Sunteți pe pagina 1din 5

t

ROMANIA

BUoUREQT Cunrrn DEAPEL

soc,ALE RsrounAR, sr HauscA oE 3gs+ilT.ff1.s$"il';'*lnml$'Jlf,$i,lf'Jbi,?tiJ+


Destinatar:

pAscuT emu 'elil"qii, alesin Str' Cu domiciliul 17 A' sector4 nr' [n""nii"vacirescu din Poliligtilor Sindicatului i" ""Oiul "Diamanful" RomAnia

NR' 81912/2014 DOSARUL de muncd Litigii Materia: Fond al dosarului: St"Oi"iproc-esual tergivelsare contesta[ie pl6ngere o"t*ului: 5n'iiJ"i a 22'o1'2o14 de data din ift;triva incn6ierii ;ffi;; TB-58ds. nr. 27oool3l2o13 s7 c.4fas-lm ComPlet:

DINDATADE24 NR.8/2014
domn, Stimatddoamnd/Stimate

CVILA HOTARANE 2014 Februarie

COMUNICAREV

DEAP{-;t&llTF,$rt seclrn citrecURTEA

c9q?i.olTiT,?i"ir: ariturat, 31,-":R'JT3'tPlfufE vi comunicdm, ll ^ul.',?l,litl?lTFRf SXtii;


r+rPrutb"E#i*o. nr' o/ZU clvlle copiahotdrdrtt CONFLICTE aliturat, vi comunicdm. CnUZePRIVIND clvlLA A vll-A Semnitu{agrefier'

sl ASIGURAI or lrl1ur'.rcE i,ffi

;-

ROMANIA CURTEA DEAPELBUCURE$TI DE CONFLICTE PRIVIND CAUZE SECTIA A Vil-ACtVtLA 9l PENTRU SOCIALE MUNCA SI ASIGURARI glZ2A14 vechi71112014) (Numdrin format Dosar nr.81 CIULA Nr. 8/2014 SENTTNTA 2014 $edinfapubliia de la 24 Februarie din: compus Completul PETRE MAGDALENA PRE$EDINTE lLlE RALUCA NADIA Judecdtor ENACHE GEORGETA Judecdtor DANIELA CERCEL NICOLETA Grefier RAMONA

de petentulPASCUTEMIL, formulatd Pe rol se afld pldngerea pronunlate de din data de 22.01.2014, impotriva incheierii de gedinla de Muncdgi Asigurdri Tribunalul Bucuregti Secliaa Vlll-a Conflicte cu intimatul Sociale, in dosarul nr.270001312011 , in contradictoriu CETETEA INTERNE, AFACERILOR STATUL ROMAN PRINMINISTERUL pe dispoziliile din noulCod de procedurd alin.(S) fiindintemeiatd art.524 contestalietergiversare, civild, cauza av6nd ca obiect: ,,pl6ngere a TB-S8ds. nr. pldngere Tmpotriva incheierii din data de 22.01.2014 270001312013". publicd a C.4 F AS/LM,fdrdcitare de fonduri Cauza s-a luatin gedinla

pe4i.

dupdcare, de gedinld, de grefierul cauzei S-afdcutreferatul cauza in stare de judecatdo reline in vederea Curtea constatdnd soluliondrii. CURTEA urmdtoarele: de fatdconstatd asupra cererii Deliberdnd soluliondriicererii de Prin contestaliaimpotriva tergiversdrii la data de 22.01.2014Oe rolu! chemare in judecata,inregistrata de Muncdgi Asigurdri Bucuregti Secliaa Vlll-a Conflicte Tribunalul PASCUT EMIL a t3t2013,reclamantul Sociale,in dosarul nr.27000 a cererii de chemarein procedurii de verificare solicitatefectuarea termenin raportde judecatasi pe cale de consecinla, fixareaprimului intra procesului de solulionare dreptului naturacauzei si cu respectarea prevdzut de art.6,art. 13 din Convenlia un termenoptimsi previzibil, gi art.522 NCPC. Europeand aratdcd termenulrecomandat Tn motivarea cererii,reclamantul C.pr.civ.a fosj.' previzute de art.194-195 pentru incepereaprocedurii este unulde dreptul litigiu ori, prezentul la data de 27.08.2014, stabilit

