Sunteți pe pagina 1din 26

Anexa 3 Planificarea auditului

Nume Client Perioada Contabilă Ref B1/1


PLANIFICARE

OBIECTIVELE AUDITULUI
ISA200 ISA220 ISA300

1. Stabilirea mijloacelor prin care se vor atinge obiectivele auditului.

2. Asigurarea că munca este alocată unei echipe de auditori care au experienţa, pregătirea
şi abilităţile solicitate.

3. Asigurarea că auditorii, indiferent de nivelul de experienţă, îşi cunosc foarte clar


responsabilităţile şi obiectivele procedurilor pe care trebuie să le urmeze.

4. Asigurarea că am înregistrat evaluarea noastră privind riscul de audit.

5. Asigurarea că atenţia este îndreptată către aspectele relevante ale auditului.

6. Asigurarea că auditul este finalizat în mod eficient.

CONCLUZII

Sunt satisfăcut de faptul că obiectivele stabilite mai sus au fost atinse. Acolo unde acest fapt nu a fost posibil ,
am inclus detalii pentru a atrage atenţia persoanei însărcinate cu revizuirea.

Semnătură ..................................................... Data .....................................

Revizuit .................................................. Data .....................................


Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B1/2

PLANIFICAREA AUDITULUI

Planul de audit - Aprobat înainte de a începe auditul

De către ………………………………….……….. Partener …………………………. Data

Prin semnarea acestui program, noi toti confirmăm că Acordul de Planificare (care urmează) a fost citit de
toţi membrii echipei misiunii, înainte de începerea misiunii şi în corelaţie cu informarea echipei. De
asemenea confirmăm că suntem fiecare independenţi în raport cu auditul şi vom respecta Codul Etic al
IFAC.

Semnătură _______________________________ Data: _______________

Nume _______________________________ Iniţiale: ______________

Semnătură _______________________________ Data: _______________

Nume _______________________________ Iniţiale: ______________

Semnătură _______________________________ Data: _______________

Nume _______________________________ Iniţiale: ______________

Semnătură _______________________________ Data: _______________

Nume _______________________________ Iniţiale: ______________

Semnătură _______________________________ Data: _______________

Nume _______________________________ Iniţiale: ______________

Revizuirea ulterioară auditului – Semnificaţie, Revizuire Analitică şi Risc

Am revizuit evaluărie noastre preliminare a celor de mai sus în contextul rezultatelor finale ale muncii
noastre şi consider că evaluările noastre iniţiale sunt în continuare valabile. (Dacă nu, faceţi referire la
reevaluare)

Responsabil: _______________________________ Data: ____________________________


Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioada Contabilă Ref B1/3
LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII
Această listă de verificare a fost creată pentru a ghida procesul de planificare. În timp ce punctele de mai jos acoperă
toate aspectele relevante cerute de Standardele Internaţionale de Audit, explicaţii narative adiţionale vor fi solicitate la
dosar pentru a demonstra profunzimea opiniilor dumneavoastră asupra fiecărui aspect şi concluziile formulate.
Anexa 3 Planificarea auditului
Iniţiale/
Program
1. Confirmaţi că nu există niciun motiv pentru a nu accepta numirea sau renumirea prin B2
completarea listei de verificare B2. ISA220 ISA300 ISA300

2. Asiguraţi-vă că toate consideraţiile etice sunt confruntate cu programul B2-7 şi că B2/7


orice raport către Partenerul pe probleme de Etică (dacă e necesar) este făcut în
concordanţă cu cerinţele Codului Etic emis de IFAC.

3. Asiguraţi-vă că la dosar există o scrisoare actuală a misiunii de audit, concepută


pentru circumstanţele specifice ale clientului.
Revizuiţi şi înţelegeţi scopului serviciilor şi verificaţi faptul că Planificarea Auditului de
la B9 reflectă toate zonele contractate (de ex: pregătirea conturilor, situaţii B9
simplificate/abreviate, taxe sau alte servicii) ISA300 ISA210

4. Revizuirea corespondenţei firmei cu clientul începând cu data aprobării ultimului set


de situaţii financiare, documentând orice elemente care ar putea avea impact asupra
auditului din acest an.

5. Obţineţi şi examinaţi o copie a listei cu aspecte de urmărit în viitor întocmită în ultimul


an auditat, şi puneţi o copie la dosar, dacă e cazul.
6. Organizaţi o discuţie cu clientul, anterior iniţierii auditului. Asiguraţi-vă că data,
detaliile privind toţi participanţii şi aspectele discutate sunt consemnate în dosar.
ISA240 ISA315

Discuţiile ar trebui să acopere activitatea managementului în privinta:


(i) Evaluării riscului de fraudă;
(ii) Proceselor pentru identificarea riscurilor;
(iii) Comunicării acestor aspecte celor însărcinaţi cu guvernanţa companiei (dacă
este cazul);
(iv) Comunicării acestor aspecte angajaţilor; şi
(v) Cunoaşterii oricărui caz actual, oricarei tentative sau suspiciuni de fraudă.

Alte indicaţii în forma unui posibil program pentru întâlnire se regăsesc la B11. B11

7. Revizuiţi şi actualizaţi după caz, cunoştinţele documentate despre client cu referinţă la B3/1
secţiunea privind Cunoaşterea Clientului şi cea privind Evaluarea Riscurilor de la
B3/1. ISA315

Asiguraţi-vă că toate aspectele relevante sunt incluse în cadrul secţiunii de B9


cunoştinţe generale ale Acordului de Planificare a Auditului de la B9.

8. Revizuiţi şi actualizaţi după caz cunoştinţele documentate privind sistemul contabil al B3


clientului şi al mediului de control, (inclusiv monitorizarea lor în legătură cu acele C1/2
controale) cu referiri la secţiunea privind Cunoaşterea Clientului şi cea privind
Evaluarea Riscurilor la B3 şi Lista de verificare a Controalelor Interne şi a Sistemului
de Contabilitate la C1/2. ISA315

Asiguraţi-vă că evaluarea generală a sistemelor şi a controalelor este prevăzută în B9


Planificarea Auditului la B9.

