Sunteți pe pagina 1din 1

CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA

Direc{ia Judefeani de Eviden{i a


Persoanelor

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcfiei publice de execufie
vacantd de consilier clasa I grad profesional debutant la Serviciul financiar-contabilitate,
resurse umane gi informatici - Compartirnent resurse umane qi pregitire profesionali din
cadrul Directiei Judetene de Evidenti a Persoanelor Suceava

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcfionarilor publici, republicatd, cu modificdrile 9i


completdrile ulterioare;
2.Legeanr.712004 privind Codul de conduitd al funcqionarilor publici, republicatS;
3. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
4.Legea-cadru nr. 28412010 privind salaizarea unitard a personalului pldtit din fonduri publice,
cu modificirile gi completarile ulterioare;
5. H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea qi dezvoltarea carierei
functionarilor publici, cu modificdrile Ei completarile ulterioare;
6. H.G. nr. 500i201I privind registrul general de eviden!6 a salarialilor, cu modificarile qi
completdrile ulterioare;
7. Ordinul ANFP nr. 1.93212009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea 9i
desfbqurarea examenului de promovare in clasd a funclionarilor publici, cu modificarile Ei
completirile ulterioare;
8. H.G. nr. 28612011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor func{iilor contractuale
gi a criteriilor di promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plStit din fonduri publice;
g. H.G. ff. 250llgg2 privind concediul de odihna qi alte concedii ale salariatilor din
administratia public5, din regiile autonome cu specific deosebit 9i din unitdlile bugetare,
republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
10. O.U.G. nr. 10312013 privind salarizareapersonalului platit drn fonduri publice in anul 2014,
precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, cu modificdrile 9i completarile ulterioare;
1 t. t"g"u nr.2l5l200l a administraliei publice locale, republicatd, cu modificdrile Ei completarile
ulterioare;

Intocmit,
$ef serviciu financiar-contabilitate,

S-ar putea să vă placă și