Sunteți pe pagina 1din 2

deplaseaza inspre interiorul curbei cu o 1-declivitatea-valorile maxime se face in de tipuri de pământuri la realizarea

marime ΔR, de aceea in momentul in care conditi de siguranta si de circulatie fluenta infrastructurii. De aceea, pentru a asigura
stim ca vream sa introducem curbele de iar valorile minime pe necesitatea scurgeri continuitatea şi stabilitatea căii dar şi
racordare progresiva vom prevedea un arc apelor din precipitatii.Acestea sunt in siguranţa circulaţiei în orice condiţii
de cerc de raza ΔR mai mare (R+ΔR). functie de viteza de proiectare. 2- valorile meteorologice la vitezele şi încărcările
4. Curbe de racordare progresiva: curbele minime de terasamente-proiectarea liniei proiectate, este necesar să fie cunoscute
care se intalnesc cel mai des sunt: a) paralela rosi cat mai aproape de linia neagra. 3- caracteristicile şi comportarea pământurilor
cubica: curbura este proportionala cu compensarea terasamentelor-compensarea folosite la realizarea terasamentelor.
abscisa: 1/f=x/c: f- raza de curbura intr-un volumului de sapatura cu cel de Executia lucrarilor de terasamente:
punct; c- constanta; x- abscisa. b) umplutura.este f greu de realizat. 4- Lucrările de terasamente afectează un
Lemniscata lui Bernoulli: curbura este scurgerea apelor-asigurarea unei deviate anumit volum de pământ şi se realizează pe
proportionala cu raza polara: 1/f=s/c. c) minime in sens longitudinal, a inclinarii o anumită suprafaţă de teren. În funcţie de
Clotoida: curbura este proportionala cu parti carosabile in sens transversal. 5- aceste două elemente se poate face
lungimea arcului parcurs: 1/f=s/c: s- arcul punctele de cota obligata- trebuie avut in următoarea clasificare: - Lucrări
parcurs; c- constanta; f- raza de curbura intr- vedere si anumite puncte de cota fixa, concentrate: se realizează pe suprafeţe
un punct. trecerea la nivel cu cale ferata, intersecti cu reduse, şi interesează un volum mare de
Din cele trei, clotoida este cea care alte drumuri, poduri,podete. pământ (10.000 – 15.000 m3). Acestea se
aproximeaza cel mai bine traiectoria 9. Racordarea declivitatilor: Pentru o referă la umpluturi sau săpături mari, gropi
teoretica a vehiculului cel mai bine circulatie mai comoda este necesara ca doua de împrumut sau depozite; - Lucrări liniare:
traiectoria teoretica a vehiculului la trecerea declivitati sa se racordeze.Racordarea a se execută pe toată lungimea traseului şi
de pe aliniament pe curba. Din acest motiv doua declivitati poate fi convexa sau presupun volume mici de pământ la ramblee
are cea mai mare utilizare in proiectarea concave si se face cu un arc de mici realizate cu pământ din gropi de
drumurilor. Determinarea lunlungimii curbei cerc.Declivitatile se aduna daca sunt de împrumut, săpături de şanţuri în profile
de racordare progresiva se face pe baza mai sensuri contrare si se scad daca sunt de simple, taluzuri, lucrări de finisare.
