Sunteți pe pagina 1din 10

,t,

Nr. 6380 / 12.03.2018 Nr. 1908 / 12.03.2018

MINUTA
sedinlei reprezentanlilor Uniunii Nalionale a Notarilor Publici din
Romania 9i ai Agenliei Nalionale de Cadastru 9i Publicitate Imobiliari
din data de 12.03.2018 organizatd in vederea unificErii procedurilor
de lucru

in temeiul art.22 alin. (13) din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul 9i
publicitatea imobiliar6 republicad, cu modificerile 9i complet5rile ulterioare, la
data menlionatE mai sus a avut loc la sediul UNNPR o gedintd de lucru avend
ca obiect dezbaterea unor situalii juridice care privesc relalia profesionalS a
notarilor publicicu oficiile teritoriale aflate in subordinea ANCPI.

1. Domnul notar public BUCALAU ALEXANDRU din cadrul Camerei


Notarilor Publici_Galati soliciti formularea unui punci de vederc cu privire la
refuzul BCPI Insur;lei de a nota in cartea funciari interdiclia de
instrdinare pe o perioad5 de 5 ani, interdiclie convenlionald incheiatE inbe
o institulie de credit bancarE si o institulie financiar; nebancare, conform
convenliei nr. RU 478113 .07.201714302113.07.2017, conventie menlionatE giin
contractul de credit nr. RQ18010319920509/25.01.2018, contract care a stat
fa baza autentificdrii ipotecii imobiliare fi. 15212018, interdi4ie pentru
care a fost incasat tariful de 100 lei/carte funciarE.
Tinand cont de art. 627 din Codul civil, potrivit ciruia prin convente ...
se poaE intetztce instdinarea unui bun pentru o duatd de 49 de ani 9i dacd
exide un inEres serios ti legitim -., precum 9i de art. 8 din Normele
metodologice aprobate prin HG nr. 682/2013 penhu aprobarea normelor
metodologice de aplicare a OUG nr.43/2013 privind unele m;suri peniru
dezvoltarea 9i facilitarea accesului la finanlare al fermierilor, al beneficiarilor
PNDR 2014 - 2020 9i POPAM 2014 - 2020, precum 9i penku dezvoltarea
afacerilor in domeniul productiei vegetale, zootehnice 9i acvacultufii, notarul
Dublic consider5 cd ar fi oertinend notarea in cartea funciarb a interdictiel
menlronate mai sus.

O speF similar6 a fost analizag ln cuprinsul l\4inutei Comisiei ANCPI-


UNNPR din data de 09.05.2016, in care s-a rdinut c; %t6t
'nterdi4iile
irff :trrt1;;##:f;F3L{";;$,.Bf l+"*zui1irul,,:.jHi

$fi*1nlLh*"i'',*r+;g"pfi1i*{a;r;r+ffi
,,*",'"";*inif,""-:"ff ffi ,ffi,Hi,'Ylifff ",[.3:,:Jff#:l:

55li*ittf 1ii1rlifii';r,"$.t"'1ri"#irrrfl;l;[3i:
il*tiff :j:f,,:ffi
$;*tfil"j*=:lffi fi,'f,'t'"*,,
,,i,#ffi
;x5l,g$fiir*gte.$;tW,r,'"'

