Sunteți pe pagina 1din 10

v.eLla | 20.03.2017 M. .l'f 3€ 1 2s.s3.

2617

MINUTA
sedinlei reprezentantilor Uniunii Nagonale a Notaritor Pubtici din Romania
9i ai Agenliei Nationale de Cadastru 9i Publicitate ImobitiarA din data de
2O.03.20U organizate in vederea |lnificirii proceduritorde lucru

in temeiul aft. 22 alin. (13) din Legea nr. 21996 privind cadastrut si
publicrtatea rmobiliar; republicaE, la data menionat: mai sus, a avur loc ta sedrul
Uniunii Nalonale a Notarilor Publici din Rom6nia o sedinH de tucru av6nd ca obiect
dezbaterea unor situalii juridice care privesc rela!.a profesionald a notaritor pubtici cu
oficiile teritoriale aflate in subordinea ANCPI.

1. Doamna notar public VIRGINIA BELDEA aduce la cunogtinta comisiei refuzul


OCPI Ilfov de a elibe€ un extras pentru autentifrcare din cartea funciarA nr, 4977 a
localitEiii Bragadiru, in care sunt evidenliate dou6 imobile, identificate cu numere
cadastrale diferite, unul in proprietate exclusivA Si unul delinut pe cote-pEdi. Dup;
expirarea termenului de soluionare, a fost eliberat un singur extras de carte funciarS
cu privire la un singur num;r cadast al, notarului public solicitAndu-i-se sE depun5 o
noua cerere pentru cel de al doilea extas, si&alie care a cauzat amenarea tranza4iei
planificate Si tensionarea relaliei cu clientji biroului. l'4otivalia angajalilor ofciutui
ieritorial a fost in sensul d, av6nd in vedere conversja c54ii funciare respective,
trebuie depus6 o cerere de eliberare a extrasului pentru fiecare num;r cadastral in
parie. Din informaljile transmise de notarul public rezukA c5, in fapt cartea funciare
nu a fost convertit5 in programul informatic e-Terra3, fapt ce permitea inci de la
inceput eliberarea extrasului conform situalieijuridice din cartea funciarE, Doamna
notar public soliciu formularea unui punct de vedere cu privire la procedlra de urmat
in aceastE situalie.

-
Potrivit 6rt. 71 alin. (4) (6) din Regutamentut de organizare Si fun4jonare a
birourilor de carte funciar6 ale judeciioriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiliei
.237117997, in vigoare Ia data deschiderii c5dii funciare nr. 4977 a locatitElii
Bmgadnu, cotpul de prcpietae va fi alcd1rit la ererea prcpiearutu' din nai nutE
imobile ce n apadi4 in afad de cazul 66nd sunt grevaE de sarcini care nu pot n
deteminate sepaat pe parcele, Orice inobil, carc, prin nafura sa sau prin scopul
economic umeit de prcprietaa atcdtuiette o unitate econonicd distinctd, va @nstitui
un cary de pntprietae funciar, daad proptietarut nu voiesE altfet. paftida
?da:.!t?Id cuellnle corpurile de ploprietate (funciare) din aceeagi
lo ca Iita te, ap a 4in6 n d ace I u ia ti propleta n
ln aplicarea prevederilor citate, in cartea funciar: nr. 4977 a locatit6lii Bragadiru
au fost inscrise imobileb identificate cu nr. cadastrate 592131! si S92l3t3 in favoatea
proprietarilor V.V 9i V.G.
Conform art. 212 alin. (2) din Regulamentut de avizare. recep!_e inscriere in
9i
evidenlele de cadastru 9i carte funciarA. aprobat prin Ordinut nr. 7OO12O14, .v
modificSrile si compleErile utterioare: Extmsele de carte fi.tnciard orivint!
imobilele inscrise in c;;rtile funciare in fomat pe h'rtie vor fi emise numai
dupd efectuarea conversiei acestor cd4i in format digitat de cdtrc
asistentul registmtoL
Procedura de efectuare a conversiei cSrtii funciare din format de hertie in
format electronic - aplicabilS inclusjv in situatia cEtitor funciare deschise in partida
cadastralE - este pre#zuiA in ad. 365 din regutamentut mai sus amintitl.
Reprezentanfii ANCPI apreciaz c5, in apticarea prevederitor tegate enunlate.
penifu eliberarea extraselor de car!€ funciare de aubentifrcare cu privire la imobile
inscrise in partid; cadastraE este necesar6 formutarea c6te unei cereri oentru
fiecare imobil, cu menlionarea pe cerere a nr. cadastral si achitarea
tarifului aferent.
Din verifldrile efectuate rezult5 din data de 16.02.2017 s-a formutat cerere
pentru eliberarea extrasului de carte funciar; cu privire la imobilul identificat cu nr.
cadastral 592/3/1, iar in daia de 21.02.2017 o cerere cu acetasi obiect oentru imobitul
identificat cu nr. cadastsal 592/3/3. Extrasete de cade tunciar6 pentru auientifjcare
solicitate au fost eliberate in termen de ofrciutteritortat.

