Sunteți pe pagina 1din 12

Academia de Studii Economice

Facultatea de Management – Administratie publica

Studiu de caz

Importanta realizarii unui Regulament de Organizare si


Functionare propriu
- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Ilfov -

Student:
Victor Marian Dumitrache
Seria A – gr 220
Bucuresti 2010
Cuprins

1. Tema studiului de caz....................................................................................................3


2. Prezentarea succinta a institutiei.................................................................................3
3. Prezentarea detaliata a situatiei practice propusa pentru analiza...........................4
4. Identificarea si explicarea principalelor aspecte pozitive si negative.......................7
5. Propuneri concrete de imbunatatire a managementului publi in cazul particular
analizat.........................................................................................................................10
6. Bibliografie..................................................................................................................11
7. Anexe

2
Tema studiului de caz

Importanta realizarii unui Regulament de Organizare si Functionare propriu


- Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Ilfov -

Prezentarea succinta a institutiei

Potrivit regulamentului cadru de organizare si functionare al institutiei, Directia pentru


Agricultura si Dezvoltare Rurala Ilfov este serviciul public descentralizat al Ministerului
Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale prin care se asigura aplicarea politicilor şi
strategiilor agroalimentare şi de dezvoltare rurala, la nivelul judetului Ilfov.
Directia pentru agricultura şi dezvoltare rurala Ilfov este organul de specialitate al
Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale în teritoriu şi este condusa de un
director executiv.
Directorul executiv al directiei pentru agricultura şi dezvoltare rurala este
reprezentantul Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale în teritoriu.
Directorul executiv al directiei pentru agricultura si dezvoltare rurala este ordonator
secundar de credite şi raspunde de realizarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi de folosirea
creditelor bugetare, conform prevederilor Legii privind finantele publice nr. 500/2002, cu
modificarile ulterioare.
Directia pentru agricultura si dezvoltare rurala Ilfov raspunde de realizarea strategiilor
si politicilor agroalimentare si de dezvoltare rurala ale Ministerului Agriculturii, Padurilor si
Dezvoltarii Rurale la nivel judetean, de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice
economiei de piata, în vederea stimularii productiei agricole, în concordanta cu cerintele de
aprovizionare ale populatiei si de export, precum si de implementarea programelor de
dezvoltare rurala.

3
Prezentarea detaliata a situatiei practice
propuse pentru analiza

Tot potrivit regulamentului cadru de organizare si functionare a Directiei pentru


Agricultura si Dezvoltare Rurala Ilfov, organizarea şi functionarea D.A.D.R. sunt
reglementate in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 155/2005 privind
organizarea şi functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale,
modificata si completata cu H.G. 374/2005, ale Ordinul nr. 195/26.05.2005 privind aprobarea
structurii organizatorice cadru a directiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi a
municipiului Bucureşti, precum şi ale Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificarile şi completarile ulterioare.
Structura organizatorica cadru a directiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala este
cea aprobata prin Ordinul nr. 342/2005 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a
directiilor pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi a municipiului Bucureşti, iar cea a
D.A.D.R. Ilfov este aprobata prin Ordinul 195/26.05.2005 anexa 42.
Conform ordinului mentionat, directia pentru agricultura şi dezvoltare rurala are în
structura sa compartimente subordonate direct directorului executiv precum şi compartimente
conduse de directori executivi adjuncti.
Compartimentele functionale din structura Directiei pentru Agricultura şi Dezvoltare
Rurala Ilfov sunt coordonate tehnic de directiile generale şi directiile de specialitate din cadrul
Ministerului Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale.
Relatiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor precum şi relatiile functionale şi
de colaborare din cadrul directiei pentru agricultura şi dezvoltare rurala se realizeaza potrivit
structurii organizatorice aprobate.

Potrivit Hotararii de Guvern nr. 385/2007 prinind organizarea si functionarea


Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, atribuţiile şi responsabilităţile, structura
organizatorică, statele de funcţii şi numărul de posturi pentru instituţiile publice din
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se aprobă prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat. Altfel
spus, DADR Ilfov, in calitate de serviciu public descentralizat, nu dispune de autonomie din

4
punctul de vedere al organizarii structurale, cu toate ca art. 27 al regulamentului cadru de
organizare si functionare prevede ca una din atributiile directorului economico-administrativ
in domeniul managementului resurselor umane este aceea ca, pe baza regulamentului de
organizare şi functionare cadru, aprobat de Ministerul Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii
Rurale, sa ia masuri pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare a regulamentului de
organizare şi functionare a unitatii.
Numirea în funcţiile de conducere la instituţiile din subordinea Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se face prin ordin al ministrului. În cazul serviciilor
deconcentrate, numirile în funcţie se fac potrivit legii.
Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale coordonează activitatea structurilor din
subordine, precum şi a celor aflate sub autoritatea şi în coordonarea ministerului. În cadrul
direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală funcţionează structurile pentru ameliorare şi
reproducţie în zootehnie şi structurile fitosanitare, fără personalitate juridică.
Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală coordonează oficiile de studii
pedologice şi agrochimice, instituţii publice deconcentrate cu personalitate juridică, finanţate
din venituri proprii.
Directorul executiv coordoneaza întreaga activitate a directiei pentru agricultura si
dezvoltare rurala si raspunde pentru buna functionare a acesteia precum si de implementarea
programelor de dezvoltare rurala (SAPARD, PHARE, si de alte programe).

