Sunteți pe pagina 1din 8

R O M A N I A

MUNICIPIUL BUCURESTI
CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 2 ISO 90011ISO 14001
ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2

Sos. Electronicii nr. 44 Tel 021 252 77 96 Fax 021 252 79 77


www.adp2-bucuresti.ro e-mail: office@adp2-bucuresti.ro

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII MEDICALE


nr. data

1. In temeiul Ordonanfei de urgenfa a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor


de achizipe publics, a contractelor de concesiune de lucrSri publice i a contractelor de concesiune de
servicii, aprobata cu modificSri i completSri prin Legea nr. 337/2006, s-a incheiat prezentul contract
de prestare de servicii,
Intre
ADMINISTRAJIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCURETI, cu sediul in
Bucureti, os. Electronicii nr. 44, Sector 2, cod postal 023254, telefon 021.252.77.12, fax
021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont R033TREZ24A670503201400X, deschis la Trezoreria
Sector 2, reprezentatS prin Director General ing. Lemnaru Cristian, in calitate de Achizitor, pe de o
parte,
i
S.C. ROMGERMED VACARESTI S.R.L., cu sediul in Bucureti, Calea Plevnei nr,137C, corp C23,
corp A+D, etaj 2, camera 56, Sector 6, telefon 021.311.00.75, fax 021 367 32 05, numSr de inmatriculare
J40/3929/2012, cod fiscal 30034544, cont R047TREZ7065069XXX011945, deschis la Trezoreria sector 6,
reprezentata prin cu functia de Director General, in calitate de Prestator, pe de alts parte.

2. Definifii
2.1 - In prezentul contract urmStorii termeni vor fi interpretab astfel:
a. contract - prezentul contract i toate anexele sale;
b. achizitor i prestator - pSrple contractante, aa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
c. pre{ul contractului - prepil plStibil prestatorului de cStre achizitor, in baza contractului,
pentru indeplinirea integrals i corespunzStoare a tuturor obligapilor asumate prin contract;
d. servicii - activitSple a cSror prestare face obiectul contractului;
e. produse - echipamentele, mainile, utilajele, piesele de schimb i orice alte bunuri cuprinse
in anexa/anexele la prezentul contract i pe care prestatorul are obligapa de a le fumiza in legSturS cu
serviciile prestate conform contractului;
f. forja majora - un eveniment mai presus de controlul par^ilor, care nu se datoreaza greelii
sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului i care face
imposibila executarea i, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente:
razboaie, revolupi, incendii, inundapi sau orice alte catastrofe naturale, restricpi aparute ca urmare a
unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enunfiativa. Nu este considerat for{a
mtijora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face
extrem de costisitoare executarea obligapilor uneia din parfi;
g. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu excepfia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural i viceversa, acolo unde acest lncrmeste permis de .context,
3.2 - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire |1S '^le;feprezi.fitS Slendaristice dacS nu se
specifics in mod diferit. j phfat
Clauze obligatorii
4. Obiectul principal al contractului
4.1 - Prestatorul se obliga sa presteze serviciul de Prestari servicii medicale - Realizarea
investigatiilor de medicina muncii pentru angajatii Administratiei Domeniului Public Sector 2
cod CPV 85147000-1/Servicii de medicina muncii, conform conform Legii securitatii si sanatatii in
munca nr. 319/2006, H.G. nr. 1425/2006, H.G. 355/2007, Ordinului nr. 933/25.11.2002 al
Ministerului Muncii i Solidaritapi Sociale i Ordinului nr. 508/20.11.2002 al Ministerului Sanatatii
i Familiei, pentru aprobarea Normelor generale de protectia muncii, in condifiile i in conformitate
cu obliga|iile asumate prin prezentul contract.
4.2 - Investigapile i consultafiile care fac obiectul prezentului contract sunt: efectuarea
examenelor medicale la angajarea in munca, la adaptarea in munca, la reluarea muncii i controlul
medical periodic de medicina muncii conform anexei nr. 1 la prezentul contract, care face parte
integranta din acesta, cat i investigate medicale necesare care vor fi dispuse de medicul de medicina
muncii, care, conform art. 65.(2) din Normele generale de protectia muncii, poate propune
efectuarea si a altor examene clinice si paraclinice, in corelatie cu prezenta unor noi factori nocivi
profesionali sau cu datele din literatura de specialitate, cu informarea si aprobarea angajatorului.

