Sunteți pe pagina 1din 47

Model de situatii financiare

Februarie Februarie 2004 2004

Prefata Aceste Situatii Financiare ilustrative au fost intocmite de KPMG Romania pentru a servi drept ghid pentru cei care pregatesc sau folosesc Situatiile financiare intocmite in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001. Ele ofera indrumari accesibile si concise cu privire la formatul unui set complet de situatii financiare pregatite in conformitate cu OMFP 94/2001 la 31 decembrie 2003. Firma noastra va poate oferi asistenta pentru analiza si interpretarea acestor situatii financiare.

Contact: KPMG Romania Calea Serban Voda 133, Sector 4, Bucharest Romania Tel: +40 (21) 336 22 66 Fax: +40 (21) 336 11 77 E-mail: kpmgro@kpmg.ro Web site: www.kpmg.ro

S.C. Alfa S.R.L

Model de situatii financiare


pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2003

Pregatite in conformitate cu OMFP nr. 94/2001

Februarie 2004

2004 KPMG Audit SRL. Toate drepturile rezervate. Editata in Romania. Publicatia "Model de situatii financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2003, pregatite in conformitate cu OMFP 94/2001" prezinta un exemplu posibil de intocmire a situatiilor financiare pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2003 in conformitate cu prevederile legale romanesti. Aceasta publicatie are doar un scop ilustrativ, nefiind un studiu cuprinzator cu privire la aplicarea si interpretarea cerintelor legislative romanesti relevante pentru intocmirea situatiilor financiare. Desi s-a acordat o atentie deosebita in intocmirea acestora, pentru o intelegere deplina trebuie sa se faca referire la prevederile legale relevante pentru intocmirea situatiilor financiare si sa se beneficieze de asistenta specifica. KPMG nu isi asuma nici o responsabilitate pentru pierderea suferita de o persoana care actioneaza sau nu actioneaza in baza materialelor incluse in aceasta publicatie.

Un set complet de situatii financiare anuale include urmatoarele: Bilantul Contul de profit si pierdere Situatia fluxurilor de trezorerie si

Bilantul contabil si contul de profit si pierdere


Bilantul si contul de profit si pierdere trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in formatele detaliate in OMFP 94/2001. Pentru scopul acestui model de situatii financiare, liniile din bilant si contul de profit si pierdere cu valoare zero nu sunt prezentate.

Situatia modificarilor in capitalurile proprii Note explicative la situatiile financiare.

S.C. Alfa S.R.L. ("Societatea") trebuie sa depuna cu situatiile financiare anuale doua formulare suplimentare (Date informative - Cod 30, Active imobilizate - Cod 40), care nu fac parte din situatiile financiare si nu fac obiectul auditului.

Fiecare element obligatoriu inclus in situatiile financiare ale unei societati poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere concura la prezentarea unei informatii mai elocvente pentru utilizatori.

Standardele Internationale de Contabilitate au fost redenumite Standardele Internationale de Raportare Financiare de catre Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate. * 1) Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) includ:

a) Standardele Internationale de Raportare Financiara; b) Standardele Internationale de Contabilitate; c) Interpretarile emise de Comitetul pentru Interpretarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRIC) sau de fostul Comitet Permanent pentru Interpretarea Standardelor (SIC) si adoptate de IASB.

2) IFRS, conform abrevierii din limba engleza pentru International Financial Reporting Standards.

M
3

Situatia fluxurilor de trezorerie


Situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa prezinte elementele enumerate intr-unul din formatele prevazute de IAS 7, folosind metoda directa sau metoda indirecta. S.C. Alfa S.R.L. a ales sa prezinte situatia fluxurilor de trezorerie folosind metoda indirecta.

KPMG Audit S.R.L. a pregatit acest model de situatii financiare in concordanta cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001 pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a lV-a a Comunitatilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate* ("OMFP 94/2001"), cu modificarile si completarile ulterioare, aplicabil incepand cu situatiile financiare ale anului 2000.

Model de situatii financiare

Situatii financiare

Situatia modificarilor in capitalurile proprii


Situatia modificarilor in capitalurile proprii trebuie sa cuprinda informatiile cerute de OMFP 94/2001.

"Evenimente ulterioare datei bilantului", daca aceste dividende sunt propuse sau declarate dupa data datorie la data bilantului; bilantului, societatea nu trebuie sa le recunoasca ca b) sumele repartizate la rezerve; contabile din anii precedenti; d) alte repartizari.

c) sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor

Notele explicative la situatiile financiare


In OMFP 94/2001, sunt prezentate modelele a zece note obligatorii. In notele explicative trebuie sa se prezinte separat repartizarea profitului net pe destinatii, respectiv: a) dividendele propuse spre a fi platite din profitul net al anului. In conformitate cu prevederile IAS 10

X
4
Model de situatii financiare

P
Cuprins
Bilantul contabil Contul de profit si pierdere

L
7 10

M E X E
5

Situatia modificarilor capitalurilor proprii Situatia fluxurilor de trezorerie Notele explicative la situatiile financiare Date informative

Model de situatii financiare

U
12 13 15-38 39-43

M oM de do er u sm ituatii financiare KP Gl f

Judetul: Dolj Persoana juridica: S.C. Alfa S.R.L. Adresa: Strada Florilor, nr. 25, Oras Telefon: 0235 123 456; Fax : 0235 123 457 Tara: Romania Forma de proprietate Activitatea preponderenta: Constructii echipamente industriale Codul Fiscal: R 1 2 3

U
Privata 4 5 6

35

Numarul din registrul comertului: J16/3456/1991 Codul grupei CAEN : 3456 7

BILANT
Incheiat la data de 31 decembrie 2003 COD 10 Mii Lei

P
Nr. rd. 02 03 06 07 08 09 10 11 12 17 19 20

L
2002 2003

A. ACTIVE IMOBILIZATE I. IMOBILIZARI NECORPORALE Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) Concesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale (ct. 2051+2052+208-2805-2808-2905-2908) TOTAL: (rd. 01 la 05) II. IMOBILIZARI CORPORALE Terenuri si constructii (ct. 211+212-2811-2812-2911-2912) Instalatii tehnice si masini (ct. 213-2813-2913) Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214-2814-2914) Avansuri si imobilizari corporale in curs (ct. 231+232-2931) TOTAL: (rd. 07 la 10) III. IMOBILIZARI FINANCIARE Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului (ct. 261-2961) Alte creante (ct. 2673+2674+2678+2679-2966-2969) TOTAL: (rd. 12 la 18) ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+19) B. ACTIVE CIRCULANTE I. STOCURI Materii prime si materiale consumabile (ct. 301+3021+3022+3023+3024+3025+3026+3028+303+/308+351+358+381+/-388-391-3921-3922-3951-3958-398) Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-3481+3541-393-3941-3952) Produse finite si marfuri (ct. 345+346+/-3485+/-3486+3545+3546 +356 +357+361+/-368+371+/-378-3945-3946-3953-3954-3956-3957-396-397-4428)

12.626 756.329 768.955 474.242.340 25.735.565 216.200 415.493 500.609.598 1.000.000 151.056 1.151.056 502.529.609

2.773 275.366 278.139 491.717.741 29.770.478 355.026 2.407.315 524.250.560 1.000.000 25.854 1.025.854 525.554.553

M
7

21 22 23

18.723.491 127.277.161 177.882

32.125.911 123.955.388 170.464

Model de situatii financiare

Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091) TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 24) II. CREANTE Creante comerciale (ct. 4092+4111+4118+413+418-491) Alte creante (ct. 425+4282+431+437+4382+441+4424+4428+444 +445+446+447+4482+ 4582+ 461+473-496+5187) TOTAL: (rd. 26 la 30) III. INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct. 5112+5121+5124+5125+5311 +5314+5321+5322+5323+5328+5411+5412+542) ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 25+31+35+36) C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471) D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN Sume datorate institutiilor de credit (ct. 1621+1622+1624+1625 +1627+1682+5191+5192+5198) Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419) Datorii comerciale (ct. 401+404+408) Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431 +437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456 +457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 39 la 46) E. ACTIVE CIRCULANTE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 37+38-47-64) F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20+48-63) G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN Alte datorii, inclusiv datorii fiscale si alte datorii pentru asigurarile sociale (ct.1623+1626+167+1687+2698+421+423+424+426+427+4281+431 +437+4381+441+4423+4428+444+446+447+4481+4551+4558+456 +457+4581+462+473+509+5186+5193+5194+5195+5196+5197) TOTAL: (rd. 50 la 57) H. PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI Alte provizioane (ct. 151) TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 60) I. VENITURI IN AVANS (rd. 63 + 64) Venituri inregistrate in avans (ct. 472) J. CAPITAL SI REZERVE I. CAPITAL (rd. 66 la 68), din care - capital subscris varsat (ct. 1012) III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) - Sold creditor

