REGULAMENTUL (CE) nr.

2195/2002
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI
din 5 noiembrie 2002
privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)
(Text cu relevanţă pentru SEE)
PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul
(2) şi articolele 55 şi 95,
având în vedere propunerea Comisiei1,
având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social2,
având în vedere avizul Comitetului Regiunilor3,
hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat4,
întrucât:
(1)

Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis şi transparent
al achiziţiilor publice în Europa. Impactul său asupra calităţii anunţurilor şi timpului
necesar publicării acestora reprezintă o restricţie de facto a accesului agenţilor
economici la contractele de achiziţii publice.

(2)

În Recomandarea 96/527/CE5, Comisia invita entităţile şi autorităţile contractante să
utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii, vocabularul comun
privind achiziţiile publice [Common Procurement Vocabulary (CVP)], elaborat pe baza
anumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecvări a acestora la
specificul sectorului achiziţiilor publice.

(3)

Este necesară standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achiziţiile
publice, a referinţelor utilizate de către autorităţile şi entităţile contractante pentru
descrierea obiectului contractelor de achiziţii.

(4)

Statele membre au nevoie de un sistem de referinţă unic care să utilizeze aceeaşi
descriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunităţii, precum şi de acelaşi cod

1

JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.
JO C 48, 21.2.2002, p. 9.
3
JO C 192, 12.8.2002, p. 50.
4
Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), poziţia comună a
Consiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1) şi Decizia Parlamentului European din 25 septembrie
2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).
5
JO L 222, 3.9.1996, p. 10.
2

alfanumeric corespunzător şi care să permită astfel depăşirea barierelor lingvistice la
nivel comunitar.
(5)

Prin urmare, prin prezentul regulament se adoptă o versiune revizuită a CPV ca un
sistem unic de clasificare pentru achiziţiile publice, a cărui punere în aplicare este
reglementată de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor
de achiziţii publice.

(6)

De asemenea, se elaborează tabele de corespondenţă cu titlu orientativ care să indice
corespondenţa dintre CPV şi Clasificarea produselor aferente activităţilor din cadrul
Comunităţii Economice Europene (CPA), Clasificarea centrală a produselor (CPC
Prov.) a Naţiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităţilor economice din
Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) şi Nomenclatura combinată (NC).

(7)

Este posibil ca structura şi codurile CPV să necesite adaptări sau chiar modificări, în
funcţie de evoluţia pieţelor şi de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabileşte în acest
sens o procedură corespunzătoare de revizuire.

(8)

Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate
cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor
pentru exercitarea competenţelor de punere în aplicare conferite Comisiei1.

(9)

Având în vedere că obiectivul acţiunii avute în vedere, şi anume instituirea unui sistem
de clasificare pentru contractele de achiziţii publice, nu poate fi atins într-o manieră
satisfăcătoare de către statele membre şi, prin urmare, datorită dimensiunii şi efectelor
acţiunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta
măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, consacrat de articolul 5 din tratat. În
conformitate cu principiul proporţionalităţii astfel cum a fost enunţat în articolul
menţionat anterior, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru
atingerea acestui obiectiv.

(10) Recurgerea la un regulament mai degrabă decât la o directivă este motivată prin faptul
că instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achiziţii publice nu
necesită transpunere de către statele membre.
(11) În scopul familiarizării utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic care, în cele din
urmă, va deveni obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să fie
precedată de o perioadă de adaptare,
ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
Articolul 1
(1) Se stabileşte un sistem de clasificare unic, aplicabil achiziţiilor publice, denumit
„Vocabularul comun privind achiziţiile publice” [Common Procurement Vocabulary (CPV)].
(2)

Textul CPV este prevăzut în anexa I.

(3) Tabelele de corespondenţă orientative între CPV şi nomenclaturile Clasificării
produselor aferente activităţilor din cadrul Comunităţii Economice Europene (CPA),
1

JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Clasificării centrale a produselor (CPC Prov.) a Naţiunilor Unite, Nomenclatorului statistic al
activităţilor economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) şi Nomenclaturii
combinate (NC) sunt prevăzute în anexele II, III, IV şi V.
Articolul 2
Comisia adoptă măsurile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prevăzută la
articolul 3 alineatul (2).
Articolul 3
(1) Comisia este asistată de Comitetul consultativ pentru contractele de achiziţii publice,
înfiinţat prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului1 (denumit în continuare
„comitetul”).
(2) Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia
1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia menţionată anterior.
(3)

Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedură.
Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare la 16 decembrie 2003.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele
membre.
Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.
Pentru Parlamentul European
Preşedintele
P. COX

1

Pentru Consiliu
Preşedintele
T. PEDERSEN

JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificată de Decizia 77/63/CEE (JO L 13, 15.1.1977, p. 15).

ANEXA I
VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE PUBLICE (CPV)
Structura sistemului de clasificare
1.

CPV cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar.

2.

Vocabularul principal se bazează pe o structură ramificată de coduri de până la nouă
cifre, cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile
care reprezintă obiectul contractelor de achiziţii.
Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmează:

diviziuni, identificate prin primele două cifre ale codului;

grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului;

clase, identificate prin primele patru cifre ale codului;

categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului.

Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul
fiecărei categorii.
Cea de a noua cifră serveşte la verificarea cifrelor precedente.
3.

Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului
contractelor de achiziţii. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod
alfanumeric, căruia îi corespunde o denumire care permite efectuarea de precizări
suplimentare privind natura sau destinaţia specifică a bunurilor care urmează a fi
achiziţionate.
Codul alfanumeric cuprinde:

un prim nivel, compus dintr-o literă care corespunde unei secţiuni;

un al doilea nivel, compus din patru cifre, primele trei reprezentând subdiviziunea,
iar ultima fiind necesară verificării.

Cod CPV
01000000-7
01100000-8
01110000-1
01111000-8
01111100-9
01111110-2
01111120-5
01111200-0
01111300-1
01111400-2
01111500-3
01111600-4
01111700-5
01111900-7
01112000-5
01112100-6

Descriere
Produse agricole, horticole, de vânătoare şi produse conexe
Produse agricole, produse horticole şi de grădină pentru comercializare
Cereale şi alte produse agricole
Cereale
Grâu
Grâu dur
Grâu comun
Porumb
Orez
Orz
Secară
Ovăz
Malţ
Produse pe bază de cereale
Cartofi şi legume uscate
Cartofi

01112200-7

Legume cu păstăi şi legume cu teacă uscate

01112210-0
01112211-7
01112212-4
01112213-1
01112220-3
01113000-2
01113100-3
01113200-4
01113300-5
01113400-6
01113500-7
01113600-8
01114000-9
01115000-6
01115100-7
01115200-8
01116000-3
01116100-4
01116200-5
01117000-0
01117100-1
01117110-4
01117120-7
01117130-0
01118000-7
01118100-8
01118200-9

Legume cu păstăi uscate
Linte
Năut
Mazăre uscată
Legume cu teacă
Seminţe şi fructe oleaginoase
Boabe de soia
Arahide
Seminţe de floarea soarelui
Seminţe de in
Seminţe de susan
Seminţe de muştar
Tutun neprelucrat
Plante utilizate la fabricarea zahărului
Sfeclă de zahăr
Trestie de zahăr
Paie şi plante furajere
Paie
Plante furajere
Materii prime vegetale
Materii prime vegetale destinate industriei textile
Bumbac
Iută
In
Cauciuc natural, latex natural şi produse conexe
Cauciuc natural
Latex natural

Cod CPV
01118210-2
01119000-4
01119100-5

Descriere
Produse din latex
Plante cu utilizare specifică
Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca insecticide sau cu
utilizare similară

01119110-8

Plante utilizate în parfumerii

01119120-1

Plante utilizate în farmacii

01119130-4

Plante utilizate ca insecticide

01119140-7

Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similară

01119200-6

Seminţe de plante cu utilizare specifică

01120000-4
01121000-1
01121100-2
01121110-5
01121111-2
01121112-9
01121113-6
01121114-3
01121120-8
01121200-3
01121210-6
01121211-3
01121212-0
01121213-7
01121220-9
01121221-6
01121222-3
01121230-2
01121240-5
01121250-8
01121260-1
01121270-4
01121300-4
01121310-7
01121320-0
01121330-3
01121340-6
01121400-5
01121410-8
01121420-1
01121430-4
01121440-7
01121500-6

Legume, produse horticole şi plante de pepinieră
Legume
Rădăcinoase şi tuberculi
Rădăcinoase
Sfeclă
Morcovi
Ceapă
Napi
Tuberculi
Legume cultivate pentru fructele lor
Fasole
Boabe
Fasole verde
Fasole spaniolă
Mazăre
Mazăre verde
Mazăre cu păstăi comestibile
Ardei
Tomate
Dovlecei
Ciuperci
Castraveţi
Legume pentru frunze
Lăptuci
Foi de salată
Anghinare
Spanac
Varză
Varză albă
Conopidă
Broccoli
Varză de Bruxelles
Seminţe de legume

Cod CPV
01122000-8
01122100-9
01122200-0
01122210-3
01122300-1
01130000-7
01131000-4
01131100-5
01131110-8
01131111-5
01131112-2
01131113-9
01131114-6
01131115-3
01131116-0
01131117-7
01131118-4
01131120-1
01131200-6
01131210-9
01131220-2
01131230-5
01131240-8
01131250-1
01131300-7
01131310-0
01131311-7
01131312-4
01131313-1
01131314-8
01131315-5
01131320-3
01131321-0
01131322-7
01131323-4
01131330-6
01131331-3
01131332-0
01131333-7
01131334-4
01131340-9
01131341-6
01131342-3
01131400-8

Descriere
Produse horticole
Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie
Flori tăiate
Aranjamente florale
Seminţe de flori
Fructe, fructe cu coajă lignifiată, plante utilizate la prepararea băuturilor şi
a condimentelor
Fructe şi fructe cu coajă lignifiată
Fructe şi fructe cu coajă lignifiată tropicale
Fructe tropicale
Banane
Ananas
Mango
Curmale
Stafide
Smochine
Avocado
Kiwi
Nuci de cocos
Citrice
Lămâi
Portocale
Grepfrut
Tangerine
Lămâi verzi
Fructe, altele decât cele tropicale
Bace
Stafide de Corint
Agrişe
Căpşuni
Zmeură
Afine
Mere, pere şi gutui
Mere
Pere
Gutui
Fructe sâmburoase
Caise
Piersici
Cireşe
Prune
Struguri
Struguri de masă
Struguri de vin
Măsline

Cod CPV
01131500-9
01132000-1
01132100-2
01132200-3
01132300-4
01132400-5
01133000-8
01200000-9
01210000-2
01211000-9
01211100-0
01211200-1
01212000-6
01213000-3
01220000-5
01221000-2
01221100-3
01221200-4
01221300-5
01222000-9
01222100-0
01222200-1
01223000-6
01223100-7
01223200-8
01230000-8
01240000-1
01241000-8
01242000-5
01250000-4

Descriere
Seminţe de fructe
Plante pentru prepararea băuturilor
Boabe de cafea
Plante de ceai
Maté
Boabe de cacao
Condimente neprelucrate
Animale vii şi produse de origine animală
Bovine şi produse obţinute de la acestea
Bovine
Animale vii din specia bovină
Viţei
Lapte de vacă proaspăt
Material seminal de taur
Animale de fermă şi produse obţinute de la acestea
Şeptel
Ovine
Caprine
Cabaline
Lapte de oaie şi de capră proaspăt
Lapte de oaie
Lapte de capră
Lână şi păr de animale
Lână tunsă
Păr de animale
Porcine
Păsări de curte vii şi ouă
Păsări de curte vii
Ouă
Animale mici vii şi produse obţinute de la acestea

01251000-1

Iepuri de casă şi iepuri de câmp

01251100-2
01251200-3
01252000-8
01252100-9
01252200-0
01252300-1
01252400-2
01300000-0
01900000-6
02000000-4
02100000-5
02110000-8
02120000-1

Iepuri de casă
Iepuri de câmp
Produse de origine animală
Miere naturală
Melci
Produse alimentare de origine animală
Ceară
Produse de policultură
Produse agricole
Produse de silvicultură şi de exploatare forestieră
Lemn
Lemn de conifere
Lemn tropical

Cod CPV
02130000-4
02140000-7
02150000-0
02160000-3
02170000-6
02180000-9
02181000-6
02182000-3
02190000-2
02191000-9
02200000-6
02210000-9
02220000-2
02300000-7
02400000-8
02410000-1
02500000-9
02510000-2
02511000-9
02512000-6
02513000-3
02520000-5
05000000-5
05100000-6
05110000-9
05120000-2
05121000-9
05121100-0
05121200-1
05122000-6
05122100-7
05122200-8
05122300-9
05122400-0
05123000-3
05124000-0
05125000-7
05126000-4
05127000-1
05130000-5
05200000-7
05210000-0
05220000-3
05230000-6

Descriere
Lemn de foc
Lemn brut
Lemn de esenţă moale
Deşeuri de lemn
Aşchii de lemn
Buşteni
Stâlpi
Ţăruşi
Cherestea
Produse din cherestea
Gumă arabică
Balsamuri
Lac
Plută
Produse de silvicultură
Plante, ierburi, muşchi sau licheni ornamentali
Produse de pepinieră
Plante
Plante de înmulţire
Bulbi de flori
Arbuşti
Arbori
Peşti, produse de pescuit şi alte subproduse de pescuit
Peşti
Peşti vii
Peşti proaspeţi sau refrigeraţi
Peşti plaţi, proaspeţi sau refrigeraţi
Limbă de mare, proaspătă sau refrigerată
Cambulă de Baltică, proaspătă sau refrigerată
Peşti din familia morunului, proaspeţi sau refrigeraţi
Cod, proaspăt sau refrigerat
Polac, proaspăt sau refrigerat
Merluciu, proaspăt sau refrigerat
Eglefin, proaspăt sau refrigerat
Hering, proaspăt sau refrigerat
Ton, proaspăt sau refrigerat
Merlan, proaspăt sau refrigerat
Albitură, proaspătă sau refrigerată
Somon, proaspăt sau refrigerat
Carne de peşte
Crustacee
Crustacee proaspete
Stridii
Moluşte

Cod CPV
05240000-9
05300000-8
05310000-1
05320000-4
05330000-7
05331000-4
05400000-9
05410000-2
10000000-3
10100000-4
10110000-7
10120000-0
10121000-7
10122000-4
10123000-1
10124000-8
10125000-5
10200000-5
10210000-8
10220000-1
10300000-6
10310000-9
10320000-2
10321000-9
11000000-0
11100000-1
11110000-4
11111000-1
11111100-2
11112000-8
11200000-2
11300000-3
12000000-7
12100000-8
12200000-9
13000000-4
13100000-5
13200000-6
13210000-9
13220000-2
13230000-5
13240000-8
13250000-1
13260000-4

Descriere
Nevertebrate acvatice
Produse acvatice
Corali sau produse similare
Bureţi naturali
Alge marine
Alge
Produse pescăreşti secundare
Făină de peşte
Cărbune, lignit, turbă şi alte produse derivate din cărbune
Cărbune şi combustibili pe bază de cărbune
Cărbune
Combustibili pe bază de cărbune
Antracit
Brichete
Combustibili solizi
Combustibili fosili
Combustibili pe bază de lemn
Lignit şi turbă
Lignit
Turbă
Produse derivate din cărbune
Ulei de huilă
Produse pe bază de cocs
Cocs
Ţiţei, gaze naturale, petrol şi produse conexe
Ţiţei
Ţiţei şi produse petroliere
Petrol
Ţiţei
Produse petroliere
Gaze naturale
Şist bituminos sau petrolifer
Minereuri de uraniu şi toriu
Minereuri de uraniu
Minereuri de toriu
Minereuri metalifere
Minereuri de fier
Minereuri de metale neferoase
Minereuri de cupru
Minereuri de nichel
Minereuri de aluminiu
Minereuri de metale preţioase
Minereuri de plumb
Minereuri de zinc

Cod CPV
13270000-7
13300000-7
14000000-1
14100000-2
14110000-5
14111000-2
14111100-3
14111200-4
14112000-9
14112100-0
14112200-1
14112300-2
14112400-3
14120000-8
14121000-5
14121100-6
14121200-7
14121210-0
14121300-8
14122000-2
14122100-3
14122200-4
14130000-1
14200000-3
14210000-6
14211000-3
14211100-4
14212000-0
14212100-1
14212110-4
14212120-7
14212200-2
14212210-5
14212300-3
14212310-6
14212320-9
14212330-2
14212400-4
14212410-7
14212420-0
14212430-3
14213000-7
14213100-8
14213200-9

Descriere
Minereuri de staniu
diverse minereuri
Produse de exploatare minieră, în carieră şi alte produse conexe
Materiale de construcţii de piatră
Piatră de construcţie
Marmură şi piatră calcaroasă de construcţie
Marmură
Travertin
Diverse tipuri de piatră de construcţie
Granit
Gresie
Bazalt
Piatră de bordură
Piatră calcaroasă, gips şi cretă
Piatră calcaroasă şi gips
Ghips
Calcar
Pudră de calcar
Piatră calcaroasă
Cretă şi dolomită
Cretă
Dolomită
Ardezie
Nisip şi argilă
Pietriş, nisip, piatră concasată şi agregate
Nisip
Nisip natural
Granule, criblură, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatră fărâmiţată şi
concasată, amestecuri de piatră, amestec de nisip şi pietriş şi alte agregate
Bolovani şi pietriş
Pietriş
Pietre mici
Agregate
Amestec de nisip şi pietriş
Piatră de carieră şi concasată
Balast
Granit concasat
Bazalt concasat
Pământ
Pământ vegetal
Subsol
Criblură
Macadam, macadam gudronat şi nisip gudronat
Macadam
Macadam gudronat

Cod CPV
14213300-0
14220000-9
14221000-6
14222000-3
14300000-4
14310000-7
14311000-4
14311100-5
14311200-6
14311300-7
14312000-1
14312100-2
14320000-0
14400000-5
14410000-8
14420000-1
14430000-4
14440000-7
14450000-0
14500000-6
14510000-9
14511000-6
14512000-3
14520000-2
14521000-9
14521100-0
14521110-3
14521120-6
14521130-9
14521140-2
14521200-1
14521210-4
14522000-6
14522100-7
14522200-8
14522300-9
14522400-0
14523000-3
14523100-4
14523200-5
14523300-6
14523400-7
15000000-8
15100000-9

Descriere
Nisip gudronat
Argilă şi caolin
Argilă
Caolin
Produse anorganice chimice şi îngrăşăminte minerale
Îngrăşăminte minerale
Calciu natural, fosfat aluminocalcic şi săruri naturale brute de potasiu
Calciu natural
Fosfaţi aluminocalcici
Săruri naturale brute de potasiu
Pirite de fier
Pirite de fier neprăjite
Produse anorganice chimice
Sare şi clorură de sodiu pură
Sare gemă
Sare marină
Sare concentrată prin evaporare şi clorură de sodiu pură
Sare industrială pentru deszăpezire
Saramură
Produse conexe de exploatare minieră şi în carieră
Bitum şi asfalt
Bitum
Asfalt
Pietre preţioase şi semipreţioase; piatră ponce; şmirghel; abrazivi naturali,
alte minerale şi metale preţioase
Pietre preţioase şi semipreţioase
Pietre preţioase
Diamante
Rubine
Smaralde
Praf sau pulbere de pietre preţioase
Pietre semipreţioase
Praf sau pulbere de pietre semipreţioase
Diamante industriale; piatră ponce; şmirghel şi alţi abrazivi naturali
Piatră ponce
Diamante industriale
Şmirghel
Abrazivi naturali
Minerale, metale preţioase conexe şi produse asociate
Minerale
Aur
Argint
Platină
Produse alimentare şi băuturi
Produse de origine animală, carne şi produse din carne

Cod CPV
15110000-2
15111000-9
15111100-0
15111110-3
15111140-2
15111190-7
15111191-4
15111200-1
15111210-4
15112000-6
15112100-7
15112110-0
15112120-3
15112130-6
15112140-9
15112200-8
15112210-1
15112220-4
15112230-7
15112300-9
15112310-2
15113000-3
15113100-4
15113300-6
15114000-0
15115000-7
15115100-8
15115200-9
15117000-1
15118000-8
15118100-9
15118900-7
15119000-5
15119100-6
15119200-7
15119300-8
15119400-9
15119500-0
15120000-5
15121000-2
15122000-9
15123000-6
15124000-3
15130000-8

Descriere
Carne
Carne de bovine
Carne de vită
Carne de vită conservată
Carcasă de vită
Bucăţi de carne de vită
Biftec
Carne de mânzat
Bucăţi de carne de mânzat
Carne de pasăre
Carne de pasăre proaspătă, animale întregi
Carne de gâscă
Carne de curcan
Carne de pui
Carne de raţă
Bucăţi de carne de pasăre
Bucăţi de carne de pui
Bucăţi de carne de curcan
Bucăţi de carne de raţă, de gâscă şi de bibilică
Ficat de pasăre
Fois gras
Carne de porc
Cotlete de porc
Carcase de porc
Organe comestibile
Carne de miel şi de oaie
Carne de miel
Carne de oaie
Carne de capră
Carne de cal, de măgar, de catâr sau de bardou
Carne de cal
Carne de măgar, de catâr sau de bardou
Diverse tipuri de carne
Carne de iepure de casă
Carne de iepure de câmp
Vânat
Pulpe de broască
Porumbei
Lână, piei brute şi prelucrate
Lână
Piei brute
Piei prelucrate
Piei prelucrate şi pene de pasăre
Produse din carne

Cod CPV
15131000-5
15131100-6
15131110-9
15131120-2
15131130-5
15131131-2
15131132-9
15131133-6
15131134-3
15131135-0
15131200-7
15131210-0
15131220-3
15131230-6
15131300-8
15131310-1
15131320-4
15131400-9
15131410-2
15131420-5
15131490-6
15131500-0
15131600-1
15131610-4
15131620-7
15131640-3
15131700-2
15200000-0
15210000-3
15211000-0
15211100-1
15212000-7
15213000-4
15220000-6
15221000-3
15222000-0
15223000-7
15229000-9
15230000-9
15231000-6
15232000-3
15233000-0
15234000-7
15234100-8

