Sunteți pe pagina 1din 17

ROMANIA

.r,:i'i:'r'-!.l'l

l:1tnI.l ti(ritic
"&lL- -)
-J-zi)
I luna )b iztQA

CURTEA DE APEL BUCURE$TI


e4 lqtq Splaiul Independenfei nr. 5, sectorul 4
5r E-mail:infocabuc ir ust.ro ; relatiicab@ust.ro
Web: htt /.i rv*'u,cab I 86.{.e u
e* http ://noulportal.j ust. ro/
Tel: (+4-021) 3 I 9.5 1.80;
Fa.x: (+4-021) 319.16.49
Operator de dale cu caracter personal nr. 2933
CABINETUL PRE$EDINTELUI

O Nr. 7/13588/C din data de 06 mai 2021

Doamnei

JUDECATOR CORINA ALINA CORBU


PRESEDINTELE iNALTEI CURTI DE CASATIE $I JUSTITIE

Stimatd doam nd pregedinte,

in conformitate cu dispozitiile art. 514 Cod proceduri civilS Si ale art. 21


a alin. (2) din Regulamentul de ordine interioare al instanlelor judecStoregti,
Colegiul de conducere al Cu(ii de Apel Bucuregti, prin Hoterarea nr.480 din
data de 17.12.2020, re[indnd existenta practicii neunitare referitoare la
urm5toarea problemi de drept: ,,in interpretarea dispoziliilor art. 108 din
Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat 5i ale art. 11 alin. 3 din
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, coroborate cu cele ale
aft.28 9i aft. 30 din Legea nr. 223/2015, sporul pentru contribulia la Fondul
de pensie suplimentari prevdzut de art. 108 din Legea nr. 223/2015 intrd in
baza de calcul a pensiei, fiind prin urmare, supus Plafondrii prevdzute de
aft. 30 din Legea nr. 223/2015, sau este un drePt care nu face parte din
pensig astfel cd trebuie addugat la cuantumul acesteia?", a luat hotdrirea
de a vi solicita se va pronuntati asupra acestei probleme de drept solulionatd in
mod diferit.

1
Totodatd, potrivit dispozi{iilor art. 516 alin. (10) cod procedurS civild 9i art.
19 alin. (1) lit. k) din Regulamentul de ordine interioari al instan(elor
judecdtoreqti, v5 comunicSm ci doamna judecator stelu(a Mirela croitoru,
vicepregedinte al cu(ii de Apel Bucuregti, a fost desemnati de cdtre colegiul
de conducere al Cu(ii de Apel Bucuregti sd suslini recursul in interesul legii, in
fala inaltei Cu(i de Casatie 9i Justi[ie.
Fali de cele menlionate, vd inaintim materialul intocmit, precum 9i copia
conformi cu originalul a Hotdrdrii colegiului de conducere al cu(ii de Apel
Bucuregti nr.480 din data de 17 decembrie2o2o, adresandu-va rugimintea si
ne comunicati mdsurile disPuse.

Cu deosebitd consideralie,

o
JUDECATOR LUMINITA4RISTIU-NINU

PRESEDTNTELE CURTII be eper- BUcuRE$TI

2
ROMANIA
ji
!tl

i
'l

CURTEA DE APEL BUCURE$TI


{ JalqJ E-' Splaiul lndcp.ndcnlci nr. 5, s€ctorul 4
E-mail: inlocabuc@iust. roi rclatiicab@just. ro
Wob: htto:/$mx.c€bl 864.eu;
http://noulport8l. just. rd
Tel: (+4-02'l ) 319.51.80'
Fax: (+44211319.16.49
Aper",tor de da,o cu car*ter p/E,o,tal nr. 2933
CABINETUL PRE$EDINTELUI
o Nr. d1358&C din data de 06 mai 2021

Catic

Frugcdinlcle lmttct Cudi de Grcafe 9i Jusffie

Colegiul de Conducere al Cu4ii de Apel Bucuregti, in conformitate cu


prevederile art. 514 din NoulCod de Proceduri Civild, formuleaza prezentul

o RECURS I,v ITTERESUL LEGI'

in vederea pronunprii asupra urmltoarei probleme de drept care a fost


solutionatd diferit de instanlele judecdtoregti:
,,ln in/otptoflrtn dtspztfillor art. 1(N dtn Legca nr. 223t2015 prtvtnd
pcnsiile militarc do stat gl ale aft. 1l alln. 3 dln Legca nr. 8U1995 privind
srttrrtrr, cadrelor mlllhto, corobotztc cu cele ale art. 28 gl art. 30 dln Legea
nr. 223/iN75, spotul ponf,u condbu$a la Fondul de pensie supllmenbrC
ptovlzut & ail- lOE dtn tcgoa nr. 22UlN15 inf,il ln Dr,za dc calcul a pensiei,
ftind yin ,trmane, supurs *fonddi prcvCzute & aft. 30 dtn Legoc nr.
223/;n15, sau csle un drcpt cene nu l*o prle dln pnslo, astfel cC trcbuie
e&ugat b ctnntumul acostch?"
I
Din verificlrile efectuate, a rezultat ci practica judiciarl a Sectlel a VII-a
clvllt gl pentru cauze prlvlnd confllcte de muncl gi aslgurlrl soclale din
cadrul Gurlli de Ape! Bucuttgtl nu este unitarl, cu privire la problema de drept
mentionati mai sus, in unele hotdrdri statuAndu-se in sensul cd sporul pentru
contributia la Fondul de pensie suplimentari previzut de art. 108 din Legea nr.
22312015 intrl in baza de calcula pensiei, astfelcd plafonarea de 85o/o se aplici la
final, dupi adiugarea acestui spor; in timp ce alte instanle au decis in sensul ci
sporul pentru semnul onorific prevlzut de art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 nu
face parte din pensie, astfel cl trebuie adiugat la cuantumul acesteia.
Preliminar, arltdm cl prin Declzla nr.5/8.02.2021, publicati in M. Of. nr.
389 din 14.U.2021, lnafta Curte de Casatie 9i Justilie - Completul pentru
dezlegarea unor chestiuni de drept a respins ca inadmisibill sesizarea formulati
de Curtea de Apel Bacdu - Seclia I civild, in dosarul nr.2317111012019, in vederea
pronunlirii unei hotdrdri prealabile pentru dezlegarea urmltoarei chestiuni de
drept: Art 60 alin. (1) din Legea nr. 2232015 pivind pensiile militare de stat, cu
o
modificdile gi completdrile ulteioarc, trebuie interpretat gi aplicat in sensu/ c€l
sintagma netd" din cupinsul acestuia se referd la cuantumul net al pensiei
^pensia
de seruiciu rezultat exclusiv din aplicarea aft. 28, aft. 29 alin. (1) lit. a) gi b), art. 30
gi aft. 108 din aceeagi lege sau la cuantumul net al pensiei de seruiciu rezultat at1t
din aplicarea dispoziliilor mai sus-menlionate, cdt gi din aplicarea arl. 11 alin. (3)
din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificdrile gi
co m p I etd i I e u lte ri oa re ?
lnala Curte a arltat cd scopul preintimpinirii mecanismului de unificare a
practicii judiciare reglementat de art. 519 din Codul de procedurl civili nu mai
poate fi atins, deoarace dispziliile legale in disculie au fost aplicate gi interyrctate
de instanle in mod difeit, prin hotdrdi judecdtoregfl definitive, astfe/ inc6f existd
deja contuntd o practicd judhiard neunitard.
Agadar, a aratat lnalta Curte de Casatie 9i Justilie, existenla unei practici
a
neunitare denoti cl se poate recurge la mecanismul recursului in interesul legii,
iar nu la mecanismul pronunldrii unei hotlriri prealabile.
De asemenea, lnala Curte de Casatie 9i Justitie a mai retinut ci, la nivelul
-
Ministerului Public Parchetul de pe lAngi lnafta Curte de Casalie 9i Justilie se
afld in lucru propunerea de promovare a unui recurs in interesul legii vizind
interpretarea 9i aplicarea acestor dispozitii legale.
D Ls pzili i lega le a pl lcab I le :
Potrivit art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare:
Pensionaii militari deconli cu ordinul 'Meritul Militar'clase/e a lll-a, a ll-a gi I
beneficiazd de un spor de 10%, 15% gi, rcspectiv, 20% al cuantumului pensiei.

