Sunteți pe pagina 1din 8

Contract de servicii

Preambul
În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare, s-a încheiat prezentul contract
Între
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE cu sediul în București, str. Apolodor 17, sector 5,
cod fiscal 32967779, e-mail: dp@just.ro, pagină de internet : www.just.ro, telefon
0372.041.293, reprezentată prin domnul Liviu TOADER, director general, denumită în
continuare Beneficiar, pe de o parte
şi
…..………………………. cu sediul social în ………………………………… cod fiscal …………………………,
număr de înregistrare la Registrul Comerțului …………………………….., pagină de
internet……………….., telefon: ………………………, mobil: ………………………., fax: ………………………,
e-mail ……………………………………., cont ………………………………… deschis la Trezoreria
…………………………., reprezentat prin …………………….., director general, în calitate de
Prestator.
Capitolul I. Contract și interpretare
1. Definiții
1.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:
a. Contract – reprezintă prezentul contract, precum și celelalte documente menționate la
art. 2;
b. Beneficiarul și Prestatorul – părțile contractante, așa cum sunt acestea identificate în
prezentul contract, denumite în mod colectiv “Părți”;
c. Prețul contractului – prețul plătibil Prestatorului de către Beneficiar, în baza
contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate
prin contract;
d. Servicii – totalitatea activităților care fac obiectul prezentului contract;
e. Data primirii facturii - data înregistrării la Direcţia Națională de Probaţiune a facturii
precum și a documentelor doveditoare pentru prestarea serviciilor;
f. Forța majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează
greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și
care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului. Sunt considerate de
asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe
naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligațiilor uneia dintre părți;