Descriere
Conserve şi produse din carne
Produse pe bază de carne pentru cârnaţi
Carne pentru cârnaţi
Salamuri
Cârnaţi
Cârnaţi din ficat
Cârnaţi de vită
Cârnaţi de porc
Sângerete şi alţi cârnaţi pe bază de sânge
Cârnaţi de pasăre
Carne uscată, sărată, afumată sau condimentată
Jambon afumat
Slănină
Salam
Preparate din ficat
Pateu
Preparate pe bază de ficat de gâscă sau de raţă
Produse pe bază de carne de porc
Jambon
Chiftele
Mâncăruri din carne de porc
Produse pe bază de carne de pasăre
Produse pe bază de carne de vită şi de mânzat
Chiftele din carne de vită
Carne de vită tocată
Chifle cu carne de vită tocată
Preparate pe bază de carne
Peşte preparat şi conserve de peşte
File de peşte, ficat şi icre de peşte
File de peşte
File proaspăt de peşte
Icre de peşte
Ficat de peşte
Peşte, file de peşte şi alte tipuri de carne de peşte congelate
Peşte congelat
File de peşte congelat
Peşte congelat tranşat
Produse congelate pe bază de peşte
Peşte uscat sau sărat; peşte în saramură; peşte afumat
Peşte uscat
Peşte sărat
Peşte în saramură
Peşte afumat
Somon afumat

Cod CPV
15234200-9
15234300-0
15235000-4
15240000-2
15241000-9
15241100-0
15241200-1
15241300-2
15241400-3
15241500-4
15241600-5
15241700-6
15241800-7
15242000-6
15243000-3
15244000-0
15244100-1
15244200-2
15250000-5
15251000-2
15252000-9
15253000-6
15300000-1
15310000-4
15311000-1
15311100-2
15311200-3
15312000-8
15312100-9
15312200-0
15312300-1
15312310-4
15312400-2
15312500-3
15313000-5
15320000-7
15321000-4
15321100-5
15321110-8
15321200-6
15321300-7
15321400-8
15321500-9
15321600-0

Descriere
Hering afumat
Păstrăv afumat
Conserve de peşte
Peşte în conservă şi alte tipuri de peşte preparat sau în conservă
Peşte pane sau acoperit în alt mod, în conservă
Somon în conservă
Hering preparat sau în conservă
Sardine
Ton în conservă
Macrou de Atlantic
Hamsii
Batoane de peşte file
Preparate pe bază de peşte pane sau acoperit în alt mod
Mâncăruri preparate din peşte
Preparate pe bază de peşte
Caviar şi înlocuitori de caviar
Caviar
Înlocuitori de caviar
Fructe de mare
Crustacee congelate
Crustacee preparate sau în conservă
Produse pe bază de moluşte
Fructe, legume şi produse conexe
Cartofi şi produse pe bază de cartofi
Cartofi congelaţi
Cartofi prăjiţi rondele şi bastonaşe
Cartofi tăiaţi cuburi, rondele şi alte tipuri de cartofi congelaţi
Produse din cartofi
Piure de cartofi instant
Cartofi gata prăjiţi
Rondele crocante de cartofi
Rondele crocante de cartofi aromatizate
Gustări din cartofi
Crochete de cartofi
Cartofi transformaţi
Sucuri de fructe şi de legume
Sucuri de fructe
Suc de portocale
Suc concentrat de portocale
Suc de grepfrut
Suc de lămâie
Suc de ananas
Suc de struguri
Suc de mere

Cod CPV
15321700-1
15321800-2
15322000-1
15322100-2
15330000-0
15331000-7
15331100-8
15331110-1
15331120-4
15331130-7
15331131-4
15331132-1
15331133-8
15331134-5
15331135-2
15331136-9
15331137-6
15331138-3
15331140-0
15331142-4
15331150-3
15331170-9
15331400-1
15331410-4
15331411-1
15331420-7
15331423-8
15331425-2
15331427-6
15331428-3
15331430-0
15331450-6
15331460-9
15331461-6
15331462-3
15331463-0
15331464-7
15331465-4
15331466-1
15331470-2
15331480-5
15331500-2
15332000-4
15332100-5

Descriere
Amestecuri de sucuri neconcentrate
Sucuri concentrate
Sucuri de legume
Suc de tomate
Fructe şi legume
Legume transformate
Legume proaspete sau congelate
Rădăcinoase transformate
Tuberculi transformaţi
Fasole, mazăre, ardei, tomate şi alte legume
Fasole transformată
Mazăre transformată
Mazăre sfărâmată
Tomate transformate
Ciuperci transformate
Ardei transformaţi
Germeni de soia
Trufe
Legume pentru frunze şi varză
Varză transformată
Legume cu păstăi transformate
Legume congelate
Legume în conservă şi/sau la cutie
Fasole în sos tomat
Fasole albă în sos tomat
Tomate în conservă
Tomate la cutie
Piure de tomate
Piure concentrat de tomate
Sos de tomate
Ciuperci la cutie
Măsline transformate
Legume la cutie
Varză acră la cutie
Mazăre la cutie
Fasole boabe la cutie
Fasole întreagă la cutie
Sparanghel la cutie
Măsline la cutie
Porumb dulce
Legume conservate provizoriu
Legume conservate în oţet
Fructe şi fructe cu coajă lignifiată transformate
Fructe transformate

Cod CPV
15332140-7
15332150-0
15332160-3
15332170-6
15332180-9
15332200-6
15332230-5
15332231-2
15332232-9
15332240-8
15332250-1
15332260-4
15332261-1
15332270-7
15332290-3
15332291-0
15332292-7
15332293-4
15332294-1
15332295-8
15332296-5
15332300-7
15332310-0
15332400-8
15332410-1
15332411-8
15332412-5
15332419-4
15333000-1
15400000-2
15410000-5
15411000-2
15411100-3
15411110-6
15411120-9
15411130-2
15411140-5
15411200-4
15411210-7
15412000-9
15412100-0
15412200-1
15413000-6
15413100-7

Descriere
Mere transformate
Pere transformate
Banane transformate
Rubarbă
Pepeni galbeni
Dulceţuri şi marmelade; jeleuri de fructe; piureuri şi paste de fructe sau de
fructe cu coajă lignifiată
Marmelade
Marmeladă de portocale
Marmeladă de lămâie
Jeleuri de fructe
Paste de fructe
Paste de fructe cu coajă lignifiată
Unt de arahide
Piureuri de fructe
Dulceţuri
Dulceaţă de caise
Dulceaţă de mure
Dulceaţă de coacăze
Dulceaţă de cireşe
Dulceaţă de zmeură
Dulceaţă de căpşuni
Fructe cu coajă lignifiată transformate
Fructe cu coajă lignifiată prăjite sau sărate
Conserve de fructe
Fructe uscate
Stafide de Corint transformate
Stafide transformate
Sultanine
Subproduse vegetale
Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale
Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale brute
Uleiuri animale sau vegetale
Uleiuri vegetale
Ulei de măsline
Ulei de susan
Ulei de arahide
Ulei de cocos
Ulei pentru gătit
Ulei pentru prăjit
Grăsimi
Grăsimi animale
Grăsimi vegetale
Reziduuri solide de grăsimi sau de uleiuri vegetale
Şrot

Cod CPV
15420000-8
15421000-5
15422000-2
15423000-9
15424000-6
15430000-1
15431000-8
15431100-9
15431110-2
15431200-0
15500000-3
15510000-6
15511000-3
15511100-4
15511200-5
15511210-8
15511300-6
15511400-7
15511500-8
15511600-9
15511700-0
15512000-0
15512100-1
15512200-2
15512300-3
15512900-9
15530000-2
15540000-5
15541000-2
15542000-9
15542100-0
15542200-1
15542300-2
15543000-6
15543100-7
15543200-8
15543300-9
15543400-0
15544000-3
15545000-0
15550000-8
15551000-5
15551300-8
15551310-1

Descriere
Uleiuri şi grăsimi rafinate
Uleiuri rafinate
Grăsimi rafinate
Grăsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate
Ceruri vegetale
Grăsimi comestibile
Margarină şi preparate similare
Margarină
Margarină lichidă
Produse tartinabile cu un conţinut redus sau scăzut de grăsimi
Produse lactate
Lapte şi smântână
Lapte
Lapte pasteurizat
Lapte sterilizat
Lapte UHT
Lapte degresat
Lapte semidegresat
Lapte integral
Lapte condensat
Lapte praf
Smântână
Smântână semigrasă
Smântână grasă
Smântână groasă
Smântână pentru frişcă
Unt
Brânzeturi
Brânză de masă
Brânză proaspătă
Cottage cheese
Brânză cu pastă moale
Brânză Feta
Brânză rasă, pulbere, cu mucegai şi alte tipuri de brânză
Brânză cu mucegai
Brânză Cheddar
Brânză rasă
Brânză Parmezan
Brânză cu pastă tare
Brânză tartinabilă
Diverse produse lactate
Iaurt şi alte produse lactate fermentate
Iaurt
Iaurt natural

Cod CPV
15551320-4
15551500-0
15552000-2
15553000-9
15554000-6
15555000-3
15555100-4
15555200-5
15600000-4
15610000-7
15611000-4
15612000-1
15612100-2
15612110-5
15612120-8
15612130-1
15612150-7
15612190-9
15612200-3
15612210-6
15612220-9
15612300-4
15612400-5
15612410-8
15612420-1
15612500-6
15613000-8
15613100-9
15613300-1
15613310-4
15613311-1
15613312-8
15613313-5
15613319-7
15613380-5
15614000-5
15614100-6
15614200-7
15614300-8
15615000-2
15620000-0
15621000-7
15622000-4
15622100-5

Descriere
Iaurt aromatizat
Zară
Cazeină
Lactoză sau sirop de lactoză
Zer
Îngheţată şi produse similare
Îngheţată
Şerbet
Produse de morărit, amidon şi produse amilacee
Produse de morărit
Orez decorticat
Făină de cereale sau făină vegetală şi produse conexe
Făină de grâu
Făină integrală
Făină de panificaţie
Făină simplă
Făină de patiserie
Făină cu ferment
Făină de cereale
Făină de porumb
Făină de orez
Făinuri vegetale
Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificaţie
Preparate pentru prăjituri
Preparate pentru copt
Produse de panificaţie
Produse pe bază de boabe de cereale
Crupe
Produse cerealiere
Cereale pentru micul dejun
Fulgi de porumb
Amestecuri de ovăz
Muesli
Grâu expandat
Fulgi de ovăz
Orez transformat
Orez cu bob lung
Orez măcinat
Brizură de orez
Tărâţe
Amidonuri şi produse amilacee
Ulei de porumb
Glucoză şi produse pe bază de glucoză, fructoză şi produse pe bază de
fructoză
Glucoză şi produse pe bază de glucoză

Cod CPV
15622110-8
15622120-1
15622300-7
15622310-0
15622320-3
15622321-0
15622322-7
15623000-1
15624000-8
15625000-5
15626000-2
15700000-5
15710000-8
15711000-5
15712000-2
15713000-9
15800000-6
15810000-9
15811000-6
15811100-7
15811200-8
15811300-9
15811400-0
15811500-1
15811510-4
15811511-1
15812000-3
15812100-4
15812120-0
15812121-7
15812122-4
15812200-5
15813000-0
15820000-2
15821000-9
15821100-0
15821110-3
15821130-9
15821150-5
15821200-1
15830000-5
15831000-2
15831200-4
15831300-5

Descriere
Glucoză
Sirop de glucoză
Fructoză şi produse pe bază de fructoză
Fructoză
Preparate pe bază de fructoză
Soluţii de fructoză
Sirop de fructoză
Amidon şi fecule
Tapioca
Griş
Praf de budincă
Furaje
Furaje preparate pentru animale de fermă sau pentru alte animale
Hrană pentru peşti
Furaje uscate
Hrană pentru animale de casă
Diverse produse alimentare
Produse de panificaţie, produse de patiserie şi de cofetărie proaspete
Produse de panificaţie
Pâine
Chifle
Cornuri
Gogoşi
Produse de panificaţie preparate
Sandvişuri
Sandvişuri preparate
Produse de patiserie şi de cofetărie
Produse de patiserie
Plăcinte
Plăcinte sărate
Plăcinte dulci
Produse de cofetărie
Alimente pentru micul dejun
Pişcoturi şi biscuiţi; produse de patiserie şi de cofetărie conservate
Produse de panificaţie prăjite şi produse de patiserie
Produse de panificaţie prăjite
Pâine prăjită
Pâine crocantă
Pişcoturi
Biscuiţi dulci
Zahăr şi produse conexe
Zahăr
Zahăr alb
Zahăr de arţar şi sirop de arţar

Cod CPV
15831400-6
15831500-7
15831600-8
15832000-9
15833000-6
15833100-7
15833110-0
15840000-8
15841000-5
15841100-6
15841200-7
15841300-8
15841400-9
15842000-2
15842100-3
15842200-4
15842210-7
15842220-0
15842300-5
15842310-8
15842320-1
15842400-6
15850000-1
15851000-8
15851100-9
15851110-2
15851120-5
15851190-6
15851200-0
15851210-3
15851220-6
15851230-9
15851250-5
15851290-7
15860000-4
15861000-1
15861100-2
15861200-3
15861300-4
15862000-8
15863000-5
15863100-6
15863200-7
15864000-2

Descriere
Melasă
Siropuri de zahăr
Miere
Deşeuri provenite de la fabricarea zahărului
Produse pe bază de zahăr
Deserturi
Blaturi de tarte
Cacao, ciocolată şi produse zaharoase
Cacao
Pastă de cacao
Unt, grăsime sau ulei de cacao
Cacao pudră neîndulcită
Cacao pudră îndulcită
Ciocolată şi produse zaharoase
Ciocolată
Produse pe bază de ciocolată
Ciocolată de băut
Batoane de ciocolată
Dulciuri
Bomboane
Nuga
Fructe, fructe cu coajă lignifiată sau coajă de fructe conservate în zahăr
Paste făinoase
Produse făinoase
Paste făinoase nepreparate
Macaroane
Fidea
Spaghete
Paste făinoase preparate şi cuşcuş
Paste făinoase preparate
Paste făinoase umplute
Lasagna
Cuşcuş
Paste făinoase în conservă
Cafea, ceai şi produse conexe
Cafea
Cafea prăjită
Cafea decafeinizată
Cafea nedecafeinizată
Înlocuitori de cafea
Ceai
Ceai verde
Ceai negru
Preparate de ceai sau de maté

Cod CPV
15864100-3
15865000-9
15870000-7
15871000-4
15871100-5
15871110-8
15871120-1
15871200-6
15871210-9
15871230-5
15871250-1
15871260-4
15871270-7
15871273-8
15871274-5
15871279-0
15872000-1
15872100-2
15872200-3
15872300-4
15872400-5
15872500-6
15880000-0
15881000-7
15882000-4
15884000-8
15890000-3
15891000-0
15891100-1
15891200-2
15891300-3
15891400-4
15891410-7
15891500-5
15891600-6
15891610-9
15891900-9
15892000-7
15892100-8
15892200-9
15892400-1
15893000-4
15893100-5
15893200-6

Descriere
Ceai la pliculeţ
Infuzii de ceaiuri de plante
Condimente şi mirodenii
Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; făină şi praf de muştar; muştar
preparat
Oţet şi înlocuitori de oţet
Oţet
Înlocuitori de oţet
Sosuri, amestecuri de condimente şi de mirodenii
Sos de soia
Ketchup
Muştar
Sosuri
Amestecuri de condimente
Maioneză
Produse tartinabile pentru sandvişuri
Chutney
Plante aromatice şi mirodenii
Piper
Mirodenii
Plante aromatice
Sare
Ghimbir
Produse nutriţionale speciale
Preparate alimentare omogenizate
Produse dietetice
Alimente pentru nou-născuţi
Diverse produse alimentare n.c.a. şi produse uscate
Supe şi ciorbe
Supe pe bază de carne
Supe pe bază de peşte
Supe mixte
Supe
Supe instant
Ciorbe
Supe concentrate
Ciorbe instant
Supe de legume
Sucuri şi extracte vegetale, substanţe peptice şi agenţi de îngroşare
Sucuri de legume
Extracte vegetale
Agenţi de îngroşare
Produse uscate
Preparate alimentare
Preparate pentru desert

Cod CPV
15893300-7
15894000-1
15894100-2
15894200-3
15894210-6
15894220-9
15894300-4
15894400-5
15894500-6
15894600-7
15894700-8
15895000-8
15895100-9
15896000-5
15897000-2
15897100-3
15898000-9
15899000-6
15900000-7
15910000-0
15911000-7
15911100-8
15911200-9
15930000-6
15931000-3
15931100-4
15931200-5
15931300-6
15931400-7
15931500-8
15931600-9
15932000-0
15940000-9
15941000-6
15942000-3
15950000-2
15951000-9
15960000-5
15961000-2
15961100-3
15962000-9
15980000-1
15981000-8
15981100-9

Descriere
Preparate pentru sosuri
Produse alimentare transformate
Mâncare vegetariană
Mâncare preparată
Mâncare pentru şcoli
Mâncare pentru spitale
Mâncare preparată
Gustări
Produse pentru distribuitoare automate
Garnituri pentru sandvişuri
Delicatese
Produse de fast-food
Hamburgeri
Produse congelate
Conserve de alimente
Raţii militare
Drojdie
Praf de copt
Băuturi
Băuturi alcoolice distilate
Băuturi spirtoase
Spirtoase
Lichioruri
Vinuri
Vinuri nearomatizate
Vin spumant
Vin de masă
Porto
Madeira
Must de struguri
Sherry
Drojdie de vin
Cidru şi alte vinuri pe bază de fructe
Cidru
Vinuri pe bază de fructe
Băuturi fermentate nedistilate
Vermut
Bere de malţ
Bere
Bere blondă
Borhoturi din fabricarea şi distilarea berii
Băuturi fără alcool
Apă minerală
Apă minerală plată

Cod CPV
15981200-0
15981300-1
15981310-4
15981320-7
15981400-2
15982000-5
15982100-6
15982200-7
16000000-5
16100000-6
16110000-9
16120000-2
16130000-5
16200000-7
16210000-0
16300000-8
17000000-2
17100000-3
17110000-6
17111000-3
17111100-4
17112000-0
17112100-1
17112200-2
17112300-3
17112310-6
17112400-4
17112500-5
17112510-8
17120000-9
17130000-2
17131000-9
17140000-5
17141000-2
17142000-9
17143000-6
17144000-3
17145000-0
17150000-8
17151000-5
17151100-6
17152000-2
17160000-1
17170000-4

Descriere
Apă minerală carbogazoasă
Apă în stare solidă
Gheaţă
Zăpadă
Ape minerale aromatizate
Băuturi nealcoolice
Siropuri de fructe
Lapte cu ciocolată
Tutun, produse pe bază de tutun şi articole conexe
Produse pe bază de tutun
Ţigări de foi
Trabucuri
Ţigări
Tutun
Tutun prelucrat
Articole de tutungerie
Textile şi articole textile
Materiale textile şi articole conexe
Ţesături
Ţesături sintetice
Ţesături mixte
Ţesături din bumbac
Doc
Denim
Pânză
Articole din pânză
Poplin
Şnururi
Cordoane
Materiale din lână
Ţesături de in
Lenjerie
Ţesături speciale
Catifea
Ţesături pluşate
Tesături pentru tapiţerie
Ţesături pentru perdele
Ţesături pentru căptuşeală
Ţesături tricotate sau croşetate
Ţesături tricotate
Ţesături din catifea
Ţesături croşetate
Stofă
Ţesături fără urzeală

Cod CPV
17200000-4
17210000-7
17211000-4
17211100-5
17211200-6
17212000-1
17212100-2
17212200-3
17212300-4
17212400-5
17212500-6
17212600-7
17213000-8
17213100-9
17213200-0
17214000-5
17214100-6
17214200-7
17214300-8
17214500-0
17215000-2
17215100-3
17215110-6
17215200-4
17215300-5
17215400-6
17215410-9
17215420-2
17215430-5
17215440-8
17216000-9
17216100-0
17216110-3
17216120-6
17218000-3
17218100-4
17218200-5
17220000-0
17221000-7
17221100-8
17221110-1
17221200-9
17221300-0
17221310-3

Descriere
Articole textile
Articole textile de uz casnic
Pături şi pleduri
Pături
Pleduri
Lenjerie de pat
Cearşafuri
Feţe de plapumă
Huse pentru saltele
Plăpumi de puf
Feţe de pernă
Feţe pentru suluri de căpătâi
Lenjerie de masă
Feţe de masă
Şerveţele de masă
Lenjerie de baie şi de bucătărie
Prosoape
Şervete pentru vase
Rulouri de şerveţele pentru şters mâinile
Şerveţele de toaletă
Perdele, draperii, baldachine şi storuri textile
Perdele
Paravane împotriva fumului
Draperii
Baldachine
Storuri
Storuri de interior
Storuri textile
Storuri veneţiene
Jaluzele verticale
Articole de mobilier
Tapiserie pentru mobilier
Perniţe
Perne
Lenjerie de spital
Draperii pentru săli de operaţie
Cearşafuri pentru săli de operaţie
Articole textile confecţionate
Saci şi săculeţe
Genţi de voiaj
Rucsacuri
Genţi de sport
Saci pentru expedieri poştale
Saci poştali

Cod CPV
17221400-1
17221500-2
17221600-3
17221700-4
17221710-7
17222000-4
17222100-5
17222110-8
17222120-1
17222130-4
17222200-6
17222400-8
17222500-9
17222510-2
17222520-5
17222530-8
17222540-1
17222541-8
17223000-1
17223100-2
17223200-3
17225000-5
17225100-6
17225200-7
17225300-8
17225400-9
17225500-0
17225600-1
17225700-2
17225800-3
17225810-6
17230000-3
17231000-0
17231100-1
17231200-2
17231300-3
17231310-6
17231400-4
17232000-7
17233000-4
17234000-1
17240000-6
17241000-3
17241100-4

