Sunteți pe pagina 1din 715

REGULAMENTUL (CE) nr. 2195/2002

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ş I AL CONSILIULUI

din 5 noiembrie 2002

privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)

(Text cu relevan ţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN Ş I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţ ii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) ş i articolele 55 ş i 95,

având în vedere propunerea Comisiei 1 ,

având în vedere avizul Comitetului Economic ş i Social 2 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 3 ,

hot ărând în conformitate cu procedura prevăzut ă la articolul 251 din tratat 4 ,

întrucât:

(1)

Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis ş i transparent al achizi ţ iilor publice în Europa. Impactul s ău asupra calit ăţ ii anunţ urilor ş i timpului necesar publicării acestora reprezint ă o restricţ ie de facto a accesului agenţ ilor economici la contractele de achiziţ ii publice.

(2)

În Recomandarea 96/527/CE 5 , Comisia invita entit ăţ ile ş i autorit ăţ ile contractante s ă utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achizi ţ ii, vocabularul comun privind achiziţ iile publice [Common Procurement Vocabulary (CVP)], elaborat pe baza anumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecv ări a acestora la specificul sectorului achizi ţ iilor publice.

(3)

Este necesară standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achiziţ iile publice, a referin ţ elor utilizate de către autorit ăţ ile ş i entit ăţ ile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achizi ţ ii.

(4)

Statele membre au nevoie de un sistem de referinţă unic care s ă utilizeze aceeaş i descriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunit ăţ ii, precum ş i de acelaş i cod

1 JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.

2 JO C 48, 21.2.2002, p. 9.

3 JO C 192, 12.8.2002, p. 50.

4 Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat înc ă în Jurnalul Oficial), poziţia comună a Consiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1) şi Decizia Parlamentului European din 25 septembrie 2002 (nepublicat ă încă în Jurnalul Oficial).

5 JO L 222, 3.9.1996, p. 10.

alfanumeric corespunz ător ş i care s ă permit ă astfel dep ăş irea barierelor lingvistice la nivel comunitar.

(5)

Prin urmare, prin prezentul regulament se adoptă o versiune revizuită a CPV ca un sistem unic de clasificare pentru achizi ţ iile publice, a că rui punere în aplicare este reglementat ă de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţ ii publice.

(6)

De asemenea, se elaboreaz ă tabele de coresponden ţă cu titlu orientativ care s ă indice corespondenţ a dintre CPV ş i Clasificarea produselor aferente activităţ ilor din cadrul Comunit ăţ ii Economice Europene (CPA), Clasificarea central ă a produselor (CPC Prov.) a Na ţ iunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activit ăţ ilor economice din Comunitatea European ă (NACE Rev. 1) ş i Nomenclatura combinat ă (NC).

(7)

Este posibil ca structura ş i codurile CPV s ă necesite adapt ări sau chiar modificări, în funcţ ie de evoluţ ia pieţ elor ş i de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabileş te în acest sens o procedură corespunz ătoare de revizuire.

(8)

M ăsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adopt ă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competenţ elor de punere în aplicare conferite Comisiei 1 .

(9)

Având în vedere că obiectivul acţ iunii avute în vedere, ş i anume instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achizi ţ ii publice, nu poate fi atins într-o manieră satisfăcătoare de către statele membre ş i, prin urmare, datorit ă dimensiunii ş i efectelor acţ iunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta m ăsuri, în conformitate cu principiul subsidiarit ăţ ii, consacrat de articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporţ ionalit ăţ ii astfel cum a fost enun ţ at în articolul men ţ ionat anterior, prezentul regulament nu depăş eş te ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(10) Recurgerea la un regulament mai degrab ă decât la o directivă este motivat ă prin faptul că instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achizi ţ ii publice nu necesit ă transpunere de c ătre statele membre.

(11) În scopul familiariz ării utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic care, în cele din urm ă, va deveni obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie s ă fie precedat ă de o perioad ă de adaptare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1) Se stabileş te un sistem de clasificare unic, aplicabil achiziţ iilor publice, denumit „Vocabularul comun privind achiziţ iile publice” [Common Procurement Vocabulary (CPV)].

(2)

Textul CPV este prev ăzut în anexa I.

 

(3)

Tabelele

de

corespondenţă

orientative

între

CPV

ş i

nomenclaturile

Clasificării

produselor

aferente

activit ăţ ilor

din

cadrul

Comunit ăţ ii

Economice

Europene

(CPA),

Clasificării centrale a produselor (CPC Prov.) a Na ţ iunilor Unite, Nomenclatorului statistic al activit ăţ ilor economice din Comunitatea European ă (NACE Rev. 1) ş i Nomenclaturii combinate (NC) sunt prevăzute în anexele II, III, IV ş i V.

Articolul 2

Comisia adopt ă m ăsurile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prev ăzut ă la articolul 3 alineatul (2).

Articolul 3

(1) Comisia este asistat ă de Comitetul consultativ pentru contractele de achizi ţ ii publice, înfiinţ at prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului 1 (denumit în continuare „comitetul”).