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE Pagina 1 din 8


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
g. Neregularitate semnificativă - o încălcare a unui contract sau a unei prevederi legale
rezultând dintr-o acțiune sau o omisiune a părților, reprezentanților sau angajaților acestora
sau terților, care este aptă a constitui contravenție sau infracțiune și a cauzat sau ar putea
cauza o pierdere bugetului de stat.
h. Zi - zi calendaristică;
Art. 2. Documentele contractului
2.1. Următoarele documente constituie Contractul dintre Beneficiar și Prestator și fiecare
dintre acestea vor fi considerate și aplicate ca făcând parte integrantă din prezentul
Contract:
a) Prezentul contract;
b) Anunțul de participare nr. ……………………..
c) Caietul de sarcini (inclusiv Anexa 1 a caietului de sarcini a achiziției, cuprinzând sediile
în care își desfășoară activitatea salariații Beneficiarului);
d) Oferta tehnică și oferta financiară a Prestatorului, înregistrate la Direcţia Națională de
Probaţiune sub nr. ………………………..
Art. 3. Interpretare
3.1. Toate documentele contractului, precum și întreaga corespondență purtată în legătură
cu Contractul între Beneficiar și Prestator vor fi scrise în limba română, iar Contractul va fi
redactat și interpretat în limba română.
3.2. Dacă un document al contractului sau corespondență în legătură cu Contractul sunt
redactate în altă limbă decât limba română, traducerea acestora în limba română va avea
prioritate în orice problemă legată de interpretare. Partea care emite astfel de documente
sau corespondență, va suporta riscul și costurile traducerii acestora în limba română.
3.3. În prezentul contract, cu excepția unei prevederi contrare cuvintele la forma singular
vor include forma de plural și vice-versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.4. Termenul “zi “sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă
nu se specifică in mod diferit.
3.5. Niciun amendament sau altă derogare de la Contract nu va avea efect decât dacă este
consemnată în scris, datată, se referă expres la Contract și este semnată de reprezentanții
legali ai Părților.
3.6. Dacă oricare dintre clauzele Contractului este nulă, anulată, interzisă de lege,
inaplicabilă, aceste împrejurări nu vor afecta validitatea și efectele oricărei alte clauze din
Contract.
3.7. Inacțiunea, întârzierea, toleranța manifestate de una dintre Părți în punerea în aplicare
a clauzelor contractului sau acordarea de amânări sau înlesniri către cealaltă parte,
nu afectează sau restrâng drepturile acelei părți rezultate din contract, renunțarea la un
drept neputând fi prezumată în nicio situație.
Art. 4. Legea aplicabilă contractului
4.1. Contractul va fi interpretat și aplicat conform legilor din România.
Art. 5. Soluționarea litigiilor
5.1. Anunțul publicitar nr. …………………………, caietul de sarcini, respectiv oferta tehnică și
financiară a Prestatorului vor servi interpretării contractului, în caz de divergență.
5.2. Beneficiarul și Prestatorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă,
prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau
în legătură cu îndeplinirea contractului.
5.3. Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Prestatorul
nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca
disputa să se soluționeze, de către instanțele judecătorești din România.
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 2 din 8
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
Art. 6. Comunicări, corespondență
6.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie
să fie transmisă în scris, la sediul Beneficiarului/Prestatorului așa cum este prevăzut în
prezentul Contract.
6.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în
momentul primirii.
6.3. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția
confirmării în scris a primirii comunicării.
6.4. Din partea Beneficiarului, …………………………………., responsabil SSM, tel. ………………….,
e-mail ………………………………., va urmări derularea prezentului contract.
6.5. Din partea Prestatorului, d-na/dl.............................., tel./fax
........................... e-mail ……………… va urmări derularea prezentului contract.
Capitolul II. Obiectul contractului
Art. 7. Serviciile prestate
7.1. Prestatorul se obligă să presteze în favoarea Beneficiarului servicii de medicina muncii,
conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini și a obligațiilor asumate prin oferta tehnică
și oferta financiară, servicii destinate salariaților Beneficiarului care își desfășoară
activitatea la sediile prevăzute în Anexa 1 la caietul de sarcini.
7.2. Prin prezentul contract, Prestatorul se obligă să presteze pentru Beneficiar, serviciile
de medicina muncii, prevăzute la art. 7.1., în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006
– Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare, ale
Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătății lucrătorilor, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv ale Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.
96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 8. Prețul contractului
8.1. Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului prețul convenit pentru îndeplinirea
prezentului contract de prestări servicii, respectiv suma maximă de …………………. Lei,
aferentă unui număr de maximum 600 de salariați ai Direcției Naționale de Probațiune.
8.2. Prețul contractului este ferm și fix, exprimat în lei, pe toată durata contractului. Prețul
include orice cheltuieli, taxe, impozite datorate/suportate de Prestator în legătură cu
prestarea serviciilor și orice servicii suplimentare cuprinse în caietul de sarcini sau în oferta
tehnică; în consecință, Prestatorul nu este îndreptățit să solicite rambursarea niciunei
cheltuieli în plus față de prețul stipulat în contract.
8.3. Plata se va face lunar, pentru serviciile prestate/număr efectiv de salariați al
Beneficiarului pentru care s-a efectuat setul de investigații medicale specifice categoriei de
personal din care face parte.
Capitolul III. Durata contractului
Art. 9. Durata contractului
9.1. Contractul de prestări servicii intră în vigoare la data semnării lui de către ambele
părți, respectiv la data de …………....2019 și este valabil până la data de 31.12.2019, cu
posibilitatea prelungirii pentru o perioadă de 4 luni, respectiv până la data de 30.04.2020.
9.2 Prelungirea contractului, se va realiza prin Act adițional și este condiționată de existența
resurselor financiare alocate cu această destinație.
Capitolul IV. Termenele de prestare
Art. 10. Termenele de prestare

