,00 235,00 235,00
BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 7 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 276,50 64,00 73,50 69,50 69,50

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.937,10 1.029,10 908,00 950,00 1.585,00 100,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.937,10 1.029,10 908,00 950,00 1.585,00 100,00

7101 Active fixe 1.937,10 1.029,10 908,00

710101 Constructii 880,00 490,00 390,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 618,00 100,00 518,00

710130 Alte active fixe 439,10 439,10

661006 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 47.872,70 15.199,90 12.263,20 11.011,40 9.398,20 42.536,60 38.822,60 37.227,60

66100601 Spitale generale 47.872,70 15.199,90 12.263,20 11.011,40 9.398,20 42.536,60 38.822,60 37.227,60

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 12.491,00 4.363,10 3.964,70 2.266,40 1.896,80 7.310,00 7.430,00 7.545,00

01 CHELTUIELI CURENTE 12.451,00 4.363,10 3.924,70 2.266,40 1.896,80 7.310,00 7.430,00 7.545,00

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.695,00 1.803,60 1.502,70 1.421,90 966,80 6.102,00 6.178,00 6.212,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 5.569,00 1.761,10 1.469,90 1.389,00 949,00

100101 Salarii de baza 5.200,00 1.632,50 1.372,50 1.320,00 875,00

100113 Drepturi de delegare 8,00 3,00 3,00 2,00

100117 Indemnizatii de hrana 316,00 110,60 84,40 59,00 62,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 45,00 15,00 10,00 10,00 10,00

1003 Contributii 126,00 42,50 32,80 32,90 17,80

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 126,00 42,50 32,80 32,90 17,80

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.802,00 580,50 431,00 343,50 447,00 1.118,00 1.162,00 1.243,00

2001 Bunuri si servicii 1.146,00 318,00 291,50 234,50 302,00

200101 Furnituri de birou 12,00 5,00 4,00 1,00 2,00

200102 Materiale pentru curatenie 6,00 2,50 1,50 0,50 1,50

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 235,00 85,00 60,00 30,00 60,00

200104 Apa, canal si salubritate 9,00 2,00 2,00 2,00 3,00

200105 Carburanti si lubrifianti 2,00 1,00 1,00

200106 Piese de schimb 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

200107 Transport 30,00 10,00 10,00 10,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 26,00 7,50 7,00 5,00 6,50

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 109,00 25,00 27,00 17,00 40,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 713,00 179,00 178,00 178,00 178,00

2002 Reparatii curente 36,00 8,00 8,00 12,00 8,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 66,00 17,00 18,00 13,00 18,00

200530 Alte obiecte de inventar 66,00 17,00 18,00 13,00 18,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 30,00 9,00 11,00 1,00 9,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 30,00 9,00 11,00 1,00 9,00

2011 Carti, publicatii si materiale


BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 8 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
documentare 2,00 1,00 1,00

2012 Consultanta si expertiza 4,00 4,00

2013 Pregatire profesionala 4,00 1,00 1,00 2,00

2014 Protectia muncii 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 3,00 1,00 1,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 507,00 220,50 99,50 82,00 105,00

203004 Chirii 88,00 22,00 22,00 22,00 22,00

203009 Executarea silita a creantelor bugetare 1,00 1,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 418,00 197,50 77,50 60,00 83,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.954,00 1.979,00 1.991,00 501,00 483,00 90,00 90,00 90,00

5922 Actiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural 4.869,00 1.950,00 1.970,00 479,00 470,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 85,00 29,00 21,00 22,00 13,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40,00 40,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40,00 40,00

7101 Active fixe 40,00 40,00

710101 Constructii 40,00 40,00

671003 Servicii culturale 6.351,00 2.107,50 1.672,00 1.466,00 1.105,50 7.310,00 7.430,00 7.545,00

67100304 Institutii publice de spectacole si

concerte 6.351,00 2.107,50 1.672,00 1.466,00 1.105,50 7.310,00 7.430,00 7.545,00

671005 Servicii recreative si sportive 6.140,00 2.255,60 2.292,70 800,40 791,30

67100501 Sport 6.140,00 2.255,60 2.292,70 800,40 791,30

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.717,20 1.070,00 649,20 550,00 448,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00

01 CHELTUIELI CURENTE 2.637,20 1.070,00 569,20 550,00 448,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.637,20 1.070,00 569,20 550,00 448,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00

2001 Bunuri si servicii 867,00 576,00 93,00 105,00 93,00

200101 Furnituri de birou 12,00 6,00 2,00 2,00 2,00

200102 Materiale pentru curatenie 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 230,00 200,00 30,00

200104 Apa, canal si salubritate 265,00 265,00

200105 Carburanti si lubrifianti 7,00 7,00

200106 Piese de schimb 3,00 3,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 90,00 40,00 30,00 10,00 10,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 55,00 10,00 10,00 5,00 30,00

2002 Reparatii curente 38,00 38,00


BUGETUL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII
PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PE ANII 2022-2024
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 9 - mii lei-
Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
2003 Hrana 1.517,20 400,00 417,20 400,00 300,00

200301 Hrana pentru oameni 1.517,20 400,00 417,20 400,00 300,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 200,00 55,00 45,00 45,00 55,00

200401 Medicamente 50,00 15,00 5,00 5,00 25,00

200402 Materiale sanitare 150,00 40,00 40,00 40,00 30,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,00 14,00

200530 Alte obiecte de inventar 14,00 14,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 1,00 1,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80,00 80,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80,00 80,00

7101 Active fixe 80,00 80,00

710130 Alte active fixe 80,00 80,00

681004 Asistenta acordata persoanelor in varsta 2.717,20 1.070,00 649,20 550,00 448,00 2.075,00 2.075,00 2.075,00

9910 EXCEDENT/DEFICIT -3.247,69 -1.278,28 -1.755,66 -223,22 9,47

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

INTOCMIT
A.TURCU
JUDETUL BACAU
ANEXA 1B1 LA HOTARAREA NR DIN

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL


DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 78.382,83 22.117,60 21.343,95 18.063,98 16.857,30

000210 I. VENITURI CURENTE 33.689,33 8.265,30 9.213,75 7.678,58 8.531,70

290010 C. Venituri nefiscale 33.689,33 8.265,30 9.213,75 7.678,58 8.531,70

300010 C1. Venituri din proprietate 338,55 113,75 105,05 53,28 66,47

3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 338,55 113,75 105,05 53,28 66,47

301005 Venituri din concesiuni si inchirieri 286,55 100,75 92,05 40,28 53,47

301050 Alte venituri din proprietate 52,00 13,00 13,00 13,00 13,00

330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 33.350,78 8.151,55 9.108,70 7.625,30 8.465,23

3310 VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI

ACTIVITATI 33.951,58 8.306,15 9.504,90 7.675,30 8.465,23

331005 Taxe si alte venituri in invatamant 335,28 94,20 92,50 77,60 70,98

331008 Venituri din prestari de servicii 1.123,90 371,40 433,70 168,30 150,50

331013 Contributia de intretinere a persoanelor

asistate 2.300,00 752,00 530,00 509,00 509,00

331014 Contributia elevilor si studentilor

pentru internate, camine si cantine 6.804,00 1.866,55 2.199,40 965,60 1.772,45

331019 Venituri din serbari si spectacole scolare

manifestari culturale, artistice si

sportive 300,00 100,00 80,00 20,00 100,00

331021 Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurari sociale de sanatate 17.478,20 3.731,80 4.753,80 4.539,80 4.452,80

331030 Venituri din contractele incheiate cu

directiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat 5.333,00 1.314,50 1.339,50 1.339,50 1.339,50

331031 Venituri din contracte incheiate cu


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 2 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
directiile de sanatate publica din sume

alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii 170,00 42,50 42,50 42,50 42,50

331050 Alte venituri din prestari de servicii

si alte activitati 107,20 33,20 33,50 13,00 27,50

3610 DIVERSE VENITURI 20,40 0,40 20,00

361050 Alte venituri 20,40 0,40 20,00

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE -621,20 -155,00 -416,20 -50,00

371001 Donatii si sponsorizari 3,80 3,80

371003 Varsaminte din sectiunea de functionare

pentru finantarea sectiunii de dezvoltare

a bugetului local -625,00 -155,00 -420,00 -50,00

410010 IV. Subventii 44.693,50 13.852,30 12.130,20 10.385,40 8.325,60

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 44.693,50 13.852,30 12.130,20 10.385,40 8.325,60

431009 Subventii pentru institutii publice 24.812,00 7.637,10 6.981,70 5.363,40 4.829,80

431010 Subventii de la bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii 8.815,00 2.482,00 2.401,00 2.203,00 1.729,00

431033 Subventii din bugetul Fondului National Unic

de asigurari sociale de sanatate pentru

acoperirea cresterilor salariale 10.066,50 3.483,20 2.497,50 2.569,00 1.516,80

431040 Sume alocate pentru stimulentul de risc 1.000,00 250,00 250,00 250,00 250,00

5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 80.513,52 23.240,88 22.137,61 18.287,20 16.847,83

01 CHELTUIELI CURENTE 80.513,52 23.240,88 22.137,61 18.287,20 16.847,83


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 3 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 52.663,43 14.368,41 13.527,05 13.267,07 11.500,90

1001 Cheltuieli salariale in bani 49.495,13 13.561,92 12.731,93 12.474,77 10.726,51

100101 Salarii de baza 34.576,40 9.265,70 8.937,00 8.784,50 7.589,20

100105 Sporuri pentru conditii de munca 8.044,20 2.132,30 2.077,30 2.072,30 1.762,30

100106 Alte sporuri 1.773,93 471,82 460,23 412,97 428,91

100107 Ore suplimentare 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 524,20 160,20 128,00 118,00 118,00

100111 Fond aferent platii cu ora 1.070,30 501,30 200,00 186,00 183,00

100113 Drepturi de delegare 8,00 3,00 3,00 2,00

100114 Indemnizatii de detasare 517,80 160,00 120,00 120,00 117,80

100117 Indemnizatii de hrana 1.433,30 346,60 379,40 354,00 353,30

100129 Stimulentul de risc 950,00 300,00 300,00 300,00 50,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 557,00 211,00 117,00 117,00 112,00

1002 Cheltuieli salariale in natura 2.064,00 520,00 515,00 515,00 514,00

100202 Norme de hrana 2.064,00 520,00 515,00 515,00 514,00

1003 Contributii 1.104,30 286,49 280,12 277,30 260,39

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 1.104,30 286,49 280,12 277,30 260,39

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 22.619,59 6.829,47 6.546,06 4.449,63 4.794,43

2001 Bunuri si servicii 6.388,27 2.110,66 1.707,01 1.315,88 1.254,72

200101 Furnituri de birou 224,10 67,70 68,10 43,60 44,70

200102 Materiale pentru curatenie 689,11 162,72 198,19 164,90 163,30

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 1.257,30 579,00 333,80 218,50 126,00

200104 Apa, canal si salubritate 389,80 296,50 31,80 30,50 31,00

200105 Carburanti si lubrifianti 253,00 62,80 97,50 56,20 36,50

200106 Piese de schimb 77,00 15,00 17,00 23,00 22,00


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 4 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200107 Transport 38,10 12,60 11,90 1,70 11,90

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 191,60 59,85 53,80 42,20 35,75

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 1.812,40 429,00 492,60 429,80 461,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 1.455,86 425,49 402,32 305,48 322,57

2002 Reparatii curente 660,43 135,83 245,60 201,00 78,00

2003 Hrana 8.810,99 2.664,88 2.655,50 1.334,30 2.156,31

200301 Hrana pentru oameni 8.810,99 2.664,88 2.655,50 1.334,30 2.156,31

2004 Medicamente si materiale sanitare 3.758,70 990,10 1.001,10 943,10 824,40

200401 Medicamente 1.345,30 290,00 399,80 362,80 292,70

200402 Materiale sanitare 1.728,50 527,70 424,30 413,30 363,20

200403 Reactivi 443,00 107,00 112,00 112,00 112,00

200404 Dezinfectanti 241,90 65,40 65,00 55,00 56,50

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.189,25 190,45 504,80 314,60 179,40

200501 Uniforme si echipament 276,20 1,50 138,70 131,50 4,50

200503 Lenjerie si accesorii de pat 54,50 4,50 18,00 10,00 22,00

200530 Alte obiecte de inventar 858,55 184,45 348,10 173,10 152,90

2006 Deplasari, detasari, transferari 65,15 12,95 24,70 16,00 11,50

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 65,15 12,95 24,70 16,00 11,50

2009 Materiale de laborator 56,50 13,00 16,50 14,50 12,50

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 11,35 3,95 5,90 0,50 1,00

2012 Consultanta si expertiza 8,50 4,00 1,50 1,50 1,50


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 5 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2013 Pregatire profesionala 63,00 8,20 29,30 15,50 10,00

2014 Protectia muncii 28,50 8,00 10,50 5,50 4,50

2015 Munitie, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata 4,00 4,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 9,00 5,00 3,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 1.565,95 678,45 340,65 287,25 259,60

203003 Prime de asigurare non-viata 34,50 10,50 12,00 6,00 6,00

203004 Chirii 656,00 188,50 170,50 170,50 126,50

203009 Executarea silita a creantelor bugetare 46,50 16,50 11,50 10,00 8,50

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 828,95 462,95 146,65 100,75 118,60

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 5.230,50 2.043,00 2.064,50 570,50 552,50

5922 Actiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural 4.869,00 1.950,00 1.970,00 479,00 470,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 361,50 93,00 94,50 91,50 82,50

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 13.433,00 3.509,00 3.486,50 3.347,00 3.090,50

01 CHELTUIELI CURENTE 13.433,00 3.509,00 3.486,50 3.347,00 3.090,50

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 11.906,00 3.112,00 2.980,00 2.923,00 2.891,00

1001 Cheltuieli salariale in bani 9.622,00 2.532,00 2.410,00 2.355,00 2.325,00

100101 Salarii de baza 9.322,00 2.447,00 2.330,00 2.280,00 2.265,00

100105 Sporuri pentru conditii de munca 200,00 55,00 55,00 50,00 40,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 100,00 30,00 25,00 25,00 20,00
BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 6 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
1002 Cheltuieli salariale in natura 2.064,00 520,00 515,00 515,00 514,00

100202 Norme de hrana 2.064,00 520,00 515,00 515,00 514,00

1003 Contributii 220,00 60,00 55,00 53,00 52,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 220,00 60,00 55,00 53,00 52,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.527,00 397,00 506,50 424,00 199,50

2001 Bunuri si servicii 667,00 191,00 216,00 142,00 118,00

200101 Furnituri de birou 30,00 8,00 8,00 7,00 7,00

200102 Materiale pentru curatenie 10,00 4,00 3,00 2,00 1,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 80,00 30,00 22,00 15,00 13,00

200104 Apa, canal si salubritate 6,00 2,00 2,00 1,00 1,00

200105 Carburanti si lubrifianti 160,00 35,00 70,00 30,00 25,00

200106 Piese de schimb 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 82,00 30,00 24,00 18,00 10,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 170,00 45,00 46,00 40,00 39,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 124,00 35,00 40,00 28,00 21,00

2002 Reparatii curente 6,00 2,00 4,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 80,00 30,00 20,00 20,00 10,00

200402 Materiale sanitare 80,00 30,00 20,00 20,00 10,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 313,00 15,00 141,00 142,00 15,00

200501 Uniforme si echipament 253,00 126,00 127,00

200530 Alte obiecte de inventar 60,00 15,00 15,00 15,00 15,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 17,00 7,00 10,00


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 7 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 17,00 7,00 10,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 1,00 1,00

2013 Pregatire profesionala 15,00 8,00 7,00

2014 Protectia muncii 15,00 5,00 5,00 3,00 2,00

2015 Munitie, furnituri si armament de natura

activelor fixe pentru armata 4,00 4,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 5,00 3,00 2,00