(2) Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 ş i 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozi ţ iile articolului 8 din decizia men ţ ionat ă anterior.

(3)

Comitetul î ş i stabileş te regulamentul de procedură.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 decembrie 2003.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale ş i se aplic ă direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.

Pentru Parlamentul European Preş edintele P. COX

Pentru Consiliu

Preş edintele

T. PEDERSEN

ANEXA I

VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZI Ţ IILE PUBLICE (CPV)

Structura sistemului de clasificare

1. CPV cuprinde un vocabular principal ş i un vocabular suplimentar.

2. Vocabularul principal se bazeaz ă pe o structură ramificat ă de coduri de până la nou ă cifre, că rora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucr ările sau serviciile care reprezint ă obiectul contractelor de achiziţ ii.

Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmeaz ă:

diviziuni, identificate prin primele dou ă cifre ale codului;

grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului;

clase, identificate prin primele patru cifre ale codului;

categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului.

Fiecare dintre ultimele trei cifre confer ă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecă rei categorii.

Cea de a noua cifr ă serve ş te la verificarea cifrelor precedente.

3. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achizi ţ ii. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod alfanumeric, că ruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de preciz ări suplimentare privind natura sau destinaţ ia specifică a bunurilor care urmeaz ă a fi achizi ţ ionate.

Codul alfanumeric cuprinde:

un prim nivel, compus dintr-o literă care corespunde unei secţ iuni;

un al doilea nivel, compus din patru cifre, primele trei reprezentând subdiviziunea, iar ultima fiind necesar ă verifică rii.

Cod CPV

Descriere

01000000-7

Produse agricole, horticole, de vânătoare ş i produse conexe Produse agricole, produse horticole ş i de gr ădin ă pentru comercializare Cereale ş i alte produse agricole Cereale Grâu Grâu dur Grâu comun Porumb Orez Orz Secară Ov ăz Mal ţ Produse pe baz ă de cereale Cartofi ş i legume uscate Cartofi

01100000-8

01110000-1

01111000-8

01111100-9

01111110-2

01111120-5

01111200-0

01111300-1

01111400-2

01111500-3

01111600-4

01111700-5

01111900-7

01112000-5

01112100-6

01112200-7

Legume cu păst ăi ş i legume cu teacă uscate

01112210-0

Legume cu păst ăi uscate Linte Năut Maz ăre uscat ă Legume cu teacă Seminţ e ş i fructe oleaginoase Boabe de soia Arahide Seminţ e de floarea soarelui Seminţ e de in Seminţ e de susan Seminţ e de muş tar Tutun neprelucrat Plante utilizate la fabricarea zah ă rului Sfecl ă de zahă r Trestie de zahă r Paie ş i plante furajere Paie Plante furajere Materii prime vegetale Materii prime vegetale destinate industriei textile Bumbac Iut ă In Cauciuc natural, latex natural ş i produse conexe Cauciuc natural Latex natural

01112211-7

01112212-4

01112213-1

01112220-3

01113000-2

01113100-3

01113200-4

01113300-5

01113400-6

01113500-7

01113600-8

01114000-9

01115000-6

01115100-7

01115200-8

01116000-3

01116100-4

01116200-5

01117000-0

01117100-1

01117110-4

01117120-7

01117130-0

01118000-7

01118100-8

01118200-9

Cod CPV

 

Descriere

01118210-2

Produse din latex Plante cu utilizare specifică Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide sau cu utilizare similară

01119000-4

01119100-5

01119110-8

Plante utilizate în parfumerii

01119120-1

Plante utilizate în farmacii

01119130-4

Plante utilizate ca insecticide

01119140-7

Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similar ă

01119200-6

Seminţ e de plante cu utilizare specific ă

01120000-4

Legume, produse horticole ş i plante de pepinier ă Legume R ăd ăcinoase ş i tuberculi

01121000-1

01121100-2

01121110-5

R

ăd

ăcinoase

01121111-2

Sfecl ă

 

01121112-9

Morcovi

01121113-6

Ceap ă

01121114-3

Napi

01121120-8

Tuberculi Legume cultivate pentru fructele lor Fasole Boabe Fasole verde Fasole spaniol ă

01121200-3

01121210-6

01121211-3

01121212-0

01121213-7

01121220-9

Maz

ăre

01121221-6

Maz ăre verde Maz ăre cu p ăst ăi comestibile Ardei Tomate Dovlecei Ciuperci Castraveţ i Legume pentru frunze Lăptuci

01121222-3

01121230-2

01121240-5

01121250-8

01121260-1

01121270-4

01121300-4

01121310-7

01121320-0

Foi de salată Anghinare Spanac

01121330-3

01121340-6

01121400-5

Varz

ă

01121410-8

Varz ă albă Conopid ă Broccoli Varz ă de Bruxelles Seminţ e de legume

01121420-1

01121430-4

01121440-7

01121500-6

Cod CPV

 