2. Camera Notarilor Publici Cluj informeaza comisia cu privire ta probtemete cu


care se corlrunE noiar:i publicr oJn jud. 8is1r:!a-N;s;ud, pe tondut rmptement6 l
platformei e-Tefia3, In concret, se inainteazi sesizarea domnului notar public BRIA
DULTRU AL-{ANDRU. prin care s,a adus ta cunogtjnla Cotegjutui Director at Gmerei

I Conform a.t. 365 din Regutamentut de avizEre, recepge inscrierc in


ti evidentste de
cadast r s c.rt€ funciard aprobat orin Ordinu. nr. /00/2014 cu modrnl;riE si comptebrite
l]]te-oate, O) In pdftea A a cSrlu runciarc k fotnat de h)dje inobtutcdrc d taaJt obiectul
conversiei va fr sublinia, iar la rubica 'Obsetualii" se va indica pozilia din paftea O unde se
va efedua nenliunea hznsaieii ar prcctzatea nundrutui cd6ii funciarc etectrontce in nod
sinitar, vor n subliniate toae ponliile adivel refenbare ta inobitutcare se tanscrie in cattea
funciari etectronic;, din partea 4 respediv C a cddii tunchte in fomat anatog. (2) in
partea B a cdtii tunciare in turnat de h'rtie se va efectua umdtaarea nentiune, "inobitul
de laA+... a fosL tatEdis in CF eledonicd nr.... a UAT..., - in baza cercniff ...
din data . . . ; - din anciu". (3) in cazut in care in cartea tunciard in fornat de ha e este
inscris un slngu inobil sau se tansoie uttinut inabildnas, ta nenliunea de naisus se va
adAuqa sintagna 'cate tunciar; conuenite". Spayite tiberc djn cartea funciad in foffnat
Notarilor Publici Cluj, faptul c5 eKrasele de carte funciarE puse ta dispozilia notarjtor
publici prin platforma e-Terra3 nu sunt semnate electronic de cbke asistentii-
registratori care le-au inrocmit, rapt ce a provocat revenirea la sifuatia anterioaa,
care impune solicitarea 9i ridicarea extraselor impimate pe hertie (semnate 9i
ttampilate) de la ghigeul ofrciului teritorial.
Situalia nesemnSrii extraselor de carte funciar; solicitate ontine persisia st la
BCPI CluiNapoca, unde, in cazul unora dintre asisGnlii-registratori extrasele poart;
semn6tura electronica. iar in cazul altora nu. DupA emiterea Deciziei nr. 2/2017 a
Directorului DirecJiei de Publicitate ImobiliarA ANCPI, si!'lalia s-a complicat din cauza
faptului cd cereile de inscriere nu se mai pot depune la ghigeu daca nu au anexatd o
copie de pe extrasul de autentificare purtand data eliberarii. Or, in situatia
extraselor online ce nu au semn;tur; digitale, nu este completad data
eliberirii. Solulia adopta$ pentru moment de cetre BCPI CluiNapoca este ca 9i in
situalia extraselor solicitate online, dar nesemnate digital/ sE se elibereze tot eKrase
la ghiseu, pe hartie, cu stampil; si semnAture, insS atunci se pune intrebarea care
este data elibedrii: data la care a fosi indrcat extrasulin format electronic, sau data
la care exirasul esie predat la ghigeu delegatului din partea biroului notarial.