24 25 26 29 31

18.249.574 164.428.108

18.630.724 8.081.269 26.711.993

36 37 38

14.984.273 206.124.374 382.078

P
40 41 42 46 47 48 49 57 58 59 60 61 62 64 65 67 70

21.382.999 157.638.838 73.806.714

M
8

394.493.682 647.322.233 (441.012.753) 61.516.856

96.791.621 96.791.621 7.706.196 7.706.196 196.972 196.972 296.892.431 296.892.431 95.957.454

9.212 156.260.975 185.895.768 29.665.072 215.560.840

147.059.606 518.881.421 147.872

30.118.957 93.334.151 114.779.774

740.325.877 978.558.759 (459.529.466) 66.025.087

13.092.017 13.092.017 296.892.431 296.892.431 122.794.493

Model de situatii financiare

- Sold debitor IV. REZERVE (ct. 106) (rd. 73 la 76) Rezerve legale (ct. 1061) Alte rezerve (ct. 1068+/-107) V. REZULTATUL REPORTAT (ct. 117) - Sold creditor - Sold debitor VI. REZULTATUL EXERCITIULUI (ct. 121) - Sold creditor - Sold debitor TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 65+69+70-71+72+77-78+79-80-81) TOTAL CAPITALURI: (rd. 82+83)
ADMINISTRATOR Numele si prenumele Semnatura Stampila unitatii

71 72 73 76 77 78

6.020.724 2.572.838 3.447.886

79 80 82 84

232.720.476

209.131.094 (42.980.961) (42.980.961)

E
9
Model de situatii financiare

INTOCMIT

Numele si prenumele Semnatura

6.020.724 2.572.838 3.447.886

441.851.570 69.076.992 52.933.070 52.933.070

Judetul: Dolj Persoana juridica: S.C. Alfa S.R.L. Adresa: Strada Florilor, nr. 25, Oras Telefon: 0235 123 456; Fax : 0235 123 457 Tara: Romania Forma de proprietate Activitatea preponderenta: Constructii echipamente industriale Codul Fiscal: R 1 2 3 Privata 35

Numarul din registrul comertului : J16/3456/1991 Codul grupei CAEN : 3456

U
4 5 6

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE


la data de 31 decembrie 2003

COD 20 Mii Lei Nr. rd. 2002 2003

1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04) Productia vanduta (ct. 701+702+703+704+705+706+708) Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707) 2. Variatia stocurilor (ct. 711) - sold c

P
01 02 03 05 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
10

L
279.533.981 272.257.918 7.276.063 68.469.361 5.179.271 77.702 353.260.315 105.212.628 4.154.704 20.921.374 6.020.074 201.348.482 140.971.225 60.377.257 11.698.027 11.698.027 (7.993.253) 35.587.854 43.581.107 145.160.633 690.107.045 683.094.699 7.012.346 (11.279.558) 1.846.853 2.734.789 683.409.129 108.037.585 6.095.688 25.343.678 5.806.849 239.664.624 171.736.969 67.927.655 13.338.440 13.338.440 (6.765.554) 29.642.406 36.407.960 163.604.524 71.755.891 12.573.320 93.438.285 10.050.146

4. Alte venituri din exploatare (ct. 758+7417)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+05-06+07+08)

5.a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct. 601+602-7412) 10 Alte cheltuieli materiale (ct. 603+604+606+608) b) Cheltuieli privind energia si apa (ct. 605-7413)

6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16) a) Salarii (ct. 641-7414)

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645-7415) 7.a) Ajustarea valorii imobilizarilor corporale si necorporale (rd. 18-19)

7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22) b.1) Cheltuieli (ct. 654+6814) b.2) Venituri (ct. 754+7814) 8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611+612+613+ 614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416) 8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811+6813)

Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

3. Productia imobilizata (ct. 721+722)

Model de situatii financiare

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct.658) 8.4. Ajustari privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli (rd. 28-29) Cheltuieli (ct. 6812) Venituri (ct. 7812) CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14+17+20+23+27) REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit (rd. 09-30) - Pierdere (rd. 30-09) 11. Venituri din dobanzi (ct. 766) - din care, in cadrul grupului Alte venituri financiare (ct. 7617+762+763+764+765+767+768 +788) VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33+35+37+39) 13. Cheltuieli privind dobanzile (ct. 666-7418) Alte cheltuieli financiare (ct. 663+664+665+667+668+688) CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41+44+46) REZULTATUL FINANCIAR: - Pierdere (rd. 47-40) 14. REZULTATUL CURENT: - Profit (rd. 31+48) - Pierdere (rd. 32+49) VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52) CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53) REZULTATUL BRUT: - Profit (rd. 56-57) - Pierdere (rd. 57-56)

26 27 28 29 30

60.831.422 3.258.540 5.032.980 1.774.440 489.781.209

60.116.093 5.385.821 9.741.582 4.355.761

31 32 37 136.520.894 987.072 987.072

38

L
INTOCMIT

39 40 44

5.595.704

6.582.776 4.467.901 74.713.960 79.181.861

P
46 47 49 50 51 56 57 58 59 60 61 65 66 67 68
Numele si prenumele Semnatura

72.599.085

M
11

209.119.979 359.843.091 568.963.070 691.247.199 622.170.207

209.119.979 11.115

18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct. 691-791)

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent (ct. 6911)

20. REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI FINANCIAR: - Profit - Pierdere 69.076.992 209.131.094

21. Rezultatul pe actiune (lei) - de baza - diluat

(17.600) (17.600)

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele Semnatura Stampila unitatii

Model de situatii financiare

560.511.655

122.897.474

440.750 440.750 7.397.320 7.838.070 1.786.195 59.872.357 61.658.552

53.820.482

69.076.992

69.076.992

5.820 5.820

Judetul: Dolj Adresa: Strada Florilor, nr. 25, Oras Telefon: 0235 123 456; Fax : 0235 123 457 Tara: Romania Activitatea preponderenta: Constructii echipamente industriale Codul Fiscal: R 1 2 3

Numarul din registrul comertului : J16/3456/1991 Codul grupei CAEN : 3456

U
4 5 6

Persoana juridica: S.C. Alfa S.R.L.

Forma de proprietate

Privata

35

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALURILOR PROPRII

Mii lei Capital subscris 296.892.431 Rezerve din reevaluare 95.957.454 Rezerve legale 2.572.838 Alte rezerve 3.447.886 Rezultatul reportat (78.542.202) Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29 (154.178.274) Rezultatul exercitiului financiar Profit/(Pierdere) (209.131.094) Total capitaluri proprii (42.980.961)

(209.131.094)

M
12

Total, din care 35.983.409 3.453.850

prin transfer (209.131.094)

P
-

sold la 1 ianuarie

la data de 31 decembrie 2003 Cresteri

L
Reduceri INTOCMIT

sold la 31 decembrie prin transfer - 296.892.431 - 122.794.493 6.026.688 3.447.886 - (287.673.296)

Total, din care 9.146.370 -

- (154.178.274)

E
ADMINISTRATOR

69.076.992 (100.616.843)

(209.131.094)

(205.677.244) (196.530.874)

(205.677.244) (205.677.244)

65.623.142 52.933.070

Numele si prenumele Semnatura Stampila unitatii

Numele si prenumele Semnatura

E
Model de situatii financiare

Judetul: Dolj Adresa: Strada Florilor, nr. 25, Oras Telefon: 0235 123 456; Fax : 0235 123 457 Tara: Romania Activitatea preponderenta: Constructii echipamente industriale Codul Fiscal: R 1 2 3

Numarul din registrul comertului : J16/3456/1991 Codul grupei CAEN : 3456

U
4 5 6

Persoana juridica: S.C. Alfa S.R.L.