W;"Ffe;wxfl*tnW:ys*W:;t
"g;6yy;,s/f{F#m{tw;'nn'**ti,:n

y*--**-r-X.rrfr*
I Art. l5 atin. {t) din
republcaH, cu modifrdile sl :ffi
un act pnn carc se hasntte,
:r,;E"i?'#,F:ffifl?W#::y,ffi:
cererea de inscriere a actului respectiv in ziua intocmirii lui sau cel
mai tarziu in urmetoarea zi lucritoare, precum 9i faptul cA notarul public
nu are obligalia 9i nu poate se solicite consiliului local emiterea unei Hot5rari in
termenul solicitat prin referatulde completare. notarul public a redepus cererea
9i a solicitat radierea dreptului de proprietate al renuntetorului, concomitent cu
inscrierea prcvizorie a dreptului de proprjetate in favoarea UAT domeniul privat,
in conformitate cu art. 211 din Ordinul fi.700/21l4s, urmand ca ulterior UAT
Suceava 5; depun; Ho€rarea consiliului local, ca urmare a incheierii pe care
Biroul de Gdastru 9i Publicitate Imobiliard ar trebuie $ o comunice gi UAT
Suceava,
La data de 01.02.2018 cererea s-a resDins din nou orin incheierea nr.
3875, drepL penlru care la data de 09.02.2018 notarul public a solicitat
reexaminarea cererii inregistrau sub nr. 109 la Biroul de Cadastru 9i Publicitate
Imobiliard Suceava.

Din verific5rile efectuate reiese cA prin cererea inregistratS in RGI al


BCPI Suceava sub nr. 61353/2017 s-a solicitat intabularea dreptului de
proprietate in favoarea Primdriei Suceava, in baza declaratiei de renun_tare la
drept autentificat5 sub nr. 1309/2017. Potrivit art. 211 din Regulamentul de
avizare/ receplie 9i inscriere in evidenlele de cadastru 9i carte funciar;, aprobat
prin Ordinul nr. 7A0120t4, cu modificSrile ti completdrile ulterioare: f/, l,
situalia renunjd i k drept a prcpietaru/ui tabular in conformitate cu 889 at
din Codul cilil, in baza declantiei de renuntare dad in formd autenticd
notariald incheiatd de an notar public ln fundie in Romenia, se ua
dispune prin incheierc radierea din cartea funciard a dreptului de
proprietab al renuntdtofalui, aoncomitent cu inscrierea provizorie a
dreptulli de proprietate in favoarea UAT domeniul privat
in aplicarea prevederilor legale citate, cererea depusd de notarul public
a fost respins5. Cererea a fost redepuse giinr€istrate in RGI al BCPI Suceava
sub nr. 3875/25.01.2018, solicitandu-se de aceas6 datd inscrierea
provizorie a dreptului de proprietate in favoarea UAT Suceava - domeniul
privat.

este ob/igat sd cea.d, din ofrciu, insdiercE in attea tunclan'. in acest scaq G unite
cererea de insciere a actului Espectlv, in Zua intocnirii lui Eu cel nalt'Eiu in umdtuarca
Z luctdtoary la bircul teritonal in a cdruiEzJ de adMhte se atTZ lnobilul. (..)
5 Confom aft. 211 dln ReSulamentulde aviza€, rcceplie
9i inscriere in evidenlele de
cadastru 9i cadF funciad aprcbat pin Odinul nr. 700/2014 cu modificdrile ti complegile
lltetioarc, (1) ln sltualia rcnun6ni b drcpt a propielaru/ui labular in confonniaE aJ aft.
889 din Codul civil in baza dedara.Uei de rcnunlate datd in farnd auEnticd noana6
incheiad de un notar public in funcaA ln Ranenia, se ua dispune prin incheierc ndierca.lin
cartea funciad a .Ircptului .Je pnp etate al renuntdtorulaL concomi@nt cu
lnscrieea prcuizorie a drcptului .Je proqieab in favoaEa UAT doneniul p vat
(2) UknoL in baza HoAErii consiliului lo.aL se Just/ficd inscierea pmv'tzane a drcp1iui de
pmpn eta I e al u n ; t ; tii adnin islm L b t eri I o nale-
In consecin!5, nu au fost respectate prevederile art. 39 alin. (11)
din Regulamentul mai sus amintit, potrivit cErora Cererca rcspinsd poaE n
Edepusd, in limib cererii initiale gi fdrd a patea li completa# cu noi
capeE de cerere (.,,),
Avand in vedere prevederile art.211 din Regulamentul de avizare,
rcceptie 9i inscriere in evidenlele de cadastru 9i carte funciala, Comisia
apreciazi ci lnscrierea provizorie a dreptul de proprietate in favoarea unitetii
administrativ -
teritoriale se poate face in baza declaratiei de renuntare la
drepr, nu pe calea redepunerii cererii, ci prin depunerea unei noi cereri
de radiere a dreptului de proprietate al renunlStorului 9i de inscriere
provizorie, firi a fi necesard depunerea hotirarii Consiliului local, cu
plata tarifelor corespunzitoare pentru fiecare cap;t de cerere.