2
Potrivit art. 28 din Legea nr.223f2o15 privind pensiile militare de stat:
(1) &za de calcul rbbsrtd pentru staDlilriea pensiei militare de stal este media
soldre,lu/solariilor lunare brute realizate la funcliab bazC in 6 luni consecutiw, din
ultimii 5 ani de actMitate ln calitate de mililanfolilisfilunclbnar publh cu statut
speoal actualizate la
data deschidenl drepturilq de pensie, la alegerea
on.rsoanelor Wvdzute la ail. 3lit. a) - c), in carc nu se includ:
a) diumele de deplasare 9i de detegare, indemnizaliile de delegare, delagare
sau lransfBr;
b) compensaliile lunarc pntru chirie;
c) valoarea financiarC a normelor de hrand gi abcaliile valorbe de hrand;
a
d) contravaloarca echipmentelor tehnice, echipamentului individual de
proteclie gi de lucru, a alimentaliei de proteclie, a medbamentelor gi mateialelor
igbnrbosanifarc, a altu dreptui de proteclb a muncii, precum gi a uniformelor
obr,gpfoai gr a drepturilu de echipmenf
e) Nmele gt pemiile, cu ercoplia primelor de clasfrarp, de specializara 9i de
o ambarcere p tinpul c6t nawh se afld in baza prmanentC;
f) in&mnizaliile do insta/arp gi de mutare, precum 9i sumele primite, potivit
legii, pntru acoon,rirca cheltublilor de mutarc in intercsul serubiului;
g) contnvaloarea transporlului xazionat de efectuarea concediului de dihnd,
precum 9i a tranqpodului la gi de la luul de muncC;
h) pldllle compnsatoii gi ajutoarele la fiecerea in rczerud sau direct in
retragere, respectfu la incetarca rapoftuilor de serybru cu drept la pnsie;
i) compensarea in bani a concediului de odihnd neefectuat;
j) rcstituiri 9i /dfi de drcptui afercnte altei prknde de activitate decdt ce.a
ficlosfC la stabi,:lripa Mzt,i b calcul;
k) maixCrile/stimulCrile financiare acold,ate prconalului pntru geslbnarea
fodurllq comunitarc, pecum gi a imprumuturilu exteme conlractale sau
gdrantete de stat
o l) drcptunb salanalc acotdate personalului dklactb salaizat prin plata cu ora gi
drepturile salariale acoldate pntru efectuarea orelor de gadd de cdtrc personalul
medicasanitar;
m) sumele incasale in calitate de reprczentanli in adundile generale ale
aclionailor, in cqsiliile de administralie, in comitetele de dircclie, in comisiile de
cenzori sau in orice alte comisii, comitete oi organisme, acordate potrivit legislaliei
in vigarc la ar,e,a datd, indiferent de forma de organizare sau de denumirea
angajatmtlu i ori a entitClii asimilate acestuia;
n) drcpturile qpecr'lIce r,odate personalului care a participat la misiuni gi
ry'e,fii in afara teritoriului slalului rcm6n;
d srrcrunb, in&mnizaliile gi alle dreptui salariale acotdate gi personalului
militar, pliligtilu gi furclionaibr publicicu sfalul speclbt di,h sistemul administralbi
pnitenciare, prevdzute in anexa nr. ll - Familia ocupalionalil de lunclii bugetare

