Sunteți pe pagina 1din 16

PARTEA I

Anul 189 (XXXIII) — Nr. 702 LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI ȘI ALTE ACTE Joi, 15 iulie 2021

SUMAR

Nr. Pagina Nr. Pagina

HOTĂRÂRI ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE 760. — Hotărâre privind modificarea Hotărârii Guvernului
9. — Hotărâre privind modificarea și completarea nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor
Regulamentului de organizare și funcționare a Curții de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu
Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții impact major în economie .......................................... 9–10
Constituționale nr. 6/2012 .......................................... 2–3 761. — Hotărâre privind alocarea din Fondul de intervenție
la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI anul 2021, a unei sume necesare pentru finalizarea
757. — Hotărâre privind decertificarea definitivă a lucrărilor de refacere și punere în siguranță a
cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și infrastructurii afectate ca urmare a calamităților
aplicația de plată a soldului final aferente Programului naturale produse de inundațiile din luna iunie 2020 în
operațional sectorial „Transport” 2007—2013 ............ 4 județul Hunedoara ...................................................... 10
758. — Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020 privind ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a 955. — Ordin al ministrului transporturilor și infrastructurii
standardelor de cost și a listei spațiilor destinate pentru privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului
asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea
de către autoritățile administrației publice centrale și cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară .... 11–12
locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc 1.036. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de
epidemiologic și biologic, conform prevederilor Legii Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului
nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a
sănătății publice în situații de risc epidemiologic și contravențiilor” utilizat în activitatea de verificare a
biologic ...................................................................... 5–9 situației fiscale personale .......................................... 13–16
2 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021

HOTĂRÂRI ALE CURȚII CONSTITUȚIONALE


CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare
a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012
În temeiul dispozițiilor art. 6, ale art. 9 alin. (1) și ale art. 50 și 51 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea
Curții Constituționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 4 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Regulamentul
de organizare și funcționare a Curții Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții Constituționale nr. 6/2012,

Plenul Curții Constituționale adoptă prezenta hotărâre.


Art. I. — Regulamentul de organizare și funcționare a Curții 11. La articolul 30, litera f) se abrogă.
Constituționale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curții 12. La articolul 31, litera c) se abrogă.
Constituționale nr. 6/2012, publicată în Monitorul Oficial al 13. La articolul 38 punctul C, litera c) se modifică și va
României, Partea I, nr. 198 din 27 martie 2012, se modifică și se avea următorul cuprins:
completează după cum urmează: „c) administrează dosarele electronice ale Curții
1. La articolul 12, litera d) se modifică și va avea Constituționale, pe baza informațiilor preluate de la
următorul cuprins: Compartimentul grefă, registratură și arhivă;”.
„d) dispun măsurile necesare refacerii procedurii de citare în 14. La articolul 38 punctul C, după litera c) se introduce
urma verificărilor realizate de grefier, în dosarele în care au fost o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
desemnați;”. „c1) administrează registrul electronic jurisdicțional;”.
2. La articolul 27 alineatul (2), litera b) se modifică și va 15. La articolul 42 alineatul (1), după litera c) se introduce
avea următorul cuprins: o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:
„b) asigură organizarea și desfășurarea ședințelor de „c1) registrul electronic jurisdicțional;”.
judecată, luând măsuri pentru înregistrarea și constituirea 16. La articolul 43 alineatul (1), litera b) se modifică și va
corespunzătoare a dosarelor aflate pe rolul Curții avea următorul cuprins:
Constituționale, pentru întocmirea și transmiterea citațiilor, „b) registrul general de dosare, în care se trec de către
precum și pentru înștiințarea părților și a Ministerului Public;”. grefierii registratori, în ordinea intrării, toate actele de sesizare a
3. La articolul 27 alineatul (2), după litera d) se introduce Curții Constituționale, precum și toată corespondența în legătură
o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins: cu acestea; numărul de înregistrare din acest registru reprezintă
„d1) asigură afișarea pe pagina de internet a Curții numărul de dosar, la care se adaugă litera corespunzătoare
Constituționale a termenelor de judecată stabilite în dosarele încadrării sesizării în categoria de atribuții prevăzută la art. 146
Curții Constituționale;”. din Constituția României, republicată; în dreptul fiecărui dosar
4. La articolul 28, litera a) se modifică și va avea astfel înregistrat se vor trece, după caz: instanța și numărul
următorul cuprins: dosarului de la instanță, autorul sesizării, obiectul, judecătorul-
„a) întocmesc fișele privind procedura de înștiințare și raportor și magistratul-asistent desemnați în cauză, data
citațiile;”. solicitării și transmiterii punctelor de vedere sau a altor înscrisuri,
5. La articolul 28, după litera a) se introduce o nouă data emiterii fișei privind procedura de înștiințare, data depunerii
literă, litera a1), cu următorul cuprins: raportului, termenele de judecată, soluția pronunțată, data
„a1) cu cel puțin 5 zile înaintea ședinței publice de judecată, restituirii dosarului la instanță sau a comunicării actului, părțile
verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare și afișarea pe care solicită studierea dosarului;”.
pagina de internet a Curții Constituționale a termenelor de 17. La articolul 43 alineatul (1), după litera b) se
judecată stabilite în dosarele Curții Constituționale și comunică introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:
rezultatul verificării magistratului-asistent desemnat în cauză;”. „b1) registrul electronic jurisdicțional, în care se trece de către
6. La articolul 28, după litera c) se introduce o nouă grefierii registratori, în ordinea intrării, toată corespondența
literă, litera c1), cu următorul cuprins: electronică în legătură cu dosarele Curții Constituționale;”.
„c1) asigură accesul părților la dosarele electronice ale Curții 18. La articolul 46, după alineatul (5) se introduce un nou
Constituționale;”. alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
7. La articolul 28, după litera d) se introduce o nouă „(6) După formarea dosarului electronic al Curții
literă, litera d1), cu următorul cuprins: Constituționale, acesta poate fi accesat de părți pe toată durata
„d1) scanează și încarcă în dosarele electronice toate procedurii de soluționare a cauzei.”
materialele atașate în dosarele Curții Constituționale;”. 19. La articolul 49, alineatele (1)—(3) se modifică și vor
8. La articolul 29, literele a) și b) se abrogă. avea următorul cuprins:
9. La articolul 30, litera b) se modifică și va avea „Art. 49. — (1) Sub îndrumarea magistratului-asistent,
următorul cuprins: grefierul întocmește fișa privind procedura de înștiințare a
„b) completează zilnic datele în registrele Curții părților și a Ministerului Public.
Constituționale prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a), b) și b1);”. (2) Întocmirea fișei privind procedura de înștiințare, emiterea
10. La articolul 30, după litera c) se introduce o nouă citațiilor și înștiințarea părților se fac imediat după fixarea
literă, litera c1), cu următorul cuprins: termenului de judecată, pentru cauzele de natură urgentă, sau
„c1) generează dosarele electronice și încarcă actele de cel mai târziu a doua zi lucrătoare, în celelalte cauze.
sesizare a Curții Constituționale în acestea;”. Grefierii care îndeplinesc aceste proceduri vor face mențiune,
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021 3