2030 Alte cheltuieli 404,00 146,00 103,50 100,00 54,50

203003 Prime de asigurare non-viata 16,50 5,50 5,00 3,00 3,00

203004 Chirii 342,00 125,00 87,00 87,00 43,00

203009 Executarea silita a creantelor bugetare 45,50 15,50 11,50 10,00 8,50

6510 INVATAMANT 8.762,72 2.833,98 2.802,01 1.112,40 2.014,33

01 CHELTUIELI CURENTE 8.762,72 2.833,98 2.802,01 1.112,40 2.014,33

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 372,23 135,81 119,55 57,37 59,50

1001 Cheltuieli salariale in bani 359,93 130,82 116,23 54,97 57,91

100101 Salarii de baza 30,00 10,00 10,00 10,00

100106 Alte sporuri 192,93 72,82 66,23 18,97 34,91

100111 Fond aferent platii cu ora 137,00 48,00 40,00 26,00 23,00

1003 Contributii 12,30 4,99 3,32 2,40 1,59

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 12,30 4,99 3,32 2,40 1,59

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.390,49 2.698,17 2.682,46 1.055,03 1.954,83


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 8 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2001 Bunuri si servicii 1.073,37 358,36 349,11 180,78 185,12

200101 Furnituri de birou 116,20 37,70 39,80 19,30 19,40

200102 Materiale pentru curatenie 210,21 48,72 74,89 44,60 42,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 3,00 2,00 0,50 0,50

200104 Apa, canal si salubritate 0,80 0,30 0,50

200105 Carburanti si lubrifianti 49,00 21,80 16,50 9,20 1,50

200107 Transport 3,60 2,60 0,40 0,20 0,40

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 29,10 9,85 8,80 5,20 5,25

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 118,10 38,20 39,10 12,30 28,50

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 543,36 197,49 168,82 88,98 88,07

2002 Reparatii curente 90,43 17,83 53,60 19,00

2003 Hrana 6.706,79 2.161,88 2.075,30 771,30 1.698,31

200301 Hrana pentru oameni 6.706,79 2.161,88 2.075,30 771,30 1.698,31

2004 Medicamente si materiale sanitare 42,70 23,10 12,10 3,10 4,40

200401 Medicamente 8,80 3,50 3,80 0,80 0,70

200402 Materiale sanitare 6,50 3,20 1,80 0,80 0,70

200404 Dezinfectanti 27,40 16,40 6,50 1,50 3,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 340,25 92,95 139,30 54,10 53,90

200501 Uniforme si echipament 5,20 5,20

200503 Lenjerie si accesorii de pat 24,50 3,50 4,50 16,50

200530 Alte obiecte de inventar 310,55 92,95 130,60 49,60 37,40

2006 Deplasari, detasari, transferari 13,65 3,95 5,20 3,50 1,00


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 9 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200601 Deplasari interne, detasari, transferari 13,65 3,95 5,20 3,50 1,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 8,35 1,95 5,90 0,50

2013 Pregatire profesionala 10,00 1,20 8,30 0,50

2014 Protectia muncii 5,00 2,00 3,00

2030 Alte cheltuieli 99,95 34,95 30,65 22,25 12,10

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 99,95 34,95 30,65 22,25 12,10

6610 SANATATE 43.229,60 11.464,80 11.355,20 11.011,40 9.398,20

01 CHELTUIELI CURENTE 43.229,60 11.464,80 11.355,20 11.011,40 9.398,20

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 34.690,20 9.317,00 8.924,80 8.864,80 7.583,60

1001 Cheltuieli salariale in bani 33.944,20 9.138,00 8.735,80 8.675,80 7.394,60

100101 Salarii de baza 20.024,40 5.176,20 5.224,50 5.174,50 4.449,20

100105 Sporuri pentru conditii de munca 7.844,20 2.077,30 2.022,30 2.022,30 1.722,30

100106 Alte sporuri 1.581,00 399,00 394,00 394,00 394,00

100107 Ore suplimentare 40,00 10,00 10,00 10,00 10,00

100110 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 524,20 160,20 128,00 118,00 118,00

100111 Fond aferent platii cu ora 933,30 453,30 160,00 160,00 160,00

100114 Indemnizatii de detasare 517,80 160,00 120,00 120,00 117,80

100117 Indemnizatii de hrana 1.117,30 236,00 295,00 295,00 291,30

100129 Stimulentul de risc 950,00 300,00 300,00 300,00 50,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 412,00 166,00 82,00 82,00 82,00

1003 Contributii 746,00 179,00 189,00 189,00 189,00

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 746,00 179,00 189,00 189,00 189,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 8.262,90 2.083,80 2.356,90 2.077,10 1.745,10

2001 Bunuri si servicii 2.634,90 667,30 757,40 653,60 556,60


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 10 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200101 Furnituri de birou 53,90 11,00 14,30 14,30 14,30

200102 Materiale pentru curatenie 262,90 57,50 68,80 67,80 68,80

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 709,30 262,00 251,30 143,00 53,00

200104 Apa, canal si salubritate 109,00 27,50 27,50 27,00 27,00

200105 Carburanti si lubrifianti 35,00 5,00 10,00 10,00 10,00

200106 Piese de schimb 65,00 9,00 15,00 21,00 20,00

200107 Transport 4,50 1,50 1,50 1,50

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 49,50 10,50 13,00 13,00 13,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 1.325,30 280,80 350,50 350,50 343,50

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 20,50 4,00 5,50 5,50 5,50

2002 Reparatii curente 490,00 70,00 180,00 170,00 70,00

2003 Hrana 587,00 103,00 163,00 163,00 158,00

200301 Hrana pentru oameni 587,00 103,00 163,00 163,00 158,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 3.436,00 882,00 924,00 875,00 755,00

200401 Medicamente 1.286,50 271,50 391,00 357,00 267,00

200402 Materiale sanitare 1.492,00 454,50 362,50 352,50 322,50

200403 Reactivi 443,00 107,00 112,00 112,00 112,00

200404 Dezinfectanti 214,50 49,00 58,50 53,50 53,50

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 456,00 65,50 192,50 105,50 92,50

200501 Uniforme si echipament 18,00 1,50 7,50 4,50 4,50

200503 Lenjerie si accesorii de pat 30,00 4,50 14,50 5,50 5,50

200530 Alte obiecte de inventar 408,00 59,50 170,50 95,50 82,50


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 11 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
2006 Deplasari, detasari, transferari 4,50 1,50 1,50 1,50

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 4,50 1,50 1,50 1,50

2009 Materiale de laborator 56,50 13,00 16,50 14,50 12,50

2012 Consultanta si expertiza 4,50 1,50 1,50 1,50

2013 Pregatire profesionala 34,00 6,00 12,00 8,00 8,00

2014 Protectia muncii 4,50 1,50 1,50 1,50

2030 Alte cheltuieli 555,00 277,00 107,00 83,00 88,00

203003 Prime de asigurare non-viata 18,00 5,00 7,00 3,00 3,00

203004 Chirii 226,00 41,50 61,50 61,50 61,50

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 311,00 230,50 38,50 18,50 23,50

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 276,50 64,00 73,50 69,50 69,50

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 276,50 64,00 73,50 69,50 69,50

6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 12.451,00 4.363,10 3.924,70 2.266,40 1.896,80

01 CHELTUIELI CURENTE 12.451,00 4.363,10 3.924,70 2.266,40 1.896,80

10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.695,00 1.803,60 1.502,70 1.421,90 966,80

1001 Cheltuieli salariale in bani 5.569,00 1.761,10 1.469,90 1.389,00 949,00

100101 Salarii de baza 5.200,00 1.632,50 1.372,50 1.320,00 875,00

100113 Drepturi de delegare 8,00 3,00 3,00 2,00

100117 Indemnizatii de hrana 316,00 110,60 84,40 59,00 62,00

100130 Alte drepturi salariale in bani 45,00 15,00 10,00 10,00 10,00

1003 Contributii 126,00 42,50 32,80 32,90 17,80

100307 Contributia asiguratorie pentru munca 126,00 42,50 32,80 32,90 17,80

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.802,00 580,50 431,00 343,50 447,00

2001 Bunuri si servicii 1.146,00 318,00 291,50 234,50 302,00


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 12 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200101 Furnituri de birou 12,00 5,00 4,00 1,00 2,00

200102 Materiale pentru curatenie 6,00 2,50 1,50 0,50 1,50

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 235,00 85,00 60,00 30,00 60,00

200104 Apa, canal si salubritate 9,00 2,00 2,00 2,00 3,00

200105 Carburanti si lubrifianti 2,00 1,00 1,00

200106 Piese de schimb 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

200107 Transport 30,00 10,00 10,00 10,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 26,00 7,50 7,00 5,00 6,50

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 109,00 25,00 27,00 17,00 40,00

200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 713,00 179,00 178,00 178,00 178,00

2002 Reparatii curente 36,00 8,00 8,00 12,00 8,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 66,00 17,00 18,00 13,00 18,00

200530 Alte obiecte de inventar 66,00 17,00 18,00 13,00 18,00

2006 Deplasari, detasari, transferari 30,00 9,00 11,00 1,00 9,00

200601 Deplasari interne, detasari, transferari 30,00 9,00 11,00 1,00 9,00

2011 Carti, publicatii si materiale

documentare 2,00 1,00 1,00

2012 Consultanta si expertiza 4,00 4,00

2013 Pregatire profesionala 4,00 1,00 1,00 2,00

2014 Protectia muncii 4,00 1,00 1,00 1,00 1,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 13 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 3,00 1,00 1,00 1,00

2030 Alte cheltuieli 507,00 220,50 99,50 82,00 105,00

203004 Chirii 88,00 22,00 22,00 22,00 22,00

203009 Executarea silita a creantelor bugetare 1,00 1,00

203030 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 418,00 197,50 77,50 60,00 83,00

59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 4.954,00 1.979,00 1.991,00 501,00 483,00

5922 Actiuni cu caracter stiintific si

socio-cultural 4.869,00 1.950,00 1.970,00 479,00 470,00

5940 Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate 85,00 29,00 21,00 22,00 13,00

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 2.637,20 1.070,00 569,20 550,00 448,00

01 CHELTUIELI CURENTE 2.637,20 1.070,00 569,20 550,00 448,00

20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 2.637,20 1.070,00 569,20 550,00 448,00

2001 Bunuri si servicii 867,00 576,00 93,00 105,00 93,00

200101 Furnituri de birou 12,00 6,00 2,00 2,00 2,00

200102 Materiale pentru curatenie 200,00 50,00 50,00 50,00 50,00

200103 Incalzit, iluminat si forta motrica 230,00 200,00 30,00

200104 Apa, canal si salubritate 265,00 265,00

200105 Carburanti si lubrifianti 7,00 7,00

200106 Piese de schimb 3,00 3,00

200108 Posta, telecomunicatii, radio, tv,

internet 5,00 2,00 1,00 1,00 1,00

200109 Materiale si prestari de servicii cu

caracter functional 90,00 40,00 30,00 10,00 10,00


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 14 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
200130 Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si functionare 55,00 10,00 10,00 5,00 30,00

2002 Reparatii curente 38,00 38,00

2003 Hrana 1.517,20 400,00 417,20 400,00 300,00

200301 Hrana pentru oameni 1.517,20 400,00 417,20 400,00 300,00

2004 Medicamente si materiale sanitare 200,00 55,00 45,00 45,00 55,00

200401 Medicamente 50,00 15,00 5,00 5,00 25,00

200402 Materiale sanitare 150,00 40,00 40,00 40,00 30,00

2005 Bunuri de natura obiectelor de inventar 14,00 14,00

200530 Alte obiecte de inventar 14,00 14,00

2025 Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din actiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozitiilor legale 1,00 1,00

9910 EXCEDENT/DEFICIT -2.130,69 -1.123,28 -793,66 -223,22 9,47

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

INTOCMIT
A.TURCU
JUDETUL BACAU ANEXA 1B2 LA HOTARAREA NR DIN

BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL


DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
000110 TOTAL VENITURI-VENITURI 4.323,10 3.585,10 688,00 50,00

000210 I. VENITURI CURENTE 363,00 55,00 258,00 50,00

290010 C. Venituri nefiscale 363,00 55,00 258,00 50,00

330010 C2. Vanzari de bunuri si servicii 363,00 55,00 258,00 50,00

3710 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT

SUBVENTIILE 363,00 55,00 258,00 50,00

371004 Varsaminte din sectiunea de functionare 363,00 55,00 258,00 50,00

410010 IV. Subventii 1.409,10 979,10 430,00

4210 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 100,00 100,00

421070 Subventii de la bugetul de stat catre

institutiile publice finantate partial sau

integral din venituri proprii necesare

sustinerii derularii proiectelor finantate

din fonduri externe nermabursabile (FEN)

postaderare, aferente perioadei de programare

2014-2020 100,00 100,00

4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 1.309,10 879,10 430,00

431014 Subventii din bugetele locale pentru

finantarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii 1.269,10 879,10 390,00

431019 Subventii pentru institutii publice

destinate sectiunii de dezvoltare 40,00 40,00

5010 VENITURI PROPRII SI SUBVENTII 5.440,10 3.740,10 1.650,00 50,00

01 CHELTUIELI CURENTE 2.706,00 2.706,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 2 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 2.706,00 2.706,00

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.706,00 2.706,00

580201 Finantarea nationala 332,00 332,00

580202 Finantarea externa nerambursabila 2.284,00 2.284,00

580203 Cheltuieli neeligibile 90,00 90,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.734,10 1.034,10 1.650,00 50,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 2.734,10 1.034,10 1.650,00 50,00

7101 Active fixe 2.728,10 1.034,10 1.644,00 50,00

710101 Constructii 1.020,00 490,00 530,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 803,00 100,00 703,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 5,00 5,00

710130 Alte active fixe 900,10 439,10 411,00 50,00

7103 Reparatii capitale aferente activelor

fixe 6,00 6,00

6110 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 462,00 462,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 462,00 462,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 462,00 462,00

7101 Active fixe 456,00 456,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 185,00 185,00

710130 Alte active fixe 271,00 271,00

7103 Reparatii capitale aferente activelor


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 3 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
fixe 6,00 6,00

6510 INVATAMANT 215,00 5,00 160,00 50,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 215,00 5,00 160,00 50,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 215,00 5,00 160,00 50,00

7101 Active fixe 215,00 5,00 160,00 50,00

710101 Constructii 100,00 100,00

710103 Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale 5,00 5,00

710130 Alte active fixe 110,00 60,00 50,00

6610 SANATATE 4.643,10 3.735,10 908,00

01 CHELTUIELI CURENTE 2.706,00 2.706,00

58 TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020 2.706,00 2.706,00

5802 Programe din Fondul Social European (FSE) 2.706,00 2.706,00

580201 Finantarea nationala 332,00 332,00

580202 Finantarea externa nerambursabila 2.284,00 2.284,00

580203 Cheltuieli neeligibile 90,00 90,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 1.937,10 1.029,10 908,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 1.937,10 1.029,10 908,00

7101 Active fixe 1.937,10 1.029,10 908,00

710101 Constructii 880,00 490,00 390,00

710102 Masini, echipamente si mijloace de

transport 618,00 100,00 518,00

710130 Alte active fixe 439,10 439,10


BUGETUL CENTRALIZAT AL INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL
DIN VENITURI PROPRII
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Data : 16/04/2021 Tit: pag: 4 - mii lei-
Prevederi anuale Prevederi trimestriale
Program din care Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV
Cod Denumire indicator 2012 credite bugetare
destinate stingerii
platilor restante

A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6
6710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 40,00 40,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 40,00 40,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 40,00 40,00

7101 Active fixe 40,00 40,00

710101 Constructii 40,00 40,00

6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 80,00 80,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 80,00 80,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 80,00 80,00

7101 Active fixe 80,00 80,00

710130 Alte active fixe 80,00 80,00

9910 EXCEDENT/DEFICIT -1.117,00 -155,00 -962,00

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

INTOCMIT
A.TURCU
JUDETUL BACAU ANEXA 1 C LA HOTARAREA NR DIN

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR INTERNE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 16/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
000107 SURSA DE FINANTARE