Descriere
Sacoşe
Saci de rufe
Saci textili
Saci de ambalaj
Săculeţe de ambalaj
Prelate impermeabile, vele pentru bărci, pentru planşe cu velă sau pentru
vehicule terestre, copertine, storuri, corturi şi articole de camping
Prelate, copertine şi storuri
Prelate impermeabile
Copertine
Storuri
Prelate de camuflare
Vele
Articole textile de camping
Saltele pneumatice
Paturi de campanie
Corturi
Saci de dormit
Saci de dormit umpluţi cu fulgi sau cu puf
Paraşute
Paraşute dirijabile
Paraşute cu rotor
Diverse articole textile confecţionate
Cârpe de şters praful
Elemente filtrante din pânză
Veste de salvare
Pături ignifuge
Plase de ţânţari
Cârpe de vase
Centuri de siguranţă
Cârpe pentru curăţat
Cârpe pentru lustruit
Covoare, preşuri şi carpete
Covoare
Covoare cu fire înnodate
Covoare ţesute
Covoare cu fire răsucite
Dale de mochetă
Covoare textile
Preşuri
Carpete
Covoare textile industriale
Diverse frânghii, funii, sfori şi plase
Frânghii, funii, sfori şi plase
Sfori, frânghii şi funii

Cod CPV
17241110-7
17241120-0
17241130-3
17241140-6
17241200-5
17241210-8
17241220-1
17242000-0
17250000-9
17260000-2
17261000-9
17261100-0
17261110-3
17261120-6
17261130-9
17261131-6
17261132-3
17261133-0
17261140-2
17261141-9
17261142-6
17261200-1
17262000-6
17263000-3
17263100-4
17263200-5
17263300-6
17263400-7
17263500-8
17263510-1
17263520-4
17263530-7
17263600-9
17280000-8
17281000-5
17281100-6
17281110-9
17281120-2
17281130-5
17282000-2
17282100-3
17282110-6
17282120-9
17282130-2

Descriere
Funii
Frânghii
Cordoane
Sfori
Plase textile
Plase cu fire înnodate
Frânghii de ridicare
Cârpe
Articole fără urzeală
Diverse articole textile
Tul, dantelă, panglicărie, pasmanterie şi broderie
Panglicărie, pasmanterie
Panglici
Bandă textilă
Etichete şi ecusoane textile
Etichete textile
Ecusoane textile
Insigne
Pasmanterie ornamentală
Trese
Epoleţi
Ţesături din plasă
Fetru
Vată textilă, fire, ţesături şi articole textile de uz tehnic
Vată textilă
Fire metalizate
Ţesături din fire metalizate
Ţesături impregnate, acoperite sau stratificate
Articole textile de uz tehnic
Tuburi din fibre textile
Benzi rulante textile
Conducte de ventilaţie
Produse textile matlasate
Tricotaje, ciorapi tricotaţi şi articole conexe
Ciorapi tricotaţi
Ciorapi cu chilot, ciorapi de damă şi şosete
Ciorapi de damă
Ciorapi cu chilot
Şosete
Pulovere, cardigane şi articole similare
Jerseuri, pulovere, cardigane, veste şi articole similare
Pulovere
Cardigane
Svetere de bumbac

Cod CPV
17282140-5
17300000-5
17310000-8
17320000-1
17330000-4
17331000-1
17332000-8
17333000-5
17334000-2
17335000-9
17335100-0
17335200-1
17336000-6
17340000-7
17341000-4
17342000-1
17342100-2
17342200-3
17400000-6
18000000-9
18100000-0
18110000-3
18111000-0
18111300-3
18112000-7
18112100-8
18112200-9
18112300-0
18112400-1
18112500-2
18112600-3
18112610-6
18112620-9
18112630-2
18120000-6
18121000-3
18121100-4
18121200-5
18122000-0
18122100-1
18122200-2
18122300-3
18130000-9
18131000-6

Descriere
Veste
Fire textile
Fibre textile naturale
Fibre textile artificiale
Fire textile din fibre naturale
Fire de mătase
Fire de lână
Fire de bumbac
Fire de in
Fire pentru cusut din fibre naturale
Fire pentru cusut
Fire pentru tricotat
Fire din fibre textile vegetale
Fire sau aţe sintetice
Fire sintetice
Aţe sintetice
Aţe pentru cusut sintetice
Fire pentru tricotat sintetice
Deşeuri textile
Îmbrăcăminte şi accesorii
Îmbrăcăminte de lucru
Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbaţi
Îmbrăcăminte de lucru de uz industrial
Jachete şi sacouri pentru bărbaţi
Îmbrăcăminte profesională
Îmbrăcăminte pentru personalul medical
Îmbrăcăminte militară
Pantaloni scurţi
Pantaloni
Îmbrăcăminte de protecţie
Uniforme
Uniforme de pompieri
Uniforme de poliţie
Uniforme militare
Îmbrăcăminte de lucru pentru femei
Îmbrăcăminte de uz profesional
Jachete şi blazere pentru femei
Uniforme pentru femei
Îmbrăcăminte de uz industrial
Pantaloni scurţi pentru femei
Pantaloni pentru femei
Salopete
Îmbrăcăminte specială de lucru
Îmbrăcăminte de protecţie şi de securitate

Cod CPV
18131100-7
18131200-8
18131300-9
18131400-0
18131500-1
18131600-2
18132000-3
18132100-4
18132200-5
18133000-0
18133100-1
18133200-2
18133300-3
18133400-4
18133500-5
18133600-6
18133700-7
18133800-8
18133900-9
18134000-7
18134100-8
18134200-9
18134300-0
18140000-2
18141000-9
18142000-6
18143000-3
18200000-1
18210000-4
18211000-1
18212000-8
18213000-5
18220000-7
18221000-4
18221100-5
18221200-6
18221300-7
18222000-1
18222100-2
18222200-3
18223000-8
18223100-9
18223200-0
18224000-5

Descriere
Veste antiglonţ
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici şi chimici
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva radiaţiilor
Îmbrăcăminte antiglonţ
Veste de salvare
Veste reflectorizante
Îmbrăcăminte de zbor
Veste de zbor
Costume de zbor
Articole de îmbrăcăminte şi echipamente speciale
Veste de camuflaj
Costume de luptă
Echipamente de luptă
Uniforme de luptă
Căşti militare
Camuflaje pentru căşti
Îmbrăcăminte de schi
Îmbrăcăminte şi echipamente polare
Echipamente de scufundare
Costume de scafandru
Costume de salvare
Uniforme de iarnă
Uniforme de vară
Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru
Mănuşi de lucru
Viziere de siguranţă
Echipament de protecţie
Îmbrăcăminte de exterior
Mantale
Pelerine
Cape
Jachete de vânt
Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor
Îmbrăcăminte impermeabilă
Pelerine impermeabile
Hanorace
Impermeabile
Haine de serviciu
Costume pentru bărbaţi
Compleuri
Jachete şi blazere
Blazere
Jachete
Îmbrăcăminte din textile acoperite sau impregnate

Cod CPV
18230000-0
18231000-7
18231700-4
18231800-5
18232000-4
18232100-5
18232200-6
18300000-2
18310000-5
18311000-2
18312000-9
18313000-6
18313100-7
18313200-8
18313300-9
18313400-0
18313500-1
18320000-8
18321000-5
18321100-6
18322000-2
18322100-3
18322200-4
18322300-5
18322400-6
18323000-9
18323100-0
18323200-1
18323300-2
18330000-1
18400000-3
18410000-6
18411000-3
18412000-0
18412100-1
18412200-2
18412300-3
18412800-8
18420000-9
18421000-6
18422000-3
18423000-0
18424000-7
18425000-4

Descriere
Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior
Rochii şi fuste
Rochii
Fuste
Costume şi compleuri pentru femei
Costume pentru femei
Compleuri pentru femei
Articole de îmbrăcăminte
Lenjerie intimă
Slipuri
Chiloţi
Lenjerie intimă pentru femei
Îmbrăcăminte de noapte pentru femei
Slipuri pentru femei
Cămăşi de noapte pentru femei
Furouri
Halate de baie
Cămăşi şi îmbrăcăminte de noapte
Cămăşi
Cămăşi pentru femei
Îmbrăcăminte de noapte
Cămăşi de noapte
Capoate
Pijamale
Maieuri
Sutiene, corsete, jartiere şi articole similare
Sutiene
Corsete
Jartiere
Tricouri
Îmbrăcăminte specială şi accesorii
Îmbrăcăminte specială
Îmbrăcăminte pentru bebeluşi
Îmbrăcăminte sport
Treninguri
Cămăşi de sport
Costume de schi
Costume de baie
Accesorii vestimentare
Batiste
Eşarfe
Cravate
Mănuşi
Curele, altele decât cele de piele

Cod CPV
18440000-5
18441000-2
18443000-6
18443100-7
18443200-8
18443300-9
18443310-2
18443320-5
18443330-8
18443340-1
18443400-0
18443500-1
18444000-3
18444100-4
18444110-7
18444200-5
18450000-8
18451000-5
18451100-6
18452000-2
18453000-9
18500000-4
18510000-7
18511000-4
18511100-5
18512000-1
18512100-2
18512200-3
18600000-5
18610000-8
18611000-5
18612000-2
18613000-9
18620000-1
18700000-6
19000000-6
19100000-7
19110000-0
19120000-3
19130000-6
19131000-3
19132000-0
19133000-7
19140000-9

Descriere
Pălării şi alte articole pentru acoperit capul
Pălării
Articole pentru acoperit capul şi alte accesorii
Banderole
Articole din metal pentru acoperit capul
Articole din textile pentru acoperit capul
Berete
Berete de campanie
Glugi
Şepci
Şireturi de trecut pe sub bărbie pentru articolele pentru acoperit capul
Viziere
Articole de protecţie pentru acoperit capul
Articole de siguranţă pentru acoperit capul
Căşti
Căşti de siguranţă
Închizători
Nasturi
Părţi de nasturi
Ace de siguranţă
Fermoare
Îmbrăcăminte din piele
Accesorii pentru îmbrăcăminte din piele
Mănuşi sau mitene din piele
Mănuşi lungi
Centuri şi banduliere din piele
Centuri
Banduliere
Blănuri şi articole din blană
Articole din blană
Piei cu blană
Îmbrăcăminte de blană
Articole din blană artificială
Blănuri
Îmbrăcăminte la mâna a doua
Piele, produse şi încălţăminte din piele
Piele
Piele de căprioară
Piele de bovine sau de cabaline
Piele de ovine, de caprine sau de porcine
Piele de oaie sau de miel
Piele de capră sau de ied
Piele de porcine
Piele de alte animale, piele reconstituită sau alte tipuri de piele

Cod CPV
19141000-6
19142000-3
19143000-0
19144000-7
19150000-2
19200000-8
19210000-1
19211000-8
19212000-5
19213000-2
19220000-4
19221000-1
19222000-8
19223000-5
19223100-6
19223200-7
19224000-2
19225000-9
19225100-0
19225200-1
19229000-7
19230000-7
19240000-0
19300000-9
19310000-2
19311000-9
19312000-6
19312100-7
19312200-8
19312300-9
19312400-0
19313000-3
19313100-4
19313200-5
19313300-6
19314000-0
19315000-7
19315100-8
19315200-9
19315300-0
19315400-1
19316000-4
19320000-5
19321000-2

Descriere
Piele de alte animale
Piele reconstituită
Imitaţie de piele
Piele lăcuită
Deşeuri de piele
Articole, articole de voiaj şi şelărie din piele
Şelărie
Şei
Cravaşe
Bice
Articole de voiaj
Valize
Genţi de mână
Poşete şi portofele
Poşete
Portofele
Cufere
Suporturi pentru ploşti şi etuiuri
Suporturi pentru ploşti
Etuiuri
Truse de toaletă
Curele de ceas
Articole din piele utilizate la maşini sau la dispozitive mecanice
Încălţăminte
Încălţăminte, alta decât încălţămintea pentru sport sau de protecţie
Încălţăminte impermeabilă
Încălţăminte cu părţi de cauciuc sau de material plastic
Sandale cu feţe de cauciuc sau de material plastic
Cizme de cauciuc
Încălţăminte de oraş cu feţe de cauciuc sau de material plastic
Şlapi
Încălţăminte cu feţe de piele
Sandale
Papuci de casă
Încălţăminte de oraş
Încălţăminte cu feţe din material textil
Cizme
Botine
Cizme trei sferturi
Cizme lungi
Cizme pescăreşti
Galoşi
Încălţăminte pentru sport
Încălţăminte pentru schi

Cod CPV
19321100-3
19322000-9
19323000-6
19324000-3
19330000-8
19331000-5
19332000-2
19332100-3
19340000-1
19341000-8
19342000-5
19343000-2
20000000-6
20100000-7
20110000-0
20111000-7
20112000-4
20120000-3
20130000-6
20131000-3
20140000-9
20150000-2
20160000-5
20161000-2
20161100-3
20170000-8
20200000-8
20210000-1
20211000-8
20212000-5
20213000-2
20214000-9
20215000-6
20216000-3
20220000-4
20300000-9
20310000-2
20311000-9
20311100-0
20312000-6
20313000-3
20320000-5
20321000-2
20322000-9

Descriere
Încălţăminte pentru schi fond
Încălţăminte pentru antrenament
Încălţăminte pentru munte
Încălţăminte pentru fotbal
Încălţăminte de protecţie
Încălţăminte cu vârf de protecţie de metal
Încălţăminte specială
Încălţăminte pentru zbor
Părţi de încălţăminte
Feţe de încălţăminte
Tălpi
Tocuri
Lemn, produse din lemn, produse din plută, coşuri împletite şi împletituri
Lemn tăiat
Traverse de cale ferată
Traverse din lemn
Părţi de traverse
Lemn de mină
Lemn de esenţă moale preparat
Elemente pentru garduri
Lemn de esenţă tare
Parchet
Produse din lemn preparat sau tratat
Lemn tratat
Stâlpi trataţi
Rumeguş
Plăci şi furnire din lemn
Planşe şi panouri de lemn
Foi de furnir
Lemn laminat
Plăci aglomerate
Plăci fibrolemnoase
Panouri din lemn
Placaje de furnir
Lemn densificat
Dulgherie şi tâmplărie din lemn pentru construcţii
Dulgherie din lemn pentru construcţii
Ferestre din lemn
Uşi cu canaturi de sticlă
Uşi din lemn
Plăci de parchet din lemn
Tâmplărie din lemn pentru construcţii
Panouri prefabricate pentru garduri
Şarpante din lemn

Cod CPV
20323000-6
20330000-8
20400000-0
20410000-3
20411000-0
20411100-1
20411200-2
20412000-7
20412100-8
20412200-9
20413000-4
20420000-6
20421000-3
20500000-1
20510000-4
20511000-1
20512000-8
20513000-5
20514000-2
20515000-9
20520000-7
20521000-4
20521100-5
20522000-1
20522100-2
21000000-3
21100000-4
21110000-7
21111000-4
21111100-5
21120000-0
21121000-7
21121100-8
21121200-9
21121300-0
21121310-3
21121320-6
21121330-9
21122000-4
21122100-5
21122200-6
21124000-8
21124100-9
21124200-0

Descriere
Scări
Construcţii prefabricate din lemn
Containere, paleţi, lăzi şi alte recipiente din lemn
Containere din lemn
Butoaie din lemn
Lăzi din lemn
Tambure din lemn pentru cablu
Lăzi din şipci de lemn
Butoaie
Cuve din lemn
Cutii din lemn
Paleţi din lemn
Cutii-paleţi
Articole din lemn şi din plută
Produse din lemn şi articole conexe
Mânere de unelte din lemn
Suporturi de unelte din lemn
Părţi de unelte din lemn
Rame din lemn
Sicrie
Articole din plută, coşuri împletite şi împletituri
Coşuri împletite
Împletituri
Plută naturală
Plăci de plută
Diverse tipuri de celuloză, de hârtie şi de confecţii din hârtie
Celuloză, hârtie şi carton
Celuloză
Pastă din lemn
Pastă chimică din lemn
Hârtie şi carton
Hârtie pentru ziar, hârtie prelucrată manual şi alte tipuri de hârtie
necretată sau de carton pentru utilizare grafică
Hârtie pentru ziar
Hârtie sau carton prelucrate manual
Hârtie şi carton fotosensibile, termosensibile sau termografice
Hârtie sau carton fotosensibile
Hârtie sau carton termosensibile
Hârtie sau carton termografice
Hârtie igienică, hârtie kraft şi alte tipuri de hârtie şi carton
Hârtie şi carton stratificate
Hârtie kraft
Hârtie rezistentă la grăsimi şi alte articole din hârtie
Hârtie rezistentă la grăsimi
Hârtie calc

Cod CPV
21124300-1
21124400-2
21124500-3
21124600-4
21124700-5
21125000-5
21125100-6
21125300-8
21125400-9
21125600-1
21125610-4
21125690-8
21125691-5
21125692-2
21126000-2
21200000-5
21210000-8
21211000-5
21211100-6
21211110-9
21211120-2
21211200-7
21211210-0
21211220-3
21211230-6
21220000-1
21221000-8
21221100-9
21221200-0
21221300-1
21221400-2
21222000-5
21222100-6
21222110-9
21222120-2
21222121-9
21222200-7
21222210-0
21222220-3
21222300-8
21230000-4
21231000-1
21231100-2
21231200-3

Descriere
Hârtie cristal
Hârtie transparentă sau translucidă
Hârtie cretată şi hârtie artizanală
Hârtie pentru desen
Hârtie pentru cartografie
Hârtie şi carton tratate
Hârtie şi carton asamblate
Hârtie pentru scris
Hârtie pentru tipărit
Hârtie autocopiantă sau alte tipuri de hârtie copiantă
Hârtie termografică
Hârtie pentru fotocopiatoare şi xerografică
Hârtie pentru fotocopiatoare
Hârtie xerografică
Deşeuri şi maculatură din hârtie şi din carton
Articole din hârtie sau din carton
Hârtie sau carton ondulat
Ambalaje din hârtie şi din carton
Cutii mari din carton, cutii sau casete
Cutii din hârtie sau din carton
Bibliorafturi, mape de corespondenţă, clasoare şi articole similare
Saci şi pungi din hârtie
Saci din hârtie
Pungi din hârtie
Pungi pentru rău de avion
Articole menajere din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale
Hârtie igienică, batiste, şervete din hârtie pentru mâini şi şervete de masă
Hârtie igienică
Batiste din hârtie
Şervete din hârtie pentru mâini
Şervete de masă din hârtie
Articole igienico-sanitare din hârtie sau articole din hârtie pentru spitale
Articole igienico-sanitare din hârtie
Absorbante sau tampoane igienice
Scutece de unică folosinţă
Scutece din hârtie
Articole din hârtie pentru spitale
Comprese din hârtie
Săculeţe sau plicuri din hârtie pentru sterilizare
Articole de unică folosinţă din hârtie
Articole de papetărie şi alte articole din hârtie
Hârtie carbon, hârtie autocopiantă, hârtie pentru şabloane şi hârtie fără
carbon
Hârtie carbon
Hârtie autocopiantă

Cod CPV
21231300-4
21231400-5
21232000-8
21232100-9
21232200-0
21232300-1
21233000-5
21233100-6
21233200-7
21233600-1
21233610-4
21234000-2
21234100-3
21240000-7
21241000-4
21241100-5
21242000-1
21243000-8
21250000-0
21251000-7
21252000-4
22000000-0
22100000-1
22110000-4
22111000-1
22112000-8
22113000-5
22114000-2
22114100-3
22114200-4
22114300-5
22114310-8
22114311-5
22114400-6
22114500-7
22120000-7
22121000-4
22130000-0
22140000-3
22150000-6
22160000-9
22200000-2
22210000-5
22211000-2

Descriere
Hârtie fără carbon
Hârtie pentru şabloane
Plicuri, cărţi poştale şi cărţi poştale neilustrate
Cărţi poştale
Cărţi poştale neilustrate
Plicuri
Hârtie gofrată sau perforată
Hârtie pentru imprimare gofrată sau perforată
Hârtie de scrisori gofrată sau perforată
Hârtie continuă pentru imprimante de computer
Formulare continue
Hârtie cauciucată sau adezivă
Hârtie autoadezivă
Tapet şi alte materiale de lipit pe pereţi
Materiale de acoperit pereţii pe bază de hârtie sau de carton
Tapet
Materiale textile de acoperit pereţii
Acoperitoare de podea pe bază de hârtie sau de carton
Hârtie pentru ţigări şi hârtie de filtru
Hârtie pentru ţigări
Hârtie de filtru
Diferite tipuri de imprimate şi articole pentru tipărit
Cărţi, broşuri şi pliante tipărite
Cărţi tipărite
Cărţi şcolare
Manuale şcolare
Cărţi de bibliotecă
Dicţionare, hărţi, cărţi de muzică şi alte cărţi
Dicţionare
Atlase
Hărţi
Hărţi de cadastru
Copii heliografice
Partituri
Enciclopedii
Publicaţii
Publicaţii tehnice
Anuare
Pliante
Broşuri
Fascicole
Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste
Ziare
Reviste specializate

Cod CPV
22212000-9
22212100-0
22213000-6
22300000-3
22310000-6
22312000-0
22313000-7
22314000-4
22315000-1
22320000-9
22321000-6
22400000-4
22410000-7
22411000-4
22412000-1
22413000-8
22420000-0
22430000-3
22440000-6
22450000-9
22451000-6
22452000-3
22460000-2
22461000-9
22462000-6
22470000-5
22471000-2
22472000-9
22473000-6
22500000-5
22510000-8
22520000-1
22521000-8
22800000-8
22810000-1
22813000-2
22814000-9
22815000-6
22816000-3
22817000-0
22819000-4
22820000-4
22821000-1

Descriere
Periodice
Publicaţii periodice
Reviste
Cărţi poştale, felicitări şi alte imprimate
Cărţi poştale
Ilustrate
Hârtie pentru decalcomanie
Desene
Fotografii
Felicitări
Felicitări de Crăciun
Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale publicitare,
cataloage şi manuale
Timbre
Timbre de Crăciun
Timbre noi
Timbre de economii
Hârtie timbrată
Bancnote
Carnete de cecuri
Imprimate nefalsificabile
Paşapoarte
Formulare de mandate poştale
Materiale publicitare, cataloage comerciale şi manuale
Cataloage
Materiale publicitare
Manuale
Manuale de informatică
Manuale de instrucţiuni
Manuale tehnice
Plăci sau cilindri tipografici, alte echipamente de tipografie
Plăci offset
Echipamente de gravură uscată
Echipamente de ştanţare
Registre, registre contabile, clasoare, formulare şi alte articole imprimate
de papetărie din hârtie sau din carton
Registre din hârtie sau din carton
Registre contabile
Chitanţiere
Carneţele
Blocuri
Jurnale sau agende personale
Agende
Formulare
Formulare electorale