Potrivit at. 65 alin. (4t) din Regulamentul de avizare, receplie 9i inscriere in


evideniele de cadastru 9i carte funciar5, aprobat prin Ordinul nr. 700120t4, cu
modificirile completSrile ulterioare. eytasele de caie funciad pentru
9i
infomare/autentncarc pot fr solicitate si elibente si prin inEmediul platfornei on-
i
line, pe baza contului de utilizator a paroleL pentru cdtile funciarc disponibile in
sistemul infamatjc- Aceste ertrase se genercazd aubfiiat in fomat electronic si sunt
sennaE cu senndtud electrcnicd pe baza unui cettificat califrcat, in @nfomi{ate cu
prevederite att. 4 pd 12 din Legea nr. 455/2001, republicat', prean qi cu cele ale
Nornelor tehnice si netodologice pentru aplicarca Legii nr. 455/2001 privind
senndhrra electronicd, aprobaE pin Hotddrea Guvemului nL 1.259/2001, cu
nodificdile ulterioare, fiind valablle exclusiv in nediul electronic.
Potrivit Deciziei Dire4iei de Publicitaie Imobiliafi . 212077 pentru extrasele
eliberate online se va veifica termenul de eliberare al acesiora. DrevEzut de Ordinul
nr. 1738/2015 privind aprobarea termenelor de elibelarc a documentelor Si datelor
rezultate din furnizarea serviciilor de dtre Agenlia NalionalE de Gdastru Si Publicitate
lmobiliard Si uniiSlile sale subordonate.
ln urma disculiilor din Comisig urmeazS s5 se intocmeasd o situalie
centralizad in scopul achiziliei/prelungirii seruiciilor de certificare a semnSturii

3. Doamna notar public POPESCU VIORICA solicit: formularea unui punct de


vedere cu privire la aplicarea art. 53 din Legea nr. 85/2006 privind procedura
insolvenlei, in prezent abrogata, in conformitate .u carc bunuile instdinate de
adninistratorul judiciar sau lichidato, in eyercitiul atibutillor sale prcvAzute de
prezenk lege, sunt dobandite libe/e de orice sarcini, precum ipotecil garanlii
reale mabiliarc sau deptun de rctenljg de orice fel, oi ndsui asigurttoni, cu
eyceplia nesuilor asigurdbni sau ndsutitor preventive specifice, instituite in cursul

in concret, societatea X, aflat5 in procedura fatimeniului, prin tichidator judiciar,


vinde c6tre societatea Y, un imobit inscrjs in cartea funciarE nr. 101857 a 6cafit;ti]
Predeal, pin contractul oe vanzare autentfrcar sLb nr.726124.02.201/. Din prctut ie
vAnzare, cumpdrdtoarea Y a achitat o parte din ssrse proprii. iar o parte ufiila ;b fie
achitatb din credihtl contractat de ta o institulie bancarS, scop in care s-a incheiat
contractul de ipoteca imobiliari autentificat sub nr. 730124,02.2077.
La clata autentificirii contractutui de venzare, imobilul era grevat de
ipoted in favoarea unei institulii financiare nebancare, sttuatie atestaG de
extrasul de carte funciar; penftu autentificare nr. 1723U21.02.2017 eliberat de BCPI
Bra9ov, in cuprinsul contradrulli de vanzare s-a invocat art. 53 din Leqea nr,
85/2006, i'] sensul d dreptul de progieLate este dob5ndrt de cump5rEUoare tibe- de
orice sarcini, ipoteca anterioad inscris; pin incheierea nr. 773322008 sting6ndu-se
prin efectul legii.
Prin incheierea ff. 20282120.02.2077 s-a displs de c6tre oficilt teritorial
intabularea dreptului de ipotec6 in favoarea instituliei bancare creditoare 9i
intabularea dreptului de proprietate at cump6r6toarei y, cu menlinerea ipotecii
inscrise anteriorin favoarea instituliei financiare nebancare:Avand in vedere
ca nu s-au aplicat prevederile art. 53 din Leqea nr. 85/2006, creditorut a cArei iootecb
este de rang subsecaent cele:nscflse in anut 2008 nu ehbereaz5 crediiut socieEtll
cump5r6toare penh. a se achrta restut de pret. Ob igaia cump5r6toarei pentru ptaia
restului de pr4, potrivit procesului-verbal de liciialie 9i procesutli,verbat de
adjudecare, trebuia executaii pAnA ta data de 07.03.2017.
Notarul public precizeazi d t-a consutiat pe registrator cu privire ta sotutia dat;
de a mentrne sarcina (ipoteca anre oard consrituit6 in anut 2008) iar Dunctut oe
vedere.l acestura a fosr in sensul cE nepEtindu-se inreg'at pretut venz5;ii, nu ar fi
incidente dispoziliile statuate de art. 53 din Legea nr. 85/2006.
Impot va incheierii nr. 20282127.02.2077 s-a fotmutat cerere de indreptare de
eroare materialS, inregistrad sub ri.2163310t.03.2017 cu temen de solutionare
02.03.201/,:ns6 telelonic reg:stratorul a comunicat c; va da inche;ere de respjngere.