III OPERATIUNI FINANCIARE 8.853,93 1.000,00 7.853,93

4107 Alte operatiuni financiare 8.853,93 1.000,00 7.853,93

410702 Sume aferente creditelor interne 8.853,93 1.000,00 7.853,93

41070201 Sume aferente creditelor interne 8.853,93 1.000,00 7.853,93

5007 CREDITE INTERNE 8.853,93 1.000,00 7.853,93

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 8.853,93 1.000,00 7.853,93

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 8.853,93 1.000,00 7.853,93

6607 SANATATE 5.094,48 5.094,48

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 5.094,48 5.094,48

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 5.094,48 5.094,48

7101 Active fixe 5.094,48 5.094,48

710101 Constructii 5.094,48 5.094,48

660706 Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi 5.094,48 5.094,48

66070601 Spitale generale 5.094,48 5.094,48

6707 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 3.759,45 1.000,00 2.759,45

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.759,45 1.000,00 2.759,45

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.759,45 1.000,00 2.759,45

7101 Active fixe 3.759,45 1.000,00 2.759,45

710101 Constructii 3.734,46 1.000,00 2.734,46

710130 Alte active fixe 24,99 24,99

670705 Servicii recreative si sport 3.759,45 1.000,00 2.759,45

67070503 Intretinere gradini publice, parcuri,

zone verzi, baze sportive si de agrement 3.759,45 1.000,00 2.759,45

9907 EXCEDENT/DEFICIT -8.853,93 -1.000,00 -7.853,93

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

INTOCMIT
A.TURCU
JUDETUL BACAU ANEXA 1D LA HOTARAREA NR DIN

BUGETUL CENTRALIZAT AL CREDITELOR EXTERNE PE ANUL 2021 SI ESTIMARI PENTRU ANII 2022-2024

Data : 15/04/2021 Tit: pag: 1 - mii lei-


Prevederi anuale buget 2021 Prevederi trimestriale buget 2021

din care
Cod Denumire indicator TOTAL credite bugetare Trim I Trim.II Trim.III Trim.IV Estimari 2022 Estimari 2023 Estimari 2024
destinate stingerii
platilor restante
A B 1=3+4+5+6 2 3 4 5 6 7 8 9
000106 SURSA DE FINANTARE

III OPERATIUNI FINANCIARE 6.000,00 6.000,00

4106 Alte operatiuni financiare 6.000,00 6.000,00

410603 Sume aferente creditelor externe 6.000,00 6.000,00

41060301 Sume aferente creditelor externe 6.000,00 6.000,00

5006 CREDITE EXTERNE 6.000,00 6.000,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000,00 6.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6.000,00 6.000,00

7006 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE 6.000,00 6.000,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL 6.000,00 6.000,00

71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 6.000,00 6.000,00

7101 Active fixe 6.000,00 6.000,00

710101 Constructii 6.000,00 6.000,00

700603 Locuinte 6.000,00 6.000,00

70060330 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 6.000,00 6.000,00

9902 EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEFICIT -6.000,00 -6.000,00

PRIMAR
LUCIAN DANIEL STANCIU VIZITEU

INTOCMIT
A.TURCU
ROMANIA ANEXA NR. 2A LA PROIECTUL DE
JUDETUL BACAU HOTARÂRE NR............../..............
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIII PE ANUL 2021


(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TOTAL 1.112.150.937,78 1.170.349.924,42 167.105.588,29 0,00 8.853.931,18 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.858.557,43 133.393.099,68 305.000,00 55.094.822,40 42.383.576,78 35.462.278,50 147.422,00
774.665.097,09 818.487.126,15 98.774.115,12 0,00 8.394.482,56 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.379.341,43 78.514.291,13 100.000,00 28.580.067,05 16.468.324,94 33.218.477,14 147.422,00

A. OBIECTIVE IN 1.068.182.991,21 1.126.381.977,85 123.164.741,72 0,00 8.828.941,18 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.104.141,43 96.231.659,11 121.000,00 45.600.049,11 15.950.909,50 34.412.278,50 147.422,00
CONTINUARE 770.205.897,09 814.027.926,15 94.342.015,12 0,00 8.394.482,56 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.104.141,43 75.357.391,13 100.000,00 28.580.067,05 13.311.424,94 33.218.477,14 147.422,00

B. OBIECTIVE NOI 4.662.200,00 4.662.200,00 4.635.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.200,00 3.359.900,00 0,00 0,00 3.359.900,00 0,00 0,00
4.459.200,00 4.459.200,00 4.432.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.200,00 3.156.900,00 0,00 0,00 3.156.900,00 0,00 0,00

C. ALTE CHELTUIELI DE 39.305.746,57 39.305.746,57 39.305.746,57 0,00 24.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.479.216,00 33.801.540,57 184.000,00 9.494.773,29 23.072.767,28 1.050.000,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din TOTAL, desfasurat potrivit


clasificatiei bugetare :

CAPITOLUL 51.02
AUTORITATI PUBLICE 6.035.248,32 6.035.248,32 5.283.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.283.685,00 0,00 3.218.721,00 2.064.964,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 399.247,05 399.247,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A. OBIECTIVE IN 801.563,32 801.563,32 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
CONTINUARE 399.247,05 399.247,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Modernizare si 801.563,32 801.563,32 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
reabilitare cladire 399.247,05 399.247,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(fosta Starea Civila)
C. ALTE CHELTUIELI DE 5.233.685,00 5.233.685,00 5.233.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.233.685,00 0,00 3.218.721,00 2.014.964,00 0,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 54.02
ALTE SERVICII PUBLICE 131.000,00 131.000,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.000,00 0,00 75.000,00 56.000,00 0,00 0,00
GENERALE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
A. OBIECTIVE IN 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
CONTINUARE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Implementarea masuri 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
ISU , pentru cladirea 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
din municipiul Bacau,
strada Henri Coanda
nr.2-DPEP
C. ALTE CHELTUIELI DE 81.000,00 81.000,00 81.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.000,00 0,00 75.000,00 6.000,00 0,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 61.02
POLITIA PRIMARIEI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
MUNICIPIULUI BACAU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
A. OBIECTIVE IN 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
CONTINUARE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:

1
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Lucrari de eliminare a 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
acumularilor de gaze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
naturale peste limitele
admisibile, in ansamblul
de locuinte ANL
Gheraiesti

CAPITOLUL 65.02
INVATAMANT 55.821.440,40 55.821.440,40 10.218.721,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.200,00 7.278.521,17 0,00 2.200.168,17 5.037.353,00 41.000,00 0,00
TOTAL, din care: 43.408.716,93 43.408.716,93 6.411.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.200,00 3.470.900,00 0,00 1.500.000,00 1.970.900,00 0,00 0,00

A. OBIECTIVE IN 51.039.153,40 51.039.153,40 5.436.434,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.000,00 3.771.434,17 0,00 1.894.637,17 1.835.797,00 41.000,00 0,00
CONTINUARE 41.233.516,93 41.233.516,93 4.235.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665.000,00 2.570.900,00 0,00 1.500.000,00 1.070.900,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Construire corp nou si 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
modernizare cladire 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
existenta Gradinita
nr.18 Municipiul Bacau,
str, Gh. Vranceanu
nr.40
2 Amenajare si 1.800.000,00 1.800.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
modernizare spatii cu 1.800.000,00 1.800.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
destinatie de cresa in
incinta Gradinitei nr.27
3 Construire gradinita si 10.596.640,00 10.596.640,00 210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00 210.000,00 0,00 0,00
cresa - Colegiul Tehnic 8.231.972,00 8.231.972,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
de Comunicatii "N.V.
Karpen"
4 Construire gradinita si 15.149.181,84 15.149.181,84 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
cresa scoala "Nicu 12.273.413,84 12.273.413,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Enea", Calea Romanului
nr.144
5 Construire sarpanta 400.000,00 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
corp B - Colegiul 377.000,00 377.000,00 377.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377.000,00 0,00 0,00 377.000,00 0,00 0,00
Economic Ion Ghica
6 Obtinere autorizatie de 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
securitate la incendiu - 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Colegiul Mihai Eminescu
7 Obtinere, Autorizatie 590.000,00 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de securitate la 590.000,00 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
incendiu - COLEGIUL
NATIONAL "VASILE
ALECSANDRI"- Corp B
8 Obtinere Autorizatie de 475.000,00 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
securitate la incendiu - 475.000,00 475.000,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anghel Saligny - Corp
Cantina
9 Modernizare si 5.837.969,47 5.837.969,47 1.111.346,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.111.346,00 0,00 1.111.346,00 0,00 0,00 0,00
reabilitare Colegiul 4.254.209,86 4.254.209,86 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Grigore Antipa,
aplicatie POR
10 Amenajare grupuri 573.977,00 573.977,00 573.977,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 573.977,00 0,00 0,00 532.977,00 41.000,00 0,00
sanitare Gradinita nr.25 443.900,00 443.900,00 443.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 443.900,00 0,00 0,00 443.900,00 0,00 0,00

2
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11 Lucrari de interventie 92.820,00 92.820,00 92.820,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.820,00 0,00 0,00 92.820,00 0,00 0,00
pentru cresterea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
performantei
energetice cladiri
publice (Reabilitare
termica) Colegiul
National "George
Apostu" Municipiul
Bacau
12 Modernizare si 8.827.136,01 8.827.136,01 783.291,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783.291,17 0,00 783.291,17 0,00 0,00 0,00
reabilitare Colegiul 7.356.276,13 7.356.276,13 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
Tehnic de Comunicatii
Nicolae Vasilescu -
Karpen, aplicatie POR
13 Construire sala de 5.846.429,08 5.846.429,08 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
sport - Scoala Domnita 4.831.745,10 4.831.745,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Maria
B. OBIECTIVE NOI 2.305.200,00 2.305.200,00 2.305.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.200,00 1.030.000,00 0,00 0,00 1.030.000,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 2.175.200,00 2.175.200,00 2.175.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.275.200,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00

1 Implementarea 590.000,00 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
masurilor pentru 590.000,00 590.000,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obtinerea Autorizatiei
de Securitate la
Incendiu - Camin -
Colegiul National
"Ferdinand I"
2 Implementarea 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
masurilor pentru 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obtinerea Autorizatiei
de Securitate la
Incendiu - Corp B -
Colegiul Economic "Ion
Ghica"
3 Implementarea 70.500,00 70.500,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
masurilor pentru 70.500,00 70.500,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obtinerea Autorizatiei
de Securitate la
Incendiu - Colegiul
National Pedagogic
"Stefan cel Mare"
4 Amenajare si 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
schimbare de 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00
destinatie partiala la
corpul de cladire C2 cu
destinatie ateliere de
instruire practica si
laborator alimentatie la
" Colegiul Grigore
Antipa, Municipiul
Bacau"
5 Modernizare instalatie 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00
electrica - Scoala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gimnaziala "Alexandru
Ioan Cuza"

3
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6 Implementarea 114.700,00 114.700,00 114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
masurilor pentru 114.700,00 114.700,00 114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
obtinerea Autorizatiei
de Securitate la
Incendiu - Scoala
Gimnaziala "Mihai
Dragan"
C. ALTE CHELTUIELI DE 2.477.087,00 2.477.087,00 2.477.087,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.477.087,00 0,00 305.531,00 2.171.556,00 0,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 66.02
SANATATE 176.296.138,24 234.495.124,88 20.277.537,21 0,00 5.094.482,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.702.432,65 7.480.622,00 0,00 2.725.100,00 4.608.100,00 0,00 147.422,00
TOTAL, din care: 73.520.998,69 117.343.027,75 15.904.337,21 0,00 5.094.482,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702.432,65 5.107.422,00 0,00 2.300.000,00 2.660.000,00 0,00 147.422,00

A. OBIECTIVE IN 174.241.938,24 232.440.924,88 18.223.337,21 0,00 5.094.482,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.702.432,65 5.426.422,00 0,00 2.599.000,00 2.680.000,00 0,00 147.422,00
CONTINUARE 73.520.998,69 117.343.027,75 15.904.337,21 0,00 5.094.482,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702.432,65 5.107.422,00 0,00 2.300.000,00 2.660.000,00 0,00 147.422,00
TOTAL, din care:
1 Construire Spital 160.492.350,00 218.691.336,64 14.744.337,21 0,00 5.094.482,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.702.432,65 1.947.422,00 0,00 0,00 1.800.000,00 0,00 147.422,00
Municipal Bacau 64.799.904,00 108.621.933,06 12.724.337,21 0,00 5.094.482,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702.432,65 1.927.422,00 0,00 0,00 1.780.000,00 0,00 147.422,00
2 Constructie cladire cu 1.215.766,72 1.215.766,72 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
destinatie spalatorie, 1.115.766,76 1.115.766,76 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
arhiva si birouri
administrative
3 Constructie cladire 780.000,00 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00
destinata pacientilor ce 780.000,00 780.000,00 780.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00 780.000,00 0,00 0,00
beneficiaza de
internare de zi si birouri
administrativ
4 Modernizarea, dotarea 11.753.821,52 11.753.821,52 2.599.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.599.000,00 0,00 2.599.000,00 0,00 0,00 0,00
si extinderea corpurilor 6.825.327,93 6.825.327,93 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00 0,00 0,00 0,00
Ambulatoriului Spitalului
de Pneumoftiziologie
Bacau, aplicatie POR
axa 8.1
C. ALTE CHELTUIELI DE 2.054.200,00 2.054.200,00 2.054.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.054.200,00 0,00 126.100,00 1.928.100,00 0,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 67.02
CULTURA, RECREERE SI 171.651.066,57 171.651.066,57 14.174.604,90 0,00 3.759.448,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.415.156,28 0,00 3.134.350,00 7.280.806,28 0,00 0,00
RELIGIE 131.494.835,44 131.494.835,44 7.169.371,57 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.869.371,57 0,00 3.000.000,00 869.371,57 0,00 0,00
TOTAL, din care:
A. OBIECTIVE IN 165.521.834,57 165.521.834,57 8.045.372,90 0,00 3.734.458,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.310.914,28 0,00 3.059.178,00 1.251.736,28 0,00 0,00
CONTINUARE 131.454.835,44 131.454.835,44 7.129.371,57 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.829.371,57 0,00 3.000.000,00 829.371,57 0,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Reabilitare si 50.417.117,00 50.417.117,00 3.784.458,62 0,00 3.734.458,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
modernizare ''Insula de 45.591.337,00 45.591.337,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
agrement'', aplicatie
POR
2 Construire Baza 93.540.148,00 93.540.148,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
Sportiva - Sala 71.893.620,00 71.893.620,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
Polivalenta a Sporturilor
3 Amenajare locuri de 86.660,97 86.660,97 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00
joaca in Municipiul 40.693,37 40.693,37 40.693,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.693,37 0,00 0,00 40.693,37 0,00 0,00
Bacau - Parc Catedrala

4
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

4 Amenajare locuri de 184.802,03 184.802,03 184.802,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.802,03 0,00 0,00 184.802,03 0,00 0,00
joaca in Municipiul 89.783,95 89.783,95 89.783,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.783,95 0,00 0,00 89.783,95 0,00 0,00
Bacau - Str. Cornisa-
Bistritei
5 Amenajare locuri de 221.410,25 221.410,25 221.410,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221.410,25 0,00 0,00 221.410,25 0,00 0,00
joaca in Municipiul 116.603,60 116.603,60 116.603,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.603,60 0,00 0,00 116.603,60 0,00 0,00
Bacau - Str. Toamnei
6 Amenajare loc de joaca 186.057,50 186.057,50 161.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.762,00 0,00 0,00 161.762,00 0,00 0,00
copii ANL 32-46 (Loc 82.762,17 82.762,17 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00
de joaca ANL 50 bis)
7 Amenajare loc de joaca 62.247,92 62.247,92 53.762,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.762,00 0,00 0,00 53.762,00 0,00 0,00
copii ANL 32-46 (Letea 22.290,65 22.290,65 22.290,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.290,65 0,00 0,00 22.290,65 0,00 0,00
32)
8 Crearea unei 20.813.390,90 20.813.390,90 3.059.178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.059.178,00 0,00 3.059.178,00 0,00 0,00 0,00
infrastructuri suport de 13.607.744,70 13.607.744,70 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00
incubare a afacerilor
"Hub pentru tineret" -
Cinema Orizont,
aplicatie POR
9 Punct de alimentare cu 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
energie electrică a 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
instalatiei de balizare
pentru nocturna
stadion municipal, str.
Pictor Aman nr. 94
B. OBIECTIVE NOI 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00

