Sunteți pe pagina 1din 8

ROMANIA SECTORUL JUDECATORTA 1 BUCURE$TI nr.2-4, Str.

Danielopol, sectorul 4 Bucuresti

Destinatar: gERBANESCU MARIN sector 4, Bucuregti, Str.lendchifd Vicdrescu n,r . 1 7 A

NR.18s42l299/201 DOSARUL 3 Materia: gifiscal Contencios administrativ procesual Stadiul al dosarului: Fond dosarului: Obiectul anulare verbal oroces de prescriplie contraven[ie constatare executare sancliune contraventionalS Complet: C5 - Civil

Comunicare Adresi
emisa la 14 noiembrie 2013
Stimatd doamni/Stimate domn, 1 :

in legdturi cu dosarul avdnd datele de identificare de maisus,in calitate de Reclamant, vd gifaptul comunicim intAmpinarea ci in termen prezentei de 10zilede la primirea comunicdri, aveliobligalia rdspuns de a depune la intAmpinare. Depunefidocumentele giinscrisurile solicitate doveditoare intr-un pentru gicAte exemplar instanld pentru parte, un exemplar fiecare cf. art.150NCPC Nota:

Parata (gtam

grefierului, ?itura

4 AL MUNICIPIULAIlqqu 9ECTORUL
NT TAXELOCALESECTOR4 4, sector Str'Nilu Vasilenr' 50-54, *40 214606167 ; e-mail:office@dgitl4.ro Tel: +40 214606166,pry; '

,'A--

*."',1 il;; ";""", "i;

*d*cifrm-"

de Evidentaal operutorului deDate ca curacter Petsonal cod nr. 21571Registrul

Nr.rE Xo//t,/o,2ot3

DOMNULE PRE$EDINTE'

in str.Nifu vasileni. 50 =-54-sf,*;k8tu 4) cu sediul Sector

de Impoziteqi TaxeLoc4lesector4, (D'G'I'T'L' Direclia Generald Subscrisa

rormuteazdprezenta regari,

sdi p,mfgiffienJii
,Inir L l

.#,H;:l,1ii::*l_f..,1li5.,1".,",.
Gr'rtreral jd '::t:T

\oirn"ila

|- ":-,Hlff*H:ii;f

in dosarulnr. 18542/299/2013 in contradictoriu cu $ERBANESCUMARIN


de Direclia Generald din C.pr.civ., gi urm6toarele in temeiuldispoziliilorart.158

ca Impozite gi Taxe Locale Sector4, invocd g judecdlii, nu implicdinteresecontrare ale obiectul caszei suspuse deoarece, noastrecu reclamantul Toma Rdzvan.

de in fapt, reclamantul a formulat plAngere impotriva procesului-verbal cc nr.7677302 din data de 07.L0.20L0emis de cdtre DGPMB ,ont uu@r.ria de Polilie Brigada Rutier6 chemandin judecatlin calitatede pdr61iDireclia_Generald de Impozite qi Taxe Locale Sector4. a Municipiului Bucureqtiqi Direclia Generald Acesta solicitl sd se constateprescriplia executdrii sancliunii contravenlionale de contravenliemai sus menlionat, in cuantumde 240lei dispuseprin prOcesul-verbal de o lund de la amend6qi 240 puncte amend6,ca ufinare a necomunicSrii in termen juridic al incheiereaacestuiaconform prevederilor O.G. nt.2l200t privind regimul contravenliilor. Totodat6 acesta solicita anularea procesului verbal de contravenlie seria CC din07.10.2010emis de DGPMB - Brigada RutierS' nr,:7677302 Avdnd in vedere c6 procesul-verbal in cauzd nu este emis de cdtre institulia nu poate stain judecatdin calitate de parflt' c5 aceasta noastr6.considerSm

