Sunteți pe pagina 1din 2

Direc ia General a Finan elor Publice Arge

B-dul. Republicii nr. 118


Pitesti, jud. Arges
Tel : 0248/211511 int. 3346
Email: Asistenta.AG@mfinante.ro

N ATEN IA PERSOANELOR IMPOZABILE


NREGISTRATE N SCOPURI DE TVA

* referitor la depunerea formularului (300) Decont de tax pe valoarea ad ugat


ncepnd cu declararea obliga iilor fiscale privind TVA aferente lunii ianuarie 2012
prin O.M.F.P. nr. 3665/22.12.2011 publicat n M.O. nr. 1/03.01.2012 se aprob modelul i
con inutul formularului (300) "Decont de tax pe valoarea ad ugat " n completarea c ruia
semnal m urm toarele nout i :
Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care efectueaz n perioada de
raportare numai opera iuni n interiorul rii pot opta pentru completarea formularului de
decont simplificat, prin bifarea c su ei corespunz toare din programul de asisten pus la
dispozi ie pe pagina de internet a Agen iei Na ionale de Administrare Fiscal .

Sec iunea Taxa pe valoarea ad ugat colectat :


se elimin rndul 7.1.1 Achizi ii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul
este obligat la plata TVA (taxare invers ), iar prestatorul este nregistrat n scopuri de TVA n
statul membru din care efectueaz prestarea de servicii;
rndul 13 Livr ri de bunuri i prest ri de servicii scutite cu drept de deducere, altele
dect cele de la rd. 1 - 3, i opera iuni supuse m surilor de simplificare s-a defalcat n :
rndul 13 Livr ri de bunuri i prest ri de servicii supuse m surilor de simplificare
(taxare invers ) unde se nscriu informa iile privind baza de impozitare pentru
livr rile/prest rile efectuate, pentru care furnizorii/prestatorii aplic m surile
de simplificare prev zute la art. 160 din Codul fiscal, pentru opera iuni a c ror
exigibilitate intervine n perioada de raportare sau n perioade fiscale
anterioare;
rndul 14 Livr ri de bunuri i prest ri de servicii scutite cu drept de deducere,
altele dect cele de la rd. 1 3;
se introduce rndul 17.1 Livr ri de bunuri i/sau prest ri de servicii taxabile efectuate
n interiorul rii pentru care au fost emise facturi c tre persoane nregistrate n scopuri de TVA n
Romnia unde se nscriu :
- informa iile preluate din jurnalul de vnz ri, pentru opera iuni a c ror exigibilitate intervine
n perioada de raportare, privind baza de impozitare i taxa pe valoarea ad ugat colectat
aferent tuturor livr rilor de bunuri/prest rilor de servicii taxabile efectuate n interiorul rii
pentru care au fost emise facturi c tre persoane nregistrate n scopuri de TVA n
Romnia.
Cuantumul sumelor nscrise la rndul 17.1 poate fi mai mic sau egal cu cel nscris la
rndul 17 Total tax colectat .

www.finantearges.ro

Sec iunea Taxa pe valoarea ad ugat deductibil :


se elimin rndul 19.1.1 Achizi ii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul
este obligat la plata TVA (taxare invers ), iar prestatorul este nregistrat n scopuri de TVA n
statul membru din care efectueaz prestarea de servicii;
se introduce rndul 25 Achizi ii de bunuri i servicii supuse m surilor de simplificare
pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA (taxare invers ) unde se nscriu :
- informa iile preluate din jurnalul de cump r ri, privind baza de impozitare i taxa
deductibil pentru achizi iile de bunuri i de servicii, a c ror exigibilitate intervine n perioada de
raportare, de c tre beneficiarii care aplic m surile de simplificare prev zute la art. 160 din
Codul fiscal.
se introduce rndul 27.1 Achizi ii de bunuri i/sau servicii taxabile din interiorul rii
pentru care au fost primite facturi de la persoane nregistrate n scopuri de TVA n Romnia
unde se nscriu :
- informa iile preluate din jurnalul de cump r ri, pentru opera iuni a c ror exigibilitate
intervine n perioada de raportare, privind baza de impozitare i taxa pe valoarea ad ugat
deductibil aferent tuturor achizi iilor de bunuri/prest rilor de servicii taxabile din interiorul
rii pentru care au fost primite facturi de la persoane nregistrate n scopuri de TVA n
Romnia.

Dup Sec iunea "Regulariz ri conform art. 1473 din Codul fiscal" se

introduce men iunea :

A i efectuat opera iuni cu cereale i plante tehnice pentru care se aplic taxarea invers
n conformitate cu prevederile art. 160 din Codul fiscal, a c ror exigibilitate intervine n perioada
de raportare?

ATEN IE :
* la rndul 18 - se nscriu acelea i informa ii declarate la rndul 5.

* la rndul 18.1 - se nscriu acelea i informa ii declarate la rndul 5.1.


* la rndul 19 - se nscriu acelea i informa ii declarate la rndul 6.
* la rndul 20 - se nscriu acelea i informa ii declarate la rndul 7.
* la rndul 20.1 - se nscriu acelea i informa ii declarate la rndul 7.1.
* la rndul 21 - se nscriu acelea i informa ii declarate la rndul 8.
* pentru achizi iile de bunuri/servicii supuse m surilor de simplificare pentru care beneficiarul
este obligat la plata TVA (taxare invers 4426 = 4427) beneficiarii nscriu acelea i informa ii referitoare la
baza de impozitare i TVA aferent deductibil /colectat att la rndul 12, ct i la rndul 25 din
Decontul de TVA;
* pentru livr rile de bunuri i prest ri de servicii supuse m surilor de simplificare (taxare invers )
furnizorii nscriu numai informa iile referitoare la baza de impozitare la rndul 13 din Decontul de TVA;
Formularul Decont de TVA se depune la organul fiscal competent n format PDF, cu fi ier XML
ata at, pe suport CD, nso it de formatul hrtie, semnat i tampilat, sau se transmite prin mijloace
electronice de transmitere la distan , potrivit legii.
La data intr rii n vigoare a prezentului ordin se abrog Ordinul pre edintelui Agen iei Na ionale
de Administrare Fiscal nr. 183/2011 pentru aprobarea modelului i con inutului formularului (300)
"Decont de tax pe valoarea ad ugat ", publicat n M.O. nr. 91/04.02.2011.
Potrivit art. 219 alin. (1) lit. b) din Codul de procedur fiscal nedepunerea formularului (300)
"Decont de TVA" constituie contraven ie i se sanc ioneaz cu amend , astfel :
- de la 500 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice,
- de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice.
Director executiv adjunct AMAVS,
Dr. Ec. Marin urlea

www.finantearges.ro

Camelia Firu/ cons. sup. BMAC/ 30.01.2012

S-ar putea să vă placă și