1 Instalatie de stins 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
incendiu - montare 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
coloana uscata,
sprinklere deschise si
automatizare sprinklere
- Teatru Bacovia
C. ALTE CHELTUIELI DE 6.089.232,00 6.089.232,00 6.089.232,00 0,00 24.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.064.242,00 0,00 75.172,00 5.989.070,00 0,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 68.02
ASISTENTA SOCIALA 13.676.303,38 13.676.303,38 8.435.378,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.435.378,06 0,00 7.230.378,06 1.205.000,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 6.678.197,57 6.678.197,57 3.548.074,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.548.074,57 0,00 2.977.180,42 570.894,15 0,00 0,00

A. OBIECTIVE IN 10.280.303,38 10.280.303,38 5.039.378,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.039.378,06 0,00 4.150.378,06 889.000,00 0,00 0,00
CONTINUARE 6.678.197,57 6.678.197,57 3.548.074,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.548.074,57 0,00 2.977.180,42 570.894,15 0,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Reabilitare imobil strada 1.775.125,00 1.775.125,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Milcov, cu destinatia de 1.130.123,00 1.130.123,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
centru de cazare
temporara a
persoanelor fara
adapost, din Municipiul
Bacau
2 Construire cresa 2.908.830,00 2.908.830,00 169.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 169.000,00 0,00 0,00 169.000,00 0,00 0,00
Centru Bugetar " Mihai 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dragan"- scoala G. M.
Cancicov, str. Prieteniei
nr.73

5
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

3 Reabilitare PT 33, 845.636,87 845.636,87 670.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00 670.000,00 0,00 0,00
strada Aviatorilor, cu 570.894,15 570.894,15 570.894,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570.894,15 0,00 0,00 570.894,15 0,00 0,00
destinatie de "Club al
Pensionarilor"
4 MODERNIZARE SI 2.518.159,00 2.518.159,00 2.106.466,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.106.466,36 0,00 2.106.466,36 0,00 0,00 0,00
REABILITARE CRESA 1.608.691,00 1.608.691,00 1.608.691,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.608.691,00 0,00 1.608.691,00 0,00 0,00 0,00
NR.3, aplicatie POR
5 MODERNIZARE SI 2.232.552,51 2.232.552,51 2.043.911,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043.911,70 0,00 2.043.911,70 0,00 0,00 0,00
REABILITARE CRESA 1.368.489,42 1.368.489,42 1.368.489,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.368.489,42 0,00 1.368.489,42 0,00 0,00 0,00
NR. 9, aplicatie POR
C. ALTE CHELTUIELI DE 3.396.000,00 3.396.000,00 3.396.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.396.000,00 0,00 3.080.000,00 316.000,00 0,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 70.02
LOCUINTE, SERVICII SI 105.323.013,00 105.323.013,00 7.093.574,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.093.574,00 0,00 0,00 1.093.574,00 0,00 0,00
DEZVOLTARE PUBLICA 92.226.269,00 92.226.269,00 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
A. OBIECTIVE IN 104.434.439,00 104.434.439,00 6.205.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00 205.000,00 0,00 0,00
CONTINUARE 92.226.269,00 92.226.269,00 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Consolidare imobil, 17.230.502,00 17.230.502,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
strada Marasesti, nr.4 13.727.089,00 13.727.089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Consolidare imobil, 17.667.163,00 17.667.163,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
strada Marasesti, nr.7 14.132.679,00 14.132.679,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Consolidare imobil, 5.663.248,00 5.663.248,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
strada Marasesti, nr.9 4.469.721,00 4.469.721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Consolidare imobil, 5.580.933,00 5.580.933,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
strada Marasesti, nr.10 4.386.375,00 4.386.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 Consolidare imobil, 5.650.193,00 5.650.193,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
strada Marasesti, nr.12 4.410.405,00 4.410.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Modernizarea unei mari 52.442.400,00 52.442.400,00 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
parti a sistemului de 51.100.000,00 51.100.000,00 486.000,00 0,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
iluminat public stradal
din Municipiul Bacau
7 Amenajare interioara si 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
compartimentare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pavilion Expozitional
Modul 1, din complexul
Centrului de Afaceri si
Expozitii Mircea
Cancicov
C. ALTE CHELTUIELI DE 888.574,00 888.574,00 888.574,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 888.574,00 0,00 0,00 888.574,00 0,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 74.02
PROTECTIA MEDIULUI 76.298.318,76 76.298.318,76 30.039.861,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.715.924,78 23.323.936,34 0,00 0,00 14.025.657,84 9.298.278,50 0,00
TOTAL, din care: 54.037.356,55 54.037.356,55 18.889.637,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.708,78 17.652.928,72 0,00 0,00 8.354.650,22 9.298.278,50 0,00

CL BACAU 64.174.392,62 64.174.392,62 20.221.812,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.715.924,78 13.505.887,34 0,00 0,00 4.207.608,84 9.298.278,50 0,00
TOTAL, din care: 46.296.237,00 46.296.237,00 12.440.966,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.708,78 11.204.257,72 0,00 0,00 1.905.979,22 9.298.278,50 0,00

A1. OBIECTIVE IN 56.347.847,00 56.347.847,00 12.395.266,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.708,78 11.158.557,72 0,00 0,00 1.860.279,22 9.298.278,50 0,00
CONTINUARE 45.660.537,00 45.660.537,00 11.805.266,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.708,78 10.568.557,72 0,00 0,00 1.270.279,22 9.298.278,50 0,00
TOTAL, din care:

6
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Inchidere celula 1 - 24.945.499,00 24.945.499,00 590.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00 590.000,00 0,00 0,00
Depozit deseuri 19.591.075,00 19.591.075,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rezerva de apa a 26.861.814,00 26.861.814,00 9.748.278,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.748.278,50 0,00 0,00 450.000,00 9.298.278,50 0,00
Municipiului Bacau 22.329.394,00 22.329.394,00 9.748.278,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.748.278,50 0,00 0,00 450.000,00 9.298.278,50 0,00
3 Locuinte sociale 4.335.246,00 4.335.246,00 1.851.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.708,78 614.991,22 0,00 0,00 614.991,22 0,00 0,00
str.Izvoare - retele de 3.534.780,00 3.534.780,00 1.851.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.236.708,78 614.991,22 0,00 0,00 614.991,22 0,00 0,00
apa, canalizare si
refacere drum acces
4 Conducta de legatura 205.288,00 205.288,00 205.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.288,00 0,00 0,00 205.288,00 0,00 0,00
Dn 600 mm intre 205.288,00 205.288,00 205.288,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205.288,00 0,00 0,00 205.288,00 0,00 0,00
plecare II Gheraiesti si
plecare II Margineni
pentru transportul apei
de la statia de pompe
Gheraiesti la
rezervoarele Barati
B1. OBIECTIVE NOI 635.700,00 635.700,00 635.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.700,00 0,00 0,00 635.700,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 635.700,00 635.700,00 635.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.700,00 0,00 0,00 635.700,00 0,00 0,00

1 Construire platforme 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
subterane pentru 600.000,00 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00
colectarea selectiva a
deseurilor urbane si
instalarea de sisteme
inteligente de colectare
selectiva a deseurilor
stradale
2 Lucrari de forare puturi 35.700,00 35.700,00 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00 0,00 0,00
pentru apa ( Parc 35.700,00 35.700,00 35.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.700,00 0,00 0,00 35.700,00 0,00 0,00
Fagaras, Insula de
Agrement, Parcul
Olimpic)
C1. ALTE CHELTUIELI 7.190.845,62 7.190.845,62 7.190.845,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.479.216,00 1.711.629,62 0,00 0,00 1.711.629,62 0,00 0,00
DE INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMPANIA REGIONALA 12.123.926,14 12.123.926,14 9.818.049,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.818.049,00 0,00 0,00 9.818.049,00 0,00 0,00
DE APA BACAU 7.741.119,55 7.741.119,55 6.448.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.448.671,00 0,00 0,00 6.448.671,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
A2. OBIECTIVE IN 7.479.548,14 7.479.548,14 5.173.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.173.671,00 0,00 0,00 5.173.671,00 0,00 0,00
CONTINUARE 6.416.119,55 6.416.119,55 5.123.671,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.123.671,00 0,00 0,00 5.123.671,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Consolidare /amenajare 4.775.258,77 4.775.258,77 4.258.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258.585,00 0,00 0,00 4.258.585,00 0,00 0,00
si punere in siguranta 3.934.468,21 3.934.468,21 4.258.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258.585,00 0,00 0,00 4.258.585,00 0,00 0,00
a zonei de protectie a
conductei de aductiune
Valea Uzului Bacau,
zona Masotea, comuna
Ardeoani
2 Inlocuire ansamblu 788.809,37 788.809,37 465.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.086,00 0,00 0,00 465.086,00 0,00 0,00
hidraulic existent in 777.491,34 777.491,34 465.086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465.086,00 0,00 0,00 465.086,00 0,00 0,00
camera vanelor de la
rezervoarele Barati
3 Extindere retea apa, 1.915.480,00 1.915.480,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00
strada Chimiei 1.704.160,00 1.704.160,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
B2. OBIECTIVE NOI 1.360.000,00 1.360.000,00 1.360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00 1.360.000,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 1.325.000,00 1.325.000,00 1.325.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,00 1.325.000,00 0,00 0,00

7
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Extinderea si 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
Reabilitarea retelelor de 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
distributie a apei si a
retelelor de canalizare
in Municipiul Bacau -
CL 1 - cofinantare 2%
Municipiul Bacau,
aplicatie POIM 2014-
2020
2 Reabilitarea aductiunii 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00
de la Stejaru la Bacau 420.000,00 420.000,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00
si extinderea retelelor
de distributie a apei si a
retelelor de canalizare
in Margineni - CL2 -
cofinantare 2%
Municipiul Bacau,
aplicatie POIM 2014-
2020
3 Reabilitarea si 64.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00
extinderea facilitatilor 64.000,00 64.000,00 64.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 0,00
de captare,
inmagazinare, de
tratare apa si epurare
apa uzata in Bacau,
Margineni, Hemeius,
Magura si Nicolae
Balcescu - CL 14 -
cofinantare 2%
Municipiul Bacau,
aplicatie POIM 2014-
2020
4 Realizarea statiei de 591.000,00 591.000,00 591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.000,00 0,00 0,00 591.000,00 0,00 0,00
demanganizare 591.000,00 591.000,00 591.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 591.000,00 0,00 0,00 591.000,00 0,00 0,00
Gheraiesti si
reabilitarea fronturilor
de captare - CL20 -
cofinantare 2%
Municipiul Bacau,
aplicatie POIM 2014-
2020
5 Asistenta tehnica din 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00
partea proiectantului - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CS03 - cofinantare 2%
Municipiul Bacau,
aplicatie POIM 2014-
2020
C2. ALTE CHELTUIELI 3.284.378,00 3.284.378,00 3.284.378,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.284.378,00 0,00 0,00 3.284.378,00 0,00 0,00
DE INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 81.02
COMBUSTIBILI SI 264.634.781,06 264.634.781,06 19.739.585,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 18.239.585,00 305.000,00 0,00 1.134.585,00 16.800.000,00 0,00
ENERGIE 203.613.889,16 203.613.889,16 18.660.175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 17.160.175,00 100.000,00 0,00 389.885,00 16.670.290,00 0,00
TOTAL, din care:
CL BACAU 264.297.796,06 264.297.796,06 19.429.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 17.929.700,00 305.000,00 0,00 824.700,00 16.800.000,00 0,00
TOTAL, din care: 203.516.904,16 203.516.904,16 18.590.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 17.090.290,00 100.000,00 0,00 320.000,00 16.670.290,00 0,00

8
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A1. OBIECTIVE IN 263.609.096,06 263.609.096,06 18.741.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 17.241.000,00 121.000,00 0,00 320.000,00 16.800.000,00 0,00
CONTINUARE 203.516.904,16 203.516.904,16 18.590.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 17.090.290,00 100.000,00 0,00 320.000,00 16.670.290,00 0,00
TOTAL, din care:
1 Ciclu combinat 14 111.461.950,88 111.461.950,88 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MWT, cazane auxiliare 84.440.871,88 84.440.871,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
si adaptarea schemei
termomecanice in CET
1, Chimiei Bacau,
aplicatie POS mediu
2 Reabilitarea retelelor 113.256.000,00 113.256.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
termice secundare, din 85.800.000,00 85.800.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Municipiul Bacau, etapa
II (lot 2) - PT 25, PT 28,
CT 3/2 Marasesti, CT
3/5 Dr. Aroneanu
(partial), CT 4/6 9 Mai,
CT Primarie; etapa II (lot
3) - PT 115, PT 14, PT
43, PT 4, PT 20; etapa II
(lot 4) - PT 21, PT 15,
PT 18, PT 97, PT 29;
etapa 3 (lot 5) - PT 9,
PT 11, PT 17, PT 19, PT
22, PT 27, PT 35, PT
62, PT 63, aplicatie
POIM fazat / POS Mediu
3 Gospodarie CLU in CET 18.157.312,40 18.157.312,40 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Chimiei Bacau si 13.755.539,70 13.755.539,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Gospodarie pacura si
tratare ape uzate in
CET 2 Letea Bacau,
aplicatie POS mediu
4 Dezvoltarea pietei de 4.233.832,78 4.233.832,78 2.120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120.000,00 0,00 0,00 320.000,00 1.800.000,00 0,00
energie termica- etapa 3.020.492,58 3.020.492,58 1.990.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.990.290,00 0,00 0,00 320.000,00 1.670.290,00 0,00
III - Racordarea la
SACET a Spitalului
Judetean Bacau si a
Colegiului Economic "-
Racordarea Spitalului
Judetean Bacau
5 Modernizarea grupului 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
de cogenerare de 14 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 0,00
MWe din cadrul SACET
Bacau
C1. ALTE CHELTUIELI 688.700,00 688.700,00 688.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.700,00 184.000,00 0,00 504.700,00 0,00 0,00
DE INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

THERMOENERGY 336.985,00 336.985,00 309.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 309.885,00 0,00 0,00 309.885,00 0,00 0,00
GROUP 96.985,00 96.985,00 69.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.885,00 0,00 0,00 69.885,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:
A2. OBIECTIVE IN 13.685,00 13.685,00 13.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00
CONTINUARE 13.685,00 13.685,00 13.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00
TOTAL, din care:

9
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Integrarea in noua 13.685,00 13.685,00 13.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00
instalatie de utilizare 13.685,00 13.685,00 13.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00 13.685,00 0,00 0,00
gaze naturale a statiei
de comprimare
aferenta grupului de
cogenerare cu ciclu
combinat de 14 MWt
din str. Chimiei nr.6
Bacau
B2. OBIECTIVE NOI 83.300,00 83.300,00 56.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 83.300,00 83.300,00 56.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00

