Sunteți pe pagina 1din 7

JUDECTORIA TRGU - JIU DOSAR NR. : 11178/95/2012 TERMEN : 22.10.

2013

RAPORT DE EXPERTIZ CONTABIL JUDICIAR

Cap !"#$# I. INTRODUCERE


Subsemnata NICA IULIANA expert contabil, cu sediul profesional ales n localitatea Trgu Jiu, dul Independenei, nr! "#, posesor al carnetului de expert contabil nr! $%#&# A, membru al Corpului 'xperilor Contabili i Contabililor Autori(ai din )omnia *C'CCA)+ am fost desemnat, de c,tre Tribunalul -or. prin nc/eierea de edin, din "&!#$!"#0" s, efectue( experti(a contabil, .udiciar, n dosarul nr! 000123&43"#00 pri5ind pe 6 CASA JUDE%EAN DE &ENSII GORJ ' Trgu Jiu, Str! Tudor 7ladimirescu, Nr!$%, -or., n calitate de CONTESTATOARE &O&ESCU MARIAN ' Trgu Jiu, Aleea Trandafirilor, nr! 00#, -or., n calitate de INTIMAT

O( )*!$# *a$+) : C",!)-!a ) ).)*$!a/) -$-p),0a/)a ).)*$!1/ - # !) O( )*! 2$# ).p)/! +) : 8n acest dosar s9a dispus proba cu experti(a contabil, .udiciar, c,reia i s9a stabilit urm,torul obiecti5 6 3S!a( # /)a -!a( # /)a 0/)p!$/ #"/ (1,)! *$2), !) /)*#a4a,!$#$ 5, /ap"/! 0) 0 -p"+ #) ! !#$#$ ).)*$!"/ $ #a 4"4),!$# #a *a/) --a )6)*!$a! p#a!a ,2"*a!1 0) p7/7! 8 a/ 5, 41-$/a 5, *a/) a*)a-!1 p#a!1 ,$ a -! ,- 5,!/)a9a */)a,18 -!a( # /)a 5,! ,0)/ */)a,) #a 0a!a 5,6 , 1/ p"p/ / 0) *1!/) ).)*$!"/$# :$0)*1!"/)-*.3

;4p/):$/1/ #) *a$+) : Intimatul :opescu ;arian a formulat contesta<ie mpotri5a deci(iei de pensionare nr!014""#3#0!#&!"#0" emis, de c,tre Casa Judeean, de :ensii -or., solicitnd anularea acesteia =i obligarea prtei s, emit, o nou, deci(ie cu luarea n calcul a perioadei #0!#>!0&2> ? #4!#>!"### lucrat, n grupa a II9a de munc,! 8n moti5area contesta<iei, reclamantul a ar,tat c, deci(ia contestat, i9a fost comunicat, la data de 0 septembrie "#0", reclamantul obser5nd faptul c, la stabilirea drepturilor sale de pensionare nu s9a <inut cont de ade5erin<a nr! 00&$3"#!#"!"#0" emis, de SC '7A SA, ade5erin<, care atesta c, n perioadele men<ionate mai sus reclamantul a lucrat n grupa a II9a de munc, n procent de 0##@! A preci(at reclamantul c, do5ada ncadr,rii n grupa a II9a de munc, a fost f,cut, =i cu carnetul de munc,, iar n ade5erin<a nr! 00&$3"#!#"!"#0" s9a preci(at c, ncadrarea s9a f,cut conform nominali(,rii efectuate prin procesul95erbal nr! 02304!0"!0&&&, Aot,rrea Consiliului de Administra<ie din 0>!0"!0&&& =i Nota 04&>30&&& a ;;:S, temeiul ncadr,rii repre(entndu9l A- nr! 0""$30&&&! 8n do5edirea contesta<iei, reclamantul a depus la dosar copie de pe deci(ia de pensionare nr!014""#3#0!#&!"#0", ade5erin<a nr!00&$3"#!#"!"#0", /ot,rrea din 0>!0"!0&&&, cartea de munc,! :otri5it Sentinei Ci5ile nr! "4>23#4!#4!"#0$ emis, de Tribunalul -or., Sectia conflicte de munc, i asigur,ri sociale, Casa Judeean, de :ensii -or. a fost obligat, s, emit, o nou, deci(ie de pensionare, cu luarea n considerare a ade5erin<ei nr!00&$3"#!#"!"#0" emis, de SC '7A SA! Casa Judeean, de :ensii -or. a fost obligat, la plata diferenelor dintre pensia cu5enit, ca urmare a actuali(,rii i pensia ncast, efecti5, ncepnd cu data de #0!#&!"#0" pn, la $#!#%!"#0$, precum i la plata c/eltuielilor de .udecat, de 0### lei! Astfel la data de #"!#>!"#0$, Casa Judeean, de :ensii -or. a emis deci(ia de pensie nr! 01202# prin care s9a efectuat actuali(area pensiei de ser5iciu conform Sentinei Ci5ile nr! ! "4>23#4!#4!"#0$! Conform fiei de calcul a Casei Judeene de :ensii -or. din data de #"!#>!"#0$ a reieit o diferen, de pensie de ac/itat n sum, de "!#">,#" lei! 8n data de 04!#>!"#0$ contul dl! :opescu ;arian desc/is la C) a fost creditat cu suma de %"$0,4" lei B8ncasare pensiiB, din care "!#">,#" lei repre(int, diferena de pensie cu5enit, potri5it deci(iei de pensioare nr! 01202#3#"!#>!"#0$! :otri5it adresei de nfiinare a popririi pentru suma total, de 41>1,2" lei nsoit, de procesul 5erbal nc/eiat n data de "$!#1!"#0$, emise de !'!J! B'nea ;arinB, Casa Judeean, de :ensii -or. a fost pus, n executare pentru suma de 41>1,2" lei repre(entnd6 "&21,2" lei crean a cu5enita, 0### lei c/eltuieli de .udecat, i 0!12# lei c/eltuieli de executare!

