Sunteți pe pagina 1din 13

PFA DAMIAN ZOITA Galati

Str.Closca nr.5, Bloc PS 11 B, Ap.74

RAPORT DE EXPERTIZ
CONTABIL EXTRAJUDICIAR

CAPITOLUL I. INTRODUCERE
Cabinet expert contabil Damian Zoia, membru cotizant CECCAR Filiala Galati, cu
carnet nr.9063 A /1996, cu sediul in Galati, str.Closca nr.5, bloc PS11B, ap.74, cod fiscal
26564933, telefon 0236466654, mobil 0747290486, n baza contractului perfectat cu Baroul
Galai, nregistrat sub nr.9/15.06.2011, am efectuat expertiza contabil extrajudiciar pentru
exerciiul financiar al anului 2010, urmrind obiectivele stabilite i anume:
1) verificarea modului de respectare a disciplinei economico-financiare si de
realizare a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli ;
2) verificarea modului de administrare si gestionare a mijloacelor materiale si a
fondurilor financiare;
3) verificarea exactitatii si realitatii inregistrarilor in evidente,stabilirea corecta si
indeplinirea integrala a obligatiilor financiare si fiscale.
Baroul Galati, are sediul in localitatea Galati, strada Brailei nr.153, cod fiscal
99264189, tel.0236413071, e-mail

barou@galati.astral.ro, este

reprezentat de d-nul

Avocat Breahna Mircea, in calitate de Decan. Serviciul de contabilitate este condus de d-na
Economist Tanase Florentina, contabil sef.
Materialele examinate de catre expertul contabil in prezenta d-nei contabil sef au fost
urmatoarele :
- documente primare de incasari si plati prin casa, respectiv banca, deconturile de
cheltuieli, state de plata salarii (pentru proprii salariati), prime, comisii examinare, modul de
inregistrare a obligatiilor avocatilor (cotizatiile anuale, taxe examene intrare in Barou, alte
taxe examene), facturarea prestatiilor avocatiale catre Tribunalul Galati si Curtea de Apel
1

Galati pentru Oficii, modul de incasare a acestora prin banca corelat cu listele de plata
catre avocatii desemnati in Oficii, registrul jurnal pe cele 12 luni, balantele de verificare
lunare si bilantul contabil la 31.12.2010. A fost de asemenea examinat raportul privind situatia
financiara la 31.12.2010, in sensul existentei unei concordante cu datele din bilant si situatiile
din anexe.
Expertiza n-a constatat si retinut, aspecte de natura sa fi condus in exercitiul 2010 la
prejudicii economico-financiare, de asemenea nu a constatat ca ar exista operatiuni
neinregistrate in evidentele contabile. Din punct de vedere fizic, documentele contabile sunt
pastrate si arhivate cronologic, iar situatiile contabile sunt in intregime informatizate.
Expertiza contabila extrajudiciara in examinarea documentelor si evidentelor, a avut in
vedere reglementarile contabile pentru persoane juridice fara scop patrimonial, Legea
contabilitatii

nr.82/1991

republicata;

Ordinul

Ministerului

Finantelor

Publice

nr.1969/2007aplicabil de la 01.01.2008; precum si Regulamentul de organizare din


functionare a U.N.B.R. aprobat prin Hotarirea nr.294/2007; Hotarirea nr.6 pentru modificarea
si completarea statutului profesiei de avocat adoptata la Congresul Avocatilor din 21.06.2008
precum si celelalte reglementari privind activitatea economico-financiara a entitatii; Legea
profesiei de avocat nr.51/1995 actualizata si republicata la 23 februarie 2011.