Descriere

01122000-8

Produse horticole Plante vii, bulbi, răd ăcini, butaş i ş i altoaie Flori t ăiate Aranjamente florale Seminţ e de flori

01122100-9

01122200-0

01122210-3

01122300-1

01130000-7

Fructe, fructe cu coaj ă lignifiat ă, plante utilizate la prepararea b ăuturilor ş i

a

condimentelor

01131000-4

Fructe ş i fructe cu coaj ă lignifiat ă

01131100-5

Fructe ş i fructe cu coaj ă lignifiat ă tropicale Fructe tropicale

01131110-8

01131111-5

 

Banane

01131112-2

Ananas

01131113-9

Mango

01131114-6

Curmale

01131115-3

Stafide

01131116-0

Smochine

01131117-7

 

Avocado

01131118-4

Kiwi

01131120-1

Nuci de cocos

01131200-6

 

Citrice

01131210-9

Lămâi

01131220-2

Portocale

01131230-5

 

Grepfrut

01131240-8

Tangerine

01131250-1

Lămâi verzi Fructe, altele decât cele tropicale

01131300-7

01131310-0

 

Bace

01131311-7

Stafide de Corint Agri ş e

01131312-4

01131313-1

C

ăp ş uni

01131314-8

Zmeură

01131315-5

Afine

01131320-3

Mere, pere ş i gutui

01131321-0

 

Mere

01131322-7

Pere

01131323-4

Gutui

01131330-6

Fructe sâmburoase

01131331-3

 

Caise

01131332-0

Piersici

01131333-7

Cireş e

01131334-4

Prune

01131340-9

Struguri

01131341-6

Struguri de mas ă

01131342-3

Struguri de vin

01131400-8

M

ăsline

Cod CPV

 

Descriere

01131500-9

Seminţ e de fructe Plante pentru prepararea b ăuturilor Boabe de cafea Plante de ceai Maté Boabe de cacao Condimente neprelucrate Animale vii ş i produse de origine animal ă Bovine ş i produse ob ţ inute de la acestea Bovine Animale vii din specia bovin ă

01132000-1

01132100-2

01132200-3

01132300-4

01132400-5

01133000-8

01200000-9

01210000-2

01211000-9

01211100-0

01211200-1

Vi

ţ ei

01212000-6

Lapte de vacă proasp ăt Material seminal de taur Animale de ferm ă ş i produse obţ inute de la acestea

01213000-3

01220000-5

01221000-2

Ş

eptel

01221100-3

Ovine Caprine Cabaline Lapte de oaie ş i de capră proaspăt Lapte de oaie Lapte de capr ă Lân ă ş i p ăr de animale Lân ă tuns ă P ăr de animale Porcine P ăs ări de curte vii ş i ou ă P ăs ări de curte vii Ou ă Animale mici vii ş i produse ob ţ inute de la acestea

01221200-4

01221300-5

01222000-9

01222100-0

01222200-1

01223000-6

01223100-7

01223200-8

01230000-8

01240000-1

01241000-8

01242000-5

01250000-4

01251000-1

Iepuri de cas ă ş i iepuri de câmp

01251100-2

Iepuri de cas ă Iepuri de câmp Produse de origine animal ă Miere natural ă Melci Produse alimentare de origine animal ă Ceară Produse de policultură Produse agricole Produse de silvicultură ş i de exploatare forestieră Lemn Lemn de conifere Lemn tropical

01251200-3

01252000-8

01252100-9

01252200-0

01252300-1

01252400-2

01300000-0

01900000-6

02000000-4

02100000-5

02110000-8

02120000-1

Cod CPV

 

Descriere

02130000-4

Lemn de foc Lemn brut Lemn de esen ţă moale Deş euri de lemn Aş chii de lemn Bu ş teni Stâlpi Ţăru ş i Cherestea Produse din cherestea Gum ă arabică Balsamuri Lac Plut ă Produse de silvicultură Plante, ierburi, muş chi sau licheni ornamentali Produse de pepinier ă Plante Plante de înmul ţ ire Bulbi de flori Arbuş ti Arbori

02140000-7

02150000-0

02160000-3

02170000-6

02180000-9

02181000-6

02182000-3

02190000-2

02191000-9

02200000-6

02210000-9

02220000-2

02300000-7

02400000-8

02410000-1

02500000-9

02510000-2

02511000-9

02512000-6

02513000-3

02520000-5

05000000-5

Peş ti, produse de pescuit ş i alte subproduse de pescuit

05100000-6

Peş

ti

05110000-9

Peş ti vii Peş ti proaspeţ i sau refrigeraţ i Peş ti plaţ i, proaspeţ i sau refrigeraţ i Limbă de mare, proaspăt ă sau refrigerat ă Cambul ă de Baltică, proaspăt ă sau refrigerat ă Peş ti din familia morunului, proaspeţ i sau refrigera ţ i Cod, proaspăt sau refrigerat Polac, proaspăt sau refrigerat Merluciu, proasp ăt sau refrigerat Eglefin, proaspăt sau refrigerat