:rin adresa nr! 4>&213#$!#2!"#0$, c,tre Judec,toria Trgu ? Jiu Secia Ci5il,, Casa Judeean, de :ensii -or. formulea(, n temeiul art! $&&9%#% Cod :rocedur, Ci5il,, contesta ie la executare mpotri5a execut,rii silite prin poprire a sumei de 41>1,2" lei, executare silit, pornit, la cererea intimatului :opescu ;arian adresat !'!J! B'nea ;arinB, care a ntocmit dosarul de executare nr! 00"3"#0$! Instana ncu5iiea(, pentru contestatoare i intimat, n nc/eierea de edin, din data de $#!#2!"#0$ proba cu experti(a contabil,, ale c,rei obiecti5e au fost enunate mai sus! 8n cau(a ce face obiectul acestui dosar nu s9a mai efectuat nici o alt, experti(, contabil, .udiciar,! <$*/1/ #) p/)+),!) ).p)/! +) *",!a( #) s9au efectuat la sediul expertului contabil n perioada "2!#&!"#0$ ? 02!0#!"#0$

D"*$4),!a a a,a# +a!1 n 5ederea elabor,rii raportului de experti(, contabil, .udiciar, a fost urm,toarea 6 8nscrisurile existente n dosarul cau(eiC 8nc/eierea de edin, din $#!#2!"#0$C Sentina Ci5il, nr! "4>23#4!#4!"#0$ emis, de Tribunalul -or.C Deci(ia nr!014""#3#0!#&!"#0" pri5ind acordarea pensiei pentru munca depus, i limita de 5rst,C Deci(ia nr! 01202#3#"!#>!"#0$ pri5ind acordarea pensiei ca urmare a actuali(,rii pensie de ser5iciu conform Sentinei Ci5ile nr! "4>23#4!#4!"#0$ emis, de Tribunalul -or.C Anexa la deci(ia nr! 01202#3#"!#>!"#0$ C 'xtras de cont C) din data de 04!#>!"#0$ C Copii taloane de pensii septembrie "#0" ? aprilie "#0$C Contestaie la executare a Casei Judeene de :ensii -or. nregistrat, cu nr! 4>&213#$!#2!"#0$ C Codul de procedur, ci5il,!