pe fișa privind procedura de înștiințare, despre data realizării pagina de internet a Curții Constituționale a termenelor de
acestora. judecată stabilite în dosarele Curții Constituționale.”
(3) În cauzele privind soluționarea excepției de 23. La articolul 49, alineatul (6) se modifică și va avea
neconstituționalitate, înștiințarea autorilor excepției de următorul cuprins:
neconstituționalitate se face prin citare. Comunicarea citației se „(6) În cauzele care, potrivit legii, se soluționează cu
realizează prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, participarea procurorului, Ministerul Public va fi înștiințat cu
precum și prin alte modalități operative, respectiv telefonic, privire la termenele de judecată stabilite și i se va asigura
telegrafic, prin fax, poștă electronică sau prin orice alt mijloc de accesul la dosarele electronice ale Curții Constituționale.”
comunicare ce asigură, după caz, înștiințarea pentru 24. La articolul 50, alineatul (1) se modifică și va avea
prezentarea la termen, precum și confirmarea primirii acesteia, următorul cuprins:
dacă autorii excepției de neconstituționalitate au indicat instanței „Art. 50. — (1) Dovezile de comunicare a procedurii de citare
datele corespunzătoare în acest scop. Comunicarea citației va se primesc direct la Compartimentul grefă, registratură și arhivă,
fi însoțită de semnătura electronică extinsă a instanței care va sub semnătură, după care se atașează la dosar.”
înlocui ștampila instanței și semnătura grefierului de ședință din 25. La articolul 50, alineatul (2) se abrogă.
mențiunile obligatorii ale citației. Dacă încunoștințarea s-a făcut 26. La articolul 50, alineatul (6) se modifică și va avea
telefonic, grefierul va întocmi un referat în care va arăta următorul cuprins:
modalitatea de încunoștințare și obiectul acesteia.”
„(6) Verificările menționate la alin. (4), precum și verificările
20. La articolul 49, după alineatul (3) se introduc două
privind procedura de înștiințare se fac și înaintea începerii
noi alineate, alineatele (31) și (32), cu următorul cuprins:
dezbaterilor.”
„(31) Dispozițiile art. 154 alin. (4) și (61), precum și cele ale
27. La articolul 53, alineatul (2) se modifică și va avea
art. 165 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare următorul cuprins:
(Codul de procedură civilă), se aplică în mod corespunzător. „(2) În fiecare cauză, magistratul-asistent face apelul părților,
(32) În cazuri speciale, președintele Curții Constituționale după care referă asupra modului în care s-au îndeplinit
poate dispune ca autorii excepției de neconstituționalitate să fie procedura de înștiințare și măsurile dispuse de Curtea
înștiințați potrivit dispozițiilor art. 168 din Codul de procedură Constituțională, precum și asupra obiectului cauzei și stadiului
civilă.” în care se află judecata acesteia.”
21. La articolul 49, alineatul (5) se modifică și va avea 28. La articolul 54, alineatul (2) se modifică și va avea
următorul cuprins: următorul cuprins:
„(5) În cazul autorilor excepției de neconstituționalitate care „(2) După redactarea încheierii, magistratul-asistent predă
au domiciliul sau sediul în străinătate, citarea se face în limba dosarul grefierului în vederea citării sau înștiințării părților, după
română.” caz, și va asigura îndeplinirea celorlalte măsuri dispuse de
22. La articolul 49, după alineatul (5) se introduce un nou Curtea Constituțională.”
alineat, alineatul (51), cu următorul cuprins: Art. II. — Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al
„(51) În cauzele privind soluționarea excepției de României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 septembrie
neconstituționalitate, înștiințarea părților, altele decât autorii 2021, cu excepția prevederilor de la art. I pct. 9, pct. 12—14 și
excepției de neconstituționalitate, se face prin afișarea pe 16 care intră în vigoare de la data publicării hotărârii.

Această hotărâre a fost adoptată de Plenul Curții Constituționale, cu majoritate de voturi, în ședința din data de 23 iunie 2021.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE


prof. univ. dr. VALER DORNEANU
Contrasemnează:
Prim-magistrat-asistent,
Marieta Safta
Secretar general,
Cezar-Rareș Anghel

București, 23 iunie 2021.


Nr. 9.
4 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI


GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația
de plată a soldului final aferente Programului operațional sectorial „Transport” 2007—2013
Având în vedere prevederile art. 89 și 99 din Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire
a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune
și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999,
având în vedere scrisoarea Comisiei Europene — DG REGIO nr. 1.270.641 din 15 februarie 2021 referitoare la neacceptarea
raportului final privind implementarea Programului operațional sectorial „Transport” 2007—2013,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 571 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor
publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările
ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. — Se aprobă decertificarea definitivă a sumei de confirmate de către Autoritatea de management, la momentul
252.715,61 euro aferentă proiectului cu codul SMIS 54513 — transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a
„Dezvoltarea și modernizarea Aeroportului Internațional Iași — soldului final.
Extras din SF, în vederea executării parțiale a obiectivului Art. 2. — Se autorizează Autoritatea de certificare și plată din
Modernizare Modul I — etapa intermediară — Pista 2.400 m — cadrul Ministerului Finanțelor să efectueze decertificarea
extindere suplimentară platformă parcare aeronave și terminal definitivă prin reducerea din sumele incluse în declarația finală
pasageri”, finanțat în cadrul axei prioritare 2 „Modernizarea și de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final pentru POST,
dezvoltarea infrastructurii naționale de transport în afara axelor transmisă Comisiei Europene la data de 30 martie 2017, a
prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem național de sumei de 252.715,61 euro aferentă proiectului prevăzut la art. 1.
transport durabil”, din cadrul Programului operațional sectorial Art. 3. — În termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a
„Transport” 2007—2013, denumit în continuare POST, prezentei hotărâri, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
reprezentând cheltuieli pentru care au fost formulate informează serviciile Comisiei Europene despre acceptarea de
constatări/recomandări cu impact financiar în rapoarte finale ale către autoritățile române a aplicării decertificării definitive, din
Autorității de audit, care nu au fost acceptate/nu au fost cheltuielile declarate la nivelul POST, a sumei prevăzute la art. 1.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ilie-Dan Barna
Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
Cristian Ghinea
Ministrul finanțelor, interimar,
Florin-Vasile Cîțu

București, 14 iulie 2021.


Nr. 757.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021 5

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020 privind aprobarea normelor
metodologice pentru stabilirea condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a standardelor de cost
și a listei spațiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție de către
autoritățile administrației publice centrale și locale, necesare pentru aplicarea unor măsuri
în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, conform prevederilor
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații
de risc epidemiologic și biologic
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului situații de risc epidemiologic și biologic, conform prevederilor
nr. 1.103/2020 privind aprobarea normelor metodologice pentru Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul
stabilirea condițiilor minime ale spațiilor de cazare, a sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,
standardelor de cost și a listei spațiilor destinate pentru
asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție de către publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.259 din
autoritățile administrației publice centrale și locale, necesare 18 decembrie 2020, se modifică și se înlocuiește cu anexa la
pentru aplicarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
Ilie-Dan Barna
Viceprim-ministru,
Kelemen Hunor
Ministrul sănătății,
Ioana Mihăilă
p. Ministrul tineretului și sportului,
Kacsó-Doboly Izabella-Mária,
secretar de stat
București, 14 iulie 2021.
Nr. 758.