! Legea6212011 trebuia sa fixatcel mai astfel ca in temeiulart.212 muncii, : cererii. tdrziuin 10zilede la datainregistrdrii pentnq: cd termenulrecomandat Tribunalul Bucuregti a constatat procedurii prevdzute NCPCeste27.08.2014 de art.200 aga declangarea cu Hotdrdrea Colegiului de Conducere al cum a fost fixatin conformitate potrivitcdreia termenul Bucuregti nr. 3 din 29.01.2013 Tribunalului generat de sistemulinformatic Ecris ca fiind T0 este un, termen" termenla care au fost repartizate careincepede la ultimul administrativ depagi datade 01.01.2014. Ecris, neputdnd in sistemul dosare ,'' Aceeagicalificare art.103 a acestuitermenrezidddin dispoziliile ind.1 alin2 HCSMnr.38712005. : rConformart. 522 NCPC ,,(1) Oricare dintre pe(i, precum 9i procurorulcare participdla judecati pot face contestatieprin care, prooesului la solulionarea intr-untermen invocdnd incdlcarea dreptului legalepentruca aceastd sd solicite luareamdsurilor optimgi previzibil, men{ionatd la alin.(1) se poate si fie inlSturate.elContestalia situalie face in urmdtoarelecazuri'.l.cdnd legea stabilegteun termen de ori de motivare a unei hotdrdri, finalizare a uneiproceduri, de pronunlare fdrd rezultat; 2.cdndinstanla insd acesttermens-a implinit a stabilit un la proces trebuia sd indeplineascd un act termenin care un participant insd instanla nu a luat,,fa!d iar acesttermens-a implinit, de procedurd, prevdzute mdsurile obligalia, de lege; de cel care nu gi-a indeplinit care nu are calitatea de partea fost ori o autoritate 3.cdndo persoand intr-unanumittermen,un inscris sau instanlei, obligatdsd comunice ei gi care erau necesare rezultate din evidenlele date ori alte informalii procesului, insd instanlanu a iar acesttermens-a implinit, soluliondrii prevdzute obligalia, mdsurile luat,fald de cel care nu gi-aindeplinit de obligalia de a solutiona lege; 4. cdnd instanlade fond gi-a nesocotit prin neluarea mdsurilor stabilite cauzaintr-untermenoptimgi previzibil din oficiu, atuncicdndlegeao impune, de legesau prinneindeplinirea a cauzei, degitimpulscursde la necesar soluliondrii unuiact de procedurd pentru luareamdsurii sdu act de procedurd ar fi fostsuficient sau ultimul indeplinirea actului.,, nu se incadreazd in niciuna Tribunalul a apreciat cd reclamantul prevdzute deoarece nu s-a scurs niciunul la acestarticol dintresitualiile procedura prevdzute de lege,nu s-a declangat conform din termenele participanli vreuntermenpentru nu a stabilit noului cod astfel cd instanla gi nu a ficut vreunact de procedurd de la care sd fi trecut un termen considerentele ce preced a respins nejustificat de lung,astfelcd, pentru Tntergiversare ca inadmisibild. contestalia p|Sng*r*m feirrurulntfr, Surts mrefincintsmsimts &ms*lx$nd mstfsX pentn*x rn*t$vs urnvl6tcarele : primeiinstante, potrivitcdreia aprecierea Curteanu-gipoateTnsugi in niciunadintre ipotezeleart.522 nu se incadreazd situaliareclamatd (2) sancliondnd 1 gi 4 ale alineatului anumeimplinirea NCPC,punctele proceduri, finalizarea fixatpentru unei respectiv fdrd rezultat a termenului mdsurilor ce se indeplinesc din oficiu, degitermenul neluarea scursde la

