P. 1
coduri CPV

coduri CPV

5.0

|Views: 10,765|Likes:
Published by gabriela1225
cod cpv
cod cpv

More info:

Published by: gabriela1225 on Nov 16, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2015

pdf

text

original

Sections

REGULAMENTUL (CE) nr.

2195/2002

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN !I AL CONSILIULUI

din 5 noiembrie 2002

privind Vocabularul comun privind achizi"iile publice (CPV)

(Text cu relevan"# pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN !I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunit"#ii Europene, în special articolul 47 alineatul
(2) $i articolele 55 $i 95,

având în vedere propunerea Comisiei
1
,

având în vedere avizul Comitetului Economic $i Social
2
,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor
3
,

hot"rând în conformitate cu procedura prev"zut" la articolul 251 din tratat
4
,

întrucât:

(1) Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis $i transparent
al achizi#iilor publice în Europa. Impactul s"u asupra calit"#ii anun#urilor $i timpului
necesar public"rii acestora reprezint" o restric#ie de facto a accesului agen#ilor
economici la contractele de achizi#ii publice.

(2) În Recomandarea 96/527/CE
5
, Comisia invita entit"#ile $i autorit"#ile contractante s"
utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achizi#ii, vocabularul comun
privind achizi#iile publice [Common Procurement Vocabulary (CVP)], elaborat pe baza
anumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecv"ri a acestora la
specificul sectorului achizi#iilor publice.


(3) Este necesar" standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achizi#iile
publice, a referin#elor utilizate de c"tre autorit"#ile $i entit"#ile contractante pentru
descrierea obiectului contractelor de achizi#ii.

(4) Statele membre au nevoie de un sistem de referin#" unic care s" utilizeze aceea$i
descriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunit"#ii, precum $i de acela$i cod

1
JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.
2
JO C 48, 21.2.2002, p. 9.
3
JO C 192, 12.8.2002, p. 50.
4
Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat înc" în Jurnalul Oficial), pozi#ia comun" a
Consiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1) $i Decizia Parlamentului European din 25 septembrie
2002 (nepublicat" înc" în Jurnalul Oficial).
5
JO L 222, 3.9.1996, p. 10.
alfanumeric corespunz"tor $i care s" permit" astfel dep"$irea barierelor lingvistice la
nivel comunitar.

(5) Prin urmare, prin prezentul regulament se adopt" o versiune revizuit" a CPV ca un
sistem unic de clasificare pentru achizi#iile publice, a c"rui punere în aplicare este
reglementat" de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
de achizi#ii publice.

(6) De asemenea, se elaboreaz" tabele de coresponden#" cu titlu orientativ care s" indice
coresponden#a dintre CPV $i Clasificarea produselor aferente activit"#ilor din cadrul
Comunit"#ii Economice Europene (CPA), Clasificarea central" a produselor (CPC
Prov.) a Na#iunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activit"#ilor economice din
Comunitatea European" (NACE Rev. 1) $i Nomenclatura combinat" (NC).

(7) Este posibil ca structura $i codurile CPV s" necesite adapt"ri sau chiar modific"ri, în
func#ie de evolu#ia pie#elor $i de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabile$te în acest
sens o procedur" corespunz"toare de revizuire.

(8) M"surile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adopt" în conformitate
cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor
pentru exercitarea competen#elor de punere în aplicare conferite Comisiei
1
.

(9) Având în vedere c" obiectivul ac#iunii avute în vedere, $i anume instituirea unui sistem
de clasificare pentru contractele de achizi#ii publice, nu poate fi atins într-o manier"
satisf"c"toare de c"tre statele membre $i, prin urmare, datorit" dimensiunii $i efectelor
ac#iunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta
m"suri, în conformitate cu principiul subsidiarit"#ii, consacrat de articolul 5 din tratat. În
conformitate cu principiul propor#ionalit"#ii astfel cum a fost enun#at în articolul
men#ionat anterior, prezentul regulament nu dep"$e$te ceea ce este necesar pentru
atingerea acestui obiectiv.

(10) Recurgerea la un regulament mai degrab" decât la o directiv" este motivat" prin faptul
c" instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achizi#ii publice nu
necesit" transpunere de c"tre statele membre.

(11) În scopul familiariz"rii utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic care, în cele din
urm", va deveni obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie s" fie
precedat" de o perioad" de adaptare,

ADOPT% PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Se stabile$te un sistem de clasificare unic, aplicabil achizi#iilor publice, denumit
„Vocabularul comun privind achizi#iile publice” [Common Procurement Vocabulary (CPV)].

(2) Textul CPV este prev"zut în anexa I.

(3) Tabelele de coresponden#" orientative între CPV $i nomenclaturile Clasific"rii
produselor aferente activit"#ilor din cadrul Comunit"#ii Economice Europene (CPA),

1
JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
Clasific"rii centrale a produselor (CPC Prov.) a Na#iunilor Unite, Nomenclatorului statistic al
activit"#ilor economice din Comunitatea European" (NACE Rev. 1) $i Nomenclaturii
combinate (NC) sunt prev"zute în anexele II, III, IV $i V.

Articolul 2

Comisia adopt" m"surile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prev"zut" la
articolul 3 alineatul (2).

Articolul 3

(1) Comisia este asistat" de Comitetul consultativ pentru contractele de achizi#ii publice,
înfiin#at prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului
1
(denumit în continuare
„comitetul”).

(2) Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplic" articolele 3 $i 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispozi#iile articolului 8 din decizia men#ionat" anterior.

(3) Comitetul î$i stabile$te regulamentul de procedur".

Articolul 4

Prezentul regulament intr" în vigoare la 16 decembrie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale $i se aplic" direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu
Pre!edintele Pre!edintele
P. COX T. PEDERSEN


1
JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificat" de Decizia 77/63/CEE (JO L 13, 15.1.1977, p. 15).
ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZI$IILE PUBLICE (CPV)

Structura sistemului de clasificare

1. CPV cuprinde un vocabular principal $i un vocabular suplimentar.

2. Vocabularul principal se bazeaz" pe o structur" ramificat" de coduri de pân" la nou"
cifre, c"rora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucr"rile sau serviciile
care reprezint" obiectul contractelor de achizi#ii.

Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate dup" cum urmeaz":

 diviziuni, identificate prin primele dou" cifre ale codului;

 grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului;

 clase, identificate prin primele patru cifre ale codului;

 categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului.

Fiecare dintre ultimele trei cifre confer" un grad mai mare de precizie în interiorul
fiec"rei categorii.

Cea de a noua cifr" serve$te la verificarea cifrelor precedente.

3. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului
contractelor de achizi#ii. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod
alfanumeric, c"ruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de preciz"ri
suplimentare privind natura sau destina#ia specific" a bunurilor care urmeaz" a fi
achizi#ionate.

Codul alfanumeric cuprinde:

 un prim nivel, compus dintr-o liter" care corespunde unei sec#iuni;

 un al doilea nivel, compus din patru cifre, primele trei reprezentând subdiviziunea,
iar ultima fiind necesar" verific"rii.