Cod CPV
22822000-8
22822100-9
22822200-0
22830000-7
22832000-1
22840000-0
22841000-7
22841100-8
22841200-9
22850000-3
22851000-0
22852000-7
22852100-8
22860000-6
22861000-3
22861100-4
22861200-5
22861300-6
22862000-0
22863000-7
22864000-4
22865000-1
22866000-8
22866100-9
22866200-0
22867000-5
22868000-2
22869000-9
22869100-0
22869200-1
22900000-9
22910000-2
22920000-5
22930000-8
22940000-1
22950000-4
22960000-7
22980000-3
22981000-0
23000000-7
23100000-8
23110000-1
23111000-8
23111100-9

Descriere
Formulare comerciale
Formulare comerciale continue
Formulare comerciale necontinue
Caiete de exerciţii
Foi de exerciţii
Albume de eşantioane
Albume de colecţii
Carnete de timbre
Clasoare de timbre
Clasoare şi accesorii pentru clasoare
Clasoare
Dosare
Coperţi de dosar
Articole imprimate de papetărie, cu excepţia formularelor
Plicuri imprimate
Plicuri cu fereastră imprimate
Plicuri fără fereastră imprimate
Plicuri imprimate pentru radiografii
Hârtie de scrisori
Cărţi de vizită
Carduri de mulţumire
Cupoane
Etichete
Etichete cu coduri de bară
Etichete pentru bagaje
Tichete de masă
Hârtie sugativă
Orare
Programe de perete
Calendare
Diverse imprimate
Viniete de automobile
Permise de conducere
Cărţi de identitate
Permise
Cartele de acces
Imprimate la comandă
Bilete
Bilete de transport
Produse petroliere şi combustibili
Produse petroliere rafinate
Benzină şi benzină de avion
Benzină de avion
Kerosen de avion

Cod CPV
23111200-0
23111210-3
23112000-5
23112100-6
23112200-7
23113000-2
23130000-7
23131000-4
23132000-1
23133000-8
23134000-5
23134100-6
23135000-2
23135100-3
23135200-4
23135300-5
23135310-8
23135320-1
23150000-3
23151000-0
23152000-7
23200000-9
23210000-2
23211000-9
23211100-0
23212000-6
23212100-7
23300000-0
23310000-3
23311000-0
23312000-7
23313000-4
23320000-6
24000000-4
24100000-5
24110000-8
24111000-5
24111100-6
24111120-2
24111130-5
24111131-2
24111139-8
24111140-8
24111150-1

Descriere
Carburanţi de tip kerosen
Carburanţi de tip kerosen pentru motoare cu reacţie
Benzină
Benzină fără plumb
Benzină Premium
Petrol
Uleiuri minerale şi preparate din petrol
Benzină grea
Uleiuri uşoare
Uleiuri minerale
Păcură
Păcură pentru încălzirea locuinţelor
Uleiuri minerale lubrifiante
Uleiuri lubrifiante
Agenţi lubrifianţi
Preparate pe bază de ulei greu
Uleiuri de transformatoare
Lichid de frână
Motorină
Carburant diesel
Ulei diesel
Gaze de sondă şi alte hidrocarburi gazoase, cu excepţia gazului natural
Propan şi butan
Propan
Propan lichefiat
Butan
Butan lichefiat
Diverse produse petroliere
Vaselină şi ceară de ţiţei
Vaselină
Parafină
Ceară de ţiţei
Reziduuri de ţiţei
Substanţe chimice, produse chimice şi fibre sintetice
Produse chimice
Gaze
Gaze industriale
Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen
Argon
Gaze rare
Heliu
Neon
Gaze medicale
Hidrogen

Cod CPV
24111160-4
24111161-1
24111170-7
24111200-7
24111210-0
24111220-3
24111230-6
24111300-8
24111310-1
24111320-4
24120000-1
24121000-8
24121100-9
24121110-2
24121120-5
24121130-8
24121200-0
24121210-3
24121220-6
24121230-9
24121240-2
24121250-5
24121260-8
24121261-5
24121262-2
24121263-9
24121264-6
24121265-3
24121300-1
24122000-5
24122100-6
24122200-7
24122300-8
24122400-9
24122500-0
24130000-4
24131000-1
24131100-2
24131110-5
24131120-8
24131130-1
24131140-4
24131150-7
24131160-0

Descriere
Azot
Azot lichid
Oxigen
Compuşi anorganici ai oxigenului
Dioxid de carbon
Oxizi de azot
Compuşi anorganici gazoşi ai oxigenului
Aer lichid şi aer comprimat
Aer lichid
Aer comprimat
Coloranţi şi pigmenţi
Oxizi, peroxizi şi hidroxizi
Oxid şi peroxid de zinc, oxid de titan, coloranţi şi pigmenţi
Oxid de zinc
Peroxid de zinc
Oxid de titan
Oxizi şi hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb şi de cupru
Oxid de crom
Oxid de mangan
Oxid de plumb
Oxid de cupru
Oxid de magneziu
Hidroxizi pentru coloranţi şi pentru pigmenţi
Hidroxid de crom
Hidroxid de mangan
Hidroxid de plumb
Hidroxid de cupru
Hidroxid de magneziu
Oxid de calciu hidratat
Extracte tanante, extracte colorante, tanini şi substanţe colorante
Extracte colorante
Extracte tanante
Tanini
Substanţe colorante
Produse tanante
Produse chimice anorganice de bază
Elemente chimice, acizi anorganici şi compuşi
Metaloizi
Fosfuri
Carburi
Hidruri
Nitruri
Azide
Siliciuri

Cod CPV
24131170-3
24131180-6
24131200-3
24131300-4
24131310-7
24131400-5
24131410-8
24131411-5
24131420-1
24131430-4
24131440-7
24131450-0
24131460-3
24131470-6
24131500-6
24131510-9
24131511-6
24131520-2
24131521-9
24131522-6
24131600-7
24131700-8
24131800-9
24131900-0
24132000-8
24132100-9
24132110-2
24132120-5
24132121-2
24132122-9
24132123-6
24132130-8
24132200-0
24132210-3
24132220-6
24133000-5
24133100-6
24133110-9
24133111-6
24133112-3
24133120-2
24133121-9
24133122-6
24133123-3

Descriere
Boruri
Sulf rafinat
Halogen
Metale alcaline
Mercur
Clorură de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu şi dioxid de sulf
Acizi anorganici
Acid sulfuric
Acid fosforic
Acizi polifosforici
Acid hexafluorosilicic
Dioxid de sulf
Dioxid de siliciu
Clorură de hidrogen
Hidroxizi utilizaţi ca produse chimice anorganice de bază
Oxizi metalici
Pirite şi oxizi de fier
Hidroxid de sodiu
Sodă caustică
Sodă lichidă
Compuşi ai sulfului
Sulf
Carbon
Clor
Halogenaţi metalici, hipocloriţi, cloraţi şi precloraţi
Halogenaţi metalici
Hexafluorosilicat de sodiu
Cloruri
Clorură de aluminiu
Clorură ferică
Policlorură de aluminiu
Clorhidrat de aluminiu
Hipocloriţi şi cloraţi
Clorit de sodiu
Hipoclorit de sodiu
Sulfuri, sulfaţi, nitraţi, fosfaţi şi carbonaţi
Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi
Diverse sulfuri
Sulfură de hidrogen
Polisulfuri
Sulfaţi
Trisulfat de sodiu
Sulfat feric
Sulfat de aluminiu

Cod CPV
24133124-0
24133125-7
24133126-4
24133200-7
24133210-0
24133220-3
24133300-8
24133310-1
24133320-4
24133400-9
24134000-2
24134100-3
24134200-4
24135000-9
24135100-0
24135200-1
24135210-4
24135220-7
24135230-0
24135240-3
24135300-2
24135400-3
24135500-4
24135600-5
24135610-8
24135700-6
24136000-6
24137000-3
24137100-4
24137200-5
24140000-7
24141000-4
24141100-5
24141110-8
24141111-5
24141112-2
24141113-9
24141114-6
24141115-3
24141120-1
24141200-6
24141210-9
24141220-2
24141221-9

Descriere
Sulfat de sodiu
Sulfat de fier
Sulfat de cupru
Fosfinaţi, fosfonaţi, fosfaţi şi polifosfaţi
Hexametafosfat de sodiu
Fosfaţi
Carbonaţi
Carbonat de sodiu
Bicarbonat de sodiu
Nitraţi
Diverse săruri acide metalice
Permanganat de potasiu
Săruri de acizi oxometalici
Diverse produse chimice anorganice
Apă grea, alţi izotopi şi compuşii acestora
Cianură, oxicianură, fulminaţi, cianaţi, silicaţi, boraţi, perboraţi, săruri de
acizi anorganici
Cianuri
Oxicianuri
Fulminaţi
Cianaţi
Peroxid de hidrogen
Cuarţ piezoelectric
Compuşi ai metalelor de pământuri rare
Silicaţi
Silicat de sodiu
Boraţi şi perboraţi
Apă distilată
Pietre sintetice
Pietre preţioase sintetice
Pietre semipreţioase sintetice
Produse chimice organice de bază
Hidrocarburi
Hidrocarburi saturate
Hidrocarburi aciclice saturate
Metan
Etilenă
Propenă
Butenă
Acetilenă
Hidrocarburi ciclice saturate
Hidrocarburi nesaturate
Hidrocarburi aciclice nesaturate
Hidrocarburi ciclice nesaturate
Benzen

Cod CPV
24141222-6
24141223-3
24141224-0
24141225-7
24141226-4
24141300-7
24141310-0
24141320-3
24142000-1
24142100-2
24142200-3
24142210-6
24142220-9
24142300-4
24142310-7
24142320-0
24142400-5
24142500-6
24142510-9
24143000-8
24143100-9
24143200-0
24143210-3
24143220-6
24143300-1
24143310-4
24143320-7
24143400-2
24144000-5
24144100-6
24144200-7
24144300-8
24144400-9
24145000-2
24146000-9
24146100-0
24146200-1
24146300-2
24146310-5
24146320-8
24147000-6
24147100-7
24147200-8
24147300-9

Descriere
Toluen
O-xileni
M-xileni
Stiren
Etilbenzen
Alţi derivaţi halogenaţi ai hidrocarburilor
Tetracloretilenă
Tetraclorură de carbon
Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivaţii acestora, fie ei halogenaţi,
sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi, alcooli graşi industriali
Alcooli graşi industriali
Alcooli monohidroxilici
Metanol
Etanol
Dioli, polialcooli şi derivaţi
Etilenglicol
Derivaţi ai alcoolilor
Fenoli şi derivaţi ai fenolilor
Alcool
Alcool etilic
Acizi graşi monocarboxilici industriali
Uleiuri acide de rafinare
Acizi carboxilici
Acid acetic
Acid peracetic
Acizi monocarboxilici nesaturaţi şi compuşii acestora
Esterii acidului metacrilic
Esterii acidului acrilic
Acizi aromatici policarboxilici şi carboxilici
Compuşi organici cu funcţie azotată
Compuşi cu funcţie aminică
Compuşi aminici cu funcţie oxigenată
Ureide
Compuşi cu funcţie azotată
Tiocompuşi organici
Aldehidă, cetonă, peroxizi organici şi eteri
Compuşi cu funcţie aldehidă
Compuşi cu funcţie cetonă şi chinonică
Peroxizi organici
Oxid de etilenă
Eteri
Diverse substanţe chimice organice
Derivaţi vegetali pentru vopsire
Cărbune de lemn
Uleiuri şi produse rezultate din distilarea la temperaturi ridicate a

Cod CPV
24147310-2
24147311-9
24147320-5
24147330-8
24147400-0
24147500-1
24150000-0
24151000-7
24151100-8
24151110-1
24151200-9
24151300-0
24151310-3
24151320-6
24151330-9
24152000-4
24152100-5
24152200-6
24154000-8
24158000-6
24160000-3
24161000-0
24162000-7
24163000-4
24164000-1
24164100-2
24164200-3
24165000-8
24166000-5
24167000-2
24168000-9
24169000-6
24170000-6
24180000-9
24200000-6
24210000-9
24220000-2
24230000-5
24240000-8
24250000-1
24260000-4
24270000-7
24300000-7

Descriere
gudronului de huilă, a smoalei şi a gudronului
Gudron de huilă
Creozot
Smoală
Gudron
Produse pe bază de răşină
Leşie reziduală rezultată din fabricarea celulozei
Îngrăşăminte şi compuşi azotaţi
Îngrăşăminte azotate
Acid azotic şi săruri
Nitrat de sodiu
Acizi sulfonitrici
Amoniac
Amoniac lichid
Clorură de amoniu
Sulfat de amoniu
Îngrăşăminte fosfatice
Îngrăşăminte minerale fosfatice
Îngrăşăminte chimice fosfatice
Îngrăşăminte de origine animală sau vegetală
Diverse tipuri de îngrăşăminte
Materiale plastice primare
Polimeri primari ai etilenei
Polimeri primari ai propilenei
Polimeri primari ai stirenului
Polimeri primari ai vinilului
Polimeri primari ai acetatului de vinil
Polimeri acrilici primari
Poliesteri primari
Poliamide primare
Răşini ureice primare
Răşini aminice primare
Siliconi primari
Cauciuc sintetic
Enzime
Produse agrochimice
Pesticide
Insecticide
Erbicide
Regulatori de creştere vegetală
Dezinfectanţi
Rodenticide
Fungicide
Vopsele, lacuri, cerneală tipografică şi masticuri

Cod CPV
24310000-0
24311000-7
24312000-4
24312100-5
24312200-6
24312210-9
24312220-2
24312300-7
24312310-0
24312320-3
24312400-8
24320000-3
24330000-6
24331000-3
24331100-4
24331200-5
24340000-9
24341000-6
24342000-3
24343000-0
24344000-7
24350000-2
24351000-9
24352000-6
24400000-8
24410000-1
24411000-8
24411100-9
24411200-0
24411300-1
24412000-5
24412100-6
24412110-9
24412120-2
24412130-5
24412140-8
24412150-1
24412700-2
24413000-2
24413100-3
24413200-4
24414000-9
24414100-0
24415000-6

Descriere
Vopsele
Vopsea pentru marcaj rutier
Vopsea pentru lucrări artistice
Emailuri şi smalţuri
Vopsele de ulei şi de apă
Vopsele de ulei
Vopsele de apă
Vopsele şcolare
Seturi de culori
Culori pentru panouri
Articole pentru zugravi şi decoratori
Lacuri
Cerneală
Cerneală tipografică
Cerneală pentru tipar rotoheliografic
Tuş
Masticuri, filere, chituri
Masticuri
Filere
Chituri
Pastă de ciment
Solvenţi
Soluţii de decapare
Diluanţi
Produse chimice farmaceutice şi medicale
Produse farmaceutice
Seruri
Antiseruri
Imunoglobulină
Gamaglobulină
Vaccinuri
Vaccinuri umane
Vaccin împotriva tifosului
Vaccin împotriva hepatitei B
Vaccinuri antigripale
Vaccinuri antipoliomielitice
Tuberculină
Vaccinuri veterinare
Hormoni
Insulină
Steroizi
Vitamine
Provitamine
Substanţe chimice farmaceutice şi medicinale

Cod CPV
24415100-7
24415110-0
24415200-8
24415210-1
24416000-3
24416100-4
24416110-7
24416111-4
24416120-0
24416200-5
24416300-6
24416310-9
24416320-2
24417000-0
24417100-1
24417200-2
24417210-5
24417300-3
24417400-4
24417500-5
24417600-6
24417610-9
24417700-7
24417800-8
24418000-7
24419000-4
24419100-5
24419200-6
24419300-7
24420000-4
24421000-1
24421100-2
24421110-5
24421120-8
24421130-1
24421140-4
24421150-7
24421160-0
24421170-3
24421180-6
24421190-9
24421200-3
24421210-6
24421220-9

Descriere
Substanţe chimice farmaceutice
Lactone
Substanţe chimice medicinale
Acizi salicilici
Produse farmaceutice
Medicamente
Antibiotice
Penicilină
Sulfonamide
Preparate farmaceutice
Contraceptive
Contraceptive orale
Contraceptive chimice
Soluţii medicamentoase
Soluţii pentru infuzii
Produse pentru nutriţie parenterală
Soluţii pentru alimentaţie parenterală
Produse pentru alimentaţie enterală
Soluţii pentru perfuzii
Soluţii pentru dializă
Soluţii injectabile
Fluide intravenoase
Soluţii galenice
Soluţii de glucoză
Produse farmaceutice brevetate
Diverse produse farmaceutice
Toxine
Antiseptice
Înlocuitori de nicotină
Consumabile farmaceutice
Consumabile medicale chimice, cu excepţia consumabilelor dentare
Reactivi
Reactivi pentru determinarea grupei sanguine
Reactivi pentru analiza sângelui
Reactivi chimici
Reactivi de diagnosticare
Reactivi izotopici
Reactivi pentru laborator
Reactivi pentru electroforeză
Reactivi pentru urologie
Substanţe de contrast pentru uz radiologic
Preparate medicale, cu excepţia consumabilelor dentare
Preparate pentru clisme
Cimenturi pentru reconstrucţii osoase

Cod CPV
24430000-7
24431000-4
24432000-1
24433000-8
24500000-9
24510000-2
24511000-9
24511100-0
24511300-2
24511310-5
24511320-8
24511330-1
24511340-4
24511350-7
24511400-3
24512000-6
24513000-3
24513100-4
24513200-5
24513210-8
24513290-2
24513291-9
24513292-6
24513293-3
24513294-0
24513295-7
24520000-5
24521000-2
24521100-3
24521110-6
24521120-9
24521200-4
24521300-5
24521400-6
24521500-7
24521600-8
24521700-9
24521800-0
24521900-1
24600000-0
24610000-3
24611000-0
24611100-1
24612000-7

Descriere
Produse pentru uz clinic
Culturi microbiologice
Glande şi extracte de glande
Substanţe peptice
Glicerină, săpunuri, detergenţi, produse de curăţat şi de lustruit, parfumuri
şi produse de toaletă
Glicerină
Preparate odorifere şi ceară
Parfumuri şi deodorizante de interior
Creme de ceruire
Produse de lustruire a podelelor
Produse de întreţinere a încălţămintei
Ceară de lustruire
Articole de măturat
Agenţi de etanşare
Paste şi prafuri abrazive de curăţat
Agenţi organici tensioactivi
Produse de curăţat
Săpun
Preparate de spălare
Dispersanţi
Detergenţi
Detergenţi pentru vase
Detergenţi degresanţi
Produse de eliminare a grăsimilor
Preparate de spălare
Soluţii pentru clătit
Parfumuri şi produse de toaletă
Produse de toaletă
Apă de toaletă
Deodorante
Antiperspirante
Produse de machiaj
Produse pentru manichiură sau pentru pedichiură
Produse cosmetice
Produse pentru îngrijirea pielii
Şampoane
Produse pentru îngrijirea părului
Produse pentru igiena orală sau dentară
Produse de bărbierit
Explozibili şi produse şi substanţe chimice
Explozibili preparaţi
Pulberi propulsive
Combustibili cu propergol
Diverse tipuri de explozibili

Cod CPV
24612100-8
24612200-9
24612300-0
24613000-4
24613100-5
24613200-6
24615000-8
24620000-6
24621000-3
24621200-5
24630000-9
24640000-2
24641000-9
24641200-1
24641210-4
24641220-7
24641230-0
24641240-3
24641250-6
24641260-9
24650000-5
24660000-8
24661000-5
24661100-6
24661110-9
24661120-2
24661130-5
24661200-7
24661210-0
24661220-3
24661230-6
24661300-8
24661310-1
24661311-8
24661400-9
24662000-2
24662100-3
24663000-9
24664000-6
24664100-7
24664200-8
24665000-3
24666000-0
24667000-7

Descriere
Dinamită
TNT
Nitroglicerină
Rachete de semnalizare, rachete antigrindină, semnalizator pe timp de
ceaţă şi articole pirotehnice
Cartuşe fonoacustice
Artificii
Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice
Cleiuri
Gelatine
Adezivi
Uleiuri esenţiale
Substanţe chimice pentru fotografii
Plăci şi filme fotografice
Emulsii pentru uz fotografic
Developatoare fotografice
Fixatori pentru fotografii
Developatoare pentru radiologie
Fixatori pentru radiologie
Medii de cultură
Intensificatori de imagine
Suporturi neînregistrate
Produse chimice speciale
Grăsimi şi lubrifianţi
Lubrifianţi
Noroi de foraj
Unsoare siliconică
Fluide de foraj
Aditivi pentru uleiuri
Pulbere pentru extinctoare de incendii
Agenţi pentru extinctoare de incendii
Încărcătură pentru extinctoare de incendii
Fluide hidraulice
Agenţi de degivrare
Produse antigel
Grăsimi şi uleiuri modificate chimic
Plastiline
Ceară dentară
Agenţi de finisare
Carbon activ
Carbon activ nou
Carbon activ regenerat
Toalete chimice
Peptone şi substanţe proteice
Aditivi chimici

Cod CPV
24667100-8
24667200-9
24668000-4
24668100-5
24668200-6
24668300-7
24668400-8
24669000-1
24669100-2
24669200-3
24700000-1
24710000-4
24711000-1
24712000-8
24713000-5
24714000-2
24720000-7
24721000-4
24722000-1
24723000-8
24800000-2
24810000-5
24820000-8
24830000-1
25000000-1
25100000-2
25110000-5
25111000-2
25111100-3
25111200-4
25111300-5
25111310-8
25111320-1
25111330-4
25111400-6
25111500-7
25111510-0
25111520-3
25111530-6
25111600-8
25111700-9
25111710-2
25111800-0
25111900-1

