Sunteți pe pagina 1din 6

Curtea de Apel Constanta


Sectia a II-a civilA. de contencios administrativ fi fiscal
Nr. dosar 4711/118/2017

Domnule p~edinte,

domiciliat in -
judetul Constanta, salariat al
Penitenciarului Constanta Poarta-Albi,
cu domlcillul proc•ual ales tn- str.
in catitate de intimat reclamant in dosarul 4711/118/2017,

ln contradictoriu cu pArAta Penitenciarul Constan18 Poarta-Albi, cu sediul in


localitatea Poarta Alba, str. coloniilor, nr. 69; judetul Constanta, formulez prezenta

iNTAMPINARE

Prin care solicit instantei stl respingA Tn totslitate sustinerile ~i spllrarile


invocate de ~~M prin recurs, ca neintemeiate, sA respin~ scfiunea de recurs fi, pe
cale de consecinti, si menfin~ Hotlrdrea 206512017 28.11.2017, datA de cMre
instanta de fond.
lntapt,
Arat cl sustlnerile $i apararile invocate de catre pArata sunt nelnterneiate
pentru urmaritoarele motive:
✓ Punctajele acordate de catre evaluator au fost inferioare, fapt constatat
,i de catre comisia abilitata tn solu\ionarea contestatiei pe care am
inaintat-o la evaluarea profesionala, consecinta fiind rncalcarea
flagranta a principiului ob1ectivitatit evaluarii.

,/ Instants de fond a retlnut in mod corect ~i indubitabil c4 proba interviului


nu a avut toe, fapt recunoscut implicit ~1 de catre parata, in cuprinsul
actiunii de recurs inqiate.
✓ Nu a avut loco evaluare interrnediarat subsemnatul lucr&nd in raporturi
de serviciu ierarhice diferite, cu ~efi diferiti, care aveau obligatia de
intocmire a acestei evalu!ri pa,tiale.
✓ Mai mutt decat atit, dispozifiile art. 23 din Legea nr. 293/2004, in baza
clruia Ordinul nr 1792/C/2013, privind evsluarea profesionsla a
funcfionarilor publici din sistemul administrafiei penitenciare a fost

1 din2

emis, au fost declarate neconstitutionale prin decizia nr.


109/08.03 .2018, emisa de catre Curtea Constitu\ionala.
✓ Oecizia nr. 109/08.03.2018, emisa de catre Curtea Constitutionala, a
fost adusi la cunoftinta conducerii Penltenciarului Poarta-Alba, prin
adresa nr. 7 / 08.03.2018, pe care o anexez fn copie.
✓ Cu toate acestea, pirata a declarat recurs, iar aceasta nu
demonstreaza decat cA, la Penitenciarul Constanta Poarta AlbA,
modificArile legislative au un ecou mai greu.
✓ Neconstitutionalitatea dispozi~ilor art. 23 din Legea nr. 293/2004 este
constatata :;;i de catre practica judiciara. Ata'8Z in acest sens, sentinta
civili nr. 166112018 a Tribunalu1ui Dolj, pe care o anexez in copie.
Solicit instantei respingerea recursului, ca neinterneiat.
In drept, tmi tntemeiez prezenta pe dispozi~ile art. 38 din OMJ nr.
1792/C/31.05.2013, respectiv pe dispozitiile deciziei CCR nr. 199/08.03.2018.
Solicit instantei respingerea recursului, ca neintemeiat, fi , pe cale de
consecintA. sA menfina Hotararea 206512017 28.11 .2017, data de cAtre instant.a de
fond.

Oepun prezenta in dot.Ji exemplare, din care unul pentru comunicare.

Data: 18.07.2018

Oomnului pre~dinte al Curtii de Apel Constanta


Sectia a 11..a civilA, de contencios administrativ ti fiscal.

