Sunteți pe pagina 1din 24

UNIVERSITATEA PETRE ANDREI IASI FACULTATEA DE ECONOMIE MASTER "Audit i management financiar-contabil" AN II

Pnzariu (Cojocaru) Carmen IAI, 2012

RAPORT DE AUDIT FINANCIAR PE ANUL 2011 LA S.C. EXEMPLU S.A.

2011
2

SC AUDITOR SRL Capital social: 6.590 lei ORC : J16/47/1997 CUI: 92567505

S.C. EXEMPLU S.A.

RAPORT DE AUDIT Am auditat situatiile financiare ale SC EXEMPLU S.A. formate din: bilant, contul de profit si pierdere, situaia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale la data de 31.12.2011, intocmite in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. Conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991R, conducerea este responsabila pentru intocmirea si prezentarea fidela a acestor situatii financiare in conformitate cu Reglementarile contabile aplicabile. Aceasta responsabilitate include: proiectarea, implementarea si mentinerea unui sistem de control intern adecvat pentru intocmirea si prezentarea fidela a unor situatii financiare care sa nu contina anomalii semnificative, datorate erorilor sau fraudei; selectarea si aplicarea de politici contabile adecvate; si realizarea de estimari contabile rezonabile pentru circumstantele existente. Responsabilitatea noastra este de a exprima o opinie cu privire la aceste situatii financiare in baza auditului efectuat. Am efectuat auditul in conformitate cu Standardele Internationale de Audit. Aceste standarde cer ca noi sa ne conformam
3

cerintelor etice, sa planificam si sa realizam auditul in vederea obtinerii unei asigurari rezonabile ca situatiile financiare nu contin anomalii semnificative. Un audit implica aplicarea de proceduri pentru obtinerea probelor de audit referitoare la sume si alte informatii publicate in situatiile financiare. Procedurile de audit selectate depind de rationamentul profesional al auditorului, inclusiv evaluarea riscurilor ca situatiile financiare sa prezinte anomalii semnificative datorate erorilor sau fraudei. In respectiva evaluare a riscurilor, auditorul analizeaza sistemul de control intern relevant pentru intocmirea si prezentarea fidela a situatiilor financiare ale societatii, cu scopul de a proiecta proceduri de audit adecvate in circumstantele date, dar nu in scopul exprimarii unei opinii cu privire la eficacitatea sistemului de control intern al societatii. Un audit include de asemenea, evaluarea principiilor contabile folosite si a gradului de rezonabilitate a estimarilor facute de conducerea societatii, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru opinia noastra. In opinia noastra situatiile financiare prezinta o imagine fidela a pozitiei financiare, rezultatelor si fluxurilor de numerar pentru exercitiul incheiat la data de 31.12.2011, in conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, modificat si completat prin OMF 2001/2006 si OMEF 2374/2008, Legea contabilitatii nr.82/1991R cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu OMF 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu Directivele Europene, am examinat informatiile furnizate in cadrul Raportului Administratorilor S.C. EXEMPLU S.A. si a gradului de conformitate a acestuia cu situatiile financiare la data de 31.12.2011. Noi consideram ca Raportul Administratorilor este conform cu situatiile financiare la data de 31.12.2011.

Data raportului: 01.04.2012 Auditor, SC AUDITOR SRL Autorizatie CAFR nr.100/2001


ANEXA I

BILANT ncheiat la 31.12.2011


( lei) Denumirea indicatorului A A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de constituire 1 0 0 Cheltuieli de dezvoltare 2 0 0 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizri 3 9.934 7.774 necorporale Fond comercial 4 0 0 Avansuri si imobilizri necorporale in curs de 5 0 0 executie TOTAL (rd. 01 la 05) 6 9.934 7.774 II. IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si construcii 7 5.643.753 5.467.642 Instalaii tehnice si maini 8 1.348.523 1.105.146 Alte instalaii, utilaje si mobilier 9 292.829 262.110 Avansuri si imobilizri corporale in curs de executie 10 5.386 14.748 TOTAL (rd. 07 la 10) 11 7.290.491 6.849.646 III. IMOBILIZARI FINANCIARE Aciuni deinute la entitile afiliate 12 0 0 mprumuturi acordate entitilor afiliate 13 0 0 Interese de participare 14 0 0 mprumuturi acordate entitilor cu interese de participare 15 0 0 Investiii deinute ca imobilizri 16 1.026.093 5.336.032 Alte mprumuturi 17 400 0 TOTAL (rd.12 la 17) 18 1.026.493 5.336.032 ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.6+11+18) 19 8.326.918 12.193.452 B. ACTIVE CIRCULANTE 1.STOCURI Materii prime si materiale consumabile 20 41.612 135.224 Producia in curs de execuie 21 0 0 Produse finite si mrfuri 22 733.669 711.245 Avansuri pentru cumprri de stocuri 23 0 0 TOTAL (rd. 20 la 23) 24 775.281 846.469 II. CREANTE (Sumele care urmeaza sa fie incasate dupa o perioada mai mare de un an trebuie
5