3. Domnul notar public RfuVAN GEORGESCU din cadrul camerei


Notarilor Publici Bucuregti, solicita formularea unui punct de vedere cu privire la
urmetoarea situatie juridicS:
IN 9i SC-A, in calitate de proprietari ai imobilelor:
apartamentll nr. 2, situat ?n Bucuregti. Str. Alba nr. 12, corp A, sc.1, et.1,
sector 4, av6nd nr, cadastral 2I0'142-C!-U1, intabulat in cartea funciarS nr.
210742-C1"U1 a localitSlii Bucure*i, Sector 4. compus din 3 camere de locuit si
dependinte (vestibul, WC, cEmarS, buc6$rie, debara, WC), av6nd o suprafali
utila de 65,38 mp, precum si pivni!: in suprafata de 4,00 mp., impreun6 cu
cota parte de 12,50o/o din p;{ile si dependinlele comune ale imobilulul, precum
si suprafala de 42,00 mp., teren aferent atribuit in proprietate, conform
-
contractului de vanzare cump6rare autentificat sub fi.2206123.0a,2012,
rectificat cu incheierea ff. 5123.01.2014, ambele fiind elibelate de notarul
public Rdzvan Georgescu 9i ai apartamentului nr. 1 (format din camera
parter, hol parter, camera parter, baie parter, vestiar parter, camera demisol,
hol demisol, debara demisol, buc5t6rie demisol, ves$bul, dmar6 demisol, casa
scarli demisol) si apartamentului nr. 2 (format din camera, camera,
bucatarie, baie), situate la parterul Corpului4 al imobiluluidin Bucuresti, Str.
Alba nr. 12, sector 4, avAnd nr. cadaskal 210742-C1-U4, intabulat in cartea
funciate ff. 210742-C7-LJ4 a localiHtii Bucure*i, Sector 4, impreune cu
terenul in suprafali de 183 m.p.r aferent acestor apartamente, avend
numirul cadastral 3586/U1, intabulate in cartea funciar5 nr. 25446N a
localitSlii Bucuretti, Sector 4, conform contractului de vanzare-cumperare
autentificat sub nr. 139/30.01.2012 de notarul public R5zvan Georgescu, teren
aferent apartamentelor ce insumeaz5 suprafala de 225 mp, aflatd in
proprietatea exclusivi a solilor IN 9i SC-A, din totalul suprafetei de
281 mp, pentru restul de tercn 9i construcie nefiind intabulat dreptul de
proprietate pentru proprietarii de drept, BM 9i BN, au solicitat biroului
notarial incheierea unui act de dezlipire, avand ca obiect
dezmembrarca suprafelei de 281 mp, in trei loturi, av6nd la baza
documentalia cadastrali intocmit6 de lng. 9E, ca urmare a Sentin_tei civile nr.
846O12L07.2016, pronunlat6 in dosarul nr. 13984/4/2014 de tudecetoria
Sectorului 4 Bucuresti, r6mas5 definjtiG prin Decizia nr. 1486/A din data de
04.05.2017, pronuntat5 de Tribunalul Bucuregti Sectia a-IV-a CivilS, sentin!6
prin care s-a dispus constituirea unei servituli de trecere cu pasul in
favoarea lui BM 9i BN/ pe terenul proprietatea exclusivi a sotilor IN si
sc-A.
Av6nd in vedere cele expuse mai sut notarul public doreste sE ise
adud Ia cunostintE modalitatea prin care se poate incheia acest act de
dezlipire, in conditiile in care dreptul de proprietate at lui BM Si BN nu a
fost intabulat in cartea funciarS, iar acegtia nu 9i-au exprimat acordul
cu privire la incheierea acestui act

