Sunteți pe pagina 1din 4

ROM A N I A Cod operator 3924

lUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
Dosar nr. I056/317/20llJ
Scntinla Civilii Nr. 1853
Sedinla publica din 03 lunie 20W
Completul compus din:
PRESEDlNTE Laura Mihaela Pulbere
Grefier Anca Popescu
Pe rol solu[ionarea cauzei civile privind pe pelenta S.c. Sistemul Electronic de Arhivare.
Criptare Indexare Digitalizata S.R.L. pe intima!ii B.E.1. Talianu Eduard Cristian IJnitaka
Administrativ Teritoriala Comuna aV{lIld ca obiect plangere impotriva rd"uzului
cxccutorului j udecatoresc.
La apelul nominal facut in publica au Iipsit paI1ile.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a fiicut referatul oral al cauzei de gretierul de dupa care. constatand ccrcctarca
judecatoreasca terminata cauza in stare de judecata, avand in vedere cererea petentci pcntru
judecarea cauzei in lipsa, instanla a re(inut cauza spre solu(ionare.
lUDECATA:
Dcliberand asupra cauzei de fa[a. constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul ludecatoriei la data dc 04.03.2010. sub
nr.l 056/31 7/20 I 0, petenta S.c. Sistemul Electronic de Arhivare, Criptare Indexare Digitalizatii
S.R.L., In contradictoriu cu debitoarea Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna a
formulat plangere impotriva refuzului executorului judeciitoresc, solicitand obligarea intimatului
B.E.1. Talianu Eduard Cristian sa continue executarea silita lnceputa In dosarul de executarc
nr.Ii/201O, privind titlul exccutoriu - sentinta civila nr.786/CA/2009 a Tribunalul - Seqia
Comerciala;;i de Contencios Administrativ, prin mijloacele prevazute de lege.
in motivare, petenta a aratat ca s-a adresat BEl Talianu Eduard Crislian cu 0 Cercrc
privind punerea in executare a titlului executoriu reprezentat de sentin[a civila nr. a
Tribunalul - Seclia Comerciala de Contencios Administrativ. in spc!il .ludccatoria Tg-
admiland cererea de lncuviin(are executare silita, tara a stabili termene dc gra!ic uri
masuri speciale In vederea realizarii executarii silite, in dosarul nr.243/3 17/20 IO.
A mai aratat petenta ca prin adresa din data de 23.02.2010 (comunicata In data dc
26.02.20 I 0) BEl Talianu Eduard Cristian a invederat ca, In urma faptului ca debituarca I-a
informat ca nu a prevazut sume in bugetul sau pentru realizarea hotararii
executarea silita nu poate lncepe pana la momentul trecerii unui tennen de gralie de 6 luni de
zilc.
in continuarea motivarii. petenta a aratat ca refuzul executorului judecatoresc estc nclcgal.
al'tl din perspectiva legii romane. cat a jurisprudenlei CEDO. Astfel. a sustinut pclenta. C'l. din
perspectiva Iegii romane. debitoarea nu a tacut dovada lipsei de fond uri nu a 1l1fll1ulat
contesta!ie la executare, simpla imprejurare ca debitoarea nu a prevazut in bugelul S'IU sumclc
aferenle executarii hotararii nu echivaleaza cu Iipsa de fonduri, iar din perspectiva C.E.D.O.
refuzul BEl Talianu Eduard Cristian reprezinta 0 violare a prevederilor art.6 paragraf 1 din
Convenlie, precum 31t.1 din cadrul Protocolului 1 adilional al CEDO, practica Cuqii In maleric
tiind clara, lipsita de echivoc ( a invocat cauza Sandor c. Romaniei. cauza Tacea c. ROlmlniei.
cauza Marinescu Mangu c. Romaniei, cauza S.c. Prodcomexim S.R.L. c. Romaniei. callza
Abramiuc c. Romaniei, cauza Sabin Popescu c. Romaniei). A mai aratat petenta c't. din
perspecliva dreptului comunitar, conduita executorului judecatoresc este contrar'l prevederilor
art.5 alin.1 din cadrul Directivei 2000/35/CE 5i art.6 din TUE.
in drept, petenta intemeiat pe disp. art.53 alin.3 din Lcgea It;t;/2000,
solicitand. de asemenea,judecarea cauzei inlipsa.
in dovedire, pelenta a depus la dosarul cauzei, in copie, adresa Biroului ExecutOfului
.ludecatoresc Talianu Eduard Cristian datala 23.02.2010, adresa nr.484/23.02.2010 emi,,) de
- 1 -
Primaria comunei sentinta civila nr.786/CA/30.09.2009 a Tribunalul - Seqia
Comercia!a $i de Contencios Administrativ, jurisprudenta national a in materie $i jurisprudenta
CEDO.