Nume Client Perioadă Contabilă Ref B1/4


LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)
Anexa 3 Planificarea auditului
Planificar Iniţiale/

9. Documentaţi testarea controalelor interne în desfăşurare (pentru a confirma C1


proiectarea şi rezultatele lor în practică). Acest lucru poate fi obţinut prin testarea
pe bază de parcurgere, observare, reluare sau inspecţia documentaţiei. (Notă:
asemenea testări trebuie efectuate anual, chiar dacă nu se planifică acordarea de
încredere în aceste teste).ISA315

10. Asiguraţi-vă că orice încredere planificată în legătură cu controalele interne ca B9


măsură de a reduce testarea detaliată este documentată corespunzător şi
justificată în Planificarea Auditului la B9. ISA330

11. Documentaţi evaluarea proprie asupra riscului inerent prin utilizarea listei de B4
verificări de la B4.
Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Planificarea Auditului la B9 B7
şi transferată către Sumarul pentru Evaluarea Riscului şi Planul de Eşantionare la B9
B7. ISA315

12. Documentaţi-vă evaluarea riscului specific de denaturare semnificativă atât la


nivelul situaţiilor financiare cât si la nivel de afirmaţii pentru clase de tranzacţii,
solduri ale conturilor şi prezentaţi si determinaţi răspunsul auditului. ISA315 ISA330
ISA240 ISA240

Asiguraţi-vă că evaluarea generală este înregistrată în Sumarul Evaluării Riscului şi B7


Planul de Eşantionare la B7 şi Planificarea Auditului la B9. B9

(Notă: Auditorul ar trebui să îşi planifice auditul cu o atitudine de scepticism


profesional) ISA200

13. Ca parte a evaluării riscului, determinaţi care din riscurile identificate sunt din
punctul dumneavoastră de vedere, riscuri care necesita o consideraţie specială de
audit (aceste riscuri sunt definite ca si “riscuri semnificative”) şi determinaţi
răspunsul auditului. ISA315 ISA330

Acolo unde riscuri specifice sau semnificative au fost identificate asiguraţi-vă că s- B9


au proiectat proceduri de audit adecvate pentru a se adresa acelor riscuri şi că ele
sunt reflectate in Planificarea Auditului la B9.

14. Pentru riscurile semnificative, în situaţia în care nu aţi făcut deja acest lucru,
evaluaţi proiectarea controalelor companiei, inclusiv activitaţile de control relevante
si determinaţi dacă ele au fost sau nu implementate.
ISA315 ISA330

15. Se poate considera prezumţia că ar exista un risc de denaturare semnificativă B9


cauzat de frauda legată de recunoaştere a veniturilor considerate, ca fiind
inaplicabilă în circumstanţele misiunii? Dacă da, asiguraţi-vă că motivele pentru
această concluzie sunt înregistrate în Planificarea Auditului la B9. ISA240

16. Calculaţi pragul de semnificaţie utilizând programul B5. Asigurati-vă că documentaţi B5


justificarea nivelului(rilor) selectate si că evaluarea generală este reflectată în
Planificarea Auditului la B9 şi în Sumarul de Evaluare al Riscului şi Planul de B9
Eşantionare la B7. ISA320 B7

Nume Client Perioadă Contabilă Ref B1/5


LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)
Anexa 3 Planificarea auditului
Planificar Iniţiale/

17. Efectuează şi documentează revizuirea analitică preliminară asupra situaţiilor B6


financiare utilizând lista de verificare B6. ISA520

Ia în calcul orice relaţie neobişnuită sau neaşteptată indicată de revizuirea


preliminară analitică şi de riscul de fraudă. ISA240

Asiguraţi-vă că orice detalii relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9 B9


şi că evaluarea ta privind impactul general asupra muncii planificate de audit este
clar menţionată.
18. Utilizând evaluarea proprie a pragului de semnificaţie, a riscului inerent, a riscului B7
specific şi a riscului de control, documentaţi-vă abordarea planificată eşantionând
prin completarea Sumarului de Evaluare a Riscului şi a Planului de Eşantionare
la B7. (ISA300)

19. Asiguraţi-vă că legile şi regulamentele adecvate acestui client sunt clar


identificate fie în acest dosar, fie în dosarul permanent de audit, (mai ales acelea
care sunt centrate pe afacere).
B9
Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9 şi că
evaluarea proprie a impactului pe care aceste legi şi regulamente îl au asupra
muncii de audit planificate este clar fundamentată.

20. Confirmaţi faptul că Planificarea Auditului la B9 include toate cerinţele de B9


raportare [(de ex. legislaţia adecvată, raportul de audit sau orice alt raport
adiţional sau răspuns al unui organ de reglementare (inclusiv obligaţiile de
raportare în caz de fraudă)]. Faceti referiri încrucişate privind orice îndrumări
specifice, note sau informaţii din industrie. ISA300 ISA210

21. Asiguraţi-vă că orice părţi afiliate cunoscute sunt documentate în acest dosar sau
în dosarul permanent de audit. Luaţi în consideraţie si documentaţi evaluarea
proprie a riscului apariţiei altor părţi afiliate/tranzacţii nedeclarate. ISA550

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9 şi că B9


evaluarea proprie a impactului acestor legi şi regulamente asupra muncii de audit
planificate este clar prevăzută.

22. Luaţi în consideraţie şi documentaţi evaluarea proprie a oricăror elemente care ar A14/4
putea să pună în mod semnificativ la îndoială capacitatea clientului de a-şi
continua activitatea, cu referire la secţiunea de planificare a listei de verificare la
A13/4. ISA570
B9
Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse in Planificarea Auditului la B9 şi că
evaluarea proprie a impactului asupra muncii de audit planificate este clar
prevăzută.

23. Confirmaţi faptul că balanţele de închidere ale perioadei anterioare au fost corect B8
preluate în anul următor, vezi B8. ISA300 ISA510
24. Unde sunt utilizate organizaţii prestatoare de servicii, obţineţi şi înregistraţi o
înţelegere a termenilor contractuali şi a modului în care au fost monitorizate acele
activităţi externalizate.
Luaţi în considerare efectul organizaţiilor prestatoare de servicii asupra riscului
inerent şi asupra mediului de control. Evaluaţi efectul asupra procedurilor proprii
pentru a obţine o evidenţă suficientă de audit. Proiectaţi şi duceţi la îndeplinire
paşii necesari pentru a aborda riscurile evaluate şi pentru a obţine probele de
audit necesare. ISA402
Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentat în B9
Planificarea Auditului la B9.
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B1/6
LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)
Anexa 3 Planificarea auditului
Planificar Iniţiale/

25. Atunci când folosirea unui expert sau a altui auditor este adecvată, obţineţi şi
documentaţi înţelegerea obiectivităţii, calificării profesionale, experienţei şi a
resurselor.

Luaţi în considerare efectul expertului/altui auditor asupra riscului inerent şi a


mediului de control. Evaluaţi efectul asupra propriilor proceduri pentru a obţine
suficiente probe de audit. Proiectaţi şi duceţi la îndeplinire paşii necesari pentru a
aborda riscurile evaluate şi pentru a strânge probele de audit necesare. ISA 620

Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentat în B9


Planificarea Auditului la B9.
26. Acolo unde va fi necesar să se pună bază pe munca unui alt auditor în legătură cu
o companie din cadrul grupului sau filială, luaţi în consideraţie şi documentaţi:
(i) Natura şi întinderea muncii celuilalt auditor
(ii) Cum va afecta munca celuilalt auditor, auditul actual
(iii) Natura, forma şi momentul comunicării cu celălalt auditor
(iv) Dacă nivelul lui de participare este suficient pentru a permite acestei firme să
se comporte ca auditor principal
(v) Procedurile planificate pentru a vă asigura că se vor obţine probe de audit
suficiente cu privire la competenţa muncii lor (acestea ar putea include
instrucţiuni formale, completarea unui chestionar de audit de grup, o revizuire
formală a documentelor activităţii lor, etc.).