J
"lnvdldmdnf gi inanexa nr. lll - Familia ocupalionald de funclii bugetare
"SCndtate" la Legea-cadru nr. 2842010-), cu modificdrile gi completdrile
ulteioare;
p) afte venituri care, potrivit legislaliei in vigoarc la data pldlii, nu reprezintd
drcptui de naturd salariald sau asimi,'lale salariilor.
(2) Pentru militarii, pltligtii gi lunctionarii publici cu statut special pensionaliin
condiliile art. 19. 26 gi @ baza de calcul utilizatC pentru stabilirca pensiei militare
de sfaf este cea prcvdzutd la alin. (1), actualizatd la data deschiderii dreptului la
pensie.
(3) Actualizarca prevdzutd la alin. (2) se face la deschiderea drepturilor de
pensii ca urmare a majordrii soldei de funclie/salariului de funclle gl so/dei de
grad/salariului gradului prcfesional, delinute la data trecerii in rezervd/lncetdrii
rapofturilor de seruiciu.
(4) Baza de calcul folositd pentru stabilirea pensiei militare de stal pentru
peioadele in care personalul s-a allal in misiune temporard sau permanentd in
strdrndtale este cea prcvdzutd la alin. (1) sau (2) corespunzdtoare funcliei o
militare/de plilia/de pnitenciarc N care este incadrat in lard sau, /a alegere,
media soldelor/salariilor lunarc brute realizate la funclia de bazd in 6 luni
consecutive, din ultimii 5 ani de activitate anterioi plecdrii in misiune, actualizate la
data deschideii drepturilor de pensie.
(5) Pentru personalul cara a fost detagat in afara instituliilor publice de apdrare,
ordine publicd 9i secun?ate nalionald, la determinarea bazei de calcul folosite
pentru stabilirca pensiei militare de sfat conform alin. (1), se utilizeazd salariile
lunare corespunzdtoarc funcliei exercitate, la care se adaugd drepturile de
soldd/salariu pldtite de instituliile din care acegtia au fost detagali.
(6) La determinarea bazei de calcul folosite pentru stabilirea pensiei militare de
stat conform alin. (1), pntru perioadele in carc personalul a exercitat o funclte de
demnitate publicd se utilizeazd media dreptuilor salariale lunare corcspunzdtoare
funcliei erercitate. ln cazul personalului suspendat ca urmare a exercitdrii unei o
funclii de demnitate publicd, se poala utiliza, la alegere, media soldelor/salaiilor
lunarc brute rcalizate la funclia de bazC in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de
activitate anterioi datei suspenddrii.
(7) Pentru soluZsolia, militar, polilist sau funclionar public cu statut special,
aflaUaflatd in concediu fdrd platd pentru a-gi urma solia/solul trimisd/timis in
misiune permanentd in strdindtate, in ultimii 5 ani anteriori indeplinirii vdrstei
standard de pensionare, se utilizeazd ca bazd de calcul media soldelor/salaiilor
lunare brute rcalizate la funclia de bazd in 6 luni consecutive, la alegere, din ultimii
5 ani de activitate anteior intrdrii in concediu fdrd platd, actualizate la data
deschideii drepturilor de pensrb.
(8) Baza de calcul folosrtd pntru stabilirca pensiei de urmag, in cazul in care
decesul suslindtorului a suruenit lnaintea indeplinirii condiltilor pentru oblinerea

4
unei pensii, este ,ned,b soldelcr/salariilor lunare brute rcalizate la funclia de bazd
de cCtre susfhCtor in 6 luni conseculrve din ultimii 5 ani de activilate in calitate de
mililalfolilist/funclionar public cu slatut special, actualizate la data deschiderii
drepturilor de pensb, la alegerea bneficiarilq pensbi de urmag.
(9) ln situalla ln carc titularul/suslinCtorul nu a reatizat venitui cel pulin 6 luni
consecutive, baza de cahul tolositC Nntru slabrliraa pensiei o reprczintd media
soldelq/salariilq lunare brute realizate la funclia de bazC de cdtrc titular/suslindtor
in lunile & activitate in calitate de militartfolilist/lunclionar publb cu statut special
actualizatd la data de*hklerii drcpturilor de pensb.
(10) Alegcrea prkndei calo se ia ln consillenre la stabilirea bazei de cabul al
pensbi militarc de slat se poate faco o singuril dalil.
(11) La determinarea soldebr/salaiilor lunare brute nu se au in vederc
dispziliile Leoii nr. 118r2o10 privind unele mdsui necesara ln vaderea restabilirii
echilibrului bugetar, cu mdiftcdnTe 9i completdrile ulterioare.
Potrivit art. 30 din Legea nr. 223nO15 privind pensiile militare de stat:
a Pensrb stabilitC, rccalculatd gi actualizatd in condiliile prezentei legi nu poate fi
mai mare dec6t 85% din baza de calcul prevdzutd la aft. 28.
Potrivit art. 108 din Legea m.223f2015 privind pensiile militare de stat:
funtru militarii, porrlrst, gi funclknarii publici cu stalut specbt care au pldtit
contribulic la Fondul pntru pensr'a suplimentard gi/sau contibulia individuald la
buget le staD,ilfea, rccahularea sau aclualiaraa pensbi militare se acordd un spor
de;
a) 3% pentru o v*hime a contribuliei lntre 5 - 15 ani;
b) 6% pentru o wchime a contribuliei lntre 15 - 25 ani;
c) 995 pentru o vechinre a contribuliei peste 25 de ani.

Sol ulii j u is prudenliale d ife ite :


o lntr-o prinrl orienterc lurlsprudontlell, se aratl cl dispoziliile art. 30 din
Legea nr.22312015 impun ca pensia stabilili, recalculatd giaclualizatl in conditiile
acestei l€Si, sd nu poate fi mai mara docat 85% din baza de calcul prevlzutl la
art.28 din lege.
Art.108 din Legea m.223f2O15 dispune in sensul cl: militarii, politigtii
"Pentru
gi funclionarii publici cu statut special care au plltit contribulie la Fondul pentru
pensia suplimentarl gi/sau contribulia individuald la
buget la
stabilirea,
recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordd un spor de:
a) 3% pentru o vechime a contribuliei lntre 5 - 15 ani;
b) 6Yo pentru o vechime a contribulieiintre 15 - 25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribuliei peste 25 de ani.'
ln aceastl opinie, din interpretarea sistematicd 9i literald a dispozitiilor legale
analizate, plafonarea de 85% se aplicd, la final, dupd addugarea sporului previzut

