Sunteți pe pagina 1din 20

Fr r DT- \

- _

$[i[ffi.:;l
Azi .4,t V,) tsl

/Tjn-<t .

ffififfimmnodt{

ln dosorulNr.

r - -Itdtts<;f r l eI \/t
y'. '<--.2-2\ / ; 1 (<) r|v'

DO M 1 - Z'-a6"7?;s')^

nrr, b'

"DIAMANTUL", POLITISTILOR DIN ROMANIA Subscrisul SINDICATUL din Bucuresti,Str.Corbita, nr.39, sectorul 5, tel:021.420.17.76: 0788.513.556.AFPS 5, Cont IBAN RO 0744.810.130, CIF 19544011 -

Lipscani, reprezentant leqalin 96CECEB31231RON1692764 -CEC - Sucursala pentru temeiul art.28 din Leoea54/2003 a Sindicatelor membrii nostrisindicali publici, personal :politisti, functionari in civilcontractual, caresunt nominalizati tabelulanexat la cerere, toti cu domiciliul alesla domiciliul reprezentantului legal B-dulNicolae Balcescu, nr.21,et.6,cam.608, sectorul 1, situat in Bucuresti, pe paratii chemam injudecata A. Ministerul Internelor si Reformei Administrative(fost Ministerul in Bucuresti, P;ataRevolutiei nr.1A, Administratiei si Internelor), cu sediuJ pentru 1, fondul cauzei sector B. Parchetul de pe langaInaltaCurtede Casatie si Justitie(PICCJ), cu judecarea B-dul Ljbertat,i, nr.14,sectorui5, pentru sediul in Bucuresti, PICCJ nr.10/2'1.09.2004 exceptiei de nelegalitate a Ordinului emis!n comun la Daratul MIRA cu MAIsi care se aflanumerat subNj21)2OO4
G. Guvernul Romaniei,cu sediul in Bucuresti,Piata Victoriei, nr.l, sectorul l, judecarea pentru exceptiilor de nelegalitate a ar128atin.3din HG 50/2005si art.35 prin HG 50/ 2005republicata in 2006. alin.3din regulamentul aprobat

Pentruca prin hotararea ce veti pronuntasa constatatinelegalitatea ardinelo( de minfbtru pe care le enumefam mai ,'os, sa le anulati si sa publicareahotanrii dispuneti totodata in temeiul art.23 din L 554/2004, judecatoresti de anulare a ordinelor atacate, dupa ce nmane definitiva si ircvocabila, in MonitorulOficialnational al Romaniei, PafteaI. de ministru fata de care care soiicitam instantei lor, Ordinele anularea sunturmatoarele:

1. Ordinul M.A. f. nr. 265/2002, privind organizatea activitatii de penala in cadrulpolitiei cercetare si politiei de frontiera ;

inreg.la M.A.l.sub nr.12112004 si la 2. Ordinul comunPICCJ-M.A.l. PICCJ subnr.10/2004;

privind 3. OrdinulM.A.l. emis in aplicarea art.5 din legea 364/2004, organizarea sl functionarea PolitiejJudicjare;

4, Regulamentu/Regulamentele de organizaresi functionareal structuriJor organizatorice dinAparatul Central aJMjnjsteruJuj Internelor sj Administrative; Reformei

5. Regulamentul de organizare si functionare al Inspectoratului General prevederilor Romane, art.'16 alin.2 dinLegea al Polit;ej emlsin ap,lcarea privind 21812002 organizarea si functionarea Politiei Romane

privindcercetarea penalaa 6. OrdinulM.A.l. nr 264 din 10.06.2004 personaluJui din structurile Ministerului Administratiei si Internelor:

privind politistilor 7. Ordinul M.A.l.nr.1504 din 17.11.2006 desemnarea ca organea,e poljtieiinl djn functiiiestruclurilorde polit;ejudlcjara sj incetarea acesteicalitati;

8. ORDINUL M.A.l.nr. 533 din 1.03. 2005,privind unelemisuri pentru eficientizareaactivitdlli Corpului National al Poljtigtilor gi structurilor acestuia

I
j

princares-a aprobat personalului 9. Ordinul M.l.R.A. Ghidul carierei din Ministerul Administratiei si Intemelor.

privind organizarea 10. Ordinul M.A.l. ff.190122.04.2OD4 si desfasurarea activitatji de primire, evldenta, examinare a s; solutjonarea petitiilor, precum si de primire a cetatenilor in audienta in structurile Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile ulterloare;

pentru aprobareanormelor 11 . Ordinul M.A.l. N. 2't412004 privind activitatea metodologice in unitetjleMAt cu Si organizarea modificarile si completarile ulterioare; pentruaprobarea 12.OrdinulM.A.l. nr. 01410117.09.2006 normelor gi desfesurarea privind metodologice organizarea activitetilor informative pentru Politia Romane, Politia Frontiere Autoritatea decatre de Straini Si privind 13. Ordinul M.A.l. nr.458/26.05.2003 Regulamentul intempentru desfasurarea activitatii salariatilor in unitatile M.A.l.,cu modificarile si completarile ulterioare, 14.Ordinul Ministerului Internelor Administrative nr.600 din si Reformei pentru gestiune 2005 aprobafea competentelor de a resurselor umane aleministrului administratiei si internelor, secretarilor de stat, secretarului general Ministerului Administratiei si sefilor/ comandantilor unitatilor si Internelor, cu modificarile si completarile ulterioare; 15.Ordinul M.A.l.nr.533din 2003 pentruaprobarea Regulamentului privindmasurilemetodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor deactenormative in Ministerul Administratiei si Internelor; 16.Ordinul M.A.l. nr.319 din 19.09.2002 orivind mediatizarea datelor si intormatiilor obtinutein exercitarea atributiilor de serviciude catre lucratorii Ministerului de lnterne. Motivein fapt Dentrufondul cauzei