Nr. rd. B

Sold la 01.01.2011 1 31.12.2011 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4

1 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4.

prezentate separat pentru fiecare element) 1. Creane comerciale 2. Sume de ncasat de la entiti afiliate 3. Sume de ncasat de la entiti cu interese de participare 4. Alte creane 5. Capitalul subscris i nevrsat TOTAL (rd. 25 la 29)

25 26 27 28 29 30

197.402 0 0 7.825 0 205.227

280.114 0 0 58.807 0 338.921

1. 2.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

III. INVESTIII PE TERMEN SCURT Aciuni deinute la entitile afiliate Alte investiii pe termen scurt TOTAL (rd. 31 + 32) IV. CASA SI CONTURI LA BANCI ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd.24+30+33+34) C. CHELTUIELI IN AVANS (471) D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PN LA UN AN mprumuturi din emisiuni de obligaiuni Sume datorate instituiilor de credit Avansuri ncasate in contul comenzilor Datorii comerciale - furnizori Efecte de comer de pltit Sume datorate entitilor afiliate Sume datorate entitilor cu interese de participare Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurrile sociale TOTAL (rd. 37 la 44) ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE (rd. 35+36-45-62) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46-61) G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE NTR-O PERIOAD MAI MARE DE 1 AN mprumuturi din emisiunea de obligaiuni Sume datorate instituiilor de credit Avansuri ncasate in contul comenzilor Datorii comerciale - furnizori Efecte de comer de pltit Sume datorate entitilor afiliate Sume datorate entitilor cu interese de participare Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurrile sociale TOTAL (rd. 48 la 55)
6

31 32 33 34 35 36

0 0 0 9.042.114 10.022.622 9.001

0 0 0 10.031.623 11.217.013 8.565

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

0 0 52.794 454.328 0 0 0 908.346 1.415.468 7.979.893 16.306.811

0 0 56.181 626.626 0 0 0 980.390 1.663.197 8.925.887 21.119.339

48 49 50 51 52 53 54 55 56

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. PROVIZIOANE 1. Provizioane pentru pensii si obligaii similare 2. Provizioane pentru impozite 3. Alte provizioane TOTAL (rd. 57 la 59) 1. VENITURI IN AVANS Subvenii pentru investiii Venituri nregistrate n avans TOTAL (rd. 61+62) J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL 1) capital subscris vrsat 2)capital subscris nevrsat 3)patrimoniul regiei TOTAL (rd. 64 la 66) II. PRIME DE CAPITAL III. REZERVE DIN REEVALUARE IV. REZERVE Rezerve legale Rezerve statutare sau contractuale Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare Alte rezerve TOTAL (rd. 70 la 73) Aciuni proprii Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT() SOLD C SOLD D VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR SOLD C SOLD D Repartizarea profitului (ct.129) CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+76-77+78-79+80-81-82) Patrimoniul public CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)
POPESCU IOAN Semnatura _________________________________ Stampila unitatii

57 58 59 60 61 62 63

0 0 808.280 808.280 0 636.262 636.262

0 0 670.000 670.000 0 636.494 636.494

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
NTOCMIT, Numele, prenumele

2.957.890 0 0 2.957.890 0 1.426.049 591.578 0 0 5.472.963 6.064.541 0 0 0 0 0 5.050.051 0 0 15.498.531 0 15.498.531


POPESCU EMILIA

2.957.890 0 0 2.957.890 0 1.426.049 591.578 0 0 10.605.066 11.196.644 0 0 0 0 0 4.868.756 0 0 20.449.339 0 20.449.339

1. 2. 3. 4.