1 Automatizare de 83.300,00 83.300,00 56.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00
mentinere constanta a 83.300,00 83.300,00 56.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00 56.200,00 0,00 0,00
presiunii in returul
general de apa de
termoficare urbana,
prin modificarea
debitului de apa de
adaos, utilizand
convertizoare de
frecventa la
electropompele de apa
adaos nr.1 si 2 din CET
1 Chimiei Bacau
C2. ALTE CHELTUIELI 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00
DE INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 84.02
TRANSPORTURI SI 242.233.628,05 242.233.628,05 51.661.641,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.661.641,83 0,00 36.511.105,17 5.827.536,66 9.323.000,00 0,00
COMUNICATII 169.235.586,70 169.235.586,70 27.655.419,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.655.419,27 0,00 18.802.886,63 1.602.624,00 7.249.908,64 0,00
TOTAL, din care:
A. OBIECTIVE IN 234.313.583,10 234.313.583,10 43.741.596,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.741.596,88 0,00 33.896.855,88 1.571.741,00 8.273.000,00 0,00
CONTINUARE 169.035.586,70 169.035.586,70 27.455.419,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.455.419,27 0,00 18.802.886,63 1.402.624,00 7.249.908,64 0,00
TOTAL, din care:
1 Construire strada 2.573.000,00 2.573.000,00 2.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.000,00 0,00 0,00 0,00 2.573.000,00 0,00
Siretului, et.II 2.573.000,00 2.573.000,00 2.573.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.573.000,00 0,00 0,00 0,00 2.573.000,00 0,00
2 Construire strada 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
Salciei 3.500.000,00 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500.000,00 0,00
3 Traseu pentru deplasri 17.817.633,00 17.817.633,00 1.679.062,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.679.062,00 0,00 1.679.062,00 0,00 0,00 0,00
nemotorizate Sud: 8.121.335,00 8.121.335,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
Centru - Aeroport,
aplicatie POR
4 Coridor pentru 39.531.452,00 39.531.452,00 6.749.665,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.749.665,40 0,00 6.749.665,40 0,00 0,00 0,00
deplasari nemotorizate 32.890.759,00 32.890.759,00 5.569.802,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.569.802,39 0,00 5.569.802,39 0,00 0,00 0,00
Parcul Cancicov -
Stadion - Bazin de Inot
- Universitatea Vasile
Alecsandri (Traseul
tineretului si sportului)
5 Modernizarea statiilor 12.787.700,38 12.787.700,38 12.202.336,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.202.336,17 0,00 12.202.336,17 0,00 0,00 0,00
de transport public, 3.414.635,24 3.414.635,24 3.414.635,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.414.635,24 0,00 3.414.635,24 0,00 0,00 0,00
aplicatie POR

10
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

6 Sistem de management 91.440.394,36 91.440.394,36 9.474.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.474.000,00 0,00 9.474.000,00 0,00 0,00 0,00
al traficului pentru 67.692.267,83 67.692.267,83 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00 0,00
prioritizarea
coridoarelor de
transport public local si
a deplasarilor cu
bicicleta, aplicatie POR
7 Coridor pentru 12.155.939,60 12.155.939,60 635.572,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 635.572,00 0,00 635.572,00 0,00 0,00 0,00
deplasare nemotorizate 11.435.922,02 11.435.922,02 154.722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154.722,00 0,00 154.722,00 0,00 0,00 0,00
Centru - Gara Bacau-
Cartier CFR - Sala
Polivalenta CAEX/ Parc
Industrial (CFR),
aplicatie POR
8 Traseu pentru biciclete 4.925.374,47 4.925.374,47 435.839,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.839,00 0,00 435.839,00 0,00 0,00 0,00
- semicircular - Mioritei, 1.567.727,10 1.567.727,10 125.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.727,00 0,00 125.727,00 0,00 0,00 0,00
aplicatie POR
9 Construire strada Tisei 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Construire strada 16.550,00 16.550,00 16.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00 16.550,00 0,00 0,00
Prutului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Construire strada 28.130,00 28.130,00 28.130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.130,00 0,00 0,00 28.130,00 0,00 0,00
Dragos Voda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Construire strada G. 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
Cosbuc 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
13 Construire strada 16.740,00 16.740,00 16.740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.740,00 0,00 0,00 16.740,00 0,00 0,00
Gloriei 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Construire strada B.P. 17.250,00 17.250,00 17.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00 17.250,00 0,00 0,00
Hasdeu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Construire fundatura 7.700,00 7.700,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00
B.D. Hasdeu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Construire strada Ion 14.500,00 14.500,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00 14.500,00 0,00 0,00
Creanga 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Construire strada Morii 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
18 Construire strada 24.400,00 24.400,00 24.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00 24.400,00 0,00 0,00
Gherghe Sincai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Construire strada 15.847,00 15.847,00 15.847,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.847,00 0,00 0,00 15.847,00 0,00 0,00
Spicului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Construire strada 1.400.000,00 1.400.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00
Ulmilor 1.369.500,00 1.369.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Construire strada 946.000,00 946.000,00 902.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.624,00 0,00 0,00 902.624,00 0,00 0,00
Corbului 930.000,00 930.000,00 902.624,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902.624,00 0,00 0,00 902.624,00 0,00 0,00
22 Construire strada 2.200.000,00 2.200.000,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00
Prelungirea Bradului 1.176.908,64 1.176.908,64 1.176.908,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.908,64 0,00 0,00 0,00 1.176.908,64 0,00
nr.101-103
23 Coridor pentru 30.431.598,68 30.431.598,68 2.063.698,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.063.698,00 0,00 2.063.698,00 0,00 0,00 0,00
deplasari nemotorizate: 27.289.381,66 27.289.381,66 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800.000,00 0,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00
Centru - Serbanesti,
aplicatie POR
24 (Re)amenajarea strazii 9.548.281,06 9.548.281,06 405.533,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405.533,31 0,00 405.533,31 0,00 0,00 0,00
Prieteniei din cartierul 5.048.952,86 5.048.952,86 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00
Miorita pe modelul zona
rezidentiala (home-
zone), aplicatie POR

11
(lei, inclusiv TVA)
Plan 2021
Valoare Valoare Total finantat din:
Denumire obiectiv totala totala Plan 2021 Credite Credite Credite Alte surse Fond cu Fond cu Excedent Excedent Total alocatii Program cu Program cu din care:
actualizata bancare bancare bancare constituite destinatie destinatie Titlu 56 Titlul 71 bugetare finantare finantare Buget local Transferuri Transfer de
col.5 ÷ col.13 interne cont interne cont externe conform legii speciala speciala nerambursabi nerambursabi Titlul 71 de la bugetul la alte
50.81 Titlul 50.81 Titlul fond AFM cont cont col.14 ÷ col.18 la Titlul 56 la la Titlul 58 de stat autoritati
56 71 50.02.40 BL 50.02.40 BS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

25 Coridor pentru 4.405.092,55 4.405.092,55 251.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 251.150,00 0,00 251.150,00 0,00 0,00 0,00
deplasari nemotorizate 1.525.197,35 1.525.197,35 119.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 119.000,00 0,00 0,00 0,00
pentru agrement:
Centru - Insula de
Agrement - Letea
Veche (Traseu de
agrement), aplicatie
POR
B. OBIECTIVE NOI 238.000,00 238.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00
TOTAL, din care: 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00

1 Semaforizare Calea 238.000,00 238.000,00 238.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00 238.000,00 0,00 0,00
Republicii nr.205 cu 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00
detectie inductiva
C. ALTE CHELTUIELI DE 7.682.044,95 7.682.044,95 7.682.044,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.682.044,95 0,00 2.614.249,29 4.017.795,66 1.050.000,00 0,00
INVESTITII 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU

12
ANEXA 2B LA PROIECTUL DE HOTARARE
NR...................../........................
ROMANIA
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 51.02 - AUTORITATI PUBLICE - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A
I. ACHIZITII DIVERSE - total, din care: 0,00 309.964,00
B
71.01.03 1 UPS SMART buc 1 0,00 10.000,00
71.01.03 2 Sisteme complete PC buc 3 0,00 6.000,00
71.01.03 3 Laptop buc 8 0,00 4.064,00
71.01.03 4 Sistem desktop buc 10 0,00 40.000,00
Total 71.01.03 0,00 60.064,00
Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
B
71.01.30 5 Monitor 4K - Dispecerat (inclusiv montaj) buc 2 0,00 10.000,00
71.01.30 6 Centrala termica (inclusiv montaj) - "Centru pentru tineret", str. 0,00 50.000,00
Vasile Alecsandri nr.10
71.01.30 7 Licenta Microsoft Office buc 60 0,00 45.000,00
71.01.30 8 Soft management retea buc 1 0,00 12.000,00
71.01.30 9 Licenta Windows buc 2 0,00 900,00
71.01.30 10 Server (inclusiv licente) - DITL buc 1 0,00 70.000,00
71.01.30 11 Foisor - Starea Civila (inclusiv montaj) buc 1 0,00 30.000,00
71.01.30 12 Logo "Made in Bacau" buc 0,00 32.000,00
Total 71.01.30 0,00 249.900,00
A
II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 3.218.721,00 1.705.000,00
B
71.01.30 1 Implementarea unei platforme informatice cu componente back- 2.445.391,00 0,00
office si front-office ca masura de simplificare administrativa si
optimizare a furnizarii serviciilor pentru cetateni la nivelul
Municipiului Bacau
71.01.30 2 Servicii privind elaborarea fiselor de proiect si a cererilor de 0,00 5.000,00
finantare pentru proiectele din cadrul POR care vor fi depuse spre
finantare la Asociatia GAL IDDD Bacau
71.01.30 3 Actualizare Plan Urbanistic General, Municipiul Bacau, aplicatie 0,00 1.000.000,00
de finantare
71.01.30 4 Reforma - Investitii pentru cresterea capacitatii institutionale si 773.330,00 0,00
eficienta serviciilor administratiei publice locale - POCA
71.01.30 5 Construire Centru Administrativ integrat, in Municipiul Bacau - 0,00 550.000,00
concurs de solutii, documentatie cadastrala, SF, taxe OCPI,
studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, alte taxe etc

Pag.: 2
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 6 Platforma integrata pentru Digitalizarea si Automatizarea 0,00 150.000,00
Proceselor din Administratia Publica - servicii de pregatire a
documentatiei pentru elaborare aplicatie obtinere finantare
Total 71.01.30 3.218.721,00 1.705.000,00
C
TOTAL 3.218.721,00 2.014.964,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) 5.233.685,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU

INTOCMIT,
SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 3
ROMANIA ANEXA 2C LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 54.02 - ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A
I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 75.000,00 6.000,00
B
71.01.30 1 Intocmire documentatie si obtinere autorizatie de securitate la 0,00 5.000,00
incendiu, pentru cladirea din municipiul Bacau, strada Henri
Coanda nr.2-DPEP
71.01.30 2 TechRevolution - finantat prin programul Urbact III 75.000,00 0,00
71.01.30 3 Licenta antivirus- ADL 0,00 1.000,00
Total 71.01.30 75.000,00 6.000,00
C
TOTAL 75.000,00 6.000,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) 81.000,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU INTOCMIT,
SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 1
ROMANIA ANEXA 2D LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 65.02 - INVATAMANT - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A
I. ACHIZITII DIVERSE - total, din care: 0,00 735.456,00
B
71.01.03 1 Sistem complet PC - Liceul Tehnologic "Dumitru Mangeron" buc 10 0,00 30.000,00
Total 71.01.03 0,00 30.000,00
B
71.01.30 2 "Educatie digitala in invatamantul preuniversitar din Municipiul buc 0,00 419.306,00
Bacau"- Echipamente IT mobile si alte echipamente/dispozitive
electronice menite sa faciliteze desfasurarea activitatilor didactice
in mediul on-line, Programul Operational Competitivitate
71.01.30 3 Monitorizare video - Sala de Sport - Liceul cu Program Sportiv buc 1 0,00 4.800,00
71.01.30 4 Sistem antiefractie - Sala de Sport - Liceul cu Program Sportiv buc 1 0,00 2.850,00
71.01.30 5 Robot de curatat legume - Liceul Teoretic “Henri Coandã” buc 1 0,00 5.000,00
71.01.30 6 Centrala termica (inclusiv montaj) - Colegiul National de Arta buc 1 0,00 8.500,00
"George Apostu"
71.01.30 7 Oboi - Colegiul National de Arta "George Apostu" buc 1 0,00 15.000,00
71.01.30 8 Tobe - Colegiul National de Arta "George Apostu" set 1 0,00 7.600,00
71.01.30 9 Vibrafon - Colegiul National de Arta "George Apostu" buc 1 0,00 32.000,00
71.01.30 10 Contrabas mic - Colegiul National de Arta "George Apostu" buc 1 0,00 20.000,00
71.01.30 11 Cinele - Colegiul National de Arta "George Apostu" set 1 0,00 4.200,00
71.01.30 12 Corn Francez - Colegiul National de Arta "George Apostu" buc 1 0,00 21.000,00

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 13 Soba cu gaz (inclusiv montaj) - Scoala Gimnaziala "C. Platon" buc 1 0,00 50.000,00
71.01.30 14 Centrala termica (inclusiv montaj) - Scoala Gimnaziala "Spiru buc 1 0,00 50.000,00
Haret"
71.01.30 15 Soba de gatit ( inclusiv montaj) - Scoala Gimnaziala Mihail buc 2 0,00 26.000,00
Sadoveanu
71.01.30 16 Sistem supraveghere video (inclusiv montaj) - Colegiul National 0,00 3.500,00
Gheorghe Vranceanu
71.01.30 17 Masina de spalat vase (inclusiv montaj) - Colegiul National de buc 1 0,00 9.500,00
Arta "George Apostu"
71.01.30 18 Centrala termica (inclusiv montaj) - Scoala Gimnaziala buc 1 0,00 7.200,00
Constantin Platon ( Gradinita "Violeta")
71.01.30 19 Aparat de spalat pardoseli - Liceul cu Program Sportiv buc 1 0,00 4.000,00
71.01.30 20 Aparat de spalat pardoseli - Colegiul National Ferdinand I buc 1 0,00 4.000,00
71.01.30 21 Aparat de spalat pardoseli - Colegiul National Gheorghe buc 1 0,00 4.000,00
Vranceanu
71.01.30 22 Panou "Galeria directorilor 1921-2021" - Colegiul Economic Ion buc 1 0,00 7.000,00
Ghica Bacau
Total 71.01.30 0,00 705.456,00
A
II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 305.531,00 1.436.100,00
B
71.01.30 1 Construire gradinita si cresa - Colegiul Tehnic de Comunicatii 0,00 100.000,00
"N.V. Karpen" - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic,
studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicatie de
finantare
71.01.30 2 Construire gradinita si cresa scoala "Nicu Enea", Calea 0,00 11.400,00
Romanului nr.144- doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, studiu topo,
geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., aplicatie POR

Pag.: 2
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 3 Amenajare si schimbare de destinatie partiala la corpul de cladire 0,00 1.000,00
C2 cu destinatie ateliere de instruire practica si laborator
alimentatie la " Colegiul Grigore Antipa, Municipiul Bacau"-
expetiza tehnica , DALI, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 4 Construire corp nou si modernizare cladire existenta Gradinita 0,00 20.000,00
nr.18 Municipiul Bacau, str, Gh. Vranceanu nr.40-doc.
cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, SF, audit energetic,
studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 5 Amenajare si modernizare spatii cu destinatia de cresa in incinta 0,00 5.000,00
Gradinitei nr.27 - documentatie cadastrala, taxe OCPI, expertiza
tehnica, DALI, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 6 Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Antipa - doc. 23.491,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, SF, audit energetic, studii topo, geo,
doc.CU, avize, acorduri, taxe etc., intocmire cerere de finantare,
aplicatie POR.
71.01.30 7 Modernizare si reabilitare Colegiul Tehnic de Comunicatii Nicolae 69.040,00 0,00
Vasilescu - Karpen - doc. cadastrala, taxe OCPI, SF, audit
energetic, studii topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.,
intocmire cerere de finantare, aplicatie POR.
71.01.30 8 Educatia o sansa pentru fiecare POCU (FSE) - Scoala Octavian 213.000,00 0,00
Voicu
71.01.30 9 Construire sala de sport - Scoala Domnita Maria - documentatii 0,00 1.000,00
cadastrale, taxe OCPI, SF , studiu topo, geo, avize, acorduri,
taxe, etc.
71.01.30 10 Amenajare grupuri sanitare Gradinita nr.25 - expertiza tehnica, 0,00 5.000,00
DALI, studii topo, geo, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 11 Obtinere aviz, autorizatie de securitate la incendiu - Sala de 0,00 15.000,00
sport- Scoala G.M. Cancicov - Centru Bugetar Mihai Dragan
71.01.30 12 Serviciu de Management de proiect pentru implementarea 0,00 35.700,00
proiectului "Educatie digitala in invatamantul preuniversitar din
Municipiul Bacau"