5. Preful contractului
5.1 - Prepd platibil Prestatorului de catre Achizitor pentru serviciul ,.Realizarea investigatiilor
de medicina muncii pentru angajatii Administratiei Domeniului Public Sector 2 este de 6.581
lei fara TV A, conform Anexei nr. 1.
6. Durata contractului
6.1 - Durata prezentului contract este de la data semnarii pana la 31.12.2016, cu posibilitatea
incheierii unui act adiponal pe 4 luni in anul 2017, in conformitate cu art. 6, pet. (3) din HG
925/2006, cu completarile i modificarile ulterioare.

7. Executarea contractului
7.1 - Contractul intra in vigoare la data semnarii contractului de catre ambele parti.

8. Documentele contractului
8.1. Documentele contractului:
- oferta prezentata.
- Anexa nr. 1.

9. Caracterul confidential al contractului


9.1. - O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti, pe toata perioada
de valabilitate a contractului i trei ani dupa exirarea sa:
a) de a face cunoscut informa|ii despre contract sau orice prevedere a acestuia unei terfe
parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea contractului;
b) de a utiliza informa(iile i documentele obpnute sau la care are acces in perioada de
derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-i indeplini obligapile contractuale.
9.2. - Dezvaluirea oricarei informafii fa(a de persoanele implicate in indeplinirea contractului se va face
confidential i se va extinde numai asupra acelor informapi necesare in vederea indeplinirii contractului.
9.3. - O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informapi
referitoare la contract daca:
a) informaiia a fost dezvaluita dupa ce a fost obfinut acordul scris al celeilalte parpi
contractante in aces sens sau
b) partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informa(ia.
9.4. - Nerespectarea obligapiei de confidentialitate asumate prin prezentul contract de catre una
dintre parti da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului i de a pretinde plata de daune-
interese, in condipile legii.

10. Aspecte organizatorice


10.1. sediul
- Serviciile medicale vor fi efectuate la Prestatorului sau ia sediul Achizitorului, in
functie de specified acestora, dupa cum urmeaza:
a) Examenele ?i investigatiile necesare pent ru dompletarea fiei dd-frrigajare vor fi efeetjuate la
sediul Prestatorului, viitorul angajat prezentdnd la recentie: fisa do pvniitfrp to
completata de departamentul de protecpe a muncii al firmei angajatoare si fia de solicitare la
angajare.
Sediile ROMGERMED in care se vor desfaura investigapile sunt urmatoarele:
Clinica Romgermed Vacaresti - adresa : Bucureti, Drumul Taberei nr. 12, scara 2,
etaj P, ap.23-24 i 32, sector 6
- Clinica Romgermed Vacaresti - adresa : Bucuresti, Calea Vacareti nr.276,
bl.63 etaj P, sector 4
La sediile beneficiarului - in cazul solicitarilor acestuia
b) Examenele i investigapile necesare pentru controlul medical periodic, conform Ordinului
nr. 933/25.11.2002 al Ministerului Sanatapi i Familiei i Ordinului nr. 508/20.11.2002 al
Ministerului Muncii i Solidaritapi Sociale, vor fi efectuate, cu predilecpe, la sediul Achizitorului, in
condipile asigurarii spapului i respectarii normelor igienico-sanitare necesare.
Activitaple medicale se vor desfaura numai in urma unei programari prealabile stabilite de
departamentul Medicina Muncii al Prestatorului i conducerea achizitorului, urmarindu-se sa se
asigure un ritm de minim 20 angajap/deplasare.