5
de art. '108 pentru contributia la Fondulde pensie suplimentarl, legiuitorulstabilind
cl pensia nu poate depSgi 85% din baza de calcul prevdzutd la art.28.
In argumentarea acestei opinii se arati ci, potrivit art. 30 din Legea nr.
22312015, stabilitd, recalculatl 9i actualizatd in conditiile prezentei legi nu
"pensia
poate fi mai mare decAt 85% din baza de calcul prevlzutd la ar1. 28", astfel c5, din
interpretarea sistematici a dispozitiilor legale rezulti cd plafonarea de 85% se
aplicd la final, dupd adlugarea sporului pentru contribulia la Fondul de pensie
suplimentarl, legiuitorul stabilind cd pensia nu poate depdgi 85% din baza de
calcul prevlzutt la art. 28.
ln cea deq doua orlentrre lurloprudentlall, s-a apreciat cd, In cazul
sporului p€ntru semnul onorific prevazutde art. 11 alin.3 din Legea nr.80/1995,
acesta nu face parte din pensie, astfel cl trebuie adlugat la cuantumul acesteia,
deoarece are un alt caracter juridic decAt pensia. Sporul pentru semnul onorific se
calculeazl gi, evident, se adaugl la pensie, doar dupi ce se cunoagte cuantumul
final al pensiei.
Textul art. 11 alin.3 din Legea nr.80/1995 devine efectiv gi capltl efecte o
juridice in legiturl directi cu stabilirea pensiei militare de stat dar, ulterior stabilirii
acesteia, cdti vreme, din prevederea legali analizatl, rezultl cl, decoralia pentru
semnul onorific este un spor al cuantumului pensiei in sensul de mirire a
cuantumului, decoralia fiind o recompensi atit morall dar si cu un confinut
bdnesc a meritelor militarului pentru activitatea desfdgurati.
S-a decis efectuarea de verificdri pentru a se identifica gi transmite hotdr0ri
judecdtoregti definitive pronunlate in aceastd materie, in vederea promovdrii
recursului in interesul legii.
Astfel, cu adresa nr. 4/13588/C din data de 02.11.2020 Curtea de Apel
Bucuregti a solicitat Cu(ilor de Apel din tard ruglmintea de a comunica hotdrdri
judecitoregti pronuntate cu privire la problema de drept mai sus men[ionat5.
o
La nivelul Secliei I civile a Cu(ll de Apel Alba lulla, Trlbunalulul Slblu gl
Tribunalului Hunedoara, practica este in sensul cd sporul prevdzut de art. 108
din Legea nr.22312015 intrd in baza de calcul a pensiei, prima opinie exprimatd
prin adresS.
La nivelul Trlbunalulul Alba practica este in sensul celei de a doul opinii
exprimate in adresS, respectiv cI acest spor nu intrd in baza de calcul a pensiei.
Se anexeazl practici judiciari identilicatd la nivelul instanlelor:
- Sentinfa civild nr. 126nO2O, pronunlatl de Tribunalul Sibiu in dosar nr.
2059/85/2019, definitivi prin neapelare;
- Sentin[a civild nr. 92712019, pronunfatl de Tribunalul Hunedoara in dosar
nr.24119712019, definitivd prin decizia civild nr. 35812020 a Cu(iide ApelAlba lulia;

6
- Sentinla civill nr.96612019, pronunfatd de Tribunalul Hunedoara in
dosarul nr. 133719712019, definitivi prin decizia civild nr. 8O2[2O2O a Cu(iide Apel
Alba lulia;
- Sentinla civill nr. 165812020, pronunlate de Tribunalul Hunedoara in
dosar nr. 18964712020;
- Sentinla civill nr. 152012019, pronunlate de Tribunalul Alba tn dosar nr.
5954/10712017, definitivl prin decizia civill nr. 56812020 a Cu(iide ApelAlba lulia;
- Sentinla civill nr. 148112019, pronunlatl de Tribunalul Alba in dosar nr.
14751107t2o19,
- Sentinla civild nr. 125f2020, pronunlatA de Tribunalul Alba in dosar
2772n07nO19.
La nivelul Secliei I civilt din cadrul Gu(ii de Ape! Baclu, s-a apreciat in
sensul primei opinii. Astfel, s-a suslinut cl din interpretarea dispozifiilor art. 30 cu
raportare la art. 108 din Legea nr. 22312015 rezultd cd plafonarea de 85% se
aplicl, la final, dupt adlugarea sporului previzut de art. 108 pentru contribulia la
o Fordul de pensie suplirnentarl, legiuitorul stabilind cd pensia nu poate deptgi 85
% din baza de calcul prevlzutl la art. 28.
Ca practicl jndiciart a tost identificat dosarul nr. 869/103f2019 9i s-a
precizat faplul ct, cu o chestiune similarC s-a disous sesizarea lCC.,l tn dosarul nr.
2317 I 1 1 W2019 orivind Ordinul Meritul Militar.
La nivelul Trlbunrlulul Bmlu nu s-a identificat practicl judiciard in materia
de drept supusl analizei.
La nivelul Trlbunrlulul Neem1, judecttorii Secliei I civill gi de contencios
administrativ sunt de acord cu a doua opinie, respectiv semnul onorific prevlzut de
art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 nu face parte din pensie, astfel cl trebuie
addugat la cuantumul acesteia, deoarece are un all caracter juridic dec0t pensia.
ln ceea ce privegte plafonarea, se apreciazl a fi legalt plafonarea drepturilor la
a 85%.
JLdecatorii Sacliei a ll-a civile, de contencios administrativ gi fiscal din cadrul
Tribunalului Neaml apreciazi ct dispozitiile art. 30 din Legea nr. 22312015 impun
ca pensia stabilitl, rccalculatl gi actualizatl In condiliile acestei legi si nu poatd fi
mai mara d€cat 85% din baza de calcul prevlzutd de art. 28 din lege, cu
argurnentele cc slau la baza primei opinii exprimate in cuprinsul adresei.
Nu s-a identificati practict judiciard cu privire la chestiunea de drept pusd in
discutie.
Curter de Apcl Bre$ov comunicl faptul ci, in urma consultlrii colectivului
Secfiei civile au fost identificate urmdtoarele hotirlrijudecitore$ti definitive:
- Decizia civild nr. 133 din 24.O2.2O2O, pronunlatl in dosarul nr.
4a5/62019,
- Decizia civilt nr. &43 din 14.06.2019, pronunlatd in dosarul nr.
%021621?o18 din care rezultl cC, la nivelul sectiei civile din cadrul Cu(ii de Apel
7
Bragov complete specializate In materia asigurlri sociale, practica este unitarl,
orientati ln sensul primei opinii, conform clreia dispoziliile art. 30 din Legea nr.
22312015 impun ca pensia stabilitd, recalculatd gi actualizatd in condifiile acestei
legi, sd nu poati fi mai mare decAt 85% din baza de calcul prevdzuta de art. 28 din
lege. Agadar, dupd adlugarea sporului prevdzut de art. 108 din Legea nr.
22312015, pensia se plafoneazl, neputAnd depdgi 85% din baza de calcul
prevlzuti de art. 28 din lege.
Acest principiu al plafondrii s-a concretizat 9i prin recenta decizie de
dezlegare a unei chestiuni de drept pronunfatl de Inalta Curte de Casatia 9i
Justifie in dosarul nr. 21361 1 12020.
Totodatl s-a constatat cd aceastd probleml de drept constituie obiectul
dosarului nr. 29701112020 aflat pe rolul lnalei Cu(i de Casalie 9i Justilie -
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept cu termen de solutionare in
data de 08.02.2021.
Trlbunalul Covagna comunicd faptul cl la nivelul instantei existl o practicl
judiciarl neunitarl, in sensul cl s-au pronunlat solulii de respingere intemeiate pe o
argumentele primei opinii (dosar nr. 35511'l9l2O2O) 9i solutii de admitere
intemeiate pe argumentele celei de a doua opinii (dosar nr. 1645/1 1 9/201 9).
Se anexeazl hotirArile pronuntate in cele doui dosare, respectiv:
- Sentinla civill nr. 745 din 25.O9.2O2O;
- Sentinta civild nr. 293 din 09.04.2020.
ln urma verificdrii jurisprudenlei la nivelul Secfiei I civile a Cu(li de Apel
Constanfa, s-a constatat imbrdligatt prima opinie expusl. Astfel, s-a conturat ci
dispozifiile art. 30 din Legea nr.22312015 impun ca pensia stabilite, recalculatd gi
actualizatd in condiliile acestei legi, st nu poatl fi mai mare decAt 85% din baza
de calcul prevdzutd la art. 28 din lege.
Se inainteazd, spre exemplificare, deciziile civile nr. 349/AS din 23.06.2020,
nr. 713/AS din 06.10.2020 gi nr. 881/AS din 03.1 1.2020, pronunlate de Curtea de
Apel Constanta. o
Consultarea judecdtorilor Secliei I civile din cadrul Tribunalulul Gonctante
relevl faptul cd punctul de vedere formulat cu privire la problema de drept expusl
a fost in sensul primei opinii exprimatl in adresl, fiind identificate doui hotdriri
relevante, astfel:
- Sentinta civill nr. 2567 din 20.10.2020, pronuntatd in dosarul nr.
17051 1 18l2O2O al Tribunalului Constanta;
- Sentinta civill nr. '1721 din 27.06.2019, pronuntatd in dosarul nr.
5561 /1 1812018 al Tribunalului Constanta.
La nlvelul Cu(ll de Apel Cluj - Sectia a lV-a pentru litigii de munci gi
asigurlri sociale gi al Trlbunelelor Clul, tlaramureg gl Stlal practica este unitard
in sensul cd sporul pentru contribufia la Fondul de pensie suplimentard intrd in