Pag.: 3
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 13 Cresterea eficientei energetice a Scolii Gimnaziale "Alecu 0,00 119.000,00
Russo", Municipiul Bacau- expertiza tehnica, DALI, audit
energetic, cerere de finantare, documentatie cadastrala, taxe
OCPI, studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 14 Lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice 0,00 100.000,00
cladiri publice (reabilitare termica) Colegiul National "George
Apostu", Municipiul Bacau - Documentatii tehnice in vederea
obtinerii avizelor/autorizatiei; Taxe pentru avize, aplicatie de
finantare
71.01.30 15 Centru de documentare si informare cu biblioteca integrata si 0,00 50.000,00
cabinete de specialitate - Colegiul "N.V. Karpen" - - doc.
cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize,
acorduri, taxe etc.,
71.01.30 16 Obtinere Aviz, Autorizatie de securitate la incendiu - COLEGIUL 0,00 50.000,00
NATIONAL DE ARTA "GEORGE APOSTU"
71.01.30 17 Modernizare si reabilitare - Sala de Sport - Scoala Gimnaziala 0,00 75.000,00
"Alexandru Ioan Cuza" - doc. cadastrala, taxe OCPI, expertiza
tehnica, audit energetic, DALI, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 18 Obtinere Aviz, Autorizatie de securitate la incendiu - SCOALA 0,00 50.000,00
GIMNAZIALA "SPIRU HARET"
71.01.30 19 Reabilitare si modernizare - Sala de Sport - Scoala Gimnaziala 0,00 30.000,00
"Mihai Dragan" - doc. cadastrala, audit energetic, expertiza
tehnica, DALI, taxe OCPI, doc.CU, taxe, avize, acorduri etc.
71.01.30 20 Extindere cladire scoala "Octavian Voicu" si infiintarea unui 0,00 128.000,00
spatiu de joaca - Intocmirea cerere de finantare, SF/DALI,
expertiza tehnica, studii topo, geo, documentatie cadastrala ,
taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 21 Reabilitare si modernizare cladire - Gradinita cu Program 0,00 100.000,00
Prelungit nr.33 - doc. cadastrala, doc. CU, studii topo, geo,
expertiza tehnica, audit energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 22 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale nr.10 0,00 30.000,00
- doc. cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI, studii geo, topo, doc. CU,
avize taxe, acorduri etc

Pag.: 4
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 23 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Scolii Gimnaziale Mihai 0,00 30.000,00
Dragan - doc. cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI, studii geo, topo,
doc. CU, avize taxe, acorduri etc
71.01.30 24 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National 0,00 30.000,00
Vasile Alecsandri - doc. cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI, studii
geo, topo, doc. CU, avize taxe, acorduri etc
71.01.30 25 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului Anghel 0,00 30.000,00
Saligny - doc. cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI, studii geo, topo,
doc. CU, avize taxe, acorduri etc
71.01.30 26 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Gradinitei nr.24 - doc. 0,00 30.000,00
cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI, studii geo, topo, doc. CU, avize
taxe, acorduri etc
71.01.30 27 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National 0,00 30.000,00
Ferdinand I - doc. cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI, studii geo,
topo, doc. CU, avize taxe, acorduri etc
71.01.30 28 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Colegiului National 0,00 30.000,00
Gheorghe Vranceanu - doc. cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI,
studii geo, topo, doc. CU, avize taxe, acorduri etc
71.01.30 29 Amenajare si utilare a spatiilor din curtea Liceului Economic Ion 0,00 30.000,00
Ghica - doc. cadastrale, taxe OCPI, SF/DALI, studii geo, topo,
doc. CU, avize taxe, acorduri etc
71.01.30 30 Dezvoltarea unui Campus Scolar Invatamantul Profesional si 0,00 300.000,00
Tehnic in sistem dual - doc. cadastrale, doc CU, expertiza
tehnica, audit energetic, SF/DALI, taxe, avize, acorduri etc.
Total 71.01.30 305.531,00 1.436.100,00
C
TOTAL 305.531,00 2.171.556,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) 2.477.087,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS
Pag.: 5
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pag.: 6
ROMANIA ANEXA 2E LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 66.02 - SANATATE - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A
I. ACHIZITII DIVERSE - total, din care: 0,00 839.100,00
B
71.01.30 1 Aparat radiologic cu preluare digitala a imaginii cu 10 paxuri buc 1 0,00 140.000,00
(cofinantare) - Spitalulu de Pneumofitiziologie
71.01.30 2 Camera termostat laborator de BK (cofinantare) - Spitalul de buc 1 0,00 8.000,00
Pneumofitiziologie
71.01.30 3 Analizor automat hematologie (spital) pentru dotarea in camera buc 1 0,00 5.000,00
de urgenta (cofinantare) - Spitalulu de Pneumofitiziologie
71.01.30 4 Autoclav (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 1 0,00 8.000,00
71.01.30 5 Centrifuga cu racire (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 1 0,00 3.500,00
71.01.30 6 Monitor functii vitale (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 10 0,00 18.000,00
71.01.30 7 Paturi electrice cu saltele antiexcarie (cofinantare) - Spitalul de buc 12 0,00 12.000,00
Pneumofitiziologie
71.01.30 8 Paturi manuale (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 12 0,00 6.000,00
71.01.30 9 Macara pacient (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 2 0,00 2.000,00
71.01.30 10 Spirometru mobil (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 3 0,00 1.200,00
71.01.30 11 Poligraf (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 2 0,00 8.000,00
71.01.30 12 Nebulizator (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 6 0,00 3.000,00
71.01.30 13 Aspirator pleural (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 6 0,00 3.000,00
71.01.30 14 Defibrilator automat (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 1 0,00 3.000,00

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 15 Injectomat automat (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 2 0,00 1.000,00
71.01.30 16 Analizor electroforeza (cofinantare) - Spitalul de buc 1 0,00 5.500,00
Pneumofitiziologie
71.01.30 17 Videobronhoscop cu imunoflorescenta cu achizitie de imagini buc 1 0,00 42.000,00
(cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie
71.01.30 18 Masina de sterilizat fibrobrohonscop (cofinantare) - Spitalul de buc 1 0,00 11.000,00
Pneumofitiziologie
71.01.30 19 Hota bactereologica (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 1 0,00 6.000,00
71.01.30 20 Plestimograf cu Kit transfer gazos (cofinantare) - Spitalul de buc 1 0,00 17.000,00
Pneumofitiziologie
71.01.30 21 Analizor de gaze portabil (cofinantare) - Spitalul de buc 1 0,00 3.000,00
Pneumofitiziologie
71.01.30 22 Analizor de gaze (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 1 0,00 4.500,00
71.01.30 23 Polisomnograf (cofinantare) - Spitalul de Pneumofitiziologie buc 1 0,00 12.000,00
71.01.30 24 Aparat de dezinfectie pe cale aeriana (cofinantare) - Spitalul de buc 1 0,00 16.400,00
Pneumofitiziologie
71.01.30 25 Linie completa profesionala pentru bucatarie ( Masina de gatit 0,00 180.000,00
profesionala, echipamente frigorifice (frigidere, lazi frigorifice),
echipamente - robot bucatarie profesional, feliator, masina de
curatat cartofi, masina de tocat) - Spitalul de Pneumofitiziologie
71.01.30 26 Sisteme de alarma individuala - Spitalul de Pneumofitiziologie 0,00 200.000,00
71.01.30 27 Paturi cantar - Spitalul de Pneumofitiziologie 0,00 120.000,00
Total 71.01.30 0,00 839.100,00
A
II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 126.100,00 1.089.000,00
B
71.01.30 1 Imbunatatirea nivelului de competente al profesionistilor din 55.000,00 0,00
sectorul medical - finantare proiect POCU/91/4/8

Pag.: 2
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 2 Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor Ambulatoriului 71.100,00 0,00
Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau - documentatie cadastrala,
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, studii topo, geo, avize,
acorduri, alte taxe, intocmire cerere de finantare pe fonduri
structurale si de coeziune, aplicatie POR axa 8.1
71.01.30 3 Modernizare, reabilitare, consolidare si extindere cladiri Spital 0,00 50.000,00
pavilioane tuberculoza si pneumologie - documentatie cadastrala,
taxe OCPI, expertiza tehnica, studiu SF, DALI alte taxe
71.01.30 4 Crerea unui centru integrat socio-medical care sa ofere servicii 0,00 39.000,00
specializate in acord cu nevoile comunitatii - fisa proiect, cerere
de finantare, DALI, studii de teren, avize, expertiza tehnica, audit
energetic, documentatii tehnice
71.01.30 5 Construire spatii necesare functionarii S.M.U.R.D., Serviciului de 0,00 500.000,00
Ambulanta Judetean Bacau, Dispeceratului Unic Integrat si
Centrului Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei al
Judetului Bacau - doc.cadastrala , studii topo, geo, consultanta
pentru intocmirea temei de proiectare, SF, doc.avize, taxe OCPI,
acorduri.
71.01.30 6 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar, str. Republicii nr.64 0,00 50.000,00
- taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica, audit energetic,
DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 7 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar,str. Bicaz nr.7-9 - 0,00 50.000,00
taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica, audit energetic,
DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 8 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar, str.Mihai Eminescu 0,00 50.000,00
nr.28A - taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica, audit
energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 9 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar, str.Ozanei nr.7A - 0,00 50.000,00
taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica, audit energetic,
DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 10 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar, str.Martir Horia nr.1 0,00 50.000,00
- taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica, audit energetic,
DALI, taxe avize, acorduri etc.

Pag.: 3
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 11 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar, str. Tecuciului nr.1 0,00 50.000,00
- taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica, audit energetic,
DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 12 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar, str.Miron Costin 0,00 50.000,00
nr.70 - taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica, audit
energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 13 Reabilitare si modernizare Cladire Dispensar, str. Pictor 0,00 50.000,00
Andreescu nr.5 - taxe OCPI, doc. cadastrala, expertiza tehnica,
audit energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 14 Reabilitare PT64, str. Stefan cel Mare, cu destinatia de centru 0,00 50.000,00
medical - doc. cadastrala, studii topo, geo, expertiza tehnica,
audit energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 15 Reabilitare PT 14, str. Alecu Russo, cu destinatia de centru 0,00 50.000,00
medical - doc. cadastrala, studii topo, geo, expertiza tehnica,
audit energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc.
Total 71.01.30 126.100,00 1.089.000,00
C
TOTAL 126.100,00 1.928.100,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) 2.054.200,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 4
ROMANIA
JUDETUL BACAU ANEXA 2F LA PROIECTUL DE HOTARARE
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU NR...................../........................

PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 67.02 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE - CL BACAU


Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Credite Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 bancare
nerambursabila interne cont
la Titlul 58 50.81 Titlul 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
I. ACHIZITII DIVERSE - total, din care: 0,00 1.023.410,00 0,00
B
71.01.30 1 Instalare sistem control acces - Bazinul de Inot 0,00 130.000,00 0,00
71.01.30 2 Sistem sonorizare Insula Agrement buc 1 0,00 18.310,00 0,00
71.01.30 3 Sistem supraveghere video Insula Agrement buc 1 0,00 95.200,00 0,00
71.01.30 4 Masa de sah/table - dubla 115 buc 10 0,00 49.900,00 0,00
71.01.30 5 Echipamente locuri de joaca buc 0,00 590.000,00 0,00
71.01.30 6 Bariera cu card, control acces la Parcul Cancicov buc 0,00 30.000,00 0,00
71.01.30 7 Sistem cu bariera si aparat taxare - Insula de buc 0,00 110.000,00 0,00
Agrement
Total 71.01.30 0,00 1.023.410,00 0,00
A
II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 75.172,00 4.965.660,00 24.990,00
B

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Credite Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 bancare
nerambursabila interne cont
la Titlul 58 50.81 Titlul 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 1 Reabilitare si modernizare "Insula de agrement" - 0,00 45.000,00 24.990,00
expertiza tehnica, acorduri, avize, consultanta,
asistenta tehnica, publicitate si informare, audit etc. -
aplicatie POR
71.01.30 2 Amenajare loc de joaca copii - ANL 32-46 - 0,00 5.000,00 0,00
documentatie cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo,
geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 3 Crearea unei infrastructuri suport de incubare a 75.172,00 0,00 0,00
afacerilor "Hub pentru tineret" - Cinema Orizont -
documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF,
expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri,
taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere
de finantare, etc, aplicatie POR
71.01.30 4 Amenajare locuri de joaca in Municipiul Bacau - 0,00 1.000,00 0,00
documentatie cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo,
geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 5 Reabilitare Monument Istoric "Casa Rafaila" - DALI, 0,00 100.000,00 0,00
audit energetic, taxe, acorduri, avize, etc.
71.01.30 6 Construire Stadion Municipal Bacau, str. General 0,00 700.000,00 0,00
Stefan Guse nr.2-4- Nota Conceptuala, Tema de
Proiectare, SF, documentatie cadastrala, taxe OCPI,
studii geo, topo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 7 Obtinere Aviz, Autorizatie de securitate la incendiu - 0,00 165.000,00 0,00
Bazinul de Inot
71.01.30 8 Reabilitarea si modernizarea ansamblului "Hotel 0,00 1.797.000,00 0,00
Central" si "Teatrul Bacovia" - expertiza tehnica,
DALI, studii topo, geo, audit energetic, doc.CU,
avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 9 Amenajare maluri Lacul Bacau (etapa I+II) - expertiza 0,00 450.000,00 0,00
tehnica, DALI/SF, studii topo, geo, doc.CU, avize,
acorduri, taxe etc.
71.01.30 10 Amenajare Parc de agrement Zona Bicaz - Chimiei - 0,00 270.000,00 0,00
Izvoare - expertiza tehnica, DALI/SF, studii topo,
geo, audit energetic, doc.CU, avize, acorduri, taxe
etc.

Pag.: 2
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Credite Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 bancare
nerambursabila interne cont
la Titlul 58 50.81 Titlul 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 11 Extindere Parcul Catedralei - expertiza tehnica, 0,00 250.000,00 0,00
DALI/SF, studii topo, geo, audit energetic, doc.CU,
avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 12 Relocare "Vivariu"- Insula de Agrement - SF, studii 0,00 100.000,00 0,00
topo, geo, audit energetic, doc.CU, avize, acorduri,
taxe etc.
71.01.30 13 Piateta Izvoare - Intocmirea cerere de finantare, 0,00 47.000,00 0,00
SF/DALI, expertiza tehnica, studii topo, geo,
documentatie cadastrala , taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 14 Reabilitare si modernizare Parc Cancicov - doc. 0,00 250.000,00 0,00
cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, studii topo, geo,
avize, acorduri, aplicatie finantare
71.01.30 15 Reabilitare si modernizare Parc Gheraiesti - doc. 0,00 250.000,00 0,00
cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, studii topo, geo,
avize, acorduri, aplicatie finantare
71.01.30 16 Casa Anania, str. George Bacovia - evaluare, 0,00 100.000,00 0,00
expertiza tehnica, taxe OCPI, avize, acorduri
71.01.30 17 Construire Baza Sportiva - Sala Polivalenta a 0,00 150.000,00 0,00
Sporturilor - Punerea in siguranta in vederea protejarii
constructiilor, imprejmuirilor si instalatiilor prin
consolidare taluz - studiu topo, geo, expertiza
tehnica, DALI, taxe, avize, acorduri etc.
71.01.30 18 Reabilitare si modernizare PT nr.22 , strada 0,00 50.000,00 0,00
Aeroportului - expertiza tehnica, audit energetic, taxe
OCPI, doc. cadastala, studii topo, geo, DALI, taxe
avize, acorduri etc.
71.01.30 19 Amenajare Pepiniera Gheraiesti - doc. cadastrala, 0,00 99.960,00 0,00
doc CU, studii topo, geo, SF/DALI, expertiza tehnica,
taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 20 Reabilitare si modernizare Baza Sportiva "Lucretiu 0,00 100.000,00 0,00
Avram" - DALI, expertiza tehnica, audit energetic,
doc.cadastrala, taxe OCPI, studii topo, geo, doc.CU,
avize, acorduri, taxe etc.