Asiguraţi-vă că impactul asupra abordării planificate este documentat în B9


Planificarea Auditului la B9.

27. Luaţi în considerare şi documentaţi cerinţele administrative necesare pentru


această misiune, inclusiv:
(i) Contacte cheie la client, locaţia misiunii, aranjamentele de călătorie, orele,
etc.
(ii) Confirmări de la terţi, (de ex. confirmările documentelor, evidenţa debitorilor,
creditorilor, etc.) şi că scrisorile bancare solicitate sunt trimise la timp (se
sugerează trei săptămâni în avans faţă de sfârşitul perioadei). ISA505
(iii) Confirmaţi că aranjamentele necesare au fost făcute pentru ca clientul să îşi
poată inventaria stocurile. Confirmaţi participarea noastră la procesul de
inventariere. ISA505
(iv) Verificaţi aranjamentele pentru verificarea alternativă a creditorilor (de
exemplu prin circularizare) dacă clientul nu reţine scrisori de confirmare. Ar
trebui să menţinem controlul asupra procesului de selectare a acelora carora
li se va trimite o solicitare, adresa folosită, pregătirea şi trimiterea
confirmărilor şi răspunsul la acele solicitări.
(v) Aveţi în vedere dacă este necesar să obţineţi o mostră din documentele
bancare ale clientului dacă clientul nu păstrează cecurile primite sau
returnate şi dacă intenţia este să se obţină o dovadă directă cu privire la
numele celui care plăteşte (de exemplu pentru aceia care gestionează banii
clientului). Ar trebui să păstrăm controlul asupra procesului în care este
folosită confirmarea directă.
(vi) Aveţi în vedere dacă este necesar să se obţină o scrisoare de la avocat. Ar
trebui să păstrăm controlul asupra procesului unde este folosită confirmarea
directă. ISA505
(vii) Confirmaţi că există aranjamente pentru a relaţiona cu experţi, alţi auditori,
auditori interni, şi cei din schema de pensii, acolo unde este necesar. ISA300
ISA210 B9

Asiguraţi-vă că detaliile relevante sunt incluse în Planificarea Auditului la B9.


Nume Client Perioadă Contabilă Ref B1/7
LISTA DE VERIFICARE A PLANIFICĂRII (CONTINUARE)

Program Iniţiale/
Anexa 3 Planificarea auditului

28. Confirmaţi faptul că personalul cu pregătirea necesara si cu abilităţile


corespunzătoare a fost desemnat şi planificat şi că detaliile legate de bugetul de timp
si costuri sunt menţionate în dosar. ISA300 ISA210

În concordanţă cu Standardele Internaţionale de Educaţie (IES) 8, dosarul de audit


ar trebui să justifice raţiunea pentru alegerea fiecărui membru al echipei.

29. Asiguraţi-vă că toţi membrii echipei de audit au fost informaţi corespunzător şi că o


documentare a şedinţei de informare există la dosar. ISA315 ISA240

Asiguraţi-vă că notele de informare acoperă toate elementele discutate, inclusiv


susceptibilitatea ca situaţiile financiare să fie denaturate semnificativ ca urmare a
fraudei sau erorii şi că s-au luat toate deciziile semnificative. Îndrumări suplimentare
sub forma unei structuri a programului întâlnirii sunt oferite la B11.

Programul B1/2 ar trebui să fie semnat de toţi membrii echipei de audit pentru a
dovedi participarea lor la procesul de planificare şi înţelegerea acestuia. B1/2

30. Verificaţi dacă au fost subliniate zone în etapa de planificare care sugerează
consultarea sau revizuirea de către un alt partener sau de către un auditor
independent.

(Indiciile pot fi problemele de etică, tratamente contabile neobişnuite, clienţi


importanţi, zone greu de auditat, sau opinii de audit calificate sau modificate)
A4/1
Orice proces de consultare sau revizuire independentă ar trebui să fie înregistrat în
programul A4/1.

31. Asiguraţi-vă că planul de audit a fost comunicat celor însărcinaţi cu guvernanţa şi că


această comunicare a fost înregistrată în dosar. ISA260

Verificaţi că planul comunicat acoperă:


(i) forma şi momentul comunicării cu cei însărcinaţi cu guvernanţa;
(ii) consideraţii etice;
(iii) momentul şi resursele care vor fi implicate;
(iv) natura şi scopul activităţii;
(v) orice limitare în scopul activităţii noastre;
(vi) activitatea care trebuie realizată; şi
(vii) raportul de audit aşteptat.

32. În final confirmaţi că Planificarea Auditului la B9 reflectă corect planul de audit B9


general bazat pe revizuirea noastră analitică preliminară şi evaluările riscurilor.

Asiguraţi-vă că orice schimbări făcute la strategia generală de audit pe durata


auditului sunt documentate corespunzător şi comunicate celor responsabili cu
guvernanţa.ISA505 ISA402 ISA505 ISA300
Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B3/1

CUNOAŞTEREA CLIENTULUI ŞI EVALUAREA RISCURILOR


Scopul acestui program este să sprijine obţinerea unei înţelegeri a companiei şi a mediului său, inclusiv
controalele sale interne, suficientă pentru a identifica şi evalua riscul de denaturare semnificativă a situaţiilor
financiare din cauza erorilor sau a fraudelor, şi pentru a elabora şi a efectua proceduri de audit suplimentare.
ISA315
Anexa 3 Planificarea auditului
Iniţiale/
Planificare
Data
1. Dacă se intenţionează utilizarea de informaţii despre companie şi mediul său
obţinute în perioade anterioare, determinaţi dacă au apărut schimbări care ar
putea afecta relevanţa unor astfel de informaţii pe durata auditului curent.
ISA315.

Asiguraţi-vă că astfel de schimbări sunt înregistrate la dosar.

Natura entităţii
2. Obţineţi şi documentaţi o înţelegere cu privire la natura entităţii.
ISA315

Includeţi detalii privind:


(i) informaţii generale/istoric
(ii) proprietari şi structură de guvernanţă: investiţii, finanţe, indicatori cheie,
proprietari ai beneficiilor, etc.
(iii) condiţiile din industrie: piaţa, competiţia, activitate ciclică şi sezonieră;
(iv) detalii asupra operaţiunilor de afaceri: personal cheie, sursele de venituri,
produse, servicii, pieţe, locaţii, furnizori cheie şi clienţi, etc
(iv) proceduri de evaluare a riscurilor

3. Revizuiţi şi aduceţi la zi după necesitate programul părţilor afiliate cu scopul de a


completa şi ajusta prezentările din situaţiile financiare. ISA 550

4. Obţineţi şi înregistraţi o înţelegere a selecţiei şi aplicării politicilor contabile ale


entităţii şi evaluaţi dacă ele sunt adecvate pentru afacere şi consecvente cu
schemele financiare de raportare aplicabile şi cu politicile contabile folosite în
industria relevantă. ISA315

Asiguraţi-vă că la dosar se găseşte o listă a principalelor politici contabile.