ADMINISTRATOR, Numele, prenumele

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr. de nregistrare n organismul profesional: Semnatura _________________________________

ANEXA II

CONT DE PROFIT SI PIERDERE ncheiat la 31.12.2011


Nr. crt. 1 Denumirea indicatorului A CIFRA DE AFACERI NET (rd. 2 la 5) Producia vnduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vnzarea mrfurilor (ct. 707) Venituri din dobnzi nregistrate de entitile al cror obiect de activitate l constituie leasing-ul (ct. 766) Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411) Variaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie (ct. 711) SOLD C SOLD D Producia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizate (ct. 721+722) Alte venituri din exploatare (ct. 7417+758) VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+06-07+08+09) a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412) Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) b) Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) (ct. 605-7413) c) Cheltuieli privind mrfurile (ct. 607) Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care: a) Salarii si indemnizatii (ct. 641+642-7414) b) Cheltuieli cu asigurrile si protecia sociala (ct. 645-7415) a) Ajustari de valoare privind imobilizrile corporale si necorporale (rd. 19-20) a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813) a.2) Venituri (ct. 7813) b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 22-23) b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) b.2) Venituri (ct. 754+7814) Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28) Cheltuieli privind prestaiile externe
8

Nr. crt. B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

(lei) Realizari in perioada de raportare 31.12.2010 31.12.2011 1 2 13.753.887 14.206.693 10.242.532 3.511.355 0 0 0 0 23.675 143.179 13.920.741 219.534 62.569 1.146.117 2.268.426 2.651.654 2.003.899 647.755 485.856 485.856 0 596 596 0 1.116.983 10.243.729 3.962.964 0 0 0 0 16.459 137.243 14.360.395 243.665 85.008 1.271.066 2.497.009 3.207.385 2.530.056 677.329 641.011 641.011 0 0 0 0 1.704.286

3 4 5

8 8.1

(ct. 611+612+613+614+621+622+623+624 + 25 625+626+627+628-7416) 8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si vrsminte asimilate (ct. 635) 26 8.3 Cheltuieli cu despgubiri, donaii si activele cedate (ct. 658) 27 Cheltuieli privind dobnzile de refinanare nregistrate de entitile al cror obiect de activitate l constituie leasing-ul (ct. 666) Ajustri privind provizioanele (rd. 30-31) Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 11 la 15+18+21+24+29) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE - PROFIT (rd. 10-32) - PIERDERE (rd. 32-10) Venituri din interese de participare (ct. 7611+7613) - din care venituri obinute de la entiti afiliate Venituri din alte investiii si mprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 763) - din care venituri obinute de la entiti afiliate Venituri din dobnzi (ct. 766) - din care venituri obinute de la entiti afiliate Alte venituri financiare (ct. 762+764+765+767+768) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41) Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare si a investiiilor financiare deinute ca active circulante (rd. 44-45) Cheltuieli (ct. 686) Venituri (ct.786) Cheltuieli privind dobnzile (666-7418) - din care cheltuieli n relaia cu entitile afiliate Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48) PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A): - PROFIT (rd. 42-49) - PIERDERE (rd. 49-42) PROFITUL SAU PIERDEREA CURENTA - PROFIT (rd. 10+42-32-49) - PIERDERE (rd. 32+49-10-42) Venituri extraordinare (ct. 771) Cheltuieli extraordinare (ct. 671) PROFITUL SAU PIERDEREA DIN
9

751.065 355.760 10.158 0

1.013.690 485.068 205.528 0 - 138.280 670.000 808.280 9.511.150 4.849.245 0 6.444 0 0 0 724.695 0 693.738 1.424.877 22.383 22.383 0 0 0 452.573 474.956 949.921 0 5.799.166 0 0 0

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 452.979 817.201 364.222 8.404.714 5.516.027 0 38.585 0 0 0 512.600 0 1.193 552.378 0 0 0 0 0 0 0 552.378 0 6.068.405 0 0 0

9 10 11

12

13

14 15 16 17

ACTIVITATEA EXTRAORDINARA - PROFIT (rd. 54-55) - PIERDERE (rd. 55-54) VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54) CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55) PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA: - PROFIT (rd. 58-59) - PIERDERE (rd. 59-58) 18 IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691) 19 Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698) 20 PROFITUL SAU PIERDEREA NET() A EXERCITIULUI FINANCIAR - PROFIT (rd. 60-61-62-63) - PIERDERE (rd. 61+62+63-60)

56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

0 0 14.473.119 8.404.714 6.068.405 0 1.018.354 0 5.050.051 0

0 0 15.785.272 9.986.106 5.799.166 0 930.410 0 4.868.756 0

ADMINISTRATOR, Numele, prenumele POPESCU IOAN Semnatura _________________________________ Stampila unitatii

NTOCMIT, Numele, prenumele

POPESCU EMILIA

Calitatea DIRECTOR ECONOMIC Nr. de nregistrare n organismul profesional: Semnatura _________________________________