multor criterii, normele actuale de proiectare acelasi sens.Raza se alege. Din punct de vedere al modului de lucru, se
prevad o lungime minima a clotoidei 10. Elementele profilului transversal: A) poate face o clasificare după cum urmează: -
Lmin=(0,8…1,0)*v; v- viteza de proiectare in Partea Carosabila-destinata circulatiei lucrări manuale: sunt slab productive, impun
km/h. Pentru lungimile arcului de cerc alcatuita astfel incat sa rezista la ctiunea un volum mare de forţă de muncă. Se
central c’ se recomanda respectarea repetata a vehiculelor, aagentilor atmosferici folosesc la execuţia volumelor mici de
conditiei: c’≥V/3.6. si a fie confortabila la circulatie. Este create terasamente sau pe terenuri foarte
5. Razele de racordare caracteristice: Pe cu doua pante de 1,5 - 3% in sens accidentate, la finisarea şanţurilor, canalelor,
baza studiilor privind asigurarea stabilitatii transversal pt scurgerea apelor; B) taluzurilor şi la crearea frontului de lucru
autovehiculului in curba s-a constatat ca se Acostamentele-fasii laterale ca incadreaza si pentru utilaje; - lucrări mecanizate: se
poate face o clasificare a razelor de protejeaza partea carosabila, panta de 4-6%; folosesc la majoritatea lucrărilor, alegerea
racordare. Elementul principal pe baza C) Taluzurile-Suprafete inclinate ale utilajelor făcându-se pe considerente
caruia se face aceasta clasificare este o terasamentelor. Ingeneral pt rambleu tehnico-economice
viteza de proiectie data si o contitie de inclinarea este de 2/3 iar pt debleu este de 14. Lucrări pregătitoare: Pentru asigurarea
confort impusa; il reprezinta forma 1/1. Pt siguranta si cresterea stabilitati se unei execuţii corecte şi cu productivitate
profilului transversal al caii in curba. 1) recomanda folosirea unor banchete de 2 m sporită, sunt necesare câteva lucrări
Raza minima: la aceasta raza se asigura inaltime. D) Dispozitive de scurgerea pregătitoare. Se demarează cu verificarea şi
circulatia autovehiculului numai daca apelor- Pt colectarea si scurgerea apelor pot restabilirea traseului, apoi se face defrişarea
profilul transversal al drumului este santuri sau rigole; E) Ampriza si zona zonei de copaci, arbuşti, tufişuri şi buturugi,
suprainaltat la maximum. In general curbe drumului- Ampriza-terenul delimitat de se scot rădăcinile, se extrag brazdele
cu raze mai mici decat Rmin nu se admit pe picioarele taluzelor la ramble, respective înierbate şi se face decaparea pământului
1. Clasificarea drumurilor: Drumurile se drumurile publice. 2) Raza curenta Rc: este crestele taluzelor la deblee.Daca i se adauga vegetal. In cazul terenurilor mlăştinoase se
pot clasifica in functie de: a) dupa relief: - raza maxima pana la care suprainaltarea caii zonele laterale(0.75-1) se obtine zona face asanarea zonei, iar când se constată
drumuri de ses (pana la 150m altitudine); - este obligatorie. Pentru raze cuprinse intre propriu-zisa a drumului. In rampe umiditatea excesivă se execută drenarea
drumuri de deal (150-300m altitudine); - raza minima si raza curenta aaliniamentele pronuntate pt a nu stanjeni circulatia apei. Se execută apoi pichetarea profilelor
drumuri de munte (peste 300m altitudine). se racordeaza obligatoriu cu curbe de vehiculelor de viteza se recomanda transversale prin materializarea pe teren cu
b) din punct de vedere functional si racordare progresiva, iar profilele introducerea unor benzi suplimentare.In ţăruşi a marginilor amprizei, iar cu ajutorul
administrativ: - drumuri publice: destinate transversale au inclinari unice suprainaltate curba se foloseste supralargirea e din stas la şabloanelor se dă înclinarea taluzurilor şi
satisfacerii cerintelor de transport ale spre interiorul curbei. 3) Raza benzile din interiorul curbei. nivelul platformei.
intregii economii si populatiei. Se impart in: recomandabila Rrec: este raza maxima de 11. Amenajarea in spatiu a unei curbe Execuţia săpăturilor: Profilul transversal
~drumuri de interes republican (autostrazi, conventire si reprezinta raza limita pana la isolate: Forma caii in profil transversal se tip stabileşte forma şi dimensiunile
drumuri nationale); ~drumuri de interes care se impune construirea profilului numeste bombament. Acesta poate fi: curb;- elementelor profilului transversal în funcţie
local (judetene, locale, strazi). – drumuri de transversal. Pentru raze cuprinse intre Rc si cu doua versante plane sub forma de de categoria drumului, relief, natura şi
exploatare: sunt destinate unor cerinte Rrec nu este obligatorie introducerea curbelor acoperis;-cu 2 versante plane racordate in proprietăţile fizico-mecanice ale pământului.
