Sunteți pe pagina 1din 1

CEtre

Ministerul Afacerilor Interne


Subsemnafii, menfionafl in tabelul anexat, celi,teni rofneni, ocupOnd func1ii
de agenf de polilie in cadrul Direc{iei de Polilie a Municipiului Bucureqti-Sec,tia
I7 Polife-Biroul Ordine Public6, cu domiciliul ales pentu comunicarea
rdspunsului dumneavoastrd la reprezentantul nosku legal Sindicatul Polifigtilor din
Romania,, DIAMANTIIL ", dh Bucureqti, Str. Iendchifd Vicfirescu l7A, Sector
4, inbaza Art.51
Si
Art. 3l alin lqi 2 din Constitufia Romdniei, vE rugdm sd ne
comunicafi urmEtoarele :
1. Obiectul de reglementare al OMAI 51138/2614 qi data emiterii acestuia
2. Motivele de fupt qi de drept pentru care ordinul tn cauzS a fost secretizat
3, Documentele pe care trebuie si le depunem la Serviciul Resurse Umane al
D.G.P.M.B. pentru a putea beneficia de sporul de ?5Ys pentru agenfii de
polifie cu studii superioare
Cu stirn6,
r , [
: I
sn{DrcATuL
por.tTi$Tit0F
0iil notANtA
I
DBEANru."BucrjlEtD
I
fNTRARE / |LSTRE N:.19-!J-l
@