11. Obligapile principale ale Prestatorului


11.1 - Sa asigure Achizitorului executarea serviciilor medicale contractate, urmarind in
perm anent respectarea calita^ii actului medical.
11.2 - Sa asigure confidenpalitatea actului medical.
11.3. - Sa asigure, la inceputul contractului, o consiliere a necesarului de servicii medicale de
Medicina Muncii, pe baza factorilor de rise declarap de Achizitor.
11.4 - Prestatorul este raspunzator pentru pastrarea in condipi de siguranja a documentelor
medicale, pe o perioada de minim 1 an de la expirarea contractului.
11.5 - Prestatorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:
i) reclamapi i aepuni in justipe, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalapile
sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achiziponate; i
ii) daune-interese, costuri, taxe i cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceppa situapei in
care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.
11.6 - Prestatorul nu ii asuma responsabilitatea avizarii rezultatelor investigapilor medicale
provenite de la alte institupi de sanatate.
11.7- Factura va fi insopta de anexa detaliata a serviciilor prestate in luna pentm care se face plata.
11.8 Prestatorul trebuie sa verifice i sa instruiasca personalul propriu asupra masurilor de securitate i
sanatate in munca, asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate, inainte de inceperea prestapei.

12. Obligapile principale ale Achizitorului


12.1 - Sa efectueze plata prestapei contractual.
12.2 - Sa fumizeze Prestatorului informapile necesare in vederea indeplinirii de catre acesta a
obligapilor asumate prin contract.
12.3 - Sa colaboreze cu Prestatorul pentru realizarea obiectului contractului, sa permita accesul
acestuia la locurile si datele stabilite pentru efectuarea serviciilor i sa comunice in scris, in termen de
5 zile de la constatare, orice obiectiuni cu privire la obligatiile ce decurg din derularea prezentului
contract.
12.4 - Sa completeze, conform legislapei, fiele de expunere la riscuri profesionale i sa
raspunda pentru realitatea i regularitatea datelor completate. Predarea acestor fie catre Prestator se
va face in cel mult 30 zile de la semnarea contractului.
12.5 - Atunci cand s-a convenit ca serviciile medicale vor fi efectuate, cu predileepe, la sediul
Achizitorului, acesta din urma se obliga sa asigure spapu cu condipi igienico-sanitare necesare
prevazute de normele legale in vigoare.
12.6 - Achizitorul se obliga sa plateasca prepal catre prestator in termen de 30 zile de la primirea
facturii de catre acesta. Factura fiscala care nu a fost contestata in termen de 30 zile de la primirea
acesteia, se considera acceptata la plata in conformitate cu dispozitiile cejreglementeaza raporturile
comerciale. admjnjstv-.tja ; Fuji pufuc '
ivruo
12.7 - Investigapile clinice i paraclinice suplimpntare, necuprim in .contract, necesare pentru
elucidarea starii de sanatate a angajatului facute la recomandarea mj, jlui de medicina muncii i
comandate in scris de achizitor. vor fi farturat^
12.8 - Deplasarea echipei mobile a Prestatorului la sediul Achizitorului se taxeazS c u ..........
lei/deplasare farS TV A (serviciile medicale sunt scutite de plata TV A). In situatia in care Achizitorul
mobilizeaza un numar de cel putin 20 de angajafi/ vizita, deplasarea se va face gratuit.
12.9 - DacS achizitorul nu onoreazS facturile in termen de 30 zile de la expirarea perioadei
prevazute la art. 12.6, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor. Imediat ce achizitorul
onoreaza factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor in cel mai scurt timp posibil.

13. Sancfiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor


13.1 - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Prestatorul nu reuete sS-i execute obliga{iile
asumate prin contract, atunci Achizitorul este indreptapt de a deduce din prepil Contractului, ca
penalitafi, o sumS echivalentS cu 0,1 % de intarziere din valoarea serviciilor ramase, de executat
pans la indeplinirea efectivS a obligatiilor.
13.2 - In cazul in care Achizitorul nu onoreaza plata facturilor in termen de 30 de zile de la
expirarea perioadei convenite la art. 12.6, atunci acesta are obligapa de a plSti ca penalitSp 0,1% pe zi
intarziere din plata neefectuatS.

Clauze specifice
14. Alte responsabilitafi ale prestatorului
14.1 - (1) Prestatorul are obligapa de a executa serviciile prevazute in contract cu
profesionalismul i promptitudinea cuvenite angajamentului asumat.
(2) Prestatorul se obligS sa supravegheze prestarea serviciilor, sa asigure resursele
z-"\ umane, materialele, instalapile, echipamentele i orice alte asemenea, fie de naturS provizorie, fie
definitivS, cerute de i pentru contract, in mSsura in care necesitatea asigurSrii acestora este prevSzutS
in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
14.2 - Prestatorul este pe deplin responsabil pentru executa serviciilor de prestare convenite.
TotodatS, este rSspunzStor atat de siguranfa tuturor operapunilor i metodelor de prestare utilizate, cat
i de calificarea personalului folosit pe toatS durata contractului.

15. Alte responsabilitafi ale achizitorului


15.1 - Achizitorul se obliga sa puna la dispozifia prestatorului orice facilitSfi i/sau informafii pe
care le considers necesare indeplinirii contractului.
/\
16. Incepere, finalizare, intarzieri, sistare
16.1 - Prestatorul are obligafia de a incepe prestarea serviciilor in timpul cel mai scurt posibil.
16.2 - Serviciile prestate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parfi,
termen care se calculeazS de la data inceperii prestSrii serviciilor.

17. Incetarea, rezilierea Contractului


17.1 - Contractul inceteazS la expirarea duratei prevSzut in prezentul Contract, daca nu a fost
prelungita prin Act Adifional semnat de ambele parfi.
17.2 - Contractul poate inceta mai inainte de expirarea rtermenului stipulat de parfi, prin
acordul ambelor parfi.
17.3 - Contractul inceteaza prin realizarea obiectului sau,
17.4 - in cazul in care Prestatorul nu respecta obligafiile prevazute de prezentul Contract, acesta
va fi reziliat de plin drept, fara a fi nevoie de somafia, notificarea, punerea in intarziere a acestuia din
partea Achizitorului sau fara intervenfia vreunei instance de judecata. Aceasta clauza nu inlatura
dreptul Achizitorului de a cere executarea silita a obligatiilor neindeplinite de catre Prestator in
masura in care considers cS este necesarS.
17.5 - Achizitorul ii rezervS dreptul de a renunfa oricand la contract, printr-o notificare scrisS,
adresatS Prestatorului, farS nici o compensafie, dacS acesta din urmS este declarat in stare de faliment.
In acest caz, Prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzStoare pentru partea din
contract prestatS panS la data denunfSrii u n ilateral a Contractului.

18. Ajustarea prefului contractului


18.1 - Pentru serviciile prestate, plSfile datoratb'T^fAcfiiziti :atorului sunt tarifele
declarate in propunerea financiarS, anexS la contract. VIZAT PFNTR ONTROL FDtANClAK
18.2 - Preful contractului nu se ajusteazS. PRE\j TV PUOPRIU
:63
19. Amendamente
19.1 - Par|ile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii Contractului, de a conveni modificarea
clauzelor Contractului, prin act adiponal, numai in cazul aparipei unor circumstance care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora i care nu au putut fi prevazute la data incheierii Contractului.

20. Cesiunea
20.1. Intr-un contract de achizipe publica este permisa doar cesiunea creanjelor nascute din acel
contract, obligapile nascute ramanand in sarcina parplor contractante, astfel cum au fost stipulate i
asumate initial.
20.2. Cesiunea nu va exonera Concesionarul de nicio responsabilitate privind garanpa sau orice
alte obligapi asumate prin Contract.