5. Obţineţi şi înregistraţi înţelegerea industriei relevante, reglementările şi alţi


factori externi, inclusiv cadrul de raportare financiară aplicabil, principiile
contabile şi practici specifice ale industriei. ISA315

6. Revizuiţi şi actualizaţi lista legislaţiei şi a regulamentelor aplicabile acestui


client. ISA250

Asiguraţi-vă că lista este înregistrată corect şi identifică acele legi şi regulamente


care sunt esenţiale pentru tranzacţiile comerciale ale clientului. ISA250

Obiective şi Strategii şi Riscuri ataşate afacerii


7. Obţineţi şi înregistraţi o înţelegere a obiectivelor şi a strategiilor entităţii şi
riscurile ataşate afacerii care ar putea rezulta din denaturări semnificative ale
situaţiilor financiare. ISA 315
Includeţi detaliile pentru:
(i) dezvoltări ale industriei
(ii) noi produse şi servicii
(iii) expansiunea afacerii
(iv) noi regulamente contabile
(v) cerinţe financiare curente sau viitoare
(vi) utilizarea sistemelor IT
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B3/2

CUNOAŞTEREA CLIENTULUI ŞI EVALUAREA RISCURILOR (CONTINUARE)

Iniţiale/
Planificare
Data
Măsurarea şi revizuirea performanţelor financiare ale entităţii
8. Obţineţi şi documentaţi o înţelegere asupra măsurării şi revizuirii performanţelor
financiare ale companiei. ISA315
Anexa 3 Planificarea auditului
Includeţi detalii privind:
(i) indicatorii cheie şi statistici operaţionali, inclusiv orice indicatori cheie ai
nivelului performanţei;
(ii) măsurători asupra performanţei angajaţilor şi a politicilor de
recompensare a acestora;
(iii) tendinţei ;
(iv) utilizarea previziunilor, bugetelor şi a analizelor fluctuaţiilor;
(v) analiza competitorilor.

Procesul de evaluare a riscului din cadrul entităţii


9. Obţineţi şi documentaţi o înţelegere cu privire la procedura companiei pentru
identificarea riscurilor afacerii, relevante pentru obiectivele de raportare
financiară şi pentru a decide asupra acţiunilor care să abordeze aceste riscuri,
şi a rezultatelor acestor acţiuni. ISA315

Determinaţi şi înregistraţi cum identifică conducerea riscurile afacerii, cum


evaluează incidenţa lor de apariţie, şi cum ia decizii pentru gestionarea lor.

10. Obţineţi şi documentaţi o înţelegere a modului în care entitatea a răspuns la


riscurile generate de tehnologia informaţiei. ISA315

Mediul de Control
11 Descrieţi sumar modul în care sunt pregătite situaţiile financiare. În particular,
obţineţi şi înregistraţi o înţelegere asupra modului în care clientul comunică
rolurile şi responsabilităţile privind raportarea financiară şi elementele
semnificative privitoare la raportarea financiară.

Includeţi detalii despre personalul cheie şi responsabilităţile lor în pregătirea


situaţiilor financiare şi orice controale în desfăşurare privitoare la jurnalele de
închidere ale anului şi estimările contabile.

12. Obţineţi şi înregistraţi o înţelegere a mediului de control. ISA315

Aceasta va implica înţelegerea şi documentarea: comunicarea clientului şi


punerea în aplicare a integrităţii şi a valorilor etice; angajamentul pentru
competenţă; participarea celor însărcinaţi cu guvernanţa; filozofia de
management şi stilul de acţiune; structura organizaţională; desemnarea
autorităţii şi a responsabilităţii; politicile şi practicile de resurse umane.

Monitorizarea controalelor
13. Obţineţi şi documentaţi o înţelegere a tipurilor majore de activităţi pe care
compania le utilizează pentru a monitoriza controalele interne asupra raportării
financiare, inclusiv acele înrudite cu acele activităţi de control relevante pentru
audit, şi cum iniţiază compania acţiuni corective asupra controalelor proprii.
ISA315.

Activităţi de monitorizare în desfăşurare sunt adesea incorporate în activităţile


normale ale companiei şi includ activităţi obişnuite de conducere şi supervizare.
Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref
B4/1
EVALUAREA RISCULUI INERENT
ISA 315 ISA200

Riscul inerent reprezintă susceptibilitatea ca un sold de cont sau clasă de tranzacţii să fie denaturată
semnificativ şi est împărţit în următoarele componente:
 Risc general (risc inerent pur şi risc de mediu). Acest lucru derivă din aspectele referitoare la management,
funcţia de contabilitate, natura de afaceri şi experienţa auditorului precedent al acestui client.
 Risc specific. Acesta derivă din aspectele referitoare la experienţa anterioară a auditorului şi înţelegerea
curentă a fiecărui domeniu de audit.

Lista de verificare de mai jos a fost elaborată pentru a vă sprijini în evaluarea nivelului riscului inerent, adecvat
pentru această misiune. Ar trebui să fie completată cu referinţă la Programul de Cunoaştere a Clientului şi Evaluarea
Riscului de la B3 şi evaluarea proprie privind mediul de control de la B3/2.

Factor de risc 1 2 3 4 5 Comentarii


Foarte Foarte
Scăzut Mediu Ridicat
scăzut ridicat

Elemente manageriale
Măsura în care conducerea cuprinde şi
acţionari
Poziţia financiară a clientului
Lichiditatea clientului
Evaluarea noastră asupra integrităţii
conducerii
Măsura în care sunt folosite situaţiile
financiare de către un terţ
Experienţa conducerii şi cunoştinţele de
conducere a activităţii
Importanţa cifrei de afaceri asupra
conducerii
Accentul pus pe păstrarea nivelului
veniturilor
Atitudinea conducerii asupra raportării
financiare
Schimbarea frecventă a consultanţilor
Experienţa trecută asupra competenţei
controlului conducerii
Istoric al încălcării legilor sau
regulamentelor
Niveluri adecvate ale remunerării pentru
natura şi performanţele activităţilor

Mediul contabil
Competenţa personalului contabil
Atitudinea personalului contabil
Probabilitatea unor informaţii financiare
eronate, inadecvate sau întârziate
Măsura în care tranzacţii materiale sau
ajustări apar la sau în apropierea
încheierii perioadei contabile
Dovezi mai vechi asupra cosmetizării
situaţiilor
Frecvenţa şi importanţa tranzacţiilor
dificile pentru audit
Politici contabile noi sau complexe
Anexa 3 Planificarea auditului

Nume Client Perioadă Contabilă Ref B4/2

EVALUAREA RISCULUI INERENT (CONTINUARE)

Factor de risc 1 2 3 4 5 Comentarii


Foarte Foarte
Scăzut Mediu Ridicat
scăzut ridicat
Complexitatea structurii corporative şi contabile,
aferente dimensiunii clientului
Întreruperi sau căderi ale sistemului contabil
Probe prin care se prevede probabilitatea
apariţiei de probleme în legătură cu înregistrările
contabile