05120000-2

05121000-9

05121100-0

05121200-1

05122000-6

05122100-7

05122200-8

05122300-9

05122400-0

05123000-3

Hering, proasp ăt sau refrigerat Ton, proaspăt sau refrigerat Merlan, proasp ăt sau refrigerat Albitură, proaspăt ă sau refrigerat ă Somon, proaspăt sau refrigerat Carne de peş te Crustacee Crustacee proaspete Stridii Moluş te

05124000-0

05125000-7

05126000-4

05127000-1

05130000-5

05200000-7

05210000-0

05220000-3

05230000-6

Cod CPV

 

Descriere

05240000-9

Nevertebrate acvatice Produse acvatice Corali sau produse similare Bureţ i naturali Alge marine Alge Produse pescă reş ti secundare Făin ă de peş te

05300000-8

05310000-1

05320000-4

05330000-7

05331000-4

05400000-9

05410000-2

10000000-3

C ărbune, lignit, turb ă ş i alte produse derivate din c ărbune C ărbune ş i combustibili pe baz ă de c ărbune

10100000-4

10110000-7

C

ărbune

10120000-0

Combustibili pe baz ă de cărbune Antracit Brichete Combustibili solizi Combustibili fosili Combustibili pe baz ă de lemn Lignit ş i turb ă Lignit Turb ă Produse derivate din c ărbune Ulei de huil ă Produse pe baz ă de cocs Cocs Ţi ţ ei, gaze naturale, petrol ş i produse conexe Ţi ţ ei Ţi ţ ei ş i produse petroliere Petrol Ţi ţ ei Produse petroliere Gaze naturale Ş ist bituminos sau petrolifer Minereuri de uraniu ş i toriu Minereuri de uraniu

10121000-7

10122000-4

10123000-1

10124000-8

10125000-5

10200000-5

10210000-8

10220000-1

10300000-6

10310000-9

10320000-2

10321000-9

11000000-0

11100000-1

11110000-4

11111000-1

11111100-2

11112000-8

11200000-2

11300000-3

12000000-7

12100000-8

12200000-9

Minereuri de toriu Minereuri metalifere Minereuri de fier Minereuri de metale neferoase Minereuri de cupru Minereuri de nichel Minereuri de aluminiu Minereuri de metale preţ ioase Minereuri de plumb Minereuri de zinc

13000000-4

13100000-5

13200000-6

13210000-9

13220000-2

13230000-5

13240000-8

13250000-1

13260000-4

Cod CPV

 

Descriere

13270000-7

Minereuri de staniu diverse minereuri Produse de exploatare minier ă, în carier ă ş i alte produse conexe Materiale de construcţ ii de piatră Piatră de construcţ ie Marmură ş i piatră calcaroas ă de construcţ ie Marmură Travertin Diverse tipuri de piatr ă de construcţ ie Granit Gresie Bazalt Piatră de bordur ă Piatră calcaroas ă, gips ş i cret ă Piatră calcaroas ă ş i gips Ghips Calcar Pudră de calcar Piatră calcaroas ă Cret ă ş i dolomit ă

13300000-7

14000000-1

14100000-2

14110000-5

14111000-2

14111100-3

14111200-4

14112000-9

14112100-0

14112200-1

14112300-2

14112400-3

14120000-8

14121000-5

14121100-6

14121200-7

14121210-0

14121300-8

14122000-2

14122100-3

Cret

ă

14122200-4

Dolomit ă Ardezie Nisip ş i argil ă Pietri ş , nisip, piatră concasat ă ş i agregate Nisip Nisip natural Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietri ş , piatră fărâmi ţ at ă ş i concasat ă, amestecuri de piatră, amestec de nisip ş i pietri ş ş i alte agregate Bolovani ş i pietri ş

14130000-1

14200000-3

14210000-6

14211000-3

14211100-4

14212000-0

14212100-1

14212110-4

Pietri ş Pietre mici Agregate Amestec de nisip ş i pietri ş

14212120-7

14212200-2

14212210-5

14212300-3

Piatră de carier ă ş i concasat ă Balast Granit concasat Bazalt concasat

14212310-6

14212320-9

14212330-2

14212400-4

P

ământ

14212410-7

P ământ vegetal Subsol Criblură Macadam, macadam gudronat ş i nisip gudronat Macadam Macadam gudronat

14212420-0

14212430-3

14213000-7

14213100-8

14213200-9

Cod CPV

 

Descriere

14213300-0

Nisip gudronat Argil ă ş i caolin

14220000-9

14221000-6

Argil

ă

14222000-3

Caolin Produse anorganice chimice ş i îngr ăşăminte minerale Îngrăşăminte minerale Calciu natural, fosfat aluminocalcic ş i s ăruri naturale brute de potasiu Calciu natural Fosfaţ i aluminocalcici S ăruri naturale brute de potasiu Pirite de fier Pirite de fier neprăjite