Se precizead cE similar cu sjtua-tia bunuritor dobendite de adjudecatari in


proceduE executirii silite (art.857 alin. (3) din Codut de procedurb civil6), sarcinite,
precum ipotecile constiiuile asupra bunuritor vandute de administratorlt judiciar sau
lichidator in procedura insolventei se radiazd din oficiu. concomitent cu inscierea
dreptului de propietate aI cump5ritorutui, in baza an. $
din Legea nr. 85/2006,
(actual art. 91 din Legea nr. 85/2014 pivind procedurtte de prcvenire a insotventei si
de insolven!6). Raliunea acestui fapt cong:5 in aceea d benefrciarii acestor garantii
puteau sA isi satisfad drepturile lor doar in cadrut procedurii e\ecutirii sitite.
.espectrv a insolventei, drn prerul obtinut ca urmare a vanzSrilacestor oJnun.
Spre deosebire inse de Codul de procedur6 civiti, Legea insotventei nu prevede
ca 9i condilie de dngere a sarcinilor ptata integral6 a prelutui. La fet, dispozitiite art.
16/ din Ordinul nr. 700/20t4, care condijoneazS radrered sarcinitor de ptata i;tegrata
a preiului, se aplici doar in cazul execuri i sitite imobitiare regtemeniate de art. 812
9i urm:toarele din Codul de procedurE civitS/ iar nu 9i procedurii speciate a
insolvenlei. In acest sens, a se vedea dispoziliite art. 53 din Legea nr. e5/2006
privind procedura insolvenlei. cu modific6rile Si completirite utterioare, in prezent
abrogat6, citar maj su5.
Prevederile referitoare la menlinerea sarcinilor ce greveaza imobilul, pan; la
plata ultimei rate de pre!- cuprinse in art. 857 alin. (3) din codutde procedure civit6,
- sunt-aplicabile in cazul instriinSfii prin actde adjudecare.
ln speF, in*rainarea imobilului s-a efectuat prin contract de vanzare -
cumpErare. fiind aplicabile prevedeile Legii nr. 85/2006 privind procedura
insolvenlei. astfel cum s-a siipulat Si in cuprinsul contractului in ca!26. Conform art.
53 din acesi act normativ, bunu e instdinate de adninistratorul judiciar sau
lichidator, in exercitiul atribuliilor sale prcv;zute de prczenta tegq sunt dobandite
liberc de aice sarcini, ptetun ipoteci, garanlii reale mo late sau drepturi de
rcten q de once fe/, ai ndsui asigutdtotii. cu exeplia n1sutilor asigurAtotii sau
nisun;lof preventtve specince/ insti&ie in aJrsul prccesului penal.
In sensul celor de mai sus, Comisia apreciazA c5 solulia dispusS de BCPI Bragov
este da$ cu gregita aplicare a prcvederilor legalein vigoare,jn speF nefiind incidente
prevede le art. 857 al'n. (3) din Codul de procedur5 civilS. impot va sotuliei dtspuse
de registrator se pot efectua c5ile de atac prev6zute de art. 31 din Legea cadastrului
9i a publiciiSlii imobiliare nr. 21996.

