Sunteți pe pagina 1din 7

Expertizacontabila

1. Elaboratiunexempluipotetic de litigiuprivindlipsa din gestiune. In bazaacestuiexempluintocmitiunraport de expertizacontabilajudiciara, respectandStandardul professional nr. 35. Cerinte a! formulatilitigiul" b! elaboratiraportul de expertizacontabilajudiciara c! descrietiproceduracontrolului de calitateasupraraportului de expertizacontabilajudiciara.

a! #ormulatilitigiul Ion $espa, domiciliat in Iasi, stradaStejar, numarul %, bloc SC13, scara &, apartament ', judetul Iasi, in calitate de contestator, nu este de acord cu deciziaConsiliului de &dministratie al S.C. (&S&)&(I& *)+, S.).-. ). 15/013/', 23033%'3'441 cu sediul in Iasi, strada5ovila,acuret, numerele '67,privindimputarealipsei din gestiunerezultate in urmainventarului din perioada 47.4/.'41' 6 13.4/.'41'. -ipsa din gestiuneesteevaluata la suma de /.314 ).8. $ecizia de imputareestenominala, la adresalui Ion $espa in calitate de gestionar. Ion $espaesteangajatpeperioadanedetermina al S.C. (&)&(I& *)+, S.).-. in functia de gestionardepozit din data de 1'.43.'411. Inventarul a avutloc in perioada 47.4/.'41' 6 13.45.'41' cu scopulpreluariigestiunii de catre5i9ai)osu, angajatpeperioadanedeterminata al S.C. (&)&(I& *)+, S.).-. incepand cu data de 43.4/.'41', in functia de sefdepozit :functieinexistenta in organigramaintreprinderiipana la data de 43.4/.'41'!. Ion $espasesizeazatribunalul cu privire la urmatoarelenereguli 6 nu exista o decizie a administratoruluiprivindnumireacomisie de inventariere" 6 nu a fostopritfluxul de marfapeperioadainventarului :in aceastaperioadaefectuandu6se 5 receptiisi '1 de livrari!" 6 existauproduseneetic9etate, ale carorcaracteristici nu eraucunoscute" 6 unul din membriicomisiei de inventariere a intrat in concediu medical in perioadainventarierii :incepand cu data de 11.4/.'41' sipanape data 17.4/.'41'!, iarpersoanaca l6a inlocuit nu a fostnumitaprindecizie a administratorului. Ion $espa solicita restituirea sumei imputate. ,entrurezolvareaacestuicaz s6a dispusproba de expertizacontabilajudiciara.

b! Elaboratiraportul de expertizacontabilajudiciara RAPORT DE EXPERTIZA CONTABILA JUDICIARA Capitolul I INTRODUCERE

Subsemnata .lan &ndreea, domiciliata in Iasi, Str. Stejar, nr. 31, posesoare a carnetului de expert contabil nr. '.143, ;nscrisa ;n <&(-.+-C.),+-+I E=,E)>I-.) C.8<&(I-I ?I C.8<&(I-I-.)&+<.)I@&>I $I8 ).5A8I& :CECC&)!, ;n SecBiunea I, poziBia147, am fost numit prin inc9eierea din 4/.41.'41', expert contabil in $osarul nr. '31133''3'41' de la <ribunalul Iasi, 5un. Iasi. ,CrBile implicate;n proces sunt 1. Ion $espa, domiciliat in Iasi, stradaStejar, numarul %, bloc SC13, scara &, apartament ', judetul Iasi, in calitate de contestator " '. S.C. (&S&)&(I& *)+, S.).-. ). 15/013/', 23033%'3'441 cu sediul in Iasi, strada5ovila,acuret, numerele '67, in calitate de intimate. ImprejurCrile Di circumstanBele ;n care a luat naDtere litigiul sunt legate de emiterea deciziei de imputare nr. 57317.4/.'41' de catre S.C. (&S&)&(I& *)+, S.).-., pe ca Ion $espa o contestacafiindneintemeiatasisolicitarestituireasumelorimputate. ,entru rezolvarea acestei cauze s6a dispus proba cu expertiza contabilC, cCreia i s6au fixat urmCtoarele obiective .biectivul nr. 1 Sa se stabileasca daca lipsa din gestiune este calculata corespunzator" .biectivul nr. ' Sa se stabileasca daca comisia de inventariere a fost desemnata corespunzator" .biectivul nr. 3 Sa se stabileasca daca procesul de inventarierea bunurilor s6a efectuat in bune conditii" -ucrCrile expertizei contabile s6au efectuat ;n perioada 14.41.'41' E 15.14.'41' la sediul social al S.C. (&S&)&(I& *)+, S.).-. ). 15/013/', 23033%'3'441 situat in 5un. Iasi, strada5ovila,acuret, numerele '67. 5aterialul documentar care a stat la baza efectuCrii expertizei constC ;nurmatoarele documente 6 $eciziei de imputare nr. 57317.4/.'41'" 6 6 6 6 #isa cont 301 pe gestiuni" (alanta contabila la 31.45.'41' si 34.4/.'41'" #acturi intrari3iesiri marfa in perioada 47.4/.'41' 6 13.45.'41'" ,rocedurile privind inventarierea aprobate de administrator"