(fost.M.A.l.) Acteleadministrative normative emisede paratul M.l.R.A si pe care le atacam pentruanulare,au fost emise si modiflcate in perioada 2OO2vreodata in Monitorul 2oo7 Oficial. , fa'a a fi insapublicate jmedjatdupa emitere, paratul pus Totodata M.l.R.A.le-a in aplicare desj in conditiile acesteacte normativenu au intratin vigoare art.10si 11 din legea 2412000 prinadresacu nr.284din 13.03.2007, ' DIAMANTUL" Sindicatul depusasi pafatului inregistrata la paratul M.l.R.A. sub nr.5670 din 13.03.2007, a solicitat in Monitorul M.l.R.A. sa publice Oficial sau in caz contrar sa revoce toateOrdinele in si Instructiunile M.l.R.A.emise in domeniulordiniioublicedar neoublicate Monitorul Oficial. refuzat Prinadresade raspuns nr. 5670102.04.2007, Paratul M.l.R.A.a sa publicesau sa-si revoce Ordinelesi Instructjunjle emjse in domeniulordinji dar neDublicate in Monitorul Oficial. oublice " Diamantul" prin petitiasa cu nr.339/19.03.2007, Sindicatul depusa si lnregistratafa Guvernul Romaniei sub nr.142ol 21 Maftie 2007, a solicitat publicarea in Monitorul Guvernului sa asigure Oficial a Ordinelor si lnstructiunilor M.|.R.A.cu caracternormativ si emisein domeniulordiniipublicesau,incaz contrar, sa dispuna revocarea/abrogareaacestora. Pana in prezent in mod nejustificat Guvernul a refuzat sa raspunda solicitarii Sindicatului. fn cazul particularal ordinuluicomun PICCJ- M.Al nr. 10112112004, procedura pjangeril prealabile doarlata de paratulMinisterul Sindicatul a indeplinit Administrative. Internelor si Reformei

Motive in drept EXCEPTIA DENELEGALITATE NR,I aprobatprin HG 50/ 2005si de nelegalitate a art.28alin, 3 din Regulamentul prinHG50/2005, din Regulamentul aprobat republicata in M.O. a art 35alin.3 nr. 243parteal-a din 2006 Pe cale de exceptie, in temeiul art.4 din legea554/ 2004,a contenciosului va rugam: administratjv, . Sa constalati prinHG nelegalitatea art 28 alin-3 din Regulamentul aprobat (republicata) 50/2005 si a art 35 alin.3din HG 50/2005 in raportde prlvind dispozitiile legti 241 2OOO, normele legislativa; detehnica

. Sa dispuneti anularea art.35alin.3 din Regulamentul aprobatde HG 50/2005 republicata ; . Sa dispuneti in temeiul art.23 din Legea 554/2004,publicarea in monitorul oficialal Romaniei, Pafiea la, a hotarai de anularea art.35alin.3din Regulamentul aprobat de HG50/2005 republicata, Va invederam cu respect ca, in urmd republicarii HG 50/2005, in Monitoruf Panea I nr. 243 1710312006, Oficial din afi.28a)in.3 d;nRegulament a prin devenit renumerolare art 35 alin.3in Regulamentul moficat, formatextelor fiind insaidentica. Urmare, vom criticamai jos, pentrunelegalitate, normaatacataatat sub (art.28 numerotarea veche alin.3) catsi subnumerotarea noua(art.35 alin.3). Art.28.alin.3 devenit art.35 alin. 3 in regulamentul republicat in 2006 de publicarein Monitorul Padeal, Oficialal Romaniei, " Nu suntsrpuse regimului gi alfe acte cu caracter dacd legea nu dr:spune altfel,ordinele, rnstrucfrunr'le publicA normativ reglementdri gi careau ca obiect dinsectorul de aperare, ordine " sigurantd nalionald. Motivarea in dreDt a exceotieide neleqalitate a art.28 alin.3 din prin (art.35 Reoulamentul aprobat HG50/2005 in Reo. reo.) alin.3 Fatade formularea neclara a textului criticat, carenu ofera siguranta unei interpretari corectea vointeiemitentului Guvernului Romaniei, intelegem sa posibile criticam norma in raport intelesuri de doua aletextului criticat: A) Situatiain care art.28 alin.3din Regulamentul aprobat de HG 50/2005 (art.35 princarese deroga alin.3 in Reg.republicat) reprezinta o norma de la prevederile art.10si 11 din legea2412000, chiardaca paratul GuvernulRomanieinu a folosit formula ?rin derogare de 1a....', (ep.). consacrata deart.61 drnlegea 241 2000 Fatade posibilul inteles al 28 alin.3asa cum este expusla punctul A), aratam ca exista indicii temeinice caresa conduca la presupunerea rezonabila ca vointa reala a Guvernului Romaniei la emiterea art.28 alin.3 dinReg.a fostexact sa deroge fraudulos de la art.10 si 11 din legea 2412000 iar aceste indicii le prezentam maijos: publicarii 1 aft.28alin.3elibereaza de povara in M.O.a actelor normative inteme propii, exact acele ministercdin sectorutde apdnrc, ordine publicd pentru nationald, critice bunulmers al societatii darsi 9i sigurantd aducatoare de putereocultapoliticienilor care le conducla un moment clat;

2. Ministerul lnternelor si Reformei Administrative,organizatieal carei conducator este membru al Guvernului, a a/essa dea normeicriticate exact aceasta interoretare Drincare se eludauDrev.aft.10si 11 din legea24/2000; pentru 3. lntentiaGuvernului de a fraudalegea24/2000 esteconfirmata noi,in conditiile in carela republicare, dinHG 50/2005 a disparut'subit" formulaintroductiva a actului,care, facandtrimiterela aft.82 din Legea 24/2000, dovedea explicit ca Regulamentul trebuia sa execute prevederile legii24/2000 si deciinctusiv aft.10si 11dinlege. Pentru situatia de la punctul A) facem urmatoarele critici de nelegalitate ale (art.35 art.28 alin.3 dinRegulament alin.3 dinReg. rep.): Textul criticat incalca urmatoarele textedin Legea 241 200Agep). a) prevederile art.82din Legea2412000care arataca Regulamentul poatesa contjna Guvernului doarmasurj de apiicare a norme,or de prev.de Legea 2412000si decinu masuri legislativa tehnica care,din contra,sa limitezedomeniulde aplicareal legii care ordona Regulamentul Guvernului; art.lo alin.l si 4 si art.11alin.3 din Legea 2412000 caredispun in contradictoriu cu art.28 alin.3 dinRegulament, in sensul ca lnstituie ca generala si conditiede valabilitate a actelornormative, cerinta imperativa a publicarii acestora in Monitorul Oficial. Avand in vedereca legea,cand reglementeaza asupraobligatiei publicecentralede a-si publicaactele organelor administratiei normative in monitorul oficialnu face nici o exceotie oentruanumite domenii de activitate, niciparatul Guvernul Romaniei nu aveavoiesa "ubilex distinga nu a distins, acoloundelegiuitorul conform adagiului nondistinguit, necnosdistinguere debemus". Prevederife art,61 " Norma derogatorie" din legea 241 2000, carc " poate dispune ca Derogarea se facenumaiprintr-un act normativ de putin nivelcel egalcu cel al reglementdrii de bazd."

