Sunteți pe pagina 1din 1

llr.

flll

ROMAI{IEI GUVERNUL
AL GUVERNULUI SECRETARIATUL GENERAL

Nr.

din

nr. Exemplarul

DomnuluiEmil PASCUT
t

Preqedintele SindicatuluiPoli{iqtilordin Rominia "Diamantul"

Urmareadresei la Registratura Generald a inregistratd dumneavoastrd nr.2227din22.03.2011, ci nu putem Secretariatul General l, vd facemcd cunoscut al Guvernului din 24.03.201 cu nr. 1715021 solulionafavorabilsolicitarea privind comunicarea intrucdtacestact normativ, H.G. nr.015412010, clasificat secret de stat,nivelul de secretizare conformdispoziliilorart. 108, a fost transmis, "secret", alin. (l) qi (a) &zaultimd din Constitulia Romdniei, numaiinstituliilor interesate. in acestecondilii, declasificarea se poate realiza,conform actului normativ sus-menlionat ?n Rom6nia, dispoziliilorart. 19 din Standardele Na{ionalede protecfiea informa{iilorclasificate prin H.G. nr. 58512002,numai la solicitarea de institu{iiledin aprobate iniliatorilor,reprezentali eventualelor consecin{e sistemulde apf,rare ordine publicd gi siguranfi nafionald, dupa evaluarea pentru securitatea nalionaldgenerate in zanapublicSa informaliilor clasificatedin de diseminarea con(inutul anexelor. in ceeace Precizdm, totodatd, cd Secretariatul Generalal Guvernuluinu se poatepronunfa priveqte in o eventuald decizie declasificarea in cererea dumneavoastrd, celortrei ordinenominalizate qi Internelor, in calitate de emitent. sens revenind, acest in exclusivitate, Administraliei Ministerul

Cu stimd,

NERAL

DanielaNi

PALATUL

VICTORIA,Piafa

Victoriei nr. 1, Bucureqti. Romdnia

Tel.: (021) 319"15.06, (O27) 319.15"69, E-rnail: sgg@gov.ro

Evaluare