Cap !"#$# II . D)-61$/a/)a E.p)/! +) C",!a( #) J$0 * a/)


Conform art! $$4 alin! 0 din Codul de procedur, ci5il,, p,rile au fost con5ocate prin scrisori recomandate n (iua de "2!#&!"#0$ ora &6## la sediul biroului expertului contabil din ule5ardul Castanilor, nr! 4%, Trgu Jiu ? conform anexelor 0 i "! La con5ocarea transmis, de expertul contabil pentru data de "2!#&!"#0$, din partea domnului :opescu ;arian, s9a pre(entat la sediul expertului contabil dl! a5ocat ;i/ai Ion i a depus un set de documente necesare ntocmirii raportului de experti(, contabil,C ca urmare a con5oc,rii a fost ntocmit un process 5erbal ? anexa $! La con5ocarea transmis, de expertul contabil pentru data de "2!#&!"#0$, c,tre Casa Judeean, de :ensii -or. nu s9a pre(entat niciun repre(entat al Casei de :ensii, dei confirmarea scrisorii de con5ocare a fost semnat, de primire! O( )*! 2$# ).p)/! +) : 3S!a( # /)a -!a( # /)a 0/)p!$/ #"/ (1,)! *$2), !) /)*#a4a,!$#$ 5, /ap"/! 0) 0 -p"+ #) ! !#$#$ ).)*$!"/ $ #a 4"4),!$# #a *a/) --a )6)*!$a! p#a!a ,2"*a!1 0) p7/7! 8 a/ 5, 41-$/a 5, *a/) a*)a-!1 p#a!1 ,$ a -! ,- 5,!/)a9a */)a,18 -!a( # /)a 5,! ,0)/ */)a,) #a 0a!a 5,6 , 1/ p"p/ / 0) *1!/) ).)*$!"/$# :$0)*1!"/)-*.3 R1-p$,- : :entru a r,spunde acestui obiecti5 am anali(at urm,toarele nscrisuri i documente6 8nscrisurile existente n dosarul cau(eiC 8nc/eierea de edin, din $#!#2!"#0$C Sentina Ci5il, nr! "4>23#4!#4!"#0$ emis, de Tribunalul -or.C Deci(ia nr!014""#3#0!#&!"#0" pri5ind acordarea pensiei pentru munca depus, i limita de 5rst,C Deci(ia nr! 01202#3#"!#>!"#0$ pri5ind acordarea pensiei ca urmare a actuali(,rii pensie de ser5iciu conform Sentinei Ci5ile nr! "4>23#4!#4!"#0$ emis, de Tribunalul -or.C

Anexa la deci(ia nr! 01202#3#"!#>!"#0$ C 'xtras de cont C) din data de 04!#>!"#0$ C Copii taloane de pensii septembrie "#0" ? aprilie "#0$C Contestaie la executare a Casei Judeene de :ensii -or. nregistrat, cu nr! 4>&213#$!#2!"#0$ ! Conform Sentina Ci5il, nr! "4>23#4!#4!"#0$ pronunat, de Tribunalul -or., Casa