b)

c)

B) Situatiain care art.28alin.3din Regulament (art.35 alin.3in Reg. prev. repubticat) a avutin vedere art.10 si 11 din legea2412000 (ep.,) se supune "legea acestora si nuar acoperi decat situatia in care nu dispune altfel". ln acestcaz ne aflamevident in fata uneinofmeadministrative inaolicabile. lipsitede oriceutilitate, intrucat legea2412000.legecare ordona directnorma

formulei introductive administrativa criticata conform a HG 5012005,a acoperit fara exceptii emisede absolut toatesituatiile, dispunand ca actelenormative pentru publica intrarea ministere se vor in monitorul oficial lorin vigoare. Pe cale de consecinta, art.28alin.3djn Regulament este nelegalintrucat neexecutand nici una dintrenormele din legea2412000rep.,nu ate o cauza prev. legitima 2412000. sl incalca art.82 dinLegea prinHG 50/2005 Prinfaptul ca aft.28 alin.3 din Regulamentul aprobat nu prev.art.108 nicio altalegein vigoare, incalca executa textul criticat alin.2 din Constitutia Romaniei si art.11alin.1 lit.cdinlegea 90/200'lprivind organizarea si functronarea Romanrei intrucat Guvernului si a ministerelor Guvernul, abuzand de puterile salede interpretare si executare a Legii, s-aen]atin legiuitor. Leqatura a exceptiei de neleqalitate a art.2S alin.3din Requlamentul prin HG 50/2005 alin.3in reoulamentul republicat in 2006) cu aprobat {art.35 fondulcauzei Solutionarea exceptieiare o legaturamajoracu fondul cauzeiintrucat Administratiei in ceea ce Driveste aoa(area Daratului Ministerul si lnternelor pe carele atacam, pe nepublicarea in Monitorul Oficial a Ordinelor se intemeiaza prevederile art.28 alin.3 dinregulamentul aprobat de HG 50/2005 si art 35 alin.3 dinRegulamentul aprobat de HG50/2005 republicata in 2006. Interpretand restrictiv, intelesul normei refuzand cu reacredinta criticate, sa facao interpretare normei in raportde intreagul sistemica a intelesului continut al paratul HG 50/2005 24l2O0O si de legea carco ordona, M.l.R.A. a facutin mod continuu fraudala lege prin nepublicarea in Monitorul Oficiala niciunui act normativ administrativ emisin domeniul ordiniipublice si al functiunilor de politie aleministerului. asumandu-si constient riscul de a le lipsi aceste ordine devalabilitate, Chiar paratului (defaptal celor M.l.R.A. scopul careconduc organizatia MIRA si carenu pentru in fatasocietatii modul in careconduc doresc sa raspunda MIRA) a fostsa ascundasocietatii civileordinele si intructiunile normativ, tocmai salecu caracter pentru a impiedica societatea sa sesizeze concret aspectele de nelegalitate sau ineficienta ale acestora si pentru a proteja in continuare incompetenta, coruptia, pe putereale unor functionari publici perpetuate abuzurile din M.|.R.A., sub umbrela nelegale. acestor ordine in acestsensnelegalitatile Consideram absolut exemplificative din ordinul nr. 10h2112004 PICCJ-MAJ, OMAI2651 2002; O\rtAl2641 2004.Acesteordine prin care se administreaza politiajudiciara, daca ar fi fost cunoscute societatii nule-ar civile.iuridice dinRomania, aceasta fi lasat niciunmoment nesancUonate. paratul Fiind ascunse societatii civile de catre MIRA, aceasta nu le-aputut cercetasi sanctiona iar dreot consecinta cercetarea oenalain Romania se desfasoara de catre politieintr-o stare de haos .iuridic si tulburaregrava a interesului Dublic.

judiciara princarese administreaza politia Aceste ordinenelegale reprezinta o dovadaclara ca ineficienta cercetariipenaledesfasurata de catre polilia judiciara profesionala nu are dreptcauzao pretinsa incompententa a politistilor penalaasa cum suntemacuzatipe la avandcafitatea de organede cercetare justitiabili. colturi saupublic de catrereprezentati ai societatii civilesausimpli Tinand in fataunei instante contca panaa ajunge toateinfractiunile trec prinfazade urmarire penala, si ca peste 80 % din infractiuni suntinstrumentate judiciare, de catreorganele de cercetare ale politiei ineficienta, dezorientarea si profesionala politisti demotivarea a acestor cauzata ineficient in de cadrul .luridic mult mai grav eficienta care-sidesfasoara activitatea, afecteaza Sistemului Judiciar Penaldecatcele100-200 de posturi de procurori si judecatori ce sunt neocuDate in sferade interes a Drocedurii In Romania mii de oenale. suntcateva poate penal magistrati, 200-300 de posturi aleacestora neocupate in sistemul dar judiciare. exista 22.000 deorgane decercetare alepolitiei Domnulepresedinte, datoritaexistenteiart.35 alin.2 din Regulamentul aprobat de HG 50/2005 republicata la legea si fraudei 2412000 facuta de paratul MIRAin bazauneiinterpretari abuzive a acestui din Regulament, art.35 alin.3 cadrulluridicadministrativ in care PoliliaJudiciara isi desfasoara in activitatea juridic, prezent este un dezastru negative cu consecinte directe atat asupra justitiabili) (politisti indivizilor sausimpli catsi asupra eficientei Sistemului Judiciar in ansamblul sau. Acestdezastru esteperpetuat cu concursul dezinteresat sau interesat al functionari PICCJ unorinalti dinconducerea si MAIsi suntem siguri ca Uniunea Europeana nu au cunostiinta si ComisarulFrattini desprestarearealaa politiei judiciare. EXCEPTIA DENELEGALITATE NR.2 ln temeiul art.4din Legea55412004 ridicam exceptia de nelegalitate a Ordinului pe Parchetului (emis de langaInalta Curte de Casatie si Justitle in cu nr.10/2004 Internelor comuncu Ministerul si Reformei Administrative la careesteinregistrat subnr.121l2004) Precizari Referitor fa ordinul comunPICCJM.Al nr. 101'12112004. aratam ca Drin paratul (fost adresa inregistrata la MIRA MAI)subnr.5670/13.03.2007, Sindicatul procedura plangeriiprealabi,e DIAMANTUL a indeplinit doar fata de paratul Ministerul Intemelor Administrative si Reformei nu si fata de cel de-a doua autoritate emitenta respectiv Parchetul a actului, de pe langaInalta Curtede jn Casatjesj Justjtje.Pentrua supJinj aceastaljpsa s; ayand vederejnteresul judece nostru validnelegalitatea ca instanta actului in contradictoriu cu ambele publice autoritati care l-auemis in comun inclusiv decr cu PICCJ, ridicam excepUa 1012004 de nelegalitate a ordinului al PICCJ careareacelasi continut cu ordinul pentru MAI 12112004, fiindemisin comun de celedouainstituti!, a putea atrage

