Sunteți pe pagina 1din 3

Nr.

Hotărarea nr. 93

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 13.10.2017

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Înștiințare din partea Primăriei Cavnic cu reprezentanții desemnați în acest an școlar ca
membri CA al CEPV

Art. 2. Validare concurs din 06.10.2017- suplinitori necalificați

Art. 3. Sumă chioșc chirie

Art. 4. Aprobare cerere nr 1766/28.09.2017 a dnei Manuela Lacner conform OU 111/201 (art 32) și
CCIM

Art. 5. Informare ”Școala altfel”

Art.6. Validare orar instituție

Art. 7. Validare raport starea învățământului/ 2016- 2017

Art. 8. Aprobare plan managerial

Art. 9 Regulamentul de ordine interioară

Art. 10. Raport RAEI 2016 – 2017- finalizat: validare


Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
Art. 11. Transfer elevi dinspre și înspre Colegiul ”Nemeth Laszlo”, Baia Mare

Art. 12 Diverse

La primul punct de pe ordinea de zi, dl director, prof Borcut marin supune la vot ordinea de zi și se
aprobă în unanimitate de către membrii CA, anunțând în plen desemnarea din partea Primăriei Cavnic a
reprezentanților în CA, după cum urmează:

- dna Tămaș Tamara- conform adresă nr 7065/09.10.2017

- dna Marc Geta și dna Puha Minica- conform adresei nr 78/ 09.09.2017

Noua formulă a CA mai include pe:

- dna Poenar Paula

- dna Veress-Pop Erika

ca reprezentați operatori economici.

La punctul 2 de pe ordinea de zi se aprobă în unanimitate rezultatele concursului pentru suplinitori


necalificați din data de 06.10.2017.

Pentru punctul 3- suma chirie pentru chioșcul liceului- dl director precizează că plata chiriei se face
la Primăria Cavnic, contractul fiind încheiat cu această instituție. Suma rămâne 200 lei/ lună. Se supune
la vot și se votează în unanimitate.

Se prezintă cererea dnei Manuela Lacner nr 1766/26.09.2017 de a i se reduce norma la 4 ore,


conform OU 111/2010 și conform CCM. Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Pentru următorul punct de pe ordinea de zi se prezintă perioadele posibile pentru ”Școala altfel”,
precum și (dez)avantajele acestor perioade. Se propune astfel:

- pentru gimanziu/ liceu – 30 octombrie – 3 noiembrie 2017

- pentru primar – 21 mai – 25 mai 2018

Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Pentru următorul punct de pe ordinea de zi se prezintă Orarul instituției pe anul 2017 – 2018, acesta
ținând cont de curba de efort. Se supune la vot , cu specificația că la întoarcerea dnei prof Iman- Buda
Lenuța din concediul medical, orarul va suferi ușoare modificări.

La următorul punct de pe ordinea de zi se aduce la cunoștința CA Raportul privind Starea


învățământului pe anul școlar 2016- 2017, insistându-se pe punctele tari/ slabe ale învățământului:
promovabilitate, absențe motivate/ nemotivate, situație elevi cu CES, abandon școlar (5 elevi). Se supune la
vot și se votează în unanimitate.

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
Următorul punct de pe ordinea de zi vizează noul Plan managerial pe anul școlar curent. Dl director
prezintă specificul cestui Plan pe direcțiile comasate, apeciindu-se unele oportunități precum ROSE-ul aflat
la începutul derulării. Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Se prezintă apoi noul ROI 2017 – 2018, se supune la vot și se votează în unanimitate.

La fel se prezintă RAEI 2016- 2017 finalizat, cu numărul 23/13.10.2017, în punctele sale strategice;
se supune la vot și se votează în unanimitate.

La ultimul punct de pe ordinea de zi se prezintă solicitările de transfer ale unor elevi, astfel:

- de la noi, elevii: Țibuleac Minica și Țibuleac Robert înspre Colegiul ”Nemeth Laszlo”, Baia
Mare

- de la Coelgiul ”Nemeth Laszlo” la CEPV a elevilor: Demeter Andreea (clasa aV-a),


Demeter Maria (clasa I), Demian Mihai (clasa a III-a), Demian Alexandra (Clasa aIV-a),
Demian Florin (grupa mare).

Nemaiexistând alte discuții, se încheie ședința, implicit prezentul proces verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com