ANEXĂ
(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.103/2020)

L I S TA
spațiilor destinate pentru asigurarea carantinei persoanelor, puse la dispoziție
de către autoritățile administrației publice centrale și locale

Nr.
Județul Denumirea Centru carantină
crt.

1 AB ALBA S.C. SATEX — S.R.L. — HOTEL TARA ALBA IULIA


S.C. TRAIN HOTEL — S.R.L. — HOTEL EDEN ALBA IULIA
CENTRUL GAUDEAMUS ALBA IULIA
S.C. DODO KITI — S.R.L. — PENSIUNEA M.A. ALBA IULIA
S.C. EKIER — S.R.L. — HOTEL FAN SEBEȘ
2 AR ARAD FUNDAȚIA UNIVERSITARĂ „VASILE GOLDIȘ” — COMPLEX HOTELIER NĂDAB
S.C. DOR-TIN AGRO — S.R.L.
S.C. ARBOR EVEREST — S.R.L. — PENSIUNE
OLYMPIA NĂDAB — S.R.L. — MOTEL OLYMPIA
HOTEL JACKSON — S.R.L. — COMPLEX JACKSON
S.C. MARIA RUSTIC — S.R.L. — COMPLEX TURISTIC
6 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021

Nr.
Județul Denumirea Centru carantină
crt.

3 AG ARGEȘ PENSIUNEA DOMNEASCĂ


HOTEL AMD
PENSIUNEA CASA IEPURAȘILOR
PENSIUNEA DIANA
PENSIUNEA POPAS FLORICA
4 BC BACĂU S.C. MOTEL TRAVEL EUROPA — S.R.L. — ITEȘTI
II TIMOFTE ALEXANDRU — RACOVA
S.C. UM SOFT — S.R.L. ONEȘTI
S.C. MIATUR — S.R.L. HEMEIUȘ
S.C. COMANDI — S.R.L. MOINEȘTI
S.C. PARCUL CU PINI — S.R.L. MOINEȘTI
S.C. BREBOCOM — S.R.L. MOINEȘTI
S.C. COMPLEX PARC CU PINI — S.R.L. MOINEȘTI
S.C. DECAROX — S.R.L. MOINEȘTI
S.C. FERMA VECHE — S.R.L. — ȘTEFAN CEL MARE
5 BH BIHOR TABĂRA IRENE ROWEN — PĂDUREA NEAGRĂ
S.C. MAGNIFIC HOTEL — S.R.L. — HOTEL MAGNIFIC — COMUNA BORȘ
S.C. EXPRES HOTEL — S.R.L. — HOTEL IRIS
HOTEL MAGNIFIC 2 — Motel SMO — Restaurant
6 BN BISTRIȚA-NĂSĂUD HOTEL DIANA
7 BT BOTOȘANI HOTEL PREMIER
HOTEL BELVEDERE
PENSIUNEA BIANCA
8 BV BRAȘOV INTERNATUL COLEGIULUI „AUREL VIJOLI” — MUNICIPIUL FĂGĂRAȘ
9 BR BRĂILA HOTEL ALBINA, COMUNA TICHILEȘTI
10 BZ BUZĂU S.C. COMAD — S.R.L. — CĂMIN MUNCITORESC MARIA
11 CS CARAȘ-SEVERIN LICEUL TEHNOLOGIC „MIHAI NOVAC”
12 CL CĂLĂRAȘI S.C. CONPET — S.A. — STAȚIA BĂRĂGANU
S.C. ALBATROS — S.R.L. (HOTEL ALBATROS)
S.C. BORCEA — S.A. (HOTEL CĂLĂRAȘI)
S.C. CRISTO SPORT
S.C. IRIS TRAFIC — S.R.L.
S.C. RADIN IMPEX COM — S.R.L.
13 CJ CLUJ COMPLEX CAZARE CORP A
MOTEL MONTANA HUEDIN
14 CT CONSTANȚA HOTEL FLORA — MAMAIA
HOTEL DUNĂREA — EFORIE
HOTEL MAJESTIC — JUPITER
SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL
15 CV COVASNA PENSIUNEA PARK
HOTEL CONSIC
HANUL „NUFĂRUL” RECI
SPORT HOSTEL
PENSIUNEA DERZS
REFUGIU MONTAN
CĂMIN CULTURAL BRĂDET
CABANA BOTA
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021 7

Nr.
Județul Denumirea Centru carantină
crt.

16 DB DÂMBOVIȚA PENSIUNEA INSIEME POTLOGI/PITARU


PENSIUNEA RUBIN ANINOASA
PENSIUNEA LOTEIA ANINOASA
17 DJ DOLJ S.C. PEDALA INPEX — S.R.L. — HOTEL M.B.I. TRAVEL
PENSIUNI FLORMANG I ȘI II
S.C. ANDRAMIN TOUR — S.R.L. — HOTEL CASA CU TEI
S.C. ARTICUS COMPLEX — S.R.L. — HOTEL ARTICUS
S.C. FLORMANG COM — S.R.L. — HOTEL FLORMANG
S.C. RO ANCA — S.R.L. — HOTEL ANDRE’S
S.C. PARC STRAND IMPEX — S.R.L. — HOTEL PLAZA
18 GL GALAȚI COMPLEX SPORTIV ARENA DE BOX „VASILE LEHADUS” — FUNDAȚIA SPORTUL
GĂLĂȚEAN
SPAȚII CAZARE — OBOR TECUCI — PRIMĂRIA TECUCI
PATINOARUL ARTIFICIAL „DUNĂREA” — FUNDAȚIA SPORTUL GĂLĂȚEAN
BAZĂ SPORTIVĂ SIDERURGISTUL GALAȚI — FUNDAȚIA SPORTUL
GĂLĂȚEAN
BLOC M. 11 — CARTIERUL MICRO 17 — PRIMĂRIA GALAȚI
19 GR GIURGIU S.C. ANDALEX IMPEX — S.R.L. — CASA BOBE — BOLINTIN-VALE
MOTEL PRIETENIA — S.C. NEW SAL — S.R.L. — GIURGIU
20 GJ GORJ CASA ONIX TÂRGU JIU
PENSIUNEA JIUL (CASA GORJENEASCĂ), TÂRGU JIU
PENSIUNE IRINA I ȘI II — COMPLEX JALEȘUL, ARCANI
COMPLEX TURISTIC PENSIUNEA NATURA ȘI PENSIUNEA NATURA GREEN
MUȘETEȘTI
PENSIUNEA SUPERPANORAMIC
CABANA TERRA
CASA DE VACANȚĂ MARJACU
HOTEL NT RÂNCA
PENSIUNEA CARMEN
CABANA „CASA DOI FRAȚI”
CASA DE VACANȚĂ „ANA ȘI ALEX”
CASA DE VACANȚĂ FLORILE ALBE
CASA DE VACANȚĂ OXIGEN
CABANA MONEMCOM
PENSIUNEA VEVERIȚA
PENSIUNEA VILA RÂNCA
PENSIUNEA „CASA ALEX” TÂRGU JIU
21 HR HARGHITA ASOCIAȚIA COMPOSESORALĂ CICEU
22 HD HUNEDOARA S.C. PARÂNGUL — S.A. — HOTEL PETROȘANI
23 IL IALOMIȚA S.C. AMARA TURISM — S.R.L. — HOTEL ECLIPSA — LOCALITATEA AMARA
24 IF ILFOV HOTEL SIA RESIDENCE OTOPENI
HOTEL OTOPENI
PENSIUNEA OTOPENI
25 MM MARAMUREȘ BLOC LOCUINȚE SOCIALE, BAIA MARE
LICEUL TEHNOLOGIC FORESTIER — CAMPUS ȘCOLAR SIGHETU
MARMAȚIEI
CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL DE ZI PENTRU VÂRSTNICI — BORȘA
8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021

Nr.
Județul Denumirea Centru carantină
crt.