Judeean, de :ensii -or. a emis deci(ia de pensie nr! 01202# din data de #"!#>!"#0$, potri5it c,reia pensia de ser5iciu cu5enit, dl! :opescu ;arian a fost actuali(at, lund n calcul perioada #0!#>!0&2> ? #4!#>!"### lucrat, n grupa a II9a de munc, conform ade5erinei nr! 00&$3"#!#"!"#0" emis, de SC '7A SA! Astfel conform anexei ataate deci(iei de pensionare nr! 01202#3#"!#>!"#0$ *anexa nr!%+ pensia de ser5iciu a fost actuali(ata la 24>,># lei din luna septembrie "#0" i la 5aloarea de "!"#4,4# lei din noiembrie "#0"! Anali(nd calculul Casei Judeene de :ensii -or. afferent deci(iei de pensionare nr! 01202#3#"!#>!"#0$, expertul contabil a constatat faptul c, pentru lunile septembrie i octombrie "#0" pensia de ser5iciu a fost actuali(at, la 5aloarea de 24>,># lei, dei aceasta trebuia actuali(at, nc, din septembrie "#0" la 5aloarea de "!"#4,4# lei! 8n anexa nr! 4, expertul contabil a efectuat calculul sumelor cu5enite intimatului n ba(a Sentina Ci5il, nr! "4>23#4!#4!"#0$ emis, de Tribunalul -or., pentru a stabili exact diferenele cu5enite dl! :opescu ;arin n raport de dispo(iiile titlului executoriu! Astfel re(ult, o pensie net, actuali(at, conform Sentina Ci5il, nr! "4>23#4!#4!"#0$ emis, de Tribunalul -or. n 5aloare de 15.=55839 #) , iar pensia net, ncasat, de intimat este n 5aloare de 11.=9881> #) . Diferena dintre pensia cu5enita i cea ncasat, este de >.72388> #) ! 8n data de 04!#>!"#0$ intimatul :opescu ;arian a ncasat n contul s,u bancar de la C) suma de "!#">,#" lei, sum, ce reiese din calculul f,cut de Casa Judeean, de :ensii -or. n urma actuali(,rii! Deci suma de "!>&1,2" lei repre(int, restul de pensie de plat,! 8n raport de dispo(iiile titlului executoriu, la momentul la care contestatoarea Casa Judeean, de :ensii -or. a efectuat plata n 5aloare de "!#">,#" lei, crean a intimatului :opescu ;arian este de 5.>77882 #) 8 care repre(int, 6 2.=97882 #) ' diferen, de pensie cu5enit,C

1.000 #) ' c/eltuieli de .udecat, conform Sentinta Ci5ila nr! ! "4>23#4!#4!"#0$C 1.780 #) ' c/eltuieli de executare! 8n conclu(ie, suma de 5.>77882 #) *anexa nr! 4+ repre(int, drepturile b,neti cu5enite

intimatului :opescu ;arian n raport cu dispo(iiile titlului executoriu, dup, efectuarea pl,ii din data de 04!#>!"#0$ de c,tre contestatoare!

Cap !"#$# III. C",*#$+


8n ba(a constat,rilor pre(entate n capitolul II din )aportul de 'xperti(, Contabil, Judiciar,, conclu(iile experti(ei sunt6 O( )*! 2$# ).p)/! +) : 3S!a( # /)a -!a( # /)a 0/)p!$/ #"/ (1,)! *$2), !) /)*#a4a,!$#$ 5, /ap"/! 0) 0 -p"+ #) ! !#$#$ ).)*$!"/ $ #a 4"4),!$# #a *a/) --a )6)*!$a! p#a!a ,2"*a!1 0) p7/7! 8 a/ 5, 41-$/a 5, *a/) a*)a-!1 p#a!1 ,$ a -! ,- 5,!/)a9a */)a,18 -!a( # /)a 5,! ,0)/ */)a,) #a 0a!a 5,6 , 1/ p"p/ / 0) *1!/) ).)*$!"/$# :$0)*1!"/)-*.3 R1-p$,- : ;, *",*#$+ )8 p"!/ 2 ! 0 -p"+ #"/ ! !#$#$ ).)*$!"/ $8 #a 4"4),!$# #a *a/) *",!)-!a!"a/)a Ca-a J$0))a,1 0) &),,/.5@8 /)-p)*! 2) */)a,a #a 0a!a 5,6 ,1/ 2a#"a/) 0) 5.>77882 #) . G"/: a )6)*!$a! p#a!a 5, 2a#"a/) 0) 2.02=802 #) 8 p"p/ / 0) *1!/) ).)*$!"/$# :$0)*1!"/)-* )-!) 5, 0/)p!$/ #) (1,)! *$2), !) ,! 4a!$#$ &"p)-*$ Ma/ a, -$,! 5, 2a#"a/) 0) 5.>77882 #) ?A,).a

:re(entul raport de experti(, contabil, .udiciar, conine > file i > anexe i a fost nc/eiat n % exemplare, din care un exemplar pentru instana de .udecat,, un exemplar pentru prt,, un exemplar pentru reclamant, i unul pentru semnatar! Targu Jiu 02!0#!"#0$ 'xpert Contabil Judiciar, NICA IULIANA