Descriere
Lianţi preparaţi pentru forme şi miezuri de turnătorie
Aditivi pentru ciment, mortar sau beton
Produse chimice pentru industria petrolului şi a gazelor
Produse chimice pentru fundul găurii de foraj
Agenţi de floculare
Produse chimice pe bază de noroi de foraj
Fiole cu gel pentru burarea explozivilor
Aerosoli şi produse chimice sub formă de disc
Aerosoli
Elemente chimice sub formă de disc
Fibre sintetice şi artificiale
Fibre sintetice
Cabluri de fibre sintetice
Fir cu rezistenţă mare
Fir cu textură simplă
Monofilamente sintetice
Fibre artificiale
Fibre artificiale scurte
Polipropilenă
Fir cu textură artificială
Diferite produse chimice
Lichide de radiator
Produse chimice pentru tratarea apei
Produse anticorozive
Produse din cauciuc, din plastic şi pelicule
Produse din cauciuc
Pneuri şi produse conexe
Pneuri
Pneuri pentru autovehicule
Pneuri pentru motociclete
Pneuri pentru sarcină mare
Pneuri pentru camioane
Pneuri pentru autobuze
Pneuri pentru avioane
Pneuri pentru maşini agricole
Camere de aer, benzi de rulare şi flapsuri din cauciuc
Flapsuri
Camere de aer
Benzi de rulare pentru pneuri
Pneuri pentru scaune cu rotile
Pneuri uzate
Bare de protecţie
Pneuri reşapate
Pneuri pentru biciclete

Cod CPV
25120000-8
25121000-5
25122000-2
25122100-3
25122110-6
25122120-9
25122130-2
25122200-4
25122210-7
25122220-0
25122230-3
25122240-6
25122300-5
25122310-8
25122320-1
25122330-4
25122340-7
25122400-6
25122410-9
25122420-2
25122421-9
25122500-7
25122510-0
25122520-3
25122530-6
25122540-9
25122550-2
25130000-1
25131000-8
25132000-5
25140000-4
25150000-7
25160000-0
25161000-7
25161100-8
25161200-9
25162000-4
25170000-3
25171000-0
25172000-7
25174000-1
25200000-3
25210000-6
25211000-3

Descriere
Articole de cauciuc nevulcanizate sau vulcanizate
Articole de cauciuc nevulcanizate
Articole de cauciuc vulcanizate
Tuburi, conducte şi furtunuri din cauciuc vulcanizat
Furtunuri de foraj
Conducte ascendente flexibile
Tuburi de cauciuc
Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciuc vulcanizat
Curele de ventilator din cauciuc
Garnituri de etanşare
Benzi transportoare din cauciuc
Curele de transmisie din cauciuc
Articole de igienă sau farmaceutice din cauciuc vulcanizat
Articole de igienă
Articole farmaceutice
Prezervative
Tetine, biberoane şi articole similare pentru sugari
Acoperitoare de podea şi preşuri din cauciuc vulcanizat
Acoperitoare de podea din cauciuc vulcanizat
Preşuri din cauciuc vulcanizat
Covoare pentru gimnastică
Cauciuc vulcanizat, sub diverse forme
Inele elastice
Garnituri de cauciuc
Benzi de cauciuc
Timbre de cauciuc
Mortar fin de umplere
Materiale textile cauciucate
Material cord pentru pneuri
Bandă adezivă din materiale textile cauciucate
Cauciuc regenerat
Deşeuri de cauciuc
Articole medicale din cauciuc
Accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc
Mănuşi din cauciuc
Mănuşi de unică folosinţă
Îmbrăcăminte din cauciuc
Articole din cauciuc dur
Articole de igienă sau farmaceutice
Dale de cauciuc
Tampoane de oprire din cauciuc
Produse din plastic
Plăci, folii, tuburi şi profile din plastic
Monofilament din plastic

Cod CPV
25211100-4
25211200-5
25211300-6
25212000-0
25212100-1
25212110-4
25212120-7
25212200-2
25212210-5
25212220-8
25212300-3
25212310-6
25212320-9
25212400-4
25212500-5
25212510-8
25212520-1
25212530-4
25212540-7
25212550-0
25212560-3
25212600-6
25212610-9
25212620-2
25212630-5
25212700-7
25213000-7
25213100-8
25213200-9
25213300-0
25213400-1
25213500-2
25213600-3
25220000-9
25221000-6
25221100-7
25221200-8
25221210-1
25221220-4
25221230-7
25221300-9
25221310-2
25222000-3
25222100-4

Descriere
Conductoare electrice din plastic
Bare din plastic
Tije din plastic
Tuburi, conducte şi furtunuri
Tuburi din plastic
Tuburi flexibile din plastic
Tuburi flexibile din PVC
Conducte din plastic
Conducte flexibile din plastic
Conducte flexibile din PVC
Furtunuri din plastic
Furtunuri flexibile din plastic
Furtunuri flexibile din PVC
Manşoane din plastic
Accesorii din plastic sau din PVC pentru tuburi, conducte şi furtunuri
Accesorii din plastic pentru tuburi
Accesorii din PVC pentru tuburi
Accesorii din plastic pentru conducte
Accesorii din PVC pentru conducte
Accesorii din plastic pentru furtunuri
Accesorii din PVC pentru furtunuri
Componente din PVC neplastifiat
Armături din PVC neplastifiat
Conducte din PVC neplastifiat
Tuburi din PVC neplastifiat
Spumă de PVC
Plăci, folii, filme, pelicule şi benzi din plastic
Film din plastic
Peliculă din plastic
Peliculă retractabilă
Benzi din plastic
Folii din plastic
Plăci din plastic
Articole din plastic pentru ambalare
Saci şi pungi din polietilenă
Saci şi pungi din polietilenă pentru deşeuri
Pungi din polietilenă pentru uz medical
Pungi pentru recoltarea sângelui
Pungi pentru recoltarea plasmei
Pungi pentru recoltarea urinei
Saci de depozitare din polietilenă
Pungi cu dublură de protecţie
Saci şi pungi din plastic
Saci menajeri din plastic

Cod CPV
25222200-5
25223000-0
25223100-1
25223110-4
25223200-2
25223300-3
25223310-6
25224000-7
25225000-4
25226000-1
25226100-2
25226200-3
25226300-4
25227000-8
25227100-9
25227200-0
25230000-2
25231000-9
25232000-6
25232100-7
25232110-0
25232120-3
25232130-6
25232200-8
25232300-9
25232400-0
25233000-3
25233100-4
25233200-5
25233300-6
25234000-0
25234100-1
25234110-4
25234200-2
25234210-5
25234300-3
25234400-4
25234410-7
25234420-0
25235000-7
25236000-4
25237000-1
25237100-2
25237200-3
25240000-5

Descriere
Pungi din plastic pentru uz medical
Containere din plastic dur
Cutii din plastic
Cutii din plastic pentru sticle
Lăzi din plastic
Containere din plastic pentru deşeuri
Butoaie din plastic
Baloane, sticle şi flacoane din plastic
Mosoare şi bobine din plastic
Dopuri, capace şi capsule din plastic
Dopuri din plastic
Capace din plastic
Capsule din plastic
Produse din polistiren
Folii din polistiren
Plăci din polistiren
Articole de construcţii din plastic
Acoperitoare de podea, de pereţi sau de tavan din plastic
Articole sanitare din plastic
Căzi de baie, căzi de duş şi lavoare din plastic
Căzi de baie din plastic
Căzi de duş din plastic
Lavoare din plastic
Scaune şi capace pentru closet din plastic
Vase de closet din plastic
Bideuri din plastic
Rezervoare, cisterne şi cuve din plastic
Rezervoare din plastic
Cisterne din plastic
Cuve din plastic
Uşi, ferestre, rame, praguri, obloane şi storuri din plastic
Ferestre din plastic
Rame de ferestre din plastic
Uşi din plastic
Tocuri de uşă din plastic
Praguri din plastic
Obloane şi storuri din plastic
Obloane din plastic
Storuri din plastic
Construcţii prefabricate din plastic
Capace pentru guri de vizitare şi capace de acces din plastic
Carcase din plastic
Carcase din plastic pentru contoare
Placări cu material plastic
Diverse articole din plastic

Cod CPV
25241000-2
25241100-3
25241110-6
25241120-9
25241200-4
25241300-5
25241310-8
25242000-9
25242100-0
25242200-1
25242300-2
25242400-3
25243000-6
25243100-7
25243110-0
25243120-3
25243130-6
25243140-9
25243200-8
25243300-9
25243310-2
25243320-5
25243330-8
25244000-3
25244100-4
25244110-7
25244120-0
25244121-7
25244200-5
25244210-8
25244220-1
25244230-4
25244300-6
25244310-9
25245000-0
25245100-1
25245200-2
25246000-7
25247000-4
25247100-5
25247110-8
25247120-1
25247200-6
25247210-9
25247220-2

Descriere
Benzi, panglici şi forme autoadezive din plastic
Bandă autoadezivă din plastic
Bandă adezivă
Bandă reflectorizantă
Panglici autoadezive din plastic
Forme autoadezive din plastic
Etichete adezive
Plăci, folii, filme şi pelicule autoadezive din plastic
Plăci autoadezive din plastic
Folii autoadezive din plastic
Filme autoadezive din plastic
Pelicule autoadezive din plastic
Veselă, articole de bucătărie, de menaj şi de toaletă din plastic
Veselă şi articole de bucătărie din plastic
Tacâmuri din plastic
Recipiente de uz casnic pentru alimente
Castroane
Grătare de scurgere din plastic
Bureţi
Articole menajere sau de toaletă din plastic
Găleţi din plastic
Coşuri de gunoi din plastic
Pămătufuri de praf din plastic
Piese pentru lămpi, accesorii de iluminat şi plăcuţe indicatoare din plastic
Plăcuţe indicatoare şi semne indicatoare din plastic
Plăcuţe indicatoare din plastic
Semne indicatoare din plastic
Indicatoare de poliţie
Mobilier stradal din plastic
Piese pentru mobilier stradal din plastic
Stâlpi reflectorizanţi
Plăcuţe reflectorizante
Aparate de iluminat din plastic
Piese pentru aparate de iluminat din plastic
Caschete din cauciuc sau din plastic
Caschete antişoc
Acoperitoare de cap din cauciuc sau din plastic
Izolatori electrici din plastic
Articole de birou şi articole şcolare din plastic
Articole de birou din plastic
Bibliorafturi
Agrafe de birou
Articole şcolare din plastic
Instrumente pentru desen din plastic
Instrumente pentru scris din plastic

Cod CPV
25247230-5
25248000-1
25248100-2
25248200-3
25248210-6
25248220-9
25248230-2
25248240-5
25249000-8
25249100-9
25250000-8
25251000-5
25252000-2
25253000-9
25253100-0
25260000-1
25261000-8
25262000-5
25263000-2
25270000-4
25271000-1
25271100-2
25300000-4
25310000-7
25311000-4
25312000-1
25320000-0
25321000-7
25321100-8
25330000-3
25331000-0
25332000-7
26000000-8
26100000-9
26110000-2
26111000-9
26111100-0
26111200-1
26111300-2
26120000-5
26121000-2
26121200-4
26121300-5
26121400-6
26130000-8

Descriere
Rigle
Accesorii din plastic pentru mobilier
Elemente de filtrare din plastic
Componente din plastic
Elemente de împrejmuire din plastic
Conuri de semnalizare din plastic
Componente de bariere din plastic
Marcaje din plastic
Articole de îmbrăcăminte din plastic
Mănuşi din plastic
Carduri magnetice
Cărţi de credit
Carduri electronice
Carduri de debit
Carduri pentru cumpărat combustibil
Înregistrări audio
Discuri
Casete muzicale
Discuri compacte
Răşini
Răşini epoxidice
Tuburi din răşină epoxidică
Filme
Radiologii
Radiografii
Film diazo
Peliculă cinematografică
Peliculă fotografică
Peliculă cu developare instantanee
Pelicule video
Casete video
Benzi video
Produse minerale nemetalice
Sticlă şi articole din sticlă
Sticlă
Sticlă plană
Sticlă neprelucrată
Sticlă flotantă
Perete protector din sticlă
Sticlă plată
Sticlă plată fasonată
Sticlă securit
Oglinzi din sticlă
Sticlă izolantă
Articole din sticlă tubulară

Cod CPV
26131000-5
26131100-6
26131200-7
26131300-8
26131400-9
26132000-2
26133000-9
26133100-0
26133110-3
26133200-1
26133300-2
26133400-3
26134000-6
26134100-7
26140000-1
26141000-8
26141100-9
26141200-0
26141300-1
26150000-4
26151000-1
26151100-2
26151110-5
26151120-8
26151130-1
26151140-4
26151200-3
26152000-8
26152100-9
26152110-2
26152120-5
26152200-0
26152210-3
26152220-6
26152230-9
26152300-1
26152320-7
26152330-0
26152331-7
26152339-3
26152340-3
26152350-6
26152400-2

Descriere
Sticle, borcane, flacoane şi recipiente din sticlă
Butelii din sticlă
Borcane din sticlă
Flacoane din sticlă
Recipiente din sticlă
Pahare
Articole din sticlă
Veselă din sticlă
Carafe
Obiecte pentru masă şi bucătărie din vitroceramică
Articole din sticlă durificată
Articole din vitroceramică
Pereţi interiori din sticlă pentru recipiente izoterme
Pereţi interiori din sticlă pentru termosuri
Fibre de sticlă
Articole din fibre de sticlă
Preşuri din fibre de sticlă
Ţesături din fibre de sticlă
Pânză din fibre de sticlă
Sticlărie tratată
Sticlă semifinită
Bile, tije sau tuburi din sticlă
Bile din sticlă
Tije din sticlă
Tuburi din sticlă
Globuri
Blocuri, cărămizi sau dale pentru pavaje din sticlă turnată
Sticlă tehnică
Învelişuri din sticlă şi tuburi catodice
Învelişuri din sticlă
Tuburi catodice
Sticlă pentru ceasornice, pentru ceasuri de mână sau pentru ochelari
Sticlă pentru ceasornice
Sticlă pentru ceasuri de mână
Sticlă pentru ochelari
Sticlărie pentru laborator, pentru articole de igienă sau pentru industria
farmaceutică
Sticlărie pentru articole de igienă
Sticlărie pentru laborator
Cutii Petri
Eprubete
Sticlărie pentru industria farmaceutică
Fiole din sticlă
Piese din sticlă pentru lămpi şi aparate de iluminat, pentru semne şi pentru
plăcuţe indicatoare

Cod CPV
26152410-5
26152411-2
26152412-9
26152420-8
26152430-1
26152490-9
26152500-3
26152600-4
26152700-5
26200000-0
26210000-3
26211000-0
26211100-1
26211110-4
26211120-7
26211130-0
26211200-2
26211300-3
26211400-4
26211500-5
26212000-7
26212100-8
26212110-1
26212120-4
26212130-7
26212200-9
26212300-0
26213000-4
26214000-1
26214100-2
26214110-5
26214120-8
26214200-3
26214300-4
26214310-7
26214320-0
26214400-5
26214500-6
26230000-9
26231000-6
26232000-3
26240000-2
26241000-9

Descriere
Semnalizatoare din sticlă
Plăcuţe indicatoare din sticlă
Semne indicatoare din sticlă
Piese din sticlă pentru iluminat stradal
Piese din sticlă pentru lămpi
Sticlă pentru mobilier stradal
Izolatori electrici din sticlă
Elemente optice din sticlă
Mărgele din sticlă
Articole din ceramică nerefractară şi produse din ceramică refractară
Articole de menaj din ceramică
Veselă, articole de bucătărie, articole de menaj şi articole de toaletă din
porţelan
Veselă din porţelan
Farfurii din porţelan
Vase din porţelan
Ceşti şi farfurioare din porţelan
Articole de bucătărie din porţelan
Vaze din porţelan
Articole de toaletă din porţelan
Articole de menaj din porţelan
Veselă, articole de bucătărie, articole de menaj şi articole de toaletă, altele
decât cele din porţelan
Veselă din ceramică
Farfurii
Tăvi
Ceşti şi farfurioare din ceramică
Articole de bucătărie din ceramică
Vaze
Obiecte decorative din ceramică
Instalaţii sanitare menajere din ceramică
Chiuvete şi lavoare
Chiuvete
Lavoare
Căzi de baie
Cuve şi rezervoare pentru closete
Cuve pentru closete
Rezervoare pentru closete
Bideuri
Pisoare
Izolatori şi accesorii izolante din ceramică
Izolatori din ceramică
Accesorii izolante din ceramică
Articole din ceramică pentru uz tehnic
Articole din porţelan pentru laborator, pentru uz chimic sau tehnic

Cod CPV
26241100-0
26241200-1
26241300-2
26250000-5
26251000-2
26251100-3
26251200-4
26251300-5
26252000-9
26260000-8
26261000-5
26262000-2
26263000-9
26263100-0
26263200-1
26263300-2
26264000-6
26900000-7
26910000-0
26911000-7
26911100-8
26911200-9
26911300-0
26912000-4
26913000-1
26914000-8
27000000-5
27100000-6
27110000-9
27111000-6
27112000-3
27113000-0
27114000-7
27114100-8
27115000-4
27120000-2
27130000-5
27131000-2
27132000-9
27133000-6
27140000-8
27141000-5
27150000-1
27151000-8

Descriere
Articole de laborator din porţelan
Articole din porţelan pentru uz tehnic
Articole din porţelan pentru uz chimic
Diverse articole din ceramică
Articole din ceramică pentru agricultură, pentru horticultură şi pentru
transportul sau ambalarea bunurilor
Articole din ceramică pentru agricultură
Articole din ceramică pentru horticultură
Articole din ceramică pentru transportul sau ambalarea bunurilor
Articole din ceramică, altele decât cele pentru construcţii
Articole din ceramică refractară
Dale din ceramică
Blocuri din ceramică
Ciment, mortar şi beton refractare
Ciment refractar
Mortar refractar
Beton refractar
Dale de pavaj din ceramică
Diverse produse minerale nemetalice
Produse abrazive
Pietre de moară, pietre de polizat şi pietre de tocilă
Pietre de moară
Pietre de polizat
Pietre de tocilă
Pulbere sau granule abrazive
Corindon artificial
Grafit artificial
Metale de bază şi produse conexe
Metale de bază
Fier şi oţel de bază
Fontă brută
Produse din feromangan
Produse feroase
Fier
Lingouri din fier
Oţel
Lingouri din oţel aliat
Produse din oţel nealiat
Conducte din oţel nealiat
Tuburi din oţel nealiat
Perii de cărbune
Bare şi tije
Bare şi tije laminate la cald
Material de construcţii feroviare
Materiale de construcţii feroviare din fier sau din oţel

Cod CPV
27151100-9
27151200-0
27152000-5
27152100-6
27152200-7
27152300-8
27152310-1
27152320-4
27152330-7
27190000-3
27191000-0
27200000-7
27210000-0
27211000-7
27211100-8
27212000-4
27212100-5
27212110-8
27212200-6
27212300-7
27220000-3
27221000-0
27222000-7
27222100-8
27222200-9
27222300-0
27222400-1
27222500-2
27300000-8
27310000-1
27311000-8
27312000-5
27313000-2
27320000-4
27321000-1
27321100-2
27321200-3
27330000-7
27331000-4
27331100-5
27331110-8
27332000-1
27340000-0
27341000-7
27341100-8

Descriere
Materiale de construcţii feroviare din fier
Materiale de construcţii feroviare din oţel
Şine din fier sau din oţel
Şine din fier
Şine din oţel
Materiale pentru linii de cale ferată laminate la cald
Eclise de îmbinare şi plăci de bază laminate
Contraşine laminate
Traverse şi bare de distanţare laminate
Zgură, zgură de metal, deşeuri şi resturi feroase
Lingouri de deşeuri retopite
Tuburi
Tuburi şi accesorii de ţevărie din fier
Tuburi, conducte şi profile tubulare
Conducte şi tuburi din fier
Diverse accesorii de ţevărie
Racorduri
Adaptoare pentru flanşe
Coliere şi manşoane pentru reparaţii
Cotituri, profile T şi accesorii de ţevărie
Tuburi şi accesorii din oţel
Profile tubulare
Racorduri pentru tuburi
Flanşe
Accesorii pentru tuburi cu filet
Accesorii de ţevărie neturnate
Coturi şi curbe sudate
Accesorii pentru tuburi sudate
Produse din fier şi din oţel
Produse trefilate la rece
Bare şi tije din oţel aliat
Ţevi cotite, forme şi secţiuni din oţel aliat
Produse din oţel inoxidabil
Produse laminate la rece
Produse laminate plate
Produse laminate plate din fier
Produse laminate plate din oţel
Produse cutate
Produse cutate din oţel
Ţevi cotite, forme şi secţiuni
Conductoare electrice netubulare
Produse cutate din fier
Sârmă şi produse diverse
Sârmă
Sârmă din oţel

Cod CPV
27341200-9
27350000-3
27351000-0
27351100-1
27351200-2
27351300-3
27353000-4
27354000-1
27354100-2
27354200-3
27354210-6
27355000-8
27356000-5
27356100-6
27356200-7
27356210-0
27356220-3
27356230-6
27356240-9
27356250-2
27400000-9
27410000-2
27411000-9
27411100-0
27411110-3
27411120-6
27411200-1
27412000-6
27413000-3
27414000-0
27420000-5
27421000-2
27422000-9
27500000-0
27510000-3
27511000-0
27520000-6
27521000-3
27521100-4
27521200-5
27521300-6
27521400-7
27521500-8

Descriere
Sârmă din aliaj
Feroaliaje
Feroaliaje din afara CECO
Feromangan
Ferocrom
Feronichel
Granule şi pulberi de fier sau de oţel
Produse semifinite
Produse semifinite din fier
Produse semifinite din oţel
Produse semifinite din oţel inoxidabil
Produse din fier forjat
Materiale de construcţii de linii de cale ferată
Ţevi cotite, forme şi secţiuni sudate din fier sau din oţel pentru liniile de
cale ferată
Materiale de construcţii de linii de cale ferată din fier sau din oţel
Şine conductoare de curent
Lame de întrerupător, inimi de macaz, ace de macaz şi piese de
încrucişare
Eclise de îmbinare şi plăci de bază
Eclise de strângere, plăci de ecartament şi noduri
Saboţi şi saboţi-pene
Metale preţioase şi metale placate cu metale preţioase
Metale preţioase
Produse semipreţioase sub formă brută
Argint sub formă brută sau sub formă de pulbere
Pulbere de argint
Argint sub formă brută
Argint semiprelucrat
Argint sub formă brută sau sub formă de pulbere
Platină sub formă brută sau sub formă de pulbere
Deşeuri şi resturi de metale preţioase
Metale placate cu metale preţioase
Metale de bază placate cu argint sau cu aur
Metale de bază placate cu platină
Aluminiu şi produse din aluminiu
Aluminiu sub formă brută
Oxid de aluminiu
Produse din aluminiu
Produse semifinite din aluminiu
Pulberi şi pelete de aluminiu
Bare, tije şi profile din aluminiu
Sârmă din aluminiu
Plăci din aluminiu
Foi din aluminiu