4. Domnul notar public ZAVOI AURELIAN PAUL solicit6 ca orice modificare cu


privire la fundionarea prog€mului e-Terra3 sd fie anunFta notarilor publici, pentru
evitarca unor situatr-i neplScute, cu cel putin trei zile inaintea aplic6rii sale. Cererea
este motivate prin faptul ci la data de 28.02.2017, s-au introdus cinci cereri pentru
eliberarea eKraselor de carte funciarS pentru autentifrcare, in vederea incheierii unor
contracte de vanzare, dintre care unele prin Programul Prima Case. Din cele cinci
cereri introduse, dou6 au fost solulionate la termen Si anume Ia data de 02.03.2017,
fiind eliberate extrasele de ca.te pentru autentificare (cererile nr. 26033 9i 26031).
celelalte trei cereri nu au fost solulionate la iermen, asistenlii registrato motivend
vebal faptul cA programul e-Terra3 nu a fun4ionat corespunzStori in data de
02.03.2017 Si prcmi€nd cd vor solulona aceste c€reri in dimineala zilei de
03.03.2017.
In ziua de 03.03.2017, in jurul orelor 11:00-11:30, s-a emis respingere pentru
celelalte trei cereri de exfase de autentificare (cererile nr. 26040, 26060, 26068)j
ref€ratele de respingere au fost intocmite doar pentru cd4ile colective, ale
terenului, nu 9i pentru uniHtile individuale penvu care au fosl solicitate, de
asemenea, eKrase de autentificare, preciz6nd totodau ca a fost refuzatE eliberarea
extraselor peniru unidlile individuale sub motivul precizat de citre dl. registrator sef,
c6 din data de 03.03.2012 programul nu mai poate elibera extrase de
, Coniorm ad. 857 alin. (3) din Codut de proc€dud civttS, de ta data intabutdni, inobitul
r4n6ne libet de oice ipotuci sau alE sarcini privind gaantarca drepturilot de crcanl',
cteditotii pt/6ndu'ti realiza acesE dreftun nunai din qelul obSinut DacA pre?Jt de
adjudsaE r p/dE te in rate, sarcinle se slinq la plaLa ulanei Ete.
autentificare pentru unitEtile individuale, atata timp cat exist; cereri 9i
lucrari depuse pe cartea colectivS a terenulu
Inhucet modifrcirile ce se fac asupra modului de fun4ionare a progEmului e-
Terra3 nu pot fr dispuse decat de c5tre conducerea ANCPI, notarul public soticit; prin
prezenta ca modificS le ce se opereazd sE fie aduse la cunogrl_nla notarilor pubtici,
pentru ca acegtia s5 ia masurile necesare cu privle la organizarea activitalii bioului
notarial in ceea ce Driveste autentificarea contracteLor.
in ceea ce priveste alte precizari aduse de c6tre dl. registrator Sef. atuncic6nd
au iost solicitate explicafii pentru respingerea cererilor pentru elibe€rea extraselor de
cafte funciarS, cum ci p6n; in daia de 03.03.20U, s-a procedat gregit in ceea ce
prive9te executarea operaliunilor, linerea evidenlelor 9i eliberarea extraselor de carte
funciari de pe dBile colective ale terenului aferente condominiilor, se precizeaz5 c;
aceste situalii de fapt nu ar trebui invocaie, intruc6i incalcS principiul Neno auditur
prcyian turyitudinem allegans. Se precizeazd cE modalitatea de lucru folosiu de
c5trc BCPI C€iova in ceea ce privegle procedura inregistr5rilor 9i a eliberdrilor de
extrase de carte funciar: din cedile funciare ale terenurilor aferente condominiilor nu
a produs p:n; in prezent niciun efect negativ intrucat in acele de insheinare sau
grevare cu sarcini, notarii publici au respectat cu stricteF cotele de teren 9i perli
comune indicate in extrasul aferent unitelii individuale ce f6cea obiectul acrului

Notarul public subliniazS/ de asemenear readia negativi a clienlilor 9i a bincilor


la primirea referatelor de rcspjngere, acegtia neinleleq6nd cum at6ta timp cet s-a
respins doar cererea aferentS extlasului din carlea funciar6 a ierenului, nu 9i cea
pentru unitatea individuali, nu s-au primit extrasele pentru unitalile individuale
(peniru intreg terenul afereni unit5lilor individuale ce apaRineau venzdtorului
exist:)nd un extras de cade funciar5 valabil).

La solicitarea Agenliei Nalionale de Cadastru 9i Publicitate Imobiliar6 situalia


prezentati este amanatd pentru o analizS ulterioara, in baza unor informalii
suplimentare ce urmeazA sA ie solicitate oficiului de cadastru Si publicitate imobiliar;.

