Sunteți pe pagina 1din 2

ROMANIA MINISTERULADMINISTRATIEI $I INTERNELOR

NESECRET Bucureqti Nr. ex.redactateI

DIRECTIA GENERALA DE POLITIE A MUNICIPIULUI BUCURE$TI

Ex.nr. I Nr. 59741 din 20.10.2010

Citre, SINDICATUL POLITI$TILOR DIN ROMANIA DIAMANTUL Bucureqti, PiafaWalter Mdrdcineanu nr. l-3, intrarea nr.2, etaj3, cam.246,Sector

Urmarea petifiei dumneavoastrd inregistratd,la D.G.P.M.B.sub numerulde rnai sus, vd comunicdmurmdtoarele : Potrivit art. 18 din Legea nr.36012002 privind Statutulpolilistului ,,posturilede conducere se ocupd prin examen sau concurs, dupd caz, in iituatiile si in conditiile ttobilit_"ori, ordi, ol *inittrrlui irt"rn"lo, ti r"fur*"i od-inirtrotir" " . In conformitate cu art. 23 alin. I din ordin M.A.L nr. 69/2009pentru aprobarea Ghidului carierei poliliqtilor gi cadrelor militare din Ministerul Administraliei si Internelor, ,,condiliile minime obligatorii cumulatiye pentru participarea la examenul/concursul organizat tn vedereaocupdrii funcyiilor de Sef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum gi pentru ocuparea tuturor funcyiilor pentru care agenlii depolilie beneficiazdde indemnizaliede conduceresunt urmdtoarele; a) sd indeplineascdcerinlele specificedinfiSa postului; b) sd aibd 2 ani vechime tn specialitatea structurii pentru care se organizeazd examen/concurs; c) sd aibd 2 ani vechimetn specialitateastudiilor necesare exercitdrii functiei: d) sd nuJie sub efectul unei sancliuni disciprinare si sd nufie pusi il axporiyi" tn condiliile art. 65 din Legea nr. 360/2002, cu modificdriti comptetiriie ulterioare, sau, si dupd caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/i995 , cu modificdriie completdrile ulterioare; si e) sd nu se afle tn curs de urmdrire penald; fl sd Ji oblinut in ultimii 2 ani calificativul de cel pulin ,,Foarte bun,, la evaluarea/aprecierea profe sionald individuald ;'. Indeplinirea cumulativd a condiliilor enumerate mai sus presupunegi o coroborare a acestora,astfel ci susfinerile dumneavoastrd privire cu la posibiiitatea ca un poli{ist

nespecializatin domeniul respectiv sd ajungd si ocupe func{ia de qef de birou sunt contraziseindubitabil de lit. b a articolului 23 alin. l. Fiqa postului scos la concurs impune ca, pentru ocupareaacestuia,candidatul sd indeplineascdcerinla, din punct vedere al preg6tirii de baz6, de a fi absolventde studii superioarede lungd duratd cu diplomd de licenld. In acestcontext, includereaunei condilii suplimentare(aceeade a fi absolventde studii superioare,cu diplomd de licen{i in studii iuridice) ar veni in contradiclie cu condiliaimpusdde art.23 alin. I lit. a din Ordin M.A.I. nr. 6912009. in considerarea aspectelor menlionatemai sus,vd informdm cd nu se poate da curs solicitdrilor dumneavoastrdde a inlocui criteriul de eligibilitate ,,sd fie absolvengide studii superioare, cu diplomd de licenld" cu criteriul ,,sd fie absolvenli de studii superioare, cu diplomd de licenld in studii juridice ", precum qi de respingere a candidalilor carenu sunt licenfiafi in qtiinfejuridice. Sub aspectul elimindrii, din cuprinsul tematicii gi bibliografiei elaboratepentru concurs,a normelor administrative,nesecrete, emisede autoritdfi publice centrale,carenu sunt publicate in Monitorul Oficial, in vedereaintririi in vigoare, v6 facem cunoscutc[ Direclia Generali de Polilie a Municipiului Bucureqtinu este competentdsd se pronunle asupra legalitdtii unui act administrativ cu caracter normativ emis de o alti institulie public6, astfel cd, in lipsa unor documentecare sd constateeventualanelegalitate,acestea produc efectejuridice in domeniile pe care le reglementeazd. In ceea ce privegte comunicarea, in copie certificatd pentru conformitate cu originalul, a fi9ei postului de gefbirou ordine publicd din cadrul Secfiei l8 Polilie, vi indrumdm sd vd adresali subudtefli emitente a acestuidocumentin vedereacomunicdrii conform art. unui extras din acestdocument, care sd vd fumizeze informafiile necesare 23 alin. I din Ordin M.A.I. nr. 6912009. Referitor la ultima solicitare, respectiv comunicarea, in copie certificatd cu originalul, o ordinului ministrului care stabilegte domeniul universitar, specialitilile necesarepoliliei, la care face referire art. 9 alin. 2 din Legea 36012002,urmeazi ca dumneavoastrdsi vd adresati Ministerului Administraliei qi Intemelor, ca institu{ie nominalizatdde textul lege sd emiti ordinul avut in disculie. Cu stimd,

principal'de ChesVor polilie . NIORIN GURAN LTiJqIAN


:I Il il;, '".t 'f -ij"j !l'l''''' "'"

{..unECToR GENERAL

t!

:,

Bucureqti, Calea Victoriei nr.l9, sector3 1'el. 02113I 5.3 5.34. 021 13| 1.20.21:Fax 02 l /3 12.23 .23 e-mail - politiacapitalei@b.pol itiaromiura. ro

Evaluare