2din2

Dosar nr. 4711/US/2017


ROMANIA

ClJRT:E;;\ I):E; AP:E;I., C:ONSTANTA


SECTIA A II-A CIVIL.A, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ~I FISCAL

DECIZIA CIVILA NR.1362/CA


$edinfapublica de la 07 Noiembrie 2018
Completul cornpus din:
PRE$EDINTE
Judecator
Judecator
Grefier

P~ rol ju(J.~'}~r~cl r~G\lrs\11\li '}ont~n'}ios cl',iIIlinistr.¼tiv ~i fis'}~l promovclt ~€ r~~\lr~nt


parat PENITENCIARUL CONSTANTA- POARTA ALB.A, cu sediul in localitatea Poarta
Alba, str.Coloniilor nr.2A, judeµil Constanta, impotriva sentintei civile nr.2065/28.11.2017,
pr()ll\llltttt~ ~€ Tri~llnttllll ~oll~tttllttt, ill ~()s~r ~r.47HIH~~0!7, ill ~()Iltfa,~i~torill ~ll i11tima.t
reclamant MILCIU ADRIAN, cu domiciliul
avand ca obiect anulare act administrativ.
Dezbateril~ au avut }oE, in ~~dinta publiE,a din i9.l02018 ~i eons,mnate in in~h,ienm
de ~edinta din acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand
instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 07.11.2018.

CURTEA

Asupra recursului contencios administrativ ~i fiscal de /afa, constata urmiitoarele:


Prin G~r~r€tt Illf~gi~trat~ p~ rolul Tril:,ll11ttllllu,i ~()n~tttnt~ la data ~~ 11 ,07. .~0 17 sub
- - - - - . nr.
- - - -

indicat in antet, reclamantul MILCIU ADRIAN, in contradictoriu cu PENITENCIARUL


POARTA ALBA, a solicitat anularea procesului verbal al comisiei de solutionare a
contestatiei la evalttllf~a profesiona.lii din ()6,03.2017 ~i a. eva.luiirii prof~sim1a.le.
Prin sentinta civila nr.2065 din 28.11.2017 Tribunalul Constanta a admis actiunea
reclamantului MILCIU ADRIAN in contradictoriu cu paratul PENITENCIARU
CONSTANTA POARTA ALBA ~i a dispus anularea procesului verbal nr.
emis de Comisia de solutionari a contestatiei privind evaluarea
profesionala ~i a raportului/fi~ei de evaluare pentru perioada 0l.0l.2016/31.12.2016 intocmita
cu privire la reclamant.
Totodata a dispus obligarea paratului la plata catre reclamant a sumei de 800 lei cu
titlu de cheltuieli de judecata.
impotriva acestei hotararii a formulat recurs paratul PEN1TENCIARUL
CONSTANTA - POARTA ALBA care a criticat-o pentru nelegalitate, fiira indicarea
· temeiului de drept prevazut de art.488 Cod pr.civila.
in sustinerea recursuiui se arata ca in conformitate cu art. 34 ai OMJ nr. i 192/C/2013,
in situatie in care persoana evaluata este nemulµimita de calificativul acordat, are dreptul de a
contesta rezultatul evaluarii performantelor profesionale anuale, mentionand explicit ~i
motivat obiectivele individuale/indicatorii de evaluare ale caror punctaje acordate le considera
necorespunzatoare realitatii". Prin raportare la acest text de lege, comisia de solutionari a
1

contestatiilor nu are ca atributie §i cercetarea unor elemente ce exced acestei sfore de