10

ANEXA III PREZENTAREA GENERAL Data constituirii: Societatea a fost infiintata prin Decizia nr.147/26.10.1990 a Prefecturii in conformitate cu prevederile Legii 15/1990 privind transformarea ntreprinderilor socialiste de stat in societati comerciale si a preluat ntregul patrimoniu al Intreprinderii Comerciale Magazin Universal EXEMPLU. Obiect de activitate: n conformitate cu documentele de nfiinare, societatea are ca obiect de activitate: comercializarea de marfuri cu amnuntul nealimentare prin raioanele proprii, inchirieri de spatii comerciale i servicii de alimentaie public prin Restaurantul EXEMPLU. Cod CAEN: 5582 -Comer cu amnuntul n magazine nespecializate, cu vnzare predominant de produse nealimentare. Forma juridic: Societate pe aciuni cu capital majoritar privat. Numr de nregistrare la ORC: J16/93/1993 Cod unic de nregistrare: 2265960 Durata societii: Nelimitat Societatea este organizat i funcioneaz n conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicat privind societile comerciale, modificat prin Legea 441/2008 i OUG 82/2011, conducerea fiind asigurat de:

Adunarea general a acionarilor, care n conformitate cu legislaia

romneasc n vigoare si actul constitutiv al SC EXEMPLU S.A. decide asupra activitii societii si asigur politica economic si comercial.

11

Consiliul de administraie ales de ctre acionari n Adunarea General, a - POPESCU IOAN - Preedinte - Cordiu Alexandru - Vicepresedinte - Miron Vasile - membru - Ciobotar Cosmin - membru

funcionat pe parcursul anului 2011 n urmtoarea structur:

Conducerea executiv la 31.12.2011 era reprezentat de: - ing. POPESCU IOAN Director General - ec. POPESCU EMILIA - Director financiar contabil

Auditor intern: Floraru Ioana auditor financiar Autorizatia nr. 937 Numrul de salariai la finele anului 2011 era de 142 persoane. Numrul mediu de salariai la 31.12.2011 era de 141 fa de 143 n anul 2008. n structur, numrul mediu de salariai se prezint astfel: 2010 2011 - direct productivi 58 57 - indirect productivi 59 59 - personal tesa 26 25 Capitalul social: nu a nregistrat modificri n cursul anului 2011 i se

compune dintr-un numr de 1.183.156 aciuni cu o valoare nominal de 2,50 lei, rezultnd un capital social de 2.957.890 lei. Structura acionariatului la 31.12.2011 era urmtoarea:
Nr. crt. ACIONAR 1. S.I.F. GOLT S.A. 2. A.M.A.C. 3. GORDU INV. LTD. 4. ALTE PERSOANE JURIDICE 5. PERSOANE FIZICE TOTAL Numr aciuni Deinere (%) 1.012.014 85,53 31.645 2,67 76.617 6,47 4.864 0,43 58.014 4,90 1.183.156 100,00

12

Aciunile societii sunt n form dematerializat i se tranzacioneaz pe piaa , simbol de pia MR. Aciunile au fost tranzacionate la preuri diferite pe parcursul anului, atingnd un minim de 30,0 lei/aciune i un maxim de 99,0 lei/aciune. La ultima edin de tranzacionare din anul 2011, respectiv n data de 18.12.2011, aciunile au fost tranzacionate la un pre de 60,0 lei/aciune, comparativ cu 34,0 lei/aciune la ultima edin de tranzacionare din 12.12.2008. Situaiile financiare au fost analizate si avizate de Consiliul de Administraie al societii n edina din ___.03.20010, cu propunerea de a fi prezentate spre aprobare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

INFORMAII CARE VIN N COMPLETAREA "BILANULUI" A. Bazele ntocmirii situaiilor financiare: Societatea are organizat contabilitatea n concordan cu principiile i practicile contabile cerute de legislaia n vigoare n Romnia: OMFP nr. 1752/2005 pentru aprobarea Reglementrilor conforme cu directivele europene, OMFP nr. 2001/2006 i OMEF 2374/2008 pentru modificarea i completarea OMFP nr. 1752/2005, Legea contabilitii nr. 82/1991 i Legea nr. 31/1990, republicat, modificat i completat. Situaiile financiare anuale se ntocmesc pe baza balanei de verificare. Prezentele Situaii financiare au fost ntocmite pe baza contabilitii de angajamente, la costul istoric, cu excepiile prezentate n Nota 6 "Principii, politici i metode contabile". Societatea efectueaz nregistrri contabile n moneda naional LEI. Bilanul S.C. EXEMPLU S.A. ncheiat la 31.12.2011 ofer informaii despre poziia financiar a societii.