in proces si pe PfCCJ, cejde-al doiJea emitent ai Ordinuiui comun 10/121/2004 si judece pentruca instanta valid nelegalitatea sa ordinului comunPICCJ-MAI N.10112112004 in contradictoriu cu ambele autoritati emitente. 10l2oo4 Sofjcjtam ca exceptja de nelegalitate a Ordjnujui al PICCJ sa se judece odata cu fondul cauzei respectivodata cu cercetarea criticilorde nelegalitate ale ordinului MAI 121i2004 care sunt aceleasi si pentruOrdinul 1012004 al PICCJ. Motivein drept pentru exceptiaordinului PICCJnr. 10/2004 pentru ridicarea Temeiul exceptiei esteart.4 dinLegea 55412004 Prin nepublicarea PICCJnr. 1012004 in Monitorul ordinului Oficial s-au prev.art.10 incalcat si 11 dinLegea 24l2OO0 . Ordinul Comun10/12112004 estenelegal sub aspectul emlterii salein Parchetul comun de catre de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie Internelor Administrative, neexistand niciuntext si Ministerul si Reformei publice ln comun delegecare sa dispuna ca celedoua autoritaU sa emita judiciare politia princaresa administreze ordine . . ln ceeace priveste formula introductiva a ordinului comun PICCJMAI juridice Normele in executarea respectiv carora a fost emisOrdinul comun, pentru art.28 alin.3 si art.40 alin.3 din legea 92/1992 organizarea judecatoreasca, prin fost lit.b legea 304/2004 au abrogate art.133 alin.1 din judiciara, privind organizarea deciin prezent ordinul comun PICCJM.l.R.A. nu legalin actenormative superioare. aresuport Art 218 alin.1 si 2 CPPestefolosit abuziv ca temeilegalpentru emiterea in normativde catre Parchet in comuna unuiact administrativ s; M.|.R.A., penala conditiile in careCPPreglementeaza doar procedura si nu procedura Penalanu cere normede aplicare admrnistrativa, Codulde Procedura a prevederilor sale iar art.218 CPP in particular nu dispune asupraemiterii pentru vreunui actadministrativ aplicarea sa. . In ceeace priveste continutul Ordinului Comun 10/12112004 atacat: judiciaraa reglementat privindorganizarea Legea 3O4|2OO4 la art.3 urmatoarele: "Competenta judiciare judiciare gi procedura organelor suntstabilite de lege". Urmare a intrariiin vigoarea art.3din Legea36412004 consideram ca toate penala atributiile functionale ale unuiofgande cercetare in ceeace priveste premergatoare penala, desfasurarea actelor si a actelor de procedura stabilite normativecum este Ordinul Comun PICCJ-MAI orin acte administrativ ( mentinut 10112112004 si Ordinul MAI26512002 in vigoare de Ordinul Comun

t0

prin art.23Capitolul 1Dl121l2DO4 l\0, au fost abrogate tacit,desiParchetul si MAIrefuza sa le abroqe expres si le aolica in continuare. Pe de alta Darte. douaarticole din continutul ordinului criticat erauvadit nelegale chiarde la momentul emiterii Ordinului Comun, dupacumurmeaza: prev. Art.6alin.1 dinOrdin a incalcat art.45 alin.1'si 6 CPP, restrictionand nelegalprin act administrativ, dreptuldat de lege unui organde cercetare penala prinactede dispozitie proprii (ordonanta). in a-sideclina competenta Art.7alin 1 din Ordina restrictionat nelegal in contra art.38'ap.la45 penala alin.1 CPP,dreptuf de cercetare organului de a dispune el Insusi,prin penale. rezolutie, disiungerea unei cauze

MOTIVE IN DREPT PEFONDUL CAUZEI Motive de neleqalitate care vizeaza toate ordinele oe care le atacam prin actiuneanoastn si care sunt mentionatemai sus Prin faptul nepublicarii in Monitorul Oficialparteal, dupa emitere, a actefor administrativecu caracternormativ pentru care cerem anularea, paratulMinisterulInternelor si ReformeiAdministrative fost. M.A.l.) {M.|.R.A. prevederilor a actionatcu incalcarea art.10alin.1si 4 si art.ll alin.3din privindnormele Legea 24l2000 de tehnicalegislativa. In ceeace priveste aptitudinea unuiordinde ministru cu caracter normativ juridice, produce de a efecte va rugamsa observati ca actulin cauzanu produce juridicede la data in care a fost semnat efecte de catreconducatorul autoritatii emitente. prinart.10 Legea 24l 2000 privind normele de tehnica legislativa a introdus si 11 formalitati ulterioare emiterii actuluinormativ si care trebuie indeDlinite pentruintrarea acestuia in vigoare, Acesteformalitati le apreciem a fi in principal cerinte de valabilitate si in secundar cerintede oublicitate/ ooozabilitate fata de terti. Art.10 alin.1 si 4 dinlegea 241 2OOO reglementeaza dupa cumunneaza: (1)in vederea gi celelalte intrdrii lorin vigoare legile actenormative adoptate de gi hotirerileGuvernului, Parlarnent, ordonantele actelenormative ale autoritAtilor