Pag.: 3
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Credite Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 bancare
nerambursabila interne cont
la Titlul 58 50.81 Titlul 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 21 Amenajare piateta culturala - Parc Canciciov - 0,00 35.700,00 0,00
achizitie cadre din lemn pentru fixarea siamezelor,
siameze metalice, socluri pentru sculpturi, panouri
din tabla de scris, biblioteca din beton, panou
informativ, sistem de iluminat arhitectural incastrabil,
sistem de supraveghere video )
Total 71.01.30 75.172,00 4.965.660,00 24.990,00
C
TOTAL 75.172,00 5.989.070,00 24.990,00
TOTAL GENERAL (col 5 ÷ col 7) 6.089.232,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 4
ROMANIA ANEXA 2G LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 68.02 - ASISTENTA SOCIALA - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A
I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 3.080.000,00 316.000,00
B
71.01.30 1 Modernizare, dotare si reabilitare Cresa Nr.3 - - documentatii 40.000,00 0,00
cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo,
geo, avize, acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare,
intocmire cerere de finantare, etc., aplicatie POR
71.01.30 2 Modernizare si reabilitare Cresa Nr. 9 - - documentatii cadastrale, 40.000,00 0,00
taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize,
acorduri, taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere de
finantare, etc., aplicatie POR
71.01.30 3 Construire cresa Centru Bugetar " Mihai Dragan"- scoala G. M. 0,00 5.000,00
Cancicov, str. Prieteniei nr.73 -doc. cadastrala, taxe OCPI, SF,
studii topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 4 Primii pasi spre educatie, aplicatie POCU 2019 - cerere de 1.500.000,00 0,00
finantare
71.01.30 5 Dezvoltare anteprescolara prin educatie, aplicatie POCU 2019 - 1.500.000,00 0,00
cerere de finantare

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 6 Centru Comunitar Integrat (Social - Medical - Educational) - 0,00 121.000,00
Intocmirea cerere de finantare, SF/DALI, expertiza tehnica, studii
topo, geo, documentatie cadastrala , taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 7 Reabilitare imobil strada Milcov, cu destinatia de centru de 0,00 60.000,00
cazare temporara a persoanelor fara adapost, din Municipiul
Bacau - expertiza tehnica, rest de executat, taxe avize, acorduri
etc.
71.01.30 8 Reabilitare si modernizare "Casuta Armonia", str. Livezilor nr.1 - 0,00 30.000,00
expertiza tehnica, audit energetic, doc.cadastrale, taxe OCPI,
DALI, taxe, avize, acorduri etc.
71.01.30 9 Reabilitare PT 63, str. Hatman Berescu zona Nordului, cu 0,00 50.000,00
destinatia "Club Pensionari 60 plus" - doc. cadastrala, studii
topo, geo, expertiza tehnica, audit energetic, DALI, taxe avize,
acorduri etc.
71.01.30 10 Reabilitare PT 97, str. Tipografilor, cu destinatia "Club Pensionari 0,00 50.000,00
60 plus" - doc. cadastrala, studii topo, geo, expertiza tehnica,
audit energetic, DALI, taxe avize, acorduri etc.
Total 71.01.30 3.080.000,00 316.000,00
C
TOTAL 3.080.000,00 316.000,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) 3.396.000,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 2
ROMANIA ANEXA 2H LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 70.02 - LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma
71
0 1 2 3 4 5 6 7
A
I. ACHIZITII DIVERSE - total, din care: 350.000,00
B
71.01.30 1 Sistem detectie, alarmare incendiu si sistem desfumare - Modul 1 buc 1 100.000,00
CAEX
71.01.30 2 Centrala telefonica digitala - Modul 1 CAEX buc 1 100.000,00
71.01.30 3 Digitalizarea serviciilor administrative- Achizitie sistem electronic de 150.000,00
rezervare si achitare a locurilor de expunere in targul auto (Oborul
Serbanesti) si echipamente conexe
Total 71.01.30 350.000,00
A
II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 538.574,00
B
71.01.30 1 Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.10 - documentatie 1.000,00
cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo,
doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma
71
0 1 2 3 4 5 6 7
71.01.30 2 Modernizarea unei mari parti a sistemului de iluminat public stradal 60.000,00
din Municipiul Bacau - doc.cadastrala, taxe OCPI, SF/DALI,
expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 3 Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.4 - documentatie cadastrala, 1.000,00
taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize,
acorduri, taxe etc.
71.01.30 4 Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.7 - documentatie cadastrala, 1.000,00
taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize,
acorduri, taxe etc.
71.01.30 5 Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.9 - documentatie cadastrala, 1.000,00
taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo, doc.CU, avize,
acorduri, taxe etc.
71.01.30 6 Consolidare imobil, strada Marasesti, nr.12 - documentatie 1.000,00
cadastrala, taxe OCPI, expertiza tehnica, DALI, studii topo, geo,
doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 7 Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Ansamblul 60.000,00
Bucegi III C, etapa I - LTE - documentatie cadastrala, taxe OCPI,
studiu de prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri,
taxe etc.
71.01.30 8 Construire locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, Ansamblul 1.000,00
Bucegi III B - LTE - documentatie cadastrala, taxe OCPI, studiu de
prefezabilitate/SF, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 9 Consultanta pentru elaborarea documentatiei necesara, in vederea 107.000,00
demararii procedurii de delegare a gestiunii unor activitati din cadrul
serviciului public de salubrizare, din Munucipiul Bacau
71.01.30 10 Expertize tehnice cladiri aflate in patrimoniul Municipiului Bacau 15.574,00
71.01.30 11 Amenajare interioara si compartimentare Pavilion Expozitional Modul 100.000,00
1, din complexul Centrului de Afaceri si Expozitii Mircea Cancicov -
expertiza tehnica, DALI, audit energetic, studii topo, geo, doc.CU,
avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 12 Imbunatatirea conditiilor de locuit in ZUM Izvoare - Casutele Sociale - 170.000,00
Intocmirea cerere de finantare, SF/DALI, expertiza tehnica, studii
topo, geo, documentatie cadastrala , taxe avize, acorduri etc.

Pag.: 2
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma
71
0 1 2 3 4 5 6 7
71.01.30 13 Reabilitare si modernizare terasa ferometal (Piata Centrala) - doc. 20.000,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, studiu topo, geo,
avize taxe, acorduri etc.
Total 71.01.30 538.574,00
C
TOTAL 888.574,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 3
ROMANIA ANEXA 2I LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma
Titlul 71 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A
I. ACHIZITII DIVERSE - total, din care: 0,00 5.479.216,00
B
71.01.02 1 Aspirator urban 10 0,00 897.974,00
71.01.02 2 Automaturatoare 2 mc 5 0,00 3.641.168,00
71.01.02 3 Automaturatoare 5 mc 1 0,00 940.074,00
Total 71.01.02 0,00 5.479.216,00
A
II. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 1.711.629,62 0,00
B
71.01.30 1 Inchidere celula 1 - Depozit deseuri - DALI, studii topo, geo, 53.200,62 0,00
avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 2 Rezerva de apa a Municipiului Bacau- expertiza tehnica, 39.000,00 0,00
consultanta, DALI, informare si publicitate, audit financiar,
doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 3 Locuinte sociale str.Izvoare - retele de apa, canalizare si refacere 1.000,00 0,00
drum acces - doc cadastrale, taxe OCPI, avize, acorduri, taxe,
etc.
71.01.30 4 Retea de apa si canalizare, strada Capitan Vasile Merica si 100.000,00 0,00
strada Constantin Platon - doc. cadastrale, taxe OCPI,SF, avize,
acorduri, taxe, etc.

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma
Titlul 71 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 5 Sistematizare terenuri, in vederea construirii ansamblului de, 25.000,00 0,00
locuinte pentru tineri, str. Poligonului - LTE si Infrastructura
Rutiera - studii geo, topo, doc. cadastrale, taxe OCPI, studii de
solutie, doc.CU, SF, PUZ, studii de trafic, taxe, avize, acorduri
etc.
71.01.30 6 Construire platforme subterane pentru colectarea selectiva a 222.299,00 0,00
deseurilor urbane si instalarea de sisteme inteligente de
colectare selectiva a deseurilor stradale - SF/DALI, studii topo,
geo, doc.CU, avize, acorduri, alte taxe
71.01.30 7 Redimensionare retea canalizare str.Republicii nr.76 - doc. 150.000,00 0,00
cadastrale, taxe OCPI,SF, avize, acorduri, taxe, etc.
71.01.30 8 Redimensionare retea canalizare str. Stefan ce Mare nr.22-24 - 150.000,00 0,00
doc. cadastrale, taxe OCPI,SF, avize, acorduri, taxe, etc.
71.01.30 9 Construire Parc Industrial , str. Poligonului - LTE si Infrastructura 720.000,00 0,00
Rutiera - doc cadastrale, taxe OCPI, SF, avize, acorduri, taxe,
etc.
71.01.30 10 Reabilitare sit poluat istoric halda de fosfogips Sofert Bacau - 100.000,00 0,00
consultanta elaborare cerere de finantare, taxe OCPI, SF/DALI,
taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 11 Canalizare pluviala strada Calea Republicii, municipiul Bacau- - 142.800,00 0,00
doc. cadastrale, taxe OCPI,SF/DALI, avize, acorduri, taxe, etc.
71.01.30 12 Lucrari de forare puturi de apa ( Parc Fagaras, Insula de 8.330,00 0,00
Agrement, Parcul Olimpic) - studii de specialitate privind
intocmirea documentatiilor
Total 71.01.30 1.711.629,62 0,00
C
TOTAL 1.711.629,62 5.479.216,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) 7.190.845,62

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 2
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Excedent Titlul Nr.si data doc. Suma
Titlul 71 71
0 1 2 3 4 5 6 7 8

Pag.: 3
ROMANIA ANEXA 2J LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 74.02 - PROTECTIA MEDIULUI - COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma
71
0 1 2 3 4 5 6 7
A
I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 3.284.378,00
B
71.01.30 1 Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de 1.523,00
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa
si apa uzata din judetul Bacau, in perioada 2014-2020
71.01.30 2 Inlocuire ansamblu hidraulic existent in camera vanelor de la 2.261,00
rezervoarele Barati - expertiza tehnica, SF, doc.avize, taxe, acorduri
etc.
71.01.30 3 Consolidare/amenajare si punere in siguranta a zonei de protectie a 359.594,00
conductei de aductiune Valea Uzului Bacau, zona Masotea, comuna
Ardeoani - documentatie cadastrala, taxe, avize, acorduri, servicii de
evaluare terenuri prin evaluator ANEVAR, servicii de cadastru in
vederea exproprierii pentru cauza de utilitate publica, conform Legii
255/2010, etc.
71.01.30 4 Asistenta tehnica pentru Managementul Proiectului, Publicitate si 87.000,00
supervizarea contractelor de lucrari - CS01- cofinantare 2% Municipiul
Bacau aplicatie POIM 2014-2020
71.01.30 5 Furnizare echipamente si dispecerat SCADA - CF01- cofinantare 2% 140.000,00
Municipiul Bacau, aplicatie POIM 2014-2020
71.01.30 6 Procurare utilaje (Echipamente de detectare pierderi , echipamente 100.000,00
de masurare a presiunii si a concentratiei de clor , echipamente de
vidanjare , etc.) - CF02- cofinantare 2% Municipiul Bacau, aplicatie
POIM 2014-2020

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma
71
0 1 2 3 4 5 6 7
71.01.30 7 Grup generator de energie electrica 6 KV pentru alimentarea de 2.594.000,00
rezerva a Statiei de Pompare Moinesti (executie, montaj, cheltuieli
diverse si neprevazute, asistenta tehnica, studii, avize, taxe, etc.)
Total 71.01.30 3.284.378,00
C
TOTAL 3.284.378,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 2
ROMANIA ANEXA 2K LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - CL BACAU

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
Titlul 56
0 1 2 3 4 5 6 7 8
A
I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 184.000,00 504.700,00
B
71.01.30 1 Retehnologizarea sistemului de termoficare, din Municipiul 170.000,00 0,00
Bacau, in vederea conformarii la normele de protectia mediului,
privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in
alimentarea cu caldura urbana, aplicatie POIM fazat/ POS Mediu-
asistenta tehnica pentru managementul de proiect, supervizarea
lucrarilor, promovare, publicitate si audit, avize, expertize, etc.
71.01.30 2 Ciclu combinat 14 MWT, cazane auxiliare si adaptarea schemei 1.000,00 0,00
termomecanice in CET 1 Chimiei Bacau - SF, avize, taxe etc.,
aplicatie POS mediu
71.01.30 3 Reabilitarea retelelor termice secundare, din Municipiul Bacau, 12.000,00 0,00
etapa II (lot 2) - PT 25, PT 28, CT 3/2 Marasesti, CT 3/5 Dr.
Aroneanu (partial), CT 4/6 9 Mai, CT Primarie; etapa II (lot 3) - PT
115, PT 14, PT 43, PT 4, PT 20; etapa II (lot 4) - PT 21, PT 15,
PT 18, PT 97, PT 29; etapa 3 (lot 5) - PT 9, PT 11, PT 17, PT 19,
PT 22, PT 27, PT 35, PT 62, PT 63 - taxe, avize, acorduri etc.,
aplicatie POIM fazat / POS mediu
71.01.30 4 Gospodarie CLU in CET 1 Chimiei Bacau si Gospodarie pacura si 1.000,00 0,00
tratare ape uzate in CET 2 Letea Bacau - taxe, avize, acorduri
etc., aplicatie POS mediu
71.01.30 5 Strategie de alimentare cu energie termica a mnicipiului Bacau 0,00 150.000,00
pana la nivelul anului 2033

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71
nerambursabila
Titlul 56
0 1 2 3 4 5 6 7 8
71.01.30 6 Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al 0,00 154.700,00
Municipiului Bacau - Cerere de Finantare , inclusiv actualizarea
Analizei Cost -Beneficiu, Analiza institutionala, Acordul integrat
de mediu, avizul Natura 2000, harta geo-referentiala a proiectului,
taxe, avize, acorduri etc., aplicatie POIM
71.01.30 7 Realizare proiect pilot integrat pentru producere energie electrica 0,00 200.000,00
si termica pentru sistemul de incalzire centralizat cu instalatii de
producere si depozitare a hidrogenului din surse regenerabile -
asistenta tehnica pentru elaborare tema proiectare si
documentatie atribuire SPF
Total 71.01.30 184.000,00 504.700,00
C
TOTAL 184.000,00 504.700,00

TOTAL GENERAL (col 5 + col 6) 688.700,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 2
ROMANIA ANEXA 2L LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU
PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 81.02 - COMBUSTIBILI SI ENERGIE - THERMOENERGY GROUP

Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Buget local Titlul Nr.si data doc. Suma
71
0 1 2 3 4 5 6 7
A
I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 240.000,00
B
71.01.30 1 Realizarea de noi sisteme de alimentare cu energie termica a 85.000,00
consumatorilor racordati la 6 CT existente - actualizare SF
71.01.30 2 Reabilitarea retelelor primare din sistemul de termoficare al 105.000,00
municipiului Bacau - SF, taxe, avize, acorduri etc.
71.01.30 3 Dezvoltarea pietei de energie termica – Racordarea la SACET a 50.000,00
Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau – SF, documentatie CU,
documentatie cadastrala, taxe, avize, acorduri, etc.
Total 71.01.30 240.000,00
C
TOTAL 240.000,00