5. Domnul notar public IVARINCA9 EIIGEN soliciti formularea unui punct de


vedere cu privire la un referat de completare emis cu privire la cererea inregistratE cu
fi. 4737/27.02.2017, privind un imobil identificat cu nr. de carte funciar; 841
localitatea Vasilali, jud. C5l6ra9i, prin care se precizeaza c5, in cazul dep6sirii
iermenului de 30 de zile de la comunicarea respingerii cereii, la redepunerea
acesteia, trebuie f5cuui o nouE taxare la valoarea cuprinsi in contradll de vanzare.
In referatul de completare se invocd art. 39 alin. (11) din Regulamentul de avizare.
receplie Siinscriere in evidenlele de cadastru Sicarte funciar; aprobat prin Ordinul nr.
70012014, cu modifidrile 9i completErile ulteioare, in conformitate cu carc cererea
respinse poaE fi redepus', in linita ceterii intiale 9i f,4rd a putea fi conpletati cu nai
capete de cerere, o singud da$, in temen de naxinun 30 de zile calendaristjce de
la daE conuniceii Espingeii cercii, f,xrd plata unui tarif suplinentat pentru
redepunete. Ulterior inpliniii acestui Ernen, redepunerea cererii se tarifuazi (...).
Notarul public apreciaza d textul trebuie coroborat cu prevederile art. 2 alin,
(4) din Ordinul nr. 39/2009 al ministrulut administraliei 9i Internetor privind aprobarea
tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenlia Nalionati de Cadastru Si publicitate
Imoblliad Si unitSlile sale subordonate (...), cu modifidrile 9i comptetErite utterioarg
in conformitate cu care farlfele pldtite pentfu cererile respinse nu se rcstituie, Cetetile
fespinse pot fr rcdepuse, in linita cereni iniiale. fdrd ptata unui tatif suptinenbr, in
termen de naxinun 30 de zile calendaistice de la dab conunicdrii rcsDinoerii
cererilot de receplie siinscnerc in cadea lunciarii sau a rcspingerti cerertlar de av'idrc
ti tecepJie tehni6;. Ultenor inplinirii aceslri Ernen, rcderynetea cereii se taifeazd
cu 60 lei L. ).
in concluzie, notarul public apreciaza c5 tariful corect pentru cererea redepls5
dupa expirarea termenului de 30 de zile calendaristice de la data comunic5rii
respingerii cererii este de 60 de lei.

Din verificerile efectuate rezulti ce prin cererea inregistrati in Regisirul general


de intlare al BCPI Oltenita sub nr. 16672/2008 s-a solicitat intabutarea dreptutui de
proprietate asupra imobilului inscris in cartea funciarE nr. 20584 a loc. Vasitati, in
baza contractllui de vanzare-cump;rare autentificat sub nr. 2156/2008 de BNp
l4arinca9 Eugen. Dosarul a fosl solulionat cu incheiere de respingere, astfet incat
cererea a fost redepus6 in anul 2016. frind inregistra$ sub nr. 3818/2016 9i
tarifa6 cu 60 lei, conform prevederilor alt. 2 alin. (4) din Ordinul nr. 39/2009 al
ministrului administraliei 9i internelor privind aprobarea tarifetor pentru serviciite
furnizate de Agenlia Nalionali de Cadastru Si Publicitate Imobiliar6 Si unititite sate
subordonate (...).
lllterior/ prin cererea inregistratS in RGI al BCPI Oltenita sub ff. 473712077 s-a
reiterat solicitarea privind intabularea dreptului de proprietate in baza
contractului de venzare-cump;rare autentificat sub nr. 2156/2008 de BNP Marincag
Eugen,
Se apreciazl ce in spelE trebuia intrcdusi cerere de reexaminare impotriva
incheierii de respingere cu privire la redepunere.