Mediul operaţional
Natura domeniului de activitate –
creştere/scădere, nou/vechi
Afirmaţii şi/sau acţiuni iniţiate împotriva
companiei sau conducerii de către părţi terţe
/reglementatori
Modificări ale profitabilităţii/lichidităţii
Conformitatea cu termenele finanţării externe
Relaţia cu banca/finanţatorii externi
Probabilitatea cedării unei părţi semnificative a
activităţilor, sau vânzarea intereselor deţinute
de către un investitor semnificativ
Ameninţări la rentabilitatea activităţilor
Intenţia de noi creşteri semnificative ale
finanţărilor
Dovezi ale comercializării excesive
Planuri privind achiziţii semnificative/ investiţii
externe
Nivelul de performanţă aferent unui sector, ca
ansamblu
Client important/ Client de renume

Aspecte de audit
Înregistrări privind calificările sau modificările
anterioare(referitor la opinii şi/sau rapoarte)
Raportarea incertitudinilor fundamentale,
inclusiv aspectele legate de continuitatea
activităţii
Relaţia cu conducerea superioară
Probabilitatea întâmpinării de dificultăţi în
obţinerea de probe de audit
Tranzacţii neobişnuite sau specifice domeniului
de activitate şi practici care sunt dificil de auditat

Evaluarea generală – încercuiţi după caz Foarte scăzută (1) Scăzută (2) Medie (3) Ridicată (4)
Foarte ridicată (5)

Justificarea evaluării generale ar trebui documentată mai jos, iar nivelul adecvat ar trebui transferat în
Planificarea Auditului de la B9 şi în Sumarul aferent Evaluării Riscului şi Planului de Eşantionare de la B7.

Întocmit de .......................................................... Data..................................................................


Anexa 3 Planificarea auditului
Revizuit de........................................................... Data..................................................................
Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B5/1
PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE
Această planificare îşi propune să sprijine auditorul în stabilirea unui nivel al pragului de semnificaţie în
scopul planificării şi în înregistrarea motivelor pentru care a fost selectat nivelul planificat al pragului de semnificaţie.
Nivelul pragului de semnificaţie utilizat pentru evaluarea rezultatelor testelor şi în special la nivelul situaţiilor
financiare trebuie să reprezinte întotdeauna o parte a raţionamentului auditorului. Atunci când este cazul, pot fi
întocmite calcule separate ale pragului de semnificaţie pentru contul de profit şi pierdere şi bilanţ. ISA200 ISA320
Nivelul pragului de semnificaţie ar trebui revizuit la momente adecvate pe parcursul auditului. Atunci când
auditorul identifică factori care pot genera revizuirea pragului de semnificaţie planificat, auditorul ar trebui să ia în
considerare şi să documenteze impactul asupra abordării auditului. Pragul de semnificaţie ar trebui, de asemenea,
revizuit, în etapa de finalizare.

Determinarea pragului de Final Planificat Efectiv


semnificaţie
Anul curent Anul curent Anul precedent
Lei Lei Lei
Profit înaintea impozitării, după
ajustarea pentru elementele
excepţionale şi primele directorilor:
10% din acesta
5% din acesta

Cifra de afaceri:
2% din acesta

1% din acesta

Active brute:
2% din acesta

1% din acesta

Pragul de semnificaţie al auditului


stabilit la

Baza de calcul

Justificarea nivelului de prag de semnificaţie ales

Întocmit de .......................................................... Data........................................................


Revizuit de........................................................... Data........................................................

Comentarii privind pragul de semnificaţie final

Întocmit de .......................................................... Data........................................................


Revizuit de........................................................... Data........................................................
Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B6/1

REVIZUIREA ANALITICĂ PRELIMINARĂ


Auditorul ar trebui să aplice proceduri analitice drept proceduri de evaluare a riscului pentru a obţine o
înţelegere a entităţii şi a mediului său. ISA520

Aceste proceduri vă vor asista în evaluarea riscului de denaturare semnificativă şi vă vor oferi îndrumări
privind natura, momentul oportun şi amploarea activităţii de audit care trebuie desfăşurată.

Iniţiale/
Comentarii Planificare
Dată
1. Având în vedere cunoştinţele dumneavoastră despre
client şi evaluarea dumneavoastră privind riscul de
fraudă şi eroare, obţineţi şi revizuiţi o copie a situaţiilor
preliminare ale clientului sau ale ultimelor situaţii ale
conducerii.

2. Faceţi referire la discuţiile cu conducerea pentru detalii


despre evenimentele semnificative de la ultimul
exerciţiu financiar şi luaţi în considerare impactul
oricăror puncte aduse în discuţie.

3. Comparaţi cele mai recente informaţii pentru


conducere, primite de la client, cu informaţiile
comparative ale exerciţiului anterior/bugetele
exerciţiului curent, pentru a identifica variaţiile
semnificative sau soldurile neobişnuite care solicită o
atenţie specifică.

4. Asiguraţi-vă că toate aspectele semnificative identificate B9


sunt rezumate în Planificarea Auditului de la B9 şi că
impactul acestor aspecte asupra abordării auditului
planificat de către dumneavoastră sunt clar
consemnate.

CONCLUZIE
Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, sunt satisfăcut de faptul că
deţinem o înţelegere suficientă a clientului, domeniului său de activitate, mediului în care operează, modificărilor
de la auditul anterior şi deci a domeniilor de risc potenţial.

Natura şi amploarea procedurilor de audit solicitate au fost abordate în planul general de audit/
programele ajustate de audit, aşa cum sunt indicate în Planificarea Auditului.

Întocmit de ...................................................... Data........................................................

Revizuit de ....................................................... Data........................................................


Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B7/1
SUMARUL EVALUĂRII RISCULUI ŞI PLANUL DE EŞANTIONARE

Inerent Foarte Foarte


Scăzut Mediu Ridicat
scăzut ridicat
1 2 3 4 5
Specific
Foarte scăzut 5 4 3 2 1
Scăzut 4 3,25 2,5 1,75 1
Mediu 3 2,5 1,75 1,5 1
Ridicat 2 1,75 1,5 1,25 1
Foarte ridicat 1 1 1 1 1

Utilizarea matricei
Matricea are scopul de a ajusta abordarea eşantionării în funcţie de evaluarea riscului inerent al entităţii
efectuată la B4/2 cu evaluările riscurilor individuale din fiecare domeniu al situaţiilor financiare.