In ceea ce priveste un alt document de formalizare a structurii organizatorice, fisele de


post, acestea, potrivit legislatiei in vigoare privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionarilor publici, se alcatuiesc dupa un model(prezentat in anexa nr. 3 a HG 1209/2003).
In anexa nr. 2 a acestei lucrari se regasesc fisele aferente a doua posturi din cadrul DADR
Ilfov. Dupa cum se poate observa, ambele modele indeplinesc standardele impuse de lege.
In stabilirea caracteristicilor posturilor analizate, sefii compartimentelor in care se
regasesc cele doua posturi in colaborare cu Compartimentul management – resurse umane au
apelat la documetele existente in institutie(legislatie, ROF, organigrama). Atat timp cat nu
exista un ROF propriu, separat de cel cadru, pe baza caruia sa se intocmeasca listele de
sarcini, competente, responsabilitati, atributii aferente fiecarui post in parte, nici in acest caz
nu putem vorbi despre autonomia DADR Ilfov in privinta configurarii structurii
organizatorice.

5
Totusi, se poate remarca faptul ca in fisele de post, la sectiunea atributii, respectiv la
descrierea activitatii corespunzatoare postului, se regasesc elemente care nu pot fi regasite si
in regumalentul cadru de organizare si functionare.

Dupa cum reiese si din cele prezentate mai sus, si organigrama institutiei este una
cadru, adoptata ca atare de catre Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Ilfov.
Aceasta este intocmita potrivit regulamentului cadru de organizare si functionare si poate fi
gasita in anexa nr. 3 a acestei lucrari. Din organigrama si din ROF reiese faptul ca DADR
Ilfov are o structura ierarhic functionala. Este organ de specialitate al administratiei de stat,
avand o structura orientata dupa o macheta standard, publicata in legislatie, mai concret in
Ordinul nr. 195/26.05.2005 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a directiilor
pentru agricultura şi dezvoltare rurala judetene şi a municipiului Bucureşti.
Atat organigrama cat si fisele de post, impreuna cu elemente ale regulamentului cadru
de organizare si functionare sunt analizate in capitolul ce urmeaza din perspectiva aspectelor
pozitive si negative.

6
Identificarea si explicarea principalelor aspecte
pozitive si negative

Ma voi opri in primul rand asupra fiselor de post anexate. Dupa cum spuneam,
acestea sunt intocmite conform prevederilor legale(anexa nr. 3 a HG 1209/2003), respenctand
structura prevazuta de lege.
Ca aspecte pozitive se pot evidentia completarea corespunzatoae a campurilor privind
denumirea si nivelul postului, incadrarea functiei publice si scopul principal al postului(deci
stabilirea corespunzatoare a acestor elemente). Daca celelalte aspecte sunt reglementate prin
legea 188/1999, scopul principal al postului nu mai tine de nicio reglementare prin lege.
Efectul stabilirii exacte a scopului postului il reprezinta justificarea existentei si necesitatii
respectivului post in structura institutiei, respecitv in scopul gestionarii resurselor umane si
salarizarii/inspectiei in productia vegetala si animala in raza administrativa a comunelor
Domnesti si Magurele.
Si campurile care urmeaza, privind identificarea functiei publice sunt completate
corespunzator, in functie de informatiile oferite de acestea stabilindu-se salariul, alte drepturi
si beneficii ale titularului postului.
In ceea ce privest vechimea in specialitate, camp, de asemenea, completat
corespunzator, acesta indica experienta de care potentialul ocupant al postului are nevoie.
Avand in vedere ca pentru functiile publice de executie de grad profesional superior nivelul
minim de vechime in specialitate este de 5 ani, putem deduce/presupune ca in fisa de post A,
la campul „Vechimea in specialitate necesara” reflecta de fapt vechimea in specialitate a
ocupantului postului. Daca presupunerea este adevarata, completarea fisei postului cu
elemente din CV-ul ocupantului lui contravine principiilor de intocmire a fisei de post, fiind
elaborata dupa recrutarea acestuia si nu inainte de recrutare, conform cerintelor de optima
organizare a activitatii ii vederea indeplinirii atributiilor institutiei. Acesta constituie un aspect
negativ al fisei de post A. Presupunand ca in institutie mai exsita un post similar, acest aspect
negativ al intocmirii fisei postului va crea neclaritati in ceea ce priveste