precum gi ordinele, gi alte acte normative instructiunile administrative autonome, publice emisede organele administratiei in centrale de specialitate se publice Monitorul Partea L Oficial al Romaniei, (4) Cefeiafte (n.n.-ordinelede ministru) acte normative se publicd dupi ce au fostsemnate de emitent. Art.1 1 alin.3din legea 2412000 reglementeaza ca "Actelenormative prevAzute gi a ordonanfelor, la aft. 10alin.(1),cu exceplia legilor intrdin vigoare la datapublicerii in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, dace in cuprinsul lornu esteprevazute o daE ulterioare. Atuncicandnu se lmpune in vigoare ca intrarea in cuprinsul se se produce la datapublicerii, acestor actenormative trebuie se se prevadd printext. cd ele intrdin vigoare la o dateulterioard stabilitd
b) Suplimentar. vom mentiona in cele ce urmeaza si alte motivede

neleoalitate ale Ordinului comunl0l121l2004al PICCJ-M.|.R.A. : OMAInr. 2651 2OO2i OMAI2E4l2004 l) Referitor la Ordinul Comunnr. 10112112004 PICCJM.A.l. . Ordinul Comun10112112004 estenelegal sub aspectul emiterii sale in pe comun de catreParchetul de langalnaltaCurtede Casatie si Justitie si Ministerul Internelor si Reformei Administrative, neexistand niciuntext publice de legecaresa dispuna ca celedouaautoritati sa emitain comun judiciare prin politia ordine caresa administreze . . ln ceeace priveste formulaintroductiva a ordinului comunPICCJ-MAI Normele in executarea respectlv carotaa fost emisOrdinul comun, iuridice art.28 alin.3 si art.40 alin.3 din legea 92h992 pentru organizarea judecatoreasca, prinart.133 au fost abrogate alin.1 iit.bdin legea304/20A4 judiciara, privind organizarea deciin prezent ordinul comun PICCJM.l.R.A. nu legal in actenormative aresuport superioare. Art 218 alin.1si 2 CPPestefolosit abuziv ca temeilegalpentru emiterea in comuna unui act administrativ normativ de catre Parchetsi M.I.R.A., in penala in careCPPreglementeaza conditiile doar procedura si nu procedura administrativa, Codulde Procedura Penalanu cere normede apl'care a prevederilor sale iar art.218 CPP in particular nu dispune asupraemiterii pentru vreunui actadministrativ aplicarea sa. . ln ceeace oriveste continutul Ordinului Comun 10112112004 atacat:

Legea 304/2004pivind oganizarea judiciataa reglementat f" "rt: urmatoarele: "Competenta judiciare judiciare gi procedura organelor suntstabilite de lege". Urmare a intrarjiin vigoare a art.3 din Legea36412004 consjderam ca toate penalain ceeace priveste atributiile functionale ale unui organde cercetare premergatoare penala, desfasurarea actelor si a actelor de procedura stabilite normative cum este OrdinulComun PICCJ-MAI Drin acte administrativ ( mentinut 10112112004 MAI26512002 si Ordinul in vigoare de Ordinul Comun pfinart.23 10/121/2004 Capitolul lV), au fostabrogate tacit,desiParchetul sj MAIrefuza in continuare. sa le abrooe expres si le aDlica Pe de alta Darte. douaarticole din continutul ordinului criticat erauvadit nelegale chiarde la momentul emiterii Ordinului Comun, dupacumurmeaza: prev. Art.6alin.1 dinOrdin a incalcat art.45 6 CPP, restrictionand alin.1'si prin act administrativ, nelegal dreptul dat de lege unuiorgande cercetare penala prinactede dispozitie proprii (ordonanta). in a-sideclina competenta Art.7alin 1 din Ordina restrictionat nelegal in contra art.38rap.la 45 penala alin.1 CPP, dreptul organului de cercetare de a dispune el insusi,prin penale. rezolutie, disjungerea uneicauze 2) Referitor la Ordinul M.A.l.(actualMIRA)nr. 265 din 28.05.2002 privindorganizarea penalain cadrulPolitieisi Politiei activitatiide cercetare de Frontiera. Dupa elaborarea in aplicare MAI265/2002 si punerea a ordinului au aparut (tegi)carereglementeaza mai multeacte normative de nivelsuperior in prezent in conflict M.Al nr. 265/2002.si cu ordinul De care le enumeram duoa cum urmeaza: Ordonanta de urgenta 63/2003a abrogat 40/1990, art 13 alin.2 din Legea jnvocat ca temeilegalal ordinuiui in formula sa introductiva, lasanddeciordinuj farasuport legal intr-o norma superioara. La data de 26 Septembrie 2004a intratin vigoare Legea36412004 de organizare si functionare a Politiei Judiciare functiade organde carea introdus judiciare politiei prin cercetare iar a art.zalin.1 si 3 alin.1 corob. cu art.201 CPPsfuncUonala a reglementat o competenta exclusiva a organelor de cercetare ale penalapentrurnfractiunile Politiei Judiciare de a efectuaurmarire date in . comoetenta de cercetare a Politiei privind La 26 Septembtie 2004 a intrat in vigoareLegea 304/2004 judiciara, organjzarea carela art.3a reglemental dupacumurmeaza:

judiciardsuntstabilitede lege." judiciare9i procedura "Competenta organelor penale referite mai sus, Fatade noilereglementari in materia cercetarii pentru MAI2651 2oo2nu a mai fost actualizat Ordinuf conformare, dreptpentru care contine in prezent mai multe prevedericontrarii textelor de lege susmentionate. Astfel, in contra 3641 2004si art.201 CPP,art.1 art.2al.in.1 si 3 din Legea penalase desfasoara din ordin reglementeaza ca activitatea de cercetare de "lucratori operativi anume desemnati". prev. art. 2 alin.3din Legea364/ 2004, aft.12din Ordinul lncalcand 1Ol121l2OO4 ca desemnarea lucratorilor de politie careau calitatea de dispune penalase face de catre Inspectoratul organ de cerctare Generalal Politiei resDectiv celal oolitiei defrontiera. 265/2002eta nelegal incade la emitere intrucat a facuto Art.2din Ordinul penala intreun organde cercetare confuzie nepermisa si structuri organizatorice in oolitia romana. In moderonat Politiei structurile de cercetare Denala dlncadrul penala Romane au fost referite ca fiindorgane de cercetare desiaceasta calitate procesuala poate fi detinuta numai de catre unfunctionar de politie si nude catre o institutie oublica. judiciara,in contra nelegai procedura Art.8 din ordin reglementeaza prevederilor 3O4l 2OO4. art.3 dinlegea 3o4l2oo4, M.l.R.A. nr fncalcand dispozitiile art.3 dinlegea art.10 dinOrdinul 265/2002 reglementeaza in domeniul competentei materiale a unui organ de penalaiar art.11stabileste nelegal o competenta cercetare dupa calitatea Dersoanei. Art.13dinordinconsideram ca a fostabrogat odatacu aparitia arl 131alin.2 "Rolul Ministerului Public" dinConstitutia din2003.
2004 3) OMAI 2641 pnvind cercetareaDenalaa Referitorla continutulordinuluiMAI 26412004 personaluluidin structurile MinisteruluiAdministratrei si Internelor,pe langa in M.O. il criticamsi pentrufaptulca in art.2 alin.2lit.a) aspectulnepublicarii reglementeaza nelegal competenta dupa calitatea persoanei, in contra prevederilor si dispozitiilor art.3din legea30412004 CPP.

produsamembrilorsindicatului In ceeace privestevatamarea

Politistul areinteresul majo( ca activitatea sa profesionala sa se desfasoare juridic pe intr-un cadru legitim, exclusiv baza si in executarea legii. In conditiile in care ordinele nu au fost Dentru care solicitam anularea jn MoniloruJ publicate produca Oficialsj deci nu sunt apte sa efectejuridlce, paratulMIRA impuneabuzivmembrilor politisti nostrisindicali, si personal contractual civil,sa respecte, sa aplicesau sa sufereconsecintele aplicarii unor publicate. normative acteadministrativ carenusuntlegale, nefiind Pe de altaoarte. nu le suntaccesibile ordinele a caror anulare o solicitam politistilor intr-un modfacil,gasindu-se intr-un numar restrans si numai la anumite structuri organizatorice, urmare a uneiinterpretari abuzive de catresefiiierarhici interesului in daunaprincipiului a principiului transparentei si cel al dreptului la informare. Celmaigraitor exemplu estecellegat de regulamentele de functionare din M.I.R.A. Si aici ne referim la regulamentele de organizare si functionare ale Aparatului Centralal MIRA,regulamentul IGPR,regulamentele lnspectoratelor judetene de politie si regulamentul DGPMB. Desiin conformitate regulamente cu legea54412001 aceste ar trebuisa fie facute nicimacar in serviciul Dublice dinoflciu. Dolitistii aflati M.l.R.A. nu cunosc continutul acestora, circuland doarzvonuri despre existenta acestor regulamente. Aceastase intampla in conditiile in care, conformart.4 din Legea3601 2oo2 privind politistului, politistul statutul areobligatia de a respecta regulamentele de serviciu. Cum sa respecti regulamente de serviciu care poateca exista, dar nu ti-afostcomunicat niciodata continutul acestora ? Avand in vedere totusi ca Regulamentele in cauza nu au fostpublicate in publicului monitoru, oficlal, nu au fostaduse niclodata la cunostiinta in din oficiu 2001 de catre paratulMIRA si structurile conditiile art.s din legea 5441 sale subordonate, chiarnoi, reclamantii, ne lndoim de exlstenta acestora. De altfel pe careil prezentam intemeiati in banuiala noastra suntem si de aspectul mai jos : Prinadresa inregistrata la paratul M.l.R.A. sub nr.5669 din '13.03.2007, ( DfAMANTUL > a solicitat ministerului, Sindicatul in temeiul Legii5441 2001 privind public, liberul accesla informatiile de interes sa ne furnizeze copiidupa (ordinesi instructiuni)emisede Ministerul toate acte administrativ normative Administratiei si Internelor dupaintrarea in vigoare a legii360/2002 si carenu au fostpublicate in M.O.,oferindu-ne sa platim si serviciile de copiere. Totodata am petitianoastra pe faptulca bazade ordinesi instructiuni motivat M.A.l.contine mai putinde 10% din ordinele M.A.l.existente si instructiunile iar sindicatul dorestesa publicepe site-ulpropduwww.sprdiamantul.ro toate acesteacte pentru posibilitatea, normative administrative, a oferi atatfunctionarilor M.A.l. cat si a cetatenilor obisnuiti, sa ia cunostiinta de modul in careMAIadministreaza in domeniul ordinii oubiice.

t)

panain prezent nejustificat Paratul M.l.R.A. a refuzal sa raspunda solicitarii pe deplinopacitatea sindicatului, dovedind activitatii sale atat in interiorul pe careii administreaza, fata de politistii ministerului, cat si fatade societatea civila. pentrunoi reclamantii Totodata refuzulnejustificat al paratului constituie membriai sindicatului DIAMANTUL,un al treileaindiciucare, alaturide publicului nepublicarea rn monrtorul la cunostiinta oflcial si neaducerea dinoficiu, ne intareste in banuiala noastra legitima ca regulamentul de organizare si functionare al structurilor Aparatului Central al M.l.R.A., respectiv regulamentul in prezent de organizare si functionare al IGPRnu exista saunu maicorespund legilorin vigoare, drept pentrucare paratulMIRAa rcluzatsa ni le puna la incercand membfiilor DIAMANTUL, inexistenta disDozitie sa ascunda sindicatului saunelegalitatea celor douaregulamente. : Suplimentar aratam urmatoarele 1) In conditiile in care Regulamentul de organizare si functionare al jn InspectoraluJui Romane Generaj aJPoljt;e; em;s aplicarea art.16 din 0.G.P.R.), Legea 21812002, nua intrat in vigoare datorita nepublicarii salein M.O., atributiile gi structura Romane nu sunt organizatorica ale Inspectoratului General al Politiei stabilite in modlegal. In conditiile in care atributiile nu se si structura organizatorica a l.G.P.R. publicatin identificaintr-o forma legala, neregasindu-se intr-un regulament monitorul valabilitate. InsDectorul Romane catsi oficial oentru General al Politiei publice titularii tuturor functiilor subordonate isiexercita nelegal atributiile functiilor pe care le ocupa,intrucat respectivii nu pot exercita legaldecatace{eatributii juridica in modleqalde persoana in serviciul dobandite careia se afla. privind 2) In ceea ce priveste OrdinulM.A.l.nr. 300 din 21.06.2004 resurse Ministerului Administratiei activitatea de management umanein unitatile si Internelor, cu modificarile ulterioare aratam ca acestact normativ are un impact maior in desfasurarea raporturilor de serviciu/ munca in de organizatia privitoare postului, M.l.R.A. intrucat contine normele la :analiza intocmirea iuridice gestionarea postului, personalului, fisei recrutarea si si selectionarea exercitarea profesionale, in functie,modificarea tuteleitutelei definitivarea raporturilor de personalului, punerea serviciu/ de muncaale la dispozitie, din suspendarea gradelor functie si incetarearaporturilor de serviciu/munca, acordarea profesionale/ personalului, militaresi inaintarea in gradul urmator,evaluarea princarepersonalul poate princumul conditiile ocupa maimulte functii, etc. pentruorganizatia Inaptitudinea acestuiordinesential M.l.R.A., de a jn jurldlce produce grav nepublicarji efecte datorjta sale Monitoruj oficiaJ, tulbura legalitatea si stabilitatea in functie si in postul de munca, legalitatea evaluarii