CAPITOLUL II. DESFASURAREA EXPERTIZEI CONTABILE EXTRAJUDICIARA


Obiectivul nr.1

Verificarea modului de respectare a disciplinei economico-

financiare si de realizare a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli


In conditiile enuntate

examinarea, verificarea propriu-zisa, a cuprins

toate

documentele de incasari si plati pe anul 2010 (atat prin casa in lei cat si prin banca), sub
aspectul legalitatii expertiza nu a retinut deficiente de fond sau erori care sa fi condus la
prejudicii patrimoniale.
Retinem unele deficiente de forma privind functiunea conturilor si ordinea inregistrarii
operatiunilor de miscari patrimoniale, discutate si analizate cu conducerea compartimentului
financiar-contabil, cum ar fi: obligatiile membrilor avocati persoane fizice sau juridice
privind taxele-cotizatiile anuale, facturarea prestatiilor la capitolul Oficii si modalitatea de
decontare prin banca, statele de plata catre avocatii desemnati pentru aceste Oficii , state
care sunt atasate la actele de casa din luna desi sunt date la plata luna urmatoare celei la
care sunt atasate, etc).
2

Fara a fi o deficienta de fond, modul in care a inregistrat compartimentul financiarcontabil (intai incasarea cotizatiei apoi, debitarea contului) ingreuneaza analiza informatiilor
cu privire la reflectarea in contabilitate a restantierilor platitori de cotizatii.
Avand in vedere ca aceasta cotizatie este fixa (35lei/luna + 12 lei UNBR) stabilita de
membrii Consiliului Baroului, s-ar putea respecta principiul contabilitatii de angajament si
urmari in mod eficient avocatii restantieri.
Evidenta obligatiilor privind cotizatiile anuale datorate de fiecare avocat in parte se
face prin atribuirea unui cod personal, pe baza caruia sunt evidentiate lunar incasarile si dupa
care se creeaza si obligatia de plata.
Din analiza ntreprins se constat ca nu exista analitice distincte, evidenta tinandu-se
in contul sintetic 462 Creditori pentru:

incasarile din Oficii de la Tribunalul Galati, cat si Curtea de Apel Galati si


plata catre avocatii din Oficii;

cotizatiile datorate catre UNBR Bucuresti si plata catre aceasta organizatie;

alte angajamente

Recomandam pe viitor ca toate aceste operatiuni sa se tina in evidenta contabila pe


analitice distincte in balanta de verificare si documentele justificative si cele primare sa fie
investite si cu semnatura de aprobare a decanului.
Listele de plata reprezentand onorarii din oficii achitate in cursul anului 2010 nu sunt
intotdeuna semnate de avocatii beneficiari, motivatia acestora fiind accea ca au datorii
neachitate la cotizatii/compensare. Aceste constatari au fost discutate si corectate in timpul
desfasurarii expertizei contabile.
Expertiza atrage atentia in acest context, ca este obligatoriu ca cele doua operatii
contabile sa fie efectuate distinct :

pentru sumele incasate din oficii avocatii sunt obligati sa elibereze chitanta,
deoarece acestea reprezinta un venit care se impoziteaza ;

daca cu sumele respective avocatii isi achita cotizatia lunara fie catre barou, fie
catre Casa de Asigurari a Avocatilor Filiala Galati, se vor intocmi chitante de
catre Barou respectiv de C.A.A. pentru incasarea sumelor.

Cu privire la modul de realizare a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010, din


contul de executie bugetara, Baroul Galati inregistreaza urmatoarea situatie:
I. VENITURI totale din activitati fara scop patrimonial