Forma de proprietate

Privata

35

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


la data de 31 decembrie 2003

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE INVESTITII Achizitii de imobilizari corporale Incasari din vanzarea de imobilizari corporale Dobanzi incasate NUMERARUL NET FOLOSIT IN ACTIVITATI DE INVESTITII

Mii Lei 2002 FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE Profit/(pierdere) neta inainte de impozitare si elemente extraordinare (209.131.094) Ajustari pentru: Cresterea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli Amortizare 11.698.027 Valoarea neta a iesirilor de imobilizari corporale (77.702) Venituri din dobanzi (987.072) Cheltuieli cu dobanzile 4.467.901 Profit din exploatare inainte de modificarile capitalului circulant (194.029.940) Cresterea datoriilor pe termen scurt 356.537.003 Cresterea creantelor (7.742.449) (Cresterea)/descresterea stocurilor (83.549.067) Numerar generat din exploatare 71.215.547 Dobanzi platite (4.582.013) Impozitul pe profit recuperat 669.749 NUMERARUL NET PROVENIT DIN ACTIVITATI DE EXPLOATARE 67.303.283

P
2003

M
13

L
69.076.992 5.385.821 13.338.440 (2.734.789) (440.750) 1.786.195 86.411.909 193.668.888 (252.919.328) 8.167.133 35.328.602 (1.786.195) 33.542.407 (22.508.454) 15.716.898 440.750 (6.350.806)

(7.315.923) 2.896.949 987.072 (3.431.902)

Model de situatii financiare

FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATI DE FINANTARE Sume primite in vederea cresterii capitalului social Plati aferente contractelor de leasing financiar Imprumuturi rambursate Imprumuturi primite NUMERARUL NET DIN ACTIVITATI DE FINANTARE Cresterea neta de numerar si echivalente de numerar Numerar si echivalente de numerar la 1 ianuarie Numerar si echivalente de numerar la 31 decembrie

(62.080.976) 88.783 (61.992.193) 1.879.188 13.105.085 14.984.273

ADMINISTRATOR Numele si prenumele Semnatura Stampila unitatii

E
14
Model de situatii financiare

Numele si prenumele Semnatura

L
INTOCMIT

96.698.880 (551.106) (21.382.999) 30.118.957 104.883.732

132.075.333 14.984.273 147.059.606

1.1 Imobilizari necorporale


Cost
Mii lei Cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari (licente) Total 31 decembrie 2002 21.472

M
2002 8.846 951.845 960.691 768.955

P
Intrari Iesiri 10.379 1.150.592 1,160,971 31 decembrie 2003 11.093 557.582 568,675 Cheltuiala cu amortizarea 9.853 480.963 490.816 Amortizarea cumulata aferenta iesirilor 10.379 1.150.592 1.160.971 31 decembrie 2003 8.320 282.216 290.536 278.139

Variatia valorii brute, a amortizarii si a valorii contabile nete, in cursul exercitiului financiar incheiat la 31 decembrie 2003, pe fiecare categorie

de active imobilizate, se prezinta dupa cum urmeaza:

1.708.174 1,729,646

Amortizare cumulata
Mii lei

Cheltuieli de dezvoltare Alte imobilizari (licente) Total

Valoare neta contabila

31 decembrie

15

Model de situatii financiare

Nota 1. Active imobilizate

1.2 Imobilizari corporale


Cost sau valoare reevaluata
Mii lei Terenuri Constructii Instalatii tehnice si masini Alte instalatii, utilaje si mobilier Imobilizari corporale in curs Avansuri pentru imobilizari Total 31 decembrie 2002 172.059.013 394.009.392 53.164.643 387.989 353.169 62.324 620.036.530 Intrari 254.994.827 9.749.793 212.360 11.488.717 2.027.421 278.473.118 Iesiri 200 2.208.723 2.922.541 81.420 9.759.669 1.728.647 16.737.200

L
Amortizarea cumulata 1.366.720 2.004.422 313.129 70.820 3.755.091

Amortizare cumulata
31 decembrie Mii lei 2002 Cheltuiala cu amortizarea*

P
62.934

aferenta iesirilor 327.136.568 23.793.713

Constructii Instalatii tehnice si masini Provizion pentru deprecierea instalatiilor tehnice si a masinilor Alte instalatii, utilaje si mobilier Total

91.826.065 21.732.866

236.677.223 4.065.269

5.696.212 171.789

M
16

1.044.621

119.426.932 500.609.598

241.850.047

Valoare neta contabila

* Cheltuiala cu amortizarea include diferentele din reevaluare.

Terenurile detinute de Societate sunt situate in Oras, avand o suprafata de 733.121 metri patrati. Cladirile aflate in patrimoniu sunt prezentate la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea cumulata, in concordanta cu tratamentul alternativ acceptat de OMFP 94/2001. La 10 mai 2003 au fost reevaluate cladirile in conformitate cu Hotararea Guvernului nr. 403/2000 de catre un evaluator independent, societatea S.C.

S.C. Alfa S.R.L a incheiat cu S.C. Leasing Romania S.R.L. contractul de leasing nr. 4002/03.12.2001 pentru achizitionarea de echipamente pentru alimentarea cu acetilena in valoare totala 1.798.200 mii lei.

Evaluarea S.A. - membru ANEVAR. Pentru calculul valorilor reevaluate, evaluatorul a folosit Indicele preturilor bunurilor de consum publicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice din Romania. Valorile de intrare reevaluate au fost ulterior ajustate la valoarea de piata/cost de inlocuire stabilite de evaluatorul independent. Diferentele din reevaluare inregistrate la 31 decembrie 2003 sunt in suma de 255.994.679 mii lei, aferente valorii de intrare, respectiv 227.957.640 mii lei, aferente amortizarii cumulate, fiind prezentate in tabelele de miscare de mai sus ca si cresteri de valoare, respectiv cheltuiala cu amortizarea, in anul 2003.
Model de situatii financiare

U
2003

31 decembrie 2003 172.058.813 59.991.895 518.929 2.046.217 361.098 881.772.448 646.795.496

31 decembrie

6.427.704 163.903 357.521.888 524.250.560

1.3 Imobilizari financiare

Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului Alte imobilizari financiare Total 1.000.000 151.056 1.151.056

Mii lei

31 decembrie 2002

M
-

Nota 2. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


Transferuri din cont 4.355.761 4.355.761 1.440.964 11.651.053 13.092.017 31 decembrie 2003

in cont Provizion pentru litigii acordate clientilor Total 1.440.964 8.300.618 9.741.582

Provizioane pentru garantii

7.706.196

7.706.196

S.C Activitatea S.A. solicita penalitati pentru depasirea termenului de prestare a serviciilor, in valoare totala de 1.440.964 mii lei.

Societatea este implicata intr-un proces cu S.C. Activitate S.A. pentru serviciile prestate de catre S.C. Alfa S.R.L.

Provizionul pentru garantii acordate clientilor reprezinta o estimare facuta pe baza experientei din anii precedenti, privind cheltuielile aferente garantiilor acordate pe o perioada mai mica de un an.

17

Titlurile de participare reprezinta investitia in S.C. ABC S.R.L., o societate cu sediul in Bucuresti. Aceasta societate este detinuta 100% de catre S.C. Alfa S.R.L.. Principalul obiect de activitate al acestei societati este proiectarea de echipamente industriale. Investitia in S.C.

Alfa S.R.L. este inregistrata la cost. S.C. Alfa S.R.L. nu a consolidat situatiile financiare ale S.C. ABC S.R.L. Prezentarea situatiilor financiare neconsolidate este in conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 1.827/2003 (OMFP 1.827/2003).

Model de situatii financiare

U
1.000.000 25.854 1.025.854

Mii lei

31 decembrie 2002

31 decembrie 2003

Nota 3. Repartizarea profitului

Mii lei Rezerva legala Rezerve aferente facilitatilor fiscale Acoperirea partiala a pierderii inregistrate in anii anteriori Profit nerepartizat Total Profitul nerepartizat este constituit din dividende aprobate dupa inchiderea exercitiului 2003 in valoare de 4.144.620 mii lei, dividende ce vor fi distribuite actionarilor in anul 2004. Societatea a aprobat distribuirea profitului conform legislatiei in vigoare astfel: 3.453.850 mii lei: 5% din profitul brut al anului a fost transferat in rezerva legala. Societatea va intrerupe acest transfer anual in momentul in care rezerva legala va fi egala cu 20 % din capitalul social.

L P
2002 279.533.981 230.013.027 132.182.745 18.386.805 79.443.477 49.520.954 189.936.244 3.894.396 (136.520.894)

13.815.398 mii lei: societatea a beneficiat de un credit fiscal (reducere 50% impozit profit) pentru investitiile efectuate din profitul reinvestit, cu obligatia repartizarii la fonduri proprii de dezvoltare atat a creditului fiscal, cat si a profitului reinvestit. 47.663.124 mii lei: acoperirea partiala a pierderii inregistrata in anii anteriori.

Mii lei 1. Cifra de afaceri neta

Nota 4. Analiza rezultatului din exploatare


2003 690.107.045 412.437.379 297.342.931 21.631.534 93.462.914 277.669.666 159.353.834 4.581.642 122.897.474

2. Costul bunurilor vandute (3+4+5) 3. Cheltuielile activitatii de baza 4. Cheltuielile activitatii auxiliare 5. Cheltuieli indirecte 6. Rezultat brut (1-2) 7. Cheltuieli de desfacere 8. Cheltuieli generale si de administratie

9. Alte venituri din exploatare 10. Rezultatul din exploatare (6-7-8+9)

M
18

Rezerva legala si rezerva aferenta facilitatilor fiscale nu pot fi distribuite actionarilor.

Model de situatii financiare

U
2003 3.453.850 13.815.398 47.663.124 4.144.620 69.076.992

In 2003, Societatea a inregistrat un profit net contabil in valoare de 69.076.992 mii lei, repartizat pe urmatoarele destinatii:

Societatea include in costul de productie cheltuieli directe si cheltuieli indirecte de productie. Cheltuielile de administratie nu sunt incluse in costul de productie. Pentru a obtine costul bunurilor vandute, costul productiei a fost ajustat cu variatia stocurilor (soldul contului 711 in contul de profit si pierdere).