lo

profesionaie si evolutrain carieraa tuturorfunctionarilor si Dersonalului civil din "DIAMANTUL". M.l.R.A.. inclusiv a membrilor sindicatului

maijos: In ceeace privesteaspectulnepublicarii ordinelorenumerate . OrdinulM.I.R.A. privind organizarea nr. 26512002 activitatii de cercetare penalain cadrulpolitieisi politieide frontiera; . Ordinul inreg.la M.l.R.A. comunPICCJ-MAI sub nr.12112004 si la PICCJ subnr.10/2004: . Ordinul M.l.R.A. 264 din 10.06.2004privind cercetarea penala a personalului Ministerului Administratiei din structurile si Internelor: . OrdinulM.l.R.A. privinddesemnarea politistilor nr.1504din 17.11.200O ca judiciara organeale politieiin/ din functiilestructurilor de politie si incetarea acestei calitati, . Ordinul (M.l.R.A.) Ministerului Internelor Administratlve emis in si Reformei aplicarea art.5 din legea 36412004privind organizareasi functionarea Politiei Judiciare; lor in MO pentru consideram ca pdn nepublicarea valabilitate, sunt gravafectate intereseleprofesionale ale membrilornostri sindicali,agenti si ofiteri de politie judiciafa, de a : judiciare; r ocupdlegalfunctii de organe de cercetare ale politiei . de a-sidesfasura in conditiide legalitate raporturile de dreptadministrativ cu parat ministerul si structurile subordonate; . de a desfasuralegal,eficient,fara alte restrictii decat cele impusede lege penala; activitatea de cercetare Totodataconsideramca nepublicareaacestor ordine care organizeaza executarealegii in materia organelor de cercetareale politiei judiciare si a publicce poartaasupra functiunilor Politiei Judiciare vatamagrav si interesul buneiorganizari si functionan a Sistemului Judiciar. pe fond ale Ordinului10112112004 Aspectele de nelegalitate comun al PfCCJ-M.f.R.A., MAJ nr.26512002, OrdinuJ OrdinulMAI 26412004 dintrecare reamintim doar aspectul reglementarii frauduloase a competentei organelor de penala prin prin lege (ex :OMAI26512002 cercetare acte administrative si nu care reglementeaza in competentamateriala care reglementeaza ; aMAJ 26412004 persoanei) art.2competenta dupa calitatea sunt absolutrelevante pentrua arata preocupare lipsa de si modul defectuos ln care PICCJsi M.I.R.A. intelegsa

pentrudesfasurarea necesar asigure cadrul in buneconditiuni a activitatii .iuridic penala, prin de cercetare acteadministrativ normative flagrant legile careincalca judiciare in vigoare. pentru Aceasta lipsade preoeupare a paratilor reforma si progresul cadrului juridic penala politiei in careevolueza structurile de cercetare ale esteoarecum prinlege,sa de inteles in conditiile in carePICCJ si M.|.R.A. au fost nevoite, imparta controlul si conducerea asupra Politiei Judiciare. In aceste nefericite conditii ale uneiconduceri dualiste, atatPICCJ cat si M.l.R.A. se comolac in a administra defectuos ale structunle de cercetare oenala judiciare politiei prinacteadministrative normative nelegale in locsa se preocupe de elaborarea de initiative legislative caresa corectezeimperfectiunile Legii pentru procesului 364/2004a Politiei Judiciare si a altorlegicu reievanta scopul oenat. ( interne prin ) nelegale, Desi aceste ordine nepublicate in M.O., aleMIRA judjcjara pol;tja le sunt bjne cunoscute care este adminislrata reprezentanti,or parchetului, acestia refuza sa cerceteze cu un ochicriticlegalitatea acestora ba (a se vedea la semnarea chiarparticipa complice si aplicarea acestor ordine de exemplu 10112112004) cazul ordinului comun judiciare pasive politiei Urmare fireasca a atitudinii si reactionare la reforma a conducerii reorezentata PICCJ-M.I.R.A. in bicefale de tandemul si a mentinerii penala frauda legii norme a unor administrative normative, organele de cercetare judiciare politiei penala isi desfasoara din cadrul activitatea de cercetare intr-o profesionala, starecontinua de ineficrenta si dezorientare incalcare ciontinua a profesionale demnitatii si stress,sentimente de umilire,margrnalizare si profesionala. demotivare procesuala Calitatea a oartilor . Reclamantii in cauzasunt membrii Sindicatului Pol,tistilor din Romania publicicu statut special,functionari publicisi functionari DIAMANTUL, oersonal civil contractual dinM.l.R.A. Numele, prenumele, codul numeric personal al membrilor nostri reclamanti in cauzasunt mentionate in tabelulanexatla cererea de judecata. in chemare Domjciliul recJamantiJor estedomiciliuJ alesJadomiciuJiui reprezentantului ( politistilor legal ))situat Sindicatul dinRomania DIAMANTUL in Bucurestii B-dul Nicolae Balcescu, nr.2'1, et.6, cam.608, sectorul 1. ( . Sindicatuj > estereprezentantul Politistilor dinRomania DI,AMANTUL legal judecatii, in cauza al membrilor sai reclamanti supusa in temeiul art.28 din Legea 54i2003 a Sindicatelor. . Ministerul Internelor si Reformei Administrative esteoarat cauzei. Defondul

IE

r Guvemul judecarea pentru Romaniei estechemat de noica parat exceptiei prinHG 50/2005, de nelegalitate a art.28 alin.3 din Regulamentul aprobat renumerotat intrucat art.35alin.3in urma reoublicarii HG 50/2005 este emitentul actului. o Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie estechemat de noi judecarea ca paratpentru exceptiei de nelegalitate a Ordjnuiui PICCJnr. 1012004, fiind comitent al actului impreuna cu paratul MlM.

