Sunteți pe pagina 1din 16

CAPITOLUL I : Concepte teoretice privind auditul intern

1.1. Notiunea de audit, in general

Audit vine de la cuvântul italian "audire", a asculta; cuvânt de origine latinã, transformat în
timp de practica anglosaxonã, semnificã azi, în sens strict, revizia conturilor realizatã de experti
independenti în vederea exprimãrii unei opinii asupra regularitãtii si sinceritãtii acestora.
Auditul intern a fost adoptat ca un termen la modă în domeniul controlului financiar, însă cu
timpul s-a reuşit decantarea conceptelor de control intern şi audit intern.
În practică, există o problemă cu înţelegerea sistemului de control intern care, fiind obiect al
auditului intern, înglobează toate activităţile de control intern realizate în interiorul unei entităţi şi
riscurile asociate acestora.
Prin audit, în general, se întelege examinarea profesionalã a unei informatii în vederea
exprimãrii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu (standard, normã) de
calitate.
Auditul intern al unei entitãti se referã la controlul existentei si aplicãrii procedurilor din
entitatea respectivã si se realizeazã prin compartimente distincte care fac parte din structura si
sistemul de control intern al acelei entitãti; el poate fi realizat si de firme specializate de audit.
Auditorul intern este o persoana fizica ori juridica, salariat al entitãtii auditate,respectiv
angajat prin contract; cantonat initial în misiuni legate de buna calitate a informatiilor financiare,
astãzi, auditorul intern se ocupã din ce în ce mai mult de misiuni de audit operational, de verificarea
existentei, a gradului de adecvare si a modului de aplicare a procedurilor interne în toate sectoarele si
pe toate functiile întreprinderii.

1.2. Obiectiv
Obiectivul oricãrui tip de audit îl constituie îmbunãtãtirea utilizãrii informatiei.
Retinem elementele principale care definesc auditul, în general:
-examinarea unei informatii trebuie sã fie exclusiv o examinare profesionalã;
-scopul examinãrii unei informatii este acela de a exprima o opinie asupra acesteia;
-opinia exprimatã asupra unei informatii trebuie sã fie responsabilã si independentã, ceea ce
presupune cã persoana care face aceastã examinare are anumite responsabilitãti pentru activitatea sa si
trebuie sã fie o persoanã independenta;
-examinarea trebuie sa se faca dupa reguli dinainte stabilite cuprinse intr-un standard ,norma legala ori
profesionala care constituie criteriu de calitate.
-statutul de independentã al persoanelor care realizeazã aceste misiuni de audit si autonomia
organismului din care face parte auditorul.

1.3. Caracteristicile auditului intern


Organizarea funcţiei de audit intern în cadrul entităţilor impune luarea în consideraţie a următoarelor
caracteristici:
− universalitatea;
− independenţa;
− periodicitatea.
a. Universalitatea funcţiei de audit intern trebuie înţeleasă în raport de aria de aplicabilitate, scopul,
rolul şi profesionismul persoanelor implicate în realizarea acestei funcţii.
Auditul intern există şi funcţionează în toate organizaţiile, oricare ar fi domeniul de activitate
al acestora. El s-a născut din practica întreprinderilor internaţionale, apoi a fost transferat celor
naţionale, după care a fost asimilat în administraţie.
Auditul financiar are ca obiect activităţile din domeniul financiar şi contabil, pe când auditul
intern are o arie mai extinsă, cuprinde toate activităţile desfăşurate în cadrul entităţii, de aici
universalitatea funcţiei. Din practică a rezultat că activităţile financiar-contabile reprezintă 20-25 %
din activităţile care fac obiectul auditului intern.
Putem afirma că acolo unde există control intern există şi audit intern, deoarece „materia primă” a
auditului intern sau obiectul său de activitate este controlul intern.
Datorită faptului că auditul intern are scopul de a ameliora controlul intern, iar controlul intern
este universal, atunci putem afirma că şi auditul intern este universal.
Funcţia de audit intern a devenit o funcţie de asistenţă managerială prin care auditorii interni ajută
managerii, de la orice nivel, să stăpânească mai bine celelalte funcţii şi toate activităţile. Având în
vedere că managerii există peste tot şi asistenţa s-a extins în toate domeniile şi se referă la toate
activităţile. De aceea, standardele de audit intern precizează că un serviciu de audit intern trebuie să
aibă posibilitatea de a audita toate activităţile unei organizaţii, motiv pentru care trebuie să aibă
profesionişti din toate culturile, şi din toate specializările.