In rezultatul din exploatare al anului 2003 prezentat mai sus este inclusa pierderea neta din vanzarea de mijloace fixe in valoare de 536.000 mii lei. Pentru informatii referitoare la chirii si contractul de leasing operational, a se vedea Nota 10.5.

5.1 Creante
Mii lei Creante comerciale Provizion depreciere creante comerciale Alte creante Total (8.957.335) 8.081.269 26.711.993 31 decembrie 2002 27.588.059 31 decembrie 2003 194.502.919 (8.911.928)

L
sub 1 an sub 1 an 30.118.957 93.334.151 114.779.774 740.325.877 978.558.759

Nota 5. Situatia creantelor si datoriilor


Termen de lichiditate peste 1 an 194.502.919 (8.911.928) 29.969.849 215.560.840 -

215.560.840

La data de 31 decembrie 2003, Societatea a evidentiat in cadrul creantelor pe termen scurt urmatoarele debite:

5.2 Datorii
Mii lei 31 decembrie 31 decembrie 2003 30.118.957 93.334.151 114.779.774 740.325.877 978.558.759 Termen de exigibilitate peste 1 an -

Sume datorate institutiilor de credit Avansuri de la clienti Datorii comerciale Alte datorii

Total

E
2002

- 31.825 milioane lei S.C. Epsilon S.R.L., - 50.250 milioane lei Alfa Standard Corporation, si - 45.225 milioane lei S.C. Gamma S.R.L, reprezentand contravaloarea unor prestatii efectuate de catre Societate si aflate in prezent in litigiu cu beneficiarii respectivi.

21.382.999 157.638.838 73.806.714 394.493.682 647.322.233

M
19

Conducerea Societatii estimeaza ca valoarea acestor prestatii va fi recuperata. La 31 decembrie 2003 Societatea a constituit un provizion de 8.911.928 mii lei pentru creantele comerciale neincasate in termenii contractuali si a caror incasare a fost considerata incerta de conducerea Societatii.

P
29.969.849

Model de situatii financiare

Societatea a incheiat pe data de 6 decembrie 2003 un contract cu Delta Bank S.A. pentru o facilitate de credit pentru suma maxima de 1.200.000 USD. Soldul imprumutului la data de 31 decembrie 2003 este de 899.000 USD. In conformitate cu conditiile stipulate in contract, imprumutul va fi rambursat pana la data de 30 iunie 2004. Dobanda perceputa este reprezentata de rata de baza practicata de banca plus o marja de 1,5%, calculata pe baza unui an (360 zile calendaristice).

Garantiile constituite de Societate in vederea garantarii rambursarii imprumutului sunt urmatoarele: Garantie reala mobiliara de prim rang asupra disponibilitatilor conturilor deschise de Societate la banca, conform contractului de garantie reala mobiliara; Garantie reala mobiliara de prim rang in valoare totala de 1.266.111 USD asupra creantelor, conform contractului de garantie mobiliara.

Pozitia "Alte datorii" cuprinde urmatoarele elemente: Mii lei Datorii fata de personal Datorii fata de bugetul de stat Dividende de platit din 2002 Creditori diversi Alte datorii Aport capital Datorie de leasing Total 31 decembrie 2002 4.638.785 183.476.314 3.716.233 3.338.588 199.323.762 394.493.682 31 decembrie 2003 6.383.495 295.488.104 3.520.717

L
sub 1 an

Termen de exigibilitate peste 1 an -

6.383.495 295.488.104 3.520.717 5.004.171 331.983.416 96.698.880 1.247.094 740.325.877

5.004.171 331.983.416 96.698.880

1.247.094 740.325.877

Pozitia Aport capital reprezinta suma virata de Beta S.A.

in vederea majorarii capitalului social (a se vedea Nota 18).

X
20
Model de situatii financiare

Nota 6. Principii, politici si metode contabile


A. Principii contabile Situatiile financiare pentru anul incheiat la 31 decembrie 2003 au fost intocmite in conformitate cu urmatoarele principii contabile: Principiul continuitatii activitatii - societatea isi va continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia. Principiu permanentei metodelor - aplicarea acelorasi reguli, metode, norme privind evaluarea, inregistrarea si prezentarea in contabilitate a elementelor patrimoniale, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile. Principiul prudentei - s-a tinut seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si de toate obligatiile previzibile si de pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior. Principiul independentei exercitiului - au fost luate in considerare toate veniturile si cheltuielile exercitiului, fara a se tine seama de data incasarii sau efectuarii platii. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - in vederea stabilirii valorii totale corespunzatoare unei pozitii din bilant s-a determinat separat valoarea fiecarui element individual de activ sau de pasiv. B. Politici contabile semnificative (a) Moneda de raportare

Situatiile financiare sunt intocmite in lei si exprimate in mii lei.

Al doilea an de aplicare a OMFP 94/2001 Situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu Ordinul Ministerului de Finante nr.94/2001 - "pentru aprobarea reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara". Anul 2003 este al doilea an de aplicare efectiva a reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitatii Economice Europene si cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Situatiile financiare cuprind: Bilant Cont de profit si pierdere Situatia modificarilor in capitalurile proprii Situatia fluxurilor de trezorerie Note la situatiile financiare.

Principiul intangibilitatii exercitiului - bilantul de deschidere al exercitiului corespunde cu bilantul de inchidere al exercitiului precedent, cu exceptia anumitor reclasificari facute intre anumite posturi bilantiere pentru a asigura comparabilitatea cu situatiile financiare la 31 decembrie 2003.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica. Principiul pragului de semnificatie - orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct in cadrul situatiilor financiare.

Principiul necompensarii - valorile elementelor ce reprezinta active nu au fost compensate cu valorile elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile cu cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive admise de OMFP 94/2001.

M
21

Primul an de aplicare a OMFP 94/2001 [daca este cazul] Exercitiul financiar incheiat la data de 31 decembrie 2003 este primul in care societatea prezinta situatiile financiare in conformitate cu Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 94/2001. Situatiile financiare ale exercitiilor financiare precedente au fost intocmite si raportate in conformitate cu normele romanesti de contabilitate stipulate in Legea 82/1991. Societatea nu a prezentat situatii financiare comparative pentru anul 2002 si de asemenea nu a prezentat situatia fluxurilor de trezorerie si situatia schimbarilor in capitalurile proprii pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2003, dupa cum este prevazut in OMFP 94/2001. De asemenea, efectul ajustarilor rezultate din adoptarea pentru prima data OMFP 94/2001 este reflectat in rezultatul reportat, contul de profit si pierdere nefiind afectat. Aceste situatii financiare cuprind: Bilant Cont de profit si pierdere Note explicative la situatiile financiare.
Model de situatii financiare

(b) Bazele contabilitatii

[Nota: Situatiile financiare pregatite in conformitate cu OMFP 94/2001, in primul an de aplicare, nu contin situatia schimbarilor in capitalurile proprii si situatia fluxurilor de trezorerie.] (c) Standarde aplicabile in economiile hiperinflationiste si tranzactiile in moneda straina Moneda de referinta Societatea isi desfasoara activitatea intr-un mediu economic hiperinflationist. Conducerea societatii considera ca moneda de referinta a Societatii, dupa cum este definita de SIC 19, "Moneda de raportare - Evaluarea si prezentarea situatiilor financiare in conformitate cu IAS 21 si IAS 29, este USD/EUR, intrucat: preturile de vanzare ale principalelor produse si servicii sunt denominate in USD/EUR; costul importurilor este denominat in USD/EUR; liniile de finantare sunt denominate in USD/EUR; managementul utilizeaza rapoarte exprimate in USD/EUR in procesul decizional; alte motive. In concordanta cu SIC 19, deoarece moneda de masurare a Societatii este USD/EUR, situatiile financiare ar fi trebuit pregatite in USD/EUR iar tranzactiile in moneda straina (toate celelalte altele decat USD/EUR) ar fi trebuit inregistrate la rata de schimb in vigoare la data tranzactiei, in conformitate cu IAS 21, Efectul variatiei cursurilor de schimb valutar.