Din analiza cirlii funciare fi,210742 Bucuregti sector 4, conform


extrasului ata9at, rezulei suprafala de 2B2 mp din acte, mSsurate 281, fele,
aflat in indiiziune,lat la partea B sunt intabulali asupra terenului doar sotii IN
9i SCA asupra unor suprafqe de 42 mp respectiv 183 mp, dreptul de
proprietate asupra diferenlei de teren de 56 mp aparlin6nd lui BNl 9i BN nefiind
inscris in cartea funciar5.
In vederea identificerii unei solulii de punere in aplicare a dispozitivului
hotdrerii judecEtoregti, situalia urmeaz6 sb fie reevaluatS la o sedintb viitoare.

4. Domnul notar public IUE VICTOR FLOREA din cadrul Camerei


Notarilor PubliciCraiova a transmis Comisieispre informare, Decizia nr. 1/2018
a Tribunalului Dolj - Seqia I Civil5, datS in Dosarul nr. 21031215/2017, ptin
care a fost admis apelul 9i s-a schimbat sentinta ctvil; apela6 in sensul c5
admite plengerea, anuleaze incheierea nr. 169729/08,12.2016 a OCPI Dolj si s-
a dispus intabularea dreptului de proprietate in favoarea lui GVA precum si
noLarea posesiei pentru o suptafatd de 27 mp, conform contractului de v5nzare
- cump5rare autentificat sub nr. 4634/2016.

oficijle de Cadastru 9i Publicltate Imobiliar5 au obligalia de a pune in


aplicare dispozitivul hotd€rllor judecAtoregti r;mase definitive.

5. Doanna notar public PoPA CORNELIA, notar public in cadrul


Camerei Notarilor Publici Alba lulia, solicit5 formularea unui punct de vedere cu
privire la urmbtoarele situalii juridice:
a) Prin incheierea de carte funciar6 nr. 14663/2017, BCPI Avrig
respinge cererea fomulag in vederea radierii din carte funciar; a dreptului de
ipotec; 9i a interdiciilor aferente inscrise in favoarea lui P& cedtean italian
(crediEor decedar), invoc6ndu'se prevederile art, 885 alin. (2) din Codul (ivil, pe
motiv c6 nu toli mogtenitorii acestuia au semnat declaralia autenticE prin care
i9i exprimE acordul la radierea ipotecii. In sped mostenitoriaidefunctuluifiind
cei patru copii 9i solia supravieluitoare, iar declaralia de radiere a fost f6cutd
doar de cei patru copii,
In discutiile avute cu registratorul de carte funciarS, invocand
prevederile art. 1425, alin. (2) 9i art. 2344 d'n Codul civtl, potrivit drora ipoteca
fiind o obligalie indivizibilS, fiecare dintre creditorii sau mostenitorii acestora
poate cere executarea inieglal;, notarul public a solicitat admiterea cererii de
radiere. Opinia registratorului a fost d toli mogtenitorii trebuie sA 19i exprjme
acordul la radiere si in consecin!5 a dispus respingerea cererii.

in opinia Comisiei argumentalia notarului public este eronatt, in speF


fiind aplicabile dispoziliib art. art. BB5 atin. (2) din Codul civil, fiind necesar
acordul la radiere al tuturor titularilor dreptului de ipotecS.