Instanta. din oflciu, a dispus dosarului de executare nr.243/317/2010 al
.I udecMoriei Tg-Carbune$ti.
Legal citat, intimatul BEJ Talianu Eduard Cristian nu a formulat intampinare sau alte
ccrcfI.
Analizand intregul material probator administrat, instanta retine urmatoarele:
In fapt:
Prin sentinla civila nr. 786/CA/30.09.2009 pronuntata de catre Tribunalul Bra$ov - Sectia
Comerciala $i de Contencios Administrativ a fost admisa cererea formulata de creditoarea S.c.
Sistel11ul Electronic de Arhivare. Criptare Indexare Digitalizata S.R.L., in contradictoriu cu
debitoarea Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna $i pc calea ordonantei de plata. a
f()St obligata debitoarea sa plateasca creditoarei suma de 10.156.08 lei reprezcntand contravaloare
tacturiL suma de 3.757.72 lei reprezentand penalitati de intarziere $i suma de 44 lei rcprezentfllld
cheltuieli de judecata.
Titlu! nu a fost executat de bunavoie, potrivit art.371/l C.pr.civ.. motiv pcntru care
pctcnta a formulat cerere pentru executare silita, intocmindu-se dosarul de executare nr.6/2010 al
Biroul Executorului Judecatoresc "Talianu Eduard Cristian'. prin incheierea din data de
25.01.2010 .Iudecatoria Tg-Carbune$ti incuviintand executarea silita a dispozitiilor din titlu!
executoriu.
Prin adresa executorului intimat (in copie, la fila 6 din dosar), emisa la data dc
23.02.2010. acesta a aratat ca nu poate continua executarea, cu motivarea ca nu se poate intiinta
poprire asupra conturilor debitoarei decat dupa trecerea unui termen de 6 luni de la data la care
debitoarea a primit somatia de plata comunicata de executorul judecatoresc, in conformitate cu
prcvcdcrilc ar1.2 $i 3 din Legea 110/2007. De asemenea, a aratat intimatulin adresa mentionata
ca debitoarea a comunicat ca nu are fonduri disponibile pentru executarea hotararii judecatore$ti,
n10tiv pentru care, rata de dispozitiiie Legii 110/2007 executarea nu poate continua.
Astfel, petenta a formulat plangere impotriva refuzului executorului de a continua
cxccutarea silita prin poprire la judecatoria in a carei raza teritoriala arc sediul biroul
cxecutorul ui judecatoresc, anume Judecatoria Tg-Carbune$ti, conform art.53 alin.2 di n Legea nL
188/2000 privind executorii forma actualizata.
In drept:
Ar1.6 paragraful 1 din Convenria Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului a
Libertiitilor Fundamentale protejeaza dreptul la un proces echitabil solutionarea cauzei intt'-un
tennen rczonabil. in materie civila penala.
Acest drept ar ral11ane iluzoriu daca nu ar include faza de executare a hotiirarilor
judecatorqti definitive. Insii Conventia are in vedere drepturi efective, concrete. iar nu iluzorii.
cum a stabilit Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg in jurisprudenta sa.
inccpand cu cauza Artico vs. Italia (1980).
Statu! institutiile publice au indatorirea, reprezentand autoritatea publica. de a veghea la
respectarea principiului legalitatii de a executa de bunavoie hotararea judecatoreasca de
condal11nare a lor, termenul rezonabil de solulionare prevazut de art.6 din Conventie fiind
aplicabil in faza executarii silite (de exemplu, cauza Ruianu contra Romaniei, Pini Bertani.
Manera Atripaldi contra Romaniei, contra ROl11aniei, V. Ionescu contra Romaniei.
Sabin Popescu contra Romaniei).
intarzierea in executarea unei sentinte, il11putabila autoritatilor care nu furnizeazii 0
justificare valabilii in acest sens, aduce atingere dreptului creditorului la respect area bunurilor
sale. drept protejat de art. I din Protocolulnr.1 al Conventiei.
In Cauza contra Romaniei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat cit
"Adl11inistralia constituie un element al statului de drept. interesul siiu fiind identic cu cel al unei
bune administrari a justitiei. Pe cale de consecinta, daca administratia refuza sau omite sa execute
o hotiirare judecatoreascii ori intarzie in executarea acesteia, garantiile ar1.6 de care a beneficiat
justitiabilulin fata instantelor pierd orice ratiune de a ti".
- 2 -
Curtea ca nu este oportun sa ceri unei persoane. care in unna unei proccduri
judiciarc a obtinut 0 creanta impotriva statului. sa recurga la procedura de executarc silit[l pClltru
a obtine satislactie.