1. Listaţi afirmaţia referitoare la situaţiile financiare din coloana din stânga a tabelului, apoi valoarea
populaţiei aplicabilă acelei afirmaţii.
2. Introduceţi nivelul (nivelurile) pragului de semnificaţie aferent acelei afirmaţii în coloana următoare (aşa
cum s-a calculat la B5/1).
3. Determinaţi nivelul specific de risc al acelei afirmaţii şi, utilizând nivelul riscului inerent evaluat la B4/2,
identificaţi factorul de risc corespunzător utilizând matricea de mai sus. Dacă este cazul, înregistraţi
baza acestei evaluări.
4. Pe baza evaluării dumneavoastră asupra riscului de control şi a documentaţiei şi testării sistemelor de
contabilitate şi control intern din secţiunea C, determinaţi factorul de risc de control aplicabil pentru
fiecare afirmaţie.
Dacă nu va fi acordată relevanţă sistemului de control intern, trebuie adoptat un nivel de relevanţă a riscului de control ridicat (1).
Dimensiunile eşantionării de fond pot fi reduse, dacă optaţi să acordaţi relevanţă controalelor interne. Acest lucru se realizează
prin alegerea unui risc de control mai scăzut. Atunci când dimensiunile de eşantionare aferente afirmaţiilor particulare sunt reduse
în ceea ce priveşte relevanţa controalelor, ar trebui efectuate teste detaliate ale acestor controale şi înregistrate în secţiunea C, în
vederea justificării abordării.
5. Determinaţi amploarea relevanţei care va fi acordată revizuirii analitice.
Atunci când procedurile analitice pot fi utilizate efectiv pentru obţinerea de probe privind o afirmaţie individuală, poate fi adecvată
o reducere a eşantionării. Amploarea relevanţei acordate acestor proceduri necesită raţionament profesional. Totuşi, activitatea
trebuie suficient coroborată, precum şi înregistrată în dosar, în vederea justificării unei astfel de abordări. Un factor de 3 ar trebui
utilizat pentru relevanţa totală; 2 pentru unele tipuri de relevanţă şi 1 pentru lipsa relevanţei.

6. Calculaţi dimensiunea minimă a eşantionului.


Dacă un eşantion este adecvat, luaţi dimensiunea de bază a eşantionului (populaţie/ prag de semnificaţie) şi împărţiţi-l la factorul
de risc inerent/specific, împărţiţi-l din nou, dacă este cazul, la factorul de risc de control, împărţiţi-l din nou la factorul de relevanţă
acordată revizuirii analitice. Dacă nu se solicită niciun eşantion, înregistraţi motivele mai jos.

Atunci când evaluarea riscului tuturor afirmaţiilor de audit dintr-o componentă a situaţiilor financiare
este aceeaşi, poate fi adecvată o singură variantă a planului de eşantionare. Atunci când evaluarea riscului
diferă de afirmaţiile de audit, pot fi utilizate mai multe variante separate pentru ajustarea testării. De
exemplu, atunci când o acţiune este considerată cu risc scăzut cu excepţia evaluării (care are un risc
ridicat), următorul plan de eşantionare poate fi adecvat (presupunând în acest caz un risc inerent scăzut şi
nicio relevanţă acordată revizuirii analitice acordate controalelor interne). Acest lucru presupune, de
asemenea, că debitorii au un risc scăzut şi că o anumită relevanţă poate fi acordată revizuirii analitice.

Afirmaţia din situaţia Valoarea Pragul de Factorul Factor de Relevanţa Este Dimensiu Motivul lipsei
financiară aprox. a semnificaţi de risc risc de acordată necesar nea eşantionului
populaţiei e inerent şi control revizuirii eşantionu minimă a
specific analitice l? eşantion
ului
A se vedea 1 risc ridicat: 3 total :1 Da/Nu
tabelul de 5 risc scăzut niciuna
mai sus
Teren & Clădiri 1,500,000 50,000 N Doar un element
Acţiuni 1,500,000 50,000 3,25 1 1 Y 9
Acţiuni – evaluare 1,500,000 50,000 1,75 1 1 Y 17
Debitori comerciali 1,000,000 50,000 3,25 1 2 Y 3
Anexa 3 Planificarea auditului

Nume Client Perioadă Contabilă Ref B7/2


SUMARUL EVALUĂRII RISCULUI ŞI PLANUL DE EŞANTIONARE

Inerent Foarte Scăzut Mediu Ridicat Foarte


scăzut 2 3 4 ridicat
1 5
Specific
Foarte scăzut 5 4 3 2 1
Scăzut 4 3.25 2.5 1.75 1
Mediu 3 2.5 1.75 1.5 1
Ridicat 2 1.75 1.5 1.25 1

Foarte ridicat 1 1 1 1 1

Afirmaţia din situaţia Valoarea Pragul de Factorul Factor de Relevanţa Este Dimensiu Motivul lipsei
financiară aprox. a semnificaţi de risc risc de acordată necesar nea eşantionului
populaţiei e inerent şi control revizuirii eşantionu minimă a
specific analitice l? eşantion
ului
A se vedea 1 risc ridicat: 3 total :1 Da/Nu
tabelul de 5 risc scăzut niciuna
mai sus
Anexa 3 Planificarea auditului
Ref
Nume Client Perioadă Contabilă
B8/1
SOLDURI INIŢIALE /CIFRE COMPARATIVE
Iniţiale/
Planificare
Dată
1. Ataşaţi o copie după balanţa cu soldurile iniţiale U1/1

2. Obţineţi o copie a situaţiilor financiare semnate ale clientului din anul anterior şi
efectuaţi verificări pentru a vă asigura că soldurile de închidere ale perioadei
anterioare au fost corect preluate/transpuse în perioada curentă. ISA510 ISA710

3. Stabiliţi consecvenţa politicilor contabile (aşa cum se precizează la B3/1). Acolo B3/1
unde apar modificări, verificaţi dacă acestea sunt adecvate, dacă au fost corect
contabilizate şi dacă sunt prezentate şi descrise adecvat. ISA510 ISA710

4. Testele 2 şi 3 de mai sus sunt suficiente dacă auditul este o misiune continuă în
care nu au fost probleme în perioada anterioară sau curentă care să ridice îndoieli
cu privire la soldurile iniţiale. Dacă au fost probleme (de ex. raportul calificat),
analizaţi dacă acestea au fost rezolvate în perioada curentă. ISA 510

5. Atunci când clientul este nou, efectuaţi teste pentru a obţine o asigurare
rezonabilă că soldurile iniţiale nu conţin denaturări semnificative care au impact
asupra situaţiilor financiare din anul curent – aceasta poate implica revizuirea
documentelor de lucru ale auditorului anterior. ISA 510

6. Atunci când clientul este nou şi/sau nu a avut loc niciun audit în trecut, sunt
necesare teste prin care să se obţină o asigurare rezonabilă că soldurile iniţiale
sunt lipsite de denaturări semnificative. ISA 510

În cazul activelor imobilizate şi datoriilor (de ex. active fixe, investiţii sau datorii pe
termen lung), analizaţi examinarea înregistrărilor contabile şi a confirmării externe.
În cazul activelor circulante şi datoriilor, analizaţi nivelurile debitorilor şi creditorilor
primite/plătite în anul trecut. Analizaţi necesitatea unor proceduri suplimentare
aferente stocurilor.