8
baza de calcul a pensiei gi 6ste supus plafonlrii prevlzute de art. 30) din Legea nr.
22311N15.
In acost sens, conform art. 30 din Legea nr.22312O15, astfel cum a fost
modificat de pct. 6 al art. 40 din OUG nr. 57 din 9 decembrie 2015, "Pensia
slablitd, recalculatC Ai *tualizatd in condiliile prezentei lqi nu pate fi mai marc
decel S5% din Dc,za dc cebul prcvdzutd la arl. 28'.
Art. 60 din Legea nr. 223t2015, aga cum a fost modificat prin OUG nr.
5912017, prevode d ,ta stabilirea pensbi militare de stal, pensrb neti nu poate ft
mai mare decflt media soldelor/salariilor lunarc nate corespunzdtoarc
soldelq/salariilor lunarc brute cupinse in baza de calcul al pensiei'.
Art. 3 lit. m din acelagi acl normativ (pravedere legall introdust tot prin OUG
nr.5912017) stipuleazl cl r're,td reprezintd pensia militard de stat stabrlitd in
"Fensia
cuantum brut din caro s€ deduce impozitul pe wnit, potrivit teglts/afbi in vigarc".
De asernenea, art. 108 din Legea nr.223112015 prevede ct pentru militarii,
poliligtii gi funclionarii publici cu statut special care au plltit contribulie la Fondul
o pentru pensie suplinnntarl gi/sau contributia individualt la buget la stabilirea,
recalcularea sau actualizarea pensiei militare sa acordd un spor de: 3% pentru o
riechime a contribulieilntre $15 ani; 6% pentru o wchime a contribufieiintre 15-
25 ani; 9% pentru o wchime a contribuliei peste 25 de ani.
Din coroborarea acestor dispozilii legale, rezultd cd aplicarea sporului pentru
contributia la Fondul de pensie suplimentard prevlzut de art. 108 din Legea nr.
223m15 are ca ebcl maitnrea cuantumului pnsiei brute insd, a$a cum o aratl
chiar gi denumirea lui, acest wnit nu reprezintl un drept distinct fali de pensia
brutd, neavind o existenll de sine stltltoare, ci este o componentd a acesteia.
Rezultl din modificarea legislaliei cl intenlia legiuitorului a fost de a plafona
stabilirea pensiei mililare de stat ce urmeazl a fi incasatl efectiv de cdtre
pensionar, in toate cornponentele ei, r€sp€ctiv la nivelul mediei soldelor/salariilor
lunara nete corespunzltoaro soldclor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de
o calcul a pensiei.
ln acest sens, arl. 3 din Anexa 1 la Ordinul nr. 31112.02.2016, pentru
aprobarea procedurilor de recalculare gi de actualizare a pensiilor militare de stat,
prevcde cl recalcularea pensiilor militarilor, poliligtilor gi func{ionarilor publici cu
statut special din sistemul administrafiei penitenciara, prevlzute la art. 109 alin. 1
gi art. 110 alin. 1 din Legea 223nO15, se realizeazd, dupd a4 p baza
urmltoarelor el€mente:
a) vechirnea cumulatl rezultatl din dcarul de pensionare, stabilitl prin
ultima decizie de pensie emisi in baza legislafiei in vigoare anterior dalei de I
ianuarie 2016;
u) procentele de calcul stabilite conform prevederilor art. 29. 39 gi 108 din
Legoa nr.
2231fr15,cu r€sp€ctarea prevederilor art. 30 din aceeagi lege;