pe fondul cauzei,criticile adusede acestaprocesului-verbalnu pot fi imputate ai instituliei noastre,intrucAt procesul-verbal atacatnu a fost intocmit de reprezentanli Direcliei Generalede Impozite qi Taxe Locale Sector4. De altfel, suslinerile contestatorului puteau fi invocate pe calea unei pldngeri in formulate doar impotriva institutiei carea emis procesul-verbal contravenlionale a de pdrdtintr-o astfelde acfiune. fiind singurace puteaaveacalitate cauz1,,aceasta potrivit documen-telor piimite de cStre institulia noastr6, menlionbm faptul cd emis de cdtre din data de Q7.10.2010 procesulverbal de contrav"ttli" CCnr.76773o2 a bCpMg - Brigada Rutiera a fost comunicat prin procesul-verbalde indeplinire conform dispoziliilor art.26alin.3 qi din datade 30. 10.2010, proceduriide co-municare art.27din O.G. nr.2l200l privind regimul juridic al contravenliilor cu modificdrile 9i domiciliul completdrile ulterioare, in termenul legal 9i prin afiqare la unui martor ale cdrui date de identificare se regdsesc contiavenientului , in prezenla in procesulverbal de comunicare. ART.26 prezent sau, degi prezent, refuzd sd iil i" cazul in care contruvenientul nu este procesul-verbal, comunicarea acestuia,precum si a trystiinldrii de platd se semneze de cel mult o lund de la data incheierii' face de cdtre agentul constatator tn termen

ART.27 procesului-verbalSi a ingtiinldrii de ptatd seface prin poStd, cu uviz Comunicarea de primire, saa Prin afisare la domiciliul sau la sediul contravenientului'
de cel un m&rtor. Faf6 de aceste considerente, solicitim admiterea excepfiei catitifii p.o..ruui. pasive gi pe cale de consecinfi si dispunefi respingerea ac{iunii qi Taxe formulati de reclu-uoi impotriva piritei Direc{ia Generali de Impozite calitate Locale Sector 4, ca fiind indreplati impotriva unei persoane firi procesuali pasivi. seria CC nr. 7677302 Ataqdmprezenteicopie certificati de pe procesul-verbal a acestuia, emis de DGPMB-BPR qi dovadade comunicare din data de 07.10.2010 de respectiv procesul-verbal de indeplinire a procedurii de comunicare din data 30.10.2010.

in drept: Ne intemeiem prezentaintampinarepe dispoziliile att. 205 din codul de civilS. procedurd
Solicitdm judecarea cauzei 9i in lipsd conform art. 4I1 alin. 2 din Codul de civilS. procedur6

ERAL, n

$BF BrROU

i1

Af+*e, ROMANIA

^' t i p **
Sl INTER$.te.^

1 ; lr
I

Lxmpldr n[. I

tr! c
t

Ara Seria k\'r PROCES-VERBAL


incheiat astazi: constatator Agent

nr'

-f\--

x
:

g ora pftfiliocaritatea/\01anurrlpn

{fi{{

,cu nr.l bl. nr. _ Pers. bl. , sc. rr. _, -_' aP. dedl./dna. reprezentata I l, actdeident.l---J,seriaI in ziua anul

in , cusediul
sectoljudel

a savar$it urmatoarele:

din

an..."-..--.--.-.-.---'.-- din

:ir

l'/L-

-{&f,tfu'l;t ::zl: ' ::t:ll:l:lx


de an' 9i sanclionatd deai. si sanctionale L /,dtn dln

Allemenliuni:

-ffiri.t*pAiit;;.]
nr Vehiculul impotriva

laJudecetoru sedepune care inmaneriihomunicarii, deladata a. ,ons[u1. ,ontiavenlieifrG66n-6-iSiiii "


de paBlizateapliate. duqeaz, al punclelor sau,

li-l

i t t t t,valabilapina.la |-LLIJ-LI=LI

conrravenientu]

-f () d-) Subsmtul(at

i:HHllf'"ffi''9*f#f
nr. ;; dL

at/,/

Fl?ffil
& . ' r y !

--',

'\bl. sc:S--, aP:itf l;j a contrave de conslalare ierbal iJurouronrilr""r*"t"'uenlieiseria

iu in, ,iri LJ u

-nt./$iinitiiniaeadeprlfr*fitF,t L(-V-ET/bZ t^ motiv care ' gasit' '-;-n - ( spenfu 8-in s uomunicatea i 1 ; ' d o n s{ i c iEalizat l i u " lBIin " n afi$are y d t nla l a ' / , -E6"r"iffiffi^i#N'}i sadlu') si lenrnras6d7l-l nuafosl P-t : (iq'firtp-* '' ?dartor - t/ygas2, t"r " Asellprocodiln| OnL"o"L_ frl u;_>1'' dlr r lf!4.