578.951,52 lei

- venituri din depuneri cotizatii fixe anuale avocati

260.388,00 lei

- venituri din taxe intrare avocati in Barou

103.881,00 lei

- venituri din taxe profesionale avocati-definitivat

200.000,00 lei

- venituri din dobanzi bancare

14.682,52 lei

II.CHELTUIELI totale aferente activitatii fara scop patrimonial


- cheltuieli cu salariile

569.165,15 lei
289.394,00 lei

din care :
-

cheltuieli cu proprii salariati

249.094,00 lei

cheltuieli comisii examinare

40.300,00 lei

cheltuieli cu asigurari sociale pensii

38.392,00 lei

cheltuieli cu somaj

cheltuieli cu asigurari de sanatate

925,00 lei

- cheltuieli cu alte asigurari sociale si protectie sociale

15.046,00 lei
2.815,27 lei

din care :
-

cheltuieli cu ajutoare materiale

- cheltuieli administrative total

2.300,00 lei
148.508,96 lei

din care :
-

cheltuieli cu materiale consumabile

cheltuieli cu materiale nestocate

633,70 lei

cheltuieli privind energia si gaz

5.085,53 lei

cheltuieli cu reduceri comerciale primite

cheltuieli cu chirii si redevente

cheltuieli de protocol

1.499,40 lei

cheltuieli cu deplasari avocati

1.357,55 lei

cheltuieli cu telefon,taxe postale

5.944,04 lei

cheltuieli cu comisioane bancare

4.398,81 lei

- cheltuieli cu servicii executate total

24.707,65lei

402,83 lei
13.337,78 lei

71.141,67 lei

din care:
-

cheltuieli cu tiparire documente avocatiale

4.932,00 lei

cheltuieli abonament UPC

5.259,26 lei

cheltuieli cu asistenta pagina web

2.500,00 lei

- cheltuieli cu taxe si cotizatii datorate total

69.948,00 lei

din care:
-

taxe UNBR

44.660,00 lei

cote Bucuresti

19.200,00 lei

cheltuieli cu amortizari mijloace fixe


4

4.090,92 lei

III. EXCEDENT AN 2010

10.592,03 lei

Serviciul de contabilitate stabileste corect veniturile neimpozabile si cele impozabile.


In conformitate cu art.15, aliniatul 2 si 3 din Codul Fiscal, Baroul de Avocati Galati nu
datoreaza impozit pe profit pentru veniturile impozabile pentru anul financiar 2010 (anexa nr.
16)
Obiectiv nr.2 Verificarea modului de administrare si gestionare a mijloacelor
materiale si a fondurilor financiare
Pentru a raspunde la obiectivul nr.2, s-au examinat urmatoarele documente:
-

registrul de casa intocmit lunar ;

registrul de banca ;

listele de plata pentru salariile propriilor angajati ;

listele de plata pentru comisiile de examinare ;

listele de plata pentru oficii avocati ;

centralizatoarele pentru achizitiile de la furnizori ;

centralizatoarele pentru facturi creditori (Tribunal, Curtea de Apel ) ;

registrul jurnal pe cele 12 luni ;

balantele de verificare lunare ;

raportare financiara anuala (an 2010).

Documentele justificative indeplinesc conditiile prevazute de legislatia in vigoare cu


modificarile si completarile ulterioare si constituie baza de operare in evidenta contabila.
In Baroul Galati la finele anului 2010 erau inscrisi un numar de 404 de avocati din
care 23 de avocati sunt pensionari si 36 de avocati sunt stagiari.
Evidenta analitica a fiecarui avocat este tinuta electronic si extracontabil, evidenta din
care rezulta obligatia datorata, incasarile efectuate lunar, atat pentru cotizatia fixa din anul
curent cat si restantele din anii anteriori.
Cotizatiile fixe anuale sunt consemnate in contul 461 debitori , inregistrate in
registrul de casa in fiecare luna pe baza de chitante. Cota de contributie a avocatilor la bugetul
Baroului Galati, stabilita de membrii Consiliului Baroului, este de 35 lei/lunar. (art.56, al.(2)
lit. O.) In afara de aceasta suma, caseria baroului mai colecteaza si 12 lei pentru avocati
definitivi si 8 lei pentru avocati stagiari, sumele rezultate din aceste incasari virandu-se la
Uniunea Nationala a Barourilor din Romania. (Decizia nr.616/14.07.2004 ).

Incasarile realizate din cotizatii sunt de 260.388 lei si constituie principala sursa de
venituri a Baroului. De aceea este foarte important modul de constituire a obligatiilor privind
contributia (taxele anuale), incasarea la timp a acestora si siuatia reala a restantierilor.
La acestea se adauga :
- veniturile realizate din taxele de intrare in barou in suma de 103.881 lei
- venituri din taxe profesionale de la avocati (examen definitivat) in suma de
200.000 lei
- venituri din dobanzi bancare in suma de 14.682,52 lei.
Total venituri realizate pe anul 2010 sunt de 578.951,50 lei. Veniturile din activitati
fara scop patrimonial se regasesc in anexa nr.1.
Cu privire la modul de administrare a cheltuielilor pe anul 2010, expertiza
consemneaza urmatoarele :
- cheltuieli cu materiale consumabile

24.707,65 lei

sunt evidentiate in anexa nr. 2, dupa cum urmeaza :