b. Independenţa auditorului intern trebuie să aibă o gândire neîncorsetată, fără idei preconcepute,
ca de exemplu: „totul merge foarte bine sau totul merge foarte prost”.
Auditorul intern nu poate fi controlor, pentru că atunci când va audita se va comporta ca un
controlor financiar de gestiune, îşi va controla propria activitate, şi nici inspector pentru că în acest
caz se va comporta ca un inspector fiscal. Auditorul intern nu poate fi nici altceva, respectiv: nu poate
fi manager sau o persoană care realizează procesul de achiziţii.
Auditul intern este o activitate independentă, de asigurare a îndeplinirii obiectivelor şi de
consultanţă, concepută în scopul de a adăuga valoare şi de a îmbunătăţi activităţile unei organizaţii.
Astfel, funcţia de audit intern, cu ocazia evaluării controlului intern, stabileşte:
− dacă controlul intern există şi funcţionează;
− dacă controlul intern a depistat toate riscurile;
− dacă pentru toate riscurile identificate a găsit procedurile cele mai adecvate;
− dacă lipsesc controalele în anumite activităţi;
− dacă există controale redondante;
− apoi, transformă în recomandări toate aceste constatări şi concluzii asupra controlului intern prin
raportul de audit pe care îl va înainta managerului.
Auditul intern ajută o organizaţie să îşi îndeplinească obiectivele sale, prin aducerea unei
abordări sistematice, disciplinate în evaluarea şi îmbunătăţirea eficacităţii managementului riscului,
controlului intern şi procesului de conducere. De asemenea, auditul intern oferă departamentelor din
organizaţie, Consiliului director, Consiliului de administraţie o opinie independentă şi obiectivă
asupra managementului riscului, controlului şi guvernării, măsurând şi evaluând eficacitatea acestora
în atingerea obiectivelor stabilite ale organizaţiei.