Cod CPV Descriere
01000000-7 Produse agricole, horticole, de vân"toare $i produse conexe
01100000-8 Produse agricole, produse horticole $i de gr"din" pentru comercializare
01110000-1 Cereale $i alte produse agricole
01111000-8 Cereale
01111100-9 Grâu
01111110-2 Grâu dur
01111120-5 Grâu comun
01111200-0 Porumb
01111300-1 Orez
01111400-2 Orz
01111500-3 Secar"
01111600-4 Ov"z
01111700-5 Mal#
01111900-7 Produse pe baz" de cereale
01112000-5 Cartofi $i legume uscate
01112100-6 Cartofi
01112200-7 Legume cu p"st"i $i legume cu teac" uscate
01112210-0 Legume cu p"st"i uscate
01112211-7 Linte
01112212-4 N"ut
01112213-1 Maz"re uscat"
01112220-3 Legume cu teac"
01113000-2 Semin#e $i fructe oleaginoase
01113100-3 Boabe de soia
01113200-4 Arahide
01113300-5 Semin#e de floarea soarelui
01113400-6 Semin#e de in
01113500-7 Semin#e de susan
01113600-8 Semin#e de mu$tar
01114000-9 Tutun neprelucrat
01115000-6 Plante utilizate la fabricarea zah"rului
01115100-7 Sfecl" de zah"r
01115200-8 Trestie de zah"r
01116000-3 Paie $i plante furajere
01116100-4 Paie
01116200-5 Plante furajere
01117000-0 Materii prime vegetale
01117100-1 Materii prime vegetale destinate industriei textile
01117110-4 Bumbac
01117120-7 Iut"
01117130-0 In
01118000-7 Cauciuc natural, latex natural $i produse conexe
01118100-8 Cauciuc natural
01118200-9 Latex natural
Cod CPV Descriere
01118210-2 Produse din latex
01119000-4 Plante cu utilizare specific"
01119100-5
Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide sau cu
utilizare similar"
01119110-8 Plante utilizate în parfumerii
01119120-1 Plante utilizate în farmacii
01119130-4 Plante utilizate ca insecticide
01119140-7 Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similar"
01119200-6 Semin#e de plante cu utilizare specific"
01120000-4 Legume, produse horticole $i plante de pepinier"
01121000-1 Legume
01121100-2 R"d"cinoase $i tuberculi
01121110-5 R"d"cinoase
01121111-2 Sfecl"
01121112-9 Morcovi
01121113-6 Ceap"
01121114-3 Napi
01121120-8 Tuberculi
01121200-3 Legume cultivate pentru fructele lor
01121210-6 Fasole
01121211-3 Boabe
01121212-0 Fasole verde
01121213-7 Fasole spaniol"
01121220-9 Maz"re
01121221-6 Maz"re verde
01121222-3 Maz"re cu p"st"i comestibile
01121230-2 Ardei
01121240-5 Tomate
01121250-8 Dovlecei
01121260-1 Ciuperci
01121270-4 Castrave#i
01121300-4 Legume pentru frunze
01121310-7 L"ptuci
01121320-0 Foi de salat"
01121330-3 Anghinare
01121340-6 Spanac
01121400-5 Varz"
01121410-8 Varz" alb"
01121420-1 Conopid"
01121430-4 Broccoli
01121440-7 Varz" de Bruxelles
01121500-6 Semin#e de legume
Cod CPV Descriere
01122000-8 Produse horticole
01122100-9 Plante vii, bulbi, r"d"cini, buta$i $i altoaie
01122200-0 Flori t"iate
01122210-3 Aranjamente florale
01122300-1 Semin#e de flori
01130000-7
Fructe, fructe cu coaj" lignifiat", plante utilizate la prepararea b"uturilor $i
a condimentelor
01131000-4 Fructe $i fructe cu coaj" lignifiat"
01131100-5 Fructe $i fructe cu coaj" lignifiat" tropicale
01131110-8 Fructe tropicale
01131111-5 Banane
01131112-2 Ananas
01131113-9 Mango
01131114-6 Curmale
01131115-3 Stafide
01131116-0 Smochine
01131117-7 Avocado
01131118-4 Kiwi
01131120-1 Nuci de cocos
01131200-6 Citrice
01131210-9 L"mâi
01131220-2 Portocale
01131230-5 Grepfrut
01131240-8 Tangerine
01131250-1 L"mâi verzi
01131300-7 Fructe, altele decât cele tropicale
01131310-0 Bace
01131311-7 Stafide de Corint
01131312-4 Agri$e
01131313-1 C"p$uni
01131314-8 Zmeur"
01131315-5 Afine
01131320-3 Mere, pere $i gutui
01131321-0 Mere
01131322-7 Pere
01131323-4 Gutui
01131330-6 Fructe sâmburoase
01131331-3 Caise
01131332-0 Piersici
01131333-7 Cire$e
01131334-4 Prune
01131340-9 Struguri
01131341-6 Struguri de mas"
01131342-3 Struguri de vin
01131400-8 M"sline
Cod CPV Descriere
01131500-9 Semin#e de fructe
01132000-1 Plante pentru prepararea b"uturilor
01132100-2 Boabe de cafea
01132200-3 Plante de ceai
01132300-4 Maté
01132400-5 Boabe de cacao
01133000-8 Condimente neprelucrate
01200000-9 Animale vii $i produse de origine animal"
01210000-2 Bovine $i produse ob#inute de la acestea
01211000-9 Bovine
01211100-0 Animale vii din specia bovin"
01211200-1 Vi#ei
01212000-6 Lapte de vac" proasp"t
01213000-3 Material seminal de taur
01220000-5 Animale de ferm" $i produse ob#inute de la acestea
01221000-2 !eptel
01221100-3 Ovine
01221200-4 Caprine
01221300-5 Cabaline
01222000-9 Lapte de oaie $i de capr" proasp"t
01222100-0 Lapte de oaie
01222200-1 Lapte de capr"
01223000-6 Lân" $i p"r de animale
01223100-7 Lân" tuns"
01223200-8 P"r de animale
01230000-8 Porcine
01240000-1 P"s"ri de curte vii $i ou"
01241000-8 P"s"ri de curte vii
01242000-5 Ou"
01250000-4 Animale mici vii $i produse ob#inute de la acestea
01251000-1 Iepuri de cas" $i iepuri de câmp
01251100-2 Iepuri de cas"
01251200-3 Iepuri de câmp
01252000-8 Produse de origine animal"
01252100-9 Miere natural"
01252200-0 Melci
01252300-1 Produse alimentare de origine animal"
01252400-2 Cear"
01300000-0 Produse de policultur"
01900000-6 Produse agricole
02000000-4 Produse de silvicultur" $i de exploatare forestier"
02100000-5 Lemn
02110000-8 Lemn de conifere
02120000-1 Lemn tropical
Cod CPV Descriere
02130000-4 Lemn de foc
02140000-7 Lemn brut
02150000-0 Lemn de esen#" moale
02160000-3 De$euri de lemn
02170000-6 A$chii de lemn
02180000-9 Bu$teni
02181000-6 Stâlpi
02182000-3 &"ru$i
02190000-2 Cherestea
02191000-9 Produse din cherestea
02200000-6 Gum" arabic"
02210000-9 Balsamuri
02220000-2 Lac
02300000-7 Plut"
02400000-8 Produse de silvicultur"
02410000-1 Plante, ierburi, mu$chi sau licheni ornamentali
02500000-9 Produse de pepinier"
02510000-2 Plante
02511000-9 Plante de înmul#ire
02512000-6 Bulbi de flori
02513000-3 Arbu$ti
02520000-5 Arbori
05000000-5 Pe$ti, produse de pescuit $i alte subproduse de pescuit
05100000-6 Pe$ti
05110000-9 Pe$ti vii
05120000-2 Pe$ti proaspe#i sau refrigera#i
05121000-9 Pe$ti pla#i, proaspe#i sau refrigera#i
05121100-0 Limb" de mare, proasp"t" sau refrigerat"
05121200-1 Cambul" de Baltic", proasp"t" sau refrigerat"
05122000-6 Pe$ti din familia morunului, proaspe#i sau refrigera#i
05122100-7 Cod, proasp"t sau refrigerat
05122200-8 Polac, proasp"t sau refrigerat
05122300-9 Merluciu, proasp"t sau refrigerat
05122400-0 Eglefin, proasp"t sau refrigerat
05123000-3 Hering, proasp"t sau refrigerat
05124000-0 Ton, proasp"t sau refrigerat
05125000-7 Merlan, proasp"t sau refrigerat
05126000-4 Albitur", proasp"t" sau refrigerat"
05127000-1 Somon, proasp"t sau refrigerat
05130000-5 Carne de pe$te
05200000-7 Crustacee
05210000-0 Crustacee proaspete
05220000-3 Stridii
05230000-6 Molu$te
Cod CPV Descriere
05240000-9 Nevertebrate acvatice
05300000-8 Produse acvatice
05310000-1 Corali sau produse similare
05320000-4 Bure#i naturali
05330000-7 Alge marine
05331000-4 Alge
05400000-9 Produse pesc"re$ti secundare
05410000-2 F"in" de pe$te
10000000-3 C"rbune, lignit, turb" $i alte produse derivate din c"rbune
10100000-4 C"rbune $i combustibili pe baz" de c"rbune
10110000-7 C"rbune
10120000-0 Combustibili pe baz" de c"rbune
10121000-7 Antracit
10122000-4 Brichete
10123000-1 Combustibili solizi
10124000-8 Combustibili fosili
10125000-5 Combustibili pe baz" de lemn
10200000-5 Lignit $i turb"
10210000-8 Lignit
10220000-1 Turb"
10300000-6 Produse derivate din c"rbune
10310000-9 Ulei de huil"
10320000-2 Produse pe baz" de cocs
10321000-9 Cocs
11000000-0 &i#ei, gaze naturale, petrol $i produse conexe
11100000-1 &i#ei
11110000-4 &i#ei $i produse petroliere
11111000-1 Petrol
11111100-2 &i#ei
11112000-8 Produse petroliere
11200000-2 Gaze naturale
11300000-3 !ist bituminos sau petrolifer
12000000-7 Minereuri de uraniu $i toriu
12100000-8 Minereuri de uraniu
12200000-9 Minereuri de toriu
13000000-4 Minereuri metalifere
13100000-5 Minereuri de fier
13200000-6 Minereuri de metale neferoase
13210000-9 Minereuri de cupru
13220000-2 Minereuri de nichel
13230000-5 Minereuri de aluminiu
13240000-8 Minereuri de metale pre#ioase
13250000-1 Minereuri de plumb
13260000-4 Minereuri de zinc
Cod CPV Descriere
13270000-7 Minereuri de staniu
13300000-7 diverse minereuri
14000000-1 Produse de exploatare minier", în carier" $i alte produse conexe
14100000-2 Materiale de construc#ii de piatr"
14110000-5 Piatr" de construc#ie
14111000-2 Marmur" $i piatr" calcaroas" de construc#ie
14111100-3 Marmur"
14111200-4 Travertin
14112000-9 Diverse tipuri de piatr" de construc#ie
14112100-0 Granit
14112200-1 Gresie
14112300-2 Bazalt
14112400-3 Piatr" de bordur"
14120000-8 Piatr" calcaroas", gips $i cret"
14121000-5 Piatr" calcaroas" $i gips
14121100-6 Ghips
14121200-7 Calcar
14121210-0 Pudr" de calcar
14121300-8 Piatr" calcaroas"
14122000-2 Cret" $i dolomit"
14122100-3 Cret"
14122200-4 Dolomit"
14130000-1 Ardezie
14200000-3 Nisip $i argil"
14210000-6 Pietri$, nisip, piatr" concasat" $i agregate
14211000-3 Nisip
14211100-4 Nisip natural
14212000-0
Granule, criblur", nisip fin, pietre mici, pietri$, piatr" f"râmi#at" $i
concasat", amestecuri de piatr", amestec de nisip $i pietri$ $i alte agregate
14212100-1 Bolovani $i pietri$
14212110-4 Pietri$
14212120-7 Pietre mici
14212200-2 Agregate
14212210-5 Amestec de nisip $i pietri$
14212300-3 Piatr" de carier" $i concasat"
14212310-6 Balast
14212320-9 Granit concasat
14212330-2 Bazalt concasat
14212400-4 P"mânt
14212410-7 P"mânt vegetal
14212420-0 Subsol
14212430-3 Criblur"
14213000-7 Macadam, macadam gudronat $i nisip gudronat
14213100-8 Macadam
14213200-9 Macadam gudronat
Cod CPV Descriere
14213300-0 Nisip gudronat
14220000-9 Argil" $i caolin
14221000-6 Argil"
14222000-3 Caolin
14300000-4 Produse anorganice chimice $i îngr"$"minte minerale
14310000-7 Îngr"$"minte minerale
14311000-4 Calciu natural, fosfat aluminocalcic $i s"ruri naturale brute de potasiu
14311100-5 Calciu natural
14311200-6 Fosfa#i aluminocalcici
14311300-7 S"ruri naturale brute de potasiu
14312000-1 Pirite de fier
14312100-2 Pirite de fier nepr"jite
14320000-0 Produse anorganice chimice
14400000-5 Sare $i clorur" de sodiu pur"
14410000-8 Sare gem"
14420000-1 Sare marin"
14430000-4 Sare concentrat" prin evaporare $i clorur" de sodiu pur"
14440000-7 Sare industrial" pentru desz"pezire
14450000-0 Saramur"
14500000-6 Produse conexe de exploatare minier" $i în carier"
14510000-9 Bitum $i asfalt
14511000-6 Bitum
14512000-3 Asfalt
14520000-2
Pietre pre#ioase $i semipre#ioase; piatr" ponce; $mirghel; abrazivi naturali,
alte minerale $i metale pre#ioase
14521000-9 Pietre pre#ioase $i semipre#ioase
14521100-0 Pietre pre#ioase
14521110-3 Diamante
14521120-6 Rubine
14521130-9 Smaralde
14521140-2 Praf sau pulbere de pietre pre#ioase
14521200-1 Pietre semipre#ioase
14521210-4 Praf sau pulbere de pietre semipre#ioase
14522000-6 Diamante industriale; piatr" ponce; $mirghel $i al#i abrazivi naturali
14522100-7 Piatr" ponce
14522200-8 Diamante industriale
14522300-9 !mirghel
14522400-0 Abrazivi naturali
14523000-3 Minerale, metale pre#ioase conexe $i produse asociate
14523100-4 Minerale
14523200-5 Aur
14523300-6 Argint
14523400-7 Platin"
15000000-8 Produse alimentare $i b"uturi
15100000-9 Produse de origine animal", carne $i produse din carne
Cod CPV Descriere
15110000-2 Carne
15111000-9 Carne de bovine
15111100-0 Carne de vit"
15111110-3 Carne de vit" conservat"
15111140-2 Carcas" de vit"
15111190-7 Buc"#i de carne de vit"
15111191-4 Biftec
15111200-1 Carne de mânzat
15111210-4 Buc"#i de carne de mânzat
15112000-6 Carne de pas"re
15112100-7 Carne de pas"re proasp"t", animale întregi
15112110-0 Carne de gâsc"
15112120-3 Carne de curcan
15112130-6 Carne de pui
15112140-9 Carne de ra#"
15112200-8 Buc"#i de carne de pas"re
15112210-1 Buc"#i de carne de pui
15112220-4 Buc"#i de carne de curcan
15112230-7 Buc"#i de carne de ra#", de gâsc" $i de bibilic"
15112300-9 Ficat de pas"re
15112310-2 Fois gras
15113000-3 Carne de porc
15113100-4 Cotlete de porc
15113300-6 Carcase de porc
15114000-0 Organe comestibile
15115000-7 Carne de miel $i de oaie
15115100-8 Carne de miel
15115200-9 Carne de oaie
15117000-1 Carne de capr"
15118000-8 Carne de cal, de m"gar, de catâr sau de bardou
15118100-9 Carne de cal
15118900-7 Carne de m"gar, de catâr sau de bardou
15119000-5 Diverse tipuri de carne
15119100-6 Carne de iepure de cas"
15119200-7 Carne de iepure de câmp
15119300-8 Vânat
15119400-9 Pulpe de broasc"
15119500-0 Porumbei
15120000-5 Lân", piei brute $i prelucrate
15121000-2 Lân"
15122000-9 Piei brute
15123000-6 Piei prelucrate
15124000-3 Piei prelucrate $i pene de pas"re
15130000-8 Produse din carne
Cod CPV Descriere
15131000-5 Conserve $i produse din carne
15131100-6 Produse pe baz" de carne pentru cârna#i
15131110-9 Carne pentru cârna#i
15131120-2 Salamuri
15131130-5 Cârna#i
15131131-2 Cârna#i din ficat
15131132-9 Cârna#i de vit"
15131133-6 Cârna#i de porc
15131134-3 Sângerete $i al#i cârna#i pe baz" de sânge
15131135-0 Cârna#i de pas"re
15131200-7 Carne uscat", s"rat", afumat" sau condimentat"
15131210-0 Jambon afumat
15131220-3 Sl"nin"
15131230-6 Salam
15131300-8 Preparate din ficat
15131310-1 Pateu
15131320-4 Preparate pe baz" de ficat de gâsc" sau de ra#"
15131400-9 Produse pe baz" de carne de porc
15131410-2 Jambon
15131420-5 Chiftele
15131490-6 Mânc"ruri din carne de porc
15131500-0 Produse pe baz" de carne de pas"re
15131600-1 Produse pe baz" de carne de vit" $i de mânzat
15131610-4 Chiftele din carne de vit"
15131620-7 Carne de vit" tocat"
15131640-3 Chifle cu carne de vit" tocat"
15131700-2 Preparate pe baz" de carne
15200000-0 Pe$te preparat $i conserve de pe$te
15210000-3 File de pe$te, ficat $i icre de pe$te
15211000-0 File de pe$te
15211100-1 File proasp"t de pe$te
15212000-7 Icre de pe$te
15213000-4 Ficat de pe$te
15220000-6 Pe$te, file de pe$te $i alte tipuri de carne de pe$te congelate
15221000-3 Pe$te congelat
15222000-0 File de pe$te congelat
15223000-7 Pe$te congelat tran$at
15229000-9 Produse congelate pe baz" de pe$te
15230000-9 Pe$te uscat sau s"rat; pe$te în saramur"; pe$te afumat
15231000-6 Pe$te uscat
15232000-3 Pe$te s"rat
15233000-0 Pe$te în saramur"
15234000-7 Pe$te afumat
15234100-8 Somon afumat
Cod CPV Descriere
15234200-9 Hering afumat
15234300-0 P"str"v afumat
15235000-4 Conserve de pe$te
15240000-2 Pe$te în conserv" $i alte tipuri de pe$te preparat sau în conserv"
15241000-9 Pe$te pane sau acoperit în alt mod, în conserv"
15241100-0 Somon în conserv"
15241200-1 Hering preparat sau în conserv"
15241300-2 Sardine
15241400-3 Ton în conserv"
15241500-4 Macrou de Atlantic
15241600-5 Hamsii
15241700-6 Batoane de pe$te file
15241800-7 Preparate pe baz" de pe$te pane sau acoperit în alt mod
15242000-6 Mânc"ruri preparate din pe$te
15243000-3 Preparate pe baz" de pe$te
15244000-0 Caviar $i înlocuitori de caviar
15244100-1 Caviar
15244200-2 Înlocuitori de caviar
15250000-5 Fructe de mare
15251000-2 Crustacee congelate
15252000-9 Crustacee preparate sau în conserv"
15253000-6 Produse pe baz" de molu$te
15300000-1 Fructe, legume $i produse conexe
15310000-4 Cartofi $i produse pe baz" de cartofi
15311000-1 Cartofi congela#i
15311100-2 Cartofi pr"ji#i rondele $i bastona$e
15311200-3 Cartofi t"ia#i cuburi, rondele $i alte tipuri de cartofi congela#i
15312000-8 Produse din cartofi
15312100-9 Piure de cartofi instant
15312200-0 Cartofi gata pr"ji#i
15312300-1 Rondele crocante de cartofi
15312310-4 Rondele crocante de cartofi aromatizate
15312400-2 Gust"ri din cartofi
15312500-3 Crochete de cartofi
15313000-5 Cartofi transforma#i
15320000-7 Sucuri de fructe $i de legume
15321000-4 Sucuri de fructe
15321100-5 Suc de portocale
15321110-8 Suc concentrat de portocale
15321200-6 Suc de grepfrut
15321300-7 Suc de l"mâie
15321400-8 Suc de ananas
15321500-9 Suc de struguri
15321600-0 Suc de mere
Cod CPV Descriere
15321700-1 Amestecuri de sucuri neconcentrate
15321800-2 Sucuri concentrate
15322000-1 Sucuri de legume
15322100-2 Suc de tomate
15330000-0 Fructe $i legume
15331000-7 Legume transformate
15331100-8 Legume proaspete sau congelate
15331110-1 R"d"cinoase transformate
15331120-4 Tuberculi transforma#i
15331130-7 Fasole, maz"re, ardei, tomate $i alte legume
15331131-4 Fasole transformat"
15331132-1 Maz"re transformat"
15331133-8 Maz"re sf"râmat"
15331134-5 Tomate transformate
15331135-2 Ciuperci transformate
15331136-9 Ardei transforma#i
15331137-6 Germeni de soia
15331138-3 Trufe
15331140-0 Legume pentru frunze $i varz"
15331142-4 Varz" transformat"
15331150-3 Legume cu p"st"i transformate
15331170-9 Legume congelate
15331400-1 Legume în conserv" $i/sau la cutie
15331410-4 Fasole în sos tomat
15331411-1 Fasole alb" în sos tomat
15331420-7 Tomate în conserv"
15331423-8 Tomate la cutie
15331425-2 Piure de tomate
15331427-6 Piure concentrat de tomate
15331428-3 Sos de tomate
15331430-0 Ciuperci la cutie
15331450-6 M"sline transformate
15331460-9 Legume la cutie
15331461-6 Varz" acr" la cutie
15331462-3 Maz"re la cutie
15331463-0 Fasole boabe la cutie
15331464-7 Fasole întreag" la cutie
15331465-4 Sparanghel la cutie
15331466-1 M"sline la cutie
15331470-2 Porumb dulce
15331480-5 Legume conservate provizoriu
15331500-2 Legume conservate în o#et
15332000-4 Fructe $i fructe cu coaj" lignifiat" transformate
15332100-5 Fructe transformate
Cod CPV Descriere
15332140-7 Mere transformate
15332150-0 Pere transformate
15332160-3 Banane transformate
15332170-6 Rubarb"
15332180-9 Pepeni galbeni
15332200-6
Dulce#uri $i marmelade; jeleuri de fructe; piureuri $i paste de fructe sau de
fructe cu coaj" lignifiat"
15332230-5 Marmelade
15332231-2 Marmelad" de portocale
15332232-9 Marmelad" de l"mâie
15332240-8 Jeleuri de fructe
15332250-1 Paste de fructe
15332260-4 Paste de fructe cu coaj" lignifiat"
15332261-1 Unt de arahide
15332270-7 Piureuri de fructe
15332290-3 Dulce#uri
15332291-0 Dulcea#" de caise
15332292-7 Dulcea#" de mure
15332293-4 Dulcea#" de coac"ze
15332294-1 Dulcea#" de cire$e
15332295-8 Dulcea#" de zmeur"
15332296-5 Dulcea#" de c"p$uni
15332300-7 Fructe cu coaj" lignifiat" transformate
15332310-0 Fructe cu coaj" lignifiat" pr"jite sau s"rate
15332400-8 Conserve de fructe
15332410-1 Fructe uscate
15332411-8 Stafide de Corint transformate
15332412-5 Stafide transformate
15332419-4 Sultanine
15333000-1 Subproduse vegetale
15400000-2 Uleiuri $i gr"simi animale sau vegetale
15410000-5 Uleiuri $i gr"simi animale sau vegetale brute
15411000-2 Uleiuri animale sau vegetale
15411100-3 Uleiuri vegetale
15411110-6 Ulei de m"sline
15411120-9 Ulei de susan
15411130-2 Ulei de arahide
15411140-5 Ulei de cocos
15411200-4 Ulei pentru g"tit
15411210-7 Ulei pentru pr"jit
15412000-9 Gr"simi
15412100-0 Gr"simi animale
15412200-1 Gr"simi vegetale
15413000-6 Reziduuri solide de gr"simi sau de uleiuri vegetale
15413100-7 !rot
Cod CPV Descriere
15420000-8 Uleiuri $i gr"simi rafinate
15421000-5 Uleiuri rafinate
15422000-2 Gr"simi rafinate
15423000-9 Gr"simi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate
15424000-6 Ceruri vegetale
15430000-1 Gr"simi comestibile
15431000-8 Margarin" $i preparate similare
15431100-9 Margarin"
15431110-2 Margarin" lichid"
15431200-0 Produse tartinabile cu un con#inut redus sau sc"zut de gr"simi
15500000-3 Produse lactate
15510000-6 Lapte $i smântân"
15511000-3 Lapte
15511100-4 Lapte pasteurizat
15511200-5 Lapte sterilizat
15511210-8 Lapte UHT
15511300-6 Lapte degresat
15511400-7 Lapte semidegresat
15511500-8 Lapte integral
15511600-9 Lapte condensat
15511700-0 Lapte praf
15512000-0 Smântân"
15512100-1 Smântân" semigras"
15512200-2 Smântân" gras"
15512300-3 Smântân" groas"
15512900-9 Smântân" pentru fri$c"
15530000-2 Unt
15540000-5 Brânzeturi
15541000-2 Brânz" de mas"
15542000-9 Brânz" proasp"t"
15542100-0 Cottage cheese
15542200-1 Brânz" cu past" moale
15542300-2 Brânz" Feta
15543000-6 Brânz" ras", pulbere, cu mucegai $i alte tipuri de brânz"
15543100-7 Brânz" cu mucegai
15543200-8 Brânz" Cheddar
15543300-9 Brânz" ras"
15543400-0 Brânz" Parmezan
15544000-3 Brânz" cu past" tare
15545000-0 Brânz" tartinabil"
15550000-8 Diverse produse lactate
15551000-5 Iaurt $i alte produse lactate fermentate
15551300-8 Iaurt
15551310-1 Iaurt natural
Cod CPV Descriere
15551320-4 Iaurt aromatizat
15551500-0 Zar"
15552000-2 Cazein"
15553000-9 Lactoz" sau sirop de lactoz"
15554000-6 Zer
15555000-3 Înghe#at" $i produse similare
15555100-4 Înghe#at"
15555200-5 !erbet
15600000-4 Produse de mor"rit, amidon $i produse amilacee
15610000-7 Produse de mor"rit
15611000-4 Orez decorticat
15612000-1 F"in" de cereale sau f"in" vegetal" $i produse conexe
15612100-2 F"in" de grâu
15612110-5 F"in" integral"
15612120-8 F"in" de panifica#ie
15612130-1 F"in" simpl"
15612150-7 F"in" de patiserie
15612190-9 F"in" cu ferment
15612200-3 F"in" de cereale
15612210-6 F"in" de porumb
15612220-9 F"in" de orez
15612300-4 F"inuri vegetale
15612400-5 Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panifica#ie
15612410-8 Preparate pentru pr"jituri
15612420-1 Preparate pentru copt
15612500-6 Produse de panifica#ie
15613000-8 Produse pe baz" de boabe de cereale
15613100-9 Crupe
15613300-1 Produse cerealiere
15613310-4 Cereale pentru micul dejun
15613311-1 Fulgi de porumb
15613312-8 Amestecuri de ov"z
15613313-5 Muesli
15613319-7 Grâu expandat
15613380-5 Fulgi de ov"z
15614000-5 Orez transformat
15614100-6 Orez cu bob lung
15614200-7 Orez m"cinat
15614300-8 Brizur" de orez
15615000-2 T"râ#e
15620000-0 Amidonuri $i produse amilacee
15621000-7 Ulei de porumb
15622000-4
Glucoz" $i produse pe baz" de glucoz", fructoz" $i produse pe baz" de
fructoz"
15622100-5 Glucoz" $i produse pe baz" de glucoz"
Cod CPV Descriere
15622110-8 Glucoz"
15622120-1 Sirop de glucoz"
15622300-7 Fructoz" $i produse pe baz" de fructoz"
15622310-0 Fructoz"
15622320-3 Preparate pe baz" de fructoz"
15622321-0 Solu#ii de fructoz"
15622322-7 Sirop de fructoz"
15623000-1 Amidon $i fecule
15624000-8 Tapioca
15625000-5 Gri$
15626000-2 Praf de budinc"
15700000-5 Furaje
15710000-8 Furaje preparate pentru animale de ferm" sau pentru alte animale
15711000-5 Hran" pentru pe$ti
15712000-2 Furaje uscate
15713000-9 Hran" pentru animale de cas"
15800000-6 Diverse produse alimentare
15810000-9 Produse de panifica#ie, produse de patiserie $i de cofet"rie proaspete
15811000-6 Produse de panifica#ie
15811100-7 Pâine
15811200-8 Chifle
15811300-9 Cornuri
15811400-0 Gogo$i
15811500-1 Produse de panifica#ie preparate
15811510-4 Sandvi$uri
15811511-1 Sandvi$uri preparate
15812000-3 Produse de patiserie $i de cofet"rie
15812100-4 Produse de patiserie
15812120-0 Pl"cinte
15812121-7 Pl"cinte s"rate
15812122-4 Pl"cinte dulci
15812200-5 Produse de cofet"rie
15813000-0 Alimente pentru micul dejun
15820000-2 Pi$coturi $i biscui#i; produse de patiserie $i de cofet"rie conservate
15821000-9 Produse de panifica#ie pr"jite $i produse de patiserie
15821100-0 Produse de panifica#ie pr"jite
15821110-3 Pâine pr"jit"
15821130-9 Pâine crocant"
15821150-5 Pi$coturi
15821200-1 Biscui#i dulci
15830000-5 Zah"r $i produse conexe
15831000-2 Zah"r
15831200-4 Zah"r alb
15831300-5 Zah"r de ar#ar $i sirop de ar#ar
Cod CPV Descriere
15831400-6 Melas"
15831500-7 Siropuri de zah"r
15831600-8 Miere
15832000-9 De$euri provenite de la fabricarea zah"rului
15833000-6 Produse pe baz" de zah"r
15833100-7 Deserturi
15833110-0 Blaturi de tarte
15840000-8 Cacao, ciocolat" $i produse zaharoase
15841000-5 Cacao
15841100-6 Past" de cacao
15841200-7 Unt, gr"sime sau ulei de cacao
15841300-8 Cacao pudr" neîndulcit"
15841400-9 Cacao pudr" îndulcit"
15842000-2 Ciocolat" $i produse zaharoase
15842100-3 Ciocolat"
15842200-4 Produse pe baz" de ciocolat"
15842210-7 Ciocolat" de b"ut
15842220-0 Batoane de ciocolat"
15842300-5 Dulciuri
15842310-8 Bomboane
15842320-1 Nuga
15842400-6 Fructe, fructe cu coaj" lignifiat" sau coaj" de fructe conservate în zah"r
15850000-1 Paste f"inoase
15851000-8 Produse f"inoase
15851100-9 Paste f"inoase nepreparate
15851110-2 Macaroane
15851120-5 Fidea
15851190-6 Spaghete
15851200-0 Paste f"inoase preparate $i cu$cu$
15851210-3 Paste f"inoase preparate
15851220-6 Paste f"inoase umplute
15851230-9 Lasagna
15851250-5 Cu$cu$
15851290-7 Paste f"inoase în conserv"
15860000-4 Cafea, ceai $i produse conexe
15861000-1 Cafea
15861100-2 Cafea pr"jit"
15861200-3 Cafea decafeinizat"
15861300-4 Cafea nedecafeinizat"
15862000-8 Înlocuitori de cafea
15863000-5 Ceai
15863100-6 Ceai verde
15863200-7 Ceai negru
15864000-2 Preparate de ceai sau de maté
Cod CPV Descriere
15864100-3 Ceai la plicule#
15865000-9 Infuzii de ceaiuri de plante
15870000-7 Condimente $i mirodenii
15871000-4
O#et; sosuri; amestecuri de condimente; f"in" $i praf de mu$tar; mu$tar
preparat
15871100-5 O#et $i înlocuitori de o#et
15871110-8 O#et
15871120-1 Înlocuitori de o#et
15871200-6 Sosuri, amestecuri de condimente $i de mirodenii
15871210-9 Sos de soia
15871230-5 Ketchup
15871250-1 Mu$tar
15871260-4 Sosuri
15871270-7 Amestecuri de condimente
15871273-8 Maionez"
15871274-5 Produse tartinabile pentru sandvi$uri
15871279-0 Chutney
15872000-1 Plante aromatice $i mirodenii
15872100-2 Piper
15872200-3 Mirodenii
15872300-4 Plante aromatice
15872400-5 Sare
15872500-6 Ghimbir
15880000-0 Produse nutri#ionale speciale
15881000-7 Preparate alimentare omogenizate
15882000-4 Produse dietetice
15884000-8 Alimente pentru nou-n"scu#i
15890000-3 Diverse produse alimentare n.c.a. $i produse uscate
15891000-0 Supe $i ciorbe
15891100-1 Supe pe baz" de carne
15891200-2 Supe pe baz" de pe$te
15891300-3 Supe mixte
15891400-4 Supe
15891410-7 Supe instant
15891500-5 Ciorbe
15891600-6 Supe concentrate
15891610-9 Ciorbe instant
15891900-9 Supe de legume
15892000-7 Sucuri $i extracte vegetale, substan#e peptice $i agen#i de îngro$are
15892100-8 Sucuri de legume
15892200-9 Extracte vegetale
15892400-1 Agen#i de îngro$are
15893000-4 Produse uscate
15893100-5 Preparate alimentare
15893200-6 Preparate pentru desert
Cod CPV Descriere
15893300-7 Preparate pentru sosuri
15894000-1 Produse alimentare transformate
15894100-2 Mâncare vegetarian"
15894200-3 Mâncare preparat"
15894210-6 Mâncare pentru $coli
15894220-9 Mâncare pentru spitale
15894300-4 Mâncare preparat"
15894400-5 Gust"ri
15894500-6 Produse pentru distribuitoare automate
15894600-7 Garnituri pentru sandvi$uri
15894700-8 Delicatese
15895000-8 Produse de fast-food
15895100-9 Hamburgeri
15896000-5 Produse congelate
15897000-2 Conserve de alimente
15897100-3 Ra#ii militare
15898000-9 Drojdie
15899000-6 Praf de copt
15900000-7 B"uturi
15910000-0 B"uturi alcoolice distilate
15911000-7 B"uturi spirtoase
15911100-8 Spirtoase
15911200-9 Lichioruri
15930000-6 Vinuri
15931000-3 Vinuri nearomatizate
15931100-4 Vin spumant
15931200-5 Vin de mas"
15931300-6 Porto
15931400-7 Madeira
15931500-8 Must de struguri
15931600-9 Sherry
15932000-0 Drojdie de vin
15940000-9 Cidru $i alte vinuri pe baz" de fructe
15941000-6 Cidru
15942000-3 Vinuri pe baz" de fructe
15950000-2 B"uturi fermentate nedistilate
15951000-9 Vermut
15960000-5 Bere de mal#
15961000-2 Bere
15961100-3 Bere blond"
15962000-9 Borhoturi din fabricarea $i distilarea berii
15980000-1 B"uturi f"r" alcool
15981000-8 Ap" mineral"
15981100-9 Ap" mineral" plat"
Cod CPV Descriere
15981200-0 Ap" mineral" carbogazoas"
15981300-1 Ap" în stare solid"
15981310-4 Ghea#"
15981320-7 Z"pad"
15981400-2 Ape minerale aromatizate
15982000-5 B"uturi nealcoolice
15982100-6 Siropuri de fructe
15982200-7 Lapte cu ciocolat"
16000000-5 Tutun, produse pe baz" de tutun $i articole conexe
16100000-6 Produse pe baz" de tutun
16110000-9 &ig"ri de foi
16120000-2 Trabucuri
16130000-5 &ig"ri
16200000-7 Tutun
16210000-0 Tutun prelucrat
16300000-8 Articole de tutungerie
17000000-2 Textile $i articole textile
17100000-3 Materiale textile $i articole conexe
17110000-6 &es"turi
17111000-3 &es"turi sintetice
17111100-4 &es"turi mixte
17112000-0 &es"turi din bumbac
17112100-1 Doc
17112200-2 Denim
17112300-3 Pânz"
17112310-6 Articole din pânz"
17112400-4 Poplin
17112500-5 !nururi
17112510-8 Cordoane
17120000-9 Materiale din lân"
17130000-2 &es"turi de in
17131000-9 Lenjerie
17140000-5 &es"turi speciale
17141000-2 Catifea
17142000-9 &es"turi plu$ate
17143000-6 Tes"turi pentru tapi#erie
17144000-3 &es"turi pentru perdele
17145000-0 &es"turi pentru c"ptu$eal"
17150000-8 &es"turi tricotate sau cro$etate
17151000-5 &es"turi tricotate
17151100-6 &es"turi din catifea
17152000-2 &es"turi cro$etate
17160000-1 Stof"
17170000-4 &es"turi f"r" urzeal"
Cod CPV Descriere
17200000-4 Articole textile
17210000-7 Articole textile de uz casnic
17211000-4 P"turi $i pleduri
17211100-5 P"turi
17211200-6 Pleduri
17212000-1 Lenjerie de pat
17212100-2 Cear$afuri
17212200-3 Fe#e de plapum"
17212300-4 Huse pentru saltele
17212400-5 Pl"pumi de puf
17212500-6 Fe#e de pern"
17212600-7 Fe#e pentru suluri de c"p"tâi
17213000-8 Lenjerie de mas"
17213100-9 Fe#e de mas"
17213200-0 !erve#ele de mas"
17214000-5 Lenjerie de baie $i de buc"t"rie
17214100-6 Prosoape
17214200-7 !ervete pentru vase
17214300-8 Rulouri de $erve#ele pentru $ters mâinile
17214500-0 !erve#ele de toalet"
17215000-2 Perdele, draperii, baldachine $i storuri textile
17215100-3 Perdele
17215110-6 Paravane împotriva fumului
17215200-4 Draperii
17215300-5 Baldachine
17215400-6 Storuri
17215410-9 Storuri de interior
17215420-2 Storuri textile
17215430-5 Storuri vene#iene
17215440-8 Jaluzele verticale
17216000-9 Articole de mobilier
17216100-0 Tapiserie pentru mobilier
17216110-3 Perni#e
17216120-6 Perne
17218000-3 Lenjerie de spital
17218100-4 Draperii pentru s"li de opera#ie
17218200-5 Cear$afuri pentru s"li de opera#ie
17220000-0 Articole textile confec#ionate
17221000-7 Saci $i s"cule#e
17221100-8 Gen#i de voiaj
17221110-1 Rucsacuri
17221200-9 Gen#i de sport
17221300-0 Saci pentru expedieri po$tale
17221310-3 Saci po$tali
Cod CPV Descriere
17221400-1 Saco$e
17221500-2 Saci de rufe
17221600-3 Saci textili
17221700-4 Saci de ambalaj
17221710-7 S"cule#e de ambalaj
17222000-4
Prelate impermeabile, vele pentru b"rci, pentru plan$e cu vel" sau pentru
vehicule terestre, copertine, storuri, corturi $i articole de camping
17222100-5 Prelate, copertine $i storuri
17222110-8 Prelate impermeabile
17222120-1 Copertine
17222130-4 Storuri
17222200-6 Prelate de camuflare
17222400-8 Vele
17222500-9 Articole textile de camping
17222510-2 Saltele pneumatice
17222520-5 Paturi de campanie
17222530-8 Corturi
17222540-1 Saci de dormit
17222541-8 Saci de dormit umplu#i cu fulgi sau cu puf
17223000-1 Para$ute
17223100-2 Para$ute dirijabile
17223200-3 Para$ute cu rotor
17225000-5 Diverse articole textile confec#ionate
17225100-6 Cârpe de $ters praful
17225200-7 Elemente filtrante din pânz"
17225300-8 Veste de salvare
17225400-9 P"turi ignifuge
17225500-0 Plase de #ân#ari
17225600-1 Cârpe de vase
17225700-2 Centuri de siguran#"
17225800-3 Cârpe pentru cur"#at
17225810-6 Cârpe pentru lustruit
17230000-3 Covoare, pre$uri $i carpete
17231000-0 Covoare
17231100-1 Covoare cu fire înnodate
17231200-2 Covoare #esute
17231300-3 Covoare cu fire r"sucite
17231310-6 Dale de mochet"
17231400-4 Covoare textile
17232000-7 Pre$uri
17233000-4 Carpete
17234000-1 Covoare textile industriale
17240000-6 Diverse frânghii, funii, sfori $i plase
17241000-3 Frânghii, funii, sfori $i plase
17241100-4 Sfori, frânghii $i funii
Cod CPV Descriere
17241110-7 Funii
17241120-0 Frânghii
17241130-3 Cordoane
17241140-6 Sfori
17241200-5 Plase textile
17241210-8 Plase cu fire înnodate
17241220-1 Frânghii de ridicare
17242000-0 Cârpe
17250000-9 Articole f"r" urzeal"
17260000-2 Diverse articole textile
17261000-9 Tul, dantel", panglic"rie, pasmanterie $i broderie
17261100-0 Panglic"rie, pasmanterie
17261110-3 Panglici
17261120-6 Band" textil"
17261130-9 Etichete $i ecusoane textile
17261131-6 Etichete textile
17261132-3 Ecusoane textile
17261133-0 Insigne
17261140-2 Pasmanterie ornamental"
17261141-9 Trese
17261142-6 Epole#i
17261200-1 &es"turi din plas"
17262000-6 Fetru
17263000-3 Vat" textil", fire, #es"turi $i articole textile de uz tehnic
17263100-4 Vat" textil"
17263200-5 Fire metalizate
17263300-6 &es"turi din fire metalizate
17263400-7 &es"turi impregnate, acoperite sau stratificate
17263500-8 Articole textile de uz tehnic
17263510-1 Tuburi din fibre textile
17263520-4 Benzi rulante textile
17263530-7 Conducte de ventila#ie
17263600-9 Produse textile matlasate
17280000-8 Tricotaje, ciorapi tricota#i $i articole conexe
17281000-5 Ciorapi tricota#i
17281100-6 Ciorapi cu chilot, ciorapi de dam" $i $osete
17281110-9 Ciorapi de dam"
17281120-2 Ciorapi cu chilot
17281130-5 !osete
17282000-2 Pulovere, cardigane $i articole similare
17282100-3 Jerseuri, pulovere, cardigane, veste $i articole similare
17282110-6 Pulovere
17282120-9 Cardigane
17282130-2 Svetere de bumbac
Cod CPV Descriere
17282140-5 Veste
17300000-5 Fire textile
17310000-8 Fibre textile naturale
17320000-1 Fibre textile artificiale
17330000-4 Fire textile din fibre naturale
17331000-1 Fire de m"tase
17332000-8 Fire de lân"
17333000-5 Fire de bumbac
17334000-2 Fire de in
17335000-9 Fire pentru cusut din fibre naturale
17335100-0 Fire pentru cusut
17335200-1 Fire pentru tricotat
17336000-6 Fire din fibre textile vegetale
17340000-7 Fire sau a#e sintetice
17341000-4 Fire sintetice
17342000-1 A#e sintetice
17342100-2 A#e pentru cusut sintetice
17342200-3 Fire pentru tricotat sintetice
17400000-6 De$euri textile
18000000-9 Îmbr"c"minte $i accesorii
18100000-0 Îmbr"c"minte de lucru
18110000-3 Îmbr"c"minte de lucru pentru b"rba#i
18111000-0 Îmbr"c"minte de lucru de uz industrial
18111300-3 Jachete $i sacouri pentru b"rba#i
18112000-7 Îmbr"c"minte profesional"
18112100-8 Îmbr"c"minte pentru personalul medical
18112200-9 Îmbr"c"minte militar"
18112300-0 Pantaloni scur#i
18112400-1 Pantaloni
18112500-2 Îmbr"c"minte de protec#ie
18112600-3 Uniforme
18112610-6 Uniforme de pompieri
18112620-9 Uniforme de poli#ie
18112630-2 Uniforme militare
18120000-6 Îmbr"c"minte de lucru pentru femei
18121000-3 Îmbr"c"minte de uz profesional
18121100-4 Jachete $i blazere pentru femei
18121200-5 Uniforme pentru femei
18122000-0 Îmbr"c"minte de uz industrial
18122100-1 Pantaloni scur#i pentru femei
18122200-2 Pantaloni pentru femei
18122300-3 Salopete
18130000-9 Îmbr"c"minte special" de lucru
18131000-6 Îmbr"c"minte de protec#ie $i de securitate
Cod CPV Descriere
18131100-7 Veste antiglon#
18131200-8 Îmbr"c"minte de protec#ie împotriva agen#ilor biologici $i chimici
18131300-9 Îmbr"c"minte de protec#ie împotriva radia#iilor
18131400-0 Îmbr"c"minte antiglon#
18131500-1 Veste de salvare
18131600-2 Veste reflectorizante
18132000-3 Îmbr"c"minte de zbor
18132100-4 Veste de zbor
18132200-5 Costume de zbor
18133000-0 Articole de îmbr"c"minte $i echipamente speciale
18133100-1 Veste de camuflaj
18133200-2 Costume de lupt"
18133300-3 Echipamente de lupt"
18133400-4 Uniforme de lupt"
18133500-5 C"$ti militare
18133600-6 Camuflaje pentru c"$ti
18133700-7 Îmbr"c"minte de schi
18133800-8 Îmbr"c"minte $i echipamente polare
18133900-9 Echipamente de scufundare
18134000-7 Costume de scafandru
18134100-8 Costume de salvare
18134200-9 Uniforme de iarn"
18134300-0 Uniforme de var"
18140000-2 Accesorii pentru îmbr"c"minte de lucru
18141000-9 M"nu$i de lucru
18142000-6 Viziere de siguran#"
18143000-3 Echipament de protec#ie
18200000-1 Îmbr"c"minte de exterior
18210000-4 Mantale
18211000-1 Pelerine
18212000-8 Cape
18213000-5 Jachete de vânt
18220000-7 Îmbr"c"minte de protec#ie împotriva intemperiilor
18221000-4 Îmbr"c"minte impermeabil"
18221100-5 Pelerine impermeabile
18221200-6 Hanorace
18221300-7 Impermeabile
18222000-1 Haine de serviciu
18222100-2 Costume pentru b"rba#i
18222200-3 Compleuri
18223000-8 Jachete $i blazere
18223100-9 Blazere
18223200-0 Jachete
18224000-5 Îmbr"c"minte din textile acoperite sau impregnate
Cod CPV Descriere
18230000-0 Diverse tipuri de îmbr"c"minte de exterior
18231000-7 Rochii $i fuste
18231700-4 Rochii
18231800-5 Fuste
18232000-4 Costume $i compleuri pentru femei
18232100-5 Costume pentru femei
18232200-6 Compleuri pentru femei
18300000-2 Articole de îmbr"c"minte
18310000-5 Lenjerie intim"
18311000-2 Slipuri
18312000-9 Chilo#i
18313000-6 Lenjerie intim" pentru femei
18313100-7 Îmbr"c"minte de noapte pentru femei
18313200-8 Slipuri pentru femei
18313300-9 C"m"$i de noapte pentru femei
18313400-0 Furouri
18313500-1 Halate de baie
18320000-8 C"m"$i $i îmbr"c"minte de noapte
18321000-5 C"m"$i
18321100-6 C"m"$i pentru femei
18322000-2 Îmbr"c"minte de noapte
18322100-3 C"m"$i de noapte
18322200-4 Capoate
18322300-5 Pijamale
18322400-6 Maieuri
18323000-9 Sutiene, corsete, jartiere $i articole similare
18323100-0 Sutiene
18323200-1 Corsete
18323300-2 Jartiere
18330000-1 Tricouri
18400000-3 Îmbr"c"minte special" $i accesorii
18410000-6 Îmbr"c"minte special"
18411000-3 Îmbr"c"minte pentru bebelu$i
18412000-0 Îmbr"c"minte sport
18412100-1 Treninguri
18412200-2 C"m"$i de sport
18412300-3 Costume de schi
18412800-8 Costume de baie
18420000-9 Accesorii vestimentare
18421000-6 Batiste
18422000-3 E$arfe
18423000-0 Cravate
18424000-7 M"nu$i
18425000-4 Curele, altele decât cele de piele
Cod CPV Descriere
18440000-5 P"l"rii $i alte articole pentru acoperit capul
18441000-2 P"l"rii
18443000-6 Articole pentru acoperit capul $i alte accesorii
18443100-7 Banderole
18443200-8 Articole din metal pentru acoperit capul
18443300-9 Articole din textile pentru acoperit capul
18443310-2 Berete
18443320-5 Berete de campanie
18443330-8 Glugi
18443340-1 !epci
18443400-0 !ireturi de trecut pe sub b"rbie pentru articolele pentru acoperit capul
18443500-1 Viziere
18444000-3 Articole de protec#ie pentru acoperit capul
18444100-4 Articole de siguran#" pentru acoperit capul
18444110-7 C"$ti
18444200-5 C"$ti de siguran#"
18450000-8 Închiz"tori
18451000-5 Nasturi
18451100-6 P"r#i de nasturi
18452000-2 Ace de siguran#"
18453000-9 Fermoare
18500000-4 Îmbr"c"minte din piele
18510000-7 Accesorii pentru îmbr"c"minte din piele
18511000-4 M"nu$i sau mitene din piele
18511100-5 M"nu$i lungi
18512000-1 Centuri $i banduliere din piele
18512100-2 Centuri
18512200-3 Banduliere
18600000-5 Bl"nuri $i articole din blan"
18610000-8 Articole din blan"
18611000-5 Piei cu blan"
18612000-2 Îmbr"c"minte de blan"
18613000-9 Articole din blan" artificial"
18620000-1 Bl"nuri
18700000-6 Îmbr"c"minte la mâna a doua
19000000-6 Piele, produse $i înc"l#"minte din piele
19100000-7 Piele
19110000-0 Piele de c"prioar"
19120000-3 Piele de bovine sau de cabaline
19130000-6 Piele de ovine, de caprine sau de porcine
19131000-3 Piele de oaie sau de miel
19132000-0 Piele de capr" sau de ied
19133000-7 Piele de porcine
19140000-9 Piele de alte animale, piele reconstituit" sau alte tipuri de piele
Cod CPV Descriere
19141000-6 Piele de alte animale
19142000-3 Piele reconstituit"
19143000-0 Imita#ie de piele
19144000-7 Piele l"cuit"
19150000-2 De$euri de piele
19200000-8 Articole, articole de voiaj $i $el"rie din piele
19210000-1 !el"rie
19211000-8 !ei
19212000-5 Crava$e
19213000-2 Bice
19220000-4 Articole de voiaj
19221000-1 Valize
19222000-8 Gen#i de mân"
19223000-5 Po$ete $i portofele
19223100-6 Po$ete
19223200-7 Portofele
19224000-2 Cufere
19225000-9 Suporturi pentru plo$ti $i etuiuri
19225100-0 Suporturi pentru plo$ti
19225200-1 Etuiuri
19229000-7 Truse de toalet"
19230000-7 Curele de ceas
19240000-0 Articole din piele utilizate la ma$ini sau la dispozitive mecanice
19300000-9 Înc"l#"minte
19310000-2 Înc"l#"minte, alta decât înc"l#"mintea pentru sport sau de protec#ie
19311000-9 Înc"l#"minte impermeabil"
19312000-6 Înc"l#"minte cu p"r#i de cauciuc sau de material plastic
19312100-7 Sandale cu fe#e de cauciuc sau de material plastic
19312200-8 Cizme de cauciuc
19312300-9 Înc"l#"minte de ora$ cu fe#e de cauciuc sau de material plastic
19312400-0 !lapi
19313000-3 Înc"l#"minte cu fe#e de piele
19313100-4 Sandale
19313200-5 Papuci de cas"
19313300-6 Înc"l#"minte de ora$
19314000-0 Înc"l#"minte cu fe#e din material textil
19315000-7 Cizme
19315100-8 Botine
19315200-9 Cizme trei sferturi
19315300-0 Cizme lungi
19315400-1 Cizme pesc"re$ti
19316000-4 Galo$i
19320000-5 Înc"l#"minte pentru sport
19321000-2 Înc"l#"minte pentru schi
Cod CPV Descriere
19321100-3 Înc"l#"minte pentru schi fond
19322000-9 Înc"l#"minte pentru antrenament
19323000-6 Înc"l#"minte pentru munte
19324000-3 Înc"l#"minte pentru fotbal
19330000-8 Înc"l#"minte de protec#ie
19331000-5 Înc"l#"minte cu vârf de protec#ie de metal
19332000-2 Înc"l#"minte special"
19332100-3 Înc"l#"minte pentru zbor
19340000-1 P"r#i de înc"l#"minte
19341000-8 Fe#e de înc"l#"minte
19342000-5 T"lpi
19343000-2 Tocuri
20000000-6 Lemn, produse din lemn, produse din plut", co$uri împletite $i împletituri
20100000-7 Lemn t"iat
20110000-0 Traverse de cale ferat"
20111000-7 Traverse din lemn
20112000-4 P"r#i de traverse
20120000-3 Lemn de min"
20130000-6 Lemn de esen#" moale preparat
20131000-3 Elemente pentru garduri
20140000-9 Lemn de esen#" tare
20150000-2 Parchet
20160000-5 Produse din lemn preparat sau tratat
20161000-2 Lemn tratat
20161100-3 Stâlpi trata#i
20170000-8 Rumegu$
20200000-8 Pl"ci $i furnire din lemn
20210000-1 Plan$e $i panouri de lemn
20211000-8 Foi de furnir
20212000-5 Lemn laminat
20213000-2 Pl"ci aglomerate
20214000-9 Pl"ci fibrolemnoase
20215000-6 Panouri din lemn
20216000-3 Placaje de furnir
20220000-4 Lemn densificat
20300000-9 Dulgherie $i tâmpl"rie din lemn pentru construc#ii
20310000-2 Dulgherie din lemn pentru construc#ii
20311000-9 Ferestre din lemn
20311100-0 U$i cu canaturi de sticl"
20312000-6 U$i din lemn
20313000-3 Pl"ci de parchet din lemn
20320000-5 Tâmpl"rie din lemn pentru construc#ii
20321000-2 Panouri prefabricate pentru garduri
20322000-9 !arpante din lemn
Cod CPV Descriere
20323000-6 Sc"ri
20330000-8 Construc#ii prefabricate din lemn
20400000-0 Containere, pale#i, l"zi $i alte recipiente din lemn
20410000-3 Containere din lemn
20411000-0 Butoaie din lemn
20411100-1 L"zi din lemn
20411200-2 Tambure din lemn pentru cablu
20412000-7 L"zi din $ipci de lemn
20412100-8 Butoaie
20412200-9 Cuve din lemn
20413000-4 Cutii din lemn
20420000-6 Pale#i din lemn
20421000-3 Cutii-pale#i
20500000-1 Articole din lemn $i din plut"
20510000-4 Produse din lemn $i articole conexe
20511000-1 Mânere de unelte din lemn
20512000-8 Suporturi de unelte din lemn
20513000-5 P"r#i de unelte din lemn
20514000-2 Rame din lemn
20515000-9 Sicrie
20520000-7 Articole din plut", co$uri împletite $i împletituri
20521000-4 Co$uri împletite
20521100-5 Împletituri
20522000-1 Plut" natural"
20522100-2 Pl"ci de plut"
21000000-3 Diverse tipuri de celuloz", de hârtie $i de confec#ii din hârtie
21100000-4 Celuloz", hârtie $i carton
21110000-7 Celuloz"
21111000-4 Past" din lemn
21111100-5 Past" chimic" din lemn
21120000-0 Hârtie $i carton
21121000-7
Hârtie pentru ziar, hârtie prelucrat" manual $i alte tipuri de hârtie
necretat" sau de carton pentru utilizare grafic"
21121100-8 Hârtie pentru ziar
21121200-9 Hârtie sau carton prelucrate manual
21121300-0 Hârtie $i carton fotosensibile, termosensibile sau termografice
21121310-3 Hârtie sau carton fotosensibile
21121320-6 Hârtie sau carton termosensibile
21121330-9 Hârtie sau carton termografice
21122000-4 Hârtie igienic", hârtie kraft $i alte tipuri de hârtie $i carton
21122100-5 Hârtie $i carton stratificate
21122200-6 Hârtie kraft
21124000-8 Hârtie rezistent" la gr"simi $i alte articole din hârtie
21124100-9 Hârtie rezistent" la gr"simi
21124200-0 Hârtie calc
Cod CPV Descriere
21124300-1 Hârtie cristal
21124400-2 Hârtie transparent" sau translucid"
21124500-3 Hârtie cretat" $i hârtie artizanal"
21124600-4 Hârtie pentru desen
21124700-5 Hârtie pentru cartografie
21125000-5 Hârtie $i carton tratate
21125100-6 Hârtie $i carton asamblate
21125300-8 Hârtie pentru scris
21125400-9 Hârtie pentru tip"rit
21125600-1 Hârtie autocopiant" sau alte tipuri de hârtie copiant"
21125610-4 Hârtie termografic"
21125690-8 Hârtie pentru fotocopiatoare $i xerografic"
21125691-5 Hârtie pentru fotocopiatoare
21125692-2 Hârtie xerografic"
21126000-2 De$euri $i maculatur" din hârtie $i din carton
21200000-5 Articole din hârtie sau din carton
21210000-8 Hârtie sau carton ondulat
21211000-5 Ambalaje din hârtie $i din carton
21211100-6 Cutii mari din carton, cutii sau casete
21211110-9 Cutii din hârtie sau din carton
21211120-2 Bibliorafturi, mape de coresponden#", clasoare $i articole similare
21211200-7 Saci $i pungi din hârtie
21211210-0 Saci din hârtie
21211220-3 Pungi din hârtie
21211230-6 Pungi pentru r"u de avion
21220000-1 Articole menajere din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale
21221000-8 Hârtie igienic", batiste, $ervete din hârtie pentru mâini $i $ervete de mas"
21221100-9 Hârtie igienic"
21221200-0 Batiste din hârtie
21221300-1 !ervete din hârtie pentru mâini
21221400-2 !ervete de mas" din hârtie
21222000-5 Articole igienico-sanitare din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale
21222100-6 Articole igienico-sanitare din hârtie
21222110-9 Absorbante sau tampoane igienice
21222120-2 Scutece de unic" folosin#"
21222121-9 Scutece din hârtie
21222200-7 Articole din hârtie pentru spitale
21222210-0 Comprese din hârtie
21222220-3 S"cule#e sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
21222300-8 Articole de unic" folosin#" din hârtie
21230000-4 Articole de papet"rie $i alte articole din hârtie
21231000-1
Hârtie carbon, hârtie autocopiant", hârtie pentru $abloane $i hârtie f"r"
carbon
21231100-2 Hârtie carbon
21231200-3 Hârtie autocopiant"
Cod CPV Descriere
21231300-4 Hârtie f"r" carbon
21231400-5 Hârtie pentru $abloane
21232000-8 Plicuri, c"r#i po$tale $i c"r#i po$tale neilustrate
21232100-9 C"r#i po$tale
21232200-0 C"r#i po$tale neilustrate
21232300-1 Plicuri
21233000-5 Hârtie gofrat" sau perforat"
21233100-6 Hârtie pentru imprimare gofrat" sau perforat"
21233200-7 Hârtie de scrisori gofrat" sau perforat"
21233600-1 Hârtie continu" pentru imprimante de computer
21233610-4 Formulare continue
21234000-2 Hârtie cauciucat" sau adeziv"
21234100-3 Hârtie autoadeziv"
21240000-7 Tapet $i alte materiale de lipit pe pere#i
21241000-4 Materiale de acoperit pere#ii pe baz" de hârtie sau de carton
21241100-5 Tapet
21242000-1 Materiale textile de acoperit pere#ii
21243000-8 Acoperitoare de podea pe baz" de hârtie sau de carton
21250000-0 Hârtie pentru #ig"ri $i hârtie de filtru
21251000-7 Hârtie pentru #ig"ri
21252000-4 Hârtie de filtru
22000000-0 Diferite tipuri de imprimate $i articole pentru tip"rit
22100000-1 C"r#i, bro$uri $i pliante tip"rite
22110000-4 C"r#i tip"rite
22111000-1 C"r#i $colare
22112000-8 Manuale $colare
22113000-5 C"r#i de bibliotec"
22114000-2 Dic#ionare, h"r#i, c"r#i de muzic" $i alte c"r#i
22114100-3 Dic#ionare
22114200-4 Atlase
22114300-5 H"r#i
22114310-8 H"r#i de cadastru
22114311-5 Copii heliografice
22114400-6 Partituri
22114500-7 Enciclopedii
22120000-7 Publica#ii
22121000-4 Publica#ii tehnice
22130000-0 Anuare
22140000-3 Pliante
22150000-6 Bro$uri
22160000-9 Fascicole
22200000-2 Ziare, reviste specializate, periodice $i reviste
22210000-5 Ziare
22211000-2 Reviste specializate
Cod CPV Descriere
22212000-9 Periodice
22212100-0 Publica#ii periodice
22213000-6 Reviste
22300000-3 C"r#i po$tale, felicit"ri $i alte imprimate
22310000-6 C"r#i po$tale
22312000-0 Ilustrate
22313000-7 Hârtie pentru decalcomanie
22314000-4 Desene
22315000-1 Fotografii
22320000-9 Felicit"ri
22321000-6 Felicit"ri de Cr"ciun
22400000-4
Timbre, carnete de cecuri, bancnote, ac#iuni, materiale publicitare,
cataloage $i manuale
22410000-7 Timbre
22411000-4 Timbre de Cr"ciun
22412000-1 Timbre noi
22413000-8 Timbre de economii
22420000-0 Hârtie timbrat"
22430000-3 Bancnote
22440000-6 Carnete de cecuri
22450000-9 Imprimate nefalsificabile
22451000-6 Pa$apoarte
22452000-3 Formulare de mandate po$tale
22460000-2 Materiale publicitare, cataloage comerciale $i manuale
22461000-9 Cataloage
22462000-6 Materiale publicitare
22470000-5 Manuale
22471000-2 Manuale de informatic"
22472000-9 Manuale de instruc#iuni
22473000-6 Manuale tehnice
22500000-5 Pl"ci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie
22510000-8 Pl"ci offset
22520000-1 Echipamente de gravur" uscat"
22521000-8 Echipamente de $tan#are
22800000-8
Registre, registre contabile, clasoare, formulare $i alte articole imprimate
de papet"rie din hârtie sau din carton
22810000-1 Registre din hârtie sau din carton
22813000-2 Registre contabile
22814000-9 Chitan#iere
22815000-6 Carne#ele
22816000-3 Blocuri
22817000-0 Jurnale sau agende personale
22819000-4 Agende
22820000-4 Formulare
22821000-1 Formulare electorale
Cod CPV Descriere
22822000-8 Formulare comerciale
22822100-9 Formulare comerciale continue
22822200-0 Formulare comerciale necontinue
22830000-7 Caiete de exerci#ii
22832000-1 Foi de exerci#ii
22840000-0 Albume de e$antioane
22841000-7 Albume de colec#ii
22841100-8 Carnete de timbre
22841200-9 Clasoare de timbre
22850000-3 Clasoare $i accesorii pentru clasoare
22851000-0 Clasoare
22852000-7 Dosare
22852100-8 Coper#i de dosar
22860000-6 Articole imprimate de papet"rie, cu excep#ia formularelor
22861000-3 Plicuri imprimate
22861100-4 Plicuri cu fereastr" imprimate
22861200-5 Plicuri f"r" fereastr" imprimate
22861300-6 Plicuri imprimate pentru radiografii
22862000-0 Hârtie de scrisori
22863000-7 C"r#i de vizit"
22864000-4 Carduri de mul#umire
22865000-1 Cupoane
22866000-8 Etichete
22866100-9 Etichete cu coduri de bar"
22866200-0 Etichete pentru bagaje
22867000-5 Tichete de mas"
22868000-2 Hârtie sugativ"
22869000-9 Orare
22869100-0 Programe de perete
22869200-1 Calendare
22900000-9 Diverse imprimate
22910000-2 Viniete de automobile
22920000-5 Permise de conducere
22930000-8 C"r#i de identitate
22940000-1 Permise
22950000-4 Cartele de acces
22960000-7 Imprimate la comand"
22980000-3 Bilete
22981000-0 Bilete de transport
23000000-7 Produse petroliere $i combustibili
23100000-8 Produse petroliere rafinate
23110000-1 Benzin" $i benzin" de avion
23111000-8 Benzin" de avion
23111100-9 Kerosen de avion
Cod CPV Descriere
23111200-0 Carburan#i de tip kerosen
23111210-3 Carburan#i de tip kerosen pentru motoare cu reac#ie
23112000-5 Benzin"
23112100-6 Benzin" f"r" plumb
23112200-7 Benzin" Premium
23113000-2 Petrol
23130000-7 Uleiuri minerale $i preparate din petrol
23131000-4 Benzin" grea
23132000-1 Uleiuri u$oare
23133000-8 Uleiuri minerale
23134000-5 P"cur"
23134100-6 P"cur" pentru înc"lzirea locuin#elor
23135000-2 Uleiuri minerale lubrifiante
23135100-3 Uleiuri lubrifiante
23135200-4 Agen#i lubrifian#i
23135300-5 Preparate pe baz" de ulei greu
23135310-8 Uleiuri de transformatoare
23135320-1 Lichid de frân"
23150000-3 Motorin"
23151000-0 Carburant diesel
23152000-7 Ulei diesel
23200000-9 Gaze de sond" $i alte hidrocarburi gazoase, cu excep#ia gazului natural
23210000-2 Propan $i butan
23211000-9 Propan
23211100-0 Propan lichefiat
23212000-6 Butan
23212100-7 Butan lichefiat
23300000-0 Diverse produse petroliere
23310000-3 Vaselin" $i cear" de #i#ei
23311000-0 Vaselin"
23312000-7 Parafin"
23313000-4 Cear" de #i#ei
23320000-6 Reziduuri de #i#ei
24000000-4 Substan#e chimice, produse chimice $i fibre sintetice
24100000-5 Produse chimice
24110000-8 Gaze
24111000-5 Gaze industriale
24111100-6 Hidrogen, argon, gaze rare, azot $i oxigen
24111120-2 Argon
24111130-5 Gaze rare
24111131-2 Heliu
24111139-8 Neon
24111140-8 Gaze medicale
24111150-1 Hidrogen
Cod CPV Descriere
24111160-4 Azot
24111161-1 Azot lichid
24111170-7 Oxigen
24111200-7 Compu$i anorganici ai oxigenului
24111210-0 Dioxid de carbon
24111220-3 Oxizi de azot
24111230-6 Compu$i anorganici gazo$i ai oxigenului
24111300-8 Aer lichid $i aer comprimat
24111310-1 Aer lichid
24111320-4 Aer comprimat
24120000-1 Coloran#i $i pigmen#i
24121000-8 Oxizi, peroxizi $i hidroxizi
24121100-9 Oxid $i peroxid de zinc, oxid de titan, coloran#i $i pigmen#i
24121110-2 Oxid de zinc
24121120-5 Peroxid de zinc
24121130-8 Oxid de titan
24121200-0 Oxizi $i hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb $i de cupru
24121210-3 Oxid de crom
24121220-6 Oxid de mangan
24121230-9 Oxid de plumb
24121240-2 Oxid de cupru
24121250-5 Oxid de magneziu
24121260-8 Hidroxizi pentru coloran#i $i pentru pigmen#i
24121261-5 Hidroxid de crom
24121262-2 Hidroxid de mangan
24121263-9 Hidroxid de plumb
24121264-6 Hidroxid de cupru
24121265-3 Hidroxid de magneziu
24121300-1 Oxid de calciu hidratat
24122000-5 Extracte tanante, extracte colorante, tanini $i substan#e colorante
24122100-6 Extracte colorante
24122200-7 Extracte tanante
24122300-8 Tanini
24122400-9 Substan#e colorante
24122500-0 Produse tanante
24130000-4 Produse chimice anorganice de baz"
24131000-1 Elemente chimice, acizi anorganici $i compu$i
24131100-2 Metaloizi
24131110-5 Fosfuri
24131120-8 Carburi
24131130-1 Hidruri
24131140-4 Nitruri
24131150-7 Azide
24131160-0 Siliciuri
Cod CPV Descriere
24131170-3 Boruri
24131180-6 Sulf rafinat
24131200-3 Halogen
24131300-4 Metale alcaline
24131310-7 Mercur
24131400-5 Clorur" de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu $i dioxid de sulf
24131410-8 Acizi anorganici
24131411-5 Acid sulfuric
24131420-1 Acid fosforic
24131430-4 Acizi polifosforici
24131440-7 Acid hexafluorosilicic
24131450-0 Dioxid de sulf
24131460-3 Dioxid de siliciu
24131470-6 Clorur" de hidrogen
24131500-6 Hidroxizi utiliza#i ca produse chimice anorganice de baz"
24131510-9 Oxizi metalici
24131511-6 Pirite $i oxizi de fier
24131520-2 Hidroxid de sodiu
24131521-9 Sod" caustic"
24131522-6 Sod" lichid"
24131600-7 Compu$i ai sulfului
24131700-8 Sulf
24131800-9 Carbon
24131900-0 Clor
24132000-8 Halogena#i metalici, hipoclori#i, clora#i $i preclora#i
24132100-9 Halogena#i metalici
24132110-2 Hexafluorosilicat de sodiu
24132120-5 Cloruri
24132121-2 Clorur" de aluminiu
24132122-9 Clorur" feric"
24132123-6 Policlorur" de aluminiu
24132130-8 Clorhidrat de aluminiu
24132200-0 Hipoclori#i $i clora#i
24132210-3 Clorit de sodiu
24132220-6 Hipoclorit de sodiu
24133000-5 Sulfuri, sulfa#i, nitra#i, fosfa#i $i carbona#i
24133100-6 Sulfuri, sulfi#i $i sulfa#i
24133110-9 Diverse sulfuri
24133111-6 Sulfur" de hidrogen
24133112-3 Polisulfuri
24133120-2 Sulfa#i
24133121-9 Trisulfat de sodiu
24133122-6 Sulfat feric
24133123-3 Sulfat de aluminiu
Cod CPV Descriere
24133124-0 Sulfat de sodiu
24133125-7 Sulfat de fier
24133126-4 Sulfat de cupru
24133200-7 Fosfina#i, fosfona#i, fosfa#i $i polifosfa#i
24133210-0 Hexametafosfat de sodiu
24133220-3 Fosfa#i
24133300-8 Carbona#i
24133310-1 Carbonat de sodiu
24133320-4 Bicarbonat de sodiu
24133400-9 Nitra#i
24134000-2 Diverse s"ruri acide metalice
24134100-3 Permanganat de potasiu
24134200-4 S"ruri de acizi oxometalici
24135000-9 Diverse produse chimice anorganice
24135100-0 Ap" grea, al#i izotopi $i compu$ii acestora
24135200-1
Cianur", oxicianur", fulmina#i, ciana#i, silica#i, bora#i, perbora#i, s"ruri de
acizi anorganici
24135210-4 Cianuri
24135220-7 Oxicianuri
24135230-0 Fulmina#i
24135240-3 Ciana#i
24135300-2 Peroxid de hidrogen
24135400-3 Cuar# piezoelectric
24135500-4 Compu$i ai metalelor de p"mânturi rare
24135600-5 Silica#i
24135610-8 Silicat de sodiu
24135700-6 Bora#i $i perbora#i
24136000-6 Ap" distilat"
24137000-3 Pietre sintetice
24137100-4 Pietre pre#ioase sintetice
24137200-5 Pietre semipre#ioase sintetice
24140000-7 Produse chimice organice de baz"
24141000-4 Hidrocarburi
24141100-5 Hidrocarburi saturate
24141110-8 Hidrocarburi aciclice saturate
24141111-5 Metan
24141112-2 Etilen"
24141113-9 Propen"
24141114-6 Buten"
24141115-3 Acetilen"
24141120-1 Hidrocarburi ciclice saturate
24141200-6 Hidrocarburi nesaturate
24141210-9 Hidrocarburi aciclice nesaturate
24141220-2 Hidrocarburi ciclice nesaturate
24141221-9 Benzen
Cod CPV Descriere
24141222-6 Toluen
24141223-3 O-xileni
24141224-0 M-xileni
24141225-7 Stiren
24141226-4 Etilbenzen
24141300-7 Al#i deriva#i halogena#i ai hidrocarburilor
24141310-0 Tetracloretilen"
24141320-3 Tetraclorur" de carbon
24142000-1
Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli $i deriva#ii acestora, fie ei halogena#i,
sulfona#i, nitra#i sau nitroza#i, alcooli gra$i industriali
24142100-2 Alcooli gra$i industriali
24142200-3 Alcooli monohidroxilici
24142210-6 Metanol
24142220-9 Etanol
24142300-4 Dioli, polialcooli $i deriva#i
24142310-7 Etilenglicol
24142320-0 Deriva#i ai alcoolilor
24142400-5 Fenoli $i deriva#i ai fenolilor
24142500-6 Alcool
24142510-9 Alcool etilic
24143000-8 Acizi gra$i monocarboxilici industriali
24143100-9 Uleiuri acide de rafinare
24143200-0 Acizi carboxilici
24143210-3 Acid acetic
24143220-6 Acid peracetic
24143300-1 Acizi monocarboxilici nesatura#i $i compu$ii acestora
24143310-4 Esterii acidului metacrilic
24143320-7 Esterii acidului acrilic
24143400-2 Acizi aromatici policarboxilici $i carboxilici
24144000-5 Compu$i organici cu func#ie azotat"
24144100-6 Compu$i cu func#ie aminic"
24144200-7 Compu$i aminici cu func#ie oxigenat"
24144300-8 Ureide
24144400-9 Compu$i cu func#ie azotat"
24145000-2 Tiocompu$i organici
24146000-9 Aldehid", ceton", peroxizi organici $i eteri
24146100-0 Compu$i cu func#ie aldehid"
24146200-1 Compu$i cu func#ie ceton" $i chinonic"
24146300-2 Peroxizi organici
24146310-5 Oxid de etilen"
24146320-8 Eteri
24147000-6 Diverse substan#e chimice organice
24147100-7 Deriva#i vegetali pentru vopsire
24147200-8 C"rbune de lemn
24147300-9 Uleiuri $i produse rezultate din distilarea la temperaturi ridicate a
Cod CPV Descriere
gudronului de huil", a smoalei $i a gudronului
24147310-2 Gudron de huil"
24147311-9 Creozot
24147320-5 Smoal"
24147330-8 Gudron
24147400-0 Produse pe baz" de r"$in"
24147500-1 Le$ie rezidual" rezultat" din fabricarea celulozei
24150000-0 Îngr"$"minte $i compu$i azota#i
24151000-7 Îngr"$"minte azotate
24151100-8 Acid azotic $i s"ruri
24151110-1 Nitrat de sodiu
24151200-9 Acizi sulfonitrici
24151300-0 Amoniac
24151310-3 Amoniac lichid
24151320-6 Clorur" de amoniu
24151330-9 Sulfat de amoniu
24152000-4 Îngr"$"minte fosfatice
24152100-5 Îngr"$"minte minerale fosfatice
24152200-6 Îngr"$"minte chimice fosfatice
24154000-8 Îngr"$"minte de origine animal" sau vegetal"
24158000-6 Diverse tipuri de îngr"$"minte
24160000-3 Materiale plastice primare
24161000-0 Polimeri primari ai etilenei
24162000-7 Polimeri primari ai propilenei
24163000-4 Polimeri primari ai stirenului
24164000-1 Polimeri primari ai vinilului
24164100-2 Polimeri primari ai acetatului de vinil
24164200-3 Polimeri acrilici primari
24165000-8 Poliesteri primari
24166000-5 Poliamide primare
24167000-2 R"$ini ureice primare
24168000-9 R"$ini aminice primare
24169000-6 Siliconi primari
24170000-6 Cauciuc sintetic
24180000-9 Enzime
24200000-6 Produse agrochimice
24210000-9 Pesticide
24220000-2 Insecticide
24230000-5 Erbicide
24240000-8 Regulatori de cre$tere vegetal"
24250000-1 Dezinfectan#i
24260000-4 Rodenticide
24270000-7 Fungicide
24300000-7 Vopsele, lacuri, cerneal" tipografic" $i masticuri
Cod CPV Descriere
24310000-0 Vopsele
24311000-7 Vopsea pentru marcaj rutier
24312000-4 Vopsea pentru lucr"ri artistice
24312100-5 Emailuri $i smal#uri
24312200-6 Vopsele de ulei $i de ap"
24312210-9 Vopsele de ulei
24312220-2 Vopsele de ap"
24312300-7 Vopsele $colare
24312310-0 Seturi de culori
24312320-3 Culori pentru panouri
24312400-8 Articole pentru zugravi $i decoratori
24320000-3 Lacuri
24330000-6 Cerneal"
24331000-3 Cerneal" tipografic"
24331100-4 Cerneal" pentru tipar rotoheliografic
24331200-5 Tu$
24340000-9 Masticuri, filere, chituri
24341000-6 Masticuri
24342000-3 Filere
24343000-0 Chituri
24344000-7 Past" de ciment
24350000-2 Solven#i
24351000-9 Solu#ii de decapare
24352000-6 Diluan#i
24400000-8 Produse chimice farmaceutice $i medicale
24410000-1 Produse farmaceutice
24411000-8 Seruri
24411100-9 Antiseruri
24411200-0 Imunoglobulin"
24411300-1 Gamaglobulin"
24412000-5 Vaccinuri
24412100-6 Vaccinuri umane
24412110-9 Vaccin împotriva tifosului
24412120-2 Vaccin împotriva hepatitei B
24412130-5 Vaccinuri antigripale
24412140-8 Vaccinuri antipoliomielitice
24412150-1 Tuberculin"
24412700-2 Vaccinuri veterinare
24413000-2 Hormoni
24413100-3 Insulin"
24413200-4 Steroizi
24414000-9 Vitamine
24414100-0 Provitamine
24415000-6 Substan#e chimice farmaceutice $i medicinale
Cod CPV Descriere
24415100-7 Substan#e chimice farmaceutice
24415110-0 Lactone
24415200-8 Substan#e chimice medicinale
24415210-1 Acizi salicilici
24416000-3 Produse farmaceutice
24416100-4 Medicamente
24416110-7 Antibiotice
24416111-4 Penicilin"
24416120-0 Sulfonamide
24416200-5 Preparate farmaceutice
24416300-6 Contraceptive
24416310-9 Contraceptive orale
24416320-2 Contraceptive chimice
24417000-0 Solu#ii medicamentoase
24417100-1 Solu#ii pentru infuzii
24417200-2 Produse pentru nutri#ie parenteral"
24417210-5 Solu#ii pentru alimenta#ie parenteral"
24417300-3 Produse pentru alimenta#ie enteral"
24417400-4 Solu#ii pentru perfuzii
24417500-5 Solu#ii pentru dializ"
24417600-6 Solu#ii injectabile
24417610-9 Fluide intravenoase
24417700-7 Solu#ii galenice
24417800-8 Solu#ii de glucoz"
24418000-7 Produse farmaceutice brevetate
24419000-4 Diverse produse farmaceutice
24419100-5 Toxine
24419200-6 Antiseptice
24419300-7 Înlocuitori de nicotin"
24420000-4 Consumabile farmaceutice
24421000-1 Consumabile medicale chimice, cu excep#ia consumabilelor dentare
24421100-2 Reactivi
24421110-5 Reactivi pentru determinarea grupei sanguine
24421120-8 Reactivi pentru analiza sângelui
24421130-1 Reactivi chimici
24421140-4 Reactivi de diagnosticare
24421150-7 Reactivi izotopici
24421160-0 Reactivi pentru laborator
24421170-3 Reactivi pentru electroforez"
24421180-6 Reactivi pentru urologie
24421190-9 Substan#e de contrast pentru uz radiologic
24421200-3 Preparate medicale, cu excep#ia consumabilelor dentare
24421210-6 Preparate pentru clisme
24421220-9 Cimenturi pentru reconstruc#ii osoase
Cod CPV Descriere
24430000-7 Produse pentru uz clinic
24431000-4 Culturi microbiologice
24432000-1 Glande $i extracte de glande
24433000-8 Substan#e peptice
24500000-9
Glicerin", s"punuri, detergen#i, produse de cur"#at $i de lustruit, parfumuri
$i produse de toalet"
24510000-2 Glicerin"
24511000-9 Preparate odorifere $i cear"
24511100-0 Parfumuri $i deodorizante de interior
24511300-2 Creme de ceruire
24511310-5 Produse de lustruire a podelelor
24511320-8 Produse de între#inere a înc"l#"mintei
24511330-1 Cear" de lustruire
24511340-4 Articole de m"turat
24511350-7 Agen#i de etan$are
24511400-3 Paste $i prafuri abrazive de cur"#at
24512000-6 Agen#i organici tensioactivi
24513000-3 Produse de cur"#at
24513100-4 S"pun
24513200-5 Preparate de sp"lare
24513210-8 Dispersan#i
24513290-2 Detergen#i
24513291-9 Detergen#i pentru vase
24513292-6 Detergen#i degresan#i
24513293-3 Produse de eliminare a gr"similor
24513294-0 Preparate de sp"lare
24513295-7 Solu#ii pentru cl"tit
24520000-5 Parfumuri $i produse de toalet"
24521000-2 Produse de toalet"
24521100-3 Ap" de toalet"
24521110-6 Deodorante
24521120-9 Antiperspirante
24521200-4 Produse de machiaj
24521300-5 Produse pentru manichiur" sau pentru pedichiur"
24521400-6 Produse cosmetice
24521500-7 Produse pentru îngrijirea pielii
24521600-8 !ampoane
24521700-9 Produse pentru îngrijirea p"rului
24521800-0 Produse pentru igiena oral" sau dentar"
24521900-1 Produse de b"rbierit
24600000-0 Explozibili $i produse $i substan#e chimice
24610000-3 Explozibili prepara#i
24611000-0 Pulberi propulsive
24611100-1 Combustibili cu propergol
24612000-7 Diverse tipuri de explozibili
Cod CPV Descriere
24612100-8 Dinamit"
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglicerin"
24613000-4
Rachete de semnalizare, rachete antigrindin", semnalizator pe timp de
cea#" $i articole pirotehnice
24613100-5 Cartu$e fonoacustice
24613200-6 Artificii
24615000-8 Fitile, capse detonante, ini#iatoare $i detonatoare electrice
24620000-6 Cleiuri
24621000-3 Gelatine
24621200-5 Adezivi
24630000-9 Uleiuri esen#iale
24640000-2 Substan#e chimice pentru fotografii
24641000-9 Pl"ci $i filme fotografice
24641200-1 Emulsii pentru uz fotografic
24641210-4 Developatoare fotografice
24641220-7 Fixatori pentru fotografii
24641230-0 Developatoare pentru radiologie
24641240-3 Fixatori pentru radiologie
24641250-6 Medii de cultur"
24641260-9 Intensificatori de imagine
24650000-5 Suporturi neînregistrate
24660000-8 Produse chimice speciale
24661000-5 Gr"simi $i lubrifian#i
24661100-6 Lubrifian#i
24661110-9 Noroi de foraj
24661120-2 Unsoare siliconic"
24661130-5 Fluide de foraj
24661200-7 Aditivi pentru uleiuri
24661210-0 Pulbere pentru extinctoare de incendii
24661220-3 Agen#i pentru extinctoare de incendii
24661230-6 Înc"rc"tur" pentru extinctoare de incendii
24661300-8 Fluide hidraulice
24661310-1 Agen#i de degivrare
24661311-8 Produse antigel
24661400-9 Gr"simi $i uleiuri modificate chimic
24662000-2 Plastiline
24662100-3 Cear" dentar"
24663000-9 Agen#i de finisare
24664000-6 Carbon activ
24664100-7 Carbon activ nou
24664200-8 Carbon activ regenerat
24665000-3 Toalete chimice
24666000-0 Peptone $i substan#e proteice
24667000-7 Aditivi chimici
Cod CPV Descriere
24667100-8 Lian#i prepara#i pentru forme $i miezuri de turn"torie
24667200-9 Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
24668000-4 Produse chimice pentru industria petrolului $i a gazelor
24668100-5 Produse chimice pentru fundul g"urii de foraj
24668200-6 Agen#i de floculare
24668300-7 Produse chimice pe baz" de noroi de foraj
24668400-8 Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
24669000-1 Aerosoli $i produse chimice sub form" de disc
24669100-2 Aerosoli
24669200-3 Elemente chimice sub form" de disc
24700000-1 Fibre sintetice $i artificiale
24710000-4 Fibre sintetice
24711000-1 Cabluri de fibre sintetice
24712000-8 Fir cu rezisten#" mare
24713000-5 Fir cu textur" simpl"
24714000-2 Monofilamente sintetice
24720000-7 Fibre artificiale
24721000-4 Fibre artificiale scurte
24722000-1 Polipropilen"
24723000-8 Fir cu textur" artificial"
24800000-2 Diferite produse chimice
24810000-5 Lichide de radiator
24820000-8 Produse chimice pentru tratarea apei
24830000-1 Produse anticorozive
25000000-1 Produse din cauciuc, din plastic $i pelicule
25100000-2 Produse din cauciuc
25110000-5 Pneuri $i produse conexe
25111000-2 Pneuri
25111100-3 Pneuri pentru autovehicule
25111200-4 Pneuri pentru motociclete
25111300-5 Pneuri pentru sarcin" mare
25111310-8 Pneuri pentru camioane
25111320-1 Pneuri pentru autobuze
25111330-4 Pneuri pentru avioane
25111400-6 Pneuri pentru ma$ini agricole
25111500-7 Camere de aer, benzi de rulare $i flapsuri din cauciuc
25111510-0 Flapsuri
25111520-3 Camere de aer
25111530-6 Benzi de rulare pentru pneuri
25111600-8 Pneuri pentru scaune cu rotile
25111700-9 Pneuri uzate
25111710-2 Bare de protec#ie
25111800-0 Pneuri re$apate
25111900-1 Pneuri pentru biciclete
Cod CPV Descriere
25120000-8 Articole de cauciuc nevulcanizate sau vulcanizate
25121000-5 Articole de cauciuc nevulcanizate
25122000-2 Articole de cauciuc vulcanizate
25122100-3 Tuburi, conducte $i furtunuri din cauciuc vulcanizat
25122110-6 Furtunuri de foraj
25122120-9 Conducte ascendente flexibile
25122130-2 Tuburi de cauciuc
25122200-4 Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciuc vulcanizat
25122210-7 Curele de ventilator din cauciuc
25122220-0 Garnituri de etan$are
25122230-3 Benzi transportoare din cauciuc
25122240-6 Curele de transmisie din cauciuc
25122300-5 Articole de igien" sau farmaceutice din cauciuc vulcanizat
25122310-8 Articole de igien"
25122320-1 Articole farmaceutice
25122330-4 Prezervative
25122340-7 Tetine, biberoane $i articole similare pentru sugari
25122400-6 Acoperitoare de podea $i pre$uri din cauciuc vulcanizat
25122410-9 Acoperitoare de podea din cauciuc vulcanizat
25122420-2 Pre$uri din cauciuc vulcanizat
25122421-9 Covoare pentru gimnastic"
25122500-7 Cauciuc vulcanizat, sub diverse forme
25122510-0 Inele elastice
25122520-3 Garnituri de cauciuc
25122530-6 Benzi de cauciuc
25122540-9 Timbre de cauciuc
25122550-2 Mortar fin de umplere
25130000-1 Materiale textile cauciucate
25131000-8 Material cord pentru pneuri
25132000-5 Band" adeziv" din materiale textile cauciucate
25140000-4 Cauciuc regenerat
25150000-7 De$euri de cauciuc
25160000-0 Articole medicale din cauciuc
25161000-7 Accesorii de îmbr"c"minte din cauciuc
25161100-8 M"nu$i din cauciuc
25161200-9 M"nu$i de unic" folosin#"
25162000-4 Îmbr"c"minte din cauciuc
25170000-3 Articole din cauciuc dur
25171000-0 Articole de igien" sau farmaceutice
25172000-7 Dale de cauciuc
25174000-1 Tampoane de oprire din cauciuc
25200000-3 Produse din plastic
25210000-6 Pl"ci, folii, tuburi $i profile din plastic
25211000-3 Monofilament din plastic
Cod CPV Descriere
25211100-4 Conductoare electrice din plastic
25211200-5 Bare din plastic
25211300-6 Tije din plastic
25212000-0 Tuburi, conducte $i furtunuri
25212100-1 Tuburi din plastic
25212110-4 Tuburi flexibile din plastic
25212120-7 Tuburi flexibile din PVC
25212200-2 Conducte din plastic
25212210-5 Conducte flexibile din plastic
25212220-8 Conducte flexibile din PVC
25212300-3 Furtunuri din plastic
25212310-6 Furtunuri flexibile din plastic
25212320-9 Furtunuri flexibile din PVC
25212400-4 Man$oane din plastic
25212500-5 Accesorii din plastic sau din PVC pentru tuburi, conducte $i furtunuri
25212510-8 Accesorii din plastic pentru tuburi
25212520-1 Accesorii din PVC pentru tuburi
25212530-4 Accesorii din plastic pentru conducte
25212540-7 Accesorii din PVC pentru conducte
25212550-0 Accesorii din plastic pentru furtunuri
25212560-3 Accesorii din PVC pentru furtunuri
25212600-6 Componente din PVC neplastifiat
25212610-9 Arm"turi din PVC neplastifiat
25212620-2 Conducte din PVC neplastifiat
25212630-5 Tuburi din PVC neplastifiat
25212700-7 Spum" de PVC
25213000-7 Pl"ci, folii, filme, pelicule $i benzi din plastic
25213100-8 Film din plastic
25213200-9 Pelicul" din plastic
25213300-0 Pelicul" retractabil"
25213400-1 Benzi din plastic
25213500-2 Folii din plastic
25213600-3 Pl"ci din plastic
25220000-9 Articole din plastic pentru ambalare
25221000-6 Saci $i pungi din polietilen"
25221100-7 Saci $i pungi din polietilen" pentru de$euri
25221200-8 Pungi din polietilen" pentru uz medical
25221210-1 Pungi pentru recoltarea sângelui
25221220-4 Pungi pentru recoltarea plasmei
25221230-7 Pungi pentru recoltarea urinei
25221300-9 Saci de depozitare din polietilen"
25221310-2 Pungi cu dublur" de protec#ie
25222000-3 Saci $i pungi din plastic
25222100-4 Saci menajeri din plastic
Cod CPV Descriere
25222200-5 Pungi din plastic pentru uz medical
25223000-0 Containere din plastic dur
25223100-1 Cutii din plastic
25223110-4 Cutii din plastic pentru sticle
25223200-2 L"zi din plastic
25223300-3 Containere din plastic pentru de$euri
25223310-6 Butoaie din plastic
25224000-7 Baloane, sticle $i flacoane din plastic
25225000-4 Mosoare $i bobine din plastic
25226000-1 Dopuri, capace $i capsule din plastic
25226100-2 Dopuri din plastic
25226200-3 Capace din plastic
25226300-4 Capsule din plastic
25227000-8 Produse din polistiren
25227100-9 Folii din polistiren
25227200-0 Pl"ci din polistiren
25230000-2 Articole de construc#ii din plastic
25231000-9 Acoperitoare de podea, de pere#i sau de tavan din plastic
25232000-6 Articole sanitare din plastic
25232100-7 C"zi de baie, c"zi de du$ $i lavoare din plastic
25232110-0 C"zi de baie din plastic
25232120-3 C"zi de du$ din plastic
25232130-6 Lavoare din plastic
25232200-8 Scaune $i capace pentru closet din plastic
25232300-9 Vase de closet din plastic
25232400-0 Bideuri din plastic
25233000-3 Rezervoare, cisterne $i cuve din plastic
25233100-4 Rezervoare din plastic
25233200-5 Cisterne din plastic
25233300-6 Cuve din plastic
25234000-0 U$i, ferestre, rame, praguri, obloane $i storuri din plastic
25234100-1 Ferestre din plastic
25234110-4 Rame de ferestre din plastic
25234200-2 U$i din plastic
25234210-5 Tocuri de u$" din plastic
25234300-3 Praguri din plastic
25234400-4 Obloane $i storuri din plastic
25234410-7 Obloane din plastic
25234420-0 Storuri din plastic
25235000-7 Construc#ii prefabricate din plastic
25236000-4 Capace pentru guri de vizitare $i capace de acces din plastic
25237000-1 Carcase din plastic
25237100-2 Carcase din plastic pentru contoare
25237200-3 Plac"ri cu material plastic
25240000-5 Diverse articole din plastic
Cod CPV Descriere
25241000-2 Benzi, panglici $i forme autoadezive din plastic
25241100-3 Band" autoadeziv" din plastic
25241110-6 Band" adeziv"
25241120-9 Band" reflectorizant"
25241200-4 Panglici autoadezive din plastic
25241300-5 Forme autoadezive din plastic
25241310-8 Etichete adezive
25242000-9 Pl"ci, folii, filme $i pelicule autoadezive din plastic
25242100-0 Pl"ci autoadezive din plastic
25242200-1 Folii autoadezive din plastic
25242300-2 Filme autoadezive din plastic
25242400-3 Pelicule autoadezive din plastic
25243000-6 Vesel", articole de buc"t"rie, de menaj $i de toalet" din plastic
25243100-7 Vesel" $i articole de buc"t"rie din plastic
25243110-0 Tacâmuri din plastic
25243120-3 Recipiente de uz casnic pentru alimente
25243130-6 Castroane
25243140-9 Gr"tare de scurgere din plastic
25243200-8 Bure#i
25243300-9 Articole menajere sau de toalet" din plastic
25243310-2 G"le#i din plastic
25243320-5 Co$uri de gunoi din plastic
25243330-8 P"m"tufuri de praf din plastic
25244000-3 Piese pentru l"mpi, accesorii de iluminat $i pl"cu#e indicatoare din plastic
25244100-4 Pl"cu#e indicatoare $i semne indicatoare din plastic
25244110-7 Pl"cu#e indicatoare din plastic
25244120-0 Semne indicatoare din plastic
25244121-7 Indicatoare de poli#ie
25244200-5 Mobilier stradal din plastic
25244210-8 Piese pentru mobilier stradal din plastic
25244220-1 Stâlpi reflectorizan#i
25244230-4 Pl"cu#e reflectorizante
25244300-6 Aparate de iluminat din plastic
25244310-9 Piese pentru aparate de iluminat din plastic
25245000-0 Caschete din cauciuc sau din plastic
25245100-1 Caschete anti$oc
25245200-2 Acoperitoare de cap din cauciuc sau din plastic
25246000-7 Izolatori electrici din plastic
25247000-4 Articole de birou $i articole $colare din plastic
25247100-5 Articole de birou din plastic
25247110-8 Bibliorafturi
25247120-1 Agrafe de birou
25247200-6 Articole $colare din plastic
25247210-9 Instrumente pentru desen din plastic
25247220-2 Instrumente pentru scris din plastic
Cod CPV Descriere
25247230-5 Rigle
25248000-1 Accesorii din plastic pentru mobilier
25248100-2 Elemente de filtrare din plastic
25248200-3 Componente din plastic
25248210-6 Elemente de împrejmuire din plastic
25248220-9 Conuri de semnalizare din plastic
25248230-2 Componente de bariere din plastic
25248240-5 Marcaje din plastic
25249000-8 Articole de îmbr"c"minte din plastic
25249100-9 M"nu$i din plastic
25250000-8 Carduri magnetice
25251000-5 C"r#i de credit
25252000-2 Carduri electronice
25253000-9 Carduri de debit
25253100-0 Carduri pentru cump"rat combustibil
25260000-1 Înregistr"ri audio
25261000-8 Discuri
25262000-5 Casete muzicale
25263000-2 Discuri compacte
25270000-4 R"$ini
25271000-1 R"$ini epoxidice
25271100-2 Tuburi din r"$in" epoxidic"
25300000-4 Filme
25310000-7 Radiologii
25311000-4 Radiografii
25312000-1 Film diazo
25320000-0 Pelicul" cinematografic"
25321000-7 Pelicul" fotografic"
25321100-8 Pelicul" cu developare instantanee
25330000-3 Pelicule video
25331000-0 Casete video
25332000-7 Benzi video
26000000-8 Produse minerale nemetalice
26100000-9 Sticl" $i articole din sticl"
26110000-2 Sticl"
26111000-9 Sticl" plan"
26111100-0 Sticl" neprelucrat"
26111200-1 Sticl" flotant"
26111300-2 Perete protector din sticl"
26120000-5 Sticl" plat"
26121000-2 Sticl" plat" fasonat"
26121200-4 Sticl" securit
26121300-5 Oglinzi din sticl"
26121400-6 Sticl" izolant"
26130000-8 Articole din sticl" tubular"
Cod CPV Descriere
26131000-5 Sticle, borcane, flacoane $i recipiente din sticl"
26131100-6 Butelii din sticl"
26131200-7 Borcane din sticl"
26131300-8 Flacoane din sticl"
26131400-9 Recipiente din sticl"
26132000-2 Pahare
26133000-9 Articole din sticl"
26133100-0 Vesel" din sticl"
26133110-3 Carafe
26133200-1 Obiecte pentru mas" $i buc"t"rie din vitroceramic"
26133300-2 Articole din sticl" durificat"
26133400-3 Articole din vitroceramic"
26134000-6 Pere#i interiori din sticl" pentru recipiente izoterme
26134100-7 Pere#i interiori din sticl" pentru termosuri
26140000-1 Fibre de sticl"
26141000-8 Articole din fibre de sticl"
26141100-9 Pre$uri din fibre de sticl"
26141200-0 &es"turi din fibre de sticl"
26141300-1 Pânz" din fibre de sticl"
26150000-4 Sticl"rie tratat"
26151000-1 Sticl" semifinit"
26151100-2 Bile, tije sau tuburi din sticl"
26151110-5 Bile din sticl"
26151120-8 Tije din sticl"
26151130-1 Tuburi din sticl"
26151140-4 Globuri
26151200-3 Blocuri, c"r"mizi sau dale pentru pavaje din sticl" turnat"
26152000-8 Sticl" tehnic"
26152100-9 Înveli$uri din sticl" $i tuburi catodice
26152110-2 Înveli$uri din sticl"
26152120-5 Tuburi catodice
26152200-0 Sticl" pentru ceasornice, pentru ceasuri de mân" sau pentru ochelari
26152210-3 Sticl" pentru ceasornice
26152220-6 Sticl" pentru ceasuri de mân"
26152230-9 Sticl" pentru ochelari
26152300-1
Sticl"rie pentru laborator, pentru articole de igien" sau pentru industria
farmaceutic"
26152320-7 Sticl"rie pentru articole de igien"
26152330-0 Sticl"rie pentru laborator
26152331-7 Cutii Petri
26152339-3 Eprubete
26152340-3 Sticl"rie pentru industria farmaceutic"
26152350-6 Fiole din sticl"
26152400-2
Piese din sticl" pentru l"mpi $i aparate de iluminat, pentru semne $i pentru
pl"cu#e indicatoare
Cod CPV Descriere
26152410-5 Semnalizatoare din sticl"
26152411-2 Pl"cu#e indicatoare din sticl"
26152412-9 Semne indicatoare din sticl"
26152420-8 Piese din sticl" pentru iluminat stradal
26152430-1 Piese din sticl" pentru l"mpi
26152490-9 Sticl" pentru mobilier stradal
26152500-3 Izolatori electrici din sticl"
26152600-4 Elemente optice din sticl"
26152700-5 M"rgele din sticl"
26200000-0 Articole din ceramic" nerefractar" $i produse din ceramic" refractar"
26210000-3 Articole de menaj din ceramic"
26211000-0
Vesel", articole de buc"t"rie, articole de menaj $i articole de toalet" din
por#elan
26211100-1 Vesel" din por#elan
26211110-4 Farfurii din por#elan
26211120-7 Vase din por#elan
26211130-0 Ce$ti $i farfurioare din por#elan
26211200-2 Articole de buc"t"rie din por#elan
26211300-3 Vaze din por#elan
26211400-4 Articole de toalet" din por#elan
26211500-5 Articole de menaj din por#elan
26212000-7
Vesel", articole de buc"t"rie, articole de menaj $i articole de toalet", altele
decât cele din por#elan
26212100-8 Vesel" din ceramic"
26212110-1 Farfurii
26212120-4 T"vi
26212130-7 Ce$ti $i farfurioare din ceramic"
26212200-9 Articole de buc"t"rie din ceramic"
26212300-0 Vaze
26213000-4 Obiecte decorative din ceramic"
26214000-1 Instala#ii sanitare menajere din ceramic"
26214100-2 Chiuvete $i lavoare
26214110-5 Chiuvete
26214120-8 Lavoare
26214200-3 C"zi de baie
26214300-4 Cuve $i rezervoare pentru closete
26214310-7 Cuve pentru closete
26214320-0 Rezervoare pentru closete
26214400-5 Bideuri
26214500-6 Pisoare
26230000-9 Izolatori $i accesorii izolante din ceramic"
26231000-6 Izolatori din ceramic"
26232000-3 Accesorii izolante din ceramic"
26240000-2 Articole din ceramic" pentru uz tehnic
26241000-9 Articole din por#elan pentru laborator, pentru uz chimic sau tehnic
Cod CPV Descriere
26241100-0 Articole de laborator din por#elan
26241200-1 Articole din por#elan pentru uz tehnic
26241300-2 Articole din por#elan pentru uz chimic
26250000-5 Diverse articole din ceramic"
26251000-2
Articole din ceramic" pentru agricultur", pentru horticultur" $i pentru
transportul sau ambalarea bunurilor
26251100-3 Articole din ceramic" pentru agricultur"
26251200-4 Articole din ceramic" pentru horticultur"
26251300-5 Articole din ceramic" pentru transportul sau ambalarea bunurilor
26252000-9 Articole din ceramic", altele decât cele pentru construc#ii
26260000-8 Articole din ceramic" refractar"
26261000-5 Dale din ceramic"
26262000-2 Blocuri din ceramic"
26263000-9 Ciment, mortar $i beton refractare
26263100-0 Ciment refractar
26263200-1 Mortar refractar
26263300-2 Beton refractar
26264000-6 Dale de pavaj din ceramic"
26900000-7 Diverse produse minerale nemetalice
26910000-0 Produse abrazive
26911000-7 Pietre de moar", pietre de polizat $i pietre de tocil"
26911100-8 Pietre de moar"
26911200-9 Pietre de polizat
26911300-0 Pietre de tocil"
26912000-4 Pulbere sau granule abrazive
26913000-1 Corindon artificial
26914000-8 Grafit artificial
27000000-5 Metale de baz" $i produse conexe
27100000-6 Metale de baz"
27110000-9 Fier $i o#el de baz"
27111000-6 Font" brut"
27112000-3 Produse din feromangan
27113000-0 Produse feroase
27114000-7 Fier
27114100-8 Lingouri din fier
27115000-4 O#el
27120000-2 Lingouri din o#el aliat
27130000-5 Produse din o#el nealiat
27131000-2 Conducte din o#el nealiat
27132000-9 Tuburi din o#el nealiat
27133000-6 Perii de c"rbune
27140000-8 Bare $i tije
27141000-5 Bare $i tije laminate la cald
27150000-1 Material de construc#ii feroviare
27151000-8 Materiale de construc#ii feroviare din fier sau din o#el
Cod CPV Descriere
27151100-9 Materiale de construc#ii feroviare din fier
27151200-0 Materiale de construc#ii feroviare din o#el
27152000-5 !ine din fier sau din o#el
27152100-6 !ine din fier
27152200-7 !ine din o#el
27152300-8 Materiale pentru linii de cale ferat" laminate la cald
27152310-1 Eclise de îmbinare $i pl"ci de baz" laminate
27152320-4 Contra$ine laminate
27152330-7 Traverse $i bare de distan#are laminate
27190000-3 Zgur", zgur" de metal, de$euri $i resturi feroase
27191000-0 Lingouri de de$euri retopite
27200000-7 Tuburi
27210000-0 Tuburi $i accesorii de #ev"rie din fier
27211000-7 Tuburi, conducte $i profile tubulare
27211100-8 Conducte $i tuburi din fier
27212000-4 Diverse accesorii de #ev"rie
27212100-5 Racorduri
27212110-8 Adaptoare pentru flan$e
27212200-6 Coliere $i man$oane pentru repara#ii
27212300-7 Cotituri, profile T $i accesorii de #ev"rie
27220000-3 Tuburi $i accesorii din o#el
27221000-0 Profile tubulare
27222000-7 Racorduri pentru tuburi
27222100-8 Flan$e
27222200-9 Accesorii pentru tuburi cu filet
27222300-0 Accesorii de #ev"rie neturnate
27222400-1 Coturi $i curbe sudate
27222500-2 Accesorii pentru tuburi sudate
27300000-8 Produse din fier $i din o#el
27310000-1 Produse trefilate la rece
27311000-8 Bare $i tije din o#el aliat
27312000-5 &evi cotite, forme $i sec#iuni din o#el aliat
27313000-2 Produse din o#el inoxidabil
27320000-4 Produse laminate la rece
27321000-1 Produse laminate plate
27321100-2 Produse laminate plate din fier
27321200-3 Produse laminate plate din o#el
27330000-7 Produse cutate
27331000-4 Produse cutate din o#el
27331100-5 &evi cotite, forme $i sec#iuni
27331110-8 Conductoare electrice netubulare
27332000-1 Produse cutate din fier
27340000-0 Sârm" $i produse diverse
27341000-7 Sârm"
27341100-8 Sârm" din o#el
Cod CPV Descriere
27341200-9 Sârm" din aliaj
27350000-3 Feroaliaje
27351000-0 Feroaliaje din afara CECO
27351100-1 Feromangan
27351200-2 Ferocrom
27351300-3 Feronichel
27353000-4 Granule $i pulberi de fier sau de o#el
27354000-1 Produse semifinite
27354100-2 Produse semifinite din fier
27354200-3 Produse semifinite din o#el
27354210-6 Produse semifinite din o#el inoxidabil
27355000-8 Produse din fier forjat
27356000-5 Materiale de construc#ii de linii de cale ferat"
27356100-6
&evi cotite, forme $i sec#iuni sudate din fier sau din o#el pentru liniile de
cale ferat"
27356200-7 Materiale de construc#ii de linii de cale ferat" din fier sau din o#el
27356210-0 !ine conductoare de curent
27356220-3
Lame de întrerup"tor, inimi de macaz, ace de macaz $i piese de
încruci$are
27356230-6 Eclise de îmbinare $i pl"ci de baz"
27356240-9 Eclise de strângere, pl"ci de ecartament $i noduri
27356250-2 Sabo#i $i sabo#i-pene
27400000-9 Metale pre#ioase $i metale placate cu metale pre#ioase
27410000-2 Metale pre#ioase
27411000-9 Produse semipre#ioase sub form" brut"
27411100-0 Argint sub form" brut" sau sub form" de pulbere
27411110-3 Pulbere de argint
27411120-6 Argint sub form" brut"
27411200-1 Argint semiprelucrat
27412000-6 Argint sub form" brut" sau sub form" de pulbere
27413000-3 Platin" sub form" brut" sau sub form" de pulbere
27414000-0 De$euri $i resturi de metale pre#ioase
27420000-5 Metale placate cu metale pre#ioase
27421000-2 Metale de baz" placate cu argint sau cu aur
27422000-9 Metale de baz" placate cu platin"
27500000-0 Aluminiu $i produse din aluminiu
27510000-3 Aluminiu sub form" brut"
27511000-0 Oxid de aluminiu
27520000-6 Produse din aluminiu
27521000-3 Produse semifinite din aluminiu
27521100-4 Pulberi $i pelete de aluminiu
27521200-5 Bare, tije $i profile din aluminiu
27521300-6 Sârm" din aluminiu
27521400-7 Pl"ci din aluminiu
27521500-8 Foi din aluminiu
Cod CPV Descriere
27521600-9 Tuburi, conducte $i accesorii de #ev"rie din aluminiu
27521610-2 Accesorii din aluminiu pentru tuburi sau conducte
27530000-9 De$euri $i resturi de aluminiu
27531000-6 Cenu$" $i reziduuri cu con#inut de aluminiu
27600000-1 Produse din plumb, zinc $i staniu
27610000-4 Plumb, zinc $i staniu
27611000-1 Plumb
27612000-8 Zinc
27613000-5 Staniu
27620000-7 Produse semifinite din plumb, zinc sau staniu
27621000-4 Produse semifinite din plumb
27621100-5 Bare, tije, profile $i sârm" din plumb
27621200-6 Pl"ci, folii, filme $i pelicule din plumb
27621300-7 Tuburi, conducte $i accesorii de #ev"rie din plumb
27621400-8 Pulbere $i pelete de plumb
27622000-1 Produse semifinite din zinc
27622100-2 Bare, tije, profile $i sârm" din zinc
27622200-3 Pl"ci, folii, filme $i pelicule din zinc
27622300-4 Tuburi, conducte $i accesorii de #ev"rie din zinc
27622400-5 Pulbere, praf $i pelete de zinc
27623000-8 Produse semifinite din staniu
27623100-9 Bare, tije, profile $i sârm" din staniu
27623200-0 Pl"ci, folii, filme $i pelicule din staniu
27623300-1 Tuburi, conducte $i accesorii de #ev"rie din staniu
27623400-2 Pulbere $i pelete de staniu
27630000-0 De$euri $i resturi de plumb, zinc sau staniu
27631000-7 Cenu$" $i reziduuri cu con#inut de zinc sau plumb
27700000-2 Produse din cupru
27710000-5 Cupru în form" brut"
27712000-9 Cupru nerafinat
27713000-6 Cupru rafinat în form" brut"
27720000-8 Produse semifinite din cupru
27721000-5 Pulbere $i pelete din cupru
27722000-2 Bare, tije $i profile din cupru
27723000-9 Sârm" din cupru
27724000-6 Pl"ci, folii $i filme din cupru
27725000-3 Pelicule din cupru
27726000-0 Tuburi, conducte $i accesorii de #ev"rie din cupru
27726100-1 Tuburi $i conducte din cupru
27726110-4 Tuburi $i conducte din alam"
27726200-2 Accesorii de #ev"rie din cupru
27726210-5 Accesorii de #ev"rie din bronz ro$u
27726220-8 Accesorii de #ev"rie din alam"
27730000-1 De$euri $i resturi de cupru
27731000-8 Cenu$" $i reziduuri cu con#inut de cupru
Cod CPV Descriere
27800000-3 Produse din metale neferoase
27810000-6 Nichel sub form" brut"
27820000-9 Produse din nichel
27821000-6 Produse semifinite din nichel
27821100-7 Bare, tije, profile $i sârm" din nichel
27821200-8 Pl"ci, folii, filme $i pelicule din nichel
27821210-1 Folii din nichel
27821300-9 Tuburi, conducte $i accesorii de #ev"rie din nichel
27821400-0 Pulbere $i pelete de nichel
27830000-2 De$euri $i resturi de nichel
27831000-9 Cenu$" $i resturi cu con#inut de metale
28000000-2 Produse $i materiale prefabricate
28100000-3 Elemente de construc#ii din metal
28110000-6 Structuri metalice $i p"r#i de structuri
28111000-3 Construc#ii prefabricate
28111100-4 Bar"ci de $antier
28111110-7 Cabine
28111200-5 Celule
28111300-6 Spitale de campanie
28111400-7 Buc"t"rii de campanie
28111500-8 Sere
28112000-0
Produse $i elemente de construc#ii din metal, cu excep#ia construc#iilor
prefabricate
28112100-1 Poduri din fier sau din o#el
28112110-4 Elemente de pod din font" sau din o#el
28112111-1 Elemente de pod din font"
28112112-8 Elemente de pod din o#el
28112120-7 Structuri de pod din o#el
28112130-0 Structuri de pod din font"
28112200-2 Turnuri, piloni de anten" cu z"brele, macarale derrick $i piloni
28112210-5 Macarale derrick
28112211-2 Turle de foraj
28112212-9 Turle de foraj statice
28112220-8 Piloni $i stâlpi
28112221-5 Piloni
28112222-2 Stâlpi de linii electrice
28112223-9 Socluri pentru piloni
28112224-6 Stâlpi de linii electrice aeriene
28112225-3 Stâlpi de electricitate
28112230-1 Turnuri
28112231-8 Turnuri de fier
28112232-5 Turnuri de o#el
28112233-2 Turnuri de ap"
28112240-4 Grinzi
28112250-7 Piloni
Cod CPV Descriere
28112260-0 Piloni de anten" radio $i de televiziune
28112261-7 Piloni de anten" radio
28112262-4 Piloni de anten" de televiziune
28112263-1 Piloni de anten" cu z"brele
28112300-3 Structuri $i p"r#i din fier, o#el sau aluminiu
28112310-6 E$afodaje de schel"rie
28112311-3 Contrafi$e în arc
28112312-0 Proptele
28112313-7 Reazeme
28112314-4 Brache#i pentru conducte
28112315-1 Echipament pentru e$afodaje de schel"rie
28112316-8 Cleme elastice
28112317-5 Structuri pentru e$afodaje de schel"rie
28112318-2 Suporturi pentru conducte
28112320-9 Structuri metalice
28112321-6 Ad"posturi pentru sta#iile de autobuz
28112322-3 Cabine telefonice
28112329-2 Ecrane de siguran#"
28112330-2 Structuri din aluminiu
28112380-7 P"r#i de structuri metalice
28112381-4 Placaje
28112382-1 Diguri
28112383-8 Stavile de baraj
28112390-0 Ecluze
28112391-7 Por#i de ecluze
28112400-4 Palplan$e
28112410-7 Ecrane de palplan$e
28120000-9 Dulgherie metalic" pentru construc#ii
28121000-6 Ferestre $i articole conexe
28121100-7 Ferestre din fier sau din o#el $i articole conexe
28121110-0 Praguri din fier sau din o#el
28121120-3 Obloane din fier sau din o#el
28121130-6 Ferestre din fier sau din o#el
28121131-3 Rame de ferestre din fier sau din o#el
28121200-8 Ferestre din aluminiu $i articole conexe
28121210-1 Obloane din aluminiu
28121220-4 Ferestre din aluminiu
28121221-1 Rame de ferestre din aluminiu
28122000-3 Ferestre, u$i $i articole conexe
28122100-4 Ferestre
28122110-7 Rame de ferestre
28122111-4 Ferestre duble
28122200-5 U$i
28122210-8 Panouri de u$i
28122211-5 Tocuri de u$i
Cod CPV Descriere
28122212-2 U$i cu ap"r"toare împotriva #ân#arilor
28122213-9 Praguri de u$i
28122214-6 U$i din fier sau din o#el
28122220-1 U$i antifoc
28122230-4 U$i glisante
28122240-7 Por#i de garaj
28122300-6 Por#i
28122310-9 Por#i de acces
28200000-4
Cisterne metalice, rezervoare $i containere din metal, radiatoare $i cazane
pentru înc"lzire central"
28210000-7 Cisterne, rezervoare, containere $i cuve metalice sub presiune
28211000-4 Cisterne metalice
28211100-5 Cilindri cu aer
28211110-8 Cilindri cu aer comprimat
28211200-6 Aparate de respirat
28211210-9 Aparate de respirat pentru interven#iile în caz de incendiu
28211220-2 Aparate de respirat pentru scufund"ri
28211300-7 Cisterne din fier sau din o#el
28211400-8 Cisterne de stocare
28211410-1 Cisterne de petrol
28211420-4 Cisterne de stocare a n"molului
28211500-9 Cisterne de ap"
28211600-0 Rezervoare
28212000-1 Butelii de gaz lichefiat
28212100-2 Butelii de gaz
28212200-3 Cisterne de gaz
28213000-8 Containere de mari dimensiuni
28213100-9 Containere din fier sau din o#el
28213110-2 Silozuri
28213200-0 Containere frigorifice
28213210-3 Camere de ap"
28213300-1 Containere standard pentru m"rfuri
28213400-2 Containere de stocare
28213500-3 Containere de ap"
28213600-4 Containere pe ro#i
28213700-5 Bene pentru de$euri
28213800-6 Containere pentru de$euri
28214000-5 Butoaie
28214100-6 L"zi de stocare
28214200-7 Butoaie din fier sau din o#el
28214300-8 Sisteme de stocare a containerelor
28214310-1 Utilaje de stivuire
28214400-9 Butoaie din aluminiu
28215000-2 Cuve sub presiune
28215100-3 Cuve sub presiune din o#el
Cod CPV Descriere
28216000-9 Bidoane
28216100-0 Bidoane din fier sau din o#el
28216200-1 Bidoane pentru de$euri
28216300-2 Bidoane din aluminiu
28217000-6 Cutii
28217100-7 Cutii din fier sau din o#el
28217200-8 Carcase pentru contoare
28217300-9 Cutii prefabricate
28217400-0 Cutii din aluminiu
28218000-3
Containere din metal u$or, bu$oane, capace pentru containere $i alte tipuri
de capace
28218100-4 Containere din metal u$or
28218300-6 Bu$oane, dopuri, capace pentru containere $i capace din metal
28218310-9 Bu$oane
28218320-2 Dopuri
28218330-5 Capace pentru containere
28218340-8 Capace
28218400-7 Cutii de conserve
28218410-0 Cutii de conserve din fier sau din o#el
28218420-3 Cutii de conserve pentru alimente
28218430-6 Cutii de conserve din aluminiu
28219000-0 Cuve
28220000-0 Radiatoare $i cazane pentru înc"lzire central" $i piese ale acestora
28221000-7 Radiatoare $i cazane
28221100-8 Radiatoare
28221110-1 Radiatoare pentru înc"lzire central"
28221111-8 Radiatoare pentru înc"lzire central", altele decât cele electrice
28221112-5 Piese de radiatoare pentru înc"lzire central"
28221200-9 Cazane
28221210-2 Cazane cu ap"
28221220-5 Cazane pentru înc"lzire central"
28221221-2 Piese de cazane pentru înc"lzire central"
28222000-4 Sisteme de recuperare a c"ldurii
28222100-5 Echipamente de recuperare a c"ldurii
28300000-5 Reactoare nucleare $i piese ale acestora
28310000-8 Reactoare nucleare
28320000-1 Piese de reactoare nucleare
28321000-8 Sisteme de r"cire a reactoarelor
28322000-5 Piese de cuve pentru reactoare nucleare
28400000-6 Cablu, sârm" $i produse conexe
28410000-9 Articole din sârm"
28411000-6 Sârm" torsadat"
28411100-7 Sârm" torsadat" din fier sau de o#el
28412000-3 Sârm" pentru îngr"dit
28412300-6 Sârm" ghimpat"
Cod CPV Descriere
28413000-0 Plas" metalic"
28413100-1 Împrejmuire cu plas" metalic"
28413200-2 &es"tur" metalic"
28414000-7 Capse, cuie, #inte, pioneze
28414100-8 Capse
28414200-9 Cuie
28414300-0 &inte
28414400-1 Pioneze
28415000-4 Tije sub#iri
28415100-5 Accesorii de sudur"
28415200-6 Materiale de sudur"
28415300-7 Materiale de lipire sau de lipire tare
28415310-0 Materiale de lipire sau de lipire tare
28415320-3 Materiale de lipire tare
28416000-1 Ace de cusut sau de tricotat
28416100-2 Ace de cusut
28416200-3 Ace de tricotat
28417000-8 Fier"rie
28417100-9 Nicovale
28417200-0 Forje portabile
28417300-1 Gr"tare
28417400-2 Articole de fier"rie
28417500-3 L"c"tu$"rie
28417510-6 Feronerie
28418000-5 Cabluri de legare din fier sau din o#el
28419000-2 Conductori
28419100-3 Conductori din o#el sau din aluminiu
28419200-4 Conductori din cupru sau din bronz
28420000-2 Cabluri $i produse conexe
28421000-9 Cablu
28421100-0 Cabluri electrice
28421120-6 Cablu de joas" tensiune $i de tensiune medie
28421130-9 Cablu de joas" tensiune
28421140-2 Cablu de tensiune medie
28421150-5 Cablu de înalt" tensiune
28421200-1 Cablu subacvatic
28421210-4 Cablu submarin
28421400-3 Cablu protejat
28421500-4 Cablu de semnalizare
28421600-5 Cablu din fier sau din o#el
28421610-8 Cablu din o#el
28422000-6 Accesorii pentru cabluri
28422100-7 Galerii pentru cabluri
28422200-8 Racorduri de cabluri
28422300-9 Conducte de cabluri
Cod CPV Descriere
28422400-0 Dispozitive de fixare pentru cabluri
28500000-7 Diverse produse din metal fabricate $i articole conexe
28510000-0 Articole din metal pentru baie $i buc"t"rie
28511000-7 Echipament sanitar din metal
28511100-8 Robinete
28512000-4 Vesel", articole de buc"t"rie sau de menaj din metal
28512100-5 Vesel" din metal
28512110-8 Gamele
28512200-6 Ustensile de buc"t"rie din metal
28512210-9 Ustensile de g"tit
28512220-2 Suport de vase
28512900-3 Articole de menaj din metal
28512910-6 Co$uri din metal pentru de$euri
28512920-9 Cutii de scrisori
28512930-2 Co$uri de gunoi stradale din metal
28512940-5 Co$uri de gunoi din metal
28512950-8 Cutii din metal
28520000-3 Obiecte din metal
28521000-0 Seifuri, case de bani $i u$i blindate sau armate
28521300-3 Seifuri pentru bani
28521500-5 U$i blindate sau armate
28521600-6 Seifuri pentru obiecte de valoare
28521700-7 Cutii $i dul"pioare din metal
28521710-0 Dul"pioare de depozitare a bagajelor
28521720-3 Dul"pioare
28521721-0 Cutii de valori
28521722-7 Cutii de siguran#"
28521780-1 Cutii pentru documente
28521790-4 Cutii pentru bani
28522000-7 T"vi de distribuire a coresponden#ei, articole m"runte de birou
28522100-8 T"vi de distribuire a coresponden#ei
28522200-9 Articole m"runte de birou
28522300-0 Articole de birou
28522400-1 Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare
28524000-1
Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri $i pentru
oglinzi
28524300-4 Rame pentru fotografii
28524400-5 Rame pentru tablouri
28525000-8 Ag"#"tori $i urechi de prindere
28526000-5 Elice de nave
28527000-2 Diverse articole din metal
28527100-3 Clopote
28527200-4 Sc"ri
28527210-7 Sc"ri pentru vehicule de pompieri
28527220-0 Sc"ri pliante
Cod CPV Descriere
28527230-3 Sc"ri portabile
28527300-5 Echipament de manipulare a m"rfurilor
28527330-4 Platforme de manipulare a m"rfurilor
28527340-7 Accesorii din cablu de o#el pentru manipularea m"rfurilor
28527400-6 Panouri de semnalizare $i articole conexe
28527410-9 Panouri de semnalizare din metal
28527420-2 Indicatoare rutiere
28527430-5 Indicatoare stradale
28527440-8 Firme de magazine
28527450-1 Pl"cu#e indicatoare
28527460-4 Pl"ci pentru adrese
28527700-9 Elemente pentru guri de vizitare
28527710-2 Capace pentru hidran#i de incendiu
28527720-5 Cutii de delimitare
28527730-8 Cadre pentru guri de vizitare
28527740-1 Capace pentru guri de vizitare
28527750-4 Capace pentru drenaje
28527760-7 Capace de acces
28527790-6 Trepte de scar" din fier pentru guri de vizitare
28527800-0 Ancore
28527900-1 Anozi coroda#i catodic
28527910-4 Anozi de zinc coroda#i catodic
28527920-7 Anozi de magneziu coroda#i catodic
28528000-9 S"bii
28528100-0 Spade
28528200-1 Baionete
28528300-2 L"nci
28528900-8 Accesorii din metal
28528910-1 Pl"ci din metal
28528920-4 Tije din metal
28528930-7 Forme din metal
28528940-0 Folii din metal
28528950-3 Rafturi metalice
28528960-6 !tampile din metal
28530000-6 Pl"ci de arm"tur"
28531000-3 Pl"ci de acoperire
28540000-9 Lag"re
28541000-6 Microbile
28542000-3 Rulmen#i cu role
28550000-2 O#el moale
28551000-9 Matri#e pentru monede
28552000-6 Cutii pentru monede
28553000-3 C"tu$e
28560000-5 Stâlpi de sus#inere $i propte miniere
28561000-2 Stâlpi de sus#inere
Cod CPV Descriere
28561100-3 Stâlpi minieri de sus#inere
28562000-9 Propte miniere
28564000-3 !enile
28570000-8 Produse din font"
28580000-1 Diverse echipamente de protec#ie împotriva incendiilor
28581000-8 Sc"ri cu platform"
28581100-9 Sc"ri de incendiu
28582000-5 Dispozitive de protec#ie împotriva incendiilor
28582100-6 Furtunuri de incendiu
28582200-7 Hidran#i de incendiu
28600000-8 Cu#it"rie, scule, lac"te, chei $i balamale
28610000-1 Cu#it"rie
28611000-8 Cu#ite $i foarfece
28611100-9 Cu#ite
28611110-2 Cu#ite de mas"
28611120-5 Cu#ite de buc"t"rie
28611200-0 Foarfece
28612000-5 Brice de ras
28612100-6 Lame de ras
28613000-2 Truse de manichiur" sau de pedichiur"
28614000-9 Linguri, furculi#e
28614100-0 Linguri
28614200-1 Furculi#e
28620000-4 Scule
28621000-1 Scule de mân"
28621100-2 Hârle#e $i lope#i
28621110-5 Hârle#e
28621120-8 Lope#i
28621200-3 Furci de gr"din"
28621300-4 S"p"ligi, târn"coape, sape, greble $i greble de plaj"
28621310-7 S"p"ligi
28621320-0 Târn"coape
28621330-3 Sape
28621340-6 Greble
28621341-3 Greble de plaj"
28621400-5 Topoare
28621500-6 Fer"straie de mân"
28621510-9 Pânze de fer"straie de mân"
28622000-8 Diverse scule de mân"
28622100-9 D"l#i
28622200-0 Cle$ti
28622210-3 Cle$ti de bordurat
28622300-1 Ciocane
28622400-2 Cle$ti de trefilat
28622500-3 Chei de piuli#e
Cod CPV Descriere
28622600-4 Scule pentru lucr"ri rutiere
28622610-7 Pivo#i pentru str"pungerea suprafe#elor rutiere
28622700-5 Pile sau ra$pele
28622800-6 !urubelni#e
28622900-7 Vârfuri de burghiu, vârfuri de $urubelni#" $i alte accesorii
28622910-0 Vârfuri de burghiu
28622920-3 Vârfuri de $urubelni#"
28622930-6 Portscule
28622940-9 Truse de scule
28623000-5 Scule ac#ionate cu pedal"
28630000-7 Broa$te, chei $i balamale
28631000-4 Diverse lac"te suspendate $i broa$te
28631100-5 Broa$te
28631110-8 Broa$te de u$"
28631120-1 Lac"te pentru biciclete
28631130-4 Broa$te pentru vehicule
28631140-7 Broa$te pentru mobilier
28631200-6 Lac"te $i lan#uri
28631210-9 Lac"te
28632000-1 Încuietoare cu lan#, piese pentru lac"te $i chei
28632100-2 Încuietoare cu lan#
28632200-3 Chei
28632300-4 Piese de lac"te
28632400-5 Piese de broa$te
28633000-8 Balamale, montaje $i garnituri
28633100-9 Balamale
28633200-0 Montaje
28633300-1 Garnituri
28700000-9 Dispozitive de fixare, lan#uri $i resorturi
28710000-2 Dispozitive de fixare
28711000-9 Dispozitive de fixare cu filet
28711100-0 Holz-$uruburi
28711200-1 Crampoane sau inele cu $urub
28711300-2 !uruburi cu autofiletare
28711400-3 Bol#uri
28711500-4 Ansambluri de îmbinare prin flan$e
28711510-7 Bol#uri $i $uruburi
28711520-0 !uruburi $i bol#uri cu cap p"trat
28711600-5 Piuli#e
28711700-6 Articole cu filet din fier sau din o#el
28712000-6 Dispozitive de fixare f"r" filet din fier sau din o#el
28712100-7 Nituri
28712200-8 !aibe
28712300-9 !tifturi
28712400-0 Eclise din o#el
Cod CPV Descriere
28713000-3 Dispozitive de fixare din cupru
28720000-5 Lan#uri
28721000-2 Lan#uri articulate
28722000-9 P"r#i de lan#uri
28730000-8 Resorturi
28800000-0 Materiale de construc#ii $i articole conexe
28810000-3 Materiale de construc#ii
28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de construc#ii
28811100-1 C"r"mizi
28811200-2 Ciment
28811300-3 Ceramic"
28811400-4 Vopsele $i materiale de acoperire a pere#ilor
28811500-5 Materiale de izola#ie termic"
28812000-7 Diverse structuri de construc#ii
28812100-8 Ad"posturi
28812110-1 P"r#i de ad"posturi
28812120-4 Profile
28812200-9 Acoperitoare de podea
28812210-2 Acoperitoare de podea din lemn
28812220-5 Acoperitoare de podea flexibile
28812230-8 Acoperitoare de podea rigide
28812240-1 Podele false
28812250-4 Linoleum
28812300-0 Compartiment"ri
28812310-3 Pere#i desp"r#itori
28812400-1 Acoperi$
28812410-4 !arpante de acoperi$
28812420-7 Suporturi de acoperi$
28812430-0 Ferme de acoperi$
28812500-2 Materiale pentru acoperi$
28812510-5 !indrile
28812600-3 Izola#ie acustic"
28812700-4 Grinzi
28813000-4 Materiale de construc#ii rutiere
28813100-5 Materiale de pavare
28813120-1 Dale rutiere de beton
28813130-4 Pavele de piatr"
28813140-7 Pietri$ de drumuri
28813200-6 Dale de piatr"
28813300-7 Materiale bitumate
28813310-0 Materiale rutiere bitumate
28813320-3 Pietri$ bitumat
28813330-6 Materiale de îmbr"care
28813400-8 Materiale de construc#ii de autostr"zi
28813500-9 Marcaje rutiere
Cod CPV Descriere
28813510-2 Bile de sticl" pentru marcaj rutier
28813700-1 Materiale de repara#ii rutiere
28813800-2 Materiale de îmbr"c"min#i rutiere
28813810-5 Îmbr"c"minte de uzur"
28813900-3 Materiale de între#inere rutier"
28813910-6 Materiale de între#inere rutier" de iarn"
28814000-1 Beton
28814100-2 Beton gata de turnare
28814200-3 Produse din beton
28814210-6 Grinzi din beton
28814220-9 Piloni din beton
28814230-2 Pilo#i din beton
28814240-5 Conducte $i racorduri din beton
28814250-8 Stâlpi din beton
28814260-1 Stâlpi$ori din beton
28814270-4 Dale din beton
28814280-7 Traverse din beton
28815000-8 Elemente de montaj pentru construc#ii
28815100-9 Conducte
28815200-0 Materiale pentru instala#ii de ap" $i canalizare $i materiale de înc"lzire
28815210-3 Materiale pentru instala#ii de ap" $i canalizare
28815220-6 Materiale de înc"lzire
28815300-1 Obloane
28815310-4 Obloane rulante
28815400-2 Lucarne
28815500-3 Sisteme de pulverizare a apei
28815600-4 Sc"ri rulante
28815700-5 Jaluzele exterioare
28815710-8 Ap"r"toare de u$i $i ferestre
28815800-6 Accesorii interioare de construc#ii
28815810-9 !ine $i cleme de perdele
28815811-6 !ine pentru perdele
28815820-2 Corpuri fluorescente de iluminat
28815821-9 Tuburi fluorescente
28815822-6 Becuri $i l"mpi fluorescente
28820000-6 Mobilier rutier
28821000-3 Bariere de protec#ie
28821100-4 Parapete rutiere
28822000-0 Garduri
28822100-1 Stâlpi de lemn
28823000-7 Bariere de siguran#"
28823100-8 Garduri de siguran#"
28823200-9 Parapete
28824000-4 Mobilier urban
28824100-5 Balize
Cod CPV Descriere
28824200-6 Semnalizatoare luminoase de pericol
28824300-7 Jaloane de siguran#"
28824400-8 Stâlpi de semnalizare a sta#iilor de autobuz
28824500-9 Borne luminoase
28824600-0 Conuri de semnalizare
28824700-1 S"ge#i indicatoare
28824710-4 Materiale de semnalizare
28824720-7 Stâlpi de semnalizare
28825000-1 Echipament de iluminat stradal
28825100-2 Stâlpi de iluminat stradal
28825200-3 Lampadare
28825300-4 L"mpi de iluminat stradal
28830000-9 Canale de ape reziduale
28831000-6 Camere de colectare a apelor reziduale
28832000-3 Elemente de apeducte
28833000-0 Dopuri din o#el
28834000-7 Coturi
28840000-2 Produse din o#el pentru materiale de construc#ii
28841000-9 Conducte din o#el
28842000-6 Rame din o#el
28843000-3 Pale#i din o#el
28844000-0 Tuburi din o#el
28845000-7 Stâlpi din o#el
28846000-4 Grinzi din o#el
28847000-1 Materiale din o#el
28847100-2 Table din o#el
28847200-3 Band" din o#el
28847300-4 Palplan$e din o#el
28850000-5 Guri de sond"
28851000-2 Sisteme de sp"lare a utilajelor de foraj
28852000-9 Conducte magistrale pentru petrol
28853000-6 Ciment de foraj
28860000-8 Conducte, #ev"rie, #evi, tubaje, tuburi $i articole conexe
28861000-5 Conducte
28861100-6 Conducte de gaz
28861110-9 Re#ea de distribu#ie a gazului
28861200-7 Canaliz"ri de ap"
28861400-9 Conducte subacvatice
28861410-2 Conducte submarine
28861500-0 Conducte de înalt" presiune
28861600-1 Conducte de joas" presiune
28861700-2 Cur"#itoare de conducte
28861710-5 Dispozitive de lansare a cur"#itoarelor
28861720-8 Dispozitive de recep#ie a cur"#itoarelor
28861730-1 Închiz"toare pentru cur"#itoare
Cod CPV Descriere
28862000-2 &ev"rie
28862100-3 Accesorii de #ev"rie
28862200-4 Conducte de distribu#ie
28862300-5 Conducte de evacuare
28862400-6 Conducte $i produse conexe din argil" vitrificat"
28862410-9 Conducte din argil" vitrificat"
28862420-2 Racorduri din argil" vitrificat"
28862430-5 Guri de vizitare din argil" vitrificat"
28862440-8 Racorduri $i adaptoare de #ev"rie din argil" vitrificat"
28862500-7 Conducte de ap" potabil"
28863000-9 &evi $i racorduri
28863100-0 &evi
28863110-3 Conducte pentru drenaj
28863111-0 Conducte de drenare
28863112-7 Sisteme de drenaj
28863120-6 Conducte de înc"lzire la distan#"
28863121-3 Conducte de înc"lzire
28863130-9 Conducte de ape reziduale
28863140-2 Conducte de aburi $i ap"
28863150-5 Conducte de joas" presiune
28863160-8 Conducte de distribu#ie $i accesorii
28863170-1 Tuburi $i conducte, altele decât cele din fier $i din o#el
28863171-8 Tuburi din polietilen"
28863172-5 Conducte din polietilen"
28863200-1 Racorduri de #ev"rie
28863210-4 Coliere de strângere pentru #evi
28863230-0 Racorduri de #evi
28863240-3 Garnituri de conducte
28863241-0 Garnituri de conducte din polietilen"
28863242-7 Garnituri izolante
28864000-6 Tubaje $i tuburi
28864100-7 Tubaje
28864200-8 Tuburi
28864210-1 Tuburi din cupru
28864300-9 Material tubular
28864310-2 Tuburi $i racorduri
29000000-9 Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive $i produse conexe
29100000-0 Utilaje de produc#ie $i utilizare a puterii mecanice
29110000-3 Turbine $i motoare
29111000-0 Motoare
29111100-1 Motoare suspendate pentru propulsia navelor
29112000-7 Instala#ii de turbine
29112100-8 Turbine cu vapori
29112110-1 Turbine cu aburi
29112200-9 Turbine hidraulice
Cod CPV Descriere
29112210-2 Ro#i hidraulice
29112300-0 Turbine cu gaz
29112400-1 Echipamente pentru turbine
29112410-4 Instrumente pentru turbine
29113000-4 Piese pentru turbine
29113100-5 Piese pentru turbine cu vapori
29113110-8 Pl"ci de funda#ie
29113120-1 Carcase
29113130-4 Sisteme de r"cire cu aer cu condensatoare
29113140-7 Piese pentru turbine cu aburi
29113150-0 Sisteme cu ulei lubrifiant
29113160-3 Separatori de umiditate
29113161-0 Deumidificatoare
29113170-6 Dispozitive rotative
29113171-3 Rotoare
29113172-0 Palete
29113190-2 Dispozitive de rotire
29113200-6 Piese pentru turbine hidraulice
29113300-7 Piese pentru turbine cu gaz
29113310-0 Sisteme de admisie a aerului
29113390-4 Sisteme cu gaz combustibil
29113400-8 Piese pentru ro#i hidraulice
29120000-6 Pompe $i compresoare
29121000-3 Ma$ini $i motoare hidraulice sau pneumatice
29121100-4 Cilindri hidraulici sau pneumatici
29121200-5 Ma$ini hidraulice
29121300-6 Ma$ini pneumatice
29121400-7 Motoare hidraulice
29121500-8 Motoare pneumatice
29122000-0 Pompe
29122100-1 Pompe de lichide
29122110-4 Pompe pentru stingerea incendiilor
29122120-7 Dispozitive de aprovizionare cu carburan#i a elicopterelor
29122130-0 Pompe de ap"
29122160-9 Pompe de r"cire
29122161-6 Pompe de r"cire cu ap"
29122170-2 Pompe de lubrifiere
29122180-5 Pompe de combustibil
29122190-8 Pompe de beton
29122200-2 Pompe cu mi$care rectilinie alternativ" pentru lichide
29122210-5 Grupuri hidraulice
29122220-8 Pompe de ape reziduale
29122230-1 Pompe de dozare
29122300-3 Dispozitive de suprapresiune pentru lichide
29122400-4 Pompe centrifuge $i elevatoare de lichide
Cod CPV Descriere
29122410-7 Pompe medicale
29122411-4 Pompe pentru nutri#ie
29122419-0 Pompe pentru perfuzii
29122420-0 Elevatoare de lichide
29122430-3 Pompe centrifuge
29122440-6 Pompe rotative
29122450-9 Pompe de vid
29122460-2 Pompe de aer
29122480-8 Pompe rotative
29123000-7 Compresoare
29123100-8 Compresoare de gaz
29123200-9 Compresoare rotative
29123300-0 Compresoare pentru echipamente frigorifice
29123400-1 Compresoare de aer
29123410-4 Compresoare de aer fixe
29123500-2 Turbocompresoare
29123600-3 Compresoare cu mi$care rectilinie alternativ"
29123610-6 Dispozitive cu aer comprimat
29123700-4 Compresoare centrifuge
29123800-5 Compresoare pentru avia#ia civil"
29124000-4
Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru ma$ini sau pentru
motoare
29124100-5 Piese pentru ma$ini sau motoare
29124130-4 Piese pentru ma$ini pneumatice
29124150-0 Piese pentru ma$ini sau pentru motoare hidraulice
29124170-6 Piese pentru motoare cu reac#ie
29124200-6 Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichide
29124210-9
Piese pentru pompe de combustibil, pentru pompe de mân" $i pentru
pompe de beton
29124211-6 Piese pentru pompe de combustibil
29124212-3 Piese pentru pompe de mân"
29124213-0 Piese pentru pompe de beton
29124220-2 Piese pentru pompe cu mi$care rectilinie alternativ"
29124221-9 Piese pentru grupuri hidraulice
29124222-6 Piese pentru pompe de dozare
29124230-5 Piese pentru pompe cu mi$care rectilinie rotativ"
29124290-3 Piese pentru pompe centrifuge
29124300-7
Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer sau de
gaz
29124310-0 Piese pentru pompe de aer
29124320-3 Piese pentru pompe de vid
29124330-6 Piese pentru compresoare de aer
29124340-9 Piese pentru compresoare de gaz
29130000-9 Robinete, vane $i dispozitive similare
29131000-6 Robinete $i vane
Cod CPV Descriere
29131100-7 Vane definite dup" func#ie
29131110-0 Vane pentru radiatoare de înc"lzire central"
29131120-3 Robinete-van"
29131130-6 Regulatoare de temperatur"
29131140-9 Supape reductoare de presiune, de reglaj, de re#inere sau de siguran#"
29131141-6 Supape reductoare de presiune
29131142-3 Supape de reglaj
29131143-0 Vane de regularizare a viiturilor
29131144-7 Vane de control
29131145-4 Supape de re#inere
29131146-1 Clapete de re#inere
29131147-8 Supape de siguran#"
29131148-5 Supape de oprire
29131150-2 Vane pentru coloane ascendente
29131160-5 Hidran#i
29131170-8 Robinete pentru butelii de gaz
29131200-8 Vane definite dup" tipul de fabrica#ie
29131210-1 Vane cu#it
29131220-4 Supape de refulare
29131230-7 Vane glisante
29131240-0 Vane sferice
29131250-3 Vane cu ac
29131260-6 Supape cu bil"
29131270-9 Vane de trecere
29131280-2 Vane fluture
29131290-5 Supape cu membran"
29131291-2 Sertare de distribu#ie
29131292-9 Supape cu clapet"
29131300-9 Cap de erup#ie $i alte montaje de vane
29131310-2 Cap de erup#ie
29131320-5 Colectoare de $trangulare
29131390-6 Montaje de vane
29131400-0 Robinete sau vane pentru instala#ii sanitare
29132000-3 Piese pentru robinete sau vane
29132100-4 Mecanisme de ac#ionare a supapelor
29132110-7 Mecanisme electrice de ac#ionare a supapelor
29132120-0 Mecanisme hidraulice de ac#ionare a supapelor
29132130-3 Mecanisme pneumatice de ac#ionare a supapelor
29132200-5 Piese pentru robinete
29132300-6 Piese pentru vane
29140000-2 Angrenaje, elemente de angrenare $i de antrenare
29141000-9 Angrenaje, elemente de angrenare $i de antrenare cilindrice
29141100-0 Arbori de transmisie, arbori cu came $i vilbrocheni
29141110-3 Arbori de transmisie
29141120-6 Arbori cu came
Cod CPV Descriere
29141130-9 Vilbrocheni
29141200-1 Cutii de rulmen#i
29141300-2 Angrenaje
29141400-3 Volan#i $i scripe#i
29141410-6 Troliuri
29141500-4 Ambreiaje
29141600-5 Palane
29141700-6 Cuplaje de arbori
29141800-7 Cuplaje cardanice
29142000-6 Piese pentru elemente de angrenare $i de antrenare
29142100-7 Piese pentru elemente de angrenare
29142200-8 Piese pentru elemente de antrenare
29200000-1 Utilaje de uz general
29210000-4 Furnale, incineratoare $i cuptoare industriale sau de laborator
29211000-1 Arz"toare pentru cuptoare
29212000-8 Incineratoare de de$euri
29213000-5 Cuptoare de topit
29214000-2 Cuptoare
29214100-3 Cuptoare comerciale
29215000-9 Crematorii
29219000-7 Piese de arz"toare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare
29220000-7 Materiale de ridicare $i de manipulare $i piese ale acestora
29221000-4 Echipamente de ridicare $i de manipulare
29221100-5 Sisteme de scripe#i $i ma$ini de ridicat
29221200-6 Ma$ini de extrac#ie, troliuri cu utilizare subteran" $i cabestane
29221210-9 Ma$ini de extrac#ie $i troliuri cu utilizare subteran"
29221211-6 Ma$ini de extrac#ie
29221212-3 Troliuri cu utilizare subteran"
29221220-2 Cabestane
29221300-7 Cricuri $i dispozitive de ridicare pentru vehicule
29221310-0 Sisteme de ridicare integrate
29221320-3 Cricuri hidraulice
29221330-6 Cricuri pneumatice
29221340-9 Cricuri mecanice
29221350-2 Dispozitive de ridicare a vehiculelor
29221400-8 Macarale, schelete de ridicare $i camioane cu macara
29221410-1 Macarale
29221411-8 Macarale portuare
29221412-5 Macarale de chei
29221413-2 Macarale pe $ine
29221414-9 Macarale pentru containere
29221415-6 Macarale-turn
29221420-4 Poduri rulante
29221421-1 Macarale rulante
29221422-8 Pod rulant
Cod CPV Descriere
29221430-7 Macarale portante pivotante
29221431-4 Schelete de ridicare mobile
29221432-1 Macarale cu picior
29221440-0 Macarale montate pe vehicule
29221441-7 Macarale pentru camioane
29221450-3 Macarale-pod
29221500-9
Autoînc"rc"toare cu furc", camioane de manipulare, camioane-platform"
utilizate în g"ri
29221510-2 Autoînc"rc"toare
29221511-9 Autoînc"rc"toare cu furc"
29221520-5 Camioane de manipulare
29221521-2 Camioane de manipulare dotate cu echipamente de manipulare
29221530-8 Camioane-platform" utilizate în g"ri
29221531-5 Vehicule de transport independente
29221532-2 Echipamente pentru vehicule de urgen#"
29221600-0 Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, sc"ri $i trotuare rulante
29221610-3 Ascensoare
29221611-0 Dispozitive de ridicare a c"zilor de baie
29221612-7 Dispozitive de ridicare de produse
29221613-4 Dispozitive de ridicare mecanice
29221620-6 Schipuri
29221621-3 Dispozitive de ridicare a benelor
29221630-9 Dispozitive de ridicare
29221640-2 Sc"ri rulante
29221650-5 Trotuare rulante
29221700-1 Elevatoare $i transportoare
29221710-4 Elevatoare sau transportoare pneumatice
29221720-7 Benzi rulante
29221721-4 Elevatoare sau transportoare cu cupe cu ac#iune continu"
29221722-1 Elevatoare sau transportoare cu band" cu ac#iune continu"
29221723-8 Transportoare blindate pentru mine
29221730-0 Echipament pentru transportoare
29221731-7 Benzi transportoare
29221800-2 Utilaje de ridicare, de manipulare, de înc"rcare sau de desc"rcare
29221810-5 Împing"toare de vagoane $i locomotive sau platforme rulante de min"
29221820-8 Monoraiuri sau troliuri de plan înclinat
29221821-5 Monoraiuri suspendate
29221822-2 Telescaune
29221829-1 Troliuri de plan înclinat
29221830-1 Dispozitiv de eliminare a reziduurilor cu cap"tul sub form" de pâlnie
29221840-4 Utilaje rotative de depozitare $i de extragere
29221850-7 Echipament mecanic de manipulare
29221890-9 Utilaje de înc"rcare sau de manipulare
29221891-6 Echipament de înc"rcare
29221892-3 Echipament de desc"rcare
Cod CPV Descriere
29221893-0 Utilaje de înc"rcare cu priz" lateral"
29221894-7 Echipamente de manipulare a containerelor
29221900-3 Piese pentru echipamente de ridicare $i de manipulare
29221910-6 Piese pentru macarale
29221920-9 Piese pentru camioane de manipulare
29221950-8 Piese pentru ascensoare, pentru schipuri sau pentru sc"ri rulante
29221951-5 Piese pentru ascensoare
29221952-2 Piese pentru schipuri
29221953-9 Piese pentru sc"ri rulante
29221954-6 Piese pentru trotuare rulante
29221980-7 Piese pentru transportoare
29221981-4 Piese pentru benzi rulante
29221989-0 Piese pentru transportoare cu cupe
29221990-0
Piese pentru ma$ini de extrac#ie $i alte echipamente de ridicare sau de
manipulare
29222000-1 Cupe, bene, graif"re $i cle$ti pentru macarale sau pentru excavatoare
29230000-0 Echipamente de r"cire $i de ventilare
29231000-7
Schimb"toare de c"ldur", echipamente de climatizare $i refrigerare $i
dispozitive de filtrare
29231100-8
Schimb"toare de c"ldur" $i dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor
gaze
29231110-1 Schimb"toare de c"ldur"
29231111-8 Pompe termice
29231120-4 Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze
29231200-9 Instala#ii de climatizare
29231210-2 Dispozitive de climatizare de fereastr"
29231220-5 Dispozitive de climatizare de perete
29231230-8 Sisteme de ventila#ie $i de climatizare
29231240-1 Dispozitive de climatizare pentru vehicule
29231250-4 Piese pentru dispozitive de climatizare
29231251-1 Registre de tiraj
29231252-8 Canale de ventila#ie
29231300-0 Echipamente de refrigerare $i de congelare
29231310-3 Echipamente de congelare
29231320-6 Echipamente de refrigerare
29231321-3 Vitrine frigorifice
29231322-0 Tejghele frigorifice
29231329-9 Echipamente frigorifice comerciale
29231400-1 Dispozitive $i aparate de filtrare sau de purificare a gazelor
29231420-7 Epuratoare electrostatice de aer $i de gaz
29231430-0 Aparate de filtrare
29231431-7 Filtre de aer
29231432-4 Filtre de gaz
29232000-4 Echipamente de ventila#ie
29232100-5 Echipamente de eliminare a fumului
Cod CPV Descriere
29232200-6 Ventilatoare
29232210-9 Piese pentru ventilatoare
29233000-1 Piese pentru echipamente de refrigerare $i congelare $i pompe termice
29233100-2 Piese pentru echipamente de refrigerare
29233200-3 Piese pentru echipamente de congelare
29233300-4 Piese pentru pompe termice
29240000-3 Diverse utilaje de uz general
29241000-0 Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare
29241200-2 Utilaje $i aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
29241210-5 Utilaje $i aparate de filtrare a lichidelor
29241211-2 Aparate de filtrare a noroiului de foraj
29241212-9 Hidrocicloane
29241213-6 Aparate de filtrare sau de purificare a b"uturilor
29241230-1 Utilaje $i aparate de filtrare sau de purificare a apei
29241231-8 Aparate de filtrare a apei
29241232-5 Aparate de aerisire
29241233-2 Aparate de purificare a apei
29241234-9 Aparate de desalinizare
29241235-6 Echipamente de instalare a filtrelor
29241300-3 Filtre de ulei, de benzin" $i filtre de aspira#ie a aerului
29241330-2 Filtre de ulei
29241340-5 Filtre de benzin"
29241350-8 Filtre de aspira#ie a aerului
29241400-4 Echipamente de reciclare
29242000-7 Ma$ini de cur"#are a sticlelor, de ambalare, de cânt"rire $i de pulverizare
29242100-8
Ma$ini de cur"#are, de umplere, de împachetare sau de ambalare a
sticlelor sau a altor recipiente
29242110-1 Ma$ini de cur"#are sau de uscare a sticlelor sau a altor recipiente
29242120-4
Ma$ini de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiilor sau a altor
recipiente
29242130-7 Ma$ini de împachetare sau de ambalare
29242131-4 Ma$ini de îmbinare a ambalajelor
29242132-1 Ma$ini de împachetare
29242133-8 Ma$ini de ambalare
29242300-0 Ma$ini de cânt"rit $i cântare
29242310-3 Ma$ini de cânt"rit
29242311-0 Balan#e
29242320-6 Cântare
29242321-3 Cântare de magazin
29242322-0 Dispozitive de cânt"rire continu" a produselor
29242323-7 Cântare de verificare
29242400-1 Extinctoare, pistoale de pulverizare, ma$ini cu jet de aburi sau de nisip
29242410-4 Extinctoare
29242411-1 Spum" pentru extinctoare
29242412-8 Extinctoare portabile
Cod CPV Descriere
29242420-7 Ma$ini cu jet de aburi sau de nisip
29242430-0 Materiale de pulverizat
29242431-7 Pistoale de pulverizare
29242470-2 Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare
29242471-9 Aparate de dispersare a gazelor
29242472-6 Echipamente de decontaminare
29242473-3 Aparate de cur"#are cu ap" sub presiune
29242474-0 Aparate de cur"#are de înalt" presiune
29242479-5 Aparate de dezodorizare
29243000-4 Centrifuge, ma$ini de calandare sau distribuitoare automate
29243100-5 Centrifuge
29243200-6 Ma$ini de calandare
29243210-9 Ma$ini de laminare
29243300-7 Distribuitoare automate
29243310-0 Distribuitoare automate de articole de igien"
29243320-3 Distribuitoare automate de timbre
29243330-6 Distribuitoare automate de produse
29244000-1 Utilaje pentru tratarea termic" a materialelor
29244100-2 Utilaje pentru tratarea termic" a gazelor
29245000-8 Piese pentru utilaje de uz general
29245200-0 Piese pentru centrifuge
29245300-1 Piese pentru ma$ini de calandare
29245400-2 Piese pentru ma$ini de laminare
29245500-3 Piese pentru utilaje de filtrare
29245600-4 Piese pentru utilaje de purificare
29245700-5 Piese pentru ma$ini de pulverizare
29245800-6 Greut"#i pentru dispozitive de cânt"rire
29246000-5 Ma$ini de sp"lat vasele, altele decât cele de uz casnic
29247000-2
Piese pentru ma$ini de sp"lat vasele $i pentru ma$ini de cur"#are, de
umplere, de împachetare $i de ambalare
29247100-3 Piese pentru ma$ini de sp"lat vasele
29247200-4 Piese pentru ma$ini de cur"#at
29247300-5 Piese pentru ma$ini de umplere
29247400-6 Piese pentru ma$ini de împachetare
29247500-7 Piese pentru ma$ini de ambalare
29248000-9 Generatoare de gaz
29248100-0 Generatoare de ozon
29300000-2 Utilaje agricole, horticole $i forestiere
29310000-5 Utilaje agricole $i forestiere pentru preg"tirea sau cultivarea solului
29311000-2 Pluguri sau pluguri cu disc
29312000-9 Grape, grape cu cu#ite, cultivatoare, ma$ini de plivit sau pr"$itoare
29313000-6 Sem"n"toare, plantatoare sau ma$ini de repicat
29314000-3 Distribuitoare de îngr"$"minte naturale
29314100-4 Distribuitoare de îngr"$"minte
29315000-0 T"v"luge pentru peluze sau pentru terenuri de sport
Cod CPV Descriere
29330000-1 Secer"toare
29331000-8 Cositoare
29331100-9 Ma$ini de tuns iarba
29331110-2 Ma$ini de tuns iarba pentru peluze, parcuri $i terenuri de sport
29332000-5 Ma$ini de cosit
29333000-2 Prese de balotat pentru paie sau pentru furaje
29333100-3 Prese de balotat
29334000-9 Secer"toare-treier"toare
29340000-4 Ma$ini agricole sau horticole de pulverizat
29350000-7
Remorci $i semiremorci cu înc"rcare automat" sau de desc"rcare pentru
agricultur"
29351000-4 Remorci cu înc"rcare automat" pentru agricultur"
29352000-1 Remorci de desc"rcare pentru agricultur"
29353000-8 Semiremorci cu înc"rcare automat" pentru agricultur"
29354000-5 Semiremorci de desc"rcare pentru agricultur"
29360000-0 Utilaje agricole sau forestiere specializate
29361000-7
Ma$ini de cur"#are, de triere sau de sortare a ou"lor, a fructelor sau a altor
produse agricole
29361100-8 Ma$ini de cur"#are a produselor agricole
29361110-1 Ma$ini de cur"#are a ou"lor
29361120-4 Ma$ini de cur"#are a fructelor
29361200-9 Ma$ini de triere sau de sortare a produselor agricole
29361210-2 Ma$ini de triere sau de sortare a ou"lor
29361220-5 Ma$ini de triere sau de sortare a fructelor
29361300-0
Ma$ini de cur"#are, de triere sau de sortare a semin#elor, a boabelor sau a
legumelor uscate
29362000-4 Aparate de muls
29363000-1 Utilaje pentru prepararea furajelor
29364000-8 Utilaje apicole
29365000-5 Utilaje avicole
29365100-6 Incubatoare $i clocitoare avicole
29370000-3 Tractoare
29371000-0 Tractoare agricole cu ac#ionare de la distan#"
29372000-7 Tractoare uzate
29373000-4 Motoare de trac#iune
29380000-6 Piese pentru utilaje agricole $i forestiere
29381000-3 Piese pentru utilaje agricole
29382000-0 Piese pentru utilaje forestiere
29400000-3 Ma$ini-unelte
29410000-6 Ma$ini-unelte ac#ionate prin laser $i centre de prelucrare
29411000-3 Ma$ini-unelte cu utilizare special"
29412000-0 Centre de prelucrare
29412100-1 Centre de prelucrare cu ax" orizontal"
29412200-2 Centre de prelucrare cu ax" vertical"
29420000-9 Strunguri, ma$ini de g"urit $i de frezat
Cod CPV Descriere
29421000-6 Strunguri
29421100-7 Strung CNC
29422000-3 Ma$ini de filetat sau de g"urit
29423000-0 Ma$ini de frezat
29430000-2 Ma$ini-unelte de prelucrare a metalelor
29431000-9 Ma$ini-unelte de finisare a metalelor
29432000-6 Ma$ini cu comand" numeric" pentru prelucrarea metalelor
29433000-3 Ma$ini de îndoire, de pliere, de îndreptare sau de aplatizare
29434000-0 Ma$ini de forjat
29435000-7 Ma$ini de $tan#are
29436000-4 Prese
29436100-5 Prese hidraulice
29437000-1 Ma$ini-unelte de perforat, de g"urit sau de frezat metale
29437100-2 Ma$ini-unelte de perforat metale
29437200-3 Ma$ini-unelte de g"urit metale
29437300-4 Ma$ini-unelte de frezat metale
29438000-8 Centre de prelucrare a metalelor
29440000-5 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu excep#ia metalelor
29441000-2
Ma$ini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a betonului sau a
sticlei
29441100-3 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea pietrei
29441200-4 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea ceramicii
29441300-5 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea betonului
29441400-6 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea sticlei
29442000-9
Ma$ini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, a plutei, a ebonitei
sau a textolitului
29442100-0 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea lemnului
29442200-1 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea osului
29442300-2 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea plutei
29442400-3 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea ebonitei
29442500-4 Ma$ini-unelte pentru prelucrarea textolitului
29450000-8 Unelte manuale pneumatice sau cu motor
29451000-5 Unelte manuale pneumatice
29452000-2 Unelte manuale electromecanice
29460000-1
Unelte pentru lipire, lipire tare $i sudare, dispozitive $i echipamente de
detensionare la suprafa#" $i pulverizare
29461000-8 Echipament de lipire $i de lipire tare
29461100-9 Echipament de lipire
29461200-0 Echipament de lipire tare
29462000-5 Echipament de sudare
29462100-6 Echipament de sudare electric"
29462200-7 Echipament de sudare neelectric"
29463000-2 Dispozitive de detensionare la suprafa#"
29464000-9 Echipament de topire
29464100-0 Echipament de topire pentru plastic
Cod CPV Descriere
29465000-6 Dispozitive de pulverizare metalic"
29470000-4 Piese $i accesorii pentru ma$ini-unelte
29471000-1 Portscule
29472000-8 Truse de piese pentru ma$ini-unelte
29473000-5 Dispozitive de divizare pentru ma$ini-unelte
29474000-2 Piese $i accesorii de ma$ini-unelte pentru prelucrarea metalelor
29475000-9 Piese $i accesorii de ma$ini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure
29475100-0 Piese pentru fer"straie cu lan#
29476000-6 Piese pentru unelte manuale
29477000-3 Piese pentru unelte pneumatice
29500000-4 Utilaje cu utilizare special" $i piese ale acestora
29510000-7 Utilaje pentru metalurgie $i piese conexe
29511000-4 Utilaje de laminare a metalelor
29511100-5 Piese pentru utilaje de laminare a metalelor
29512000-1 Ma$ini de turnare
29512100-2 Piese pentru ma$ini de turnare
29520000-0 Utilaje pentru industria minier" $i pentru construc#ii
29521000-7 Echipament minier
29521200-9
Haveze de c"rbune sau de roc", utilaje de excavare a tunelurilor, utilaje de
perforare sau de scufundare
29521210-2 Utilaje de forare a sondelor
29521211-9 Utilaje de exploatare a gurilor de sond"
29521212-6 Conectori pentru coloane ascendente
29521213-3 Echipament de finisare a sondelor
29521214-0 Echipament de interven#ie pentru sonde
29521215-7 Echipament de testare a sondelor
29521216-4 Prevenitor de erup#ie
29521220-5 Haveze de c"rbune sau de roc"
29521230-8 Utilaje de excavare a tunelurilor
29521240-1 Utilaje de perforare
29521241-8 Ma$ini de foraj orizontal
29521249-4 Echipament de forare în roc"
29521250-4 Utilaje de scufundare
29521300-0 Echipamente de foraj
29521310-3 Platforme marine de produc#ie
29521311-0 Echipament marin
29521312-7 Unitate marin" de foraj
29521320-6 Echipament de foraj petrolier
29521321-3 Utilaje de foraj
29521322-0 Troliu de foraj
29521323-7 Sondeze
29521324-4 Echipament pentru conducte
29521325-1 Ag"#"tor pentru coloan" pierdut"
29521330-9 Echipament pentru platforme petroliere
29521331-6 Unit"#i glisante
Cod CPV Descriere
29521332-3 Module glisante
29521340-2 Utilaje pentru z"c"minte de petrol
29521341-9 Pompe submersibile
29521350-5 Echipamente submarine
29521351-2 Sisteme de control submarin
29521360-8 Echipament cu sape verticale
29521400-1 Suporturi miniere mobile cu comand" hidraulic"
29522000-4 Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare $i piese ale acestora
29522100-5 Utilaje pentru terasamente
29522110-8 Buldozere
29522120-1 Buldozere cu lame orientabile
29522200-6 Gredere $i nivelatoare
29522210-9 Gredere rutiere
29522300-7 Screpere
29522400-8 Ma$ini de burat
29522500-9 Înc"rc"toare cu ben" frontal"
29522510-2 Înc"rc"toare cu ben" frontal" cu cup" întoars"
29522520-5 Înc"rc"toare cu ben" frontal" f"r" cup" întoars"
29522600-0
Cupe mecanice, excavatoare, înc"rc"toare mecanice cu lopat" $i utilaje
miniere
29522610-3 Cupe mecanice
29522611-0 Înc"rc"toare mecanice cu lopat"
29522620-6 Utilaje excavatoare
29522621-3 Excavatoare mecanice
29523000-1 Utilaje pentru lucr"ri publice
29523100-2 Sonete
29523200-3 Utilaje pentru instalarea îmbr"c"mintei rutiere
29523210-6 Utilaje de nivelat
29523220-9 Utilaje de împr"$tiere a pietri$ului
29523230-2 Utilaje de pavare
29523240-5 Cilindri compresori rutieri
29523241-2 Cilindri compresori mecanici
29523300-4 Pluguri $i turbine pentru z"pad"
29523310-7 Pluguri pentru z"pad"
29523320-0 Turbine pentru z"pad"
29523400-5 Extractoare de pilo#i
29523500-6 Utilaje de tasare
29523600-7 Utilaje de pozat cabluri
29524000-8 Utilaje de procesare a mineralelor $i de modelare a formelor de turn"torie
29524100-9 Utilaje de procesare a mineralelor
29524110-2 Ma$ini de triere $i de cernere
29524120-5 Malaxoare de pietri$ cu bitum
29524130-8 Malaxoare de beton sau mortar
29524131-5 Malaxoare de ciment
29524140-1 Ma$ini de m"cinat
Cod CPV Descriere
29524141-8 Mori de m"cinat c"rbune
29524150-4 Forme de turn"torie
29524200-0 Ma$ini de modelare a formelor de turn"torie
29525000-5 Vehicule cu $enile
29526000-2
Piese pentru utilaje de exploatare minier" $i în carier" $i piese pentru
ma$ini de construc#ii
29526100-3 Piese pentru utilaje de perforare
29526110-6 Piese pentru utilaje de forare a sondelor
29526111-3 Obturatoare de prize de pod
29526112-0 Sape de foraj industriale
29526113-7 Geale de foraj
29526114-4 Foreze de fier
29526115-1 Mese rotative
29526116-8 Echipament de sus#inere a conductelor de noroi
29526117-5 Echipament de racordare
29526120-9 Piese pentru utilaje de sonde de extrac#ie
29526121-6 Dispozitive de suspensie a cuvelajelor
29526122-3 Echipament de suspensie pentru ag"#"tor de coloan" pierdut"
29526123-0 Tiran#i pentru #evi de refulare
29526124-7 Guri de sond"
29526125-4 Dispozitive de tiran#i pentru #evi de refulare
29526126-1 Sisteme de control pentru gurile de sond"
29526127-8 Echipament pentru guri de sond"
29526130-2 Piese pentru haveze de c"rbune sau de roc"
29526131-9 Piese pentru haveze de c"rbune
29526132-6 Piese pentru haveze de roc"
29526140-5 Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor
29526200-4 Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor
29526300-5 Piese pentru utilaje de scufundare
29526400-6 Piese pentru excavatoare
29530000-3
Utilaje de prelucrare a alimentelor, a b"uturilor $i a tutunului $i accesorii
ale acestora
29531000-0 Utilaje de prelucrare a alimentelor, a b"uturilor $i a tutunului
29531100-1 Utilaje pentru l"pt"rii
29531110-4 Separatoare de smântân" centrifuge
29531200-2 Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate
29531300-3
Utilaje utilizate pentru fabricarea b"uturilor alcoolice sau a b"uturilor pe
baz" de fructe
29531400-4
Cuptoare pentru g"tit, usc"toare pentru produse agricole $i echipamente
pentru g"tit sau de înc"lzit
29531410-7 Cuptoare pentru g"tit
29531411-4 Gr"tare
29531420-0 Usc"toare pentru produse agricole
29531500-5
Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industrial" a alimentelor sau a
b"uturilor
29531510-8 Ma$ini de t"iat alimente
Cod CPV Descriere
29531511-5 Ma$ini de t"iat pâine
29531512-2 Ma$ini de t"iat mezeluri
29531520-1 Utilaje de prelucrare a alimentelor
29531530-4 Utilaje de fabricare a pastelor alimentare
29531600-6 Utilaje de prelucrare a tutunului
29532000-7 Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor, a b"uturilor $i a tutunului
29532100-8 Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor
29532110-1 Piese de utilaje pentru l"pt"rii
29532111-8 Piese pentru aparate de muls
29532200-9 Piese pentru utilaje de prelucrare a b"uturilor
29532300-0 Piese pentru utilaje de prelucrare a tutunului
29540000-6 Utilaje pentru produc#ia de textile, de îmbr"c"minte $i de piele
29541000-3 Utilaje pentru produc#ia de textile
29541100-4 Utilaje de prelucrare a materialelor textile sintetice
29541200-5 Ma$ini de filat
29541300-6 Ma$ini de #esut
29541400-7 Ma$ini de tricotat
29541500-8 Ma$ini de cusut
29541600-9 Ma$ini de sp"lat, ma$ini de cur"#are uscat" $i ma$ini de uscat pentru rufe
29541610-2 Instala#ii de sp"lare
29541611-9 Echipament de sp"lare
29541612-6 Ma$ini de sp"lat
29541613-3 Ma$ini de cur"#are uscat"
29541620-5 Ma$ini de uscat
29541700-0 Echipament de c"lcat $i de pliat lenjerie
29541710-3 Echipament de pliat lenjerie
29541800-1 Utilaje de finisare a textilelor
29541810-4 Ma$ini de c"lcat
29541820-7 Prese de c"lcat
29542000-0 Piese de utilaje pentru produc#ia de textile $i de îmbr"c"minte
29550000-9 Utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
29551000-6 Piese pentru utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
29560000-2 Diverse utilaje cu utilizare special"
29561000-9
Utilaje de fabricare a hârtiei, ma$ini de tip"rit $i de legat $i piese ale
acestora
29561100-0 Ma$ini de legat c"r#i
29561110-3 Ma$ini de bro$at c"r#i
29561200-1 Ma$ini de tip"rit
29561210-4 Ma$ini de tip"rit offset
29561220-7 Ma$in" de cules
29561230-0 Ma$ini de tip"rit bilete
29561300-2 Sisteme de fotocompozi#ie
29561400-3 Usc"toare pentru lemn, pentru celuloz", pentru hârtie sau pentru carton
29561500-4 Piese pentru ma$ini de imprimat sau de legat
29562000-6 Produse electrice cu utilizare special"
Cod CPV Descriere
29562100-7 Carcase Faraday
29562200-8 Camer" surd"
29562300-9 Material absorbant electromagnetic
29563000-3 Utilaje pentru industria chimic"
29563100-4 Cloratoare
29563200-5 Instala#ie de dozare
29564000-0 Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticului
29564100-1 Ma$ini pentru fabricarea ferestrelor $i ramelor din plastic
29565000-7 Tunel de sp"lare
29566000-4 Utilaje de tratare a apelor reziduale
29566100-5 Pulverizatoare
29566110-8 Maceratoare pentru tratarea apelor reziduale
29566200-6 Prese pentru ape reziduale
29566300-7 Raclete
29566400-8 Dispozitive de amestecare
29566500-9 Filtre pentru ape reziduale
29566600-0 Echipament de oxigenare
29566700-1 Precipitatoare
29566800-2 Paturi de sedimentare
29566900-3 Echipament de prelucrare a n"molului
29567000-1 Utilaje pentru conducte
29567100-2 Ma$ini de control al suprafe#ei interne a conductelor
29567200-3 Ma$ini de cur"#are a suprafe#ei interne a conductelor
29567300-4 Robo#i industriali
29568000-8 Sisteme de ridicare a pale#ilor
29568100-9 Sisteme de extragere a pale#ilor
29569000-5 Aspiratoare $i dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
29569100-6 Aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
29569200-7 Dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
29569300-8 Piese pentru aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
29569400-9 Piese pentru dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
29600000-5 Arme, muni#ii $i piese conexe
29610000-8 Tancuri $i autoblindate de lupt"
29611000-5 Tancuri
29611100-6 Piese pentru tancuri
29612000-2 Autoblindate de lupt"
29612100-3 Piese pentru autoblindate de lupt"
29620000-1 Arme militare
29621000-8 Arme cu energie dirijat"
29622000-5 Lansatoare de rachete
29623000-2 Arunc"toare de fl"c"ri
29624000-9 Tunuri cu ap"
29630000-4 Arme de foc
29631000-1 Arme u$oare de foc
29631100-2 Pistoale
Cod CPV Descriere
29631110-5 Revolvere
29631200-3 Arme u$oare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
29631300-4 Arme u$oare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
29632000-8 Pu$ti
29633000-5 Mortiere
29634000-2 Arme grele de foc
29635000-9 Pistoale cu gaz
29640000-7 Muni#ie
29641000-4 Cartu$e pentru arme de vân"toare
29642000-1 Muni#ie pentru arme u$oare de foc
29642100-2 Muni#ie pentru arme u$oare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
29642200-3 Muni#ie pentru arme u$oare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
29643000-8 Obuze
29644000-5 Bombe, grenade, torpile, mine $i proiectile
29644100-6 Bombe
29644200-7 Grenade
29644300-8 Torpile
29644400-9 Mine
29644500-0 Proiectile
29650000-0 Piese pentru arme militare
29651000-7 Piese pentru arme u$oare de foc
29651100-8 Piese pentru arme u$oare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
29651200-9 Piese pentru arme u$oare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
29652000-4 Piese pentru lansatoare de rachete
29653000-1 Piese pentru mortiere
29660000-3 Bastoane
29700000-6 Aparate de uz casnic
29710000-9 Aparate electrice de uz casnic
29711000-6 Aparate electrice de uz casnic pentru alimente
29711100-7 Frigidere $i congelatoare
29711110-0 Frigidere cu congelator
29711120-3 Congelatoare
29711121-0 Congelatoare cu sertare
29711122-7 Congelatoare de uz casnic
29711123-4 Congelatoare verticale
29711124-1 Congelatoare industriale
29711130-6 Frigidere
29711200-8 Dispozitive de preparare a alimentelor
29711210-1 Robo#i de buc"t"rie
29711211-8 Mixere pentru alimente
29711300-9 Aparate electrotermice
29711310-2 Filtre de cafea electrice
29711320-5 Filtre de ceai electrice
29711330-8 Pr"jitoare de pâine electrice
29711340-1 Aparate de înc"lzit farfuriile
Cod CPV Descriere
29711350-4 Pres" de vafele
29711360-7 Cuptoare electrice
29711361-4 Cuptoare cu microunde
29711400-0 Rotisoare, vetre, plite $i re$ouri
29711410-3 Rotisoare
29711420-6 Vetre
29711430-9 Plite
29711440-2 Re$ouri
29711500-1 Desf"c"toare de conserve
29712000-3 Aparate electrice de uz casnic pentru îngrijirea corpului
29712100-4 Aparate de ras $i ma$ini de tuns p"rul
29712110-7 Aparate de ras electrice
29712120-0 Ma$ini de tuns p"rul
29712200-5 Aparate de coafat
29712210-8 Usc"toare de p"r
29712300-6 Usc"toare de mâini
29713000-0 Aparate electrice de uz casnic pentru cur"#at; fiare de c"lcat
29713100-1 Ma$ini de sp"lat vase
29713200-2 Ma$ini de sp"lat rufe $i ma$ini de uscat rufe
29713210-5 Ma$ini de sp"lat $i uscat rufe
29713211-2 Dispozitive de uscat $i presat
29713300-3 Compactoare de de$euri menajere
29713400-4 Ma$ini de între#inere a podelelor
29713410-7 Ma$ini de cur"#are a podelelor
29713420-0 Aparate de lustruit podele
29713430-3 Aspiratoare
29713431-0 Accesorii pentru aspiratoare
29713500-5 Fiare de c"lcat electrice
29713510-8 Fiare de c"lcat cu aburi
29714000-7 Hote de ventilare sau de reciclare
29714100-8 Ventilatoare
29714110-1 Ventilatoare de aspirare
29715000-4
Dispozitive de înc"lzire a apei $i înc"lzire central"; echipament pentru
instala#ii de ap" $i canalizare
29715100-5
Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau prin acumulare a apei
calde $i termoplonjori
29715200-6 Echipament de înc"lzire
29715210-9 Echipament de înc"lzire central"
29715220-2 Rezisten#e de înc"lzire electric"
29715230-5 Aparate electrice de înc"lzire a podelei
29715240-8 Aparate electrice de înc"lzire ambiental"
29715300-7 Echipament pentru instala#ii de ap" $i canalizare
29716000-1 Piese pentru aparate electrice de uz casnic
29720000-2 Aparate de uz casnic, altele decât cele electrice
29721000-9 Aparate de uz casnic pentru g"tit sau înc"lzit
Cod CPV Descriere
29721100-0 Aparate de uz casnic pentru g"tit
29721200-1 Frigidere cu gaz
29721300-2 Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele decât electrice
29721310-5 Generatoare de aer cald
29721320-8 Deshidratoare de aer
29721321-5 Deshidratoare cu aer comprimat
29721400-3
Dispozitive de înc"lzire instantanee sau prin acumulare a apei, altele decât
cele electrice
29721410-6 Aparate cu gaz
29721411-3 Radiatoare cu gaz
29722000-6
Piese pentru sobe, ma$ini de g"tit, aparate de înc"lzire a farfuriilor $i
aparate de uz casnic
29722100-7 Piese pentru sobe
29722200-8 Piese pentru ma$ini de g"tit
29722300-9 Piese pentru aparate de înc"lzire a farfuriilor
29800000-7 Diverse echipamente
29810000-0 Echipamente destinate transporturilor
29811000-7 Echipament rutier
29811100-8 Echipament de între#inere rutier"
29811110-1 Ma$ini de m"turat str"zile
29811120-4 Ma$ini de m"turat pistele
29811200-9 Echipament pentru marcaj rutier
29811300-0 Echipament de control al traficului
29811400-1 Panouri cu mesaje variabile
29811600-3 Echipament de control al parc"rilor
29811700-4 Aparate de taxare
29812000-4 Echipament maritim
29812100-5 Echipament portuar
29812110-8 Instala#ii de andocare
29812200-6 Sisteme radar
29812300-7 Echipament de naviga#ie
29812400-8 Pale de elice
29813000-1 Echipament feroviar
29813100-2 !ine $i accesorii
29813110-5 Bare
29813120-8 !ine de cale ferat"
29813130-1 !ine de tramvai
29813140-4 Traverse
29813150-7 Cruci cardanice
29813160-0 Macazuri de încruci$are
29813170-3 Inimi de încruci$are
29813180-6 Macazuri de cale ferat"
29813200-3 Echipament de semnalizare
29813210-6 Stâlpi indicatori
29813220-9 Cutii de semnalizare
Cod CPV Descriere
29813300-4 Sisteme de monitorizare a trenurilor
29813400-5 Sisteme de înc"lzire a macazurilor
29813500-6 Utilaje de aliniere a liniilor
29814000-8 Structuri portante
29814100-9 Platforme de acces
29814110-2 Platforme de manipulare a m"rfurilor
29814120-5 Echipament de manipulare a n"molului
29814130-8 Instala#ie de uscare a noroiului
29814200-0 Dispozitive de sp"lare a platformelor hidraulice
29814300-1 Rampe de acces
29814310-4 Rampe pentru feriboturi
29814330-0 Rampe pentru pasageri
29814340-3 Sc"ri de îmbarcare a pasagerilor
29814400-2 Rampe de serviciu
29814500-3 Doc plutitor
29814510-6 Unitate plutitoare de depozitare
29815000-5 Echipament aeroportuar
29815100-6 Sistem de manipulare a bagajelor
29815110-9 Echipament de manipulare a bagajelor
29815200-7 Echipament de control al traficului aerian
29815210-0 Echipament pentru turnul de control
29816000-2 Echipament de monitorizare a traficului
29816100-3 Aparate fotografice de control al vitezei
29816200-4 Sisteme de m"surare a fluxului traficului
29820000-3 Echipament de atelier
29821000-0 Echipament de prelucrare a lemnului
29821100-1 Ma$ini de $lefuit
29821200-2 Echipament de t"iere cu fer"str"ul
29822000-7 Material pentru producerea de înc"l#"minte
29823000-4 Scule cu motor
29824000-1 Echipament de fier"rie
29830000-6 Echipament de construc#ii
29831000-3 Echipament de suspendare a podurilor
29832000-0 Echipament de demontare
29833000-7 Echipament de irigare
29834000-4 Echipament de drenare
29834100-5 Echipament pentru piscine
29835000-1 Echipament pentru parcuri $i terenuri de joac"
29835100-2 Echipament de între#inere a terenurilor
29836000-8 Ma$ini de construc#ii
29836100-9 Ansambluri de echipamente
29836200-0 Instala#ii hidraulice
29836210-3 Echipament hidraulic
29836300-1 Echipament industrial
29836310-4 Echipament de compresie
Cod CPV Descriere
29836320-7 Echipament de r"cire
29836330-0 Echipament multifunc#ional
29836400-2 Ma$ini industriale
29836410-5 Motoare cu gaz
29836420-8 Module cu injec#ie de gaz
29836430-1 Instala#ii de boilere
29836431-8 Boilere de ap" cald"
29836432-5 Boilere generatoare de aburi
29836433-2 Generatoare de aburi
29836434-9 Instala#ii auxiliare pentru boilere
29836435-6 Condensatoare de aburi
29837000-5 Echipament prefabricat
29840000-9 Echipament de catering
29841000-6 Echipament u$or de catering
29842000-3 Echipament de preparare a alimentelor
29842100-4 Dispozitive de t"iat carnea
29842200-5 Echipament de cantin"
29843000-0 Echipament hotelier
29844000-7 Echipament de buc"t"rie industrial"
29845000-4 Echipament de restaurant
29850000-2 Echipament de urgen#" $i de siguran#"
29851000-9 Echipament de salvare $i de stingere a incendiilor
29851100-0 Echipament de stingere a incendiilor
29851120-6 Materiale de stingere a incendiilor
29851200-1 Echipament de salvare
29851300-2 Echipament de siguran#"
29851310-5 Echipament de siguran#" pentru un anumit amplasament
29851320-8 Echipament de siguran#" nuclear"
29851330-1 Instala#ii de siguran#"
29852000-6 Sisteme de securitate
29852100-7 Echipament de securitate
29852200-8 Echipament de protec#ie
29852210-1 Sisteme de protec#ie a reactoarelor nucleare
29852220-4 Echipament de protec#ie împotriva radia#iilor
29852300-9 Echipament de identificare a unui amplasament
29852310-2 Sisteme de cartele magnetice
29852320-5 Echipament pentru program de munc" flexibil
29852330-8 Sisteme de cronometrare
29852340-1 Ceasuri de pontaj
29852400-0 Detectoare de metal
29852500-1 Sisteme de supraveghere
29852510-4 Senzori
29852600-2 Echipament de scanare a codurilor de bare
29860000-5 Echipament tehnic
29861000-2 Sisteme de control
Cod CPV Descriere
29861200-4 Sisteme de comand" $i control
29861300-5 Sisteme de control al accesului
29861400-6 Sisteme Scada sau sisteme echivalente
29861500-7 Sisteme de localizare a vehiculelor
29861600-8 Sisteme de expediere
29862000-9 Echipament de tip"rire $i de grafic"
29862100-0 Sisteme de tip"rire pe pelicul"
29862200-1 Pres" de tipar
29862300-2 Puncte de executare grafic"
29862400-3 Hectografe
29862500-4 Ma$ini de gravare
29863000-6 Pres" de b"tut monede
29864000-3 Echipament de birotic"
29865000-0 Echipament de procesare a informa#iilor
29865100-1 Sistem de gestionare a antrepozitelor
29865110-4 Sisteme de depozit
29867000-4 Unitate de comand"
29867100-5 Unitate de comand" digital" la distan#"
29868000-1 Distribuitoare
29868100-2 Distribuitoare de b"uturi
29868200-3 Distribuitoare de articole de igien"
29868300-4 Sisteme de derulare a hârtiei igienice
29870000-8 Diverse tipuri de echipamente n.c.a.
29871000-5 Echipament de dezinfectare
29872000-2 Echipament pentru re#ele de gaz
29872100-3 Echipament pentru controlul presiunii gazului
29873000-9 Echipament pentru lucr"ri de epurare
29874000-6 Echipament de sigilare
29875000-3 Instala#ii de ap"
30000000-9 Ma$ini, echipament $i accesorii de birou $i de calcul
30100000-0 Ma$ini, echipament $i accesorii de birou, cu excep#ia computerelor
30110000-3 Ma$ini de procesare de text
30111000-0 Procesoare de text
30120000-6 Fotocopiatoare $i imprimante
30121000-3 Fotocopiatoare $i termocopiatoare
30121100-4 Fotocopiatoare
30121110-7 Fotocopiatoare color
30121120-0 Echipament de copiere
30121200-5 Echipament de termocopiere
30121300-6 Echipament de reproducere
30121400-7 Copiatoare automate
30122000-0 Ma$ini de birou pentru tip"rit offset
30123000-7 Ma$ini de birou $i de uz comercial
30123100-8 Ma$ini de validare a biletelor
30123200-9 Distribuitoare automate de bancnote
Cod CPV Descriere
30123300-0 Copiatoare cu $abloane
30123400-1 Ma$ini de pliat
30123500-2 Perforatoare
30123600-3 Ma$ini de manipulare a monedelor
30123610-6 Ma$ini de sortare a monedelor
30123620-9 Ma$ini de num"rare a monedelor
30123630-2 Ma$ini de rulare în fi$icuri a monedelor
30124000-4 Piese $i accesorii pentru ma$ini de birou
30125000-1 Piese $i accesorii pentru fotocopiatoare
30125100-2 Cartu$e de toner
30130000-9 Echipament pentru oficii po$tale
30131000-6 Echipament pentru birouri de coresponden#"
30131100-7 Ma$ini de pliat hârtie sau plicuri
30131200-8 Ma$ini de introducere în plicuri
30131300-9 Ma$ini de tip"rire a adreselor
30131400-0 Ma$ini de francat
30132000-3 Echipament de sortare
30132100-4 Echipament de sortare a coresponden#ei
30133000-0 Echipament de expediere po$tal"
30133100-1 Echipament de expediere po$tal" de cantit"#i mari de coresponden#"
30140000-2 Ma$ini de calcul $i de contabilitate
30141000-9 Ma$ini de calcul
30141100-0 Calculatoare de buzunar
30142000-6 Ma$ini de contabilitate
30143000-3 Case de marcat
30144000-0 Ma$ini cu dispozitiv de calcul
30144100-1 Ma$ini de timbrat
30144200-2 Distribuitoare automate de bilete
30144300-3 Ma$ini de num"rare a vehiculelor
30144400-4 Taxare automat"
30150000-5 Ma$ini de scris
30151000-2 Ma$ini de scris electronice
30160000-8 Piese $i accesorii pentru ma$ini de scris $i de calcul
30161000-5 Piese $i accesorii pentru ma$ini de scris
30162000-2 Piese $i accesorii pentru ma$ini de calcul
30190000-7 Diverse ma$ini, echipamente $i accesorii de birou
30191000-4 Echipament de birou
30191100-5 Echipament de arhivare
30191110-8 Sisteme rotative de cartona$e
30191200-6 Material didactic
30191300-7 Faxuri
30191400-8 Dispozitiv de distrugere a documentelor
30192000-1 Accesorii de birou
30192100-2 Radiere
30192110-5 Produse cu cerneal"
Cod CPV Descriere
30192111-2 Tu$iere
30192112-9 Cerneal" pentru imprimante
30192113-6 Cartu$e de cerneal"
30192120-8 Stilouri
30192121-5 Pixuri
30192122-2 Stilouri cu rezervor
30192123-9 Carioca
30192124-6 Stilouri carioca
30192125-3 Carioci fosforescente
30192130-1 Creioane
30192131-8 Creioane cu min" reînc"rcabil"
30192140-4 Table de scris albe
30192150-7 !tampile cu dat", sigilii $i $tampile de numerotare
30192200-3 Benzi de m"surat
30192300-4 Benzi impregnate cu cerneal"
30192310-7 Benzi pentru ma$ini de scris
30192400-5 Accesorii pentru reprografie
30192500-6 Folii transparente pentru retroproiectoare
30192600-7 Plan$e de desen
30192700-8 Papet"rie
30192710-1 Plicuri pentru salariu
30192720-4 Formulare po$tale de salariu
30192800-9 Etichete autocolante
30200000-1 Echipament $i accesorii pentru computer
30210000-4 Ma$ini de procesare a datelor
30211000-1 Unitate central" de procesare
30211100-2 Supercomputer
30211200-3 Hardware pentru unitatea central"
30211300-4 Platforme informatice
30211400-5 Configura#ii informatice
30211500-6 Unitate central" de procesare
30211600-7 Procesoare
30212000-8 Hardware $i software pentru minicomputere
30212100-9 Hardware pentru minicomputere
30212110-2 Unit"#i centrale de procesare pentru minicomputere
30212200-0 Software pentru minicomputere
30213000-5 Computere personale
30213100-6 Computere personale de tip notebook
30213200-7 Computere personale de tip laptop
30213300-8 Computere portabile
30213400-9 Unit"#i centrale de procesare pentru computere personale
30214000-2 Puncte de lucru
30215000-9 Hardware $i software pentru microcomputere
30215100-0 Hardware pentru microcomputere
30215110-3 Unit"#i centrale de procesare pentru microcomputere
Cod CPV Descriere
30215200-1 Software pentru microcomputere
30216000-6 Cititoare magnetice sau optice
30216100-7 Cititoare optice
30216110-0 Scanere informatice
30216120-3 Echipament de recunoa$tere optic" a caracterelor
30216130-6 Cititoare de coduri de bare
30216200-8 Cititoare de carduri magnetice
30216300-9 Cititoare de carduri perforate
30217000-3 Piese $i accesorii pentru computere
30217100-4 Piese pentru computere
30217110-7 Interfe#e de re#ea
30217120-0 Porturi de intrare pentru computer
30217130-3 Carduri informatice
30217131-0 Carduri electronice
30217200-5 Accesorii pentru computere
30217210-8 Ecrane antireflec#ie
30217220-1 Suport pentru mouse
30217230-4 Memorii intermediare
30217300-6 Accesorii informatice
30217310-9 Cartu$e de fonturi pentru imprimante
30217320-2 Dischete
30217330-5 Benzi magnetice
30217340-8 CD-ROM
30220000-7 Echipament digital de cartografie
30221000-4 H"r#i de cadastru digitale
30230000-0 Hardware pentru computere
30231000-7 Computere $i imprimante
30231100-8 Computere
30231110-1 Baze de date
30231200-9 Echipament informatic
30231210-2 Unitate central" de control
30231220-5 Periferice informatice
30231230-8 Terminale informatice
30231240-1 Console
30231250-4 Ecrane de afi$are
30231300-0 Computere de birou
30231310-3 Echipament de tehnoredactare computerizat"
30231400-1 Sisteme cu disc optic
30231600-3 Echipament medical computerizat
30232000-4 Diverse tipuri de echipamente computerizate
30232100-5 Echipament informatic de salvare
30232120-1 Mouse-uri pentru computere
30232130-4 Man$e de comand" pentru computere
30232140-7 Creioane optice
30232150-0 Bile de urm"rire
Cod CPV Descriere
30232160-3 Tablete grafice
30232200-6 Dispozitive rotitoare
30232300-7 Echipament de manipulare a casetelor
30232400-8 Echipament de extindere a memoriei
30232500-9 Echipament de procesare a datelor
30232510-2 Dispozitive de înregistrare a datelor
30232520-5 Echipament de introducere a datelor
30232530-8 Echipament de validare a datelor
30232600-0 Codoare
30233000-1 Unit"#i de memorie, de intrare sau de ie$ire
30233100-2 Unit"#i de memorie
30233110-5 Unit"#i de memorie cu carduri magnetice
30233120-8 Unit"#i de memorie cu band" magnetic"
30233130-1 Unit"#i de memorie cu disc magnetic
30233131-8 Unit"#i de dischet"
30233132-5 Unit"#i de disc dur
30233140-4 Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
30233141-1 Sistem de stocare pe disc
30233150-7 Unit"#i de disc optic
30233160-0 Unit"#i de band" cu deplasare continu"
30233170-3 Suporturi de memorie
30233171-0 Discuri
30233172-7 Discuri optice
30233200-3 Unit"#i de intrare $i de ie$ire
30233210-6 Unit"#i de intrare
30233211-3 Tastaturi pentru computer
30233212-0 Tastaturi Braille
30233220-9 Unit"#i de ie$ire
30233230-2 Imprimante $i trasatoare
30233231-9 Imprimante laser
30233232-6 Imprimante matriciale
30233234-0 Imprimante grafice color
30233235-7 Trasatoare
30234000-8 Echipament de automatizare pentru bibliotec"
30235000-5 Controloare de disc
30236000-2 Echipament de tehnologie informatic"
30240000-3 Software
30241000-0 Software pentru computer
30241100-1 Software pentru baze de date
30241200-2 Software pentru aplica#ii
30241210-5 Software pentru gestionarea proiectelor
30241300-30 Software pentru unitatea central"
30241310-6 Programe informatice
30241320-9 Actualizarea computerelor
30241330-2 Magistral" Micro Channel
Cod CPV Descriere
30241400-4 Software pentru sisteme de operare
30241410-7 Compilatoare de limbaj
30241500-5 Software de sistem
30241600-6 Software utilitar
30241700-7 Software multimedia
30242000-7 Software de securitate
30242100-8 Software antivirus
30242200-9 Software de depistare $i de corectare a gre$elilor
30243000-4 Software pentru uz medical
30244000-1 Software de gestiune
30244100-2 Software de gestiune a bibliotecilor
30244200-3 Software de gestiune a memoriei
30245000-8 Pachete de software
30245100-9 Software pentru tabele
30245200-0 Software pentru tranzac#ii
30245300-1 Software pentru statistici
30246000-5 Software pentru comunica#ii
30246100-6 Software pentru tehnologie informatic"
30246200-7 Software pentru emula#ii
30247000-2 Software pentru tehnoredactare computerizat"
30247100-3 Software pentru desen $i pictur"
30247200-4 Software de prelucrare a imaginilor
30248000-9 Produse software
30248100-0 Aplica#ii software
30248200-1 Licen#e de software
30248300-2 Actualizare software
30249000-6 Diverse tipuri de software
30249100-7 Software de proiectare asistat" de calculator
30249200-8 Software pentru cartografie digital"
30249300-9 Software didactic
30249400-0 Software pentru sisteme financiare
30249410-3 Software pentru contabilitate
30249420-6 Sistem de emitere de eurocecuri
30249500-1 Software de birotic"
30249600-2 Software pentru editare de text
30249700-3 Software pentru recunoa$terea optic" a caracterelor
30249800-4 Software pentru tip"rit în sistem „coad" de a$teptare"
30250000-6 Sisteme informatice
30251000-3 Sisteme de control informatic
30252000-0 Sistem de gestiune a bazelor de date
30253000-7 Sistem de contabilitate
30253100-8 Sistem de facturare
30254000-4 Sisteme de informare
30254100-5 Sisteme de po$t" electronic"
30254200-6 Sisteme de informare financiar"
Cod CPV Descriere
30254300-7 Sisteme de informare a pasagerilor
30254310-0 Tabele electronice
30254320-3 Sistem de informare în timp real a pasagerilor
30255000-1 Sistem de informare medical"
30255100-2 Sistem de informare în domeniul asisten#ei medicale
30255200-3 Sistem de administrare a pacien#ilor
30255300-4 Sistem de gestiune a s"lilor de opera#ie
30255400-5 Sistem de informare pentru clinici
30255500-6 Sistem de administrare a pacien#ilor de tip Casemix
30256000-8 Sistem de gestiune a bibliotecilor
30257000-5 Sistem de lucru cu imaginile $i de arhivare
30258000-2 Gestiune electronic" a datelor (GED)
30259000-9 Diverse sisteme informatice
30259100-0 Sisteme de automatizare
30259200-1 Sistem de localizare a navelor
30259300-2 Sistem CAD
30259400-3 Sistem de introducere a datelor
30259500-4 Sistem de cartografie digital"
30259600-5 Sistem de citire optic"
30259700-6 Sistem de gestionare a documentelor
30259800-7 Sistem de sonorizare
30260000-9 Servere
30261000-6 Servere de re#ea
30262000-3 Servere pentru calculatoare
30263000-0 Servere de fi$iere
30264000-7 Servere UNIX sau echivalente
30265000-4 Servere pentru imprimante
31000000-6 Ma$ini, aparate, echipament $i consumabile electrice
31100000-7 Motoare, generatoare $i transformatoare electrice
31110000-0 Motoare electrice
31111000-7 Adaptoare
31120000-3 Generatoare
31121000-0 Grupuri electrogene
31121100-1 Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie
31121110-4 Convertizoare
31121111-1 Convertizoare electrice rotative
31121200-2 Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scânteie
31121300-3 Generatoare de energie eolian"
31121310-6 Mori eoliene
31121320-9 Turbine eoliene
31121330-2 Generatoare cu turbine eoliene
31121331-9 Rotoare de turbin"
31121340-5 Central" eolian"
31122000-7 Generatoare electrice
31122100-8 Pile de combustie
Cod CPV Descriere
31124000-1 Generator cu turbin" de aburi $i aparate conexe
31124100-2 Grupuri electrogene cu turbin"
31124200-3 Aparate de control al generatoarelor cu turbin"
31126000-5 Dinamuri
31127000-2 Generatoare de urgen#"
31128000-9 Turbogeneratoare
31129000-6 Grupuri electrogene cu motoare diesel
31130000-6 Alternatoare
31131000-3 Motoare monofazate
31131100-4 Sisteme de ac#ionare
31131200-5 Anozi
31132000-0 Motoare polifazate
31140000-9 Turnuri de r"cire
31141000-6 R"citoare de ap"
31150000-2 Rezisten#e pentru l"mpi sau tuburi cu desc"rcare
31151000-9 Convertizoare statice
31152000-6 Condensatoare
31153000-3 Redresoare
31154000-0 Surse de alimentare electric" continu"
31155000-7 Invertoare
31156000-4 Surse de alimentare electric" discontinu"
31157000-1 Inductoare
31158000-8 Înc"rc"toare
31158100-9 Înc"rc"toare de baterii
31160000-5 Piese pentru motoare, generatoare $i transformatoare electrice
31161000-2 Piese pentru motoare $i generatoare electrice
31161100-3 Sisteme de excita#ie
31161200-4 Sisteme de r"cire a gazelor
31161300-5 Rotoare de generatoare
31161400-6 Sisteme de ap" primare
31161500-7 Sisteme de uleiuri de etan$are
31161600-8 Sisteme de r"cire cu ap" a statorilor
31161700-9 Piese pentru generatoare de aburi
31161800-0 Piese pentru generatoare de gaz
31161900-1 Sisteme de reglare a tensiunii
31162000-9 Piese pentru transformatoare, inductoare $i convertizoare statice
31162100-0 Piese pentru condensatoare
31170000-8 Transformatoare
31171000-5 Transformatoare cu dielectric lichid
31172000-2 Transformatoare de tensiune
31173000-9 Transformator de m"surare
31200000-8 Aparate de distribu#ie $i control al energiei electrice
31210000-1 Aparate electrice de comutare sau de protec#ie a circuitelor electrice
31211000-8 Tablouri $i cutii de siguran#e
31211100-9 Tablouri de distribu#ie
Cod CPV Descriere
31211110-2 Tablouri de comand"
31211200-0 Cutii de siguran#e
31211300-1 Siguran#e
31211310-4 Siguran#e fuzibile
31212000-5 Disjunctoare
31212100-6 Disjunctoare suspendate
31212200-7 Controloare de circuite
31213000-2 Echipament de distribu#ie
31213100-3 Cutii de distribu#ie
31213200-4 Transformatoare de distribu#ie
31213300-5 Cutii de distribu#ie prin cablu
31213400-6 Sisteme de distribu#ie
31214000-9 Comutatoare
31214100-0 Întrerup"toare
31214110-3 Separatoare
31214120-6 Întrerup"tor de împ"mântare
31214200-1 Întrerup"tor de sarcin"
31214300-2 Instala#ii de comutatoare pentru exterior
31214400-3 Întrerup"tor cu siguran#"
31214500-4 Tablouri electrice
31214510-7 Tablouri de distribu#ie
31214520-0 Tablouri de tensiune medie
31215000-6 Limitatori de tensiune
31216000-3 Parafulgere
31216100-4 Echipament de protec#ie împotriva fulgerelor
31216200-5 Paratr"snete
31217000-0 Limitatori de supratensiune
31218000-7 Bare colectoare
31219000-4 Cutii de protec#ie
31220000-4 Componente de circuite electrice
31221000-1 Releuri electrice
31223000-5 Dulii
31224000-2 Conexiuni $i elemente de contact
31224100-3 Fi$e $i prize
31224200-4 Conectori coaxiali
31224300-5 Cutii de conectare
31224400-6 Cabluri de conectare
31224500-7 Terminale
31224600-8 Comutatori de obturare
31224700-9 Cutii de jonc#iune
31224800-0 Seturi de racordare a cablurilor
31230000-7 Piese pentru aparate de distribu#ie sau de control al energiei electrice
31300000-9 Sârm" $i cabluri izolate
31310000-2 Cabluri de distribu#ie
31311000-9 Alimentare de la re#ea
Cod CPV Descriere
31320000-5 Cabluri de distribu#ie a curentului electric
31321000-2 Linii de curent electric
31321100-3 Linii de curent electric suspendate
31330000-8 Cablu coaxial
31340000-1 Accesorii de cablu izolate
31341000-8 Bobine de cablu izolate
31342000-5 Racorduri de cabluri izolate
31343000-2 Jonc#iuni de cabluri izolate
31344000-9 Presgarnituri de cabluri izolate
31350000-4 Conductoare electrice pentru transmitere de date $i de semnale de control
31351000-1 Conductoare electrice pentru sisteme de control de acces
31352000-8 Cabluri cu fibre optice
31352100-9 Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informa#ii
31352200-0 Cabluri de telecomunica#ii cu fibre optice
31352300-1 Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor
31400000-0 Acumulatoare, pile galvanice $i baterii primare
31410000-3 Pile galvanice primare
31420000-6 Baterii primare
31421000-3 Baterii cu plumb
31422000-0 Ansambluri de baterii
31430000-9 Acumulatoare electrice
31431000-6 Acumulatoare cu pl"ci de plumb $i acid sulfuric
31432000-3 Acumulatoare cu cadmiu-nichel
31500000-1 Aparatur" de iluminat $i l"mpi electrice
31510000-4 L"mpi electrice cu incandescen#"
31511000-1 Seturi complete de l"mpi etan$e
31512000-8 L"mpi cu incandescen#" cu halogen
31513000-5 L"mpi cu incandescen#"
31514000-2 L"mpi cu desc"rcare
31515000-9 L"mpi cu ultraviolete
31516000-6 L"mpi cu infraro$u
31517000-3 L"mpi cu arc
31518000-0 Lumini de semnalizare
31518100-1 Reflectoare
31518110-4 Reflectoare pentru interven#ii în exterior
31518200-2 Echipament de iluminat de urgen#"
31518300-3 Echipament de iluminat acoperi$urile
31518400-4 Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave
31518500-5 L"mpi cu vapori de mercur
31518600-6 Proiectoare orientabile
31520000-7 L"mpi $i aparate de iluminat
31521000-4 L"mpi
31521100-5 L"mpi de birou
31521200-6 Lampadare
31521300-7 L"mpi electrice portabile
Cod CPV Descriere
31521310-0 Lumini de avertizare
31521320-3 Lanterne
31522000-1 Ghirlande luminoase pentru pomul de Cr"ciun
31523000-8 Indicatoare $i pl"cu#e luminoase
31523100-9 Indicatoare luminoase
31523110-2 Indicatoare rutiere luminoase
31523200-0 Panouri cu mesaje permanente
31523300-1 Pl"cu#e luminoase
31524000-5 Plafoniere sau aplice de perete
31524100-6 Plafoniere
31524110-9 L"mpi pentru s"li de opera#ie
31524120-2 L"mpi de perete
31524200-7 Aplice de perete
31525000-2 Blitzuri fotografice
31525100-3 Cuburi-blitz
31527000-6 Spoturi
31527100-7 Iluminat stradal
31527200-8 Iluminat exterior
31527210-1 Felinare
31527220-4 Dispozitive de iluminare a tunelurilor
31527230-7 Semnalizare $i iluminare pentru nave maritime
31527240-0 Semnalizare $i iluminare pentru naviga#ie fluvial"
31527250-3 Semnalizare $i iluminare pentru aeronave
31527260-6 Sisteme de iluminat
31527270-9 Iluminarea platformelor
31527300-9 Corpuri de iluminat pentru uz casnic
31530000-0 Piese pentru l"mpi $i corpuri de iluminat
31531000-7 Becuri
31531100-8 Tuburi fluorescente
31532000-4 Piese pentru l"mpi $i accesorii de iluminat
31600000-2 Echipament $i aparatur" electric"
31610000-5 Echipament electric pentru motoare $i vehicule
31611000-2 Cablaje
31612000-9 Cablaje electrice preasamblate pentru motoare
31612200-1 Demaroare
31612300-2 Echipament electric de semnalizare pentru motoare
31612310-5 Semnalizatoare luminoase cu intermiten#"
31620000-8 Aparate de semnalizare acustic" sau optic"
31621000-5 Echipament de comand", de siguran#" $i de semnalizare feroviar"
31621100-6 Echipament de comand"
31621200-7 Echipament electric de semnalizare feroviar"
31621300-8 Instala#ii electrice feroviare
31622000-2 Sirene
31623000-9 Echipament de comand", de siguran#" $i de semnalizare pentru $osele
31623100-0 Semafoare
Cod CPV Descriere
31623200-1
Echipament de comand", de siguran#" $i de semnalizare pentru c"ile
navigabile interioare
31623300-2 Echipament de comand", de siguran#" $i de semnalizare pentru parc"ri
31623400-3
Echipament de comand", de siguran#" $i de semnalizare pentru instala#iile
portuare
31623500-4 Echipament de comand", de siguran#" $i de semnalizare pentru aeroporturi
31623510-7 Aparate de înregistrare a zborurilor
31623520-0 Iluminare aeroportuar"
31623600-5 Generatoare de semnal
31623700-6 Separator de semnal de anten"
31623800-7 Ma$ini de galvanoplastie
31623900-8 Echipament de control al semnaliz"rii în intersec#ii
31624000-6 Panouri de informare
31624100-7 Panouri de informare cu mesaje variabile
31625000-3 Alarme antiefrac#ie $i antiincendiu
31625100-4 Sisteme de detectare a incendiilor
31625200-5 Sisteme de alarm" de incendiu
31625300-6 Sisteme de alarm" antiefrac#ie
31630000-1 Magne#i
31640000-4 Ma$ini $i aparate cu utilizare specific"
31641000-1 Simulatoare
31641100-2 Simulatoare de conducere
31641200-3 Simulatoare de lupt"
31641300-4 Simulatoare de formare
31642000-8 Aparate de detec#ie electronic"
31642100-9 Aparate de detec#ie a conductelor metalice
31642200-0 Detectoare de mine
31642300-1 Detectoare de materiale plastice
31642400-2 Detectoare pentru obiecte nemetalice
31642500-3 Detectoare de lemn
31643000-5 Acceleratoare de particule
31643100-6 Acceleratoare liniare
31644000-2 Diverse dispozitive de înregistrare a datelor
31645000-9 Biliard electric
31650000-7 Accesorii izolante
31660000-0 Electrozi de carbon
31670000-3 Piese electrice pentru ma$ini sau pentru aparate
31680000-6 Articole $i accesorii electrice
31681000-3 Accesorii electrice
31681100-4 Contacte electrice
31681200-5 Pompe electrice
31681300-6 Circuite electrice
31681400-7 Componente electrice
31681410-0 Materiale electrice
31681500-8 Înc"rc"toare
Cod CPV Descriere
31682000-0 Surse de energie electric"
31682100-1 Cutii electrice
31682200-2 Panouri de comand"
31682210-5 Instrumente $i echipament de comand"
31682220-8 Tablouri de mixaj
31682230-1 Tablouri cu ecran grafic
31682300-3 Echipament de tensiune medie
31682310-6 Tablouri de tensiune medie
31682400-4 Echipament electric aerian
31682410-7 Suport de linie aerian"
31682500-5 Echipament electric de urgen#"
31682510-8 Sisteme electrice de urgen#"
31682520-1 Sisteme de oprire de urgen#"
31682530-4 Surse de alimentare electric"
31682540-7 Echipament pentru substa#ii
31700000-3 Accesorii electronice, electromecanice $i electrotehnice
31710000-6 Echipament electronic
31711000-3 Accesorii electronice
31711100-4 Componente electronice
31711110-7 Emi#"toare-receptoare
31711120-0 Transductoare
31711130-3 Rezisten#e
31711140-6 Electrozi
31711200-5 Tabele de marcaj electronice
31711300-6 Sisteme electronice de cronometraj
31711310-9 Sisteme de pontaj
31712000-0 Ma$ini $i aparate microelectronice $i microsisteme
31712100-1 Ma$ini $i aparate microelectronice
31712200-2 Microsisteme
31720000-9 Echipament electromecanic
31730000-2 Echipament electrotehnic
31731000-9 Accesorii electrotehnice
32000000-3
Echipament $i aparate de radio, televiziune, comunica#ii, telecomunica#ii
$i articole conexe
32100000-4 Valve, tuburi $i componente electronice
32110000-7 Condensatoare electrice
32111000-4 Condensatoare fixe
32112000-1 Condensatoare variabile sau reglabile
32120000-0 Rezisten#e electrice
32130000-3 Circuite imprimate
32131000-0 Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimate
32132000-7 Lamele de contact neacoperite pentru circuite imprimate
32140000-6 Valve $i tuburi
32141000-3 Tuburi catodice pentru televizoare
32141100-4 Tuburi pentru camere de televiziune
Cod CPV Descriere
32142000-0 Tuburi $i echipament pentru microunde
32142100-1 Magnetroane
32142200-2 Echipament cu microunde
32142210-5 Echipament radio cu microunde
32142300-3 Clistroane
32143000-7 Tuburi electronice
32144000-4 Valve $i tuburi receptoare sau amplificatoare
32150000-9 Semiconductoare
32151000-6 Diode
32152000-3 Diode electroluminescente
32153000-0 Tranzistori
32154000-7 Cristale piezoelectrice montate
32160000-2 Circuite integrate $i microasambl"ri electronice
32161000-9 Cartele telefonice
32161100-0 Cartele SIM
32162000-6 Cartele cu circuite integrate
32163000-3 Circuite integrate electronice
32164000-0 Microasambl"ri
32165000-7 Microprocesoare
32170000-5 Piese pentru asambl"ri electronice
32171000-2 Piese pentru condensatoare electrice
32172000-9 Piese pentru rezisten#e electrice, reostate $i poten#iometre
32173000-6 Piese pentru valve $i tuburi electronice
32180000-8 Module
32200000-5
Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune $i
televiziune
32210000-8 Echipament de radiodifuziune $i televiziune
32211000-5 Echipament de produc#ie pentru radiodifuziune $i televiziune
32220000-1 Aparate de emisie pentru televiziune f"r" aparate de recep#ie
32221000-8 Radiobalize
32222000-5 Aparate de codificare a semnalelor video
32223000-2 Aparate de transmisie video
32224000-9 Aparate de emisie pentru televiziune
32230000-4 Aparate de emisie radio cu aparate de recep#ie
32231000-1 Aparate de televiziune cu circuit închis
32232000-8 Echipament pentru videoconferin#e
32233000-5 Sta#ii de amplificare a frecven#ei radio
32234000-2 Camere de televiziune cu circuit închis
32235000-9 Sistem de supraveghere cu circuit închis
32236000-6 Radiotelefoane
32237000-3 Aparat portabil de emisie-recep#ie
32240000-7 Camere de televiziune
32250000-0 Telefoane mobile
32251000-7 Telefoane de ma$in"
32252000-4 Telefoane GSM
Cod CPV Descriere
32260000-3 Echipament de transmisie de date
32270000-6 Aparate de transmisie digital"
32300000-6
Receptoare de televiziune $i de radio $i aparate de înregistrare sau de
redare a sunetului sau a imaginii
32310000-9 Receptoare de radiodifuziune
32320000-2 Echipament audiovizual $i de televiziune
32321000-9 Echipament de proiec#ie de televiziune
32321100-0 Aparatur" video $i cinematografic"
32321200-1 Echipament audiovizual
32321300-2 Materiale audiovizuale
32322000-6 Echipament multimedia
32323000-3 Monitoare video
32323100-4 Monitoare video color
32323200-5 Monitoare video alb-negru
32323300-6 Echipament video
32323400-7 Echipament video de redare
32323500-8 Sistem video de supraveghere
32324000-0 Televizoare
32324100-1 Televizoare color
32324200-2 Televizoare alb-negru
32324300-3 Echipament de televiziune
32324400-4 Antene de televiziune
32324500-5 Selector de canale video
32330000-5 Aparate audio $i video de înregistrare $i redare
32331000-2 Discuri pentru fonografe
32331100-3 Patefoane
32331200-4 Casetofoane
32331300-5 Aparate de redare audio
32331400-6 Lectoare de compact-discuri audio
32332000-9 Magnetofoane
32332100-0 Dictafoane
32332200-1 Robo#i telefonici
32332300-2 Aparate de înregistrare a sunetelor
32333000-6 Aparate de înregistrare sau de redare video
32333100-7 Aparate de înregistrare video
32333200-8 Camere video
32333300-9 Aparate de redare video
32333400-0 Aparate video
32340000-8 Microfoane $i difuzoare
32341000-5 Microfoane
32342000-2 Difuzoare
32342100-3 C"$ti
32342200-4 C"$ti auriculare
32342300-5 Microfoane $i seturi de portavoce
32342400-6 Dispozitive acustice
Cod CPV Descriere
32342410-9 Echipament de sonorizare
32342420-2 Pupitre de mixaj în studio
32342430-5 Sisteme de comprimare a semnalelor vocale
32342440-8 Sistem de mesagerie vocal"
32342450-1 Aparate de înregistrare vocal"
32343000-9 Amplificatoare
32343100-0 Amplificatoare de audiofrecven#"
32343200-1 Megafoane
32344000-6 Aparate de recep#ie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie
32344100-7 Receptoare portabile de apel $i mesagerie
32344110-0 Sistem de înregistrare vocal"
32344200-8 Receptoare radio
32344210-1 Echipament radio
32344220-4 Receptoare de radiomesagerie
32344230-7 Sta#ii radio
32344240-0 Relee radioemi#"toare
32344250-3 Instala#ii radio
32344260-6 Echipament radio $i de multiplexaj
32344270-9 Sistem de control radio $i telefonic
32344280-2 Radiouri portabile
32350000-1 Piese pentru echipament audio $i video
32351000-8 Accesorii pentru echipament audio $i video
32351100-9 Echipament de montaj video
32351200-0 Ecrane
32352000-5 Antene $i reflectoare
32352100-6 Piese pentru echipament radio $i radar
32352200-7 Piese de rezerv" $i accesorii pentru radare
32360000-4 Interfoane
32400000-7 Re#ele
32410000-0 Re#ea local"
32411000-7 Re#ea de tip inel
32412000-4 Re#ea de comunica#ii
32412100-5 Re#ea de telecomunica#ii
32412110-8 Re#ea Internet
32412120-1 Re#ea Intranet
32413000-1 Re#ea integrat"
32413100-2 Rutere de re#ea
32415000-5 Re#ea Ethernet
32416000-2 Re#ea ISDN
32416100- Re#ea ISDX
32417000-9 Re#ele multimedia
32418000-6 Re#ea radio
32420000-3 Echipament de re#ea
32421000-0 Cabluri de re#ea
32422000-7 Componente de re#ea
Cod CPV Descriere
32423000-4 Noduri de re#ea
32424000-1 Infrastructur" de re#ea
32425000-8 Sistem de operare de re#ea
32426000-5 Sistem de publicare în re#ea
32427000-2 Sistem de re#ea
32428000-9 Extensie de re#ea
32429000-6 Echipament de re#ea telefonic"
32430000-6 Re#ea cu extindere geografic" mare
32440000-9 Echipament telemetric $i echipament terminal
32441000-6 Echipament de telemetrie
32441100-7 Sistem de supraveghere telemetric"
32441200-8 Echipament telemetric $i de comand"
32441300-9 Sistem de telematic"
32442000-3 Echipament de terminal
32442100-4 Pl"ci de conexiune
32442200-5 Cutii de conexiune
32442300-6 Emulatori de terminal
32442400-7 Blocuri terminale
32500000-8 Echipament $i accesorii de telecomunica#ii
32510000-1 Sistem de telecomunica#ii f"r" fir
32520000-4 Cabluri $i echipament de telecomunica#ii
32521000-1 Cabluri de telecomunica#ii
32522000-8 Echipament de telecomunica#ii
32523000-5 Infrastructuri de telecomunica#ii
32524000-2 Sistem de telecomunica#ii
32530000-7 Echipament de transmitere a informa#iilor prin satelit
32531000-4 Echipament de comunica#ii prin satelit
32532000-1 Antene parabolice
32533000-8 Sta#ii terestre de sateli#i
32534000-5 Platforme de sateli#i
32540000-0 Tablouri de comand"
32541000-7 Echipament pentru tablouri de comand"
32542000-4 Tablouri de comutare
32543000-1 Comutatoare telefonice
32544000-8 Echipament PABX
32545000-5 Sisteme PABX
32546000-2 Echipament pentru comutatoare digitale
32546100-3 Comutatoare telefonice digitale
32547000-9 Comutatoare telefonice cu vid
32550000-3 Echipament telefonic
32551000-0 Cabluri telefonice $i echipament conex
32551100-1 Conexiuni telefonice
32551200-2 Centrale telefonice
32551300-3 C"$ti telefonice
32551400-4 Re#ea telefonic"
Cod CPV Descriere
32551500-5 Cabluri telefonice
32552000-7 Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir
32552100-8 Telefoane
32552110-1 Telefoane f"r" fir
32552120-4 Telefoane de urgen#"
32552130-7 Telefoane publice
32552140-0 Echipament pentru telefoane publice
32552200-9 Teleimprimante
32552300-0 Aparate de comutare telefonic" $i telegrafic"
32552310-3 Centrale telefonice digitale
32552320-6 Multiplexoare
32552330-9 Aparate de comutare telefonic"
32552400-1 Aparate de conversie a semnalelor de frecven#" audio
32552410-4 Modemuri
32552420-7 Convertizor de frecven#"
32552430-0 Echipament de codare
32552500-2 Aparate teletext
32552510-5 Terminale videotext
32552520-8 Telex
32552600-3 Interfoane
32553000-4 Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice
32560000-6 Materiale cu fibre optice
32561000-3 Conexiuni cu fibre optice
32570000-9 Echipament de comunica#ii
32571000-6 Infrastructur" de comunica#ii
32572000-3 Cabluri de comunica#ii
32572100-4 Cablu de comunica#ii cu conductori electrici multipli
32572200-5 Cablu de comunica#ii cu conductori coaxiali
32572300-6 Cablu de comunica#ii de uz special
32573000-0 Sistem de control al comunica#iilor
32580000-2 Echipament de date
32581000-9 Echipament de comunicare de date
32581100-0 Cablu de transmitere a datelor
32581110-3 Cablu de transmitere a datelor cu conductori electrici multipli
32581120-6 Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxiali
32581130-9 Cablu de transmitere a datelor cu utilizare special"
32582000-6 Suporturi de transmitere a datelor
32583000-3 Suporturi de transmitere a datelor $i a semnalelor vocale
32584000-0 Suporturi de transmitere a informa#iilor
33000000-0
Aparate medicale $i de laborator, aparate optice $i de precizie, ceasuri $i
ceasornice, produse farmaceutice $i consumabile medicale conexe
33100000-1 Aparate medicale
33110000-4 Imagistic" medical"
33111000-1 Aparate de radiologie
33111100-2 Mas" de examinare radiologic"
Cod CPV Descriere
33111200-3 Sta#ii de lucru pentru radiologie
33111300-4 Aparate de radiologie
33111400-5 Fluoroscoape
33111500-6 Radiografie dentar"
33111600-7 Aparate de radiografie
33111610-0 Unitate de rezonan#" magnetic"
33111620-3 Camere gama
33111630-6 Scanografe
33111640-9 Termografe
33111650-2 Aparate de mamografie
33111700-8 Sal" de angiografie
33111710-1 Accesorii pentru angiografie
33111720-4 Aparate de angiografie
33111721-1 Aparate de angiografie digital"
33111730-7 Accesorii pentru angioplastie
33111740-0 Aparate de angioplastie
33111800-9 Sistem de radiodiagnosticare
33112000-8 Ecografie
33112100-9 Detectoare ecocardiografice
33112200-0 Ecograf
33112300-1 Ecoencefalograf
33112400-2 Ecocardiografe
33113000-5 Scaner medical
33113100-6 Scanere cu rezonan#" magnetic"
33113200-7 Scanere cu ultrasunete
33114000-2 Aparate de spectroscopie
33115000-9 Aparate de tomografie
33120000-7 Explorare func#ional"
33121000-4 Sistem de înregistrare ambulatorie pe termen lung
33121100-5 Electroencefalografe
33121200-6 Aparate de scintigrafie
33121300-7 Electromiografe
33121400-8 Audiometre
33121500-9 Electrocardiogram"
33122000-1 Oftalmologie
33123000-8 Aparate cardiovasculare
33123100-9 Tensiometru
33123200-0 Aparate de electrocardiografie
33123210-3 Aparate de monitorizare cardiac"
33123220-6 Aparate de angiocardiografie
33123230-9 Cardiografe
33124000-5 Aparate $i accesorii de diagnosticare $i de radiodiagnosticare
33124100-6 Aparate de diagnosticare
33124110-9 Sisteme de diagnosticare
33124120-2 Aparate de diagnosticare cu ultrasunete
Cod CPV Descriere
33124130-5 Accesorii de diagnosticare
33124131-2 Benzi reactive
33124200-7 Aparate de radiodiagnosticare
33124210-0 Accesorii de radiodiagnosticare
33125000-2 Aparate de examinare urologic"
33126000-9 Aparate de stomatologie
33127000-6 Aparate pentru imunoanalize
33130000-0 Stomatologie
33131000-7 Instrumente dentare manuale
33131100-8 Instrumente de chirurgie dentar"
33131200-9 Ace dentare de sutur"
33131300-0 Instrumente dentare de unic" folosin#"
33131400-1 Sond" dentar"
33131500-2 Instrumente pentru extrac#ii dentare
33131510-5 Freze dentare
33131600-3 Instrumentar de obturare dentar"
33132000-4 Implanturi dentare
33133000-1 Accesorii pentru amprente dentare
33134000-8 Accesorii de endodontic"
33135000-5 Aparate ortodontice
33136000-2 Instrument rotativ $i abraziv
33137000-9 Accesorii de profilaxie dentar"
33138000-6 Produse ortodontice $i pentru proteze dentare
33138100-7 Proteze dentare
33140000-3 Consumabile medicale nechimice $i consumabile hematologice
33141000-0
Consumabile medicale nechimice de unic" folosin#" $i consumabile
hematologice
33141100-1 Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
33141110-4 Pansamente
33141111-1 Bandaje adezive
33141112-8 Plasturi
33141113-5 Bandaje
33141114-2 Tifon medical
33141115-9 Vat" medical"
33141116-6 Tampoane $i comprese
33141117-3 Vat"
33141118-0 Comprese de tifon
33141119-7 Comprese
33141120-7 Cleme, suturi, ligaturi
33141121-4 Suturi chirurgicale
33141122-1 Cleme chirurgicale
33141123-8 Recipiente pentru ace
33141124-5 Autosuturi
33141125-2 Material pentru suturi chirurgicale
33141126-9 Ligaturi
Cod CPV Descriere
33141127-6 Hemostatice absorbabile
33141128-3 Ace pentru suturi
33141200-2 Catetere
33141210-5 Catetere cu balon
33141220-8 Canule
33141230-1 Dilatator
33141240-4 Accesorii pentru cateter
33141300-3 Dispozitive de punc#ie venoas" $i de prelevare de sânge
33141310-6 Seringi
33141320-9 Ace medicale
33141400-4 Foarfece de fire metalice $i bisturie; m"nu$i chirurgicale
33141410-7 Foarfece de fire metalice $i bisturie
33141411-4 Scalpele $i lame
33141420-0 M"nu$i chirurgicale
33141500-5 Consumabile hematologice
33141510-8 Produse sanguine
33141520-1 Derivate plasmatice
33141530-4 Coagulan#i sanguini
33141540-7 Albumin"
33141550-0 Heparin"
33141560-3 Organe umane
33141570-6 Sânge uman
33141580-9 Sânge animal
33141600-6 Recipiente $i pungi de recoltare, drenaj $i truse
33141610-9 Pungi de recoltare
33141611-6 Pungi de recoltare a urinei
33141612-3 Pungi de recoltare a sângelui
33141620-2 Truse medicale
33141621-9 Trus" pentru incontinen#" urinar"
33141622-6 Truse de prevenire a SIDA
33141623-3 Truse de prim ajutor
33141624-0 Truse de administrare
33141625-7 Truse de diagnosticare
33141626-4 Truse de dozaj
33141630-5 Filtre de plasm" sanguin"
33141640-8 Drenaj
33141641-5 Sonde
33141642-2 Accesorii de drenaj
33141700-7 Accesorii ortopedice
33141710-0 Cârje
33141720-3 Dispozitive ortopedice ajut"toare
33141730-6 Gulere chirurgicale
33141740-9 Înc"l#"minte ortopedic"
33141750-2 Proteze articulare
33141760-5 Atele
Cod CPV Descriere
33141770-8 Proteze pentru fracturi, $tifturi $i pl"ci
33141800-8 Consumabile dentare
33141810-1 Materiale de obturare dentar"
33141820-4 Din#i artificiali
33141821-1 Din#i de por#elan
33141822-8 Din#i din r"$in" acrilic"
33141830-7 Baz" de ciment
33141840-0 Hemostatic dentar
33141850-3 Produse de igien" dentar"
33142000-7 Accesorii reutilizabile
33150000-6 Terapie
33151000-3 Aparate $i accesorii de radioterapie
33151100-4 Aparate de gamaterapie
33151200-5 Aparate de radioterapie
33151300-6 Spectrografe
33151400-7 Accesorii de radioterapie
33152000-0 Incubatoare
33153000-7 Litotritor
33154000-4 Aparate de mecanoterapie
33155000-1 Aparate de kineziterapie
33155100-2 Aparate de fizioterapie
33156000-8 Aparate de testare psihologic"
33157000-5 Aparate de oxigenoterapie $i de asisten#" respiratorie
33157100-6 M"$ti de gaze medicale
33157110-9 Masc" de oxigen
33157200-7 Truse de oxigen
33157300-8 Corturi pentru oxigenoterapie
33157400-9 Aparate medicale respiratorii
33157500-0 Camere hiperbare
33157700-2 Barbotor pentru oxigenoterapie
33157800-3 Dispozitiv de administrare a oxigenului
33157810-6 Instala#ie de oxigenoterapie
33158000-2 Terapie electric", electromagnetic" $i mecanic"
33158100-3 Sistem electromagnetic
33158200-4 Aparate de electroterapie
33158210-7 Stimulator
33158300-5 Aparate medicale cu ultraviolete
33158400-6 Instala#ie de terapie mecanic"
33158500-7 Aparate medicale cu infraro$ii
33159000-9 Sistem de chimie clinic"
33160000-9 Tehnici operatorii
33161000-6 Instala#ie de electrochirurgie
33162000-3 Dispozitive $i instrumente pentru s"lile de opera#ie
33162100-4 Dispozitive pentru s"lile de opera#ie
33162200-5 Instrumente pentru s"lile de opera#ie
Cod CPV Descriere
33163000-0 Corturi de uz medical
33164000-7 Aparate de celioscopie
33164100-8 Colposcop
33165000-4 Aparate de criochirurgie $i crioterapie
33166000-1 Aparate dermatologice
33167000-8 L"mpi chirurgicale
33168000-5 Aparate de endoscopie $i de endochirurgie
33168100-6 Endoscoape
33169000-2 Instrumente chirurgicale
33169100-3 Laser chirurgical
33170000-2 Anestezie $i reanimare
33171000-9 Instrumente pentru anestezie $i pentru reanimare
33171100-0 Instrumente pentru anestezie
33171110-3 Masc" de anesteziere
33171200-1 Instrumente pentru reanimare
33171210-4 Masc" de reanimare
33172000-6 Aparate de anestezie $i de reanimare
33172100-7 Aparate de anestezie
33172200-8 Aparate de reanimare
33180000-5 Asisten#" func#ional"
33181000-2 Aparate de suport renal
33181100-3 Aparate de hemodializ"
33181200-4 Filtre pentru dializ"
33181300-5 Monitor individual pentru hemodializ"
33181400-6 Multipost pentru hemodializ"
33181500-7 Consumabile de uz renal
33181510-0 Fluid renal
33181520-3 Consumabile pentru dialize renale
33182000-9 Aparate de suport cardiac
33182100-0 Defibrilator
33182200-1 Aparate de stimulare cardiac"
33182210-4 Stimulator cardiac
33182220-7 Valv" cardiac"
33182230-0 Ventricul
33182240-3 Piese $i accesorii pentru stimulatoare cardiace
33182241-0 Baterii pentru stimulatoare cardiace
33182300-2 Aparate de chirurgie cardiac"
33182400-3 Radiologie cardiac"
33183000-6 Aparate ortopedice de înlocuire
33183100-7 Implanturi ortopedice
33183200-8 Proteze ortopedice
33183300-9 Aparate de osteosintez"
33184000-3 Proteze
33184100-4 Implanturi chirurgicale
33184200-5 Proteze vasculare
Cod CPV Descriere
33184300-6 Proteze cardiace
33184310-9 Valve cardiace
33184400-7 Proteze mamare
33184500-8 Endoproteze coronariene
33184600-9 Ochi artificiali
33185000-0 Proteze auditive
33185100-1 Piese $i accesorii pentru proteze auditive
33185200-2 Implant cohlear
33185300-3 Implant de otorinolaringologie
33185400-4 Laringe artificial
33186000-7 Sistem de circula#ie extracorporal"
33186100-8 Oxigenator
33190000-8 Diverse aparate medicale
33191000-5 Aparate de sterilizare, de dezinfectare $i de igienizare
33191100-6 Sterilizator
33191110-9 Autoclave
33192000-2 Mobilier medical
33192100-3 Paturi medicale
33192110-6 Paturi ortopedice
33192120-9 Paturi de spital
33192130-2 Paturi cu motor
33192140-5 Canapele pentru examinare psihiatric"
33192150-8 Paturi speciale pentru terapie
33192160-1 T"rgi
33192200-4 Mese medicale
33192210-7 Mese de examinare
33192220-0 Mese de autopsie
33192230-3 Mese de opera#ie
33192300-5 Mobilier medical, cu excep#ia paturilor $i a meselor
33192310-8 Dispozitive de trac#iune $i de suspensie pentru paturi medicale
33192320-1 Suporturi pentru urinale
33192330-4 Pungi de transfuzie
33192340-7 Mobilier pentru s"li de opera#ie, cu excep#ia meselor
33192400-6 Sta#ii de lucru pentru stomatologie
33192410-9 Scaune dentare
33193000-9 Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile $i dispozitive conexe
33193100-0 Vehicule pentru persoane invalide $i scaune cu rotile
33193110-3 Vehicule pentru persoane invalide
33193120-6 Scaune cu rotile
33193121-3 Scaune cu rotile cu motor
33193200-1
Piese $i accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide $i scaune cu
rotile
33193210-4 Piese $i accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide
33193211-1 Motoare pentru vehicule pentru persoane invalide
33193212-8 Dispozitive de direc#ie pentru vehicule pentru persoane invalide
Cod CPV Descriere
33193213-5 Dispozitive de comand" pentru vehicule pentru persoane invalide
33193214-2 !asiuri pentru vehicule pentru persoane invalide
33193220-7 Piese $i accesorii pentru scaune cu rotile
33193221-4 Perne pentru scaune cu rotile
33193222-1 Cadre pentru scaune cu rotile
33193223-8 Scaune pentru scaune cu rotile
33193224-5 Ro#i pentru scaune cu rotile
33194000-6 Aparate $i instrumente pentru transfuzie $i pentru perfuzie
33194100-7 Aparate $i instrumente pentru perfuzie
33194110-0 Pompe de perfuzie
33194120-3 Produse pentru perfuzie
33194200-8 Aparate $i instrumente pentru transfuzie
33194210-1 Aparate de transfuzie sanguin"
33194220-4 Accesorii de transfuzie sanguin"
33195000-3 Sistem de monitorizare a pacien#ilor
33195100-4 Monitoare
33195110-7 Monitoare respiratorii
33195200-5 Sta#ie central" de monitorizare
33196000-0 Mijloace auxiliare medicale
33196100-1 Dispozitive pentru persoanele în vârst"
33196200-2 Dispozitive pentru persoanele cu deficien#e
33200000-2 Instrumente $i aparate de m"surare, de control, de testare $i de naviga#ie
33210000-5 Instrumente de naviga#ie, de meteorologie, de geologie $i de geofizic"
33211000-2 Instrumente de naviga#ie
33211100-3 Echipament de radiogoniometrie
33211110-6 Busole
33211200-4 Sextan#i
33211210-7 Sistem de pozi#ionare global"
33211300-5 Sonare
33211400-6 Sonde acustice
33211500-7 Aparate radar
33211510-0 Echipament de supraveghere prin radar
33212000-9
Instrumente $i aparate de geodezie, de hidrografie, de oceanografie, de
hidrologie $i de meteorologie
33212100-0 Aparate de telemetrie
33212200-1 Instrumente de geodezie
33212210-4 Instrumente de hidrografie
33212220-7 Instrumente de meteorologie
33212230-0 Echipament de geologie
33212240-3 Echipament de seismologie
33212250-6 Echipament de topografie
33212300-2 Teodolite
33220000-8 Echipament pentru comand" de la distan#"
33221000-5 Aparate de radiotelecomand"
33222000-2 Sirene telecomandate
Cod CPV Descriere
33230000-1
Balan#e de precizie, instrumente de desen, de calcul $i de m"surare a
lungimilor
33231000-8 Balan#e de precizie
33232000-5 Mese de desen
33232100-6 Ma$ini de desen
33232200-7 Pantografe
33232300-8 Rigle de calcul
33233000-2 Instrumente manuale de m"surare a lungimilor
33240000-4 Instrumente de m"surare a m"rimilor
33241000-1 Aparate de m"surare a radia#iilor
33241100-2 Aparate de înregistrare a fasciculelor de electroni
33241200-3 Dozimetre de radia#ii
33241300-4 Instrumente de m"surare a m"rimilor electrice
33241310-7 Ampermetre
33241320-0 Voltmetre
33241400-5 Contoare Geiger
33241500-6 Sisteme de monitorizare a contamin"rii
33241600-7 Monitoare de radia#ii
33242000-8 Osciloscoape
33242100-9 Oscilografe
33243000-5 Echipament de detectare a erorilor
33244000-2 Aparate de monitorizare a gradului de poluare
33250000-7 Instrumente de verificare a propriet"#ilor fizice
33251000-4 Instrumente de m"surat
33251100-5 Hidrometre
33251200-6 Termometre
33251300-7 Pirometre
33251400-8 Barometre
33251500-9 Higrometre
33251600-0 Psihrometre
33252000-1
Instrumente de m"surare a debitului, a nivelului $i a presiunii lichidelor $i
gazelor
33252100-2 Debitmetre
33252110-5 Contoare de ap"
33252200-3 Echipament de m"surare a nivelului
33252300-4 Echipament de m"surare a presiunii
33252310-7 Manometre
33252400-5 Echipament de m"surare $i de control
33253000-8 Aparate de detectare $i de analiz"
33253100-9 Aparate de detectare
33253110-2 Detectoare de gaz
33253120-5 Detectoare de fum
33253130-8 Detectoare de defecte
33253200-0 Aparate de analiz"
33253210-3 Analizoare de gaz
Cod CPV Descriere
33253220-6 Cromatografe
33253221-3 Cromatografe de gaz
33253230-9 Analizoare de fum
33253300-1 Spectrometre
33253310-4 Spectrometre de mas"
33253320-7 Echipament de m"surare a emisiilor
33253321-4 Spectrometru de emisii
33253330-0 Analizoare de spectru
33253400-2 Analizoare
33253410-5 Analizoare de dilatare
33253420-8 Echipament de m"surare a sunetului
33253430-1 Echipament de m"surare a zgomotului
33253440-4 Analizoare de vibra#ii
33253450-7 Analizoare biochimice
33253451-4 Citometre
33253452-1 Analizoare de sânge
33253453-8 Analizoare de lapte
33253454-5 Echipament biomedical
33253455-2 Aparate pentru analiza tabloului sanguin
33253456-9 Analizoare chimice
33253457-6 Analizoare hematologice
33253458-3 Analizoare imunologice
33253500-3 Detectoare de fluide
33260000-0 Aparate de control $i de testare
33261000-7 Microscoape
33261100-8 Microscoape electronice
33261110-1 Microscoape electronice cu scanare
33261120-4 Microscoape electronice cu transmisie
33261200-9 Scanere
33261210-2 Doppler color
33261220-5 Tomograf computerizat
33261230-8 Tomograf axial computerizat
33261250-4 Echipament Doppler
33261260-7 Echipament de imagistic"
33261270-0 Scaner cu rezonan#" magnetic" nuclear"
33261280-3 Echipament de imagistic" cu rezonan#" magnetic"
33261300-0 Aparate de difrac#ie
33262000-4 Ma$ini $i aparate de testare $i m"surare
33262100-5 Aparate de testare a sudabilit"#ii
33262200-6 Aparate de testare servohidraulice
33262300-7 Echipament de detectare a gazelor
33262400-8 Detectoare de stupefiante
33262500-9 Echipamente de analiz" a gazelor
33262600-0 Sistem de detectare a explozibililor
33262610-3 Detectoare de bombe
Cod CPV Descriere
33262700-1 Sistem de dozimetrie
33262800-2 Instrumente pentru vehicule
33263000-1 Contoare
33263100-2 Contoare de energie
33263200-3 Contoare electronice
33263300-4 Contoare magnetice
33263400-5 Contoare de electricitate
33264000-8 Contoare de produc#ie
33264100-9 Contoare de rota#ii
33264110-2 Indicatoare de vitez" pentru vehicule
33264111-9 Tahometre
33264112-6 Aparate de taxare pentru taximetre
33264200-0 Stroboscoape
33270000-3 Instrumente $i aparate de reglaj $i de control
33271000-0 Limitatoare de vitez"
33280000-6 Echipament radiologic, altul decât cel medical
33281000-3 Echipament de scanare a bagajelor
33282000-0 Echipament de control cu raze X
33300000-3 Echipament de comand" a proceselor industriale
33400000-4 Instrumente optice
33410000-7 Ochelari $i lentile
33411000-4 Ochelari
33411100-5 Ochelari de soare
33411200-6 Monturi $i rame de ochelari
33412000-1 Ochelari-masc"
33412100-2 Ochelari de protec#ie
33412200-3 Monturi $i rame de ochelari de protec#ie
33413000-8 Lentile
33413100-9 Lentile corectoare
33413110-2 Lentile de contact
33413111-9 Lentile intraoculare
33413112-6 Lentile de ochelari
33420000-0 Material de polarizare
33421000-7 Aparate cu fibre optice
33422000-4 Oglinzi
33423000-1 Filtre optice
33424000-8 Dispozitive de ajutor optic
33430000-3 Instrumente optice $i de astronomie
33431000-0 Binocluri
33432000-7 Ochelari de vedere nocturn"
33433000-4 Lunete de vizare
33434000-1 Microscoape optice
33435000-8 Telescoape
33436000-5 Instrumente optice specializate
33436100-6 Lasere
Cod CPV Descriere
33436110-9 Lasere industriale
33440000-6 Dispozitive cu cristale lichide
33441000-3 Periscoape
33450000-9 Echipament fotografic
33451000-6 Aparate de fotografiat
33451100-7 Obiective pentru aparate de fotografiat
33451200-8 Corpuri pentru aparate de fotografiat
33451300-9 Aparate fotografice pentru preg"tirea cli$eelor $i a cilindrilor de tip"rit
33451400-0 Aparate de fotografiat cu developare instantanee
33451500-1 Camere cinematografice
33452000-3 Proiectoare cinematografice
33452100-4 Proiectoare
33452110-7 Proiectoare de diapozitive
33452200-5 Aparate de m"rit
33452300-6 Aparate de mic$orat
33453000-0 Aparate pentru laboratoare fotografice
33453100-1 Blitzuri
33453200-2 Aparate fotografice de m"rit
33453300-3 Aparate $i echipament de developare a peliculelor fotografice
33453400-4 Ecrane pentru proiec#ii
33454000-7 Echipament pentru microfilme $i microfi$e
33454100-8 Echipament pentru microfilme
33454110-1 Cititoare de microfilme
33454200-9 Echipament pentru microfi$e
33454210-2 Cititoare de microfi$e
33454300-0 Echipament pentru microformate
33454310-3 Cititoare de microformate
33500000-5 Instrumente de ceasornic"rie
33510000-8 Ceasuri $i ceasornice
33511000-5 Ceasuri
33511100-6 Ceasuri de mân"
33511200-7 Cronometre
33512000-2 Ceasornice
33512100-3 Ceasuri de$tept"toare
33512200-4 Ceasuri de perete
33512300-5 Ceasuri pentru vehicule
33513000-9 Ceasuri de pontaj $i ceasuri similare; ceasuri de parcare
33513100-0 Ceasuri de pontaj
33513200-1 Cronografe
33513300-2 Ceasuri de parcare
33513310-5 Contoare cu jetoane
33513400-3 Temporizatoare
33513500-4 Întrerup"toare cu ceas
34000000-7 Autovehicule, remorci $i piese pentru vehicule
34100000-8 Autovehicule
Cod CPV Descriere
34110000-1 Autoturisme
34111000-8 Breakuri
34112000-5 Berline
34113000-2 Vehicule cu 4 ro#i motoare
34113100-3 Jeepuri
34113200-4 Vehicule pentru orice tip de teren
34113300-5 Vehicule de teren
34114000-9 Vehicule cu utilizare special"
34114100-0 Vehicule de urgen#"
34114110-3 Vehicule de salvare
34114120-6 Vehicule de interven#ie paramedical"
34114121-3 Ambulan#e
34114122-0 Vehicule pentru transportul pacien#ilor
34114200-1 Ma$ini de poli#ie
34114210-4 Vehicule pentru transportul de#inu#ilor
34114300-2 Vehicule pentru serviciile de asisten#" social"
34114400-3 Microbuze
34115000-6 Autovehicule cu motor diesel
34116000-3 Autovehicule pentru transportul a mai pu#in de 10 persoane
34117000-0 Vehicule de transport de ocazie
34120000-4 Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane
34121000-1 Autobuze
34121100-2 Autobuze publice
34121200-3 Autobuze articulate
34121300-4 Autobuze cu imperial"
34121400-5 Autobuze cu podea joas"
34122000-8 Autocare
34130000-7 Autovehicule pentru transportul de m"rfuri
34131000-4 Vehicule cu motor diesel pentru transportul de m"rfuri
34132000-1 Vehicule cu acumulatori pentru transportul de m"rfuri
34133000-8 Camioane articulate
34133100-9 Autocisterne
34133110-2 Autocisterne de carburan#i
34134000-5 Camioane cu platform"
34135000-2 Camioane basculante
34136000-9 Furgoane
34136100-0 Furgonete
34136200-1 Furgoane carosate
34137000-6 Vehicule de ocazie pentru transportul de m"rfuri
34138000-3 Tractoare rutiere
34139000-0 !asiuri
34139100-1 !asiuri cu cabine
34139200-2 !asiuri carosate
34139300-3 !asiuri complete
34140000-0 Autovehicule de mare capacitate
Cod CPV Descriere
34141000-7 Autobasculante
34142000-4 Camioane-macara
34142100-5 Camioane cu platform" ridic"toare
34142200-6 Ma$ini de înc"rcat cu schipuri
34143000-1 Vehicule pentru între#inere pe timp de iarn"
34144000-8 Autovehicule cu utilizare special"
34144100-9 Turle de foraj mobile
34144200-0 Vehicule pentru servicii de urgen#"
34144210-3 Vehicule de pompieri
34144211-0 Camioane cu scar" turnant"
34144212-7 Autopompe
34144213-4 Vehicule de stingere a incendiilor
34144220-6 Vehicule de depanare
34144300-1 Poduri mobile
34144400-2 Vehicule de între#inere rutier"
34144410-5 Vidanjoare
34144420-8 Vehicule de împr"$tiat sare
34144430-1 Vehicule de cur"#are a str"zilor
34144431-8 Vehicule de aspirat str"zile
34144440-4 Vehicule de împr"$tiat pietri$
34144450-7 Vehicule de stropire a str"zilor
34144500-3 Vehicule pentru transportul de$eurilor menajere $i al apelor reziduale
34144510-6 Vehicule pentru transportul de$eurilor menajere
34144511-3 Vehicule de colectare a de$eurilor menajere
34144512-0 Vehicule de compactare a de$eurilor menajere
34144520-9 Autocisterne pentru transportul apelor reziduale
34144600-4 Vehicule militare
34144610-7 Vehicule pentru ac#iuni ofensive
34144700-5 Vehicule utilitare
34144710-8 Înc"rc"toare cu ro#i
34144730-4 Vehicule de reaprovizionare a aeronavelor
34144740-7 Vehicule de tractare a aeronavelor
34144750-0 Cargouri
34144751-7 Transportatoare de pilieri
34144760-3 Biblioteci mobile
34144800-6 Autocaravane
34144900-7 Vehicule electrice
34144910-0 Autobuze electrice
34200000-9 Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
34210000-2 Caroserii de vehicule
34211000-9 Caroserii de autobuze
34212000-6 Caroserii de ambulan#e
34213000-3 Caroserii de vehicule pentru transportul de m"rfuri
34220000-5 Remorci, semiremorci $i containere mobile
34221000-2 Containere mobile cu utilizare special"
Cod CPV Descriere
34221100-3 Unit"#i mobile de interven#ie
34221200-4 Unit"#i mobile de urgen#"
34221300-5 Unit"#i de interven#ie în caz de accident chimic
34223000-6 Remorci $i semiremorci
34223100-7 Semiremorci
34223200-8 Autocisterne
34223300-9 Remorci
34223310-2 Remorci de uz general
34223320-5 Remorci pentru transportul cailor
34223330-8 Unit"#i mobile pe remorci
34223340-1 Remorci-cistern"
34223350-4 Remorci cu scar" turnant"
34223360-7 Remorci de alimentare cu carburan#i a aeronavelor
34223370-0 Remorci basculante
34223400-0 Remorci $i semiremorci de tip caravan"
34224000-3 Piese pentru remorci, pentru semiremorci $i pentru alte vehicule
34300000-0 Piese $i accesorii pentru vehicule $i pentru motoare de vehicule
34310000-3 Motoare $i piese pentru motoare
34311000-0 Motoare
34311100-1 Motoare cu combustie intern" pentru autovehicule $i motociclete
34311110-4 Motoare cu aprindere prin scânteie
34311120-7 Motoare cu aprindere prin compresie
34312000-7 Piese pentru motoare
34312100-8 Curele de ventilatoare
34312200-9 Bujii
34312300-0 Radiatoare pentru vehicule
34312400-1 Pistoane
34320000-6 Piese mecanice de rezerv", altele decât motoare $i piese de motoare
34321000-3 Osii
34322000-0 Frâne $i piese pentru frâne
34322100-1 Echipamente de frân"
34322200-2 Frâne cu disc
34322300-3 Garnituri de frân"
34322400-4 Pl"cu#e de frân"
34322500-5 Sabo#i de frân"
34323000-7 Cutii de viteze
34324000-4 Ro#i, piese $i accesorii
34324100-5 Echipament de echilibrare a ro#ilor
34325000-1 Amortizoare $i #evi de e$apament
34326000-8 Ambreiaje $i piese conexe
34327000-5 Volane, coloane $i cutii de direc#ie
34328000-2 Cricuri pentru vehicule
34330000-9 Bancuri de încercare
34340000-2 Echipament de conversie pentru vehicule
34350000-5 Centuri de siguran#"
Cod CPV Descriere
34360000-8 Piese de rezerv" pentru vehiculele destinate transportului de m"rfuri
34370000-1 Piese de rezerv" pentru furgoane
34380000-4 Piese de rezerv" pentru automobile
34390000-7 Accesorii pentru tractoare
34400000-1 Motociclete, biciclete $i motociclete cu ata$
34410000-4 Motociclete
34411000-1 Piese $i accesorii pentru motociclete
34411100-2 Motociclete cu ata$
34411110-5 Piese $i accesorii pentru motociclete cu ata$
34420000-7 Motoscutere
34430000-0 Biciclete cu motor auxiliar
34440000-3 Biciclete
34441000-0 Biciclete f"r" motor
34442000-7 Piese $i accesorii pentru biciclete
35000000-4 Echipament de transport
35100000-5 Nave $i ambarca#iuni
35110000-8 Nave
35111000-5 Nave de r"zboi
35111100-6 Nave maritime de patrulare
35111200-7 Portavioane
35111300-8 Submarine
35112000-2
Nave $i ambarca#iuni similare pentru transportul de persoane sau de
m"rfuri
35112100-3
Nave de croazier", feriboturi $i nave similare pentru transportul de
persoane
35112110-6 Feriboturi
35112120-9 Nave de croazier"
35112200-4 Nave pentru transportul de m"rfuri
35112210-7 Vrachiere
35112220-0 Cargouri
35112230-3 Nave de m"rfuri
35112240-6 Nave-container
35112250-9 Nave RO-RO
35112260-2 Nave-cistern"
35112270-5 Transbordoare pentru autoturisme
35112280-8 Nave frigorifice
35113000-9 Nave de pescuit $i alte nave speciale
35113100-0 Nave de pescuit $i nave-uzin"
35113110-3 Nave de pescuit
35113120-6 Nave-uzin"
35113200-1 Remorchere
35113300-2 Nave diverse
35113310-5 Nave de dragare
35113320-8 Docuri plutitoare
35113330-1 Nave-suport pentru scufund"ri
Cod CPV Descriere
35113331-8 Macarale plutitoare
35113340-4 Nave de produc#ie
35113341-1 Nave de prospec#iune seismometric"
35113342-8 Nave hidrografice
35113343-5 Nave de combatere a polu"rii
35113400-3 Nave de interven#ie
35113410-6 Nave de stingere a incendiilor
35113420-9 Nave de salvare
35113430-2 Nave-far
35114000-6 Platforme de foraj sau de produc#ie, plutitoare sau submersibile
35114100-7 Nave de foraj
35114200-8 Troliuri automate
35114300-9 Troliuri de foraj pentru platforme
35114400-0 Platforme de foraj plutitoare
35114500-1 Instala#ie de produc#ie plutitoare
35114600-2 Troliuri semisubmersibile
35114700-3 Platforme de produc#ie
35114710-6 Platforme mobile
35114720-9 Platforme marine
35114730-2 Platforme de foraj
35115000-3 Structuri plutitoare
35115100-4 Geamanduri de marcare
35115200-5 Plute
35115210-8 Plute pneumatice
35120000-1 Ambarca#iuni
35121000-8 Ambarca#iuni specializate
35121100-9 B"rci cu motor
35121110-2 Vedete de supraveghere
35121120-5 Vedete de patrulare vamal"
35121130-8 Vedete de patrulare ale poli#iei
35121140-1 B"rci de salvare
35122000-5 Ambarca#iuni sportive $i de agrement
35122100-6 B"rci cu vele
35122110-9 Catamarane
35122120-2 Ambarca#iuni de salvare
35122130-5 B"rci cu vâsle
35122140-8 Ambarca#iuni mici
35122150-1 B"rci din fibre de sticl"
35122160-4 B"rci semirigide
35122200-7 Ambarca#iuni pneumatice
35122210-0 B"rci pneumatice
35122220-3 Canoe
35122300-8 Ambarca#iuni cu rame
35200000-6 Locomotive $i materiale rulante feroviare $i piese conexe
35210000-9 Locomotive $i tendere feroviare
Cod CPV Descriere
35211000-6 Locomotive electrice feroviare
35212000-3 Locomotive diesel electrice
35213000-0 Locomotive diesel
35214000-7 Tendere
35215000-4 Funiculare
35220000-2 Material rulant
35221000-9 Vehicule de service sau de între#inere a c"ilor ferate
35222000-6 Vagoane de tren $i de tramvai pentru c"l"tori, troleibuze
35222100-7 Vagoane de tramvai pentru c"l"tori
35222200-8 Vagoane de tren pentru c"l"tori
35222300-9 Troleibuze
35222310-2 Vagoane de tren
35222400-0 Vagoane de bagaje $i vagoane speciale
35223000-3 Vagoane de marf"
35230000-5
Piese pentru locomotive sau materiale rulante feroviare sau de tramvai;
echipament mecanic pentru controlul traficului
35231000-2 Piese pentru locomotive sau material rulant
35231100-3 Ro#i monobloc
35231200-4 Tampoane $i bare de trac#iune
35231300-5 Scaune pentru material feroviar rulant
35231400-6 Osii, anvelope $i alte piese pentru locomotive sau material rulant
35232000-9 Echipament mecanic de semnalizare $i de comand"
35300000-7 Aeronave $i nave spa#iale
35310000-0 Elicoptere $i avioane
35311000-7 Aeronave cu arip" fix"
35311100-8 Avioane
35311200-9 Avioane f"r" pilot
35311300-0 Aeronave pilotate
35311400-1 Aeronave cu utilizare special"
35312000-4 Elicoptere
35320000-3 Nave spa#iale, sateli#i $i dispozitive de lansare
35321000-0 Nave spa#iale
35322000-7 Sateli#i
35323000-4 Dispozitive de lansare a navelor spa#iale
35330000-6 Baloane, dirijabile $i alte aeronave f"r" motor
35331000-3 Planoare
35331100-4 Deltaplane
35332000-0 Baloane
35333000-7 Dirijabile
35340000-9 Piese pentru aeronave $i pentru nave spa#iale
35341000-6 Piese pentru aeronave
35341100-7 Motoare de aeronave
35341110-0 Turboreactoare $i turbopropulsoare
35341111-7 Turboreactoare
35341112-4 Turbopropulsoare
Cod CPV Descriere
35341120-3 Motoare cu reac#ie
35341130-6 Piese pentru motoare de aeronave
35341131-3 Piese pentru turboreactoare sau pentru turbopropulsoare
35342000-3 Piese pentru elicoptere
35350000-2
Echipament, aparate de antrenament la sol, simulatoare $i piese conexe
pentru aeronave sau pentru nave spa#iale
35351000-9 Echipament pentru aeronave
35351100-0 Dispozitive de lansare a aeronavelor
35351110-3 Sisteme de catapultare pentru aeronave
35351200-1 Dispozitiv de frânare pe platforma de aterizare
35351300-2 Simulatoare de zbor
35351310-5 Aparate de antrenament de zbor la sol
35400000-8 Diverse echipamente de transport
35410000-1 !arete trase de cai sau de mân" $i alte vehicule f"r" motor
35411000-8 C"rucioare
35420000-4 C"rucioare de bagaje
35421000-1 C"rucioare de copii
36000000-1
Produse fabricate, mobilier, obiecte de artizanat, produse cu utilizare
special" $i consumabile ale acestora
36100000-2 Mobilier
36110000-5 Scaune $i piese ale acestora
36111000-2 Scaune cu cadru metalic
36111100-3 Scaune pentru aeronave civile
36111200-4 Scaune pentru autovehicule
36111300-5 Scaune pivotante
36111400-6 Scaune de birou, pentru s"lile de clas" $i alte tipuri de scaune
36111410-9 Scaune pentru s"lile de clas"
36111420-2 Scaune de birou
36111430-5 Scaune de teatru
36111490-3 Scaune ejectabile
36112000-9 Scaune cu rame din lemn
36112100-0 Scaune pentru s"lile de mese
36112200-1 Fotolii
36112300-2 Divane
36112400-3 Banchete
36112500-4 !ezlonguri
36112600-5 Taburete
36113000-6 Scaune din plastic
36114000-3 Piese pentru scaune
36114100-4 Tapi#erie
36115000-0 Scaune
36120000-8 Mobilier, altul decât cel de uz casnic
36121000-5 Mobilier de birou
36121100-6 Mobilier de birou din metal
36121110-9 Mese din metal
Cod CPV Descriere
36121120-2 Dulapuri din metal
36121130-5 Birouri din metal
36121140-8 Etajere de birou din metal
36121150-1 Biblioteci din metal
36121160-4 Sisteme de arhivare din metal
36121161-1 Dulapuri de arhivare din metal
36121162-8 Fi$iere din metal
36121163-5 Sisteme rotative
36121164-2 C"rucioare de birou
36121170-7 Dul"pioare din metal
36121200-7 Mobilier de birou din lemn
36121210-0 Mese din lemn
36121220-3 Dulapuri din lemn
36121230-6 Birouri din lemn
36121240-9 Etajere de birou din lemn
36121241-6 Etajere de arhivare din lemn
36121250-2 Sisteme de arhivare
36121251-9 Dulapuri de arhivare
36121252-6 Fi$iere
36121253-3 Arhive suspendate
36121254-0 C"rucioare din lemn
36121300-8 Vitrine
36121400-9 Mobilier pentru computer
36121410-2 Mese pentru computer
36121500-0 Mese de sortare
36121510-3 Compartimente de sortare
36122000-2 Mobilier pentru magazine
36122100-3 Vitrine
36122200-4 Tejghele
36122210-7 Tejghele de servire
36122300-5 Unit"#i de stocare
36122400-6 Vitrine de prezentare
36123000-9 Mobilier de laborator
36123100-0 Mese de lucru de laborator
36130000-1 Mobilier de uz casnic
36131000-8 Mobilier $i echipament de buc"t"rie
36131100-9 Dulapuri
36131200-0 Etajere
36131300-1 Plane de lucru
36131400-2 Dul"pioare
36131500-3 Buc"t"rii echipate
36131600-4 Hote de tiraj
36132000-5 Mobilier de gr"din"
36133000-2 Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi $i pentru sufragerie
36133100-3 Mobilier pentru dormitor
Cod CPV Descriere
36133110-6 Paturi $i a$ternuturi $i #es"turi speciale pentru mobilier
36133111-3 Somiere
36133112-0 Saltele
36133113-7 &es"turi speciale pentru mobilier
36133114-4 P"turi electrice
36133115-1 Pânze cauciucate
36133116-8 Paturi de copii
36133120-9 Mobilier de dormitor, cu excep#ia paturilor $i a$ternuturilor
36133121-6 !ifoniere
36133122-3 Comode
36133123-0 Noptiere
36133200-4 Mobilier pentru camera de zi
36133210-7 Mese pentru camera de zi
36133300-5 Mobilier pentru sufragerie
36133310-8 Birouri $i mese
36133311-5 Birouri
36133312-2 Mese
36133313-9 M"su#e
36133320-1 Biblioteci
36134000-9 Mobilier de baie
36140000-4 Diverse tipuri de mobilier $i de echipament
36141000-1 Mobilier metalic
36141100-2 Rastele
36141200-3 Bancuri de lucru
36141400-5 Taburete de metal
36141500-6 Mobilier modular
36142000-8 Rafturi mobile
36143000-5 Mobilier pentru s"li de conferin#e
36144000-2 Echipament de expozi#ie
36144100-3 Standuri de expozi#ie
36145000-9 Mobilier de bibliotec"
36145100-0 Echipament de bibliotec"
36146000-6 Mobilier pentru s"li de primire $i de recep#ie
36147000-3 Mobilier din plastic $i din alte materiale
36147100-4 Mobilier din plastic
36147110-7 Scaune din plastic
36147200-5 Mobilier din lemn de bambus
36148000-0 Piese de mobilier
36150000-7 Mobilier $colar
36151000-4 Mese $i scaune pentru $coli
36151100-5 Pupitre
36151200-6 B"nci
36152000-1 Mobilier pentru gr"dini#e
36153000-8 Material pedagogic
36153100-9 Material didactic
Cod CPV Descriere
36153110-2 Accesorii didactice
36153200-0 Materiale de preg"tire
36200000-3 Bijuterii $i articole conexe
36210000-6 Monede $i medalii
36211000-3 Monede
36212000-0 Medalii
36220000-9 Bijuterii
36221000-6 Perle
36222000-3 Piese de orfevrerie
36223000-0 Articole din metale pre#ioase
36224000-7 Articole din pietre pre#ioase sau semipre#ioase
36225000-4 Articole de argint"rie
36226000-1 Cadouri de pensionare
36300000-4 Instrumente muzicale $i piese pentru acestea
36310000-7 Instrumente muzicale
36311000-4 Piane
36312000-1 Orgi
36313000-8 Instrumente cu coarde
36314000-5 Instrumente de suflat
36315000-2 Instrumente muzicale cu amplificare electric"
36315100-3 Sintetizatoare
36316000-9 Instrumente de percu#ie
36320000-0 Piese $i accesorii pentru instrumente muzicale
36400000-5 Articole $i echipament de sport
36410000-8 Echipament de sport în aer liber
36411000-5 Echipament de schi
36411100-6 Schiuri
36412000-2 Echipament de sport nautic
36412100-3 Schiuri nautice
36413000-9 Articole de vân"toare sau de pescuit
36414000-6 Articole de camping
36415000-3 Echipament de atletism
36416000-0 Echipament pentru petrecerea timpului liber
36420000-1 Echipament de gimnastic"
36500000-6 Jocuri $i juc"rii; atrac#ii de bâlci
36510000-9 P"pu$i
36520000-2 Juc"rii
36521000-9 Instrumente muzicale de juc"rie
36522000-6 Juc"rii cu ro#i
36523000-3 Puzzle
36524000-0 Jocuri
36530000-5 Articole pentru bâlci, jocuri de mas" sau jocuri de sal"
36531000-2 C"r#i de joc
36532000-9 Jocuri video
36533000-6 Biliard
Cod CPV Descriere
36534000-3 Jocuri ac#ionate cu monede sau jetoane
36535000-0 C"lu$ei, leag"ne, standuri de tir $i alte atrac#ii de bâlci
36535100-1 Leag"ne
36535200-2 Echipament pentru terenuri de joac"
36600000-7 Diverse produse manufacturate $i alte produse
36610000-0 Accesorii de sp"l"torie
36620000-3 T"bli#e sau table $colare pentru scris sau pentru desenat
36621000-0 Table
36622000-7 T"bli#e de scris
36630000-6 Produse artificiale
36631000-3 Fructe artificiale
36632000-0 Flori artificiale
36633000-7 Iarb" artificial"
36634000-4 Gazon artificial
36635000-1 Imita#ii de bijuterii
36640000-9 Aparate $i echipament utilizate în scopuri demonstrative
36641000-6 Produse informative $i de promovare
36650000-2 Umbrele de ploaie $i parasolare; bastoane pentru mers $i bastoane-scaun
36651000-9 Parasolare
36652000-6 Umbrele de ploaie
36653000-3 Bastoane-scaun
36654000-0 Bastoane pentru mers
36655000-7
Piese, garnituri $i accesorii pentru umbrele de ploaie, pentru parasolare,
pentru bastoane $i articole similare
36660000-5 Articole funerare
36670000-8 Echipament de buc"t"rie, articole de menaj $i articole de catering
36671000-5 Echipament de buc"t"rie
36671100-6 Ustensile de buc"t"rie
36671110-9 Vesel"
36671120-2 C"ni $i pahare
36671121-9 C"ni
36671122-6 Ce$ti
36671130-5 Recipiente pentru alimente
36671140-8 Bidoane de ap"
36671150-1 Recipiente izoterme
36671160-4 T"vi
36671200-7 Vesel" de mas" $i ustensile de buc"t"rie
36671210-0 Vesel" de mas"
36671300-8 Por#elan $i ustensile de buc"t"rie
36672000-2 Articole de catering
36672100-3 Articole de catering de unic" folosin#"
36672110-6 Cu#ite $i farfurii de unic" folosin#"
36672120-9 C"ni de unic" folosin#"
36672200-4 T"vi pentru alimente
36673000-9 M"turi $i perii de diverse tipuri
Cod CPV Descriere
36673100-0 M"turi
36673200-1 Perii
36673210-4 Pensule de zugr"vit
36673220-7 Pensule pentru cosmetic"
36673230-0 Periu#e de din#i
36673300-2 M"turi $i perii de menaj
36673310-5 Perii de toalet"
36674000-6
Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie,
chibrituri $i combustibili lichizi sau combustibili gazo$i lichefia#i
36674100-7 Brichete
36674200-8 Aliaje piroforice
36674300-9 Chibrituri
36674400-0 Gaz pentru brichete
36674500-1 Articole de pirotehnie
36674600-2 Lumân"ri
36675000-3 Articole de coafur"
36675100-4 Piepteni
36675200-5 Peruci
36680000-1 Articole pentru caz"rmi
36700000-8 Diverse consumabile $i produse de consum
36710000-1 Consumabile
36711000-8 Truse de testare
36712000-5 Filtre
36712100-6 Cartu$e pentru filtre
36712200-7 Piese de uzur"
36713000-2 Articole sanitare
36720000-4 Produse scutite de taxe
36730000-7 Produse de unic" folosin#"
36731000-4 Articole de unic" folosin#"
36731100-5 Prezervative
36731200-6 Obiecte personale
36800000-9 Articole pentru lucr"ri de artizanat $i de art"
36810000-2 Articole pentru lucr"ri de artizanat
36820000-5 Articole pentru lucr"ri de art"
36821000-2 Pensule de pictat
36822000-9 Creioane de desen
36822100-0 Creioane colorate
36822200-1 C"rbune pentru desen
36822300-2 Cret"
36822400-3 Creioane pastel
36900000-0 Produse cu utilizare special"
36910000-3 Echipament de poli#ie
36911000-0 &inte de tir
36912000-7 Echipament de reprimare a revoltelor
36920000-6 Produse reciclate
Cod CPV Descriere
36930000-9 Dispozitive de siguran#"
36931000-6 Accesorii de siguran#"
36932000-3 Gen#i de siguran#"
36933000-0 Sigilii
36934000-7 Marcaje
Crotalii pentru animale
36941000-9 Crotalii pentru bovine
36950000-5 Cutii de compost
36960000-8 Jetoane
36970000-1 Cabine pentru vopsit
36980000-4 Borne de semnalizare pentru z"pad"
37000000-8 Materii prime secundare de recuperare
37100000-9 Materii prime secundare metalice de recuperare
37200000-0 Materii prime secundare nemetalice de recuperare
40000000-2
Electricitate, gaz, energie nuclear" $i combustibili nucleari, aburi, ap"
cald" $i alte surse de energie
40100000-3 Electricitate
40200000-4 Gaz artificial
40210000-7 Gaz de huil" sau gaze similare
40220000-0 Gaz pentru re#elele publice
40300000-5 Aburi, ap" cald" $i produse conexe
40310000-8 Ap" cald"
40320000-1 Aburi
40330000-4 Înc"lzire urban"
40340000-7 Înc"lzire la distan#"
40400000-6 Energie solar"
40410000-9 Panouri solare
40420000-2 Instala#ie solar"
40500000-7 Combustibili nucleari
40510000-0 Uraniu
40520000-3 Plutoniu
40530000-6 Materiale radioactive
40540000-9 Radioizotopi
41000000-9 Ap" captat" $i epurat"
41100000-0 Ap" natural" brut"
41110000-3 Ap" potabil"
41120000-6 Ap" nepotabil"
45000000-7 Lucr"ri de construc#ii
45100000-8 Lucr"ri de preg"tire a $antierului
45110000-1 Lucr"ri de demolare de cl"diri $i de terasament
45111000-8 Lucr"ri de demolare, de preg"tire $i de degajare a $antierului
45111100-9 Lucr"ri de demolare
45111200-0 Lucr"ri de preg"tire $i de degajare a $antierului
45111210-3
Lucr"ri de demolare prin explozie $i lucr"ri de îndep"rtare ulterioar" a
rocilor
Cod CPV Descriere
45111211-0 Lucr"ri de demolare prin explozie
45111212-7 Lucr"ri de îndep"rtare a rocilor
45111213-4 Lucr"ri de degajare a $antierului
45111214-1 Lucr"ri de îndep"rtare a molozului
45111220-6 Lucr"ri de îndep"rtare a vegeta#iei arbustive
45111230-9 Lucr"ri de stabilizare a solului
45111240-2 Lucr"ri de drenare a solului
45111250-5 Lucr"ri de cercetare a solului
45111260-8 Lucr"ri de preg"tire a $antierelor miniere
45111290-7 Lucr"ri de preg"tire a instala#iilor
45111291-4 Lucr"ri de amenajare a terenului
45112000-5 Lucr"ri de excavare $i de terasament
45112100-6 Lucr"ri de s"pare de $an#uri
45112200-7 Lucr"ri de decopertare a solului
45112210-0 Lucr"ri de decopertare a stratului vegetal
45112300-8 Lucr"ri de rambleiere $i de asanare a terenului
45112310-1 Lucr"ri de rambleiere
45112320-4 Lucr"ri de asanare a terenului
45112330-7 Lucr"ri de ameliorare a $antierului
45112340-0 Lucr"ri de decontaminare a solului
45112350-3 Lucr"ri de valorificare a terenurilor virane
45112400-9 Lucr"ri de excavare
45112410-2 Lucr"ri de s"pare de gropi în cimitire
45112420-5 Lucr"ri de excavare de funda#ii
45112440-1 Lucr"ri colinare de terasament
45112441-8 Lucr"ri de taluzare
45112500-0 Lucr"ri de terasament
45112600-1 Lucr"ri de debleu $i rambleu
45112700-2 Lucr"ri de arhitectur" peisagistic"
45113000-2 Lucr"ri de $antier
45120000-4 Lucr"ri experimentale de sondaj $i de foraj
45121000-1 Lucr"ri experimentale de sondare
45122000-8 Lucr"ri experimentale de foraj
45200000-9 Lucr"ri de construc#ii complete sau par#iale $i lucr"ri publice
45210000-2 Lucr"ri de construc#ii
45211000-9 Lucr"ri de construc#ii de imobile colective $i de case individuale
45211100-0 Lucr"ri de construc#ii de case
45211200-1 Ad"posturi sociale
45211300-2 Case
45211310-5 B"i
45211320-8 Verande
45211340-4 Imobile colective
45211341-1 Apartamente
45211350-7 Cl"diri multifunc#ionale
45211360-0 Dezvoltare urban"
Cod CPV Descriere
45212000-6
Lucr"ri de construc#ii de cl"diri destinate activit"#ilor sportive, culturale,
de recreere $i de cazare, restaurante
45212100-7 Lucr"ri de construc#ii de complexe pentru petrecerea timpului liber
45212110-0 Centre de petrecere a timpului liber
45212120-3 Parcuri tematice
45212130-6 Parcuri de distrac#ie
45212140-9 Instala#ie de recreere
45212150-2 Cinema
45212160-5 Cazino
45212170-8 Cl"diri de divertisment
45212171-5 Centre de divertisment
45212172-2 Centre de recreere
45212180-1 Case de bilete
45212190-4 Lucr"ri de protec#ie împotriva razelor solare
45212200-8 Lucr"ri de construc#ii de complexe sportive
45212210-1 Complexe sportive monovalente
45212211-8 Patinoar
45212212-5 Lucr"ri de construc#ii de piscine
45212220-4 Complexe sportive polivalente
45212221-1 Lucr"ri de construc#ii de structuri pentru terenuri de sport
45212222-8 Sal" de gimnastic"
45212223-5 Complexe sportive de iarn"
45212224-2 Stadion
45212225-9 Palat al sporturilor
45212290-5 Lucr"ri de repara#ie $i de între#inere a complexelor sportive
45212300-9 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri destinate activit"#ilor artistice $i culturale
45212310-2 Lucr"ri de construc#ii de centre de expozi#ie
45212311-9 Galerie de art"
45212312-6 Centru de expozi#ie
45212313-3 Muzeu
45212320-5 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri destinate activit"#ilor artistice
45212321-2 Auditoriu
45212322-9 Teatru
45212330-8 Bibliotec"
45212331-5 Bibliotec" multimedia
45212340-1 Sal" de conferin#e
45212350-4 Cl"diri de interes istoric sau arhitectural deosebit
45212351-1 Monument preistoric
45212352-8 Monument industrial
45212353-5 Palat
45212354-2 Castel
45212360-7 Cl"diri religioase
45212361-4 Biseric"
45212400-0 Hoteluri $i restaurante
45212410-3 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru cazare
Cod CPV Descriere
45212411-0 Hotel
45212412-7 Pensiune
45212413-4 Cazare de scurt" durat"
45212420-6 Lucr"ri de construc#ii de restaurante $i complexe similare
45212421-3 Restaurant
45212422-0 Cantin"
45212423-7 Cafenea
45213000-3
Lucr"ri de construc#ii de cl"diri comerciale, de antrepozite $i de cl"diri
industriale, de cl"diri pentru activit"#i de transport
45213100-4 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri comerciale
45213110-7 Cl"diri pentru magazine
45213111-4 Centru comercial
45213112-1 Mici magazine
45213120-0 Oficiu po$tal
45213130-3 Banc"
45213140-6 Pia#"
45213141-3 Pia#" acoperit"
45213142-0 Pia#" în aer liber
45213150-9 Complex de birouri
45213200-5 Lucr"ri de construc#ii de antrepozite $i de cl"diri industriale
45213210-8 Antrepozite frigorifice
45213220-1 Lucr"ri de construc#ii de antrepozite
45213221-8 Depozite
45213230-4 Abator
45213240-7 Cl"diri agricole
45213241-4 Hambar
45213242-1 Grajduri
45213250-0 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri industriale
45213251-7 Unit"#i industriale
45213252-4 Ateliere
45213300-6 Cl"diri pentru activit"#i de transport
45213310-9 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru transportul rutier
45213311-6 Sta#ie de autobuz
45213312-3 Parcare cu etaje
45213313-0 Cl"dire pentru instala#ii de serviciu
45213314-7 Parc de autobuze
45213320-2 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru transportul feroviar
45213321-9 Gar" feroviar"
45213322-6 Terminal feroviar
45213330-5 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru transportul aerian
45213331-2 Cl"diri aeroportuare
45213332-9 Turn de control aeroportuar
45213340-8 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru transportul pe ap"
45213341-5 Terminal pentru feribot
45213342-2 Terminal Ro-Ro
Cod CPV Descriere
45213350-1 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru mijloace de transport diverse
45213351-8 Hangar de între#inere
45213352-5 Depou de service
45214000-0 Lucr"ri de construc#ii de institu#ii de înv"#"mânt $i centre de cercetare
45214100-1 Lucr"ri de construc#ii de gr"dini#e
45214200-2 Lucr"ri de construc#ii de institu#ii $colare
45214210-5 !coal" primar"
45214220-8 !coal" gimnazial"
45214230-1 !coal" special"
45214300-3 Lucr"ri de construc#ii de institu#ii de înv"#"mânt superior
45214310-6 Colegiu profesional
45214320-9 Colegiu tehnic
45214400-4 Lucr"ri de construc#ii de institu#ii universitare
45214410-7 Politehnic"
45214420-0 Amfiteatru
45214430-3 Laborator lingvistic
45214500-5 Lucr"ri de construc#ii de centre de formare continu"
45214600-6 Lucr"ri de construc#ii de centre de cercetare
45214610-9 Laboratoare
45214620-2 Echipament de cercetare $i experimentare
45214630-5 Instala#ii $tiin#ifice
45214640-8 Sta#ii meteorologice
45214700-7 Lucr"ri de construc#ii de campusuri universitare
45214800-8 Construc#ii de echipamente de formare profesional"
45215000-7
Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru servicii sociale $i sanitare, de
crematorii $i de toalete publice
45215100-8 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru servicii sanitare
45215110-1 Sta#iune termal"
45215120-4 Cl"dire pentru servicii medicale specializate
45215130-7 Clinic"
45215140-0 Echipamente de spital
45215141-7 Sal" de opera#ii
45215142-4 Unitate de terapie intensiv"
45215143-1 Sal" de depistare $i de diagnosticare
45215144-8 S"li de depistare
45215145-5 Sal" de fluoroscopie
45215146-2 Sal" de patologie
45215147-9 Sal" de medicin" legal"
45215148-6 Sal" de cateterism
45215200-9 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru servicii sociale
45215210-2 Lucr"ri de construc#ii de ad"posturi cu caracter social
45215211-9 C"min de b"trâni
45215212-6 Azil de b"trâni
45215213-3 Centru de îngrijire
45215214-0 Case reziden#iale
Cod CPV Descriere
45215215-7 C"min de copii
45215220-5
Lucr"ri de construc#ii de cl"diri sociale, altele decât ad"posturile cu
caracter social
45215221-2 Centru de asisten#" de zi
45215222-9 Centru civic
45215300-0 Crematoriu
45215400-1 Cimitir
45215500-2 Toalete publice
45215510-5 Reparare $i între#inere a toaletelor publice
45216000-4
Lucr"ri de construc#ii de institu#ii de ordine public" sau de cl"diri pentru
servicii de urgen#" $i cl"diri militare
45216100-5
Lucr"ri de construc#ii de institu#ii de ordine public" sau de cl"diri pentru
servicii de urgen#"
45216110-8 Lucr"ri de construc#ii de institu#ii de ordine public"
45216111-5 Sec#ie de poli#ie
45216112-2 Tribunal
45216113-9 Închisoare
45216114-6 Cl"diri parlamentare $i s"li de reuniuni publice
45216120-1 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri pentru servicii de urgen#"
45216121-8 Unitate de pompieri
45216122-5 Centru de ambulan#e
45216123-2 Post salvamont
45216124-9 Post salvamar
45216125-6 Cl"dire pentru servicii de urgen#"
45216126-3 Post de paz" de coast"
45216127-0 Post pentru servicii de salvare
45216128-7 Far
45216200-6 Lucr"ri de construc#ii de cl"diri $i instala#ii militare
45216210-9 Popot" militar"
45216220-2 Bunc"r militar
45216230-5 Ad"post militar
45216240-8 Bar"ci
45220000-5 Lucr"ri de inginerie $i de construc#ii
45221000-2 Lucr"ri de construc#ii de poduri $i tuneluri, pu#uri $i pasaje subterane
45221100-3 Lucr"ri de construc#ii de poduri
45221110-6 Pod
45221111-3 Pod rutier
45221112-0 Pod feroviar
45221113-7 Pasarel" pentru pietoni
45221114-4 Pod de fier
45221115-1 Pod de o#el
Subtraversare
45221117-5 Pod-bascul"
45221118-2 Pod pentru conducte
45221119-9 Renovare de poduri
Cod CPV Descriere
45221120-9 Viaduct
45221121-6 Viaduct rutier
45221122-3 Viaduct feroviar
45221200-4 Lucr"ri de construc#ii de tuneluri, pu#uri $i pasaje subterane
45221210-7 Excava#ii acoperite sau par#ial acoperite
45221211-4 Subtraversare
45221212-1 Pasaj subteran
45221213-8 Excava#ii feroviare acoperite sau par#ial acoperite
45221214-5 Excava#ii rutiere acoperite sau par#ial acoperite
45221220-0 Pode#e
45221230-3 Pu#uri
45221240-6 Lucr"ri de construc#ii de tuneluri
45221241-3 Tunel rutier
45221242-0 Tunel feroviar
45221243-7 Tunel pentru pietoni
45221244-4 Tunel pentru canal
45221245-1 Tunel subfluvial
45221246-8 Tunel submarin
45221247-5 Excavare de tuneluri
45221248-2 Consolidare de tuneluri
45221250-9 Lucr"ri subterane, altele decât tunelurile, pu#urile $i pasajele subterane
45222000-9
Lucr"ri de construc#ii pentru lucr"ri publice, altele decât podurile, pu#urile
$i pasajele subterane
45222100-0 Uzin" de tratare a de$eurilor
45222110-3 Ramp" de de$euri
45222200-1 Lucr"ri de construc#ii militare
45222210-4 Lucr"ri de inginerie militar"
45223000-6 Structuri
45223100-7 Ansamblu de structuri metalice
45223110-0 Instala#ie de structuri metalice
45223200-8 Lucr"ri de structur"
45223210-1 Lucr"ri de structuri metalice
45223220-4 Lucr"ri de baz"
45223300-9 Parcare
45223310-2 Parcare subteran"
45223320-5 Parcare de tip „park and ride”
45223400-0 Sta#ie radar
45223500-1 Structuri din beton armat
45223600-2 Rigole cu crampoane
45223700-3 Zon" de servicii
45223710-6 Zon" de servicii autostradale
45223720-9 Sta#ii de benzin"
45223800-4 Asamblare $i instalare de structuri prefabricate
45223810-7 Construc#ii prefabricate
45223820-0 Elemente $i componente prefabricate
Cod CPV Descriere
45223821-7 Elemente prefabricate
45223822-4 Componente prefabricate
45230000-8
Lucr"ri de construc#ii de conducte, de linii de comunica#ii $i electrice, de
autostr"zi, de $osele, de aerodromuri $i de c"i ferate; lucr"ri de nivelare
45231000-5 Lucr"ri de construc#ii de conducte, de linii de comunica#ii $i electrice
45231100-6 Lucr"ri generale de construc#ii de conducte
45231110-9 Pozare de conducte
45231111-6 Lucr"ri de demontare $i de înlocuire a conductelor
45231112-3 Instalare de re#ea de conducte
45231113-0 Lucr"ri de înlocuire a conductelor
45231200-7 Lucr"ri de construc#ii de conducte de #i#ei $i de gaz
45231210-0 Conducte de #i#ei
45231220-3 Gazoducte
45231221-0 Conducte de alimentare cu gaz
45231222-7 Gazometre
45231223-4 Lucr"ri auxiliare pentru distribuirea gazului
45231300-8
Lucr"ri de construc#ii de conducte de ap" $i de canalizare a apelor
reziduale
45231400-9 Lucr"ri de construc#ii de linii electrice
45231500-0 Lucr"ri de conducte de aer comprimat
45231510-3 Lucr"ri de po$t" pneumatic"
45231600-1 Lucr"ri de construc#ii de linii de comunica#ii
45232000-2 Lucr"ri auxiliare pentru conducte $i cabluri
45232100-3 Lucr"ri auxiliare pentru conducte de ap"
45232120-9 Lucr"ri de iriga#ie
45232121-6 Canale de iriga#ie
45232130-2 Canalizare de ape pluviale
45232140-5 Conducte de înc"lzire urban"
45232141-2 Instala#ii de înc"lzire
45232142-9 Sta#ie de transfer termic
45232150-8 Lucr"ri pentru conducte de alimentare cu ap"
45232151-5 Renovarea conductelor de ap"
45232152-2 Sta#ie de pompare
45232153-9 Turn de ap"
45232200-4 Lucr"ri auxiliare pentru linii electrice
45232210-7 Construc#ie de linii suspendate
45232220-0 Sta#ie electric"
45232221-7 Sta#ie electric" de transformare
45232300-5
Lucr"ri de construc#ii de linii telefonice $i de comunica#ii $i lucr"ri
auxiliare
45232310-8 Lucr"ri de construc#ii de linii telefonice
45232311-5 Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgen#"
45232320-1 Linii de radiodifuziune prin cablu
45232330-4 Instalare de antene
45232331-1 Lucr"ri auxiliare de radiodifuziune
Cod CPV Descriere
45232332-8 Lucr"ri auxiliare de telecomunica#ii
45232340-7 Sta#ii de baz" de telefonie mobil"
45232400-6 Lucr"ri de construc#ii de canalizare de ape reziduale
45232410-9 Lucr"ri de canalizare
45232411-6 Canalizare de ape reziduale
45232420-2 Sta#ii de epurare a apelor reziduale
45232421-9 Sta#ii de tratare a apelor reziduale
45232422-6 Sta#ii de tratare a n"molului
45232423-3 Sta#ii de pompare a apelor reziduale
45232424-0 Evacuarea apelor reziduale
45232430-5 Sta#ii de tratare a apei
45232431-2 Sta#ii de pompare a apelor reziduale
45232440-8 Lucr"ri de construc#ii de conducte de ape reziduale
45232450-1 Lucr"ri de construc#ii de drenaje
45232451-8 Lucr"ri de drenaj $i lucr"ri de suprafa#"
45232452-5 Lucr"ri de drenaj
45232453-2 Canale de scurgere
45232460-4 Lucr"ri sanitare
45232470-7 Sta#ie de transfer de de$euri
45233000-9
Lucr"ri de construc#ii, de funda#ie $i de îmbr"care a autostr"zilor $i a
drumurilor
45233100-0 Lucr"ri de construc#ii de autostr"zi $i de drumuri
45233110-3 Lucr"ri de construc#ii de autostr"zi
45233120-6 Lucr"ri de construc#ii de drumuri
45233121-3 Lucr"ri de construc#ii de drumuri principale
45233122-0 Drum de centur"
45233123-7 Drum secundar
45233124-4 Arter" principal"
45233125-1 Intersec#ie de drumuri
45233126-8 Intersec#ie denivelat"
45233127-5 Intersec#ie în T
45233128-2 Intersec#ie cu sens giratoriu
45233129-9 Intersec#ie
45233130-9 Lucr"ri de construc#ii de drumuri na#ionale
45233131-6 Lucr"ri de construc#ii de drumuri na#ionale supraîn"l#ate
45233139-3 Lucr"ri de între#inere a drumurilor na#ionale
45233140-2 Lucr"ri de drumuri
45233141-9 Lucr"ri de între#inere a drumurilor
45233142-6 Lucr"ri de reparare a drumurilor
45233144-0 Supratraversare
45233150-5 Lucr"ri de reducere a traficului
45233160-8 Drumuri $i alte suprafe#e pietruite
45233161-5 Trotuare
45233162-2 Piste de biciclete
45233200-1 Diverse lucr"ri de îmbr"care
Cod CPV Descriere
45233210-4 Lucr"ri de îmbr"care a autostr"zilor
45233220-7 Lucr"ri de îmbr"care a drumurilor
45233221-4 Lucr"ri de marcaj rutier
45233222-1 Lucr"ri de pavaj
45233223-8 Lucr"ri de reînnoire a îmbr"c"mintei $oselelor
45233224-5 !osea cu dou" benzi pe fiecare sens de circula#ie
45233225-2 !osea cu o singur" band" pe fiecare sens de circula#ie
45233226-9 Drum de acces
45233227-6 Drum de centur"
45233228-3 Acoperire superficial"
45233229-0 Lucr"ri de între#inere a acostamentelor
45233250-6 Lucr"ri de îmbr"care, altele decât pentru drumuri
45233251-3 Lucr"ri de reînnoire a îmbr"c"mintei rutiere
45233252-0 Lucr"ri de îmbr"care a str"zilor
45233253-7 Lucr"ri de îmbr"care a trotuarelor
45233260-9 C"i de acces pentru pietoni
45233261-6 Supratraversare pentru pietoni
45233262-3 Refugiu pentru pietoni
45233270-2 Lucr"ri de marcare a zonelor de parcare
45233280-5 Instalare de bariere rutiere
45233290-8 Instalare de indicatoare rutiere
45233291-5 Instalare de borne
45233292-2 Instalare de dispozitive de securitate
45233293-9 Instalare de mobilier stradal
45233294-6 Instalare de semnalizatoare rutiere
45233300-2 Lucr"ri de funda#ie pentru autostr"zi, $osele, drumuri $i trotuare
45233310-5 Lucr"ri de funda#ie pentru autostr"zi
45233320-8 Lucr"ri de funda#ie pentru $osele
45233330-1 Lucr"ri de funda#ie pentru drumuri
45233340-4 Lucr"ri de funda#ie pentru trotuare
45234000-6 Lucr"ri de construc#ii de c"i ferate $i de sisteme de transport pe cablu
45234100-7 Lucr"ri de construc#ii de c"i ferate
45234110-0 C"i ferate interurbane
45234111-7 C"i ferate urbane
45234112-4 Depou feroviar
45234113-1 Demolare de linii de cale ferat"
45234114-8 Rambleu de cale ferat"
45234115-5 Lucr"ri de semnalizare feroviar"
45234116-2 Lucr"ri de construc#ii de linii de cale ferat"
45234120-3 Lucr"ri feroviare urbane
45234121-0 Lucr"ri pentru tramvai
45234122-7 Lucr"ri pentru metrou
45234123-4 Cale ferat" par#ial subteran"
45234124-1 Transport feroviar subteran de pasageri
45234125-8 Sta#ie de metrou
Cod CPV Descriere
45234126-5 Lucr"ri de construc#ii de linii de tramvai
45234127-2 Depou de tramvaie
45234128-9 Refugii de tramvai
45234129-6 Lucr"ri de construc#ii de c"i ferate urbane
45234200-8 Sisteme de transport pe cablu
45234210-1 Sisteme de transport pe cablu cu cabine
45234220-4 Teleschi
45234230-7 Telescaun
45234240-0 Sistem feroviar funicular
45234250-3 Teleferic
45235000-3
Lucr"ri de construc#ii de aerodromuri, piste de decolare $i de aterizare $i
suprafe#e de manevrare
45235100-4 Lucr"ri de construc#ii de aeroporturi
45235110-7 Lucr"ri de construc#ii de aerodromuri
45235111-4 Pavare de aerodromuri
45235200-5 Lucr"ri de construc#ii de piste de decolare $i de aterizare
45235210-8 Reînnoirea îmbr"c"mintei pistei de decolare $i de aterizare
45235300-6 Lucr"ri de construc#ii de suprafe#e de manevrare a aeronavelor
45235310-9 Pist" de rulare
45235311-6 Pavarea pistei de rulare
45235320-2 Lucr"ri de construc#ii de zone de sta#ionare a aeronavelor
45236000-0 Lucr"ri de nivelare
45236100-1 Lucr"ri de nivelare pentru diverse activit"#i sportive
45236110-4 Lucr"ri de nivelare a terenurilor de sport
45236111-1 Lucr"ri de nivelare a terenurilor de golf
45236112-8 Lucr"ri de nivelare a terenurilor de tenis
45236113-5 Lucr"ri de nivelare a hipodromurilor
45236114-2 Lucr"ri de nivelare a pistelor de atletism
45236119-7 Lucr"ri de reparare a terenurilor de sport
45236200-2 Lucr"ri de nivelare a instala#iilor de recreere
45236210-5 Lucr"ri de nivelare a terenurilor de joac" pentru copii
45236220-8 Lucr"ri de nivelare a gr"dinilor zoologice
45236230-1 Lucr"ri de nivelare a gr"dinilor
45236250-7 Lucr"ri de nivelare a parcurilor
45236290-9 Lucr"ri de reparare a spa#iilor de recreere
45236300-3 Lucr"ri de nivelare a cimitirelor
45240000-1 Lucr"ri de construc#ii de lucr"ri hidraulice
45241000-8 Lucr"ri de construc#ii de porturi
45241100-9 Chei
45241200-0 Lucr"ri de construc#ii in situ de terminale marine
45241300-1 Debarcader
45241400-2 Doc
45241500-3 Chei
45241600-4 Instala#ie de echipament de iluminare portuar"
45242000-5 Lucr"ri de construc#ii de complexe de recreere nautic"
Cod CPV Descriere
45242100-6 Lucr"ri de construc#ii de complexe de sport nautic
45242110-9 Lucr"ri de construc#ii de rampe de lansare la ap"
45242200-7 Port de ambarca#iuni
45242210-0 Port de iahturi
45243000-2 Lucr"ri de ap"rare de coast"
45243100-3 Lucr"ri de protec#ie a falezelor
45243110-6 Lucr"ri de consolidare a falezelor
45243200-4 Diguri sparge-val
45243300-5 Diguri de larg
45243400-6 Lucr"ri de consolidare a plajelor
45243500-7 Lucr"ri de ap"rare maritim"
45243510-0 Diguri de ap"rare
45243600-8 Perete de chei
45244000-9 Lucr"ri de construc#ii maritime
45244100-0 Instala#ii maritime
45246000-3 Lucr"ri de regularizare a cursurilor de ap" $i a viiturilor
45246100-4 Construc#ie de pere#i de cursuri de ap"
45246200-5 Lucr"ri de protec#ie a malurilor
45246400-7 Lucr"ri de prevenire a inunda#iilor
45246410-0 Lucr"ri de între#inere a digurilor de protec#ie împotriva inunda#iilor
45246500-8 Promenad"
45246510-1 Pasarel" de lemn
45247000-0 Lucr"ri de construc#ii de baraje, canale, canale de iriga#ie $i apeducte
45247100-1 Lucr"ri de construc#ii de c"i navigabile
45247110-4 Construc#ie de canale
45247111-1 Canal de iriga#ie
45247112-8 Canal de drenaj
45247120-7 C"i navigabile, altele decât canale
45247130-0 Apeduct
45247200-2 Lucr"ri de construc#ii de baraje $i de structuri fixe similare
45247210-5 Baraj
45247211-2 Perete de baraj
45247212-9 Lucr"ri de consolidare a barajelor
45247220-8 Deversor
45247230-1 St"vilar
45247240-4 Baraj static
45247270-3 Lucr"ri de construc#ii de rezervoare
45248000-7 Lucr"ri de construc#ii de structuri hidromecanice
45248100-8 Ecluze de canal
45248200-9 Docuri uscate
45248300-0 Docuri plutitoare
45248400-1 Debarcadere
45248500-2 Baraje mobile
45250000-4
Lucr"ri de construc#ii de uzine, de exploat"ri miniere $i de uzine de
fabrica#ie $i de construc#ii pentru industria petrolului $i a gazului
Cod CPV Descriere
45251000-1 Lucr"ri de construc#ii de centrale electrice $i de centrale termice
45251100-2 Lucr"ri de construc#ii de centrale electrice
45251110-5 Central" nuclear"
45251111-2 Reactor nuclear
45251120-8 Hidrocentral"
45251130-1 Central" maree-motric"
45251140-4 Central" termic"
45251141-1 Central" electric" geotermal"
45251142-8 Central" electric" pe baz" de lemn
45251143-5 Uzin" generatoare de aer comprimat
45251150-7 Turn de r"cire
45251160-0 Instala#ii cu energie eolian"
45251200-3 Central" termic"
45251210-6 Central" combinat" termoelectric"
45251220-9 Central" de cogenerare
45251230-2 Central" generatoare de aburi
45251240-5 Central" generatoare de energie alimentat" cu biogaz
45251250-8 Central" termic" urban"
45252000-8
Lucr"ri de construc#ii de sta#ii de tratare a apelor reziduale, de sta#ii de
epurare $i de sta#ii de incinerare a de$eurilor menajere
45252100-9 Sta#ie de epurare
45252110-2 Central" mobil"
45252120-5 Instala#ie de tratare a apelor
45252121-2 Instala#ii de sedimentare
45252122-9 Bazine de fermentare pentru ape reziduale
45252123-6 Instala#ii de sortare
45252124-3 Lucr"ri de dragare $i de pompare
45252125-0 Lucr"ri de anrocament
45252126-7 Sta#ie de tratare a apei potabile
45252127-4 Sta#ie de tratare a apelor reziduale
45252130-8 Echipament pentru sta#ii de epurare a devers"rilor din canaliz"ri
45252140-1 Sta#ie de deshidratare a n"molului
45252150-4 Sta#ie de manipulare a c"rbunelui
45252200-0 Echipament pentru sta#ii de epurare
45252210-3 Sta#ie de epurare a apei
45252300-1 Sta#ie de incinerare a de$eurilor menajere
45253000-5 Lucr"ri de construc#ii de sta#ii de prelucrare chimic"
45253100-6 Sta#ie de demineralizare
45253200-7 Sta#ie de desulfurare
45253300-8 Sta#ie de distilare sau de corectare
45253310-1 Sta#ie de distilare a apei
45253320-4 Sta#ii de distilare a alcoolului
45253400-9 Lucr"ri de construc#ii de uzine petrochimice
45253500-0 Lucr"ri de construc#ii de fabrici de medicamente
45253600-1 Sta#ie de deionizare
Cod CPV Descriere
45253700-2 Sta#ie de digestie
45253800-3 Sta#ie de compostare
45254000-2 Lucr"ri de construc#ii pentru sectoarele extractiv $i manufacturier
45254100-3 Lucr"ri de construc#ii de exploat"ri miniere
45254110-6 Gur" de pu#
45254200-4 Lucr"ri de construc#ii de uzine de produc#ie
45255000-9 Lucr"ri de construc#ii pentru industria petrolului $i a gazului
45255100-0 Platforme de produc#ie
45255110-3 Pu#uri
45255120-6 Instala#ii pentru platforme
45255121-3 Instala#ii de suprafa#"
45255200-1 Rafin"rie de petrol
45255210-4 Terminal petrolier
45255300-2 Terminal de gaz
45255400-3 Lucr"ri de montaj
45255410-6 Lucr"ri de montaj în larg
45255420-9 Lucr"ri de montaj pe uscat
45255430-2 Demolare de platforme petroliere
45255500-4 Lucr"ri de foraj $i de explorare
45255600- Tuburi în spiral" pentru pu#uri
45255700-6 Sta#ie de gazeificare a c"rbunelui
45255800-7 Unitate produc"toare de gaz
45259000-7 Lucr"ri de reparare $i de între#inere a sta#iilor
45259100-8
Lucr"ri de reparare $i de între#inere a sta#iilor de epurare a apelor
reziduale
45259200-9 Lucr"ri de reparare $i de între#inere a sta#iilor de purificare
45259300-0 Lucr"ri de reparare $i de între#inere a centralelor termice
45259900-6 Lucr"ri de modernizare a sta#iilor
45260000-7 Lucr"ri de acoperire $i alte lucr"ri speciale de construc#ii
45261000-4 Lucr"ri de $arpant" $i de învelitori $i lucr"ri conexe
45261100-5 Lucr"ri de $arpant"
45261200-6 Lucr"ri de acoperire $i de vopsire a învelitorii acoperi$ului
45261210-9 Lucr"ri la învelitoarea acoperi$ului
45261211-6 Lucr"ri de acoperire cu #igl"
45261212-3 Lucr"ri de acoperire cu pl"ci de ardezie
45261213-0 Lucr"ri de acoperire cu pl"ci metalice
45261214-7 Lucr"ri de acoperire cu $indrile bituminoase
45261220-2 Lucr"ri de vopsire a acoperi$ului $i alte lucr"ri de acoperire
45261221-9 Lucr"ri de vopsire a acoperi$ului
45261222-6 Lucr"ri de acoperire cu ciment
45261300-7 Lucr"ri de hidroizolare $i de instalare de burlane
45261310-0 Lucr"ri de hidroizolare
45261320-3 Lucr"ri de instalare de burlane
45261400-8 Lucr"ri de c"ptu$ire
45261410-1 Lucr"ri de izolare a acoperi$ului
Cod CPV Descriere
45261420-4 Lucr"ri de impermeabilizare
45261900-3 Lucr"ri de reparare $i între#inere a acoperi$urilor
45261910-6 Reparare de acoperi$uri
45261920-9 Între#inere de acoperi$uri
45262000-1 Lucr"ri speciale de construc#ii, altele decât lucr"rile de acoperire
45262100-2 Lucr"ri de instalare de e$afodaje
45262110-5 Lucr"ri de demontare de e$afodaje
45262120-8 Lucr"ri de montare de e$afodaje
45262200-3 Lucr"ri de funda#ie $i de forare de pu#uri de ap"
45262210-6 Lucr"ri de funda#ie
45262211-3 Instalare de pilo#i
45262212-0 Lucr"ri de consolidare a gropilor de funda#ie
45262213-7 Sistem de execu#ie a pere#ilor mula#i
45262220-9 Forare de pu#uri de ap"
45262300-4 Lucr"ri de betonare
45262310-7 Lucr"ri de turnare a betonului armat
45262311-4 Lucr"ri de structur" de baz" din beton
45262320-0 !ape
45262321-7 Lucr"ri de $ap"
45262330-3 Lucr"ri de reparare a structurilor din beton
45262340-6 Lucr"ri de injectare cu ciment
45262350-9 Lucr"ri de structur" din beton nearmat
45262360-2 Lucr"ri de cimentare
45262370-5 Servicii de acoperire cu beton
45262400-5 Lucr"ri de asamblare a structurilor metalice
45262410-8 Lucr"ri de asamblare a structurilor metalice pentru construc#ii
45262420-1 Lucr"ri de asamblare a structurilor metalice pentru structuri
45262421-8 Lucr"ri de amarare în larg
45262422-5 Lucr"ri de foraj submarin
45262423-2 Lucr"ri de construc#ii de poduri
45262424-9 Lucr"ri de construc#ii de module marine
45262425-6 Lucr"ri de fabricare de izola#ii
45262426-3 Lucr"ri de fabricare de pilo#i
45262500-6 Lucr"ri de zid"rie $i de zidire
45262510-9 Zid"rie de piatr"
45262511-6 Fasonare de pietre
45262512-3 Zid"rie de piatr" de construc#ii
45262520-2 Lucr"ri de zidire
45262521-9 Zid"rie de fa#ad"
45262522-6 Lucr"ri de zid"rie
45262600-7 Diverse lucr"ri specializate de construc#ii
45262610-0 Co$uri industriale
45262620-3 Pere#i de sus#inere
45262630-6 Construc#ie de furnale
45262640-9 Lucr"ri de ameliorare a mediului
Cod CPV Descriere
45262650-2 Lucr"ri de acoperire metalic"
45262660-5 Lucr"ri de înl"turare a azbestului
45262700-8 Lucr"ri de modificare a cl"dirilor
45262800-9 Lucr"ri de extindere a cl"dirilor
45300000-0 Lucr"ri de instala#ii pentru cl"diri
45310000-3 Lucr"ri de instala#ii electrice
45311000-0 Lucr"ri de cablare $i conexiuni electrice
45311100-1 Lucr"ri de cablare electric"
45311200-2 Lucr"ri de conexiuni electrice
45312000-7 Lucr"ri de instalare de sisteme de alarm" $i de antene
45312100-8 Lucr"ri de instalare de sisteme de alarm" împotriva incendiilor
45312200-9 Lucr"ri de instalare de sisteme de alarm" antiefrac#ie
45312300-0 Lucr"ri de instalare de antene
45312310-3 Lucr"ri de protec#ie împotriva fulgerelor
45312311-0 Lucr"ri de instalare de paratr"snete
45312320-6 Lucr"ri de instalare de antene de televiziune
45312330-9 Lucr"ri de instalare de antene radio
45313000-4 Lucr"ri de instalare de ascensoare $i de sc"ri rulante
45313100-5 Lucr"ri de instalare de ascensoare
45313200-6 Lucr"ri de instalare de sc"ri rulante
45313210-9 Lucr"ri de instalare de trotuare rulante
45314000-1 Instalare de echipament de telecomunica#ii
45314100-2 Instalare de centrale telefonice
45314120-8 Instalare de comutatoare telefonice standard
45314200-3 Instalare de linii telefonice
45314300-4 Instalare de infrastructuri de cabluri
45314310-7 Instalare de cabluri
45314320-0 Instalare de cabluri de re#ele informatice
45315000-8
Lucr"ri de instalare de echipamente de înc"lzire $i de alte echipamente
electrice pentru cl"diri
45315100-9 Lucr"ri de electrotehnic"
45315200-0 Lucr"ri pentru turbine
45315300-1 Instala#ii de distribu#ie de energie electric"
45315400-2 Instala#ii de înalt" tensiune
45315500-3 Instala#ii de tensiune medie
45315600-4 Instala#ii de joas" tensiune
45315700-5 Lucr"ri de instalare de sta#ie de comutare
45316000-5 Lucr"ri de instalare de sisteme de iluminare $i de semnalizare
45316100-6 Instalare de echipament de iluminare exterioar"
45316110-9 Instalare de echipament de iluminare stradal"
45316200-7 Instalare de echipament de semnalizare
45316210-0 Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier
45316211-7 Instalare de indicatoare de circula#ie rutier"
45316212-4 Instalare de semafoare
45316213-1 Instalare de balizaje
Cod CPV Descriere
45316220-3 Instalare de echipament de semnalizare aeroportuar"
45316230-6 Instalare de echipament de semnalizare portuar"
45317000-2 Alte lucr"ri de instalare electric"
45317100-3 Lucr"ri de instalare electric" de echipament de pompare
45317200-4 Lucr"ri de instalare electric" de transformatoare
45317300-5 Lucr"ri de instalare electric" de aparate de distribu#ie
45317400-6 Lucr"ri de instalare electric" de echipament de filtrare
45320000-6 Lucr"ri de izolare
45321000-3 Lucr"ri de izolare termic"
45323000-7 Lucr"ri de izolare acustic"
45324000-4 Lucr"ri de acoperire cu ipsos
45330000-9 Lucr"ri de instala#ii de ap" $i de canalizare $i lucr"ri de instala#ii sanitare
45331000-6
Lucr"ri de instalare de echipamente de înc"lzire, de ventilare $i de aer
condi#ionat
45331100-7 Lucr"ri de instalare de echipamente de înc"lzire central"
45331110-0 Lucr"ri de instalare de boilere
45331200-8 Lucr"ri de instalare de echipament de ventila#ie $i de aer condi#ionat
45331210-1 Lucr"ri de instalare de echipament de ventila#ie
45331211-8 Lucr"ri de instalare de echipament de ventila#ie exterioar"
45331220-4 Lucr"ri de instalare de echipament de aer condi#ionat
45331221-1 Lucr"ri de instalare de echipament de climatizare par#ial"
45331230-7 Lucr"ri de instalare de echipament de r"cire
45331231-4 Lucr"ri de instalare de echipament frigorific
45332000-3 Lucr"ri de instala#ii de ap" $i canalizare $i de conducte de evacuare
45332200-5 Lucr"ri de instalare de echipamente pentru distribu#ia apei
45332300-6 Lucr"ri de instalare de conducte de evacuare
45332400-7 Lucr"ri de instalare de echipamente sanitare
45333000-0 Lucr"ri de instalare de gaz
45333100-1 Lucr"ri de instalare de regulatoare de gaz
45333200-2 Lucr"ri de instalare de contoare de gaz
45340000-2 Lucr"ri de instalare de garduri, de balustrade $i de dispozitive de siguran#"
45341000-9 Montare de balustrade
45342000-6 Montare de garduri
45343000-3 Lucr"ri de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
45343100-4 Lucr"ri de ignifugare
45343200-5 Lucr"ri de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor
45343210-8 Lucr"ri de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor cu CO
2

