Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE CONSULTAN

ncheiat astzi: 15.09.2010 Nr. 169 din 15.09.2010 1. SANDU T. ADRIANA PERSOAN FIZIC AUTORIZAT, cu sediul social n Trgu - Jiu, str. Lotrului, bloc 13A, scara 1, etaj 3, apartament 28, judeul GORJ, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Gorj, sub nr. F18/275/14.08.2007, cod unic de nregistrare nr. 22260605, din 14.08.2007; mobil: 0724.169.737 & 0765.622.762; e-mail: adrianasandu_pfa@yahoo.com; fix: 0353.416.593; fax: 0353.814.306, avnd contul nr. RO47BTRL02001202T16577XX, deschis la Banca Transilvania, sucursala Trgu-Jiu, n calitate de consultant, pe de o parte

i SC TURCENISAL SRL, cu sediul social n Turceni, str. 22 Decembrie, BL. 35, parter, judeul Gorj, nregistrat la Oficiul Registrului Comerului Trgu-Jiu, sub nr. J 18/182/2009, cod fiscal RO25285957, fix: 0253.334.470; mobil: 0745.386.792, fax: 0253.334.470, e-mail: turcenisalsrl@yahoo.com; avnd conturile nr. RO76BRDE200SV28524922000, deschis la BRD Turceni i nr. RO29TREZ3405069XXX001011, deschis la Trezoreria Rovinari, reprezentat de NICOLAE UNGUREANU, cu funcia de DIRECTOR, n calitate de client, pe de alt parte. 2. Definitii - n prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel: a. contract reprezint prezentul contract si toate Anexele sale (dac este cazul). b. client si consultant - parile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract; c. pretul contractului - preul pltibil consultantului de ctre client, in baza contractului, pentru ndeplinirea integral si corespunzatoare a tuturor obligaiilor asumate prin contract; d. servicii - Serviciu de consultan n vederea certificrii i audit intern; e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia dintre parti; f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile. 2.2. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor include forma de plural si vic e-versa, acolo unde acest lucru este permis de context. 2.3. Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se specifica in mod diferit. Clauze obligatorii 3. Obiectul principal al contractului 3.1. - Consultantul va asigura clientului consultana i asistena tehnic, n vederea certificrii sistemului de management integrat, n cadrul SC TURCENISAL SRL - TURCENI - jud. GORJ, conform standardelor SR EN ISO 9001:2008 & SR EN ISO 14001:2005 & SR OHSAS 18001:2008, pn la data obinerii certificatelor de conformitate. 3.2. - Clientul se oblig s plteasc preul convenit in prezentul contract pentru serviciul de consultan i asisten tehnic. 4. Preul contractului 4.1. Preul convenit pentru ndeplinirea contractului, pltibil consultantului de ctre client, este de 3700 lei fr TVA ( P.F. A. SANDU T. ADRIANA este organizaie nepltitoare de TVA). 5. Durata contractului 5.1. Contractul este valabil pn la data emiterii certificatelor de conformitate de ctre organismul de certificare ales de ctre client ; 5.2. - Prezentul contract nceteaz ncepnd cu data emiterii certificatelor de conformitate de ctre organismul de certificare . 6. Executarea contractului 6.1. Executarea contractului ncepe la data de 15.09.2010. 7. Documentele contractului 7.1. - Consultan n vederea certificrii i auditul intern cuprinde: 7.1.1. Analiza diagnostic iniial; 7.1.2. Elaborarea documentaiei aferente sistemului de management integrat, conform referenialelor alese: Manual pentru managementul integrat calitate-mediu-sntate i securitate ocupaional; Stabilirea politicii i a obiectivelor sistemului de management integrat; Proceduri de sistem; Proceduri operaionale; Proceduri de lucru; Registre i formulare aferente sistemului de management integrat, conform referenialelor SR EN ISO 9001:2008 & SR EN ISO 14001:2005 & SR OHSAS 18001:2008; 7.1.3. Implementarea propriu - zis a sistemului i urmrirea acestuia n funcionare; 7.1.4. Auditul intern de specialitate; 7.1.5. Asistena tehnic de specialitate, cu prilejul efecturii auditului de certificare, la faa locului. 8. Obligatiile principale ale consultantului:

Pag. 1 / 2

8.1. Consultantul va asigura clientului consultana i asistena tehnic, n vederea certificrii sistemului de management integrat, n cadrul SC TURCENISAL SRL, conform standardelor SR EN ISO 9001:2008 & SR EN ISO 14001:2005 & SR OHSAS 18001:2008, pn la data obinerii certificatelor de conformitate; 8.2. Consultantul va elabora, pe baza informaiilor puse la dispoziie de ctre client, documentaia aferent sistemului de management integrat, conform standardelor SR EN ISO 9001:2008 & SR EN ISO 14001:2005 & SR OHSAS 18001:2008; 8.3. Toate documentele prevzute la punctul 7. vor fi predate pe suport de hrtie, semnate i tampilate. 9. Clauza de confidenialitate: 9.1. Prile se oblig s pstreze confidenialitatea datelor, a informaiilor i a documentelor, ca urmare a ducerii la ndeplinire a clauzelor prezentului contract, prin nefurnizarea datelor, rapoartelor i studiilor ctre teri, dect prin acordul prilor (a celeilalte pri); 9.2. Consultantul se oblig s pstreze confidenialitatea datelor, a informaiilor i a documentelor, ca urmare a ducerii la ndeplinire a clauzelor prezentului contract i dup incetarea acestuia. 10. Obligatiile principale ale clientului: 10.1. - Clientul se oblig s receptioneze serviciile prestate n termenul convenit. 10.2. Clientul se obliga sa plteasca preul catre consultant, n termen de 10 de zile de la data emiterii facturii i a ntocmirii procesului verbal de predare-primire a documentaiei. 10.3. - Contravaloarea serviciilor se va achita n termen de 10 de zile de la data emiterii facturii; depirea acestei perioade implic penalizri de 0,3 % pentru fiecare zi de intarziere, incepnd cu ziua imediat urmtoare termenului de scaden si pn la data stingerii sumei datorate. Clauze specifice 11. Alte resposabilitati ale consultantului: 11.1. - (1) Consultantul are obligatia de a executa serviciile prevazute in contract, cu profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. 12. Alte responsabilitati ale clientului 12.1. - Clientul se oblig s pun la dispozitia consultantului orice facilitati si/sau informatii pe care acesta le-a cerut si pe care le consider necesare ndeplinirii contractului. 13. Amendamente 13.1. - Prile contractante au dreptul, pe durata ndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiional, numai n cazul apariiei unor circumstane care lezeaz interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevzute la data ncheierii contractului. 14. Forta majora 14.1. - Forta major este constatat de o autoritate competenta. 14.2. - Forta major exonereaz parile contractante de ndeplinirea obligaiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada n care aceasta acioneaz. 14.3. - ndeplinirea contractului va fi suspendat n perioada de aciune a fortei majore, dar fr a prejudicia drepturile ce li se cuveneau prilor pn la apariia acesteia. 14.4. - Partea contractant care invoca fora major are obligaia de a notifica celeilalte pari, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor. 14.5. - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese. 15. Solutionarea litigiilor 15.1. - Clientul si consultantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi ntre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului. 15.2. - Daca, dupa 15 de zile de la nceperea acestor tratative neoficiale, clientul si consultantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractual, fiecare poate solicit ca disputa s se solutioneze de ctre instantele judectoreti din Romnia. 16. Limba care guverneaza contractul 16.1. - Limba care guverneaz contractul este limba romna. 17. Comunicari 17.1. - (1) Orice comunicare ntre pri, referitoare la ndeplinirea prezentului contract, trebuie sa fie transmisa in scris. - (2) Orice document scris trebuie nregistrat, atat in momentul transmiterii, ct si n momentul primirii. 17.2. - Comunicarile ntre prti se pot face si prin telefon, telegrama, telex, fax sau e-mail cu condiia confirmrii in scris a primirii comunicarii. 18. Legea aplicabila contractului 18.1. - Contractul va fi nterpretat conform legilor din Romania. 18.2. - Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un numr de 2 ( dou ) exemplare, 1 ( unul ) pentru client i 1 ( unul ) pentru consultant.

CONSULTANT, Ing.dipl. ADRIANA SANDU Persoan Fizic Autorizat ________________________________

CLIENT, SC TURCENISAL SRL DIRECTOR NICOLAE UNGUREANU ___________________________________

Pag. 2 / 2