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

,rocesul verbal privindrezultateleinventarierii" -ista de inventariere" $eclaratiescrisa a gestionarului" )egistrulEinventar" Situatia analitica a marfurilor in stoc" Certificat de concediu medical seria CC5&( nr. 70'1%75" -egeacontabilitatii nr. %'31111, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare" .rdinulministruluifinantelorpublice nr. '%/13'441 pentruaprobarea8ormelorprivindorganizareasiefectuareainventarieriielementelor de naturaactivelor, datoriilorsicapitalurilorproprii" .rdinulministruluifinantelorpublice nr. 34553'441 pentruaprobarea)eglementarilorcontabileconforme cu directiveleeuropene, cu modificarilesicompletarileulterioare" .rdinulministruluifinantelorpublice nr. 351'3'44% privinddocumentelefinanciar6 contabile, cu completarileulterioare.

)edactarea prezentului raport de expertizC contabilC s6a fCcut ;n perioada41.14.'41' E 15.14.'41' In cauza acestui dosar nu s6au efectuat alte expertize contabile si nu s6au folosit lucrarile altor experti. Conform Codului de procedura civila referitor la experti, am citat partile implicate in proces prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire :atasate drept anexa 1 si anexa '!. -a intalnirea cu partile din data de 1/.41.'41', ora 11 in incinta sediului S.C. (&S&)&(I& *)+, S.).-. situat in 5un. Iasi, strada5ovila,acuret, numerele '67 au participatambeleparti implicate. 5entionezca la intalnirea cu partile nu s6au ridicatalteproblemedecatceleaflate in dosar, fiecare parte sustinand punctual sau de vedere. $ata pentru depunerea prezentului raport de expertizC contabilC a fost fixatC la datade 10.14.'41'. Capitolul II DESFURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiecti ul nr! "# Sa se stabileasca daca lipsa din gestiune este calculata corespunzator ,entru a rCspunde la obiectivul nr. 1 s6au examinat urmCtoarele documente 6 $eciziei de imputare nr. 57317.4/.'41'" 6 6 6 6 6 6 6 #isa cont 301 pe gestiuni" (alanta contabila la 31.45.'41' si 34.4/.'41'" Situatia analitica a marfurilor in stoc" ,rocesul verbal privindrezultateleinventarierii " -ista de inventariere" )egistrul E inventar" -egeacontabilitatii nr. %'31111, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare"

6 6

.rdinulministruluifinantelorpublice nr. '%/13'441 pentruaprobarea8ormelorprivindorganizareasiefectuareainventarieriielementelor de naturaactivelor, datoriilorsicapitalurilorproprii" .rdinulministruluifinantelorpublice nr. 34553'441 pentruaprobarea)eglementarilorcontabileconforme cu directiveleeuropene, cu modificarilesicompletarileulterioare"

In conformitate cu documentele expertizate, s6au verificat diferentele existente intre stocul scriptic rezultat din fisa de cont 301 pe gestiuni, balanta contabila, situatia analitica a marfurilor in stoc E pe de o parte, si stocul faptic E pe de alta parte. Stocul faptic a fost calculat pe baza listei de inventariere si a registrului Einventar. In acest sens formulez, la obiectivul nr. 1, urmCtorul rCspuns din documentele expertizate s6a ajuns la concluzia ca lipsa din gestiune a fost calculata corespunzator, conform diferentei dintre stocul faptic si stocul scriptic si tinandu6se cont de costul de ac9izitie a bunurilor :pretul de cumpararepracticatpepiata, la care se adauga <F&, c9eltuielile de transport!.Calculul este urmatorul Stoc scriptic Stoc faptic $iferenta ,ret de cumparare <F& C9eltuieli de transport <otal valoare imputata 34'.7%1 ).8 '10.'5/ ).8 5.'33 ).8 7.130 ).8 1.1%7 ).8 '/1 ).8 /.314 ).8.