7. Confirmaţi prin revizuirea dosarului de audit din anul precedent că cifrele


comparative sunt conforme cu principiile contabile aplicabile (ISA710)

CONCLUZIE
Exceptând aspectele menţionate pentru persoana însărcinată cu revizuirea, sunt satisfăcut că am obţinut o
asigurare rezonabilă potrivit căreia soldurile iniţiale şi cifrele comparative:

1. Sunt înregistrate complet şi corect;


2. Sunt tratate corect în situaţiile financiare; şi
3. Sunt prezentate corespunzător în situaţiile financiare în conformitate cu principiile contabile general acceptate si
aceste principii sunt aplicate consecvent.

Întocmit de ....................................................... Data........................................................

Revizuit de........................................................ Data........................................................


Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client
Nume Client
Perioadă Contabilă Ref B9/1

PLANIFICAREA AUDITULUI

Următoarele pagini oferă un rezumat suport care ajută la întocmirea de către dumneavoastră a Planificării
Auditului. Trebuie subliniat că acesta este doar o ciornă/model şi că formatul va depinde de circumstanţele fiecărei
misiuni de audit. Acesta constă în indicaţii utile în fiecare coloană, care pot asista auditorul, într-un mod structurat,
în cunoaşterea mediului clientului şi în identificarea riscurilor inerente cu care acesta se confruntă. Documentaţia
mediului specific al fiecărui client este necesară pentru fiecare misiune.

Se confirmă că Planificarea Auditului a fost citită şi înţeleasă de către:

Nume Semnătură Dată

Partenerul de revizuire
independent (dacă este
cazul)

Partenerul misiunii de audit

Partenerul serviciilor
furnizate clientului (dacă este
cazul)

Managerul

Supervizor

Senior

Semi-Senior

Junior
Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client
Nume Client
Perioadă Contabilă Ref B9/2

PLANIFICAREA AUDITULUI – PREZENTARE GENERALĂ

Aceste titluri acoperă o serie largă de domenii care trebuie parcurse în Planificarea Auditului; totuşi, nu
toate sunt relevante pentru fiecare misiune de audit şi lista termenilor nu este, neapărat, exhaustivă.
Informaţiile relevante, potrivit fiecărui termen, vor diferi de la un audit la altul, în funcţie de clientul individual.

CERINŢE ALE MISIUNII

 Termenii misiunii şi orice responsabilităţi statutare


 Orice cerinţe de reglementare generate de decizia de a menţine misiunea
 Orice considerente etice, inclusiv evaluările independenţei şi obiectivităţii (şi orice măsuri
de protecţie în vigoare)
 Evaluarea riscului de numire

CUNOAŞTEREA DOMENIULUI DE ACTIVITATE AL ENTITĂŢII

Domeniul de activitate, reglementare şi alţi factori externi:

 Cadrul de Raportare Financiară aplicabil


 Condiţiile domeniului de activitate
 Mediul de reglementare (inclusiv detalii ale legilor şi reglementărilor esenţiale referitoare la
derularea activităţii comerciale a clientului)
 Alţi factori externi care afectează, în mod curent, afacerile entităţii

Natura entităţii:

 Activităţi de afaceri
 Investiţii
 Finanţare
 Cerinţe de raportare financiară
 Părţi afiliate

Obiective, strategii şi riscuri aferente afacerii:

 Existenţa obiectivelor (de ex. modul în care entitatea abordează domeniul de activitate,
reglementarea şi alţi factori externi)
 Efectele implementării unei strategii (în special orice efecte care vor genera noi cerinţe
contabile (un risc potenţial aferent afacerii ar putea fi, de exemplu, implementarea
incompletă sau incorectă)
 Evaluarea şi revizuirea performanţei financiare a entităţii
 Factori economici generali şi condiţii ale mediului de activitate care afectează afacerile
entităţii
 Caracteristici importante ale entităţii, mediului său de activitate, al afacerilor sale, al
strategiilor principale de afaceri, al performanţei financiare sau al cerinţelor sale de
raportare, inclusiv modificări apărute de la auditul anterior.
 Stilul de operare şi conştiinciozitatea controalelor directorilor şi conducerii.
 Cunoştinţele cumulate ale auditorilor cu privire la sistemele contabile şi de control intern şi
la orice modificări neaşteptate apărute în cadrul perioadei
Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B9/3

PLANIFICAREA AUDITULUI – PREZENTARE GENERALĂ


(CONTINUARE)

CONSIDERENTE REFERITOARE LA FRAUDĂ

 Actualizarea cu privire la orice cazuri de fraudă identificate în perioada anterioară


 Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la evaluarea de către aceasta a fraudei, în
cursul anului curent
 Rezultatele discuţiilor cu conducerea cu privire la măsura în care au fost identificate orice
fraude, în cursul anului curent
 Analizaţi dacă clientul este mai susceptibil de a comite fraude şi discutaţi orice factori de
risc
 Analizaţi dacă există orice riscuri specifice de fraudă asociate domeniului de activitate al
clientului
 Abordarea fraudei aferente auditului din anul curent

RISCUL ŞI PRAGUL DE SEMNIFICAŢIE

 Stabilirea pragului de semnificaţie în scopuri de planificare a auditului


 Evaluările estimate ale riscurilor de eroare şi identificarea oricăror domenii semnificative ale
auditului
 Aspecte semnificative generate de revizuirea analitică preliminară
 Orice indicaţie, inclusiv experienţa anilor anteriori, potrivit căreia, din cauza fraudei, sau din
orice alte motive, pot apărea denaturări care pot avea un efect semnificativ asupra
situaţiilor financiare
 Identificarea domeniilor contabile complexe, inclusiv cele care implică estimări contabile
 Stabilirea dimensiunii eşantionului iniţial

NATURA, MOMENTUL ŞI AMPLOAREA PROCEDURILOR

 Realizarea dosarului de audit şi accentul relativ acordat testelor controalelor şi procedurilor


de fond
 Abordarea numirii şi ajustarea programelor de lucru
 Coordonarea, gestionarea, supravegherea şi revizuirea
 Implicarea altor auditori, inclusiv a altor persoane din aceeaşi firmă, în auditul
componentelor, de exemplu sucursale, filiale şi diviziuni
 Implicarea în comunicarea cu experţii, organizaţiile prestatoare de servicii, alte părţi terţe şi
auditori interni
 Numărul locaţiilor
 Cerinţe privind personalul – program de lucru, buget, evaluări ale personalului şi selectarea
personalului
 Conţinutul estimat sau Aspecte în atenţia partenerului
 Revizuirea partenerului independent, dacă este cazul