c. Periodicitatea auditului intern este o funcţie permanentă în cadrul entităţii, dar este şi o funcţie
periodică pentru cei auditaţi. Frecvenţa auditurilor va fi determinată de activitatea de evaluare a
riscurilor. Astfel, auditorii interni pot audita o entitate 8-12 săptămâni şi apoi să revină după o
perioadă de 2-3 ani, în funcţie de riscurile care apar.
În acest sens, trebuie să dispunem de un sistem de măsurare a riscurilor.
Acesta este planul de audit, care se realizează pe perioade strategice, de regulă 5 ani, structurat
anual şi cuprinde toate activităţile. Diferenţa este că unele activităţi vor fi auditate odată, iar altele de
mai multe ori, funcţie de evaluarea riscurilor. Pe baza planului de audit se stabileşte şi numărul de
auditori şi în funcţie de aceştia se aleg riscurile care vor fi tratate şi cele la care se va renunţa pentru
moment.
Periodicitatea auditului intern, nu înseamnă jumătate de normă, ci trebuie avut în vedere faptul
că auditorul intern poate reveni oricând acolo, dacă, consideră că este nevoie. Auditul intern ajută
entităţile să-şi atingă obiectivele, ceea ce se realizează printr-o organizare metodică şi sistematică a
procesului de audit, îndreptată spre îmbunătăţirea controlului şi proceselor de conducere, la diferite
perioade de timp.
Auditul intern trebuie să urmărească obiectivele generale, dar şi alte elemente ca:
− existenţa unor disensiuni între diferite nivele ale organizaţiei;
− posibilitatea de perfecţionare şi eficientizare a sistemelor auditate;
− existenţa anumitor activităţi care descurajează oamenii să lucreze mai bine
Activitatea de audit intern este o activitate programată care se realizează în conformitate cu
standardele pentru a conduce la rezultate şi se derulează pe baza unui program, unde toate ideile
auditorului vor fi cumulate într-un raport constructiv, care va reprezenta un beneficiu pentru
organizaţie.
Procesul de audit intern trebuie să se efectueze sistematic, pas cu pas, şi să aibă în vedere toate
aspectele, nu numai lucrurile agreabile. El trebuie organizat şi planificat astfel încât să conducă la
îmbunătăţirea controlului intern şi a proceselor de conducere. Auditul este acolo pentru a ajuta
managementul de linie să îşi îmbunătăţească managementul funcţional şi activitatea de analiză a
riscurilor. Descoperirile şi recomandările auditului intern sunt utile liniei de management din zonele
auditate, în special cu privire la îmbunătăţirile potenţiale în procesul de management al riscului, şi pe
care auditorul le va evalua din nou cu ocazia revenirii sale, ceea ce va asigura şi garanta un plus de
valoare organizaţiei.
Auditorii nu auditează persoane, ci sisteme, entităţi, programe, activităţi ş.a. În acest sens
rapoartele de audit nu conţin nume şi fapte. Aceasta nu înseamnă căauditul intern nu are implicaţii
asupra persoanelor. Dacă descoperă fraude atunci responsabilii activităţilor respective vor avea
probleme, pentru care vor trebui să răspundă, dacă s-au încălcat legile şi regulamentele interne.
În concluzie, auditul intern este o funcţie periodică care se realizează conform unui plan şi pe
baza unor programe de activitate, comunicate şi aprobate anticipat.
Auditul intern va deveni un instrument care va aduce transparenţa şi va reprezenta un mare pas
înainte, iar prin aceasta va contribui la îmbunătăţirea culturii organizaţionale şi naţionale.