Cod CPV
27521600-9
27521610-2
27530000-9
27531000-6
27600000-1
27610000-4
27611000-1
27612000-8
27613000-5
27620000-7
27621000-4
27621100-5
27621200-6
27621300-7
27621400-8
27622000-1
27622100-2
27622200-3
27622300-4
27622400-5
27623000-8
27623100-9
27623200-0
27623300-1
27623400-2
27630000-0
27631000-7
27700000-2
27710000-5
27712000-9
27713000-6
27720000-8
27721000-5
27722000-2
27723000-9
27724000-6
27725000-3
27726000-0
27726100-1
27726110-4
27726200-2
27726210-5
27726220-8
27730000-1
27731000-8

Descriere
Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din aluminiu
Accesorii din aluminiu pentru tuburi sau conducte
Deşeuri şi resturi de aluminiu
Cenuşă şi reziduuri cu conţinut de aluminiu
Produse din plumb, zinc şi staniu
Plumb, zinc şi staniu
Plumb
Zinc
Staniu
Produse semifinite din plumb, zinc sau staniu
Produse semifinite din plumb
Bare, tije, profile şi sârmă din plumb
Plăci, folii, filme şi pelicule din plumb
Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din plumb
Pulbere şi pelete de plumb
Produse semifinite din zinc
Bare, tije, profile şi sârmă din zinc
Plăci, folii, filme şi pelicule din zinc
Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din zinc
Pulbere, praf şi pelete de zinc
Produse semifinite din staniu
Bare, tije, profile şi sârmă din staniu
Plăci, folii, filme şi pelicule din staniu
Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din staniu
Pulbere şi pelete de staniu
Deşeuri şi resturi de plumb, zinc sau staniu
Cenuşă şi reziduuri cu conţinut de zinc sau plumb
Produse din cupru
Cupru în formă brută
Cupru nerafinat
Cupru rafinat în formă brută
Produse semifinite din cupru
Pulbere şi pelete din cupru
Bare, tije şi profile din cupru
Sârmă din cupru
Plăci, folii şi filme din cupru
Pelicule din cupru
Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din cupru
Tuburi şi conducte din cupru
Tuburi şi conducte din alamă
Accesorii de ţevărie din cupru
Accesorii de ţevărie din bronz roşu
Accesorii de ţevărie din alamă
Deşeuri şi resturi de cupru
Cenuşă şi reziduuri cu conţinut de cupru

Cod CPV
27800000-3
27810000-6
27820000-9
27821000-6
27821100-7
27821200-8
27821210-1
27821300-9
27821400-0
27830000-2
27831000-9
28000000-2
28100000-3
28110000-6
28111000-3
28111100-4
28111110-7
28111200-5
28111300-6
28111400-7
28111500-8
28112000-0
28112100-1
28112110-4
28112111-1
28112112-8
28112120-7
28112130-0
28112200-2
28112210-5
28112211-2
28112212-9
28112220-8
28112221-5
28112222-2
28112223-9
28112224-6
28112225-3
28112230-1
28112231-8
28112232-5
28112233-2
28112240-4
28112250-7

Descriere
Produse din metale neferoase
Nichel sub formă brută
Produse din nichel
Produse semifinite din nichel
Bare, tije, profile şi sârmă din nichel
Plăci, folii, filme şi pelicule din nichel
Folii din nichel
Tuburi, conducte şi accesorii de ţevărie din nichel
Pulbere şi pelete de nichel
Deşeuri şi resturi de nichel
Cenuşă şi resturi cu conţinut de metale
Produse şi materiale prefabricate
Elemente de construcţii din metal
Structuri metalice şi părţi de structuri
Construcţii prefabricate
Barăci de şantier
Cabine
Celule
Spitale de campanie
Bucătării de campanie
Sere
Produse şi elemente de construcţii din metal, cu excepţia construcţiilor
prefabricate
Poduri din fier sau din oţel
Elemente de pod din fontă sau din oţel
Elemente de pod din fontă
Elemente de pod din oţel
Structuri de pod din oţel
Structuri de pod din fontă
Turnuri, piloni de antenă cu zăbrele, macarale derrick şi piloni
Macarale derrick
Turle de foraj
Turle de foraj statice
Piloni şi stâlpi
Piloni
Stâlpi de linii electrice
Socluri pentru piloni
Stâlpi de linii electrice aeriene
Stâlpi de electricitate
Turnuri
Turnuri de fier
Turnuri de oţel
Turnuri de apă
Grinzi
Piloni

Cod CPV
28112260-0
28112261-7
28112262-4
28112263-1
28112300-3
28112310-6
28112311-3
28112312-0
28112313-7
28112314-4
28112315-1
28112316-8
28112317-5
28112318-2
28112320-9
28112321-6
28112322-3
28112329-2
28112330-2
28112380-7
28112381-4
28112382-1
28112383-8
28112390-0
28112391-7
28112400-4
28112410-7
28120000-9
28121000-6
28121100-7
28121110-0
28121120-3
28121130-6
28121131-3
28121200-8
28121210-1
28121220-4
28121221-1
28122000-3
28122100-4
28122110-7
28122111-4
28122200-5
28122210-8
28122211-5

Descriere
Piloni de antenă radio şi de televiziune
Piloni de antenă radio
Piloni de antenă de televiziune
Piloni de antenă cu zăbrele
Structuri şi părţi din fier, oţel sau aluminiu
Eşafodaje de schelărie
Contrafişe în arc
Proptele
Reazeme
Bracheţi pentru conducte
Echipament pentru eşafodaje de schelărie
Cleme elastice
Structuri pentru eşafodaje de schelărie
Suporturi pentru conducte
Structuri metalice
Adăposturi pentru staţiile de autobuz
Cabine telefonice
Ecrane de siguranţă
Structuri din aluminiu
Părţi de structuri metalice
Placaje
Diguri
Stavile de baraj
Ecluze
Porţi de ecluze
Palplanşe
Ecrane de palplanşe
Dulgherie metalică pentru construcţii
Ferestre şi articole conexe
Ferestre din fier sau din oţel şi articole conexe
Praguri din fier sau din oţel
Obloane din fier sau din oţel
Ferestre din fier sau din oţel
Rame de ferestre din fier sau din oţel
Ferestre din aluminiu şi articole conexe
Obloane din aluminiu
Ferestre din aluminiu
Rame de ferestre din aluminiu
Ferestre, uşi şi articole conexe
Ferestre
Rame de ferestre
Ferestre duble
Uşi
Panouri de uşi
Tocuri de uşi

Cod CPV
28122212-2
28122213-9
28122214-6
28122220-1
28122230-4
28122240-7
28122300-6
28122310-9
28200000-4
28210000-7
28211000-4
28211100-5
28211110-8
28211200-6
28211210-9
28211220-2
28211300-7
28211400-8
28211410-1
28211420-4
28211500-9
28211600-0
28212000-1
28212100-2
28212200-3
28213000-8
28213100-9
28213110-2
28213200-0
28213210-3
28213300-1
28213400-2
28213500-3
28213600-4
28213700-5
28213800-6
28214000-5
28214100-6
28214200-7
28214300-8
28214310-1
28214400-9
28215000-2
28215100-3

Descriere
Uşi cu apărătoare împotriva ţânţarilor
Praguri de uşi
Uşi din fier sau din oţel
Uşi antifoc
Uşi glisante
Porţi de garaj
Porţi
Porţi de acces
Cisterne metalice, rezervoare şi containere din metal, radiatoare şi cazane
pentru încălzire centrală
Cisterne, rezervoare, containere şi cuve metalice sub presiune
Cisterne metalice
Cilindri cu aer
Cilindri cu aer comprimat
Aparate de respirat
Aparate de respirat pentru intervenţiile în caz de incendiu
Aparate de respirat pentru scufundări
Cisterne din fier sau din oţel
Cisterne de stocare
Cisterne de petrol
Cisterne de stocare a nămolului
Cisterne de apă
Rezervoare
Butelii de gaz lichefiat
Butelii de gaz
Cisterne de gaz
Containere de mari dimensiuni
Containere din fier sau din oţel
Silozuri
Containere frigorifice
Camere de apă
Containere standard pentru mărfuri
Containere de stocare
Containere de apă
Containere pe roţi
Bene pentru deşeuri
Containere pentru deşeuri
Butoaie
Lăzi de stocare
Butoaie din fier sau din oţel
Sisteme de stocare a containerelor
Utilaje de stivuire
Butoaie din aluminiu
Cuve sub presiune
Cuve sub presiune din oţel

Cod CPV
28216000-9
28216100-0
28216200-1
28216300-2
28217000-6
28217100-7
28217200-8
28217300-9
28217400-0
28218000-3
28218100-4
28218300-6
28218310-9
28218320-2
28218330-5
28218340-8
28218400-7
28218410-0
28218420-3
28218430-6
28219000-0
28220000-0
28221000-7
28221100-8
28221110-1
28221111-8
28221112-5
28221200-9
28221210-2
28221220-5
28221221-2
28222000-4
28222100-5
28300000-5
28310000-8
28320000-1
28321000-8
28322000-5
28400000-6
28410000-9
28411000-6
28411100-7
28412000-3
28412300-6

Descriere
Bidoane
Bidoane din fier sau din oţel
Bidoane pentru deşeuri
Bidoane din aluminiu
Cutii
Cutii din fier sau din oţel
Carcase pentru contoare
Cutii prefabricate
Cutii din aluminiu
Containere din metal uşor, buşoane, capace pentru containere şi alte tipuri
de capace
Containere din metal uşor
Buşoane, dopuri, capace pentru containere şi capace din metal
Buşoane
Dopuri
Capace pentru containere
Capace
Cutii de conserve
Cutii de conserve din fier sau din oţel
Cutii de conserve pentru alimente
Cutii de conserve din aluminiu
Cuve
Radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală şi piese ale acestora
Radiatoare şi cazane
Radiatoare
Radiatoare pentru încălzire centrală
Radiatoare pentru încălzire centrală, altele decât cele electrice
Piese de radiatoare pentru încălzire centrală
Cazane
Cazane cu apă
Cazane pentru încălzire centrală
Piese de cazane pentru încălzire centrală
Sisteme de recuperare a căldurii
Echipamente de recuperare a căldurii
Reactoare nucleare şi piese ale acestora
Reactoare nucleare
Piese de reactoare nucleare
Sisteme de răcire a reactoarelor
Piese de cuve pentru reactoare nucleare
Cablu, sârmă şi produse conexe
Articole din sârmă
Sârmă torsadată
Sârmă torsadată din fier sau de oţel
Sârmă pentru îngrădit
Sârmă ghimpată

Cod CPV
28413000-0
28413100-1
28413200-2
28414000-7
28414100-8
28414200-9
28414300-0
28414400-1
28415000-4
28415100-5
28415200-6
28415300-7
28415310-0
28415320-3
28416000-1
28416100-2
28416200-3
28417000-8
28417100-9
28417200-0
28417300-1
28417400-2
28417500-3
28417510-6
28418000-5
28419000-2
28419100-3
28419200-4
28420000-2
28421000-9
28421100-0
28421120-6
28421130-9
28421140-2
28421150-5
28421200-1
28421210-4
28421400-3
28421500-4
28421600-5
28421610-8
28422000-6
28422100-7
28422200-8
28422300-9

Descriere
Plasă metalică
Împrejmuire cu plasă metalică
Ţesătură metalică
Capse, cuie, ţinte, pioneze
Capse
Cuie
Ţinte
Pioneze
Tije subţiri
Accesorii de sudură
Materiale de sudură
Materiale de lipire sau de lipire tare
Materiale de lipire sau de lipire tare
Materiale de lipire tare
Ace de cusut sau de tricotat
Ace de cusut
Ace de tricotat
Fierărie
Nicovale
Forje portabile
Grătare
Articole de fierărie
Lăcătuşărie
Feronerie
Cabluri de legare din fier sau din oţel
Conductori
Conductori din oţel sau din aluminiu
Conductori din cupru sau din bronz
Cabluri şi produse conexe
Cablu
Cabluri electrice
Cablu de joasă tensiune şi de tensiune medie
Cablu de joasă tensiune
Cablu de tensiune medie
Cablu de înaltă tensiune
Cablu subacvatic
Cablu submarin
Cablu protejat
Cablu de semnalizare
Cablu din fier sau din oţel
Cablu din oţel
Accesorii pentru cabluri
Galerii pentru cabluri
Racorduri de cabluri
Conducte de cabluri

Cod CPV
28422400-0
28500000-7
28510000-0
28511000-7
28511100-8
28512000-4
28512100-5
28512110-8
28512200-6
28512210-9
28512220-2
28512900-3
28512910-6
28512920-9
28512930-2
28512940-5
28512950-8
28520000-3
28521000-0
28521300-3
28521500-5
28521600-6
28521700-7
28521710-0
28521720-3
28521721-0
28521722-7
28521780-1
28521790-4
28522000-7
28522100-8
28522200-9
28522300-0
28522400-1
28524000-1
28524300-4
28524400-5
28525000-8
28526000-5
28527000-2
28527100-3
28527200-4
28527210-7
28527220-0

Descriere
Dispozitive de fixare pentru cabluri
Diverse produse din metal fabricate şi articole conexe
Articole din metal pentru baie şi bucătărie
Echipament sanitar din metal
Robinete
Veselă, articole de bucătărie sau de menaj din metal
Veselă din metal
Gamele
Ustensile de bucătărie din metal
Ustensile de gătit
Suport de vase
Articole de menaj din metal
Coşuri din metal pentru deşeuri
Cutii de scrisori
Coşuri de gunoi stradale din metal
Coşuri de gunoi din metal
Cutii din metal
Obiecte din metal
Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate
Seifuri pentru bani
Uşi blindate sau armate
Seifuri pentru obiecte de valoare
Cutii şi dulăpioare din metal
Dulăpioare de depozitare a bagajelor
Dulăpioare
Cutii de valori
Cutii de siguranţă
Cutii pentru documente
Cutii pentru bani
Tăvi de distribuire a corespondenţei, articole mărunte de birou
Tăvi de distribuire a corespondenţei
Articole mărunte de birou
Articole de birou
Accesorii pentru clasoare sau pentru dosare
Statuete, ornamente, rame pentru fotografii sau pentru tablouri şi pentru
oglinzi
Rame pentru fotografii
Rame pentru tablouri
Agăţători şi urechi de prindere
Elice de nave
Diverse articole din metal
Clopote
Scări
Scări pentru vehicule de pompieri
Scări pliante

Cod CPV
28527230-3
28527300-5
28527330-4
28527340-7
28527400-6
28527410-9
28527420-2
28527430-5
28527440-8
28527450-1
28527460-4
28527700-9
28527710-2
28527720-5
28527730-8
28527740-1
28527750-4
28527760-7
28527790-6
28527800-0
28527900-1
28527910-4
28527920-7
28528000-9
28528100-0
28528200-1
28528300-2
28528900-8
28528910-1
28528920-4
28528930-7
28528940-0
28528950-3
28528960-6
28530000-6
28531000-3
28540000-9
28541000-6
28542000-3
28550000-2
28551000-9
28552000-6
28553000-3
28560000-5
28561000-2

Descriere
Scări portabile
Echipament de manipulare a mărfurilor
Platforme de manipulare a mărfurilor
Accesorii din cablu de oţel pentru manipularea mărfurilor
Panouri de semnalizare şi articole conexe
Panouri de semnalizare din metal
Indicatoare rutiere
Indicatoare stradale
Firme de magazine
Plăcuţe indicatoare
Plăci pentru adrese
Elemente pentru guri de vizitare
Capace pentru hidranţi de incendiu
Cutii de delimitare
Cadre pentru guri de vizitare
Capace pentru guri de vizitare
Capace pentru drenaje
Capace de acces
Trepte de scară din fier pentru guri de vizitare
Ancore
Anozi corodaţi catodic
Anozi de zinc corodaţi catodic
Anozi de magneziu corodaţi catodic
Săbii
Spade
Baionete
Lănci
Accesorii din metal
Plăci din metal
Tije din metal
Forme din metal
Folii din metal
Rafturi metalice
Ştampile din metal
Plăci de armătură
Plăci de acoperire
Lagăre
Microbile
Rulmenţi cu role
Oţel moale
Matriţe pentru monede
Cutii pentru monede
Cătuşe
Stâlpi de susţinere şi propte miniere
Stâlpi de susţinere

Cod CPV
28561100-3
28562000-9
28564000-3
28570000-8
28580000-1
28581000-8
28581100-9
28582000-5
28582100-6
28582200-7
28600000-8
28610000-1
28611000-8
28611100-9
28611110-2
28611120-5
28611200-0
28612000-5
28612100-6
28613000-2
28614000-9
28614100-0
28614200-1
28620000-4
28621000-1
28621100-2
28621110-5
28621120-8
28621200-3
28621300-4
28621310-7
28621320-0
28621330-3
28621340-6
28621341-3
28621400-5
28621500-6
28621510-9
28622000-8
28622100-9
28622200-0
28622210-3
28622300-1
28622400-2
28622500-3

Descriere
Stâlpi minieri de susţinere
Propte miniere
Şenile
Produse din fontă
Diverse echipamente de protecţie împotriva incendiilor
Scări cu platformă
Scări de incendiu
Dispozitive de protecţie împotriva incendiilor
Furtunuri de incendiu
Hidranţi de incendiu
Cuţitărie, scule, lacăte, chei şi balamale
Cuţitărie
Cuţite şi foarfece
Cuţite
Cuţite de masă
Cuţite de bucătărie
Foarfece
Brice de ras
Lame de ras
Truse de manichiură sau de pedichiură
Linguri, furculiţe
Linguri
Furculiţe
Scule
Scule de mână
Hârleţe şi lopeţi
Hârleţe
Lopeţi
Furci de grădină
Săpăligi, târnăcoape, sape, greble şi greble de plajă
Săpăligi
Târnăcoape
Sape
Greble
Greble de plajă
Topoare
Ferăstraie de mână
Pânze de ferăstraie de mână
Diverse scule de mână
Dălţi
Cleşti
Cleşti de bordurat
Ciocane
Cleşti de trefilat
Chei de piuliţe

Cod CPV
28622600-4
28622610-7
28622700-5
28622800-6
28622900-7
28622910-0
28622920-3
28622930-6
28622940-9
28623000-5
28630000-7
28631000-4
28631100-5
28631110-8
28631120-1
28631130-4
28631140-7
28631200-6
28631210-9
28632000-1
28632100-2
28632200-3
28632300-4
28632400-5
28633000-8
28633100-9
28633200-0
28633300-1
28700000-9
28710000-2
28711000-9
28711100-0
28711200-1
28711300-2
28711400-3
28711500-4
28711510-7
28711520-0
28711600-5
28711700-6
28712000-6
28712100-7
28712200-8
28712300-9
28712400-0

Descriere
Scule pentru lucrări rutiere
Pivoţi pentru străpungerea suprafeţelor rutiere
Pile sau raşpele
Şurubelniţe
Vârfuri de burghiu, vârfuri de şurubelniţă şi alte accesorii
Vârfuri de burghiu
Vârfuri de şurubelniţă
Portscule
Truse de scule
Scule acţionate cu pedală
Broaşte, chei şi balamale
Diverse lacăte suspendate şi broaşte
Broaşte
Broaşte de uşă
Lacăte pentru biciclete
Broaşte pentru vehicule
Broaşte pentru mobilier
Lacăte şi lanţuri
Lacăte
Încuietoare cu lanţ, piese pentru lacăte şi chei
Încuietoare cu lanţ
Chei
Piese de lacăte
Piese de broaşte
Balamale, montaje şi garnituri
Balamale
Montaje
Garnituri
Dispozitive de fixare, lanţuri şi resorturi
Dispozitive de fixare
Dispozitive de fixare cu filet
Holz-şuruburi
Crampoane sau inele cu şurub
Şuruburi cu autofiletare
Bolţuri
Ansambluri de îmbinare prin flanşe
Bolţuri şi şuruburi
Şuruburi şi bolţuri cu cap pătrat
Piuliţe
Articole cu filet din fier sau din oţel
Dispozitive de fixare fără filet din fier sau din oţel
Nituri
Şaibe
Ştifturi
Eclise din oţel

Cod CPV
28713000-3
28720000-5
28721000-2
28722000-9
28730000-8
28800000-0
28810000-3
28811000-0
28811100-1
28811200-2
28811300-3
28811400-4
28811500-5
28812000-7
28812100-8
28812110-1
28812120-4
28812200-9
28812210-2
28812220-5
28812230-8
28812240-1
28812250-4
28812300-0
28812310-3
28812400-1
28812410-4
28812420-7
28812430-0
28812500-2
28812510-5
28812600-3
28812700-4
28813000-4
28813100-5
28813120-1
28813130-4
28813140-7
28813200-6
28813300-7
28813310-0
28813320-3
28813330-6
28813400-8
28813500-9

Descriere
Dispozitive de fixare din cupru
Lanţuri
Lanţuri articulate
Părţi de lanţuri
Resorturi
Materiale de construcţii şi articole conexe
Materiale de construcţii
Materiale pentru lucrări de construcţii
Cărămizi
Ciment
Ceramică
Vopsele şi materiale de acoperire a pereţilor
Materiale de izolaţie termică
Diverse structuri de construcţii
Adăposturi
Părţi de adăposturi
Profile
Acoperitoare de podea
Acoperitoare de podea din lemn
Acoperitoare de podea flexibile
Acoperitoare de podea rigide
Podele false
Linoleum
Compartimentări
Pereţi despărţitori
Acoperiş
Şarpante de acoperiş
Suporturi de acoperiş
Ferme de acoperiş
Materiale pentru acoperiş
Şindrile
Izolaţie acustică
Grinzi
Materiale de construcţii rutiere
Materiale de pavare
Dale rutiere de beton
Pavele de piatră
Pietriş de drumuri
Dale de piatră
Materiale bitumate
Materiale rutiere bitumate
Pietriş bitumat
Materiale de îmbrăcare
Materiale de construcţii de autostrăzi
Marcaje rutiere