14300000-4

14310000-7

14311000-4

14311100-5

14311200-6

14311300-7

14312000-1

14312100-2

14320000-0

Produse anorganice chimice Sare ş i clorur ă de sodiu pură

14400000-5

14410000-8

Sare gem ă Sare marină Sare concentrat ă prin evaporare ş i clorură de sodiu pură Sare industrial ă pentru desz ăpezire Saramură Produse conexe de exploatare minier ă ş i în carieră Bitum ş i asfalt Bitum Asfalt Pietre preţ ioase ş i semipreţ ioase; piatră ponce; ş mirghel; abrazivi naturali, alte minerale ş i metale preţ ioase Pietre preţ ioase ş i semipreţ ioase Pietre preţ ioase Diamante Rubine Smaralde Praf sau pulbere de pietre preţ ioase Pietre semipreţ ioase Praf sau pulbere de pietre semipreţ ioase Diamante industriale; piatră ponce; ş mirghel ş i al ţ i abrazivi naturali Piatră ponce Diamante industriale

14420000-1

14430000-4

14440000-7

14450000-0

14500000-6

14510000-9

14511000-6

14512000-3

14520000-2

14521000-9

14521100-0

14521110-3

14521120-6

14521130-9

14521140-2

14521200-1

14521210-4

14522000-6

14522100-7

14522200-8

14522300-9

Ş

mirghel

14522400-0

Abrazivi naturali Minerale, metale preţ ioase conexe ş i produse asociate Minerale Aur Argint Platină Produse alimentare ş i b ă uturi Produse de origine animal ă, carne ş i produse din carne

14523000-3

14523100-4

14523200-5

14523300-6

14523400-7

15000000-8

15100000-9

Cod CPV

 

Descriere

15110000-2

Carne Carne de bovine Carne de vit ă Carne de vit ă conservat ă Carcas ă de vit ă Bucăţ i de carne de vit ă Biftec Carne de mânzat Bucăţ i de carne de mânzat Carne de pas ăre Carne de pas ăre proasp ăt ă, animale întregi Carne de gâscă Carne de curcan Carne de pui Carne de raţă Bucăţ i de carne de pas ăre Bucăţ i de carne de pui Bucăţ i de carne de curcan Bucăţ i de carne de raţă, de gâscă ş i de bibilică Ficat de pasăre Fois gras Carne de porc Cotlete de porc Carcase de porc Organe comestibile Carne de miel ş i de oaie Carne de miel Carne de oaie Carne de capr ă Carne de cal, de m ă gar, de catâr sau de bardou Carne de cal Carne de m ă gar, de catâr sau de bardou Diverse tipuri de carne Carne de iepure de cas ă Carne de iepure de câmp Vânat Pulpe de broasc ă Porumbei Lân ă, piei brute ş i prelucrate

15111000-9

15111100-0

15111110-3

15111140-2

15111190-7

15111191-4

15111200-1

15111210-4

15112000-6

15112100-7

15112110-0

15112120-3

15112130-6

15112140-9

15112200-8

15112210-1

15112220-4

15112230-7

15112300-9

15112310-2

15113000-3

15113100-4

15113300-6

15114000-0

15115000-7

15115100-8

15115200-9

15117000-1

15118000-8

15118100-9

15118900-7

15119000-5

15119100-6

15119200-7

15119300-8

15119400-9

15119500-0

15120000-5

15121000-2

Lân

ă

15122000-9

Piei brute Piei prelucrate Piei prelucrate ş i pene de pasăre Produse din carne

15123000-6

15124000-3

15130000-8

Cod CPV

 

Descriere

15131000-5

Conserve ş i produse din carne Produse pe baz ă de carne pentru cârnaţ i Carne pentru cârnaţ i Salamuri

15131100-6

15131110-9

15131120-2

15131130-5

Cârnaţ

i

15131131-2

Cârnaţ i din ficat Cârnaţ i de vit ă Cârnaţ i de porc Sângerete ş i al ţ i cârnaţ i pe baz ă de sânge Cârnaţ i de pasă re Carne uscat ă, s ărat ă, afumat ă sau condimentat ă Jambon afumat Slănin ă Salam Preparate din ficat Pateu Preparate pe baz ă de ficat de gâscă sau de raţă Produse pe baz ă de carne de porc Jambon Chiftele Mâncăruri din carne de porc Produse pe baz ă de carne de pasăre Produse pe baz ă de carne de vită ş i de mânzat Chiftele din carne de vită Carne de vit ă tocat ă Chifle cu carne de vită tocat ă Preparate pe baz ă de carne Peş te preparat ş i conserve de peş te File de peş te, ficat ş i icre de pe ş te File de peş te File proasp ăt de peş te Icre de peş te Ficat de peş te Peş te, file de peş te ş i alte tipuri de carne de peş te congelate

