Sunteți pe pagina 1din 2

FHrLofitsTc

Incheiat intre :

fi,l F;.rtr;i** 3 {*l"tfl t*fl +iT!

Acord denedezvaluire a informatiilor Confidentiale

S.C.FMROMANIA S.R.L incalitate deFurnizor Servicii Logistice, avand sediul inloc. loc. Dudestii social jud.Timis,inregistrata NoiDN6 Km570+190 Dreapta, la Registrul Comertului Timisa subnumarul J35134212004, avand contul curent nr,H0158ACX0000000070022310 deschis la Banca Tiriac Unicredit SA - Grigore - Manager si CUI- RO 16137692, reprezentata legal de catre dl. Florin Bochis flotasi subcontractare si

s.c.
gi fax _, numarul J_l__J_, dt.

avand sediul in social str.-. nr, _, tele{on E-mail inregistrata la Registrul Comertului - sub avand codulunicde inregistrare R0 _ si contul nr. curent deschis la reprezentata legaldecatre
in calitate de

Denumite inmod individula,,Padea" sau inmod colectiv,.Partile" Avand invedere faptul ca: S.C, privind soliclta comunicarea actelor desfasurarea detransport in activitatilor favoarea FMRomania (contract inchiriere, de contract partile de transport etc), au convenit sa incheie prezentul privind acord deconfidentialitate nedezvaluirea informatiilor decare valuacunostinta deoarece in proces acest sevorschimba informatii confidentiale. paftile Astfel, austabilit urmatoarele: 1.Definitia Termenilor Utilizati 1.1ln prezentul Acord de Confidentialitate cu exceptia cazului in care contextul cerealtfel, cuvintele si expresiile demaijos voravea urmatoarele intelesuri: 'Acord" - prezentul acord deconfidentialitate. - orice "lnformatie confidentiala" informatie, indiferent deforma acesteia, dar care, incazul formei scrise sau electronice a fostin mod clardesemnata deoricare dinparti cafiind confidentiala, iarincazul comunicarii orale, esteidentificata in momentul dezvaluirii ca fiindconfidentiala sau careprin natura sa este confidentiala, inclusiv informatiile confidentiale dezvaluite deja deoricare dintre Parti celeilalte, inainte de data semnarii Acordului deConfidentialitate. 2,Obiectul Acordului deConfidentialitate Obiectul Acordului de Confidentialitate il reprezinta conditiile de furnizare a informatiilor cu caracter confidential dezvaluite de oricare dinParti in in vederea incheierii contactelor de inchiriere semiremorcr precum sia contractelor deefctuare a serviciilor detransport infavoarea FMRomania. 3.Durata Acordului dedeConfidentialitate 3.1Acest Acord deConfidentialitate intra invigoare ladata semnarii sale. Durata saeste deunan,calculat deladata semnarii acestui Acord deConfidentialitare. 4. Clauze deConfidentialitate 4.1In conformitate prevederi cu urmatoarele aleacestui afticol 4.1,Partea Primitoare va pastra secrete Informatiile confidentiale si nu le va dezvalui parti (deasemenea pentru unor terte va faceefofiuri a se asigura ca directorii sai,angajatii si consilierii saiprofesionali nu vordezvalui informatiile confidentiale). Partea Primitoare nu trebuie sa foloseasca, sa.reproduca, direct sau indirect, sadezvaluie sau sa
F&i R*xrania S"R.L Los" l)tlries{ii },ioi, l}r* $ K}',{ $7{}+lg{}i}reaprt;r,.}gd.{'i$ris. T'el,r+4il 37:;3s2 60{}"Faxl +,$CI 3?3 Ji}? {$Jt,}i-nlsi{: esxirac{e)fi}r!ogls{f*,n*
J:i5f:}4?lt"]'0:.:0did;CL;t:t{016t:{}6|}2't]iit]rfdif.l,iriitt}e$u5A.|t{}l$it&{j-\ii00{.}0$$$?0l}2