b) Prin incheierea de carte funciara nr. 15048/08.12.2016 solulionad Ia


data de 16.02.2017 se respinge cererea de intabulare a dreptului de proprietate
asupra unei parcele de teren dobanditE in temeiul Legii nr. 18/1991 privind
fondul funciar, in baza titlului de proprietate N, 1559117, invocendu-se art.
894 din Codul civil, respectiv in cazul in care un drept supus inscrierii de carte
funciar; a 6cut obiectul unei cesiuni succesive fbri ca inscrierib se fi fost
efectuate, cel din urm5 indreptSllt nu va putea cere inscrierea drcptului in
folosul sau dec6t dacd solicit5 odat6 cu inscrierea acestuia si inscrierea
dobendirilor succesive antenoare.
in speF parcela 25311111196 esiie proprietatea numitei UA. care a
dobandi!-o in temeiulTP nr. 1559/121996 9i a actului de partaj nr. 12022006,
Incheierea de respingere s-a dat pe motiv c5 parcela in disculie nu a
fost induse in masa succesorale a defunctei Bl4, coproprietard 9i ea asupra
terenu rilor inscrise in titlul de proprietate menlionat mai sus.
In fapt mostenitorii defunctei Bpl au inclus in masa succesoralS Dotrivit
certificatului de mostenitor nr. 100/20.10.2006 emis de notarul public DAN
I!4IRCEA CqRLANARU cu sediul in l-imisoara, doar terenurile care le-au fost
akibuite in baza actului de partaj 1207103.07.2006, ad incheiat anterior
emiterii certificatului de mogtenitor.
Avend in vedere cele de mai sus notarul public considerE cE la
incheierea de respingere nu s-a linut cont de caracterul declarativ al actului de
partaj, reglementat de art. 786 din vechiul Cod civil, potrivit cEruia "teaa,€
coerede este prczunat ca a no.stenit singur si imediat toate bunurile cafe
compun partea sa, sau care t-au cAtut prin licitalie, si ca n-a fod nicioda6
prcp etar pe ce/elalte bunui ale succesiunii".

Potrivit art. 893 din Codul civil, inscrierea in cartea funciar6 se poate
efectua numaiimpotriva aceluia care este inscris ca titular al dreptului.
Inscrierea succesiva a dreptului de proprietate (in baza TP, certificate
de mogtenitor, act de partaj) se poate efectua in baza actelor doveditoare, inse
din certificatele de mogtenitor anexate 9i care au fost prezentate oficiului
teritorial nu rezult6 faptul cE numilii BT 9i AL sunt mogtenitorii defunctei BM cu
privire la imobilul €are face obiectul partajului autentificat de notar public POPA
CORNEUA. Practic, imobilulin cauzS nu a fost cuprins in masa succesoralS, la
momentul dezbaterii succesiunii lui BM.
in spel6 este posibili eliberarea unui ceriificat suplimentar de
mot(enitor cu includerea in masa succesorali a imobilului/imobilelor partajate,
cu precizarea d bunurile in caud au lecut obiectul partajului, in temeiul c6ruia
urmeaz5 $ se solicite inscrierea succesiv5 in cartea funciare.