15131132-9

15131133-6

15131134-3

15131135-0

15131200-7

15131210-0

15131220-3

15131230-6

15131300-8

15131310-1

15131320-4

15131400-9

15131410-2

15131420-5

15131490-6

15131500-0

15131600-1

15131610-4

15131620-7

15131640-3

15131700-2

15200000-0

15210000-3

15211000-0

15211100-1

15212000-7

15213000-4

15220000-6

15221000-3

Peş te congelat File de peş te congelat Peş te congelat tranş at Produse congelate pe baz ă de peş te Peş te uscat sau să rat; peş te în saramură; peş te afumat Peş te uscat Peş te s ărat Peş te în saramură Peş te afumat Somon afumat

15222000-0

15223000-7

15229000-9

15230000-9

15231000-6

15232000-3

15233000-0

15234000-7

15234100-8

Cod CPV

Descriere

15234200-9

Hering afumat P ăstrăv afumat Conserve de peş te Peş te în conserv ă ş i alte tipuri de peş te preparat sau în conservă Peş te pane sau acoperit în alt mod, în conservă Somon în conservă Hering preparat sau în conserv ă Sardine Ton în conservă Macrou de Atlantic Hamsii Batoane de peş te file Preparate pe baz ă de peş te pane sau acoperit în alt mod Mâncăruri preparate din peş te Preparate pe baz ă de peş te Caviar ş i înlocuitori de caviar Caviar Înlocuitori de caviar Fructe de mare Crustacee congelate Crustacee preparate sau în conserv ă Produse pe baz ă de molu ş te Fructe, legume ş i produse conexe Cartofi ş i produse pe baz ă de cartofi Cartofi congelaţ i Cartofi prăji ţ i rondele ş i bastonaş e Cartofi tăiaţ i cuburi, rondele ş i alte tipuri de cartofi congelaţ i Produse din cartofi Piure de cartofi instant Cartofi gata pr ăji ţ i Rondele crocante de cartofi Rondele crocante de cartofi aromatizate Gust ări din cartofi Crochete de cartofi Cartofi transformaţ i Sucuri de fructe ş i de legume Sucuri de fructe Suc de portocale Suc concentrat de portocale Suc de grepfrut Suc de l ămâie Suc de ananas Suc de struguri Suc de mere

15234300-0

15235000-4

15240000-2

15241000-9

15241100-0

15241200-1

15241300-2

15241400-3

15241500-4

15241600-5

15241700-6

15241800-7

15242000-6

15243000-3

15244000-0

15244100-1

15244200-2

15250000-5

15251000-2

15252000-9

15253000-6

15300000-1

15310000-4

15311000-1

15311100-2

15311200-3

15312000-8

15312100-9

15312200-0

15312300-1

15312310-4

15312400-2

15312500-3

15313000-5

15320000-7

15321000-4

15321100-5

15321110-8

15321200-6

15321300-7

15321400-8

15321500-9

15321600-0

Cod CPV

Descriere

15321700-1

Amestecuri de sucuri neconcentrate Sucuri concentrate Sucuri de legume Suc de tomate Fructe ş i legume Legume transformate Legume proaspete sau congelate R ăd ăcinoase transformate Tuberculi transformaţ i Fasole, maz ăre, ardei, tomate ş i alte legume Fasole transformată Maz ăre transformat ă Maz ăre sfă râmat ă Tomate transformate Ciuperci transformate Ardei transformaţ i Germeni de soia Trufe Legume pentru frunze ş i varz ă Varz ă transformat ă Legume cu păst ăi transformate Legume congelate Legume în conserv ă ş i/sau la cutie Fasole în sos tomat Fasole alb ă în sos tomat Tomate în conserv ă Tomate la cutie Piure de tomate Piure concentrat de tomate Sos de tomate Ciuperci la cutie M ăsline transformate Legume la cutie Varz ă acră la cutie Maz ăre la cutie Fasole boabe la cutie Fasole întreagă la cutie Sparanghel la cutie M ăsline la cutie Porumb dulce Legume conservate provizoriu Legume conservate în oţ et Fructe ş i fructe cu coaj ă lignifiat ă transformate Fructe transformate

15321800-2

15322000-1

15322100-2

15330000-0

15331000-7

15331100-8

15331110-1

15331120-4

15331130-7

15331131-4

15331132-1

15331133-8

15331134-5

15331135-2

15331136-9

15331137-6

15331138-3

15331140-0

15331142-4

15331150-3

15331170-9

15331400-1

15331410-4

15331411-1

15331420-7

15331423-8

15331425-2

15331427-6

15331428-3

15331430-0

15331450-6

15331460-9

15331461-6

15331462-3

15331463-0

15331464-7

15331465-4

15331466-1

15331470-2

15331480-5

15331500-2

15332000-4

15332100-5

Cod CPV

 

Descriere

15332140-7

Mere transformate Pere transformate

15332150-0

15332160-3

Banane transformate

15332170-6

Rubarb

ă

15332180-9

Pepeni galbeni Dulceţ uri ş i marmelade; jeleuri de fructe; piureuri ş i paste de fructe sau de fructe cu coaj ă lignifiat ă Marmelade