proprii de transport (forestiere, petroliere, de racordare progresiva intre aliniament si teimea mijlocie;-cu un singur versant În cazuri speciale, teren cu panta mai mare
agricole). c) dupa gradul de performanta arculo de cerc. Racordarea aliniamentului se plan.Prin amenajarea in sptiu se intelege decât 30%, debleu mai adânc de 8 – 10 m,
tehnica: - drumuri rudimentare sau din poate face cu un arc de cerc, iar profilul operatiunea de modificare a formei profiluli traversări de zone cu lunecări active sau în
pamant; - drumuri pietruite: pietruiri simple transversal se executa cu panta unica inspre transversal din aliniament la cea din funcţie de natura pământului – se
sau pietruiri de tip macadan; - drumuri interiorul curbei cu p% egala cu cea din curba.Modificarea profilului transversal se proiectează profile transversale special
moderne: provizorii, semipermanente, aliniament. Pentru R>Rc, racordarea face in 2 etape: Convertire si suprainaltare. adaptate. În debleu, profilul transversal are
permanente. d) In functie de intensitatea aliniamentelor se face cu arc de cerc, iar 12. Calcularea terasamentelor si miscarea platforma sub linia terenului natural şi
traficului de perspectiva: traficul de profilul transversal isi pastreaza forma din pamanturilor: Are ca scop calcularea trebuie să se prevadă dispozitive pentru
perspectiva pentru drumurile publice se aliniament. volumului lucrarilor de sapatura sau asigurarea scurgerii apelor din precipitaţii.
determina pe o perioada de minim 15 ani. 6. Vizibilitatea in plan: Prin asigurarea umplutura de pamant ce trebuie În general, pentru a se ajunge la cota
Functie de intensitatea traficului de vizibilitatii se intelege crearea unor transportat.Pt a determina volumul lucrarilor platformei drumului prevăzută în proiect, se
perspectiva exprimata in vehicule fizice si asemenea conditii de circulatie incat de terasament: 1 se calculeaza ariile execută săpături pe adâncimi variabile,
etalon, se cunosc 5 clase tehnice dintre care conducatorul auto sa vada permanent profilelor transversale. In functie de pământul rezultat fiind utilizat pentru
clasa tehnica 1 este determinata de drumul din fata sa, pe o distanta care punctele caracteristice ale traseului.Exista 2 realizarea umpluturilor. Pantele taluzurilor
autostrazi. niciodata sa nu scada sub o valoare metode. Metoda exacta si de Simplificare. debleelor se stabilesc în funcţie de natura
2. Drumul in plan orizontal: Trasarea considerata minima. Aceasta distanta numita Metoda exacta: Lucrarile de terasamente pământului. Realizarea profilelor în debleu
drumului: prin trasarea unui drum se distanta de vizibilitate depinde de viteza de sunt foarte costisitoare. Calculul se face prezintă unele dezavantaje : profilele sunt
intelege fixarea si reprezentarea acestuia in circulatie, de coeficientul de frecare prin separate pentru sapatura si umplutura. puţin însorite, se aerisesc greu păstrând
plan orizontal, respectiv pe planul de franare a imbracamintii drumului, de Caseta drumului si santul sun t in general umezeala, se înzăpezesc când nu sunt
situatie, adica stabilirea marimii si performantele tehnice ale autocehicolului si constante acestea se calculeaza separate si ± orientate pe direcţia vânturilor
succesiunii aliniamentelor, a curbelor de trebuie asigurata atat in plan cat si in profil din suprafata drumului. predominante. Realizarea săpăturilor se
racordare si a tuturor elementelor care longitudinal. Daca la asigurarea vizibilitatii II.Calculul volumelor.Se folosesc uzual poate face prin două metode: - Metoda
definesc drumul in plan in functie de pe aliniamentele drumurilor nu sunt metode aproximative: a.metoda mediei frontală: când lucrarea se atacă la unul sau
centrele populare, conditii naturale de teren, probleme deosebite, nu acelasi lucru se ariilor; b.metoda distantelor aplicate din ambele capete ale drumului, utilajele
conditii economice si corelatia cu celelalte poate spune despre asigurarea vizibilitatii a.V= trecând o singură dată executând săparea pe
cai de comunicatie existente sau previzibile.
La stabilirea traseului se urmareste in
intr-o curba. Studiul vizibilitatii in curba
prin trasarea distantei de vizibilitate in A A + A1 D 1 + A2 toată lăţimea drumului. Metoda se aplică pe
distanţe scurte şi când înălţimea debleului
principal realizarea unor declivitati sub functie de viteza de proiectare, pune in
∗D A 1+ ∗D 12 +… .. satisface condiţiile legate de gabaritului şi
valorile maxime admise, precum si
obtinerea unui volum minim de lucrari de
terasamente. La proiectare pentru
evidenta necesitatea asigurarii unui camp de
vizibilitate. Dinstanta de la curba de
vizibilitate pana la axa benzii interioare se
2 2 productivitatea utilajului de săpat; - Metoda
longitudinală: presupune atacarea lucrării pe
toată lungimea drumului şi, funcţie de
b.V=
aliniamente se impune o lungime de maxim numeste distanta libera laterala si se înălţimea debleului, execuţia se face în
3-4 km si o lungime minima de 1,4V unde determina, in general, grafic. Not: d’.