(ii) Active achizitionate in leasing Contractele de leasing in care Societatea isi asuma totalitatea riscurilor si beneficiilor asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Mijloacele fixe achizitionate prin leasing financiar sunt prezentate la minimul dintre valoarea de piata si valoarea actualizata a platilor viitoare, mai putin deprecierea acumulata si deprecierile de valoare. Platile de leasing sunt inregistrate in conformitate cu politica contabila prezentata la punctul (p) de mai jos. Mijloacele fixe achizitionate in leasing financiar sunt amortizate pe minimul dintre durata lor de viata si durata leasingului. (iii) Cheltuielile ulterioare de intretinere si reparatii Cheltuielile cu reparatia sau intretinerea mijloacelor fixe efectuate pentru a restabili sau a mentine valoarea acestor active sunt recunoscute in contul de profit si pierdere la data efectuarii lor, in timp ce cheltuielile efectuate in scopul imbunatatirii performantelor tehnice sunt capitalizate si amortizate pe perioada ramasa de amortizare a respectivului mijloc fix. (iv) Amortizarea Amortizarea este calculata pentru a diminua costul (mai putin valoarea reziduala) utilizand metoda liniara de amortizare pe durata de functionare a mijloacelor fixe si a componentelor lor, care sunt contabilizate separat. Duratele estimate, pe grupe principale de imobilizari, sunt urmatoarele: Constructii Instalatii tehnice Mijloace de transport Mobilier, aparatura de birou si altele 40 5-12 5 5-10 ani ani ani ani

(d) Tranzactii in moneda straina

(e) Imobilizari corporale (i) Active proprii

Tranzactiile in moneda straina sunt inregistrate la cursul de schimb de la data tranzactiei. La sfarsitul exercitiului, creantele si datoriile exprimate in valuta sunt convertite in lei la cursul de schimb de la data bilantului si diferentele de curs sunt inregistrate in contul de profit si pierdere.

Conducerea Societatii a decis pregatirea situatiilor financiare pe baza costului istoric. Prin urmare, Societatea a optat pentru tratamentul contabil alternativ prevazut in OMFP 94/2001, si anume neajustarea situatiilor financiare potrivit IAS 21, Efectul variatiei cursurilor de schimb valutar. descris mai sus.

Terenurile si cladirile sunt prezentate in bilant la valoarea reevaluata, mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare (a se vedea politica contabila (k)). Costul activelor construite de Societate cuprinde costul materi-

M
22

Terenurile si imobilizarile in curs nu se amortizeaza. (f) Imobilizari necorporale i) Imobilizarile necorporale achizitionate de Societate sunt prezentate la cost mai putin amortizarea cumulata si

Model de situatii financiare

alelor, manopera directa si un procent din cheltuielile indirecte, alocate in mod rezonabil constructiei de active corporale. Costul istoric a fost reevaluat in conformitate cu Hotararile de Guvern: 945/1990, 26/1992, 500/1994, 983/1998 si 403/2000 in baza unor indici stabiliti prin respectivele acte normative; retratarea valorii contabile nete a activelor s-a facut pentru ca aceasta sa reflecte mai bine valoarea lor de piata.

pierderile de valoare (a se vedea politica contabila (k), "Pierderi de valoare"). ii) Amortizarea este recunoscuta in contul de profit si pierdere pe baza metodei liniare pe perioada de viata estimata a imobilizarii necorporale. Majoritatea imobilizarilor necorporale inregistrate de Societate este reprezentata de programe informatice dedicate. Acestea sunt amortizate liniar pe o perioada de cel mult 5 ani. (g) Active financiare Investitiile detinute pana la maturitate de catre Societate sunt evidentiate la valoarea initiala mai putin amortizarea cumulata si pierderile de valoare inregistrate (a se vedea politica contabila (k)). (h) Stocuri Stocurile sunt inregistrate la minimum dintre cost si valoarea neta realizabila. Valoarea neta realizabila reprezinta pretul de vanzare estimat in conditiile desfasurarii normale a activitatii mai putin costurile aferente vanzarii. Costul stocurilor se bazeaza pe principiul Primul intrat primul iesit (First In First Out), sau Costul mediu ponderat, (Weighted Average Cost), si include cheltuielile ocazionate de achizitia acestora si aducerea in locatia curenta. In cazul stocurilor produse de Societate si in cazul productiei in curs, costul include o proportie corespunzatoare din cheltuielile indirecte in functie de capacitatea normala de functionare. i) Creante comerciale si alte creante

pentru depreciere este recunoscut in contul de profit si pierdere sau in capitalurile proprii [daca este cazul] cand valoarea contabila a activului este superioara valorii sale recuperabile. i) Calculul valorii recuperabile

ii) Reluarea provizioanelor pentru depreciere Un provizion pentru deprecierea unei creante pe termen lung este reluat in cazul in care cresterea ulterioara a valorii recuperabile poate fi in mod obiectiv atribuita unui eveniment survenit dupa momentul provizionarii. Pentru celelalte active, provizionul pentru depreciere poate fi reluat daca s-a produs o schimbare in conditiile existente la momentul determinarii valorii recuperabile. Reluarea unui provizion pentru depreciere poate fi efectuata numai in asa fel incat valoarea neta a activului sa nu depaseasca valoarea sa neta contabila istorica, tinand cont de depreciere si fara a lua in calcul provizionul. (l) Capital social Dividende Dividendele sunt recunoscute ca datorie in perioada in care este aprobata repartizarea lor. (m) Imprumuturi Imprumuturile sunt recunoscute initial la cost, mai putin costurile aferente tranzactiei. Ulterior recunoasterii initiale, imprumuturile sunt prezentate la valoare amortizata; diferentele intre cost si valoarea de rascumparare sunt recunoscute in contul de profit si pierdere pe durata imprumutului la o rata efectiva a dobanzii. (n) Furnizori si alte datorii Conturile de furnizori si alte datorii sunt evidentiate la cost. (o) Datorii aferente contractelor de leasing Contractele de leasing in care Societatea preia in mod substantial riscurile si beneficiile asociate proprietatii sunt clasificate ca leasing financiar. Celelalte contracte sunt

Conturile de creante comerciale si alte creante sunt evidentiate in bilant la valoarea lor recuperabila. (j) Numerar si echivalente de numerar Numerarul include conturile curente in lei si in valuta, si disponibilul din casa. (k) Pierderi de valoare

Valoarea contabila a activelor Societatii, altele decat stocurile si impozite amanate la plata-activ, este analizata la data fiecarui bilant pentru a determina daca exista scaderi de valoare.

Daca o asemenea scadere este probabila, este estimata valoarea recuperabila a activului in cauza. Un provizion

M
23

Model de situatii financiare

Valoarea recuperabila a investitiilor facute de Societate in instrumente financiare si a creantelor pe termen lung este calculata ca si valoare prezenta a fluxurilor viitoare de numerar, actualizate cu rata de dobanda efectiva corespunzatoare acestor active. Creantele pe termen scurt nu sunt actualizate.

clasificate ca leasing operational. Datoria fata de societatea de leasing este inclusa in bilant ca si datorie privind contractul de leasing. Costurile de finantare sunt inregistrate in contul de profit si pierdere pe perioada leasingului la o rata constanta a dobanzii. Platile facute in cadrul contractelor de leasing operational sunt inregistrate in contul de profit si pierdere liniar pe durata contractului de leasing. Reducerile de prime de leasing primite sunt recunoscute in contul de profit si pierdere ca reducere a cheltuielilor. (p) Provizioane Provizioanele sunt recunoscute in bilant atunci cand pentru Societate apare o obligatie legala sau constructiva legata de un eveniment trecut si este probabil ca in viitor sa fie necesara consumarea unor resurse economice care sa stinga aceasta obligatie. Provizioanele sunt revizuite la fiecare sfarsit de perioada si ajustate pentru a reflecta estimarea curenta cea mai adecvata. Provizion pentru garantii Un provizion pentru garantii este recunoscut atunci cand produsele sau serviciile la care se refera sunt vandute. Provizionul este determinat pe baza informatiilor istorice si a unei ponderari statistice. (q) Recunoasterea veniturilor Vanzari de bunuri Veniturile din vanzarea bunurilor sunt recunoscute in contul de profit si pierdere in momentul in care riscurile si beneficiile asociate proprietatii asupra bunurilor respective sunt transferate cumparatorului. (r) Rezultatul financiar Acesta include dobanda de plata pentru imprumuturi, dobanda de primit pentru depozitele la banci, dobanda de plata aferenta leasingului financiar si diferentele de curs valutar. Principiul separarii exercitiilor financiare este respectat pentru recunoasterea acestor elemente.

anual, utilizand cota de impozit in vigoare la data bilantului, ajustat cu corectiile anilor anteriori. Impozitul amanat se obtine aplicand metoda bilantiera asupra tuturor diferentelor temporare dintre valoarea contabila si baza fiscala a elementelor bilantiere. Impozitul amanat se calculeaza pe baza ratelor de impozitare prevazute de legislatia in vigoare a se aplica in perioada cand se va realiza diferenta temporara. Impozitul amanat la plata-activ este recunoscut numai in masura in care este probabil sa se obtina profit impozabil in viitor, astfel incat pierderile fiscale reportate si diferentele temporare sa poata fi utilizate. Impozitul amanat la plata-activ este diminuat in masura in care beneficiul fiscal aferent este improbabil sa se realizeze. Efectul modificarii ratelor de impozitare asupra impozitului amanat este recunoscut in contul de profit si pierdere cu exceptia cazului in care se refera la pozitii anterior recunoscute direct in capitalurile proprii. (t) Societatile afiliate