6. Se soliciiS formularea unui punct de vedere cu privire la procedura de


inscriere in cartea funciare a unei constru4ii edificatE fdr; autorizalie de
construire, anterior anului 2001, pe un teren aflat in domeniut privat at unitSlii
administrativ-teritoriale. In concret, prin incheierea nr. 64728 solutionat6 la data de
15.11.2016, s-a respins cererea de intabulare a dreptului de proprietate asupra unui
imobil, introdusE de Prim5ria Br;ila cu urm6toarea mativatet "pin refeatul de
conpletdre a fast solicitatd clarificarca docunenElot si anune .Iovada existenlei
unui drept real asuprc Erenului in favoarca M.L av6nd in vedere kptul c5
ptoyietarul tercnului este Municipiul Br.dila doneniut pivat Avand in vedere faptut
cd solicitantul nu a dat cuR referatului de conpletarc ti fald de dispoziliile att 1 din
Legea . 50/191 privind autoizarea eyecu$tii luctdtilor de constru4ii (eyecutatea
lucririlor de constudii este pernisd nunai pe baza unei autorizatii cle consIuire sau
de desfrinlare,enisi in candiliile prczentei legL la solicitarea titularului unui drept real
asupra unui inobil-tercn Sy'sau constu4ii-identincat pnn num;r cadastral, in cazut in
carc legea nu dispune altfel) ti ale art 98 atin. (2) tit a) din Regutanentut de avizarc,
i
rcceple insoiere in evidenlele de cadastu Si catte funciad (in cazut constudiitol
rcalizaE inainE de intfarca in vigoarc a Legii tu. 4fi/2AU pentru nodifrcarea Si
completare Legii nr. 50/1991 piind autorizarea eyecudii luctdtitor de constuclii 5i
unele ndsui pentru rcalizarca locuinlela4 republicati, cu nodifrcdile Si conplednk
ulterioare, insqierea se face in baza: autorizatiei de construie sau, in lipsa acestei+ a
certifrcatului de aestarc fisel' prin care E atesd achitarea fuArcr obligatiilor frscale
de pla6 datorate autoritdtii adninistra.iei publice locale in a c;tei nzi este st'tuati
cons uc!:a) A fast anexat dasarului cettjficatul fiscal . 24q9q09.11.2016 cu bxe
la bugetul de stat in tuantun de 580 lei. AvAnd in vedere cd sa depdsit temenul
nentionat in referatul de conpletare, iat dupd luarea la enattinl,6 a acestuia
executantul nu a darncat situ4ia ti kE de ptevede le art 30 din Legea nr. 7/1996
piind cadastrul si publicildEa inobiliari, rcpubli.ati, u nodincetile ti conpleEtile
ulten:oare pentru notlvele de maisus dispune respingerea cererii."
Comisia decide amAnarea discutiei situatiei prezentate pentru o analiz;
ulterioara. in baza unor inscrisuri suplimentare,

7. Doamna notar public TEODOSoIU ANA solicitA formularea unui punct de


vedere cu privire la consecinlele juridice ale finalizarii lucdrilor sig.€matice de
cadastru 9i inscriere in carte funciara in mai multe unitili administrativ-terito ate,
respediv cu privire la dovada dreptului de proprietate, data transferului dreptului de
proprietate 9i momentul pl6!.i prqului stabilit prin coniractele de v6nzare.

Consecinlele ju dice ale finalizarii lucr6rilor sist€matice de cadastru 9i aspectele


priviboare la dobandirca drepturjlof reale imobiliare prin efectul inscrierii acestora in
caltea funciar5 sunt prevSzute in Codul civtl, Legea nr. 7U2011 pentru punerea in
aplicare a Legii n.29712A09 privind Codul civil, cu modificArile 9i compleurjle
ulterioare si Legea nr. 21996 privind cadaskul 9i publicitatea imobiliarS republicau.

8. Domnul notar public ADRIAN CIOIA revine la o solicitare anterioad,


comunicate ANCPI prin adrese de inaintare, cu privire la menlonarea domiciliului
notarului public in cuprinsul incheierilor de carte funciare generate prin intermediul
programului informatic e Tera3, fapt ce are drept consecin!; comunicarea acestora la
domiciliul notarilor publiciSinu la sediul birourilor notariale. Trebuie avuie in vedere Si
prevederile Legii ff.67712007 pefltu prote4ia pecoanelor cu privire la preluoarea
datelor cu caracter personal 9i libera circulalie a acestor date, cu modificirile Si
complet6ile ulteioare,

Pentru solulionarea unor astfel de situalii punctuale Agenlia Nalional; de


Cadastru 9i Publicitate Imobiliar; va desemna o persoanS care va accesa registrul
nalional de evidenla a notarilor publici.