7
Campurile privind conditiile specifice de ocupare a postului sunt si ele completate
corespunzator, acestea reflectand pe de o parte nivelurile de pregatire si competentele si pe de
alta parte abilitati, calitati, aptitudini necesare si cerinte specifice. Dupa cum se poate observa,
in fisa de post A nu sunt mentionate cele din urma, acest lucru nefiind neaparat un aspect
negativ.
Desi legea nu prevede un asemenea camp, in fisa de post B se regaseste „Instrumente
de lucru”. Apreciem ca pentru clarificarea conditiilor de ocupare a postului a fost necesara
introducerea unui astfel de camp. In consecinta, putem incadra acesta ca fiind un aspect
pozitiv.
In relationala, relatii interne, in fisa de post B se remarca o particularitate a relatiilor
interne a structurilor ierarhic functionale, cum este si cea a DADR, si anume faptul ca
functionarii publici de executie sunt dublu subordonati, atat sefilor lor ierarhici, cat si de la
superiorii iearhici ai acestora. Putem considera acest lucru ca fiind un aspect pozitiv.
In ceea ce priveste restul tipurilor de relatii(atat organizatorice cat si administrative),
campurile sunt completate corespunzator, intre posturile prezentate si alte posturi,
compartimente sau institutii existand relatii corespunzator dimensionate.
Fisele de post sunt semnate atat de conducatorul compartimentului in structura caruia
sa regaseste postul, cat se ocupantul postului.
Se remarca faptul ca aspectele pozitive sunt aspectele mentionat mai sus nu sunt
neaparat pozitive, ci in conformitate cu normele legale. Exceptie face, insa, cazul fisei de post
B, unde sunt mentionte si instrumentele de lucru, in vederea clarificarii conditiilor specifice
de ocupare a postului.
Tot in legatura cu fisele de post, dar ca aspecte negative, se evidentiaza lipsa limitelor
de competenta ale postului de referent superior. Acest lucru presupune ca titularul postului sa
aiba libertate decizionala nelimitata, lucru imposibil pentru un post de executie, chiar si in
indeplinirea atributiilor ce ii revin. Ca si cauza a acestui aspect negativ, scotand din caclul
lipsa de proceduri prin care ocupantul postului sa-si duca la indeplinire artibutiile, care sa fi
impins seful de compartiment sa dea libertate decizionala nelimitata, pentru ca procedurile
exista(dar probabil nu sunt cunoscute), putem spune ca este vorba de omisiune sau neglijenta
din partea celor care au intocmit aceasta fisa de post.
Un alt aspect negativ care decurge din respectarea normelor legale, dar nerespectarea
regulii triunghiului de aur al managementului, in fisa de post A, este prezentarea de atributii,
in loc de sarcini, competente si responsabilitati. Intr-adevar, acestea se stabilesc pe baza
activitatilor ce presupun exercitarea puterii publice si in concordanta cu specificul functiei

8
publice. Cauza acestui aspect negativ este insusi cadrul legal, iar efectele lui sunt
necunoasterea, atat pentru ocupantul postului cat si pentru superiorii sai, a responsabilitatilor
ce-i revin ocupantului in urma ocuparii postului si incapacitatea superiorilor de a-l trage la
raspundere pentru nerespectarea/neexercitatea sarcinilor de serviciu. Aceasta deficienta face
aproape imposibila si evaluarea, proces in care evaluatorul trebuie sa se raporteze la fisa
postului.
In fisa de post B nici macar sectiunea „atributii” nu exista, nemaivorbind de sarcini,
competente si responsabilitati, aceasta fiind inlocuita de „descrierea activitatii
corespunzatoare postului”. La aceasta sectiune se regasesc, fara o diferentiere clara intre ele,
atat atributii, cat si sarcini si competente. Si in acest caz lipsesc responsabilitatile, aspect
negativ cu aleceasi cauze si efecte ca si in cazul anterior. Chiar daca cei doi functionari se afla
in subordinea unor superiori ierarhici, acestia din urma, teoretic, nu-si pot exercita functiile de
conducere asupra celor dintai din cauza nementionarii responsabilitatilor in fisele de post.