CENTRUL DE CARANTINĂ — PRIMĂRIA DROBETA-TURNU SEVERIN PRIN


COMPARTIMENTUL DE PROTECȚIE CIVILĂ, VOLUNTARIAT PENTRU SITUAȚII
26 MH MEHEDINȚI DE URGENȚĂ
HOTEL SEVERIN
27 MS MUREȘ HOTEL VECTOR, COMUNA ACĂȚARI
INTERNATUL COLEGIULUI TEHNIC „MIRON COSTIN”
28 NT NEAMȚ
LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN CUZA” (CORP HOTELIER)
HOTEL CORABIA
COMPLEX TURISTIC RUSCIORI
HOSTEL HEAVEN CARACAL
29 OT OLT HOTEL PARADIS
PENSIUNEA DONALD
HOTEL ARTICUS SLATINA
PENSIUNEA ARTICUS JITARU
HOTEL CLASS — PLOIEȘTI
HOTEL COLINA GRANDE — VALEA CĂLUGĂREASCĂ
HOTEL GP — BĂRCĂNEȘTI
30 PH PRAHOVA
HOTEL SYM — BĂRCĂNEȘTI
MOTEL PEARL FARM REAL ESTATE — BLEJOI
HOTEL PERLA — PĂULEȘTI
S.C. PROSONIC PROD COM — S.R.L. — HOTEL POPAS — COMUNA ROMÂNAȘI
S.C. SMARALD INVEST — S.R.L. — HOTEL SEVERUS — ZALĂU
STAR-SERVICE — S.R.L. ZALĂU — PENSIUNEA RAMONA — ZALĂU
31 SJ SĂLAJ DAS TRANSILVANIA — S.R.L. — HOTEL TRANSILVANIA — ZALĂU
S.C. PENSIUNEA ZAGOR — S.R.L. — PENSIUNEA ZAGOR — ZALĂU
TRIFAN PROD COM — S.R.L. — PENSIUNEA TRIFAN — ȘIMLEU SILVANIEI
S.C. RANDRA TURISM — S.R.L. — ȘIMLEU SILVANIEI
R.A.A.P.P.S. HOTEL CINDREL PĂLTINIȘ
HOTEL RAMADA — SIBIU
HOTEL APOLLO HERMANNSTADT — SIBIU
32 SB SIBIU HOTEL RIN — SIBIU
CASA KIEV — SIBIU
PENSIUNEA FLAMINGO — SIBIU
COMPLEX TURISTIC ALPINA CASI&SPA PĂLTINIȘ
33 SV SUCEAVA SATUL DE VACANȚĂ „COMOARA BUCOVINEI” — S.C. PROLISOK — S.R.L.
PENSIUNEA CASA PAULINA — CENAD
PENSIUNEA PARADISE — BUZIAȘ
HOTEL MAGDA — FÂRDEA
PENSIUNEA RANCH ROBERT — DUDEȘTII NOI
COMUNA GHIRODA (10 CONTAINERE)
34 TM TIMIȘ
COMUNA OTELEC — STRADA MARE
COMUNA OTELEC — STRADA MICĂ
HOTEL VANDIA — TIMIȘOARA
PENSIUNEA DOLCE DOLCI SORRISI — TIMIȘOARA
BEST INSTAL — TIMIȘOARA
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021 9

Nr.
Județul Denumirea Centru carantină
crt.

PENSIUNEA RED ROSE — TIMIȘOARA


HOTEL ROYAL PLAZZA — TIMIȘOARA
HOTEL RAMINA — TIMIȘOARA
PENSIUNEA ELISEI CASA TIMIȘOREANĂ — TIMIȘOARA
PENSIUNEA VLAD — TIMIȘOARA (1 DECEMBRIE)
PENSIUNEA VLAD — TIMIȘOARA (L. REBREANU)
HOTEL AURELIA MARELE VOLAN — TIMIȘOARA
LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” — TIMIȘOARA
CENTRUL PENTRU SPRIJINIREA INTEGRĂRII FAMILIALE ȘI PROFESIONALE
A TINERILOR TIMIȘOARA
35 TL TULCEA S.C. KLINGON DINAMIC — S.R.L. TULCEA
S.C. NEDEIA — S.R.L. — BÂRLAD
S.C. EUROLUX — S.R.L. — VASLUI
S.C. ROXCOFY — S.R.L. (DOUĂ SPAȚII) — VASLUI
S.C. TOM EST CONSTRUCT — S.R.L. — VASLUI
36 VS VASLUI
PFA TOMA M. CORNELIEA — CREȚEȘTI
S.C. ALEGIANA — S.R.L. — BANCA
S.C. SEBA CONSULTING — S.R.L. — VASLUI
S.C. PROMOTORIS — S.R.L. — ZORLENI
PENSIUNEA BULEVARD RÂMNICU VÂLCEA
S.C. REEA BEST FOOD — S.R.L. RÂMNICU VÂLCEA
S.C. METENE — S.R.L. — CASA ANA DRĂGĂȘANI
S.C. CALICIU COMPANY — S.R.L. HOREZU (HOTEL ALEX, PENSIUNEA TACO)
37 VL VÂLCEA
S.C. STELDAN — S.R.L. HOREZU
S.C. E EVENS — S.R.L. BREZOI
PENSIUNEA HANS GOLEȘTI
SERVIMPEX CIA — S.R.L. GOLEȘTI — CASA OLTENEASCĂ
INTERNAT LICEUL ECONOMIC FOCȘANI
38 VN VRANCEA
CABANA SOVEJANA, ORAȘ PANCIU
BUCUREȘTI, SECTOR 4, STR. TÂRGU FRUMOS NR. 24, ADĂPOSTUL DE
39 BUCUREȘTI BUCUREȘTI
NOAPTE PENTRU PERSOANE ADULTE