45343220-1 Lucr"ri de instalare de extinctoare
45343230-4 Lucr"ri de instalare de sisteme de aspersiune
45350000-5 Instala#ii mecanice
45351000-2 Lucr"ri de instalare de inginerie mecanic"
45400000-1 Lucr"ri de finisare a construc#iilor
45410000-4 Lucr"ri de tencuire
45420000-7 Lucr"ri de tâmpl"rie $i de dulgherie
45421000-4 Lucr"ri de tâmpl"rie
Cod CPV Descriere
45421100-5 Instalare de u$i, de ferestre $i de elemente conexe
45421110-8 Instalare de tocuri de u$i $i de rame de ferestre metalice
45421111-5 Instalare de tocuri de u$i metalice
45421112-2 Instalare de rame de ferestre metalice
45421113-9 Instalare de praguri metalice
45421114-6 Instalare de u$i metalice
45421115-3 Instalare de ferestre metalice
45421120-1 Instalare de tocuri de u$i $i de rame de ferestre din plastic
45421121-8 Instalare de tocuri de u$i din plastic
45421122-5 Instalare de rame de ferestre din plastic
45421123-2 Instalare de praguri din plastic
45421124-9 Instalare de u$i din plastic
45421125-6 Instalare de ferestre din plastic
45421130-4 Instalare de tocuri de u$i $i de rame de ferestre din lemn
45421131-1 Instalare de tocuri de u$i din lemn
45421132-8 Instalare de rame de ferestre din lemn
45421133-5 Instalare de praguri din lemn
45421134-2 Instalare de u$i din lemn
45421135-9 Instalare de ferestre din lemn
45421140-7 Instalare de tâmpl"rie metalic", cu excep#ia u$ilor $i a ferestrelor
45421141-4 Lucr"ri de compartimentare
45421142-1 Instalare de obloane
45421143-8 Lucr"ri de instalare de storuri
45421144-5 Lucr"ri de instalare de copertine
45421145-2 Lucr"ri de instalare de rolete
45421146-9 Lucr"ri de instalare de plafoane suspendate
45421147-6 Instalare de grilaje
45421148-3 Instalare de por#i
45421150-0 Lucr"ri de instalare de tâmpl"rie nemetalic"
45421151-7 Instalare de buc"t"rii echipate
45421152-4 Instalare de pere#i desp"r#itori
45421153-1 Instalare de mobilier încorporat
45421160-3 Feronerie
45422000-1 Lucr"ri de dulgherie
45422100-2 Lucr"ri în lemn
45430000-0 Lucr"ri de îmbr"care a podelelor $i a pere#ilor
45431000-7 Lucr"ri de îmbr"care cu dale
45431100-8 Lucr"ri de îmbr"care cu dale a podelelor
45431200-9 Lucr"ri de îmbr"care cu dale a pere#ilor
45432000-4
Lucr"ri de montare de acoperitoare de podea $i de pere#i $i lucr"ri de
tapetare
45432100-5 Lucr"ri de montare de acoperitoare de podea
45432110-8 Lucr"ri de îmbr"care a podelelor
45432111-5 Lucr"ri de montare de acoperitoare de podea flexibile
45432112-2 Pavare
Cod CPV Descriere
45432113-9 Parchetare
45432114-6 Lucr"ri de îmbr"care a podelelor cu lemn
45432120-1 Lucr"ri de instalare de podele false
45432121-8 Podele pentru s"li de informatic"
45432130-4 Lucr"ri de îmbr"care a podelelor
45432200-6 Lucr"ri de îmbr"care $i de tapetare a pere#ilor
45432210-9 Lucr"ri de îmbr"care a pere#ilor
45432220-2 Lucr"ri de tapetare a pere#ilor
45440000-3 Lucr"ri de vopsitorie $i de montare de geamuri
45441000-0 Lucr"ri de montare de geamuri
45442000-7 Lucr"ri de aplicare de acoperitoare de protec#ie
45442100-8 Lucr"ri de vopsire
45442110-1 Lucr"ri de vopsire a construc#iilor
45442120-4
Lucr"ri de vopsire $i de îmbr"care cu acoperitoare de protec#ie a
structurilor
45442121-1 Lucr"ri de vopsire a structurilor
45442180-2 Lucr"ri de revopsire
45442190-5 Lucr"ri de decapare
45442200-9 Lucr"ri de aplicare de acoperitoare anticorozive
45442210-2 Lucr"ri de galvanizare
45442300-0 Servicii de protec#ie a suprafe#elor
45450000-6 Alte lucr"ri de finisare a construc#iilor
45451000-3 Lucr"ri decorative
45451100-4 Lucr"ri ornamentale
45451200-5 Lucr"ri de montare de lambriuri
45451300-6 Gr"dini interioare
45452000-0 Lucr"ri de cur"#are exterioar" a cl"dirilor
45452100-1 Lucr"ri de cur"#are exterioar" a cl"dirilor prin sablare
45453000-7 Lucr"ri de repara#ii generale $i de renovare
45453100-8 Lucr"ri de renovare
45454000-4 Lucr"ri de restructurare
45454100-5 Lucr"ri de restaurare
45500000-2
Închiriere de utilaje $i de echipament de construc#ii $i de lucr"ri publice cu
operator
45510000-5 Închiriere de macarale cu operator
45520000-8 Închiriere de echipament de terasament cu operator
50000000-5 Servicii de reparare, de între#inere $i de instalare
50100000-6
Servicii de reparare $i de între#inere a vehiculelor $i a echipamentelor
aferente $i servicii conexe
50110000-9
Servicii de reparare $i de între#inere a autovehiculelor $i a echipamentelor
conexe
50111000-6 Servicii de gestionare, de reparare $i de între#inere a parcurilor de vehicule
50111100-7 Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
50111110-0 Servicii de asisten#" pentru parcurile de vehicule
50112000-3 Servicii de reparare $i de între#inere a automobilelor
50112100-4 Servicii de reparare a automobilelor
Cod CPV Descriere
50112110-7 Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
50112111-4 Servicii de reparare a caroseriilor
50112120-0 Servicii de înlocuire a parbrizelor
50112200-5 Servicii de între#inere a automobilelor
50112300-6 Servicii de sp"lare a automobilelor $i servicii similare
50113000-0 Servicii de reparare $i de între#inere a autobuzelor
50113100-1 Servicii de reparare a autobuzelor
50113200-2 Servicii de între#inere a autobuzelor
50114000-7 Servicii de reparare $i de între#inere a camioanelor
50114100-8 Servicii de reparare a camioanelor
50114200-9 Servicii de între#inere a camioanelor
50115000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a motocicletelor
50115100-5 Servicii de reparare a motocicletelor
50115200-6 Servicii de între#inere a motocicletelor
50116000-1 Servicii de reparare $i de între#inere a pieselor speciale pentru vehicule
50116100-2 Servicii de reparare a sistemelor electrice
50116200-3
Servicii de reparare $i de între#inere a frânelor pentru vehicule $i a
pieselor pentru frâne
50116300-4 Servicii de reparare $i de între#inere a cutiilor de viteze pentru vehicule
50116400-5 Servicii de reparare $i de între#inere a transmisiilor pentru vehicule
50116500-6 Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare $i echilibrare
50116510-9 Servicii de re$apare de pneuri
50116600-7 Servicii de reparare $i de între#inere a demaroarelor
50117000-8 Servicii de conversie $i de recondi#ionare a vehiculelor
50117100-9 Servicii de conversie a autovehiculelor
50117200-0 Servicii de conversie a ambulan#elor
50117300-1 Servicii de condi#ionare a vehiculelor
50118000-5 Servicii de asisten#" rutier"
50118100-6 Servicii de depanare a vehiculelor
50118110-9 Servicii de remorcare a vehiculelor
50118200-7 Servicii de depanare a vehiculelor comerciale
50118300-8 Servicii de depanare a autobuzelor
50118400-9 Servicii de depanare a autovehiculelor
50118500-0 Servicii de depanare a motocicletelor
50190000-3 Servicii de demolare a vehiculelor
50200000-7
Servicii de reparare $i de între#inere $i servicii conexe pentru mijloacele
de transport aerian, feroviar, rutier $i maritim
50210000-0
Servicii de reparare $i de între#inere $i servicii conexe pentru aeronave $i
pentru alte echipamente
50211000-7 Servicii de reparare $i de între#inere a aeronavelor
50211100-8 Servicii de între#inere a aeronavelor
50211200-9 Servicii de reparare a aeronavelor
50211210-2 Servicii de reparare $i de între#inere a motoarelor de aeronave
50211211-9 Servicii de între#inere a motoarelor de aeronave
50211212-6 Servicii de reparare a motoarelor de aeronave
Cod CPV Descriere
50211300-0 Servicii de recondi#ionare a aeronavelor
50211310-3 Servicii de recondi#ionare a motoarelor de aeronave
50212000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a elicopterelor
50220000-3
Servicii de reparare $i de între#inere $i servicii conexe pentru transportul
feroviar $i pentru alte echipamente
50221000-0 Servicii de reparare $i de între#inere a locomotivelor
50221100-1
Servicii de reparare $i de între#inere a cutiilor de transmisie ale
locomotivelor
50221200-2 Servicii de reparare $i de între#inere a transmisiilor de locomotive
50221300-3 Servicii de reparare $i de între#inere a osiilor montate cu ro#i la locomotive
50221400-4
Servicii de reparare $i de între#inere a frânelor de locomotive $i a pieselor
pentru frâne
50222000-7 Servicii de reparare $i de între#inere a materialului rulant
50222100-8 Servicii de reparare $i de între#inere a amortizoarelor
50223000-4 Servicii de recondi#ionare a locomotivelor
50224000-1 Servicii de recondi#ionare a materialului rulant
50224100-2 Servicii de recondi#ionare a scaunelor pentru materialul rulant
50224200-3 Servicii de recondi#ionare a vagoanelor de c"l"tori
50225000-8 Servicii de între#inere a liniilor de c"i ferate
50229000-6 Demolare de material rulant
50230000-6
Servicii de reparare $i de între#inere $i servicii conexe pentru transportul
rutier $i pentru alte echipamente
50232000-0 Servicii de între#inere a instala#iilor de iluminare public" $i a semafoarelor
50232100-1 Servicii de între#inere a iluminatului public
50232110-4 Exploatarea instala#iilor de iluminare public"
50232200-2 Servicii de între#inere a semafoarelor
50240000-9
Servicii de reparare $i de între#inere $i servicii conexe pentru transportul
maritim $i pentru alte echipamente
50241000-6 Servicii de reparare $i de între#inere a navelor
50241100-7 Servicii de reparare a navelor
50241200-8 Servicii de reparare a feriboturilor
50242000-3 Servicii de conversie a navelor
50243000-0 Servicii de demolare de nave
50244000-7 Servicii de recondi#ionare a navelor sau a ambarca#iunilor
50245000-4 Servicii de modernizare a navelor
50246000-1 Servicii de între#inere a echipamentului portuar
50246100-2 Servicii de doc uscat
50246200-3 Servicii de între#inere a geamandurilor
50246300-4 Servicii de reparare $i de între#inere a structurilor plutitoare
50246400-5 Servicii de reparare $i de între#inere a platformelor plutitoare
50300000-8
Servicii de reparare $i de între#inere $i servicii conexe pentru computere
personale, pentru echipament de birotic", pentru echipament de
telecomunica#ii $i pentru echipament audiovizual
50310000-1 Repararea $i între#inerea ma$inilor de birou
50311000-8 Repararea $i între#inerea ma$inilor contabile de birou
50311400-2 Repararea $i între#inerea calculatoarelor $i a ma$inilor contabile
Cod CPV Descriere
50312000-5 Repararea $i între#inerea echipamentului informatic
50312100-6 Repararea $i între#inerea unit"#ilor centrale de procesare
50312110-9 Între#inerea unit"#ilor centrale de procesare
50312120-2 Repararea unit"#ilor centrale de procesare
50312200-7 Repararea $i între#inerea minicomputerelor
50312210-0 Între#inerea minicomputerelor
50312220-3 Repararea minicomputerelor
50312300-8 Repararea $i între#inerea echipamentului de re#ea de date
50312310-1 Între#inerea echipamentului de re#ea de date
50312320-4 Repararea echipamentului de re#ea de date
50312400-9 Repararea $i între#inerea microcomputerelor
50312410-2 Între#inerea microcomputerelor
50312420-5 Repararea microcomputerelor
50312500-0 Repararea $i între#inerea resurselor logice de tehnologie a informa#iei
50312510-3 Între#inerea resurselor logice de tehnologie a informa#iei
50312520-6 Repararea resurselor logice de tehnologie a informa#iei
50312600-1 Repararea $i între#inerea resurselor fizice de tehnologie a informa#iei
50312610-4 Între#inerea resurselor fizice de tehnologie a informa#iei
50312620-7 Repararea resurselor fizice de tehnologie a informa#iei
50313000-2 Repararea $i între#inerea echipamentului de reprografie
50313100-3 Servicii de reparare a fotocopiatoarelor
50313200-4 Servicii de între#inere a fotocopiatoarelor
50314000-9 Servicii de reparare $i de între#inere a faxurilor
50315000-6 Servicii de reparare $i de între#inere a robo#ilor telefonici
50316000-3 Între#inerea $i repararea distribuitoarelor automate de bilete
50317000-0 Servicii de reparare $i de între#inere a ma$inilor de validare a biletelor
50320000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a computerelor personale
50321000-1 Servicii de reparare a computerelor personale
50322000-8 Servicii de între#inere a computerelor personale
50323000-5 Servicii de reparare $i de între#inere a perifericelor informatice
50323100-6 Servicii de între#inere a perifericelor informatice
50323200-7 Servicii de reparare a perifericelor informatice
50324000-2 Servicii de asisten#" pentru computere personale
50324100-3 Servicii de între#inere a sistemelor
50324200-4 Servicii de între#inere preventiv"
50330000-7 Servicii de între#inere a echipamentului de telecomunica#ii
50331000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a liniilor de telecomunica#ii
50332000-1 Servicii de între#inere a infrastructurilor de telecomunica#ii
50333000-8 Servicii de între#inere a echipamentului de telecomunica#ii
50333100-9 Servicii de reparare $i de între#inere a emi#"toarelor radio
50333200-0 Servicii de reparare $i de între#inere a aparatelor de radiotelefonie
50334000-5
Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de telefonie sau de
telegrafie prin fir
50334100-6 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de telefonie prin fir
50334110-9 Servicii de între#inere a re#elei telefonice
Cod CPV Descriere
50334120-2 Servicii de modernizare a standardelor telefonice
50334130-5 Servicii de reparare $i de între#inere a standardelor telefonice
50334140-8 Servicii de reparare $i de între#inere a aparatelor telefonice
50334200-7 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de telegrafie prin fir
50334300-8 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de telex prin fir
50334400-9 Servicii de între#inere a sistemelor de comunica#ii
50340000-0 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului audiovizual $i optic
50341000-7 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de televiziune
50341100-8 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de videotext
50341200-9 Servicii de reparare $i de între#inere a emi#"toarelor de televiziune
50342000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului audio
50343000-1 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului video
50344000-8 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului optic
50344100-9 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului fotografic
50344200-0 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului cinematografic
50400000-9
Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului medical $i de
precizie
50410000-2
Servicii de reparare $i de între#inere a aparatelor de m"surare, de testare $i
de control
50411000-9 Servicii de reparare $i de între#inere a aparatelor de m"surare
50411100-0 Servicii de reparare $i de între#inere a contoarelor de ap"
50411200-1 Servicii de reparare $i de între#inere a contoarelor de gaz
50411300-2 Servicii de reparare $i de între#inere a contoarelor de energie electric"
50411400-3 Servicii de reparare $i de între#inere a tahometrelor
50411500-4
Servicii de reparare $i de între#inere a instrumentelor industriale de
m"surare a timpului
50412000-6 Servicii de reparare $i de între#inere a aparatelor de testare
50413000-3 Servicii de reparare $i de între#inere a aparatelor de control
50413100-4
Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de detectare a
gazului
50413200-5
Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de stingere a
incendiilor
50420000-5
Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului medical $i
chirurgical
50421000-2 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului medical
50421100-3 Servicii de reparare $i de între#inere a scaunelor cu rotile
50421200-4 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului radiologic
50422000-9 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului chirurgical
50430000-8 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de precizie
50431000-5 Servicii de reparare $i de între#inere a ceasurilor
50432000-2 Servicii de reparare $i de între#inere a ceasornicelor
50433000-9 Servicii de calibrare
50500000-0
Servicii de reparare $i de între#inere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a
containerelor de metal $i a ma$inilor
50510000-3
Servicii de reparare $i de între#inere a pompelor, a vanelor, a robinetelor $i
a containerelor de metal
50511000-0 Servicii de reparare $i de între#inere a pompelor
Cod CPV Descriere
50511100-1 Servicii de reparare $i de între#inere a pompelor de lichid
50511200-2 Servicii de reparare $i de între#inere a pompelor de gaz
50512000-7 Servicii de reparare $i de între#inere a vanelor
50513000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a robinetelor
50514000-1 Servicii de reparare $i de între#inere a containerelor de metal
50514100-2 Servicii de reparare $i de între#inere a cisternelor
50514200-3 Servicii de reparare $i de între#inere a rezervoarelor
50514300-4 Servicii de reparare a man$oanelor
50530000-9 Servicii de reparare $i de între#inere a ma$inilor
50531000-6 Servicii de reparare $i de între#inere a ma$inilor neelectrice
50531100-7 Servicii de reparare $i de între#inere a boilerelor
50531200-8 Servicii de între#inere a aparatelor cu gaz
50531300-9 Servicii de reparare $i de între#inere a compresoarelor
50531400-0 Servicii de reparare $i de între#inere a macaralelor
50531500-1 Servicii de reparare $i de între#inere a macaralelor derrick
50531510-4 Servicii de demontare a macaralelor derrick
50532000-3
Servicii de reparare $i de între#inere a ma$inilor $i aparatelor electrice $i a
echipamentului conex
50532100-4 Servicii de reparare $i de între#inere a motoarelor electrice
50532200-5 Servicii de reparare $i de între#inere a transformatoarelor
50532300-6 Servicii de reparare $i de între#inere a generatoarelor
50532400-7
Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de distribu#ie
electric"
50700000-2 Servicii de reparare $i de între#inere a instala#iilor de construc#ii
50710000-5
Servicii de reparare $i de între#inere a instala#iilor electrice $i mecanice de
construc#ii
50711000-2 Servicii de reparare $i de între#inere a instala#iilor electrice de construc#ii
50712000-9 Servicii de reparare $i de între#inere a instala#iilor mecanice de construc#ii
50720000-8 Servicii de reparare $i de între#inere a înc"lzirii centrale
50721000-5 Exploatarea instala#iilor de înc"lzire
50730000-1 Servicii de reparare $i de între#inere a grupurilor de refrigerare
50740000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a sc"rilor rulante
50750000-7 Servicii de între#inere a ascensoarelor
50800000-3 Diverse servicii de între#inere $i de reparare
50810000-6 Servicii de reparare a bijuteriilor
50820000-9 Servicii de reparare a articolelor din piele
50821000-6 Servicii de reparare de cizme
50822000-3 Servicii de reparare de înc"l#"minte
50830000-2 Servicii de reparare de îmbr"c"minte $i de articole textile
50840000-5
Servicii de reparare $i de între#inere a armelor de foc $i a sistemelor de
armament
50841000-2 Servicii de reparare $i de între#inere a armelor de foc
50842000-9 Servicii de reparare $i de între#inere a sistemelor de armament
50850000-8 Servicii de reparare $i de între#inere a mobilierului
50860000-1 Servicii de reparare $i de între#inere a instrumentelor muzicale
50870000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului pentru terenurile de
Cod CPV Descriere
joac"
50880000-7
Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului hotelier $i pentru
restaurante
50881000-4 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului hotelier
50882000-1 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului pentru restaurante
50883000-8 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de catering
50884000-5 Servicii de reparare $i de între#inere a echipamentului de camping
50900000-4 Servicii de instalare
50910000-7 Servicii de instalare a echipamentului electric $i mecanic
50911000-4 Servicii de instalare a echipamentului electric
50911100-5
Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare $i de
transformatoare
50911110-8 Servicii de instalare de motoare electrice
50911120-1 Servicii de instalare de generatoare
50911130-4 Servicii de instalare de transformatoare
50911200-6
Servicii de instalare de echipament de distribu#ie $i de comand" a energiei
electrice
50911210-9 Servicii de instalare de echipament de distribu#ie a energiei electrice
50911220-2 Servicii de instalare de echipament de comand" a energiei electrice
50912000-1 Servicii de instalare de echipament mecanic
50913000-8
Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de turbine, de compresoare $i
de arz"toare
50913100-9 Servicii de instalare de generatoare cu aburi
50913300-1 Servicii de instalare de turbine
50913310-4 Servicii de instalare de turbine cu gaz
50913400-2 Servicii de instalare de compresoare
50913500-3 Servicii de instalare de cuptoare
50913510-6 Servicii de instalare de arz"toare
50913511-3 Servicii de instalare de incineratoare de de$euri
50914000-5 Servicii de instalare de motoare
50914100-6 Servicii de instalare de motoare cu benzin"
50914200-7 Servicii de instalare de motoare diesel
50914300-8 Servicii de instalare de motoare feroviare
50914400-9 Servicii de instalare de motoare de vehicule
50914500-0 Servicii de instalare de motoare de nave
50914600-1 Servicii de instalare de motoare de aeronave
50920000-0
Servicii de instalare de echipament de m"surat, de control, de testare $i de
navigare
50921000-7 Servicii de instalare de echipament de m"surat
50921100-8 Servicii de instalare de echipament de m"surare a timpului
50922000-4 Servicii de instalare de echipament de control
50923000-1 Servicii de instalare de echipament de testare
50924000-8 Servicii de instalare de echipament de naviga#ie
50930000-3 Servicii de instalare de echipament de comunica#ii
50931000-0 Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio $i video
50931100-1 Servicii de instalare de echipament radio
Cod CPV Descriere
50931200-2 Servicii de instalare de echipament de televiziune
50931300-3 Servicii de instalare de echipament audio
50931400-4 Servicii de instalare de echipament video
50932000-7 Servicii de instalare de emi#"toare radio $i de televiziune
50932100-8 Servicii de instalare de emi#"toare radio
50932200-9 Servicii de instalare de emi#"toare de televiziune
50933000-4 Servicii de instalare de aparate de radiotelefonie
50934000-1 Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir
50935000-8 Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir
50940000-6 Servicii de instalare de echipament medical $i chirurgical
50941000-3 Servicii de instalare de echipament medical
50942000-0 Servicii de instalare de echipament chirurgical
50943000-7 Servicii de instalare de echipament de laborator
50950000-9 Servicii de instalare de echipamente $i utilaje
50951000-6 Servicii de instalare de utilaje $i de echipament de uz general
50951100-7
Servicii de instalare de echipament de ridicare $i de manipulare, cu
excep#ia ascensoarelor $i a sc"rilor rulante
50951110-0 Servicii de instalare de echipament de ridicare
50951111-7 Servicii de instalare de macarale
50951120-3 Servicii de instalare de echipament de manipulare
50951130-6 Servicii de instalare de nacele de cur"#are a fa#adelor
50951140-9 Servicii de instalare de sisteme speciale de transport
50951400-0 Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general
50951410-3
Servicii de instalare de utilaje $i aparate de filtrare sau de purificare a
lichidelor
50951411-0 Servicii de instalare de utilaje $i aparate de filtrare sau de purificare a apei
50952000-3 Servicii de instalare de utilaje agricole $i forestiere
50952100-4 Servicii de instalare de utilaje agricole
50952200-5 Servicii de instalare de utilaje forestiere
50953000-0 Servicii de instalare de ma$ini-unelte
50954000-7 Servicii de instalare de utilaje $i de echipament cu utilizare special"
50954100-8
Servicii de instalare de utilaje pentru industria minier", extractiv", de
construc#ii $i metalurgic"
50954110-1 Servicii de instalare de utilaje pentru industria minier"
50954120-4 Servicii de instalare de utilaje pentru industria extractiv"
50954130-7 Servicii de instalare de utilaje de construc#ii
50954140-0 Servicii de instalare de utilaje pentru industria metalurgic"
50954200-9
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor, a b"uturilor $i a
tutunului
50954210-2 Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor
50954220-5 Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a b"uturilor
50954230-8 Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a tutunului
50954300-0
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile, a
îmbr"c"mintei $i a pielii
50954310-3 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile
50954320-6 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea îmbr"c"mintei
Cod CPV Descriere
50954330-9 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea pielii
50954340-2
Servicii de instalare de ma$ini de sp"lat, de ma$ini de cur"#are uscat" $i de
ma$ini de uscat pentru rufe
50954400-1 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei $i a cartonului
50954410-4 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei
50954420-7 Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea cartonului
50955000-4 Servicii de instalare de sisteme de armament
50960000-2 Servicii de instalare de computere $i de echipament de birotic"
50961000-9
Servicii de instalare de computere $i de echipament de procesare a
informa#iilor
50961100-0 Servicii de instalare de computere
50961110-3 Servicii de instalare de hardware
50961200-1 Servicii de instalare de echipament de procesare a informa#iilor
50962000-6 Servicii de instalare de echipament de birotic"
50980000-8 Servicii de instalare de containere de metal
50981000-5 Servicii de instalare de cisterne
50982000-2 Servicii de instalare de rezervoare
52000000-9 Servicii de vânzare cu am"nuntul
52100000-0 Servicii de vânzare cu am"nuntul de produse alimentare
52200000-1 Servicii de vânzare cu am"nuntul de b"uturi
52300000-2 Servicii de vânzare cu am"nuntul de mobil"
52400000-3 Servicii de vânzare cu am"nuntul de îmbr"c"minte
52500000-4 Servicii de vânzare cu am"nuntul de materiale de construc#ii
52600000-5 Servicii de vânzare cu am"nuntul de imprimate
52700000-6 Servicii de vânzare cu am"nuntul de articole de birotic"
52800000-7 Servicii de vânzare cu am"nuntul de produse horticole
52900000-8 Servicii de vânzare cu am"nuntul de produse medicale
55000000-0 Servicii hoteliere $i de restaurant
55100000-1 Servicii hoteliere
55200000-2 Campinguri $i alte tipuri de cazare decât cea hotelier"
55210000-5 Servicii de cazare în c"mine pentru tineri
55220000-8 Servicii de cazare în camping
55221000-5 Servicii de cazare în spa#ii pentru rulote
55240000-4 Servicii de centre de vacan#" $i de case de vacan#"
55241000-1 Servicii de centre de vacan#"
55242000-8 Servicii de case de vacan#"
55243000-5 Servicii de tabere de copii
55250000-7 Servicii de închiriere de locuin#e mobilate pe termen scurt
55260000-0 Servicii de vagoane de dormit
55270000-3 Servicii prestate de pensiuni care ofer" cazare cu mic dejun inclus
55300000-3 Servicii de restaurant $i de servire a mânc"rii
55310000-6 Servicii de restaurant cu osp"tari
55311000-3 Servicii de restaurant cu osp"tari cu clientel" restrâns"
55312000-0 Servicii de restaurant cu osp"tari f"r" restric#ii de acces
55320000-9 Servicii de distribuire a mânc"rii
Cod CPV Descriere
55321000-6 Servicii de preparare a mânc"rii
55322000-3 Servicii de g"tire a mânc"rii
55330000-2 Servicii de cafenea
55400000-4 Servicii de servire a b"uturilor
55410000-7 Servicii de gestionare a barurilor
55500000-5 Servicii de cantin" $i servicii de catering
55510000-8 Servicii de cantin"
55511000-5 Servicii de cantin" $i alte servicii de cafenea cu clientel" restrâns"
55512000-2 Servicii de gestionare a cantinelor
55520000-1 Servicii de catering
55521000-8 Servicii de catering la domiciliu
55521100-9 Servicii de livrare a mânc"rii la domiciliu
55521200-0 Servicii de livrare a mânc"rii
55522000-5 Servicii de catering pentru societ"#i de transport
55523000-2 Servicii de catering pentru alte societ"#i sau institu#ii
55523100-3 Servicii de restaurant pentru $coli
55524000-9 Servicii de catering pentru $coli
60000000-8 Servicii de transport terestru $i prin conducte
60100000-9 Servicii de transport terestru
60110000-2
1
Servicii de transport terestru de pasageri
1