13

Elementele prezentate n bilan legate n mod direct de evaluarea poziiei financiare sunt: activele, datoriile i capitalurile proprii, grupate dup natur i lichiditate, respectiv natur i exigibilitate. Capitalul financiar (active circulante - datorii curente) este in suma de 8.896.371 lei i reflect capacitatea societii de a-i continua activitatea cu surse proprii de finanare. B . Prezentarea elementelor patrimoniale Active imobilizate - dein 52,6 % din activul patrimonial. Valoarea prezentat n bilan a activelor imobilizate este 12.193.452 lei, superioare cu 46,43% fa de 31.12.2008. Activele imobilizate au fost structurate pe clase de imobilizri, prezentate n bilan astfel: Imobilizri necorporale Imobilizri corporale Imobilizri financiare 7.774 lei 6.849.646 lei 5.336.032 lei

Imobilizri necorporale - active necorporale tratate corespunzator de IAS 38 au fost prezentate n bilan la valoarea contabil (costul de achiziie minus amortizarea cumulat - conform Nota 1). Imobilizrile necorporale ndeplinesc condiiile cerute de IAS 38, adic sunt controlate de societate, sunt generatoare de beneficii economice viitoare, nu sunt produse din resurse proprii i, se compun din licene sisteme de operare PC. Metoda de amortizare utilizat este cea liniar pe o perioad de 3 ani, conform Legii nr. 571/2003 - Legea Codului Fiscal. Imobilizri corporale - active corporale - dein 56,17 % din activele imobilizate (conform Nota 1 i formularul cod 40). Activele corporale cuprind: terenurile,
14

mijloacele fixe i imobilizrile n curs de execuie.

Activele corporale de natura mijloacelor fixe, tratate conform IAS 16, au fost prezentate n bilan astfel:
-

activele corporale au fost recunoscute la valoarea contabil (valoare dup scderea nu exist revendicri asupra dreptului de proprietate asupra cldirilor; mijloacele fixe sunt prezentate la valoare reevaluat conform HG nr. 945/1990,

amortizrii cumulate i a pierderii cumulate din depreciere); -

HG nr. 26/1992, HG nr. 500/1994 iar la 31.12.2008 societatea a procedat la reevaluarea construciilor folosind evaluatori specializai independeni.
-

amortizarea mijloacelor fixe aflate n exploatare, se calculeaz folosind metoda

liniar n raport de durata util de via. Amortizarea nregistrat pe costuri n cursul anului 2011 a fost de 636.342 lei. Duratele de via util ale mijloacelor fixe au fost stabilite n funcie de durata normal de via stabilit conform legislaiei n vigoare, respectiv Legea nr.15/1994 i HG 2139/2004. Punerile n funciune nregistrate de societate pe parcursul anului 2011 au fost n sum de 193.483 lei, din care realizate n regie proprie pentru suma de 16.459 lei. Ieirile de mijloace fixe nregistrate pe parcursul anului 2011 au fost de 62.426 lei, din care, prin casare suma de 2.710 lei. n cadrul grupei, exist poziia de "Avansuri i imobilizri corporale n curs de execuie", ce nsumeaz cifra de 14.748 lei, reprezentnd "Imobilizri corporale n curs". Acestea sunt prezentate n bilan la costul de achiziie i nu se amortizeaz.

Imobilizri financiare

- detin 43,76% din activele imobilizate i sunt

reprezentate de aciuni achiziionate pe piaa de capital la urmtorii emiteni:


Nr. crt.

Emitent S.I.F. CORU S.I.F.GOLT BANCA TRANSILVANIA S.N.P. PETROM


15

Simbol pia SIF 1 SIF 5 TLV SNP

Nr. aciuni 177.000 650.000 2.782.693 400.000

Valoare achiziie 477.964,00 2.602.354,79 1.592.923,08 213.471,26

1. 2. 3. 4.

Nr. crt.

Emitent ROMPETROL RAFINARE BANCA COMERCIAL CARPATICA BRD - Groupe Socit Gnrale TOTAL

Simbol pia RRC BCC BRD

Nr. aciuni 700.000 58.268 15.560

Valoare achiziie 84.711,90 31.126,80 355.863,78 5.358.415,61

5. 6. 7.