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor
de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. I. — Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea 3. La anexa nr. 2 articolul 1, literele o) și p) vor avea
unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea următorul cuprins:
investițiilor cu impact major în economie, publicată în Monitorul „o) investiție inițială — investiția în active corporale și
Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 30 septembrie 2014, necorporale, legate de demararea unei unități noi, extinderea
cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum capacității unei unități existente, diversificarea producției unei
urmează: unități prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
1. La articolul 4 alineatul (2), partea introductivă va avea sau o schimbare fundamentală a procesului general de
următorul cuprins: producție al unei unități existente, aflate în același perimetru, cu
„(2) Bugetul maxim al schemei este de 6.380 milioane lei, excepția investițiilor realizate în sectoarele de activitate cuprinse
respectiv echivalentul a aproximativ 1.450 milioane euro, la secțiunea F — Construcții, conform Clasificării activităților din
astfel:”. economia națională — CAEN, aprobată prin Ordinul
2. La anexa nr. 1, secțiunea F se abrogă. președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007
10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021

privind actualizarea Clasificării activităților din economia verificarea la fața locului a existenței activelor și a conformității
națională — CAEN; declarațiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de
p) investiția inițială în favoarea unei noi activități economice — întreprindere nu se efectuează începând cu data intrării în
investiția în active corporale și necorporale, legate de demararea vigoare a prezentei hotărâri și până la 31 decembrie 2021
unei unități noi sau diversificarea activității unei unități, cu condiția inclusiv.
ca noua activitate să nu fie identică sau similară cu activitatea Art. III. — Prevederile art. II se aplică și pentru cererile de
desfășurată anterior în unitatea respectivă; investiția trebuie să
plată aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a
fie în același perimetru, cu excepția investițiilor realizate în
sectoarele de activitate cuprinse la secțiunea F — Construcții, prezentei hotărâri.
conform Clasificării activităților din economia națională — CAEN, Art. IV. — Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 pentru
aprobată prin Ordinul președintelui Institutului Național de instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv
Statistică nr. 337/2007;”. stimularea investițiilor cu impact major în economie, publicată
Art. II. — Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din
lit. b), alin. (2) și art. 13 alin. (2) din anexa nr. 2 la Hotărârea 30 septembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor precum și cu modificările aduse prin prezenta hotărâre se va
de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se
în economie, cu modificările și completările ulterioare, textelor o nouă numerotare.
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul finanțelor, interimar,
Florin-Vasile Cîțu
București, 14 iulie 2021.
Nr. 760.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind alocarea din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat
pe anul 2021, a unei sume necesare pentru finalizarea lucrărilor de refacere și punere în siguranță
a infrastructurii afectate ca urmare a calamităților naturale produse de inundațiile
din luna iunie 2020 în județul Hunedoara
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 30 alin. (4) și (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


Art. 1. — (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului 4.022 mii lei Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului din
Energiei pe anul 2021 din Fondul de intervenție la dispoziția Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, cu suma de bugetul de stat pe anul 2021.
4.022 mii lei, la capitolul 81.01 „Combustibili și energie”, titlul 55 Art. 3. — Societatea Complexul Energetic Hunedoara — S.A.
„Alte transferuri”, alin. 55.01.18 „Alte transferuri curente interne”.
în insolvență răspunde pentru modul de utilizare, în conformitate
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează de către
cu dispozițiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.
Societatea Complexul Energetic Hunedoara — S.A., societate
în insolvență, pentru finalizarea lucrărilor de refacere și punere Art. 4. — Ministerul Finanțelor este autorizat să
în siguranță a infrastructurii afectate ca urmare a calamităților introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite,
naturale produse de inundațiile din luna iunie 2020. modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat și
Art. 2. — Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării în volumul și structura bugetului Ministerului Energiei pe
lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu suma de anul 2021

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
Contrasemnează:
Ministrul energiei,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul finanțelor, interimar,
Florin-Vasile Cîțu

București, 14 iulie 2021.


Nr. 761.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021 11

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII

ORDIN
privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018
pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară
Având în vedere Referatul Direcției transport naval nr. 17.390/646 din 28.04.2021 privind modificarea anexei nr. 2 la
Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele de navigație interioară, cu
modificările și completările ulterioare,
ținând seama de Rectificarea nr. 1 la ediția 2019/1 a Standardului european de stabilire a cerințelor tehnice pentru navele
de navigație interioară, adoptată la 15 octombrie 2019 de către Comitetul european pentru elaborarea de standarde în domeniul
navigației interioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim și pe căile navigabile
interioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021
privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii,

ministrul transporturilor și infrastructurii emite prezentul ordin.

Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor 4. La articolul 19.11 alineatul 14, litera b) (bb) se modifică
nr. 1.472/2018 pentru aprobarea cerințelor tehnice pentru navele și va avea următorul cuprins:
de navigație interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, „(bb) dacă această încăpere este echipată la nivelul tuturor
Partea I, nr. 844 și 844 bis din 4 octombrie 2018, cu modificările punților cu o instalație de stingere a incendiului cu apă sub
și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: presiune, cu sprinklere, conform art. 13.04, dacă această
1. La articolul 19.08, alineatul 9 se modifică și va avea încăpere dispune de o instalație de extragere a fumului conform
următorul cuprins:
alin. 17 și dacă încăperea are la toate punțile acces la casa
„9. Suplimentar față de trusa de prim ajutor, conform art. 13.02,
alin. 3 lit. f), trebuie să fie prevăzute truse suplimentare de prim scărilor.”
ajutor în număr suficient. Trusele de prim ajutor și stocarea lor 5. La articolul 19.11 alineatul 15, litera d) se modifică și
trebuie să corespundă cerințelor din art. 13.02 alin. 3 lit. f).” va avea următorul cuprins:
2. La articolul 19.11 alineatul 2 litera bb), nota de „d) dacă conductele de ventilație, cu o secțiune mai mare
subsol(3) se modifică și va avea următorul cuprins: de 0,02 m2, trec prin suprafețele de separație de tip A,
„(3) Suprafețele de separație dintre cabine, suprafețele de menționate la alin. 2, sau prin suprafețele de separație,
separație dintre cabine și coridoare și pereții verticali care menționate la alin. 11, acestea trebuie să fie prevăzute cu clapeți
separă saloanele, menționați la alin. 11, trebuie să fie de Tip antifoc cu comandă automată care pot fi comandați dintr-un loc
B15, iar cele pentru încăperile prevăzute cu instalații cu ocupat în permanență de personalul navei sau membrii
pulverizare a apei sub presiune trebuie să fie de Tip B0. echipajului;”.
Suprafețele de separație dintre cabine și saune trebuie să fie de 6. La articolul 19.11, alineatul 16 se modifică și va avea
Tip A0, iar cele pentru încăperile prevăzute cu instalații cu
următorul cuprins:
pulverizare a apei sub presiune trebuie să fie de Tip B15.”
3. La articolul 19.11 alineatul 9, litera b) se modifică și va „16. Bucătăriile trebuie să fie prevăzute cu instalații de
avea următorul cuprins: ventilație și mașinile de gătit cu extractoare. Conductele de
„b) să se poată închide automat în cazul ușilor practicate în extragere a aerului aferente extractoarelor trebuie să
pereții suprafețelor de separație indicați la alin. 11 sau în cazul îndeplinească cerințele corespunzătoare alin. 15 și, suplimentar,
închiderilor din jurul încăperilor de mașini, bucătăriilor și caselor să fie prevăzute cu clapeți antifoc comandați manual situați la
scărilor.” deschiderile de admisie.”