9. Domnul notar public ALEy\ANDRU BUJE solici$ formularea unui punct de


vedere cu privire la procedura pe care trebuie sE o umeze persoanele autorizate cu
ocazia primei inregistrEri a unititilor individuale situate ?n condom:nii,
pentru a asigura ;i inscrierea concomitenei, din oficiu, a terenului aferent

Notarul public invedereazE cA in ultima vreme au fost emise mai mutte incheieri
de intabulare pentru prima inregistrare, solutionate in intervalul iunie 2016 - ianuarie
2012 depuse de persoane autorizate, la care nu s-a f6cut si inscrierea din oficiu a
terenllui aferent acestor unitEti individuale (nu se face menliune nici in incheiere si
nu esle atagat extras pentru cartea terenului, iar in urma verific6rilor ulterioare a
rejegit d inscrierea nu a fost f5c!t6).
Notarul public prccizeazd cE a intrebat persoanele autorizate daci au
posibilitatea de a solicita aceastd inscriere in aplicatia pe care o au la
dispozitie pentru inscderea in sistem a cererilor de prim; inregistrare Si
respunsul a fost negaiiv. Se precizeaza ci potrivit art. 39 alin. (5) din Regutamentut
de avizare. receplie Si inscriere in evidentele de cadastru 9i carte funciarS aprcbat prin
Ordinul nr. 700/2014, cu modificerile si complet6rile uite.joare inccierile solicitate
cu pn'ire la o unitate individuald dintr-un condominiu 9i a coElor pdti ce
revin acesteia din terenul parte de uz comun se vor face in baa unei
singurc cefei de feceplb si/sau inscriere (...), prccizare carc su4ine opinia cE
existe aceasH posibilitate/obligalie in sarcina persoanelor autorizate.
Notarul public consider5 c5 fi
ar oportun ca ANCPI $
atraga atenlia
persoanelor autorizate. la nivel nalional. asupra procedurii de urmat pentru realizarea
corecte si comDbte a acestor inscrieri.

ANCPI va recomanda ofrciilor teritoriale organ'zarea unor Sedinle de lucru cu


persoanele fizice/juridice auborizate in vederea discut6rii aspectelor semnalate.

10. Doamna notar publicVIRGINIA BELDEA solicitd sprijinulin vederea etibererii


de cdtre OCPI llfov a unor lucreri cu termenul de sollljonare dep;git, respectiv
28.02.2017.

Din verificirile efeduate rezuld ce cercdle inregistrate la BCPI Buftea sub nr.
35747 , ff. 35788 si ff. 357 89 au fost solutionate cu incheiere de admitere.

11. Domnul notar public ILIE DRiGoIU transmite numerele incheierilor de carte
funciar5 in care OCPI Bihor a pronunlat solulii de respjngere a unor cereri de
intabulare-

Reprezentanlii ANCPI conslat5 cA sollliile din incheierile in cauze sunt motivate


in baza art. 29 alin. (1) lit. e), art. 30 alin. (2) si art. 35 alin. (l) din Legea cadastrului
Si a publicitSlii imobiliarc nr. 7/1996, fiind in concordantE cu prevederile deciziei nr.
2/2017 a directorului Direcliei de Publicitate Imobiliare.
Reprezentanlii UNNPR precizeazE c6, referitor la tema in disculie, conform celor
agreate qe reprezentanlii celor dol6 instiiulii, s-a formulat domnului notar public un
r;spuns bll adresa nr. i13a31V.03.2017, in sensul de a solicita un nou extras de
carte funciari pentru autentificare 9i de 6 redepune cererile de inscriere, complet6nd
documentalia cu un act adilionat ta contradul iniliat. incheiat in tipsa extEsutuj de
carte funciar; pentru autentificare.

Prczenta minuti de Sedin-t; se comunicS notarilor publici 9i oficiilor de cadastru


9i publicitate imobiliar6.

AGENTIA NATIONALi DE CADASTRU UNIUNEA NATIONALA A


9I PUBLICITATE IMOBILIARA NOTARILOR PUBLICI DIN
ROMANIA

vircea popA 4
Director - Dire4ia de Publi4itate
Imobiliar;-
\
Alina 1ANCU
Sef servrciu Directia de Puol4itire Reprezentantu| CNP Bucure!
I-f'obitlaft tfffi| Consiliul UNNPR
.. //
MihaiUCA r'
Sei seNrciu - Directia dePublictate
ImobiliarE

Andree6l\lvlann Notar Pu lic Vict A ILIE


Regiskator coordotDtor BCP Pres
OCPI Bqthresti

Tudor BRATICEVICi Notar P RAD


Registrator coorllenator BCPI sect, 3 CNP Bucuregti,
Consiliul de administratie al

Notar public Sim


DOROB TU
CNP Ciu

Nicolae Uriu
Director Gendr UNNPR

Cit6lin BA IN,
Director adjunct al h itutului Noharial

_ffi
Rom:in, Secretar al Comisiei