NCPC 200-201 Or, articolele ultimul act de procedurd ar fi fost suficient. aplicabile, la durataprocedurii stabilesc termene claregi fermecu privire (01.08.2013), s-au epuizat contestaliei care,raportat la datainregistrdrii ce ,se la mdsurile cu privire fdrda asigura finalitatea legii.Textulevocat, procesului intr-untermenrezonabil iau din oficiuin scopulsoluliondrii propriu-zisd c6nd fazade judecatd este cu atdt mai aplicabil Tnsituatia nici nu a inceput,nefiindfixat primultermende judecatd,urmarea pdnd la un prealabilS a fost suspendatd faptuluicd insigi procedura cu generat ecris,in conformitate de sistemul termen,de recomandare, hotdrdreacolegialdadoptatdfalEtde volumul excesiv de lucru al instan!ei. Curtea nu neagd aceastd stare de lucruri gi nici faptul cd in de ordintehnic,uman,matedal, confruntarea cu posibilitdlile concrete, procedural, fixatede noul Cod de termenele de care dispuninstanlele, 'obiectiv de respectat procedurd ca imposibil civildse pot gdsi afectate, cu strictefe, insd anticiparea unuitermenmai lung de 1 an de la data introducerii unei actiuni,pentru luarea ei Tn examinareprealabild, adusd dreptuluiper{ii de a-i fi reprezintdo atingereinacceptabild exigenlei nesocotirii Aprecierea intr-untimp rezonabil. solulionatd cauza pentruApdrarea Drepturilor fixatede art.6 din Convenlia 9i Libertd{ilor Fundamentale,preluat 9i de Constitulia Romdniei prin art.21, civild,nu poate actualmente dezvoltat de art.6din Codulde procedurd (calificate de lege cauzei a naturii in considerare rezulta numaidin luarea predeterminate a termenelor ca urgentd-art.212 din Legea nr.6212011), ci 9i, precums-a mai unor acte gi proceduri, de lege pentruderularea activitatea,. igi desfagoard in careinstan{ele spus,din condiliile concrete prea lungi,ium este cel de fa!d, 9i doar Cu toate acestea, termenele sunt de naturd si rupd p6nd la punerea cauzeipe rolul instanlei, ale fundamentale pe care nevoile intre drepturile de conciliere echilibrul judiciareefectiveTl presupun, justiliabililor sacrificdndu-le gi condiliile pe celedin urm5. pentru integral a le exprima numaipe celedintai cd timpulscurs de la prezentate, Curteareitereazd Sub aspectele p6nd la momentul la carea fondului cereriila instanfa data inregistrdrii fost sesizatd cu prezentapldngere,a fost suficientpentru ca 9i astfel noii proceduri, la exigenfele sd se adapteze instan{ei organizarea gi ar realizao am6narenepe'rmisd sE, in continuare, cd prelungirea al efectiv beneficiul, ar dob6ndi la care partea a momentului nejustificatd de colegiului sens,gi hotdrdrea in acelagi de accesla instanla. dreptului fixeazd,totugi, ca reper pentru invocatS, conducerea Tribunalului datade prealabild a dosarelor, de luarein analizd administrativ termenul se impuneaccelerarea luniifebruarie .2014,astfelcd la sfdrgitul 01.01 chiar dacd, desigul', a acestorproceduri, de indeplinire demersurilor incepdndcu 15 parcurgerea lor se va face in ordineainregistrdrilor, 2013. februarie va NCPC,Curtea art.525alin.(2) in aplicarea a celorexpuse, Urmare procedura sd inceapd gi va dispuneca Tribunalul admite plAngerea

prevdzutd fixdriiprimului prealabild termende : cu finalitatea de art.200, , judecatd, act normativ. dinacelagi in condiliile art.201 .N MOTIVE, PENTRU ACESTE : itrtttuvrrlE LEGil . HOTARA$TE PASCUT EMIL, impotriva de petentul formulatd Admitepl6ngerea . pronu'nlate de Tribunalul de gedinladin data de 22.01.2014, incheierii - Secliaa Vlll-a Conflicte de Muncdgi Asigurdri Sociale,^in Bucuregti cu intimatul STATUL ROMAN in contradictoriu dosarulnr.27O0(iBl2O11, INTERNE, cererea fiindintemeiatd AFACERILOR PRIN MINISTERUL pe dispoziliile civild. din noulCodde procedurd arL.524 alin.(S) cdreiava stabilitermende judecatd, de art.200NCPC, dupi ftnalizarea din acelagi act normativ. Tnbaza ar1.201 Fdrdcalede atac. publicd 2014. de la 24 Februarie Pronunlatiin gedinla

Preqedinte, MAGDALENA PETRE

Judecitor, NADIA RALUCA ILIE

Judecitor, DANIELA GEORGETA ENACI_M,

Grefier, RAMONANICOLETA CERCEL


i
2014 RC 25Februarie

Evaluare