1.4. Conceptul de planificare a auditului intern


Planificarea este un proces de stabilire în avans a ceea ce trebuie realizat, cum, când şi care
este necesarul de resurse de audit. Planificarea activităţii de audit intern implică o strategie generală
pe baza înţelegerii organizaţiei şi a mediului în care aceasta funcţionează.
Responsabilitatea planificării activităţii de audit intern revine şefului compartimentului de
audit intern, care trebuie să realizeze planificarea pe baza riscurilor cu care se confruntă organizaţia
pentru definirea priorităţilor în acord cu obiectivele acesteia.
Planificarea trebuie să facă obiectul unor documente scrise, care să definească obiectivele
misiunii şi sfera de intervenţie a auditului intern, respectiv domeniile, activităţile auditabile şi să
abordeze procesele de management al riscurilor, de control managerial şi de guvernare a organizaţiei.
În vederea elaborării şi aprobării planurilor de audit intern, se impune realizarea unor analize
de risc, documentarea asupra obiectivelor entităţii, sfera auditului intern, obiectivele auditului intern,
criteriile de risc, metodologia utilizată şi resursele de audit intern. Scopul evaluării riscurilor, în faza
de planificare a auditului, este de a identifica sectoarele importante ale activităţii care ar trebui să fie
examinate ca posibile obiective ale misiunii.
Activitatea de planificare trebuie să fie şi un proces permanent care se continuă pe tot
parcursul anului, în sensul de a lua în considerare toate aspectele cu care se confruntă entitatea, şi
astfel să dea posibilitatea completării cu promptitudine a planului de audit în timpul derulării acestuia.
Echipa de auditori interni şi supervizorul misiunii, pentru realizarea misiunii încredinţate
trebuie să aibă în vedere:
− stabilirea procedurilor care permit documentarea, analiza, interpretarea şi utilizarea informaţiilor
astfel obţinute în timpul misiunii;
− definirea obiectivele misiunii de audit intern;
− stabilirea activităţilor, operaţiilor şi gradului de detaliu necesar al testelor pentru a atinge obiectivele
fiecărei etape a misiunii;
− identificarea aspectelor tehnice, procedeelor şi tranzacţiilor care trebuie auditate;
− pregătirea planului înainte de începerea misiunii şi modificarea, dacă se impune, în cursul derulării
acestuia.
În acelaşi timp, responsabilul auditului intern va estima durata misiunilor, necesarul de resurse
de audit intern, termenele şi modalităţile de comunicare a rezultatelor managementului.
Auditorii interni trebuie să planifice auditul într-o manieră care să asigure că misiunea va fi
îndeplinită în condiţii de economicitate, eficienţă, eficacitate şi la termenul convenit.
Planificarea auditului constă în construirea unei strategii generale, dar şi a unor abordări
detaliate cu privire la natura, durata şi gradul preconizat de cuprindere al auditului.
La planificarea misiunii, auditorii interni trebuie să ţină cont de:
− obiectivele activităţii supuse auditului şi modul în care este stăpânită această activitate;
− riscurile semnificative legate de activitate, obiectivele sale, resursele folosite şi sarcinile
operaţionale, precum şi mijloacele prin care impactul potenţial al riscului este menţinut la un nivel
acceptabil;
− pertinenţa şi eficacitatea sistemului de management al riscurilor şi a sistemului de control
managerial al activităţii în raport cu un cadru sau model de control acceptat de cadrul normativ în
vigoare sau de buna practică în domeniu;
− posibilităţile de îmbunătăţire semnificativă a sistemului de management al riscurilor şi a sistemului
de control managerial.
Buna practică în domeniu recomandă auditorilor interni ca în activitatea de planificare a
misiunii să aibă în vedere următoarele:
− obiectivele şi scopurile activităţii;
− regulile, planurile, procedurile, legile, reglementările şi contractele ce pot avea un impact
semnificativ asupra operaţiunilor şi rapoartelor;
− modul de organizare a entităţii, numărul salariaţilor, persoanele care ocupă posturi cheie, descrierea
posturilor, precum şi detaliile cu privire la ultimele modificări în organizaţie, inclusiv modificările
importante ale sistemelor informatice;
− bugetul, cifra de afaceri şi datele financiare privind activităţile care sunt avute în vedere pentru
auditare;
− documentele de lucru ale misiunii anterioare;
− rezultatele altor misiuni, inclusiv cele ale auditorilor externi, finalizate sau în curs de realizare;
− dosarele de corespondenţă, pentru a detecta eventualele probleme importante;
− documentaţia tehnică de referinţă pentru activitatea în cauză;
− relaţia entităţii cu partenerii sociali şi eventualele ieşiri în mass-media

Indiferent de pasii de lucru sau etapele de realizare ale unui misiuni de audit intern, se pot
regasi urmatoarele etape care sunt prezentate de CAFR prin Norma 88/2007 privind
auditul intern:
1. Procedura planul de audit intern
2. Procedura ordinul de misiune
3. Procedura ordinul de serviciu
4. Procedura notificarea privind declansarea misiunii de audit intern
5. Procedura colectarea si prelucrarea informatiilor
6. Procedura identificarea si analiza riscurilor
7. Procedura elaborarea programului misiunii de audit
8. Procedura sedinta de deschidere
9. Procedura colectarea probelor de audit
10. Procedura revizuirea documentelor de lucru
11. Procedura elaborarea proiectului de raport de audit intern
12. Procedura transmiterea proiectului de raport de audit intern
13. Procedura reuniunea de conciliere
14. Procedura monitorizarea misiunii
15. Procedura difuzarea raportului de audit intern
16. Procedura monitorizarea implementarii recomandarilor
CAPITOLUL 2 : STUDIU DE CAZ
2.1 PREZENTARE GENERALĂ

Agentia Nationala ALFA a fost înfiinţată în anul 2003, având sediul social în Bucureşti,
Sector 3, Calea Mosilor , numărul 11.
Numărul înregistrării la Registrul Comerţului este J40/2846/2008.
Forma de proprietate 10- Proprietate de stat, având Codul unic de înregistrare 86515016

Conducerea societatii :

a) Administrator unic : Popescu Cristian


b) Conducerea executiva :Manager Departament-Economic-Comercial : Vasilescu Ionut