60111000-9 Transport feroviar de pasageri
60112000-6
1
Servicii de transport public
1

60112100-7
1
Servicii de transport public cu tramvaiul
1

60112200-8
1
Servicii de transport public cu autobuzul
1

60112300-9
1
Servicii de transport public cu autocarul
1

60113000-3
1
Servicii de transport pentru clientel" restrâns"
1

60113100-4
1
Servicii de transport de $colari
1

60113200-5
1
Servicii de transport de de#inu#i
1

60113300-6
1
Servicii de transport de pacien#i
1

60113310-9
1
Servicii de transport de pacien#i, altele decât cele de urgen#"
1

60113400-7
1
Transport de persoane cu handicap
1

60113500-8
1
Transport de persoane în vârst"
1

60114000-0
1
Servicii de transport de pasageri pe baz" de grafic
1

60115000-7
1
Servicii de transport de pasageri cu autoturismul
1

60115100-8
1
Servicii de taxi
1

60116000-4
1
Servicii de transport terestru specializat de pasageri
1

60116100-5
1
Transport de pasageri ocazional
1

60116200-6
1
Servicii de transport cu autobuzul pentru excursii
1

60116300-7
1
Transport de pasageri cu vehicule trase de animale
1

60117000-1
1
Închiriere de vehicule de transport de persoane cu $ofer
1

60117100-2
1
Închiriere de autoturisme particulare cu $ofer
1

60117200-3 Închiriere de autobuze $i de autocare cu $ofer
1

60120000-5 Servicii de transport terestru de m"rfuri
1

60121000-2 Transport feroviar de m"rfuri
60121100-3 Transport feroviar de produse congelate sau refrigerate
Cod CPV Descriere
60121200-4 Transport feroviar de produse petroliere
60121300-5 Transport feroviar de lichide sau de gaz în vrac
60121400-6 Transport feroviar de m"rfuri în containere
60121500-7 Transport feroviar po$tal
60121600-8 Transport feroviar de produse uscate în vrac
60122000-9
1
Servicii de transport rutier de m"rfuri
1

60122100-0
1
Servicii de transport rutier de m"rfuri cu vehicule specializate
1

60122110-3
1
Servicii de transport cu vehicule frigorifice
1

60122120-6
1
Servicii de transport cu autocisterne
1

60122130-9
1
Servicii de transport cu vehicule adaptate la m"rfuri în vrac
1

60122140-2
1
Servicii de transport cu vehicule portcontainer
1

60122150-5
1
Servicii de transport cu vehicule de transportat mobila
1

60122160-8
1
Servicii de transport de siguran#"
1

60122161-5
1
Servicii de automobile blindate
1

60122170-1
1
Servicii de transport medical
1

60122200-1
1
Transport po$tal rutier
1

60122210-4
1
Servicii de livrare po$tal"
1

60122220-7
1
Servicii de livrare a coletelor
1

60122230-0
1
Servicii de transport de colete
1

60123000-6
1
Servicii specializate de transport
1

60123100-7
1
Transport de c"rbune
1

60123200-8
1
Transport de petrol
1

60123300-9
1
Transport de combustibili
1

60123400-0
1
Transport de gaze
1

60123500-1
1
Transport de lichide
1

60123600-2
1
Servicii de transport de arme $i muni#ii
1

60123700-3
1
Servicii de transport cu remorci de înc"rcare
1

60129000-8
1
Închiriere de vehicule de transport de persoane cu $ofer
1

60129100-9
1
Închiriere de camioane cu $ofer
1

60129200-0
1
Închiriere de vehicule industriale cu $ofer
1

60129300-1
1
Închiriere de camionete cu $ofer
1

60200000-0 Servicii de transport prin conducte
60210000-3 Transport de produse petroliere prin conducte
60220000-6 Transport de gaze naturale prin conducte
61000000-5 Servicii de transport naval
61100000-6 Servicii de transport naval de pasageri
61110000-9 Servicii de transport cu feribotul
61200000-7 Transport naval de m"rfuri
61210000-0 Transport naval de produse refrigerate
61220000-3 Transport naval de petrol
61230000-6 Transport naval de produse în vrac
61240000-9 Transport naval de m"rfuri în containere
61250000-2 Transport naval po$tal
61300000-8 Servicii de nave de pozat cabluri
61400000-9 Transport maritim
Cod CPV Descriere
61500000-0 Închiriere de echipament de transport naval cu echipaj
61510000-3 Închiriere de nave cu echipaj
61511000-0 Închiriere de nave cu echipaj pentru naviga#ie maritim"
61512000-7 Închiriere de nave cu echipaj pentru naviga#ie fluvial"
61520000-6 Închiriere de nave cu echipaj
61521000-3 Servicii de nave antipoluare
61522000-0 Servicii de nave transportoare de înc"rc"tur" grea
61523000-7 Servicii de nave de ajutor
61524000-4 Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
61530000-9 Închiriere de ambarca#iuni cu echipaj
62000000-2 Servicii de transport aerian
62100000-3
1
Servicii de transport aerian pe baz" de grafic
1

62110000-6
1
Servicii de transport aerian de pasageri pe baz" de grafic
1

62120000-9
1
Servicii de transport aerian de m"rfuri pe baz" de grafic
1

62121000-6
1
Servicii de transport aerian po$tal pe baz" de grafic
1

62122000-3
1
Transport aerian de m"rfuri în containere pe baz" de grafic
1

62200000-4
1
Servicii de transport aerian ocazional
1

62210000-7 Servicii de transport aerian de pasageri ocazional
1

62220000-0
1
Servicii de transport aerian de m"rfuri ocazional
1

62221000-7
1
Servicii de transport aerian po$tal ocazional
1

62222000-4 Transport aerian de m"rfuri în containere ocazional
62230000-3 Servicii de transport aerian tip charter
62240000-6 Închiriere de echipament de transport aerian cu echipaj
62241000-3 Închiriere de aeronave cu echipaj
62241100-4 Închiriere de aeronave cu arip" fix" cu echipaj
62241200-5 Închiriere de elicoptere cu echipaj
62300000-5 Servicii de transport spa#ial
62400000-6 Servicii aeriene $i servicii conexe
62410000-9 Servicii de pulverizare aerian"
62420000-2 Servicii de combatere aerian" a incendiilor din p"duri
62430000-5 Servicii de transport aerian pentru acordarea ajutorului
62440000-8 Servicii de exploatare a aeronavelor
62441000-5 Servicii de pilotaj
62450000-1 Servicii de exploatare a avioanelor
63000000-9 Servicii de transport anexe $i conexe; servicii de agen#ii de turism
63100000-0 Servicii de manipulare $i de depozitare a înc"rc"turilor
63110000-3 Servicii de manipulare a înc"rc"turilor
63111000-0 Servicii de manipulare a containerelor
63112000-7 Servicii de manipulare a bagajelor
63112100-8 Servicii de manipulare a bagajelor pasagerilor
63112110-1 Servicii de grupare a bagajelor
63120000-6 Servicii de depozitare $i de antrepozitare
63121000-3 Servicii de depozitare $i de recuperare
63121100-4 Servicii de depozitare
63121110-7 Servicii de depozitare a gazului
Cod CPV Descriere
63122000-0 Servicii de antrepozitare
63200000-1 Servicii anexe pentru transportul terestru
63210000-4 Servicii anexe pentru transportul feroviar
63220000-7 Servicii anexe pentru transportul rutier
63221000-4 Servicii de autogar"
63222000-1 Servicii de exploatare a autostr"zilor
63222100-2 Servicii de tax" de autostrad"
63223000-8 Servicii de exploatare a podurilor $i a tunelurilor
63223100-9 Servicii de exploatare a podurilor
63223110-2 Servicii de tax" de pod
63223200-0 Servicii de exploatare a tunelurilor
63223210-3 Servicii de taxare la intrarea în tunel
63224000-5 Servicii de parcare
63225000-2 Servicii de poduri-bascul"
63226000-9 Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor
63300000-2 Servicii anexe pentru transportul naval
63310000-5 Servicii de exploatare a porturilor $i a c"ilor navigabile $i servicii conexe
63311000-2 Servicii de înc"rcare în bunc"re
63312000-9 Servicii de exploatare a porturilor
63313000-6 Servicii de exploatare a c"ilor navigabile
63314000-3 Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
63315000-0 Servicii de exploatare a terminalelor de pasageri
63320000-8 Servicii de pilotare a navelor
63330000-1 Servicii de acostare
63340000-4 Servicii de naviga#ie
63341000-1 Servicii de pozi#ionare pe mare
63341100-2 Servicii de pozi#ionare a farurilor plutitoare
63342000-8 Servicii de faruri plutitoare
63343000-5 Servicii de pozi#ionare a geamandurilor
63343100-6 Servicii de balizaj
63344000-2 Servicii de faruri
63350000-7 Servicii de salvare $i de ranfluare
63351000-4 Servicii de salvare a navelor
63352000-1 Servicii de nave de salvare
63353000-8 Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
63360000-0 Diverse servicii de asisten#" pentru transportul naval
63361000-7 Servicii de înregistrare a navelor
63362000-4 Servicii navale de spargere a ghe#ii
63363000-1 Servicii de depozitare pe nave
63364000-8 Servicii de navlosire a navelor
63365000-5 Servicii de dezarmare a navelor
63366000-2 Servicii de exploatare a navelor
63366100-3 Servicii de lansare la ap" a navelor
63366200-4 Servicii de vehicule cu comand" de la distan#"
63367000-9 Servicii de nave de pescuit
Cod CPV Descriere
63368000-6 Servicii de nave de cercetare
63369000-3 Servicii de ancorare
63370000-3 Servicii de remorcare $i de împingere a navelor
63371000-0 Servicii de remorcare
63372000-7 Servicii de împingere
63400000-3 Servicii anexe pentru transportul aerian
63410000-6 Servicii de exploatare a aeroporturilor
63420000-9 Servicii de control al traficului aerian
63430000-2 Servicii de alimentare cu combustibil a aeronavelor
63500000-4 Servicii de agen#ii de turism, de ghizi turistici $i de asisten#" turistic"
63510000-7 Servicii de agen#ii de turism $i servicii conexe
63511000-4 Organizare de voiaje cu servicii complete
63512000-1 Vânzare de bilete de c"l"torie $i servicii de voiaje cu servicii complete
63513000-8 Servicii de informare turistic"
63514000-5 Servicii de ghizi turistici
63515000-2 Servicii de turism
63516000-9 Servicii de gestionare a voiajelor
63520000-0 Servicii de agen#ii de transport
63521000-7 Servicii de agen#ii de transport de m"rfuri
63522000-4 Servicii de brokeraj maritim
63523000-1 Servicii de agen#ii portuare $i de expediere
63524000-8 Servicii de preg"tire a documentelor de transport
63600000-5 Servicii de logistic"
64000000-6 Servicii po$tale $i de telecomunica#ii
64100000-7 Servicii po$tale $i de curierat
64110000-0 Servicii po$tale
64111000-7 Servicii po$tale de distribuire a ziarelor $i a periodicelor
64112000-4 Servicii po$tale de distribuire a coresponden#ei
64113000-1 Servicii po$tale de distribuire a coletelor
64114000-8 Servicii de ghi$ee de oficii po$tale
64115000-5 Închiriere de cutii po$tale
64116000-2 Servicii post restant
64120000-3 Servicii de curierat
64121000-0 Servicii de curierat multimodal
64122000-7 Servicii de mesagerie intern"
64200000-8
2
Servicii de telecomunica#ii
2

64210000-1
2
Servicii de telefonie $i de transmisie de date
2

64211000-8
2
Servicii de telefonie public"
2

64212000-5
2
Servicii de telefonie mobil"
2

64213000-2
2
Servicii de re#ele telefonice comerciale partajate
2

64214000-9
2
Servicii de re#ele telefonice comerciale specializate
2

64214100-0
2
Servicii de închiriere de circuite prin satelit
2

64214200-1
2
Servicii de comutatoare telefonice
2

64214400-3
2
Închiriere de linii terestre de comunica#ii
2

64216000-3
2
Servicii de mesagerie $i de informare electronice
2

Cod CPV Descriere
64216100-4
2
Servicii de mesagerie electronic"
2

64216110-7
2
Servicii de schimb de date electronice
2

64216120-0
2
Servicii de po$t" electronic"
2

64216130-3
2
Servicii de telex
2

64216140-6
2
Servicii de telegrafie
2

64216200-5
2
Servicii de informare electronic"
2

64216210-8
2
Servicii de informare cu valoare ad"ugat"
2

64216300-6
2
Servicii de teletext
2

64220000-4
2

Servicii de telecomunica#ii, cu excep#ia serviciilor telefonice $i de
transmisie de date
2

64221000-1
2
Servicii de interconexiune
2

64222000-8
2
Servicii de telelucru
2

64223000-5
2
Servicii de radiomesagerie
2

64224000-2
2
Servicii de teleconferin#"
2

64225000-9
2
Servicii de telecomunica#ii aer-sol
2

64226000-6
2
Servicii telematice
2

64227000-3
2
Servicii de telecomunica#ii integrate
2

64228000-0
2
Servicii de transmisie de programe de radio $i de televiziune
2

64228100-1
2
Transmisie de programe de televiziune
2

64228200-2
2
Transmisie de programe radio
2

65000000-3 Utilit"#i publice
65100000-4 Distribu#ie de ap" $i servicii conexe
65110000-7 Distribu#ie de ap"
65111000-4 Distribu#ie de ap" potabil"
65120000-0 Exploatarea sta#iei de epurare a apei
65130000-3 Exploatarea sistemului de alimentare cu ap"
65200000-5 Distribu#ie de gaz $i servicii conexe
65210000-8 Distribu#ie de gaz
65300000-6 Distribu#ie de energie electric" $i servicii conexe
65310000-9 Distribu#ie de energie electric"
65320000-2 Exploatarea instala#iilor electrice
65400000-7 Alte surse de alimentare $i de distribu#ie a energiei electrice
65410000-0 Exploatare a unei centrale electrice
65500000-8 Servicii de citire a contoarelor
66000000-0 Servicii de intermediere financiar"
66100000-1
3

Servicii de intermediere financiar", cu excep#ia serviciilor de banc" de
investi#ii, servicii de asigurare $i de pensie
3

66110000-4
3
Servicii de b"nci centrale
3

66120000-7
3
Servicii de depozite
3

66130000-0
3
Servicii de acordare de credit
3

66140000-3
3
Servicii de leasing financiar
3

66200000-2
3
Servicii de b"nci de investi#ii
3

66300000-3
Servicii de asigurare $i de pensie, cu excep#ia serviciilor de asigur"ri
sociale obligatorii
66310000-6 Servicii de asigurare de via#" $i de pensie privat"
Cod CPV Descriere
66311000-3 Servicii de asigurare de via#"
66312000-0 Servicii de pensie privat"
66320000-9 Servicii de pensie colectiv"
66330000-2 Servicii de asigurare general"
66331000-9 Servicii de asigurare contra accidentelor $i de asigurare de s"n"tate
66331100-0 Servicii de asigurare contra accidentelor
66331200-1 Servicii de asigurare de s"n"tate
66331210-4 Servicii de asigurare voluntar" de s"n"tate
66331220-7 Servicii de asigurare medical"
66332000-6 Servicii de asigurare împotriva tuturor riscurilor
66332100-7 Servicii de asigurare a construc#iilor împotriva tuturor riscurilor
66333000-3 Servicii de asigurare legal"
66333100-4 Servicii de asigurare pentru cheltuieli juridice
66334000-0 Servicii de asigurare pentru transport
66334100-1 Servicii de asigurare a autovehiculelor
66334200-2 Servicii de asigurare maritim", aerian" sau pentru alte tipuri de transport
66334210-5 Servicii de asigurare feroviar"
66334220-8 Servicii de asigurare a aeronavelor
66334230-1 Servicii de asigurare a navelor
66335000-7 Servicii de asigurare a navlului
66336000-4 Servicii de asigurare de daune sau pierderi
66336100-5 Servicii de asigurare împotriva incendiilor
66336200-6 Servicii de asigurare a bunurilor
66336300-7 Servicii de asigurare împotriva intemperiilor $i pierderilor financiare
66336310-0 Servicii de asigurare împotriva intemperiilor
66336320-3 Servicii de asigurare împotriva pierderilor financiare
66336321-0 Servicii de asigurare împotriva pierderilor pecuniare
66337000-1 Servicii de asigurare de r"spundere civil"
66337100-2 Servicii de asigurare de r"spundere civil" auto
66337200-3 Servicii de asigurare de r"spundere civil" pentru aeronave
66337300-4 Servicii de asigurare de r"spundere civil" pentru nave
66337400-5 Servicii de asigurare de r"spundere civil" general"
66338000-8 Servicii de asigurare de credite $i garan#ii
66338100-9 Servicii de asigurare de credit
66338200-0 Servicii de asigurare de garan#ie
66338300-1 Servicii de asigurare a gestion"rii riscurilor
66339000-5 Alte servicii de asigurare general"
66339100-6 Servicii de asigurare a platformelor petroliere $i de gaz
66339200-7 Servicii de asigurare a instala#iilor tehnice
66339300-8 Servicii conexe de asigurare
66400000-4 Servicii de reasigurare
66410000-7 Servicii de reasigurare de via#"
66420000-0 Servicii de reasigurare împotriva accidentelor $i de reasigurare de s"n"tate
66430000-3 Alte servicii de reasigurare general"
67000000-7 Servicii conexe intermedierii financiare
Cod CPV Descriere
67100000-8
3

Servicii conexe intermedierii financiare, cu excep#ia asigur"rilor $i a
fondurilor de pensii
3

67110000-1
3
Servicii conexe b"ncilor de investi#ii
3

67111000-8
3
Servicii de fuziuni $i achizi#ii
3

67112000-5
3
Servicii de finan#are a societ"#ilor $i de capital de risc
3

67113000-2
3
Alte servicii conexe b"ncilor de investi#ii
3

67120000-4
3
Servicii de brokeraj $i servicii conexe titlurilor $i m"rfurilor
3

67121000-1
3
Servicii de brokeraj de titluri
3

67121100-2
3
Servicii de investi#ii ale fondurilor de pensii
3

67122000-8
3
Servicii de brokeraj de m"rfuri
3

67123000-5
3
Servicii de tratament $i de compensare
3

67130000-7
3
Servicii de gestionare a portofoliilor, servicii fiduciare $i de custodie
3

67131000-4
3
Servicii de gestionare a portofoliilor
3

67131100-5
3
Servicii de gestionare a fondurilor de pensii
3

67132000-1
3
Servicii fiduciare
3

67133000-8
3
Servicii de custodie
3

67140000-0
3
Servicii de administrare a pie#elor financiare
3

67141000-7
3
Servicii de gestionare a pie#elor financiare
3

67142000-4
3
Servicii de reglementare a pie#elor financiare
3

67150000-3
3

Alte servicii conexe intermedierii financiare, cu excep#ia asigur"rilor $i a
fondurilor de pensii
3

67151000-0
3
Servicii de consultan#" financiar"
3

67152000-7
3
Servicii de schimb valutar
3

67153000-4
3

Servicii de gestionare a tranzac#iilor financiare $i servicii de case de
compensare
3

67154000-1
3
Servicii de brokeraj de împrumuturi
3

67200000-9 Servicii conexe asigur"rilor $i fondurilor de pensii
67210000-2 Servicii de brokeraj $i servicii de societ"#i de asigur"ri
67211000-9 Servicii de brokeraj de asigur"ri
67212000-6 Servicii de societ"#i de asigur"ri
67213000-3 Servicii de regularizare a cererilor de desp"gubire
67220000-5 Servicii de regularizare a avariilor
67230000-8 Servicii de regularizare a daunelor
67240000-1 Servicii actuare
67250000-4 Servicii de administrare a drepturilor de salvare
67260000-7 Alte servicii conexe asigur"rilor $i fondurilor de pensii
67261000-4 Servicii de consultan#" în asigur"ri $i pensii
67261100-5 Servicii de consultan#" în asigur"ri
67261200-6 Servicii de consultan#" privind fondurile de pensii
67262000-1 Servicii de administrare a fondurilor de pensii
70000000-1 Servicii imobiliare
70100000-2 Servicii imobiliare proprii
70110000-5 Servicii de promovare imobiliar"
70111000-2 Promovare de bunuri imobiliare reziden#iale
70112000-9 Promovare de bunuri imobiliare nereziden#iale
Cod CPV Descriere
70120000-8 Cump"rare $i vânzare de bunuri imobiliare
70121000-5 Servicii de vânzare sau de achizi#ionare de imobile
70121100-6 Servicii de vânzare de imobile
70121200-7 Servicii de achizi#ionare de imobile
70122000-2 Servicii de vânzare sau de achizi#ionare de teren
70122100-3 Servicii de vânzare de teren
70122110-6 Servicii de vânzare de teren viran
70122200-4 Servicii de achizi#ionare de teren
70122210-7 Servicii de achizi#ionare de teren viran
70123000-9 Vânzare de bunuri imobiliare
70123100-0 Vânzare de bunuri imobiliare reziden#iale
70123200-1 Vânzare de bunuri imobiliare nereziden#iale
70130000-1 Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii
70200000-3 Servicii de închiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii
70210000-6 Servicii de închiriere sau de leasing de propriet"#i reziden#iale proprii
70220000-9 Servicii de închiriere sau de leasing de propriet"#i nereziden#iale proprii
70300000-4 Servicii de intermediere imobiliar" pentru ter#i
70310000-7 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
70311000-4 Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile reziden#iale
70311100-5 Servicii de închiriere sau de leasing de imobile reziden#iale
70311200-6 Servicii de închiriere sau de leasing de imobile nereziden#iale
70320000-0 Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri
70321000-7 Servicii de închiriere de teren
70322000-4 Servicii de închiriere sau de vânzare de teren viran
70330000-3 Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru ter#i
70331000-0 Servicii de proprietate reziden#ial"
70331100-1 Servicii de gestionare a institu#iilor
70332000-7 Servicii de proprietate nereziden#ial"
70332100-8 Servicii de gestionare a terenurilor
70332200-9 Servicii de gestionare a propriet"#ii comerciale
70332300-0 Servicii de proprietate industrial"
70333000-4 Servicii de cazare
70340000-6 Servicii de multiproprietate
72000000-5 Servicii informatice $i servicii conexe
72100000-6 Servicii de consultan#" pentru hardware
72110000-9 Servicii de consultan#" privind selectarea tipului de hardware
72120000-2 Servicii de consultan#" privind recuperarea de hardware din computer
72130000-5 Servicii de consultan#" privind configurarea posturilor informatice
72140000-8 Servicii de consultan#" privind verificarea accept"rii de hardware
72150000-1
Servicii de consultan#" informatic" în audit $i servicii de consultan#"
pentru hardware
72200000-7 Servicii de programare $i de consultan#" software
72210000-0 Servicii de programare a pachetelor de produse software
72211000-7 Servicii de programare de sisteme informatice $i software utilitare
72212000-4 Servicii de programare de software de aplica#ie
Cod CPV Descriere
72220000-3
Servicii de consultan#" privind sistemele informatice $i servicii de
consultan#" tehnic"
72221000-0 Servicii de consultan#" privind analiza economic"
72222000-7
Servicii de analiz" strategic" $i de planificare a sistemelor sau a
tehnologiei informa#iilor
72222100-8 Servicii de analiz" strategic" a sistemelor sau a tehnologiei informa#iilor
72222200-9 Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informa#iilor
72222300-0 Servicii de tehnologie a informa#iilor
72223000-4 Servicii de analiz" a cerin#elor tehnologiei informa#iilor
72224000-1 Servicii de consultan#" privind gestionarea proiectelor
72224100-2 Servicii de planificare a punerii în aplicare a sistemelor
72224200-3 Servicii de planificare a asigur"rii calit"#ii sistemelor
72225000-8 Servicii de evaluare $i de analiz" a asigur"rii calit"#ii sistemelor
72226000-5 Servicii de consultan#" privind verificarea accept"rii de software de sistem
72227000-2 Servicii de consultan#" privind integrarea software
72228000-9 Servicii de consultan#" privind integrarea hardware
72230000-6 Servicii de dezvoltare de software personalizat
72231000-3 Servicii de dezvoltare de software cu aplica#ie militar"
72232000-0
Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzac#ii $i de
software personalizat
72240000-9 Servicii de analiz" $i de programare de sisteme
72241000-6 Servicii de specificare a obiectivelor pentru proiecte critice
72242000-3 Servicii de modelizare a proiectelor
72243000-0 Servicii de programare
72244000-7 Servicii de prototipare
72245000-4 Servicii contractuale de analiz" $i de programare a sistemelor
72246000-1 Servicii de consultan#" privind sistemele
72250000-2 Servicii de între#inere $i de asisten#" a sistemelor
72251000-9 Servicii de recuperare a aplica#iilor în caz de accident informatic
72252000-6 Servicii de arhivare computerizat"
72253000-3 Servicii de ajutor pentru utilizatori $i servicii de asisten#"
72253100-4 Servicii de ajutor pentru utilizatori
72253200-5 Servicii de asisten#" pentru sisteme
72254000-0 Servicii de testare $i de între#inere de software
72254100-1 Servicii de testare a sistemelor
72260000-5 Servicii de software
72261000-2 Servicii de asisten#" pentru software
72262000-9 Servicii de dezvoltare software
72263000-6 Servicii de aplicare de software
72264000-3 Servicii de reproducere de software
72265000-0 Servicii de configurare de software
72266000-7 Servicii de consultan#" pentru software
72267000-4 Servicii de între#inere de software
72268000-1 Servicii de furnizare de software
72300000-8 Servicii de date
Cod CPV Descriere
72310000-1 Servicii de procesare de date
72311000-8 Servicii de tabulare computerizat"
72311100-9 Servicii de conversie de date
72311200-0 Servicii de prelucrare de loturi
72311300-1 Servicii computerizate de timpi partaja#i
72312000-5 Servicii de introducere de date
72312100-6 Servicii de preg"tire de date
72312200-7 Servicii de recunoa$tere optic" a caracterelor
72313000-2 Servicii de captare de date
72314000-9 Servicii de colectare $i de cola#ionare de date
72315000-6 Servicii de gestionare $i de asisten#" privind re#elele de informa#ii
72315100-7 Servicii de asisten#" privind re#elele de informa#ii
72315200-8 Servicii de gestionare a re#elelor de informa#ii
72316000-3 Servicii de analiz" de date
72317000-0 Servicii de stocare de date
72318000-7 Servicii de transmisie de date
72319000-4 Servicii de furnizare de date
72320000-4 Servicii de baze de date
72321000-1 Servicii de baze de date cu valoare ad"ugat"
72322000-8 Servicii de gestionare a datelor
72500000-0 Servicii informatice
72510000-3 Servicii de gestionare informatic"
72511000-0 Servicii de software de gestionare a re#elelor
72512000-7 Servicii de gestionare a documentelor
72513000-4 Servicii de birotic"
72514000-1 Servicii de gestionare a instala#iilor informatice
72514100-2 Servicii de gestionare a instala#iilor care implic" opera#iuni informatice
72514200-3
Servicii de gestionare a instala#iilor pentru dezvoltarea sistemelor
informatice
72514300-4
Sisteme de gestionare a instala#iilor pentru între#inerea sistemelor
informatice
72520000-6 Servicii de asisten#" $i de consultan#" informatic"
72521000-3 Servicii de asisten#" informatic"
72521100-4 Servicii de asisten#" tehnic" informatic"
72530000-9 Servicii de re#ele informatice
72531000-6 Servicii de re#ele locale
72532000-3 Servicii de re#ele la mare distan#"
72540000-2 Servicii de actualizare informatic"
72541000-9 Servicii de extensie informatic"
72541100-0 Servicii de extensie de memorie
72550000-5 Servicii de audit informatic
72560000-8 Servicii de test"ri informatice
72570000-1 Servicii de siguran#" informatic"
72580000-4 Servicii de conversie computerizat" a cataloagelor
72590000-7 Servicii informatice profesionale
Cod CPV Descriere
72591000-4 Elaborare de acorduri privind nivelul de asisten#"
73000000-2
4
Servicii de cercetare $i de dezvoltare $i servicii conexe de consultan#"
4

73100000-3 Servicii de cercetare $i de dezvoltare experimental"
73110000-6 Servicii de cercetare
73111000-3 Servicii de laborator de cercetare
73112000-0 Servicii de cercetare marin"
73120000-9 Servicii de dezvoltare experimental"
73200000-4 Servicii de consultan#" în cercetare $i în dezvoltare
73210000-7 Servicii de consultan#" în cercetare
73220000-0 Servicii de consultan#" în dezvoltare
73300000-5 Proiectare $i executare în domeniul cercet"rii $i dezvolt"rii
74000000-9
Servicii de arhitectur", de inginerie $i de construc#ii, servicii juridice,
contabile $i alte servicii profesionale
74100000-0
Servicii juridice, servicii contabile, servicii de audit, servicii comerciale,
servicii de gestionare $i servicii conexe
74110000-3 Servicii juridice
74111000-0 Servicii de consultan#" $i de reprezentare juridic"
74111100-1 Servicii de consultan#" juridic"
74111200-2 Servicii de reprezentare juridic"
74112000-7 Servicii de consultan#" privind brevetarea $i drepturile de autor
74112100-8 Servicii de consultan#" privind drepturile de autor
74112110-1 Servicii de consultan#" privind drepturile de autor de software
74113000-4 Servicii de documentare $i de certificare juridic"
74113100-5 Servicii de documentare
74113200-6 Servicii de certificare
74113210-9 Servicii de certificare a semn"turii electronice
74114000-1 Servicii de consultan#" $i de informare juridic"
74120000-6 Servicii de contabilitate, servicii de audit $i servicii fiscale
74121000-3 Servicii de contabilitate $i de audit
74121100-4 Servicii de contabilitate
74121110-7 Servicii de gestionare a registrelor contabile
74121112-1 Servicii de gestionare a salariilor
74121113-8 Servicii de înregistrare a vânz"rilor $i a achizi#iilor
74121120-0 Servicii de înregistrare a declara#iilor financiare
74121200-5 Servicii de auditare
74121210-8 Servicii de auditare financiar"
74121220-1 Servicii de auditare intern"
74121230-4 Servicii de auditare legal"
74121240-7 Servicii de auditare antifraud"
74121250-0 Servicii de revizuire contabil"
74122000-0 Servicii fiscale
74122100-1 Servicii de consultan#" fiscal"
74122200-2 Servicii de preg"tire a declara#iilor de impozit
74130000-9 Servicii de studii de pia#", de sondaje de opinie $i servicii conexe
74131000-6 Servicii de studii de pia#"
Cod CPV Descriere
74131100-7 Servicii de studii
74131110-0 Servicii de elaborare de studii
74131120-3 Servicii de efectuare de studii
74131121-0 Servicii de anchete telefonice
74131130-6 Servicii de analiz" a studiilor
74131200-8 Servicii de cercetare economic"
74131300-9 Servicii de testare a pie#ei
74131400-0 Servicii de evaluare a randamentelor
74131500-1 Studiu de fezabilitate
74131600-2 Servicii de cercetare social"
74132000-3 Servicii de sondaje de opinie
74133000-0 Servicii statistice
74140000-2 Consultan#" în afaceri $i în management $i servicii conexe
74141000-9 Servicii de consultan#" în afaceri $i în gestionare
74141100-0 Servicii generale de consultan#" în management
74141110-3 Servicii de consultan#" în dezvoltarea societ"#ilor
74141200-1 Servicii de consultan#" în gestiune financiar"
74141300-2 Servicii de consultan#" în gestiune comercial"
74141400-3 Servicii de consultan#" în gestionarea resurselor umane
74141500-4 Servicii de consultan#" în gestiunea produc#iei
74141510-7 Servicii de consultan#" în gestionarea asigur"rii calit"#ii
74141520-0 Servicii de consultan#" în proiectare
74141600-5 Servicii de rela#ii cu publicul
74141610-8 Servicii de gestionare a rela#iilor cu publicul
74141620-1 Servicii de consultan#" în rela#ii cu publicul
74141700-6 Servicii de consultan#" în domeniul securit"#ii
74141800-7 Servicii de consultan#" în domeniul achizi#iilor
74141900-8 Servicii de consultan#" privind impactul asupra mediului
74142000-6 Servicii conexe managementului
74142100-7 Servicii de gestionare a proiectelor
74142110-0 Servicii de supraveghere a proiectelor
74142120-3 Servicii de elaborare de proiecte
74142200-8
5
Servicii de arbitraj $i de conciliere
5

74142300-9 Servicii de gestionare a construc#iilor
74142310-2 Servicii de gestionare a proiectelor de construc#ii
74150000-5 Servicii de holdinguri de management
74200000-1
Servicii de arhitectur", de inginerie, de construc#ii $i servicii conexe de
consultan#" tehnic"
74210000-4 Servicii de consultan#" tehnic"
74220000-7 Servicii de arhitectur" $i servicii conexe
74221000-4 Servicii de consultan#" în arhitectur"
74222000-1 Servicii de proiectare arhitectural"
74222100-2 Servicii de arhitectur" pentru construc#ii
74222200-3 Servicii de arhitectur" pentru spa#ii exterioare
74222300-4 Servicii de arhitectur" pentru lucr"ri de extindere a construc#iilor
Cod CPV Descriere
74223000-8 Concurs de proiectare arhitectural"
74224000-5 Servicii de arhitectur", de inginerie $i de planificare
74225000-2 Servicii de arhitectur", de inginerie $i de m"surare
74225100-3 Servicii de arhitectur" $i de m"surare
74230000-0 Servicii de inginerie
74231000-7 Servicii de consultan#" în domeniul ingineriei $i al construc#iilor
74231100-8 Servicii de consultan#" în domeniul lucr"rilor publice
74231110-1 Servicii de asisten#" în domeniul lucr"rilor publice
74231120-4 Servicii de consultan#" în domeniul sistemelor de transport
74231121-1 Servicii de consultan#" privind autostr"zile
74231122-8 Servicii de inginerie rutier"
74231123-5 Servicii de inginerie feroviar"
74231124-6 Servicii de inginerie aeroportuar"
74231130-7 Servicii de consultan#" în infrastructur"
74231200-9 Servicii de consultan#" în inginerie structural"
74231300-0 Servicii de consultan#" în ingineria mediului
74231310-3 Servicii de consultan#" în combaterea zgomotului
74231320-6 Servicii de consultan#" în izola#ie acustic" $i acustic" interioar"
74231330-9 Servicii de consultan#" în tratarea apelor reziduale
74231400-1 Servicii de energie electric" $i servicii conexe
74231410-4 Servicii de energie electric"
74231420-7 Servicii de gestionare a energiei electrice
74231430-0 Servicii de consultan#" în eficien#" energetic"
74231431-7 Servicii de inginerie termic" pentru construc#ii
74231500-2 Instala#ii tehnice de construc#ii
74231510-5 Servicii de consultan#" pentru lucr"ri de baz"
74231520-8 Servicii de consultan#" în construc#ii
74231521-5 Servicii de consultan#" în instala#ii tehnice de construc#ii
74231530-1 Servicii de examinare a construc#iilor
74231540-4 Servicii de inspectare $i verificare a construc#iilor
74231600-3 Servicii de consultan#" în telecomunica#ii
74231700-4
Servicii de consultan#" în protec#ia contra riscurilor $i în controlul
riscurilor
74231710-7
Servicii de consultan#" în protec#ia contra incendiilor $i exploziilor $i în
controlul incendiilor $i exploziilor
74231720-0 Servicii sanitare $i de siguran#"
74231721-7 Servicii de consultan#" sanitar" $i de siguran#"
74231800-5 Servicii de consiliere $i de consultan#" în inginerie
74231810-8 Servicii tehnice de iluminat natural $i artificial pentru cl"diri
74231900-6 Servicii de expertiz"
74232000-4 Servicii de concep#ie tehnic"
74232100-5
Servicii de proiectare tehnic" a instala#iilor mecanice $i electrice pentru
construc#ii
74232110-8 Servicii privind aspectele economice din sectorul construc#iilor
74232120-1 Servicii de proiectare a sistemelor de înc"lzire
Cod CPV Descriere
74232200-6 Servicii de proiectare tehnic" pentru construc#ia de lucr"ri publice
74232210-9 Servicii de estimare pentru lucr"ri publice
74232220-2 Servicii de proiectare a conductelor
74232230-5 Servicii de proiectare a podurilor
74232240-8 Servicii de proiectare a barajelor
74232250-1 Servicii de proiectare tehnic" pentru infrastructura de transport
74232300-7 Servicii de proiectare tehnic" pentru procese $i produc#ie industriale
74232310-0 Servicii de proiectare a sistemelor de energie electric"
74232320-3 Servicii de proiectare tehnic" a uzinelor
74232400-8 Servicii de estimare
74232500-9 Servicii de proiectare a funda#iilor
74232600-0 Servicii auxiliare de construc#ii
74232700-1 Servicii de proiectare a structurilor portante
74232800-2 Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
74233000-1 Diverse servicii de inginerie
74233100-2 Servicii de inginerie privind noroiul de foraj
74233200-3 Servicii de inginerie geotehnic"
74233300-4 Servicii de inginerie mecanic"
74233400-5 Servicii de inginerie mecanic" $i electric"
74233500-6 Studii tehnice
74233600-7 Servicii de asisten#" în inginerie
74233700-8 Servicii de inginerie privind coroziunile
74240000-3 Servicii integrate de inginerie
74250000-6 Servicii de urbanism $i de arhitectur" peisagistic"
74251000-3 Servicii de urbanism
74252000-0 Servicii de arhitectur" peisagistic"
74252100-1 Servicii de amenajare peisagistic"
74260000-9 Servicii privind construc#iile
74261000-6 Servicii de cercetare a $antierului
74262000-3 Servicii de supraveghere a lucr"rilor
74262100-4 Servicii de supraveghere a $antierului
74263000-0 Servicii de consultan#" în construc#ii
74270000-2 Servicii $tiin#ifice $i tehnice în inginerie
74271000-9
Servicii de prospectare geologic" $i geofizic" $i alte tipuri de prospectare
$tiin#ific"
74271100-0 Servicii de preg"tire $i de analiz" de carotaj
74271200-1 Servicii de consultan#" în geologie $i în geofizic"
74271210-4 Servicii de consultan#" în geofizic"
74271220-7 Servicii de consultan#" în geologie
74271300-2 Servicii de analiz" micropaleontologic"
74271400-3 Servicii de interpretare petrofizic"
74271500-4 Servicii de cercetare a solului
74271600-5 Servicii de prognoz" meteorologic"
74271700-6 Servicii de prospectare $tiin#ific"
74271710-9 Servicii de prospectare geofizic"
Cod CPV Descriere
74271720-2 Servicii de prospectare geologic"
74271800-7 Servicii de topografie
74271900-8 Servicii de radiestezie acvatic"
74272000-6 Servicii de prospectare subteran"
74272100-7 Servicii de seismic"
74272110-0 Servicii de analiz" seismografic"
74272111-7 Servicii de preluare de date seismice
74272112-4 Servicii de colectare de date seismice
74272113-1 Servicii de prelucrare de date seismice
74272300-9 Servicii de înregistrare magnetometric"
74273000-3 Servicii de arpentaj
74273100-4 Servicii de analiz" hidrografic"
74273200-5 Servicii de analiz" a dimensiunilor
74274000-0 Servicii de cartografie
74274100-1 Servicii de cartografie digital"
74274200-2 Servicii de cartografie aerian"
74274300-3 Servicii de cadastru
74274400-4 Servicii de hidrografie
74274500-5 Servicii de cartografie marin"
74275000-7 Servicii de arpentaj
74275100-8 Servicii de fotogrammetrie
74275200-9 Servicii de arpentaj cadastral
74276000-4 Servicii tehnice
74276100-5 Servicii de control tehnic
74276200-6 Servicii de asisten#" tehnic"
74276300-7 Servicii de suport tehnic
74276400-8 Servicii de planificare tehnic"
74300000-2 Servicii de testare, de inspec#ie, de analiz", de monitorizare $i de control
74310000-5 Servicii de testare $i analiz" tehnic"
74311000-2 Servicii de testare $i de analiz" a compozi#iei $i a purit"#ii
74312000-9 Servicii de analiz"
74312100-0 Servicii de analiz" tehnic"
74313000-6 Servicii de inspec#ie $i testare tehnic"
74313100-7 Servicii de inspec#ie tehnic"
74313110-0 Servicii de inspec#ie a utilajelor
74313120-3 Servicii de inspec#ie tehnic" a automobilelor
74313130-6 Servicii de inspec#ie tehnic" a construc#iilor
74313140-9 Servicii de inspec#ie tehnic" a lucr"rilor publice
74313141-6 Servicii de inspec#ie a conductelor
74313142-3 Servicii de inspec#ie în domeniul siguran#ei maritime
74313143-0 Servicii de testare a etan$eit"#ii
74313144-7 Servicii de monitorizare a debitului
74313145-4 Servicii de inspec#ie a podurilor
74313146-1 Servicii de inspec#ie a barajelor
74313147-8 Servicii de inspec#ie a liniilor de cale ferat"
Cod CPV Descriere
74313200-8 Servicii de testare tehnic"
74313210-1 Servicii de testare a vanelor
74313220-4 Servicii de testare nedistructiv"
74320000-8 Servicii de monitorizare $i de control
74321000-5 Servicii de control al traficului
74321100-6 Servicii de monitorizare a traficului
74322000-2 Servicii de monitorizare a trenurilor
74323000-9 Servicii de control al calit"#ii
74323100-0 Servicii de asigurare a calit"#ii
74400000-3 Servicii de publicitate $i de comercializare
74410000-6 Servicii de publicitate
74411000-3 Servicii de consultan#" în publicitate
74412000-0 Servicii de gestionare publicitar"
74420000-9 Servicii de comercializare
74421000-6 Servicii de comercializare direct"
74422000-3 Servicii de promovare
74423000-0 Servicii pentru clien#i
74423100-1 Servicii de studii privind consumatorii
74423110-4 Servicii de studii privind satisfacerea consumatorilor
74423200-2 Servicii de asisten#" pentru clien#i
74423210-5 Program de fidelizare a clien#ilor
74500000-4
6
Servicii de recrutare a for#ei de munc" $i de asigurare de personal
6

74510000-7
6
Servicii de plasare de personal
6

74511000-4 Servicii de c"utare de locuri de munc"
74512000-1 Servicii de plasament de personal de birou
74513000-8 Servicii de transfer al angaja#ilor
74520000-0
6
Servicii de asigurare de personal
6

74521000-7 Servicii de asigurare de personal de birou
74522000-4 Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciliu
74523000-1 Servicii de asigurare de personal pentru comer# sau industrie
74524000-8 Servicii de asigurare de personal de asisten#" medical"
74525000-5 Servicii de asigurare de personal medical
74530000-3
6
Servicii de recrutare
6

74540000-6
Servicii de gestionare a personalului, cu excep#ia serviciilor de plasare $i
de asigurare
74541000-3 Servicii de personal $i de salarizare
74542000-0 Servicii de formare a personalului
74543000-7 Servicii de perfec#ionare a personalului
74600000-5 Servicii de investiga#ie $i de siguran#"
74610000-8 Servicii de siguran#"
74611000-5 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarm"
74613000-9 Servicii de paz"
74614000-6 Servicii de supraveghere
74614100-7 Servicii de localizare
74614110-0 Servicii de localizare a transfugilor
Cod CPV Descriere
74615000-3 Servicii de patrulare
74620000-1 Servicii de anchetare
74700000-6 Servicii de cur"#enie
74710000-9 Servicii de cur"#are a locuin#elor
74720000-2 Servicii de cur"#are industrial"
74721000-9 Servicii de dezinfec#ie $i de dezinsec#ie
74721100-0 Servicii de dezinfec#ie
74721200-1 Servicii de deparazitare
74721210-4 Servicii de deratizare
74721300-2 Servicii de fumizare
74722000-6 Servicii de cur"#are a ferestrelor
74724000-0 Servicii de cur"#are a cuptoarelor $i a $emineelor
74730000-5 Servicii de cur"#enie specializate
74731000-2 Servicii de cur"#are a construc#iilor
74731100-3 Servicii de cur"#are prin insuflare a structurilor tubulare
74732000-9 Servicii de cur"#are a cisternelor
74732100-0 Servicii de cur"#are a rezervoarelor
74734000-3 Servicii de cur"#are a plajelor
74735000-0 Servicii de cur"#are a parc"rilor
74740000-8 Diverse servicii de cur"#enie
74741000-5 Servicii de cur"#are a echipamentului telefonic
74742000-2 Servicii de cur"#are a echipamentului de transport
74743000-9 Servicii de cur"#are a echipamentului de birou
74744000-6 Servicii de cur"#are a co$urilor de gunoi
74750000-1 Servicii de cur"#are a birourilor
74760000-4 Servicii de cur"#are a $colilor
74800000-7 Diverse servicii comerciale $i servicii conexe
74810000-0 Servicii de fotografie $i servicii conexe
74811000-7 Servicii de fotografie
74811100-8 Servicii de fotografie publicitar"
74811200-9 Servicii de fotografie aerian"
74811300-0 Servicii de fotografie specializat"
74811310-3 Servicii de fotografie pe fundul g"urii de foraj
74811320-6 Servicii de fotografie submarin"
74811330-9 Servicii de microfilmare
74811340-2 Servicii de radiografie
74812000-4 Servicii de developare a fotografiilor
74813000-1 Servicii de restaurare, de copiere $i de retu$are a fotografiilor
74820000-3 Servicii de ambalare $i servicii conexe
74821000-0 Servicii de ambalare
74830000-6 Servicii de secretariat $i servicii conexe
74831000-3 Servicii de asisten#" în birou
74831100-4 Servicii de secretariat telefonic
74831110-7 Servicii de central" telefonic"
74831120-0 Centre de apel
Cod CPV Descriere
74831200-5 Servicii de reprografie
74831210-8 Servicii de fotocopiere
74831300-6 Servicii de traducere
74831400-7 Servicii de interpretariat
74831500-8
Servicii de dactilografiere, de prelucrare de text $i de tehnoredactare
computerizat"
74831510-1 Servicii de dactilografiere
74831520-4 Servicii de prelucrare de text
74831530-7 Servicii de tehnoredactare computerizat"
74831600-9 Servicii de clasificare
74832000-0 Servicii de elaborare a listelor de adrese $i servicii de expediere
74832100-1 Servicii de expediere
74840000-9 Servicii de proiectare specializat"
74841000-6 Servicii de decora#iuni interioare
74842000-3 Servicii de arhitectur" de interior
74843000-0 Servicii de asisten#" de proiectare
74844000-7 Servicii de proiectare de mobil"
74850000-2 Servicii de agen#ii de recuperare
74851000-9 Servicii de taxare
74860000-5 Servicii de organizare de expozi#ii, de târguri $i de congrese
74861000-2 Servicii de organizare de seminarii
74870000-8 Diverse servicii comerciale
74871000-5 Servicii de gestionare a stocurilor
74872000-2 Servicii de recep#ie
74873000-9 Servicii de gestionare de imobile $i instala#ii
74873100-0 Servicii de gestionare a instala#iilor
74874000-6 Servicii de gestionare a contractelor
74875000-3 Servicii de gestionare a bibliotecilor
74875100-4 Servicii de arhivare
74875200-5 Servicii de catalogare
74876000-0 Servicii de organizare economic"
74877000-7 Servicii de c"l"torii de afaceri
75000000-6 Servicii de administra#ie public", de ap"rare $i de asigur"ri sociale
75100000-7 Servicii de administra#ie public"
75110000-0 Servicii de administra#ie general"
75111000-7 Servicii executive $i legislative
75111100-8 Servicii executive
75111200-9 Servicii legislative
75112000-4 Servicii administrative privind activit"#ile comerciale
75112100-5 Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare
75120000-3 Servicii administrative de agen#ii
75121000-0 Servicii administrative în înv"#"mânt
75122000-7 Servicii administrative în domeniul s"n"t"#ii
75123000-4 Servicii administrative în domeniul locuin#elor
75124000-1 Servicii administrative de recreere, culturale $i religioase
Cod CPV Descriere
75125000-8 Servicii administrative în turism
75130000-6 Servicii de asisten#" pentru guvern
75131000-3 Servicii guvernamentale
75131100-4 Servicii generale de personal pentru guvern
75200000-8 Prest"ri de servicii pentru comunitate
75210000-1 Afaceri externe $i alte servicii
75211000-8 Servicii de afaceri externe
75211100-9 Servicii diplomatice
75211110-2 Servicii consulare
75211200-0 Servicii de ajutor economic extern
75211300-1 Servicii de ajutor militar extern
75220000-4 Servicii de ap"rare
75221000-1 Servicii de ap"rare militar"
75222000-8 Servicii de ap"rare civil"
75230000-7 Servicii de justi#ie
75231000-4 Servicii judiciare
75231100-5 Servicii administrative în tribunale
75231200-6 Servicii privind deten#ia sau reabilitarea de#inu#ilor
75231210-9 Servicii de încarcerare
75231220-2 Servicii de escortare a de#inu#ilor
75231230-5 Servicii de penitenciar
75231240-8 Servicii de reinser#ie social"
75240000-0 Servicii de siguran#" public" $i de asigurare a ordinii publice
75241000-7 Servicii de siguran#" public"
75241100-8 Servicii de poli#ie
75242000-4 Servicii de asigurare a ordinii publice
75242100-5 Servicii de ordine public"
75242110-8 Servicii de executor judec"toresc
75250000-3 Servicii de pompieri $i de salvare
75251000-0 Servicii de pompieri
75251100-1 Servicii de stingere a incendiilor
75251110-4 Servicii de prevenire a incendiilor
75251120-7 Servicii de combatere a incendiilor în p"duri
75252000-7 Servicii de salvare
75300000-9 Servicii de asigur"ri sociale obligatorii
75310000-2 Servicii de indemniza#ii
75311000-9 Indemniza#ii de boal"
75312000-6 Indemniza#ii de maternitate
75313000-3 Indemniza#ii de invaliditate
75313100-4 Indemniza#ii de incapacitate temporar"
75314000-0 Indemniza#ii de $omaj
75320000-5 Programe de pensionare a func#ionarilor de stat
75330000-8 Aloca#ii familiale
75340000-1 Aloca#ii pentru copii
76000000-3 Servicii privind industria petrolului $i a gazului
Cod CPV Descriere
76100000-4 Servicii profesionale privind industria gazului
76110000-7 Servicii privind extrac#ia gazelor
76111000-4 Servicii de regazeificare
76120000-0 Servicii de scufundare conexe extrac#iei gazelor
76200000-5 Servicii profesionale privind industria petrolier"
76210000-8 Servicii privind extrac#ia petrolului
76211000-5 Servicii de ag"#are de coloan" pierdut"
76211100-6 Servicii de c"ptu$ire
76211200-7 Servicii de analiz" a noroiului de foraj
76300000-6 Servicii de foraj
76310000-9 Servicii de foraj conexe extrac#iei gazelor
76320000-2 Servicii de foraj marin
76330000-5 Servicii de foraj cu turbin"
76340000-8 Servicii de carotaj
76400000-7 Servicii de pozi#ionare a echipamentelor de foraj
76410000-0 Servicii de c"ptu$ire $i de tubare a pu#urilor
76411000-7 Servicii de c"ptu$ire a pu#urilor
76420000-3 Servicii de cimentare a pu#urilor
76430000-6 Servicii de forare de pu#uri $i servicii de produc#ie
76431000-3 Servicii de forare de pu#uri
76440000-9 Servicii de întocmire a profilului geologic al pu#urilor
76450000-2 Servicii de gestionare a pu#urilor
76460000-5 Servicii de asisten#" privind pu#urile
76470000-8 Servicii de testare a pu#urilor
76480000-1 Servicii de tubare
76490000-4 Servicii de finisare a pu#urilor
76491000-1 Servicii de acoperire a pu#urilor
76492000-8 Servicii de pozi#ionare a pu#urilor
76500000-8 Servicii la sol $i servicii marine
76510000-1 Servicii la sol
76520000-4 Servicii marine
76521000-1 Servicii de instala#ii marine
76522000-8 Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
76530000-7 Servicii privind fundul g"urii de foraj
76531000-4 Servicii de întocmire a profilului geologic al g"urilor de foraj
77000000-0 Servicii pentru agricultur", pentru silvicultur" $i pentru horticultur"
77100000-1 Servicii pentru agricultur"
77110000-4 Servicii privind produc#ia agricol"
77111000-1 Închiriere de utilaje agricole cu operator
77112000-8 Închiriere de secer"toare sau de echipament agricol cu operator
77120000-7 Servicii de compostare
77200000-2 Servicii pentru silvicultur"
77210000-5 Servicii de transport de bu$teni
77211000-2 Servicii conexe transportului de bu$teni
77211100-3 Servicii de exploatare forestier"
Cod CPV Descriere
77211200-4 Transport de bu$teni în p"duri
77211300-5 Servicii de defri$are
77211400-6 Servicii de t"iere a arborilor
77211500-7 Servicii de elagaj
77220000-8 Servicii de impregnare a lemnului
77230000-1 Servicii pentru silvicultur" conexe
77231000-8 Servicii de gestionare a p"durilor
77300000-3 Servicii pentru horticultur"
77310000-6 Amenajare $i între#inere de spa#ii verzi
77311000-3 Între#inere de gr"dini decorative sau de recreere
77312000-0 Servicii de înl"turare a buruienilor
77312100-1 Servicii de erbicidare
77313000-7 Servicii de între#inere a parcurilor
77314000-4 Servicii de între#inere a terenurilor
77320000-9 Servicii de între#inere a terenurilor de sport
77330000-2 Servicii de expozi#ii florale
77340000-5 Elagaj de arbori $i tunderea gardurilor vii
77341000-2 Elagaj de arbori
77342000-9 Tunderea gardurilor vii
77400000-4 Servicii zoologice
77500000-5 Servicii de zootehnie
77510000-8 Servicii de înmul#ire a vânatului
77600000-6 Servicii privind vân"toarea
77610000-9 Servicii de instalare de capcane
77700000-7 Servicii conexe pescuitului
78000000-7 Servicii tipografice, de publicare $i servicii conexe
78100000-8 Servicii tipografice
78110000-1 Servicii de tip"rire de c"r#i
78111000-8 Servicii de tip"rire de agende telefonice
78112000-5 Servicii de tip"rire de caiete de exerci#ii
78113000-2 Servicii de tip"rire de agende
78113100-3 Servicii de tip"rire de organizatoare personale
78114000-9 Servicii de tip"rire de carne#ele
78114100-0 Servicii de tip"rire de bro$uri
78114200-1 Servicii de tip"rire de bloc-notesuri
78114300-2 Servicii de tip"rire de blocuri cu hârtie pentru scrisori
78114400-3 Servicii de tip"rire de sugative
78115000-6 Servicii de tip"rire de materiale publicitare comerciale
78115100-7 Servicii de tip"rire de cataloage comerciale
78116000-3 Servicii de tip"rire de registre
78117000-0 Servicii de tip"rire de registre contabile
78118000-7 Servicii de tip"rire de carnete de formulare de comand"
78119000-4 Servicii de tip"rire de chitan#iere
78120000-4 Servicii de tip"rire de articole de papet"rie
78121000-1 Servicii de tip"rire de plicuri
Cod CPV Descriere
78122000-8 Servicii de tip"rire de hârtie de scrisori
78122100-9 Servicii de tip"rire de formulare cu indigo
78123000-5 Servicii de tip"rire de albume pentru mostre sau pentru colec#ii
78124000-2 Servicii de tip"rire de clasoare, dosare sau coper#i de dosare
78125000-9 Servicii de tip"rire de c"r#i de vizit"
78130000-7 Servicii de tip"rire de documente nefalsificabile
78131000-4 Servicii de tip"rire de permise
78132000-1 Servicii de tip"rire de bancnote
78133000-8 Servicii de tip"rire de ac#iuni
78134000-5 Servicii de tip"rire de carnete de cec
78135000-2 Servicii de tip"rire de timbre noi
78135100-3 Servicii de tip"rire de hârtie timbrat"
78136000-9 Servicii de tip"rire de bonuri de mas"
78140000-0 Servicii de tip"rire de formulare
78141000-7 Servicii de tip"rire de formulare comerciale autocopiante
78142000-4 Servicii de tip"rire de formulare continue
78150000-3 Servicii de tip"rire de bilete
78151000-0 Servicii de tip"rire de bilete de intrare
78152000-7 Servicii de tip"rire de bilete de transport
78153000-4 Servicii de tip"rire de bilete cu band" magnetic"
78160000-6 Servicii de tip"rire de calendare
78170000-9 Servicii de tip"rire de orare
78180000-2 Servicii de tip"rire de ziare
78200000-9 Servicii conexe tip"ririi
78210000-2 Servicii de finisare a tip"riturilor
78220000-5 Servicii de compozi#ie
78221000-2 Servicii de preg"tire a formelor de tipar
78222000-9 Servicii de fotogravur"
78223000-6 Servicii de culegere
78224000-3 Servicii de litografiere
78225000-0 Servicii de proiectare grafic"
78230000-8 Servicii de tip"rire $i de livrare
78240000-1 Servicii de tip"rire $i de distribu#ie
78300000-0 Servicii de editare
78310000-3 Servicii de legare $i de finisare
78311000-0 Servicii de finisare a c"r#ilor
78312000-7 Servicii de legare
78400000-1 Servicii de abonare
80000000-4 Servicii de înv"#"mânt
80100000-5 Servicii de înv"#"mânt primar
80110000-8 Servicii de înv"#"mânt pre$colar
80200000-6 Servicii de înv"#"mânt gimnazial
80210000-9 Servicii de înv"#"mânt gimnazial tehnic $i profesional
80211000-6 Servicii de înv"#"mânt gimnazial tehnic
80212000-3 Servicii de înv"#"mânt gimnazial profesional
Cod CPV Descriere
80220000-2 Servicii de înv"#"mânt pentru elevi cu handicap
80300000-7 Servicii de înv"#"mânt superior
80310000-0 Servicii de formare profesional" a tinerilor
80320000-3 Servicii de formare profesional" în domeniul medical
80330000-6 Servicii de formare profesional" în domeniul securit"#ii
80340000-9 Servicii de înv"#"mânt special
80400000-8 Servicii de educare a adul#ilor $i alte servicii de înv"#"mânt
80410000-1 Servicii $colare diverse
80411000-8 Servicii de $coli de conducere auto
80411100-9 Servicii de examene pentru ob#inerea permisului de conducere auto
80411200-0 Cursuri de conducere auto
80412000-5 Servicii de $coli de avia#ie
80413000-2 Servicii de $coli de marin"
80414000-9 Servicii de $coli de scafandri
80415000-6 Servicii de $coli de schi
80420000-4 Servicii de formare
80421000-1 Servicii de formare specializat"
80421100-2 Servicii de formare a personalului
80422000-8 Echipamente de preg"tire
80422100-9 Servicii privind programele de formare
80422200-0 Seminarii de formare
80423000-5 Servicii de formare profesional"
80423100-6 Servicii de formare în domeniul industriei $i tehnicii
80423110-9 Servicii de formare în domeniul industriei
80423120-2 Servicii de formare în domeniul tehnicii
80423200-7 Servicii de formare în management
80423300-8 Servicii de formare $i de familiarizare în informatic"
80423310-1 Servicii de formare în informatic"
80423320-4 Cursuri de informatic"
80424000-2 Servicii de formare în domeniul mediului
80425000-9 Servicii de formare în domeniul securit"#ii
80426000-6 Servicii de formare în domeniul s"n"t"#ii $i al serviciilor de prim-ajutor
80426100-7 Servicii de formare în domeniul s"n"t"#ii
80426200-8 Servicii de formare în domeniul serviciilor de prim-ajutor
80427000-3 Servicii de perfec#ionare personal"
80428000-0 Organizare de cursuri de limbi str"ine
80430000-7 Servicii de înv"#"mânt universitar pentru adul#i
80490000-5 Gestionare a unui centru de înv"#"mânt
85000000-9 Servicii de s"n"tate $i servicii de asisten#" social"
85100000-0 Servicii de s"n"tate
85110000-3 Servicii spitalice$ti $i servicii conexe
85111000-0 Servicii spitalice$ti
85111100-1 Servicii spitalice$ti de chirurgie
85111200-2 Servicii spitalice$ti de medicin"
85111300-3 Servicii spitalice$ti de ginecologie
Cod CPV Descriere
85111320-9 Servicii spitalice$ti de obstetric"
85111400-4 Servicii spitalice$ti de reabilitare
85111500-5 Servicii spitalice$ti de psihiatrie
85111600-6 Servicii de ortezare
85111700-7 Servicii de oxigenoterapie
85111800-8 Servicii de patologie
85112000-7 Servicii de asisten#" spitaliceasc"
85112100-8 Servicii privind a$ternuturile pentru spital
85120000-6 Servicii de practic" medical" $i servicii conexe
85121000-3 Servicii de practic" medical"
85121100-4 Servicii prestate de medicii generali$ti
85121110-7 Servicii prestate copiilor de c"trere medici generali$ti
85121200-5 Servicii prestate de medici speciali$ti
85121300-6 Servicii chirurgicale specializate
85130000-9 Servicii de practic" dentar" $i servicii conexe
85131000-6 Servicii de practic" dentar"
85131100-7 Servicii de ortodon#ie
85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontic"
85140000-2 Diverse servicii de s"n"tate
85141000-9 Servicii furnizate de personalul medical
85141100-0 Servicii prestate de moa$e
85141200-1 Servicii prestate de personalul de asisten#" medical"
85141210-4 Servicii de îngrijire medical" la domiciliu
85141211-1 Servicii de tratament medical prin dializ" la domiciliu
85141212-8 Servicii de dializ"
85141220-7 Servicii de consultan#" prestate de personalul de asisten#" medical"
85142000-6 Servicii paramedicale
85142100-7 Servicii de fizioterapie
85142200-8 Servicii de homeopatie
85142300-9 Servicii de igien"
85142400-0 Livrare la domiciliu de articole pentru bolnavii de incontinen#"
85143000-3 Servicii de ambulan#"
85144000-0 Servicii de centre de s"n"tate
85144100-1 Servicii de centre de asisten#" medical"
85145000-7 Servicii prestate de laboratoare medicale
85146000-4 Servicii prestate de b"ncile de sânge
85146100-5 Servicii prestate de b"ncile de material seminal
85146200-6 Servicii prestate de b"ncile de organe pentru transplanturi
85147000-1 Servicii de medicina muncii
85148000-8 Servicii de analize medicale
85149000-5 Servicii farmaceutice
85200000-1 Servicii veterinare
85300000-2 Servicii de asisten#" social" $i servicii conexe
85310000-5 Servicii de asisten#" social"
85311000-2 Servicii de asisten#" social" cu cazare
Cod CPV Descriere
85311100-3 Servicii sociale pentru persoane în vârst"
85311200-4 Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
85311300-5 Servicii sociale pentru copii $i tineri
85312000-9 Servicii de asisten#" social" f"r" cazare
85312100-0 Servicii de centre de zi
85312110-3 Servicii prestate de centre de zi pentru copii
85312120-6 Servicii prestate de centre de zi pentru copii $i tineri cu handicap
85312300-2 Servicii de orientare $i de consultan#" profesional"
85312310-5 Servicii de orientare
85312320-8 Servicii de consultan#" profesional"
85312330-1 Servicii de planificare familial"
85312400-3 Servicii sociale neprestate de institu#ii reziden#iale
85312500-4 Servicii de reabilitare
85312510-7 Servicii de reabilitare profesional"
85320000-8 Servicii sociale
85321000-5 Servicii sociale administrative
85322000-2 Programe de ac#iune comunitar"
85323000-9 Servicii de s"n"tate comunitar"
90000000-7
Servicii de evacuare a apelor reziduale $i de eliminare a de$eurilor,
servicii de igienizare $i servicii privind mediul
90100000-8 Servicii de colectare $i de evacuare a apelor reziduale $i a de$eurilor
90110000-1 Servicii privind apele reziduale
90111000-8 Servicii de evacuare $i de tratare a apelor reziduale
90111100-9 Servicii de evacuare a apelor reziduale
90111200-0 Servicii de tratare a apelor reziduale
90111300-1 Servicii de eliminare a apelor reziduale
90112000-5 Servicii de tratare a pu#urilor de decantare $i a foselor septice
90112100-6 Servicii de tratare a pu#urilor de decantare
90112200-7 Servicii privind fosele septice
90112210-0 Servicii de tratare a foselor septice
90112300-8 Servicii de golire a pu#urilor de decantare sau a foselor septice
90113000-2 Servicii de cur"#are a canalelor de ape reziduale
90114000-9 Servicii de gestionare a canalelor de ape reziduale
90114100-0 Exploatare a unei sta#ii de epurare a apelor reziduale
90115000-6 Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale
90120000-4 Servicii de eliminare a de$eurilor
90121000-1 Servicii generale privind de$eurile
90121100-2 Servicii de colectare a de$eurilor
90121110-5 Servicii de colectare a de$eurilor urbane solide
90121120-8 Servicii de colectare a de$eurilor menajere
90121130-1 Servicii de colectare a de$eurilor
90121140-4 Servicii de colectare a hârtiei
90121200-3 Servicii de transport de de$euri
90121300-4 Servicii de tratare a de$eurilor
90121310-7 Servicii de eliminare a de$eurilor menajere
Cod CPV Descriere
90121320-0 Servicii de eliminare a de$eurilor urbane solide
90121330-3 Servicii de incinerare a de$eurilor
90121340-6 Servicii de eliminare a cenu$ii
90121400-5 Tratarea $i eliminarea de$eurilor lichide
90122000-8 Servicii privind de$eurile speciale
90122100-9 Servicii privind de$eurile toxice
90122110-2 Servicii privind de$eurile radioactive
90122111-9 Colectarea de$eurilor radioactive
90122112-6 Servicii de depozitare a de$eurilor radioactive
90122113-3 Eliminarea de$eurilor radioactive
90122114-0 Transportul de$eurilor radioactive
90122120-5 Servicii privind solurile contaminate
90122121-2 Înl"turarea solurilor contaminate
90122122-9 Eliminarea solurilor contaminate
90122123-6 Servicii de tratare a solurilor contaminate
90122124-3 Cur"#area $i tratarea solului
90122130-8
Servicii de eliminare a de$eurilor toxice, cu excep#ia de$eurilor
radioactive $i a solurilor contaminate
90122131-5 Servicii de eliminare a armelor $i a muni#iilor
90122132-2 Servicii de dezamorsare a bombelor
90122200-0 Servicii privind de$eurile medicale
90122210-3 Servicii de colectare a de$eurilor spitalice$ti
90122220-6 Servicii de eliminare a de$eurilor spitalice$ti
90122230-9 Servicii de înl"turare a de$eurilor biologice
90122240-2 Servicii de colectare, de transport $i de eliminare a de$eurilor spitalice$ti
90122300-1 Servicii de gestionare a n"molului
90122310-4 Servicii de înl"turare a n"molului
90122320-7 Servicii de transport al n"molului
90122330-0 Servicii de tratare a n"molului
90122340-3 Servicii de eliminare a n"molului
90123000-5 Exploatarea rampelor de gunoi
90123100-6 Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
90123200-7 Servicii de gestionare a haldelor de c"rbune
90123300-8 Servicii de gestionare a haldelor de de$euri
90200000-9 Servicii de igien" $i servicii conexe
90210000-2 Servicii de cur"#enie stradal"
90211000-9 Servicii de m"turare a str"zilor
90212000-6 Servicii de desz"pezire
90213000-3 Servicii de înl"turare a ghe#ii
90220000-5 Servicii de cur"#are a gurilor de canal
90221000-2 Servicii de golire a gurilor de canal
90230000-8 Servicii de îndep"rtare a azbestului
90240000-1 Servicii de eliminare a plumbului
90250000-4 Servicii de igien" urban"
90300000-0 Servicii privind mediul $i servicii ecologice
Cod CPV Descriere
90310000-3 Servicii privind mediul
90311000-0 Servicii de consultan#" privind mediul
90312000-7 Servicii de studiere a impactului asupra mediului
90313000-4 Servicii de monitorizare a mediului
90313100-5 Servicii de combatere a polu"rii
90313110-8 Servicii de combatere a polu"rii cu petrol
90313120-1 Servicii de monitorizare a polu"rii
90314000-1 Servicii de m"surare a emisiilor
90315000-8 Servicii de protec#ie a mediului
90315100-9 Servicii de între#inere a mediului
90315200-0 Servicii de ameliorare a mediului
90315300-1 Servicii de reciclare
90320000-6 Servicii ecologice
91000000-4 Servicii de organiza#ii asociative
91100000-5 Servicii prestate de organiza#ii comerciale, profesionale $i specializate
91110000-8 Servicii prestate de organiza#ii comerciale
91120000-1 Servicii prestate de organiza#ii profesionale
91130000-4 Servicii prestate de organiza#ii specializate
91131000-1 Servicii privind siguran#a nuclear"
91200000-6 Servicii prestate de organiza#ii sindicale
91300000-7 Servicii diverse prestate de organiza#ii asociative
91310000-0 Servicii religioase
91320000-3 Servicii prestate de organiza#ii politice
91330000-6 Servicii prestate de organiza#ii asociative cu caracter social
91331000-3
Servicii de asisten#" privind dezvoltarea spiritului civic $i a resurselor
comunitare
91331100-4 Servicii prestate de asocia#ii de tineri
92000000-1 Servicii de recreere, culturale $i sportive
92100000-2 Servicii de cinematografie $i servicii video
92110000-5
Servicii de produc#ie de filme cinematografice $i de casete video $i
servicii conexe
92111000-2 Servicii de produc#ie de filme cinematografice $i de filme video
92111100-3 Produc#ie de filme $i de casete video cu utilizare pedagogic"
92111200-4
Produc#ie de filme $i de casete video publicitare, de propagand" $i de
informare
92111210-7 Produc#ie de filme publicitare
92111220-0 Produc#ie de casete video publicitare
92111230-3 Produc#ie de filme de propagand"
92111240-6 Produc#ie de casete video de propagand"
92111250-9 Produc#ie de filme de informare
92111260-2 Produc#ie de casete video de informare
92111300-5 Produc#ie de filme $i de casete video de divertisment
92111310-8 Produc#ie de filme de divertisment
92111320-1 Produc#ie de casete video de divertisment
92112000-9 Servicii privind produc#ia de filme cinematografice sau de casete video
Cod CPV Descriere
92120000-8 Servicii de distribu#ie de filme cinematografice $i de casete video
92121000-5 Servicii de distribu#ie de casete video
92122000-2 Servicii de distribu#ie de filme cinematografice
92130000-1 Servicii de proiectare de filme cinematografice
92140000-4 Servicii de proiectare de filme video
92200000-3
7
Servicii de radio $i de televiziune
7

92210000-6
7
Servicii de radio
7

92211000-3
7
Servicii de radiodifuziune
7

92220000-9
7
Servicii de televiziune
7

92221000-6
7
Servicii de teledifuziune
7

92230000-2 Servicii de radio $i televiziune prin cablu
92300000-4 Servicii de divertisment
92310000-7 Servicii de creare $i interpretare de opere artistice $i literare
92311000-4 Opere de art"
92312000-1 Servicii artistice
92312100-2
Servicii de divertisment prestate de produc"torii de teatru, coruri,
ansambluri muzicale $i orchestre
92312110-5 Servicii de divertisment prestate de produc"torii de teatru
92312120-8 Servicii de divertisment prestate de coruri
92312130-1 Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale
92312140-4 Servicii de divertisment prestate de orchestre
92312200-3 Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori $i arti$ti independen#i
92312210-6 Servicii prestate de autori
92312211-3 Servicii de agen#ii redac#ionale
92312212-0 Servicii privind preg"tirea manualelor de formare
92312213-7 Servicii prestate de autori în domeniul tehnicii
92312220-9 Servicii prestate de compozitori
92312230-2 Servicii prestate de sculptori
92312240-5 Servicii prestate de arti$ti
92312250-8 Servicii prestate de arti$ti independen#i
92320000-0 Servicii de gestionare a s"lilor de spectacol
92330000-3 Servicii privind zonele de recreere
92331000-0 Servicii de bâlci $i de parcuri de distrac#ii
92331100-1 Servicii de bâlci
92331200-2 Servicii de parcuri de distrac#ii
92332000-7 Servicii de plaje
92340000-6 Servicii privind dansul $i reprezenta#iile
92341000-3 Servicii de circuri
92342000-0 Servicii de $coli de dans
92342100-1 Servicii de $coli de dans de societate
92342200-2 Servicii de $coli de dans modern
92350000-9 Servicii de jocuri de noroc $i de pariuri
92351000-6 Servicii de jocuri de noroc
92351100-7 Servicii de gestionare a loteriilor
92351200-8 Servicii de gestionare a cazinourilor
Cod CPV Descriere
92352000-3 Servicii de pariuri
92352100-4 Servicii de exploatare a totalizatoarelor pentru pariuri
92352200-5 Servicii prestate de agen#i de pariuri
92360000-2 Servicii de pirotehnie
92400000-5 Servicii de agen#ii de pres"
92500000-6 Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee $i alte servicii culturale
92510000-9 Servicii prestate de biblioteci $i de arhive
92511000-6 Servicii prestate de biblioteci
92512000-3 Servicii prestate de arhive
92520000-2
Servicii prestate de muzee $i servicii de conservare a siturilor $i a
monumentelor istorice
92521000-9 Servicii prestate de muzee
92521100-0 Servicii de expozi#ii în muzee
92521200-1 Servicii de conservare a obiectelor $i a exemplarelor de expozi#ie
92521210-4 Servicii de conservare a obiectelor de expozi#ie
92521220-7 Servicii de conservare a specimenelor
92522000-6 Servicii de conservare a siturilor $i a monumentelor istorice
92522100-7 Servicii de conservare a siturilor istorice
92522200-8 Servicii de conservare a monumentelor istorice
92530000-5 Servicii de gr"dini botanice $i zoologice $i servicii de rezerva#ii naturale
92531000-2 Servicii de gr"dini botanice
92532000-9 Servicii de gr"dini zoologice
92533000-6 Servicii de rezerva#ii naturale
92534000-3 Servicii de conservare a faunei $i a florei s"lbatice
92600000-7 Servicii sportive
92610000-0 Servicii de gestionare a complexelor sportive
92620000-3 Servicii privind activit"#ile sportive
92621000-0 Servicii de promovare a evenimentelor sportive
92622000-7 Servicii de organizare a evenimentelor sportive
93000000-8 Servicii diverse
93100000-9 Servicii de sp"l"torie $i de cur"#"torie uscat"
93110000-2 Servicii de colectare de rufe pentru sp"lat
93111000-9 Servicii de gestionare a sp"l"toriilor
93112000-6 Servicii de exploatare a sp"l"toriilor
93120000-5 Servicii de cur"#are a materialelor textile
93121000-2 Servicii de impregnare a materialelor textile
93130000-8 Servicii de cur"#are a articolelor din blan"
93140000-1 Servicii de colorare
93150000-4 Servicii de c"lc"torie
93160000-7 Servicii de vopsitorie
93200000-0 Servicii de coafor $i de cosmetic"
93210000-3 Servicii de coafor
93211000-0 Servicii de frizerie
93220000-6 Servicii de cosmetic"
93221000-3 Servicii de cosmetic", de manichiur" $i de pedichiur"
Cod CPV Descriere
93221100-4 Servicii de tratament cosmetic
93221200-5 Servicii de manichiur"
93221300-6 Servicii de pedichiur"
93300000-1 Servicii de între#inere corporal"
93310000-4 Servicii de b"i turce$ti
93320000-7 Servicii de sta#iuni termale
93330000-0 Servicii de masaj
93400000-2 Servicii de cazare $i de birou
93410000-5 Servicii de cazare
93411000-2 Servicii de gestionare a spa#iilor de cazare
93411100-3 Servicii de menaj
93411200-4 Servicii de portar
93411300-5 Servicii de administrare de imobile
93411400-6 Servicii de îngrijitor de imobile
93500000-3 Servicii privind infrastructurile colective
93510000-6 Servicii de gestionare a parc"rilor de autovehicule
93511000-3 Servicii de parc"ri de autovehicule
93511100-4 Servicii de aplicare a regulilor de parcare
93600000-4 Servicii marine
93610000-7 Servicii de oceanologie
93620000-0 Servicii de gestionare a porturilor
93621000-7 Servicii de asisten#" în bazele navale
93630000-3 Servicii de scufundare
93700000-5 Servicii funerare $i servicii conexe
93710000-8 Servicii funerare
93711000-5 Servicii de înhumare $i de incinerare
93711100-6 Servicii de înhumare
93711110-9 Servicii de între#inere a cimitirelor
93711200-7 Servicii de incinerare
93712000-2 Servicii de pompe funebre
93900000-7 Servicii diverse n.c.a.
93910000-0 Servicii de declasare
93920000-3 Servicii de transfer
93930000-6 Servicii de croitorie
93940000-9 Servicii de tapiserie
93950000-2 Servicii de l"c"tu$"rie
95000000-2 Case particulare cu personal angajat
95100000-3 Servicii de lucr"tori comerciali $i industriali
95110000-6 Servicii de lucr"tori comerciali
95120000-9 Servicii de lucr"tori industriali
95130000-2 Servicii de for#e de munc"
95131000-9 Servicii de personal de agen#ii
95132000-6 Servicii de personal de birou
95133000-3 Personal angajat temporar
95133100-4 Servicii de asisten#" la domiciliu
Cod CPV Descriere
95140000-5 Servicii domestice
99000000-0 Servicii prestate de organiza#ii $i de organisme extrateritoriale
99100000-1 Servicii specifice organiza#iilor $i organismelor interna#ionale
1
Directiva 92/50/CEE: cu excep#ia serviciilor de transport feroviar reglementate de
categoria 18 din CPC prov.
Directiva 93/38/CEE: cu excep#ia serviciilor de transport feroviar reglementate de
categoria 18 din CPC prov.
2
Directiva 92/50/CEE: cu excep#ia serviciilor de telefonie vocal", de telex, de
radiotelefonie, de radiomesagerie $i de transmisiuni prin satelit.
Directiva 93/38/CEE: cu excep#ia serviciilor de telefonie vocal", de telex, de radiotelefonie
mobil", de radiomesagerie $i de telecomunica#ii prin satelit.
[în propunerile Comisiei COM(2000) 275 $i COM(2000) 276, prezenta not" de subsol a
fost eliminat"].
3
Directiva 92/50/CEE: cu excep#ia contractelor de achizi#ii de servicii financiare privind
emiterea, cump"rarea, vânzarea $i transferul de titluri sau de alte instrumente financiare $i
a serviciilor prestate de b"ncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au
ca obiect achizi#ia sau loca#iunea, oricare ar fi modalit"#ile financiare, de terenuri, de
construc#ii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor
bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în acela$i timp, înainte
sau dup" încheierea contractului care are ca obiect achizi#ia sau loca#iunea, în orice form",
fac obiectul prezentei directive.
Directiva 93/38/CEE: cu excep#ia contractelor de achizi#ie privind emiterea, cump"rarea,
vânzarea $i transferul de titluri sau de alte instrumente financiare. Sunt exceptate, de
asemenea, contractele care au ca obiect achizi#ia sau loca#iunea, oricare ar fi modalit"#ile
financiare, de terenuri, de construc#ii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc
drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate
în acela$i timp, înainte sau dup" încheierea contractului care are ca obiect achizi#ia sau
loca#iunea, în orice form", fac obiectul prezentei directive.