-

cheltuieli cu materiale de curatenie si produse sanitare

2.530,53 lei

cheltuieli cu rechizite consumabile si tipizate

5.110,49 lei

cheltuieli cu incarcare cartus pentru imprimante

1.534,38 lei

alte cheltuieli

15.635,04 lei

- cheltuieli cu materiale nestocate

633,70 lei

- cheltuieli cu energia si apa, reprezentand de fapt gaz (anexa nr.3)


- cheltuieli privind reducerile comerciale primite de la furnizori
- cheltuieli cu chirii

5.085,53 lei
402,83 lei
13.337,78 lei

din care :
-

cheltuieli cu chiria pentru spatiu de la Tribunal Galati

9.885,80 lei

cheltuieli cu inchirieri spatiu pentru examen intrare in barou 3.000,00 lei

(anexa nr. 4);


- cheltuieli de protocol (coroane flori, felicitari, etc anexa nr. 5)

1.499,40 lei;

- cheltuieli cu deplasarile

1.357,55 lei ;

- cheltuieli postale si taxe postale (anexa nr. 6)

25.944,04 lei

din care :
- cheltuieli cu telefoane Romtelecom
- cheltuieli cu timbre postale
- cheltuieli cu comisioane bancare pentru incasari si plati
- cheltuieli cu servicii prestate de terti (anexa nr. 7)
din care :
6

19.581,12 lei
3.599,22 lei
4.398,81 lei
71.141,67 lei

- cheltuieli

cu

tiparire

formulare

contracte

asistenta

juridica,

imputernicire avocatiala in cuantum de 54.932 lei, prestare efectuata de catre SC Euro Plus
SRL Galati;
- abonament internet UPC Galati

5.259,26 lei

- prestatii catre Barou Braila-aplicatie oficii

2.022,81 lei

- prestatii refill cartus, xerox

2.393,25 lei

- intocmit proiect imobil str.Logofat nr.23

2.500,00 lei

- abonament pagina internet WEB

2.500,00 lei

- abonament legislatie

1.534,35 lei

- cheltuieli cu alte taxe si impozite datorate (anexa nr. 8)

49.848,00 lei

din care :
- cheltuieli cu taxe UNBR Bucuresti

44.660,00 lei

- cheltuieli fond risc

2.026,00 lei

- alte cheltuieli

3.159,00 lei

- cheltuieli cu salariile (anexa nr. 9)

289.394 lei

din care :
a) Pentru angajati cu contract de munca individual
b) Pentru alte categorii de salariati

184.590,00 lei
64.504,00

lei
c) Pentru diverse comisii de examinare total

59.444,00 lei

din care:
- remuneratii pentru comisia de contestatii (10 persoane)
- remuneratii pentru comisia de definitivat (10 persoane)

10.000,00 lei
15.300,00

lei
-

remuneratii pentru comisia examen de fond (10 persoane)

15.000,00 lei (anexa nr.10);


- remuneratii pentru alte comisii examinare (11 persoane)

19.144,00 lei

- cheltuieli angajator cu asigurari sociale de pensii pentru angajatii cu contract


individual de munca in procent de 20,8%
- cheltuieli angajator cu ajutor de somaj in procent de 0,5%

38.392,00 lei
925,00 lei

- cheltuieli angajator cu asigurari de sanatate calculate atat la angajatii cu


contract de munca cat si la alte categorii de salarii, comisii de examinare
in procent de 5,2% (anexa nr. 11)

15.046,00 lei

- alte cheltuieli privind asigurarile sociale (ajutoare materiale anexa nr. 5) in suma
de 2.815,27 lei
7

- cheltuieli privind cotizatiile datorate (anexa nr. 3)