A A∗D A 1 D D trepte sau pe toată înălţimea. Această
V= valoarea vitezei de proiectare. Din
motive de continuitate a traseului se
recomanda ca si lungimea curbelor sa fie
minim de 1,4V.
Elementele principale ale unei curbe
7. Dumuri in profil longitudinal: Profilul
in lung sau longitudinal reprezinta proiectia
desfasurata pe un plan vertical a intersectiei
dintre suprafata generala de verticala axei
drumului cu suprafata terenului natural,
2
+ A 1∗ A 1 + 12 + … …
2 2
III.Miscarea terasamentelor.La sapatura
( ) metodă se utilizează la lucrări de lungimi
mari. Organizarea lucrărilor de transport
trebuie făcută de aşa manieră încât să se
respecte succesiunea operaţiilor,
desfăşurarea lor să fie ritmică, iar utilajele să
circulare: R- raza curbei | V- viteza km/h | numita linie neagra sau linia terenului pmantul rezultat poate fi transportat in sens fie solicitate uniform şi la maxima lor
T= R*tg (α/2) | c= (πRα)/180 | Te- tangenta respective cu suprafata platformei drumului longitudinal sau transversal axului capacitate. Utilajele se clasifică, în funcţie
de iesire | Ti- tangenta de intrare. numita linie rosie sau linia proiectului. Linia drumului.Daca pamantul este prea mult de operaţiile pe care le pot executa, astfel: -
3. Necesitatea introducerii curbelor de neagra este o linie neregulata cu franturi acesta este dus la depozite special utilaje care sapă şi încarcă: excavatoare,
racordare progresiva: Se cunoaste faptul dese si inclinari pronuntate nefiind amenajate,iar daca lucrarile de rambleu dragline, graifere şi gredere elevatoare; -
ca in miscare, inafara fortelor care corespunzatoare circulatiei. Linia rosie este necesita pamant,se apeleaza la gropi de utilaje care sapă, transportă şi nivelează:
actioneaza asupra vehiculelor in miscarea o linie poligonala, definite imprumut.Operatia de transport a buldozere, screpere tractate, auto gredere; -
rectilinie mai apare forta centrifuga dirijata geometric,formata din portiuni orizontale pamantului se numeste miscarea utilaje pentru scarificare şi afânare:
spre exteriorul curbei: Fc=m*v2/R : m- masa numite paliere si din portiuni inclinate in pamantului.Scopul studiului miscarii scarificatoare, buldozere şi gredere
vehiculului | v- viteza | R- raza curbei. limite admise numite declivitati. Punctele terasamentelor este de a adopta,cel mai prevăzute cu dinţi pe ramă, pluguri.
Aceasta forta este aplicata in centrul de din profilul longitudinal in care linia rosie potrivit mijloc de transport de acalcula Săpăturile în stâncă, terenuri îngheţate sau
greutate al vehiculului si este cu atat mai isi schimba inclinarea se numesc puncte de volumul ce trebuie transportat,distanta unde terenuri foarte consistente, se realizează cu
mare cu cat viteza de circulatie este mai schimbare de declivitate. Pentru a evita trebuie transportat,separarea volumului de ajutorul explozivilor.
mare si mai mica cu raza. In cazul modificarea brusca a traiectoriei vehicolului pamant ce trebuie sapat.Studiul acesta se Transportul pământului rezultat din săpătură
aliniamentelor racordate prin curbe circulare trecerea de la o declivitate la alta se face numeste epure de miscare a terasamentelor. se face pe calea ferată (cu linie îngustă sau
in punctele de tangenta, curbura are o prin racordari curbilinii,care pot fi concave 13. Infrastructura drumurilor – normală), cu mijloace auto, pe bandă rulantă
variatie brusca de la valoarea: 1/ρ, raza de sau convexe. Distante dintre doua schimbari generalitati: Infrastructura drumului sau cu ajutorul apei (hidro transport)
curbura 1/∞=0 la valoarea 1/R in curba. successive de declivitate se numeste pas de reprezintă totalitatea lucrărilor cu rol de 15. Execuţia umpluturilor: Profilele
Aparitia si dispozitia brusca a fortei proiectare. Fiecare punct de pe linia rosie susţinere a căii, de racordare a acesteia la transversale în umplutură (rambleu) au
centrifuge periclideaza stabilitatea sau de pe linia terenului este definit de o terenul natural, de a prelua eforturile care platforma situată deasupra terenului natural.