9
c)situatia soldelor/salariilor lunare brute realizate la funclia de baz5,
corespunzltoare celor 6 luni consecutive alese conform ay'.. 28 din Legea nr.
22312015, cu modificdrile 9i completlrile ulterioare, sau ultimelor 6 luni de activitate
in situatia, in care beneficiarul nu lgi exprimd opliunea, actualizate conform
prevederilor legale care reglementeazd salarizarea militarilor, polifigtilor 9i
funclionarilor publici cu statut special din sistemul administraliei penitenciare la
data intrlrii ln vigoare a Legii nr. 22312015, cu modifictrile 9i completlrile
ulterioare, care constituie baza de calcul;
a; gradul de invaliditate gi cauza invalidititii:
e) numdrul de urmagi inscrigi la pensie;
0 Semnul Onorific in Serviciul Patriei sau similare de[inute".
Astfel, este evident cl sporul pentru contribulia la Fondul de pensie
suplimentard reprezintl element In raport de care se stabilegte pensia militarl de
stat, sub aspectul modului de calcul acesta aplicAndu-se asupra pensiei stabilite
conform celorlalte elemente prevdzute de Legea nr.2231201[ baza de calcul a
pensiei, aga cum este stabilitd prin art. 11 din Ordinul nr.31/2016 reprezentlnd o
numai unul dintre aceste elemente, celelalte fiind cele prevlzute de art. 3 din
Ordinul nr. 31X2016, redat anterior.
In consecintd, plafonarea prevdzuti de art. 60 din Legea nr. 22312015
vizeazd inclusiv sporul pentru contribulia la Fondul de pensie suplimentare, ca
urmare a faptului ci acesta este o componentl a pensiei militare brute, intenlia
legiuitorului rezultAnd implicit din aceea cd prin OUG nr. 5712017 s-a plafonat
nivelul maxim al pensiei militare gi s-a introdus definirea legall a pensiei nete,
inleleasd ca suml ce se plltegte efectiv pensionarului, iar elementul de raportare
pentru plafonare este media soldelor/salariilor lunare nete corespunzltoare
soldelor/salariilor lunare brute cuprinse in baza de calcul al pensiei.
ln sensul celor evocate anterior s-au pronunfat, cu titlu exemplificativ,
sentinfele civile nr. 840/02.09.2019 9i 225102.03.2018, definitive, pronunlate de
Tribunalul Maramureg; sentinla civild nr. 835/19.1012020 pronuntatd de Tribunalul o
Sdlaj; sentinta civill nr. 586/07.O4.2020 a Tribunalului Cluj, definitivd prin decizia
civild nr. 1014/06.10.2020 a Curfii de Apel Cluj, sentinta civild nr. 475105.03.2020 a
Tribunalului Cluj, delinitivl prin decizia civild nr.1039107.1O.2O20 a Cu(ii de Apel
Cluj, sentinfa civild nr. 2516102.12.2019 a Tribunalului Cluj, definitivi prin decizia
civill nr. 744104.09.2020 a Cu(ii de Apel Cluj, sentinta civill nr. 894122.06.2020 a
Tribunalului Cluj, definitivi prin decizia civill nr. 1108114J10.2020 a Cu(ii de Apel
Cluj.
La nivelul Trlbunalulul BlrtrlfeilIelud nu exist5 practicd judiciarl
referitoare la problema de drept menfionatl anterior.
La nivelul Gu(ll de Apel Gelall - Seclia pentru cauze privind conflicte de
muncl 9i asigurdri sociale, practica este unitard in sensul cd art. 108 din Legea
22312015 prevede cd pentru militarii, poliligtii 9i funcfionarii publici cu statut special

l0
cane au plttit contributie la Fondul pentru pensia suplimentart gi/sau contributia
individuall la bugot la stabilirea, recalcularea sau aclualizarea pensiei militare se
acordl un spor. Fiind un spor, el este un element al pensiei, gi nu un drept distinct.
ln aceste condilii, devin aplicabile prevederile art. 30 din lege, care limiteazi
cuantumul pensiei (stabilitt. Recalculatt gi actualizatl ln condiliile prezentei legi).
Textul arl. 30 face referirc expresl la pensia stabilitd, recalculatd 9i actualizatl in
cond(iile l€gii 22312015 in ansamblu, 9i nu doar la pensia calculatl potrivit art. 28
9i 29 din lege.
Se atageazl, exemplificativ, decizia civill nr. 597 pronunlatd de Curtea de
Apel Galali In dearul 219281 nO19.
La nivelulTrlbunelulul Gahfl, opinia majoritard a judedtorilor Secfiei I civile
este in sensul cd aplicarea plafondrii la 85% din baza de calcul a pensiei militare
se realizeazt dupd compararea procentului total obfinut prin aplicarea luturor
majortrilor gi sporurilor prevdzute din Legea nr. 22312015, astfel stabilindu-se
nivelul maxim al pensiei, acela plafonat. Conform art. 30 din lege, pensia stabilitd,
o recalculatl gi actualizatl in condiliile legii, nu poate fi mai mare de 85% din baza
de calcul prevdzutl de art. 28 din Legea nr.223f2015.
Se atageazl, ln copie, sentinla civild nr. 129112019 din 21.1 1.2019,
prmuntatl In dosarul nr. 128611211120'|.9, cu menliunea definitivl la data
04.06.2020 prin decizia civild nr.271l04.06.2020 a Cu(iide Apel Galali.
Cu titlu de practicC, se atageazd 9i sentinla civild nr. 58 din O3.02.2O2O,
pronunlatl de Trlbunrlul Brllle - Seclia I civill, in dosarul nr. 2098/113/2019.
La nivelul Trlbunalului Vrancee, practica completurilor specializate in
solulionarea conflictelor de muncl 9i asigurlrilor sociale din cadrul Secliei I civilt
este in sensul primei opinii exprimate in cuprinsul adresei.
Eremplifi caliv, se atageaze urmitoarele hottrAri judecdtoregti :
- Decizia sentinla civill nr. 1291 din 21.11.2019, pronunlatl in dosarul nr.
12861121172019 al Tribunalului Galali 9i decizia civill nr. 271nO2O din O4.06.2020,
a pronunfatl in dosarul nr.1286112112019 al Cu(ii de ApelGalali;
- Sentinla civill nr. 58nO2O din 03.02.2020, pronunlatd In dosarul nr.
2098/1 1 3/201 9 al Tribunalului Briila;
- Sentinla civild nr. 62312019 din 20.'12.2019, pronunlatd in dosarul nr.
f 47 E1 nO19 al Tribunalului Vrancea;
- Sentinla civill nr. 133nO2O din 25.05.2020, pronunlatl in dosarul nr.

pronunfatl in dosarul nr.21928112019 al Cu(ii de Apel Galafi;


- Sentinla civill nr.53712019 din 19.11.2019, pronunlatd in dosarul nr.
'l 37'l lY nO19 al Tribunalului Vrancea;

- Sentinta civild nr. 188nO2O din 24.06.2020, pronunlatd in dosarul nr.