2.2. Raport de audit public intern

Data si locul intocmirii: 01.02.2015


Supervizorul misiunii: Lungan Ana-Maria
Seful echipei de audit: Ion Mirela
Auditori: Baltoi Ramona
Numar/data ordin de serviciu: 10/01.02.2015
Perioada desfasurarii misiunii: 01.02.2015-30.04.2015
Perioada interventiei la fata locului: 01.02.2015-30.04.2015
Entitatea auditat: AGENTIA NATIONALA ALFA
Perioada supusa auditarii: 01.01.2014-31.12.2014
Tipul misiunii de audit: Auditul public intern de regularitate, misiune
planificata, conform planului de audit pentru
anul 2015.(se refera la evaluarea gradului de
conformitate cu legislatia,dispozitia si politicile
entitatii).
2.3 ORDIN DE SERVICIU

In conformitate cu prevederile din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Hotararii nr.10 din 01.02.2015 pentru aprobarea Normelor
generale privind exercitarea activitatii de audit public intern pentru anul, aprobat de conducere,
inregistrat sub nr. 287 din 15.01.2015, se va efectua o misiune de audit public intern la Agentia
Nationala ALFA in perioada 01.02.2015 – 31.03.2015.

Domeniile misiunii de audit sunt:

1. Achizitiile publice de produse,servicii si lucrari;

2. Evaluarea stadiului de implementare a sistemului de control intern.

Iar obiectivele sunt:

- Respectarea legalitatii cu privire la stabilirea, fundamentarea si estimarea necesarului de


aprovizionat;
- - Respectarea legalitatii cu privire la selectarea celei mai avantajoase oferte;
- Respectarea prevederilor legale cu privire la incheierea si derularea contractelor de
achizitii publice de produse, serivcii si lucrari;
- Organizarea procesului privind implemantarea sistemului de control intern
- Implementarea sistemului de control intern
- Intocmirea raporarilor cu privire la implemantarea sistemului de control intern

Mentionam ca se va efectua un audit de regularitate.

Echipa de audit intern este formata din urmatorii auditori interni:

Supervizor: Lungan Ana-Maria

Auditori: Ion Mirela – sef de echipa

Baltoi Ramona

Perioada supusa verificarii este : 01.01.2014 – 31.12.2014

Director general,

Nedelcu Cosmin
2.4.DECLARATIA DE INDEPENDENTA

Agentia Nationala ALFA


Directia de Audit Public Intern

DECLARATIA DE INDEPENDENTA

Nume si prenume: Ion Mirela

Data: 16.02.2015

Incompatibilitati in legatura cu entitatea/structura auditata DA NU


Ati avut/aveti vreo relatie oficiala, financiara sau personala cu cineva care ar - X
putea sa va limiteze masura in care puteti sa va interesati, sa descoperiti sau sa
constatati slabiciuni de audit in orice fel?
Aveti idei preconcepute fata de persoane, grupuri, organizatii sau obiective care - X
ar putea sa va influenteze in misiunea de audit?
Ati avut/aveti functii sau ati fost/sunteti implicat(a) in ultimii 3 ani intr-un alt mod - X
in activitatea entitatii/structurii ce va fi auditata?
Aveti responsabilitati in derularea programelor si proiectelor finantate integral - X
sau partial de Uniunea Europeana?
Ati fost implicat in elaborarea si implementarea sistemelor de control ale - X
entitatii/structurii ce urmeaza a fi auditata?
Sunteti sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu - X
conducatorul entitatii/structurii ce va fi auditata sau cu membrii organului de
conducere colectiva?
Aveti vreo legatura politica, sociala care ar rezulta dintr-o fosta angajare sau - X
primirea de redevente de la vreun grup anume, sau organizatie sau nivel
guvernamental?
Ati aprobat inainte facturi, ordine de plata si alte instrumente de plata pentru - X
entitatea/structura ce va fi auditata?
Ati tinut anterior contabilitatea la entitatea/structura ce va fi auditata? - X
Aveti vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la - X
entitatea/structura ce va fi auditata?
Daca in timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personala, externa X -
sau organizationala care ar putea sa va afecteze abilitatea dvs. de a lucra si a
face rapoartele de audit impartiale, notificati seful Serviciului de audit intern de
urgenta?