competenta.
Cu privire la lipsa motivatiei pentru punctajele acordate de evaluator ~i mentinute de
ciitr~ E,OI11isi{! cl~ soh1tioniiri a E,Oilt~st{!tiilor; QMJ l 794/C/4013 lt! t!{'t. 37; {!lin. 4 st{!bil~~t~ E>a
in situatiile prevazute la alin. (3) lit. b) §i c), modificarile punctajelor se motiveaza explicit in
procesul-verbal. Modificarea punctajului se face prin incercuirea marcajului ,,X,, acordat de
~valuator/~ontra.s~mncltclr ~i ma.r~a.r~a. ~\I ;;X;; (I~ ~\lloa.r~ ro~i~ in ~~s\l~ ~or~sp\lnz~toa.r~
indicatorului de evaluare/obiectivului individual in dreptul nivelului considerat corespunzator
persoanei evaluate. In textul de lege nu se face nicio mentiune cu privire la motivarea
p\lnGtajel()r mentin\lt~, 111ai n1ult 4eGc1t a.tc1t ~i in motiva.re~ i11~ta.flt~i 4e fo114 fiin4 inve4~r~~
ideea ca modificarea anumitor punctaje nu reprezinta o deficienta a procedurii de
reexaminare.
Evaluarea profesionala a functionarilor publici cu statut special din cadrul
administratiei penitenciare este guvemata de prevederile OMJ 1792/C/2013, §i nu de cele ale
Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului pe care reclamantul o invoca in sustinerea sa,
in ma.sum in ~art3 l~giuit-0rul a r~glt3mt3ntat prin (iouii a'-tt? normativt? (iistin~tt3 st{!tutul ~t?lor
doua categorii de functionari cu atributii in domeniul sigurantei nationale §i ordinii publice,
apreciaza ca intimatul se supune in totalitate prevederilor OMJ l 792/C/2013.
Conform a.rt,33 a.lin, 1 d.i11 OMJ nr, 179i1c1io 1J, fi~a 4~ ~va.l\lar~ s~ a.4\1~~ la.
cuno§tinta evaluatului dupa contrasemnara, de regula de catre evaluator.
Potrivit art.30 alin.1 din OMJ nr 1792/C/2013, prin evaluarea anuala, paqiala sau
intermediara
--
- - - - - - - ---
evaluatgrul
--· - - -- -- - . - - va
- - -- - - -
urmari:
. - - - --· - - ---

a) transmiterea catre evaluat a unui feedback atat pozitiv, cat §i negativ acolo unde
este cazul;
b) ascultwect punE,telor cie v~d~r~ al~ evc1luc1t1.1lui;
c) motivarea evaluatului; .
d) aprecierea corecta §i realista a performantelor.
Astftd; obi~~tivita.\t3a. ~va.h!a.tornh.1i n\l poa.tt3 fi t1pr~~ia.ti! (!~ ~i\tr~ p~rso~a. ~vt1l\lt1tllhti
prin prisma punctajului acordat de comisia de solutionari a contestatiilor. Avand in vedere ca
diferenta de punctaj nu este esentiala, in sensul ca nu produce modificari asupra calificativului
a.~()r~a.~1 apr~~ia.~~ ~~ '!Vcll\lcl~Ot¥1 n\l cl cl~tiona.t G\l int~nti~ 4~ a. a.9\1~~ vr~\ln pr~\l~i~i\l 4~ ori~e
fel reclamantului.
Prin anularea procesului verbal nr.C2 27686/PPACT706.03.2017 emis de Comisia de
S()h1tionari &co11testatiei privincl ev&luITT"~a profesi()nala §i a raportului/fi§~i cle ~valuITT"~ pentru
perioada 0l.0l.2016/31.12.2016 intocmita cu privire la acesta, intimatul Milciu Adrian ar
ramane fara un calificativ aferent anului 2016.
Acest fapt; ar putea duE>e la iniposibilitatea t1plicarii preveclerilor art. 26 alin. 5 din
Legea nr.293/2004 republicata, privind Statutul functionarilor publici cu statut special din
Administratia Nationala a Penitenciarelor, care mentioneaza ca functionarii publici cu statut
sp~~icll s~ a.va.ns~a.z~ i11 gra.4\ll prof~siona.l llrmitor 4a.~i a.1.1 iinpli11it sta.gilll tninitn in grnglll
profesional detinut ~i daca au fost apreciati in ultimii 2 ani ai stagiului minim in grad cu eel
putin catificativul "bun".
R~p()rtclt lcl ol}lig~re~ P~ni~~11~i~lt1i <;;:on~t~nt~ P'i)~rt~ AlllJ 1~ pl~t~ ~w1u~i tie ~()()
lei cu titlu de cheltuieli de judecata, invedereaza:
Conform art.452 Cod procedura civila, partea care pretinde cheltuieli de judecata
treb11ie sa. fa(;ij in 9onclitiile legii clova<i& exist~nt~i §i intin<ierii lor, eel mai tarziu la cl&ta
inchiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei.
Solicita admiterea recursului, casarea sentintei recurate §i pe fond respingerea
a"1tiµnii reclamantului eu eonseeintll rnentin~rii proe~s11lui verbt1l nr.C2
27686/PPACT/06.03.2017 emis de Comisia de solutionari a contestatiei privind evaluarea
profesionala §i fi~a de evaluare pentru perioada 0 1.01.2016 - 31.12.2016 a intimatului Milciu