vehiculului si confortul pasagerilor; pentru cota rezultand pt tot traseul cotele apar din solicitarea căii de către vehicule, Funcţie de înălţimea cotei de execuţie, se
evitarea acestor inconveniante se recomanda proiectului si cotele terenului.Diferenta dar şi de a asigura continuitatea căii şi pot clasifica în: - ramblee mici, având
intercalarea intre aliniamente si arcul de cerc dintre cele doua cote se numeste diferenta in stabilitatea drumului. În infrastructură sunt înălţimea ≤ 0,5 m, se pot executa din
a unor curbe de racordare progresiva care ax sau cota de executie si poate fi pozitiva cuprinse: -terasamentele; - lucrările de artă. pământul ce rezultă din săparea şanţurilor
datorita razelor de curbura variabile fac ca sau negative. Cota de executie= cota proiect, Terasamentele reprezintă lucrările de laterale; - ramblee mijlocii, cu înălţimea h =
efectul fortei centrifuge sa apara si sa cota teren (dif in ax) pământ necesare realizării platformei (0,5 ... 2,0 m), realizate cu pământul din
dispara treptat. Curbele de racordare Cote positive= umplutura(rambleu) cote drumului şi racordării la terenul natural. deblee sau gropi de împrumut; - ramblee
progresiva trebuie sa indeplineasca o serie negative= sapatura(debleu) Lucrările de artă sunt executate cu scopul foarte înalte, cu h ≥ 12m, realizate după
de conditii: - radiala: trebuie sa fie tangenta Profilul longitudinal se reprezinta deformat asigurării traversării văilor şi crestelor proiecte speciale.
la aliniament in punctele de 0 acolo unde respective la scari diferite 1:100 pe axa z si (poduri, viaducte, podeţe, tuneluri) de a Rambleele mici şi mijlocii sunt
raza de curbura este infinita; - de-alungul 1:1000 pe axa x colecta şi evacua apele de suprafaţă şi caracteristice regiunilor de şes. Înălţimea lor
curbei progresive raza de curbura descreste 8. Criterii de proiectarea linii rosii: Una subterane, de a realiza sprijinirea maselor de minimă trebuie să fie de 0,5 – 0,6 m pentru a
treptat ajungand in punctul M la valoarea 0; din cele mai importante si complexe pământ (ziduri de sprijin, ranforţi) şi împiedica ascensiunea capilară către
- in punctul M centrele de curbura ale curbei problem in proiectarea unui drum. Trebuie apărarea malurilor. Drumul este o straturile superioare şi pentru a asigura o
principale arc de cerc se confunda, ambele sa asigure confort si siguranta, fiind construcţie desfăşurată pe o suprafaţă mare, evacuare corectă a apelor meteorice.
curbe au tangenta comuna iar razele de subordonata conditiilor topografice, supusă permanent acţiunii factorilor de Înclinarea taluzurilor de rambleu se alege să
curbura sunt egale. La introducerea curbelor geotehnice,geologice si climatice.La mediu – temperatură, umiditate – şi care fie mai mică decât panta taluzului natural al
de racordare progresiva arcul de cerc se proiectarea liniei rosi se iau in considerare: presupune utilizarea unei game foarte largi pământului folosit pentru a se împiedica
alunecarea. Pentru o înălţime de taluz de
până la 6 m, taluzul va avea o pantă de 2 : 3,
iar pentru taluzuri mai înalte se ia panta de
2:3 pe înălţimea admisă măsurată de la
muchia platformei şi de 1:3 pentru diferenţa
de înălţime. Pentru a asigura stabilitatea
rambleului, se prevăd trepte de înfrăţire de
lăţime min. 1 m şi pantă de 2% pentru
scurgerea apelor, construite pe terenul
natural cu panta >20%. Pentru terenuri cu
pante foarte mari şi când sunt prevăzute
taluzuri înalte, se vor prevede pe lângă
treptele de înfrăţire şi contrabanchete la
taluz precum şi lucrări de susţinere ca ziduri
de sprijin, contraforţi etc. La execuţia
rambleelor trebuie respectate anumite
condiţii referitoare la proprietăţilor
pământurilor: - nu se folosesc pământuri
îngheţate, cu turbă, cu conţinut de săruri
solubile, cu conţinut mare de cărbune; -
umiditatea de compactare trebuie să fie cea
indicată prin determinarea Proctor
modificat, adică umiditatea optimă; -
pământurile coezive umezite, după
aşternere, de precipitaţii, nu se acoperă cu
alt strat decât după uscare până la umiditatea
optimă de compactare; - între straturile de
pământ argilos de 0,8 – 1,00 m grosime se
aştern straturi de nisip de 0,2 – 0,4 m
grosime, cu înclinarea de 2-3% spre taluz,
având rol drenant; - într-un profil transversal
se foloseşte acelaşi tip de pământ.