Cereride Probe, A. Inscrisuricare se afla in posesiareclamantilor si pentrucare atasamla actiunecopii certificate : 1. Sentinta civilanr.22(PJ) a Judecatoriei Sectorului 5 Bucurest; ,n Sed,nfa din Camera de Consiliu de la 23.11.2006, in dosarul nr.I5033R02/2006, juridice personalitatii de acordare a Politistilor Sindicatului din Romania DIMANTUL cu nr.284 din 13.03.2007 a Sindicatutui, la depusa si inregistrata 2i:,;adresa paratulM.!.RA. sub nr. 5670 din 13.03.2007,prin care Sindicatul a publice paratului solicitat M.I.R.A.sa in MonitorulOficial sau in caz contrarsa revoce toate Odinele si lnstructiunile M.I.R.A.emise in publice domeniul ordinii darnepublicate in Monitorul Oficial parctutui pin M\RAnr. 5670/02.04.2007 acesta a refuzat sa ffl Raspunsut publicesau sa-si revoceOrdinele si lnstructiunile emisein domeniul " ordinii darnepublicate in Monitorul Dublice Oficial. depusa ta si inregistrata $lpeffra SPR Diananiutcu nr.339/19.03.2007, prin Guvernul Romaniei sub nr.1420/ 21 Maftie2007, care Sindicatul a publicarea solicilat Guvemu,ui sa asigure in Monitorul Oficial a Ordinelor M.l.R.A. si lnstructiunilor cu caracter normativ emise in domeniul ordinii publicesau,in caz contrar,sa drspuna revocarea/ abrogarea acestora. B. Probeaflatela parati. Proba nr.1 Vazandprev. art.13 din Legea 554/2004a contenciosutui administrativ, solicitamca ordinelecu caracternormativatacatein actiuneanoastra, impreuna cu intreaga documentatie carea stat la bazaemiterii acestora sa fie puse la dispozitia instantei de catre emitentii si detinatorii acestora

l9

paratul Ministerul lnternelor si Reformei Administrative si Parchetul respectiv (pentruordinulcomun si Justitie de pe langa InaltaCurte de Casatie 10112112004). Proba nr.2 Vazand prev. afi.13 din )egea 554/2004 solicitamca paralul Guvernuj la instanta Romaniei sa depuna documentatia carea stat la bazaemiterii prlnHG 50/2005 regulamentului aprobat Proba nr.3 total Solicitam ca oaratulMIRAsa precizeorin inscriscare este numarul persoanelor fizice careau raporturi de munca/ de servicru cu ministerul, cati publicicu statutspecial), cati sunt dintreacestiasunt politisti(functionari personal functionari civilcontractual. Totodata solicitam ca si catisunt oublici judiciare. politiei paratul facparte dinstructurile sa precizeze catipolitisti probanumarul Dorimsa dovedim cu aceasta indivizilor careau raporturi de muncacu MIRAsi caresuntaiectatidirectnevalabilitatea actelornormative urmare a nepublicarii in Monitorul Oficial administrative aleministerului Proba nr.4 in scris cati ofiteride politiecu o Solicitam ca paratulMIRAsa precizeze (agronomie, inginerie mecanica, instalatii, constructii, etc) alta specializare in decatcea universitaraiuridica ocupain prezentfunctiide conducere Romana in structurile Aparatul Central al MIRA,in Politia si, in special, specializate de politie iudiciara.Dorimca paratulsa arate numarul pe domenii profesionala de specializare si pe categorii de functiide acestora conducere ocuoate. fara Intentionam sa dovedimcu aceastaproba ca persoane al MIRAcareeste cunostinte orofesionaie adecvate domeniuiui de activitate specializata in apararea ordinii de drept(componenta a ordiniipublice) , politia politiei in romana si chiar structurile organelor de cercetare ale conduc jn condjtjije jn careregula, judiciare, legli, ca un ofiter de politie este,conform juridic. al unei facultati cu profil esteabsovent In bazaacestor ordine normatrve nelegale, ascunse civile, societaui persoane romana careconform legii ar trebui sa fjeincadrate in politia aceste pe calede exceptie functiei de si doarpentru domenii de activitate auxiliare politie,care necesita aportulacestorexpertitehnici,au ajuns sa exercite publica ofiterii de politie absoventi intr-un autoritatea si sa conduca de drept, pentru profesionala domeniu carerespectivii nuau competenta adecvata.

Proba nr.5 Solicitam ca paratul MIRAsa precizeze in scriscateordine si instructiuni cu publice,se aplica normativ de paratin domeniul in caracter ordinii ,emise ptezent paraluJui in cadrulorganizatiej faraa fi pub/icate in Monitorul Oficial. Aceasta informatiene este necesarain cadrul cercetariiexceptieide pentru nelegalitate a art.28 alin.3 a HG 50/2005, a dovedi numarul concret actelorjuridice emise de MIRA care au fost afectate de formularea defectuoasa a art.28 alin.3 dinRegulamentul aprobat de HG50/2005. Depunemprezentaactiune,tabelul anexa cu membrii sindicatului recfamanti in cauzasi copii cedificatedupa probelecare se afla in posesia paratilor noastra in 4 exemplaredintre care trei pentrua le fl comunicate Ministerul Internelor Administrative, si Reformei Guvernul Romaniei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
Data: 10 mai2007 Presedinte lui Pdlitisti din Romania

DOMNULUI PRESEDINTE AL CURTII DEAPELBUCURESTI A VJJJ-A ADMINISTRATIV SECT'A CONTENCJOS SI FISCAL

Evaluare