Cod CPV
28813510-2
28813700-1
28813800-2
28813810-5
28813900-3
28813910-6
28814000-1
28814100-2
28814200-3
28814210-6
28814220-9
28814230-2
28814240-5
28814250-8
28814260-1
28814270-4
28814280-7
28815000-8
28815100-9
28815200-0
28815210-3
28815220-6
28815300-1
28815310-4
28815400-2
28815500-3
28815600-4
28815700-5
28815710-8
28815800-6
28815810-9
28815811-6
28815820-2
28815821-9
28815822-6
28820000-6
28821000-3
28821100-4
28822000-0
28822100-1
28823000-7
28823100-8
28823200-9
28824000-4
28824100-5

Descriere
Bile de sticlă pentru marcaj rutier
Materiale de reparaţii rutiere
Materiale de îmbrăcăminţi rutiere
Îmbrăcăminte de uzură
Materiale de întreţinere rutieră
Materiale de întreţinere rutieră de iarnă
Beton
Beton gata de turnare
Produse din beton
Grinzi din beton
Piloni din beton
Piloţi din beton
Conducte şi racorduri din beton
Stâlpi din beton
Stâlpişori din beton
Dale din beton
Traverse din beton
Elemente de montaj pentru construcţii
Conducte
Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare şi materiale de încălzire
Materiale pentru instalaţii de apă şi canalizare
Materiale de încălzire
Obloane
Obloane rulante
Lucarne
Sisteme de pulverizare a apei
Scări rulante
Jaluzele exterioare
Apărătoare de uşi şi ferestre
Accesorii interioare de construcţii
Şine şi cleme de perdele
Şine pentru perdele
Corpuri fluorescente de iluminat
Tuburi fluorescente
Becuri şi lămpi fluorescente
Mobilier rutier
Bariere de protecţie
Parapete rutiere
Garduri
Stâlpi de lemn
Bariere de siguranţă
Garduri de siguranţă
Parapete
Mobilier urban
Balize

Cod CPV
28824200-6
28824300-7
28824400-8
28824500-9
28824600-0
28824700-1
28824710-4
28824720-7
28825000-1
28825100-2
28825200-3
28825300-4
28830000-9
28831000-6
28832000-3
28833000-0
28834000-7
28840000-2
28841000-9
28842000-6
28843000-3
28844000-0
28845000-7
28846000-4
28847000-1
28847100-2
28847200-3
28847300-4
28850000-5
28851000-2
28852000-9
28853000-6
28860000-8
28861000-5
28861100-6
28861110-9
28861200-7
28861400-9
28861410-2
28861500-0
28861600-1
28861700-2
28861710-5
28861720-8
28861730-1

Descriere
Semnalizatoare luminoase de pericol
Jaloane de siguranţă
Stâlpi de semnalizare a staţiilor de autobuz
Borne luminoase
Conuri de semnalizare
Săgeţi indicatoare
Materiale de semnalizare
Stâlpi de semnalizare
Echipament de iluminat stradal
Stâlpi de iluminat stradal
Lampadare
Lămpi de iluminat stradal
Canale de ape reziduale
Camere de colectare a apelor reziduale
Elemente de apeducte
Dopuri din oţel
Coturi
Produse din oţel pentru materiale de construcţii
Conducte din oţel
Rame din oţel
Paleţi din oţel
Tuburi din oţel
Stâlpi din oţel
Grinzi din oţel
Materiale din oţel
Table din oţel
Bandă din oţel
Palplanşe din oţel
Guri de sondă
Sisteme de spălare a utilajelor de foraj
Conducte magistrale pentru petrol
Ciment de foraj
Conducte, ţevărie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe
Conducte
Conducte de gaz
Reţea de distribuţie a gazului
Canalizări de apă
Conducte subacvatice
Conducte submarine
Conducte de înaltă presiune
Conducte de joasă presiune
Curăţitoare de conducte
Dispozitive de lansare a curăţitoarelor
Dispozitive de recepţie a curăţitoarelor
Închizătoare pentru curăţitoare

Cod CPV
28862000-2
28862100-3
28862200-4
28862300-5
28862400-6
28862410-9
28862420-2
28862430-5
28862440-8
28862500-7
28863000-9
28863100-0
28863110-3
28863111-0
28863112-7
28863120-6
28863121-3
28863130-9
28863140-2
28863150-5
28863160-8
28863170-1
28863171-8
28863172-5
28863200-1
28863210-4
28863230-0
28863240-3
28863241-0
28863242-7
28864000-6
28864100-7
28864200-8
28864210-1
28864300-9
28864310-2
29000000-9
29100000-0
29110000-3
29111000-0
29111100-1
29112000-7
29112100-8
29112110-1
29112200-9

Descriere
Ţevărie
Accesorii de ţevărie
Conducte de distribuţie
Conducte de evacuare
Conducte şi produse conexe din argilă vitrificată
Conducte din argilă vitrificată
Racorduri din argilă vitrificată
Guri de vizitare din argilă vitrificată
Racorduri şi adaptoare de ţevărie din argilă vitrificată
Conducte de apă potabilă
Ţevi şi racorduri
Ţevi
Conducte pentru drenaj
Conducte de drenare
Sisteme de drenaj
Conducte de încălzire la distanţă
Conducte de încălzire
Conducte de ape reziduale
Conducte de aburi şi apă
Conducte de joasă presiune
Conducte de distribuţie şi accesorii
Tuburi şi conducte, altele decât cele din fier şi din oţel
Tuburi din polietilenă
Conducte din polietilenă
Racorduri de ţevărie
Coliere de strângere pentru ţevi
Racorduri de ţevi
Garnituri de conducte
Garnituri de conducte din polietilenă
Garnituri izolante
Tubaje şi tuburi
Tubaje
Tuburi
Tuburi din cupru
Material tubular
Tuburi şi racorduri
Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive şi produse conexe
Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice
Turbine şi motoare
Motoare
Motoare suspendate pentru propulsia navelor
Instalaţii de turbine
Turbine cu vapori
Turbine cu aburi
Turbine hidraulice

Cod CPV
29112210-2
29112300-0
29112400-1
29112410-4
29113000-4
29113100-5
29113110-8
29113120-1
29113130-4
29113140-7
29113150-0
29113160-3
29113161-0
29113170-6
29113171-3
29113172-0
29113190-2
29113200-6
29113300-7
29113310-0
29113390-4
29113400-8
29120000-6
29121000-3
29121100-4
29121200-5
29121300-6
29121400-7
29121500-8
29122000-0
29122100-1
29122110-4
29122120-7
29122130-0
29122160-9
29122161-6
29122170-2
29122180-5
29122190-8
29122200-2
29122210-5
29122220-8
29122230-1
29122300-3
29122400-4

Descriere
Roţi hidraulice
Turbine cu gaz
Echipamente pentru turbine
Instrumente pentru turbine
Piese pentru turbine
Piese pentru turbine cu vapori
Plăci de fundaţie
Carcase
Sisteme de răcire cu aer cu condensatoare
Piese pentru turbine cu aburi
Sisteme cu ulei lubrifiant
Separatori de umiditate
Deumidificatoare
Dispozitive rotative
Rotoare
Palete
Dispozitive de rotire
Piese pentru turbine hidraulice
Piese pentru turbine cu gaz
Sisteme de admisie a aerului
Sisteme cu gaz combustibil
Piese pentru roţi hidraulice
Pompe şi compresoare
Maşini şi motoare hidraulice sau pneumatice
Cilindri hidraulici sau pneumatici
Maşini hidraulice
Maşini pneumatice
Motoare hidraulice
Motoare pneumatice
Pompe
Pompe de lichide
Pompe pentru stingerea incendiilor
Dispozitive de aprovizionare cu carburanţi a elicopterelor
Pompe de apă
Pompe de răcire
Pompe de răcire cu apă
Pompe de lubrifiere
Pompe de combustibil
Pompe de beton
Pompe cu mişcare rectilinie alternativă pentru lichide
Grupuri hidraulice
Pompe de ape reziduale
Pompe de dozare
Dispozitive de suprapresiune pentru lichide
Pompe centrifuge şi elevatoare de lichide

Cod CPV
29122410-7
29122411-4
29122419-0
29122420-0
29122430-3
29122440-6
29122450-9
29122460-2
29122480-8
29123000-7
29123100-8
29123200-9
29123300-0
29123400-1
29123410-4
29123500-2
29123600-3
29123610-6
29123700-4
29123800-5
29124000-4
29124100-5
29124130-4
29124150-0
29124170-6
29124200-6
29124210-9
29124211-6
29124212-3
29124213-0
29124220-2
29124221-9
29124222-6
29124230-5
29124290-3
29124300-7
29124310-0
29124320-3
29124330-6
29124340-9
29130000-9
29131000-6

Descriere
Pompe medicale
Pompe pentru nutriţie
Pompe pentru perfuzii
Elevatoare de lichide
Pompe centrifuge
Pompe rotative
Pompe de vid
Pompe de aer
Pompe rotative
Compresoare
Compresoare de gaz
Compresoare rotative
Compresoare pentru echipamente frigorifice
Compresoare de aer
Compresoare de aer fixe
Turbocompresoare
Compresoare cu mişcare rectilinie alternativă
Dispozitive cu aer comprimat
Compresoare centrifuge
Compresoare pentru aviaţia civilă
Piese pentru pompe, pentru compresoare, pentru maşini sau pentru
motoare
Piese pentru maşini sau motoare
Piese pentru maşini pneumatice
Piese pentru maşini sau pentru motoare hidraulice
Piese pentru motoare cu reacţie
Piese pentru pompe sau pentru elevatoare de lichide
Piese pentru pompe de combustibil, pentru pompe de mână şi pentru
pompe de beton
Piese pentru pompe de combustibil
Piese pentru pompe de mână
Piese pentru pompe de beton
Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie alternativă
Piese pentru grupuri hidraulice
Piese pentru pompe de dozare
Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie rotativă
Piese pentru pompe centrifuge
Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer sau de
gaz
Piese pentru pompe de aer
Piese pentru pompe de vid
Piese pentru compresoare de aer
Piese pentru compresoare de gaz
Robinete, vane şi dispozitive similare
Robinete şi vane

Cod CPV
29131100-7
29131110-0
29131120-3
29131130-6
29131140-9
29131141-6
29131142-3
29131143-0
29131144-7
29131145-4
29131146-1
29131147-8
29131148-5
29131150-2
29131160-5
29131170-8
29131200-8
29131210-1
29131220-4
29131230-7
29131240-0
29131250-3
29131260-6
29131270-9
29131280-2
29131290-5
29131291-2
29131292-9
29131300-9
29131310-2
29131320-5
29131390-6
29131400-0
29132000-3
29132100-4
29132110-7
29132120-0
29132130-3
29132200-5
29132300-6
29140000-2
29141000-9
29141100-0
29141110-3
29141120-6

Descriere
Vane definite după funcţie
Vane pentru radiatoare de încălzire centrală
Robinete-vană
Regulatoare de temperatură
Supape reductoare de presiune, de reglaj, de reţinere sau de siguranţă
Supape reductoare de presiune
Supape de reglaj
Vane de regularizare a viiturilor
Vane de control
Supape de reţinere
Clapete de reţinere
Supape de siguranţă
Supape de oprire
Vane pentru coloane ascendente
Hidranţi
Robinete pentru butelii de gaz
Vane definite după tipul de fabricaţie
Vane cuţit
Supape de refulare
Vane glisante
Vane sferice
Vane cu ac
Supape cu bilă
Vane de trecere
Vane fluture
Supape cu membrană
Sertare de distribuţie
Supape cu clapetă
Cap de erupţie şi alte montaje de vane
Cap de erupţie
Colectoare de ştrangulare
Montaje de vane
Robinete sau vane pentru instalaţii sanitare
Piese pentru robinete sau vane
Mecanisme de acţionare a supapelor
Mecanisme electrice de acţionare a supapelor
Mecanisme hidraulice de acţionare a supapelor
Mecanisme pneumatice de acţionare a supapelor
Piese pentru robinete
Piese pentru vane
Angrenaje, elemente de angrenare şi de antrenare
Angrenaje, elemente de angrenare şi de antrenare cilindrice
Arbori de transmisie, arbori cu came şi vilbrocheni
Arbori de transmisie
Arbori cu came

Cod CPV
29141130-9
29141200-1
29141300-2
29141400-3
29141410-6
29141500-4
29141600-5
29141700-6
29141800-7
29142000-6
29142100-7
29142200-8
29200000-1
29210000-4
29211000-1
29212000-8
29213000-5
29214000-2
29214100-3
29215000-9
29219000-7
29220000-7
29221000-4
29221100-5
29221200-6
29221210-9
29221211-6
29221212-3
29221220-2
29221300-7
29221310-0
29221320-3
29221330-6
29221340-9
29221350-2
29221400-8
29221410-1
29221411-8
29221412-5
29221413-2
29221414-9
29221415-6
29221420-4
29221421-1
29221422-8

Descriere
Vilbrocheni
Cutii de rulmenţi
Angrenaje
Volanţi şi scripeţi
Troliuri
Ambreiaje
Palane
Cuplaje de arbori
Cuplaje cardanice
Piese pentru elemente de angrenare şi de antrenare
Piese pentru elemente de angrenare
Piese pentru elemente de antrenare
Utilaje de uz general
Furnale, incineratoare şi cuptoare industriale sau de laborator
Arzătoare pentru cuptoare
Incineratoare de deşeuri
Cuptoare de topit
Cuptoare
Cuptoare comerciale
Crematorii
Piese de arzătoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare
Materiale de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora
Echipamente de ridicare şi de manipulare
Sisteme de scripeţi şi maşini de ridicat
Maşini de extracţie, troliuri cu utilizare subterană şi cabestane
Maşini de extracţie şi troliuri cu utilizare subterană
Maşini de extracţie
Troliuri cu utilizare subterană
Cabestane
Cricuri şi dispozitive de ridicare pentru vehicule
Sisteme de ridicare integrate
Cricuri hidraulice
Cricuri pneumatice
Cricuri mecanice
Dispozitive de ridicare a vehiculelor
Macarale, schelete de ridicare şi camioane cu macara
Macarale
Macarale portuare
Macarale de chei
Macarale pe şine
Macarale pentru containere
Macarale-turn
Poduri rulante
Macarale rulante
Pod rulant

Cod CPV
29221430-7
29221431-4
29221432-1
29221440-0
29221441-7
29221450-3
29221500-9
29221510-2
29221511-9
29221520-5
29221521-2
29221530-8
29221531-5
29221532-2
29221600-0
29221610-3
29221611-0
29221612-7
29221613-4
29221620-6
29221621-3
29221630-9
29221640-2
29221650-5
29221700-1
29221710-4
29221720-7
29221721-4
29221722-1
29221723-8
29221730-0
29221731-7
29221800-2
29221810-5
29221820-8
29221821-5
29221822-2
29221829-1
29221830-1
29221840-4
29221850-7
29221890-9
29221891-6
29221892-3

Descriere
Macarale portante pivotante
Schelete de ridicare mobile
Macarale cu picior
Macarale montate pe vehicule
Macarale pentru camioane
Macarale-pod
Autoîncărcătoare cu furcă, camioane de manipulare, camioane-platformă
utilizate în gări
Autoîncărcătoare
Autoîncărcătoare cu furcă
Camioane de manipulare
Camioane de manipulare dotate cu echipamente de manipulare
Camioane-platformă utilizate în gări
Vehicule de transport independente
Echipamente pentru vehicule de urgenţă
Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scări şi trotuare rulante
Ascensoare
Dispozitive de ridicare a căzilor de baie
Dispozitive de ridicare de produse
Dispozitive de ridicare mecanice
Schipuri
Dispozitive de ridicare a benelor
Dispozitive de ridicare
Scări rulante
Trotuare rulante
Elevatoare şi transportoare
Elevatoare sau transportoare pneumatice
Benzi rulante
Elevatoare sau transportoare cu cupe cu acţiune continuă
Elevatoare sau transportoare cu bandă cu acţiune continuă
Transportoare blindate pentru mine
Echipament pentru transportoare
Benzi transportoare
Utilaje de ridicare, de manipulare, de încărcare sau de descărcare
Împingătoare de vagoane şi locomotive sau platforme rulante de mină
Monoraiuri sau troliuri de plan înclinat
Monoraiuri suspendate
Telescaune
Troliuri de plan înclinat
Dispozitiv de eliminare a reziduurilor cu capătul sub formă de pâlnie
Utilaje rotative de depozitare şi de extragere
Echipament mecanic de manipulare
Utilaje de încărcare sau de manipulare
Echipament de încărcare
Echipament de descărcare

Cod CPV
29221893-0
29221894-7
29221900-3
29221910-6
29221920-9
29221950-8
29221951-5
29221952-2
29221953-9
29221954-6
29221980-7
29221981-4
29221989-0
29221990-0
29222000-1
29230000-0
29231000-7
29231100-8
29231110-1
29231111-8
29231120-4
29231200-9
29231210-2
29231220-5
29231230-8
29231240-1
29231250-4
29231251-1
29231252-8
29231300-0
29231310-3
29231320-6
29231321-3
29231322-0
29231329-9
29231400-1
29231420-7
29231430-0
29231431-7
29231432-4
29232000-4
29232100-5

Descriere
Utilaje de încărcare cu priză laterală
Echipamente de manipulare a containerelor
Piese pentru echipamente de ridicare şi de manipulare
Piese pentru macarale
Piese pentru camioane de manipulare
Piese pentru ascensoare, pentru schipuri sau pentru scări rulante
Piese pentru ascensoare
Piese pentru schipuri
Piese pentru scări rulante
Piese pentru trotuare rulante
Piese pentru transportoare
Piese pentru benzi rulante
Piese pentru transportoare cu cupe
Piese pentru maşini de extracţie şi alte echipamente de ridicare sau de
manipulare
Cupe, bene, graifăre şi cleşti pentru macarale sau pentru excavatoare
Echipamente de răcire şi de ventilare
Schimbătoare de căldură, echipamente de climatizare şi refrigerare şi
dispozitive de filtrare
Schimbătoare de căldură şi dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor
gaze
Schimbătoare de căldură
Pompe termice
Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze
Instalaţii de climatizare
Dispozitive de climatizare de fereastră
Dispozitive de climatizare de perete
Sisteme de ventilaţie şi de climatizare
Dispozitive de climatizare pentru vehicule
Piese pentru dispozitive de climatizare
Registre de tiraj
Canale de ventilaţie
Echipamente de refrigerare şi de congelare
Echipamente de congelare
Echipamente de refrigerare
Vitrine frigorifice
Tejghele frigorifice
Echipamente frigorifice comerciale
Dispozitive şi aparate de filtrare sau de purificare a gazelor
Epuratoare electrostatice de aer şi de gaz
Aparate de filtrare
Filtre de aer
Filtre de gaz
Echipamente de ventilaţie
Echipamente de eliminare a fumului

Cod CPV
29232200-6
29232210-9
29233000-1
29233100-2
29233200-3
29233300-4
29240000-3
29241000-0
29241200-2
29241210-5
29241211-2
29241212-9
29241213-6
29241230-1
29241231-8
29241232-5
29241233-2
29241234-9
29241235-6
29241300-3
29241330-2
29241340-5
29241350-8
29241400-4
29242000-7
29242100-8
29242110-1
29242120-4
29242130-7
29242131-4
29242132-1
29242133-8
29242300-0
29242310-3
29242311-0
29242320-6
29242321-3
29242322-0
29242323-7
29242400-1
29242410-4
29242411-1
29242412-8

Descriere
Ventilatoare
Piese pentru ventilatoare
Piese pentru echipamente de refrigerare şi congelare şi pompe termice
Piese pentru echipamente de refrigerare
Piese pentru echipamente de congelare
Piese pentru pompe termice
Diverse utilaje de uz general
Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare
Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor
Utilaje şi aparate de filtrare a lichidelor
Aparate de filtrare a noroiului de foraj
Hidrocicloane
Aparate de filtrare sau de purificare a băuturilor
Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
Aparate de filtrare a apei
Aparate de aerisire
Aparate de purificare a apei
Aparate de desalinizare
Echipamente de instalare a filtrelor
Filtre de ulei, de benzină şi filtre de aspiraţie a aerului
Filtre de ulei
Filtre de benzină
Filtre de aspiraţie a aerului
Echipamente de reciclare
Maşini de curăţare a sticlelor, de ambalare, de cântărire şi de pulverizare
Maşini de curăţare, de umplere, de împachetare sau de ambalare a
sticlelor sau a altor recipiente
Maşini de curăţare sau de uscare a sticlelor sau a altor recipiente
Maşini de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiilor sau a altor
recipiente
Maşini de împachetare sau de ambalare
Maşini de îmbinare a ambalajelor
Maşini de împachetare
Maşini de ambalare
Maşini de cântărit şi cântare
Maşini de cântărit
Balanţe
Cântare
Cântare de magazin
Dispozitive de cântărire continuă a produselor
Cântare de verificare
Extinctoare, pistoale de pulverizare, maşini cu jet de aburi sau de nisip
Extinctoare
Spumă pentru extinctoare
Extinctoare portabile

Cod CPV
29242420-7
29242430-0
29242431-7
29242470-2
29242471-9
29242472-6
29242473-3
29242474-0
29242479-5
29243000-4
29243100-5
29243200-6
29243210-9
29243300-7
29243310-0
29243320-3
29243330-6
29244000-1
29244100-2
29245000-8
29245200-0
29245300-1
29245400-2
29245500-3
29245600-4
29245700-5
29245800-6
29246000-5
29247000-2
29247100-3
29247200-4
29247300-5
29247400-6
29247500-7
29248000-9
29248100-0
29300000-2
29310000-5
29311000-2
29312000-9
29313000-6
29314000-3
29314100-4
29315000-0