M
24

Societatile se considera afiliate in cazul in care una din parti, fie prin proprietate, drepturi contractuale, relatii familiale sau de alta natura, are posibilitatea de a controla in mod direct sau de a influenta in mod semnificativ cealalta parte. (u) Estimari Pentru intocmirea situatiilor financiare, conducerea Societatii face anumite estimari si presupuneri care afecteaza valorile raportate ale activelor si pasivelor la data bilantului, precum si veniturile si cheltuielile perioadei raportate. Rezultatele reale pot diferi de cele estimate. Estimarile sunt utilizate pentru inregistrarea provizioanelor pentru: clienti incerti, actualizarea creantelor pe termen lung, deprecierea stocurilor, amortizare/depreciere si taxe. Efectul schimbarii estimarilor contabile este calculat anticipat si este inclus in determinarea rezultatului net aferent: perioadei in care s-a realizat schimbarea, daca ea este singura perioada afectata; perioadei in care s-a realizat schimbarea si perioadelor ulterioare, daca schimbarea le afecteaza pe toate. (v) Informatii comparative [daca este cazul]

(s) Impozitul pe profit Impozitul pe profit cuprinde o parte curenta si o parte amanata. Impozitul curent este calculat pe baza rezultatului fiscal

Anumite pozitii din situatiile financiare ale anului 2002 au fost reclasificate pentru a fi in conformitate cu

Model de situatii financiare

prezentarea situatiilor financiare aferente anului 2003. (w) Pensii si alte beneficii ulterioare pensionarii In cursul desfasurarii normale a activitatii, Societatea plateste statului taxele aferente salariatilor sai. Toti angajatii societatii sunt membri ai Fondului Roman de Pensii. Politica Societatii nu include o alta schema de pensionare sau vreun plan de acordare a unor beneficii suplimentare dupa pensionare, in consecinta nu are alte obligatii in legatura cu sistemul de pensii. In plus, Societatea nu este obligata sa ofere alte beneficii angajatilor sai la data pensionarii.

X
25
Model de situatii financiare

Nota 7. Capitalul social

Mii lei Beta S.A. Societatea M Societatea T Alti actionari Total

% 82,93 6,62 2,38 8,07 100

Numar actiuni 9.847.250 282.963

L
786.541 958.943

11.875.697

In capitalul social al Societatii sunt incorporate diferentele din reevaluarea mijloacelor fixe conform HG 945/1990, HG 26/1992 si HG 500/1994, in suma totala de 102.565.653 mii lei.

Asa cum este mentionat in Nota 18, la data de 30 martie 2004 capitalul social al Societatii a fost majorat cu 2.880.000 USD, ca urmare a emisiunii a 3.862.771 actiuni conform hotararii Adunarii Generale a Actionarilor din 9 ianuarie 2004.

In cursul anului 2003, numarul mediu de salariati ai Societatii a fost de 2.659 (in 2002 : 2.751). Structura

Categorie Manageri Muncitori

Personal tehnic productiv Personal administrativ Departament informatic Total

Organismul de conducere al Societatii este Consiliul de Administratie, acesta fiind format din 3 membri. La 31

M
Numar 9 2.089 479 68 14 2.659 Functie Membru Membru

Nota 8. Informatii privind salariatii, administratorii si directorii


personalului pe categorii de munca este urmatoarea:

decembrie 2003, componenta Administratie este urmatoarea:

U
Consiliului

La 31 decembrie 2003, capitalul social al societatii era de 296.892.431 mii lei divizat in 11.875.697 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei. Toate actiunile emise

sunt platite integral. Structura actionariatului la 31 decembrie 2003 este urmatoarea:

Valoare capital 246.181.256 19.663.515 7.074.075 23.973.585 296.892.431

de

Nume

Florian Popescu Gheorghe Mincu Nicoleta Vornicu

Director general

26

Model de situatii financiare

Consiliul de Administratie actual al societatii a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 30 august 2003. Directorii societatii au fost numiti prin Decizii ale Consiliului de Administratie din 5 septembrie 2003 si 22 septembrie 2003. Nume Ing. Florian Popescu Ing. Claudiu Postelnicu Ing. Adrian Popovici Ing. Vlad Solomon Ing. Marius Grigore Ing. Alina Oprea Ec. Mariana Calin Ing. Elena Ionescu Jur. Cristian Tudor Functie Director General Director Productie Director Marketing Director Calitate Director Logistica Director Economic Director Juridic Director Resurse Umane

Componenta managementului la 31 decembrie 2003 este urmatoarea:

Cheltuielile salariale ale societatii in anul 2003 au fost urmatoarele:

Cheltuieli cu salariile personalului Contributia unitatii la asigurarile sociale

M
27
Model de situatii financiare

Mii lei

P
2003 171.736.969 43.824.046 8.597.562 12.090.280 3.415.767 239.664.624

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate

Contributia unitatii la fondul de solidaritate cu persoanele handicapate Total

Salariile managementului reprezinta 4% din fondul de salarii al anului 2003.

Director Tehnic

Nota 9. Indicatori economico - financiari


Mii lei 2002 I. Indicatori de lichiditate Indicatorul lichiditatii curente Active circulante (A) Datorii pe termen scurt (B) A/B - in numar de ori 206.124.374 647.322.233 0,32

518.881.421 978.558.759 0,53

Indicatorul lichiditatii imediate (test acid) Active circulante (A) Stocuri (B) Datorii pe termen scurt (C) (A-B)/C - in numar de ori 206.124.374 518.881.421 156.260.975 978.558.759 0,37

Indicatorul gradului de indatorare Capital imprumutat (A) Capital propriu (B)

M
28

II. Indicatori de risc

P
164.428.108 647.322.233 0,06 96.791.621 (42.980.961) N/A (204.652.078) 4.467.901 N/A 164.428.108 115.387.406 520
Model de situatii financiare

A/B (daca este negativ, nu se calculeaza)

Indicatorul privind acoperirea dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A) Cheltuieli privind dobanzile (B) A/B - in numar de ori (daca este negativ, nu se calculeaza)

III. Indicatori de activitate Numar de zile de stocare Stocuri (A) Costul vanzarilor (B)

156.260.975 119.940.122 476

(A/B)*365 - in numar de zile

U
2003 52.933.070 70.863.187 1.786.195 39,67

Mii lei 2002 Viteza de rotatie a debitelor - clienti Creante comerciale (A) Cifra de afaceri neta (B) (A/B)*365 - in numar de zile 18.630.724 279.533.981 24 185.895.768 690.107.045 2003

Viteza de rotatie a creditelor - furnizori Datorii comerciale (A) Cifra de afaceri neta (B) (A/B)*365 - in numar de zile 73.806.714 279.533.981 96 114.779.774 690.107.045 61

Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri neta (A) Active imobilizate (B) (A/B) - in numar de ori 279.533.981 690.107.045 525.554.553 1,31

Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri neta (A) Total active (B) (A/B) - in numar de ori 279.533.981 690.107.045 1.044.583.846 0,66

M
29

IV. Indicatori de profitabilitate Rentabilitatea capitalului angajat

Profit inaintea platii dobanzii si impozitului pe profit (A)

P
502.529.609 0,56 709.036.061 0,39 (204.652.078) 61.516.856 -

(A/B) (daca este negativ, nu se calculeaza)

Total active minus datorii curente (B)

Marja bruta din vanzari Profit brut din vanzari (A) 49.520.954 279.533.981 18% 277.669.666 690.107.045 40%

(A/B)

V. Indicatori privind rezultatul pe actiune Rezultatul pe actiune

Rezultat net atribuibil actiunilor comune (A) Numar de actiuni comune (B) (A/B) - in mii lei

Cifra de afaceri neta (B)

(209.131.094) 11.875.697 (17,6)

Model de situatii financiare

U
98 70.863.187 66.025.087 1,07 69.076.992 11.875.697 5,82

[Comentariile care urmeaza vor fi pregatite/personalizate de catre Societate, astfel incat sa reflecte situatia sa specifica.]

I. Indicatori de lichiditate Indicatorul lichiditatii curente (indicatorul capitalului circulant), respectiv indicatorul lichiditatii imediate (indicatorul test acid) exprima de cate ori se cuprind datoriile curente in activele curente, respectiv in active curente mai putin stocuri. Valorile obtinute sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate redusa de acoperire a datoriilor curente din activele curente, si in principal din creante si lichiditati.