FillrLost$Tc

**SFlSefi?iAl $*gixet

a a

permita primite, lainformatiile primeste accesul acordul fara expres delacare alPartii informatiile. 4.2Parlea Primitoare va trata Informatiile Confidentiale celputin cu aceeasi atentie cu care ar face-o o persoana carecunoaste natura confidentiala a informatiei. Primitoare Partea va utiliza acelasi nivel de pecare pentru propriile securitate cuacela il aplica Informatii confidentiale denatura echivalenta. 4.4Urmatoarele nuvorconstitui cazuri o incalcare a prezentului acord: autorizata dezvaluirea inscris decatre una dintre Parli inmasura incare seincadreaza dezvaluirea inlimitele acestei autorizatii; guvernamentala, catre dezvaluirea o instanta dejudecata sau o autoritate acesteia; lasolicitarea prezentului informatiilor dezvaluirea deja lamomentul care erau cunoscute inceheierii acord. terilor persoanelor 4.5Partea Primitoare va dezvalui Informatiile numai Confidentiale referitoare la cealalta Parte care auinmod rezonabil nevoia dea lecunoaste. Informatiile vorfi utilizate numai inscopurile Confidentiale pentru care eleaufost dezvaluite. pafiiile 4.6Incazul a relatiilor terminarii comerciale saudealta Acord, la natura intre semnatare aleacestui parti, padiisolicitante cererea oricarei PafieaPrimitoare va trebuisa inapoieze toateinformatiile partii conlidentiale apartinand solicitante copiile informatii la sitoate acestor informatii sau sadistruga aceste partii cererea solicitante. 5.Nulitate si Modificari prevederilor 5.'lIncazul incare o prevedere nula, ramase nuva a acestui Acord este saudevine validitatea prevederea posibil fi afectata. Partile vorinlocui de nula, cu unavalida, sa se apropie care catmaimult prevederii nule. scopul devenite va fi 5.2Niciunamendament al prezentului Acord deConfidentialitate nuva produce decat daca efecte, convenit inscris Parti. decatre 6.Legislatia aplicablla si Litigii prezentului 6.1Interpretarea, valabilitatea si executarea Acord intoate deConfidentialitate vafi guvernata privintele delegea romana. privind prezentului pecale litigiu incalcarea Acord, Insituatia in 6.2Incazul unui vorfi solutionate amiabila. pecale care litigiile nupotfi solutionate acestea competente amiabila, sevorsolutiona decatre instantele din Timisoara. 7.Raspundere pentru pafie pedeplin 7.1Fiecare responsabila orice vafi si va ramane in conformitate romana, cu legea incalcare aleoricarui a obligatiilor salece ii revin Acord, de actiuni dinprezentul cauzata sauomisiuni pecare pentru angajat alsau, societati material incalcarea Suma sau a intregii sivaraspunde acestui acord. padea parti inculpa vatrebui sao plateasca e de 5 000 Euro. celeilalte prinsemnarea Prezentul acord reflectd vointa reala redactat in limba a paftilor, exprimata documentului prinact aditional intreaga romana si reprezinta intelegere fi modificata intreparti, carenu poate decat semnat deacestea. lncheiat astazi, _, pane. pentru pagini, in2 (doua) fiecare exemplare originale a cale 2 (doua) unexemplar SC Administrator

S.C,FMROMANIA S.R.L. flotasi Manager - Grigore Bochis Florin

tW f,0frAtflA,
t.{.n n

{}

S.RL. 3
["oc.$udestii ]i*i, l]N 6 K&'$$?t]+tq]$ $rexpta,.]eisi" {'imris. Tel,l+4|]372 302 60t). Srrst+4{}3?3 3{}} {rt}1, Ii-p*leli{: c:outaefll*rl+gisti*.r*
J.l5/:14?l{"}'0:.:004;C|l{:l{016l:l}692'L]*i{]rdi|!idit|}*s[,.qA.ld{}t5t},\{:'\i!0{]00{X't]?0l]22i11sl