ALTE ASPECTE

 Posibilitatea ca principiul de continuitate a activităţii să fie inadecvat


 Natura şi momentul oportun al rapoartelor sau altor comunicări cu entitatea, estimate a
avea loc potrivit termenilor misiunii
 Scrisoarea în atenţia persoanelor însărcinate cu guvernanţa
 Scrisoarea de reprezentare
 Persoane de contact/numere de telefon utile
Anexa 3 Planificarea auditului
Nume Client Perioadă Contabilă Ref B10/1
LISTA DE VERIFICARE PERMANENTĂ A INFORMAŢIILOR
Următoarele informaţii ar trebui înregistrate corect. Înregistrarea poate fi efectuată, fie într-un dosar permanent,
într-o secţiune de informaţii permanente cu acelaşi format de la an la an, sau într-un Acord de Planificare a
Auditului. Documentele care nu mai sunt de actualitate pot fi lăsate la finalul dosarului de audit curent.
Anexa 3 Planificarea auditului
INFORMAŢII REFERITOARE LA PLANIFICARE 
1. Detalii ale organizaţiei
(a) Structura grupului
(b) Tabele organizaţionale
(c) Probe privind verificarea identităţii
(d) Principalele activităţi
(e) Locaţii
(f) Legi şi reglementări specifice clientului
2. Sistemele contabile
(a) Înregistrări contabile
(b) Note şi proceduri referitoare la sisteme
(c) Controalele şi procedurile interne
(d) Documente-tip
(e) Orice situaţii
(f) Cecuri şi liste bancare
(g) Istoria activelor fixe
3. Alte informaţii referitoare la planificare
(a) Scrisoarea misiunii
(b) Formularul de evaluare a clientului nou
(c) Informaţii privind atenţia cuvenită clientului
(d) Informaţii de tipul “Cunoaşte-ţi clientul”
(e) O copie a scrisorii de investigaţie profesională
(f) Autoritatea scrisorii bancare
(g) Scrisoarea către cei însărcinaţi cu guvernanţa
(h) Corespondenţă de importanţă permanentă
(i) Note ale întâlnirilor
(j) Înregistrări aferente partenerului de audit şi personalului
(k) Liste de verificare ale serviciilor furnizate clientului
INFORMAŢII GENERALE
4. Documente constitutive
(a) Certificatul de înregistrare
(b) Documente constitutive, de ex.
(i) Actul de înfiinţare şi actele constitutive
(ii) Acordul de parteneriat
(iii) Procura juridică şi statutul de scutire de venituri
5. Informaţii statutare
(a) Copia ultimei raportări anuale
(b) Directori
(c) Acţionari
(d) Procese-verbale de importanţă continuă
(e) Cercetări ale companiei
(f) Cheltuieli şi obligaţiuni
6. Copii ale acordurilor
(a) Titluri de proprietate
(b) Împrumuturi, ipoteci şi obligaţiuni
(c) Contracte de leasing (financiare şi operaţionale)
(d) Asigurări
7. Sumar al conturilor şi informaţii privind revizuirea analitică
(a) Sumarul anual al conturilor
(b) Indicatori
(c) Informaţii privind revizuirea analitică
(d) Informaţii privind domeniul de activitate
Numele
clientului Client
Name
Perioada contabilă Ref B11/1
Anexa 3 Planificarea auditului

AGENDA DE LUCRU A ÎNTÂLNIRILOR PENTRU PLANIFICARE

Discuţiile în stadiul de planificare formează o parte importantă a procesului de planificare a auditului. Există două
zone principale în care sunt necesare discuţii legate de planificare conform Standardelor Internaţionale de Audit:
întâlnirile cu clientul şi discuţiile cu echipa misiunii. Acest program prezintă un număr de zone cheie care ar putea fi
încorporate în agenda de discuţii pentru fiecare situaţie. Lista nu este exhaustivă iar cerinţele privind informaţiile vor
varia în funcţie de natura fiecărei misiuni de audit.

ÎNTÂLNIREA CU CLIENTUL
Discuţiile cu clientul în stadiul de planificare oferă un instrument puternic de evaluare a riscurilor care subliniază
zonele cu risc specific, dar oferă şi o oportunitate pentru a discuta natura, scopul, şi aspectele practice ale auditului
şi dezvoltări semnificative din cursul anului. Următoarele elemente ar putea forma o bază utilă pentru discuţii:

REVIZUIREA AFACERII
 Activitatea generală din cursul anului (de exemplu performanţa faţă de buget, profitabilitatea, ciclul fondului de
rulment)
 Dezvoltări semnificative, investiţii sau cheltuieli de capital din cursul anului
 Orice schimbări în natura afacerii
 În personalul cheie, sisteme, furnizori sau clienţi
 Continuitatea activităţii
 Disponibilitatea situaţiilor financiare preliminare

EVALUĂRILE RISCULUI
 Obiectivele de afaceri şi strategiile clientului
 Evaluarea clientului cu privire la riscurile de afaceri relevante pentru situaţiile financiare
 Evaluarea clientului cu privire la riscul de fraudă şi eroare
 Opinia clientului cu privire la susceptibilitatea ca situaţiile financiare să fie afectate de fraudă sau eroare
 Procedurile clientului pentru identificarea şi abordarea riscului
 Comunicarea unor asemenea aspecte celor însărcinaţi cu guvernanţa şi angajaţilor
 Cunoştinţe cu privire la orice fraudă curentă, suspiciune sau banuială de fraudă din cursul anului

NATURA ŞI SCOPUL
 Natura şi scopul misiunii
 Orarul propus şi personalul de audit
 Forma şi momentul privind comunicările
 Raportul de audit preliminar
 Onorarii
Anexa 3 Planificarea auditului
Numele
clientului Client
Name
Perioada contabilă Ref B11/2

DISCUŢIILE CU ECHIPA MISIUNII


Discuţiile cu echipa misiunii în stadiul de planificare le permit membrilor mai experimentaţi ai echipei misiunii să
împărtăşească opiniile lor cu privire la misiune cu membrii mai puţin experimentaţi ai echipei, ca de altfel şi să
satisfacă cerinţele din Standardele Internaţionale de Audit 240 şi 315 cu privire la luarea în considerare şi
documentarea susceptibilităţii ca situaţiile financiare să fie denaturate semnificativ, în special ca rezultat al fraudei şi
erorii. O agendă de discuţii adecvată ar putea să includă următoarele aspecte:

INFORMAŢII GENERALE
 Privire de ansamblu asupra cunoaşterii afacerii
 Cerinţe specifice de reglementare sau de raportare

ABORDAREA AUDITULUI

 Evaluările riscului inerent şi a celui specific


 Zone cheie de audit şi abordarea planificată
 Gradul de întindere a încrederii în revizuirea analitică şi în controalele interne
 Pragul de semnificaţie şi abordarea eşantionării
 Legi şi regulamente
 Părţi afiliate
 Continuitatea activităţii

FRAUDA ŞI EROAREA
 Susceptibilitatea situaţiilor financiare de a fi afectate de fraudă sau eroare
 Evaluarea generală a riscului de fraudă sau eroare şi impactul asupra muncii de audit planificate
 Zone cu risc specific şi modul în care acestea vor fi abordate
 Orice cunoştinţe cu privire la fraude curente, suspiciuni sau bănuieli de fraudă din cursul anului

NATURA, MOMENTUL ŞI ÎNTINDEREA PROCEDURILOR


 Contacte cheie privind clientul
 Programul
 Termene limită (revizuirea de către Manager/Partener, termene limită pentru client etc.)
 Rolul personalului

(NOTĂ: Planificarea Auditului va forma în multe cazuri o bază adecvată pentru discuţia cu echipa misiunii pentru a vă
asigura că se discută punctele de importanţă majoră)