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 3 din 8
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
10.1. În cazul controlului medical la angajare, fișa de aptitudine se eliberează în maximum
10 zile lucrătoare de la data finalizării investigațiilor.
10.2. Examenul medical periodic va fi efectuat după data semnării contractului de către
ambele părți și ca urmare a elaborării unui grafic de comun acord între Beneficiar și
Prestator, iar fișele de aptitudine în muncă se eliberează în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la data finalizării investigațiilor.
10.3. Termenul de efectuare a examenului medical la reluarea activității este de maximum
5 zile lucrătoare de la data primirii solicitării din partea Beneficiarului;
10.4. Termenul de transmitere către Beneficiar a Raportului privind starea de sănătate a
personalului, împreună cu recomandările necesare pentru îmbunătățirea sănătății și
securității în muncă a angajaților Beneficiarului, este de maximum 14 zile de la finalizarea
controlului medical periodic.
10.5. Părțile vor desemna la nivel local, persoane responsabile cu derularea contractului,
care vor fixa de comun acord, data și ora programărilor pentru prestarea serviciilor de
medicina muncii.
Capitolul V. Efectele contractului
11. Obligațiile Prestatorului:
11.1. Prestatorul are obligația de a presta serviciile descrise în caietul de sarcini și în oferta
tehnică și financiară, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat
și cu diligența care se poate aștepta din partea unui prestator competent să presteze servicii
de medicina muncii.
11.2. Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele
umane, materiale, instalațiile, echipamentele și orice alte asemenea, necesare pentru
îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract.
11.3. Prestatorul are obligația de a presta serviciile medicale de medicina muncii prin
intermediul centrelor medicale proprii sau partenerilor medicali autorizați ai acestuia.
11.4. Prestatorul este pe deplin răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor
de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.
11.5. Prestatorul se obligă să efectueze controalele medicale la sediile Beneficiarului
prevăzute în Anexa 1 la caietul de sarcini, pentru minimum 20 persoane, fără costuri
suplimentare pentru Beneficiar; în cazul structurilor teritoriale ale Beneficiarului în care
sunt mai puțin de 20 de angajați, controalele medicale vor fi efectuate la sediile
Prestatorului, sau după caz la punctele de lucru ale partenerilor medicali autorizați din
aceeași localitate în care își desfășoară activitatea angajații Beneficiarului.
11.6. Prestatorul va solicita Beneficiarului, în timp util, datele, informațiile și documentele
necesare prestării serviciilor.
11.7. Prestatorul se obligă să întocmească un Raport medical privind starea de sănătate a
angajaților Beneficiarului, pe care îl transmite acestuia în scris, împreună cu un set de
recomandări necesare pentru îmbunătățirea sănătății și securității în muncă a angajaților.
11.8. Prestatorul va desemna medicul de medicina muncii care va face parte din Comitetul
de securitate și sănătate în muncă al Beneficiarului pentru anul 2019 și ca urmarea a
încheierii unui Act adițional, pentru maximum primele 4 luni ale anului 2020.
11.9. Raportul privind starea de sănătate a personalului Beneficiarului va fi prezentat de
către medicul de medicina muncii desemnat de Prestator și în cadrul ședinței Comitetului
de securitate și sănătate în muncă (CSSM) al Beneficiarului.
11.10. Medicul de medicina muncii desemnat de către Prestator, participă ca membru de
drept al CSSM al Beneficiarului, în mod obligatoriu, la ședințele CSSM.

