Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ EXTRAJUDICIARĂ

Capitolul I INTRODUCERE
Paragraful (i)
Subsemnatul, GEORGESCU GEORGE, expert contabil, posesor al carnetului de expert contabil nr. 66
înscris în Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) în
Secțiunea 4
(Dacă sunt mai mulți experți contabili acesta se repetă pentru fiecare)

Paragraful (ii)
În baza contractului nr. 21/26.09.2015 am acceptat misiunea efectuării unei expertize contabile
extrajudiciare pentru S.C. N.C. S.R.L cu sediul social în Timişoara, str. Negru Vodă, nr. 108
înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş cu numărul J25/500/2005 şi
codul de înregistrare fiscală 18715008 şi este reprezentată prin DOBRE MARIUS, în calitate de
Director General (Se menționează denumirea, domiciliul sau sediul social al clientului)
Paragraful (iii)
Împrejurările și circumstanțele care l-au determinat pe client să apeleze la prestația noastră sunt:
HOTARAREA AGA DE A MAJORA CAPITALUL SOCIAL
Paragraful (iv)
Conform art. nr. 2 din contractul nr. 21/26.09.2015 obiectivele fixate prezentei expertize extrajudiciare
sunt:

Obiectivul nr. 1 Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 210 şi 221 din Legea
societăţilor nr. 31/1990 în vederea majorării capitalului de la 200 lei la 25.000 lei;
Obiectivul nr. 2 Stabilirea numărului de părţi sociale ce revin fiecărui asociat după majorare,
precum şi a valorii totale din capitalul subscris vărsat
Obiectivul nr. n ______________________________________
__________________________________________________________________________
Paragraful (v)
Lucrările expertizei contabile s-au efectuat în perioada 27.09.2015 – 20.10.2015 la domiciliul
Timisoara, str Mihnea Voda nr 87
Paragraful (vi)
Materialul documentar care a stat la baza efectuării expertizei constă în:
1. Hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor nr. 1 din 25 septembrie 2015- 2 file;
2. Actul constitutiv – 3 file;
3. Balanţa contabilă la 30.09.2015 – 5 file;
4. Fişa de cont 1068 „Alte rezerve” – 1 fila;
5. Fişa de cont 1012 „Capital subscris vărsat” – 1 filă.
Paragraful (vii)
Redactarea prezentului raport de expertiză contabilă s-a făcut în perioada 21.10.2015-26.10.2015. În
cauză s-au efectuat / nu s-au efectuat alte expertize contabile; s-au utilizat / nu s-au utilizat lucrările altor
experți (tehnici, fiscali etc.).

1
Problemele ridicate de părțile interesate în expertiză și explicațiile date de acestea în timpul efectuării
expertizei sunt:
-
Paragraful (viii)

Data pentru depunerea prezentului raport de expertiză contabilă a fost fixată la 27.10.2015 și prelungită
la - (dacă este cazul)
Capitolul II DESFĂȘURAREA EXPERTIZEI CONTABILE

Obiectivul nr. i (i = 1, n)

Obiectivul nr. 1: Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 210 şi 221 din Legea
societăţilor nr. 31/1990 în vederea majorării capitalului de la 200 lei la 25.000 lei;
Pentru a răspunde la obiectivul (întrebarea) nr. 1 s-au examinat următoarele documente, legi si acte
normative: balanta contabila la 30.09.2015, fisele de cont privind capitalul si rezervele, inclusiv legea
societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si OMFP 1802/2014 reglementari
contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate
Din verificarea documentelor contabile si a balantei de vericiare intocmita la 30.09.2015 am constatat
ca soldul contului 1068 rezerve este creditor in suma de 28.263, 61 lei, constituit din repartizarea profitului
realizat in ex financiar 2013 – 19.622,64 lei si partial din pofitul realizat in exe financ 2014 -8.640,97 lei
Prin hot aga nr. 1 /25.09.2015 s-a decis majorarea capitalului social cu suma de 24.800 lei prin includerea
in capitalul social a rezervelor societatii
Fata de cele prezentate mai sus, consider ca sunt indeplinite conditiile prevazute de articolele 210 si
221 din legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile uleterioare pt a majora cap
social subscris varsat de la 200 lei la 25.000 lei din rezervele societatii

Obiectivul 2. Stabilirea numărului de părţi sociale ce revin fiecărui asociat după majorare,
precum şi a valorii totale din capitalul subscris vărsat.
Pentru a raspunde la obiectivul nr.2 am examinat Actul constitutiv al societatii si fisa contului 1012
Capital subscris varsat conform carora capitalul subscris si varsat inainte de majorare este de 200 lei , divizat
in 20 parti sociale a 10 lei fiecare , detinut de 2 asociati dupa cum urmeaza.
- ANDREI MIHAELA deţine 50 % din capitalul social total, respectiv 10 părţi sociale cu
valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei;
- IONESCU BOGDAN deţine 50 % din capitalul social total, respectiv 10 părţi sociale cu
valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 100 lei;
Ca urmare a includerii in capitalul entitatii economice a sumei de 24.800 lei din rezervele detinute si
inregistrate in contul 1068 Alte rezerve, capitalul subscris varsat creste la 25.000 lei.
Dupa majorare capitalul subscris varsat va fi format din 2,500 parti sociale , fiecare avand valoarea nominala
de 10 lei si divizat intre cei doi asociati astfel.
- ANDREI MIHAELA deţine 50 % din capitalul social total, respectiv 1.250 lei părţi sociale
cu valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 12.500lei;
- IONESCU BOGDAN deţine 50 % din capitalul social total, respectiv 1.250 lei părţi sociale cu
valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 12.500 lei;

2
Capitolul III CONCLUZII

În conformitate cu examinările materialului documentar menționat în introducerea și cuprinsul


prezentului raport de expertiză, formulăm următoarele concluzii (răspunsuri) la obiectivele (întrebările) fixate
acesteia:

Obiectivul nr. 1 Consider ca sunt indeplinite conditiile prevazute de articolele 210 si 221 din legea
societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile uleterioare pt a majora cap social subscris
varsat de la 200 lei la 25.000 lei din rezervele societatii.

Obiectivul nr. 2 Dupa majorare capitalul subscris varsat va fi format din 2,500 parti sociale , fiecare
avand valoarea nominala de 10 lei si divizat intre cei doi asociati astfel.
- ANDREI MIHAELA deţine 50 % din capitalul social total, respectiv 1.250 lei părţi sociale
cu valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 12.500lei;
- IONESCU BOGDAN deţine 50 % din capitalul social total, respectiv 1.250 lei părţi sociale cu
valoarea nominală de 10 lei, în valoare totală de 12.500 lei;
Expert(ți) contabil(i):
Chiran Elena
Prezentul raport a fost intocmit in 2 exemplare si contine 3 file

Bucuresti
Aprilie 2018