Pe parcursul anului, societatea a achiziionat aciuni n sum de 4.784.895 lei i a vndut aciuni n sum de 452.573 lei. La finele anului 2011, societatea a nregistrat ajustri pentru deprecierea elementelor imobilizrilor financiare n raport de preul de cotare al aciunilor din ultima zi de tranzacionare a anului, n sum de 22.383 lei. n bilan imobilizrile financiare sunt nregistrate la valoarea de achiziie, mai puin ajustrile pentru depreciere. Evidena aciunilor este inut la pre mediu de achiziie. Active circulante - dein 47,90 % din activul patrimonial. Valoarea prezentat n bilan a activelor circulante este de 11.217.013 lei. Activele circulante includ: Stocuri Creane Casa i conturi la bnci - materii prime i materiale - mrfuri Stocurile sunt evaluate astfel: stocurile de materii prime i materiale - la nivelul costului istoric; stocurile de mrfuri - la valoare de vnzare cu amnuntul. 846.469 lei 338.921 lei 10.031.623 lei 135.224 lei 711.245 lei

Stocuri - dein 7,54 % din activele circulante i se compun din:

n bilan, stocurile sunt prezentate la valoare net, respectiv scznd valoarea ajustarilor pentru depreciere. La ieire, stocurile au fost evaluate folosind metoda costului mediu ponderat i coeficientul de repartizare.
16

Creane - dein 3,02 % din active circulante. n cadrul creanelor, ponderea o dein creanele comerciale n sum de 280.114 lei, iar n cadrul acestora, ponderea o deine elementul clieni. n sum absolut, clienii nregistreaz suma de 285.210 lei iar n cadrul lor, se gsesc nregistrai clieni inceri, n sum de 5.096 lei pentru care sunt nregistrate ajustri pentru depreciere. De asemenea, sunt nregistrate ajustri pentru depreciere pentru poziia creane debitori n sum de 14.594 lei. Conform prevederilor legale, creanele sunt nregistrate la valoarea nominal iar n bilan sunt prezentate la valoarea net. Casa i conturi la bnci - tratate conform IAS 7- (mijoacele bneti din banc, cas i alte valori) existente n sold la 31.12.2011 reprezint 89,44 % din activele circulante i au fost corect nregistrate n contabilitate. Soldul mijloacelor bneti nregistrat n contabilitate corespunde cu extrasele de cont de la banc (conform Situaiei fluxurilor de trezorerie). Datoriile totale ale societii la 31.12.2011 (conform Nota 5) nsumeaz cifra de 1.663.197 lei i reprezint 7,1 % din pasivul patrimonial. n structur, datoriile se prezint astfel: a) datorii comerciale n sum de 626.626 lei, reprezint obligaii ctre furnizori pentru livrri de marf i utiliti, i sunt datorii curente. b) datoriile cu personalul i bugete sunt n sum de 933.124 lei i sunt datorii curente pltite in luna ianuarie 2011. Fa de bugetul local si bugetul general consolidat de stat, societatea nu inregistreaza plati restante. c) alte datorii aferente in suma de 103.447 lei, din care dividende de plat aferente perioadei 2003 2007 n sum de 44.042 lei i clieni creditori n sum de 56.181 lei.
17

Capitalul propriu al societii (conform Anexa "Situaia modificrilor capitalului propriu") se cuantific la 20.449.339 lei i reprezint 87,32 % din pasivul patrimonial. Valoarea patrimoniului S.C. EXEMPLU S.A., prezentat n bilan la 31.12.2007 este 21.755.833 lei. Capitalul propriu are urmtoarea structur:

23.419.030 lei, iar patrimoniul net (Active - Datorii) este de

Capital social subscris vrsat 2.957.890 lei Rezerve din reevaluare Rezerve 4.868.756 lei 11.196.644 lei

1.426.049 lei

Rezultatul exerciiului profit

La 31.12.2011, capitalul propriu a crescut cu 4.950.808 lei, fa de nceputul anului 2011. Creterea capitalului propriu a fost determinat de hotrrea AGOA din 23.04.2011, de repartizare a profitului net aferent anului 2012 la surse proprii de finanare, respectiv o cretere a rezervelor cu suma de 5.050.051 lei, o crestere a altor rezerve cu suma de 82.052 lei, reprezentand rezerve pentru actiuni primite cu titlu gratuit, precum i o diminuare n sum de 181.295 lei, datorat profitului net al anului 2011 care este inferior anului 2008. Capitalul social nu a nregistrat modificri pe parcursul anului 2011. n capitalul social sunt cuprinse, n afara aporturilor acionarilor, diferenele de valoare rezultate din aplicarea reevalurilor conform: HG 945/1990, HG 26/1992 i HG 500/1994.

18

La 31.12.2011, capitalul social este de 2.957.890 lei mprit n 1.183.156 aciuni cu o valoare nominal de 2,5 lei / aciune.

