Sunteți pe pagina 1din 1

IUIITIISTERUL FIt{AilTELOR PUBLICE Direcfia de prograrnare .

Generald Bugetard
Domnului paulfulian comisar de poli{ie srolcA Direcfia Generard Management Resurse -Y'umane -!' rr'r'\' Ministerur Administratieili fnteineil
Adresa: nr.1A,. fiafa Revoluliei lector 1, Bucuregti Cod pogtat OtOOeO

Str.Apofodor nr.1T sector5, Bucuregti Tel : +021 319gT 42 Fax: +02131998 53

Nr.35S. S41t .A1 .2011 Referitor la adresa dumneavoastrf,nr.4203gr2011, prin care solicitati punctufde vedere al institu{iei noastrecu privire la stabifirea in anul 2011;

trTrH"T ff

'flfif#

t' Ti'",'L d ru I ru in iJte ru Iu i Ad m in istrali i ii e frT:,?il:?:,]i

fn ceeace priveEtg drepturife salariafe -?a1o de carebeneficiazd in anul 2011 personalul carein anuf primit d salariul de merit, in opinianoastr6 acestea se stabilesc luandu-se in calcul salariul de bazi gi sporurift calculate la acesta, diminuate prinefiminarea cuantumului aferent satariufui demerit. Avem in vedereprevederile art 1, alin.(2) djn Legea nr.2g5/2010 privind salarizarea in anul 201 I a persoiatutui pldtit'dinfondui publice, potrivitcdrora cuantumul sporurilor, indemniza$ilor, compensa{iilor gi al celorfalte elemente ale sistemului de salarizare qre.facparig,poLivit legii, din safariuf brut, solda funard bruti/salariuf lunar brut, indemnizalia bruti de incadrare, astfel cum au fost acordate personalului plitit din fonduripublice pentrufunaoctombrie201a, se majoreazd cu l\o/q acgfea$i conditi!. PESCARU

ln conformitate cu prevederife art,S alin,(4) din ordonanla de urgenld a 'reincadrare Guvemului nr'1/2010 privind unele mdsuri de in func(ii a unor categorii de personal din sectoriiiugetar $i stabirirea s;alaiitor acestota, precum rn domeniut $t #b mdsuri ougiar,"incedafi-il e ;fi6;b nu se mai acordi salarii de merit. safariilede merit stabifite in anul 2009 pe o perioadi care s-a intins gi in anuf 2010 s-au introdusin safariite de bazddana la expii"r"" perioadeipentru careau fost acordate'Dupdaceasti perioad5, salariul de baii gi celefalte sporuri calcufate la acestas-au recarcurat ?n mod corespunzitor. ^'

Evaluare