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 4 din 8
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
11.11. Prestatorul, împreună cu Beneficiarul, vor aplica prevederile O.U.G. nr. 96/2003
privind protecția maternității la locurile de muncă, cu modificările și completările
ulterioare și vor dispune măsurile care se impun pentru fiecare solicitare.
11.12. Prestatorul va realiza un program de evaluare a riscurilor de îmbolnăvire profesională
prin medicul de medicina muncii desemnat să identifice și să analizeze factorii de mediu
profesional cu posibil impact asupra sănătății angajaților Direcției Naționale de Probaţiune;
în urma analizei riscurilor se vor propune măsuri destinate minimizării acestora.
11.13. Prestatorul se obligă să întocmească, în conformitate cu prevederile legislației în
vigoare și să predea Beneficiarului, fișele de aptitudine în muncă ale angajaților examinați.
11.14. Medicul specialist de medicina muncii, pe baza constatărilor făcute, poate cere
completarea examenelor medicale de specialitate în funcție de starea de sănătate a
persoanei examinate.
11.15. Prestatorul se obligă să consemneze rezultatele controalelor medicale efectuate
într-un dosar medical, al cărui cost de achiziție va fi suportat de către Prestator, să păstreze
și să întrețină dosarele de medicina muncii pe toată durata derulării contractului și să ofere
Beneficiarului consultanță în relația cu organele de control.
11.16. Pentru prestarea serviciilor prevăzute la art. 11.7 până la art. 11.15 inclusiv, precum
și pentru orice alte servicii suplimentare prevăzute în caietul de sarcini și în oferta tehnică,
Prestatorul nu poate pretinde costuri suplimentare, iar Beneficiarul nu poate fi obligat la
acestea.
11.17. Prestatorul răspunde pentru nerespectarea regulilor deontologice de către toți
salariații / colaboratorii săi fată de salariații Beneficiarului.
11.18. Prestatorul își asumă responsabilitatea pentru calificativul dat, apt / apt condiționat
/ inapt temporar / inapt, conform legislației în vigoare.
11.19. Prestatorul se obligă să respecte graficul desfășurării serviciilor medicale, întocmit
de comun acord cu Beneficiarul.
11.20. Prestatorul are obligația de a anexa la factura emisă un tabel nominal cu salariații
examinați, tipul examenului medical, tarifele aplicate, Raportul privind starea de sănătate
a personalului Beneficiarului, procesele-verbale de predare-primire a fișelor de aptitudine,
precum și orice alte documente din care să rezulte prestarea serviciilor care fac obiectul
contractului.
12. Obligațiile Beneficiarului
12.1.Beneficiarul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului un spațiu adecvat desfășurării
controalelor medicale.
12.2. Beneficiarul se obligă să transmită Prestatorului orice informații necesare pentru
îndeplinirea prezentului contract, precum și un tabel nominal cu salariații din cadrul
structurii centrale, respectiv de la nivelul structurilor teritoriale (serviciilor de probațiune).
12.3. Beneficiarul formulează în scris către Prestator, solicitarea privind efectuarea
controlului medical la angajare și a controlului medical la reluarea activității.
12.4. Beneficiarul se obligă să transmită Prestatorului fișele de identificare a factorilor de
risc profesional, pentru fiecare angajat care se prezintă la controlul medical periodic.
12.5. Beneficiarul are obligația de a respecta programarea examenelor clinice și
investigațiilor, stabilită de comun acord cu Prestatorul;
12.6. Beneficiarul se obligă să plătească prețul serviciilor către Prestator, în termen de
maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii facturii.
Capitolul VI. Încetarea contractului, sancțiuni
Art. 13 Reziliere

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 5 din 8
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
13.1. Neîndeplinirea obligațiilor asumate înăuntrul termenului contractual pentru
executarea obligațiilor, produce efectul punerii de drept în întârziere a debitorului.
13.2. În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către una dintre părți, cealaltă parte
are dreptul de a considera contractul de drept reziliat și de a pretinde daune interese.
Rezilierea contractului are loc printr-o notificare scrisă adresată debitorului aflat de drept
în întârziere conform alineatului precedent.
Art. 14. Dobânzi, penalități
14.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, Prestatorul nu reușește să-și execute obligațiile
asumate prin contract, atunci Beneficiarul are dreptul de a deduce, ca penalități, o sumă
echivalentă cu o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din prețul contractului până
la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
14.2. În cazul în care Beneficiarul nu își onorează obligațiile în termenul prevăzut la
art. 12.6 în mod culpabil, atunci acestuia îi revine obligația de a plăti, cu titlul de dobândă
penalizatoare, o cotă procentuală de 0,1% pe zi de întârziere din prețul contractului până la
îndeplinirea efectivă a obligațiilor.
Art. 15. Forța majoră
15.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.
15.2. Forța majoră exonerează Părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul
contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.
15.3. Partea contractantă care invocă forță majoră are obligația de a notifica celeilalte
părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la
dispoziție în vederea limitării consecințelor.
Art. 16. Suspendare
16.1. Atunci când procedura de încheiere sau cea de executare a Contractului este viciată
de neregularități semnificative, Beneficiarul va suspenda executarea Contractului. Scopul
suspendării Contractului va fi acela de a verifica dacă presupusele neregularități s-au produs
în realitate. Dacă acestea nu sunt confirmate, executarea Contractului va fi reluată cât mai
curând posibil.
16.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
Art. 17. Denunțare unilaterală
17.1. Denunțarea unilaterală a contractului este interzisă pentru Prestator.
17.2. Prin excepție de la alin. 1 denunțarea unilaterală este permisă pentru ambele părți în
situația în care forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare
de 30 zile, când fiecare parte contractantă va avea dreptul să notifice celeilalte părți
denunțarea unilaterală a prezentului contract, cu un termen de preaviz de 10 zile fără ca
vreuna din părți să poată pretindă celeilalte daune-interese.
17.3. Beneficiarul, în mod excepțional, poate denunța unilateral contractul în cazul în care
această măsură este justificată în condițiile legii, de interesul public.
Capitolul VII Modificarea contractului
Art.18 Amendamente
Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act adițional, în condițiile legii.
Art.19 Ajustarea prețului contractului