Viteza de rotatie a creditelor-furnizori exprima numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizorii sai. Viteza de rotatie a activelor imobilizate evalueaza eficienta managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate prin exploatarea acestora. Viteza de rotatie a activelor totale evalueaza eficienta managementului activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

II. Indicatori de risc Gradul de indatorare al capitalului propriu exprima de cate ori se cuprinde capitalul imprumutat (credite pe o perioada mai mare de un an) in capitalurile proprii si reflecta structura de finantare a societatii la incheierea exercitiului financiar. Deoarece indicatorul are valoare negativa la 2002 si valoare zero la 2003, analiza lui nu este relevanta. Indicatorul privind acoperirea dobanzilor reflecta de cate ori pot fi acoperite cheltuielile cu dobanda din profitul inaintea dobanzii si impozitului. Cu cat valoarea indicatorului este mai mica cu atat pozitia societatii este considerata mai riscanta. La 2002, analiza indicatorului nu este relevanta, deoarece indicatorul are o valoare negativa.

IV. Indicatori de profitabilitate Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe pe care il obtine Societatea la o unitate de resurse investite. Societatea a inregistrat pierdere in anul 2002 si profit in 2003. Marja bruta din vanzari inregistreaza un nivel ridicat in cursul anului 2003.

III. Indicatori de activitate (de gestiune) Numarul de zile de stocare indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate.

Nota 10. Alte informatii


10.1 Prezentarea societatii
S.C. Alfa S.R.L. a fost infiintata in anul 1991, in temeiul Legii nr.15/1990 si a Legii nr.31/1990 si in conformitate cu HG 1224/1990 si este inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J16/3456/1991. Sediul social al Societatii este in localitatea Oras, str. Florilor nr. 25.

M
30

V. Indicatori privind rezultatul pe actiune Rezultatul pe actiune a fost de 5.820 lei pe actiune in 2003, iar in 2002 societatea a inregistrat o pierdere de 17.610 lei pe actiune.

Model de situatii financiare

Viteza de rotatie a debitelor-clienti exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate si arata astfel eficacitatea intreprinderii in colectarea creantelor sale. Cresterea numarului de zile in 2003 poate indica probleme legate de controlul creditului acordat clientilor.

10.2 Parti afiliate


Societatile afiliate cu care Societatea a desfasurat tranzactii comerciale in 2002 si 2003 sunt:

Societate S.C. Eficienta S.R.L. S.C. Contractul S.R.L.

Tara de origine Romania Romania

Adresa

Str. Ardeziei, nr. 137, Oras Str. Victoriei, nr. 20, Oras Romania, Str. Nova, nr 3, Bucuresti.

Societatea detine de asemenea titluri de participare in procent de 100% in S.C. ABC S.R.L., situata in

10.3 Impozitul pe profit


La 31 decembrie 2003, impozitul amanat-activ s-a calculat pe baza pierderilor fiscale cumulate de catre Societate, ce pot fi reportate in viitor, si a diferentelor temporare intre baza contabila si cea fiscala a elementelor detaliate in nota 15. Avand in vedere ca nu este probabil ca acest activ va fi realizat, impozitul amanat calculat in acest fel nu a fost inregistrat in situatiile financiare ale Societatii. Valoarea neta a pierderilor fiscale se ridica la suma de 185.719.892 mii lei si se compune din urmatoarele elemente: - Anul 2001 - Anul 2002

12.215.922 mii lei - Pierdere 173.503.970 mii lei - Pierdere

In exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2003, Societatea a inregistrat un profit contabil de 69.076.992 mii lei in situatiile financiare in termeni nominali si un profit fiscal de 75.076.992 mii lei. Reconcilierea dintre rezultatul fiscal si cel contabil este prezentata in continuare:

1. profit contabil 2. venituri neimpozabile 3. total cheltuieli nedeductibile 4. profit fiscal (rd.1-rd.2+rd.3) 5. pierdere fiscala din anii precedenti

M
31

Pierderile fiscale cumulate pot fi reportate pe o perioada de maxim cinci ani.

E
Model de situatii financiare

6. pierdere fiscala cumulata (rd.4+rd.5) 7. impozit pe profit 25 %

L
69.076.992 mii lei 61.077.251 mii lei 67.077.251 mii lei 75.076.992 mii lei (260.796.884) mii lei (185.719.892) mii lei 0 mii lei Mentionam ca ponderea la export este detinuta de firma Foreign Business AG (Germania); pe langa aceasta, exportul s-a derulat si pe piata suedeza, partener fiind firma Swedish Business.

10.4 Cifra de afaceri


Cifra de afaceri aferenta anului 2003 este de 690.107.045 mii lei din care 95,8% la export si 4,2% la intern.

10.5 Suma platilor viitoare in cadrul contractelor de chirii si de leasing operationale

Mii lei

Rate de platit la 31 decembrie 2002

Rate de platit la

31 decembrie 2003

Sub un an Intre unu si cinci ani Peste cinci ani Total

3.325.623 6.964.497 10.290.120

Leasing operational
Mii lei Rate de platit la

P
-

Rate de platit la 31 decembrie 2003

31 decembrie 2002

Sub un an Intre unu si cinci ani Peste cinci ani Total

3.325.623 6.964.497

M E
544 545 553 555 Total 566 Total

2.519.415

10.6 Auditori

Auditul societatii este asigurat de firma Audit S.R.L.. Onorariul auditorului este stabilit prin intelegerea dintre cele doua parti si este prevazut in contractul de prestari

servicii incheiat intre Societate si Audit S.R.L.

10.7 Angajamente acordate


a) Scrisori de garantie bancara pentru buna executie (garantate prin numerar) Nr. Contract Nume beneficiar Foreign Business AG Foreign Business AG Foreign Business AG Foreign Business AG EUR 69.025 69.025 30.677 107.371 276.098 Nume beneficiar Swedish Business SGB EUR 60.000 60.000

Nr. Contract

32

Model de situatii financiare

U
3.831.413 8.275.837 12.107.250 3.831.413 8.275.837 3.151.300

Chirii

b) Scrisoare de garantie bancara in favoarea Biroului Vamal de Supraveghere si Control la Frontiera Constanta

(garantata prin numerar)

Vama Vama

600.000.000 600.000.000

Total

1.200.000.000

10.8 Angajamente primite


In favoarea Societatii nu au fost emise scrisori de garantie.

Nota 11. Stocuri


Mii lei

31 decembrie 2002

P
31 decembrie 2003 12.516.187 (172.565) 25.253.066 (1.115.892) 7.535.193 (784.817) 1.074.262 150.850.786 (26.895.398) 4.466.108 (311.922) 250.941 162.308.928 (35.031.767) 193 1.974.742 177.689 18.249.574 12 164.099 170.452 9.212 164.428.108 156.260.975 inregistrat un provizion in valoare de 26.895.398 mii lei, referitor la productia in curs.

Materii prime Provizioane pentru materii prime Materiale consumabile

Provizioane pentru materiale consumabile Obiecte de inventar Productie in curs de executie

Semifabricate, produse finite, produse reziduale Stocuri aflate la terti Marfuri si ambalaje

Total

In legatura cu litigiului cu Utility International, managementul Societatii a estimat drept incerta recuperarea valorii lucrarilor efectuate si ca urmare, a

Avansuri pt cumparari de stocuri

Provizioane pentru productia in curs

M
33

Model de situatii financiare

Beneficiar

L EI

Nota 12. Numerar si echivalente

Conturi la banci Numerar in caserie Alte disponibilitati banesti

14.899.201 5.434 79.638

Total

14.984.273

Nota 13. Datorii aferente contractelor de leasing


Mii lei 31 decembrie 2002 Perioada 31 decembrie 2003

P
-

Situatia contractelor de leasing financiar la 31 decembrie

2003 se prezinta astfel:

31 decembrie 2003

Dobanda

Perioada mai mica de un an Intre unu si cinci ani Perioada mai mare de cinci ani

M
2.790.676 1.741.780 4.532.456

1.371.803

124.709 -

Total

1.371.803

124.709

Nota 14. Parti afiliate


14.1 Situatia soldurilor la incheierea exercitiului
Situatia creantelor fata de societatile afiliate este urmatoarea:

Mii lei

S.C. Alfa a incheiat cu S.C. Leasing Romania contractul de leasing nr. 4002/3/01/2003 pentru achizitionarea de echipamente pentru alimentarea cu acetilena in valoare

totala de 64.283 EURO, din care, pana la data de 31 decembrie 2003, s-au derulat opt rate, diferenta de achitat de zece rate insumand 35.714 EURO.

31 decembrie 2002

31 decembrie 2003

Creante asupra societatilor afiliate S.C. Eficienta S.R.L. S.C. Contractul S.R.L. Total 3.637.973 1.771.443 5.409.416
Model de situatii financiare

34

U
146.978.987 6.320 74.299 147.059.606 31 decembrie 2003 Principal 1.247.094 1.247.094

Mii lei

31 decembrie 2002

31 decembrie 2003

Situatia datoriilor fata de societatile afiliate este urmatoarea:

Mii lei

31 decembrie 2002

31 decembrie 2003

Datorii catre societati afiliate Furnizori comerciali (societati afiliate) S.C. Eficienta S.R.L. S.C. Contractul S.R.L. Furnizori de mijloace fixe (societati afiliate) 20.137.624 20.893.299

Total

41.030.923

S.C. Contractul S.R.L.