a-i'lnflBna , pfilril

;"ufi#7'r' Ar*ffi,e*edehtauin{reie;m",u,ur,,}d{r,&?rk#ffi

;,, :..1..r:.,,, 1, : ' : , ' r . ' r ' lr .\ ; : i r 'tl: . R , \ 1 ,t,i i i i , , ( : , { - , t r\, ! , J i L '.I t :,\ {(-'.t,pIt.l I.uI iif,C{_t il.ugfI'

tr..i.'i,ir.trii.:i

r$
, i r\
I iPt:nit I o||' D.t'tE cu c\n tcTEn PSRS{}N,|L .l:l.ll/1x16

,|JIITG,\DA RUTIERI

PROCASVERBAT,
dcfudeplinirer pnor:eduril de comudcsre

| w

'e'.Att

et,,ap.lf;$talprez-eraa morlorului,r$ist pr:ntru procesul q cqmqnrgo vedut. Ue iontrofriiF

eonrpletirileulterioorp, rt-rundeplasat le ' din tocal

Azi, dntadc,maisus,ln confomitote cu prevdcriteaft27ain6Eli

w-vtvc---'

dincodrul cn codrul o.G.p.lvt^u r-t D.G.P.M.B,


comelrialc) , /}6?Ai'

arutuzatstr smnezi deprimire; :l qiiri"{ proctxul-vcrbal l..vertgl, pufrrt q s{ segneze Aeou,"." n$r fii.fj!1|fylu .nu p;$m a{l$t prwesuJ-veibal: pe
ugg princrpaltr a locuinleiri

adles$(noua penruqnaclutrlt6 *h$ flirln{o Sennn[hrro prirn itorului htfu[ui - " Calitatea fuicqe il primifactul Actul ds ic.fentitate' al prilnitortelui nniltfi firgrnrtorul tui as iste.rr c "i'.-r
.. ;. i

ROMIINIA MII{ISTERUL AFCERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE DIRECTIA GENERALA DE A MUNICIPIULUI BUCURESTI '

NESECRET Bucuregti Nr" 1392486 din 21.10.2013

Dosar nr. l8542l29gl}0l3 ' Citre

BRIGADA RUTIERA

JT]DECATORIASECTORULUI 1 BUCURB$TI DomnulePrepedinte Subscrisa DirecfiaGenerala de Poliliea MunicipiuluiBucuregti, Brigada Rutiera, cu sediulin Bucureqti, str.LogofatUdriqte, nr. 9-15,sectbr 3, citatdintalitatJdep6rf,t5,in contradictoriu cu petentul$BRBANESCUMARIAN, in dosarul civil *" ttsiziiigtzOtE, avand ca obiectplangere contraventionala, prin caredesolicitaanulareaprocesuluiverbal seri?.CCnr'76.77302107.10.20IQ, prin reprezentanfii sdi legatffiin .onfotmitutr-u prev. art.205din Codproc.civ., formulamprezenta:

ir,trAupmnnn
Invocim excep,tia tardivitifii introducerii plflngerii contravenfionale conform prevederilor art. 31 alin. I precum qi art. 34 din O.G n.. 2l100l republicatl, cu rnodificirile qi completirile ulterioare, vdnd in vedere ci pl6ngerea impotriva procesuluiverbal de contraven(ieseria CC nr. 7677302107.10t.i010 a fost depusi la Judecitoria SectoruluiL Bucuregtiin data de 26,04.2013rqi nu in termenul legal de L5
zrte.

La datade 29.09.2010, pe Str. Brezoianunr. 4l-43,petentul a stafionatvoluntar cu autovehiculul cu num5rul de inmatriculare B 09 ZYE in zona de acliune a indicatorului "Oprirea interzis6", in intervalul orar I4:35-I4:4L, contravenlia fiind filmatd pe suport magnetic. Pe fondul cauzei, analizdnd legalitatea procesului-verbal atacat, consideram cd acesta intruneqte condiliile de formd prevdzuteOeb.C. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven{iilor,respectiv art. 17 ale actului normativ, prevdzutesub sanc]iuneanulitdlii absolute. Astfel, actul constatator al contravenliei cuprinde numele, prenumele, calitatea agentului constatator,numele gi prenumelecontravenientului,fapta s6v6rgitd, data comiterii acesteiagi semnitura agentului constatator,fiind tndeplinit. .onOiliile de formd cerute de lege. Motivul pentru care procesele verbale prin care se constata qi se sanclioneaz6 contravenliilese_bucurd de prezumfiarelativi de legalitateqi temeinicie,esteincrederea in faptul cd organul emitent (agentul, in acesti situalie) conselnne azd. exactfaptele pe care le constatd,fird alte adiugiri sau denaturdri ale realitafii. Aceasta cu at6t mai mult cu cdt, in ipoteza menfiondrii intenfionate sau din neglij enld a unor imprejurdri nereale, agentul este expusunor posibile sancfiuni,de naturddiscipiinardsauchiar penal6.