15332200-6

15332230-5

15332231-2

Marmelad ă de portocale Marmelad ă de l ămâie Jeleuri de fructe Paste de fructe Paste de fructe cu coaj ă lignifiat ă Unt de arahide Piureuri de fructe Dulceţ uri Dulceaţă de caise Dulceaţă de mure Dulceaţă de coacăze Dulceaţă de cireş e Dulceaţă de zmeură Dulceaţă de c ăp ş uni Fructe cu coaj ă lignifiat ă transformate Fructe cu coaj ă lignifiat ă prăjite sau s ărate Conserve de fructe Fructe uscate Stafide de Corint transformate Stafide transformate Sultanine Subproduse vegetale Uleiuri ş i gr ăsimi animale sau vegetale Uleiuri ş i gr ăsimi animale sau vegetale brute Uleiuri animale sau vegetale Uleiuri vegetale Ulei de m ăsline Ulei de susan Ulei de arahide Ulei de cocos Ulei pentru gătit Ulei pentru prăjit Grăsimi Grăsimi animale

15332232-9

15332240-8

15332250-1

15332260-4

15332261-1

15332270-7

15332290-3

15332291-0

15332292-7

15332293-4

15332294-1

15332295-8

15332296-5

15332300-7

15332310-0

15332400-8

15332410-1

15332411-8

15332412-5

15332419-4

15333000-1

15400000-2

15410000-5

15411000-2

15411100-3

15411110-6

15411120-9

15411130-2

15411140-5

15411200-4

15411210-7

15412000-9

15412100-0

15412200-1

Grăsimi vegetale Reziduuri solide de grăsimi sau de uleiuri vegetale

15413000-6

15413100-7

Ş

rot

Cod CPV

 

Descriere

15420000-8

Uleiuri ş i gr ăsimi rafinate Uleiuri rafinate Grăsimi rafinate Grăsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate Ceruri vegetale Grăsimi comestibile Margarină ş i preparate similare Margarină Margarină lichid ă Produse tartinabile cu un con ţ inut redus sau scăzut de grăsimi Produse lactate Lapte ş i smântână Lapte Lapte pasteurizat Lapte sterilizat Lapte UHT Lapte degresat Lapte semidegresat Lapte integral Lapte condensat Lapte praf

15421000-5

15422000-2

15423000-9

15424000-6

15430000-1

15431000-8

15431100-9

15431110-2

15431200-0

15500000-3

15510000-6

15511000-3

15511100-4

15511200-5

15511210-8

15511300-6

15511400-7

15511500-8

15511600-9

15511700-0

15512000-0

Smântân

ă

15512100-1

Smântân ă semigras ă Smântân ă gras ă Smântân ă groasă Smântân ă pentru fri ş că Unt Brânzeturi Brânz ă de mas ă Brânz ă proaspăt ă Cottage cheese Brânz ă cu pastă moale Brânz ă Feta Brânz ă ras ă, pulbere, cu mucegai ş i alte tipuri de brânz ă

15512200-2

15512300-3

15512900-9

15530000-2

15540000-5

15541000-2

15542000-9

15542100-0

15542200-1

15542300-2

15543000-6

15543100-7

Brânz ă cu mucegai Brânz ă Cheddar Brânz ă ras ă Brânz ă Parmezan Brânz ă cu pastă tare Brânz ă tartinabil ă Diverse produse lactate Iaurt ş i alte produse lactate fermentate Iaurt Iaurt natural

15543200-8

15543300-9

15543400-0

15544000-3

15545000-0

15550000-8

15551000-5

15551300-8

15551310-1

Cod CPV

 

Descriere

15551320-4

Iaurt aromatizat Zară Cazeină Lactoz ă sau sirop de lactoz ă Zer Îngheţ at ă ş i produse similare

15551500-0

15552000-2

15553000-9

15554000-6

15555000-3

15555100-4

Îngheţ

at

ă

15555200-5

Ş

erbet

15600000-4

Produse de mor ărit, amidon ş i produse amilacee Produse de mor ărit Orez decorticat Făin ă de cereale sau f ăin ă vegetal ă ş i produse conexe Făin ă de grâu Făin ă integral ă Făin ă de panificaţ ie Făin ă simpl ă Făin ă de patiserie Făin ă cu ferment Făin ă de cereale Făin ă de porumb Făin ă de orez Făinuri vegetale Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificaţ ie Preparate pentru pr ăjituri Preparate pentru copt Produse de panificaţ ie Produse pe baz ă de boabe de cereale Crupe Produse cerealiere Cereale pentru micul dejun Fulgi de porumb Amestecuri de ov ăz Muesli Grâu expandat Fulgi de ovăz Orez transformat Orez cu bob lung Orez m ăcinat Brizură de orez Tăţ e Amidonuri ş i produse amilacee Ulei de porumb Glucoz ă ş i produse pe baz ă de glucoz ă, fructoz ă ş i produse pe baz ă de fructoz ă Glucoz ă ş i produse pe baz ă de glucoz ă