Obiecti ul nr! $# Sa se stabileasca daca comisia de inventariere a fost desemnata corespunzator ,entru a rCspunde la obiectivul nr. ' s6au examinat urmCtoarele documente 6 ,rocedurile privind inventarierea aprobate de administrator" 6 Certificat de concediu medical seria CC5&( nr. 70'1%75" 6 .rdinulministruluifinantelorpublice nr. '%/13'441 pentruaprobarea8ormelorprivindorganizareasiefectuareainventarieriielementelor de naturaactivelor, datoriilorsicapitalurilorproprii" 6 .rdinulministruluifinantelorpublice nr. 351'3'44% privinddocumentelefinanciar6 contabile, cu completarileulterioare. ,entru a rCspunde la acest obiectiv s6au expertizat documentele emise de administrator si cadrul legislativ de reglementare, din care rezultC cC nu au fost intocmite si avizate de administrator decizia a administratoruluiprivindnumireacomisie de inventarieresinicideciziaadministratorului

de inlocuire a membruluicomisieaflat in concediu fostdesemnatacorespunzatorcomisia de inventariere.

de

boala.)ezultaastfelca

nu

Obiecti ul nr! %#Sa se stabileasca daca procesul de inventariere a bunurilor s6a efectuat in bune conditii" ,entru a rCspunde la obiectivul nr. 3 s6au examinat urmCtoarele documente 6 ,rocedurile privind inventarierea aprobate de administrator" 6 6 6 6 6 6 6 6 6 #acturi intrari3iesiri marfa in perioada 47.4/.'41' 6 13.45.'41'" ,rocesul verbal privindrezultateleinventarierii " -ista de inventariere" $eclaratiescrisa a gestionarului" )egistrul E inventar" -egeacontabilitatii nr. %'31111, republicata, cu modificarilesicompletarileulterioare" .rdinulministruluifinantelorpublice nr. '%/13'441 pentruaprobarea8ormelorprivindorganizareasiefectuareainventarieriielementelor de naturaactivelor, datoriilorsicapitalurilorproprii" .rdinulministruluifinantelorpublice nr. 34553'441 pentruaprobarea)eglementarilorcontabileconforme cu directiveleeuropene, cu modificarilesicompletarileulterioare" .rdinulministruluifinantelorpublice nr. 351'3'44% privinddocumentelefinanciar6 contabile, cu completarileulterioare.

,entru a rCspunde la acest obiectiv s6au expertizat documentele interne de unde rezulta ca ele au fost intocmite conform prevederilor legale dupa cum urmeaza $eciziaprivindorganizareainventariereiiintocmitaconf.pct. / din .5#, '%/13'441"$eclaratiescrisa a gestionaruluiintocmitaconf. ,ct % a! din .5#, '%/13'441"-ista de inventariereintocmita conf. .5#, nr 351'3'44%",rocesul verbal privindrezultateleinventarieriiintocmit conf. ,untelor 7',73 din .5#, '%/13'441")egistrul 6 inventarintocmitconfpunctelor 37,77 si 75 din .5#, '%/13'441 precumsi pct. '' din &nexa 1 la .5#, 351'3'44%. Inventarierea a fostefectuataprinscanareaproduselor.,rodusele care nu detineaudetaliite9nice3 etic9ete au fostetic9etateprinconfirmari de la furnizori3 comenzicatrefurnizori de catrereprezentantuldepartamentului de -ogistica participant al comisiei de inventariere. -a data semnarii,rocesului verbal privindrezultateleinventarierii nu au existatproduseneetic9etatesauneluate in calcul la determinareastoculuifaptic. In cadrulinventarierii s6au avut in vedereintrarile 3 iesirile de marfa din perioadarespectiva. $in expertizeleefectuaterezultacaprocesul de inventariere a bunurilor s6a efectuat in bune conditii, respectand prevederile legale. Capitolul III CONCLUZII In conformitate cu examinCrile materialului documentar menBionat ;n introducerea Di cuprinsul prezentului raport de expertizC contabilC, formulez urmCtoarele concluzii la obiectivele fixate acesteia