21. For{a majora


21.1. -Forta majora este constatata de o autoritate competenta, prin documente emise ( cu
indicarea naturii i cazului de forja majora invocat ) i intr-un termen de 5 zile calendaristice de la
aparijia acestuia.
21.2. - Forfa majora exonereaza parjile contractante de indeplinirea obligajiilor asumate prin
prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta acponeaza.
21.3 -Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
21.4. -Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti
imediat si in mod complet, producerea acesteia si de a lua masurile care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
21.5. -Daca forta majora actioneaza, sau se estimeaza ca va actiona o durata mai mare de 2 luni,
fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract,
fara ca una dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Solulionarea litigiilor


22.1. - Achizitorul si Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere, sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura
cu indeplinirea Contractului.
22.2 - Daca in termen de 5 zile de la inceperea acestor tratative neoficiale Achizitorul si
Prestatorul nu reusesc sa rezolve amiabil, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze de catre
instantele judecatoresti din Bucureti.

23. Limba care guverneaza contractul


23.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

24. Comunicari
24.1-Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
transmisa in scris si sa fie inregistrata atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.
24.2. -Comunicarile intre parti se pot face si prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire telefon, fax, sau e-mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.
24.3 - Orice modificare a adreselor men^ionate in partea introductiva va fi comunicata de indata
celeilalte par^i, sub sanc|iunea valabilitajii comunicarilor facute la ultima adresa cunoscuta.

25. Legea aplicabila contractului


25.1 - Contractul este guvemat i interpretat dupa legea romana.

26. Alte clauze


26.1. In cazul in care orice articol sau termen cuprins in prezentul contract este nul, nu poate
produce efecte sau contravine legii, atunci toate celelalte prevederi ale Contractului vor fi considerate
ca avand existenja de sine statatoare i vor ramane in vigoare i pe deplin aplicabile.
26.2. In acest caz, parjile vor negocia de buna credinja pentru a^conveni, intr-un termen
rezonabil, cu privire la modificarile sau amendamentele, prezentului C o m n ra.Jn vederea inlocuirii
prevederii nule, inaplicabile sau contradictorie legii aplidabile. cu o preVed"*e in acefasi sens cate sa
fie valabila, aplicabila i in conlormitate cu legea romana v w Y w f m propriu
26.3. In cazul in care una dintre par|i nu ii exercita oricare dintre drepturile acordate in baza
prezentului contract sau prin lege sau, in cazul in care nu ii exercita aceste drepturi la timp, acest
| lucru nu va fi considerat o renun(are de catre respectiva parte la drepturile respective.
26.4. Nici o modificare, amendare sau adaugire la acest Contract nu va avea efect sau forfa
juridica, in afara cazului in care este facuta in scris i semnata de catre Parp (sau de catre
reprezentanpi legali ai acestora), sub forma unui act adiponal la Contract.
26.5. Acest document, impreuna cu toate Anexele sale, constituie intreaga voin(a a Parjilor
referitoare la cele exprimate in aceste clauze.
26.6. Toate prevederile acestui Contract, aa cum acestea sunt aplicabile Parjilor vor produce
efecte i fa(a de succesorii in drepturi ai acestuia sau cesionarilor acestora.
26.7. Prestatorul garanteaza ca este o societate constituita in mod valabil i este legal
reprezentata la incheierea prezentului contract.
Paifile au in(eles sa incheie prezentul contract in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Aphizttoip Prestator
&.D.fc%ector 2 S.C. ROMGERMED VACARE$TI S.R.L.