6. Doamna notar public IOANA VALMAR din cadrul Camerei Notarilor


Publici Bucuregti solicita emiterea unui punct de vedere cu privire la urm6toarea
situatie:
Prin incheierile nr. 7190/30.01.2018, nr. 7191/30.01.2018 Si nr.
-
7193/30.01.2018, emise de OCPI Bucure9ti BCPI Sector 1 s-a respins
radierea din d4ib funciare a notirii dreptului de leasing inscris in favoarea
unui anumit utilizator, invocandu-se faptul cB nu s-au depus la cerere
< dec/aratia pd\ilor sau hot;Erc JUdecdtareascd definitivi pin care se dispune
in mod expres Edierea nodrii folosintei rezultaE din contactul de leasing
pottivit dispoz:Pllor art. 885 din Codul CMil ,.
La depunerea inilial6 a cererilor de radiere, notarul public a anexat
urm;toarele documente:
- incheierea de certificare de fapte emis5 in temeiul prevederilor ari. 24
alin. (4) lit. b) din Legea 21996 a cadashului Si publicitElii imobiliare,
republicau, cu modifidrile Si complet6rile ulterioare, incheiere prin care se
constata indeplinirea pactului comisoriu prevdzut in contractulde leasing;
- notificarea de reziliere unilateralS din partea finanlatorului a
respectivului coniract de leasing;
- procesele-verbale incheiate in cadrul procedurii de predare silit5 a
bunurilor imobile incheiate in dosarele de executare respective de executori
judec6toregti si
- chitanla de 60 lei/4nscriere cod 2.4,2. din Ordinut nr. 39/2009 al
ministrul administraliei 9i internelor, privind aprobarea tarifelor pentru serviciile
furnizate de ANCPI 9i uniulile sale subordonate (...). cu modific6rile 9i
complet6rile ulterioare.
Conform art. 24 alin. (4) din Legea 21996 a cadastrutut Si publicitdlii
imobiliare, republicatd, cu modific;rile Si completirile ultefioare :
< (4) Drcptufle reale imobiliarc si pronisiunea de a incheia un
contract avend ca obiect drcptul de proprietate asupra inobilului sau un alt
drept in kgetud cu acesta, insoise in baza unor acte juridice in carc pd4i/e au
stipulat rezitierea sau rezolutiunea in baza unor pacte conisoii, se radiaze in
baza unei: a) declaatii in forna autentica a per.tilor; b) incheie de cettifrcare
fapte prin care notarul public @nsbta indeplinirea pactului comisoriu, la
solicitarea pdEii interesaE; c) hoddrijudecetoresti. >
Potrivit principlului juridic spdia/ia genealibus derogant, norma specialS
(art. 24 alin. (4) Iit. b) din Legea 711996) est€ cea care derog; de la norma
generala (art. 885 din Codul Civil), norma geneGE neputand inHtura de la
aplicare o norma spedal;. Deoarece norma generala reprezinti situalia de
drept comun, iar norma special; constituie exceplia, exista doue reguli: norma
special6 derog6 de Ia norma general; - specialia generalibus dercgant, norma
generalE nu derogB de la notma speciale - geneala specia/ibus non dercgant
Fiind derogatorie de la norma general6, rezult6 ce norma speciale se
aplica orl de c6te ori ne g;sim in fata unui caz ce intr5 sub incidenF
prevededlor sale, deci norma specialS se aplicb prioritar falb de norma
generalS.
Pe de altS parte, avend in vedere cA legiuitorulin cuprinsul art. 24 alin.
(4) din Legea 7/1996 nu distinge natura adului juridic in care perlte au stiputat
rezilierea in baza unor pacte comisorii, acest act ju dic poate sa fie ori un
contract de inchiriere, ori un contract de leasing ori chiar un contract nenumit,
legiuitorul referindu-se la,drepturile reale imobiliare"
TotodaG, potrivit art. 551 din Codul civil, ,,sunt drcpturi reale: dreptul
de proprietate; dteptul de superlicie; dreptul de uzufrucl; dreptul de uz; (...)
dreptul de fulosintd; (...) Prin urmare, dreptul de folosin!5 este un drept real,
dreptul de folodnF a unui imobil fiind pe cale de consecint6 un drept real
imobiliar.
Potrivit art. 1 alin. 1 din Ordonanla de Guvern nr. 51/1997 privind
operaliunile de leasing si societSlile de leasirtg: ,,Plezenta ordonantd se aplice
operaliunilor de leasing prin carc o parE, denumita locator/frnantator,
tmnsmite pentru o peioada determimta drcptul de folosinlE asupra unui
bun, al cerui ploprietar esE celeilalte p;\i, denunita loaatar/utilizator [...J'
Prin urmare, in opinia notarului public, printrun conhact de leasing
pentru un bun imobil, utilizatorul detine un drept de folosinlS asupra acelui
imobil, acest drept fiind un drept real imobiliar, radierea acestuia
circumscriindu-se prevederilor Legii nr. 7/1996, lege special8, care derogd de la
prevederile legii genelale, Codul Civil.
Se precizeaz6 de asemenea cE in acelasi timp, existi blrouri terjtoriale
care au dispus ln decursul timpului radierea notarii dreptului de leasing prin
emiterea incheierilor de admitere ca rEspuns la cererile de radiete, cereri cerora
notarul public le-a anexat aceleasi documente ca cele descrise mai sus,
invoc5ndu-se aceleagi prevederi speciale din Legea nr. 21990 incheieri atasate
prezentei (incheierea nr. 6283205.08.2015, rectificat5 prin incheierea nr.
63581/07.08.2015, ambele emise de OCPI Bucuresti - BC-PI Sector 1;
Incheierea nr. 70337/02.1I.2015 emisa de BCPI Sector 3; lncheierea nr.
24966109.04.20t5 emisd de OCPI Sibiu - BCPI Sibiu; Incheierea nr.
22929109.01.2018 emise de OCPI Ilfov - BCPI Buftea).
Avend in vedere solutiile neunitare emise de diferitele birouri terito ale
la cereri avend obiect identiq notarul public solicitd emiterea unui punct de
vedere unitar pentru solutionarea cererilor de radiere a dreptului de leasing din
cartea funciarS. in condiliile expuse mai sus.
Din conlinutul art. 1alin. (1) al OG nr.51/1997. rezuhd cE dreptul de
folosintS ndscut prink-un contract de leasing avend ca obiect un bun imobil
este un drept de crean$ Sl nu un drept real (nici mobiliar, nici imobiliar). insusi
legiultorul foloseste termenul de locatar pentru a desemna beneficiarul acestui
drept. Dreptul de folosinld, drept real enumerat la at. 551 pct. 10 invocat de
petentS, este un drept real specific proprietilii publice (a se vedea art. 866 Cod
civil).
De lege lata, redactarea art. 24 alin. (4) din Legea cadastrului Si a
publicitalii imobiliare nr. 7/1996 este de strict6 interpretare, asifel incat in baza
acestui text nu se pot radia alte drepturi decAt cele enumerate. l{ai mult,
contractual de leasing a fost incheiat in 2007. in cadrul Comisiei s-a agreat c5
procedura prev5zut6 de art. 24 alin. (4) lit. b) poate fi aplica€ doar in cazul
actelorjuridice care conlin un pact comisoriu. astfel cum acesta este recunoscut
de dtre noul Cod civil (deci, numai ln cazul acelora incheiate dupi
01,10.2011).