La obiecti ul nr! "# -ipsa din gestiune a fost calculata corespunzator, conform diferentei dintre stocul faptic si stocul scriptic si tinandu6se cont de costul de ac9izitie a bunurilor :pretul de cumpararepracticatpepiata, la care se adauga <F&, c9eltuielile de transport!. La obiecti ul nr! $#Comisia de inventariere nu a fost desemnata corespunzator deoarece nu au fost intocmite si avizate de administrator decizia a administratoruluiprivindnumireacomisie de inventarieresinicideciziaadministratorului de inlocuire a membruluicomisieaflat in concediu de boala. La obiecti ul nr! %#,rocesul de inventariere a bunurilor s6a efectuat in bune conditii, respectand prevederile legale. Expert contabil .lan &ndreea c! $escrietiproceduracontrolului de calitateasupraraportului de expertizacontabilajudiciara. )eferatul de verificare te9nico E profesionala a raportului de expertizacontabilajudiciaraefectuat de auditorii de calitatevaavea in vedereurmatoarele In cadrul CapitoluluiI INTRODUCERE "& Re'actarea para(ra)ului# Date 'e i'enti)icare a expertului*+ilor& contabil*i&#;n acest paragraf expertul:Bii! contabil:i! trebuie sC se autoidentifice prin nume si prenume, domiciliul stabil, numCrul carnetului de expert contabil Di poziBia ;n <abloul Corpului.Cand ;nsC, pentru efectuarea expertizelor contabile judiciare sunt numiBi atGt experBi contabili din oficiu, cGt Di la recomandarea pCrBilor, ;n paragraftrebuie sC se menBioneze calitatea fiecCrui expert contabil ;n elaborarea expertizei contabile judiciare. $&Re'actarea para(ra)ului# Actul 'e nu,ire al expertului*+ilor& contabil*i&# din acest paragraf trebuie sC rezulte denumirea si data actului de numire al expertului:Bilor! contabil:i!, numCrul dosarului Di pCrBile implicate ;n proces, precum Di calitatea procesualC a pCrBilor. %& Re'actarea para(ra)ului# I,pre-ur.rile /n care a luatna0tere proce1ul -u'iciar# va avea in vedere acBiunea civilC Di3sau plGngereapenalC. )edactarea acestui paragraf trebuie sC fie cGt se poate de sinteticC, respectiv sa contina obiectul dosarului judiciar Dipartea care a solicitat proba cu expertiza contabilC judiciarCadmisC de organul judiciar. 2& Re'actarea para(ra)ului# Obiecti ele expertizei contabile# ;n redactarea acestui paragraf rolul expertului contabil este pasiv, ;ntrucGt nu poate sC modificeformularea obiectivelor organului juridic care a dispus expertiza contabilC. 3&Re'actarea para(ra)ului# Perioa'a 0i locul e)ectu.rii expertizei contabile -u'iciare! $in acest paragraf terbuie sa rezulte distinct perioada Di a locul efectuCrii lucrCrilor de expertizC contabilC ju6 diciarC.-ocul desfCDurCrii expertizei contabile judiciare trebuie sC fie, ;n principiu, locul unde se aflC documentele Di evidenBele contabile supuse expertizCrii. )edactarea acestui paragraf trebuie sC fie cGt mai concisC posibil. 4& Re'actarea para(ra)ului# 5aterialul 'ocu,entar care a 1tat la baza e)ectu.rii expertizei6 va cuprinde materialul documentar de bazC rezultat din obiectul dosarului judiciar ;n care s6a dispus expertiza contabilC si din ansamblul obiectivelor fixate expertizei contabile judiciare. 7& Re'actarea para(ra)ului # Perioa'a re'act.rii raportului 'e expertiz. contabil.! &cest paragraf prevede mentionarea perioadei in care a fost redactat raportul de expertiza contabila si poate fi

completat cu mentiuni privind existenta altor expertize contabile sau alte probleme ridicate3 alte explicatii date de partile interesate in timpulefectuCrii expertizei contabile judiciare. 8& Re'actarea para(ra)ului# Data 'epunerii raportului 'e expertiz. contabil.# va include data la care raportul este depus, cu precizare ca trebuie sC fie cu cel puBin 5 zile ;nainte de termenul anuntat pentru judecatC. In cadrul Capitolului IIDE9:;<URAREA EXPERTIZEI CONTABILE# se va urmari reluarea formulCrii fiecCrui obiectiv din capitolul I"menBionarea materialului documentar analitic expertizat,pecare se fundamenteazC concluzia laobiectivul formulat"formularea rCspunsului clar, concis si fCrC ambiguitCBi la obiectivul formulat. In cadrul Capitolului III CONCLUZII se va avea in vedere reluarea formulCrilor clare, concise Di fCrC ambiguitCBi din capitolul II $ES#H?+)&)E& E=,E)<I@EI C.8<&(I-E la fiecare obiectiv fixat expertizei. In cadrul Capitolului I= CO9IDERATIILE PER9ONALE ALE EXPERTULUI *TILOR& CONTABIL*I& va cuprinde un paragraf sau un capitol final ;n care expertul:Bii! contabil:i! poate:pot! face unele consideraBii sau precizCri suplimentare vizavi de obiectivele fixate expertizei contabile, cu precizarea cC acest paragraf sau capitol poate fi introdus numai dacC expertul contabil considerC cC i6ar fi util organului judiciar care a dispus expertiza contabilC. Se va avea in vedere asftel concordanta dintre obiective, constatari si concluzii, respectarea Standardului nr. 35 privind expertiza contabila si respectarea Codului Etic national al profesionistilor contabili.