- cheltuieli privind amenzi, penalitati

20.100,00 lei
45,00 lei

- cheltuieli cu amortizari mijloace fixe

4.090,92 lei

Expertiza contabila consemneaza de asemenea, in capitolul Mod de gestionarea a


fondurilor , cheltuieli cu investitiile efectuate la imobilul existent, in cuantum de 25.634,75
lei, anexa nr. 12, constand in :
- piese de mobilier (birouri, masa consiliu, dulapuri arhive, cuier hol, scaune, etc) in
cuantum de 4.716,52 lei;
- cheltuieli prestari servicii efectuate de SC Costy-Construct SRL Galati, in
cuantum de 7.000,00 lei conform facturilor nr. 1/23.06.2010, nr.2/27.07.2010, conform
devizului de lucrari anexat ;
- cheltuieli reparatii conform deviz lucrari executate de SC Cristerm SRL Galati, in
cuantum de 3.740,46 lei;
- cheltuieli cu tamplarie de aluminiu in cuantum de 3.499,01 lei;
- cheltuieli cu materiale de constructii (var, ciment, baghete, faianta, gresie, etc), in
cuantum de 1.669,11 lei;
- cheltuieli cu parchet din lemn,in cuantum de 3.166,10 lei;
- cheltuieli cu obiecte sanitare in cuantum de 1.830,55 lei
S-a consemnat de catre expertiza, existenta deciziei nr.15 din anul 2010 aprobata de
decanul Baroului Galati privind aceste modernizari ale imobilului existent.
Intre Baroul Galati si Casa de Asigurari a Avocatilor filiala Galati s-a incheiat si un
contract de asociere

in participatiune nr.10 din 01.05.2010, prin care s-a stabilit ca

modernizarile efectuate la acest

imobil situat in str. Saturn nr.10 apartinand Casei

de

Asigurari sa fie suportate de Baroul Galati revenindu-i acestuia 57% din valoarea imobilului.

Cu privire la asistenta judiciara din oficiu

Fiecare Barou organizeaza Registrul de asistenta judiciara in care sunt inscrisi avocatii
ce pot fi desemnati pentru acordarea asistentei judiciare si a asistentei extrajudiciare. Pentru
inscrierea in acest registru, avocatii depun o cerere la baroul din care fac parte, urmand ca
inscrierea avocatului in registru sa se efectueze in baza deciziei Consiliului Baroului, prin
Hotararea nr.71/03.04.2009, infiinteaza la nivelui Baroului Galati Serviciul de Asistenta
Judiciara (SAJ), in conformitate cu dispozitiile Legii nr.51/1995, Legii 193/2008 pentru
aprobarea O.U.G.51/2008 privind ajutorul public judiciar.

Conform Legii profesiei de avocat nr.51/1995 actualizata si republicata, Baroul


inregistreaza servicii de asistenta judiciara legala din oficiu in cauze penale - cu Tribunalul
Galati si Curtea de Apel Galati. Expertiza consemneaza in acest sens urmatoarele:
-

in anul 2010 suma serviciilor de asistenta judiciara catre Tribunalul Galati si

Curtea de Apel Galati (oficii), servicii facturate si incasate prin banca, reprezinta 794.665 lei,
din care:
- de la Tribunalul Galati, suma de 660.665 lei; (anexa nr. 13)
- de la Curtea de Apel Galati, suma de 134.000 lei.(anexa nr. 14).
Baroul Galati avanseaza onorariile cuvenite din surse proprii si colecteaza cu
intarziere banii alocati de la bugetul de stat pentru aceste activitati, prin intermediul
Ministerului de Justitie/ Tribunalul Galati/ Curtea de Apel Galati. In anul 2010 au fost
centralizate un numar de 6462 decontari a apararilor din oficiu.
Aceste servicii sunt inregistrate intr-un cont distinct 462 creditori . Din acest cont,
conform situatiilor lunare de asistenta juridica intocmite de secretariatul baroului, utilizand o
aplicatie-program, avocatii care au fost delegati sa sustina prestatia avocatiala sunt
remunerati.
Cuantumul sumelor achitate la capitolul oficii este de 762.820 lei, diferenta dintre
suma incasata si cea achitata in anul 2010 catre avocati, ramand in sold, urmand a fi achitata
in cursul anului 2011 (794.665-762.820=31.845 lei).
Exemplificam luna septembrie 2010, ca mod de calcul (anexa nr. 15).
Expertiza a identificat in contabilitatea Baroului viramente repetate de sume de bani
catre Casa de Asigurari a Avocatilor filiala Galati, in cuantum de 126.741lei, o parte din sume
fiind restituite periodic. Serviciul de contabilitate a justificat ca aceste plati se fac cu scop de
imprumut pentru CAA filiala Galati pana in momentul echilibrarii balantei de incasari-plati a
acesteia:
- contracte imprumut din 21.01.2010