8. Referitor la solicitarea doamnei notar public CORINA SANDA PLATON


din cadrul Camerei Notarilor Publici Bucuregti, cu privire la restituirea unor tarife
de publicitate imobiliari virate in mod eronat, in urma demersufilor efectuate se
confirm; restituirea acestora.

Prezenta minutd de gedinld se comunici notarilor publici 9i oficiilor de


cadastru si oublicitate imobiliarS.

AGENTIA NATIONALA DE UNIUNEA NAIIONALA A


CADASTRU SI PUBLICITATE NOTARILOR PUBLICI DIN
IMOBILIARA ROMANIA

I\4ircea POPA Notar public VARGA


Director - Directia de Publicftate Vicepregedinte al U R, preseqhrc
Imobi al Comisiei pt. re a'dr-AMPI

Alina IANCU NoGr public Sorin Sergiu


Sefserviciu - Directia de Publicitate Membru in Biroul
ImobiliarE Reprezentantul cNP q
ConsiliulUN

MihaiUCA , Notaf publ;t LauF-GADIU


presLdlr66
Sef serviciu - Directia de Publicitate cru dfucuresti
ImobiliarE

Notar public Radu lr4A


CNP Bucuresti
$l6tP!b\c EiprindficA
\P Galaii. mermr in CA alANCPI

l/ cEt6lin BADIN,
I Director general adjunct
sectvwidd