Pământurile ce au fost săpate au structura
internă deranjată şi prezintă o greutate
volumică mai mare datorită creşterii
volumului de goluri. Compactarea este un
proces fizico-mecanic prin care, sub
acţiunea unei forţe exterioare aplicate, se
măreşte numărul de contacte dintre granule
prin reaşezare şi prin pătrunderea granulelor
de dimensiuni mici în spaţiile dintre
granulele mai mari, eliminându-se o anumită
cantitate de apă liberă. În urma compactării
se realizează: - sporirea densităţii
pământului prin creşterea numărului de
granule solide în unitatea de volum, ceea ce
duce la creşterea considerabilă a
caracteristicilor mecanice precum unghiul
de frecare internă, coeziunea, modul de
deformaţie şi de elasticitate; - micşorarea
influenţei apei prin scăderea permeabilităţii
şi sensibilităţii la apă; - evitarea tasărilor
ulterioare ale terasamentelor şi deci a
sistemului rutier.
16. Tipuri de sisteme rutiere: 1. Sistem
rutier nerigid(SRN); 2. Sistem rutier rigid
(SRR) desen
(SRN) 1. Imbracamintea-preia din actiunile
produse de rotile vehiculelor. Trebuie sa fie
etans pt.a potreja si celelalte straturi de apa.
Trebuie sa reziste actiunilor climatice sis a
indeplineasca conditii de
planeitate,uniformitate si rugozitate.
Stratul de baza- sub imbracaminte trebuie sa
reziste solicitarilor vertical. Este considerate
de unii specialist cel mai important
strat.Trebuie folosite material foarte
rezistente in cazul unui traffic intens si
greu,material stabilizate cu lianti sau o
mixture asfaltica.
Fundatia- preia presiunile transmise de
stratul de baza si le repartizeaza sa nu
depaseasca portanta paturilor
drumului.Poate fi alcatuita din balast sau
piatra sparta.
Substratul de fundatie- sol constructive.Este
asezat pe pamant(patul drumului)si poate
avea mai multe roluri: 1.izolator-patul
drumului contine elemente daunatoare
drumului; 2.drenant-in stratul de fundatie
este alcatuit din alt material decat balastrul;
3.anticapilar 4.antigel-fenomen de inghet
2. (SRR) desen Imbracamintea este
realizata din beton de ciment si are rol de
baza (1 sau 2 straturi). Dalele din beton de
ciment sunt separate prin rosturi.Sa reziste
conditiilor climatice sis a fie suficient de
elastic pt.a urmari deplasarile orizontale ale
dalelor la variatii de temperature. Fundatia
nu este asa solicitata,dar trebuie sa fie
uniforma.
17. Structura drumului: Contine: sistem
rutier si amenajarea terasamentelor.
Alternarea unuia sau mai multor straturi cu
rol de rezistenta a solicitarilor produse de
vehicule si de conditiile
atmosferice.Straturile sunt asezate pe o parte
amenajata-patul drumului.Grosimea
stratului variaza in functie de marimea
solicitata.Ansamblul straturilor care
formeaza corpul drumului formeaza
structura drumului. Conditiile ce trebuie sa
le indeplineasca structura:-sa reziste la
actiunile traficului rutier astfel incat
deformatiile sa ramana in domeniul elastic –
sa reziste la uzura asigurand o viabilitate pet
imp indelungat –sa reziste la variatii de
temperature si umiditate –sa nu produca praf
si noroi –sa permita temporar cresteri de
trafic -sa permita in executie si ulterior
utilizarea materialelor locale.