28700 lei

- contract imprumut din 17.02.2010

45000 lei

- contract imprumut din 18.02.2010

35000 lei

- contract imprumut din 06.04.2010

18041 lei

Obiectiv nr.3 Verificarea exactitatii si realitatii inregistrarilor in evidente,stabilirea corecta


si indeplinirea integrala a obligatiilor financiare si fiscale
9

Cu privire la modul de constituire si achitare integrala a obligatiilor financiare si


fiscale pentru anul 2010, expertiza consemneaza urmatoarele:
Obligatiile angajatorului pentru salariatii cu contract individual de munca si alte
categorii de salariati (vezi anexa nr. 11), catre :

Bugetul Asigurarilor Sociale de Pensii

- obligatie constituita si virata integral in procent de 20,8%, reprezentand contributia


societatii la fondul de pensii, conform legii pensiilor de stat, in cuantum de 38.392 lei ;
- obligatie constituita si virata integral in procent de 0,15%, reprezentand contributia
la fond de accidente de munca si boli profesionale, in cuantum de 273,00 lei;

Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate

- obligatie constituita si virata integral in procent de 5,2%,reprezentand contributia


societatii la sanatate, conform legii sanatatii, in cuantum de 15.046,00 lei;
- obligatie constituita si virata integral in procent de 0,85%, reprezentand contributia
pentru concedii si indemnizatii medicale, in cuantum de 1.568,00 lei ;

Bugetul de Ajutor de Somaj

- obligatie constituita si virata integral in procent de 0,5%, reprezentand contributia


societatii la fondul de somaj, conform legii somajului, in cuantum de 925,00 lei;
- obligatie consituita si virata integral in procent de 0,25%, reprezentand fond de
garantare pentru plata creantelor salariale, in cuantum de 459,00 lei;
Total obligatii angajator calculate si virate, sunt in cuantum de 56.663 lei.
Obligatiile angajatului, retinute pe statul de plata lunar (vezi anexa nr. 11) au fost
calculate corect si virate catre bugetele beneficiare, in cuantum de 74.322 lei dupa cum
urmeaza:

Bugetul Asigurarilor Sociale de Pensii

- obligatie constituita si virata integral in procent de 10,5%,reprezentand contributia


angajatului la pensia suplimentara, in cuantum de 19.371,00 lei;

Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate

- obligatie constituita si virata integral in procent de 5,5%,reprezentand contributia


angajatului la fond sanatate,in cuantum de 15.931,00 lei;

Bugetul de Ajutor de Somaj

10

- obligatie constituita si virata integral in procent de 0,5%,contributia angajatului la


ajutor somaj, in cuantum de 917,00 lei;

Bugetul de Stat

- obligatie constituita si virata integral in procent de 16% reprezentand impozit pe


salarii,in cuantum de 38.103,00 lei;

CAPITOLUL III

CONCLUZII

Pe baza constatarilor proprii consemnate mai sus, la obiectivele stabilite expertizei,


prezentam beneficiarilor raportului concluzii si propuneri de analiza si decizie.
Entitatea a condus evidenta contabila in partida dubla, reflectand atat veniturile cat si
cheltuielile pentru activitatea fara scop patrimonial.
Expertiza a prelucrat datele la care a avut acces, ajungand la concluziile ce urmeaza a
fi expuse in prezentul raport.
Mentionam ca nu am avut acces la: actele statutare ale baroului, la mapa de hotarari si
decizii a acestuia. De asemenea, expertiza a urmarit acuratetea si corectitudinea inregistrarii
documentelor cu caracter financiar-contabil, respectarea legilor, regulamentelor si
instructiunilor aplicate.
De remarcat ca expertiza nu a retinut aspecte de natura sa fi adus prejudicii
economico-financiare din activitatea de baza a Baroului si consideram ca gestionarea de
depozite bancare, a fost una benefica, veniturile din dobanzi insumand 14.682,52 lei in anul
2010.
Cu privire la respectarea Regulamentului de Casa, expertiza recomanda urmatoarele :
-

Inregistrarea operativa a incasarilor si platilor in numerar efectuate prin

caseria Baroului de avocati Galati, pe baza documentelor justificative, in Registrul de Casa,


si expertul propune ca incasarile zilnice sa fie depuse in contul curent in ziua urmatoare.
-

Registrul de casa se intocmeste in doua exemplare de casierul unitatii sau

de alta persoana imputernicita,se semneaza de catre casier pentru inregistrarea operatiunilor


efectuate,si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru

11

primirea exemplarului 2 si actelor justificative anexate . Primul exemplar se arhiveaza la


caseria baroului.
-

Sa se faca periodic verificarea faptica a numerarului la caseria Baroului si

punerea de acord cu soldul scriptic din evidenta contabila.