4
Directiva 92/50/CEE: cu excep#ia contractelor de achizi#ii de servicii de cercetare $i de
dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorit"#ii contractante în
scopul utiliz"rii în desf"$urarea propriilor activit"#i, cu condi#ia ca serviciul prestat s" fie
remunerat în totalitate de c"tre autoritatea contractant".

Directiva 93/38/CEE: cu excep#ia contractelor de servicii de cercetare $i de dezvoltare,
altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv entit"#ii contractante în scopul utiliz"rii
în desf"$urarea propriilor activit"#i, cu condi#ia ca serviciul prestat s" fie remunerat în
totalitate de c"tre entitatea contractant".

5
Directiva 92/50/CEE: cu excep#ia serviciilor de arbitraj $i de conciliere.
Directiva 93/38/CEE: cu excep#ia serviciilor de arbitraj $i de conciliere.
6
Directiva 92/50/CEE: cu excep#ia contractelor de achizi#ii de munc".
Directiva 93/38/CEE: cu excep#ia contractelor de achizi#ii de munc".
7
Directiva 92/50/CEE: cu excep#ia contractelor de achizi#ii referitoare la cump"rarea,
dezvoltarea, produc#ia sau coproduc#ia de programe de c"tre organisme de radiodifuziune
$i a contractelor de achizi#ii privind timpul de emisie.

VOCABULAR SUPLIMENTAR

Cod Descriere
E001-0 Pentru cur"#at
E002-7 Pentru copii
E003-4 Pentru centre de zi
E004-1 În scopuri grafice
E005-8 De acces
E006-5 Cu utilizare industrial"
E007-2 Pentru gr"dini#e
E008-9 De birou
E009-6 Pentru birouri
E010-6 De exterior
E011-3 Pentru ambalarea produselor
E012-0 Pentru colete
E013-7 pentru
E014-4 Punere în func#iune
E015-1 Livrare
E016-8 Pentru tip"rire
E017-5 Leasing
E018-2 Pentru $coli
E019-9 Proiectare
E020-9 În scopuri $tiin#ifice
E021-6 De unic" folosin#"
E023-0 Extensibil
E024-7 Rezistent la foc/rezistent la fl"c"ri
E025-4 Ignifug
E026-1 Neinflamabil
E027-8 Reînnoire
E028-5 Flexibil
E029-2 Pentru resturi menajere
E030-2 Pentru expozi#ie
E031-9 Pentru stingerea incendiilor
E032-6 De salvare
E033-3 De supravie#uire
E034-0 Dotat
E035-7 Pentru formare
E036-4 Pentru eliminarea de$eurilor
E037-1 Furnizare ferm"
E038-8 Întreg
E039-5 Pentru depozitare
E040-5 Modernizare
E041-2 Cu utilizare tehnic"
E042-9 Cald
E043-6 În conformitate cu standardele $i specifica#iile
E044-3 În pungi
Cod Descriere
E045-0 În cartoane
E046-7 În loturi
E047-4 În pachete
E048-1 În pungu#e
E049-8 În saci
E050-8 Pentru testare
E051-5 Instalare
E052-2 Instantaneu
E053-9 Interna#ional
E054-6 Cu utilizare urban"
E055-3 Prezenta notificare reprezint" lansarea unei proceduri competitive
E056-0 Pentru de$euri
E057-7 Lichid
E058-4
Prezenta notificare nu reprezint" lansarea unei proceduri
competitive
E059-1 Acord-cadru
E060-1 Sintetic
E061-8 Magnetic
E062-5 Submarin
E063-2 Între#inere
E064-9 Gestionare
E065-6 Exterior
E066-3 Portabil
E067-0 Dur
E068-7 Înc"rc"tur" grea
E069-4 De înalt" performan#"
E070-4 O#el
E071-1 Închiriere
E072-8 F"r" operator
E073-5 Cu operator
E074-2 La fa#a locului
E075-9 sau echivalent
E076-6 Ecologic
E077-3 Faz":
E078-0 Învelit în plastic
E079-7 Portabil
E080-7 Pudr"
E081-4 Primar
E082-1 Privat
E083-8 Public
E084-5 Pulverizat
E085-2 Iluminat
E086-9 Importat
E087-6 Cu utilizare special"
E088-3 Uscat
Cod Descriere
E089-0 De uz casnic
E090-0 Consolidat
E091-7 Repara#ie
E092-4 Înlocuire
E093-1 Dezvoltare
E094-8 Siguran#"/securitate
E095-5 Brut
E096-2 De secretariat
E097-9 Impregnat
E098-6 Moale
E099-3 Colorat
E100-4 În blocuri
E101-1 În pl"ci
E102-8 În vrac
E103-5 În cartu$e
E104-2 În stive
E105-9 Rece
E106-6 Standard
E107-3 Consolidare
E108-0 Îmbr"cat
E109-7 Lot secundar:
E110-7 Accesoriu
E111-4 De unic" folosin#"
E112-1 În bare
E113-8 Autocolant
E114-5 Cauciuc
E115-2 În role
E116-9 În pl"ci
E117-6 Tubular
E118-3 Tip:
E119-0 Subteran
E120-0 În solu#ie
E121-7 În benzi
E122-4 Actualizabil
E123-1 Tapi#at
E124-8 Interior
E125-5 Instalare $i între#inere
E126-2 Integrat
E127-9 Intern
E128-6 !i servicii conexe de instalare
E129-3 !i produse conexe
E130-3 !i servicii conexe de reparare $i de între#inere
E131-0 !i servicii conexe
E132-7 Automat
E133-4 Artificial
Cod Descriere
E134-1 Consultan#"
E135-8 Consumabile
E136-5 Anual
E137-2 U$or
E138-9 $i articole conexe
E139-6 $i echipament conex
E140-6 Lichefiat
E141-3 La mare distan#"
E142-0 Între#inere $i reparare
E143-7 Pulbere
E144-4 Mecanic
E145-1 $i accesorii
E146-8 Tip de standard:
E147-5 Mecanic $i electric
E148-2 Mobil
E149-9 Na#ional
E150-9 Natural
E151-6 Cu utilizare pedagogic"
E152-3 Pentru personalul militar
E153-0 Cu utilizare militar"
E154-7 $i
E155-4 Cu utilizare naval"
E156-1 Cercetare $i dezvoltare
E157-8 Pentru case de b"trâni
E158-5 Pentru oficiu po$tal
E159-2 Pentru închisoare
E160-2 Pentru $coal"
E161-9 Altele decât menajere
E162-6 Polivalent
E163-3 La suprafa#"
E164-0 Pentru avia#ia militar"
E165-7 Pentru armat"
E166-4 Pentru poli#ie
E167-1 R"zboi nuclear, biologic, chimic (NBC)
E168-5 Nu este un acord-cadru
E169-5 Reparare $i între#inere
E170-5 Din metal
E171-2 Din hârtie
E172-9 Din plastic
E173-6 Din polietilen"
E174-3 Din polistiren
E175-0 Din politen
E176-7 Din o#el
E177-4 Offset
E178-1 Pe baz" de contract
Cod Descriere
E179-8 Forfetar
E180-8 Exploatare $i între#inere
E181-5 Exterior
E182-2 Renovare
E183-9 Renovare $i reparare
E184-6 Închiriere
E185-3 Hârtie
E186-0 Renovare $i extindere
E187-7 Plastic
E188-4 Înl"turare
E189-1 Poliester
E190-1 Prefabricat
E191-8 Tip"rit
E192-5 Prelucrat
E193-2 Achizi#ionare
E194-9 Reînc"rcabil
E195-6 Recondi#ionare
E196-3 Reciclat
E197-0 Rafinat
E198-7 Referin#":
H001-1 Asincron
H003-5 Pentru software
H004-2 Asistat de computer
H005-9 Informatizat
H006-6 De birou
H007-3 Digital
H008-0e Pentru hardware
H009-7 Computerizat
H010-7 De siguran#"
H011-4 Pentru re#ea
H013-8 Înalt" rezolu#ie
H014-5 Compatibil IBM
H015-2 Comandat prin computer
H020-0 Cu microunde
H022-4 Cu multiple utiliz"ri
H023-1 On-line
H027-9 Timp real
H028-6 Telecomandat
H031-0 Sincron
H032-7 Compatibil VAX/VMS
H042-0 Frontal
H045-1 Multimedia
H046-8 Multiprelucrare
H047-5 Multiopera#ional
H049-9 Autonom
Cod Descriere
H051-6 Tip de arhitectur":
H052-3 Tip de protocol:
K001-2 Antiglon#
K012-2 De sport
K014-6 Impermeabil
K015-3 Împotriva vântului
M001-6 Pentru pacien#i
M002-3 Pentru anestezie
M003-0 Pentru dializ" renal"
M004-7 Pentru endoscopia bron$ic"
M005-4 Pentru arsuri
M006-1 Pentru tratament citostatic
M007-8 Pentru radiologie de diagnosticare
M008-5 Cu utilizare în dietetic"
M009-2 Pentru dezinfec#ie
M010-2 Pentru dispensar
M011-9 Cu utilizare endovascular"
M012-6 Pentru ginecologie
M013-3 Pentru hemodializ"
M014-0 Pentru hemodinamic"
M015-7 Pentru cardiochirurgie
M016-4 Pentru spital
M017-1 Pentru imunologie
M018-8 Pentru perfuzie
M019-5 Pentru injectare
M020-5 Pentru laborator
M021-2 Pentru sala de opera#ie
M022-9 Pentru personalul medical
M023-6 Cu utilizare medical"
M024-3 Cu utilizare neuroangiografic"
M025-0 Cu utilizare neurochirurgical"
M026-7 Pentru personalul de asisten#" medical"
M027-4 Pentru sala de opera#ie
M028-1 Cu utilizare ortopedic"
M029-8 Pentru osteosintez"
M030-8 Pentru pediatrie
M031-5 Cu utilizare paramedical"
M032-2 Pentru patologie
M033-9 Pentru dializ" peritoneal"
M034-6 Medical
M035-3 Pentru radiodiagnosticare
M036-0 Pentru radiologie
M037-7 Pentru reactivi radioterapeutici
M038-4 Pentru analiz" radioimunologic"
M039-1 Pentru radioimunologie
Cod Descriere
M040-1 Vascular
M041-8 Pentru serologie
M042-5 Pentru terapie intensiv"
M043-2 Pentru unitate de dializ" renal"
M044-9 Pentru medicin" terapeutic"
M045-6 Pentru dializ" transperitoneal"
M046-3 Pentru tratarea hipotermiei
M047-0 Pentru tratament urologic
M048-7 Pentru unitatea de radiologie
M049-4 Cardiovascular
M050-4 Nesteril
M051-1 Steril
M052-8 Cardiac
M053-5 Cu utilizare în psihiatrie
M054-2 Cu utilizare chirurgical"
M055-9 În scopuri terapeutice
N001-3 Monofazat
N002-0 Marin
N003-7 Neizolat
N004-4 Alimentat cu c"rbune
N005-1 Joas" tensiune
N006-8 Neîntrerupt
N008-2 Izolat
N009-9 Pentru tratarea apelor reziduale
N010-9 Înalt" tensiune
N011-6 Distribu#ie
N012-3 Alimentat cu combustibil fosil
N013-0 Pentru industria petrolului
N014-7 Pentru industria de gaz
N015-4 Extindere
N016-1 Pentru laboratoare
N018-5 Cu utilizare submarin"
N019-2 Pentru depozitarea gazelor naturale
N020-2 Pentru transportul gazelor naturale
N021-9 Pentru tratarea apei
N022-6 Pentru instala#ii electrice
N023-3 Pentru echipament electric
N024-0 Pentru industria apei
N025-7 Pentru înc"lzire urban"
N026-4 Ape reziduale
N027-1 Galvanizat
N028-8 Alimentat cu gaz
N029-5 Cu energie electric"
N030-5 Cu înc"lzire electric"
N031-2 Rezistent la c"ldur"
Cod Descriere
N032-9 Înalt" presiune
N033-6 Trifazic
N034-3 Energie hidroelectric"
N035-0 Cu securitate intrinsec"
N036-7 Alimentat cu lemn
N040-8 Presiune sc"zut"
N041-5 Presiune medie
N046-0 Nelichefiat
N047-7 Neîntrerupt
N048-4 La sol
N049-1 Nuclear
N053-2 Oleofil
N054-9 Alimentat cu petrol
N061-1 Construc#ie de reactoare
N066-6 Aburi
N071-4 Submersibil
N073-8 Subacvatic
N078-3 Ap" rezidual"
N081-7 Ductil
N082-4 Pentru drenaj
N083-1 F"r" oxigen
P001-7 Par#ial pr"jit
P002-4 În sticl"
P003-1 În conserv"
P004-8 Refrigerat
P005-5 Par#ial fiert
P006-2 Concentrat
P007-9 G"tit
P008-6 Kosher
P009-3 Felii
P010-3 În s"cule#e
P011-1 În ulei
P012-7 Uscat
P013-4 Buc"#i
P014-1 Hallal
P015-8 Aromatizat
P016-5 Ras
P017-2 Pentru buc"t"rie
P018-9 Proasp"t
P019-6 Înghe#at
P020-6 Granulat
P021-3 În saramur"
P022-0 Buc"#i
P023-7 În suc propriu
P024-4 În sirop
Cod Descriere
P025-1 În sos tomat
P026-8 În ap"
P027-5 Conservare îndelungat"
P028-2 Gata de copt
P029-9 S"rat
P030-9 Liofilizat
P031-6 Sterilizat
P032-3 Congelat
P033-0 Nes"rat
P034-7 G"tit/congelat
P035-4 Ambalat în vid
P036-1 G"tit/refrigerat
P037-8 În conserv"
X001-3 Articulat
X003-7 Pentru automobile
X004-4 Pentru aeronave
X005-1 Pentru echipaje de aeronave
X006-8 Pentru autobuze
X007-5 Rezervat pasagerilor
X008-2 Pentru transport feroviar
X009-9 Direc#ie de conducere pe stânga
X010-9 Alimentat cu motorin"
X011-6 Trac#iune pe 4 ro#i
X012-3 Direc#ie de conducere pe dreapta
X013-0 Teren accidentat
X014-7 F"r" camer" de aer
X015-4 Pentru vehicule industriale
X016-1 Cu utilizare feroviar"
X017-8 Pentru transport
X018-5 Pentru aeroport
X019-2 Pentru vehicule
X020-2 Greutate brut" a vehiculului:
X021-9 Cu motor pe benzin"
X022-6 Maritim
X023-3 Cu pilot automat
X024-0 Semisubmerisibil
X025-7 Cu echipaj
X026-4 Cu $ofer
X027-1 F"r" echipaj
X028-8 F"r" $ofer
Y001-0 Lucr"ri auxiliare
Y002-7 Pentru construc#ii
Y003-4 Lucr"ri de baz"
Y004-1 Finalizare
Y005-8 Construc#ie de beton
Cod Descriere
Y006-5 Construc#ie
Y007-2 Transformare
Y008-9 Pentru izola#ie
Y009-6 Proiectare $i construc#ie
Y010-6 Locuin#e:
Y011-3 Extensie
Y012-0 Lucr"ri de finisare
Y013-7 Etaje
Y014-4 Pentru instala#ii mecanice
Y015-1 Îmbun"t"#iri
Y016-8 Alungire
Y017-5 Localizare
Y018-2 Construc#ie din metal
Y019-9 Construc#ie mixt"
Y020-9 Modernizare
Y021-6 Natura lucr"rilor
Y022-3 Piatr"
Y023-0 Construc#ie prefabricat"
Y024-7 Renovare
Y025-4 Restaurare
Y026-1 Reînnoire a îmbr"c"mintei
Y027-8 Camere:
Y028-5 Amestecuri netratate
Y029-2 Specifica#ii:
Y030-2 Stadiu
Y031-9 Construc#ie cu structur" de o#el
Y032-6 Construc#ie din lemn
Y033-3 Proiect la cheie
Y034-0 L"rgire
Y035-7 !i lucr"ri conexe
Y036-4 Proiectare $i pozare
Y037-1 Renovare
Y038-8 Pentru autostr"zi
Y039-5 Pentru proiecte la cheie
Y040-5 Amestecuri la cald
Y041-2 Laminat
Y042-9 Modificare
Y043-6 Cu mai multe etaje
Y044-3 Reconstruire
Z001-7 Cuantum:
Z002-4 Valoare anual":
Z003-1 Suprafa#":
Z004-8 Valoare bugetar":
Z005-5 Capacitate:
Z006-2 Circumferin#":
Cod Descriere
Z007-9 litri pe an
Z008-6 Adâncime:
Z009-3 Diametru:
Z010-3 În"l#ime:
Z011-0 kg pe an
Z012-7 Lungime:
Z013-4 Lot nr.
Z014-1 Loturi:
Z015-8 Lot principal:
Z016-5 Maxim:
Z017-2 Minim:
Z018-9 Num"r de articole:
Z019-6 Num"r de faze:
Z020-6 Num"r de ansambluri:
Z021-3 Num"r de unit"#i:
Z022-0 Num"r de utilizatori:
Z023-7 Num"r:
Z024-4 Peste
Z025-1 Putere
Z026-8 Presiune
Z027-5 Tensiune primar"
Z028-2 Cantitate:
Z029-9 Randament:
Z030-9 Timp de reac#ie
Z031-6 Zilnic
Z032-3 Dimensiunea lucr"rilor:
Z033-0 Tensiune secundar"
Z034-7 Exemplare:
Z035-4 Grosime:
Z036-1 Valoare total" estimat" f"r" TVA
Z037-8 Dimensiune unitar":
Z038-5 Unit"#i:
Z039-2 Valoare:
Z040-2 Volum:
Z041-9 Greutate:
Z042-6 L"#ime:
Z043-3 Dimensiune:
Z044-0 De maximum
Z045-7 Num"r de canale:
Z046-4 Num"r de locuri:
Z047-1 pe an
Z048-8 Ansambluri:
Z049-5 Foi:
Z050-5 tone pe an
Z051-2 S"pt"mânal
Cod Descriere
Z052-9 kWh pe an
Z053-6 MWh pe an
Z054-3 Lunar


ANEXA II

TABEL DE CORESPONDEN$% ÎNTRE CPV !I CPA 96

CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
01000000-7
77100000-1
01 Produse agricole,
horticole, de
vân"toare $i servicii
conexe
77300000-3 la
77600000-6

01.1 Produse agricole,
produse horticole $i
de gr"din" pentru
comercializare
01100000-8
Produse agricole, produse
horticole $i de gr"din"
pentru comercializare
01110000-1 Cereale $i alte produse
agricole
01111000-8 Cereale
01111100-9 Grâu
01111110-2 Grâu dur
01111120-5 Grâu comun
01111200-0 Porumb
01111300-1 Orez
01111400-2 Orz
01111500-3 Secar"
01111600-4 Ov"z
01111700-5 Mal#
01111900-7 Produse pe baz" de cereale
01112000-5 Cartofi $i legume uscate
01112100-6 Cartofi
01112200-7 Legume cu p"st"i $i
legume cu teac" uscate
01112210-0 Legume cu p"st"i uscate
01112211-7 Linte
01112212-4 N"ut
01112213-1 Maz"re uscat"
01000000-7 Produse agricole, horticole,
de vân"toare $i produse
conexe
01100000-8 Produse agricole, produse
horticole $i de gr"din"
pentru comercializare
01110000-1 Cereale $i alte produse
agricole
01113000-2 Semin#e $i fructe
oleaginoase
01113100-3 Boabe de soia
01113200-4 Arahide
01113300-5 Semin#e de floarea soarelui
01113400-6 Semin#e de in
01113500-7 Semin#e de susan
01.11 Cereale $i alte
produse agricole
n.c.a.
01113600-8 Semin#e de mu$tar
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
01114000-9 Tutun neprelucrat
01115000-6 Plante utilizate la
fabricarea zah"rului
01115100-7 Sfecl" de zah"r
01115200-8 Trestie de zah"r
01116000-3 Paie $i plante furajere
01116100-4 Paie
01116200-5 Plante furajere
01117000-0 Materii prime vegetale
01117100-1 Materii prime vegetale
destinate industriei textile
01117110-4 Bumbac
01117120-7 Iut"
01117130-0 In
01118000-7 Cauciuc natural, latex $i
produse conexe
01118100-8 Cauciuc natural
01118200-9 Latex natural
01118210-2 Produse din latex
01119000-4 Plante cu utilizare specific"
01119100-5 Plante utilizate în
parfumerii sau în farmacii
sau ca insecticide sau cu
utilizare similar"
01119110-8 Plante utilizate în
parfumerii
01119120-1 Plante utilizate în farmacii
01119130-4 Plante utilizate ca
insecticide
01119140-7 Plante utilizate ca
fungicide sau cu utilizare
similar"
01119200-6 Semin#e de plante cu
utilizare specific"
01.12 Legume, produse
horticole $i de
pepinier"
01120000-4
Legume, produse horticole
$i de pepinier"
01121000-1 Legume
01121100-2 R"d"cinoase $i tuberculi
01121110-5 R"d"cinoase
01121111-2 Sfecl"
01121112-9 Morcovi
01121113-6 Ceap"
01121114-3 Napi
01121120-8 Tuberculi
01121200-3 Legume cultivate pentru
fructele lor
01121210-6 Fasole

01121211-3 Boabe
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
01121212-0 Fasole verde
01121213-7 Fasole spaniol"
01121220-9 Maz"re
01121221-6 Maz"re verde
01121222-3 Maz"re cu p"st"i
comestibile
01121230-2 Ardei
01121240-5 Tomate
01121250-8 Dovlecei
01121260-1 Ciuperci
01121270-4 Castrave#i
01121300-4 Legume pentru frunze
01121310-7 L"ptuci
01121320-0 Foi de salat"
01121330-3 Anghinare
01121340-6 Spanac
01121400-5 Varz"
01121410-8 Varz" alb"
01121420-1 Conopid"
01121430-4 Broccoli
01121440-7 Varz" de Bruxelles
01121500-6 Semin#e de legume
01122000-8 Produse horticole
01122100-9 Plante vii, bulbi, r"d"cini,
buta$i $i altoaie
01122200-0 Flori t"iate
01122210-3 Aranjamente florale
01122300-1 Semin#e de flori
01.13 Fructe, fructe cu
coaj" lignifiat",
plante utilizate la
prepararea
b"uturilor $i a
condimentelor
01130000-7
Fructe, fructe cu coaj"
lignifiat", plante utilizate la
prepararea b"uturilor $i a
condimentelor
01131000-4 Fructe $i fructe cu coaj"
lignifiat"
01131100-5 Fructe $i fructe cu coaj"
lignifiat" tropicale
01131110-8 Fructe tropicale
01131111-5 Banane
01131112-2 Ananas
01131113-9 Mango
01131114-6 Curmale
01131115-3 Stafide
01131116-0 Smochine
01131117-7 Avocado
01131118-4 Kiwi
01131120-1 Nuci de cocos

01131200-6 Citrice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
01131210-9 L"mâi
01131220-2 Portocale
01131230-5 Grepfrut
01131240-8 Tangerine
01131250-1 L"mâi verzi
01131300-7 Fructe, altele decât cele
tropicale
01131310-0 Bace
01131311-7 Stafide de Corint
01131312-4 Agri$e
01131313-1 C"p$uni
01131314-8 Zmeur"
01131315-5 Afine
01131320-3 Mere, pere $i gutui
01131321-0 Mere
01131322-7 Pere
01131323-4 Gutui
01131330-6 Fructe sâmburoase
01131331-3 Caise
01131332-0 Piersici
01131333-7 Cire$e
01131334-4 Prune
01131340-9 Struguri
01131341-6 Struguri de mas"
01131342-3 Struguri de vin
01131400-8 M"sline
01131500-9 Semin#e de fructe
01132000-1 Plante pentru prepararea
b"uturilor
01132100-2 Boabe de cafea
01132200-3 Plante de ceai
01132300-4 Maté
01132400-5 Boabe de cacao
01133000-8 Condimente neprelucrate
01.2 Animale vii $i
produse de origine
animal"
01200000-9 Animale vii $i produse de
origine animal"
01.21 Animale vii din
specia bovin" $i
produse ob#inute de
la acestea
01210000-2
Bovine $i produse ob#inute
de la acestea
01211000-9 Bovine
01211100-0 Animale vii din specia
bovin"
01211200-1 Vi#ei
01212000-6 Lapte de vac" proasp"t

01213000-3 Material seminal de taur
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
01.22 Ovine, caprine,
cabaline, m"gari,
catâri, animale vii
$i produse ob#inute
de la acestea
01220000-5
Animale de ferm" $i
produse ob#inute de la
acestea
01221000-2 !eptel
01221100-3 Ovine
01221200-4 Caprine
01221300-5 Cabaline
01222000-9 Lapte de oaie $i de capr"
proasp"t
01222100-0 Lapte de oaie
01222200-1 Lapte de capr"
01223000-6 Lân" $i p"r de animale
01223100-7 Lân" tuns"

01223200-8 P"r de animale
01.23 Animale vii din
specia porcin"
01230000-8 Porcine
01.24 P"s"ri de curte vii
$i ou"
01240000-1 P"s"ri de curte vii $i ou"
01241000-8 P"s"ri de curte vii

01242000-5 Ou"
01.25 Alte animale vii $i
produse ob#inute de
la acestea
01250000-4 Animale mici vii $i
produse ob#inute de la
acestea
01251000-1 Iepuri de cas" $i iepuri de
câmp
01251100-2 Iepuri de cas"
01251200-3 Iepuri de câmp
01252000-8 Produse alimentare de
origine animal"
01252100-9 Miere natural"
01252200-0 Melci
01252300-1 Produse alimentare de
origine animal"
01252400-2 Cear"
01300000-0 Produse de policultur"

01900000-6 Produse agricole
01.4 Servicii agricole $i
de zootehnie, cu
excep#ia serviciilor
veterinare

01.41 Servicii agricole 77100000-1 Servicii agricole
77110000-4 Servicii privind produc#ia
agricol"
77120000-7 Servicii de compostare
77200000-2 Servicii de silvicultur"

77310000-6 Amenajare $i între#inere de
spa#ii verzi
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
77311000-3 Între#inere de gr"dini
decorative sau de recreere
77312000-0 Servicii de înl"turare a
buruienilor
77312100-1 Servicii de erbicidare
77313000-7 Servicii de între#inere a
parcurilor
77314000-4 Servicii de între#inere a
terenurilor
77320000-9 Servicii de între#inere a
terenurilor de sport
77330000-2 Servicii de expozi#ii florale
77340000-5 Elagaj de arbori $i tunderea
gardurilor vii
77341000-2 Elagaj de arbori
77342000-9 Tunderea gardurilor vii
01.42 Servicii de
zootehnie
77400000-4 Servicii zoologice
77500000-5 Servicii de zootehnie
01.5 77510000-8 Servicii de înmul#ire a
vânatului


Servicii de
vân"toare, de
instalare de
capcane, de
înmul#ire a
vânatului $i servicii
conexe
77600000-6 Servicii de vân"toare
01.50 Servicii de
vân"toare, de
instalare de
capcane, de
înmul#ire a
vânatului $i servicii
conexe
77510000-8 Servicii de înmul#ire a
vânatului

77610000-9 Servicii de instalare de
capcane
Produse de
silvicultur", de
transport de bu$teni
$i servicii conexe
02000000-4 02
77200000-2
02.0 Produse de
silvicultur", de
transport de bu$teni
$i servicii conexe
02000000-4
77200000-2
02.01 Lemn în stare brut";
cauciucuri naturale;
plut" natural"; alte
produse de
silvicultur"
02100000-5
Lemn
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
02110000-8 Lemn de conifere
02120000-1 Lemn tropical
02130000-4 Lemn de foc
02140000-7 Lemn brut
02150000-0 Lemn de esen#" moale
02160000-3 De$euri de lemn
02170000-6 A$chii de lemn
02180000-9 Bu$teni
02181000-6 Stâlpi
02182000-3 &"ru$i
02190000-2 Cherestea
02191000-9 Produse din cherestea
02200000-6 Gum" arabic"
02210000-9 Balsamuri
02220000-2 Lac
02300000-7 Plut"
02400000-8 Produse de silvicultur"
02410000-1 Plante, ierburi, mu$chi sau
licheni ornamentali
02500000-9 Produse de pepinier"
02510000-2 Plante
02511000-9 Plante de înmul#ire
02512000-6 Bulbi de flori
02513000-3 Arbu$ti
02520000-5 Arbori
02.02 Servicii conexe de
silvicultur" $i de
transport al
bu$tenilor
77200000-2 Servicii de silvicultur"
77210000-5 Servicii de transport de
bu$teni
77211000-2 Servicii conexe
transportului de bu$teni
77211100-3 Servicii de exploatare
forestier"
77211200-4 Transport de bu$teni în
p"duri
77211300-5 Servicii de defri$are
77211400-6 Servicii de t"iere a
arborilor
77211500-7 Servicii de elagaj
77220000-8 Servicii de impregnare a
lemnului
77230000-1 Servicii pentru silvicultur"
conexe

77231000-8 Servicii de gestionare a
p"durilor
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
Pe$ti $i alte produse
de pescuit; servicii
conexe pescuitului
05000000-5 05
77700000-7
05.0 05000000-5

Pe$ti $i alte produse
de pescuit; servicii
privind pescuitului
77700000-7
05100000-5 Pe$ti, produse de pescuit $i
alte subproduse de pescuit
05.00 Pe$ti $i alte produse
de pescuit; servicii
conexe pescuitului 05100000-6 Pe$ti
05110000-9 Pe$ti vii
05120000-2 Pe$ti, proaspe#i sau
refrigera#i
05121000-9 Pe$ti pla#i, proaspe#i sau
refrigera#i
05121100-0 Limb" de mare, proasp"t"
sau refrigerat"
05121200-1 Cambul" de Baltic",
proasp"t" sau refrigerat"
05122000-6 Pe$ti din familia codului,
proaspe#i sau refrigera#i
05122100-7 Cod, proasp"t sau
refrigerat
05122200-8 Polac, proasp"t sau
refrigerat
05122300-9 Merluciu, proasp"t sau
refrigerat
05122400-0 Eglefin, proasp"t sau
refrigerat
05123000-3 Hering, proasp"t sau
refrigerat
05124000-0 Ton, proasp"t sau refrigerat
05125000-7 Merlan, proasp"t sau
refrigerat
05126000-4 Albitur", proasp"t" sau
refrigerat"
05127000-1 Somon, proasp"t sau
refrigerat
05130000-5 Carne de pe$te
05200000-7 Crustacee
05210000-0 Crustacee proaspete
05220000-3 Stridii
05230000-6 Molu$te
05240000-9 Nevertebrate acvatice
05300000-8 Produse acvatice
05310000-1 Corali sau produse similare
05320000-4 Bure#i naturali
05330000-7 Alge marine

05331000-4 Alge
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
05400000-9 Produse pesc"re$ti
secundare
05410000-2 F"in" de pe$te
77700000-7 Servicii conexe pescuitului
10 C"rbune $i lignit;
turb"
10000000-3 C"rbune, lignit, turb" $i
alte produse derivate din
c"rbune
10.1 Antracit 10100000-4 C"rbune $i combustibili pe
baz" de c"rbune
10.10 Antracit 10110000-7 C"rbune
10120000-0 Combustibili pe baz" de
c"rbune
10121000-7 Antracit
10122000-4 Brichete
10123000-1 Combustibili solizi
10124000-8 Combustibili fosili
10125000-5 Combustibili pe baz" de
lemn
10.2 Lignit 10210000-8 Lignit
10.20 Lignit 10210000-8 Lignit
10.3 Turb" 10220000-1 Turb"
10.30 Turb" 10220000-1 Turb"
11 11000000-0
45255000-9
50531500-1
50531600-2

&i#ei $i gaze
naturale; servicii
privind extrac#ia
petrolului $i a
gazelor naturale, cu
excep#ia serviciilor
de geodezie
76000000-3
11.1 &i#ei $i gaze
naturale
11000000-1
76110000-7
11.10 &i#ei $i gaze
naturale
11110000-4 &i#ei $i produse petroliere
11111000-1 Petrol
11111100-2 &i#ei
11112000-8 Produse petroliere
11200000-2 Gaze naturale
11300000-3 !ist bituminos sau
petrolifer
76110000-7 Servicii privind extrac#ia
gazelor
76111000-4 Servicii de regazeificare
11.2 45255000-9
50531500-1
50531600-2

Servicii privind
extrac#ia petrolului
$i a gazelor
naturale, cu
excep#ia serviciilor
de geodezie
76000000-3
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
11.20 45255000-9 Lucr"ri de construc#ii
pentru industria petrolului
$i a gazului

Servicii privind
extrac#ia petrolului
$i a gazelor
naturale, cu
excep#ia serviciilor
de geodezie
50531500-1 Servicii de reparare $i de
între#inere a macaralelor
derrick
50531510-4 Servicii de demontare a
macaralelor derrick
76100000-4 Servicii profesionale
privind industria gazului
76110000-7 Servicii privind extrac#ia
gazelor
76120000-0 Servicii de scufundare
conexe extrac#iei gazelor
76200000-5 Servicii profesionale
privind industria petrolier"
76210000-8 Servicii privind extrac#ia
petrolului
76211100-6 Servicii de c"ptu$ire
76211200-7 Servicii de analiz" a
noroiului de foraj
76300000-6 Servicii de foraj
76330000-5 Servicii de foraj cu turbin"
76340000-8 Servicii de carotaj
76400000-7 Servicii de pozi#ionare a
echipamentelor de foraj
76410000-0 Servicii de c"ptu$ire $i de
tubare a pu#urilor
76411000-7 Servicii de c"ptu$ire a
pu#urilor
76420000-3 Servicii de cimentare a
pu#urilor
76430000-6 Servicii de forare de pu#uri
$i servicii de produc#ie
76431000-3 Servicii de forare de pu#uri
76440000-9 Servicii de întocmire a
profilului geologic al
pu#urilor
76450000-2 Servicii de gestionare a
pu#urilor
76460000-5 Servicii de asisten#"
privind pu#urile
76470000-8 Servicii de testare a
pu#urilor
76480000-1 Servicii de tubare
76490000-4 Servicii de finisare a
pu#urilor
76491000-1 Servicii de acoperire a
pu#urilor
76500000-8 Servicii la sol $i servicii
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
marine
76510000-1 Servicii la sol
76530000-7 Servicii privind fundul
g"urii de foraj
12 Minereuri de uraniu
$i toriu
12000000-7 Minereuri de uraniu $i toriu
12.0 Minereuri de uraniu
$i toriu
12000000-7 Minereuri de uraniu $i toriu
12.00 Minereuri de uraniu
$i toriu
12100000-8 Minereuri de uraniu
12200000-9 Minereuri de toriu
13 Minereuri
metalifere
13000000-4 Minereuri metalifere
13.1 Minereuri de fier 13100000-5 Minereuri de fier
13.10 Minereuri de fier 13100000-5 Minereuri de fier
13.2 13200000-6

Minereuri de
metale neferoase,
cu excep#ia
minereurilor de
uraniu $i de toriu
13300000-7
13.20 13200000-6 Minereuri de metale
neferoase
13210000-9 Minereuri de cupru

Minereuri de
metale neferoase,
cu excep#ia
minereurilor de
uraniu $i de toriu
13220000-2 Minereuri de nichel
13230000-5 Minereuri de aluminiu
13240000-8 Minereuri de metale
pre#ioase
13250000-1 Minereuri de plumb
13260000-4 Minereuri de zinc
13270000-7 Minereuri de staniu
13300000-7 Minereuri diverse
14 Alte produse de
exploatare minier"
$i în carier"
14000000-1 Produse de exploatare
minier", în carier" sau
produse conexe
14.1 Piatr" 14100000-2 Materiale de construc#ii de
piatr"
14.11 Piatr" de
construc#ie
14110000-5 Piatr" de construc#ie
14111000-2 Marmur" $i piatr"
calcaroas" de construc#ie
14111100-3 Marmur"
14111200-4 Travertin
14112000-9 Diverse tipuri de piatr" de
construc#ie
14112100-0 Granit
14112200-1 Gresie
14112300-2 Bazalt
14112400-3 Piatr" de bordur"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
14.12 14120000-8 Piatr" calcaroas", gips $i
cret"

Piatr" calcaroas",
gips $i cret"
14121000-5 Piatr" calcaroas" $i gips
14121100-6 Gips
14121200-7 Calcar
14121210-0 Pudr" de calcar
14121300-8 Piatr" calcaroas"
14122000-2 Cret" $i dolomit"
14122100-3 Cret"
14122200-4 Dolomit"
14.13 Ardezie 14130000-1 Ardezie
14.12 Nisip $i argil" 14200000-3 Nisip $i argil"
14.21 Pietri$ $i nisip 14210000-6 Pietri$, nisip, piatr"
concasat" $i agregate
14211000-3 Nisip
14211100-4 Nisip natural
14212000-0 Granule, criblur", nisip fin,
pietre mici, pietri$, piatr"
f"râmi#at" $i concasat",
amestecuri de piatr",
amestec de nisip $i pietri$
$i alte agregate
14212100-1 Bolovani $i pietri$
14212110-4 Pietri$
14212120-7 Pietre mici
14212200-2 Agregate
14212210-5 Amestec de nisip $i pietri$
14212300-3 Piatr" de carier" $i
concasat"
14212310-6 Balast
14212320-9 Granit concasat
14212330-2 Bazalt concasat
14212400-4 P"mânt
14212410-7 P"mânt vegetal
14212420-0 Subsol
14212430-3 Criblur"
14213000-7 Macadam, macadam
gudronat $i nisip gudronat
14213100-8 Macadam
14213200-9 Macadam gudronat
14213300-0 Nisip gudronat
14.22 Argile $i caolin 14220000-9 Argil" $i caolin
14221000-6 Argil"
14222000-3 Caolin
14.3 Produse anorganice
chimice $i
îngr"$"minte
minerale
14300000-4 Produse anorganice
chimice $i îngr"$"minte
minerale
14.30 Produse anorganice
chimice $i
14310000-7 Îngr"$"minte minerale
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
îngr"$"minte
minerale
14311000-4 Calciu natural, fosfat
aluminocalcic $i s"ruri
naturale brute de potasiu
14311100-5 Calciu natural
14311200-6 Fosfa#i aluminocalcici
14311300-7 S"ruri naturale brute de
potasiu
14312000-1 Pirite de fier
14312100-2 Pirite de fier nepr"jite
14320000-0 Produse anorganice
chimice
14.4 Sare 14400000-5 Sare $i clorur" de sodiu
pur"
14.40 Sare 14410000-8 Sare gem"
14420000-1 Sare marin"
14430000-4 Sare concentrat" prin
evaporare $i clorur" de
sodiu pur"
14440000-7 Sare industrial" pentru
desz"pezire
14450000-0 Saramur"
14.5 Alte produse de
exploatare minier"
$i în carier" n.c.a.
14500000-6 Produse conexe de
exploatare minier" $i în
carier"
14.50 14510000-9 Bitum $i asfalt

Alte produse de
exploatare minier"
$i în carier" n.c.a.
14511000-6 Bitum
14512000-3 Asfalt
14520000-2 Pietre pre#ioase $i
semipre#ioase; piatr"
ponce; $mirghel; abrazivi
naturali, alte minerale $i
metale pre#ioase
14521000-9 Pietre pre#ioase $i
semipre#ioase
14521100-0 Pietre pre#ioase
14521110-3 Diamante
14521120-6 Rubine
14521130-9 Smaralde
14521140-2 Praf sau pulbere de pietre
pre#ioase
14521200-1 Pietre semipre#ioase
14521210-4 Praf sau pulbere de pietre
semipre#ioase
14522000-6 Diamante industriale;
piatr" ponce; $mirghel $i
al#i abrazivi naturali
14522100-7 Piatr" ponce
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
14522200-8 Diamante industriale
14522300-9 !mirghel
14522400-0 Abrazivi naturali
14523000-3 Minerale, metale pre#ioase
conexe $i produse din
acestea
14523100-4 Minerale
14523200-5 Aur
14523300-6 Argint
14523400-7 Platin"
15 01111700-5

Produse alimentare
$i b"uturi 15000000-8
24142510-9
55320000-9
93900000-7
15.1 Carne $i produse
din carne
15100000-9
15243000-3
55320000-9
15.11 15110000-2 Carne
15111000-9 Carne de bovine

Carne proasp"t" $i
conservat", cu
excep#ia c"rnii de
pas"re
15111100-0 Carne de vit"
15111110-3 Carne de vit" conservat"
15111140-2 Carcas" de vit"
15111190-7 Buc"#i de carne de vit"
15111191-4 Biftec
15111200-1 Carne de mânzat
15111210-4 Buc"#i de carne de mânzat
15113000-3 Carne de porc
15113100-4 Cotlete de porc
15113300-6 Carcase de porc
15114000-0 Organe comestibile
15115000-7 Carne de miel $i de oaie
15115100-8 Carne de miel
15115200-9 Carne de oaie
15117000-1 Carne de capr"
15118000-8 Carne de cal, de m"gar, de
catâr sau de bardou
15118100-9 Carne de cal
15118900-7 Carne de m"gar, de catâr
sau de bardou
15119000-5 Diverse tipuri de carne
15119300-8 Vânat
15119400-9 Pulpe de broasc"
15120000-5 Lân", piei brute $i
prelucrate
15121000-2 Lân"
15122000-9 Piei brute
15123000-6 Piei prelucrate
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15124000-3 Piei prelucrate $i pene de
pas"re
15.12 15112000-6 Carne de pas"re

Carne de pas"re
proasp"t" $i
conservat"
15112100-7 Carne de pas"re proasp"t",
animale întregi
15112110-0 Carne de gâsc"
15112120-3 Carne de curcan
15112130-6 Carne de pui
15112140-9 Carne de ra#"
15112200-8 Buc"#i de carne de pas"re
15112210-1 Buc"#i de carne de pui
15112220-4 Buc"#i de carne de curcan
15112230-7 Buc"#i de carne de ra#", de
gâsc" $i de bibilic"
15112300-9 Ficat de pas"re
15112310-2 Fois gras
15114000-0 Organe comestibile
15119000-5 Diverse tipuri de carne
15119100-6 Carne de iepure de cas"
15119200-7 Carne de iepure de câmp
15119500-0 Porumbei
15.13 15131000-5 Conserve $i produse din
carne

Produse din carne $i
din carne de pas"re
15131100-6 Produse pe baz" de carne
pentru cârna#i
15131110-9 Carne pentru cârna#i
15131120-2 Salamuri
15131130-5 Cârna#i
15131131-2 Cârna#i din ficat
15131132-9 Cârna#i de vit"
15131133-6 Cârna#i de porc
15131134-3 Sângerete $i al#i cârna#i pe
baz" de sânge
15131135-0 Cârna#i de pas"re
15131200-7 Carne uscat", s"rat",
afumat" sau condimentat"
15131210-0 Jambon afumat
15131220-3 Sl"nin"
15131230-6 Salam
15131300-8 Preparate din ficat
15131310-1 Pateu
15131320-4 Preparate pe baz" de ficat
de gâsc" sau de ra#"
15131400-9 Produse pe baz" de carne
de porc
15131410-2 Jambon
15131420-5 Chiftele
15131490-6 Mânc"ruri din carne de
porc
15131500-0 Produse pe baz" de carne
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
de pas"re
15131600-1 Produse pe baz" de carne
de vit" $i de mânzat
15131610-4 Chiftele din carne de vit"
15131620-7 Carne de vit" tocat"
15131640-3 Chifle cu carne de vit"
tocat"
15131700-2 Preparate pe baz" de carne
15243000-3 Preparate din pe$te
55320000-9 Servicii de distribuire a
mânc"rii
55321000-6 Servicii de preparare a
mânc"rii
55322000-3 Servicii de g"tire a
mânc"rii
15.2 Carne de pe$te
transformat" $i
conservat" $i
produse din carne
de pe$te
15200000-0 Pe$te preparat $i conserve
de pe$te
15.20 15210000-3 File de pe$te, ficat $i icre
de pe$te
15211000-0 File de pe$te

Carne de pe$te
transformat" $i
conservat" $i
produse din carne
de pe$te
15211100-1 File proasp"t de pe$te
15212000-7 Icre de pe$te
15213000-4 Ficat de pe$te
15220000-6 Pe$te, file de pe$te $i alte
tipuri de carne de pe$te
congelate
15221000-3 Pe$te congelat
15222000-0 File de pe$te congelat
15223000-7 Pe$te congelat tran$at
15229000-9 Produse congelate pe baz"
de pe$te
15230000-9 Pe$te uscat sau s"rat; pe$te
în saramur"; pe$te afumat
15231000-6 Pe$te uscat
15232000-3 Pe$te s"rat
15233000-0 Pe$te în saramur"
15234000-7 Pe$te afumat
15234100-8 Somon afumat
15234200-9 Hering afumat
15234300-0 P"str"v afumat
15235000-4 Conserve de pe$te
15240000-2 Pe$te în conserv" $i alte
tipuri de pe$te preparat sau
în conserv"
15241000-9 Pe$te pane sau acoperit în
alt mod, în conserv"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15241100-0 Somon în conserv"
15241200-1 Hering preparat sau în
conserv"
15241300-2 Sardine
15241400-3 Ton în conserv"
15241500-4 Macrou de Atlantic
15241600-5 Hamsii
15241700-6 Batoane de pe$te file
15241800-7 Preparate pe baz" de pe$te
pane sau acoperit în alt
mod
15242000-6 Mânc"ruri preparate din
pe$te
15243000-3 Preparate pe baz" de pe$te
15244000-0 Caviar $i înlocuitori de
caviar
15244100-1 Caviar
15244200-2 Înlocuitori de caviar
15250000-5 Fructe de mare
15251000-2 Crustacee congelate
15252000-9 Crustacee preparate sau în
conserv"
15253000-6 Produse pe baz" de
molu$te
15.3 15300000-1

Fructe $i legume
transformate n.c.a. 93900000-7
15.31 15310000-4 Cartofi $i produse pe baz"
de cartofi

Cartofi transforma#i
$i conserva#i
15311000-1 Cartofi congela#i
15311100-2 Cartofi pr"ji#i rondele $i
bastona$e
15311200-3 Cartofi t"ia#i cuburi,
rondele $i alte tipuri de
cartofi congela#i
15312000-8 Produse din cartofi
15312100-9 Piure de cartofi instant
15312200-0 Cartofi gata pr"ji#i
15312300-1 Rondele crocante de cartofi
15312310-4 Rondele crocante de cartofi
aromatizate
15312400-2 Gust"ri din cartofi
15312500-3 Crochete de cartofi
15313000-5 Cartofi transforma#i
15.32 15320000-7 Sucuri de fructe $i de
legume

Sucuri de fructe $i
de legume
15321000-4 Sucuri de fructe
15321100-5 Suc de portocale
15321110-8 Suc concentrat de
portocale
15321200-6 Suc de grepfrut
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15321300-7 Suc de l"mâie
15321400-8 Suc de ananas
15321500-9 Suc de struguri
15321600-0 Suc de mere
15321700-1 Amestecuri de sucuri
neconcentrate
15321800-2 Sucuri concentrate
15322000-1 Sucuri de legume
15322100-2 Suc de tomate
15.33 15330000-0 Fructe $i legume
15331000-7 Legume transformate

Fructe $i legume
transformate $i
conservate, n.c.a. 15331100-8 Legume proaspete sau
congelate
15331110-1 Legume r"d"cinoase
transformate
15331120-4 Tuberculi transforma#i
15331130-7 Fasole, maz"re, ardei,
tomate $i alte legume
15331131-4 Fasole transformat"
15331132-1 Maz"re transformat"
15331133-8 Maz"re sf"râmat"
15331134-5 Tomate transformate
15331135-2 Ciuperci transformate
15331136-9 Ardei transforma#i
15331137-6 Germeni de soia
15331138-3 Trufe
15331140-0 Legume pentru frunze $i
varz"
15331142-4 Varz" transformat"
15331150-3 Legume cu p"st"i
transformate
15331170-9 Legume congelate
15331400-1 Legume în conserv" $i/sau
la cutie
15331410-4 Fasole în sos tomat
15331411-1 Fasole alb" în sos tomat
15331420-7 Tomate în conserv"
15331423-8 Tomate la cutie
15331425-2 Piure de tomate
15331427-6 Piure concentrat de tomate
15331428-3 Sos de tomate
15331430-0 Ciuperci la cutie
15331450-6 M"sline transformate
15331460-9 Legume la cutie
15331461-6 Varz" acr" la cutie
15331462-3 Maz"re la cutie
15331463-0 Fasole boabe la cutie
15331464-7 Fasole întreag" la cutie
15331465-4 Sparanghel la cutie
15331466-1 M"sline la cutie
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15331470-2 Porumb dulce
15331480-5 Legume conservate
provizoriu
15331500-2 Legume conservate în o#et
15332000-4 Fructe $i fructe cu coaj"
lignifiat" transformate
15332100-5 Fructe transformate
15332140-7 Mere transformate
15332150-0 Pere transformate
15332160-3 Banane transformate
15332170-6 Rubarb"
15332180-9 Pepeni galbeni
15332200-6 Dulce#uri $i marmelade;
jeleuri de fructe; piureuri $i
paste de fructe sau de
fructe cu coaj" lignifiat"
15332230-5 Marmelade
15332231-2 Marmelad" de portocale
15332232-9 Marmelad" de l"mâie
15332240-8 Jeleuri de fructe
15332250-1 Paste de fructe
15332260-4 Paste de fructe cu coaj"
lignifiat"
15332261-1 Unt de arahide
15332270-7 Piureuri de fructe
15332290-3 Dulce#uri
15332291-0 Dulcea#" de caise
15332292-7 Dulcea#" de mure
15332293-4 Dulcea#" de coac"ze
15332294-1 Dulcea#" de cire$e
15332295-8 Dulcea#" de zmeur"
15332296-5 Dulcea#" de c"p$uni
15332300-7 Fructe cu coaj" lignifiat"
transformate
15332310-0 Fructe cu coaj" lignifiat"
pr"jite sau s"rate
15332400-8 Conserve de fructe
15332410-1 Fructe uscate
15332411-8 Stafide de Corint
transformate
15332412-5 Stafide transformate
15332419-4 Sultanine
15333000-1 Subproduse vegetale
93900000-7 Servicii diverse n.c.a.
15.4 Uleiuri $i gr"simi
animale sau
vegetale
15400000-2 Uleiuri $i gr"simi animale
sau vegetale
15.41 Uleiuri $i gr"simi
animale sau
vegetale brute
15410000-5 Uleiuri $i gr"simi animale
sau vegetale brute
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15411000-2 Uleiuri animale sau
vegetale
15411100-3 Uleiuri vegetale
15411110-6 Ulei de m"sline
15411120-9 Ulei de susan
15411130-2 Ulei de arahide
15411140-5 Ulei de cocos
15411200-4 Ulei pentru g"tit
15411210-7 Ulei pentru pr"jit
15412000-9 Gr"simi
15412100-0 Gr"simi animale
15412200-1 Gr"simi vegetale
15413000-6 Reziduuri solide de gr"simi
sau de uleiuri vegetale
15413100-7 !rot
15.42 Uleiuri $i gr"simi
rafinate
15413000-6 Reziduuri solide de gr"simi
sau uleiuri vegetale
15420000-8 Uleiuri $i gr"simi rafinate
15421000-5 Uleiuri rafinate
15422000-2 Gr"simi rafinate
15423000-9 Gr"simi sau uleiuri
hidrogenate sau esterificate
15424000-6 Ceri vegetale
15.43 15430000-1 Gr"simi comestibile

Margarin" $i
preparate similare 15431000-8 Margarin" $i preparate
similare
15431100-9 Margarin"
15431110-2 Margarin" lichid"
15431200-0 Produse tartinabile cu un
con#inut redus sau sc"zut
de gr"simi
15.5 Produse lactate $i
înghe#at"
15500000-3 Produse lactate
15.51 Produse lactate 15510000-6 Lapte $i smântân"
15511000-3 Lapte
15511100-4 Lapte pasteurizat
15511200-5 Lapte sterilizat
15511210-8 Lapte UHT
15511300-6 Lapte degresat
15511400-7 Lapte semidegresat
15511500-8 Lapte integral
15511600-9 Lapte condensat
15511700-0 Lapte praf
15512000-0 Smântân"
15512100-1 Smântân" semigras"
15512200-2 Smântân" gras"
15512300-3 Smântân" groas"
15512900-9 Smântân" pentru fri$c"
15530000-2 Unt
15540000-5 Brânzeturi
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15541000-2 Brânz" de mas"
15542000-9 Brânz" proasp"t"
15542100-0 Cottage cheese
15542200-1 Brânz" cu past" moale
15542300-2 Brânz" Feta
15543000-6 Brânz" ras", pulbere, cu
mucegai $i alte tipuri de
brânz"
15543100-7 Brânz" cu mucegai
15543200-8 Brânz" Cheddar
15543300-9 Brânz" ras"
15543400-0 Brânz" Parmezan
15544000-3 Brânz" cu past" tare
15545000-0 Brânz" tartinabil"
15550000-8 Diverse produse lactate
15551000-5 Iaurt $i alte produse lactate
fermentate
15551300-8 Iaurt
15551310-1 Iaurt natural
15551320-4 Iaurt aromatizat
15551500-0 Zar"
15552000-2 Cazein"
15553000-9 Lactoz" sau sirop de
lactoz"
15554000-6 Zer
15.52 15555000-3 Înghe#at" $i produse
similare

Înghe#at"
15555100-4 Înghe#at"
15555200-5 !erbet
15.6 Produse de mor"rit,
amidon $i produse
amilacee
15600000-4 Produse de mor"rit,
amidon $i produse
amilacee
15.61 Produse de mor"rit 15610000-7 Produse de mor"rit
15611000-4 Orez decorticat
15612000-1 F"in" de cereale sau f"in"
vegetal" $i produse conexe
15612100-2 F"in" de grâu
15612110-5 F"in" integral"
15612120-8 F"in" de panifica#ie
15612130-1 F"in" obi$nuit"
15612150-7 F"in" de patiserie
15612190-9 F"in" cu ferment
15612200-3 F"in" de cereale
15612210-6 F"in" de porumb
15612220-9 F"in" de orez
15612300-4 F"inuri vegetale
15612400-5 Amestecuri utilizate la
prepararea produselor de
panifica#ie
15612410-8 Preparate pentru pr"jituri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15612420-1 Preparate pentru copt
15612500-6 Produse de panifica#ie
15613000-8 Produse pe baz" de boabe
de cereale
15613100-9 Crupe
15613300-1 Produse cerealiere
15613310-4 Cereale pentru micul dejun
15613311-1 Fulgi de porumb
15613312-8 Amestecuri de ov"z
15613313-5 Muesli
15613319-7 Grâu expandat
15613380-5 Fulgi de ov"z
15614000-5 Orez transformat
15614100-6 Orez cu bob lung
15614200-7 Orez m"cinat
15614300-8 Brizur" de orez
15615000-2 T"râ#e
15.62 15620000-0 Amidonuri $i produse
amilacee

Amidonuri $i
produse amilacee
15621000-7 Ulei de porumb
15622000-4 Glucoz" $i produse pe baz"
de glucoz", fructoz" $i
produse pe baz" de
fructoz"
15622100-5 Glucoz" $i produse pe baz"
de glucoz"
15622110-8 Glucoz"
15622120-1 Sirop de glucoz"
15622300-7 Fructoz" $i produse pe
baz" de fructoz"
15622310-0 Fructoz"
15622320-3 Preparate pe baz" de
fructoz"
15622321-0 Solu#ii de fructoz"
15622322-7 Sirop de fructoz"
15623000-1 Amidon $i fecule
15624000-8 Tapioca
15625000-5 Gri$
15626000-2 Praf de budinc"
15.7 Furaje preparate
pentru animale
15700000-5 Furaje
15.71 Furaje preparate
pentru animale de
ferm"
15710000-8 Furaje preparate pentru
animale de ferm" sau
pentru alte animale
15711000-5 Hran" pentru pe$ti
15712000-2 Furaje uscate
15.72 Hran" preparat"
pentru animale de
cas"
15713000-9 Hran" pentru animale de
cas"
15.8 Alte produse 15100000-9
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
alimentare
15800000-6
15.81 15810000-9 Produse de panifica#ie,
produse de patiserie $i de
cofet"rieproaspete

Pâine, produse de
patiserie $i de
cofet"rie proaspete
15811000-6 Produse de panifica#ie
15811100-7 Pâine
15811200-8 Chifle
15811300-9 Cornuri
15811400-0 Gogo$i
15812000-3 Produse de patiserie $i de
cofet"rie
15812100-4 Produse de patiserie
15812120-0 Pl"cinte
15812121-7 Pl"cinte s"rate
15812122-4 Pl"cinte dulci
15812200-5 Produse de cofet"rie
15.82 15811500-1 Produse de panifica#ie
preparate
15813000-0 Alimente pentru micul
dejun

Pi$coturi $i biscui#i;
produse de patiserie
$i de cofet"rie
conservate
15820000-2 Pi$coturi $i biscui#i;
produse de patiserie $i de
cofet"rie conservate
15821000-9 Produse de panifica#ie
pr"jite $i produse de
patiserie
15821100-0 Produse de panifica#ie
pr"jite
15821110-3 Pâine pr"jit"
15821130-9 Pâine crocant"
15821150-5 Pi$coturi
15821200-1 Biscui#i dulci
15.83 Zah"r 15830000-5 Zah"r $i produse conexe
15831000-2 Zah"r
15831200-4 Zah"r alb
15831300-5 Zah"r de ar#ar $i sirop de
ar#ar
15831400-6 Melas"
15831500-7 Siropuri de zah"r
15831600-8 Miere
15832000-9 De$euri provenite de la
fabricarea zah"rului
15.84 Cacao, ciocolat" $i
produse zaharoase
15840000-8 Cacao, ciocolat" $i produse
zaharoase
15841000-5 Cacao
15841100-6 Past" de cacao
15841200-7 Unt, gr"sime sau ulei de
cacao
15841300-8 Cacao pudr" neîndulcit"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15841400-9 Cacao pudr" îndulcit"
15842000-2 Ciocolat" $i produse
zaharoase
15842100-3 Ciocolat"
15842200-4 Produse pe baz"
deciocolat"
15842210-7 Ciocolat" de b"ut
15842220-0 Batoane de ciocolat"
15842300-5 Dulciuri
15842310-8 Bomboane
15842320-1 Nuga
15842400-6 Fructe, fructe cu coaj"
lignifiat" sau coaj" de
fructe conservate în zah"r
15.85 Macaroane, fidea,
cu$cu$ $i produse
f"inoase similare
15850000-1 Paste f"inoase
15851000-8 Produse f"inoase
15851100-9 Paste f"inoase nepreparate
15851110-2 Macaroane
15851120-5 Fidea
15851190-6 Spaghete
15851200-0 Paste f"inoase preparate $i
cu$cu$
15851210-3 Paste f"inoase preparate
15851220-6 Paste f"inoase umplute
15851230-9 Lasagna
15851250-5 Cu$cu$
15851290-7 Paste f"inoase în conserv"
15.86 Cafea $i ceai 15860000-4 Cafea, ceai $i produse
conexe
15861000-1 Cafea
15861100-2 Cafea pr"jit"
15861200-3 Cafea decafeinizat"
15861300-4 Cafea nedecafeinizat"
15862000-8 Înlocuitori de cafea
15863000-5 Ceai
15863100-6 Ceai verde
15863200-7 Ceai negru
15864000-2 Preparate de ceai sau de
maté
15864100-3 Ceai la plicule#
15865000-9 Infuzii de ceaiuri de plante
15.87 Condimente $i
mirodenii
15870000-7 Condimente $i mirodenii
15871000-4 O#et; sosuri; amestecuri de
condimente; f"in" $i praf
de mu$tar; mu$tar preparat
15871100-5 O#et $i înlocuitori de o#et
15871110-8 O#et
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15871120-1 Înlocuitori de o#et
15871200-6 Sosuri, amestecuri de
condimente $i de mirodenii
15871210-9 Sos de soia
15871230-5 Ketchup
15871250-1 Mu$tar
15871260-4 Sosuri
15871270-7 Amestecuri de condimente
15871273-8 Maionez"
15871274-5 Produse tartinabile pentru
sandvi$uri
15871279-0 Chutney
15872000-1 Plante aromatice $i
mirodenii
15872100-2 Piper
15872200-3 Mirodenii
15872300-4 Plante aromatice
15872400-5 Sare
15872500-6 Ghimbir
15.88 15880000-0 Produse nutri#ionale
speciale
15881000-7 Preparate alimentare
omogenizate

Preparate
alimentare
omogenizate $i
alimente dietetice
15882000-4 Produse dietetice
15884000-8 Alimente pentru nou-
n"scu#i
15.89 Alte produse
alimentare n.c.a.
15100000-9 Produse de origine
animal", carne $i produse
din carne
15890000-3 Diverse produse alimentare
n.c.a. $i produse uscate
15891000-0 Supe $i ciorbe
15891100-1 Supe pe baz" de carne
15891200-2 Supe pe baz" de pe$te
15891300-3 Supe mixte
15891400-4 Supe
15891410-7 Supe instant
15891500-5 Ciorbe
15891600-6 Supe concentrate
15891610-9 Ciorbe instant
15891900-9 Supe de legume
15892000-7 Sucuri $i extracte vegetale,
substan#e peptice $i agen#i
de îngro$are
15892100-8 Sucuri de legume
15892200-9 Extracte vegetale
15892400-1 Agen#i de îngro$are
15893000-4 Produse uscate
15893100-5 Preparate alimentare
15893200-6 Preparate pentru desert
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
15893300-7 Preparate pentru sosuri
15894000-1 Produse alimentare
transformate
15894100-2 Mâncare vegetarian"
15894200-3 Mâncare preparat"
15894210-6 Mâncare pentru $coli
15894220-9 Mâncare pentru spitale
15894300-4 Mâncare preparat"
15894400-5 Gust"ri
15894500-6 Produse pentru
distribuitoare automate
15894600-7 Garnituri pentru sandvi$uri
15894700-8 Delicatese
15895000-8 Produse de fast-food
15895100-9 Hamburgeri
15896000-5 Produse congelate
15897000-2 Conserve de alimente
15897100-3 Ra#ii militare
15898000-9 Drojdie
15899000-6 Praf de copt
15.9 B"uturi 01111700-5
15900000-7
24142510-9
15.91 B"uturi alcoolice
distilate
15910000-0 B"uturi alcoolice distilate
15911000-7 B"uturi spirtoase
15911100-8 Spirtoase
15911200-9 Lichioruri
15.92 Alcool etilic 24142510-9 Alcool etilic
15.93 Vinuri 15930000-6 Vinuri
15931000-3 Vinuri nearomatizate
15931100-4 Vin spumant
15931200-5 Vin de mas"
15931300-6 Porto
15931400-7 Madeira
15931500-8 Must de struguri
15931600-9 Sherry
15932000-0 Drodjie de vin
15.94 15940000-9 Cidru $i alte vinuri pe baz"
de fructe

Cidru $i alte vinuri
pe baz" de fructe
15941000-6 Cidru
15942000-3 Vinuri pe baz" defructe
15.95 15950000-2 B"uturi fermentate
nedistilate

Alte b"uturi
fermentate
nedistilate 15951000-9 Vermut
15.96 Bere fabricat" din
mal#
15960000-5 Bere de mal#
15961000-2 Bere
15961100-3 Bere blond"
15962000-9 Borhoturi din fabricarea $i
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
distilarea berii
15.97 Mal# 01111700-5 Mal#
15.98 15980000-1 B"uturi f"r" alcool

Ape minerale $i
b"uturi r"coritoare 15981000-8 Ap" mineral"
15981100-9 Ap" mineral" plat"
15981200-0 Ap" mineral" carbogazoas"
15981300-1 Ap" în stare solid"
15981310-4 Ghea#"
15981320-7 Z"pad"
15981400-2 Ape minerale aromatizate
15982000-5 B"uturi nealcoolice
15982100-6 Siropuri de fructe
15982200-7 Lapte cu ciocolat"
16 Produse pe baz" de
tutun
16000000-5 Tutun, produse pe baz" de
tutun $i articole conexe
16.0 Produse pe baz" de
tutun
16000000-5 Tutun, produse pe baz" de
tutun $i articole conexe
16.01 Produse pe baz" de
tutun
16100000-6 Produse pe baz" de tutun
16110000-9 &ig"ri de foi
16120000-2 Trabucuri
16130000-5 &ig"ri
16200000-7 Tutun
16210000-0 Tutun prelucrat
16300000-8 Articole de tutungerie
17 Textile 01220000-5
17000000-2
50830000-2
93900000-7
17.1 Fire $i a#e textile 01220000-5
17300000-5
17400000-6
17.10 Fire $i a#e textile 01220000-5 Animale de ferm" $i
produse ob#inute de la
acestea
17300000-5 Fire $i a#e textile
17310000-8 Fibre textile naturale
17320000-1 Fibre textile artificiale
17330000-4 Fire $i a#e textile din fibre
naturale
17331000-1 Fire de m"tase
17332000-8 Fire de lân"
17333000-5 Fire de bumbac
17334000-2 Fire de in
17335000-9 Fire $i a#e pentru cusut din
fibre naturale
17335100-0 Fire pentru cusut
17335200-1 Fire pentru tricotat
17336000-6 Fire din fibre textile
vegetale
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
17340000-7 Fire sau a#e sintetice
17341000-4 Fire sintetice
17342000-1 A#e sintetice
17342100-2 A#e sintetice pentru cusut
17342200-3 Fire sintetice pentru
tricotat
17400000-6 De$euri textile
17.2 Materiale textile 17100000-3 Materiale textile $i articole
conexe
17.20 Materiale textile 17100000-3 Materiale textile $i articole
conexe
17110000-6 &es"turi
17111000-3 &es"turi sintetice
17111100-4 &es"turi mixte
17112000-0 &es"turi din bumbac
17112100-1 Doc
17112200-2 Denim
17112300-3 Pânz"
17112310-6 Articole din pânz"
17112400-4 Poplin
17112500-5 !nururi
17112510-8 Cordoane
17120000-9 Materiale din lân"
17130000-2 &es"turi de in
17131000-9 Lenjerie
17140000-5 &es"turi speciale
17141000-2 Catifea
17142000-9 &es"turi plu$ate
17143000-6 Tes"turi pentru tapi#erie
17144000-3 &es"turi pentru perdele
17.3 Servicii de finisare
a materialelor
textile
93900000-7 Servicii diverse n.c.a.
17.30 Servicii de finisare
a materialelor
textile
93900000-7 Servicii diverse n.c.a.
17.4 Confec#ii din
materiale textile, cu
excep#ia
accesoriilor
17210000-4
50830000-2
17.40 17210000-7 Articole textile de uz
casnic
17211000-4 P"turi $i pleduri

Confec#ii din
materiale textile, cu
excep#ia
accesoriilor
17211100-5 P"turi
17211200-6 Pleduri
17212000-1 Lenjerie de pat
17212100-2 Cear$afuri
17212200-3 Fe#e de plapum"
17212300-4 Huse pentru saltele
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
17212400-5 Pl"pumi de puf
17212500-6 Fe#e de pern"
17212600-7 Fe#e pentru suluri de
c"p"tâi
17213000-8 Lenjerie de mas"
17213100-9 Fe#e de mas"
17213200-0 !erve#ele de mas"
17214000-5 Lenjerie de baie $i de
buc"t"rie
17214100-6 Prosoape
17214200-7 !ervete pentru vase
17214300-8 Rulouri de $erve#ele pentru
$ters mâinile
17214500-0 !erve#ele de toalet"
17215000-2 Perdele, draperii,
baldachine $i storuri textile
17215100-3 Perdele
17215110-6 Paravane împotriva
fumului
17215200-4 Draperii
17215300-5 Baldachine
17215400-6 Storuri
17215410-9 Storuri de interior
17215420-2 Storuri textile
17215430-5 Storuri vene#iene
17215440-8 Jaluzele verticale
17216000-9 Articole de mobilier
17216100-0 Tapiserie pentru mobilier
17216110-3 Perni#e
17216120-6 Perne
17218000-3 Lenjerie de spital
17218100-4 Draperii pentru s"li de
opera#ie
17218200-5 Cear$afuri pentru s"li de
opera#ie
17220000-0 Articole textile
confec#ionate
17221000-7 Saci $i s"cule#e
17221100-8 Gen#i de voiaj
17221110-1 Rucsacuri
17221200-9 Gen#i de sport
17221300-0 Saci pentru expedieri
po$tale
17221310-3 Saci po$tali
17221400-1 Saco$e
17221500-2 Saci de rufe
17221600-3 Saci textili
17221700-4 Saci de ambalaj
17221710-7 S"cule#e de ambalaj
17222000-4 Prelate impermeabile, vele
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
pentru b"rci, pentru plan$e
cu vel" sau pentru vehicule
terestre, copertine, storuri,
corturi $i articole de
camping
17222100-5 Prelate, copertine $i storuri
17222110-8 Prelate impermeabile
17222120-1 Copertine
17222130-4 Storuri
17222200-6 Prelate de camuflare
17222400-8 Vele
17222500-9 Articole textile de camping
17222510-2 Saltele pneumatice
17222520-5 Paturi de campanie
17222530-8 Corturi
17222540-1 Saci de dormit
17222541-8 Saci de dormit umplu#i cu
fulgi sau cu puf
17223000-1 Para$ute
17223100-2 Para$ute dirijabile
17223200-3 Para$ute cu rotor
17225000-5 Diverse articole textile
confec#ionate în sistem
manufactur"
17225100-6 Cârpe de $ters praful
17225200-7 Elemente filtrante din
pânz"
17225300-8 Veste de salvare
17225400-9 P"turi ignifuge
17225500-0 Plase de #ân#ari
17225600-1 Cârpe de vase
17225700-2 Centuri de siguran#"
17225800-3 Cârpe pentru cur"#at
17225810-6 Cârpe pentru lustruit
50830000-2 Servicii de reparare de
îmbr"c"minte $i de articole
textile
17.5 Alte materiale
textile
17120000-9
17120000-9
17150000-8
17230000-3 la
17260000-2
17330000-4
50830000-2
17.51 Covoare $i carpete 17230000-3 Covoare, pre$uri $i carpete
17231000-0 Covoare
17231100-1 Acoperitoare de podea cu
fire înnodate
17231200-2 Acoperitoare de podea
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
#esute
17231300-3 Acoperitoare de podea cu
fire r"sucite
17231310-6 Dale de mochet"
17231400-4 Acoperitoare de podea
textile industriale
17232000-7 Pre$uri
17233000-4 Carpete
17234000-1 Covoare textile industriale
17.52 17200000-4 Articole textile

Frânghii, funii,
sfori $i plase 17240000-6 Diverse frânghii, funii,
sfori $i plase
17241000-3 Frânghii, funii, sfori $i
plase
17241100-4 Sfori, frânghii $i funii
17241110-7 Funii
17241120-0 Frânghii
17241130-3 Cordoane
17241140-6 Sfori
17241200-5 Plase textile
17241210-8 Plase cu fire înnodate
17241220-1 Frânghii de ridicare
17242000-0 Cârpe
50830000-2 Servicii de reparare de
îmbr"c"minte $i de articole
textile
17.53 Articole f"r"
urzeal" $i articole
din materiale f"r"
urzeal", cu excep#ia
accesoriilor
17250000-9 Articole f"r" urzeal"
17.54 Alte materiale
textile n.c.a.
17120000-9 Materiale din lân"
17130000-2 &es"turi de in
17150000-8 Materiale tricotate sau
cro$etate
17260000-2 Diverse articole textile
17261000-9 Tul, dantel", panglic"rie,
pasmanterie $i broderie
17261100-0 Panglic"rie, pasmanterie
17261110-3 Panglici
17261120-6 Band" textil"
17261130-9 Etichete $i ecusoane textile
17261131-6 Etichete textile
17261132-3 Ecusoane textile
17261133-0 Insigne
17261140-2 Pasmanterie ornamental"
17261141-9 Trese
17261142-6 Epole#i
17261200-1 &es"turi din plas"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
17262000-6 Fetru
17263000-3 Vat" textil", fire, #es"turi $i
articole textile de uz tehnic
17263100-4 Vat" textil"
17263200-5 Fire metalizate
17263300-6 &es"turi din fire metalizate
17263400-7 &es"turi impregnate,
acoperite sau stratificate
17263500-8 Articole textile de uz
tehnic
17263510-1 Tuburi din fibre textile
17263520-4 Benzi rulante textile
17263530-7 Conducte de ventila#ie
17263600-9 Produse textile matlasate
17330000-4 Fire $i a#e textile din fibre
naturale
17.6 &es"turi tricotate
sau cro$etate
17150000-8 &es"turi tricotate sau
cro$etate
17151000-5 &es"turi tricotate

&es"turi tricotate
sau cro$etate 17151100-6 &es"turi din catifea
17152000-2 &es"turi cro$etate
17.7 Articole tricotate
sau cro$etate
17280000-8 Tricotaje, ciorapi tricota#i
$i articole conexe
17.71 17281000-5 Ciorapi tricota#i

Ciorapi tricota#i sau
cro$eta#i 17281100-6 Ciorapi cu chilot, ciorapi
de dam" $i $osete
17281110-9 Ciorapi de dam"
17281120-2 Ciorapi cu chilot
17281130-5 !osete
17.72 17282000-2 Pulovere, cardigane $i
articole similare

Pulovere, cardigane
$i articole similare
tricotate sau
cro$etate
17282100-3 Jerseuri, pulovere,
cardigane, veste $i articole
similare
17282110-6 Pulovere
17282120-9 Cardigane
17282130-2 Svetere de bumbac
17282140-5 Veste
18 Accesorii de
îmbr"c"minte $i
bl"nuri
18000000-9 Îmbr"c"minte $i accesorii
18.1 Îmbr"c"minte din
piele
18500000-4 Îmbr"c"minte din piele
18.10 Îmbr"c"minte din
piele
18510000-7 Accesorii pentru
îmbr"c"minte din piele
18511000-4 M"nu$i sau mitene din
piele
18511100-5 M"nu$i lungi
18512000-1 Centuri $i banduliere din
piele
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
18512100-2 Centuri
18512200-3 Banduliere
18.2 18100000-0 -

Alte accesorii de
îmbr"c"minte 18400000-3
18600000-5
18700000-6
18.21 18100000-0 Îmbr"c"minte de lucru

Îmbr"c"minte de
lucru 18110000-3 Îmbr"c"minte de lucru
pentru b"rba#i
18111000-0 Îmbr"c"minte de lucru de
uz industrial
18111300-3 Jachete $i sacouri pentru
b"rba#i
18111400-4 Uniforme
18111410-7 Uniforme de pompieri
18111420-0 Uniforme de poli#ie
18111430-3 Uniforme militare
18121000-7 Îmbr"c"minte de uz
profesional
18112100-8 Îmbr"c"minte pentru
personalul medical
18112200-9 Îmbr"c"minte militar"
18112300-0 Pantaloni scur#i
18112400-1 Pantaloni
18112500-2 Îmbr"c"minte de protec#ie
18120000-6 Îmbr"c"minte de lucru
pentru femei
18121000-3 Îmbr"c"minte de uz
profesional
18121100-4 Jachete $i blazere pentru
femei
18121200-5 Uniforme pentru femei
18122000-0 Îmbr"c"minte de uz
industrial
18122100-1 Pantaloni scur#i pentru
femei
18122200-2 Pantaloni pentru femei
18122300-3 Salopete
18130000-9 Îmbr"c"minte special" de
lucru
18131000-6 Îmbr"c"minte de protec#ie
$i de securitate
18131100-7 Veste antiglon#
18131200-8 Îmbr"c"minte de protec#ie
împotriva agen#ilor
biologici $i chimici
18131300-9 Îmbr"c"minte de protec#ie
împotriva radia#iilor
18131400-0 Îmbr"c"minte antiglon#
18131500-1 Veste de salvare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
18131600-2 Veste reflectorizante
18132000-3 Îmbr"c"minte de zbor
18132100-4 Veste de zbor
18132200-5 Costume de zbor
18133000-0 Articole de îmbr"c"minte
$i echipamente speciale
18133100-1 Veste de camuflaj
18133200-2 Costume de lupt"
18133300-3 Echipamente de lupt"
18133400-4 Uniforme de lupt"
18133500-5 C"$ti militare
18133600-6 Camuflaje pentru c"$ti
18133700-7 Îmbr"c"minte de schi
18133800-8 Îmbr"c"minte $i
echipamente polare
18133900-9 Echipamente de scufundare
18134000-7 Costume de scafandru
18134100-8 Costume de salvare
18134200-9 Uniforme de iarn"
18134300-0 Uniforme de var"
18140000-2 Accesorii pentru
îmbr"c"minte de lucru
18141000-9 M"nu$i de lucru
18142000-6 Viziere de siguran#"
18143000-3 Echipament de protec#ie
18.22 Îmbr"c"minte de
exterior
18110000-3 Îmbr"c"minte de lucru
pentru b"rba#i
18200000-1 Îmbr"c"minte de exterior
18210000-4 Mantale
18211000-1 Pelerine
18212000-8 Cape
18213000-5 Jachete de vânt
18220000-7 Îmbr"c"minte de protec#ie
împotriva intemperiilor
18221000-4 Îmbr"c"minte
impermeabil"
18221100-5 Pelerine impermeabile
18221200-6 Hanorace
18221300-7 Impermeabile
18222000-1 Haine de serviciu
18222100-2 Costume pentru b"rba#i
18222200-3 Compleuri
18223000-8 Jachete $i blazere
18223100-9 Blazere
18223200-0 Jachete
18230000-0 Diverse tipuri de
îmbr"c"minte de exterior
18231000-7 Rochii $i fuste
18231700-4 Rochii
18231800-5 Fuste
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
18232000-4 Costume $i compleuri
pentru femei
18232100-5 Costume pentru femei
18232200-6 Compleuri pentru femei
18700000-6 Îmbr"c"minte la mâna a
doua
18.23 Lenjerie intim" 18310000-5 Lenjerie intim"
18311000-2 Slipuri
18312000-9 Chilo#i
18313000-6 Lenjerie intim" pentru
femei
18313100-7 Îmbr"c"minte de noapte
pentru femei
18313200-8 Slipuri pentru femei
18313300-9 C"m"$i de noapte pentru
femei
18313400-0 Furouri
18313500-1 Halate de baie
18320000-8 C"m"$i $i îmbr"c"minte de
noapte
18321000-5 C"m"$i
18321100-6 C"m"$i pentru femei
18322000-2 Îmbr"c"minte de noapte
18322100-3 C"m"$i de noapte
18322200-4 Capoate
18322300-5 Pijamale
18322400-6 Maieuri
18323000-9 Sutiene, corsete, jartiere $i
articole similare
18323100-0 Sutiene
18323200-1 Corsete
18323300-2 Jartiere
18330000-1 Tricouri
18.24 Alte accesorii de
îmbr"c"minte n.c.a.
18224000-5 Îmbr"c"minte din materiale
textile acoperite sau
impregnate
18300000-2 Articole de îmbr"c"minte
18400000-3 Îmbr"c"minte special" $i
accesorii
18410000-6 Îmbr"c"minte special"
18411000-3 Îmbr"c"minte pentru
bebelu$i
18412000-0 Îmbr"c"minte sport
18412100-1 Treninguri
18412200-2 C"m"$i de sport
18412300-3 Costume de schi
18412800-8 Costume de baie
18420000-9 Accesorii vestimentare
18421000-6 Batiste
18422000-3 E$arfe
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
18423000-0 Cravate
18424000-7 M"nu$i
18425000-4 Curele, altele decât de
piele
18440000-5 P"l"rii $i alte articole
pentru acoperit capul
18441000-2 P"l"rii
18443000-6 Articole pentru acoperit
capul $i alte accesorii
18443100-7 Banderole
18443200-8 Articole din metal pentru
acoperit capul
18443300-9 Articole din textile pentru
acoperit capul
18443310-2 Berete
18443320-5 Berete de campanie
18443330-8 Glugi
18443340-1 !epci
18443400-0 !ireturi de trecut pe sub
b"rbie pentru articolele
pentru acoperit capul
18443500-1 Viziere
18444000-3 Articole de protec#ie pentru
acoperit capul
18444100-4 Articole de siguran#"
pentru acoperit capul
18444110-7 C"$ti
18444200-5 C"$ti de siguran#"
18.3 Bl"nuri $i articole
din blan"
18600000-5 Bl"nuri $i articole din
blan"
18.30 Bl"nuri $i articole
din blan"
18610000-8 Articole din blan"
18611000-5 Piei cu blan"
18612000-2 Îmbr"c"minte de blan"
18613000-9 Articole din blan"
artificial"
18620000-1 Bl"nuri
19 Piele $i produse de
piele
19000000-6 Piele, produse $i
înc"l#"minte din piele
19.1 Piele 19100000-7 Piele
19.10 19110000-0 Piele de c"prioar"
19120000-3 Piele de bovine sau de
cabaline
19130000-6 Piele de ovine, de caprine
sau de porcine
19131000-3 Piele de oaie sau de miel
19132000-0 Piele de capr" sau de ied
19133000-7 Piele de porcine
19140000-9 Piele de alte animale, piele
reconstituit" sau alte tipuri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
de piele
19141000-6 Piele de alte animale
19142000-3 Piele reconstituit"
19143000-0 Imita#ie de piele
19144000-7 Piele l"cuit"
19150000-2 De$euri de piele
19.2 Articole de voiaj $i
articole similare;
$el"rie $i
harna$amente
19200000-8 Articole, articole de voiaj
$i $el"rie din piele
19.20 19200000-8 Articole, articole de voiaj
$i $el"rie din piele

Articole de voiaj $i
articole similare;
$el"rie $i
harna$amente
19210000-1 !el"rie
19211000-8 !ei
19212000-5 Crava$e
19213000-2 Bice
19220000-4 Articole de voiaj
19221000-1 Valize
19222000-8 Gen#i de mân"
19223000-5 Po$ete $i portofele
19223100-6 Po$ete
19223200-7 Portofele
19224000-2 Cufere
19225000-9 Suporturi pentru plo$ti $i
etuiuri
19225100-0 Suporturi pentru plo$ti
19225200-1 Etuiuri
19229000-7 Truse de toalet"
19230000-7 Curele de ceas
19240000-0 Articole din piele utilizate
la ma$ini sau la dispozitive
mecanice
19.3 Înc"l#"minte 19300000-9 Înc"l#"minte
19.30 Înc"l#"minte 19310000-2 Înc"l#"minte, alta decât
înc"l#"mintea pentru sport
sau de protec#ie
19311000-9 Înc"l#"minte impermeabil"
19312000-6 Înc"l#"minte cu p"r#i de
cauciuc sau de material
plastic
19312100-7 Sandale cu fe#e de cauciuc
sau de material plastic
19312200-8 Cizme de cauciuc
19312300-9 Înc"l#"minte de ora$ cu fe#e
de cauciuc sau de material
plastic
19312400-0 !lapi
19313000-3 Înc"l#"minte cu fe#e de
piele
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
19313100-4 Sandale
19313200-5 Papuci de cas"
19313300-6 Înc"l#"minte de ora$
19314000-0 Înc"l#"minte cu fe#e din
material textil
19315000-7 Cizme
19315100-8 Botine
19315200-9 Cizme trei sferturi
19315300-0 Cizme lungi
19315400-1 Cizme pesc"re$ti
19316000-4 Galo$i
19320000-5 Înc"l#"minte pentru sport
19321000-2 Înc"l#"minte pentru schi
19321100-3 Înc"l#"minte pentru schi
fond
19322000-9 Înc"l#"minte pentru
antrenament
19323000-6 Înc"l#"minte pentru munte
19324000-3 Înc"l#"minte pentru fotbal
19330000-8 Înc"l#"minte de protec#ie
19331000-5 Înc"l#"minte cu vârf de
protec#ie de metal
19332000-2 Înc"l#"minte special"
19332100-3 Înc"l#"minte pentru zbor
19340000-1 P"r#i de înc"l#"minte
19341000-8 Fe#e de înc"l#"minte
19342000-5 T"lpi
19343000-2 Tocuri
20 20000000-6

Lemn $i produse
din lemn $i din
plut" (cu excep#ia
mobilierului);
articole din paie $i
împletituri
77220000-8
Lemn, produse din lemn,
produse din plut", co$uri
împletite $i împletituri
Lemn t"iat
20.1 20100000-7
Lemn t"iat

Lemn, t"iat, $lefuit
sau impregnat
20110000-0 Traverse de cale ferat"
20111000-7 Traverse de lemn
20112000-4 P"r#i de traverse
20120000-3 Lemn de min"
20130000-6 Lemn de esen#" moale
preparat
20131000-3 Elemente pentru garduri
20140000-9 Lemn de esen#" tare
20150000-2 Parchet
20160000-5 Produse din lemn preparat
sau tratat
20161000-2 Lemn tratat
20161100-3 Stâlpi trata#i
20170000-8 Rumegu$
77220000-8 Servicii de impregnare a
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
lemnului
20.2 Placaje de furnir;
foi de furnir; pl"ci
laminate; pl"ci
aglomerate,
fibrolemnoase $i
alte tipuri de plan$e
$i panouri
20200000-8 Pl"ci $i furnire din lemn
20.20 Placaje de furnir;
foi de furnir; pl"ci
laminate; pl"ci
aglomerate,
fibrolemnoase $i
alte tipuri de plan$e
$i panouri
20210000-1 Plan$e $i panouri de lemn
20211000-8 Foi de furnir
20212000-5 Lemn laminat
20213000-2 Pl"ci aglomerate
20214000-9 Pl"ci fibrolemnoase
20215000-6 Panouri din lemn
20216000-3 Placaje de furnir
20220000-4 Lemn densificat
20.3 Dulgherie $i
tâmpl"rie din lemn
pentru construc#ii
20300000-9
Dulgherie $i tâmpl"rie din
lemn pentru construc#ii
20.30 20310000-2 Dulgherie din lemn pentru
construc#ii

Dulgherie $i
tâmpl"rie din lemn
pentru construc#ii 20311000-9 Ferestre din lemn
20311100-0 U$i cu canaturi de sticl"
20312000-6 U$i din lemn
20313000-3 Pl"ci de parchet din lemn
20320000-5 Tâmpl"rie din lemn pentru
construc#ii
20321000-2 Panouri prefabricate pentru
garduri
20322000-9 !arpante din lemn
20323000-6 Sc"ri
20330000-8 Construc#ii prefabricate din
lemn
20.4 Containere din
lemn
20400000-0 Containere, pale#i, l"zi $i
alte recipiente din lemn
20.40 Containere din
lemn
20410000-3
Containere din lemn
20411000-0 Butoaie dinlemn
20411100-1 L"zi din lemn
20411200-2 Tambure din lemn pentru
cablu
20412000-7 L"zi din $ipci de lemn
20412100-8 Butoaie
20412200-9 Cuve din lemn
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
20413000-4 Cutii din lemn
20420000-6 Pale#i din lemn
20421000-3 Cutii-pale#i
20.5 Alte produse din
lemn; articole din
plut", din paie $i
din împletituri
20500000-1
Articole din lemn $i din
plut"
20.51 Alte produse din
lemn
20510000-4 Produse din lemn $i
articole conexe
20511000-1 Mânere de unelte din lemn
20512000-8 Suporturi de unelte din
lemn
20513000-5 P"r#i de unelte din lemn
20514000-2 Rame din lemn
20515000-9 Sicrie
20.52 Articole din plut",
co$uri împletite $i
împletituri
20520000-7
Articole din plut", co$uri
împletite $i împletituri
20521000-4 Co$uri împletite
20521100-5 Împletituri
20522000-1 Plut" natural"
20522100-2 Pl"ci de plut"
21 Celuloz", hârtie $i
produse din hârtie
21000000-3 Diverse tipuri de celuloz",
de hârtie $i de confec#ii din
hârtie
21.1 Celuloz", hârtie $i
carton
21100000-4
Celuloz", hârtie $i carton
21.11 Celuloz" 21110000-7 Celuloz"
21111000-4 Past" din lemn
21111100-5 Past" chimic" din lemn
21.12 Hârtie $i carton 21120000-0 Hârtie $i carton
21121000-7 Hârtie pentru ziar, hârtie
prelucrat" manual $i alte
tipuri de hârtie necretat"
sau de carton pentru
utilizare grafic"
21121100-8 Hârtie pentru ziar
21121200-9 Hârtie sau carton
prelucrate manual
21121300-0 Hârtie $i carton
fotosensibile,
termosensibile sau
termografice
21121310-3 Hârtie sau carton
fotosensibile
21121320-6 Hârtie sau carton
termosensibile
21121330-9 Hârtie sau carton
termografice
21122000-4 Hârtie igienic", hârtie kraft
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
$i alte tipuri de hârtie $i
carton
21122100-5 Hârtie $i carton stratificate
21122200-6 Hârtie kraft
21124000-8 Hârtie rezistent" la gr"simi
$i alte articole din hârtie
21124100-9 Hârtie rezistent" la gr"simi
21124200-0 Hârtie calc
21124300-1 Hârtie cristal
21124400-2 Hârtie transparent" sau
translucid"
21124500-3 Hârtie cretat" $i hârtie
artizanal"
21124600-4 Hârtie pentru desen
21124700-5 Hârtie pentru cartografie
21125000-5 Hârtie $i carton tratate
21125100-6 Hârtie $i carton asamblate
21125300-8 Hârtie pentru scris
21125400-9 Hârtie pentru tip"rit
21125600-1 Hârtie autocopiant" sau
alte tipuri de hârtie
copiant"
21125610-4 Hârtie termografic"
21125690-8 Hârtie pentru
fotocopiatoare $i
xerografic"
21125691-5 Hârtie pentru
fotocopiatoare
21125692-2 Hârtie xerografic"
21126000-2 De$euri $i maculatur" din
hârtie $i din carton
21.2 Articole de hârtie
sau carton
21200000-5 Articole din hârtie sau din
carton
21.21 21210000-8 Hârtie sau carton ondulat

Hârtie sau carton
ondulat $i ambalaje
din hârtie $i din
carton
21211000-5
Ambalaje din hârtie $i din
carton
21211100-6 Cutii mari din carton, cutii
sau casete
21211110-9 Cutii din hârtie sau din
carton
21211120-2 Bibliorafturi, mape de
coresponden#", clasoare $i
articole similare
21211200-7 Saci $i pungi din hârtie
21211210-0 Saci din hârtie
21211220-3 Pungi din hârtie
21211230-6 Pungi pentru r"u de avion
21.22 Articole menajere
din hârtie $i hârtie
21220000-1 Articole menajere din
hârtie sau articole din
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
igienic" hârtie pentru spitale
21221000-8 Hârtie igienic", batiste,
$ervete din hârtie pentru
mâini $i $ervete de mas"
21221100-9 Hârtie igienic"
21221200-0 Batiste din hârtie
21221300-1 !ervete din hârtie pentru
mâini
21221400-2 !ervete de mas" din hârtie
21222000-5 Articole igienico-sanitare
din hârtie sau articole din
hârtie pentru spitale
21222100-6 Articole igienico-sanitare
din hârtie
21222110-9 Absorbante sau tampoane
igienice
21222120-2 Scutece de unic" folosin#"
21222121-9 Scutece din hârtie
21222200-7 Articole din hârtie pentru
spitale
21222210-0 Comprese din hârtie
21222220-3 S"cule#e sau plicuri din
hârtie pentru sterilizare
21222300-8 Articole de unic" folosin#"
din hârtie
21.23 Articole de
papet"rie
21230000-4 Articole de papet"rie $i alte
articole din hârtie
21231000-1 Hârtie carbon, hârtie
autocopiant", hârtie pentru
$abloane $i hârtie f"r"
carbon
21231100-2 Hârtie carbon
21231200-3 Hârtie autocopiant"
21231300-4 Hârtie f"r" carbon
21231400-5 Hârtie pentru $abloane
21232000-8 Plicuri, c"r#i po$tale $i c"r#i
po$tale neilustrate
21232100-9 C"r#i po$tale
21232200-0 C"r#i po$tale neilustrate
21232300-1 Plicuri
21233000-5 Hârtie gofrat" sau perforat"
21233100-6 Hârtie pentru tip"rire
gofrat" sau perforat"
21233200-7 Hârtie de scrisori gofrat"
sau perforat"
21233600-1 Hârtie continu" pentru
imprimante de computer
21233610-4 Formulare continue
21234000-2 Hârtie cauciucat" sau
adeziv"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
21234100-3 Hârtie autoadeziv"
21.24 Tapet 21240000-7 Tapet $i alte materiale de
lipit pe pere#i
21241000-4 Materiale de acoperit
pere#ii pe baz" de hârtie
sau de carton
21241100-5 Tapet
21242000-1 Materiale textile de
acoperit pere#ii
21.25 Alte articole din
hârtie $i din carton
n.c.a.
21230000-4 Articole de papet"rie $i alte
articole din hârtie
21243000-8 Acoperitoare de podea pe
baz" de hârtie sau de
carton
21250000-0 Hârtie pentru #ig"ri $i
hârtie de filtru
21251000-7 Hârtie pentru #ig"ri
21252000-4 Hârtie de filtru
22 22000000-0
25260000-1

Tip"rituri $i
suporturi
înregistrate 72264000-3
72312100-6
74870000-8
78100000-8
78200000-9
78310000-3
22.1 22100000-1
22200000-2

C"r#i, ziare $i alte
tip"rituri $i
suporturi
înregistrate
22300000-3
22869200-1
25260000-1
22.11 C"r#i 22110000-4 C"r#i tip"rite
22111000-1 C"r#i $colare
22112000-8 Manuale $colare
22113000-5 C"r#i de bibliotec"
22114000-2 Dic#ionare, h"r#i, c"r#i de
muzic" $i alte c"r#i
22114100-3 Dic#ionare
22114200-4 Atlase
22114300-5 H"r#i
22114310-8 H"r#i de cadastru
22114311-5 Copii heliografice
22114400-6 Partituri
22114500-7 Enciclopedii
22120000-7 Publica#ii
22121000-4 Publica#ii tehnice
22130000-0 Anuare
22140000-3 Pliante
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
22150000-6 Bro$uri
22160000-9 Fascicole
22.12 22200000-2 Ziare, reviste specializate,
periodice $i reviste

Ziare, reviste
specializate $i
periodice care apar
de cel pu#in patru
ori pe lun"
22210000-5 Ziare
22211000-2 Reviste specializate
22212000-9 Periodice
22212100-0 Publica#ii periodice
22.13 22200000-2 Ziare, reviste specializate,
periodice $i reviste
22210000-5 Ziare

Ziare, reviste
specializate $i
periodice care apar
de mai pu#in de
patru ori pe lun"
22211000-2 Reviste specializate
22212000-9 Periodice
22212100-0 Publica#ii periodice
22.14 Înregistr"ri audio 25260000-1 Înregistr"ri audio
25261000-8 Discuri
25262000-5 Casete muzicale
25263000-2 Discuri compacte
22.15 22300000-3 C"r#i po$tale, felicit"ri $i
alte imprimate
22310000-6 C"r#i po$tale

C"r#i po$tale,
felicit"ri, ilustrate $i
alte imprimate
similare 22312000-0 Ilustrate
22313000-7 Hârtie pentru decalcomanie
22314000-4 Desene
22315000-1 Fotografii
22320000-9 Felicit"ri
22321000-6 Felicit"ri de Cr"ciun
22869200-1 Calendare
22.2 22100000-4

Servicii tipografice
$i servicii conexe 22800000-8
22900000-9
72312100-6
78100000-8
78200000-9
78310000-3
22.21 Servicii de tip"rire
de ziare
78180000-2 Servicii de tip"rire de ziare
22.22 Servicii tipografice
n.c.a.
22400000-4 Timbre, carnete de cecuri,
bancnote, ac#iuni, materiale
publicitare, cataloage $i
manuale
22410000-7 Timbre
22411000-4 Timbre de Cr"ciun
22412000-1 Timbre noi
22413000-8 Timbre de economii
22420000-0 Hârtie timbrat"
22430000-3 Bancnote
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
22440000-6 Carnete de cecuri
22450000-9 Imprimate nefalsificabile
22451000-6 Pa$apoarte
22452000-3 Formulare de mandate
po$tale
22460000-2 Materiale publicitare,
cataloage comerciale $i
manuale
22461000-9 Cataloage
22462000-6 Materiale publicitare
22800000-8 Registre de hârtie sau de
carton, registre contabile,
clasoare, formulare $i alte
articole imprimate de
papet"rie
22810000-1 Registre de hârtie sau de
carton
22813000-2 Registre contabile
22814000-9 Chitan#iere
22815000-6 Carne#ele
22816000-3 Blocuri
22817000-0 Jurnale sau agende
personale
22819000-4 Agende
22820000-4 Formulare
22821000-1 Formulare electorale
22822000-8 Formulare comerciale
22822100-9 Formulare comerciale
continue
22822200-0 Formulare comerciale
necontinue
22830000-7 Caiete de exerci#ii
22832000-1 Foi de exerci#ii
22840000-0 Albume de e$antioane
22841000-7 Albume de colec#ii
22841100-8 Carnete de timbre
22841200-9 Clasoare de timbre
22850000-3 Clasoare $i accesorii pentru
clasoare
22851000-0 Clasoare
22852000-7 Dosare
22852100-8 Coper#i de dosar
22860000-6 Articole imprimate de
papet"rie, cu excep#ia
formularelor
22861000-3 Plicuri imprimate
22861100-4 Plicuri cu fereastr"
imprimate
22861200-5 Plicuri f"r" fereastr"
imprimate
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
22861300-6 Plicuri imprimate pentru
radiografii
22862000-0 Hârtie de scrisori
22863000-7 C"r#i de vizit"
22864000-4 Carduri de mul#umire
22865000-1 Cupoane
22866000-8 Etichete
22866100-9 Etichete cu coduri de bare
22866200-0 Etichete pentru bagaje
22867000-5 Tichete de mas"
22868000-2 Hârtie sugativ"
22869000-9 Orare
22869100-0 Programe de perete
22900000-9 Diverse imprimate
22940000-1 Permise
22950000-4 Cartele de acces
22960000-7 Imprimate la comand"
22980000-3 Bilete
22981000-0 Bilete de transport
78110000-1 Servicii de tip"rire de c"r#i
78111000-8 Servicii de tip"rire de
agende telefonice
78112000-5 Servicii de tip"rire de
caiete de exerci#ii
78113000-2 Servicii de tip"rire de
agende
78113100-3 Servicii de tip"rire de
organizatoare personale
78114000-9 Servicii de tip"rire de
carne#ele
78114100-0 Servicii de tip"rire de
bro$uri
78114200-1 Servicii de tip"rire de bloc-
notesuri
78114300-2 Servicii de tip"rire de
blocuri cu hârtie pentru
scrisori
78114400-3 Servicii de tip"rire de
sugative
78115000-6 Servicii de tip"rire de
materiale publicitare
comerciale
78115100-7 Servicii de tip"rire de
cataloage comerciale
78116000-3 Servicii de tip"rire de
registre
78117000-0 Servicii de tip"rire de
registre contabile
78118000-7 Servicii de tip"rire de
carnete de formulare de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
comand"
78119000-4 Servicii de tip"rire de
chitan#iere
78120000-4 Servicii de tip"rire de
articole de papet"rie
78121000-1 Servicii de tip"rire de
plicuri
78122000-8 Servicii de tip"rire de
hârtie de scrisori
78122100-9 Servicii de tip"rire de
formulare cu indigo
78123000-5 Servicii de tip"rire de
albume pentru mostre sau
pentru colec#ii
78124000-2 Servicii de tip"rire de
clasoare, dosare sau coper#i
de dosare
78125000-9 Servicii de tip"rire de c"r#i
de vizit"
78130000-7 Servicii de tip"rire de
documente nefalsificabile
78131000-4 Servicii de tip"rire de
permise
78132000-1 Servicii de tip"rire de
bancnote
78133000-8 Servicii de tip"rire de
ac#iuni
78134000-5 Servicii de tip"rire de
carnete de cec
78135000-2 Servicii de tip"rire de
timbre noi
78135100-3 Servicii de tip"rire de
hârtie timbrat"
78136000-9 Servicii de tip"rire de
bonuri de mas"
78140000-0 Servicii de tip"rire de
formulare
78141000-7 Servicii de tip"rire de
formulare comerciale
autocopiante
78142000-4 Servicii de tip"rire de
formulare continue
78150000-3 Servicii de tip"rire de
bilete
78151000-0 Servicii de tip"rire de
bilete de intrare
78152000-7 Servicii de tip"rire de
bilete de transport
78153000-4 Servicii de tip"rire de
bilete cu band" magnetic"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
78160000-6 Servicii de tip"rire de
calendare
78170000-9 Servicii de tip"rire de orare
22.23 Servicii de legare $i
de finisare
78310000-3 Servicii de legare $i de
finisare
78311000-0 Servicii de finisare a
c"r#ilor
78312000-7 Servicii de legare
22.24 Servicii de
compozi#ie $i de
preg"tire a formelor
de tipar
22500000-5 Pl"ci sau cilindri
tipografici, alte
echipamente de tipografie
22500000-5 Forme sau cilindri de
tipografie sau alte
materiale tipografice
22510000-8 Forme offset
22520000-1 Echipamente de gravur"
uscat"
22521000-8 Echipamente de $tan#are
72312100-6 Servicii de preg"tire de
date
78220000-5 Servicii de compozi#ie
78221000-2 Servicii de preg"tire a
formelor de tipar
78222000-9 Servicii de fotogravur"
78223000-6 Servicii de culegere
78224000-3 Servicii de litografiere
78225000-0 Servicii de proiectare
grafic"
78230000-8 Servicii de tip"rire $i de
livrare
78240000-1 Servicii de tip"rire $i de
distribu#ie
22.25 78200000-9 Servicii conexe tip"ririi