Auditor intern, Director Directia de Audit Public Intern,


Ion Mirela Nedelcu Cosmin
2.5 NOTIFICAREA

ENTITATEA PUBLICA
Nr. 70 / 08.03.2014

NOTIFICAREA

PRIVIND DECLANSAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Catre: AGENTIA NATIONALA ALFA


Referitor: Misiunea de audit intern
Stimate: Domnule POPESCU CRISTIAN

In conformitate cu prevederile Legii nr672.2002 privind auditul public intern,cu


modificarile si completarile ulterioare ale Hotararii nr1086 din 11 decembrie 2013 pentru aprobarea
Normelor generale privind exercitarea activitatii de audit public intern precum si in temeiul Planului
annual de audit public intern pentru anul 2015 aprobat de conducere, inregistrat sub nr.324658 din
15.01.2015, urmeaza ca in perioada 01.02.2015 – 30.04.2015 sa efectuam o misiune de audit intern.
Scopul misiunii de audit intern este acela de a examina responsabilitatile asumate de catre
AGENTIA NATIONALA ALFA si de a furniza o asigurare independenta conducerii in ceea ce
priveste functionalitatea sistemului de control intern atasat activitatii auditate si formularea de
recomandari pentru imbunatatirea acestuia
Perioada supusa evaluarii este 01.01.2014 - 31.12.2014 .
Va rugam, de asemenea, sa desemnati o persoana de contact pentru a ne ajuta in timpul
derularii misiunii de audit intern, urmand a stabili de comun acord data sedintei de deschidere, avand
pe ordinea de zi urmatoarele:
-prezentarea auditorilor interni;
-prezentarea si discutarea obiectivelor misiunii de audit intern;
-programul interventiei la fata locului;
-stabilirea persoanelor de legatura in cadrul compartimentelor auditate;
-alte aspecte privind buna desfasurare a misiunii de audit intern;
Pentru desfasurarea in bune conditii a misiunii de audit intern ,va rugam sa ne pregatiti
urmatoarea documentatie:
-Statul de organizare al unitatii;
-Regulamentul de organizare si functionare;
-cadrul legal si de reglementare aplicabil domeniului financiar-contabil;
-organigrama Directiei de Buget si Contabilitate Interna;
-fisele posturilor;
-procedurile scrise care descriu activitatile ce se desfasoara in cadrul directiei;
-rapoartele de audit intern anterioare
Daca aveti intrebari cu privire la desfasurarea acestei misiuni, va rugam sa-l contactati pe
supervizorul misiunii dna Lungan Ana-Maria, la nr de telefon 0735123456.

Cu stima,
Ion Mirela

2.6. PROGRAMUL MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

Denumirea entitatii: AGENTIA NATIONALA ALFA


Domenii auditabile: Achizitii publice

Fazele misiunii/ Activitati/operatiuni/ etape Durata(h) Persoane


Obiectivele implicate
misiunii
Total misiune: 250
Initierea misiunii Total: 8
1 Notificarea privind inceperea misiunii 4 Ion Mirela
2 Elaborarea Ordinului de serviciu 3 Nedelcu Comsin
3 Intocmirea Declaratiei de independent 1 LunganAna-
Maria