2

Adrian; ca temeinice §i l~gal intopmit~; ~i totodata.; solicitii anular~a ollligarii recur~ntului


parat la plata sumei de 800 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, aferentii fondului.
Prin intimpinare intimatul reclamant MILCIU ADRIAN solicitii respingerea
r~~µrsµlµi ~H! 11~int~mwic!t ~µ ~ons~'}in.lc! m~ntin~rii lwt~r~ii instMt~i cl~ f<md '}c! t~m~i11i~~ ~i
legala.
Curtea, examinand legalitatea sentintei recurate in limita motivelor de recurs
formul~t~; '}0ni;~~ '}~ r~'}~rsl!l ~si~ 11~f<m4c!t p~lltr\l \!flll~to~~l~ '}Onsi4~r~nt~;
Motivele de recurs, astfel cum au fosst dezvoltate de catre recurentii, se circumscriu
motivului de nelegalitate previizut de art.488 alin. l pct. 8 Cod procedura civila - Casarea
~rior hotiir~ri Sf! polJf'! f'!r'! ri~nilli P'!"fn:i ~rmiiloflrf!l'! 111otiv(! <!:'! ri(!l(!gfllilllf(!: f411<J hotiir4ref1
a Jost data cu inciilcarea sau aplicarea gre$itii a normelor de drept material.
Normele de drept material apreciate a fi fost aplicate gre§it de catre instanta de fond
sunt cele prevazute de Ordinµl mi11istrului justitiE,i nr.1792/C/2013 pentrq aprobar~a
Criteriilor privind evaluarea performantelor activitiitii profesionale a functionarilor publici cu
statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare §i art.26 alin.5 din Legea
rmi93/~004 r~pl!bli'}l,lt~; privincl Slc!tlltµl fun'Jti911~ilor pµb li'}i '}ll stl,ltllt 1,p~il,ll clin
Administratia Nationala a Penitenciarelor.
Se constata ca imprejurarea ca reclamantul se supune prevederilor OMJ nr.
1792/C/2013 a fost constatata de catre instanta ae fond care a aratat in cupdnsul
considerentelor urmatoarele: ,,in ce prive~te efectele deciziei nr.637/2015 a Curtii
Constttutionaie, care, in anaHza exce t1d de neconstttutionaHtate tilvocatii cu prtvtre ia
dispozitiile 26 alin.3 din Legea nr.360/2002 privind statutul politistului prin raportare la
prevederile art.73 alin. 3 lit. j ~i p din Constitutie, a statuat ca evaluarea politistului (functionar
public) nu se poate reglementa decat prin lege organica avand in vedere ca prin acordarea
unor caiificat1ve infedoare se poate afecta raportui de servidu ex1stfutd ~i posibiiitatea
incetarii acestuia, instanta va retine ca, de~i in pr1cina de fata exista, eel putin in aparenta,
identitate de ratiune, OMJ 1792/2013 nu se poate inlatura de la aplicare intrucat produce
efectele specifice unui act administrativ cu caracter normativ. Prin urmare, daca acesta nu a
fost suspendat, anulat sau, eel putin, daca norma juridica cu rang superior in temeiul careia s-
a adoptat nu a fost abrogata sau declarata neconstitutionala, ordinul respectiv se aplica, iar
evaluarea realizata in conformitate cu acesta nu se poate declara nula pentiu acest moiiv.".
Instanta de fond a admisa actiunea reclamantului §i a anulat procesul-verbal nr.
_ emis de Comisia de solutionare a contestatiei privind evaluarea
profesionala §i raportul/fi§a de evaluare pentru perioada 0l.0l.2016/31.12.2016 intocmita cu
privire la reclamant, retinand nu ca reclamantului i-ar fi aplicabila Legea nr. 360/2002 ci ca
reclamantul a rost evaluat fara ca in preala il sa fi sustinut ~i etapa interviului, cu privire la
care s-a constatat, chiar prin trimitere la prevederile OMJ 1792/2013, ca nu reprezintii o
sim la formalitate f'ara nici un efect otential asupra evaluarii, ~i ca neindeplinirea acestei
e~e atrage o vatamare refila ~i care nu se oate inlatura in nici un alt mo ecat anu area
proceclurii de evaluare.
Cu privire la aceste considerente decisive ale instantei de recurs recurentul nu dezvolta
nici o critica astfel ca toate celelalte sustineri cu privire la incidenta art.30, 31, 34 din OMJ
i 792/2013 §I Hpsa 1ntent1e1 evaiuatoruiui de a prejudida reciamantui sunt nereievante in
contextul in care nu este criticat modul oe aplicare de catre instanta de fond a art.26 ~i 28 in
ordin din care a aeclus obligativitatea interviului, §i nici nu se sustine de catre recurent
parcurgerea acestei eta e a evaluarii.
Argumentul ca prin anularea raportului/fi ei de eva uare pentru perioada
Ol.01.2016/31.12.2016 iill:ocmifa cu privire la acesta, intimafiil Milciu Adrian ar ramane fara
un calificativ aferent anului 2016 ceea ce ar putea duce la imposibilitatea aplicarii
prevederilor art.26 alin.5 din Legea nr.293/2004, nu poate fi rimit ca unul cle natura sa
invalideze sentinta recuratA §i, implicit, sa valideze o procedura de evaluara constatatii a se fi
des~urat in conditii de nelegalitate.
3