Alte servicii conexe
tip"ririi 78210000-2 Servicii de finisare a
tip"riturilor
78225000-0 Servicii de proiectare
grafic"
22.3 74870000-8

Servicii de
reproducere a
suporturilor
înregistrate
72264000-3
22.31 Servicii de
reproducere a
înregistr"rilor
sonore
74870000-8 Diverse servicii comerciale
22.32 Servicii de
reproducere a
înregistr"rilor video
74870000-8 Diverse servicii comerciale
22.33 Servicii de 72264000-3 Servicii de reproducere de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
reproducere de
software
software
23 10000000-3
10320000-2
23000000-7
40500000-7

Cocs, produse
petroliere rafinate $i
combustibili
nucleari
90122100-9
23.1 10000000-3

Produse de
cuptoare de
cocserie
10320002-2
23.10 Produse de
cuptoare de
cocserie
10000000-3 C"rbune, lignit, turb" $i
alte produse derivate din
c"rbune
10320000-2 Produse pe baz" de cocs
10321000-9 Cocs
23.2 Produse petroliere
rafinate
23000000-7 Produse petroliere $i
combustibili
23.20 Produse petroliere
rafinate
23100000-8 Produse petroliere rafinate
23110000-1 Benzin" $i benzin" de
avion
23111000-8 Benzin" de avion
23111100-9 Kerosen de avion
23111200-0 Carburan#i de tip kerosen
23111210-3 Carburan#i de tip kerosen
pentru motoare cu reac#ie
23112000-5 Benzin"
23112100-6 Benzin" f"r" plumb
23112200-7 Benzin" Premium
23113000-2 Petrol
23130000-7 Uleiuri minerale $i
preparate din petrol
23131000-4 Benzin" grea
23132000-1 Uleiuri u$oare
23133000-8 Uleiuri minerale
23134000-5 P"cur"
23134100-6 P"cur" pentru înc"lzirea
locuin#elor
23135000-2 Uleiuri minerale lubrifiante
23135100-3 Uleiuri lubrifiante
23135200-4 Agen#i lubrifian#i
23135300-5 Preparate pe baz" de ulei
greu
23135310-8 Uleiuri de transformatoare
23135320-1 Lichid de frân"
23150000-3 Motorin"
23151000-0 Carburant diesel
23152000-7 Ulei diesel
23200000-9 Gaze de sond" $i alte
hidrocarburi gazoase, cu
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
excep#ia gazului natural
23210000-2 Propan $i butan
23211000-9 Propan
23211100-0 Propan lichefiat
23212000-6 Butan
23212100-7 Butan lichefiat
23300000-0 Diverse produse petroliere
23310000-3 Vaselin" $i cear" de #i#ei
23311000-0 Vaselin"
23312000-7 Parafin"
23313000-4 Cear" de #i#ei
23320000-6 Reziduuri de #i#ei
23.3 Combustibili
nucleari
40500000-7
90122100-9
23.30 Combustibili
nucleari
40500000-7 Combustibili nucleari
40510000-0 Uraniu
40520000-3 Plutoniu
40530000-6 Materiale radioactive
40540000-9 Radioizotopi
90122100-9 Servicii privind de$eurile
toxice
90122113-3 Eliminarea de$eurilor
radioactive
24 24000000-4
33141100-1
33141500-7

Substan#e chimice,
produse chimice $i
fibre sintetice $i
artificiale 93900000-7
24.1 Substan#e chimice
de baz"
24100000-5 Substan#e chimice
24.11 Gaze industriale 24110000-8 Gaze
24111000-5 Gaze industriale
24111100-6 Hidrogen, argon, gaze rare,
azot $i oxigen
24111120-2 Argon
24111130-5 Gaze rare
24111131-2 Heliu
24111139-8 Neon
24111140-8 Gaze medicale
24111150-1 Hidrogen
24111160-4 Azot
24111161-1 Azot lichid
24111170-7 Oxigen
24111200-7 Compu$i anorganici ai
oxigenului
24111210-0 Dioxid de carbon
24111220-3 Oxizi de azot
24111230-6 Compu$i anorganici gazo$i
ai oxigenului
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24111300-8 Aer lichid $i aer comprimat
24111310-1 Aer lichid
24111320-4 Aer comprimat
24.12 Coloran#i $i
pigmen#i
24120000-1 Coloran#i $i pigmen#i
24121000-8 Oxizi, peroxizi $i hidroxizi
24121100-9 Oxid $i peroxid de zinc,
oxid de titan, coloran#i $i
pigmen#i
24121110-2 Oxid de zinc
24121120-5 Peroxid de zinc
24121130-8 Oxid de titan
24121200-0 Oxizi $i hidroxizi de crom,
de mangan, de magneziu,
de plumb $i de cupru
24121210-3 Oxid de crom
24121220-6 Oxid de mangan
24121230-9 Oxid de plumb
24121240-2 Oxid de cupru
24121250-5 Oxid de magneziu
24121260-8 Hidroxizi pentru coloran#i
$i pigmen#i
24121261-5 Hidroxid de crom
24121262-2 Hidroxid de mangan
24121263-9 Hidroxid de plumb
24121264-6 Hidroxid de cupru
24121265-3 Hidroxid de magneziu
24121300-1 Oxid de calciu hidratat
24122000-5 Extracte tanante, extracte
colorante, tanini $i
substan#e colorante
24122100-6 Extracte colorante
24122200-7 Extracte tanante
24122300-8 Tanini
24122400-9 Substan#e colorante
24122500-0 Produse tanante
24.13 Alte substan#e
chimice anorganice
de baz"
24130000-4 Substan#e chimice
anorganice de baz"
24131000-1 Elemente chimice, acizi
anorganici $i compu$i
24131100-2 Metaloizi
24131110-5 Fosfuri
24131120-8 Carburi
24131130-1 Hidruri
24131140-4 Nitruri
24131150-7 Azide
24131160-0 Siliciuri
24131170-3 Boruri
24131180-6 Sulf rafinat
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24131200-3 Halogen
24131300-4 Metale alcaline
24131310-7 Mercur
24131400-5 Clorur" de hidrogen, acizi
anorganici, dioxid de
siliciu $i dioxid de sulf
24131410-8 Acizi anorganici
24131411-5 Acid sulfuric
24131420-1 Acid fosforic
24131430-4 Acizi polifosforici
24131440-7 Acid hexafluorosilicic
24131450-0 Dioxid de sulf
24131460-3 Dioxid de siliciu
24131470-6 Clorur" de hidrogen
24131500-6 Hidroxizi utiliza#i ca
substan#e chimice
anorganice de baz"
24131510-9 Oxizi metalici
24131511-6 Pirite $i oxizi de fier
24131520-2 Hidroxid de sodiu
24131521-9 Sod" caustic"
24131522-6 Sod" lichid"
24131600-7 Compu$i ai sulfului
24131700-8 Sulf
24131800-9 Carbon
24131900-0 Clor
24132000-8 Halogena#i metalici,
hipoclori#i, clora#i $i
preclora#i
24132100-9 Halogena#i metalici
24132110-2 Hexafluorosilicat de sodiu
24132120-5 Cloruri
24132121-2 Clorur" de aluminiu
24132122-9 Clorur" feric"
24132123-6 Policlorur" de aluminiu
24132130-8 Clorhidrat de aluminiu
24132200-0 Hipoclori#i $i clora#i
24132210-3 Clorit de sodiu
24132220-6 Hipoclorit de sodiu
24133000-5 Sulfuri, sulfa#i; nitra#i,
fosfa#i $i carbona#i
24133100-6 Sulfuri, sulfi#i $i sulfa#i
24133110-9 Diverse sulfuri
24133111-6 Sulfur" de hidrogen
24133112-3 Polisulfuri
24133120-2 Sulfa#i
24133121-9 Trisulfat de sodiu
24133122-6 Sulfat feric
24133123-3 Sulfat de aluminiu
24133124-0 Sulfat de sodiu
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24133125-7 Sulfat de fier
24133126-4 Sulfat de cupru
24133200-7 Fosfina#i, fosfona#i, fosfa#i
$i polifosfa#i
24133210-0 Hexametafosfat de sodiu
24133220-3 Fosfa#i
24133300-8 Carbona#i
24133310-1 Carbonat de sodiu
24133320-4 Bicarbonat de sodiu
24133400-9 Nitra#i
24134000-2 Diverse s"ruri acide
metalice
24134100-3 Permanganat de potasiu
24134200-4 S"ruri de acizi oxometalici
24135000-9 Diverse substan#e chimice
anorganice
24135100-0 Ap" grea, al#i izotopi $i
compu$ii acestora
24135200-1 Cianur", oxicianur",
fulmina#i, ciana#i, silica#i,
bora#i, perbora#i, s"ruri de
acizi anorganici
24135210-4 Cianuri
24135220-7 Oxicianuri
24135230-0 Fulmina#i
24135240-3 Ciana#i
24135300-2 Peroxid de hidrogen
24135400-3 Cuar# piezoelectric
24135500-4 Compu$i ai metalelor de
p"mânturi rare
24135600-5 Silica#i
24135610-8 Silicat de sodiu
24135700-6 Bora#i $i perbora#i
24136000-6 Ap" distilat"
24137000-3 Pietre sintetice
24137100-4 Pietre pre#ioase sintetice
24137200-5 Pietre semipre#ioase
sintetice
24.14 Alte substan#e
chimice organice de
baz"
24140000-7 Substan#e chimice organice
de baz"
24141000-4 Hidrocarburi
24141100-5 Hidrocarburi saturate
24141110-8 Hidrocarburi aciclice
saturate
24141111-5 Metan
24141112-2 Etilen"
24141113-9 Propen"
24141114-6 Buten"
24141115-3 Acetilen"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24141120-1 Hidrocarburi ciclice
saturate
24141200-6 Hidrocarburi nesaturate
24141210-9 Hidrocarburi aciclice
nesaturate
24141220-2 Hidrocarburi ciclice
nesaturate
24141221-9 Benzen
24141222-6 Toluen
24141223-3 O-xileni
24141224-0 M-xileni
24141225-7 Stiren
24141226-4 Etilbenzen
24141300-7 Al#i deriva#i halogena#i ai
hidrocarburilor
24141310-0 Tetracloretilen"
24141320-3 Tetraclorur" de carbon
24142000-1 Alcooli, fenoli, fenoli-
alcooli $i deriva#ii acestora,
fie ei halogena#i, sulfona#i,
nitra#i sau nitroza#i, alcooli
gra$i industriali
24142100-2 Alcooli gra$i industriali
24142200-3 Alcooli monohidroxilici
24142210-6 Metanol
24142220-9 Etanol
24142300-4 Dioli, polialcooli $i deriva#i
24142310-7 Etilenglicol
24142320-0 Deriva#i ai alcoolilor
24142400-5 Fenoli $i deriva#i ai
fenolilor
24142500-6 Alcool
24143000-8 Acizi gra$i
monocarboxilici industriali
24143100-9 Uleiuri acide de rafinare
24143200-0 Acizi carboxilici
24143210-3 Acid acetic
24143220-6 Acid peracetic
24143300-1 Acizi monocarboxilici
nesatura#i $i compu$ii
acestora
24143310-4 Esterii acidului metacrilic
24143320-7 Esterii acidului acrilic
24143400-2 Acizi aromatici
policarboxilici $i
carboxilici
24144000-5 Compu$i organici cu
func#ie azotat"
24144100-6 Compu$i cu func#ie
aminic"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24144200-7 Compu$i aminici cu
func#ie oxigenat"
24144300-8 Ureide
24144400-9 Compu$i cu func#ie azotat"
24145000-2 Tiocompu$i organici
24146000-9 Aldehid", ceton", peroxizi
organici $i eteri
24146100-0 Compu$i cu func#ie
aldehid"
24146200-1 Compu$i cu func#ie ceton"
$i chinonic"
24146300-2 Peroxizi organici
24146310-5 Oxid de etilen"
24146320-8 Eteri
24147000-6 Diverse substan#e chimice
organice
24147100-7 Deriva#i vegetali pentru
vopsire
24147200-8 C"rbune de lemn
24147300-9 Uleiuri $i produse rezultate
din distilarea la temperaturi
ridicate a gudronului de
huil", a smoalei $i a
gudronului
24147310-2 Gudron de huil"
24147311-9 Creozot
24147320-5 Smoal"
24147330-8 Gudron
24147400-0 Produse pe baz" de r"$in"
24147500-1 Le$ie rezidual" rezultat"
din fabricarea celulozei
24180000-9 Enzime
24.15 Îngr"$"minte $i
compu$i azota#i
24150000-0 Îngr"$"minte $i compu$i
azota#i
24151000-7 Îngr"$"minte azotate
24151100-8 Acid azotic $i s"ruri
24151110-1 Nitrat de sodiu
24151200-9 Acizi sulfonitrici
24151300-0 Amoniac
24151310-3 Amoniac lichid
24151320-6 Clorur" de amoniu
24151330-9 Sulfat de amoniu
24152000-4 Îngr"$"minte fosfatice
24152100-5 Îngr"$"minte minerale
fosfatice
24152200-6 Îngr"$"minte chimice
fosfatice
24154000-8 Îngr"$"minte de origine
animal" sau vegetal"
24.16 Materiale plastice 24158000-6 Diverse tipuri de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
primare îngr"$"minte
24160000-3 Materiale plastice primare
24161000-0 Polimeri primari ai etilenei
24162000-7 Polimeri primari ai
propilenei
24163000-4 Polimeri primari ai
stirenului
24164000-1 Polimeri primari ai
vinilului
24164100-2 Polimeri primari ai
acetatului de vinil
24164200-3 Polimeri acrilici primari
24165000-8 Poliesteri primari
24166000-5 Poliamide primare
24167000-2 R"$ini ureice primare
24168000-9 R"$ini aminice primare
24169000-6 Siliconi primari
24.17 Cauciuc sintetic
primar
24170000-6 Cauciuc sintetic
24.2 Pesticide $i alte
produse
agrochimice
24200000-6 Produse agrochimice
24.20 Pesticide $i alte
produse
agrochimice
24210000-9 Pesticide
24220000-2 Insecticide
24230000-5 Erbicide
24240000-8 Regulatori de cre$tere
vegetal"
24250000-1 Dezinfectan#i
24260000-4 Rodenticide
24270000-7 Fungicide
24.3 Vopsele, lacuri $i
produse de
acoperire similare,
cerneal" tipografic"
$i masticuri
24300000-7 Vopsele, lacuri, cerneal"
tipografic" $i masticuri
24.30 24310000-0 Vopsele
24311000-7 Vopsea pentru marcaj
rutier
24312000-4 Vopsea pentru lucr"ri
artistice

Vopsele, lacuri $i
produse de
acoperire similare,
cerneal" tipografic"
$i masticuri
24312100-5 Emailuri $i smal#uri
24312200-6 Vopsele de ulei $i de ap"
24312210-9 Vopsele de ulei
24312220-2 Vopsele de ap"
24312300-7 Vopsele $colare
24312310-0 Seturi de culori
24312320-3 Culori pentru panouri
24312400-8 Articole pentru zugravi $i
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
decoratori
24320000-3 Lacuri
24330000-6 Cerneal"
24331000-3 Cerneal" tipografic"
24331100-4 Cerneal" pentru tipar
rotoheliografic
24331200-5 Tu$
24340000-9 Masticuri, filere, chituri
24341000-6 Masticuri
24342000-3 Filere
24343000-0 Chituri
24344000-7 Past" de ciment
24350000-2 Solven#i
24351000-9 Solu#ii de decapare
24352000-6 Diluan#i
24.4 24400000-8
33141100-1

Produse
farmaceutice,
medicale $i din
plante
33141500-5
24.41 24410000-1 Produse farmaceutice

Produse
farmaceutice de
baz"
24411000-8 Seruri
24411100-9 Antiseruri
24411200-0 Imunoglobulin"
24411300-1 Gamaglobulin"
24412000-5 Vaccinuri
24412100-6 Vaccinuri umane
24412110-9 Vaccin împotriva tifosului
24412120-2 Vaccin împotriva hepatitei
B
24412130-5 Vaccinuri împotriva gripei
24412140-8 Vaccinuri
antipoliomielitice
24412150-1 Tuberculin"
24412700-2 Vaccinuri veterinare
24413000-2 Hormoni
24413100-3 Insulin"
24413200-4 Steroizi
24414000-9 Vitamine
24414100-0 Provitamine
24415000-6 Substan#e chimice
farmaceutice $i medicinale
24415100-7 Substan#e chimice
farmaceutice
24415110-0 Lactone
24415200-8 Substan#e chimice
medicinale
24415210-1 Acizi salicilici
24416000-3 Produse farmaceutice
24416100-4 Medicamente
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24416110-7 Antibiotice
24416111-4 Penicilin"
24416120-0 Sulfonamide
24416200-5 Preparate farmaceutice
24416300-6 Contraceptive
24416310-9 Contraceptive orale
24416320-2 Contraceptive chimice
24417000-0 Solu#ii medicamentoase
24417100-1 Solu#ii pentru infuzii
24417200-2 Produse pentru nutri#ie
parenteral"
24417210-5 Solu#ii pentru alimenta#ie
parenteral"
24417300-3 Produse pentru alimenta#ie
enteral"
24417400-4 Solu#ii pentru perfuzii
24417500-5 Solu#ii pentru dializ"
24417600-6 Solu#ii injectabile
24417610-9 Fluide intravenoase
24417700-7 Solu#ii galenice
24417800-8 Solu#ii de glucoz"
24418000-7 Produse farmaceutice
brevetate
24419000-4 Diverse produse
farmaceutice
24419100-5 Toxine
24419200-6 Antiseptice
24419300-7 Înlocuitori de nicotin"
24430000-7 Produse pentru uz clinic
24431000-4 Culturi microbiologice
24432000-1 Glande $i extracte de
glande
33141500-5 Consumabile hematologice
33141550-0 Heparin"
33141560-3 Organe umane
33141570-6 Sânge uman
33141580-9 Sânge animal
24.42 Preparate
farmaceutice
24410000-1 Produse farmaceutice
24411000-8 Seruri
24411100-9 Antiseruri
24411200-0 Imunoglobulin"
24411300-1 Gamaglobulin"
24412000-5 Vaccinuri
24412100-6 Vaccinuri umane
24412110-9 Vaccin împotriva tifosului
24412120-2 Vaccin împotriva hepatitei
B
24412130-5 Vaccinuri împotriva gripei
24412140-8 Vaccinuri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
antipoliomielitice
24412150-1 Tuberculin"
24412700-2 Vaccinuri veterinare
24416000-3 Produse farmaceutice
24416100-4 Medicamente
24416110-7 Antibiotice
24416111-4 Penicilin"
24416120-0 Sulfonamide
24416200-5 Preparate farmaceutice
24416300-6 Contraceptive
24416310-9 Contraceptive orale
24416320-2 Contraceptice chimice
24420000-4 Consumabile farmaceutice
24421000-1 Consumabile medicale
chimice, cu excep#ia
consumabilelor dentare
24421100-2 Reactivi
24421110-5 Reactivi pentru
determinarea grupei
sanguine
24421120-8 Reactivi pentru analiza
sângelui
24421130-1 Reactivi chimici
24421140-4 Reactivi de diagnosticare
24421150-7 Reactivi izotopici
24421160-0 Reactivi pentru laborator
24421170-3 Reactivi pentru
electroforez"
24421180-6 Reactivi pentru urologie
24421190-9 Substan#e de contrast
pentru uz radiologic
24421200-3 Preparate medicale, cu
excep#ia consumabilelor
dentare
24421210-6 Preparate pentru clisme
24421220-9 Cimenturi pentru
reconstruc#ii osoase
33141100-1 Pansamente; cleme, suturi,
ligaturi
33141111-1 Bandaje adezive
33141113-5 Bandaje
33141114-2 Tifon medical
33141115-9 Vat" medical"
33141125-2 Material pentru suturi
chirurgicale
33141127-6 Hemostatice absorbabile
33141622-6 Truse de prevenire a SIDA
24.5 Glicerin", s"punuri,
detergen#i, produse
de cur"#at $i de
24500000-9 Glicerin", s"punuri,
detergen#i, produse de
cur"#at $i de lustruit,
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
lustruit, parfumuri
$i produse de
toalet"
parfumuri $i produse de
toalet"
24.51 24510000-2 Glicerin"
24511000-9 Preparate odorifere $i cear"

Glicerin", s"pun $i
detergen#i,
preparate de cur"#at
$i de lustruit
24511100-0 Parfumuri $i deodorizante
de interior
24511300-2 Creme de ceruire
24511310-5 Produse de lustruire a
podelelor
24511320-8 Produse de între#inere a
înc"l#"mintei
24511330-1 Cear" de lustruire
24511340-4 Articole de m"turat
24511350-7 Agen#i de etan$are
24511400-3 Paste $i prafuri abrazive de
cur"#at
24512000-6 Agen#i organici
tensioactivi
24513000-3 Produse de cur"#at
24513100-4 S"pun
24513200-5 Preparate de sp"lare
24513210-8 Dispersant
24513290-2 Detergen#i
24513291-9 Detergen#i pentru vase
24513292-6 Detergen#i degresan#i
24513293-3 Produse de eliminare a
gr"similor
24513294-0 Preparate de sp"lare
24513295-7 Solu#ii pentru cl"tit
24.52 24520000-5 Parfumuri $i produse de
toalet"

Parfumuri $i
preparate de toalet"
24521000-2 Produse de toalet"
24521100-3 Ap" de toalet"
24521110-6 Deodorante
24521120-9 Antiperspirante
24521200-4 Produse de machiaj
24521300-5 Produse pentru manichiur"
sau pentru pedichiur"
24521400-6 Produse cosmetice
24521500-7 Produse pentru îngrijirea
pielii
24521600-8 !ampoane
24521700-9 Produse pentru îngrijirea
p"rului
24521800-0 Produse pentru igiena oral"
sau dentar"
24521900-1 Produse de b"rbierit
24.6 Alte produse
chimice
24600000-0
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24700000-1
24800000-2
24.61 Explozibili 24600000-0 Explozibili $i produse $i
substan#e chimice
24610000-3 Explozibili prepara#i
24611000-0 Pulberi propulsive
24611100-1 Combustibili cu propergol
24612000-7 Diverse tipuri de
explozibili
24612100-8 Dinamit"
24612200-9 TNT
24612300-0 Nitroglicerin"
24613000-4 Rachete de semnalizare,
rachete antigrindin",
semnalizator pe timp de
cea#" $i articole pirotehnice
24613100-5 Cartu$e fonoacustice
24613200-6 Artificii
24615000-8 Fitile, capse detonante,
ini#iatoare $i detonatoare
electrice
24.62 Cleiuri $i gelatine 24620000-6 Cleiuri
24621000-3 Gelatine
24621200-5 Adezivi
24.63 Uleiuri esen#iale 24630000-9 Uleiuri esen#iale
24.64 Materiale chimice
pentru fotografii
24640000-2 Substan#e chimice pentru
fotografii
24641000-9 Pl"ci $i filme fotografice
24641200-1 Emulsii pentru uz
fotografic
24641210-4 Developatoare fotografice
24641220-7 Fixatori pentru fotografii
24641230-0 Developatoare pentru
radiologie
24641240-3 Fixatori pentru radiologie
24641250-6 Medii de cultur"
24641260-9 Intensificatori de imagine
24.65 Suporturi
neînregistrate
preg"tite
24650000-5 Suporturi neînregistrate
24.66 Alte produse
chimice n.c.a.
24660000-8 Produse chimice speciale
24661000-5 Gr"simi $i lubrifian#i
24661100-6 Lubrifian#i
24661110-9 Noroi de foraj
24661120-2 Unsoare siliconic"
24661130-5 Fluide de foraj
24661200-7 Aditivi pentru uleiuri
24661210-0 Pulbere pentru extinctoare
de incendii
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24661220-3 Agen#i pentru extinctoare
de incendii
24661230-6 Înc"rc"tur" pentru
extinctoare de incendii
24661300-8 Fluide hidraulice
24661310-1 Agen#i de degivrare
24661311-8 Produse antigel
24661400-9 Gr"simi $i uleiuri
modificate chimic
24662000-2 Plastiline
24662100-3 Cear" dentar"
24663000-9 Agen#i de finisare
24664000-6 Carbon activ
24664100-7 Carbon activ nou
24664200-8 Carbon activ regenerat
24665000-3 Toalete chimice
24666000-0 Peptone $i substan#e
proteice
24667000-7 Aditivi chimici
24667100-8 Lian#i prepara#i pentru
forme $i miezuri de
turn"torie
24667200-9 Aditivi pentru ciment,
mortar sau beton
24668000-4 Produse chimice pentru
industria petrolului $i a
gazelor
24668100-5 Produse chimice pentru
fundul g"urii de foraj
24668200-6 Agen#i de floculare
24668300-7 Produse chimice pe baz"
de noroi de foraj
24668400-8 Fiole cu gel pentru burarea
explozivilor
24669000-1 Aerosoli $i produse
chimice sub form" de disc
24669100-2 Aerosoli
24669200-3 Elemente chimice sub
form" de disc
24800000-2 Diferite produse chimice
24810000-5 Fluide de radiator
24820000-8 Produse chimice pentru
tratarea apei
93900000-7 Servicii diverse n.c.a.
24.7 Fibre sintetice $i
artificiale
24700000-1 Fibre sintetice $i artificiale
24.70 Fibre sintetice $i
artificiale
24710000-4 Fibre sintetice
24711000-1 Cabluri de fibre sintetice
24712000-8 Fir cu rezisten#" mare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
24713000-5 Fir cu textur" simpl"
24714000-2 Monofilamente sintetice
24720000-7 Fibre artificiale
24721000-4 Fibre artificiale scurte
24722000-1 Polipropilen"
24723000-8 Fir cu textur" artificial"
25 Produse din plastic
$i din cauciuc
25000000-1
33141420-0
33184000-3
74870000-8
25.1 Produse din cauciuc 25100000-2 Produse din cauciuc
33141420-0
25.11 25110000-5 Pneuri $i produse conexe

Pneuri $i tuburi din
cauciuc noi sau
uzate
25111000-2 Pneuri
25111100-3 Pneuri pentru autovehicule
25111200-4 Pneuri pentru motociclete
25111300-5 Pneuri pentru sarcin" mare
25111310-8 Pneuri pentru camioane
25111320-1 Pneuri pentru autobuze
25111330-4 Pneuri pentru avioane
25111400-6 Pneuri pentru ma$ini
agricole
25111500-7 Camere de aer, benzi de
rulare $i flapsuri din
cauciuc
25111510-0 Flapsuri
25111520-3 Camere de aer
25111530-6 Benzi de rulare pentru
pneuri
25111600-8 Pneuri pentru scaune cu
rotile
25111700-9 Pneuri uzate
25111710-2 Bare de protec#ie
25111900-1 Pneuri pentru biciclete
25122100-3 Tuburi, conducte $i
furtunuri din cauciuc
vulcanizat
25.12 Pneuri re$apate din
cauciuc
25111800-0 Pneuri re$apate
25.13 Alte produse din
cauciuc
25120000-8 Articole de cauciuc
nevulcanizate sau
vulcanizate
25121000-5 Articole de cauciuc
nevulcanizate
25122000-2 Articole de cauciuc
vulcanizate
25122100-3 Tuburi, conducte $i
furtunuri din cauciuc
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
vulcanizat
25122110-6 Furtunuri de foraj
25122120-9 Conducte ascendente
flexibile
25122130-2 Tuburi de cauciuc
25122200-4 Benzi transportoare sau
curele de transmisie din
cauciuc vulcanizat
25122210-7 Curele de ventilator din
cauciuc
25122220-0 Garnituri de etan$are
25122230-3 Benzi transportoare din
cauciuc
25122240-6 Curele de transmisie din
cauciuc
25122300-5 Articole de igien" sau
farmaceutice din cauciuc
vulcanizat
25122310-8 Articole de igien"
25122320-1 Articole farmaceutice
25122330-4 Prezervative
25122340-7 Tetine, biberoane $i
articole similare pentru
sugari
25122400-6 Acoperitoare de podea $i
pre$uri din cauciuc
vulcanizat
25122410-9 Acoperitoare de podea din
cauciuc vulcanizat
25122420-2 Pre$uri din cauciuc
vulcanizat
25122421-9 Covoare pentru gimnastic"
25122500-7 Cauciuc vulcanizat, sub
diverse forme
25122510-0 Inele elastice
25122520-3 Garnituri de cauciuc
25122530-6 Benzi de cauciuc
25122540-9 Timbre de cauciuc
25122550-2 Mortar fin de umplere
25130000-1 Materiale textile cauciucate
25131000-8 Material cord pentru pneuri
25132000-5 Band" adeziv" din
materiale textile cauciucate
25140000-4 Cauciuc regenerat
25150000-7 De$euri de cauciuc
25160000-0 Articole medicale din
cauciuc
25161000-7 Accesorii de îmbr"c"minte
din cauciuc
25161100-8 M"nu$i din cauciuc
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
25161200-9 M"nu$i de unic" folosin#"
25162000-4 Îmbr"c"minte din cauciuc
25170000-3 Articole din cauciuc dur
25171000-0 Articole de igien" sau
farmaceutice
25172000-7 Dale de cauciuc
25174000-1 Tampoane de oprire din
cauciuc
33141420-0 M"nu$i chirurgicale
25.2 Produse din plastic 25200000-3
33184000-3
74870000-8
25.21 Pl"ci, folii, tuburi $i
profile din plastic
25210000-6 Pl"ci, folii, tuburi $i profile
din plastic
25211000-3 Monofilament din plastic
25211100-4 Conductoare electrice din
plastic
25211200-5 Bare din plastic
25211300-6 Tije din plastic
25212000-0 Tuburi, conducte $i
furtunuri
25212100-1 Tuburi din plastic
25212110-4 Tuburi flexibile din plastic
25212120-7 Tuburi flexibile din PVC
25212200-2 Conducte din plastic
25212210-5 Conducte flexibile din
plastic
25212220-8 Conducte flexibile din
PVC
25212300-3 Furtunuri din plastic
25212310-6 Furtunuri flexibile din
plastic
25212320-9 Furtunuri flexibile din
PVC
25212400-4 Man$oane din plastic
25212500-5 Accesorii din plastic sau
din PVC pentru tuburi,
conducte $i furtunuri
25212510-8 Accesorii din plastic pentru
tuburi
25212520-1 Accesorii din PVC pentru
tuburi
25212530-4 Accesorii din plastic pentru
conducte
25212540-7 Accesorii din PVC pentru
conducte
25212550-0 Accesorii din plastic pentru
furtunuri
25212560-3 Accesorii din PVC pentru
furtunuri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
25212600-6 Componente din PVC
neplastifiat
25212610-9 Arm"turi din PVC
neplastifiat
25212620-2 Conducte din PVC
neplastifiat
25212630-5 Tuburi din PVC
neplastifiat
25212700-7 Spum" de PVC
25213000-7 Pl"ci, folii, filme, pelicule
$i benzi din plastic
25213100-8 Film din plastic
25213200-9 Pelicul" din plastic
25213300-0 Pelicul" retractabil"
25213400-1 Benzi din plastic
25213500-2 Folii din plastic
25213600-3 Pl"ci din plastic
33184000-3 Proteze
25.22 Articole din plastic
pentru ambalare
25220000-9 Articole din plastic pentru
ambalare
25221000-6 Saci $i pungi din
polietilen"
25221100-7 Saci $i pungi din
polietilen" pentru de$euri
25221200-8 Pungi din polietilen"
pentru uz medical
25221210-1 Pungi pentru recoltarea
sângelui
25221220-4 Pungi pentru recoltarea
plasmei
25221230-7 Pungi pentru recoltarea
urinei
25221300-9 Saci de depozitare din
polietilen"
25221310-2 Pungi cu dublur" de
protec#ie
25222000-3 Saci $i pungi din plastic
25222100-4 Saci menajeri din plastic
25222200-5 Pungi din plastic pentru uz
medical
25223000-0 Containere din plastic dur
25223100-1 Cutii din plastic
25223110-4 Cutii din plastic pentru
sticle
25223200-2 L"zi din plastic
25223300-3 Containere din plastic
pentru de$euri
25223310-6 Butoaie din plastic
25224000-7 Baloane, sticle $i flacoane
din plastic
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
25225000-4 Mosoare $i bobine din
plastic
25226000-1 Dopuri, capace $i capsule
din plastic
25226100-2 Dopuri din plastic
25226200-3 Capace din plastic
25226300-4 Capsule din plastic
25227000-8 Produse din polistiren
25227100-9 Folii din polistiren
25227200-0 Pl"ci din polistiren
25.23 Articole de
construc#ii din
plastic
25230000-2 Articole de construc#ii din
plastic
25231000-9 Acoperitoare de podea, de
pere#i sau de tavan din
plastic
25232000-6 Articole sanitare din plastic
25232100-7 C"zi de baie, c"zi de du$ $i
lavoare din plastic
25232110-0 C"zi de baie din plastic
25232120-3 C"zi de du$ din plastic
25232130-6 Lavoare din plastic
25232200-8 Scaune $i capace pentru
closet din plastic
25232300-9 Vase de closet din plastic
25232400-0 Bideuri din plastic
25233000-3 Rezervoare, cisterne $i
cuve din plastic
25233100-4 Rezervoare din plastic
25233200-5 Cisterne din plastic
25233300-6 Cuve din plastic
25234000-0 U$i, ferestre, rame, praguri,
obloane $i storuri din
plastic
25234100-1 Ferestre din plastic
25234110-4 Rame de ferestre din
plastic
25234200-2 U$i din plastic
25234210-5 Tocuri de u$" din plastic
25234300-3 Praguri din plastic
25234400-4 Obloane $i storuri din
plastic
25234410-7 Obloane din plastic
25234420-0 Storuri din plastic
25235000-7 Construc#ii prefabricate din
plastic
25236000-4 Capace pentru guri de
vizitare $i capace de acces
din plastic
25237000-1 Carcase din plastic
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
25237100-2 Carcase din plastic pentru
contoare
25237200-3 Plac"ri cu material plastic
25.24 Alte produse din
plastic
25240000-5
Diverse articole din plastic
25241000-2 Benzi, panglici $i forme
autoadezive din plastic
25241100-3 Band" autoadeziv" din
plastic
25241110-6 Band" adeziv"
25241120-9 Band" reflectorizant"
25241200-4 Panglici autoadezive din
plastic
25241300-5 Forme autoadezive din
plastic
25241310-8 Etichete adezive
25242000-9 Pl"ci, folii, filme $i
pelicule autoadezive din
plastic
25242100-0 Pl"ci autoadezive din
plastic
25242200-1 Folii autoadezive din
plastic
25242300-2 Filme autoadezive din
plastic
25242400-3 Pelicule autoadezive din
plastic
25243000-6 Vesel", articole de
buc"t"rie, de menaj $i de
toalet" din plastic
25243100-7 Vesel" $i articole de
buc"t"rie din plastic
25243110-0 Tacâmuri din plastic
25243120-3 Recipiente de uz casnic
pentru alimente
25243130-6 Castroane
25243140-9 Gr"tare de scurgere din
plastic
25243200-8 Bure#i
25243300-9 Articole menajere sau de
toalet" din plastic
25243310-2 G"le#i din plastic
25243320-5 Co$uri de gunoi din plastic
25243330-8 P"m"tufuri de praf din
plastic
25244000-3 Piese pentru l"mpi,
accesorii de iluminat $i
pl"cu#e indicatoare din
plastic
25244100-4 Pl"cu#e indicatoare $i
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
semne indicatoare din
plastic
25244110-7 Pl"cu#e indicatoare din
plastic
25244120-0 Semne indicatoare din
plastic
25244121-7 Indicatoare de poli#ie
25244200-5 Mobilier stradal din plastic
25244210-8 Piese pentru mobilier
stradal din plastic
25244220-1 Stâlpi reflectorizan#i
25244230-4 Pl"cu#e reflectorizante
25244300-6 Aparate de iluminat din
plastic
25244310-9 Piese pentru aparate de
iluminat din plastic
25245000-0 Caschete din cauciuc sau
din plastic
25245100-1 Caschete anti$oc
25245200-2 Acoperitoare de cap din
cauciuc sau din plastic
25246000-7 Izolatori electrici din
plastic
25247000-4 Articole de birou $i articole
$colare din plastic
25247100-5 Articole de birou din
plastic
25247110-8 Bibliorafturi
25247120-1 Agrafe de birou
25247200-6 Articole $colare din plastic
25247210-9 Instrumente pentru desen
din plastic
25247220-2 Instrumente pentru scris
din plastic
25247230-5 Rigle
25248000-1 Accesorii din plastic pentru
mobilier
25248100-2 Elemente de filtrare din
plastic
25248200-3 Componente din plastic
25248210-6 Elemente de împrejmuire
din plastic
25248220-9 Conuri de semnalizare din
plastic
25248230-2 Componente de bariere din
plastic
25248240-5 Marcaje din plastic
25249000-8 Articole de îmbr"c"minte
din plastic
25249100-9 M"nu$i din plastic
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
25250000-8 Carduri magnetice
26 14110000-5
14121200-7
14212000-0
26000000-8
28811000-0
28811000-0
28814100-2

Alte produse
minerale nemetalice
28814200-3

26.1 Sticl" $i articole din
sticl"
26100000-9 Sticl" $i articole din sticl"
26.11 Sticl" plat" 26110000-2 Sticl"
26111000-9 Sticl" plan"
26111100-0 Sticl" neprelucrat"
26111200-1 Sticl" flotant"
26111300-2 Perete protector din sticl"
26120000-5 Sticl" plat"
26.12 26120000-5 Sticl" plat"

Sticl" plat" fasonat"
$i tratat" 26121000-2 Sticl" plat" fasonat"
26121200-4 Sticl" securit
26121300-5 Oglinzi din sticl"
26121400-6 Sticl" izolant"
26.13 Sticl" tubular" 26130000-8 Articole din sticl" tubular"
26131000-5 Sticle, borcane, flacoane $i
recipiente din sticl"
26131100-6 Butelii din sticl"
26131200-7 Borcane din sticl"
26131300-8 Flacoane din sticl"
26131400-9 Recipiente din sticl"
26132000-2 Pahare
26133000-9 Articole din sticl"
26133100-0 Vesel" din sticl"
26133110-3 Carafe
26133200-1 Obiecte pentru mas" $i
buc"t"rie din vitroceramic"
26133300-2 Articole din sticl"
durificat"
26133400-3 Articole din vitroceramic"
26134000-6 Pere#i interiori din sticl"
pentru recipiente izoterme
26134100-7 Pere#i interiori din sticl"
pentru termosuri
26.15 26.14 Fibre de sticl" 26140000-1 Fibre de sticl"
26141000-8 Articole din fibre de sticl"
26141100-9 Pre$uri din fibre de sticl"
26141200-0 &es"turi din fibre de sticl"
26141300-1 Pânz" din fibre de sticl"
26.15 26110000-2 Sticl"

Alte tipuri de sticl"
tratat", inclusiv
sticl"ria tehnic"
26150000-4 Sticl"rie tratat"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
26151000-1 Sticl" semifinit"
26151100-2 Bile, tije sau tuburi din
sticl"
26151110-5 Bile din sticl"
26151120-8 Tije din sticl"
26151130-1 Tuburi din sticl"
26151140-4 Globuri
26151200-3 Blocuri, c"r"mizi sau dale
pentru pavaje din sticl"
turnat"
26152000-8 Sticl" tehnic"
26152100-9 Înveli$uri din sticl" $i
tuburi catodice
26152110-2 Înveli$uri din sticl"
26152120-5 Tuburi catodice
26152200-0 Sticl" pentru ceasornice,
pentru ceasuri de mân" sau
pentru ochelari
26152210-3 Sticl" pentru ceasornice
26152220-6 Sticl" pentru ceasuri de
mân"
26152230-9 Sticl" pentru ochelari
26152300-1 Sticl"rie pentru laborator,
pentru articole de igien"
sau pentru industria
farmaceutic"
26152320-7 Sticl"rie pentru articole de
igien"
26152330-0 Sticl"rie pentru laborator
26152331-7 Cutii Petri
26152339-3 Eprubete
26152340-3 Sticl"rie pentru farmacii
26152350-6 Fiole din sticl"
26152400-2 Piese din sticl" pentru
l"mpi $i aparate de
iluminat, pentru semne $i
pentru pl"cu#e indicatoare
26152410-5 Semnalizatoare din sticl"
26152411-2 Pl"cu#e indicatoare din
sticl"
26152412-9 Semne indicatoare din
sticl"
26152420-8 Piese din sticl" pentru
iluminat stradal
26152430-1 Piese din sticl" pentru
l"mpi
26152490-9 Sticl" pentru mobilier
stradal
26152500-3 Izolatori electrici din sticl"
26152600-4 Elemente optice din sticl"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
26.2 Articole din
ceramic"
nerefractar", altele
decât cele utilizate
pentru construc#ii;
produse din
ceramic" refractar"
26152700-5 M"rgele din sticl"
26.21 Articole de menaj $i
obiecte decorative
din ceramic"
26200000-0 Articole din ceramic"
nerefractar" $i produse din
ceramic" refractar"
26210000-3 Articole de menaj din
ceramic"
26211000-0 Vesel", articole de
buc"t"rie, articole de menaj
$i articole de toalet" din
por#elan
26211100-1 Vesel" din por#elan
26211110-4 Farfurii din por#elan
26211120-7 Vase din por#elan
26211130-0 Ce$ti $i farfurioare din
por#elan
26211200-2 Articole de buc"t"rie din
por#elan
26211300-3 Vaze din por#elan
26211400-4 Articole de toalet" din
por#elan
26211500-5 Articole de menaj din
por#elan
26212000-7 Vesel", articole de
buc"t"rie, articole de menaj
$i articole de toalet", altele
decât din por#elan
26212100-8 Vesel" din ceramic"
26212110-1 Farfurii
26212120-4 T"vi
26212130-7 Ce$ti $i farfurioare din
ceramic"
26212200-9 Articole de buc"t"rie din
ceramic"
26212300-0 Vaze
26213000-4 Obiecte decorative din
ceramic"
26.22 26214000-1 Instala#ii sanitare menajere
din ceramic"

Instala#ii sanitare
din ceramic"
26214100-2 Chiuvete $i lavoare
26214110-5 Chiuvete
26214120-8 Lavoare
26214200-3 C"zi de baie
26214300-4 Cuve $i rezervoare pentru
closete
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
26214310-7 Cuve pentru closete
26214320-0 Rezervoare pentru closete
26214400-5 Bideuri
26214500-6 Pisoare
26.23 Izolatori $i
accesorii izolante
din ceramic"
26230000-9 Izolatori $i accesorii
izolante din ceramic"
26231000-6 Izolatori din ceramic"
26232000-3 Accesorii izolante din
ceramic"
26.24 Articole din
ceramic" pentru uz
tehnic
26240000-2 Articole din ceramic"
pentru uz tehnic
26241000-9 Articole din por#elan
pentru laborator, pentru uz
chimic sau tehnic
26241100-0 Articole de laborator din
por#elan
26241200-1 Articole din por#elan
pentru uz tehnic
26241300-2 Articole din por#elan
pentru uz chimic
26.25 Articole din
ceramic" n.c.a.
26250000-5 Diverse articole din
ceramic"
26251000-2 Articole din ceramic"
pentru agricultur", pentru
horticultur" $i pentru
transportul sau ambalarea
bunurilor
26251100-3 Articole din ceramic"
pentru agricultur"
26251200-4 Articole din ceramic"
pentru horticultur"
26251300-5 Articole din ceramic"
pentru transportul sau
ambalarea bunurilor
26252000-9 Articole din ceramic",
altele decât pentru
construc#ii
26.26 26260000-8 Articole din ceramic"
refractar"

Articole din
ceramic" refractar"
26261000-5 Dale din ceramic"
26262000-2 Blocuri din ceramic"
26263000-9 Ciment, mortar $i beton
refractare
26263100-0 Ciment refractar
26263200-1 Mortar refractar
26263300-2 Beton refractar
26264000-6 Dale de pavaj din ceramic"
26.3 Dale $i dale de 26250000-5
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
26261000-5

pavaj din ceramic"
26264000-6
26.30 Dale $i dale de
pavaj din ceramic"
26250000-5 Diverse articole din
ceramic"
26261000-5 Dale din ceramic"
26264000-6 Dale de pavaj din ceramic"
26.4 C"r"mizi, dale $i
produse de
construc#ii din
argil" uscat"
28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii
26.40 28811100-1 C"r"mizi
28811200-2 Ciment

C"r"mizi, dale $i
produse de
construc#ii din
argil" uscat"
28811300-3 Ceramic"
26.5 Ciment, calcar $i
ipsos
14121200-7
28811000-0
26.51 Ciment 28811200-2 Ciment
26.52 Calcar 14121200-7 Calcar
14121210-0 Pudr" de calcar
26.53 Ipsos 28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii
26.6 28800000-0

Articole din beton,
ipsos sau ciment 28811000-0
28814100-2
28814200-3
26.61 28814200-3 Produse din beton

Produse din beton
pentru construc#ii 28814230-2 Pilo#i din beton
28814240-5 Conducte $i racorduri din
beton
28814250-8 Stâlpi din beton
28814260-1 Stâlpi$ori din beton
28814280-7 Traverse din beton
26.62 Produse din ipsos
pentru construc#ii
28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii
26.63 Beton gata de
turnare
28814100-2 Beton gata de turnare
26.64 Mortar 28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii
26.65 Articole din fibre
de ciment
28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii
28811200-2 Ciment
26.66 Alte articole din
ipsos, beton sau
ciment
28800000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii $i articole
conexe
28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii
28814200-3 Produse din beton
28814240-5 Conducte $i racorduri din
beton
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
27000000-5 Metale de baz" $i produse
conexe
26.7 14110000-5

Piatr" de
construc#ie de
monumente $i
articole conexe
14212000-0
26.70 Piatr" de
construc#ie de
monumente $i
articole conexe
14110000-5 Piatr" de construc#ie
14111000-2 Marmur" $i piatr"
calcaroas" de construc#ie
14112000-9 Diverse tipuri de piatr" de
construc#ie
14112100-0 Granit
14112400-3 Piatr" de bordur"
14130000-1 Ardezie
14212000-0 Granule, criblur", nisip fin,
pietre mici, pietri$, piatr"
f"râmi#at" $i concasat",
amestecuri de piatr",
amestec de nisip $i pietri$
$i alte agregate
26.8 Alte produse
minerale nemetalice
26900000-7
26.81 Produse abrazive 26910000-0 Produse abrazive
26911000-7 Pietre de moar", pietre de
polizat $i pietre de tocil"
26911100-8 Pietre de moar"
26911200-9 Pietre de polizat
26911300-0 Pietre de tocil"
26912000-4 Pulbere sau granule
abrazive
26.82 26900000-7 Diverse produse minerale
nemetalice

Alte produse
minerale nemetalice
n.c.a. 26913000-1 Corindon artificial
26914000-8 Grafit artificial
28810000-3 Materiale pentru
construc#ii
28811000-0 Materiale pentru lucr"ri de
construc#ii
28811100-1 C"r"mizi
28811200-2 Ciment
28811300-3 Ceramic"
28811400-4 Vopsele $i materiale de
acoperire a pere#ilor
28811500-5 Materiale de izola#ie
termic"
28812000-7 Diverse structuri de
construc#ii
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28812500-2 Materiale pentru acoperi$
28813330-6 Materiale de îmbr"care
27 Metale de baz" 27000000-5
28112410-7
74870000-8
27.1 27100000-6

Fier $i o#el de baz"
$i feroaliaje
(CECO)
27321100-2
28112410-7
27.10 Fier $i o#el de baz"
$i feroaliaje
(CECO)
27100000-6 Metale de baz"
27110000-9 Fier $i o#el de baz"
27111000-6 Font" brut"
27112000-3 Produse din feromangan
27113000-0 Produse feroase
27114000-7 Fier
27114100-8 Lingouri de fier
27115000-4 O#el
27120000-2 Lingouri din o#el aliat
27130000-5 Produse din o#el nealiat
27131000-2 Conducte din o#el nealiat
27132000-9 Tuburi din o#el nealiat
27133000-6 Perii de c"rbune
27140000-8 Bare $i tije
27141000-5 Bare $i tije laminate la cald
27150000-1 Material de construc#ii
feroviare
27151000-8 Materiale de construc#ii
feroviare din fier sau din
o#el
27151100-9 Materiale de construc#ii
feroviare din fier
27151200-0 Materiale de construc#ii
feroviare din o#el
27152000-5 !ine din fier sau din o#el
27152100-6 !ine din fier
27152200-7 !ine din o#el
27152300-8 Materiale pentru linii de
cale ferat" laminate la cald
27152310-1 Eclise de îmbinare $i pl"ci
de baz" laminate
27152320-4 Contra$ine laminate
27152330-7 Traverse $i bare de
distan#are laminate
27190000-3 Zgur", zgur" de metal,
de$euri $i resturi feroase
27191000-0 Lingouri de de$euri
retopite
27321100-2 Produse laminate plate din
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
fier
28112410-7 Ecrane de palplan$e
27.2 Tuburi $i #evi 27200000-7 Tuburi
27.21 Tuburi $i accesorii
de #ev"rie din font"
27210000-0 Tuburi $i accesorii de
#ev"rie din fier
27211000-7 Tuburi, conducte $i profile
tubulare
27211100-8 Conducte $i tuburi din fier
27212000-4 Diverse accesorii de
#ev"rie
27212100-5 Racorduri
27212110-8 Adaptoare pentru flan$e
27212200-6 Coliere $i man$oane pentru
repara#ii
27212300-7 Cotituri, profile T $i
accesorii de #ev"rie
27.22 Tuburi $i accesorii
din o#el
27211000-7 Tuburi, conducte $i profile
tubulare
27212000-4 Diverse accesorii de
#ev"rie
27220000-3 Tuburi $i accesorii din o#el
27221000-0 Profile tubulare
27222000-7 Racorduri pentru tuburi
27222100-8 Flan$e
27222200-9 Accesorii pentru tuburi cu
filet
27222300-0 Accesorii de #ev"rie
neturnate
27222400-1 Coturi $i curbe sudate
27222500-2 Accesorii sudate
27.3 Alte feroaliaje din
fier $i din o#el $i din
afara CECO
27300000-8 Produse din fier $i din o#el
27.31 Produse trefilate la
rece
27310000-1 Produse trefilate la rece
27311000-8 Bare $i tije din o#el aliat
27312000-5 &evi cotite, forme $i
sec#iuni din o#el aliat
27313000-2 Produse din o#el inoxidabil
27.32 Produse laminate la
rece
27320000-4 Produse laminate la rece
27321000-1 Produse laminate plate
27321100-2 Produse laminate plate din
fier
27321200-3 Produse laminate plate din
o#el
27.33 Produse prelucrate
sau cutate la rece
din fier, din o#el
nealiat sau din o#el
27310000-1 Produse trefilate la rece
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
inoxidabil
27312000-5 &evi cotite, forme $i
sec#iuni din o#el aliat
27313000-2 Produse din o#el inoxidabil
27320000-4 Produse laminate la rece
27330000-7 Produse cutate
27331000-4 Produse cutate din o#el
27331100-5 &evi cotite, forme $i
sec#iuni
27331110-8 Conductoare electrice
netubulare
27332000-1 Produse cutate din fier
27.34 Sârm" 27340000-0 Sârm" $i produse diverse
27341000-7 Sârm"
27341100-8 Sârm" din o#el
27341200-9 Sârm" din aliaj
27.35 Feroaliaje (din
afara CECO) $i alte
tipuri de fier $i de
o#el n.c.a.
27311000-8 Bare $i tije din o#el aliat
27312000-5 &evi cotite, forme $i
sec#iuni din o#el aliat
27320000-4 Produse laminate la rece
27331100-5 &evi cotite, forme $i
sec#iuni
27350000-3 Feroaliaje
27351000-0 Feroaliaje din afara CECO
27351100-1 Feromangan
27351200-2 Ferocrom
27351300-3 Feronichel
27353000-4 Granule $i pulberi de fier
sau de o#el
27354000-1 Produse semifinite
27354100-2 Produse semifinite din fier
27354200-3 Produse semifinite din o#el
27354210-6 Produse semifinite din o#el
inoxidabil
27355000-8 Produse din fier forjat
27356000-5 Materiale de construc#ii a
liniilor de cale ferat"
27356100-6 &evi cotite, forme $i
sec#iuni sudate din fier sau
din o#el pentru liniile de
cale ferat"
27356200-7 Materiale de construc#ii de
linii de cale ferat" din fier
sau din o#el
27356210-0 !ine conductoare de curent
27356220-3 Lame de întrerup"tor, inimi
de macaz, ace de macaz $i
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
piese de încruci$are
27356230-6 Eclise de îmbinare $i pl"ci
de baz"
27356240-9 Eclise de strângere, pl"ci
de ecartament $i noduri
27356250-2 Sabo#i $i sabo#i-pene
27.4 27400000-9
27500000-0

Metale pre#ioase de
baz" $i metale
placate cu metale
pre#ioase
27600000-1
27700000-2
27800000-3
27.41 Metale pre#ioase 27410000-2 Metale pre#ioase
27411000-9 Produse semipre#ioase sub
form" brut"
27411100-0 Argint sub form" brut" sau
sub form" de pulbere
27411110-3 Pulbere de argint
27411120-6 Argint sub form" brut"
27411200-1 Argint semiprelucrat
27412000-6 Argint sub form" brut" sau
sub form" de pulbere
27413000-3 Platin" sub form" brut" sau
sub form" de pulbere
27414000-0 De$euri $i resturi de metale
pre#ioase
27420000-5 Metale placate cu metale
pre#ioase
27421000-2 Metale de baz" placate cu
argint sau cu aur
27422000-9 Metale de baz" placate cu
platin"
27.42 Aluminiu $i
produse din
aluminiu
27500000-0 Aluminiu $i produse din
aluminiu
27510000-3 Aluminiu sub form" brut"
27511000-0 Oxid de aluminiu
27520000-6 Produse din aluminiu
27521000-3 Produse semifinite din
aluminiu
27521100-4 Pulberi $i pelete de
aluminiu
27521200-5 Bare, tije $i profile din
aluminiu
27521300-6 Sârm" din aluminiu
27521400-7 Pl"ci din aluminiu
27521500-8 Foi din aluminiu
27521600-9 Tuburi, conducte $i
accesorii de #ev"rie din
aluminiu
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
27521610-2 Accesorii din aluminiu
pentru tuburi sau conducte
27530000-9 De$euri $i resturi de
aluminiu
27531000-6 Cenu$" $i reziduuri cu
con#inut de aluminiu
27.43 Plumb, zinc $i
staniu $i produse
din plumb, zinc $i
staniu
27600000-1 Produse din plumb, zinc $i
staniu
27610000-4 Plumb, zinc $i staniu
27611000-1 Plumb
27612000-8 Zinc
27613000-5 Staniu
27620000-7 Produse semifinite din
plumb, zinc sau staniu
27621000-4 Produse semifinite din
plumb
27621100-5 Bare, tije, profile $i sârm"
din plumb
27621200-6 Pl"ci, folii, filme $i
pelicule din plumb
27621300-7 Tuburi, conducte $i
accesorii de #ev"rie din
plumb
27621400-8 Pulbere $i pelete de plumb
27622000-1 Produse semifinite din zinc
27622100-2 Bare, tije, profile $i sârm"
din zinc
27622200-3 Pl"ci, folii, filme $i
pelicule din zinc
27622300-4 Tuburi, conducte $i
accesorii de #ev"rie din
zinc
27622400-5 Pulbere, praf $i pelete de
zinc
27623000-8 Produse semifinite din
staniu
27623100-9 Bare, tije, profile $i sârm"
din staniu
27623200-0 Pl"ci, folii, filme $i
pelicule din staniu
27623300-1 Tuburi, conducte $i
accesorii de #ev"rie din
staniu
27623400-2 Pulbere $i pelete de staniu
27630000-0 De$euri $i resturi de
plumb, zinc sau staniu
27631000-7 Cenu$" $i reziduuri cu
con#inut de zinc sau plumb
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
27.44 Produse din cupru 27700000-2 Produse din cupru
27710000-5 Cupru în form" brut"
27712000-9 Cupru nerafinat
27713000-6 Cupru rafinat în form"
brut"
27720000-8 Produse semifinite din
cupru
27721000-5 Pulbere $i pelete din cupru
27722000-2 Bare, tije $i profile din
cupru
27723000-9 Sârm" din cupru
27724000-6 Pl"ci, folii $i filme din
cupru
27725000-3 Pelicule din cupru
27726000-0 Tuburi, conducte $i
accesorii de #ev"rie din
cupru
27726100-1 Tuburi $i conducte din
cupru
27726110-4 Tuburi $i conducte din
alam"
27726200-2 Accesorii de #ev"rie din
cupru
27726210-5 Accesorii de #ev"rie din
bronz ro$u
27726220-8 Accesorii de #ev"rie din
alam"
27730000-1 De$euri $i resturi de cupru
27731000-8 Cenu$" $i reziduuri cu
con#inut de cupru
27.45 Alte produse din
metale neferoase
27800000-3 Produse din metale
neferoase
27810000-6 Nichel sub form" brut"
27820000-9 Produse din nichel
27821000-6 Produse semifinite din
nichel
27821100-7 Bare, tije, profile $i sârm"
din nichel
27821200-8 Pl"ci, folii, filme $i
pelicule din nichel
27821210-1 Folii din nichel
27821300-9 Tuburi, conducte $i
accesorii de #ev"rie din
nichel
27821400-0 Pulbere $i pelete de nichel
27830000-2 De$euri $i resturi de nichel
27831000-9 Cenu$" $i resturi cu
con#inut de metale
27.5 Servicii de
turn"torie
74870000-8 Diverse servicii comerciale
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
27.51 Servicii de turnare a
fierului
74870000-8 Diverse servicii comerciale
27.52 Servicii de turnare a
o#elului
74870000-8 Diverse servicii comerciale
27.53 Servicii de turnare a
metalelor u$oare
74870000-8 Diverse servicii comerciale
27.54 Servicii de turnare a
altor metale
neferoase
74870000-8 Diverse servicii comerciale
28 28000000-2
45223000-6
31161700-9

Produse metalice
manufacturate, cu
excep#ia utilajelor
$i a echipamentului 50531000-6
50913100-9
74233300-4
74870000-8
28.1 28100000-3

Elemente de
construc#ii din
metal
45223000-6
28.11 Structuri metalice $i
p"r#i de structuri
28110000-6 Structuri metalice $i p"r#i
de structuri
28111000-3 Construc#ii prefabricate
28111100-4 Bar"ci de $antier
28111110-7 Cabine
28111200-5 Celule
28111300-6 Spitale de campanie
28111400-7 Buc"t"rii de campanie
28111500-8 Sere
28112000-0 Produse $i elemente de
construc#ii din metal, cu
excep#ia construc#iilor
prefabricate
28112100-1 Poduri din fier sau din o#el
28112110-4 Elemente de pod din font"
sau din o#el
28112111-1 Elemente de pod din font"
28112112-8 Elemente de pod din o#el
28112120-7 Structuri de pod din o#el
28112130-0 Structuri de pod din font"
28112200-2 Turnuri, piloni de anten"
cu z"brele, macarale
derrick $i piloni
28112210-5 Macarale derrick
28112211-2 Turle de foraj
28112212-9 Turle de foraj statice
28112220-8 Piloni $i stâlpi
28112221-5 Piloni
28112222-2 Stâlpi de linii electrice
28112223-9 Socluri pentru piloni
28112224-6 Stâlpi de linii electrice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
aeriene
28112225-3 Stâlpi de electricitate
28112230-1 Turnuri
28112231-8 Turnuri de fier
28112232-5 Turnuri de o#el
28112233-2 Turnuri de ap"
28112240-4 Grinzi
28112250-7 Piloni
28112260-0 Piloni de anten" radio $i de
televiziune
28112261-7 Piloni de anten" radio
28112262-4 Piloni de anten" de
televiziune
28112263-1 Piloni de anten" cu z"brele
28112300-3 Structuri $i p"r#i din fier,
o#el sau aluminiu
28112310-6 E$afodaje de schel"rie
28112311-3 Contrafi$e în arc
28112312-0 Proptele
28112313-7 Reazeme
28112314-4 Brache#i pentru conducte
28112315-1 Echipament pentru
e$afodaje de schel"rie
28112316-8 Cleme elastice
28112317-5 Structuri pentru e$afodaje
de schel"rie
28112318-2 Suporturi pentru conducte
28112320-9 Structuri metalice
28112321-6 Ad"posturi pentru sta#iile
de autobuz
28112322-3 Cabine telefonice
28112329-2 Ecrane de siguran#"
28112330-2 Structuri din aluminiu
28112380-7 P"r#i de structuri metalice
28112381-4 Placaje
28112382-1 Diguri
28112383-8 Stavile de baraj
28112390-0 Ecluze
28112391-7 Por#i de ecluze
28112400-4 Palplan$e
28112410-7 Ecrane de palplan$e
45223000-6 Structuri
28.12 Dulgherie $i
tâmpl"rie metalic"
pentru construc#ii
28120000-9 Dulgherie metalic" pentru
construc#ii
28121000-6 Ferestre $i articole conexe
28121100-7 Ferestre din fier sau din
o#el $i articole conexe
28121110-0 Praguri din fier sau din o#el
28121120-3 Obloane din fier sau din
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
o#el
28121130-6 Ferestre din fier sau din
o#el
28121131-3 Rame de ferestre din fier
sau din o#el
28121200-8 Ferestre din aluminiu $i
articole conexe
28121210-1 Obloane din aluminiu
28121220-4 Ferestre din aluminiu
28121221-1 Rame de ferestre din
aluminiu
28122000-3 Ferestre, u$i $i articole
conexe
28122100-4 Ferestre
28122110-7 Rame de ferestre
28122111-4 Ferestre duble
28122200-5 U$i
28122210-8 Panouri de u$i
28122211-5 Tocuri de u$i
28122212-2 U$i cu ap"r"toare
împotriva #ân#arilor
28122213-9 Praguri de u$i
28122214-6 U$i din fier sau din o#el
28122220-1 U$i antifoc
28122230-4 U$i glisante
28122240-7 Por#i de garaj
28122300-6 Por#i
28122310-9 Por#i de acces
28.2 28200000-4
50531100-7

Cisterne metalice,
rezervoare $i
containere din
metal; radiatoare $i
cazane pentru
înc"lzire central"
50980000-8
28.21 Cisterne metalice,
rezervoare $i
containere din
metal
28210000-7 Cisterne, rezervoare,
containere $i cuve metalice
sub presiune
28211000-4 Cisterne metalice
28211100-5 Cilindri cu aer
28211110-8 Cilindri cu aer comprimat
28211200-6 Aparate de respirat
28211210-9 Aparate de respirat pentru
interven#iile în caz de
incendiu
28211220-2 Aparate de respirat pentru
scufund"ri
28211300-7 Cisterne din fier sau din
o#el
28211400-8 Cisterne de stocare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28211410-1 Cisterne de petrol
28211420-4 Cisterne de stocare a
n"molului
28211500-9 Cisterne de ap"
28211600-0 Rezervoare
28212000-1 Butelii de gaz lichefiat
28212100-2 Butelii de gaz
28212200-3 Cisterne de gaz
28213000-8 Containere de mari
dimensiuni
28213100-9 Containere din fier sau din
o#el
28213110-2 Silozuri
28213200-0 Containere frigorifice
28213210-3 Camere de ap"
28213300-1 Containere standard pentru
m"rfuri
28213400-2 Containere de stocare
28213500-3 Containere de ap"
28213600-4 Containere pe ro#i
28213700-5 Bene pentru de$euri
28213800-6 Containere pentru de$euri
28214000-5 Butoaie
28214100-6 L"zi de stocare
28214200-7 Butoaie din fier sau din
o#el
28214300-8 Sisteme de stocare a
containerelor
28214310-1 Utilaje de stivuire
28214400-9 Butoaie din aluminiu
28215000-2 Cuve sub presiune
28215100-3 Cuve sub presiune din o#el
28216000-9 Bidoane
28216100-0 Bidoane din fier sau din
o#el
28216200-1 Bidoane pentru de$euri
28216300-2 Bidoane din aluminiu
28217000-6 Cutii
28217100-7 Cutii din fier sau din o#el
28217200-8 Carcase pentru contoare
28217300-9 Cutii prefabricate
28217400-0 Cutii din aluminiu
28218000-3 Containere din metal u$or,
bu$oane, capace pentru
containere $i alte tipuri de
capace
28218100-4 Containere din metal u$or
28218300-6 Bu$oane, dopuri, capace
pentru containere $i capace
din metal
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28218310-9 Bu$oane
28218320-2 Dopuri
28218330-5 Capace pentru containere
28218340-8 Capace
28218400-7 Cutii de conserve
28218410-0 Cutii de conserve din fier
sau din o#el
28218420-3 Cutii de conserve pentru
alimente
28218430-6 Cutii de conserve din
aluminiu
28219000-0 Cuve
50980000-8 Servicii de instalare de
containere de metal
50981000-5 Servicii de instalare de
cisterne
50982000-2 Servicii de instalare de
rezervoare
28.22 Radiatoare $i
cazane pentru
înc"lzire central"
28220000-0 Radiatoare $i cazane pentru
înc"lzire central" $i piese
ale acestora
28221000-7 Radiatoare $i cazane
28221100-8 Radiatoare
28221110-1 Radiatoare pentru înc"lzire
central"
28221111-8 Radiatoare pentru înc"lzire
central", altele decât cele
electrice
28221112-5 Piese de radiatoare pentru
înc"lzire central"
28221200-9 Cazane
28221210-2 Cazane cu ap"
28221220-5 Cazane pentru înc"lzire
central"
28221221-2 Piese de cazane pentru
înc"lzire central"
28222000-4 Sisteme de recuperare a
c"ldurii
28222100-5 Echipamente de recuperare
a c"ldurii
50531100-7 Servicii de reparare $i de
între#inere a boilerelor
28.3 28300000-5
31161700-9
50531000-6

Generatoare de
aburi, cu excep#ia
boilerelor pentru
înc"lzire central" cu
ap" cald"
50913100-9
28.30 28300000-5 Reactoare nucleare $i piese
ale acestora

Generatoare de
aburi, cu excep#ia
boilerelor pentru 28310000-8 Reactoare nucleare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28320000-1 Piese de reactoare nucleare

înc"lzire central" cu
ap" cald" 28321000-8 Sisteme de r"cire a
reactoarelor
28322000-5 Piese de cuve pentru
reactoare nucleare
29836432-5 Boilere generatoare de
aburi
31161700-9 Piese pentru generatoare de
aburi
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50913100-9 Servicii de instalare de
generatoare de aburi
28.4 Servicii de forjare,
de presare, de
$tan#are $i de
laminare a
metalelor;
metalurgia
pulberilor
74870000-8 Diverse servicii comerciale
28.40 Servicii de forjare,
de presare, de
$tan#are $i de
laminare a
metalelor;
metalurgia
pulberilor
74870000-8 Diverse servicii comerciale
28.5 74870000-8

Servicii de tratare $i
de îmbr"care a
metalelor; servicii
de inginerie
mecanic" general"
74233300-4
28.51 Servicii de tratare $i
de îmbr"care a
metalelor
74870000-8 Diverse servicii comerciale
28.52 Servicii de
inginerie mecanic"
general"
74233300-4 Servicii de inginerie
mecanic"
28.6 Cu#it"rie, scule $i
articole generale de
feronerie
28600000-8 Cu#it"rie, scule, lac"te, chei
$i balamale
28.61 Cu#it"rie 28610000-1 Cu#it"rie
28611000-8 Cu#ite $i foarfece
28611100-9 Cu#ite
28611110-2 Cu#ite de mas"
28611120-5 Cu#ite de buc"t"rie
28611200-0 Foarfece
28612000-5 Brice de ras
28612100-6 Lame de ras
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28613000-2 Truse de manichiur" sau de
pedichiur"
28614000-9 Linguri, furculi#e
28614100-0 Linguri
28614200-1 Furculi#e
28.62 Scule 28620000-4 Scule
28621000-1 Scule de mân"
28621100-2 Hârle#e $i lope#i
28621110-5 Hârle#e
28621120-8 Lope#i
28621200-3 Furci de gr"din"
28621300-4 S"p"ligi, târn"coape, sape,
greble $i greble de plaj"
28621310-7 S"p"ligi
28621320-0 Târn"coape
28621330-3 Sape
28621340-6 Greble
28621341-3 Greble de plaj"
28621400-5 Topoare
28621500-6 Fer"straie de mân"
28621510-9 Pânze de fer"straie de
mân"
28622000-8 Diverse scule de mân"
28622100-9 D"l#i
28622200-0 Cle$ti
28622210-3 Cle$ti de bordurat
28622300-1 Ciocane
28622400-2 Cle$ti de trefilat
28622500-3 Chei de piuli#e
28622600-4 Scule pentru lucr"ri rutiere
28622610-7 Pivo#i pentru str"pungerea
suprafe#elor rutiere
28622700-5 Pile sau ra$pele
28622800-6 !urubelni#e
28622900-7 Vârfuri de burghiu, vârfuri
de $urubelni#" $i alte
accesorii
28622910-0 Vârfuri de burghiu
28622920-3 Vârfuri de $urubelni#"
28622930-6 Portscule
28622940-9 Truse de scule
28623000-5 Scule ac#ionate cu pedal"
28.63 Broa$te $i balamale 28630000-7 Broa$te, chei $i balamale
28631000-4 Diverse lac"te suspendate
$i broa$te
28631100-5 Broa$te
28631110-8 Broa$te de u$"
28631120-1 Lac"te pentru biciclete
28631130-4 Broa$te pentru vehicule
28631140-7 Broa$te pentru mobilier
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28631200-6 Lac"te $i lan#uri
28631210-9 Lac"te
28632000-1 Încuietoare cu lan#, piese
pentru lac"te $i chei
28632100-2 Încuietoare cu lan#
28632200-3 Chei
28632300-4 Piese de lac"te
28632400-5 Piese de broa$te
28633000-8 Balamale, montaje $i
garnituri
28633100-9 Balamale
28633200-0 Montaje
28633300-1 Garnituri
28.7 28210000-7

Alte produse
metalice
manufacturate
28410000-9
28420000-2
28500000-7
28700000-9
28.71 28211000-4 Cisterne metalice

Bidoane din o#el $i
containere similare 28214000-5 Butoaie
28216000-9 Bidoane
28217000-6 Cutii
28217200-8 Carcase pentru contoare
28218400-7 Cutii de conserve
28.72 Containere metalice
u$oare
28211000-4 Cisterne metalice
28214000-5 Butoaie
28216000-9 Bidoane
28217000-6 Cutii
28218000-3 Containere din metal u$or,
bu$oane, capace pentru
containere $i alte tipuri de
capace
28218100-4 Containere din metal u$or
28218300-6 Bu$oane, dopuri, capace
pentru containere $i capace
din metal
28218400-7 Cutii de conserve
28.73 Articole din sârm" 28410000-9 Articole din sârm"
28411000-6 Sârm" torsadat"
28411100-7 Sârm" torsadat" din fier
sau din o#el
28412000-3 Sârm" pentru îngr"dit
28412300-6 Sârm" ghimpat"
28413000-0 Plas" metalic"
28413100-1 Împrejmuire cu plas"
metalic"
28413200-2 &es"tur" metalic"
28414000-7 Capse, cuie, #inte, pioneze
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28414100-8 Capse
28414200-9 Cuie
28414300-0 &inte
28414400-1 Pioneze
28415000-4 Tije sub#iri
28415100-5 Accesorii de sudur"
28415200-6 Materiale de sudur"
28415300-7 Materiale de lipire sau de
lipire tare
28415310-0 Materiale de lipire sau de
lipire tare
28415320-3 Materiale de lipire tare
28416000-1 Ace de cusut sau de tricotat
28416100-2 Ace de cusut
28416200-3 Ace de tricotat
28417000-8 Fier"rie
28417100-9 Nicovale
28417200-0 Forje portabile
28417300-1 Gr"tare
28417400-2 Articole de fier"rie
28417500-3 L"c"tu$"rie
28417510-6 Feronerie
28418000-5 Cabluri de legare din fier
sau din o#el
28419000-2 Conductori
28419100-3 Conductori din o#el sau din
aluminiu
28419200-4 Conductori din cupru sau
din bronz
28420000-2 Cabluri $i produse conexe
28.74 Dispozitive de
fixare, produse
pentru ma$inile de
filetat, lan#uri $i
resorturi
28700000-9 Dispozitive de fixare,
lan#uri $i resorturi
28710000-2 Dispozitive de fixare
28711000-9 Dispozitive de fixare cu
filet
28711100-0 Holz-$uruburi
28711200-1 Crampoane sau inele cu
$urub
28711300-2 !uruburi cu autofiletare
28711400-3 Bol#uri
28711500-4 Ansambluri de îmbinare
prin flan$e
28711510-7 Bol#uri $i $uruburi
28711520-0 !uruburi $i bol#uri cu cap
p"trat
28711600-5 Piuli#e
28711700-6 Articole cu filet din fier
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
sau din o#el
28712000-6 Dispozitive de fixare f"r"
filet din fier sau din o#el
28712100-7 Nituri
28712200-8 !aibe
28712300-9 !tifturi
28712400-0 Eclise din o#el
28713000-3 Dispozitive de fixare din
cupru
28720000-5 Lan#uri
28721000-2 Lan#uri articulate
28722000-9 P"r#i de lan#uri
28730000-8 Resorturi
28.75 Alte produse
metalice
manufacturate
n.c.a.
28500000-7 Diverse produse din metal
fabricate $i articole conexe
28510000-0 Articole din metal pentru
baie $i buc"t"rie
28511000-7 Echipament sanitar din
metal
28511100-8 Robinete
28512000-4 Vesel", articole de
buc"t"rie sau de menaj din
metal
28512100-5 Vesel" din metal
28512110-8 Gamele
28512200-6 Ustensile de buc"t"rie din
metal
28512210-9 Ustensile de g"tit
28512220-2 Suport de vase
28512900-3 Articole de menaj din
metal
28512910-6 Co$uri din metal pentru
de$euri
28512920-9 Cutii de scrisori
28512930-2 Co$uri de gunoi stradale
din metal
28512940-5 Co$uri de gunoi din metal
28512950-8 Cutii din metal
28520000-3 Obiecte din metal
28521000-0 Seifuri, case de bani $i u$i
blindate sau armate
28521300-3 Seifuri pentru bani
28521500-5 U$i blindate sau armate
28521600-6 Seifuri pentru obiecte de
valoare
28521700-7 Cutii $i dul"pioare din
metal
28521710-0 Dul"pioare de depozitare a
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
bagajelor
28521720-3 Dul"pioare
28521721-0 Cutii de valori
28521722-7 Cutii de siguran#"
28521780-1 Cutii pentru documente
28521790-4 Cutii pentru bani
28522000-7 T"vi de distribuire a
coresponden#ei, articole
m"runte de birou
28522100-8 T"vi de distribuire a
coresponden#ei
28522200-9 Articole m"runte de birou
28522300-0 Articole de birou
28522400-1 Accesorii pentru clasoare
sau pentru dosare
28524000-1 Statuete, ornamente, rame
pentru fotografii sau pentru
tablouri $i pentru oglinzi
28524300-4 Rame pentru fotografii
28524400-5 Rame pentru tablouri
28525000-8 Ag"#"tori $i urechi de
prindere
28526000-5 Elice de nave
28527000-2 Diverse articole din metal
28527100-3 Clopote
28527200-4 Sc"ri
28527210-7 Sc"ri pentru vehicule de
pompieri
28527220-0 Sc"ri pliante
28527230-3 Sc"ri portabile
28527300-5 Echipament de manipulare
a m"rfurilor
28527330-4 Platforme de manipulare a
m"rfurilor
28527340-7 Accesorii din cablu de o#el
pentru manipularea
m"rfurilor
28527400-6 Panouri de semnalizare $i
articole conexe
28527410-9 Panouri de semnalizare din
metal
28527420-2 Indicatoare rutiere
28527430-5 Indicatoare stradale
28527440-8 Firme de magazine
28527450-1 Pl"cu#e indicatoare
28527460-4 Pl"ci pentru adrese
28527700-9 Elemente pentru guri de
vizitare
28527710-2 Capace pentru hidran#i de
incendiu
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
28527720-5 Cutii de delimitare
28527730-8 Cadre pentru guri de
vizitare
28527740-1 Capace pentru guri de
vizitare
28527750-4 Capace pentru drenaje
28527760-7 Capace de acces
28527790-6 Trepte de scar" din fier
pentru guri de vizitare
28527800-0 Ancore
28527900-1 Anozi coroda#i catodic
28527910-4 Anozi de zinc coroda#i
catodic
28527920-7 Anozi de magneziu
coroda#i catodic
28528000-9 S"bii
28528100-0 Spade
28528200-1 Baionete
28528300-2 L"nci
28528900-8 Accesorii din metal
28528910-1 Pl"ci din metal
28528920-4 Tije din metal
28528930-7 Forme din metal
28528940-0 Folii din metal
28528950-3 Rafturi metalice
28528960-6 !tampile din metal
29 Utilaje $i
echipament n.c.a.
Vezi codurile
detaliate urm"toare

29.1 28540000-9
28711510-7
28721000-2
28722000-9
29100000-0
50221000-0
50241000-6
50510000-3
50530000-9

Utilaje de produc#ie
$i utilizare a puterii
mecanice, cu
excep#ia motoarelor
de aeronave, de
vehicule $i de
biciclete
50910000-7
29.11 29110000-3 Turbine $i motoare
29111000-0 Motoare

Motoare $i turbine
cu excep#ia
motoarelor de
aeronave, de
vehicule $i de
biciclete
29111100-1 Motoare suspendate pentru
propulsia navelor
29112000-7 Instala#ii de turbine
29112100-8 Turbine cu vapori
29112110-1 Turbine cu aburi
29112200-9 Turbine hidraulice
29112210-2 Ro#i hidraulice
29112300-0 Turbine cu gaz
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29112400-1 Echipamente pentru
turbine
29112410-4 Instrumente pentru turbine
29113000-4 Piese pentru turbine
29113100-5 Piese pentru turbine cu
vapori
29113110-8 Pl"ci de funda#ie
29113120-1 Carcase
29113130-4 Sisteme de r"cire cu aer cu
condensatoare
29113140-7 Piese pentru turbine cu
aburi
29113150-0 Sisteme cu ulei lubrifiant
29113160-3 Separatori de umiditate
29113161-0 Deumidificatoare
29113170-6 Dispozitive rotative
29113171-3 Rotoare
29113172-0 Palete
29113190-2 Dispozitive de rotire
29113200-6 Piese pentru turbine
hidraulice
29113300-7 Piese pentru turbine cu gaz
29113310-0 Sisteme de admisie a
aerului
29113390-4 Sisteme cu gaz combustibil
29113400-8 Piese pentru ro#i hidraulice
50221000-0 Servicii de reparare $i de
între#inere a locomotivelor
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50913300-1 Servicii de instalare de
turbine
50913310-4 Servicii de instalare de
turbine cu gaz
50914000-5 Servicii de instalare de
motoare
50914100-6 Servicii de instalare de
motoare cu benzin"
50914200-7 Servicii de instalare de
motoare diesel
50914300-8 Servicii de instalare de
motoare feroviare
50914400-9 Servicii de instalare de
motoare de vehicule
50914500-0 Servicii de instalare de
motoare de nave
50914600-1 Servicii de instalare de
motoare de aeronave
29.12 Pompe $i 29120000-6 Pompe $i compresoare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
compresoare
29121000-3 Ma$ini $i motoare
hidraulice sau pneumatice
29121100-4 Cilindri hidraulici sau
pneumatici
29121200-5 Ma$ini hidraulice
29121300-6 Ma$ini pneumatice
29121400-7 Motoare hidraulice
29121500-8 Motoare pneumatice
29122000-0 Pompe
29122100-1 Pompe de lichide
29122110-4 Pompe pentru stingerea
incendiilor
29122120-7 Dispozitive de
aprovizionare cu carburan#i
a elicopterelor
29122130-0 Pompe de ap"
29122160-9 Pompe de r"cire
29122161-6 Pompe de r"cire cu ap"
29122170-2 Pompe de lubrifiere
29122180-5 Pompe de combustibili
29122190-8 Pompe de beton
29122200-2 Pompe cu mi$care
rectilinie alternativ" pentru
lichide
29122210-5 Grupuri hidraulice
29122220-8 Pompe de ape uzate
29122230-1 Pompe de dozare
29122300-3 Dispozitive de
suprapresiune pentru
lichide
29122400-4 Pompe centrifuge $i
elevatoare de lichide
29122410-7 Pompe medicale
29122411-4 Pompe pentru nutri#ie
29122419-0 Pompe pentru perfuzii
29122420-0 Elevatoare de lichide
29122430-3 Pompe centrifuge
29122440-6 Pompe rotative
29122450-9 Pompe de vid
29122460-2 Pompe de aer
29122480-8 Pompe rotative
29123000-7 Compresoare
29123100-8 Compresoare de gaz
29123200-9 Compresoare rotative
29123300-0 Compresoare pentru
echipamente frigorifice
29123400-1 Compresoare de aer
29123410-4 Compresoare de aer fixe
29123500-2 Turbocompresoare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29123600-3 Compresoare cu mi$care
rectilinie alternativ"
29123610-6 Dispozitive cu aer
comprimat
29123700-4 Compresoare centrifuge
29123800-5 Compresoare pentru avia#ia
civil"
29124000-4 Piese pentru pompe, pentru
compresoare, pentru
ma$ini sau pentru motoare
29124100-5 Piese pentru ma$ini sau
motoare
29124130-4 Piese pentru ma$ini
pneumatice
29124150-0 Piese pentru ma$ini sau
pentru motoare hidraulice
29124170-6 Piese pentru motoare cu
reac#ie
29124200-6 Piese pentru pompe sau
pentru elevatoare de
lichide
29124210-9 Piese pentru pompe de
combustibil, pentru pompe
de mân" $i pentru pompe
de beton
29124211-6 Piese pentru pompe de
combustibil
29124212-3 Piese pentru pompe de
mân"
29124213-0 Piese pentru pompe de
beton
29124220-2 Piese pentru pompe cu
mi$care rectilinie
alternativ"
29124221-9 Piese pentru grupuri
hidraulice
29124222-6 Piese pentru pompe de
dozare
29124230-5 Piese pentru pompe cu
mi$care rectilinie rotativ"
29124290-3 Piese pentru pompe
centrifuge
29124300-7 Piese pentru pompe de aer
sau de vid, pentru
compresoare de aer sau de
gaz
29124310-0 Piese pentru pompe de aer
29124320-3 Piese pentru pompe de vid
29124330-6 Piese pentru compresoare
de aer
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29124340-9 Piese pentru compresoare
de gaz
50511000-0 Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor
50511100-1 Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor de
lichid
50511200-2 Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor de
gaz
50530000-9 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
50531300-9 Servicii de reparare $i de
între#inere a
compresoarelor
50912000-1 Servicii de instalare de
echipament mecanic
50913400-2 Servicii de instalare de
compresoare
29.13 Robinete $i vane 29130000-9 Robinete, vane $i
dispozitive similare
29131000-6 Robinete $i vane
29131100-7 Vane definite dup" func#ie
29131110-0 Vane pentru radiatoare de
înc"lzire central"
29131120-3 Robinete-van"
29131130-6 Regulatoare de temperatur"
29131140-9 Supape reductoare de
presiune, de reglaj, de
re#inere sau de siguran#"
29131141-6 Supape reductoare de
presiune
29131142-3 Supape de reglaj
29131143-0 Vane de regularizare a
viiturilor
29131144-7 Vane de control
29131145-4 Supape de re#inere
29131146-1 Clapete de re#inere
29131147-8 Supape de siguran#"
29131148-5 Supape de oprire
29131150-2 Vane pentru coloane
ascendente
29131160-5 Hidran#i
29131170-8 Robinete pentru butelii de
gaz
29131200-8 Vane definite dup" tipul de
fabrica#ie
29131210-1 Vane cu#it
29131220-4 Supape de refulare
29131230-7 Vane glisante
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29131240-0 Vane sferice
29131250-3 Vane cu ac
29131260-6 Supape cu bil"
29131270-9 Vane de trecere
29131280-2 Vane fluture
29131290-5 Supape cu membran"
29131291-2 Sertare de distribu#ie
29131292-9 Supape cu clapet"
29131300-9 Cap de erup#ie $i alte
montaje de vane
29131310-2 Cap de erup#ie
29131320-5 Colectoare de $trangulare
29131390-6 Montaje de vane
29131400-0 Robinete sau vane sanitare
29132000-3 Piese pentru robinete sau
vane
29132100-4 Mecanisme de ac#ionare a
supapelor
29132110-7 Mecanisme electrice de
ac#ionare a supapelor
29132120-0 Mecanisme hidraulice de
ac#ionare a supapelor
29132130-3 Mecanisme pneumatice de
ac#ionare a supapelor
29132200-5 Piese pentru robinete
29132300-6 Piese pentru vane
29.14 28540000-9 Lag"re

Lag"re, angrenaje $i
elemente de
antrenare
28711510-7 Bol#uri $i $uruburi
28721000-2 Lan#uri articulate
28722000-9 P"r#i de lan#uri
29140000-2 Angrenaje, elemente de
angrenare $i de antrenare
29141000-9 Angrenaje, elemente de
angrenare $i de antrenare
cilindrice
29141100-0 Arbori de transmisie,
arbori cu came $i
vilbrocheni
29141110-3 Arbori de transmisie
29141120-6 Arbori cu came
29141130-9 Vilbrocheni
29141200-1 Cutii de rulmen#i
29141300-2 Angrenaje
29141400-3 Volan#i $i scripe#i
29141410-6 Troliuri
29141500-4 Ambreiaje
29141600-5 Palane
29141700-6 Cuplaje de arbori
29141800-7 Cuplaje cardanice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29142000-6 Piese pentru elemente de
angrenare $i de antrenare
29142100-7 Piese pentru elemente de
angrenare
29142200-8 Piese pentru elemente de
antrenare
29.2 Alte utilaje de uz
general
29200000-1
45331230-7
50114000-7
50413200-5
50531000-6
50710000-5
50730000-1
50740000-4
50750000-7
50912000-1
50913000-8
50951100-7
29.21 Furnale $i arz"toare
pentru cuptoare
29210000-4 Furnale, incineratoare $i
cuptoare industriale sau de
laborator
29211000-1 Arz"toare pentru cuptoare
29212000-8 Incineratoare de de$euri
29213000-5 Cuptoare de topit
29214000-2 Cuptoare
29214100-3 Cuptoare comerciale
29215000-9 Crematorii
29219000-7 Piese de arz"toare pentru
furnale, de furnale sau de
cuptoare
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50913500-3 Servicii de instalare de
cuptoare
50913510-6 Servicii de instalare de
arz"toare
50913511-3 Servicii de instalare de
incineratoare de de$euri
29.22 Echipament de
ridicare $i de
manipulare
29220000-7 Materiale de ridicare $i de
manipulare $i piese ale
acestora
29221000-4 Echipamente de ridicare $i
de manipulare
29221100-5 Sisteme de scripe#i $i
ma$ini de ridicat
29221200-6 Ma$ini de extrac#ie, troliuri
cu utilizare subteran" $i
cabestane
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29221210-9 Ma$ini de extrac#ie $i
troliuri cu utilizare
subteran"
29221211-6 Ma$ini de extrac#ie
29221212-3 Troliuri cu utilizare
subteran"
29221220-2 Cabestane
29221300-7 Cricuri $i dispozitive de
ridicare pentru vehicule
29221310-0 Sisteme de ridicare
integrate
29221320-3 Cricuri hidraulice
29221330-6 Cricuri pneumatice
29221340-9 Cricuri mecanice
29221350-2 Dispozitive de ridicare a
vehiculelor
29221400-8 Macarale, schelete de
ridicare $i camioane cu
macara
29221410-1 Macarale
29221411-8 Macarale portuare
29221412-5 Macarale de chei
29221413-2 Macarale pe $ine
29221414-9 Macarale pentru containere
29221415-6 Macarale - turn
29221420-4 Poduri rulante
29221421-1 Macarale rulante
29221422-8 Pod rulant
29221430-7 Macarale portante
pivotante
29221431-4 Schelete de ridicare mobile
29221432-1 Macarale cu picior
29221440-0 Macarale montate pe
vehicule
29221441-7 Macarale pentru camioane
29221450-3 Macarale-pod
29221500-9 Autoînc"rc"toare cu furc",
camioane de manipulare,
camioane-platform"
utilizate în g"ri
29221510-2 Autoînc"rc"toare
29221511-9 Autoînc"rc"toare cu furc"
29221520-5 Camioane de manipulare
29221521-2 Camioane de manipulare
dotate cu echipamente de
manipulare
29221530-8 Camioane-platform"
utilizate în g"ri
29221531-5 Vehicule de transport
independente
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29221532-2 Echipamente pentru
vehicule de urgen#"
29221600-0 Ascensoare, schipuri,
dispozitive de ridicare,
sc"ri $i trotuare rulante
29221610-3 Ascensoare
29221611-0 Dispozitive de ridicare a
c"zilor de baie
29221612-7 Dispozitive de ridicare de
produse
29221613-4 Dispozitive de ridicare
mecanice
29221620-6 Schipuri
29221621-3 Dispozitive de ridicare a
benelor
29221630-9 Dispozitive de ridicare
29221640-2 Sc"ri rulante
29221650-5 Trotuare rulante
29221700-1 Elevatoare $i transportoare
29221710-4 Elevatoare sau
transportoare pneumatice
29221720-7 Benzi rulante
29221721-4 Elevatoare sau
transportoare cu cupe cu
ac#iune continu"
29221722-1 Elevatoare sau
transportoare cu band" cu
ac#iune continu"
29221723-8 Transportoare blindate
pentru mine
29221730-0 Echipament pentru
transportoare
29221731-7 Benzi transportoare
29221800-2 Utilaje de ridicare, de
manipulare, de înc"rcare
sau de desc"rcare
29221810-5 Împing"toare de vagoane $i
locomotive sau platforme
rulante de min"
29221820-8 Monoraiuri sau troliuri de
plan înclinat
29221821-5 Monoraiuri suspendate
29221822-2 Telescaune
29221829-1 Troliuri de plan înclinat
29221830-1 Dispozitiv de eliminare a
reziduurilor cu cap"tul sub
form" de pâlnie
29221840-4 Utilaje rotative de
depozitare $i de extragere
29221850-7 Echipament mecanic de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
manipulare
29221890-9 Utilaje de înc"rcare sau de
manipulare
29221891-6 Echipament de înc"rcare
29221892-3 Echipament de desc"rcare
29221893-0 Utilaje de înc"rcare cu
priz" lateral"
29221894-7 Echipamente de
manipulare a containerelor
29221900-3 Piese pentru echipamente
de ridicare $i de
manipulare
29221910-6 Piese pentru macarale
29221920-9 Piese pentru camioane de
manipulare
29221950-8 Piese pentru ascensoare,
pentru schipuri sau pentru
sc"ri rulante
29221951-5 Piese pentru ascensoare
29221952-2 Piese pentru schipuri
29221953-9 Piese pentru sc"ri rulante
29221954-6 Piese pentru trotuare
rulante
29221980-7 Piese pentru transportoare
29221981-4 Piese pentru benzi rulante
29221989-0 Piese pentru transportoare
cu cupe
29221990-0 Piese pentru ma$ini de
extrac#ie $i alte
echipamente de ridicare
sau de manipulare
29222000-1 Cupe, bene, graif"re $i
cle$ti pentru macarale sau
pentru excavatoare
50114000-7 Servicii de reparare $i de
între#inere a camioanelor
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50531400-0 Servicii de reparare $i de
între#inere a macaralelor
50740000-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a sc"rilor
rulante
50750000-7 Servicii de între#inere a
ascensoarelor
50951100-7 Servicii de instalare de
echipament de ridicare $i
de manipulare, cu excep#ia
ascensoarelor $i a sc"rilor
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
rulante
50951110-0 Servicii de instalare de
echipament de ridicare
50951120-3 Servicii de instalare de
echipament de manipulare
50951130-6 Servicii de instalare de
nacele de cur"#are a
fa#adelor
50951140-9 Servicii de instalare de
sisteme speciale de
transport
29.23 Echipamente de
r"cire $i de
ventilare, altele
decât cele de uz
casnic
29230000-0 Echipamente de r"cire $i de
ventilare
29231000-7 Schimb"toare de c"ldur",
echipamente de climatizare
$i refrigerare $i dispozitive
de filtrare
29231100-8 Schimb"toare de c"ldur" $i
dispozitive de lichefiere a
aerului sau a altor gaze
29231110-1 Schimb"toare de c"ldur"
29231111-8 Pompe termice
29231120-4 Dispozitive de lichefiere a
aerului sau a altor gaze
29231200-9 Instala#ii de climatizare
29231210-2 Dispozitive de climatizare
de fereastr"
29231220-5 Dispozitive de climatizare
de perete
29231230-8 Sisteme de ventila#ie $i de
climatizare
29231240-1 Dispozitive de climatizare
pentru vehicule
29231250-4 Piese pentru dispozitive de
climatizare
29231251-1 Registre de tiraj
29231252-8 Canale de ventila#ie
29231300-0 Echipamente de refrigerare
$i de congelare
29231310-3 Echipamente de congelare
29231320-6 Echipamente de refrigerare
29231321-3 Vitrine frigorifice
29231322-0 Tejghele frigorifice
29231329-9 Echipamente frigorifice
comerciale
29231400-1 Dispozitive $i aparate de
filtrare sau de purificare a
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
gazelor
29231420-7 Epuratoare electrostatice
de aer $i de gaz
29231430-0 Aparate de filtrare
29231431-7 Filtre de aer
29231432-4 Filtre de gaz
29232000-4 Echipamente de ventila#ie
29232100-5 Echipamente de eliminare
a fumului
29232200-6 Ventilatoare
29232210-9 Piese pentru ventilatoare
29233000-1 Piese pentru echipamente
de refrigerare $i congelare
$i pompe termice
29233100-2 Piese pentru echipamente
de refrigerare
29233200-3 Piese pentru echipamente
de congelare
29233300-4 Piese pentru pompe
termice
45331230-7 Lucr"ri de instalare de
echipament de r"cire
50710000-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a instala#iilor
electrice $i mecanice de
construc#ii
50730000-1 Servicii de reparare $i de
între#inere a grupurilor de
refrigerare
29.24 Alte utilaje de uz
general n.c.a.
29240000-3 Diverse utilaje de uz
general
29241000-0 Aparate de distilare, de
filtrare sau de redresare
29241200-2 Utilaje $i aparate de filtrare
sau de purificare a
lichidelor
29241210-5 Utilaje $i aparate de filtrare
a lichidelor
29241211-2 Aparate de filtrare a
noroiului de foraj
29241212-9 Hidrocicloane
29241213-6 Aparate de filtrare sau de
purificare a b"uturilor
29241230-1 Utilaje $i aparate de filtrare
sau de purificare a apei
29241231-8 Aparate de filtrare a apei
29241232-5 Aparate de aerisire
29241233-2 Aparate de purificare a
apei
29241234-9 Aparate de desalinizare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29241235-6 Echipamente de instalare a
filtrelor
29241300-3 Filtre de ulei, de benzin" $i
filtre de aspira#ie a aerului
29241330-2 Filtre de ulei
29241340-5 Filtre de benzin"
29241350-8 Filtre de aspira#ie a aerului
29241400-4 Echipamente de reciclare
29242000-7 Ma$ini de cur"#are a
sticlelor, de ambalare, de
cânt"rire $i de pulverizare
29242100-8 Ma$ini de cur"#are, de
umplere, de împachetare
sau de ambalare a sticlelor
sau a altor recipiente
29242110-1 Ma$ini de cur"#are sau de
uscare a sticlelor sau a
altor recipiente
29242120-4 Ma$ini de umplere sau de
sigilare a sticlelor, a
cutiilor sau a altor
recipiente
29242130-7 Ma$ini de împachetare sau
de ambalare
29242131-4 Ma$ini de îmbinare a
ambalajelor
29242132-1 Ma$ini de împachetare
29242133-8 Ma$ini de ambalare
29242300-0 Ma$ini de cânt"rit $i
cântare
29242310-3 Ma$ini de cânt"rit
29242311-0 Balan#e
29242320-6 Cântare
29242321-3 Cântare de magazin
29242322-0 Dispozitive de cânt"rire
continu" a produselor
29242323-7 Cântare de verificare
29242400-1 Extinctoare, pistoale de
pulverizare, ma$ini cu jet
de aburi sau de nisip
29242410-4 Extinctoare
29242411-1 Spum" pentru extinctoare
29242412-8 Extinctoare portabile
29242420-7 Ma$ini cu jet de aburi sau
de nisip
29242430-0 Materiale de pulverizat
29242431-7 Pistoale de pulverizare
29242470-2 Aparate mecanice de
proiectare, de dispersare
sau de pulverizare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29242471-9 Aparate de dispersare a
gazelor
29242472-6 Echipamente de
decontaminare
29242473-3 Aparate de cur"#are cu ap"
sub presiune
29242474-0 Aparate de cur"#are de
înalt" presiune
29242479-5 Aparate de dezodorizare
29243000-4 Centrifuge, ma$ini de
calandare sau distribuitoare
automate
29243100-5 Centrifuge
29243200-6 Ma$ini de calandare
29243210-9 Ma$ini de laminare
29243300-7 Distribuitoare automate
29243310-0 Distribuitoare automate de
articole de igien"
29243320-3 Distribuitoare automate de
timbre
29243330-6 Distribuitoare automate de
produse
29244000-1 Utilaje pentru tratarea
termic" a materialelor
29244100-2 Utilaje pentru tratarea
termic" a gazelor
29245000-8 Piese pentru utilaje de uz
general
29245200-0 Piese pentru centrifuge
29245300-1 Piese pentru ma$ini de
calandare
29245400-2 Piese pentru ma$ini de
laminare
29245500-3 Piese pentru utilaje de
filtrare
29245600-4 Piese pentru utilaje de
purificare
29245700-5 Piese pentru ma$ini de
pulverizare
29245800-6 Greut"#i pentru dispozitive
de cânt"rire
29246000-5 Ma$ini de sp"lat vasele,
altele decât cele de uz
casnic
29247000-2 Piese pentru ma$ini de
sp"lat vasele $i pentru
ma$ini de cur"#are, de
umplere, de împachetare $i
de ambalare
29247100-3 Piese pentru ma$ini de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
sp"lat vasele
29247200-4 Piese pentru ma$ini de
cur"#at
29247300-5 Piese pentru ma$ini de
umplere
29247400-6 Piese pentru ma$ini de
împachetare
29247500-7 Piese pentru ma$ini de
ambalare
29248000-9 Generatoare de gaz
29248100-0 Generatoare de ozon
50413200-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de stingere
a incendiilor
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50912000-1 Servicii de instalare de
echipament mecanic
50913000-8 Servicii de instalare de
generatoare cu aburi, de
turbine, de compresoare $i
de arz"toare
50951000-6 Servicii de instalare de
utilaje $i de echipament de
uz general
50951400-0 Servicii de instalare de
utilaje diverse de uz
general
50951410-3 Servicii de instalare de
utilaje $i aparate de filtrare
sau de purificare a
lichidelor
50951411-0 Servicii de instalare de
utilaje $i aparate de filtrare
sau de purificare a apei
29.3 29300000-2

Utilaje agricole $i
forestiere 50531000-6
50952000-3
29.31 Tractoare agricole 29370000-3 Tractoare
29371000-0 Tractoare agricole cu
ac#ionare de la distan#"
29372000-7 Tractoare uzate
29373000-4 Motoare de trac#iune
29.32 Alte utilaje agricole
$i forestiere
29310000-5 Utilaje agricole $i
forestiere pentru preg"tirea
sau cultivarea solului
29311000-2 Pluguri sau pluguri cu disc
29312000-9 Grape, grape cu cu#ite,
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
cultivatoare, ma$ini de
plivit sau pr"$itoare
29313000-6 Sem"n"toare, plantatoare
sau ma$ini de repicat
29314000-3 Distribuitoare de
îngr"$"minte naturale
29314100-4 Distribuitoare de
îngr"$"minte
29315000-0 T"v"luge pentru peluze sau
pentru terenuri de sport
29330000-1 Secer"toare
29331000-8 Cositoare
29331100-9 Ma$ini de tuns iarba
29331110-2 Ma$ini de tuns iarba pentru
peluze, pentru parcuri $i
pentru terenuri de sport
29332000-5 Ma$ini de cosit
29333000-2 Prese de balotat pentru paie
sau pentru furaje
29333100-3 Prese de balotat
29334000-9 Secer"toare-treier"toare
29340000-4 Ma$ini agricole sau
horticole de pulverizat
29350000-7 Remorci $i semiremorci cu
înc"rcare automat" sau de
desc"rcare pentru
agricultur"
29351000-4 Remorci cu înc"rcare
automat" pentru agricultur"
29352000-1 Remorci de desc"rcare
pentru agricultur"
29353000-8 Semiremorci cu înc"rcare
automat" pentru agricultur"
29354000-5 Semiremorci de desc"rcare
pentru agricultur"
29360000-0 Utilaje agricole sau
forestiere specializate
29361000-7 Ma$ini de cur"#are, de
triere sau de sortare a
ou"lor, a fructelor sau a
altor produse agricole
29361100-8 Ma$ini de cur"#are a
produselor agricole
29361110-1 Ma$ini de cur"#are a ou"lor
29361120-4 Ma$ini de cur"#are a
fructelor
29361200-9 Ma$ini de triere sau de
sortare a produselor
agricole
29361210-2 Ma$ini de triere sau de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
sortare a ou"lor
29361220-5 Ma$ini de triere sau de
sortare a fructelor
29361300-0 Ma$ini de cur"#are, de
triere sau de sortare a
semin#elor, a cerealelor sau
a legumelor uscate
29362000-4 Aparate de muls
29363000-1 Utilaje pentru prepararea
furajelor
29364000-8 Utilaje apicole
29365000-5 Utilaje avicole
29365100-6 Incubatoare $i clocitoare
avicole
29380000-6 Piese pentru utilaje
agricole $i forestiere
29381000-3 Piese pentru utilaje
agricole
29382000-0 Piese pentru utilaje
forestiere
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50952000-3 Servicii de instalare de
utilaje agricole $i forestiere
50952100-4 Servicii de instalare de
utilaje agricole
50952200-5 Servicii de instalare de
utilaje forestiere
29.4 Ma$ini-unelte 29400000-3
50531000-6
50953000-0
29.40 Ma$ini-unelte 29410000-6 Ma$ini-unelte ac#ionate
prin laser $i centre de
prelucrare
29411000-3 Ma$ini-unelte cu utilizare
special"
29412000-0 Centre de prelucrare
29412100-1 Centre de prelucrare cu ax"
orizontal"
29412200-2 Centre de prelucrare cu ax"
vertical"
29420000-9 Strunguri, ma$ini de g"urit
$i de frezat
29421000-6 Strunguri
29421100-7 Strung CNC
29422000-3 Ma$ini de filetat sau de
g"urit
29423000-0 Ma$ini de frezat
29430000-2 Ma$ini-unelte de prelucrare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
a metalelor
29431000-9 Ma$ini-unelte de finisare a
metalelor
29432000-6 Ma$ini cu comand"
numeric" pentru
prelucrarea metalelor
29433000-3 Ma$ini de îndoire, de
pliere, de îndreptare sau de
aplatizare
29434000-0 Ma$ini de forjat
29435000-7 Ma$ini de $tan#are
29436000-4 Prese
29436100-5 Prese hidraulice
29437000-1 Ma$ini-unelte de perforat,
de g"urit sau de frezat
metale
29437100-2 Ma$ini-unelte de perforat
metale
29437200-3 Ma$ini-unelte de g"urit
metale
29437300-4 Ma$ini-unelte de frezat
metale
29438000-8 Centre de prelucrare a
metalelor
29440000-5 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea materialelor
dure, cu excep#ia metalelor
29441000-2 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea pietrei, a
ceramicii, a betonului sau a
sticlei
29441100-3 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea pietrei
29441200-4 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea ceramicii
29441300-5 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea betonului
29441400-6 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea sticlei
29442000-9 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea lemnului, a
osului, a plutei, a ebonitei
sau a textolitului
29442100-0 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea lemnului
29442200-1 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea osului
29442300-2 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea plutei
29442400-3 Ma$ini-unelte pentru
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
prelucrarea ebonitei
29442500-4 Ma$ini-unelte pentru
prelucrarea textolitului
29450000-8 Unelte manuale
pneumatice sau cu motor
29451000-5 Unelte manuale
pneumatice
29452000-2 Unelte manuale
electromecanice
29460000-1 Unelte pentru lipire, lipire
tare $i sudare, dispozitive
$i echipamente de
detensionare la suprafa#" $i
pulverizare
29461000-8 Echipament de lipire $i de
lipire tare
29461100-9 Echipament de lipire
29461200-0 Echipament de lipire tare
29462000-5 Echipament de sudare
29462100-6 Echipament de sudare
electric"
29462200-7 Echipament de sudare
neelectric"
29463000-2 Dispozitive de
detensionare la suprafa#"
29464000-9 Echipament de topire
29464100-0 Echipament de topire
pentru plastic
29465000-6 Dispozitive de pulverizare
metalic"
29470000-4 Piese $i accesorii pentru
ma$ini-unelte
29471000-1 Portscule
29472000-8 Truse de piese pentru
ma$ini-unelte
29473000-5 Dispozitive de divizare
pentru ma$ini-unelte
29474000-2 Piese $i accesorii de
ma$ini-unelte pentru
prelucrarea metalelor
29475000-9 Piese $i accesorii de
ma$ini-unelte pentru
prelucrarea materialelor
dure
29475100-0 Piese pentru fer"straie cu
lan#
29476000-6 Piese pentru unelte
manuale
29477000-3 Piese pentru unelte
pneumatice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50953000-0 Servicii de instalare de
ma$ini-unelte
29.5 29500000-4