14.2 Tranzactii cu parti afiliate


14.2.1 Cumparari
Mii lei Cumparari mijloace fixe S.C. Contractul S.R.L.

2002

P
2003 10.250.670 10.250.670 2002 2003 45.908.220 44.535.236 90.443.456 2002 2003 559.301 654.003 559.301 654.003

Total

Mii lei Cumparari materii prime

S.C. Contractul S.R.L.

S.C. Eficienta S.R.L.

Total

Mii lei Cumparari consumabile S.C. Eficienta S.R.L.

Total

M
35

10.191.496

10.191.496

32.135.754 31.410.773

63.546.527

Model de situatii financiare

U
35.476.432 14.993.841 10.250.670 60.720.943

14.2.2 Vanzari
Mii lei Vanzari de marfuri S.C. Eficienta S.R.L. 2.060.952 2002 2003

Total

2.060.952

Nota 15. Impozit amanat


La 31 decembrie 2003 Impozitul amanat-activ nu a fost inregistrat pentru ca realizarea sa nu a fost considerata probabila. Impozitul amanat-activ este generat de elementele mentionate in tabelul urmator, reprezentand diferente temporare intre baza contabila si cea fiscala a elementelor din bilant, precum si de pierderea fiscala reportata (a se vedea nota 10.3):

Mii lei

P M
36

Imobilizari corporale Imobilizari necorporale Investitii imobiliare Alte investitii Stocuri Imprumuturi purtatoare de dobanda Beneficiile acordate angajatilor Subventii guvernamentale amanate Provizioane

Pierderea reportata

Total

Altele

Societatea Alfa S.A. are pe rol litigii dupa cum urmeaza: Litigiu cu Alfa Standard Corporation pentru recuperarea contravalorii lucrarilor prestate, in suma de 325.200 USD. Intrucat debitul in litigiu este garantat cu scrisoare de garantie bancara emisa de Corporation Bank in favoarea S.C. Alfa S.A., societatea nu a inregistrat un provizion pentru aceasta suma. Alfa Standard Corporation a solicitat in plus penalitati in valoare de 162.000 USD pentru depasirea termenului de executare

Nota 16. Datorii contingente


a reparatiilor, dar avocatii estimeaza ca probabilitatea ca Societatea sa piarda procesul este redusa.

Litigiu cu S.C. Popescu S.A. pentru recuperarea contravalorii unor penalitati calculate pentru utilaje livrate. Potrivit consilierilor juridici ai Societatii, probabilitatea ca Societatea sa piarda litigiul si sa inregistreze pierderi este redusa. De aceea, nu s-a inregistrat un provizion in situatiile financiare.
Model de situatii financiare

L
1.013.129 506.565 593.948 848.497 254.549 151.964 1.696.994 5.065.646

31 decembrie 2003

U
2.265.374 2.265.374

Nota 17. Mediul inconjurator

Actionar

Numar actiuni

P
786.541 282.963 958.943

Prin hotararea Adunarii Generale a Actionarilor din 9 ianuarie 2004, s-a hotarat majorarea capitalului social prin aport in numerar - echivalentul in lei a 2.880.000 USD, reprezentand un numar de 3.862.771 actiuni cu o valoare nominala de 25.000 lei pe actiune. In urma neexercitarii dreptului de preemptiune de catre ceilalti

actionari, suma a fost subscrisa si varsata in intregime de Beta S.A. Majorarea capitalului social a fost inscrisa la Registrul Comertului in 30 martie 2004. Structura actionariatului Societatii dupa marirea capitalului social este urmatoarea:

Beta S.A. Societatea M Societatea T Alti actionari

87,11

M
100

13.710.021

5,00 1,80

6,09

Total

15.738.468

Nota 19. Managementul riscului

(i) Riscul valutar si generat de hiperinflatie Societatea isi desfasoara activitatea in Romania, intr-un mediu economic hiperinflationist. Exista prin urmare un risc al deprecierii valorii activelor monetare nete exprimate in lei. In prezent nu exista o alta piata in afara Romaniei pentru conversia leului in alte valute. Rata inflatiei a scazut in mod constant de la 54,8% in

Principalele riscuri la care este supusa Societatea si politicile aplicate sunt detaliate mai jos.

1999 la 17,8% in 2002 (2000: 40,7%, 2001: 34,5%). Moneda locala a suferit o continua devalorizare fata de EUR (rata de schimb dintre leu si EUR a fost de 41.113 la data de 31 decembrie 2003 fata de 34.919 la data de 31 decembrie 2002). (ii) Riscul de piata Economia romaneasca este in tranzitie, existand nesiguranta cu privire la evolutia viitoare a politicii si dezvoltarii economice. Conducerea Societatii nu poate

37

Model de situatii financiare

L
Valoare capital (mii lei) 342.750.525 19.663.515 7.074.075 23.973.585 393.461.700

Nota 18. Evenimente ulterioare

Romania se afla in prezent intr-o perioada de rapida armonizare a legislatiei de mediu cu legislatia europeana in vigoare. La 31 decembrie 2003, Societatea nu considera costurile asociate cu problemele mediului inconjurator ca fiind semnificative si ca urmare nu a

inregistrat nici un provizion referitor la costuri anticipate, inclusiv taxe legale si de consultanta, studii, proiectare si implementare a planurilor de remediere a problemelor de mediu.

prevedea schimbarile ce vor avea loc in Romania si efectele acestora asupra situatiei financiare, asupra rezultatului din exploatare si a fluxurilor de trezorerie ale Societatii. (iii) Riscul de rata a dobanzii Societatea are incheiat un credit pe termen scurt cu Delta Bank S.A. Rata dobanzii este variabila, fiind reprezentata de rata de referinta practicata de banca plus o marja de 1,5%.

(iv) Riscul de credit In decursul activitatii sale, Societatea este expusa riscului de credit, in special datorita creantelor comerciale. Conducerea monitorizeaza indeaproape expunerea la riscul de credit in mod regulat. Riscul de credit legat de creantele comerciale este redus datorita numarului mare de clienti ce alcatuiesc baza de clienti ai Societatii. Prin urmare, conducerea estimeaza faptul ca nu exista concentratii semnificative ale riscului de credit.

X
38
Model de situatii financiare

(nu sunt parte din situatiile financiare)

X
39
Model de situatii financiare

DATE INFORMATIVE

E
ADMINISTRATOR, INTOCMIT, Numele si prenumele ____________________ Semnatura ______________________________ Stampila unitatii Numele si prenumele ____________________ Semnatura ______________________________ Stampila unitatii

M
40
Model de situatii financiare

E E M P
INTOCMIT, Numele si prenumele ____________________ Semnatura ______________________________ Stampila unitatii

X L

41

Model de situatii financiare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ____________________

Semnatura ______________________________

Stampila unitatii

E E M P
INTOCMIT, Stampila unitatii

X L
Numele si prenumele ____________________ Semnatura ______________________________

42

Model de situatii financiare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ____________________

Semnatura ______________________________

Stampila unitatii

E E M P
INTOCMIT, Stampila unitatii

X L
Numele si prenumele ____________________ Semnatura ______________________________

43

Model de situatii financiare

ADMINISTRATOR,

Numele si prenumele ____________________

Semnatura ______________________________

Stampila unitatii

Pentru mai multe informatii, puteti contacta:

KPMG Romania
Bucuresti Calea Serban Voda, 133 Sector 4 Romania Tel: +40 (21) 336 22 66 Fax: +40 (21) 336 11 77 Timisoara Str. Victor Babes nr. 17 Timisoara, cod 300 595 Tel: 0256 499 055 Fax: 0256 499 361 E-mail: kpmgro@kpmg.ro Web site: www.kpmg.ro

Contacte
Victor Kevehazi, Senior Partner vkevehazi@kpmg.ro Bill Bowman, Partner bbowman@kpmg.ro John Lane, Partner johnlane@kpmg.ro Serban Toader, Partner Stoader@kpmg.ro Aura Giurcaneanu, Senior Manager agiurcaneanu@kpmg.ro

44

Illustrative Financial Statement

Informatiile furnizate au caracter general si nu sunt menite sa analizeze situatiile concrete referitoare la o anumita entitate sau individ. Desi incercam sa furnizam informatii corecte si actuale, nu exista nici o garantie ca aceste informatii sunt actuale la data la care sunt primite sau ca vor continua sa fie actuale in viitor. Recomandam sa nu se actioneze in baza acestor informatii fara a beneficia de asistenta profesionala bazata pe analiza detaliata a situatiilor concrete.

KPMG Assurance, Romania


Conceputa si produsa in Romania KPMG Romania

Februarie 2004

Calea Serban Voda 133, Sector 4, Bucuresti

2004 KPMG Romania SRL, firma membra a KPMG International, o corporatie elvetiana. Toate drepturile rezervate. Tiparit in Romania