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 1
ROMANIA ANEXA 2M LA PROIECTUL DE HOTARARE
JUDETUL BACAU NR...................../........................
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII
"Alte cheltuieli de investitii" defalcate pe categorii de bunuri
repartizate Consiliului Municipal Bacau in anul 2021

CONT 84.02 - TRANSPORTURI SI COMUNICATII - CL BACAU


Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A
I. STUDII SI EXPERTIZE - total, din care: 2.614.249,29 4.017.795,66 1.050.000,00
B
71.01.30 1 Construire strada Salciei - taxe OCPI, avize 0,00 11.500,00 0,00
71.01.30 2 Construire strada Scanteii - documentatie cadastrala, 0,00 8.536,24 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 3 Reabilitare infrastructura urbana, zona Mioritei - 9 0,00 10.500,00 0,00
Mai - Vantului - Vadu Bistritei, aplicatie POR - AVIZ
ISU, doc. Urmarire in Timp
71.01.30 4 Reabilitare infrastructura urbana, strada Stefan cel 0,00 5.500,00 0,00
Mare, aplicatie POR - AVIZ ISU, doc. Urmarire in
Timp
71.01.30 5 Sistem de management al traficului pentru 353.000,00 0,00 0,00
prioritizarea coridoarelor de transport public local si a
deplasărilor cu bicicleta - Studiu de trafic,
documentatie cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF,
expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri,
taxe, intocmire cerere de finantare etc., aplicatie
POR
71.01.30 6 Modernizarea statiilor de transport public - Studiu de 513.644,69 0,00 0,00
trafic, documentatie cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF,
expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri,
taxe, intocmire cerere de finantare etc., aplicatie
POR

Pag.: 1
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 7 Traseu pentru deplasări nemotorizate Sud: Centru – 572.742,00 0,00 0,00
Aeroport - Studii de trafic, documentatie cadastrala,
taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo,
geo, avize, acorduri, taxe, intocmire cerere de
finantare etc., aplicatie POR
71.01.30 8 Coridor pentru deplasări nemotorizate Centru - Gara 117.029,00 0,00 0,00
Bacău - Cartier CFR - Sala Polivalentă - CAEX/ Parc
Industrial (CFR) - Studiu de trafic, documentatie
cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica,
studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire
cerere de finantare etc., aplicatie POR
71.01.30 9 Coridor pentru deplasări nemotorizate Parcul 296.334,60 0,00 0,00
Cancicov - Stadion - Bazin de Inot - Universitatea
„Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului si sportului) -
Studiu de trafic, documentatie cadastrala, taxe
OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica, studiu topo, geo,
avize, acorduri, taxe, intocmire cerere de finantare
etc., aplicatie POR
71.01.30 10 Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioriţei - 111.455,00 0,00 0,00
documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF,
expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri,
taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere
de finantare, etc, aplicatie POR
71.01.30 11 (Re)amenajarea strazii Prieteniei din cartierul Miorita 238.952,00 0,00 0,00
pe modelul “zona rezidentiala” (“home-zone”) -
documentatii cadastrale, taxe OCPI, DALI/SF,
expertiza tehnica, studii topo, geo, avize, acorduri,
taxe, intocmire tema de proiectare, intocmire cerere
de finantare, etc, aplicatie POR
71.01.30 12 Coridor pentru deplasări nemotorizate: Centru - 186.182,00 0,00 0,00
Serbanesti - Studiu de trafic, documentatie
cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF, expertiza tehnica,
studiu topo, geo, avize, acorduri, taxe, intocmire
cerere de finantare etc., aplicatie POR

Pag.: 2
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 13 Coridor pentru deplasări nemotorizate pentru 224.910,00 0,00 0,00
agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea
Veche (Traseu de agrement) - Studiu de trafic,
documentatie cadastrala, taxe OCPI, DALI/SF,
expertiza tehnica, studiu topo, geo, avize, acorduri,
taxe, intocmire cerere de finantare etc., aplicatie
POR
71.01.30 14 Construire parcare - "Statie Salvare", Str. 9 Mai - 0,00 5.000,00 0,00
documentatie cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo,
geo , doc. CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 15 Servicii de consultanta in vederea intocmirii 0,00 83.000,00 0,00
documentatiilor
71.01.30 16 Ameliorarea conectivitatii intre Bacau si Letea Veche 0,00 0,00 700.000,00
prin crearea unei legaturi rutiere (inclusiv pietonale si
ciclabile) intre Str. Milcov si retea stradala Letea
Veche - studii de teren, taxe OCPI, documentatie
cadastrala
71.01.30 17 Parcare colectiva rezidentiala de tip "smart parking" 0,00 500.000,00 0,00
in cartierul Bistrita Lac - Resistematizare -
documentatie cadastrala, SF, taxe OCPI, studii topo,
geo, doc. CU, avize, acorduri, alte taxe, intocmire
tema de proiectare
71.01.30 18 Parcare str.9 Mai - Bdul Unirii - Resistematizare - 0,00 150.000,00 350.000,00
documentatie cadastrala, SF, taxe OCPI, studii topo,
geo, doc. CU, avize, acorduri, alte taxe, intocmire
tema de proiectare
71.01.30 19 Construire strada Tisei - actualizare SF, studii topo, 0,00 22.000,00 0,00
geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 20 Construire strada Prutului - documentie cadastrala, 0,00 32.000,00 0,00
taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, taxe
etc
71.01.30 21 Construire strada Dragos Voda - documentatie 0,00 55.000,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 22 Construire strada George Cosbuc - taxe OCPI, avize 0,00 13.000,00 0,00

Pag.: 3
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 23 Construire strada Gloriei - documentatie cadastrala, 0,00 38.500,00 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc
71.01.30 24 Construire strada B.P.Hasdeu - documentatie 0,00 37.000,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc
71.01.30 25 Construire Fundatura B.P.Hasdeu - documentatie 0,00 17.500,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc
71.01.30 26 Construire strada Ion Creanga - documentatie 0,00 33.000,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, SF, studii topo, geo, CU,
avize, taxe etc.
71.01.30 27 Construire strada Morii - documentatie cadastrala, 0,00 26.000,00 0,00
taxe OCPI, SF, studii topo, geo, CU, avize, taxe etc.
71.01.30 28 Construire strada Gheorghe Sincai - documentatie 0,00 54.500,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 29 Construire strada Spicului - documentatie cadastrala, 0,00 45.847,00 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 30 Construire strada Salciei - documentie cadastrala, 0,00 84.395,00 0,00
taxe OCPI, SF, studii topo, geo, doc.CU, avize, taxe
etc
71.01.30 31 Supralargire strada Dr. Victor Babes - documentatie 0,00 108.150,00 0,00
cadastrala,studiu de trafic, taxe OCPI, DALI/SF,
expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize,
acorduri, taxe etc.
71.01.30 32 Amenajare sistem giratoriu in intersectia Dr. Al. 0,00 49.000,00 0,00
Safran, strada Poligonului si strada A. Tolstoi -
documentatie cadastrala,studiu de trafic, taxe OCPI,
DALI/SF, expertiza tehnica, doc.CU, studii topo, geo,
avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 33 Construire strada Depoului - documentatie 0,00 220.000,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Pag.: 4
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 34 Studiu de trafic tren urban 0,00 200.000,00 0,00
71.01.30 35 Siguranta sporita pentru pietoni si marirea suprafetei 0,00 100.000,00 0,00
verzi din oras prin extinderea trotuarelor in zona
trecerilor de pietoni - documentatie cadastrala,
SF/DALI, taxe OCPI, studii topo, geo, doc. CU,
avize, acorduri, alte taxe, intocmire tema de
proiectare
71.01.30 36 Modernizare Zona Pod Narcisa - 0,00 250.000,00 0,00
achizitie/expropriere, doc.cadastrale, doc.topo, geo,
DALI/SF, doc. CU, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 37 Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor 0,00 100.000,00 0,00
de garaje etapa I - str. Carpati nr.10-
achizitie/expropriere, doc.cadastrale, doc.topo, geo,
DALI/SF, doc. CU, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 38 Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor 0,00 150.000,00 0,00
de garaje etapa I - str. Mioritei - Bradului -
Tipografilor- achizitie/expropriere, doc.cadastrale,
doc.topo, geo, DALI/SF, doc. CU, taxe avize,
acorduri etc.
71.01.30 39 Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor 0,00 100.000,00 0,00
de garaje etapa I - str. Stefan cel Mare (Gepex) -
achizitie/expropriere, doc.cadastrale, doc.topo, geo,
DALI/SF, doc. CU, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 40 Proiect integrat "Amenjare Parcari" in locul bateriilor 0,00 150.000,00 0,00
de garaje etapa I - str. Martir Horia - Ardealului -
Mioritei- achizitie/expropriere, doc.cadastrale,
doc.topo, geo, DALI/SF, doc. CU, taxe avize,
acorduri etc.
71.01.30 41 Construire strada Ulmilor - actualizare SF, studii 0,00 5.000,00 0,00
topo, geo, doc.CU, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 42 Construire strada Tineretului - documentatie 0,00 43.641,65 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.

Pag.: 5
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 43 Construire strada Gheorghe Asachi - documentatie 0,00 17.200,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 44 Construire strada Gheorghe Sincai - documentatie 0,00 16.100,00 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 45 Construire strada Pictor Nicolae Grigorescu- 0,00 10.000,00 0,00
documentatie cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza
tehnica, doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri,
taxe etc.
71.01.30 46 Construire strada Salcamilor - documentatie 0,00 8.536,24 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc
71.01.30 47 Construire strada Timpului- documentatie cadastrala, 0,00 26.700,00 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 48 Construire strada Trecatoarea Islaz- documentatie 0,00 12.085,53 0,00
cadastrala, taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica,
doc.CU, studii topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 49 Construire strada Viilor - documentatie cadastrala, 0,00 15.700,00 0,00
taxe OCPI, SF, studii topo, geo, CU, avize, taxe etc.
71.01.30 50 Construire strada Xenopol - documentatie cadastrala, 0,00 16.400,00 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc
71.01.30 51 Construire strada Arinilor - documentatie cadastrala, 0,00 67.000,00 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 52 Construire strada Frunzei - documentatie cadastrala, 0,00 50.504,00 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 53 Reabilitare si modernizare Strada Ciresoaia - 0,00 170.000,00 0,00
Intocmirea cerere de finantare, SF/DALI, expertiza
tehnica, studii topo, geo, documentatie cadastrala ,
taxe avize, acorduri etc.

Pag.: 6
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
71.01.30 54 Construire strapungere str. Safran cu str. 0,00 150.000,00 0,00
Aeroportului - studii geo, topo, doc. cadastrale, taxe
OCPI, studii de solutie, doc.CU, SF, studii de trafic,
taxe, avize, acorduri etc.
71.01.30 55 Studiu de oportunitate servicii si regulament, 0,00 150.000,00 0,00
Transport Public Bacau
71.01.30 56 Construire conexiune rutiera paralela cu Paraul 0,00 70.000,00 0,00
Barnat, malul drept ( ruta: Podul cu Lanturi - dig
Barnat - Valea Rosie - Vantului - Vadu Bistritei)
pentru ameliorarea conectivitatii - doc. cadastrala,
taxe OCPI, SF, studiu trafic, doc. CU, studii geo,
topo, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 57 Semaforizare Calea Republicii nr.205 cu detectie 0,00 4.000,00 0,00
inductiva - taxe avize, acorduri
71.01.30 58 Studiu de trafic Axa 9 Mai - Bulevardul Unirii - 0,00 155.000,00 0,00
Nicolae Balcescu - Marasesti
71.01.30 59 Montare panouri fonoabsorbante - Pod Narcisa- 0,00 50.000,00 0,00
expertiza tehnica, DALI, taxe avize, acorduri etc.
71.01.30 60 Construire strada Dorului - documentatie cadastrala, 0,00 20.000,00 0,00
taxe OCPI, DALI, expertiza tehnica, doc.CU, studii
topo, geo, avize, acorduri, taxe etc.
71.01.30 61 Parcare strada Marasesti nr.12-18 - Resistematizare 0,00 300.000,00 0,00
- documentatie cadastrala, SF, taxe OCPI, studii
topo, geo, doc. CU, avize, acorduri, alte taxe,
intocmire tema de proiectare
Total 71.01.30 2.614.249,29 4.017.795,66 1.050.000,00
C
TOTAL 2.614.249,29 4.017.795,66 1.050.000,00
TOTAL GENERAL (col 5 ÷ col 7) 7.682.044,95

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU INTOCMIT,


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU SEF SERVICIU,
Romica-Lucian CHINDRUS

Pag.: 7
Cod Nr. Nominalizarea achizitiilor de bunuri si a altor U.M. Canti- Valoare Plati efectuate
indicator crt. cheltuieli de investitii tatea
Program cu Buget local Transferuri de Nr.si data doc. Suma
finantare Titlul 71 la bugetul de
nerambursabila stat
la Titlul 58
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pag.: 8
ROMANIA ANEXA NR.3 LA PROIECTUL DE HOTARARE NR.
JUDETUL BACAU
PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

PROGRAMUL DE INVESTITII
PREVIZIUNI PENTRU PERIOADA 2022 - 2024

(mii lei)
Nr. Crt Denumire Obiectiv Valori previzionate pe anul
2022 2023 2024
Construire gradinita si cresa - Colegiul Tehnic de
1 Comunicatii "N.V. Karpen" 5,000 5,500 -
Construire gradinita si cresa scoala "Nicu Enea",
2 Calea Romanului nr.144 7,000 8,000 -
Modernizare si reabilitare Colegiul Grigore Antipa,
3 aplicatie POR 4,630 - -
4 Construire Spital Municipal Bacau 15,000 15,000 -
Modernizare si reabilitare Colegiul"N.V.Karpen",
5 aplicatie POR 6,066 1,850 -
Modernizarea, dotarea si extinderea corpurilor
Ambulatoriului Spitalului de Pneumoftiziologie
6 Bacau, aplicatie POR axa 8.1 4,625 4,780 -
Crearea unei infrastructuri suport de incubare a
afacerilor "Hub pentru tineret" - Cinema Orizont,
7 aplicatie POR 10,745 6,937 -
8 Inchidere celula 1 - Depozit deseuri 12,000 12,900 -
Traseu pentru deplasri nemotorizate Sud: Centru -
9 Aeroport, aplicatie POR 15,398 - -
Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul
Cancicov - Stadion - Bazin de Inot - Universitatea
10 Vasile Alecsandri (Traseul tineretului si sportului) 12,900 10,700 -
Sistem de management al traficului pentru
prioritizarea coridoarelor de transport public local si
11 a deplasarilor cu bicicleta, aplicatie POR 81,256 - -
Coridor pentru deplasare nemotorizate Centru -
Gara Bacau- Cartier CFR - Sala Polivalenta CAEX/
12 Parc Industrial (CFR), aplicatie POR 5,684 5,638 -
Traseu pentru biciclete - semicircular - Mioritei,
13 aplicatie POR 4,325 - -
Coridor pentru deplasari nemotorizate: Centru -
14 Serbanesti, aplicatie POR 16,251 11,681 -
(Re)amenajarea strazii Prieteniei din cartierul
Miorita pe modelul zona rezidentiala (home-zone),
15 aplicatie POR 8,750 - -
Coridor pentru deplasari nemotorizate pentru
agrement: Centru - Insula de Agrement - Letea
16 Veche (Traseu de agrement), aplicatie POR 3,822 - -
Modernizarea unei mari parti a sistemului de
17 iluminat public stradal din Municipiul Bacau 45,000 14,450 -

PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU


Lucian-Daniel STANCIU VIZITEU

INTOCMIT,
SEF SERVICIU
Romica-Lucian CHINDRUS