Curtea a concJuzionat ca. prin refuzul de a executa sentinta. autoritalile nationalc au lipsil
reclamantul de un acces efectiv la justilie in laza de executare. liind incalcat art.6 alin. I din
Convenlie.
refuzul autoritalilor de a aloca sumele necesare plalii debitului constituic 0
atingere adusa dreptului ce decurge din art. 1 din Protocolul nr.1 al Conven(iei.
cum rezulta din cele aratate anterior, art.6 din Conventie, in maniera in care a Il)sl
interpretat de Curte, impune statului institutiilor publice) obliga(ia pozitiva de a da curs
hotararilor irevocabile prin care a fost obligat la plata unor sume de bani. ncliind
oportun sa se ceara unei persoane care a ob!inut 0 creanla irnpotriva statului sa initiczc proccdura
cxecutarii silite pentru satislacerea creanlei sale.
In consecinta. statui nu poate sa refuze. sa omita sau sa intarzie intr-un mod ncrczonabil
cxccularea unor ascmenea hotarari. lipsa fondurilor neliind considerat un motiv justilieat pcntru
Il1tarzierc.
Cu at at rnai mull. statuI nu poate impune limitari ale executarii silite nu poate illstitui
Ilorme care sa duca la amanarea realizarii crean(ei pe care 0 persoana 0 are impotriva sa, aceasta
conslituilld 0 ingerinla in dreptul sau la bunurilor.
Dispoziliile derogatorii ale Legii 110/2007 pentru modilicarea compJelarea Ordonan\ci
Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obliga\iilor de plata ale instituliilor publice. stabilite
prin titluri executorii, favorizeaza statui in raporturi de drept privat, acolo unde statuI trebuie S[l
se gaseasca pe pozilii de deplina egalitate cu orice alta persoana lizica saujuridica. Un debitor.
privit generic, nu poate nicicand invoca lipsa fondurilor, putfmd Ii urmaril silit inclusiv asupra
locuinlei, in cazul persoanei lizice, sau pana la intrarea in insolven(a, in cazul persoanei juridice.
Curtea Constitu(ionala a Romaniei, in practica sa constanta (de exemplu. Dccizia nr.
255/2003, Decizia nr. 127/2008, Decizia nr. 1184/2008, Decizia nr. 784112.llS.2llllY), a
considerat ca dispoziliile derogatorii ale O.G. nr.22/2002 sunt in acord eu dispozitiile
Constitut iei .
In Decizia nr. 127/2008, Curtea Constitu(ionala a aratat ca dispoziliile O.G. nr.22/2002 IlU
contravin dispoziliilor art. 6 paragraful I din Convenlia pentru Apararea Drepturilor Omului a
Liberta\ilor l'undamentale, chiar daca permite statului sa impiedice. sa anuleze sau S[l int,irzie in
mod exeesiv exeeutarea unei hotarari pronunlate impotriva sa: ..este adevarat e[l
prin instituirea unui termen de 6 luni in care institu(ia debitoare este obJigata sa faca dcmersurilc
neeesare pentru indeplini obligalia de plata (daea executarea ereanlei stabilite prin titluri
executorii nu inccpe sau nu continua din cauza lipsei de fonduri) se durata procedurii
de executare a titlului. Insa, Curtea observa ca in jurisprudenla Curlii Europene a Drepturilor
Omului. de exemplu in Cauza Burdov contra Rusiei (2002), s-a statuat ca. 0 autoritate statal a
nu ar putea sa invoce lipsa de lichiditali pentru a justifica refuzul de a executa 0 condamnarc. in
mod exceplional, se admite ca 0 inlarziere in executare ar putea Ii justificat[l de circumstante
speciale. ehiar daea regula este aceea a exeeutarii intr-un termen rezonabil. Aceasta int<irziere nu
trebuie sa se eternizeze, astfe! incat sa aduca atingere substanlei a dreptului protcjat de
art.6 paragraful I din Convenlia pentru apararea drepturilor omului a libertiililor
fundamentale...
De la Cauza Burdov contra Rusiei (2002), jurispruden(a Curlii de la Strasbourg a cvolual
in sensul aratat mai sus, in Cauza contra Romaniei (2005), lipsa fondurilor nefiind
considerat un motiv justificat pentru intarziere.
Constitu(ionaJitatea O.G. nr.22/2002 nu poate Ii pusa in disculie de catrc pre/enta
instanla. verilicarea constitulionalitalii tiind de competenla exclusiva a Curtii Constilulionale.