Alte utilaje cu
utilizare special" 29710000-9
50531000-6
50532000-3
50950000-9
50954000-7
29.51 Utilaje pentru
metalurgie
29510000-7 Utilaje pentru metalurgie $i
piese conexe
29511000-4 Utilaje de laminare a
metalelor
29511100-5 Piese pentru utilaje de
laminare a metalelor
29512000-1 Ma$ini de turnare
29512100-2 Piese pentru ma$ini de
turnare
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50954140-0 Servicii de instalare de
utilaje pentru industria
metalurgic"
59.52 29520000-0 Utilaje pentru exploatare
minier" $i în carier" $i
ma$ini de construc#ii

Utilaje pentru
exploatare minier",
$i în carier" $i
ma$ini de
construc#ii
29521000-7 Echipament minier
29521200-9 Haveze de c"rbune sau de
roc", utilaje de excavare a
tunelurilor, utilaje de
perforare sau de
scufundare
29521210-2 Utilaje de forare a sondelor
29521211-9 Utilaje de exploatare a
gurilor de sond"
29521212-6 Conectori pentru coloane
ascendente
29521213-3 Echipament de finisare a
sondelor
29521214-0 Echipament de interven#ie
pentru sonde
29521215-7 Echipament de testare a
sondelor
29521216-4 Prevenitor de erup#ie
29521220-5 Haveze de c"rbune sau de
roc"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29521230-8 Utilaje de excavare a
tunelurilor
29521240-1 Utilaje de perforare
29521241-8 Ma$ini de foraj orizontal
29521249-4 Echipament de forare în
roc"
29521250-4 Utilaje de scufundare
29521300-0 Echipamente de foraj
29521310-3 Platforme marine de
produc#ie
29521311-0 Echipament marin
29521312-7 Unitate marin" de foraj
29521320-6 Echipament de foraj
petrolier
29521321-3 Utilaje de foraj
29521322-0 Troliu de foraj
29521323-7 Sondeze
29521324-4 Echipament pentru
conducte
29521325-1 Ag"#"tor pentru coloan"
pierdut"
29521330-9 Echipament pentru
platforme petroliere
29521331-6 Unit"#i glisante
29521332-3 Module glisante
29521340-2 Utilaje pentru z"c"minte de
petrol
29521341-9 Pompe submersibile
29521350-5 Echipamente submarine
29521351-2 Sisteme de control
submarin
29521360-8 Echipament cu sape
verticale
29521400-1 Suporturi miniere mobile
cu comand" hidraulic"
29522000-4 Utilaje pentru terasamente,
utilaje de excavare $i piese
ale acestora
29522100-5 Utilaje pentru terasamente
29522110-8 Buldozere
29522120-1 Buldozere cu lame
orientabile
29522200-6 Gredere $i nivelatoare
29522210-9 Gredere rutiere
29522300-7 Screpere
29522400-8 Ma$ini de burat
29522500-9 Înc"rc"toare cu ben"
frontal"
29522510-2 Înc"rc"toare cu ben"
frontal" cu cup" întoars"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29522520-5 Înc"rc"toare cu ben"
frontal" f"r" cup" întoars"
29522600-0 Cupe mecanice,
excavatoare, înc"rc"toare
mecanice cu lopat" $i
utilaje miniere
29522610-3 Cupe mecanice
29522611-0 Înc"rc"toare mecanice cu
lopat"
29522620-6 Utilaje excavatoare
29522621-3 Excavatoare mecanice
29523000-1 Utilaje pentru lucr"ri
publice
29523100-2 Sonete
29523200-3 tilaje pentru instalarea
mbr"c"mintei rutiere
29523210-6 Utilaje de nivelat
29523220-9 Utilaje de împr"$tiere a
pietri$ului
29523230-2 Utilaje de pavare
29523240-5 Cilindri compresori rutieri
29523241-2 Cilindri compresori
mecanici
29523300-4 Pluguri $i turbine pentru
z"pad"
29523310-7 Pluguri pentru z"pad"
29523320-0 Turbine pentru z"pad"
29523400-5 Extractoare de pilo#i
29523500-6 Utilaje de tasare
29523600-7 Utilaje de pozat cabluri
29524000-8 Utilaje de procesare a
mineralelor $i de modelare
a formelor de turn"torie
29524100-9 Utilaje de procesare a
mineralelor
29524110-2 Ma$ini de triere $i de
cernere
29524120-5 Malaxoare de pietri$ cu
bitum
29524130-8 Malaxoare de beton sau
mortar
29524131-5 Malaxoare de ciment
29524140-1 Ma$ini de m"cinat
29524141-8 Mori de m"cinat c"rbune
29524150-4 Forme de turn"torie
29524200-0 Ma$ini de modelare a
formelor de turn"torie
29525000-5 Vehicule cu $enile
29526000-2 Piese pentru utilaje de
exploatare minier" $i în
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
carier" $i piese pentru
ma$ini de construc#ii
29526100-3 Piese pentru utilaje de
perforare
29526110-6 Piese pentru utilaje de
forare a sondelor
29526111-3 Obturatoare de prize de
pod
29526112-0 Sape de foraj industriale
29526113-7 Geale de foraj
29526114-4 Foreze de fier
29526115-1 Mese rotative
29526116-8 Echipament de sus#inere a
conductelor de noroi
29526117-5 Echipament de racordare
29526120-9 Piese pentru utilaje de
sonde de extrac#ie
29526121-6 Dispozitive de suspensie a
cuvelajelor
29526122-3 Echipament de suspensie
pentru ag"#"tor de coloan"
pierdut"
29526123-0 Tiran#i pentru #evi de
refulare
29526124-7 Guri de sond"
29526125-4 Dispozitive de tiran#i
pentru #evi de refulare
29526126-1 Sisteme de control pentru
gurile de sond"
29526127-8 Echipament pentru guri de
sond"
29526130-2 Piese pentru haveze de
c"rbune sau de roc"
29526131-9 Piese pentru haveze de
c"rbune
29526132-6 Piese pentru haveze de
roc"
29526140-5 Piese pentru utilaje de
excavare a tunelurilor
29526200-4 Piese pentru utilaje de
prelucrare a mineralelor
29526300-5 Piese pentru utilaje de
scufundare
29526400-6 Piese pentru excavatoare
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50954110-1 Servicii de instalare de
utilaje pentru industria
minier"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
50954120-4 Servicii de instalare de
utilaje pentru industria
extractiv"
50954130-7 Servicii de instalare de
utilaje de construc#ii
29.53 Utilaje de
prelucrare a
alimentelor, a
b"uturilor $i a
tutunului
29530000-3 Utilaje de prelucrare a
alimentelor, a b"uturilor $i
a tutunului $i accesorii ale
acestora
29531000-0 Utilaje de prelucrare a
alimentelor, a b"uturilor $i
a tutunului
29531100-1 Utilaje pentru l"pt"rii
29531110-4 Separatoare de smântân"
centrifuge
29531200-2 Utilaje de prelucrare a
cerealelor sau a legumelor
uscate
29531300-3 Utilaje utilizate pentru
fabricarea b"uturilor
alcoolice sau a b"uturilor
pe baz" de fructe
29531400-4 Cuptoare pentru g"tit,
usc"toare pentru produse
agricole $i echipamente
pentru g"tit sau de înc"lzit
29531410-7 Cuptoare pentru g"tit
29531411-4 Gr"tare
29531420-0 Usc"toare pentru produse
agricole
29531500-5 Utilaje pentru prepararea
sau fabricarea industrial" a
alimentelor sau a b"uturilor
29531510-8 Ma$ini de t"iat alimente
29531511-5 Ma$ini de t"iat pâine
29531512-2 Ma$ini de t"iat mezeluri
29531520-1 Utilaje de prelucrare a
alimentelor
29531530-4 Utilaje de fabricare a
pastelor alimentare
29531600-6 Utilaje de prelucrare a
tutunului
29532000-7 Piese pentru utilaje de
prelucrare a alimentelor, a
b"uturilor $i a tutunului
29532100-8 Piese pentru utilaje de
prelucrare a alimentelor
29532110-1 Piese de utilaje pentru
l"pt"rii
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29532111-8 Piese pentru aparate de
muls
29532200-9 Piese pentru utilaje de
prelucrare a b"uturilor
29532300-0 Piese pentru utilaje de
prelucrare a tutunului
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50532000-3 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor $i
aparatelor electrice $i a
echipamentului conex
50954200-9 Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
alimentelor, a b"uturilor $i
a tutunului
50954210-2 Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
alimentelor
50954220-5 Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
b"uturilor
50954230-8 Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
tutunului
29.54 Utilaje pentru
produc#ia de textile,
de îmbr"c"minte $i
de piele
29540000-6 Utilaje pentru produc#ia de
textile, de îmbr"c"minte $i
de piele
29541000-3 Utilaje pentru produc#ia de
textile
29541100-4 Utilaje de prelucrare a
materialelor textile
sintetice
29541200-5 Ma$ini de filat
29541300-6 Ma$ini de #esut
29541400-7 Ma$ini de tricotat
29541500-8 Ma$ini de cusut
29541600-9 Ma$ini de sp"lat, ma$ini de
cur"#are uscat" $i ma$ini de
uscat pentru rufe
29541610-2 Instala#ii de sp"lare
29541611-9 Echipament de sp"lare
29541612-6 Ma$ini de sp"lat
29541613-3 Ma$ini de cur"#are uscat"
29541620-5 Ma$ini de uscat
29541700-0 Echipament de c"lcat $i
pliat lenjerie
29541710-3 Echipament de pliat
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
lenjerie
29541800-1 Utilaje de finisare a
textilelor
29541810-4 Ma$ini de c"lcat
29541820-7 Prese de c"lcat
29542000-0 Piese de utilaje pentru
produc#ia de textile $i de
îmbr"c"minte
29550000-9 Utilaje de fabricare a
hârtiei sau a cartonului
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50954300-0 Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
materialelor textile, a
îmbr"c"mintei $i a pielii
50954310-3 Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
materialelor textile
50954320-6 Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
îmbr"c"mintei
50954330-9 Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
pielii
29.55 Piese pentru utilaje
de fabricare a
hârtiei sau a
cartonului
29550000-9 Utilaje de fabricare a
hârtiei sau a cartonului
29551000-6 Piese pentru utilaje de
fabricare a hârtiei sau a
cartonului
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50954400-1 Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
hârtiei $i a cartonului
29.56 Alte utilaje cu
utilizare special"
n.c.a.
29521400-1 Suporturi miniere mobile
cu comand" hidraulic"
29560000-2 Diverse utilaje cu utilizare
special"
29561000-9 Utilaje de fabricare a
hârtiei, ma$ini de tip"rit $i
de legat $i piese ale
acestora
29561100-0 Ma$ini de legat c"r#i
29561110-3 Ma$ini de bro$at c"r#i
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29561200-1 Ma$ini de tip"rit
29561210-4 Ma$ini de tip"rit offset
29561220-7 Ma$in" de cules
29561230-0 Ma$ini de tip"rit bilete
29561300-2 Sisteme de fotocompozi#ie
29561400-3 Usc"toare pentru lemn,
pentru celuloz", pentru
hârtie sau pentru carton
29561500-4 Piese pentru ma$ini de
tip"rit sau de legat
29562000-6 Produse electrice cu
utilizare special"
29562100-7 Carcase Faraday
29562200-8 Camer" surd"
29562300-9 Material absorbant
electromagnetic
29563000-3 Utilaje pentru industria
chimic"
29563100-4 Cloratoare
29563200-5 Instala#ie de dozare
29564000-0 Utilaje pentru prelucrarea
cauciucului sau a
plasticului
29564100-1 Ma$ini pentru fabricarea
ferestrelor $i ramelor din
plastic
29565000-7 Tunel de sp"lare
29566000-4 Utilaje de tratare a apelor
reziduale
29566100-5 Pulverizatoare
29566110-8 Maceratoare pentru tratarea
apelor reziduale
29566200-6 Prese pentru ape reziduale
29566300-7 Raclete
29566400-8 Dispozitive de amestecare
29566500-9 Filtre pentru ape reziduale
29566600-0 Echipament de oxigenare
29566700-1 Precipitatoare
29566800-2 Paturi de sedimentare
29566900-3 Echipament de prelucrare a
n"molului
29567000-1 Utilaje pentru conducte
29567100-2 Ma$ini de control al
suprafe#ei interne a
conductelor
29567200-3 Ma$ini de cur"#are a
suprafe#ei interne a
conductelor
29567300-4 Robo#i industriali
29568000-8 Sisteme de ridicare a
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
pale#ilor
29568100-9 Sisteme de extragere a
pale#ilor
29569000-5 Aspiratoare $i dispozitive
de lustruit podele, altele
decât cele de uz casnic
29569100-6 Aspiratoare, altele decât
cele de uz casnic
29569200-7 Dispozitive de lustruit
podele, altele decât cele de
uz casnic
29569300-8 Piese pentru aspiratoare,
altele decât cele de uz
casnic
29569400-9 Piese pentru dispozitive de
lustruit podele, altele decât
cele de uz casnic
50531000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
50950000-9 Servicii de instalare de
echipamente $i de utilaje
29.6 Arme $i muni#ii 29600000-5
50840000-5
50950000-9
29.60 Arme $i muni#ii 29610000-8 Tancuri $i autoblindate de
lupt"
29611000-5 Tancuri
29611100-6 Piese pentru tancuri
29612000-2 Autoblindate de lupt"
29612100-3 Piese pentru autoblindate
de lupt"
29620000-1 Arme militare
29621000-8 Arme cu energie dirijat"
29622000-5 Lansatoare de rachete
29623000-2 Arunc"toare de fl"c"ri
29624000-9 Tunuri cu ap"
29630000-4 Arme de foc
29631000-1 Arme u$oare de foc
29631100-2 Pistoale
29631110-5 Revolvere
29631200-3 Arme u$oare de foc cu
calibrul mai mic de 7 mm
29631300-4 Arme u$oare de foc cu
calibrul egal sau mai mare
de 7 mm
29632000-8 Pu$ti
29633000-5 Mortiere
29634000-2 Arme grele de foc
29635000-9 Pistoale cu gaz
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29640000-7 Muni#ie
29641000-4 Cartu$e pentru arme de
vân"toare
29642000-1 Muni#ie pentru arme
u$oare de foc
29642100-2 Muni#ie pentru arme
u$oare de foc cu calibrul
mai mic de 7 mm
29642200-3 Muni#ie pentru arme
u$oare de foc cu calibrul
egal sau mai mare de 7 mm
29643000-8 Obuze
29644000-5 Bombe, grenade, torpile,
mine $i proiectile
29644100-6 Bombe
29644200-7 Grenade
29644300-8 Torpile
29644400-9 Mine
29644500-0 Proiectile
29650000-0 Piese pentru arme militare
29651000-7 Piese pentru arme u$oare
de foc
29651100-8 Piese pentru arme u$oare
de foc cu calibrul mai mic
de 7 mm
29651200-9 Piese pentru arme u$oare
de foc cu calibrul egal sau
mai mare de 7 mm
29652000-4 Piese pentru lansatoare de
rachete
29653000-1 Piese pentru mortiere
29660000-3 Bastoane
50840000-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a armelor de foc
$i a sistemelor de
armament
50950000-9 Servicii de instalare de
echipamente $i utilaje
50955000-4 Servicii de instalare de
sisteme de armament
29.7 Aparate de uz
casnic n.c.a.
29700000-6 Aparate de uz casnic
29.71 Aparate electrice de
uz casnic
29710000-9 Aparate electrice de uz
casnic
29711000-6 Aparate electrice de uz
casnic pentru alimente
29711100-7 Frigidere $i congelatoare
29711110-0 Frigidere cu congelator
29711120-3 Congelatoare
29711121-0 Congelatoare cu sertare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
29711122-7 Congelatoare de uz casnic
29711123-4 Congelatoare verticale
29711124-1 Congelatoare industriale
29711130-6 Frigidere
29711200-8 Dispozitive de preparare a
alimentelor
29711210-1 Robo#i de buc"t"rie
29711211-8 Mixere pentru alimente
29711300-9 Aparate electrotermice
29711310-2 Filtre de cafea electrice
29711320-5 Filtre de ceai electrice
29711330-8 Pr"jitoare de pâine
electrice
29711340-1 Aparate de înc"lzit
farfuriile
29711350-4 Pres" de vafele
29711360-7 Cuptoare electrice
29711361-4 Cuptoare cu microunde
29711400-0 Rotisoare, vetre, plite $i
re$ouri
29711410-3 Rotisoare
29711420-6 Vetre
29711430-9 Plite
29711440-2 Re$ouri
29711500-1 Desf"c"toare de conserve
29712000-3 Aparate electrice de uz
casnic pentru îngrijirea
corpului
29712100-4 Aparate de ras $i ma$ini de
tuns p"rul
29712110-7 Aparate de ras electrice
29712120-0 Ma$ini de tuns p"rul
29712200-5 Aparate de coafat
29712210-8 Usc"toare de p"r
29712300-6 Usc"toare de mâini
29713000-0 Aparate electrice de uz
casnic pentru cur"#at; fiare
de c"lcat
29713100-1 Ma$ini de sp"lat vase
29713200-2 Ma$ini de sp"lat rufe $i
ma$ini de uscat rufe
29713210-5 Ma$ini de sp"lat $i uscat
rufe
29713211-2 Dispozitive de uscat $i
presat
29713300-3 Compactoare de de$euri
menajere
29713400-4 Ma$ini de între#inere a
podelelor
29713410-7 Ma$ini de cur"#are a
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
podelelor
29713420-0 Aparate de lustruit podele
29713430-3 Aspiratoare
29713431-0 Accesorii pentru
aspiratoare
29713500-5 Fiare de c"lcat electrice
29713510-8 Fiare de c"lcat cu aburi
29714000-7 Hote de ventilare sau de
reciclare
29714100-8 Ventilatoare
29714110-1 Ventilatoare de aspirare
29715000-4 Dispozitive de înc"lzire a
apei $i înc"lzire central";
echipament pentru
instala#ii de ap" $i
canalizare
29715100-5 Dispozitive electrice de
distribuire instantanee sau
prin acumulare a apei calde
$i termoplonjori
29715200-6 Echipament de înc"lzire
29715210-9 Echipament de înc"lzire
central"
29715220-2 Rezisten#e de înc"lzire
electric"
29715230-5 Aparate electrice de
înc"lzire a podelei
29715240-8 Aparate electrice de
înc"lzire ambiental"
29715300-7 Echipament pentru
instala#ii de ap" $i
canalizare
29716000-1 Piese pentru aparate
electrice de uz casnic
29.72 Aparate de uz
casnic, altele decât
cele electrice
29720000-2 Aparate de uz casnic, altele
decât cele electrice
29721000-9 Aparate de uz casnic
pentru g"tit sau înc"lzit
29721100-0 Aparate de uz casnic
pentru g"tit
29721200-1 Frigidere cu gaz
29721300-2 Generatoare sau
distribuitoare de aer cald,
altele decât cele electrice
29721310-5 Generatoare de aer cald
29721320-8 Deshidratoare de aer
29721321-5 Deshidratoare cu aer
comprimat
29721400-3 Dispozitive de înc"lzire
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
instantanee sau prin
acumulare a apei, altele
decât cele electrice
29721410-6 Aparate cu gaz
29721411-3 Radiatoare cu gaz
29722000-6 Piese pentru sobe, ma$ini
de g"tit, aparate de
înc"lzire a farfuriilor $i
aparate de uz casnic
29722100-7 Piese pentru sobe
29722200-8 Piese pentru ma$ini de g"tit
29722300-9 Piese pentru aparate de
înc"lzire a farfuriilor
30 30000000-9

Ma$ini de birou $i
computere 50961000-9
50962000-6
30.0 30000000-9

Ma$ini de birou $i
computere 50961000-9
50962000-6
30.01 30110000-3 Ma$ini de procesare de text

Ma$ini de birou $i
piese pentru acestea 30111000-0 Procesoare de text
30120000-6 Fotocopiatoare $i
imprimante
30121000-3 Fotocopiatoare $i
termocopiatoare
30121100-4 Fotocopiatoare
30121110-7 Fotocopiatoare color
30121120-0 Echipament de copiere
30121200-5 Echipament de
termocopiere
30121300-6 Echipament de reproducere
30121400-7 Copiatoare automate
30122000-0 Ma$ini de birou pentru
imprimare ofset
30123000-7 Ma$ini de birou $i de uz
comercial
30123100-8 Ma$ini de validare a
biletelor
30123200-9 Distribuitoare automate de
bancnote
30123300-0 Copiatoare cu $abloane
30123400-1 Ma$ini de pliat
30123500-2 Perforatoare
30123600-3 Ma$ini de manipulare a
monedelor
30123610-6 Ma$ini de sortare a
monedelor
30123620-9 Ma$ini de num"rare a
monedelor
30123630-2 Ma$ini de rulare în fi$icuri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
a monedelor
30124000-4 Piese $i accesorii pentru
ma$ini de birou
30125000-1 Piese $i accesorii pentru
fotocopiatoare
30125100-2 Cartu$e de toner
30130000-9 Echipament pentru oficii
po$tale
30131000-6 Echipament pentru birouri
de coresponden#"
30131100-7 Ma$ini de pliat hârtie sau
plicuri
30131200-8 Ma$ini de introducere în
plicuri
30131300-9 Ma$ini de tip"rire a
adreselor
30131400-0 Ma$ini de francat
30132000-3 Echipament de sortare
30132100-4 Echipament de sortare a
coresponden#ei
30133000-0 Echipament de expediere
po$tal"
30133100-1 Echipament de expediere
po$tal" de cantit"#i mari de
coresponden#"
30140000-2 Ma$ini de calcul $i de
contabilitate
30141000-9 Ma$ini de calcul
30141100-0 Calculatoare de buzunar
30142000-6 Ma$ini de contabilitate
30143000-3 Case de marcat
30144000-0 Ma$ini cu dispozitiv de
calcul
30144100-1 Ma$ini de timbrat
30144200-2 Distribuitoare automate de
bilete
30144300-3 Ma$ini de num"rare a
vehiculelor
30144400-4 Taxare automat"
30150000-5 Ma$ini de scris
30151000-2 Ma$ini de scris electronice
30160000-8 Piese $i accesorii pentru
ma$ini de scris $i de calcul
30161000-5 Piese $i accesorii pentru
ma$ini de scris
30162000-2 Piese $i accesorii pentru
ma$ini de calcul
50962000-6 Servicii de instalare de
echipament de birotic"
30.02 Computere $i alt 30200000-1 Echipament $i accesorii
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
echipament de
procesare a datelor
pentru computer
30210000-4 Ma$ini de procesare a
datelor
30211000-1 Unitate central" de
procesare
30211100-2 Supercomputer
30211200-3 Hardware pentru unitatea
central"
30211300-4 Platforme informatice
30211400-5 Configura#ii informatice
30211500-6 Unitate central" de
procesare
30211600-7 Procesoare
30212000-8 Hardware $i software
pentru minicomputere
30212100-9 Hardware pentru
minicomputere
30212110-2 Unit"#i centrale de
procesare pentru
minicomputere
30212200-0 Software pentru
minicomputere
30213000-5 Computere personale
30213100-6 Computere personale de tip
notebook
30213200-7 Computere personale de tip
laptop
30213300-8 Computere portabile
30213400-9 Unit"#i centrale de
procesare pentru
computere personale
30214000-2 Puncte de lucru
30215000-9 Hardware $i software
pentru microcomputere
30215100-0 Hardware pentru
microcomputere
30215110-3 Unit"#i centrale de
procesare pentru
microcomputere
30215200-1 Software pentru
microcomputere
30216000-6 Cititoare magnetice sau
optice
30216100-7 Cititoare optice
30216110-0 Scanere informatice
30216120-3 Echipament de
recunoa$tere optic" a
caracterelor
30216130-6 Cititoare de coduri de bare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
30216200-8 Cititoare de carduri
magnetice
30216300-9 Cititoare de carduri
perforate
30217000-3 Piese $i accesorii pentru
computere
30217100-4 Piese pentru computere
30217110-7 Interfe#e de re#ea
30217120-0 Porturi de intrare pentru
computer
30217130-3 Carduri informatice
30217131-0 Carduri electronice
30217200-5 Accesorii pentru
computere
30217210-8 Ecrane antireflec#ie
30217220-1 Suport pentru mouse
30217230-4 Memorii intermediare
30217300-6 Accesorii informatice
30217310-9 Cartu$e de fonturi pentru
imprimante
30217320-2 Dischete
30217330-5 Benzi magnetice
30217340-8 CD-ROM
30220000-7 Echipament digital de
cartografie
30221000-4 H"r#i de cadastru digitale
30230000-0 Hardware pentru
computere
30231000-7 Computere $i imprimante
30231100-8 Computere
30231110-1 Baze de date
30231200-9 Echipament informatic
30231210-2 Unitate central" de control
30231220-5 Periferice informatice
30231230-8 Terminale informatice
30231240-1 Console
30231250-4 Ecrane de afi$are
30231300-0 Computere de birou
30231310-3 Echipament de
tehnoredactare
computerizat"
30231400-1 Sisteme cu disc optic
30231600-3 Echipament medical
computerizat
30232000-4 Diverse tipuri de
echipamente computerizate
30232100-5 Echipament informatic de
salvare
30232120-1 Mouse-uri pentru
computere
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
30232130-4 Man$e de comand" pentru
computere
30232140-7 Creioane optice
30232150-0 Bile de urm"rire
30232160-3 Tablete grafice
30232200-6 Dispozitive rotitoare
30232300-7 Echipament de manipulare
a casetelor
30232400-8 Echipament de extindere a
memoriei
30232500-9 Echipament de procesare a
datelor
30232510-2 Dispozitive de înregistrare
a datelor
30232520-5 Echipament de introducere
a datelor
30232530-8 Echipament de validare a
datelor
30232600-0 Codoare
30233000-1 Unit"#i de memorie, de
intrare sau de ie$ire
30233100-2 Unit"#i de memorie
30233110-5 Unit"#i de memorie cu
carduri magnetice
30233120-8 Unit"#i de memorie cu
band" magnetic"
30233130-1 Unit"#i de memorie cu disc
magnetic
30233131-8 Unit"#i de dischet"
30233132-5 Unit"#i de disc dur
30233140-4 Dispozitive de stocare cu
acces direct (DASD)
30233141-1 Sistem de stocare pe disc
30233150-7 Unit"#i de disc optic
30233160-0 Unit"#i de band" cu
deplasare continu"
30233170-3 Suporturi de memorie
30233171-0 Discuri
30233172-7 Discuri optice
30233200-3 Unit"#i de intrare $i de
ie$ire
30233210-6 Unit"#i de intrare
30233211-3 Tastaturi pentru computer
30233212-0 Tastaturi Braille
30233220-9 Unit"#i de ie$ire
30233230-2 Imprimante $i trasatoare
30233231-9 Imprimante laser
30233232-6 Imprimante matriciale
30233234-0 Imprimante grafice color
30233235-7 Trasatoare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
30234000-8 Echipament de
automatizare pentru
bibliotec"
30235000-5 Controloare de disc
30236000-2 Echipament de tehnologie
informatic"
30240000-3 Software
30241000-0 Software pentru computer
30241100-1 Software pentru baze de
date
30241200-2 Software pentru aplica#ii
30241210-5 Software pentru
gestionarea proiectelor
30241300-3 Software pentru unitatea
central"
30241310-6 Programe informatice
30241320-9 Actualizarea computerelor
30241330-2 Magistral" Micro Channel
30241400-4 Software pentru sisteme de
operare
30241410-7 Compilatoare de limbaj
30241500-5 Software de sistem
30241600-6 Software utilitar
30241700-7 Software multimedia
30242000-7 Software de securitate
30242100-8 Software antivirus
30242200-9 Software de depistare $i de
corectare a greselilor
30243000-4 Software pentru uz medical
30244000-1 Software de gestiune
30244100-2 Software de gestiune a
bibliotecilor
30244200-3 Software de gestiune a
memoriei
30245000-8 Pachete de software
30245100-9 Software pentru tabele
30245200-0 Software pentru tranzac#ii
30245300-1 Software pentru statistici
30246000-5 Software pentru
comunica#ii
30246100-6 Software pentru tehnologie
informatic"
30246200-7 Software pentru emula#ii
30247000-2 Software pentru
tehnoredactare
computerizat"
30247100-3 Software pentru desen $i
pictur"
30247200-4 Software de prelucrare a
imaginilor
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
30248000-9 Produse software
30248100-0 Aplica#ii software
30248200-1 Licen#e de software
30248300-2 Actualizare software
30249000-6 Diverse tipuri de software
30249100-7 Software de proiectare
asistat" de calculator
30249200-8 Software pentru cartografie
digital"
30249300-9 Software didactic
30249400-0 Software pentru sisteme
financiare
30249410-3 Software pentru
contabilitate
30249420-6 Sistem de emitere de
eurocecuri
30249500-1 Software de birotic"
30249600-2 Software pentru editare de
text
30249700-3 Software pentru
recunoa$terea optic" a
caracterelor
30249800-4 Software pentru tip"rit în
sistem „coad" de a$teptare"
30250000-6 Sisteme informatice
30251000-3 Sisteme de control
informatic
30252000-0 Sistem de gestiune a
bazelor de date
30253000-7 Sistem de contabilitate
30253100-8 Sistem de facturare
30254000-4 Sisteme de informare
30254100-5 Sisteme de po$t"
electronic"
30254200-6 Sisteme de informare
financiar"
30254300-7 Sisteme de informare a
pasagerilor
30254310-0 Tabele electronice
30254320-3 Sistem de informare în
timp real a pasagerilor
30255000-1 Sistem de informare
medical"
30255100-2 Sistem de informare în
domeniul asisten#ei
medicale
30255200-3 Sistem de administrare a
pacien#ilor
30255300-4 Sistem de gestiune a s"lilor
de opera#ie
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
30255400-5 Sistem de informare pentru
clinici
30255500-6 Sistem de administrare a
pacien#ilor de tip Casemix
30256000-8 Sistem de gestiune a
bibliotecilor
30257000-5 Sistem de lucru cu
imaginile $i de arhivare
30258000-2 Gestiune electronic" a
datelor (GED)
30259000-9 Diverse sisteme
informatice
30259100-0 Sisteme de automatizare
30259200-1 Sistem de localizare a
navelor
30259300-2 Sistem CAD
30259400-3 Sistem de introducere a
datelor
30259500-4 Sistem de cartografie
digital"
30259600-5 Sistem de citire optic"
30259700-6 Sistem de gestionare a
documentelor
30259800-7 Sistem de sonorizare
30260000-9 Servere
30261000-6 Servere de re#ea
30262000-3 Servere pentru calculatoare
30263000-0 Servere de fi$iere
30264000-7 Servere UNIX sau
echivalente
30265000-4 Servere pentru imprimante
50961000-9 Servicii de instalare de
computere $i de
echipament de procesare a
informa#iilor
31 Ma$ini $i aparate
electrice n.c.a.
Vezi codurile
detaliate urm"toare

31.1 31100000-7

Motoare,
generatoare $i
transformatoare
electrice
50532100-4
50532200-5
50532300-6
50911100-5
31.10 Motoare,
generatoare $i
transformatoare
electrice
31100000-7 Motoare, generatoare $i
transformatoare electrice
31110000-0 Motoare electrice
31111000-7 Adaptoare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31120000-3 Generatoare
31121000-0 Grupuri electrogene
31121100-1 Grupuri electrogene cu
motor cu aprindere prin
compresie
31121110-4 Convertizoare
31121111-1 Convertizoare electrice
rotative
31121200-2 Grupuri electrogene cu
motor cu aprindere prin
scânteie
31121300-3 Generatoare de energie
eolian"
31121310-6 Mori eoliene
31121320-9 Turbine eoliene
31121330-2 Generatoare cu turbine
eoliene
31121331-9 Rotoare de turbin"
31121340-5 Central" eolian"
31122000-7 Generatoare electrice
31122100-8 Pile de combustie
31124000-1 Generator cu turbin" de
aburi $i aparate conexe
31124100-2 Grupuri electrogene cu
turbin"
31124200-3 Aparate de control al
generatoarelor cu turbin"
31126000-5 Dinamuri
31127000-2 Generatoare de urgen#"
31128000-9 Turbogeneratoare
31129000-6 Grupuri electrogene cu
motoare diesel
31130000-6 Alternatoare
31131000-3 Motoare monofazate
31131100-4 Sisteme de ac#ionare
31131200-5 Anozi
31132000-0 Motoare polifazate
31140000-9 Turnuri de r"cire
31141000-6 R"citoare de ap"
31150000-2 Rezisten#e pentru l"mpi
sau tuburi cu desc"rcare
31151000-9 Convertizoare statice
31152000-6 Condensatoare
31153000-3 Redresoare
31154000-0 Surse de alimentare
electric" continu"
31155000-7 Invertoare
31156000-4 Surse de alimentare
electric" discontinu"
31157000-1 Inductoare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31158000-8 Înc"rc"toare
31158100-9 Înc"rc"toare de baterii
31160000-5 Piese pentru motoare,
generatoare $i
transformatoare electrice
31161000-2 Piese pentru motoare $i
generatoare electrice
31161100-3 Sisteme de excita#ie
31161200-4 Sisteme de r"cire a gazelor
31161300-5 Rotoare de generatoare
31161400-6 Sisteme de ap" primare
31161500-7 Sisteme de uleiuri de
etan$are
31161600-8 Sisteme de r"cire cu ap" a
statorilor
31161700-9 Piese pentru generatoare de
aburi
31161800-0 Piese pentru generatoare de
gaz
31161900-1 Sisteme de reglare a
tensiunii
31162000-9 Piese pentru
transformatoare, inductoare
$i convertizoare statice
31162100-0 Piese pentru condensatoare
31170000-8 Transformatoare
31171000-5 Transformatoare cu
dielectric lichid
31172000-2 Transformatoare de
tensiune
31173000-9 Transformator de m"surare
50532100-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a motoarelor
electrice
50532200-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a
transformatoarelor
50532300-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a generatoarelor
50911100-5 Servicii de instalare de
motoare electrice, de
generatoare $i de
transformatoare
50911110-8 Servicii de instalare de
motoare electrice
50911120-1 Servicii de instalare de
generatoare
50911130-4 Servicii de instalare de
transformatoare
31.2 Aparate de 31200000-8
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
distribu#ie $i control
al energiei electrice
50532000-3
50532400-7
50911200-6
31.20 Aparate de
distribu#ie $i control
al energiei electrice
31200000-8 Aparate de distribu#ie $i
control al energiei electrice
31210000-1 Aparate electrice de
comutare sau de protec#ie a
circuitelor electrice
31211000-8 Tablouri $i cutii de
siguran#e
31211100-9 Tablouri de distribu#ie
31211110-2 Tablouri de comand"
31211200-0 Cutii de siguran#e
31211300-1 Siguran#e
31211310-4 Siguran#e fuzibile
31212000-5 Disjunctoare
31212100-6 Disjunctoare suspendate
31212200-7 Controloare de circuite
31213000-2 Echipament de distribu#ie
31213100-3 Cutii de distribu#ie
31213200-4 Transformatoare de
distribu#ie
31213300-5 Cutii de distribu#ie prin
cablu
31213400-6 Sisteme de distribu#ie
31214000-9 Comutatoare
31214100-0 Întrerup"toare
31214110-3 Separatoare
31214120-6 Întrerup"tor de
împ"mântare
31214200-1 Întrerup"tor de sarcin"
31214300-2 Instala#ii de comutatoare
pentru exterior
31214400-3 Întrerup"tor cu siguran#"
31214500-4 Tablouri electrice
31214510-7 Tablouri de distribu#ie
31214520-0 Tablouri de tensiune medie
31215000-6 Limitatori de tensiune
31216000-3 Parafulgere
31216100-4 Echipament de protec#ie
împotriva fulgerelor
31216200-5 Paratr"snete
31217000-0 Limitatori de supratensiune
31218000-7 Bare colectoare
31219000-4 Cutii de protec#ie
31220000-4 Componente de circuite
electrice
31221000-1 Releuri electrice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31223000-5 Dulii
31224000-2 Conexiuni $i elemente de
contact
31224100-3 Fi$e $i prize
31224200-4 Conectori coaxiali
31224300-5 Cutii de conectare
31224400-6 Cabluri de conectare
31224500-7 Terminale
31224600-8 Comutatori de obturare
31224700-9 Cutii de jonc#iune
31224800-0 Seturi de racordare a
cablurilor
31230000-7 Piese pentru aparate de
distribu#ie sau de control al
energiei electrice
50532000-3 Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor $i
aparatelor electrice $i a
echipamentului conex
50532400-7 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
distribu#ie electric"
50911200-6 Servicii de instalare de
echipament de distribu#ie $i
de comand" a energiei
electrice
50911210-9 Servicii de instalare de
echipament de distribu#ie a
energiei electrice
50911220-2 Servicii de instalare de
echipament de comand" a
energiei electrice
31.3 Sârm" $i cabluri
izolate
31300000-9 Sârm" $i cabluri izolate
31.30 Sârm" $i cabluri
izolate
31300000-9 Sârm" $i cabluri izolate
31310000-2 Cabluri de distribu#ie
31311000-9 Alimentare de la re#ea
31320000-5 Cabluri de distribu#ie a
curentului electric
31321000-2 Linii de curent electric
31321100-3 Linii de curent electric
suspendate
31330000-8 Cablu coaxial
31340000-1 Accesorii de cablu izolate
31341000-8 Bobine de cablu izolate
31342000-5 Racorduri de cabluri
izolate
31343000-2 Jonc#iuni de cabluri izolate
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31344000-9 Presgarnituri de cabluri
izolate
31350000-4 Conductoare electrice
pentru transmitere de date
$i de semnale de control
31351000-1 Conductoare electrice
pentru sisteme de control
de acces
31352000-8 Cabluri cu fibre optice
31352100-9 Cabluri cu fibre optice
pentru transmitere de
informa#ii
31352200-0 Cabluri de telecomunica#ii
cu fibre optice
31352300-1 Cabluri cu fibre optice
pentru transmiterea datelor
31.4 Acumulatoare, pile
galvanice $i baterii
primare
31400000-0 Acumulatoare, pile
galvanice $i baterii primare
31.40 Acumulatoare, pile
galvanice $i baterii
primare
31400000-0 Acumulatoare, pile
galvanice $i baterii primare
31410000-3 Pile galvanice primare
31420000-6 Baterii primare
31421000-3 Baterii cu plumb
31422000-0 Ansambluri de baterii
31430000-9 Acumulatoare electrice
31431000-6 Acumulatoare cu pl"ci de
plumb $i acid sulfuric
31432000-3 Acumulatoare cu cadmiu-
nichel
31.5 29870000-8

Aparatur" de
iluminat $i l"mpi
electrice
31500000-1
31.50 29870000-8 Diverse tipuri de
echipamente n.c.a.

Aparatur" de
iluminat $i l"mpi
electrice 31500000-1 Aparatur" de iluminat $i
l"mpi electrice
31510000-4 L"mpi electrice cu
incandescen#"
31511000-1 Seturi complete de l"mpi
etan$e
31512000-8 L"mpi cu incandescen#" cu
halogen
31513000-5 L"mpi cu incandescen#"
31514000-2 L"mpi cu desc"rcare
31515000-9 L"mpi cu ultraviolete
31516000-6 L"mpi cu infraro$u
31517000-3 L"mpi cu arc
31518000-0 Lumini de semnalizare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31518100-1 Reflectoare
31518110-4 Reflectoare pentru
interven#ii în exterior
31518200-2 Echipament de iluminat de
urgen#"
31518300-3 Echipament de iluminat
acoperi$urile
31518400-4 Lumini de semnalizare a
pistelor pentru aeronave
31518500-5 L"mpi cu vapori de mercur
31518600-6 Proiectoare orientabile
31520000-7 L"mpi $i aparate de
iluminat
31521000-4 L"mpi
31521100-5 L"mpi de birou
31521200-6 Lampadare
31521300-7 L"mpi electrice portabile
31521310-0 Lumini de avertizare
31521320-3 Lanterne
31522000-1 Ghirlande luminoase
pentru pomul de Cr"ciun
31523000-8 Indicatoare $i pl"cu#e
luminoase
31523100-9 Indicatoare luminoase
31523110-2 Indicatoare rutiere
luminoase
31523200-0 Panouri cu mesaje
permanente
31523300-1 Pl"cu#e luminoase
31524000-5 Plafoniere sau aplice de
perete
31524100-6 Plafoniere
31524110-9 L"mpi pentru s"li de
opera#ie
31524120-2 L"mpi de perete
31524200-7 Aplice de perete
31525000-2 Blitzuri fotografice
31525100-3 Cuburi-blitz
31527000-6 Spoturi
31527100-7 Iluminat stradal
31527200-8 Iluminat exterior
31527210-1 Felinare
31527220-4 Dispozitive de iluminare a
tunelurilor
31527230-7 Semnalizare $i iluminare
pentru nave maritime
31527240-0 Semnalizare $i iluminare
pentru naviga#ie fluvial"
31527250-3 Semnalizare $i iluminare
pentru aeronave
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31527260-6 Sisteme de iluminat
31527270-9 Iluminarea platformelor
31527300-9 Corpuri de iluminat pentru
uz casnic
31530000-0 Piese pentru l"mpi $i
corpuri de iluminat
31531000-7 Becuri
31531100-8 Tuburi fluorescente
31532000-4 Piese pentru l"mpi $i
accesorii de iluminat
31.6 Echipament electric
n.c.a.
31600000-2
50532000-2
50532100-4
50911000-4
31.61 Echipament electric
pentru motoare $i
vehicule
31610000-5 Echipament electric pentru
motoare $i vehicule
31611000-2 Cablaje
31612000-9 Cablaje electrice
preasamblate pentru
motoare
31612200-1 Demaroare
31612300-2 Echipament electric de
semnalizare pentru
motoare
31612310-5 Semnalizatoare luminoase
cu intermiten#"
31.62 Alte tipuri de
echipament electric
n.c.a
31620000-8 Aparate de semnalizare
acustic" sau optic"
31621000-5 Echipament de comand",
de siguran#" $i de
semnalizare feroviar"
31621100-6 Echipament de comand"
31621200-7 Echipament electric de
semnalizare feroviar"
31621300-8 Instala#ii electrice feroviare
31622000-2 Sirene
31623000-9 Echipament de comand",
de siguran#" $i de
semnalizare pentru $osele
31623100-0 Semafoare
31623200-1 Echipament de comand",
de siguran#" $i de
semnalizare pentru c"ile
navigabile interioare
31623300-2 Echipament de comand",
de siguran#" $i de
semnalizare pentru parc"ri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31623400-3 Echipament de comand",
de siguran#" $i de
semnalizare pentru
instala#iile portuare
31623500-4 Echipament de comand",
de siguran#" $i de
semnalizare pentru
aeroporturi
31623510-7 Aparate de înregistrare a
zborurilor
31623520-0 Iluminare aeroportuar"
31623600-5 Generatoare de semnal
31623700-6 Separator de semnal de
anten"
31623800-7 Ma$ini de galvanoplastie
31623900-8 Echipament de control al
semnaliz"rii în intersec#ii
31624000-6 Panouri de informare
31624100-7 Panouri de informare cu
mesaje variabile
31625000-3 Alarme antiefrac#ie $i
antiincendiu
31625100-4 Sisteme de detectare a
incendiilor
31625200-5 Sisteme de alarm" de
incendiu
31625300-6 Sisteme de alarm"
antiefrac#ie
31630000-1 Magne#i
31640000-4 Ma$ini $i aparate cu
utilizare specific"
31641000-1 Simulatoare
31641100-2 Simulatoare de conducere
31641200-3 Simulatoare de lupt"
31641300-4 Simulatoare de formare
31642000-8 Aparate de detec#ie
electronic"
31642100-9 Aparate de detec#ie a
conductelor metalice
31642200-0 Detectoare de mine
31642300-1 Detectoare de materiale
plastice
31642400-2 Detectoare pentru obiecte
nemetalice
31642500-3 Detectoare de lemn
31643000-5 Acceleratoare de particule
31643100-6 Acceleratoare liniare
31644000-2 Diverse dispozitive de
înregistrare a datelor
31645000-9 Biliard electric
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31650000-7 Accesorii izolante
31660000-0 Electrozi de carbon
31670000-3 Piese electrice pentru
ma$ini sau pentru aparate
31680000-6 Articole $i accesorii
electrice
31681000-3 Accesorii electrice
31681100-4 Contacte electrice
31681200-5 Pompe electrice
31681300-6 Circuite electrice
31681400-7 Componente electrice
31681410-0 Materiale electrice
31681500-8 Înc"rc"toare
31682000-0 Surse de energie electric"
31682100-1 Cutii electrice
31682200-2 Panouri de comand"
31682210-5 Instrumente $i echipament
de comand"
31682220-8 Tablouri de mixaj
31682230-1 Tablouri cu ecran grafic
31682300-3 Echipament de tensiune
medie
31682310-6 Tablouri de tensiune medie
31682400-4 Echipament electric aerian
31682410-7 Suport de linie aerian"
31682500-5 Echipament electric de
urgen#"
31682510-8 Sisteme electrice de
urgen#"
31682520-1 Sisteme de oprire de
urgen#"
31682530-4 Surse de alimentare
electric"
31682540-7 Echipament pentru
substa#ii
31700000-3 Accesorii electronice,
electromecanice $i
electrotehnice
31710000-6 Echipament electronic
31711000-3 Accesorii electronice
31711100-4 Componente electronice
31711110-7 Emi#"toare-receptoare
31711120-0 Transductoare
31711130-3 Rezisten#e
31711140-6 Electrozi
31711200-5 Tabele de marcaj
electronice
31711300-6 Sisteme electronice de
cronometraj
31711310-9 Sisteme de pontaj
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
31712000-0 Ma$ini $i aparate
microelectronice $i
microsisteme
31712100-1 Ma$ini $i aparate
microelectronice
31712200-2 Microsisteme
31720000-9 Echipament
electromecanic
31730000-2 Echipament electrotehnic
31731000-9 Accesorii electrotehnice
32000000-3 Echipament $i aparate de
radio, televiziune,
comunica#ii,
telecomunica#ii $i articole
conexe
50532100-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a motoarelor
electrice
50911000-4 Servicii de instalare a
echipamentului electric
32 Echipament $i
aparatur" radio, de
televiziune $i de
comunica#ii
Vezi codurile
detaliate urm"toare

32.1 Valve $i tuburi $i
alte componente
electronice
32100000-4 Valve, tuburi $i
componente electronice
32.10 Valve $i tuburi $i
alte componente
electronice
32100000-4 Valve, tuburi $i
componente electronice
32110000-7 Condensatoare electrice
32111000-4 Condensatoare fixe
32112000-1 Condensatoare variabile
sau reglabile
32120000-0 Rezisten#e electrice
32130000-3 Circuite imprimate
32131000-0 Lamele de contact
acoperite pentru circuite
imprimate
32132000-7 Lamele de contact
neacoperite pentru circuite
imprimate
32140000-6 Valve $i tuburi
32141000-3 Tuburi catodice pentru
televizoare
32141100-4 Tuburi pentru camere de
televiziune
32142000-0 Tuburi $i echipament
pentru microunde
32142100-1 Magnetroane
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
32142200-2 Echipament cu microunde
32142210-5 Echipament radio cu
microunde
32142300-3 Clistroane
32143000-7 Tuburi electronice
32144000-4 Valve $i tuburi receptoare
sau amplificatoare
32150000-9 Semiconductoare
32151000-6 Diode
32152000-3 Diode electroluminescente
32153000-0 Tranzistori
32154000-7 Cristale piezoelectrice
montate
32160000-2 Circuite integrate $i
microasambl"ri electronice
32161000-9 Cartele telefonice
32161100-0 Cartele SIM
32162000-6 Cartele cu circuite
integrate
32163000-3 Circuite integrate
electronice
32164000-0 Microasambl"ri
32165000-7 Microprocesoare
32170000-5 Piese pentru asambl"ri
electronice
32171000-2 Piese pentru condensatoare
electrice
32172000-9 Piese pentru rezisten#e
electrice, reostate $i
poten#iometre
32173000-6 Piese pentru valve $i tuburi
electronice
32180000-8 Module
32.2 32200000-5
50330000-7
50341000-7
50932000-7

Emi#"toare radio $i
de televiziune;
aparatur" pentru
telefonie $i
telegrafie prin fir 50933000-4
32.20 32210000-8 Echipament de
radiodifuziune $i
televiziune

Emi#"toare radio $i
de televiziune;
aparatur" pentru
telefonie $i
telegrafie prin fir
32211000-5 Echipament de produc#ie
pentru radiodifuziune $i
televiziune
32220000-1 Aparate de emisie pentru
televiziune f"r" aparate de
recep#ie
32221000-8 Radiobalize
32222000-5 Aparate de codificare a
semnalelor video
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
32223000-2 Aparate de transmisie
video
32224000-9 Aparate de emisie pentru
televiziune
32230000-4 Aparate de emisie radio cu
aparate de recep#ie
32231000-1 Aparate de televiziune cu
circuit închis
32232000-8 Echipament pentru
videoconferin#e
32233000-5 Sta#ii de amplificare a
frecven#ei radio
32234000-2 Camere de televiziune cu
circuit închis
32235000-9 Sistem de supraveghere cu
circuit închis
32236000-6 Radiotelefoane
32237000-3 Aparat portabil de emisie-
recep#ie
32240000-7 Camere de televiziune
32250000-0 Telefoane mobile
32251000-7 Telefoane de ma$in"
32252000-4 Telefoane GSM
32260000-3 Echipament de transmisie
de date
32270000-6 Aparate de transmisie
digital"
50330000-7 Servicii de între#inere a
echipamentului de
telecomunica#ii
50333000-8 Servicii de între#inere a
echipamentului de
telecomunica#ii
50333100-9 Servicii de reparare $i de
între#inere a emi#"toarelor
radio
50333200-0 Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
radiotelefonie
50334000-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
telefonie sau de telegrafie
prin fir
50334100-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
telefonie prin fir
50334110-9 Servicii de între#inere a
re#elei telefonice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
50334120-2 Servicii de modernizare a
standardelor telefonice
50334130-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a standardelor
telefonice
50334140-8 Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor
telefonice
50334200-7 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
telegrafie prin fir
50334300-8 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de telex
prin fir
50341200-9 Servicii de reparare $i de
între#inere a emi#"toarelor
de televiziune
50932000-7 Servicii de instalare de
emi#"toare radio $i de
televiziune
50932100-8 Servicii de instalare de
emi#"toare radio
50932200-9 Servicii de instalare de
emi#"toare de televiziune
50933000-4 Servicii de instalare de
aparate de radiotelefonie
32.3 32300000-6
50330000-7
50341000 la
50343000-1

Receptoare de
televiziune $i de
radio; aparate de
înregistrare sau de
redare a sunetului
sau a imaginii $i
articole conexe
50931000-0
32.30 32310000-9 Receptoare de
radiodifuziune
32320000-2 Echipament audiovizual $i
de televiziune
32321000-9 Echipament de proiec#ie de
televiziune

Receptoare de
televiziune $i de
radio; aparate de
înregistrare sau de
redare a sunetului
sau a imaginii $i
articole conexe 32321100-0 Aparatur" video $i
cinematografic"
32321200-1 Echipament audiovizual
32321300-2 Materiale audiovizuale
32322000-6 Echipament multimedia
32323000-3 Monitoare video
32323100-4 Monitoare video color
32323200-5 Monitoare video alb-negru
32323300-6 Echipament video
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
32323400-7 Echipament video de
redare
32323500-8 Sistem video de
supraveghere
32324000-0 Televizoare
32324100-1 Televizoare color
32324200-2 Televizoare alb-negru
32324300-3 Echipament de televiziune
32324400-4 Antene de televiziune
32324500-5 Selector de canale video
32330000-5 Aparate audio $i video de
înregistrare $i redare
32331000-2 Discuri pentru fonografe
32331100-3 Patefoane
32331200-4 Casetofoane
32331300-5 Aparate de redare audio
32331400-6 Lectoare de compact-
discuri audio
32332000-9 Magnetofoane
32332100-0 Dictafoane
32332200-1 Robo#i telefonici
32332300-2 Aparate de înregistrare a
sunetelor
32333000-6 Aparate de înregistrare sau
de redare video
32333100-7 Aparate de înregistrare
video
32333200-8 Camere video
32333300-9 Aparate de redare video
32333400-0 Aparate video
32340000-8 Microfoane $i difuzoare
32341000-5 Microfoane
32342000-2 Difuzoare
32342100-3 C"$ti
32342200-4 C"$ti auriculare
32342300-5 Microfoane $i seturi de
portavoce
32342400-6 Dispozitive acustice
32342410-9 Echipament de sonorizare
32342420-2 Pupitre de mixaj în studio
32342430-5 Sisteme de comprimare a
semnalelor vocale
32342440-8 Sistem de mesagerie
vocal"
32342450-1 Aparate de înregistrare
vocal"
32343000-9 Amplificatoare
32343100-0 Amplificatoare de
audiofrecven#"
32343200-1 Megafoane
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
32344000-6 Aparate de recep#ie de
radiotelefonie sau de
radiotelegrafie
32344100-7 Receptoare portabile de
apel $i mesagerie
32344110-0 Sistem de înregistrare
vocal"
32344200-8 Receptoare radio
32344210-1 Echipament radio
32344220-4 Receptoare de
radiomesagerie
32344230-7 Sta#ii radio
32344240-0 Relee radioemi#"toare
32344250-3 Instala#ii radio
32344260-6 Echipament radio $i de
multiplexaj
32344270-9 Sistem de control radio $i
telefonic
32344280-2 Radiouri portabile
32350000-1 Piese pentru echipament
audio $i video
32351000-8 Accesorii pentru
echipament audio $i video
32351100-9 Echipament de montaj
video
32351200-0 Ecrane
32352000-5 Antene $i reflectoare
32352100-6 Piese pentru echipament
radio $i radar
32352200-7 Piese de rezerv" $i
accesorii pentru radare
32360000-4 Interfoane
50330000-7 Servicii de între#inere a
echipamentului de
telecomunica#ii
50334100-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
telefonie prin fir
50341000-7 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
televiziune
50341100-8 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
videotext
50341200-9 Servicii de reparare $i de
între#inere a emi#"toarelor
de televiziune
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
50342000-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului audio
50931000-0 Servicii de instalare de
echipament radio, de
televiziune, audio $i video
50931100-1 Servicii de instalare de
echipament radio
50931200-2 Servicii de instalare de
echipament de televiziune
50931300-3 Servicii de instalare de
echipament audio
50931400-4 Servicii de instalare de
echipament video
33 Instrumente
medicale, de
precizie $i optice;
ceasornice $i
ceasuri
Vezi codurile
detaliate urm"toare

33.1 33100000-1
50420000-5

Echipament
medical $i
chirurgical $i
accesorii ortopedice
50940000-6
33.10 33110000-4 Imagistic" medical"
33111000-1 Aparate de radiologie

Echipament
medical $i
chirurgical $i
accesorii ortopedice
33111100-2 Mas" de examinare
radiologic"
33111200-3 Sta#ii de lucru pentru
radiologie
33111300-4 Aparate de radiologie
33111400-5 Fluoroscoape
33111500-6 Radiografie dentar"
33111600-7 Aparate de radiografie
33111610-0 Unitate de rezonan#"
magnetic"
33111620-3 Camere gama
33111630-6 Scanografe
33111640-9 Termografe
33111650-2 Aparate de mamografie
33111700-8 Sal" de angiografie
33111710-1 Accesorii pentru
angiografie
33111720-4 Aparate de angiografie
33111721-1 Aparate de angiografie
digital"
33111730-7 Accesorii pentru
angioplastie
33111740-0 Aparate de angioplastie
33111800-9 Sistem de
radiodiagnosticare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33112000-8 Ecografie
33112100-9 Detectoare
ecocardiografice
33112200-0 Ecograf
33112300-1 Ecoencefalograf
33112400-2 Ecocardiografe
33113000-5 Scaner medical
33113100-6 Scanere cu rezonan#"
magnetic"
33113200-7 Scanere cu ultrasunete
33114000-2 Aparate de spectroscopie
33115000-9 Aparate de tomografie
33120000-7 Explorare func#ional"
33121000-4 Sistem de înregistrare
ambulatorie pe termen lung
33121100-5 Electroencefalografe
33121200-6 Aparate de scintigrafie
33121300-7 Electromiografe
33121400-8 Audiometre
33121500-9 Electrocardiogram"
33122000-1 Oftalmologie
33123000-8 Aparate cardiovasculare
33123100-9 Tensiometru
33123200-0 Aparate de
electrocardiografie
33123210-3 Aparate de monitorizare
cardiac"
33123220-6 Aparate de
angiocardiografie
33123230-9 Cardiografe
33124000-5 Aparate $i accesorii de
diagnosticare $i de
radiodiagnosticare
33124100-6 Aparate de diagnosticare
33124110-9 Sisteme de diagnosticare
33124120-2 Aparate de diagnosticare
cu ultrasunete
33124130-5 Accesorii de diagnosticare
33124131-2 Benzi reactive
33124200-7 Aparate de
radiodiagnosticare
33124210-0 Accesorii de
radiodiagnosticare
33125000-2 Aparate de examinare
urologic"
33126000-9 Aparate de stomatologie
33127000-6 Aparate pentru
imunoanalize
33130000-0 Stomatologie
33131000-7 Instrumente dentare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
manuale
33131100-8 Instrumente de chirurgie
dentar"
33131200-9 Ace dentare de sutur"
33131300-0 Instrumente dentare de
unic" folosin#"
33131400-1 Sond" dentar"
33131500-2 Instrumente pentru
extrac#ii dentare
33131510-5 Freze dentare
33131600-3 Instrumentar de obturare
dentar"
33132000-4 Implanturi dentare
33133000-1 Accesorii pentru amprente
dentare
33134000-8 Accesorii de endodontic"
33135000-5 Aparate ortodontice
33136000-2 Instrument rotativ $i
abraziv
33137000-9 Accesorii de profilaxie
dentar"
33138000-6 Produse ortodontice $i
pentru proteze dentare
33138100-7 Proteze dentare
33140000-3 Consumabile medicale
nechimice $i consumabile
hematologice
33141000-0 Consumabile medicale
nechimice de unic"
folosin#" $i consumabile
hematologice
33141110-4 Pansamente
33141112-8 Plasturi
33141116-6 Tampoane $i comprese
33141117-3 Vat"
33141118-0 Comprese de tifon
33141119-7 Comprese
33141120-7 Cleme, suturi, ligaturi
33141121-4 Suturi chirurgicale
33141122-1 Cleme chirurgicale
33141123-8 Recipiente pentru ace
33141124-5 Autosuturi
33141126-9 Ligaturi
33141128-3 Ace pentru suturi
33141200-2 Catetere
33141210-5 Catetere cu balon
33141220-8 Canule
33141230-1 Dilatator
33141230-1 Accesorii pentru cateter
33141300-3 Dispozitive de punc#ie
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
venoas" $i de prelevare de
sânge
33141310-6 Seringi
33141320-9 Ace medicale
33141400-4 Foarfece de fire metalice $i
bisturie; m"nu$i
chirurgicale
33141410-7 Foarfece de fire metalice $i
bisturie
33141411-4 Scalpele $i lame
33141600-6 Recipiente $i pungi de
recoltare, drenaj $i truse
33141610-9 Pungi de recoltare
33141611-6 Pungi de recoltare a urinei
33141612-3 Pungi de recoltare a
sângelui
33141620-2 Truse medicale
33141621-9 Trus" pentru incontinen#"
urinar"
33141622-6 Truse de prevenire a SIDA
33141624-0 Truse de administrare
33141625-7 Truse de diagnosticare
33141626-4 Truse de dozaj
33141630-5 Filtre de plasm" sanguin"
33141640-8 Drenaj
33141641-5 Sonde
33141642-2 Accesorii de drenaj
33141700-7 Accesorii ortopedice
33141710-0 Cârje
33141720-3 Dispozitive ortopedice
ajut"toare
33141730-6 Gulere chirurgicale
33141740-9 Înc"l#"minte ortopedic"
33141750-2 Proteze articulare
33141760-5 Atele
33141770-8 Proteze pentru fracturi,
$tifturi $i pl"ci
33141800-8 Consumabile dentare
33141810-1 Materiale de obturare
dentar"
33141820-4 Din#i artificiali
33141821-1 Din#i de por#elan
33141822-8 Din#i din r"$in" acrilic"
33141830-7 Baz" de ciment
33141840-0 Hemostatic dentar
33141850-3 Produse de igien" dentar"
33142000-7 Accesorii reutilizabile
33150000-6 Terapie
33151000-3 Aparate $i accesorii de
radioterapie
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33151100-4 Aparate de gamaterapie
33151200-5 Aparate de radioterapie
33151300-6 Spectrografe
33151400-7 Accesorii de radioterapie
33152000-0 Incubatoare
33153000-7 Litotritor
33154000-4 Aparate de mecanoterapie
33155000-1 Aparate de kineziterapie
33155100-2 Aparate de fizioterapie
33156000-8 Aparate de testare
psihologic"
33157000-5 Aparate de oxigenoterapie
$i de asisten#" respiratorie
33157100-6 M"$ti de gaze medicale
33157110-9 Masc" de oxigen
33157200-7 Truse de oxigen
33157300-8 Corturi pentru
oxigenoterapie
33157400-9 Aparate medicale
respiratorii
33157500-0 Camere hiperbare
33157700-2 Barbotor pentru
oxigenoterapie
33157800-3 Dispozitiv de administrare
a oxigenului
33157810-6 Instala#ie de oxigenoterapie
33158000-2 Terapie electric",
electromagnetic" $i
mecanic"
33158100-3 Sistem electromagnetic
33158200-4 Aparate de electroterapie
33158210-7 Stimulator
33158300-5 Aparate medicale cu
ultraviolete
33158400-6 Instala#ie de terapie
mecanic"
33158500-7 Aparate medicale cu
infraro$ii
33159000-9 Sistem de chimie clinic"
33160000-9 Tehnici operatorii
33161000-6 Instala#ie de
electrochirurgie
33162000-3 Dispozitive $i instrumente
pentru s"lile de opera#ie
33162100-4 Dispozitive pentru s"lile de
opera#ie
33162200-5 Instrumente pentru s"lile
de opera#ie
33163000-0 Corturi de uz medical
33164000-7 Aparate de celioscopie
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33164100-8 Colposcop
33165000-4 Aparate de criochirurgie $i
crioterapie
33166000-1 Aparate dermatologice
33167000-8 L"mpi chirurgicale
33168000-5 Aparate de endoscopie $i
de endochirurgie
33168100-6 Endoscoape
33169000-2 Instrumente chirurgicale
33169100-3 Laser chirurgical
33170000-2 Anestezie $i reanimare
33171000-9 Instrumente pentru
anestezie $i pentru
reanimare
33171100-0 Instrumente pentru
anestezie
33171110-3 Masc" de anesteziere
33171200-1 Instrumente pentru
reanimare
33171210-4 Masc" de reanimare
33172000-6 Aparate de anestezie $i de
reanimare
33172100-7 Aparate de anestezie
33172200-8 Aparate de reanimare
33180000-5 Asisten#" func#ional"
33181000-2 Aparate de suport renal
33181100-3 Aparate de hemodializ"
33181200-4 Filtre pentru dializ"
33181300-5 Monitor individual pentru
hemodializ"
33181400-6 Multipost pentru
hemodializ"
33181500-7 Consumabile de uz renal
33181510-0 Fluid renal
33181520-3 Consumabile pentru dialize
renale
33182000-9 Aparate de suport cardiac
33182100-0 Defibrilator
33182200-1 Aparate de stimulare
cardiac"
33182210-4 Stimulator cardiac
33182220-7 Valv" cardiac"
33182230-0 Ventricul
33182240-3 Piese $i accesorii pentru
stimulatoare cardiace
33182241-0 Baterii pentru stimulatoare
cardiace
33182300-2 Aparate de chirurgie
cardiac"
33182400-3 Radiologie cardiac"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33183000-6 Aparate ortopedice de
înlocuire
33183100-7 Implanturi ortopedice
33183200-8 Proteze ortopedice
33183300-9 Aparate de osteosintez"
33184000-3 Proteze
33184100-4 Implanturi chirurgicale
33184200-5 Proteze vasculare
33184300-6 Proteze cardiace
33184310-9 Valve cardiace
33184400-7 Proteze mamare
33184500-8 Endoproteze coronariene
33184600-9 Ochi artificiali
33185000-0 Proteze auditive
33185100-1 Piese $i accesorii pentru
proteze auditive
33185200-2 Implant cohlear
33185300-3 Implant de
otorinolaringologie
33185400-4 Laringe artificial
33186000-7 Sistem de circula#ie
extracorporal"
33186100-8 Oxigenator
33190000-8 Diverse aparate medicale
33191000-5 Aparate de sterilizare, de
dezinfectare $i de
igienizare
33191100-6 Sterilizator
33191110-9 Autoclave
33192000-2 Mobilier medical
33192100-3 Paturi medicale
33192110-6 Paturi ortopedice
33192120-9 Paturi de spital
33192130-2 Paturi cu motor
33192140-5 Canapele pentru examinare
psihiatric"
33192150-8 Paturi speciale pentru
terapie
33192160-1 T"rgi
33192200-4 Mese medicale
33192210-7 Mese de examinare
33192220-0 Mese de autopsie
33192230-3 Mese de opera#ie
33192300-5 Mobilier medical, cu
excep#ia paturilor $i a
meselor
33192310-8 Dispozitive de trac#iune $i
de suspensie pentru paturi
medicale
33192320-1 Suporturi pentru urinale
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33192330-4 Pungi de transfuzie
33192340-7 Mobilier pentru s"li de
opera#ie, cu excep#ia
meselor
33192400-6 Sta#ii de lucru pentru
stomatologie
33192410-9 Scaune dentare
33193000-9 Vehicule pentru persoane
invalide, scaune cu rotile $i
dispozitive conexe
33193100-0 Vehicule pentru persoane
invalide $i scaune cu rotile
33193110-3 Vehicule pentru persoane
invalide
33193120-6 Scaune cu rotile
33193121-3 Scaune cu rotile cu motor
33193200-1 Piese $i accesorii pentru
vehicule pentru persoane
invalide $i scaune cu rotile
33193210-4 Piese $i accesorii pentru
vehicule pentru persoane
invalide
33193211-1 Motoare pentru vehicule
pentru persoane invalide
33193212-8 Dispozitive de direc#ie
pentru vehicule pentru
persoane invalide
33195000-3 Sistem de monitorizare a
pacien#ilor
33195100-4 Monitoare
33195110-7 Monitoare respiratorii
33195200-5 Sta#ie central" de
monitorizare
33196000-0 Mijloace auxiliare
medicale
33196100-1 Dispozitive pentru
persoanele în vârst"
33196200-2 Dispozitive pentru
persoanele cu deficien#e
33280000-6 Echipament radiologic,
altul decât cel medical
33281000-3 Echipament de scanare a
bagajelor
33282000-0 Echipament de control cu
raze X
50420000-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului medical $i
chirurgical
50421000-2 Servicii de reparare $i de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
între#inere a
echipamentului medical
50940000-6 Servicii de instalare de
echipament medical $i
chirurgical
50941000-3 Servicii de instalare de
echipament medical
50942000-0 Servicii de instalare de
echipament chirurgical
50943000-7 Servicii de instalare de
echipament de laborator
33.2 32500000-8
33200000-2
50410000-2

Instrumente $i
accesorii de
m"surare, de
control, de testare,
de naviga#ie $i
pentru alte scopuri
50920000-0
33.20 32500000-8 Echipament $i accesorii de
telecomunica#ii

Instrumente $i
accesorii de
m"surare, de
control, de testare $i
pentru alte scopuri
32581000-9 Echipament de comunicare
de date
33210000-5 Instrumente de naviga#ie,
de meteorologie, de
geologie $i de geofizic"
33211000-2 Instrumente de naviga#ie
33211100-3 Echipament de
radiogoniometrie
33211110-6 Busole
33211200-4 Sextan#i
33211210-7 Sistem de pozi#ionare
global"
33211300-5 Sonare
33211400-6 Sonde acustice
33211500-7 Aparate radar
33211510-0 Echipament de
supraveghere prin radar
33212000-9 Instrumente $i aparate de
geodezie, de hidrografie,
de oceanografie, de
hidrologie $i de
meteorologie
33212100-0 Aparate de telemetrie
33212200-1 Instrumente de geodezie
33212210-4 Instrumente de hidrografie
33212220-7 Instrumente de
meteorologie
33212230-0 Echipament de geologie
33212240-3 Echipament de seismologie
33212250-6 Echipament de topografie
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33212300-2 Teodolite
33220000-8 Echipament pentru
comand" de la distan#"
33221000-5 Aparate de
radiotelecomand"
33222000-2 Sirene telecomandate
33230000-1 Balan#e de precizie,
instrumente de desen, de
calcul $i de m"surare a
lungimilor
33231000-8 Balan#e de precizie
33232000-5 Mese de desen
33232100-6 Ma$ini de desen
33232200-7 Pantografe
33232300-8 Rigle de calcul
33233000-2 Instrumente manuale de
m"surare a lungimilor
33240000-4 Instrumente de m"surare a
m"rimilor
33241000-1 Aparate de m"surare a
radia#iilor
33241100-2 Aparate de înregistrare a
fasciculelor de electroni
33241200-3 Dozimetre de radia#ii
33241300-4 Instrumente de m"surare a
m"rimilor electrice
33241310-7 Ampermetre
33241320-0 Voltmetre
33241400-5 Contoare Geiger
33241500-6 Sisteme de monitorizare a
contamin"rii
33241600-7 Monitoare de radia#ii
33242000-8 Osciloscoape
33242100-9 Oscilografe
33243000-5 Echipament de detectare a
erorilor
33244000-2 Aparate de monitorizare a
gradului de poluare
33250000-7 Instrumente de verificare a
propriet"#ilor fizice
33251000-4 Instrumente de m"surat
33251100-5 Hidrometre
33251200-6 Termometre
33251300-7 Pirometre
33251400-8 Barometre
33251500-9 Higrometre
33251600-0 Psihrometre
33252000-1 Instrumente de m"surare a
debitului, a nivelului $i a
presiunii lichidelor $i
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
gazelor
33252100-2 Debitmetre
33252110-5 Contoare de ap"
33252200-3 Echipament de m"surare a
nivelului
33252300-4 Echipament de m"surare a
presiunii
33252310-7 Manometre
33252400-5 Echipament de m"surare $i
de control
33253000-8 Aparate de detectare $i de
analiz"
33253100-9 Aparate de detectare
33253110-2 Detectoare de gaz
33253120-5 Detectoare de fum
33253130-8 Detectoare de defecte
33253200-0 Aparate de analiz"
33253210-3 Analizoare de gaz
33253220-6 Cromatografe
33253221-3 Cromatografe de gaz
33253230-9 Analizoare de fum
33253300-1 Spectrometre
33253310-4 Spectrometre de mas"
33253320-7 Echipament de m"surare a
emisiilor
33253321-4 Spectrometru de emisii
33253330-0 Analizoare de spectru
33253400-2 Analizoare
33253410-5 Analizoare de dilatare
33253420-8 Echipament de m"surare a
sunetului
33253430-1 Echipament de m"surare a
zgomotului
33253440-4 Analizoare de vibra#ii
33253450-7 Analizoare biochimice
33253451-4 Citometre
33253452-1 Analizoare de sânge
33253453-8 Analizoare de lapte
33253454-5 Echipament biomedical
33253455-2 Aparate pentru analiza
tabloului sanguin
33253456-9 Analizoare chimice
33253457-6 Analizoare hematologice
33253458-3 Analizoare imunologice
33253500-3 Detectoare de fluide
33260000-0 Aparate de control $i de
testare
33261000-7 Microscoape
33261100-8 Microscoape electronice
33261110-1 Microscoape electronice cu
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
scanare
33261120-4 Microscoape electronice cu
transmisie
33261200-9 Scanere
33261210-2 Doppler color
33261220-5 Tomograf computerizat
33261230-8 Tomograf axial
computerizat
33261250-4 Echipament Doppler
33261260-7 Echipament de imagistic"
33261270-0 Scaner cu rezonan#"
magnetic" nuclear"
33261280-3 Echipament de imagistic"
cu rezonan#" magnetic"
33261300-0 Aparate de difrac#ie
33262000-4 Ma$ini $i aparate de testare
$i m"surare
33262100-5 Aparate de testare a
sudabilit"#ii
33262200-6 Aparate de testare
servohidraulice
33262300-7 Echipament de detectare a
gazelor
33262400-8 Detectoare de stupefiante
33262500-9 Echipamente de analiz" a
gazelor
33262600-0 Sistem de detectare a
explozibililor
33262610-3 Detectoare de bombe
33262700-1 Sistem de dozimetrie
33262800-2 Instrumente pentru
vehicule
33263000-1 Contoare
33263100-2 Contoare de energie
33263200-3 Contoare electronice
33263300-4 Contoare magnetice
33263400-5 Contoare de electricitate
33264000-8 Contoare de produc#ie
33264100-9 Contoare de rota#ii
33264110-2 Indicatoare de vitez"
pentru vehicule
33264111-9 Tahometre
33264112-6 Aparate de taxare pentru
taximetre
33264200-0 Stroboscoape
33270000-3 Instrumente $i aparate de
reglaj $i de control
33271000-0 Limitatoare de vitez"
33280000-6 Echipament radiologic,
altul decât cel medical
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33281000-3 Echipament de scanare a
bagajelor
33282000-0 Echipament de control cu
raze X
34330000-9 Bancuri de încercare
50410000-2 Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
m"surare, de testare $i de
control
50411000-9 Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
m"surare
50411100-0 Servicii de reparare $i de
între#inere a contoarelor de
ap"
50411200-1 Servicii de reparare $i de
între#inere a contoarelor de
gaz
50411300-2 Servicii de reparare $i de
între#inere a contoarelor de
energie electric"
50411400-3 Servicii de reparare $i de
între#inere a tahometrelor
50411500-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a instrumentelor
industriale de m"surare a
timpului
50412000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
testare
50413000-3 Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
control
50413100-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de
detectare a gazului
50413200-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului de stingere
a incendiilor
50800000-3 Diverse servicii de
între#inere $i de reparare
50920000-0 Servicii de instalare de
echipament de m"surat, de
control, de testare $i de
navigare
50921000-7 Servicii de instalare de
echipament de m"surat
50921100-8 Servicii de instalare de
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
echipament de m"surare a
timpului
50922000-4 Servicii de instalare de
echipament de control
50923000-1 Servicii de instalare de
echipament de testare
50924000-8 Servicii de instalare de
echipament de navigare
33.3 33300000-3
45213250-0

Echipament de
comand" a
proceselor
industriale
47232300-7
33.30 Echipament de
comand" a
proceselor
industriale
33300000-3 Echipament de comand" a
proceselor industriale
45213250-0 Lucr"ri de construc#ii de
cl"diri industriale
74232300-7 Servicii de proiectare
tehnic" pentru procese $i
produc#ie industriale
33.4 33400000-4

Instrumente optice
$i echipament
fotografic
50344000-8
33.40 33410000-7 Ochelari $i lentile

Instrumente optice
$i echipament
fotografic
33411000-4 Ochelari
33411100-5 Ochelari de soare
33411200-6 Monturi $i rame de
ochelari
33412000-1 Ochelari-masc"
33412100-2 Ochelari de protec#ie
33412200-3 Monturi $i rame de
ochelari de protec#ie
33413000-8 Lentile
33413100-9 Lentile corectoare
33413110-2 Lentile de contact
33413111-9 Lentile intraoculare
33413112-6 Lentile de ochelari
33420000-0 Material de polarizare
33421000-7 Aparate cu fibre optice
33422000-4 Oglinzi
33423000-1 Filtre optice
33424000-8 Dispozitive de ajutor optic
33430000-3 Instrumente optice $i de
astronomie
33431000-0 Binocluri
33432000-7 Ochelari de vedere
nocturn"
33433000-4 Lunete de vizare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33434000-1 Microscoape optice
33435000-8 Telescoape
33436000-5 Instrumente optice
specializate
33436100-6 Lasere
33436110-9 Lasere industriale
33440000-6 Dispozitive cu cristale
lichide
33441000-3 Periscoape
33450000-9 Echipament fotografic
33451000-6 Aparate de fotografiat
33451100-7 Obiective pentru aparate de
fotografiat
33451200-8 Corpuri pentru aparate de
fotografiat
33451300-9 Aparate fotografice pentru
preg"tirea cli$eelor $i a
cilindrilor de tip"rit
33451400-0 Aparate de fotografiat cu
developare instantanee
33451500-1 Camere cinematografice
33452000-3 Proiectoare
cinematografice
33452100-4 Proiectoare
33452110-7 Proiectoare de diapozitive
33452200-5 Aparate de m"rit
33452300-6 Aparate de mic$orat
33453000-0 Aparate pentru laboratoare
fotografice
33453100-1 Blitzuri
33453200-2 Aparate fotografice de
m"rit
33453300-3 Aparate $i echipament de
developare a peliculelor
fotografice
33453400-4 Ecrane pentru proiec#ii
33454000-7 Echipament pentru
microfilme $i microfi$e
33454100-8 Echipament pentru
microfilme
33454110-1 Cititoare de microfilme
33454200-9 Echipament pentru
microfi$e
33454210-2 Cititoare de microfi$e
33454300-0 Echipament pentru
microformate
33454310-3 Cititoare de microformate
50344000-8 Servicii de reparare $i de
între#inere a
echipamentului optic
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
33.5 Ceasuri $i
ceasornice
33500000-5
50411500-4
50921100-8
33.50 Ceasuri $i
ceasornice
33510000-8 Ceasuri $i ceasornice
33511000-5 Ceasuri
33511100-6 Ceasuri de mân"
33511200-7 Cronometre
33512000-2 Ceasornice
33512100-3 Ceasuri de$tept"toare
33512200-4 Ceasuri de perete
33512300-5 Ceasuri pentru vehicule
33513000-9 Ceasuri de pontaj $i ceasuri
similare; ceasuri de parcare
33513100-0 Ceasuri de pontaj
33513200-1 Cronografe
33513300-2 Ceasuri de parcare
33513310-5 Contoare cu jetoane
33513400-3 Temporizatoare
33513500-4 Întrerup"toare cu ceas
50411500-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a instrumentelor
industriale de m"surare a
timpului
50921100-8 Servicii de instalare de
echipament de m"surare a
timpului
34 Autovehicule,
remorci $i piese
pentru vehicule
34000000-7 Autovehicule, remorci $i
piese pentru vehicule
34.1 Autovehicule 34100000-8
34223340-1

34311100-1
34.10 Autovehicule 34110000-1 Autoturisme
34111000-8 Breakuri
34112000-5 Berline
34113000-2 Vehicule cu 4 ro#i motoare
34113100-3 Jeepuri
34113200-4 Vehicule pentru orice tip
de teren
34113300-5 Vehicule de teren
34114000-9 Vehicule cu utilizare
special"
34114100-0 Vehicule de urgen#"
34114110-3 Vehicule de salvare
34114120-6 Vehicule de interven#ie
paramedical"

34114121-3 Ambulan#e
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
34114122-0 Vehicule pentru transportul
pacien#ilor
34114200-1 Ma$ini de poli#ie
34114210-4 Vehicule pentru transportul
de#inu#ilor
34114300-2 Vehicule pentru serviciile
de asisten#" social"
34114400-3 Microbuze
34115000-6 Autovehicule cu motor
diesel
34116000-3 Autovehicule pentru
transportul a mai pu#in de
10 persoane
34117000-0 Vehicule de transport de
ocazie
34120000-4 Autovehicule pentru
transportul a 10 sau mai
multe persoane
34121000-1 Autobuze
34121100-2 Autobuze publice
34121200-3 Autobuze articulate
34121300-4 Autobuze cu imperial"
34121400-5 Autobuze cu podea joas"
34122000-8 Autocare
34130000-7 Autovehicule pentru
transportul de m"rfuri
34131000-4 Vehicule cu motor diesel
pentru transportul de
m"rfuri
34132000-1 Vehicule cu acumulatori
pentru transportul de
m"rfuri
34133000-8 Camioane articulate
34133100-9 Autocisterne
34133110-2 Autocisterne de carburan#i
34134000-5 Camioane cu platform"
34135000-2 Camioane basculante
34136000-9 Furgoane
34136100-0 Furgonete
34136200-1 Furgoane carosate
34137000-6 Vehicule de ocazie pentru
transportul de m"rfuri
34138000-3 Tractoare rutiere
34140000-0 Autovehicule de mare
capacitate
34141000-7 Autobasculante
34142000-4 Camioane-macara
34142100-5 Camioane cu platform"
ridic"toare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
34142200-6 Ma$ini de înc"rcat cu
schipuri
34143000-1 Vehicule pentru între#inere
pe timp de iarn"
34144000-8 Autovehicule cu utilizare
special"
34144100-9 Turle de foraj mobile
34144200-0 Vehicule pentru servicii de
urgen#"
34144210-3 Vehicule de pompieri
34144211-0 Camioane cu scar"
turnant"
34144212-7 Autopompe
34144213-4 Vehicule de stingere a
incendiilor
34144220-6 Vehicule de depanare
34144300-1 Poduri mobile
34144400-2 Vehicule de între#inere
rutier"
34144410-5 Vidanjoare
34144420-8 Vehicule de împr"$tiat sare
34144430-1 Vehicule de cur"#are a
str"zilor
34144431-8 Vehicule de aspirat str"zile
34144440-4 Vehicule de împr"$tiat
pietri$
34144450-7 Vehicule de stropire a
str"zilor
34144500-3 Vehicule pentru transportul
de$eurilor menajere $i al
apelor reziduale
34144510-6 Vehicule pentru transportul
de$eurilor menajere
34144511-3 Vehicule de colectare a
de$eurilor menajere
34144512-0 Vehicule de compactare a
de$eurilor menajere
34144520-9 Autocisterne pentru
transportul apelor reziduale
34144600-4 Vehicule militare
34144610-7 Vehicule pentru ac#iuni
ofensive
34144700-5 Vehicule utilitare
34144710-8 Înc"rc"toare cu ro#i
34144730-4 Vehicule de
reaprovizionare a
aeronavelor
34144740-7 Vehicule de tractare a
aeronavelor
34144750-0 Cargouri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
34144751-7 Transportatoare de pilieri
34144760-3 Biblioteci mobile
34144800-6 Autocaravane
34144900-7 Vehicule electrice
34144910-0 Autobuze electrice
34223340-1 Remorci-cistern"
34311100-1 Motoare cu combustie
intern" pentru autovehicule
$i motociclete
34311110-4 Motoare cu aprindere prin
scânteie
34311120-7 Motoare cu aprindere prin
compresie
34.2 Caroserii pentru
autovehicule;
remorci $i
semiremorci
34200000-9 Caroserii, remorci sau
semiremorci pentru
vehicule
34.20 Caroserii pentru
autovehicule;
remorci $i
semiremorci
34200000-9 Caroserii, remorci sau
semiremorci pentru
vehicule
34210000-2 Caroserii de vehicule
34211000-9 Caroserii de autobuze
34212000-6 Caroserii de ambulan#e
34213000-3 Caroserii de vehicule
pentru transportul de
m"rfuri
34220000-5 Remorci, semiremorci $i
containere mobile
34221000-2 Containere mobile cu
utilizare special"
34221100-3 Unit"#i mobile de
interven#ie
34221200-4 Unit"#i mobile de urgen#"
34221300-5 Unit"#i de interven#ie în
caz de accident chimic
34223000-6 Remorci $i semiremorci
34223100-7 Semiremorci
34223200-8 Autocisterne
34223300-9 Remorci
34223310-2 Remorci de uz general
34223320-5 Remorci pentru transportul
cailor
34223330-8 Unit"#i mobile pe remorci
34223340-1 Remorci-cistern"
34223350-4 Remorci cu scar" turnant"
34223360-7 Remorci de alimentare cu
carburan#i a aeronavelor

34223370-0 Remorci basculante
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
34223400-0 Remorci $i semiremorci de
tip caravan"
34224000-3 Piese pentru remorci,
pentru semiremorci $i
pentru alte vehicule
34.3 Piese $i accesorii
pentru vehicule $i
motoare de
vehicule
34300000-0
Piese $i accesorii pentru
vehicule $i pentru motoare
de vehicule
34.30 34310000-3 Motoare $i piese pentru
motoare
34311000-0 Motoare

Piese $i accesorii
pentru vehicule $i
motoare de
vehicule 34312000-7 Piese pentru motoare
34312100-8 Curele de ventilatoare
34312200-9 Bujii
34312300-0 Radiatoare pentru vehicule
34312400-1 Pistoane
34320000-6 Piese mecanice de rezerv",
altele decât motoare $i
piese de motoare
34321000-3 Osii
34322000-0 Frâne $i piese pentru frâne
34322100-1 Echipamente de frân"
34322200-2 Frâne cu disc
34322300-3 Garnituri de frân"
34322400-4 Pl"cu#e de frân"
34322500-5 Sabo#i de frân"
34323000-7 Cutii de viteze
34324000-4 Ro#i, piese $i accesorii
34324100-5 Echipament de echilibrare
a ro#ilor
34325000-1 Amortizoare $i #evi de
e$apament
34326000-8 Ambreiaje $i piese conexe
34327000-5 Volane, coloane $i cutii de
direc#ie
34328000-2 Cricuri pentru vehicule
34330000-9 Bancuri de încercare
34340000-2 Echipament de conversie
pentru vehicule
34350000-5 Centuri de siguran#"
34360000-8 Piese de rezerv" pentru
vehiculele destinate
transportului de m"rfuri
34370000-1 Piese de rezerv" pentru
furgoane
34380000-4 Piese de rezerv" pentru
automobile

34390000-7 Accesorii pentru tractoare
35 Alte tipuri de Vezi codurile
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
echipament de
transport
detaliate urm"toare
35.1 Nave $i
ambarca#iuni
35100000-5
35121130-8
35121140-1
50240000-9
35.11 Nave 35110000-8 Nave
35111000-5 Nave de r"zboi
35111100-6 Nave maritime de patrulare
35111200-7 Portavioane
35111300-8 Submarine
35112000-2 Nave $i ambarca#iuni
similare pentru transportul
de persoane sau de m"rfuri
35112100-3 Nave de croazier",
feriboturi $i nave similare
pentru transportul de
persoane
35112110-6 Feriboturi
35112120-9 Nave de croazier"
35112200-4 Nave pentru transportul de
m"rfuri
35112210-7 Vrachiere
35112220-0 Cargouri
35112230-3 Nave de m"rfuri
35112240-6 Nave-container
35112250-9 Nave RO-RO
35112260-2 Nave-cistern"
35112270-5 Transbordoare pentru
autoturisme
35112280-8 Nave frigorifice
35113000-9 Nave de pescuit $i alte
nave speciale
35113100-0 Nave de pescuit $i nave-
uzin"
35113110-3 Nave de pescuit
35113120-6 Nave-uzin"
35113200-1 Remorchere
35113300-2 Nave diverse
35113310-5 Nave de dragare
35113320-8 Docuri plutitoare
35113330-1 Nave-suport pentru
scufund"ri
35113331-8 Macarale plutitoare
35113340-4 Nave de produc#ie
35113341-1 Nave de prospec#iune
seismometric"

35113342-8 Nave hidrografice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
35113343-5 Nave de combatere a
polu"rii
35113400-3 Nave de interven#ie
35113410-6 Nave de stingere a
incendiilor
35113420-9 Nave de salvare
35113430-2 Nave-far
35114000-6 Platforme de foraj sau de
produc#ie, plutitoare sau
submersibile
35114100-7 Nave de foraj
35114200-8 Troliuri automate
35114300-9 Troliuri de foraj pentru
platforme
35114400-0 Platforme de foraj
plutitoare
35114500-1 Instala#ie de produc#ie
plutitoare
35114600-2 Troliuri semisubmersibile
35114700-3 Platforme de produc#ie
35114710-6 Platforme mobile
35114720-9 Platforme marine
35114730-2 Platforme de foraj
35115000-3 Structuri plutitoare
35115100-4 Geamanduri de marcare
35115200-5 Plute
35115210-8 Plute pneumatice
35121130-8 Vedete de patrulare ale
poli#iei
35121140-1 B"rci de salvare
50241000-6 Servicii de reparare $i de
între#inere a navelor
50241100-7 Servicii de reparare a
navelor
50241200-8 Servicii de reparare a
feriboturilor
50242000-3 Servicii de conversie a
navelor
50243000-0 Servicii de demolare de
nave
50244000-7 Servicii de recondi#ionare a
navelor sau a
ambarca#iunilor
50245000-4 Servicii de modernizare a
navelor
50246000-1 Servicii de între#inere a
echipamentului portuar
50246100-2 Servicii de doc uscat
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
50246300-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a structurilor
plutitoare
50246400-5 Servicii de reparare $i de
între#inere a platformelor
plutitoare
35.12 35122000-5 Ambarca#iuni sportive $i
de agrement

Ambarca#iuni
sportive $i de
agrement 35122100-6 B"rci cu vele
35122110-9 Catamarane
35122120-2 Ambarca#iuni de salvare
35122130-5 B"rci cu vâsle
35122140-8 Ambarca#iuni mici
35122150-1 B"rci din fibre de sticl"
35122160-4 B"rci semirigide
35122200-7 Ambarca#iuni pneumatice
35122210-0 B"rci pneumatice
35122220-3 Canoe
35122300-8 Ambarca#iuni cu rame

50240000-9 Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii
conexe pentru transportul
maritim $i alte
echipamente
35.2 Locomotive $i
materiale rulante
feroviare
35200000-6
35.20 Locomotive $i
materiale rulante
feroviare
27356000-5 Materiale de construc#ii de
linii de cale ferat"
35210000-9 Locomotive $i tendere
feroviare
35211000-6 Locomotive electrice
feroviare
35212000-3 Locomotive diesel electrice
35213000-0 Locomotive diesel
35214000-7 Tendere
35215000-4 Funiculare
35220000-2 Material rulant
35221000-9 Vehicule de service sau de
între#inere a c"ilor ferate
35222000-6 Vagoane de tren $i de
tramvai pentru c"l"tori,
troleibuze
35222100-7 Vagoane de tramvai pentru
c"l"tori
35222200-8 Vagoane de tren pentru
c"l"tori
35222300-9 Troleibuze

35222310-2 Vagoane de tren
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
35222400-0 Vagoane de bagaje $i
vagoane speciale
35223000-3 Vagoane de marf"
35230000-5 Piese pentru locomotive
sau materiale rulante
feroviare sau de tramvai;
echipament mecanic pentru
controlul traficului
35231000-2 Piese pentru locomotive
sau material rulant
35231100-3 Ro#i monobloc
35231200-4 Tampoane $i bare de
trac#iune
35231300-5 Scaune pentru material
feroviar rulant
35231400-6 Osii, anvelope $i alte piese
pentru locomotive sau
material rulant
35232000-9 Echipament mecanic de
semnalizare $i de comand"
50220000-3 Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii
conexe pentru transportul
feroviar $i pentru alte
echipamente
50221000-0 Servicii de reparare $i de
între#inere a locomotivelor
50221100-1 Servicii de reparare $i de
între#inere a cutiilor de
transmisie ale
locomotivelor
50221200-2 Servicii de reparare $i de
între#inere a transmisiilor
de locomotive
50221300-3 Servicii de reparare $i de
între#inere a osiilor
montate cu ro#i la
locomotive
50221400-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a frânelor de
locomotive $i a pieselor
pentru frâne
50222000-7 Servicii de reparare $i de
între#inere a materialului
rulant
50223000-4 Servicii de recondi#ionare a
locomotivelor
50224000-1 Servicii de recondi#ionare a
materialului rulant
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
50224200-3 Servicii de recondi#ionare a
vagoanelor de c"l"tori
35.3 Aeronave $i nave
spa#iale
35300000-7
50210000-0
35.30 Aeronave $i nave
spa#iale
35310000-0 Elicoptere $i avioane
35311000-7 Aeronave cu arip" fix"
35311100-8 Avioane
35311200-9 Avioane f"r" pilot
35311300-0 Aeronave pilotate
35311400-1 Aeronave cu utilizare
special"
35312000-4 Elicoptere
35320000-3 Nave spa#iale, sateli#i $i
dispozitive de lansare
35321000-0 Nave spa#iale
35322000-7 Sateli#i
35323000-4 Dispozitive de lansare a
navelor spa#iale
35330000-6 Baloane, dirijabile $i alte
aeronave f"r" motor
35331000-3 Planoare
35331100-4 Deltaplane
35332000-0 Baloane
35333000-7 Dirijabile
35340000-9 Piese pentru aeronave $i
pentru nave spa#iale
35341000-6 Piese pentru aeronave
35341100-7 Motoare de aeronave
35341110-0 Turboreactoare $i
turbopropulsoare
35341111-7 Turboreactoare
35341112-4 Turbopropulsoare
35341120-3 Motoare cu reac#ie
35341130-6 Piese pentru motoare de
aeronave
35341131-3 Piese pentru turboreactoare
sau pentru
turbopropulsoare
35342000-3 Piese pentru elicoptere
35350000-2 Echipament, aparate de
antrenament la sol,
simulatoare $i piese conexe
pentru aeronave sau pentru
nave spa#iale
35351000-9 Echipament pentru
aeronave

35351100-0 Dispozitive de lansare a
aeronavelor
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
35351110-3 Sisteme de catapultare
pentru aeronave
35351200-1 Dispozitiv de frânare pe
platforma de aterizare
35351300-2 Simulatoare de zbor
35351310-5 Aparate de antrenament de
zbor la sol
50210000-0 Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii
conexe pentru aeronave $i
alte echipamente
50211000-7 Servicii de reparare $i de
între#inere a aeronavelor
50211100-8 Servicii de între#inere a
aeronavelor
50211200-9 Servicii de reparare a
aeronavelor
50211210-2 Servicii de reparare $i de
între#inere a motoarelor de
aeronave
50211211-9 Servicii de între#inere a
motoarelor de aeronave
50211212-6 Servicii de reparare a
motoarelor de aeronave
50211300-0 Servicii de recondi#ionare a
aeronavelor
50211310-3 Servicii de recondi#ionare a
motoarelor de aeronave
50212000-4 Servicii de reparare $i de
între#inere a elicopterelor
35.4 Motociclete $i
biciclete
34400000-1 Motociclete, biciclete $i
motociclete cu ata$
35.41 Motociclete 34410000-4 Motociclete
34411000-1 Piese $i accesorii pentru
motociclete
34411100-2 Motociclete cu ata$
34411110-5 Piese $i accesorii pentru
motociclete cu ata$
34420000-7 Motoscutere

34430000-0 Biciclete cu motor auxiliar
35.42 Biciclete 34440000-3 Biciclete
34441000-0 Biciclete f"r" motor

34442000-7 Piese $i accesorii pentru
biciclete
35.5 Alte tipuri de
echipament de
transport n.c.a.
35400000-8 Diverse echipamente de
transport
35.50 Alte tipuri de
echipament de
transport n.c.a.
35400000-8 Diverse echipamente de
transport
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
35410000-1 !arete trase de cai sau de
mân" $i alte vehicule f"r"
motor
35411000-8 C"rucioare
35420000-4 C"rucioare de bagaje
35421000-1 C"rucioare de copii
36000000-1

Mobilier; alte
produse
manufacturate
n.c.a.
50850000-8
50860000-1
36
93900000-7
36.1 Mobilier 36100000-2
50850000-8

93900000-7
36.11 Scaune 36110000-5 Scaune $i piese ale acestora
36111000-2 Scaune cu cadru metalic
36111100-3 Scaune pentru aeronave
civile
36111200-4 Scaune pentru autovehicule
36111300-5 Scaune pivotante
36111400-6 Scaune de birou, pentru
s"lile de clas" $i alte tipuri
de scaune
36111410-9 Scaune pentru s"lile de
clas"
36111420-2 Scaune de birou
36111430-5 Scaune de teatru
36111490-3 Scaune ejectabile
36112000-9 Scaune cu rame din lemn
36112100-0 Scaune pentru s"lile de
mese
36112200-1 Fotolii
36112300-2 Divane
36112400-3 Banchete
36112500-4 !ezlonguri
36112600-5 Taburete
36113000-6 Scaune din plastic
36114000-3 Piese pentru scaune
36114100-4 Tapi#erie

36115000-0 Scaune
36.12 Alte tipuri de
mobilier de birou $i
pentru magazine
36120000-8
Mobilier, altul decât cel de
uz casnic
36121000-5 Mobilier de birou
36121100-6 Mobilier de birou din metal
36121110-9 Mese din metal
36121120-2 Dulapuri din metal
36121130-5 Birouri din metal

36121140-8 Etajere de birou din metal
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
36121150-1 Biblioteci din metal
36121160-4 Sisteme de arhivare din
metal
36121161-1 Dulapuri de arhivare din
metal
36121162-8 Fi$iere din metal
36121163-5 Sisteme rotative
36121164-2 C"rucioare de birou
36121170-7 Dul"pioare din metal
36121200-7 Mobilier de birou din lemn
36121210-0 Mese din lemn
36121220-3 Dulapuri din lemn
36121230-6 Birouri din lemn
36121240-9 Etajere de birou din lemn
36121241-6 Etajere de arhivare din
lemn
36121250-2 Sisteme de arhivare
36121251-9 Dulapuri de arhivare
36121252-6 Fi$iere
36121253-3 Arhive suspendate
36121254-0 C"rucioare din lemn
36121300-8 Vitrine
36121400-9 Mobilier pentru computer
36121410-2 Mese pentru computer
36121500-0 Mese de sortare
36121510-3 Compartimente de sortare
36122000-2 Mobilier pentru magazine
36122100-3 Vitrine
36122200-4 Tejghele
36122210-7 Tejghele de servire
36122300-5 Unit"#i de stocare
36122400-6 Vitrine de prezentare
36123000-9 Mobilier de laborator
36123100-0 Mese de lucru de laborator
50850000-8 Servicii de reparare $i de
între#inere a mobilierului
36.13 Mobilier de
buc"t"rie
36131000-8 Mobilier $i echipament de
buc"t"rie
36131100-9 Dulapuri
36131200-0 Etajere
36131300-1 Plane de lucru
36131400-2 Dul"pioare
36131500-3 Buc"t"rii echipate

36131600-4 Hote de tiraj
36.14 Alte tipuri de
mobilier
36132000-5 Mobilier de gr"din"
36133000-2 Mobilier pentru dormitor,
pentru camera de zi $i
pentru sufragerie

36133100-3 Mobilier pentru dormitor
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
36133110-6 Paturi $i a$ternuturi $i
#es"turi speciale pentru
mobilier
36133113-7 &es"turi speciale pentru
mobilier
36133114-4 P"turi electrice
36133115-1 Pânze cauciucate
36133116-8 Paturi de copii
36133120-9 Mobilier de dormitor, cu
excep#ia paturilor $i
a$ternuturilor
36133121-6 !ifoniere
36133122-3 Comode
36133123-0 Noptiere
36133200-4 Mobilier pentru camera de
zi
36133210-7 Mese pentru camera de zi
36133300-5 Mobilier pentru sufragerie
36133310-8 Birouri $i mese
36133311-5 Birouri
36133312-2 Mese
36133313-9 M"su#e
36133320-1 Biblioteci
36134000-9 Mobilier de baie
36140000-4 Diverse tipuri de mobilier
$i de echipament
36141000-1 Mobilier metalic
36141100-2 Rastele
36141200-3 Bancuri de lucru
36141400-5 Taburete de metal
36141500-6 Mobilier modular
36142000-8 Rafturi mobile
36143000-5 Mobilier pentru s"li de
conferin#e
36144000-2 Echipament de expozi#ie
36144100-3 Standuri de expozi#ie
36145000-9 Mobilier de bibliotec"
36145100-0 Echipament de bibliotec"
36146000-6 Mobilier pentru s"li de
primire $i de recep#ie
36147000-3 Mobilier din plastic $i din
alte materiale
36147100-4 Mobilier din plastic
36147110-7 Scaune din plastic
36147200-5 Mobilier din lemn de
bambus
36148000-0 Piese de mobilier
36150000-7 Mobilier $colar
36151000-4 Mese $i scaune pentru $coli
36151100-5 Pupitre
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
36151200-6 B"nci
36152000-1 Mobilier pentru gr"dini#e
36153000-8 Material pedagogic
36153100-9 Material didactic
36153110-2 Accesorii didactice
36153200-0 Materiale de preg"tire
93900000-7 Servicii diverse n.c.a.
36.15 Saltele 36133111-3 Somiere
36133112-0 Saltele
36.2 Bijuterii $i articole
conexe
36200000-3 Bijuterii $i articole conexe
36.21 Monede $i medalii 36210000-6 Monede $i medalii
36211000-3 Monede
36212000-0 Medalii
36.22 36220000-9 Bijuterii

Bijuterii $i articole
conexe n.c.a. 36221000-6 Perle
36222000-3 Piese de orfevrerie
36223000-0 Articole din metale
pre#ioase
36224000-7 Articole din pietre
pre#ioase sau semipre#ioase
36225000-4 Articole de argint"rie

36226000-1 Cadouri de pensionare
36.3 Instrumente
muzicale
36300000-4
50860000-1
36.30 Instrumente
muzicale
36310000-7 Instrumente muzicale
36311000-4 Piane
36312000-1 Orgi
36313000-8 Instrumente cu coarde
36314000-5 Instrumente de suflat
36315000-2 Instrumente muzicale cu
amplificare electric"
36315100-3 Sintetizatoare
36316000-9 Instrumente de percu#ie
36320000-0 Piese $i accesorii pentru
instrumente muzicale

50860000-1 Servicii de reparare $i de
între#inere a instrumentelor
muzicale
36.4 Articole de sport 36400000-5 Articole $i echipament de
sport
36.40 Articole de sport 36410000-8 Echipament de sport în aer
liber
36411000-5 Echipament de schi
36411100-6 Schiuri
36412000-2 Echipament de sport nautic

36412100-3 Schiuri nautice
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
36413000-9 Articole de vân"toare sau
de pescuit
36414000-6 Articole de camping
36415000-3 Echipament de atletism
36416000-0 Echipament pentru
petrecerea timpului liber
36420000-1 Echipament de gimnastic"
36.5 Jocuri $i juc"rii 36500000-6 Jocuri $i juc"rii; atrac#ii de
bâlci
36.50 Jocuri $i juc"rii 36510000-9 P"pu$i
36520000-2 Juc"rii
36521000-9 Instrumente muzicale de
juc"rie
36522000-6 Juc"rii cu ro#i
36523000-3 Puzzle
36524000-0 Jocuri
36530000-5 Articole pentru bâlci,
jocuri de mas" sau jocuri
de sal"
36531000-2 C"r#i de joc
36532000-9 Jocuri video
36533000-6 Biliard
36534000-3 Jocuri ac#ionate cu monede
sau jetoane
36535000-0 C"lu$ei, leag"ne, standuri
de tir $i alte atrac#ii de
bâlci

36535100-1 Leag"ne
36535200-2 Echipament pentru terenuri
de joac"
36.6 Diverse produse
manufacturate n.c.a
Vezi codurile
detaliate de mai jos

36.61 Imita#ii de bijuterii 36635000-1 Imita#ii de bijuterii
36.62 M"turi $i perii 36673000-9 M"turi $i perii de diverse
tipuri
36673100-0 M"turi
36673200-1 Perii
36673210-4 Pensule de zugr"vit
36673220-7 Pensule pentru cosmetic"
36673230-0 Periu#e de din#i
36673300-2 M"turi $i perii de menaj
36673310-5 Perii de toalet"

36821000-2 Pensule de pictat
36.63 Alte produse
manufacturate
n.c.a.
18450000-8 Închiz"tori
18451000-5 Nasturi
18451100-6 P"r#i de nasturi
18452000-2 Ace de siguran#"

18453000-9 Fermoare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
19210000-1 !el"rie
19211000-8 !ei
19212000-5 Crava$e
19213000-2 Bice
28812250-4 Linoleum
30192100-2 Radiere
30192110-5 Produse cu cerneal"
30192111-2 Tu$iere
30192112-9 Cerneal" pentru
imprimante
30192113-6 Cartu$e de cerneal"
30192120-8 Stilouri
30192121-5 Pixuri
30192122-2 Stilouri cu rezervor
30192123-9 Carioca
30192124-6 Stilouri carioca
30192125-3 Carioci fosforescente
30192130-1 Creioane
30192131-8 Creioane cu min"
reînc"rcabil"
30192150-7 !tampile cu dat", sigilii $i
$tampile de numerotare
30192300-4 Benzi impregnate cu
cerneal"
30192310-7 Benzi pentru ma$ini de
scris
35410000-1 !arete trase de cai sau de
mân" $i alte vehicule f"r"
motor
36535000-0 C"lu$ei, leag"ne, standuri
de tir $i alte atrac#ii de
bâlci
36610000-0 Accesorii de sp"l"torie
36620000-3 T"bli#e sau table $colare
pentru scris sau pentru
desenat
36621000-0 Table
36622000-7 T"bli#e de scris
36630000-6 Produse artificiale
36631000-3 Fructe artificiale
36632000-0 Flori artificiale
36633000-7 Iarb" artificial"
36634000-4 Gazon artificial
36640000-9 Aparate $i echipament
utilizate în scopuri
demonstrative
36641000-6 Produse informative $i de
promovare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
36650000-2 Umbrele de ploaie $i
parasolare; bastoane pentru
mers $i bastoane-scaun
36651000-9 Parasolare
36652000-6 Umbrele de ploaie
36653000-3 Bastoane-scaun
36654000-0 Bastoane pentru mers
36655000-7 Piese, garnituri $i accesorii
pentru umbrele de ploaie,
pentru parasolare, pentru
bastoane $i articole
similare
36660000-5 Articole funerare
36670000-8 Echipament de buc"t"rie,
articole de menaj $i articole
de catering
36671000-5 Echipament de buc"t"rie
36671100-6 Ustensile de buc"t"rie
36671110-9 Vesel"
36671120-2 C"ni $i pahare
36671121-9 C"ni
36671122-6 Ce$ti
36671130-5 Recipiente pentru alimente
36671140-8 Bidoane de ap"
36671150-1 Recipiente izoterme
36671160-4 T"vi
36671200-7 Vesel" de mas" $i ustensile
de buc"t"rie
36671210-0 Vesel" de mas"
36671300-8 Por#elan $i ustensile de
buc"t"rie
36672000-2 Articole de catering
36672100-3 Articole de catering de
unic" folosin#"
36672110-6 Cu#ite $i farfurii de unic"
folosin#"
36672120-9 C"ni de unic" folosin#"
36672200-4 T"vi pentru alimente
36674000-6 Brichete, articole din
materiale inflamabile,
articole de pirotehnie,
chibrituri $i combustibili
lichizi sau combustibili
gazo$i lichefia#i
36674100-7 Brichete
36674200-8 Aliaje piroforice
36674300-9 Chibrituri
36674400-0 Gaz pentru brichete
36674500-1 Articole de pirotehnie
36674600-2 Lumân"ri
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
36675000-3 Articole de coafur"
36675100-4 Piepteni
36675200-5 Peruci
36680000-1 Articole pentru caz"rmi
36700000-8 Diverse consumabile $i
produse de consum
36710000-1 Consumabile
36711000-8 Truse de testare
36712000-5 Filtre
36712100-6 Cartu$e pentru filtre
36712200-7 Piese de uzur"
36713000-2 Articole sanitare
36720000-4 Produse scutite de taxe
36730000-7 Produse de unic" folosin#"
36731000-4 Articole de unic" folosin#"
36731100-5 Prezervative
36731200-6 Obiecte personale
36800000-9 Articole pentru lucr"ri de
artizanat $i de art"
36810000-2 Articole pentru lucr"ri de
artizanat
36820000-5 Articole pentru lucr"ri de
art"
36822000-9 Creioane de desen
36822100-0 Creioane colorate
36822200-1 C"rbune pentru desen
36822300-2 Cret"
36822400-3 Creioane pastel
36900000-0 Produse cu utilizare
special"
36910000-3 Echipament de poli#ie
36911000-0 &inte de tir
36912000-7 Echipament de reprimare a
revoltelor
36920000-6 Produse reciclate
36930000-9 Dispozitive de siguran#"
36931000-6 Accesorii de siguran#"
36932000-3 Gen#i de siguran#"
36933000-0 Sigilii
36934000-7 Marcaje
Crotalii pentru animale
36941000-9 Crotalii pentru bovine
36950000-5 Cutii de compost
36960000-8 Jetoane
36970000-1 Cabine pentru vopsit
36980000-4 Borne de semnalizare
pentru z"pad"
37 Materii prime
secundare
37000000-8 Materii prime secundare de
recuperare
37.1 Materii prime 37100000-9 Materii prime secundare
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
secundare metalice metalice de recuperare
37.10 Materii prime
secundare metalice
37100000-9 Materii prime secundare
metalice de recuperare
37.2 Materii prime
secundare
nemetalice
37200000-0 Materii prime secundare
nemetalice de recuperare
37.20 Materii prime
secundare
nemetalice
37200000-0 Materii prime secundare
nemetalice de recuperare
40 Energie electric",
gaz, aburi $i ap"
cald"
40000000-2 Electricitate, gaz, energie
nuclear" $i combustibili
nucleari, aburi, ap" cald" $i
alte surse de energie
40.1 Servicii de
produc#ie $i
distribu#ie de
electricitate
40100000-3 Electricitate
40.10 Servicii de
produc#ie $i
distribu#ie de
electricitate
40100000-3 Electricitate
40.2 Gaz artificial $i
servicii de
distribu#ie a
combustibililor
gazo$i prin
conducte de
alimentare
40200000-4 Gaz artificial
40.20 40200000-4 Gaz artificial
40210000-7 Gaz de huil" sau gaze
similare

Gaz artificial $i
servicii de
distribu#ie a
combustibililor
gazo$i prin
conducte de
alimentare
40220000-0 Gaz pentru re#elele publice
40.3 Servicii de
furnizare de aburi $i
de ap" cald"
40300000-5 Aburi, ap" cald" $i produse
conexe
40.30 40300000-5 Aburi, ap" cald" $i produse
conexe

Servicii de
furnizare de aburi $i
de ap" cald" 40310000-8 Ap" cald"
40320000-1 Aburi
40330000-4 Înc"lzire urban"
40340000-7 Înc"lzire la distan#"
40400000-6 Energie solar"
40410000-9 Panouri solare

40420000-2 Instala#ie solar"
41 Ap" captat" $i
epurat"; servicii de
distribu#ie a apei
41000000-9 Ap" captat" $i epurat"
CPA 96 CPV
Diviziune Grup" Clas" Descriere Cod CPV Descriere
41.0 Ap" captat" $i
epurat"; servicii de
distribu#ie a apei
41000000-9 Ap" captat" $i epurat"
41.00 41000000-9 Ap" captat" $i epurat"

Ap" captat" $i
epurat"; servicii de
distribu#ie a apei
41100000-0 Ap" natural" brut"
41110000-3 Ap" potabil"

41120000-6 Ap" nepotabil"


ANEXA III

TABEL DE CORESPONDEN$% ÎNTRE CPV !I CPC prov.

CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
1
Servicii de între#inere
$i reparare
61120,
61220,
88670,
88680
50100000
Servicii de reparare $i de
între#inere a vehiculelor $i a
echipamentelor aferente $i
servicii conexe

61120,
61220,
88670,
88680
50110000
Servicii de reparare $i de
între#inere a autovehiculelor
$i a echipamentelor conexe
61120 50111000
Servicii de gestionare, de
reparare $i de între#inere a
parcurilor de vehicule
61120 50111100
Servicii de gestionare a
parcurilor de vehicule
61120 50111110
Servicii de asisten#" pentru
parcurile de vehicule
61120 50112000
Servicii de reparare $i de
între#inere a automobilelor
61120 50112100
Servicii de reparare a
automobilelor
61120 50112110
Servicii de reparare a
caroseriilor de vehicule
61120 50112111
Servicii de reparare a
caroseriilor
61120 50112120
Servicii de înlocuire a
parbrizelor
61120 50112200
Servicii de între#inere a
automobilelor
61120 50112300
Servicii de sp"lare a
automobilelor $i servicii
similare
88680 50113000
Servicii de reparare $i de
între#inere a autobuzelor
88680 50113100
Servicii de reparare a
autobuzelor
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88680 50113200
Servicii de între#inere a
autobuzelor
88670 50114000
Servicii de reparare $i de
între#inere a camioanelor
88670 50114100
Servicii de reparare a
camioanelor
88670 50114200
Servicii de între#inere a
camioanelor
61220 50115000
Servicii de reparare $i de
între#inere a motocicletelor
61220 50115100
Servicii de reparare a
motocicletelor
61220 50115200
Servicii de între#inere a
motocicletelor

61120,
61220
50116000
Servicii de reparare $i de
între#inere a pieselor speciale
pentru vehicule

61120,
61220
50116100
Servicii de reparare a
sistemelor electrice

61120,
61220
50116200
Servicii de reparare $i de
între#inere a frânelor pentru
vehicule $i a pieselor pentru
frâne

61120,
61220
50116300
Servicii de reparare $i de
între#inere a cutiilor de viteze
pentru vehicule

61120,
61220
50116400
Servicii de reparare $i de
între#inere a transmisiilor
pentru vehicule

61120,
61220
50116500
Servicii de reparare a
pneurilor, inclusiv montare $i
echilibrare

61120,
61220
50116510 Servicii de re$apare de pneuri
61120 50116600
Servicii de reparare $i de
între#inere a demaroarelor

61120,
61220
50117000
Servicii de conversie $i de
recondi#ionare a vehiculelor
61120 50117100
Servicii de conversie a
autovehiculelor
61120 50117200
Servicii de conversie a
ambulan#elor

61120,
61220
50117300
Servicii de condi#ionare a
vehiculelor
61120 50118000 Servicii de asisten#" rutier"
61120 50118100
Servicii de depanare a
vehiculelor
61120 50118110
Servicii de remorcare a
vehiculelor
61120 50118200 Servicii de depanare a
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
vehiculelor comerciale
61120 50118300
Servicii de depanare a
autobuzelor
61120 50118400
Servicii de depanare a
autovehiculelor
61220 50118500
Servicii de depanare a
motocicletelor

61120,
61220,
88670,
88680
50190000
Servicii de demolare a
vehiculelor
88680 50200000
Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii conexe
pentru mijloacele de transport
aerian, feroviar, rutier $i
maritim
88680 50210000
Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii conexe
pentru aeronave $i pentru alte
echipamente
88680 50211000
Servicii de reparare $i de
între#inere a aeronavelor
88680 50211100
Servicii de între#inere a
aeronavelor
88680 50211200
Servicii de reparare a
aeronavelor
88680 50211210
Servicii de reparare $i de
între#inere a motoarelor de
aeronave
88680 50211211
Servicii de între#inere a
motoarelor de aeronave
88680 50211212
Servicii de reparare a
motoarelor de aeronave
88680 50211300
Servicii de recondi#ionare a
aeronavelor
88680 50211310
Servicii de recondi#ionare a
motoarelor de aeronave
88680 50212000
Servicii de reparare $i de
între#inere a elicopterelor
88680 50220000
Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii conexe
pentru transportul feroviar $i
pentru alte echipamente
88680 50221000
Servicii de reparare $i de
între#inere a locomotivelor
88680 50221100
Servicii de reparare $i de
între#inere a cutiilor de
transmisie ale locomotivelor
88680 50221200
Servicii de reparare $i de
între#inere a transmisiilor de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
locomotive
88680 50221300
Servicii de reparare $i de
între#inere a osiilor montate
cu ro#i la locomotive
88680 50221400
Servicii de reparare $i de
între#inere a frânelor de
locomotive $i a pieselor
pentru frâne
88680 50222000
Servicii de reparare $i de
între#inere a materialului
rulant
88680 50222100
Servicii de reparare $i de
între#inere a amortizoarelor
88680 50223000
Servicii de recondi#ionare a
locomotivelor
88680 50224000
Servicii de recondi#ionare a
materialului rulant
88680 50224100
Servicii de recondi#ionare a
scaunelor pentru materialul
rulant
88680 50224200
Servicii de recondi#ionare a
vagoanelor de c"l"tori
88680 50225000
Servicii de între#inere a
liniilor de c"i ferate
88680 50229000 Demolare dematerial rulant
88680 50230000
Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii conexe
pentru transportul rutier $i
pentru alte echipamente
88680 50232000
Servicii de între#inere a
instala#iilor de iluminare
public" $i a semafoarelor
88680 50232100
Servicii de între#inere a
iluminatului public
88680 50232110
Exploatarea instala#iilor de
iluminare public"
88680 50232200
Servicii de între#inere a
semafoarelor
88680 50240000
Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii conexe
pentru transportul maritim $i
pentru alte echipamente
88680 50241000
Servicii de reparare $i de
între#inere a navelor
88680 50241100 Servicii de reparare a navelor
88680 50241200
Servicii de reparare a
feriboturilor
88680 50242000
Servicii de conversie a
navelor
88680 50243000 Servicii de demolare de nave
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88680 50244000
Servicii de recondi#ionare a
navelor sau a ambarca#iunilor
88680 50245000
Servicii de modernizare a
navelor
88680 50246000
Servicii de între#inere a
echipamentului portuar
88680 50246100 Servicii de doc uscat
88680 50246200
Servicii de între#inere a
geamandurilor
88680 50246300
Servicii de reparare $i de
între#inere a structurilor
plutitoare
88680 50246400
Servicii de reparare $i de
între#inere a platformelor
plutitoare

63309,
84250,
84500,
88650,
88660
50300000
Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii conexe
pentru computere personale,
pentru echipament de
birotic", pentru echipament
de telecomunica#ii $i pentru
echipament audiovizual

84250,
84500,
88650
50310000
Repararea $i între#inerea
ma$inilor de birou
88650 50314000
Servicii de reparare $i de
între#inere a faxurilor
88650 50315000
Servicii de reparare $i de
între#inere a robo#ilor
telefonici
88650 50330000
Servicii de între#inere a
echipamentului de
telecomunica#ii
88650 50331000
Servicii de reparare $i de
între#inere a liniilor de
telecomunica#ii
88650 50332000
Servicii de între#inere a
infrastructurilor de
telecomunica#ii
88650 50333000
Servicii de între#inere a
echipamentului de
telecomunica#ii
88650 50333100
Servicii de reparare $i de
între#inere a emi#"toarelor
radio
88650 50333200
Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
radiotelefonie
88650 50334000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
de telefonie sau de telegrafie
prin fir
88650 50334100
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de telefonie prin fir
88650 50334110
Servicii de între#inere a
re#elei telefonice
88650 50334120
Servicii de modernizare a
standardelor telefonice
88650 50334130
Servicii de reparare $i de
între#inere a standardelor
telefonice
88650 50334140
Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor
telefonice
88650 50334200
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de telegrafie prin fir
88650 50334300
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de telex prin fir
88650 50334400
Servicii de între#inere a
sistemelor de comunica#ii

63309,
88650,
88660
50340000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
audiovizual $i optic

63309,
88650
50341000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de televiziune
88650 50341100
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de videotext

63309,
88650
50341200
Servicii de reparare $i de
între#inere a emi#"toarelor de
televiziune

63309,
88650
50342000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
audio

63309,
88650
50343000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
video
88660 50344000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
optic
88660 50344100
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
fotografic
88660 50344200
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
cinematografic
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere

88620,
88660
50400000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
medical $i de precizie

88620,
88660
50410000
Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
m"surare, de testare $i de
control
88660 50411000
Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
m"surare
88660 50411100
Servicii de reparare $i de
între#inere a contoarelor de
ap"
88660 50411200
Servicii de reparare $i de
între#inere a contoarelor de
gaz
88660 50411300
Servicii de reparare $i de
între#inere a contoarelor de
energie electric"
88660 50411400
Servicii de reparare $i de
între#inere a tahometrelor
88660 50411500
Servicii de reparare $i de
între#inere a instrumentelor
industriale de m"surare a
timpului
88660 50412000
Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
testare

88620,
88660
50413000
Servicii de reparare $i de
între#inere a aparatelor de
control
88660 50413100
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de detectare a gazului
88620 50413200
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de stingere a incendiilor
88660 50420000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
medical $i chirurgical
88660 50421000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
medical
88660 50421100
Servicii de reparare $i de
între#inere a scaunelor cu
rotile
88660 50421200
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
radiologic
88660 50422000 Servicii de reparare $i de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
între#inere a echipamentului
chirurgical
88660 50430000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de precizie
88660 50431000
Servicii de reparare $i de
între#inere a ceasurilor
88660 50432000
Servicii de reparare $i de
între#inere a ceasornicelor
88660 50433000 Servicii de calibrare

88610,
88620,
88640
50500000
Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor, a
vanelor, a robinetelor, a
containerelor de metal $i a
ma$inilor

88610,
88620
50510000
Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor, a
vanelor, a robinetelor $i a
containerelor de metal
88620 50511000
Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor
88620 50511100
Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor de
lichid
88620 50511200
Servicii de reparare $i de
între#inere a pompelor de gaz
88620 50512000
Servicii de reparare $i de
între#inere a vanelor
88620 50513000
Servicii de reparare $i de
între#inere a robinetelor
88610 50514000
Servicii de reparare $i de
între#inere a containerelor de
metal
88610 50514100
Servicii de reparare $i de
între#inere a cisternelor
88610 50514200
Servicii de reparare $i de
între#inere a rezervoarelor
88610 50514300
Servicii de reparare a
man$oanelor

88620,
88640
50530000
Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
88620 50531000
Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor
neelectrice
88620 50531100
Servicii de reparare $i de
între#inere a boilerelor
88620 50531200
Servicii de între#inere a
aparatelor cu gaz
88620 50531300
Servicii de reparare $i de
între#inere a compresoarelor
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88620 50531400
Servicii de reparare $i de
între#inere a macaralelor
88620 50531500
Servicii de reparare $i de
între#inere a macaralelor
derrick
88620 50531510
Servicii de demontare a
macaralelor derrick
88640 50532000
Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor $i
aparatelor electrice $i a
echipamentului conex
88640 50532100
Servicii de reparare $i de
între#inere a motoarelor
electrice
88640 50532200
Servicii de reparare $i de
între#inere a
transformatoarelor
88640 50532300
Servicii de reparare $i de
între#inere a generatoarelor
88640 50532400
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de distribu#ie electric"
88640 50700000
Servicii de reparare $i de
între#inere a instala#iilor de
construc#ii
88640 50710000
Servicii de reparare $i de
între#inere a instala#iilor
electrice $i mecanice de
construc#ii
88640 50711000
Servicii de reparare $i de
între#inere a instala#iilor
electrice de construc#ii
88640 50712000
Servicii de reparare $i de
între#inere a instala#iilor
mecanice de construc#ii
88640 50720000
Servicii de reparare $i de
între#inere a înc"lzirii centrale
88640 50721000
Exploatarea instala#iilor de
înc"lzire
88640 50730000
Servicii de reparare $i de
între#inere a grupurilor de
refrigerare
88640 50740000
Servicii de reparare $i de
între#inere a sc"rilor rulante
88640 50750000
Servicii de între#inere a
ascensoarelor

63301,
63303,
63304,
63309,
50800000
Diverse servicii de între#inere
$i de reparare
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88610--
88650
63303 50810000
Servicii de reparare a
bijuteriilor
63301 50820000
Servicii de reparare a
articolelor din piele
63301 50821000 Servicii de reparare de cizme
63301 50822000
Servicii de reparare de
înc"l#"minte
63304 50830000
Servicii de reparare de
îmbr"c"minte $i de articole
textile
88620 50840000
Servicii de reparare $i de
între#inere a armelor de foc $i
a sistemelor de armament
88620 50841000
Servicii de reparare $i de
între#inere a armelor de foc
88620 50842000
Servicii de reparare $i de
între#inere a sistemelor de
armament
63309 50850000
Servicii de reparare $i de
între#inere a mobilierului
63309 50860000
Servicii de reparare $i de
între#inere a instrumentelor
muzicale
88610 50870000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
pentru terenurile de joac"

63309,
88610--
88650
50880000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
hotelier $i pentru restaurante

88610-
88650
50881000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
hotelier

88610 -
88650
50882000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
pentru restaurante

88610-
88650
50883000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de catering
63309 50884000
Servicii de reparare $i de
între#inere a echipamentului
de camping

61120,
61220,
88610-
88680
50900000 Servicii de instalare

61120,
61220,
88610,
50910000
Servicii de instalare a
echipamentului electric $i
mecanic
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88620,
88640,
88670,
88680
88640 50911000
Servicii de instalare a
echipamentului electric
88640 50911100
Servicii de instalare de
motoare electrice, de
generatoare $i de
transformatoare
88640 50911110
Servicii de instalare de
motoare electrice
88640 50911120
Servicii de instalare de
generatoare
88640 50911130
Servicii de instalare de
transformatoare
88640 50911200
Servicii de instalare de
echipament de distribu#ie $i
de comand" a energiei
electrice
88640 50911210
Servicii de instalare de
echipament de distribu#ie a
energiei electrice
88640 50911220
Servicii de instalare de
echipament de comand" a
energiei electrice
88620 50912000
Servicii de instalare de
echipament mecanic

88620,
88680
50913000
Servicii de instalare de
generatoare cu aburi, de
turbine, de compresoare $i de
arz"toare
88620 50913100
Servicii de instalare de
generatoare cu aburi

88620,
88680
50913300
Servicii de instalare de
turbine

88620,
88680
50913310
Servicii de instalare de
turbine cu gaz
88620 50913400
Servicii de instalare de
compresoare
88620 50913500
Servicii de instalare de
cuptoare
88620 50913510
Servicii de instalare de
arz"toare
88620 50913511
Servicii de instalare de
incineratoare de de$euri

61120,
61220,
88620,
88670,
50914000
Servicii de instalare de
motoare
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88680

88620,
88680
50914100
Servicii de instalare de
motoare cu benzin"

88620,
88680
50914200
Servicii de instalare de
motoare diesel
88680 50914300
Servicii de instalare de
motoare feroviare

61120,
61220,
88670
50914400
Servicii de instalare de
motoare de vehicule
88680 50914500
Servicii de instalare de
motoare de nave
88680 50914600
Servicii de instalare de
motoare de aeronave
88660 50920000
Servicii de instalare de
echipament de m"surat, de
control, de testare $i de
navigare
88660 50921000
Servicii de instalare de
echipament de m"surat
88660 50921100
Servicii de instalare de
echipament de m"surare a
timpului
88660 50922000
Servicii de instalare de
echipament de control
88660 50923000
Servicii de instalare de
echipament de testare
88660 50924000
Servicii de instalare de
echipament de naviga#ie
88650 50930000
Servicii de instalare de
echipament de comunica#ii
88650 50931000
Servicii de instalare de
echipament radio, de
televiziune, audio $i video
88650 50931100
Servicii de instalare de
echipament radio
88650 50931200
Servicii de instalare de
echipament de televiziune
88650 50931300
Servicii de instalare de
echipament audio
88650 50931400
Servicii de instalare de
echipament video
88650 50932000
Servicii de instalare de
emi#"toare radio $i de
televiziune
88650 50932100
Servicii de instalare de
emi#"toare radio
88650 50932200
Servicii de instalare de
emi#"toare de televiziune
88650 50933000 Servicii de instalare de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
aparate de radiotelefonie
88650 50934000
Servicii de instalare de
echipament de telefonie prin
fir
88650 50935000
Servicii de instalare de
echipament de telegrafie prin
fir
88660 50940000
Servicii de instalare de
echipament medical $i
chirurgical
88660 50941000
Servicii de instalare de
echipament medical
88660 50942000
Servicii de instalare de
echipament chirurgical
88660 50943000
Servicii de instalare de
echipament de laborator
88620 50950000
Servicii de instalare de
echipamente $i utilaje
88620 50951000
Servicii de instalare de utilaje
$i de echipament de uz
general
88620 50951100
Servicii de instalare de
echipament de ridicare $i de
manipulare, cu excep#ia
ascensoarelor $i a sc"rilor
rulante
88620 50951110
Servicii de instalare de
echipament de ridicare
88620 50951111
Servicii de instalare de
macarale
88620 50951120
Servicii de instalare de
echipament de manipulare
88620 50951130
Servicii de instalare de nacele
de cur"#are a fa#adelor
88620 50951140
Servicii de instalare de
sisteme speciale de transport
88620 50951400
Servicii de instalare de utilaje
diverse de uz general
88620 50951410
Servicii de instalare de utilaje
$i aparate de filtrare sau de
purificare a lichidelor
88620 50951411u
Servicii de instalare de utilaje
$i aparate de filtrare sau de
purificare a apei
88620 50952000
Servicii de instalare de utilaje
agricole $i forestiere
88620 50952100
Servicii de instalare de utilaje
agricole
88620 50952200
Servicii de instalare de utilaje
forestiere
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88620 50953000
Servicii de instalare de
ma$ini-unelte
88620 50954000
Servicii de instalare de utilaje
$i de echipament cu utilizare
special"
88620 50954100
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria minier",
extractiv", de construc#ii $i
metalurgic"
88620 50954110
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria minier"
88620 50954120
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria extractiv"
88620 50954130
Servicii de instalare de utilaje
de construc#ii
88620 50954140
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria metalurgic"
88620 50954200
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a alimentelor, a
b"uturilor $i a tutunului
88620 50954210
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a alimentelor
88620 50954220
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a b"uturilor
88620 50954230
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a tutunului
88620 50954300
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea materialelor
textile, a îmbr"c"mintei $i a
pielii
88620 50954310
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea materialelor
textile
88620 50954320
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea
îmbr"c"mintei
88620 50954330
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea pielii
88620 50954340
Servicii de instalare de ma$ini
de sp"lat, de ma$ini de
cur"#are uscat" $i de ma$ini
de uscat pentru rufe
88620 50954400
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea hârtiei $i a
cartonului
88620 50954410
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea hârtiei
88620 50954420
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea cartonului
88620 50955000 Servicii de instalare de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
sisteme de armament
88630 50960000
Servicii de instalare de
computere $i de echipament
de birotic"
88630 50961000
Servicii de instalare de
computere $i de echipament
de procesare a informa#iilor
88630 50961100
Servicii de instalare de
computere
88630 50961110
Servicii de instalare de
hardware
88630 50961200
Servicii de instalare de
echipament de procesare a
informa#iilor
88630 50962000
Servicii de instalare de
echipament de birotic"
88610 50980000
Servicii de instalare de
containere de metal
88610 50981000
Servicii de instalare de
cisterne
88610 50982000
Servicii de instalare de
rezervoare
2
Servicii de transport
pe uscat
1
, inclusiv
servicii de transport
în vehicule blindate,
precum $i servicii de
curierat, cu excep#ia
transportului de
coresponden#"
71211,
71213
60112000 Servicii de transport public

71211,
71213
60112100
Servicii de transport public cu
tramvaiul

71211,
71213
60112200
Servicii de transport public cu
autobuzul

71211,
71213
60112300
Servicii de transport public cu
autocarul

71211,
71212,
71214,
71219,
71229
60113000
Servicii de transport pentru
clientel" restrâns"

71211,
71212,
71214
60113100
Servicii de transport de
$colari
71229 60113200
Servicii de transport de
de#inu#i
71229 60113300
Servicii de transport de
pacien#i
71229 60113310
Servicii de transport de
pacien#i, altele decât cele de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
urgen#"
71229 60113400
Transport de persoane cu
handicap
71229 60113500
Transport de persoane în
vârst"

71211-
71219
60114000
Servicii de transport de
pasageri pe baz" de grafic
71221 60115000
Servicii de transport de
pasageri cu autoturismul
71221 60115100 Servicii de taxi

71219,
71221-
71229
60116000
Servicii de transport terestru
specializat de pasageri

71221-
71229
60116100
Transport de pasageri
ocazional
71219 60116200
Servicii de transport cu
autobuzul pentru excursii
71224 60116300
Transport de pasageri cu
vehicule trase de animale

71222,
71223
60117000
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu $ofer
71222 60117100
Închiriere de autoturisme
particulare cu $ofer
71223 60117200
Închiriere de autobuze $i de
autocare cu $ofer

71231-
71239,
75121,
87304
60122000
Servicii de transport rutier de
m"rfuri

71231-
71239,
87304
60122100
Servicii de transport rutier de
m"rfuri cu vehicule
specializate
71231 60122110
Servicii de transport cu
vehicule frigorifice
71231 60122120
Servicii de transport cu
autocisterne

71232,
71239
60122130
Servicii de transport cu
vehicule adaptate la m"rfuri
în vrac
71233 60122140
Servicii de transport cu
vehicule portcontainer
71234 60122150
Servicii de transport cu
vehicule de transportat
mobila
87304 60122160
Servicii de transport de
siguran#"
87304 60122161
Servicii de automobile
blindate
71239 60122170 Servicii de transport medical
71235, 60122200 Transport po$tal rutier
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
75121
75121 60122210 Servicii de livrare po$tal"
75121 60122220 Servicii de livrare a coletelor

75121,
75235
60122230 Servicii de transport de colete

71231-
71234,
71239
60123000
Servicii specializate de
transport
71239 60123100 Transport de c"rbune
71232 60123200 Transport de petrol
71232 60123300 Transport de combustibili
71232 60123400 Transport de gaze
71232 60123500 Transport de lichide
71239 60123600
Servicii de transport de arme
$i muni#ii
71233 60123700
Servicii de transport cu
remorci de înc"rcare
71240 60129000
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu $ofer
71240 60129100
Închiriere de camioane cu
$ofer
71240 60129200
Închiriere de vehicule
industriale cu $ofer
71240 60129300
Închiriere de camionete cu
$ofer

75121,
75129
64120000 Servicii de curierat
75121 64121000 Servicii de curierat multimod
75129 64122000 Servicii de mesagerie intern"
3
Servicii de transport
aerian de c"l"tori $i
de marf", cu excep#ia
transportului de
coresponden#"
73110,
73210-
73290
62100000
Servicii de transport aerian pe
baz" de grafic
73110 62110000
Servicii de transport aerian de
pasageri pe baz" de grafic

73210-
73290
62120000
Servicii de transport aerian de
m"rfuri pe baz" de grafic
73220 62122000
Transport aerian de m"rfuri
în containere pe baz" de
grafic

73120,
73210-
73400
62200000
Servicii de transport aerian
ocazional
73120 62210000
Servicii de transport aerian de
pasageri ocazional

73210-
73290
62220000
Servicii de transport aerian de
m"rfuri ocazional
73220 62222000
Transport aerian de m"rfuri în
containere ocazional
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
73300 62230000
Servicii de transport aerian
tip charter
73400 62240000
Închiriere de echipament de
transport aerian cu echipaj
73400 62241000
Închiriere de aeronave cu
echipaj
73400 62241100
Închiriere de aeronave cu
arip" fix" cu echipaj
73400 62241200
Închiriere de elicoptere cu
echipaj
73300 62300000 Servicii de transport spa#ial
4
Transport de
coresponden#" pe
uscat
1
$i aerian
71231-
71239,
75121,
87304
60122000
Servicii de transport rutier de
m"rfuri

71231-
71239,
87304
60122100
Servicii de transport rutier de
m"rfuri cu vehicule
specializate

71235,
75121
60122200 Transport po$tal rutier

75121,
75235
60122230 Servicii de transport de colete

73110,
73210-
73290
62100000
Servicii de transport aerian
programat

73210-
73290
62120000
Servicii de transport aerian de
m"rfuri pe baz" de grafic
73210 62121000
Servicii de transport aerian
po$tal pe baz" de grafic

73120,
73210-
73400
62200000
Servicii de transport aerian
ocazional

73210-
73290
62220000
Servicii de transport aerian de
m"rfuri ocazional
73210 62221000
Servicii de transport aerian
po$tal ocazional
5
Servicii de
telecomunica#ii
2

75211-
75299
64200000
2
Servicii de telecomunica#ii
2


75211-
75232
64210000
2

Servicii de telefonie $i de
transmisie de date
2


75211,
75212
64211000
2
Servicii de telefonie public"
2

75213 64212000
2
Servicii de telefonie mobil"
2

75221 64213000
2

Servicii de re#ele telefonice
comerciale partajate
2

75222 64214000
2

Servicii de re#ele telefonice
comerciale specializate
2

75222 64214100
2

Servicii de închiriere de
circuite prin satelit
2

75299 64214200
2
Servicii de comutatoare
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
telefonice
2

75222 64214400
2

Închiriere de linii terestre de
comunica#ii
2


75211,
75232
64216000
2

Servicii de mesagerie $i de
informare electronice
2

75232 64216100
2

Servicii de mesagerie
electronic"
2

75232 64216110
2

Servicii de schimb de date
electronice
2

75232 64216120
2
Servicii de po$t" electronic"
2

75232 64216130
2
Servicii de telex
2

75232 64216140
2
Servicii de telegrafie
2

75232 64216200
Servicii de informare
electronic"
2

75232 64216210
2

Servicii de informare cu
valoare ad"ugat"
2

75211 64216300
2
Servicii de teletext
2


75221-
75299
64220000
2

Servicii de telecomunica#ii,
cu excep#ia serviciilor
telefonice $i de transmisie de
date
2

75250 64221000
2
Servicii de interconexiune
2


75221-
75232,
75250-
75299
64222000
2
Servicii de telelucru
2

75291 64223000
2
Servicii de radiomesagerie
2

75292 64224000
2
Servicii de teleconferin#"
2

75299 64225000
2

Servicii de telecomunica#ii
aer-sol
2


75231,
75232
64226000
2
Servicii telematice
2

75260 64227000
2

Servicii de telecomunica#ii
integrate
2


75241,
75242
64228000
2

Servicii de transmisie de
programe de radio $i de
televiziune
2

75241 64228100
2

Transmisie de programe de
televiziune
2

75242 64228200
2

Transmisie de programe radio
2


75231,
84250,
84310-
84400,
84990
72300000 Servicii de date

75231,
84250,
84310-
84390,
72310000 Servicii de procesare de date
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
84990

75231,
84250,
84990
72315000
Servicii de gestionare $i de
asisten#" privind re#elele de
informa#ii
75231 72318000 Servicii de transmisie de date

75231,
75232,
84990
72530000 Servicii de re#ele informatice

75231,
75232,
84990
72531000 Servicii de re#ele locale

75231,
75232,
84990
72532000
Servicii de re#ele la mare
distan#"
6 Servicii financiare

(a) Servicii de
asigurare


(b) Servicii bancare $i
de investi#ii
381111-
81199
66100000
3

Servicii de intermediere
financiar", cu excep#ia
serviciilor de banc" de
investi#ii, servicii de asigurare
$i de pensie
3


81111-
81114
66110000
3
Servicii de b"nci centrale
3


81115,
81116,
81119
66120000
3
Servicii de depozite
3


81131-
81139
66130000
3

Servicii de acordare de credit
3

81120 66140000
3
Servicii de leasing financiar
3

81199 66200000
3

Servicii de b"nci de investi#ii
3


81211-
81299
66300000
Servicii de asigurare $i de
pensie, cu excep#ia serviciilor
de asigur"ri sociale
obligatorii
81211 66310000
Servicii de asigurare de via#"
$i de pensie privat"
81211 66311000 Servicii de asigurare de via#"
81211 66312000 Servicii de pensie privat"
81212 66320000 Servicii de pensie colectiv"

81291-
81299
66330000 Servicii de asigurare general"
81291 66331000
Servicii de asigurare contra
accidentelor $i de asigurare
de s"n"tate
81291 66331100
Servicii de asigurare contra
accidentelor
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
81291 66331200
Servicii de asigurare de
s"n"tate
81291 66331210
Servicii de asigurare
voluntar" de s"n"tate
81291 66331220 Servicii de asigurare medical"
81295 66332000
Servicii de asigurare
împotriva tuturor riscurilor
82195 66332100
Servicii de asigurare a
construc#iilor împotriva
tuturor riscurilor
81299 66333000 Servicii de asigurare legal"
81299 66333100
Servicii de asigurare pentru
cheltuieli juridice

91292,
81293
66334000
Servicii de asigurare pentru
transport
81292 66334100
Servicii de asigurare a
autovehiculelor
81293 66334200
Servicii de asigurare
maritim", aerian" sau pentru
alte tipuri de transport
81293 66334210 Servicii de asigurare feroviar"
81293 66334220
Servicii de asigurare a
aeronavelor
81293 66334230
Servicii de asigurare a
navelor
81294 66335000
Servicii de asigurare a
navlului

81292-
81299
66336000
Servicii de asigurare de daune
sau pierderi
81295 66336100
Servicii de asigurare
împotriva incendiilor

81291-
81299
66336200
Servicii de asigurare a
bunurilor

81296,
81299
66336300
Servicii de asigurare
împotriva intemperiilor $i
pierderilor financiare
81299 66336310
Servicii de asigurare
împotriva intemperiilor
81296 66336320
Servicii de asigurare
împotriva pierderilor
financiare
81296 66336321
Servicii de asigurare
împotriva pierderilor
pecuniare

81292,
81293,
81297
66337000
Servicii de asigurare de
r"spundere civil"
81292 66337100
Servicii de asigurare de
r"spundere civil" auto
81293 66337200 Servicii de asigurare de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
r"spundere civil" pentru
aeronave
81293 66337300
Servicii de asigurare de
r"spundere civil" pentru nave
81297 66337400
Servicii de asigurare de
r"spundere civil" general"
81299 66338000
Servicii de asigurare de
credite $i garan#ii
81299 66338100 Servicii de asigurare de credit
81299 66338200
Servicii de asigurare de
garan#ie
81299 66338300
Servicii de asigurare a
gestion"rii riscurilor

81296,
81299
66339000
Alte servicii de asigurare
general"
81299 66339100
Servicii de asigurare a
platformelor petroliere $i de
gaz
81299 66339200
Servicii de asigurare a
instala#iilor tehnice
81299 66339300 Servicii conexe de asigurare

812111,
81292-
81299
66400000 Servicii de reasigurare
812111 66410000
Servicii de reasigurare de
via#"
81291 66420000
Servicii de reasigurare
împotriva accidentelor $i de
reasigurare de s"n"tate

81292-
81299
66430000
Alte servicii de reasigurare
general"
81199 67110000
3

Servicii privind b"ncile de
investi#ii
3

81199 67111000
3

Servicii de fuziuni $i achizi#ii
3

81199 67112000
3

Servicii de finan#are a
societ"#ilor $i de capital de
risc
3

81199 67113000
3

Alte servicii privind b"ncile
de investi#ii
3


81321-
81329
67120000
3

Servicii de brokeraj $i servicii
privind titlurile $i m"rfurile
3

81321 67121000
3
Servicii de brokeraj de titluri
3

81321 67121100
3

Servicii de investi#ii ale
fondurilor de pensii
3

81322 67122000
3

Servicii de brokeraj de
m"rfuri
3


81322,
81329
67123000
3

Servicii de tratament $i de
compensare
3

81191- 67130000
3
Servicii de gestionare a
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
81193,
81212,
81319,
81323
portofoliilor, servicii fiduciare
$i de custodie
3


81212,
81323
67131000
3

Servicii de gestionare a
portofoliilor
3

81212 67131100
3

Servicii de gestionare a
fondurilor de pensii
3


81191-
81193
67132000
3
Servicii fiduciare
3

81319 67133000
3
Servicii de custodie
3


81311-
81319
67140000
3

Servicii de administrare a
pie#elor financiare
3

81311 67141000
3

Servicii de gestionare a
pie#elor financiare
3

81312 67142000
3

Servicii de reglementare a
pie#elor financiare
3

81330 67150000
3

Alte servicii privind
intermedierea financiar", cu
excep#ia asigur"rilor $i a
fondurilor de pensii
3

81332 67151000
3

Servicii de consultan#"
financiar"
3

81333 67152000
3
Servicii de schimb valutar
3

81339 67153000
3

Servicii de gestionare a
tranzac#iilor financiare $i
servicii de case de
compensare
3

81331 67154000
3

Servicii de brokeraj de
împrumuturi
3


81401-
81409
67200000
Servicii conexe asigur"rilor $i
fondurilor de pensii
81401 67210000
Servicii de brokeraj $i servicii
de societ"#i de asigur"ri
81401 67211000
Servicii de brokeraj de
asigur"ri
81401 67212000
Servicii de societ"#i de
asigur"ri
81409 67213000
Servicii de regularizare a
cererilor de desp"gubire
81403 67220000
Servicii de regularizare a
avariilor
81403 67230000
Servicii de regularizare a
daunelor
81404 67240000 Servicii actuare
81405 67250000
Servicii de administrare a
drepturilor de salvare

81402,
81405,
81409
67260000
Alte servicii privind
asigur"rile $i fondurile de
pensii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
81402 67261000
Servicii de consultan#" în
asigur"ri $i pensii
81402 67261100
Servicii de consultan#" în
asigur"ri
81402 67261200
Servicii de consultan#"
privind fondurile de pensii
81405 67262000
Servicii de administrare a
fondurilor de pensii
7
Servicii informatice $i
servicii conexe
63309,
84250,
84500,
88650,
88660
50300000
Servicii de reparare $i de
între#inere $i servicii conexe
pentru computere personale,
pentru echipament de
birotic", pentru echipament
de telecomunica#ii $i pentru
echipament audiovizual

84250,
84500,
88650
50310000
Repararea $i între#inerea
ma$inilor de birou
84500 50311000
Repararea $i între#inerea
ma$inilor contabile de birou
84500 50311400
Repararea $i între#inerea
calculatoarelor $i a ma$inilor
contabile

84250,
84500
50312000
Repararea $i între#inerea
echipamentului informatic
84500 50312100
Repararea $i între#inerea
unit"#ilor centrale de
procesare
84500 50312110
Între#inerea unit"#ilor centrale
de procesare
84500 50312120
Repararea unit"#ilor centrale
de procesare
84500 50312200
Repararea $i între#inerea
minicomputerelor
84500 50312210 Între#inerea minicomputerelor
84500 50312220 Repararea minicomputerelor
84500 50312300
Repararea $i între#inerea
echipamentului de re#ea de
date
84500 50312310
Între#inerea echipamentului
de re#ea de date
84500 50312320
Repararea echipamentului de
re#ea de date
84500 50312400
Repararea $i între#inerea
microcomputerelor
84500 50312410
Între#inerea
microcomputerelor
84500 50312420 Repararea microcomputerelor
84250 50312500
Repararea $i între#inerea
resurselor logice de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
tehnologie a informa#iei
84250 50312510
Între#inerea resurselor logice
de tehnologie a informa#iei
84250 50312520
Repararea resurselor logice de
tehnologie a informa#iei
84500 50312600
Repararea $i între#inerea
resurselor fizice de tehnologie
a informa#iei
84500 50312610
Între#inerea resurselor fizice
de tehnologie a informa#iei
84500 50312620
Repararea resurselor fizice de
tehnologie a informa#iei
84500 50313000
Repararea $i între#inerea
echipamentului de reprografie
84500 50313100
Servicii de reparare a
fotocopiatoarelor
84500 50313200
Servicii de între#inere a
fotocopiatoarelor
84500 50316000
Între#inerea $i repararea
distribuitoarelor automate de
bilete
84500 50317000
Servicii de reparare $i de
între#inere a ma$inilor de
validare a biletelor

84250,
84500
50320000
Servicii de reparare $i de
între#inere a computerelor
personale
84500 50321000
Servicii de reparare a
computerelor personale
84500 50322000
Servicii de între#inere a
computerelor personale
84500 50323000
Servicii de reparare $i de
între#inere a perifericelor
informatice
84500 50323100
Servicii de între#inere a
perifericelor informatice
84500 50323200
Servicii de reparare a
perifericelor informatice

84250,
84500
50324000
Servicii de asisten#" pentru
computere personale
84250 50324100
Servicii de între#inere a
sistemelor
84500 50324200
Servicii de între#inere
preventiv"

84100,
84210,
84990
72100000
Servicii de consultan#" pentru
hardware
84100 72110000
Servicii de consultan#"
privind selectarea tipului de
hardware
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
84990 72120000
Servicii de consultan#"
privind recuperarea de
hardware din computer
84100 72130000
Servicii de consultan#"
privind configurarea
posturilor informatice
84100 72140000
Servicii de consultan#"
privind verificarea accept"rii
de hardware

84210-
84250,
84990
72200000
Servicii de programare $i de
consultan#" software
84240 72210000
Servicii de programare a
pachetelor de produse
software
84240 72211000
Servicii de programare de
sisteme informatice $i
software utilitare
84240 72212000
Servicii de programare de
software de aplica#ie

84210-
84250
72220000
Servicii de consultan#"
privind sistemele informatice
$i servicii de consultan#"
tehnic"
84220 72221000
Servicii de consultan#"
privind analiza economic"

84210,
84220
72222000
Servicii de analiz" strategic"
$i de planificare a sistemelor
sau a tehnologiei informa#iilor
84220 72222100
Servicii de analiz" strategic"
a sistemelor sau a tehnologiei
informa#iilor
84210 72222200
Servicii de planificare a
sistemelor sau a tehnologiei
informa#iilor
84220 72222300
Servicii de tehnologie a
informa#iilor
84220 72223000
Servicii de analiz" a
cerin#elor tehnologiei
informa#iilor

84220-
84240
72224000
Servicii de consultan#"
privind gestionarea
proiectelor
84240 72224100
Servicii de planificare a
punerii în aplicare a
sistemelor
84230 72224200
Servicii de planificare a
asigur"rii calit"#ii sistemelor
84230 72225000
Servicii de evaluare $i de
analiz" a asigur"rii calit"#ii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
sistemelor
84240 72226000
Servicii de consultan#"
privind verificarea accept"rii
de software de sistem
84220 72227000
Servicii de consultan#"
privind integrarea software
84220 72228000
Servicii de consultan#"
privind integrarea hardware
84230 72230000
Servicii de dezvoltare de
software personalizat
84230 72231000
Servicii de dezvoltare de
software cu aplica#ie militar"
84230 72232000
Servicii de dezvoltare de
software de prelucrare de
tranzac#ii $i de software
personalizat

84210,
84220,
84240
72240000
Servicii de analiz" $i de
programare de sisteme
84220 72241000
Servicii de specificare a
obiectivelor pentru proiecte
critice
84240 72242000
Servicii de modelizare a
proiectelor
84240 72243000 Servicii de programare
84240 72244000 Servicii de prototipare

84220,
84240
72245000
Servicii contractuale de
analiz" $i de programare a
sistemelor
84210 72246000
Servicii de consultan#"
privind sistemele

84240,
84250
72250000
Servicii de între#inere $i de
asisten#" a sistemelor
84250 72251000
Servicii de recuperare a
aplica#iilor în caz de accident
informatic
84250 72252000
Servicii de arhivare
computerizat"
84250 72253000
Servicii de ajutor pentru
utilizatori $i servicii de
asisten#"
84250 72253100
Servicii de ajutor pentru
utilizatori
84250 72253200
Servicii de asisten#" pentru
sisteme

84240,
84250
72254000
Servicii de testare $i de
între#inere de software
84240 72254100
Servicii de testare a
sistemelor
84210- 72260000 Servicii de software
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
84250,
84990
84250 72261000
Servicii de asisten#" pentru
software
84240 72262000
Servicii de dezvoltare
software
84240 72263000
Servicii de aplicare de
software
84990 72264000
Servicii de reproducere de
software
84240 72265000
Servicii de configurare de
software
84210 72266000
Servicii de consultan#" pentru
software
84250 72267000
Servicii de între#inere de
software
84990 72268000
Servicii de furnizare de
software

75231,
84250,
84310-
84400,
84990
72300000 Servicii de date

75231,
84250,
84310-
84390,
84990
72310000 Servicii de procesare de date

84320,
84330
72311000
Servicii de tabulare
computerizat"
84320 72311100 Servicii de conversie de date
84320 72311200
Servicii de prelucrare de
loturi
84330 72311300
Servicii computerizate de
timpi partaja#i
84310 72312000
Servicii de introducere de
date
84310 72312100 Servicii de preg"tire de date
84310 72312200
Servicii de recunoa$tere
optic" a caracterelor
84310 72313000 Servicii de captare de date
84310 72314000
Servicii de colectare $i de
cola#ionare de date

75231,
84250,
84990
72315000
Servicii de gestionare $i de
asisten#" privind re#elele de
informa#ii

84250,
84990
72315100
Servicii de asisten#" privind
re#elele de informa#ii
75231 72315200
Servicii de gestionare a
re#elelor de informa#ii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
84320 72316000 Servicii de analiz" de date
84390 72317000 Servicii de stocare de date

84310,
84320
72319000 Servicii de furnizare de date
84400 72320000 Servicii de baze de date
84400 72321000
Servicii de baze de date cu
valoare ad"ugat"
84400 72322000
Servicii de gestionare a
datelor

84100-
84990
72510000
Servicii de gestionare
informatic"

84210-
84250
72511000
Servicii de software de
gestionare a re#elelor
84990 72512000
Servicii de gestionare a
documentelor

84100-
84990
72513000 Servicii de birotic"
84990 72514000
Servicii de gestionare a
instala#iilor informatice
84990 72514100
Servicii de gestionare a
instala#iilor care implic"
opera#iuni informatice
84990 72514200
Servicii de gestionare a
instala#iilor pentru
dezvoltarea sistemelor
informatice
84990 72514300
Sisteme de gestionare a
instala#iilor pentru
între#inerea sistemelor
informatice

84100-
84990
72520000
Servicii de asisten#" $i de
consultan#" informatic"

84100-
84990
72521000
Servicii de asisten#"
informatic"

84100-
84990
72521100
Servicii de asisten#" tehnic"
informatic"

75231,
75232,
84990
72530000 Servicii de re#ele informatice

75231,
75232,
84990
72531000 Servicii de re#ele locale

75231,
75232,
84990
72532000
Servicii de re#ele la mare
distan#"

84250,
84500
72540000
Servicii de actualizare
informatic"

84250,
84500
72541000
Servicii de extensie
informatic"
84250, 72541100 Servicii de extensie de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
84500 memorie

84220,
84990
72550000 Servicii de audit informatic

84100,
84240
72560000 Servicii de test"ri informatice
84250 72570000
Servicii de siguran#"
informatic"
84250 72580000
Servicii de conversie
computerizat" a cataloagelor

84100-
84990
72590000
Servicii informatice
profesionale
84990 72591000
Elaborare de acorduri privind
nivelul de asisten#"

84230,
86761-
86763,
86769
74323000 Servicii de control al calit"#ii

84230,
86761-
86763,
86769
74323100
Servicii de asigurare a
calit"#ii
8
Servicii de cercetare
$i de dezvoltare
4

85101-
85109,
85201-
85209,
85300,
86509
73000000
4

Servicii de cercetare $i de
dezvoltare $i servicii conexe
de consultan#"
4


85101-
85109,
85201-
85209,
85300
73100000
Servicii de cercetare $i de
dezvoltare experimental"

85101-
85109,
85201-
85209,
85300
73110000 Servicii de cercetare

85101-
85109,
85300
73111000
Servicii de laborator de
cercetare
85102 73112000 Servicii de cercetare marin"

85101-
85109,
85201-
85209,
85300
73120000
Servicii de dezvoltare
experimental"

85101-
85300
73300000
Proiectare $i executare în
domeniul cercet"rii $i
dezvolt"rii
9 Servicii de 86211- 74121000 Servicii de contabilitate $i de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
contabilitate, de audit
$i de gestionare a
registrelor contabile
86220 audit

86212,
86213,
86219
74121100 Servicii de contabilitate

86219,
86220
74121110
Servicii de gestionare a
registrelor contabile
86219 74121112
Servicii de gestionare a
salariilor
86220 74121113
Servicii de înregistrare a
vânz"rilor $i a achizi#iilor
86213 74121120
Servicii de înregistrare a
declara#iilor financiare

86211,
86212
74121200 Servicii de auditare
86211 74121210 Servicii de auditare financiar"
86211 74121220 Servicii de auditare intern"
86211 74121230 Servicii de auditare legal"
86211 74121240 Servicii de auditare antifraud"
86212 74121250 Servicii de revizuire contabil"
10
Servicii de studii de
pia#" $i de sondaje de
opinie
86401,
86402
74130000
Servicii de studii de pia#", de
sondaje de opinie $i servicii
conexe
86401 74131000 Servicii de studii de pia#"

86401,
86402
74131100 Servicii de studii

86401,
86402
74131110 Servicii de elaborare de studii

86401,
86402
74131120 Servicii de efectuare de studii

86401,
86402
74131121 Servicii de anchete telefonice

86401,
86402
74131130 Servicii de analiz" a studiilor
86401 74131200
Servicii de cercetare
economic"
86401 74131300 Servicii de testare a pie#ei
86401 74131400
Servicii de evaluare a
randamentelor
86401 74131500 Studiu de fezabilitate
86401 74131600 Servicii de cercetare social"
86402 74132000 Servicii de sondaje de opinie

86401,
86402
74133000 Servicii statistice

86401,
86503,
86506,
87110-
87190
74400000
Servicii de publicitate $i de
comercializare
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere

86401,
86503
74420000 Servicii de comercializare

86401,
86503
74423000 Servicii pentru clien#i
86401 74423100
Servicii de studii privind
clien#ii
86401 74423110
Servicii de studii privind
satisfacerea clien#ilor
11
Servicii de
consultan#" în
management
4

5
$i
servicii conexe
85101-
85109,
85201-
85209,
85300,
86509
73000000
4

Servicii de cercetare $i de
dezvoltare $i servicii conexe
de consultan#"
4

86509 73200000
Servicii de consultan#" în
cercetare $i în dezvoltare
86509 73210000
Servicii de consultan#" în
cercetare
86509 73220000
Servicii de consultan#" în
dezvoltare

86501-
86739
74140000
Consultan#" în afaceri $i în
management $i servicii
conexe

86501-
86509
74141000
Servicii de consultan#" în
afaceri $i în management

86501,
86509
74141100
Servicii generale de
consultan#" în management

86501,
86509
74141110
Servicii de consultan#" în
dezvoltarea societ"#ilor
86502 74141200
Servicii de consultan#" în
gestiune financiar"
86503 74141300
Servicii de consultan#" în
gestiune comercial"
86504 74141400
Servicii de consultan#" în
gestionarea resurselor umane

86505,
86509
74141500
Servicii de consultan#" în
gestiunea produc#iei
86505 74141510
Servicii de consultan#" în
gestionarea asigur"rii calit"#ii

86505,
86509
74141520
Servicii de consultan#" în
proiectare
86506 74141600 Servicii de rela#ii cu publicul
86506 74141610
Servicii de gestionare a
rela#iilor cu publicul
86506 74141620
Servicii de consultan#" în
rela#ii cu publicul
86509 74141700
Servicii de consultan#" în
domeniul securit"#ii
86509 74141800
Servicii de consultan#" în
domeniul achizi#iilor
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86509 74141900
Servicii de consultan#"
privind impactul asupra
mediului

86601,
86602,
86711-
86739
74142000
Servicii conexe
managementului

86601,
86711-
86739
74142100
Servicii de gestionare a
proiectelor

86601,
86711-
86739
74142110
Servicii de supraveghere a
proiectelor

86601,
86712,
86714,
86719,
86722-
86739
74142120
Servicii de elaborare de
proiecte
86602 74142200
5

Servicii de arbitraj $i de
conciliere
5

86609 74150000
Servicii de holdinguri de
management

86505,
86751-
86769
74210000
Servicii de consultan#"
tehnic"

86505,
86721-
86739
74230000 Servicii de inginerie

86505,
86711-
86739
74231000
Servicii de consultan#" în
domeniul ingineriei $i al
construc#iilor

86505,
86721,
86723-
86726
74231400
Servicii de energie electric" $i
servicii conexe

86505,
86721,
86723-
86726
74231410 Servicii de energie electric"

86505,
86721,
86725
74231420
Servicii de gestionare a
energiei electrice

86505,
86721,
86725
74231430
Servicii de consultan#" în
eficien#" energetic"

86505,
86721,
86725
74231431
Servicii de inginerie termic"
pentru construc#ii
86401, 74400000 Servicii de publicitate $i de
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86503,
86506,
87110-
87190
comercializare

86401,
86503
74420000 Servicii de comercializare
86503 74421000
Servicii de comercializare
direct"

86401,
86503
74423000 Servicii pentru clien#i
86503 74423200
Servicii de asisten#" pentru
clien#i
86503 74423210
Program de fidelizare a
clien#ilor
86505 74871000
Servicii de gestionare a
stocurilor

86509,
94020,
94040-
94090
90300000
Servicii privind mediul $i
servicii ecologice
86509 90311000
Servicii de consultan#"
privind mediul
86609 93620000
Servicii de gestionare a
porturilor
12
Servicii de
arhitectur": servicii
de inginerie $i servicii
integrate de inginerie;
planificare urban" $i
servicii de arhitectur"
peisagistic"; servicii
de consultan#"
$tiin#ific" $i tehnic"
conexe, servicii de
testare $i analiz"
tehnic"
86501-
86739
74140000
Consultan#" în afaceri $i în
management $i servicii
conexe

86601,
86602,
86711-
86739
74142000
Servicii conexe
managementului

86601,
86711-
86739
74142100
Servicii de gestionare a
proiectelor

86601,
86711-
86739
74142110
Servicii de supraveghere a
proiectelor

86601,
86712,
86714,
86719,
74142120
Servicii de elaborare de
proiecte
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86722-
86739

86711-
86739
74142300
Servicii de gestionare a
construc#iilor

86711-
86739
74142310
Servicii de gestionare a
proiectelor de construc#ii

86505,
86751-
86769
74210000
Servicii de consultan#"
tehnic"

86711-
86754
74220000
Servicii de arhitectur" $i
servicii conexe

86711-
86719
74221000
Servicii de consultan#" în
arhitectur"

86711,
86712,
86714,
86719
74222000
Servicii de proiectare
arhitectural"

86711,
86712,
86714,
86719
74222100
Servicii de arhitectur" pentru
construc#ii

86711,
86712,
86714,
86719
74222200
Servicii de arhitectur" pentru
spa#ii exterioare

86711,
86712,
86714,
86719
74222300
Servicii de arhitectur" pentru
lucr"ri de extindere a
construc#iilor
86711 74223000
Concursuri de proiectare
arhitectural"

86711-
86741
74224000
Servicii de arhitectur", de
inginerie $i de planificare

86711-
86739,
86753,
86754
74225000
Servicii de arhitectur", de
inginerie $i de m"surare

86711-
86719
74225100
Servicii de arhitectur" $i de
m"surare

86505,
86721-
86739
74230000 Servicii de inginerie

86505,
86711-
86739
74231000
Servicii de consultan#" în
domeniul ingineriei $i al
construc#iilor

86721,
86724,
86731,
86732
74231100
Servicii de consultan#" în
lucr"ri publice
86721, 74231110 Servicii de asisten#" în lucr"ri
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86724,
86731,
86732
publice

86721,
86724,
86731
74231120
Servicii de consultan#" în
sisteme de transport
86721 74231121
Servicii de consultan#"
privind autostr"zile

86721,
86724,
86731
74231122 Servicii de inginerie rutier"

86721,
86724,
86731
74231123 Servicii de inginerie feroviar"

86721,
86724,
86731
74231124
Servicii de inginerie
aeroportuar"
86721 74231130
Servicii de consultan#" în
infrastructur"

86721-
86729,
86733,
86739
74231200
Servicii de consultan#" în
inginerie structural"

86721,
86729
74231300
Servicii de consultan#" în
ingineria mediului

86721,
86729
74231310
Servicii de consultan#" în
combaterea zgomotului

86721,
86729
74231320
Servicii de consultan#" în
izola#ie acustic" $i acustic"
interioar"

86721,
86724,
86729,
86732
74231330
Servicii de consultan#" în
tratarea apelor reziduale

86505,
86721,
86723-
86726
74231400
Servicii de energie electric" $i
servicii conexe

86505,
86721,
86723-
86726
74231410 Servicii de energie electric"

86505,
86721,
86725
74231420
Servicii de gestionare a
energiei electrice

86505,
86721,
86725
74231430
Servicii de consultan#" în
eficien#" energetic"

86505,
86721,
74231431
Servicii de inginerie termic"
pentru construc#ii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86725

86711-
86723,
86727,
86733,
86739
74231500
Instala#ii tehnice de
construc#ii

86711-
86723,
86727,
86733,
86739
74231510
Servicii de consultan#" pentru
lucr"ri de baz"

86711-
86723,
86727,
86733,
86739
74231520
Servicii de consultan#" în
construc#ii

86711-
86723,
86727,
86733,
86739
74231521
Servicii de consultan#" în
instala#ii tehnice de
construc#ii

86722,
86727
74231530
Servicii de examinare a
construc#iilor

86711,
86721
74231540
Servicii de inspectare $i
verificare a construc#iilor
86721 74231600
Servicii de consultan#" în
telecomunica#ii

86712,
86721-
86739
74231700
Servicii de consultan#" în
protec#ia contra riscurilor $i în
controlul riscurilor
86721 74231710
Servicii de consultan#" în
protec#ia contra incendiilor $i
exploziilor $i în controlul
incendiilor $i exploziilor

86712,
86721-
86739
74231720
Servicii sanitare $i de
siguran#"
86721 74231721
Servicii de consultan#"
sanitar" $i de siguran#"
86721 74231800
Servicii de consiliere $i de
consultan#" în inginerie
86721 74231810
Servicii tehnice de iluminat
natural $i artificial pentru
cl"diri
86721 74231900 Servicii de expertiz"

86721-
86739
74232000 Servicii de concep#ie tehnic"

86721,
86723,
86729
74232100
Servicii de proiectare tehnic"
a instala#iilor mecanice $i
electrice pentru construc#ii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere

86721,
86729
74232110
Servicii privind aspectele
economice din sectorul
construc#iilor
86723 74232120
Servicii de proiectare a
sistemelor de înc"lzire

86721,
86724,
86731,
86732,
86739
74232200
Servicii de proiectare tehnic"
pentru construc#ia de lucr"ri
publice

86721,
86724,
86731,
86732,
86739
74232210
Servicii de estimare pentru
lucr"ri publice
86726 74232220
Servicii de proiectare a
conductelor
86724 74232230
Servicii de proiectare a
podurilor
86724 74232240
Servicii de proiectare a
barajelor
86726 74232250
Servicii de proiectare tehnic"
pentru infrastructura de
transport

86723-
86726
74232300
Servicii de proiectare tehnic"
pentru procese $i produc#ie
industriale

86723-
86726
74232310
Servicii de proiectare a
sistemelor de energie electric"
86725 74232320
Servicii de proiectare tehnic"
a uzinelor

86722-
86739
74232400 Servicii de estimare
86722 74232500
Servicii de proiectare a
funda#iilor

86722,
86723,
86725-
86729,
86733,
86739
74232600
Servicii auxiliare de
construc#ii
86726 74232700
Servicii de proiectare a
structurilor portante
86726 74232800
Servicii de verificare a
proiectelor de structuri
portante

86721-
86739
74233000 Diverse servicii de inginerie
86725 74233100
Servicii de inginerie privind
noroiul de foraj
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86729 74233200
Servicii de inginerie
geotehnic"

86722-
86739
74233300 Servicii de inginerie mecanic"

86722-
86739
74233400
Servicii de inginerie mecanic"
$i electric"
86721 74233500 Studii tehnice

86729,
86739
74233600
Servicii de asisten#" în
inginerie
86729 74233700
Servicii de inginerie privind
coroziunile

86731-
86739
74240000 Servicii integrate de inginerie

86741,
86742
74250000
Servicii de urbanism $i de
arhitectur" peisagistic"
86741 74251000 Servicii de urbanism
86742 74252000
Servicii de arhitectur"
peisagistic"
86742 74252100
Servicii de amenajare
peisagistic"

86711-
86742
74260000 Servicii privind construc#iile

86711,
86721
74261000
Servicii de cercetare a
$antierului

86713-
86719,
86727
74262000
Servicii de supraveghere a
lucr"rilor

86713-
86719,
86727
74262100
Servicii de supraveghere a
$antierului

86711,
86721
74263000
Servicii de consultan#" în
construc#ii

86721-
86739,
86751-
86754
74270000
Servicii $tiin#ifice $i tehnice
în inginerie
86751 74271000
Servicii de prospectare
geologic" $i geofizic" $i alte
tipuri de prospectare
$tiin#ific"
86751 74271100
Servicii de preg"tire $i de
analiz" de carotaj
86751 74271200
Servicii de consultan#" în
geologie $i geofizic"
86751 74271210
Servicii de consultan#" în
geofizic"
86751 74271220
Servicii de consultan#" în
geologie
86751 74271300
Servicii de analiz"
micropaleontologic"
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86751 74271400
Servicii de interpretare
petrofizic"
86751 74271500 Servicii de cercetare a solului
86751 74271600
Servicii de prognoz"
meteorologic"
86751 74271700
Servicii de prospec#iune
$tiin#ific"
86751 74271710
Servicii de prospectare
geofizic"
86751 74271720
Servicii de prospectare
geologic"
86751 74271800 Servicii de topografie
86751 74271900
Servicii de radiestezie
acvatic"
86752 74272000
Servicii de prospectare
subteran"
86752 74272100 Servicii de seismic"
86752 74272110
Servicii de analiz"
seismografic"
86752 74272111
Servicii de preluare de date
seismice
86752 74272112
Servicii de colectare de date
seismice
86752 74272113
Servicii de prelucrare de date
seismice
86752 74272300
Servicii de înregistrare
magnetometric"
86753 74273000 Servicii de arpentaj
86753 74273100
Servicii de analiz"
hidrografic"
86753 74273200
Servicii de analiz" a
dimensiunilor
86754 74274000 Servicii de cartografie
86754 74274100 Servicii de cartografie digital"
86754 74274200 Servicii de cartografie aerian"
86754 74274300 Servicii de cadastru
86754 74274400 Servicii de hidrografie
86754 74274500 Servicii de cartografie marin"
86754 74275000 Servicii de arpentaj
86754 74275100 Servicii de fotogrammetrie
86754 74275200 Servicii de arpentaj cadastral

86721-
86739
74276000 Servicii tehnice

86721-
86739
74276100 Servicii de control tehnic

86721-
86739
74276200 Servicii de asisten#" tehnic"

86721-
86739
74276300 Servicii de suport tehnic
86721- 74276400 Servicii de planificare tehnic"
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86739

86761-
86769
74310000
Servicii de testare $i analiz"
tehnic"
86761 74311000
Servicii de testare $i de
analiz" a compozi#iei $i a
purit"#ii

86761-
86769
74312000 Servicii de analiz"

86761-
86769
74312100 Servicii de analiz" tehnic"

86761-
86769
74313000
Servicii de inspec#ie $i testare
tehnic"
86764 74313100 Servicii de inspec#ie tehnic"
86764 74313110
Servicii de inspec#ie a
utilajelor
86764 74313120
Servicii de inspec#ie tehnic" a
automobilelor
86764 74313130
Servicii de inspec#ie tehnic" a
construc#iilor
86764 74313140
Servicii de inspec#ie tehnic" a
lucr"rilor publice
86764 74313141
Servicii de inspec#ie a
conductelor
86764 74313142
Servicii de inspec#ie în
domeniul siguran#ei maritime
86764 74313143
Servicii de testare a
etan$eit"#ii
86764 74313144
Servicii de monitorizare a
debitului
86764 74313145
Servicii de inspec#ie a
podurilor
86764 74313146
Servicii de inspec#ie a
barajelor
86764 74313147
Servicii de inspec#ie a liniilor
de cale ferat"

86761-
86763,
86769
74313200 Servicii de testare tehnic"
86763 74313210 Servicii de testare a vanelor

86761-
86763,
86769
74313220
Servicii de testare
nedistructiv"

84230,
86761-
86763,
86769
74323000 Servicii de control al calit"#ii

84230,
86761-
86763,
86769
74323100
Servicii de asigurare a
calit"#ii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86713 74874000
Servicii de gestionare a
contractelor
13 Servicii de publicitate
86401,
86503,
86506,
87110-
87190
74400000
Servicii de publicitate $i de
comercializare

87110-
87190
74410000 Servicii de publicitate
87120 74411000
Servicii de consultan#" în
publicitate
87120 74412000
Servicii de gestionare
publicitar"
87190 74413000 Servicii promo#ionale
14
Servicii de cur"#enie
pentru cl"diri $i
servicii de
administrare a
propriet"#ilor
82201-
82206
70300000
Servicii de intermediere
imobiliar" pentru ter#i

82201-
82203,
82205
70310000
Servicii de închiriere sau de
vânzare de imobile

82201,
82203
70311000
Servicii de închiriere sau de
vânzare de imobile
reziden#iale

82201,
82202,
82204,
82206
70320000
Servicii de închiriere sau de
vânzare de terenuri

82201,
82202
70321000 Servicii de închiriere de teren

82201,
82202,
82204,
82206
70322000
Servicii de închiriere sau de
vânzare de teren viran

82201,
82202
70330000
Servicii de gestionare a
bunurilor imobiliare pentru
ter#i
82201 70331000
Servicii de proprietate
reziden#ial"
82201 70331100
Servicii de gestionare a
institu#iilor
82202 70332000
Servicii de proprietate
nereziden#ial"
82202 70332100
Servicii de gestionare a
terenurilor
82202 70332200
Servicii de gestionare a
propriet"#ii comerciale
82202 70332300
Servicii de proprietate
industrial"
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
82201 70333000 Servicii de cazare
82203 70340000 Servicii de multiproprietate
87403 74710000
Servicii de cur"#are a
locuin#elor

87403,
87401-
87409
74720000
Servicii de cur"#are
industrial"
87401 74721000
Servicii de dezinfec#ie $i de
dezinsec#ie
87401 74721100 Servicii de dezinfec#ie
87401 74721200 Servicii de deparazitare
87401 74721210 Servicii de deratizare
87401 74721300 Servicii de fumizare
87402 74722000
Servicii de cur"#are a
ferestrelor
87409 74724000
Servicii de cur"#are a
cuptoarelor $i a $emineelor

87401-
87409
74731000
Servicii de cur"#are a
construc#iilor
87409 74731100
Servicii de cur"#are prin
insuflare a structurilor
tubulare
87409 74732000
Servicii de cur"#are a
cisternelor
87409 74732100
Servicii de cur"#are a
rezervoarelor

87403,
87409
74734000 Servicii de cur"#are a plajelor

87403,
87409
74735000
Servicii de cur"#are a
parc"rilor
87409 74740000 Diverse servicii de cur"#enie
87409 74741000
Servicii de cur"#are a
echipamentului telefonic
87409 74742000
Servicii de cur"#are a
echipamentului de transport
87403 74743000
Servicii de cur"#are a
echipamentului de birou
87409 74744000
Servicii de cur"#are a
co$urilor de gunoi

87401-
87409
74750000
Servicii de cur"#are a
birourilor

87401-
87409
74760000 Servicii de cur"#are a $colilor
15
Servicii de publicare
$i tip"rire contra unei
taxe sau pe baza unui
contract
88442 78000000
Servicii tipografice, de
publicare $i servicii conexe
88442 78100000 Servicii tipografice
88442 78110000 Servicii de tip"rire de c"r#i
88442 78111000 Servicii de tip"rire de agende
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
telefonice
88442 78112000
Servicii de tip"rire de caiete
de exerci#ii
88442 78113000 Servicii de tip"rire de agende
88442 78113100
Servicii de tip"rire de
organizatoare personale
88442 78114000
Servicii de tip"rire de
carne#ele
88442 78114100 Servicii de tip"rire de bro$uri
88442 78114200
Servicii de tip"rire de bloc-
notesuri
88442 78114300
Servicii de tip"rire de blocuri
cu hârtie pentru scrisori
88442 78114400
Servicii de tip"rire de
sugative
88442 78115000
Servicii de tip"rire de
materiale publicitare
comerciale
88442 78115100
Servicii de tip"rire de
cataloage comerciale
88442 78116000 Servicii de tip"rire de registre
88442 78117000
Servicii de tip"rire de registre
contabile
88442 78118000
Servicii de tip"rire de carnete
de formulare de comand"
88442 78119000
Servicii de tip"rire de
chitan#iere
88442 78120000
Servicii de tip"rire de articole
de papet"rie
88442 78121000 Servicii de tip"rire de plicuri
88442 78122000
Servicii de tip"rire de hârtie
de scrisori
88442 78122100
Servicii de tip"rire de
formulare cu indigo
88442 78123000
Servicii de tip"rire de albume
pentru mostre sau pentru
colec#ii
88442 78124000
Servicii de tip"rire de
clasoare, dosare sau coper#i
de dosare
88442 78125000
Servicii de tip"rire de c"r#i de
vizit"
88442 78130000
Servicii de tip"rire de
documente nefalsificabile
88442 78131000 Servicii de tip"rire de permise
88442 78132000
Servicii de tip"rire de
bancnote
88442 78133000 Servicii de tip"rire de ac#iuni
88442 78134000
Servicii de tip"rire de carnete
de cec
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
88442 78135000
Servicii de tip"rire de timbre
noi
88442 78135100
Servicii de tip"rire de hârtie
timbrat"
88442 78136000
Servicii de tip"rire de bonuri
de mas"
88442 78140000
Servicii de tip"rire de
formulare
88442 78141000
Servicii de tip"rire de
formulare comerciale
autocopiante
88442 78142000
Servicii de tip"rire de
formulare continue
88442 78150000 Servicii de tip"rire de bilete
88442 78151000
Servicii de tip"rire de bilete
de intrare
88442 78152000
Servicii de tip"rire de bilete
de transport
88442 78153000
Servicii de tip"rire de bilete
cu band" magnetic"
88442 78160000
Servicii de tip"rire de
calendare
88442 78170000 Servicii de tip"rire de orare
88442 78180000 Servicii de tip"rire de ziare
88442 78200000 Servicii conexe tip"ririi
88442 78210000
Servicii de finisare a
tip"riturilor
88442 78220000 Servicii de compozi#ie
88442 78221000
Servicii de preg"tire a
formelor de tipar
88442 78222000 Servicii de fotogravur"
88442 78223000 Servicii de culegere
88442 78224000 Servicii de litografiere
88442 78225000 Servicii de proiectare grafic"
88442 78230000
Servicii de tip"rire $i de
livrare
88442 78240000
Servicii de tip"rire $i de
distribu#ie
88442 78300000 Servicii de editare
88442 78310000
Servicii de legare $i de
finisare
88442 78311000 Servicii de finisare a c"r#ilor
88442 78312000 Servicii de legare
88442 78400000 Servicii de abonare
16
Servicii de eliminare
a de$eurilor menajere
$i a apelor menajere;
servicii de igienizare
$i servicii similare
94010,
94020
90100000
Servicii de colectare $i de
evacuare a apelor reziduale $i
a de$eurilor
94010 90110000 Servicii privind apele
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
reziduale
94010 90111000
Servicii de evacuare $i de
tratare a apelor reziduale
94010 90111100
Servicii de evacuare a apelor
reziduale
94010 90111200
Servicii de tratare a apelor
reziduale
94010 90111300
Servicii de eliminare a apelor
reziduale
94010 90112000
Servicii de tratare a pu#urilor
de decantare $i a foselor
septice
94010 90112100
Servicii de tratare a pu#urilor
de decantare
94010 90112200 Servicii privind fosele septice
94010 90112210
Servicii de tratare a foselor
septice
94010 90112300
Servicii de golire a pu#urilor
de decantare sau a foselor
septice
94010 90113000
Servicii de cur"#are a
canalelor de ape reziduale
94010 90114000
Servicii de gestionare a
canalelor de ape reziduale
94010 90114100
Exploatare a unei sta#ii de
epurare a apelor reziduale
94010 90115000
Servicii de supraveghere a
canalelor de ape reziduale
94020 90120000
Servicii de eliminare a
de$eurilor
94020 90121000
Servicii generale privind
de$eurile
94020 90121100
Servicii de colectare a
de$eurilor
94020 90121110
Servicii de colectare a
de$eurilor urbane solide
94020 90121120
Servicii de colectare a
de$eurilor menajere
94020 90121130
Servicii de colectare a
de$eurilor
94020 90121140 Servicii de colectare a hârtiei
94020 90121200
Servicii de transport de
de$euri
94020 90121300 Servicii de tratare a de$eurilor
94020 90121310
Servicii de eliminare a
de$eurilor menajere
94020 90121320
Servicii de eliminare a
de$eurilor urbane solide
94020 90121330
Servicii de incinerare a
de$eurilor
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
94020 90121340 Servicii de eliminare a cenu$ii
94010 90121400
Tratarea $i eliminarea
de$eurilor lichide
94020 90122000
Servicii privind de$eurile
speciale
94020 90122100
Servicii privind de$eurile
toxice
94020 90122110
Servicii privind de$eurile
radioactive
94020 90122111
Colectarea de$eurilor
radioactive
94020 90122112
Servicii de depozitare a
de$eurilor radioactive
94020 90122113
Eliminarea de$eurilor
radioactive
94020 90122114
Transportul de$eurilor
radioactive
94020 90122120
Servicii privind solurile
contaminate
94020 90122121
Înl"turarea solurilor
contaminate
94020 90122122
Eliminarea solurilor
contaminate
94020 90122123
Servicii de tratare a solurilor
contaminate
94020 90122124 Cur"#area $i tratarea solului
94020 90122130
Servicii de eliminare a
de$eurilor toxice, cu excep#ia
de$eurilor radioactive $i a
solurilor contaminate
94020 90122131
Servicii de eliminare a
armelor $i a muni#iilor
94020 90122132
Servicii de dezamorsare a
bombelor
94020 90122200
Servicii privind de$eurile
medicale
94020 90122210
Servicii de colectare a
de$eurilor spitalice$ti
94020 90122220
Servicii de eliminare a
de$eurilor spitalice$ti
94020 90122230
Servicii de înl"turare a
de$eurilor biologice
94020 90122240
Servicii de colectare, de
transport $i de eliminare a
de$eurilor spitalice$ti
94020 90122300
Servicii de gestionare a
n"molului
94020 90122310
Servicii de înl"turare a
n"molului
94020 90122320 Servicii de transport al
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
n"molului
94020 90122330 Servicii de tratare a n"molului
94020 90122340
Servicii de eliminare a
n"molului
94020 90123000
Exploatarea rampelor de
gunoi
94020 90123100
Servicii de gestionare a
rampelor de gunoi
94020 90123200
Servicii de gestionare a
haldelor de c"rbune
94020 90123300
Servicii de gestionare a
haldelor de de$euri

94010-
94050,
94090
90200000
Servicii de igien" $i servicii
conexe
94030 90210000 Servicii de cur"#enie stradal"
94030 90211000
Servicii de m"turare a
str"zilor
94030 90212000 Servicii de desz"pezire
94030 90213000 Servicii de înl"turare a ghe#ii
94010 90220000
Servicii de cur"#are a gurilor
de canal
94010 90221000
Servicii de golire a gurilor de
canal
94020 90230000
Servicii de îndep"rtare a
azbestului

94020,
94040
90240000
Servicii de eliminare a
plumbului

94010-
94050,
94090
90250000 Servicii de igien" urban"

86509,
94020,
94040-
94090
90300000
Servicii privind mediul $i
servicii ecologice

86509,
94020,
94040-
94090
90310000 Servicii privind mediul

94060,
94090
90312000
Servicii de studiere a
impactului asupra mediului
94090 90313000
Servicii de monitorizare a
mediului

94040,
94060,
94090
90313100
Servicii de combatere a
polu"rii
94090 90313110
Servicii de combatere a
polu"rii cu petrol

94040,
94060,
90313120
Servicii de monitorizare a
polu"rii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
94090
94040 90314000
Servicii de m"surare a
emisiilor

94020,
94040-
94090
90315000
Servicii de protec#ie a
mediului
94090 90315100
Servicii de între#inere a
mediului
94090 90315200
Servicii de ameliorare a
mediului
94020 90315300 Servicii de reciclare

94040-
94090
90320000 Servicii ecologice
17
Servicii hoteliere $i
de restaurant
64110-
64320
55000000
Servicii hoteliere $i de
restaurant
64110 55100000 Servicii hoteliere

64191-
64199
55200000
Campinguri $i alte tipuri de
cazare decât cea hotelier"
64194 55210000
Servicii de cazare în c"mine
pentru tineri
64195 55220000 Servicii de cazare în camping
64195 55221000
Servicii de cazare în spa#ii
pentru rulote

64191,
64192
55240000
Servicii de centre de vacan#"
$i de case de vacan#"
64192 55241000 Servicii de centre de vacan#"
64192 55242000 Servicii de case de vacan#"
64191 55243000 Servicii de tabere de copii
64193 55250000
Servicii de închiriere de
locuin#e mobilate pe termen
scurt
64196 55260000 Servicii de vagoane de dormit
64199 55270000
Servicii prestate de pensiuni
cu mic dejun inclus

64210,
64220,
64230,
64290
55300000
Servicii de restaurant $i de
servire a mânc"rii
64210 55310000
Servicii de restaurant cu
osp"tari
64210 55311000
Servicii de restaurant cu
osp"tari cu clientel" restrâns"
64210 55312000
Servicii de restaurant cu
osp"tari f"r" restric#ii de
acces

64210,
64220,
64230,
64290
55320000
Servicii de distribuire a
mânc"rii
64230, 55321000 Servicii de preparare a
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
64210,
64220,
64290
mânc"rii

64230,
64210,
64220
55322000 Servicii de g"tire a mânc"rii
64290 55330000 Servicii de cafenea

64310,
64320
55400000
Servicii de servire a
b"uturilor

64310,
64320
55410000
Servicii de gestionare a
barurilor

64210-
64290
55500000
Servicii de cantin" $i servicii
de catering
64220 55510000 Servicii de cantin"
64220 55511000
Servicii de cantin" $i alte
servicii de cafenea cu
clientel" restrâns"
64220 55512000
Servicii de gestionare a
cantinelor
64230 55520000 Servicii de catering
64230 55521000
Servicii de catering la
domiciliu
64230 55521100
Servicii de livrare a mânc"rii
la domiciliu
64230 55521200 Servicii de livrare a mânc"rii
64230 55522000
Servicii de catering pentru
societ"#i de transport
64230 55523000
Servicii de catering pentru
alte societ"#i sau institu#ii
64230 55523100
Servicii de restaurant pentru
$coli
64230 55524000
Servicii de catering pentru
$coli

64110-
64199,
82102,
97090
93400000 Servicii de cazare $i de birou

64110-
64199,
97090
93410000 Servicii de cazare

64110-
64199,
97090
93411000
Servicii de gestionare a
spa#iilor de cazare
18
Servicii de transport
feroviar
71111,
71112
60111000 Transport feroviar de pasageri

71121-
71129
60121000 Transport feroviar de m"rfuri
71121 60121100
Transport feroviar de produse
congelate sau refrigerate
71122 60121200 Transport feroviar de produse
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
petroliere
71122 60121300
Transport feroviar de lichide
sau de gaz în vrac
71123 60121400
Transport feroviar de m"rfuri
în containere
71124 60121500 Transport feroviar po$tal
71129 60121600
Transport feroviar de produse
uscate în vrac
19
Servicii de transport
naval
72111-
72240
61000000 Servicii de transport naval

72111,
72119,
72211,
72219
61100000
Servicii de transport naval de
pasageri

72111,
72211
61110000
Servicii de transport cu
feribotul

72121-
72129,
72221-
72229
61200000 Transport naval de m"rfuri

72121,
72221
61210000
Transport naval de produse
refrigerate

72122,
72222
61220000 Transport naval de petrol

72122,
72222,
72129,
72229
61230000
Transport naval de produse în
vrac

72123,
72229
61240000
Transport naval de m"rfuri în
containere

72129,
72229
61250000 Transport naval po$tal
72130 61300000
Servicii de nave de pozat
cabluri

72121-
72129,
72221-
72229
61400000 Transport maritim

72130,
72230
61500000
Închiriere de echipament de
transport naval cu echipaj

72130,
72230
61510000 Închiriere de nave cu echipaj
72130 61511000
Închiriere de nave cu echipaj
pentru naviga#ie maritim"
72230 61512000
Închiriere de nave cu echipaj
pentru naviga#ie fluvial"

72130,
72230
61520000 Închiriere de nave cu echipaj

72130,
72230
61521000 Servicii de nave antipoluare
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere

72130,
72230
61522000
Servicii de nave transportoare
de înc"rc"tur" grea

72130,
72230
61523000 Servicii de nave de ajutor

72130,
72230
61524000
Servicii de nave de alimentare
cu combustibil pe mare

72130,
72230
61530000
Închiriere de ambarca#iuni cu
echipaj

72140,
72240,
74110-
74900,
91136
63000000
Servicii de transport anexe $i
conexe; servicii de agen#ii de
turism

72140,
72240,
74510-
74590
63300000
Servicii anexe pentru
transportul naval

72140,
72240
63370000
Servicii de remorcare $i de
împingere a navelor

72140,
72240
63371000 Servicii de remorcare

72140,
72240
63372000 Servicii de împingere
20
Servicii de transport
anexe $i conexe
74690,
88110,
91260
62400000
Servicii aeriene $i servicii
conexe
74690 62440000
Servicii de exploatare a
aeronavelor
74690 62441000 Servicii de pilotaj
74690 62450000
Servicii de exploatare a
avioanelor

72140,
72240,
74110-
74900,
91136
63000000
Servicii anexe $i auxiliare în
domeniul transportului;
servicii de agen#ii de turism

74110-
74290
63100000
Servicii de manipulare $i de
depozitare a înc"rc"turilor

74110,
74190
63110000
Servicii de manipulare a
înc"rc"turilor
74110 63111000
Servicii de manipulare a
containerelor
74190 63112000
Servicii de manipulare a
bagajelor
74190 63112100
Servicii de manipulare a
bagajelor pasagerilor
74190 63112110
Servicii de grupare a
bagajelor

74210-
74290
63120000
Servicii de depozitare $i de
antrepozitare
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere

74210-
74290
63121000
Servicii de depozitare $i de
recuperare

74210-
74290
63121100 Servicii de depozitare
74220 63121110
Servicii de depozitare a
gazului
74290 63122000 Servicii de antrepozitare

74300-
74490
63200000
Servicii anexe pentru
transportul terestru
74300 63210000
Servicii anexe pentru
transportul feroviar

74410-
74490
63220000
Servicii anexe pentru
transportul rutier
74410 63221000 Servicii de autogar"
74420 63222000
Servicii de exploatare a
autostr"zilor
74420 63222100 Servicii de tax" de autostrad"
74420 63223000
Servicii de exploatare a
podurilor $i a tunelurilor
74420 63223100
Servicii de exploatare a
podurilor
74420 63223110 Servicii de tax" de pod
74420 63223200
Servicii de exploatare a
tunelurilor
74420 63223210
Servicii de taxare la intrarea
în tunel
74430 63224000 Servicii de parcare
74490 63225000 Servicii de poduri-bascul"
74490 63226000
Servicii de alimentare cu
combustibil a vehiculelor

72140,
72240,
74510-
74590
63300000
Servicii anexe pentru
transportul naval

74510,
74590
63310000
Servicii de exploatare a
porturilor $i a c"ilor
navigabile $i servicii conexe
74510 63311000
Servicii de înc"rcare în
bunc"re
74510 63312000
Servicii de exploatare a
porturilor
74510 63313000
Servicii de exploatare a c"ilor
navigabile
74590 63314000
Servicii de alimentare cu
combustibil a navelor
74590 63315000
Servicii de exploatare a
terminalelor de pasageri
74520 63320000 Servicii de pilotare a navelor
74520 63330000 Servicii de acostare
74530 63340000 Servicii de naviga#ie
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
74530 63341000
Servicii de pozi#ionare pe
mare
74530 63341100
Servicii de pozi#ionare a
farurilor plutitoare
74530 63342000 Servicii de faruri plutitoare
74530 63343000
Servicii de pozi#ionare a
geamandurilor
74530 63343100 Servicii de balizaj
74530 63344000 Servicii de faruri
74540 63350000
Servicii de salvare $i de
ranfluare
74540 63351000 Servicii de salvare a navelor
74540 63352000 Servicii de nave de salvare
74540 63353000
Servicii de alimentare cu
combustibil a navelor

74510,
74590
63360000
Diverse servicii de asisten#"
pentru transportul naval
74590 63361000
Servicii de înregistrare a
navelor
74590 63362000
Servicii navale de spargere a
ghe#ii
74590 63363000 Servicii de depozitare pe nave
74590 63364000
Servicii de navlosire a
navelor
74590 63365000
Servicii de dezarmare a
navelor
74590 63366000
Servicii de exploatare a
navelor
74590 63366100
Servicii de lansare la ap" a
navelor
74590 63366200
Servicii de vehicule cu
comand" de la distan#"
74590 63367000 Servicii de nave de pescuit
74590 63368000 Servicii de nave de cercetare
74510 63369000 Servicii de ancorare

74610-
74690
63400000
Servicii anexe pentru
transportul aerian
74610 63410000
Servicii de exploatare a
aeroporturilor
74620 63420000
Servicii de control al
traficului aerian
74690 63430000
Servicii de alimentare cu
combustibil a aeronavelor

74710,
74720,
74800,
74900,
91136
63500000
Servicii de agen#ii de turism,
de ghizi turistici $i de
asisten#" turistic"

74710,
74720,
63510000
Servicii de agen#ii de turism
$i servicii conexe
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
91136
74710 63511000
Organizare de voiaje cu
servicii complete
74710 63512000
Vânzare de bilete de c"l"torie
$i servicii de voiaje cu servicii
complete

74710,
74720,
91136
63513000 Servicii de informare turistic"
74720 63514000 Servicii de ghizi turistici
74710 63515000 Servicii de turism
74710 63516000
Servicii de gestionare a
voiajelor

74800,
74900
63520000
Servicii de agen#ii de
transport
74800 63521000
Servicii de agen#ii de
transport de m"rfuri

74590,
74800
63522000 Servicii de brokeraj maritim
74800 63523000
Servicii de agen#ii portuare $i
de expediere
74900 63524000
Servicii de preg"tire a
documentelor de transport

74800,
74900
63600000 Servicii de logistic"
74300 74322000
Servicii de monitorizare a
trenurilor

74540,
88200,
88300
93610000 Servicii de oceanologie
21 Servicii juridice
86111-
86190
74110000 Servicii juridice

86111-
86120,
86190
74111000
Servicii de consultan#" $i
reprezentare juridic"

86111-
86120,
86190
74111100
Servicii de consultan#"
juridic"

86111-
86120
74111200
Servicii de reprezentare
juridic"
86119 74112000
Servicii de consultan#"
privind brevetarea $i
drepturile de autor
86119 74112100
Servicii de consultan#"
privind drepturile de autor
86119 74112110
Servicii de consultan#"
privind drepturile de autor de
software
86130 74113000
Servicii de documentare $i de
certificare juridic"
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
86130 74113100 Servicii de documentare
86130 74113200 Servicii de certificare
86130 74113210
Servicii de certificare a
semn"turii electronice

86111-
86120,
86190
74114000
Servicii de consultan#" $i de
informare juridic"
22
Servicii de recrutare
$i de plasare a for#ei
de munc"
6

87201-
87209,
93324,
93329
74500000
6

Servicii de recrutare a for#ei
de munc" $i de asigurare de
personal
6


87202,
93324,
93329
74510000
6

Servicii de plasare de
personal
6

87202 74512000
Servicii de plasament de
personal de birou
87201 74513000
Servicii de transfer al
angaja#ilor

87201-
87209
74520000
6

Servicii de asigurare de
personal
6


87203,
87205
74521000
Servicii de asigurare de
personal de birou
6

87204 74522000
Servicii de asigurare de
personal de ajutor la
domiciliu

87203,
87205
74523000
Servicii de asigurare de
personal pentru comer# sau
industrie
87206 74524000
Servicii de asigurare de
personal de asisten#" medical"

87206,
87209
74525000
Servicii de asigurare de
personal medical
87201 74530000
6
Servicii de recrutare
6


87201-
87209,
87909
74540000
Servicii de gestionare a
personalului, cu excep#ia
serviciilor de plasare $i de
asigurare

87201-
87209
95000000
Case particulare cu personal
angajat

87202-
87203,
87205
95100000
Servicii de lucr"tori
comerciali $i industriali

87202-
87203,
87205
95110000
Servicii de lucr"tori
comerciali
87205 95120000
Servicii de lucr"tori
industriali

87201-
87209
95130000 Servicii de for#e de munc"
87202, 95131000 Servicii de personal de agen#ii
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
87203,
87205
87203 95132000 Servicii de personal de birou

87203-
87209
95133000 Personal angajat temporar
87204 95133100
Servicii de asisten#" la
domiciliu
87204 95140000 Servicii domestice
23
Servicii de
investiga#ie $i de
siguran#", cu excep#ia
serviciilor de
transport cu vehicule
blindate
87301-
87309
74600000
Servicii de investiga#ie $i de
siguran#"

87302-
87309
74610000 Servicii de siguran#"
87303 74611000
Servicii de monitorizare a
sistemelor de alarm"
87305 74613000 Servicii de paz"
87309 74614000 Servicii de supraveghere
87309 74614100 Servicii de localizare
87309 74614110
Servicii de localizare a
transfugilor
87305 74615000 Servicii de patrulare
87301 74620000 Servicii de anchetare
24
Servicii de
înv"#"mânt $i de
formare profesional"
92110,
92190
80100000 Servicii de înv"#"mânt primar
92110 80110000
Servicii de înv"#"mânt
pre$colar

92210-
92240
80200000
Servicii de înv"#"mânt
gimnazial

92230,
92240
80210000
Servicii de înv"#"mânt
gimnazial tehnic $i
profesional

92230,
92240
80211000
Servicii de înv"#"mânt
gimnazial tehnic

92230,
92240
80212000
Servicii de înv"#"mânt
gimnazial profesional

92190,
92240,
92390-
92900
80220000
Servicii de înv"#"mânt pentru
elevi cu handicap

92310-
92390
80300000
Servicii de înv"#"mânt
superior

92110-
92390
80310000
Servicii de formare
profesional" a tinerilor

92310,
92390
80320000
Servicii de formare
profesional" în domeniul
medical
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere

92310,
9239
80330000
Servicii de formare
profesional" în domeniul
securit"#ii
92240 80340000 Servicii de înv"#"mânt special

92400,
92900
80410000 Servicii $colare diverse
92400 80411000
Servicii de $coli de conducere
auto
92400 80411100
Servicii de examene pentru
ob#inerea permisului de
conducere auto
92400 80411200 Cursuri de conducere auto
92400 80412000 Servicii de $coli de avia#ie
92400 80413000 Servicii de $coli de marin"
92400 80414000 Servicii de $coli de scafandri
92400 80415000 Servicii de $coli de schi

92230-
92900
80420000 Servicii de formare

92310-
92900
80421000
Servicii de formare
specializat"

92400,
92900
80421100
Servicii de formare a
personalului
92900 80422000 Echipamente de preg"tire
92900 80422100
Servicii privind programele
de formare

92310-
92900
80422200 Seminarii de formare

92230-
92900
80423000
Servicii de formare
profesional"

92230-
92310
80423100
Servicii de formare în
domeniul industriei $i tehnicii

92230-
92310
80423110
Servicii de formare în
domeniul industriei

92230-
92310
80423120
Servicii de formare în
domeniul tehnicii

92310-
92900
80423200
Servicii de formare în
management
92900 80423300
Servicii de formare $i de
familiarizare în informatic"
92900 80423310
Servicii de formare în
informatic"

92220,
92310,
92390,
92900
80423320 Cursuri de informatic"
92900 80424000
Servicii de formare în
domeniul mediului
92900 80425000
Servicii de formare în
domeniul securit"#ii
92310, 80426000 Servicii de formare în
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
92390,
92900
domeniul s"n"t"#ii $i al
serviciilor de prim-ajutor

92310,
92390
80426100
Servicii de formare în
domeniul s"n"t"#ii
92900 80426200
Servicii de formare în
domeniul serviciilor de prim-
ajutor

92310-
92400
80427000
Servicii de perfec#ionare
personal"

92210,
92220,
92390-
92900
80428000
Organizare de cursuri de
limbi str"ine

92310-
92400
80430000
Servicii de înv"#"mânt
universitar pentru adul#i

92110-
92900,
91121
80490000
Gestionare a unui centru de
înv"#"mânt
25
Servicii de s"n"tate $i
servicii de asisten#"
social"
6

87201-
87209,
93324,
93329
74500000
6

Servicii de recrutare a for#ei
de munc" $i de asigurare de
personal
6


87202,
93324,
93329
74510000
6

Servicii de plasare de
personal
6


93324,
93329
74511000
Servicii de c"utare de locuri
de munc"

93110-
93329
85000000
Servicii de s"n"tate $i servicii
de asisten#" social"

93110-
93199
85100000 Servicii de s"n"tate

93110-
93192,
93199
85110000
Servicii spitalice$ti $i servicii
conexe

93110-
93192,
93199
85111000 Servicii spitalice$ti
93110 85111100
Servicii spitalice$ti de
chirurgie
93110 85111200
Servicii spitalice$ti de
medicin"
93110 85111300
Servicii spitalice$ti de
ginecologie
93110 85111320
Servicii spitalice$ti de
obstetric"
93110 85111400
Servicii spitalice$ti de
reabilitare
93110 85111500
Servicii spitalice$ti de
psihiatrie
93122 85111600 Servicii de ortezare
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
93122 85111700 Servicii de oxigenoterapie
93199 85111800 Servicii de patologie

93110,
93199
85112000
Servicii de asisten#"
spitaliceasc"
93199 85112100
Servicii privind a$ternuturile
pentru spital

93110,
93121,
93122,
93191-
93199
85120000
Servicii de practic" medical"
$i servicii conexe

93121,
93122
85121000 Servicii de practic" medical"
93121 85121100
Servicii prestate de medicii
generali$ti
93121 85121110
Servicii prestate copiilor de
c"tre medici generali$ti
93121 85121200
Servicii prestate de medici
speciali$ti
93122 85121300
Servicii chirurgicale
specializate
93123 85130000
Servicii de practic" dentar" $i
servicii conexe
93123 85131000 Servicii de practic" dentar"
93123 85131100 Servicii de ortodon#ie
93123 85131110
Servicii de chirurgie
ortodontic"

93121,
93122,
93191-
93199
85140000 Diverse servicii de s"n"tate

93121,
93122,
93191
85141000
Servicii furnizate de
personalul medical
93191 85141100 Servicii prestate de moa$e

93121,
93122,
93191
85141200
Servicii prestate de personalul
de asisten#" medical"

93121,
93122,
93191
85141210
Servicii de îngrijire medical"
la domiciliu
93191 85141211
Servicii de tratament medical
prin dializ" la domiciliu
93122 85141212 Servicii de dializ"
93191 85141220
Servicii de consultan#"
prestate de personalul de
asisten#" medical"

93191,
93199
85142000 Servicii paramedicale
93191 85142100 Servicii de fizioterapie
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere
93191 85142200 Servicii de homeopatie
93199 85142300 Servicii de igien"
93191 85142400
Livrare la domiciliu de
articole pentru bolnavii de
incontinen#"
93192 85143000 Servicii de ambulan#"
93193 85144000 Servicii de centre de s"n"tate
93193 85144100
Servicii de centre de asisten#"
medical"
93199 85145000
Servicii prestate de
laboratoare medicale
93199 85146000
Servicii prestate de b"ncile de
sânge
93199 85146100
Servicii prestate de b"ncile de
material seminal
93199 85146200
Servicii prestate de b"ncile de
organe pentru transplanturi
93121 85147000 Servicii de medicina muncii
93199 85148000 Servicii de analize medicale
93199 85149000 Servicii farmaceutice

93201,
93209
85200000 Servicii veterinare

93311-
93329
85300000
Servicii de asisten#" social" $i
servicii conexe

93311-
93329
85310000 Servicii de asisten#" social"

93311-
93319
85311000
Servicii de asisten#" social"
cu cazare
93311 85311100
Servicii sociale pentru
persoane în vârst"
93311 85311200
Servicii sociale pentru
persoanele cu handicap
93312 85311300
Servicii sociale pentru copii $i
tineri

93321-
93329
85312000
Servicii de asisten#" social"
f"r" cazare
93321 85312100 Servicii de centre de zi
93321 85312110
Servicii prestate de centre de
zi pentru copii
93321 85312120
Servicii prestate de centre de
zi pentru copii $i tineri cu
handicap

93322,
93323
85312300
Servicii de orientare $i de
consultan#" profesional"

93322,
93323
85312310 Servicii de orientare

93322,
93323
85312320
Servicii de consultan#"
profesional"
93322 85312330
Servicii de planificare
familial"
CPC prov. CPV
Categorie Descriere Cod CPC Cod CPV Descriere

93321-
93329
85312400
Servicii sociale neprestate de
institu#ii reziden#iale

93324,
93329
85312500 Servicii de reabilitare
93324 85312510
Servicii de reabilitare
profesional"

93311-
93329
85320000 Servicii sociale

93110-
93199,
93311-
93329
85323000
Servicii de s"n"tate
comunitar"
26
Servicii de recreere,
culturale $i sportive
7

96311,
96312
74875000
Servicii de gestionare a
bibliotecilor
96312 74875100 Servicii de arhivare
96312 74875200 Servicii de catalogare

75300,
96111-
96499
92000000
Servicii de recreere, culturale
$i sportive

96111-
96122
92100000
Servicii de cinematografie $i
servicii video

96111-
96122
92110000
Servicii de produc#ie de filme
cinematografice $i de casete
video $i servicii conexe

96111-
96122
92111000
Servicii de produc#ie de filme
cinematografice $i de filme
video
96112 92111100
Produc#ie de filme $i de
casete video cu utilizare
pedagogic"
96112 92111200
Produc#ie de filme $i de
casete video publicitare, de
propagand" $i de informare
96112 92111210 Produc#ie de filme publicitare
96112 92111220
Produc#ie de casete video
publicitare
96112 92111230
Produc#ie de filme de
propagand"
96112 92111240
Produc#ie de casete video de
propagand"
96112 92111250
Produc#ie de filme de
informare
96112 92111260
Produc#ie de casete video de
informare
96112 92111300
Produc#ie de fi