La propunerea expertului, in ziua de 19 august 2011, s-a emis o decizie prin care s-a
constituit o Comisie de inventariere a numerarului existent pentru stabilirea soldului de casa la
sfarsitul zilei. Soldul stabilit a fost in suma de 28.57 lei. In urma valorificarii acestui inventar
soldul faptic corespunde cu soldul scriptic.
Consideram necesar ca pentru cheltuielile mari sa se intocmesca, in prealabil nota de
necesitate , in care sa se justifice necesitatea aprovizionarii sau prestarii serviciilor, nota ce
va fi aprobata de persoanele desemnate pentru viza de control preventiv (decan, contabil sef)
asa cum s-a procedat si pana acum. De asemenea sa se organizeze licitatii, evitandu-se astfel
orice fel de suspiciune cu privire la intinderea costurilor, precum si obtinerea de garantii la
receptia livrarilor, respectiv prestatiilor de servicii. De asemenea, contabilul sef prin
personalul de executie, sa prezinte periodic conducerii Baroului, propuneri privind analiza
contractelor in derulare pentru a se evita astfel cheltuielile nejustificate.
Expertiza mentioneaza de asemenea, ca nu in toate cazurile o parte din avocati sau
stagiari isi achita in mod regulat cotizatiile, astfel in aceasta situatie, reflectarea in debit mai
intai a datoriei si apoi in credit a platii ar solda un mare numar de debitori, dar expertiza
precizeaza ca numai astfel ar exista posibilitatea ca organul de conducere al baroului sa poata
aplica prevederile statutului cu privire la neplata cotizatiei. Astfel, reflectarea numai a
incasarilor din cotizatii fara sa existe posibilitatea compararii obligatiilor datorate din
acestea, conduc la imposibilitatea construirii unui buget bazat pe date certe.
In ceea ce priveste controlul financiar intern sau audit intern al Baroului, expertiza
consemneaza inexistenta unui raport in Comisia de Cenzori a unui membru care sa fie
absolvent de studii economice, adica a unui expert contabil. Consideram necesar acest
specialist economic ca membru al comisiei de cenzori, care prin rapoartele intocmite periodic
ar semnala eventualele erori sau prejudicii financiar-contabile aduse in administrarea si
gestionarea patrimoniului baroului. O parte din atributiile Comisiei de Cenzori sunt:
- verifica daca bilanturile contabile si raportarile fiscale periodice sunt legal intocmite
si in concordanta cu registrele de evidenta contabile tinute de Departamentul Economic;
- verifica periodic cel putin o data pe trimestru

modul in care este gestionat

patrimoniul Baroului;
- verifica cel putin o data pe luna si pe neasteptate modul in care este tinut Registrul de
Casa si sunt gestionate resursele banesti;
12

- verifica cel putin o data pe trimestru modul in care sunt realizate creantele Baroului
precum si concoradanta si efectuarea cheltuielilor potrivit destinatiei aprobate de organele
profesiei;
- verifica si propune masurile necesare tinerii evidentei contabile;
- formuleaza si inainteaza propunerile Decanului vizand cresterea eficientei si a
sigurantei resurselor financiare.
In acelasi context, Consiliul Baroului raspunde de proiectarea, implementarea si
mentinerea unui control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea adecvata a situatiilor
financiare care sa nu contina abateri, denaturari semnificative, datorate fraudei sau erorii,
selectarea si aplicarea politicilor contabile adecvate, elaborarea unor estimari contabile
rezonabile in circumstantele date.

Expert Contabil,
Ec. Damian Zoita.

13

S-ar putea să vă placă și