7. La tabelul de la articolul 33.02 alineatul (2), nota referitoare la capitolul 10.12 se modifică și va avea următorul
cuprins:

„Articolul și paragraful Conținut Termen final și observații

10.12 (1), (2), (3)(a) și (4) Întrerupătoare și dispozitive de N.R.T., cel târziu la reînnoirea 30.12.2029
comandă certificatului navei de navigație
interioară după data de
(3)(b) Dispozitiv pentru monitorizarea N.R.C., cel târziu la reînnoirea 30.12.2024”
izolației în raport cu împământarea certificatului navei de navigație
echipat cu o alarmă optică și interioară după data de
acustică
12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021

8. La articolul 33.03 alineatul (2), prevederile tranzitorii privitoare la capitolele 10.03, 10.12 alin. (1), (3) și (4) și la
articolul 10.13 se abrogă.
9. La anexa nr. 1 la ES-TRIN, codul de trei cifre 560-569 se modifică și va avea următorul cuprins:
„560-569 Republica Macedonia de Nord”.
10. La anexa nr. 3 la ES-TRIN secțiunea I, punctul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:

„42. ALTE ECHIPAMENTE INSTALAȚIA DE — BILATERAL ALTERNATIVĂ*)


Other equipment COMUNICARE VOCALĂ — BILATERAL
SIMULTANĂ/TELEFON*)
BANDULĂ — LEGĂTURĂ RADIOTELEFONICĂ
Heaving line INTERNĂ*)

PASARELĂ Voice communication system — alternative two-way


gangway — simultaneous two-way/telephone
— în conformitate cu art. 13.02 alin. 3 lit. d)*) — internal radio-telephone link
in accordance with Article 13.02(3)(d)
— în conformitate cu art. 19.06 alin. 12*) INSTALAȚIA RADIOTELE- — SERVICIU NAVĂ—NAVĂ
in accordance with Article 19.06(12) FONICĂ — SERVICIU DE INFORMAȚII
Lungime . m NAUTICE
Length — SERVICIU NAVĂ—AUTORITĂȚI
PORTUARE
CANGE Radio-telephone installation — vessel-to-vessel service
Gaff hook — nautical information service
— vessel-port authority service
NUMĂRUL TRUSELOR DE PRIM AJUTOR MACARALE — ÎN CONFORMITATE CU ART. 14.12
Number of first-aid kit ALIN. 8*)
— ALTE MACARALE CU O
BINOCLU ÎNCĂRCĂTURĂ UTILĂ CARE NU
Pair of binoculars DEPĂȘEȘTE 2.000 KG*)

ANUNȚ CU PRIVIRE LA SALVARE Cranes — in accordance with Article 14.12(8)


OM PESTE BORD — other cranes with a useful load not
Notice concerning rescue of persons exceeding 2 000 kg”
overboard

LUMINA DE CĂUTARE CARE POATE FI


OPERATĂ DIN TIMONIERIE
Searchlight that can be operated from the
wheelhouse

RECIPIENTE REZISTENTE LA FOC


Fire-resistant receptacles

SCARĂ ÎNCLINATĂ/VERTICALĂ*)
Embarkation stairway/ladder

11. La instrucțiunea ESI-III-10, punctul 2.7 se modifică și b) manivelele pentru ridicarea capacelor gurilor de magazie;
va avea următorul cuprins: c) manivelele de troliu de catarg și pe coș.
„2.7 Alineatul (7) — Manivele și mijloace similare de rotație Acestea nu includ:
a) troliile de deplasare sau de cuplare;
Acestea includ:
b) manivelele gruielor, cu excepția celor prevăzute pentru
a) vinciurile de ancoră acționate manual (forța maximă cerută bărcile de serviciu.”
se consideră că este atunci când ancorele sunt suspendate în Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
mod liber); României, Partea I.

Ministrul transporturilor și infrastructurii,


Cătălin Drulă

București, 6 iulie 2021.


Nr. 955.
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021 13

MINISTERUL FINANȚELOR
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN
pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal
de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat în
activitatea de verificare a situației fiscale personale
În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind
organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu
modificările și completările ulterioare, și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al
Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 738.706 din 2.06.2021,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul


ordin:
Art. 1. — (1) Se aprobă formularul tipizat „Proces-verbal de constatare și
sancționare a contravențiilor”, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Formularul prevăzut la alin. (1) este utilizat de către inspectorii fiscali cu atribuții
de verificare a situației fiscale personale.
Art. 2. — Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de
păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor”, cod 14.13.42.13/PVCSC, sunt prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. — Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) are regim special și se
tipărește prin unități specializate, pe baza comenzilor primite din partea Agenției
Naționale de Administrare Fiscală pentru Direcția generală control venituri
persoane fizice și din partea direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice
pentru serviciile de verificări fiscale din cadrul acestora.
Art. 4. — Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 5. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.313/2016 pentru
aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a
contravențiilor” utilizat de inspectorii din cadrul Direcției generale control venituri
persoane fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din
5 august 2016.
Art. 6. — Direcția generală control venituri persoane fizice și direcțiile
generale regionale ale finanțelor publice duc la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art. 7. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,


Mirela Călugăreanu

București, 1 iulie 2021.


Nr. 1.036.
14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021
ANEXA Nr. 11)

0,1,67(58/),1$1‫(܉‬/25
$*(1‫܉‬,$1$‫܉‬,21$/Ă'($'0,1,675$5(),6&$/Ă6HULD««QU««««
',5(&‫܉‬,$*(1(5$/Ă«««««««««««««««
352&(69(5%$/
GHFRQVWDWDUH‫܈‬LVDQF‫܊‬LRQDUHDFRQWUDYHQ‫܊‬LLORU