15610000-7

15611000-4

15612000-1

15612100-2

15612110-5

15612120-8

15612130-1

15612150-7

15612190-9

15612200-3

15612210-6

15612220-9

15612300-4

15612400-5

15612410-8

15612420-1

15612500-6

15613000-8

15613100-9

15613300-1

15613310-4

15613311-1

15613312-8

15613313-5

15613319-7

15613380-5

15614000-5

15614100-6

15614200-7

15614300-8

15615000-2

15620000-0

15621000-7

15622000-4

15622100-5

Cod CPV

Descriere

15622110-8

Glucoz ă Sirop de glucoz ă

15622120-1

15622300-7

Fructoz ă ş i produse pe baz ă de fructoz ă

15622310-0

Fructoz

ă

15622320-3

Preparate pe baz ă de fructoz ă Soluţ ii de fructoz ă Sirop de fructoz ă Amidon ş i fecule Tapioca Gri ş Praf de budinc ă Furaje Furaje preparate pentru animale de ferm ă sau pentru alte animale Hran ă pentru peş ti Furaje uscate Hran ă pentru animale de casă

15622321-0

15622322-7

15623000-1

15624000-8

15625000-5

15626000-2

15700000-5

15710000-8

15711000-5

15712000-2

15713000-9

15800000-6

Diverse produse alimentare Produse de panificaţ ie, produse de patiserie ş i de cofet ărie proaspete Produse de panificaţ ie Pâine Chifle Cornuri Gogoş i Produse de panificaţ ie preparate

15810000-9

15811000-6

15811100-7

15811200-8

15811300-9

15811400-0

15811500-1

15811510-4

15811511-1

ş Sandvi ş uri preparate Produse de patiserie ş i de cofet ă rie Produse de patiserie Plăcinte Plăcinte s ărate Plăcinte dulci Produse de cofet ărie Alimente pentru micul dejun Piş coturi ş i biscui ţ i; produse de patiserie ş i de cofet ărie conservate

Sandvi

uri

15812000-3

15812100-4

15812120-0

15812121-7

15812122-4

15812200-5

15813000-0

15820000-2

15821000-9

Produse de panificaţ ie pr ăjite ş i produse de patiserie Produse de panificaţ ie pr ăjite Pâine prăjit ă Pâine crocant ă Piş coturi Biscui ţ i dulci Zah ăr ş i produse conexe

15821100-0

15821110-3

15821130-9

15821150-5

15821200-1

15830000-5

15831000-2

Zah

ăr

15831200-4

Zah ăr alb Zah ăr de arţ ar ş i sirop de arţ ar

15831300-5

Cod CPV

 

Descriere

15831400-6

Melasă Siropuri de zahăr Miere Deş euri provenite de la fabricarea zah ărului Produse pe baz ă de zahă r Deserturi Blaturi de tarte Cacao, ciocolat ă ş i produse zaharoase Cacao Past ă de cacao Unt, gr ăsime sau ulei de cacao Cacao pudr ă neîndulcit ă Cacao pudr ă îndulcit ă Ciocolat ă ş i produse zaharoase

15831500-7

15831600-8

15832000-9

15833000-6

15833100-7

15833110-0

15840000-8

15841000-5

15841100-6

15841200-7

15841300-8

15841400-9

15842000-2

15842100-3

Ciocolat

ă

15842200-4

Produse pe baz ă de ciocolat ă Ciocolat ă de băut Batoane de ciocolat ă Dulciuri Bomboane Nuga Fructe, fructe cu coaj ă lignifiat ă sau coaj ă de fructe conservate în zahăr Paste f ăinoase Produse f ăinoase Paste f ăinoase nepreparate Macaroane Fidea Spaghete Paste f ăinoase preparate ş i cu ş cu ş Paste f ăinoase preparate Paste f ăinoase umplute Lasagna Cuş cu ş Paste f ăinoase în conserv ă

15842210-7

15842220-0

15842300-5

15842310-8

15842320-1

15842400-6

15850000-1

15851000-8

15851100-9

15851110-2

15851120-5

15851190-6

15851200-0

15851210-3

15851220-6

15851230-9

15851250-5

15851290-7

15860000-4

Cafea, ceai ş i produse conexe Cafea Cafea pr ăjit ă Cafea decafeinizat ă Cafea nedecafeinizat ă Înlocuitori de cafea Ceai Ceai verde Ceai negru Preparate de ceai sau de maté

15861000-1

15861100-2

15861200-3

15861300-4

15862000-8

15863000-5

15863100-6

15863200-7

15864000-2

Cod CPV

 

Descriere

15864100-3

Ceai la pliculeţ Infuzii de ceaiuri de plante Condimente ş i mirodenii Oţ et; sosuri; amestecuri de condimente; făin ă ş i praf de muş tar; mu ş tar preparat Oţ et ş i înlocuitori de o ţ et

15865000-9

15870000-7

15871000-4

15871100-5

15871110-8

Oţ

et

15871120-1

Înlocuitori de oţ et Sosuri, amestecuri de condimente ş i de mirodenii Sos de soia Ketchup Muş tar Sosuri Amestecuri de condimente Maionez ă