Prezentul Contract a fost incheiat (inand cont de opinia legala inregistrata la ADP Sector 2 cu
nr.6018/12.05.2016 emisa de Cabinetul Individual de Avocatura Mihai Marian.
ANEXA NR.l
LA CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII MEDICALE NR
Investigatii medicale obligatorii conform H.G. 355/2007

S.C. R O M G E R M E D
N um ar
Nr. S tr u c tu r a de S.R .L .
a n g a ja
c rt. p o stu ri Pre^/lei T o ta l lei
t>
a n g a ja t f3 ra TV A
0 1 2 3 4 5=2x4
Examen clinic general 10 470
1 C onducator 47 Examen oftalmologic 3 141
auto Examen psihologic 15 705
Audiometrie 3 141
EKG 3 141
Glicemie 4 188
Aviz Medicina Muncii 2 94
Examen clinic general 10 50
2 M ecanic auto 5 Examen psihologic 15 75
EKG 3 15
Aviz Medicina Muncii 2 10
Examen clinic general 10 80
3 Pavator- 8 EKG 3 24
asfaltator Spirometrie 2 16
r \ Aviz Medicina Muncii 2 16
M uncitor Examen clinic general 10 30
4 necalificat 3 EKG 3 9
drum uri Aviz Medicina Muncii 2 6
Examen clinic general 10 90
5 Fochist 9 Examen oftalmologic 3 27
EKG 3 27
Glicemie 4 36
Aviz Medicina Muncii 2 18
Examen clinic general 10 200
6 Lacatu 20 Examen oftalmologic 3 60
m ecanic EKG 3 60
(Dotari) Aviz Medicina Muncii 2 40
Examen clinic general 10 110
7 Electrician 11 Examen oftalmologic 3 33
Audiometrie 3 33
EKG 3 33
r \ Glicemie 4 44
Aviz Medicina Muncii 2 22
Examen clinic general 10 60
8 Instalator 6 Examen oftalmologic 3 18
EKG 3 18
Aviz Medicina Muncii 2 12
Examen clinic general 10 40
9 M ecanic 4 5 12
EKG
pom pe Aviz Medicina Muncii 2 8
Examen clinic general 10 210
10 Ingrijitor 21 EKG 3 63
Spirometrie 2 42
Audiometrie 3 63
Aviz Medicina Muncii 2 42

11 A rhivar 1 Examen clinic general 1 0 ____ . . / J l O


?OK2 I
Spirometrie f ATlMINlS^ tV, I om S o! '
Aviz medicine 'muncii 2 ^ JLy .
V'-CV v i ^76 . . _____
12 M uncitor 33 Examen clinic general 10 330
calificat EKG 3 99
Aviz Medicina Muncii 2 66
13 Examen clinic general 10 320
F loricultor 32 EKG 3 96
Spirometrie 2 64
Aviz Medicina Muncii 2 64
14 M uncitor Examen clinic general 10 130
necalificat 13 EKG 3 39
spatii verzi
Aviz Medicina Muncii 2 26

Examen clinic general 10 10


TGO 1 1
15 M agazioner 1 TGP 1 1
GGT 1 1
Hemoleucograma 7 7
Spirometrie 2 2
Aviz Medicina Muncii 2 2
16 Personal tesa Examen clinic general 10 870
executie 87 Examen oftalmologic 3 261
Aviz Medicina Muncii 2 174
17 efi " Examen clinic general 10 140
com partim ente 14 Examen oftalmologic 3 42
Aviz Medicina Muncii 2 28
Examen clinic general 10 70
18 D irectori 7 Examen oftalmologic 3 21
EKG 3 21
Aviz Medicina Muncii 2 14
19 Tam plar 2 Examen clinic general 10 20
universal Examen oftalmologic 3 6
EKG 3 6
Aviz Medicina Muncii 2 4
Achizitor Prestator
AfiTHTiSfeetor 2 S.C. ROMGERMED VACARESTI S.R.L.

ADMINISTRATE DO: IF-NIU


3L1C S . r o 'i 2
VIZAT FF.NTUU CONTR1
INANCIAk
w r ^ r - m v p: ID