249AJ1mzO al Tribunalului Vrancea.

u
Gurtea de Apel legl comunicd decizia nr. 2OG|2O2O din 23.06.2020,
identificatl pe rolul Sectiei litigii de muncl 9i asigurlri sociale din cadrul acestei
instanle.
La nivelul Sectiei I civild din cadrul Gu(ll de Apel Oradea, s-a exprimat
opinia in sensul cd, modalitatea de aplicare a dispozifiilor art. 11 din Legea nr.
80/1995 trebuie realizatl in sensul cd sporul de care beneficiazd militariidecorafi
cu semnul onorific prevlzut de lege, se aplici prin includerea in baza de calcul a
pensiei militare lunare brute gi nu prin adlugarea la pensia netd stabilitd in final,
majorarea procentualS aferentl sporului aflat ln discufie aplicAndu-se evident
anterior plafonlrii pensiei reglementate prin art. Vll pct. 3 din OUG 5912017,
intrlnd in componenfa pensiei brute 9i agadar sub incidenfa plafonlrii valorice
instituite de acest text,
Se anexeazd, in copie, Decizia civill nr. 42612020 din 09.07.2020,
pronunfate tn dosarul nr. 2885/11112019.
Practica judiciart la nivelul Trlbunelulul Satu Marc este In sensul c6, sporul
pentru contribulia la Fondul de pensie suplimentarl prevlzut de art. 108 din Legea O
nr. 22312015 intrd in baza de calcul a pensiei, fiind prin urmare, supus plafonlrii
previzute de art. 30 din Legea nr.22312015.
ln acest sens, se anexeazd, in copie, Sentinta civill nr.417lLtvlA din
24.07.2018, pronunlate de Tribunalul Satu Mare in dosarul nr. 77618312018,
definitivi prin neexercitarea cdii de atac.
La nivelul Secfiei I civilS a Trlbunalulul Blhor, nu s-a identificat practicl
judiciard cu privire la problema da drept menlionatl gi nu s-a formulat un punct de
vedere.
Curtea de Apel Pltegtl
Referitor la problema de drept privind sporul pentru contributia la pensia
suplimentarl (art. 108 din Legea nr.22312015), practica identificatt a fost in sensul
cd acesta intrd in baza de calcul a pensiei, fiind supus plafonlrii prevlzute de art.
30 din Legea nr.22312015. o
in acest sens, se transmitem sentinta civil5 3043 din 02.10.2017, pronunlatd
in dosarul nr. 1052/109/2017 al TribunaluluiArgeg, definitivd prin respingerea
apelului ca tardiv.
Referitor la problema de drept privind sporul pentru semnul onorific prevlzut
de art. 11 alin.3 din Legea nr.80/1995, a fost constatatl existenla unei practici
neunitare intre cele doul tribunale, Argeg gi Vdlcea, din circumscripfia Cu(ii de
ApelPitegti.
Astfel, intr-o primC opinie s-a apreciat cd sporul pentru semnul onorific nu
face parte din pensie intruclt spotul instituit de art. 11 din Legea nr. 80/1995 nu
reprezintl un element al pensiei militare de stat, astfel cum rezulti din prevederile
Legii nr. 223n015, lege ce are caracter special fa[d de Legea nr. 80/1995,

t2
regl€mentand nurnai un eloment al statului cadrelor militare, respectiv condiliile de
pensionare.
ln sensul acostei orientlri jurispnrdenfiale se transmite sentinla civild nr.
4897117.12.2o19, pronunlatl ln dosarul nr. 449il10912019 al Tribunalului Ar9€9,
nedefinitivd.
lntr-o a doua opinie s-a relinut cl sporul pentru semnul onorific face parte
din pensie, astbl indt prooentul cuvenit se aplicl la cuantumul pensiei militare
brute, care este supusd insC limittrii prevlzuta de art. 60 alin. 1 din Legea nr.
22U2015.
ln sensul acestei opinii, se transmite hotdrtrile judecdtoregti pronunlate in
dosarul nr. 6307/10912019 al Tribunalului Argeg 9i respectiv, in dosarul nr.
2531 l9Ol2O1 I al Tribunalului Vllcea.
La nivelul Gu(ll de Apel PlobSt, existl practict majoritard potrivit clreia
aoordaiaa procentului de art. 108 se lncadreazt tn dispoz(iile art. 30 din Legea nr.
22Un15, cu rnodificlrilc Aicomplettrile ulterioare, care prevld cl pensia stabilitl,
o recalculatl gi actualizatC ln condiliile legii nu poate fi mai mare d6cat 85% din baza
de calcul previzutl de art. 28. S-a apreciat ct, dacC intentia legiuitorului ar li fost
de aplicare a sporului pentru contribulia la pensia suplimentarl, ar fi ftlcut referire
expresl, respectiv s-ar fi fdcut menliune cd sporul se adaugd la pensia de serviciu
calculati conform ad. ZU23 din Legea m. 223120'15, cu modifictrile 9i completlrile
ulterioare.
ln ce prirregto procentul prevdzut de disp. art. 11 alin. 3 din Legea nr.
E0/1995, opinia mairritarC a decis cl aplicarea procentul prevlzut de disp. art. 11
alin. 3 din Legea nr. 8U1995 la cuantumul pensiei brute se face dupd
determinarea bazei de calcul, cu aplicarea art. 29 din Legoa nr.22312015 privind
pensiile militare de stat, apreciindu-se cl suma primitl ln temeiul disp. alt. 11 alin.
3 din Legea nr. 80/1995 nu ara natura juridicC a unui drept distinct, adiugAndu-se
pensiei brute, iar nu la calculul pensiei nete, citd vreme nu existl nicio dispozitie
o legaHl care sl excepteze acest drept de la impozitare.
Practica minoritard din cadrul Sectiei I Civilt a Gurlii de Apel Ploiegti a stabilil
ct dreptul in disculie nu hce parte din baza de calcul reglementatl de disp. art. 28
din Legea nr.22T2O15, nefiind supus plafonlrilor reglementate de disp. art. 30,
respectiv art. 60 din Legea nr.223f2015.
Se atageazl hottrlri judecttoregti pronuntate ln ambele sensuri, astfel:
- Decizia civild nr. 613 dinO 2.6.2020, pronunlatl de Curtea de Apel
Ploiegti in dosarul nr. 3368/105/2019;
- Decizia nr. 253 din 28.02.2020, pronunlatd de Curtea de Apel Ploiegti ln
dosarul nr. 5493'1 051201 8;
- Decizia nr. 1148 din 23.07.2020, pronunlatl de Curte de Apel Ploiegti in
dosarul nr. 3419/'12012019.