In ceea ce priveste organigrama, se poate observa, ca aspect negativ, o lipsa de


echilibru intre ponderile ierarhice ale celor 6 directori executivi adjuncti. Astfel, directorul
executiv adjunct 2 are o pondere ierarhica supradimensionata, fapt ce ii ingreuneaza
exercitatea fucntiei de coordonarea si controlul, in timp ce directorul executiv adjinct 1 are o
pondere ierarhica subdiemnsionat, fapt ce duce la o crestere nejustificata a costului structurii
organizatorice. De remarcat, totusi, ca in regulamentul cadru de organizare si functionare,
atributiile directorului executiv adjunct 2 se pliaza pe cele ale compartimentelor din
subordinea sa. Atat timp cant nu exista o dimensiune si o structura clara a compartimentelor,
putem doar sa presupunem lucrurile mentionate mai sus, referitoare la ponderea ierarhica.

In ceea ce priveste regulamentul propriu de organizare si functionare se remarca o


lipsa a acestuia, reflectata in lipsa unei organigrame proprii si a unor fise de post
corepunzatoare.
In continutul regulamentului cadru de organizare si functionare se mentioneaza
explicit in articolul 27, litera j ca, pe baza regulamentului de organizare şi functionare cadru,
aprobat de Ministerul Agriculturii, Padurilor şi Dezvoltarii Rurale, directorul executiv
economico – administrativ ia masuri pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare a
regulamentului de organizare şi functionare a unitatii. Este evident faptul ca masurile cu
pricina nu au fost luate. Acesta constituie o mare eroare manageriala, pe langa faptul ca

9
directorul economico – administrativ nu-si indeplineste una din atributiile de managament al
resurselor umane.
In sustinerea acestui aspect negativ vine si articolul 32 din acelas regulament care
spune ca atribuţiile şi sarcinile compartimentelor din structura proprie a direcţiilor pentru
agricultura şi dezvoltare rurala se stabilesc pe baza regulamentului de organizare şi
funcţionare propriu. Inexistenta, in cazul de fata, a unui ROF propriu depermina si
imposibilitatea stabilirii „atributiilor si sarcinilor compartimentelor”.

Propuneri concrete de imbunatatire a managementului public in


cazul particular analizat

Chiar si in teorie se vorbeste despre faptul ca structurile organizatorice ale unor astfel
de institutii sunt in principal elaborate de institutiile si autoritatile publice in subordinea carora
functioneaza si ca orice modificare in configuratia structurii organizatorice se face doar de
catre autoritatile ierarhice. Chiar si asa exista modalitati prin care sa se poata creste autonomia
institutiei in ceea ce priveste configurarea structurii organizatorice.
Mare parte din aspectele negative legate de fisele de post din institutie si de
organigrama tin de lipsa unui regulament propriu de organizare si functionare. Daca as
prelua conducerea institutiei, primul lucru pe care l-as face raportat la aceasta situatie ar fi
formarea unei comisii de ancheta care sa stabileasca motivele pentru care directorul executiv
adjunct economico – administrativ nu si-a indeplinit atributiile cu privire la luarea de masuri
pentru intocmirea si supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare si functionare a
unitatii.
In cauzul in care se descopera ca acesta a fost neglijent sau rau intentionat fata de
aceasta atributie pe care o are, as dispune sanctionarea disciplinara a acestuia cu reducerea pe
doua luni a salariului de baza cu 10% si i-as da un termen de indeplinire a acestei atributii.
In cazul in care se descopera ca o lipsa de proceduri l-a impiedicat pe acesta sa-si duca
la indeplinire atributia, atunci as sesiza institutia ierarhic sperioara, respectiv ministerul,
pentru stabilirea unor proceduri prin care subordonatul meu sa isi poata exercita atributia, iar
dupa primirea procedurii i-as da acestuia un termen pana la care sa isi duca la indeplinire
atributia.

10
Cat despre aspectele negative identificate la fisele de post si la organigrama, acestea
vor diparea odata cu adoptarea unui ROF propriu si cu intocmirea celorlaltor documente de
formalizare a structurii organizatorice in conformitate cu acesta, deoarece lipsa lui este cauza
principala a deficientelor din structura organizatorica.

Bibliografie

1. Androniceanu, Armenia, Noutati in Managementul Public – editia a III-a,


Bucuresti, Editura Universitara, 2008
2. Manole, Cristina, Managementul Resurselor Umane in Administratia Publica,
Bucuresti, Editura ASE, 2006
3. Hotararea nr. 385 din 25/04/2007 Publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 282
din 27/04/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agrivulturii si
Dezvoltarii Rurale

11
ANEXE

Nr. 1

Structura Regulamentului cadru de Organizare si Functionare:


- Capitolul I – Dispozitii Generale se refera la cadrul juridic sub incidenta caruia
isi desfasoara activitatea respectiva directie;
- Capitolul II – Structura Organizatorica se refera la cadrul juridic care
reglementeaza modul de organizare al directiei; De asemenea, sunt prezentate
si atrubutiile directiei, ale directorului executiv, ale directorilor executivi
adjuncti si ale specialistilor;
- Capitolul III – Dizpozitii finale prezinta aspecte cu privire la fisele de post.

12