TOTAL: 64
4 Colectarea si prelucrarea informatiilor 22 Baltoi Ramona
Pregatierea preliminare 16
misiunii 5 Efectuarea analizei riscurilor 6 Ion Mirela
6 Elaborarea Programului misiunii de audit Ion Mirela
public intern Baltoi Ramona
7 Identificarea formelor si instrumentelor 12
8 Planificarea si organizarea sedintei de 8 Lungan Ana-
deschidere 120 Maria
TOTAL:
Interventia la fata 9 Colectarea informatiilor, adunarea 24 Lungan Ana-
locului dovezilor si prelucrarea chestionarelor Maria
10 Elaborarea FIAP-urilor 4 Ion Mirela
11 Revizuirea dovezilor si a documentelor de 2 Nedelcu Comsin
lucru
Respectarea
prevederilor legale 12 Constatarea si raportarea iregularitatilor 4 Nedelcu Cosmin
cu privire la intocmirea FCRI-ului Lungan Ana-
incheierea si 13 Indosarierea documentelor 1 Maria
derularea 14 Revizuirea programului misiunii si al Nedelcu Comsin
contractelor de interventiei la fata locului(dupa caz) 4
achizitii publice
2.7. IDENTIFICAREA RICURILOR ASOCIATE OBIECTIVELOR AUDITABILE
Denumirea entitatii auditate: Agentia Nationala ALFA
Domeniul auditabil: Achizitii publice
Perioada supusa auditului: 01.01.2014 – 31.12.2014

Nr. Obiectiv de audit Obiective (activitati) auditabile Identificarea riscurilor


semnificativ
crt.

Respectarea 2.7.1 Incheierea contractului de achizitie Contractul de achizitie


prevederilor legale cu publica publica sa contina doar
privire la incheierea si o parte a elementelor
derularea contractlor din oferta catigatoare
2.7 de achizitii publice de sa sa fie incheiat mai
produse, servicii si devreme
lucrari
2.7.2 Solutionarea litigiilor Comportamentul
inadecvat al autoritatii
contractante in
solutionarea litigiilor
survenite

2.7.3 Subcontractarea unor parti din Furnizorii


obiectul achizitiei publice (executantii)carora li se
subordoneaza parti din
obiectivul contractului
de achizitie publica sa
fie nereprezentativi

2.7.4 Receptia calitativa si cantitativa a Deficiente in


achizitiilor publice efectuarea receptiei
si/sau in urmarirea
executiei lucrarilor

2.7.5 Urmarirea livrarii produselor, Depasirea termenelor


prestarea serviiilor si executia de livrare convenite
lucrarilor contractate conform
graficului de livrare/executie

Acceptarea facturii de achizitie Certificarea unor


publica facturi care incalca
legalitatea si realitatea

Data: 04.03.2015

Intocmit de: Ion Mirela Aprobat de: Lungan Ana-Maria


LISTA DE VERIFICARE NR. 1

Obiectivul I. ORGANIZAREA, PLANIFICAREA SI RAPORTAREA


ACTIVITATII DE ACHIZITII PUBLICE

Nr. ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.


crt.
1.1. Examinarea procedurilor specifice care
reglementeaza activitatea de achizitii publice
1.1.1.Verificarea gradului de acoperire prin
proceduri specifice a activitatilor aferente
compartimentului de achizitii publice
a) aprobarea de catre persoanele competente X
b) verificarea existentei listei activitatilor pentru X
realizarea obiectivului
c) stabilirea documentelor necesare desfasurarii X Interviu nr. 1
activitatii adresat sefului
d) precizarea modalitatilor de completare a X Serviciului
documentelor specifice activitatilor public
e) oferirea unor exemple in acest sens X
f) cuprinderea modalitatilor de actualizare a X
procedurilor
1.1.2 Inglobarea activitatilor de control intern in - -
punctele cheie ale activitatii
1.1.3 Stabilirea responsabilitatilor pe nivele de - -
executie, respectiv pe fazele de intocmire, avizare,
aprobare
1.1.4. Respectarea principiului dublei semnaturi - -
1.1.5. Asigurarea transpunerii prelucrarilor intr-un - -
sistem informatizat, respectiv realizarea codificarii
modelelor de formulare si informatiilor acestora,
algoritmi de prelucrare s.a.
1.1.6. Modalitatea arhivarii documentelor - -
1.2. Compararea atributiilor cuprinse in fisele posturilor cu X -
cele din procedurile de lucru
1.3. Examinarea cunoasterii procedurilor de catre - -
responsabilii cu realizarea activitatilor
1.4. Aprecierea calitatii procedurilor specifice: - -
a) se considera procedurile de lucru corespunzatoare ? - -
b) se constata disfunctionalitati in timpul aplicarii - -
practice?
c) exista propuneri de perfectionare a procedurii? - -
Nr. ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU OBS.
crt.
1.5. Analiza resurselor umane ale Serviciului Public - -
a) numar mare de posturi neocupate; - -
b) corelarea nivelului de experienta si pregatire - -
profesionala a personalului cu necesitatile
compartimentului de achizitii publice
1.6. Sistemul de perfectionare profesionala a personalului
a) verificarea fundamentarii planurilor de perfectionare X
profesionala; Interviu nr. 1
adresat sefului
b) coroborarea planurilor de perfectionare profesionala X Serviciului
cu obiectivele entitatii; Juridic
c) adaptarea planurilor individuale la cerintele de X
perfectionare ale fiecarui salariat;
d) existenta sistemului indicatorilor de performanta. - -
1.7. Analiza raportarii activitatii
a) stabilirea listei cu lucrarile de sinteza de intocmit; X
b) stabilirea listei privind rapoartele de intocmit; X
c) realizarea in termen a lucrarilor si rapoartelor; X
d) comunicarea rapoartelor catre compartimentele in X Testul nr. 1.7
drept; Lista de control
e) cuprinderea in rapoarte a datelor reale rezultate din X nr. 1.7
activitatile desfasurate
f) formalizarea rapoartelor si lucrarilor de cei in drept; X FIAP nr. 1.7
g) avizarea este realizata cu respectarea legii X