'Anularea raportului/fi~ei de evaluare Qen Qerioada 0l.0l.2016/3 1. 122 016 nu J:!Oate


conduce la situatia ramanerii intimatului Milciu Adrian fara un calificativ aferent anului 2016,
fiind in sarcina recurentului la a relua Qrocedura de reevaluare cu respectarea dispozitiilor
legale.
in ceea ce prive~te obligarea la plata cheltuielilor de judecata, se constata ca
reclamantul a facut dovada efectuarii acestora prin chitanta de plata depusa la dosarul cauzei-
fila 49.
Pentru considerentele expuse, constatandu-se ca hotararea recurata este pronuntata cu
respectarea normelor de drept material, urmeaza a respinge recursul formulat ca nefondat.

PENTRlJ
-- A - - -
ACESTE
- - - --- - - -
MOTIVE,
- - - - - - - ---

IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Resginge recursul contencios administrativ ~i fiscal romovat oe recurent parat


PENITENCIARUL CONSTANTA- POARTA ALBA., cu sediul in localitatea Poarta Alba,
str.Coloniilor nr.2A, judeµ.:il Constanta, impotriva sentintei civile nr.2065/28.11.2017,
pronuntata de Tribunalul Constanta, in dosar nr.4711/118/2017, in contradictoriu cu intimat
reclamant MILCIU ADRIAN, cu domiciliul • • · · · · ·
avand ca obiect anulare act administrativ, ca nefondat.
Definitiva.
Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia paqilor prin intermediul grefei instantei
azi, 07 noiembrie 2018.

Judeciitor, Judecitor,

4 ex./04.12.2018

- 09 Noiembrie 2018