ÌQFKHLDWDVWă]LOXQDDQXOvQORFDOLWDWHDMXGH‫܊‬XOVHFWRUXO
$JHQW L FRQVWDWDWRU L QXPHOH‫܈‬LSUHQXPHOHDYkQGIXQF‫܊‬LD LOH GH
OD vQ WHPHLXO SUHYHGHULORU /HJLL QU SULYLQG &RGXO
GHSURFHGXUăILVFDOăFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUH‫܈‬LDOH+RWăUkULL*XYHUQXOXLQUSULYLQGRUJDQL]DUHD‫܈‬LIXQF‫܊‬LRQDUHD$JHQ‫܊‬LHL
1D‫܊‬LRQDOH GH $GPLQLVWUDUH )LVFDOă FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH XOWHULRDUH vQ ED]D OHJLWLPD‫܊‬LLORU GH YHULILFDUH ILVFDOă QU ‫܈‬L D
2UGLQXOXL GH VHUYLFLX QU vQ XUPD HIHFWXDWă vQ ]LXD OXQD DQXO «« RUD «« OD
«««««««GLQORFDOLWDWHDEGVWUQU«««EO«VF«
HW«DS««MXGH‫܊‬XOVHFWRUXOFRGGHLGHQWLILFDUHILVFDOăDPFRQVWDWDW
,/DGDWD HOH RUD HOH ‫܈‬LORFXO ULOH GHPDLMRVDXIRVWVăYkU‫܈‬LWHXUPăWRDUHOHIDSWH
««««««
««««««
««««««
)DSWD HOH GHPDLVXVFRQVWLWXLHFRQWUDYHQ‫܊‬LH LL SUHYă]XWă H OD
DUW««DOLQ««OLW«GLQ
DUW««DOLQOLW«GLQ
DUW««DOLQ«OLW««GLQ
'HVăYkU‫܈‬LUHDDFHVWRUIDSWHVHIDFHYLQRYDWFRQWUDYHQLHQWXO
D 3HUVRDQD MXULGLFă GHQXPLUHD FRG LGHQWLILFDUH ILVFDOă
 vQPDWULFXODWă OD RILFLXO UHJLVWUXOXL FRPHU‫܊‬XOXLDXWRUL]DW FX QU «««« FX VHGLXOGRPLFLOLXO
ILVFDOvQ ORFDOLWDWHD EGVWU QU «« EO «« VF HW« DS ««
MXGH‫܊‬XOVHFWRUXO ««««« UHSUH]HQWDWă GH vQ FDOLWDWH GH FX &13
««««««««FXGRPLFLOLXOvQORFDOLWDWHDEGVWUQU««
EO««VF««HW«««DS««««MXGH‫܊‬XOVHFWRUXOQăVFXW ă ODGDWDGHvQORFDOLWDWHD
MXGH‫܊‬XOVHFWRUXOOHJLWLPDW ă FX%,&,SD‫܈‬DSRUWVHULD«««QUHPLV ă GH
ODGDWDGH
E 3HUVRDQD IL]LFă QXPHOH ‫܈‬L SUHQXPHOH QăVFXW ă OD GDWD GH vQ ORFDOLWDWHD
 MXGH‫܊‬XOVHFWRUXO ILXOILLFD OXL ‫܈‬L DOD &13
GRPLFLOLDW ă vQRUD‫܈‬XO FRPXQD EGVWUQU««EO««VF
«« HW « DS «« MXGH‫܊‬XOVHFWRUXO «««««««« OHJLWLPDW ă FX %,&,SD‫܈‬DSRUW VHULD «« QU ««« HPLV ă GH
ODGDWDGHRFXSD‫܊‬LDORFXOGHPXQFă««««««
)DSWD HOH SUHYă]XWă H vQDFWXO HOH QRUPDWLY H PHQ‫܊‬LRQDW H VHVDQF‫܊‬LRQHD]ăFRQIRUP
DUW««DOLQ««OLW««GLQFXDPHQGăGHOD««««OHLOD«««OHL
DUWDOLQ«OLWGLQFXDPHQGăGHODOHLODOHL
DUWDOLQOLWGLQFXDPHQGăGHODOHLODOHL
VWDELOLQGXVHFXDQWXPXODPHQ]LLSHQWUXIDSWD HOH GHODSFW
vQVXPăGH OHL
vQVXPăGH OHL
 vQ VXPă GH  OHL VXPD WRWDOă ILLQG GH 
 OHL
$JHQW L FRQVWDWDWRU L &RQWUDYHQLHQW0DUWRU L 
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««


352&(69(5%$/'(Ì1'(3/,1,5($352&('85,, 

$VWă]L«««DJHQWXOFRQVWDWDWRU«««GLQFDGUXO«««DYkQGGHvQPkQDW3URFHVXOYHUEDOGHFRQVWDWDUH‫܈‬L
VDQF‫܊‬LRQDUHDFRQWUDYHQ‫܊‬LLORUVHULD«QU««PDPGHSODVDWODGRPLFLOLXOILVFDODOFRQWULEXDELOXOXLSHUVRDQăMXULGLFăSHUVRDQăIL]LFă
«««««« GLQ ORFDOLWDWHD ««« EGVWU ««««« QU « EO « VF «« HW « DS
«MXGH‫܊‬XOVHFWRUXOJăVLQGSHFRQWUDYHQLHQWVDXSH««« SHUVRDQDFDUHORFXLH‫܈‬WHODDFHDVWă
DGUHVă DGPLQLVWUDWRUvPSXWHUQLFLWXOFRQWUDYHQLHQWXOXL FDUHSULPLQGDFWXODVHPQDWvQID‫܊‬DQRDVWUă
6HPQăWXUDSULPLWRUXOXL‫܈‬LDFWXOGHLGHQWLWDWH
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Document care conаine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legislaаiei
naаionale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea Юi sancаionarea contravenаiilor. 

Formular aprobat prin Op. ANAF nr. ................................... COD 14.13.42.13/PVCSC Format A4/t2

1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.


MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021 15

ÌQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH2UGRQDQ‫܊‬HL*XYHUQXOXLQUSULYLQGUHJLPXOMXULGLFDOFRQWUDYHQ‫܊‬LLORUDSUREDWăFXPRGLILFăUL‫܈‬LFRPSOHWăULSULQ
/HJHD QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH XOWHULRDUH SURFHVXO ± YHUEDO GH FRQVWDWDUH D FRQWUDYHQ‫܊‬LHL HVWH WLWOX GHFUHDQ‫܊‬ă ‫܈‬L vQ‫܈‬WLLQ‫܊‬DUH GH
SODWă