Provizioane pentru riscuri i cheltuieli La nceputul anului 2011 soldul provizioanelor pentru riscuri i cheltuieli era n sum de 808.280 lei, care a fost reluat la venituri pe parcursul anului 2011 astfel:

408.280 lei provizioane constituite drept prime pentru participarea salariailor la profit, pe parcursul acordrii acestora; 400.000 lei provizioane constituite pentru o obligaie fiscal, urmare finalizrii controlului fiscal pe linie de impozite i taxe fiscale. La finele anului s-a constituit provizion pentru prime privind participarea

salariailor la profit aferent anului 2011 n sum de 670.000 lei. Alte posturi din bilan Contul 471 Cheltuieli efectuate n avans la 31.12.2011 are sold de 8.565 lei i reprezint valoarea abonamentelor i asigurrilor auto pentru anul 2012; Contul 472 Venituri nregistrate n avans la 31.12.2011 are sold de 636.494 lei i reprezint contravaloarea chiriei aferente lunii ianuarie 2012, facturate n luna decembrie 2011. C. Informatii care vin n completarea "Contului de profit i pierdere" Contul de profit i pierdere ofer imaginea perfomanei societii S.C. EXEMPLU S.A. a ntocmit contul de profit i pierdere conform

modelului agreat de Reglementrile contabile armonizate cu Directivele Uniunii Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 1742/2005 modificat cu O.M.F.P. nr.

19

2001/2006 i OMEF 2374/2008 precum i Legea contabilitii nr. 82/1991 art. 26 alin (3), modificat i completat prin O.G. nr. 61/2001. Veniturile i cheltuielile au fost stucturate n contul de profit i pierdere dup natura lor, respectnd principiul conectrii cheltuielilor cu veniturile care au fost generate n respectiva perioad de timp. Societatea a incheiat exerciiul financiar 2011 cu profit net n sum de 4.868.756 lei, nregistrnd urmtoarele: - cifra de afaceri net - venituri din exploatare - cheltuieli din exploatare - profit din exploatare - venituri financiare - cheltuieli financiare - profitul financiar - profit brut - impozit pe profit - profit net 14.206.693 lei; 14.360.395 lei; 9.511.150 lei; 4.849.245 lei; 1.424.877 lei; 474.956 lei; 949.921 lei; 5.799.166 lei; 930.410 lei; 4.868.756 lei

Consiliul de Administraie supune aprobrii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor repartizarea profitului aferent anului 2011, ca surse proprii de finanare pentru investiii i modernizri.

Informaii comparative n ultimii doi ani evoluia principalilor indicatori se prezint astfel:
Nr. crt. Elemente componente
20

2010

- lei 2011

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Cifra de afaceri Producia vndut Venituri TOTALE din care: - Venituri din exploatare Cheltuieli TOTALE din care: - Cheltuieli din exploatare din care: - Cheltuieli cu personalul - TOTAL Rezultatul brut al exerciiului (PROFIT) Rezultatul net al exerciiului Active imobilizate Stocuri Creante Investiii financiare pe termen scurt Disponibiliti (casa i conturi la bnci ) Cheltuieli n avans Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de un an: - Credite financiare pe termen scurt inclusiv dobnzi - Datorii fa de bugetul asig. sociale - Datorii fa de Fondul de omaj - Datorii fa de bugetul statului - Clieni-creditori - Datorii fa de bugetele fondurilor speciale (447) - Datorii comerciale - Salarii datorate, inclusiv colaboratorii - Grup i asociai, instituii publice, creditori - Alte datorii Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an din care: - Credite financiare pe termen mediu i lung, inclusiv dobnzile aferente Datorii -TOTALE Capital financiar (Active circulante - Datorii curente) Capital propriu, din care: - Capital social vrsat - Nr. total de aciuni Valoarea contabil /aciune (lei) Rezultatul pe aciune - lei/ aciune Valoare patrimoniu bilanier (Activ = Pasiv) Valoare patrimoniu net (Activ - Datorii totale) Numr mediu salariai

13.753.887 10.242.532 14.473.119 13.920.741 8.404.714 8.404.714 2.651.654 6.068.405 5.050.051 8.326.918 775.281 205.227 9.042.114 9.001 1.415.468 85.444 6.035 471.777 52.794 3.568 454.328 149.955 191.567 1.415.468 7.979.893 15.498.531 2.957.890 1.183.156 13,1 4,27 18.358.541 16.943.073 143

14.206.693 10.243.729 15.785.272 14.360.395 9.986.106 9.511.150 3.207.385 5.799.166 4.868.756 12.193.452 846.469 338.921 10.031.623 8.565 1.663.197 107.363 6.531 481.050 56.181 3.647 626.626 168.638 47.266 165.895 1.663.197 8.925.887 20.449.339 2.957.890 1.183.156 17,3 4,12 23.419.030 21.755.833 141

INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI CALCULAI PENTRU PERIOADA 2010-2011


21

Pentru evidenierea trendului ascendent sau descendent pe care 1-au avut tranzaciile societii n ultimii doi/ ani, prezentm evoluia indicatorilor relevani, care definesc criteriile de performan (rezultatele) obinute de management prin conducerea, organizarea i gestionarea societii.
31.12.2008 1. Indicatori de lichiditate - Indicatorul lichiditii curente - Indicatorul lichiditii imediate 2. Indicatorul de risc - Indicatorul gradului de ndatorare - Indicatorul privind acoperirea dobnzilor 3. Indicatori de activitate - Viteza de rotaie a stocurilor - Viteza de rotaie a debitelor clieni - Viteza de rotaie a activelor imobilizate - Viteza de rotaie a activelor totale 4. Indicatori de profitabilitate -Rata rentabilitatii economice - Rata rentabilitatii resurselor consumate = Profit brut / Capital propriu = (Profit net / Cheltuieli totale 39,15 60 28,36 49 = Costul vnzrilor /Stocul mediu = (Sold mediu clieni / Cifra de afaceri) x 365 = Cifra de afaceri / Active imobilizate = Cifra de afaceri / Total active 3,3 ori 5,5 zile 1,65 0,75 3,75 ori 7,2 zile 1,17 0,61 = (Capital mprumutat / Capital propriu) x 100 = Profit naintea plii dob. i imp pe profit / Cheltuieli cu dobnda = Active curente / Datorii curente = (Active curente - Stocuri) / Datorii curente 7,08 6,53 6,74 6,24 31.12.2011

5. Indicatori privind rezultatul pe aciune - Rezultatul pe aciune = Profitul net / Nr. ponderat de aciuni 4,27 4,12

22

Nivelul acestor indicatori reflect n totalitate performanta si pozitia financiara a societatii.

D. Continuitatea activitii In anul 2012, societatea nu intenioneaz i nu exist actualmente motive care s determine reducerea activitii sau ncetarea acesteia. Suprafata destinata efectuarii actelor de comert este contractata in cea mai mare parte, diferenta fiind utilizata pentru administrare proprie, nu exista litigii comerciale sau de alta natura care sa afecteze continuitatea activitatii, sunt asigurate resursele de finantare, capitalul de lucru si forta de munca necesare desfasurarii unei activitati eficiente in continuare.

E. Evenimente ulterioare datei bilantului n conformitate cu Hotrrea nr. 39 a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor din data de 10.12.2011 s-a nregistrat majorarea capitalului social cu un numr de 128 aciuni nominative cu o valoare unitar de 2,5 lei, n valoare total de 320 lei, reprezentnd diferen nenregistrat din valoarea terenurilor pentru care societatea deine certificatul de atestare a dreptului de proprietate. Cele 128 aciuni au majorat cota deinut de AVAS, astfel incat, capitalul social al S.C. EXEMPLU S.A. este de 2.958.210 lei, divizat n 1.183.284 aciuni nominative dematerializate, cu o valoare nominal de 2,5 lei. Majorarea capitalului social s-a nregistrat la ORC conform CIM nr. 53848 din 17.01.2012.
23

Intocmirea situatiilor financiare, evidenta contabila Situatiile financiare aferente anului 2011 au fost intocmite sub responsabilitatea conducerii, conform Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata i modificat prin Legea 441/2006 si OUG 82/2008, Legii contabilitatii nr. 82/1991, OMF 1752/2005 i a celorlalte reglementari in materie. Evidenta contabila reflecta cronologic si sistematic inregistrarile pe baza documentelor justificative. Exist concordan ntre contabilitatea sintetic i cea analitic. Se intocmesc lunar balante de verificare sintetice, se face periodic punerea de acord cu evidenta analitica. Situatiile financiare s-au intocmit prin transpunerea corecta a soldurilor din balanta sintetica intocmita la 31.12.2011. Sunt conduse la zi registrul jurnal, registrul cartea mare si registrul inventar. Societatea utilizeaza in evidenta contabila programe informatice pentru care detine licenta de utilizare. Control intern, gestiuni Controlul intern se realizeaza in principal prin controlul de gestiune si controlul preventiv. Societatea are organizat auditul intern conform OUG 75/1999 cu modificarile ulterioare. Gestiunile de valori materiale sunt organizate functie de natura acestora pe categorii si locuri de depozitare.

S.C. AUDITOR S.R.L. Autorizaia C.A.F.R. nr.100/2001

01.04.2012

24

S-ar putea să vă placă și