Insa in privinta concordantei dispoziliilor O.G. nr.22/2002 moditicattl completat[l prin
Legea 11O/20ll7 cu cele ale Convenliei Europene. primul judeeiitor chemat sa se pronun\e L'sle
cel intern. In aeeasta privinla. prezenta instanta nu mai este tinuta dc aprceicrile Cunii
Constitulionale daca dispoziliile legale respective respecta sau nu principiile europene in materia
drepluri!or omului.
- 3 -

Laura Mihaela Pulbere
De altfel, nu este singura data cand Curtea Constitulionala a ROImlniei arc aprecieri
eontrare celor ale Curlii Europene asupra compatibilitiitii legislaliei interne eu dispoziliile
Convenliei. in Cauza Dumitru Popescu contra Romaniei (nr.2 / 26 aprilie 2007). se apreeiaza ea
instanta eonstitulionala romana "a ajuns la concluzia compalibilitatii Iegii nationale eu art.8 din
Conventie cu principiile care se degaja din jurisprudenta CUr(ii (Europene) in malerie. Aceasta
eoncluzie este desigur in contradiqie eu aprecierile Curlii", aceasta situalie tiind ,.regretabila",
fiind yorba despre .,0 eroare de aplieare sau de interpretare a jurisprudenlei Curlii de catre
judeciitorul constitulional nalional." (paragrafele 101 102 din Hotarare).
intre aplicarea dispoziliilor legale indicate, ce prevad termene de gralie in favoarea
instiluliilor statului in achitarea unoI' creanle constatate prin hotarari irevocabile -
titIuri executorii, pe de-o parte dispoziliile Convenliei ale jurisprudenlei Curtii de la
Strasbourg. pe de alta parte, instanla este obligata sa dea curs celor din urma, conform art.11
alin.2 art.20 din Constitulia Romaniei, revizuita in 2003.
Art. II alin. 2 din Constitutie arata ca "Tratatele ratiticate de Pari ament, potrivit legii. rae
parte din drcptul intern." Art.20 intitulat .,Tratatele internationale privind drepturile omului"
prcvcdc: ,,( I) Dispoziliile constitulionale privind drepturile libertalile cetatenilor VOl' ti
interpretate aplicate in concordanla eu Declaratia Universala a Drepturilor Omului. cu pactele
cu celelalte tratate la care Romania este parte.
(2) Daea exista neconcordanle intre pactele tratatele privitoare la drepturile
fundamentale ale omului, la care Romania este parte, legile interne, au priori tate reglementarile
internationale, eu exceplia cazului in care Constitulia sau legile interne conlin dispozilii mai
\'orabi Ie."
in concluzie. ori de cate ori se invoca prevederile Legii llO/2007pentru modificarea
completarea Ordonanlei Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligaliilor de plata ale
institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, pentru a se bloca sau amana executarea silita,
aces! impediment nu va fi luat in considerare.
Astfel, conform art.53 din Legea nr. 188/2000 privind exeeutorii forma
actualizata, instanla va admite plangerea va obliga Biroul Executorului Judecatoresc "Talianu
Eduard Cristian" sa continue sa finalizeze executarea silita pornita in dosarul de exeeutare
nr.6/201O, privind titIul executoriu - sentinla civila nr.786/CA/30.09.2009 pronuntata de catre
Tribunalul Bra$ov - Sectia Comerciala $i de Contencios Administraliv, prin poprire, conform
Iegii.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
iN NUMELE LEGII,
HOTARA$TE:
Admite plangerea formulata de catre petenta S.c. Sistemul Electronic de Arhivare.
Criptare Indexare Digitalizata SRL, cu sediul in str. AI. Vlahula, nr.1 O. International
Trade Center cu sediul procesual ales la Direqia Juridic Contencios. in Cluj
Napoca, str. CampuIui, nr.141 E, ap.3, judo Cluj, in contradictoriu eu intimalii Biroul
Exeeutorului Judecatoresc "Talianu Eduard Cristian", cu sediuJ in str.
Trandafirilor, nr.60, judo Gorj, Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna
Obliga Biroul Executorului Judecatoresc ,.Talianu Eduard Cristian" sa continue sa
finalizeze executarea silita pornita in dosarul de executare nr. 6/2010, privind titlul executoriu-
sentinta civila nr.786/CA/30.09.2009 pronun(ata de catre Tribunalul - Sec(ia ComerciaJa
de Contencios Administrativ, prin poprire, conform legii. '.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. /j.?yJ;:C':c..
Pronuntata in publica, azi, 03.06.2010. i"'f \:-, ..\
' , C:--r "',

\'" , \
efiel'-A.nc' Il scu
!!lJ ,.
LY i'ir-<i -l' .
Rl.:dJrhrcd.L.M.P. II lunie 201 DIS ex.
- 4 -

S-ar putea să vă placă și