l3
Trlbunalul Dlmbovlfe comunica faptul cl, dupd consultarea judecdtorilor
Secliei I civile din cadrul acestei instanle cu privire la problema de drept supusd
discutiei, au fost semnalate cauze av0nd ca obiect asigurlri sociale, liind indicate
dosarele nr.1992112012020 9i nr. 1994112012020, care au fost solutionate la data
de 13.11.2020 prin respingerea contestatiei, dar nu au fost redactate pAnd la
aceastd datd.
Curtea de Apel Suceeve inainteazd copii ale unor decizii pronunlate de
Sectia I civild din cadrul acestei instanle cu privire la chestiunea de drept supusi
analizei, astfel:
- Decizia nr. 498 din 16.09.2020, pronuntatl in dosarul nr.152914012019'',
- Decizia nr. 195 din 20.05.2020, pronuntati in dosarul nr.1il314012019;
- Decizia nr. 79 din '18.02.2020, pronunlatd in dosarul nr. 1 131/86/2019;
- Decizia nr. 579 din 13.10.2020, pronuntati in dosarul nr.317718612019.
Gurtea de Apel Tlmljoara aratl cl din jurisprudenla Secliei a lll-a
contencios administrativ 9i fiscal, litigii de muncl gi asigurlri sociale, din cadrul
Trlbunalulul Ared, rezultd cd este implrtlgitt de cltre judecltorii care
functioneazl in cadrul completurilor competente a judeca litigii de muncd gi
o
asigurlri sociale, opinia I, respectiv ci dispoziliile art. 30 din Legea nr.22312015
impun ca pensia stabilitt, recalculatd 9i actualizatl ln condifiile acestei legi, sl nu
poatd li mai mare dectt 85% din baza de calcul prevlzuti la arl.28 din lege.
Art. 108 din Legea nr. 22312015 dispune in sensul cl: "Pentru militarii.
politigtii gi functionarii publici cu statut special care au plltit contribulie la Fondul
pentru pensia suplimentard gi/sau contribulia individuald la buget la stabilirea,
recalcularea sau actualizarea pensiei militare se acordd un spor de:
a) 3% pentru o vechime a contributiei intre 5 -15 ani;
b)6% pentru o vechime a contributieiintre 15 - 25 ani;
c) 9% pentru o vechime a contribufiei peste 25 de ani."
Din interpretarea sistematict gi literald a dispozifiilor legale analizate,
plafonarea de 85% se aplicd, la final, dupl addugarea sporului prevlzut de art.
o
108 pentru contribulia la Fondul de pensie suplimentard, legiuitorul stabilind cd
pensia nu poate depigi 85% din baza de calcul prevlzutl la art. 28.
In argumentarea acestei opinii se aratl cd, potrivit art. 30 din Legea
nr.22312015,,pensia stabilitd, recalculati 9i actualizatl in conditiile prezentei legi
nu poate fi mai mare decAt 85% din baza de calcul previzutd la art. 28", astfel cd,
din interpretarea sistematicd a dispozifiilor legale rezultl cd plafonarea de 85% se
aplicd la final, dupl adlugarea sporului pentru contributia la Fondul de pensie
suplimentarS, legiuitorul stabilind ci pensia nu poate deptgi 85% din baza de
calcul previzutt la art. 28.
Se atageazi, spre exemplificare, sentin[a civill nr. 879 din 09.12.2019,
pronunFE in dosar nr. 221U1O82019 al Tribunalului Arad, definitivd prin
neapelare.

l4
Tribunalul Garag-Severin, Tribunalul Timig 9i Seclia Litigii de muncd 9i
asigurdri sociale din cadrul Cu(ii de Apel Timigoara, nu delin practicd judiciard in
ceea ce prlveste chestiunea de drept invocati.

Este de precizat faptul ci hotiriri judecitoregti definitive relevante intr-o


problemi de drept similard, privind Ordinul Meritul Militar, au fost inaintate inaltei
Cu(i de Casatie 9i Justitie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept,
pentru solu[ionarea dosaru lui nr . 297 O I1 l2O2O.

Pentru aceste motive, solicitdm admiterea recursului in


interesul legii gi
pronun[area unei decizii prin care sd se asigure interpretarea 9i aplicarea unitari a
dispozitiilor interpretarea dispoziliilor aft. 108 din Legea nr. 223/2015 privind
pensiile militare de staf 9i ale art. 11 alin. 3 din Legea nr. 80/1995 privind
statutul cadrelor militare, coroborate cu cele ale art. 28 9i arl. 30 din Legea
nr. 223/2015, in sensul dacd sporul Pentru contribulia la Fondul de penste
O suplimentard prevdzut de art. 108 din Legea nr. 223/2015 intrd in baza de
calcul a pensier, fiind prin urmare, suPus plafondrii prevdzute de art. 30 din
Legea nr. 223/2o15,sau esfe un drept care nu face parte din pensie, asffel cd
trebuie addugat la cuantumul acestela.

coLEGluL DE GONDUCERE AL CURTII DE APEL BUCURE$TI:

PRE$EDINTE MEMBRI

Judecitor rrr,r,rOlhfATIU-NINU
o

t5