Conform Deciziei nr" XXII din L9.03.2007 pronunlatdde inalta Curte de Casa{ie pi Justifie ".."situafiile ?n care nerespectarea anumitor cerinle atrageintodeaunanulitatea actului intocmit de agentul constatator al contravenliei sunt strict determinate prin reglementarea datdin cuprinsul art. I7 din ordonat6... In raport cu acestcaracterimperativ-limitativ al cazwl\or in care nulitatea procesuluiverbal incheiat de agentul constatatoral contravenliei se ia in considerareqi din oficiu, se impune ca in toate cazurile de nerespectare a cerinlelor pe care trebuie si le intruneasc[ un asemeneaact nulitatea procesului-verbalde constatarea contravenliei sd nu poati fi ,invocatd decdtdacds-apricinuit pdrlii o vdtdmarece nu sepoateinldtura decAtprin anularea aceluiact". Prin deciziam. 183/08.05.2003, publicatdin M"Of. m. 425117.06.2003 s-a staruatcb prevederileO.G. m.212001 sunt constitulionaleqi in deplin accordcu dispoziliile art. 6 din CEDO, deoarece permit persoanei justiliei, c6t qi si ii fie respectate interesate sd se adreseze garanliileprocesuale, generale qi speciale, previztte de acesttext. In ceeace privegteindividuahzarea sancliunii contravenfionale; vd rugdm sd observali cd aceasta din urmd a fost aplicatdin limitele prevdzutede actul normative sanclionatorqi, in special, a fost aplicatd astfel incOt si fie propor{ionaldcu gradul de pericol social al faptelor sbvdrqite, agentulconstatator lindnd astfel cont de toateaspectele. petentului. Simpla negare a in sensul ci fapta retinuti in sarcina sa nu coresDunderealititii. nu il exonereazi de rispundere si nu inseamni ci ug a siv0rsit contraventia. Potrivit prevederilorart. 143, lit. a din Regulamentul de aplicarea O.U"G nr. 195/2002cu modificdrile qi completdrileulterioareeste interzisi stafionarea voluntari a vehiculelor in toate cazurile in care esteinterzisi oprirea voluntari. Aducem la cunoqtinla onoratei instanlei faptul cd manevrele neregularnentare qi incdlcareavoitd a regulilor de circulafie a conducdtorilorauto, genereazd in fiecare an sute de accidentecu victime omenegti.Nesanclionarea acestorfapte, considerate minore de contravenienfi, le insufld acestora sentimentul de a fi mai presus de lege, generdnd agresivitate in trafic qi in consecinld accidente rutieregrave. De asemenea, vd rugdm sd avefi in vedere faptul cd poliliqtii rutieri sunt ofileri gi agenfi de polilie specializati si anume desemnati s5 constateqi sd sanclioneze abaterile participanlilor la trafic, av0nd obligalia legald sd sancfioneze toate abaterilede la regimul circulaliei, sancJiunea acestoraavdnd at0t un rol represiv in raport cu contravenliadeja comisdcdt qi un rol preventiv, ce determindcontravenientul sd-qirevizuie comportamentul in trafic. in suslinerea intdmpindrii,vd rugbm sd incuviinlali aclministrarea probei cu inscrisuri qi orice altd probd a cdreinecesitate ar reiegidin dezbateri. Institulia noastri se afl6 in imposibilitateade a vd pune la dispozilie planqelefoto a inregistrdrii ce a stat la baza intocmirii procesului verbal, intrucdt aceastaa fost refilmatd. Termenul de pSstrare al inregistrdrii video estede saseluni de la data constatdrii faptei Totodat5,in ceeace priveqteincuviinlarea pentru contestatora probei testimoniale,ne opunemaudierii in calitatede martor a vreuneipersoane prevdzutdde art. 315 din Codul de procedurd civild.

.Av0qd fo vederemotivele de fapt si de drept expusemai sus. rugim onorata instahti si respinga pldngerea contraventionali si si menfini procesul verbal de contravenfieca temeinic si legal. judecarea Solicitdm gi in lips6conf. art.223C.pr.civ. cauzei Depunem prezenta intdmpinarein2 exemplare, unul pentrua fi comunicat petentului. $EFUL BIROULUT JURTDTC MARCO$ CONSILIER JURIDIC FLORIAN

S-ar putea să vă placă și