Data:

Auditor intern,
ION MIRELA Supervizor,
LUNGAN ANA-MARIA
ENTITATEA PUBLICA
Serviciul Audit Intern

MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE

Misiunea de audit: Activitatea de achizitii publice


Perioada auditată:
Întocmit: LUNGAN ANA-MARIA/ION MIRELA Data:
Avizat: Cristescu Gabriel Data:

A. Lista participanţilor:

Direcţia/ Nr.
Numele Funcţia E-mail Semnătura
Serviciul telefon
Baltoi Ramona Sef serviciu SAI 1231252 BR
Ion Mirela Auditor intern SAI 2462685 IM
Ion Mirela Auditor intern SAI 5462621 IM
Serviciul achizitii
Lungan Ana-Maria Şef serviciu publice 7554565 LAM

B. Stenograma şedinţei

În cadrul şedinţei de deschidere s-a procedat la:

- Prezentarea echipei de auditori care urmează să efectueze misiunea de audit intern;


- Prezentarea funcţiei de audit intern de către auditori, în special a obiectivelor generale ale
auditului intern, semnificaţia auditului intern;
- Prezentarea Programului intervenţiei la faţa locului, obiectivele auditabile care se
intenţionează a fi realizate, după analizele de risc efectuate. A fost cerută părerea
auditaţilor cu privire la aceste obiective, unde s-au făcut remarci că acestea în general
reprezintă zone cu risc, dar s-au făcut şi unele comentarii cu privire la complexitatea
activităţii Serviciului Juridic şi neatractivitatea nivelului salariului pentru atragerea unor
specialişti;
- Stabilirea persoanelor pe care auditorii le pot contacta în vederea colectării informaţiilor,
efectuării de teste asupra muncii lor şi pentru a lua interviuri. De asemenea, a fost stabilit
programul întâlnirilor şi timpul necesar pentru realizarea acestor proceduri;
- Stabilirea condiţiilor minime pe care auditatul trebuie să le asigure în vederea realizării
misiunii de audit (spaţiu de lucru, calculatoare, posibilitate de editare etc.)

- Convenirea unor aspecte procedurale, respectiv eventualitatea unor şedinţe intermediare


în cursul auditului, informarea sistematică asupra constatărilor.
- Stabilirea Reuniunii de închidere, inclusiv a participanţilor;

- Stabilirea modalităţii de redactare a Raportului de audit intern (când, cum şi cui va fi


distribuit). Recomandările formulate, ca urmare a eventualelor disfuncţionalităţi
constatate, vor fi discutate şi analizate cu structura auditată, inclusiv calendarul
implementării şi persoanele răspunzătoare cu implementarea recomandărilor.

S-ar putea să vă placă și