$PHQGD$PHQ]LOH VH YDYRU DFKLWD OD 7UH]RUHULD )LQDQ‫܊‬HORU 3XEOLFH ««««« vQ FRQWXO QU

ÌQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH2UGRQDQ‫܊‬HL*XYHUQXOXLQUSULYLQGUHJLPXOMXULGLFDOFRQWUDYHQ‫܊‬LLORUDSUREDWăFXPRGLILFăUL‫܈‬LFRPSOHWăULSULQ
/HJHD QU FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L FRPSOHWăULOH XOWHULRDUH ‫܈‬L DOH /HJLL QU SULYLQG &RGXO GH SURFHGXUă ILVFDOă FX PRGLILFăULOH ‫܈‬L
FRPSOHWăULOHXOWHULRDUHFRQWUDYHQLHQWXOSRDWHDFKLWDvQWHUPHQGHFHOPXOW]LOHGHODGDWDvQPkQăULLVDXFRPXQLFăULLSURFHVXOXLYHUEDOMXPăWDWH
GLQ PLQLPXO DPHQ]LL SUHYă]XWH GH DFWXO QRUPDWLY GDFă DFHVWD SUHYHGH R DVHPHQHD SRVLELOLWDWH SULQ FDUH HVWHVXQW VDQF‫܊‬LRQDWăVDQF‫܊‬LRQDWH
FRQWUDYHQ‫܊‬LDFRQWUDYHQ‫܊‬LLOH GH OD SXQFWXOSXQFWHOH  VDX  UHVSHFWLY VXPD GH
«« OHLLDURFRSLHDGRFXPHQWXOXLGHSODWăVHYDGHSXQHVDXVHYDWUDQVPLWHSULQSR‫܈‬Wă VDXHOHFWURQLFSULQH
PDLODJHQWXOXLFRQVWDWDWRUGLQ
ÌQ FD] GH QHDFKLWDUH D DPHQ]LL ORU vQ WHUPHQ GH ]LOH GH OD GDWD vQPkQăULLFRPXQLFăULL SURFHVXOXLYHUEDO GH FRQVWDWDUH ‫܈‬L VDQF‫܊‬LRQDUH D
FRQWUDYHQ‫܊‬LLORUVHYDSURFHGDODH[HFXWDUHDVLOLWăFRQIRUPSUHYHGHULORUOHJDOH
,,6DQF‫܊‬LXQLFRPSOHPHQWDUH
D ÌQ FRQIRUPLWDWH FX SUHYHGHULOH DUW «« DOLQ «« OLW GLQ VH FRQILVFă GH OD FRQWUDYHQLHQW
XUPăWRDUHOHEXQXULVXPHGHVWLQDWHIRORVLWHVDXUH]XOWDWHGLQVăYkU‫܈‬LUHDIDSWHL ORU SUH]HQWDWă H ODSXQFWXO HOH 
«««««««
«««««««
«««««««
E 0ăVXULDVLJXUăWRULLGHFRQVHUYDUHVDXYDORULILFDUH
««««««
F %XQXULOH6XPHOHFRQILVFDWHDSDU‫܊‬LQ
««««««
G $OWHVDQF‫܊‬LXQLFRPSOHPHQWDUH
««««««
,,,$OWHPHQ‫܊‬LXQL
&RQWUDYHQLHQWXODOXDWFXQR‫܈‬WLQ‫܊‬ăFăDUHGUHSWXOODRELHF‫܊‬LXQL‫܈‬LQXDIRUPXODWDIRUPXODWXUPăWRDUHOHRELHF‫܊‬LXQL 
««««««
ÌQFRQIRUPLWDWHFXSUHYHGHULOH2UGRQDQ‫܊‬HL*XYHUQXOXLQUSULYLQGUHJLPXOMXULGLFDOFRQWUDYHQ‫܊‬LLORUDSUREDWăFXPRGLILFăUL‫܈‬LFRPSOHWăULSULQ
/HJHDQUFXPRGLILFăULOH‫܈‬LFRPSOHWăULOHXOWHULRDUHvPSRWULYDSUH]HQWXOXLSURFHVYHUEDOGHFRQVWDWDUH‫܈‬LVDQF‫܊‬LRQDUHDFRQWUDYHQ‫܊‬LLORUVH
SRDWHIDFHSOkQJHUHvQWHUPHQGH]LOHGHODGDWDvQPkQăULLVDXFRPXQLFăULL
3OkQJHUHD VH YD GHSXQH OD MXGHFăWRULD vQ D FăUHL FLUFXPVFULS‫܊‬LH D IRVW VăYkU‫܈‬LWă FRQWUDYHQ‫܊‬LD ‫܈‬L YD IL vQVR‫܊‬LWă GH R FRSLH D SURFHVXOXLYHUEDO GH
FRQVWDWDUH‫܈‬LVDQF‫܊‬LRQDUHDFRQWUDYHQ‫܊‬LLORUSUHFXP‫܈‬LGHDOWHDFWHGRYHGLWRDUHvQVXV‫܊‬LQHUHDSOkQJHULL
3UH]HQWXOSURFHVYHUEDOVDvQFKHLDWvQWUHLH[HPSODUHGLQFDUHH[HPSODUXOVDvQPkQDWFRQWUDYHQLHQWXOXLDVWă]LVDXVHYD
FRPXQLFDDFHVWXLDvQWHUPHQGHFHOPXOWGRXăOXQLGHODGDWDvQFKHLHULL
$JHQW L FRQVWDWDWRU L &RQWUDYHQLHQW0DUWRU L 
««
0DUWRU L GDWHFRPSOHWHSULYLQGLGHQWLWDWHD 


ÌQFD]XOvQFDUHFRQWUDYHQLHQWXOUHIX]ăVHPQDUHDSURFHVXOXL±YHUEDOGHFRQVWDWDUH‫܈‬LVDQF‫܊‬LRQDUHDFRQWUDYHQ‫܊‬LLORUDFHVWOXFUXVHDWHVWăGHPDUWRU L 

127(
ÌQ FD]XO vQ FDUH OD XQHOH UXEULFL VSD‫܊‬LXO DORFDW HVWH LQVXILFLHQW VH FRQWLQXă VFULHUHD VHSDUDW vQ WUHL H[HPSODUH VHPQDWH GH WRDWH SăU‫܊‬LOH DFHDVWD
FRQVWLWXLQGDQH[DSDUWHLQWHJUDQWăDSURFHVXOXL±YHUEDOGHFRQVWDWDUH‫܈‬LVDQF‫܊‬LRQDUHDFRQWUDYHQ‫܊‬LLORU
_________________________________________________________________________________

5HIX]kQG SULPLUHD QHJăVLQG QLFLR SHUVRDQă VD DIL‫܈‬DW SURFHVXOYHUEDO SH X‫܈‬D SULQFLSDOă D VHGLXOXLGRPLFLOLXOXL FRQWUDYHQLHQWXOXL 'UHSW FDUH VD
vQFKHLDWSUH]HQWXOSURFHVYHUEDOGHvQGHSOLQLUHDSURFHGXULL

0DUWRU±LGHQWLWDWHDDFHVWXLD'DWHFRPSOHWHSULYLQGDJHQW L FRQVWDWDWRU L 
«««««««««««««
««««««««««««««

6HGHWD‫܈‬HD]ăGHSUH]HQWXOSURFHV±YHUEDO‫܈‬LVHDQH[HD]ăH[HPSODUXOXLWUDQVPLVRUJDQHORUILVFDOHVSUHH[HFXWDUH
6HDQXOHD]ăFXYLQWHOHFDUHQXVXQWQHFHVDUHÌQFD]GHDIL‫܈‬DUHDFWXOVHYDOLSLQXPDLODFRO‫܊‬XUL
 6H VROLFLWă FRQWUDYHQLHQWXOXL Vă VFULH RELHF‫܊‬LXQLOH VDX Vă VFULH Fă QX DUH RELHF‫܊‬LXQL ÌQ FD] GH UHIX] DO FRQWUDYHQLHQWXOXL LQVSHFWRULL YRU
PHQ‫܊‬LRQDvQVFULVUHIX]XOFRQWUDYHQLHQWXOXLGHDVHFRQIRUPDDFHVWHLFHULQ‫܊‬H

Document care conаine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679. Datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu prevederile legislaаiei
naаionale ce reglementează domeniul specific de activitate. Scopul prelucrării este constatarea Юi sancаionarea contravenаiilor.
16 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 702/15.VII.2021
ANEXA Nr. 2

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare


și sancționare a contravențiilor”, cod 14.13.42.13/PVCSC

1. Denumire: „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor”


2. Cod: 14.13.42.13/PVCSC
3. Format: A4/t2
4. Caracteristici de tipărire:
— se tipărește pe ambele fețe, în 3 exemplare (negru, roșu și verde);
— este înseriat și numerotat;
— se broșează în carnete de câte 150 de file (50 de seturi).
5. Se difuzează gratuit.
6. Se utilizează la constatarea unor fapte de care se face vinovat contravenientul și la stabilirea sancțiunilor prevăzute de lege.
7. Se întocmește în 3 exemplare de agentul constatator.
8. Circulă și se arhivează:
— exemplarul 1, la organul fiscal de administrare competent;
— exemplarul 2, la contravenient;
— exemplarul 3, la organele fiscale care au efectuat constatarea faptei.

EDITOR: PARLAMENTUL ROMÂNIEI — CAMERA DEPUTAȚILOR

„Monitorul Oficial” R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, București; 012329
C.I.F. RO427282, IBAN: RO55RNCB0082006711100001 BCR

&JUYEJT|326427]
și IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 DTCPMB (alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, www.monitoruloficial.ro
Adresa Biroului pentru relații cu publicul este:
Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București; 012329.
Tel. 021.401.00.73, fax 021.401.00.71 și 021.401.00.72,
e-mail: pierderiacte@ramo.ro, concursurifp@ramo.ro, convocariaga@ramo.ro

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702/15.VII.2021 conține 16 pagini. Prețul: 3,20 lei ISSN 1453—4495

S-ar putea să vă placă și