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 6 din 8
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
19.1. Pentru serviciile prestate, plata datorată de către Beneficiar Prestatorului este suma
declarată în propunerea financiară, menționată ca atare la art. 8 din prezentul contract.
19.2. Prețul contractului nu se actualizează.
19.3. Prin excepție de la prevederile alineatelor precedente prețul contractului poate fi
ajustat atunci când :
a) au avut loc modificări legislative, modificări ale normelor tehnice sau au fost emise de
către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunțarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în
creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractului;
b) atunci când survin circumstanțe imprevizibile și independente de voința părților;
c) atunci când durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungește, în mod
neprevăzut, peste perioada preconizată inițial și din motive care exclud orice culpă a
ofertantului/contractantului.
Capitolul VIII Cesiune, subcontractare
Art. 20. Cesiunea
20.1. Este permisă doar cesiunea creanțelor născute din prezentul contract, obligațiile
născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate
inițial.
20.2. Cesiunea creanțelor urmează a se face cu respectarea prevederilor art. 61 din O.U.G.
nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, cu
modificările și completările ulterioare.
Art. 21. Subcontractare
21.1. Prestatorul are obligația, în cazul în care părți din contract le subcontractează, de a
încheia contracte cu subcontractanți desemnați, în aceleași condiții în care el a semnat
contractul cu Beneficiarul.
21.2. Prestatorul are obligația de a prezenta la încheierea Contractului, toate contractele
încheiate cu subcontractanții desemnați.
21.3. Prestatorul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care îndeplinește
Contractul, inclusiv cu privire la obligațiile contractuale ce urmează a fi îndeplinite de
subcontractanți.
21.4. Prestatorul nu are dreptul de a înlocui subcontractanții nominalizați fără acceptul
Beneficiarul, iar eventuala înlocuire a acestora nu trebuie să conducă la modificarea
propunerii tehnice sau financiare inițiale.
Capitolul IX Confidențialitatea contractului
Art. 22. Confidențialitatea contractului
22.1. Prestatorul se obligă să nu divulge și să nu folosească pentru alte scopuri decât
executarea contractului, fără acordul scris prealabil al Beneficiarului, informațiile furnizate
de către Beneficiar și să păstreze confidențialitatea informațiilor rezultate din investigarea
sau examinarea angajaților Beneficiarului. Aceste informații vor fi folosite exclusiv în scopul
completării formularului de examinare medicală și a fișei persoanei examinate.
22.2. Fac excepție de la caracterul confidențial al contractului:
a) informațiile care intră sub incidența Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele
furnizate către o autoritate publică sau instanță judiciară, la cererea acestora;
b) informațiile care sunt publice sau devin publice ulterior din motive care nu țin de acțiunea
sau omisiunea părților;
DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE
Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 7 din 8
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro
c) informațiile care se aflau în posesia Prestatorului anterior datei de intrare în vigoare a
prezentului contract.
Părțile au înțeles să încheie azi ............................. prezentul contract în două
exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR PRESTATOR

DIRECŢIA NAŢIONALĂ DE PROBAŢIUNE


Str. Apolodor nr. 17, sector 5, 050741 Bucureşti, România Pagina 8 din 8
Tel. +4 037 204 1293
www.just.ro

S-ar putea să vă placă și