Descriere
Maşini cu jet de aburi sau de nisip
Materiale de pulverizat
Pistoale de pulverizare
Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare
Aparate de dispersare a gazelor
Echipamente de decontaminare
Aparate de curăţare cu apă sub presiune
Aparate de curăţare de înaltă presiune
Aparate de dezodorizare
Centrifuge, maşini de calandare sau distribuitoare automate
Centrifuge
Maşini de calandare
Maşini de laminare
Distribuitoare automate
Distribuitoare automate de articole de igienă
Distribuitoare automate de timbre
Distribuitoare automate de produse
Utilaje pentru tratarea termică a materialelor
Utilaje pentru tratarea termică a gazelor
Piese pentru utilaje de uz general
Piese pentru centrifuge
Piese pentru maşini de calandare
Piese pentru maşini de laminare
Piese pentru utilaje de filtrare
Piese pentru utilaje de purificare
Piese pentru maşini de pulverizare
Greutăţi pentru dispozitive de cântărire
Maşini de spălat vasele, altele decât cele de uz casnic
Piese pentru maşini de spălat vasele şi pentru maşini de curăţare, de
umplere, de împachetare şi de ambalare
Piese pentru maşini de spălat vasele
Piese pentru maşini de curăţat
Piese pentru maşini de umplere
Piese pentru maşini de împachetare
Piese pentru maşini de ambalare
Generatoare de gaz
Generatoare de ozon
Utilaje agricole, horticole şi forestiere
Utilaje agricole şi forestiere pentru pregătirea sau cultivarea solului
Pluguri sau pluguri cu disc
Grape, grape cu cuţite, cultivatoare, maşini de plivit sau prăşitoare
Semănătoare, plantatoare sau maşini de repicat
Distribuitoare de îngrăşăminte naturale
Distribuitoare de îngrăşăminte
Tăvăluge pentru peluze sau pentru terenuri de sport

Cod CPV
29330000-1
29331000-8
29331100-9
29331110-2
29332000-5
29333000-2
29333100-3
29334000-9
29340000-4
29350000-7
29351000-4
29352000-1
29353000-8
29354000-5
29360000-0
29361000-7
29361100-8
29361110-1
29361120-4
29361200-9
29361210-2
29361220-5
29361300-0
29362000-4
29363000-1
29364000-8
29365000-5
29365100-6
29370000-3
29371000-0
29372000-7
29373000-4
29380000-6
29381000-3
29382000-0
29400000-3
29410000-6
29411000-3
29412000-0
29412100-1
29412200-2
29420000-9

Descriere
Secerătoare
Cositoare
Maşini de tuns iarba
Maşini de tuns iarba pentru peluze, parcuri şi terenuri de sport
Maşini de cosit
Prese de balotat pentru paie sau pentru furaje
Prese de balotat
Secerătoare-treierătoare
Maşini agricole sau horticole de pulverizat
Remorci şi semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare pentru
agricultură
Remorci cu încărcare automată pentru agricultură
Remorci de descărcare pentru agricultură
Semiremorci cu încărcare automată pentru agricultură
Semiremorci de descărcare pentru agricultură
Utilaje agricole sau forestiere specializate
Maşini de curăţare, de triere sau de sortare a ouălor, a fructelor sau a altor
produse agricole
Maşini de curăţare a produselor agricole
Maşini de curăţare a ouălor
Maşini de curăţare a fructelor
Maşini de triere sau de sortare a produselor agricole
Maşini de triere sau de sortare a ouălor
Maşini de triere sau de sortare a fructelor
Maşini de curăţare, de triere sau de sortare a seminţelor, a boabelor sau a
legumelor uscate
Aparate de muls
Utilaje pentru prepararea furajelor
Utilaje apicole
Utilaje avicole
Incubatoare şi clocitoare avicole
Tractoare
Tractoare agricole cu acţionare de la distanţă
Tractoare uzate
Motoare de tracţiune
Piese pentru utilaje agricole şi forestiere
Piese pentru utilaje agricole
Piese pentru utilaje forestiere
Maşini-unelte
Maşini-unelte acţionate prin laser şi centre de prelucrare
Maşini-unelte cu utilizare specială
Centre de prelucrare
Centre de prelucrare cu axă orizontală
Centre de prelucrare cu axă verticală
Strunguri, maşini de găurit şi de frezat

Cod CPV
29421000-6
29421100-7
29422000-3
29423000-0
29430000-2
29431000-9
29432000-6
29433000-3
29434000-0
29435000-7
29436000-4
29436100-5
29437000-1
29437100-2
29437200-3
29437300-4
29438000-8
29440000-5
29441000-2
29441100-3
29441200-4
29441300-5
29441400-6
29442000-9
29442100-0
29442200-1
29442300-2
29442400-3
29442500-4
29450000-8
29451000-5
29452000-2
29460000-1
29461000-8
29461100-9
29461200-0
29462000-5
29462100-6
29462200-7
29463000-2
29464000-9
29464100-0

Descriere
Strunguri
Strung CNC
Maşini de filetat sau de găurit
Maşini de frezat
Maşini-unelte de prelucrare a metalelor
Maşini-unelte de finisare a metalelor
Maşini cu comandă numerică pentru prelucrarea metalelor
Maşini de îndoire, de pliere, de îndreptare sau de aplatizare
Maşini de forjat
Maşini de ştanţare
Prese
Prese hidraulice
Maşini-unelte de perforat, de găurit sau de frezat metale
Maşini-unelte de perforat metale
Maşini-unelte de găurit metale
Maşini-unelte de frezat metale
Centre de prelucrare a metalelor
Maşini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, cu excepţia metalelor
Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a betonului sau a
sticlei
Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei
Maşini-unelte pentru prelucrarea ceramicii
Maşini-unelte pentru prelucrarea betonului
Maşini-unelte pentru prelucrarea sticlei
Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, a plutei, a ebonitei
sau a textolitului
Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului
Maşini-unelte pentru prelucrarea osului
Maşini-unelte pentru prelucrarea plutei
Maşini-unelte pentru prelucrarea ebonitei
Maşini-unelte pentru prelucrarea textolitului
Unelte manuale pneumatice sau cu motor
Unelte manuale pneumatice
Unelte manuale electromecanice
Unelte pentru lipire, lipire tare şi sudare, dispozitive şi echipamente de
detensionare la suprafaţă şi pulverizare
Echipament de lipire şi de lipire tare
Echipament de lipire
Echipament de lipire tare
Echipament de sudare
Echipament de sudare electrică
Echipament de sudare neelectrică
Dispozitive de detensionare la suprafaţă
Echipament de topire
Echipament de topire pentru plastic

Cod CPV
29465000-6
29470000-4
29471000-1
29472000-8
29473000-5
29474000-2
29475000-9
29475100-0
29476000-6
29477000-3
29500000-4
29510000-7
29511000-4
29511100-5
29512000-1
29512100-2
29520000-0
29521000-7
29521200-9
29521210-2
29521211-9
29521212-6
29521213-3
29521214-0
29521215-7
29521216-4
29521220-5
29521230-8
29521240-1
29521241-8
29521249-4
29521250-4
29521300-0
29521310-3
29521311-0
29521312-7
29521320-6
29521321-3
29521322-0
29521323-7
29521324-4
29521325-1
29521330-9
29521331-6

Descriere
Dispozitive de pulverizare metalică
Piese şi accesorii pentru maşini-unelte
Portscule
Truse de piese pentru maşini-unelte
Dispozitive de divizare pentru maşini-unelte
Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor
Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure
Piese pentru ferăstraie cu lanţ
Piese pentru unelte manuale
Piese pentru unelte pneumatice
Utilaje cu utilizare specială şi piese ale acestora
Utilaje pentru metalurgie şi piese conexe
Utilaje de laminare a metalelor
Piese pentru utilaje de laminare a metalelor
Maşini de turnare
Piese pentru maşini de turnare
Utilaje pentru industria minieră şi pentru construcţii
Echipament minier
Haveze de cărbune sau de rocă, utilaje de excavare a tunelurilor, utilaje de
perforare sau de scufundare
Utilaje de forare a sondelor
Utilaje de exploatare a gurilor de sondă
Conectori pentru coloane ascendente
Echipament de finisare a sondelor
Echipament de intervenţie pentru sonde
Echipament de testare a sondelor
Prevenitor de erupţie
Haveze de cărbune sau de rocă
Utilaje de excavare a tunelurilor
Utilaje de perforare
Maşini de foraj orizontal
Echipament de forare în rocă
Utilaje de scufundare
Echipamente de foraj
Platforme marine de producţie
Echipament marin
Unitate marină de foraj
Echipament de foraj petrolier
Utilaje de foraj
Troliu de foraj
Sondeze
Echipament pentru conducte
Agăţător pentru coloană pierdută
Echipament pentru platforme petroliere
Unităţi glisante

Cod CPV
29521332-3
29521340-2
29521341-9
29521350-5
29521351-2
29521360-8
29521400-1
29522000-4
29522100-5
29522110-8
29522120-1
29522200-6
29522210-9
29522300-7
29522400-8
29522500-9
29522510-2
29522520-5
29522600-0
29522610-3
29522611-0
29522620-6
29522621-3
29523000-1
29523100-2
29523200-3
29523210-6
29523220-9
29523230-2
29523240-5
29523241-2
29523300-4
29523310-7
29523320-0
29523400-5
29523500-6
29523600-7
29524000-8
29524100-9
29524110-2
29524120-5
29524130-8
29524131-5
29524140-1

Descriere
Module glisante
Utilaje pentru zăcăminte de petrol
Pompe submersibile
Echipamente submarine
Sisteme de control submarin
Echipament cu sape verticale
Suporturi miniere mobile cu comandă hidraulică
Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare şi piese ale acestora
Utilaje pentru terasamente
Buldozere
Buldozere cu lame orientabile
Gredere şi nivelatoare
Gredere rutiere
Screpere
Maşini de burat
Încărcătoare cu benă frontală
Încărcătoare cu benă frontală cu cupă întoarsă
Încărcătoare cu benă frontală fără cupă întoarsă
Cupe mecanice, excavatoare, încărcătoare mecanice cu lopată şi utilaje
miniere
Cupe mecanice
Încărcătoare mecanice cu lopată
Utilaje excavatoare
Excavatoare mecanice
Utilaje pentru lucrări publice
Sonete
Utilaje pentru instalarea îmbrăcămintei rutiere
Utilaje de nivelat
Utilaje de împrăştiere a pietrişului
Utilaje de pavare
Cilindri compresori rutieri
Cilindri compresori mecanici
Pluguri şi turbine pentru zăpadă
Pluguri pentru zăpadă
Turbine pentru zăpadă
Extractoare de piloţi
Utilaje de tasare
Utilaje de pozat cabluri
Utilaje de procesare a mineralelor şi de modelare a formelor de turnătorie
Utilaje de procesare a mineralelor
Maşini de triere şi de cernere
Malaxoare de pietriş cu bitum
Malaxoare de beton sau mortar
Malaxoare de ciment
Maşini de măcinat

Cod CPV
29524141-8
29524150-4
29524200-0
29525000-5
29526000-2
29526100-3
29526110-6
29526111-3
29526112-0
29526113-7
29526114-4
29526115-1
29526116-8
29526117-5
29526120-9
29526121-6
29526122-3
29526123-0
29526124-7
29526125-4
29526126-1
29526127-8
29526130-2
29526131-9
29526132-6
29526140-5
29526200-4
29526300-5
29526400-6
29530000-3
29531000-0
29531100-1
29531110-4
29531200-2
29531300-3
29531400-4
29531410-7
29531411-4
29531420-0
29531500-5
29531510-8

Descriere
Mori de măcinat cărbune
Forme de turnătorie
Maşini de modelare a formelor de turnătorie
Vehicule cu şenile
Piese pentru utilaje de exploatare minieră şi în carieră şi piese pentru
maşini de construcţii
Piese pentru utilaje de perforare
Piese pentru utilaje de forare a sondelor
Obturatoare de prize de pod
Sape de foraj industriale
Geale de foraj
Foreze de fier
Mese rotative
Echipament de susţinere a conductelor de noroi
Echipament de racordare
Piese pentru utilaje de sonde de extracţie
Dispozitive de suspensie a cuvelajelor
Echipament de suspensie pentru agăţător de coloană pierdută
Tiranţi pentru ţevi de refulare
Guri de sondă
Dispozitive de tiranţi pentru ţevi de refulare
Sisteme de control pentru gurile de sondă
Echipament pentru guri de sondă
Piese pentru haveze de cărbune sau de rocă
Piese pentru haveze de cărbune
Piese pentru haveze de rocă
Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor
Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor
Piese pentru utilaje de scufundare
Piese pentru excavatoare
Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului şi accesorii
ale acestora
Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului
Utilaje pentru lăptării
Separatoare de smântână centrifuge
Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate
Utilaje utilizate pentru fabricarea băuturilor alcoolice sau a băuturilor pe
bază de fructe
Cuptoare pentru gătit, uscătoare pentru produse agricole şi echipamente
pentru gătit sau de încălzit
Cuptoare pentru gătit
Grătare
Uscătoare pentru produse agricole
Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industrială a alimentelor sau a
băuturilor
Maşini de tăiat alimente

Cod CPV
29531511-5
29531512-2
29531520-1
29531530-4
29531600-6
29532000-7
29532100-8
29532110-1
29532111-8
29532200-9
29532300-0
29540000-6
29541000-3
29541100-4
29541200-5
29541300-6
29541400-7
29541500-8
29541600-9
29541610-2
29541611-9
29541612-6
29541613-3
29541620-5
29541700-0
29541710-3
29541800-1
29541810-4
29541820-7
29542000-0
29550000-9
29551000-6
29560000-2
29561000-9
29561100-0
29561110-3
29561200-1
29561210-4
29561220-7
29561230-0
29561300-2
29561400-3
29561500-4
29562000-6

Descriere
Maşini de tăiat pâine
Maşini de tăiat mezeluri
Utilaje de prelucrare a alimentelor
Utilaje de fabricare a pastelor alimentare
Utilaje de prelucrare a tutunului
Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului
Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor
Piese de utilaje pentru lăptării
Piese pentru aparate de muls
Piese pentru utilaje de prelucrare a băuturilor
Piese pentru utilaje de prelucrare a tutunului
Utilaje pentru producţia de textile, de îmbrăcăminte şi de piele
Utilaje pentru producţia de textile
Utilaje de prelucrare a materialelor textile sintetice
Maşini de filat
Maşini de ţesut
Maşini de tricotat
Maşini de cusut
Maşini de spălat, maşini de curăţare uscată şi maşini de uscat pentru rufe
Instalaţii de spălare
Echipament de spălare
Maşini de spălat
Maşini de curăţare uscată
Maşini de uscat
Echipament de călcat şi de pliat lenjerie
Echipament de pliat lenjerie
Utilaje de finisare a textilelor
Maşini de călcat
Prese de călcat
Piese de utilaje pentru producţia de textile şi de îmbrăcăminte
Utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
Piese pentru utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului
Diverse utilaje cu utilizare specială
Utilaje de fabricare a hârtiei, maşini de tipărit şi de legat şi piese ale
acestora
Maşini de legat cărţi
Maşini de broşat cărţi
Maşini de tipărit
Maşini de tipărit offset
Maşină de cules
Maşini de tipărit bilete
Sisteme de fotocompoziţie
Uscătoare pentru lemn, pentru celuloză, pentru hârtie sau pentru carton
Piese pentru maşini de imprimat sau de legat
Produse electrice cu utilizare specială

Cod CPV
29562100-7
29562200-8
29562300-9
29563000-3
29563100-4
29563200-5
29564000-0
29564100-1
29565000-7
29566000-4
29566100-5
29566110-8
29566200-6
29566300-7
29566400-8
29566500-9
29566600-0
29566700-1
29566800-2
29566900-3
29567000-1
29567100-2
29567200-3
29567300-4
29568000-8
29568100-9
29569000-5
29569100-6
29569200-7
29569300-8
29569400-9
29600000-5
29610000-8
29611000-5
29611100-6
29612000-2
29612100-3
29620000-1
29621000-8
29622000-5
29623000-2
29624000-9
29630000-4
29631000-1
29631100-2

Descriere
Carcase Faraday
Cameră surdă
Material absorbant electromagnetic
Utilaje pentru industria chimică
Cloratoare
Instalaţie de dozare
Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticului
Maşini pentru fabricarea ferestrelor şi ramelor din plastic
Tunel de spălare
Utilaje de tratare a apelor reziduale
Pulverizatoare
Maceratoare pentru tratarea apelor reziduale
Prese pentru ape reziduale
Raclete
Dispozitive de amestecare
Filtre pentru ape reziduale
Echipament de oxigenare
Precipitatoare
Paturi de sedimentare
Echipament de prelucrare a nămolului
Utilaje pentru conducte
Maşini de control al suprafeţei interne a conductelor
Maşini de curăţare a suprafeţei interne a conductelor
Roboţi industriali
Sisteme de ridicare a paleţilor
Sisteme de extragere a paleţilor
Aspiratoare şi dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
Aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
Dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
Piese pentru aspiratoare, altele decât cele de uz casnic
Piese pentru dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz casnic
Arme, muniţii şi piese conexe
Tancuri şi autoblindate de luptă
Tancuri
Piese pentru tancuri
Autoblindate de luptă
Piese pentru autoblindate de luptă
Arme militare
Arme cu energie dirijată
Lansatoare de rachete
Aruncătoare de flăcări
Tunuri cu apă
Arme de foc
Arme uşoare de foc
Pistoale

Cod CPV
29631110-5
29631200-3
29631300-4
29632000-8
29633000-5
29634000-2
29635000-9
29640000-7
29641000-4
29642000-1
29642100-2
29642200-3
29643000-8
29644000-5
29644100-6
29644200-7
29644300-8
29644400-9
29644500-0
29650000-0
29651000-7
29651100-8
29651200-9
29652000-4
29653000-1
29660000-3
29700000-6
29710000-9
29711000-6
29711100-7
29711110-0
29711120-3
29711121-0
29711122-7
29711123-4
29711124-1
29711130-6
29711200-8
29711210-1
29711211-8
29711300-9
29711310-2
29711320-5
29711330-8
29711340-1

Descriere
Revolvere
Arme uşoare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
Arme uşoare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
Puşti
Mortiere
Arme grele de foc
Pistoale cu gaz
Muniţie
Cartuşe pentru arme de vânătoare
Muniţie pentru arme uşoare de foc
Muniţie pentru arme uşoare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
Muniţie pentru arme uşoare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
Obuze
Bombe, grenade, torpile, mine şi proiectile
Bombe
Grenade
Torpile
Mine
Proiectile
Piese pentru arme militare
Piese pentru arme uşoare de foc
Piese pentru arme uşoare de foc cu calibrul mai mic de 7 mm
Piese pentru arme uşoare de foc cu calibrul egal sau mai mare de 7 mm
Piese pentru lansatoare de rachete
Piese pentru mortiere
Bastoane
Aparate de uz casnic
Aparate electrice de uz casnic
Aparate electrice de uz casnic pentru alimente
Frigidere şi congelatoare
Frigidere cu congelator
Congelatoare
Congelatoare cu sertare
Congelatoare de uz casnic
Congelatoare verticale
Congelatoare industriale
Frigidere
Dispozitive de preparare a alimentelor
Roboţi de bucătărie
Mixere pentru alimente
Aparate electrotermice
Filtre de cafea electrice
Filtre de ceai electrice
Prăjitoare de pâine electrice
Aparate de încălzit farfuriile

Cod CPV
29711350-4
29711360-7
29711361-4
29711400-0
29711410-3
29711420-6
29711430-9
29711440-2
29711500-1
29712000-3
29712100-4
29712110-7
29712120-0
29712200-5
29712210-8
29712300-6
29713000-0
29713100-1
29713200-2
29713210-5
29713211-2
29713300-3
29713400-4
29713410-7
29713420-0
29713430-3
29713431-0
29713500-5
29713510-8
29714000-7
29714100-8
29714110-1
29715000-4
29715100-5
29715200-6
29715210-9
29715220-2
29715230-5
29715240-8
29715300-7
29716000-1
29720000-2
29721000-9

Descriere
Presă de vafele
Cuptoare electrice
Cuptoare cu microunde
Rotisoare, vetre, plite şi reşouri
Rotisoare
Vetre
Plite
Reşouri
Desfăcătoare de conserve
Aparate electrice de uz casnic pentru îngrijirea corpului
Aparate de ras şi maşini de tuns părul
Aparate de ras electrice
Maşini de tuns părul
Aparate de coafat
Uscătoare de păr
Uscătoare de mâini
Aparate electrice de uz casnic pentru curăţat; fiare de călcat
Maşini de spălat vase
Maşini de spălat rufe şi maşini de uscat rufe
Maşini de spălat şi uscat rufe
Dispozitive de uscat şi presat
Compactoare de deşeuri menajere
Maşini de întreţinere a podelelor
Maşini de curăţare a podelelor
Aparate de lustruit podele
Aspiratoare
Accesorii pentru aspiratoare
Fiare de călcat electrice
Fiare de călcat cu aburi
Hote de ventilare sau de reciclare
Ventilatoare
Ventilatoare de aspirare
Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrală; echipament pentru
instalaţii de apă şi canalizare
Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau prin acumulare a apei
calde şi termoplonjori
Echipament de încălzire
Echipament de încălzire centrală
Rezistenţe de încălzire electrică
Aparate electrice de încălzire a podelei
Aparate electrice de încălzire ambientală
Echipament pentru instalaţii de apă şi canalizare
Piese pentru aparate electrice de uz casnic
Aparate de uz casnic, altele decât cele electrice
Aparate de uz casnic pentru gătit sau încălzit

Cod CPV
29721100-0
29721200-1
29721300-2
29721310-5
29721320-8
29721321-5
29721400-3
29721410-6
29721411-3
29722000-6
29722100-7
29722200-8
29722300-9
29800000-7
29810000-0
29811000-7
29811100-8
29811110-1
29811120-4
29811200-9
29811300-0
29811400-1
29811600-3
29811700-4
29812000-4
29812100-5
29812110-8
29812200-6
29812300-7
29812400-8
29813000-1
29813100-2
29813110-5
29813120-8
29813130-1
29813140-4
29813150-7
29813160-0
29813170-3
29813180-6
29813200-3
29813210-6
29813220-9

Descriere
Aparate de uz casnic pentru gătit
Frigidere cu gaz
Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele decât electrice
Generatoare de aer cald
Deshidratoare de aer
Deshidratoare cu aer comprimat
Dispozitive de încălzire instantanee sau prin acumulare a apei, altele decât
cele electrice
Aparate cu gaz
Radiatoare cu gaz
Piese pentru sobe, maşini de gătit, aparate de încălzire a farfuriilor şi
aparate de uz casnic
Piese pentru sobe
Piese pentru maşini de gătit
Piese pentru aparate de încălzire a farfuriilor
Diverse echipamente
Echipamente destinate transporturilor
Echipament rutier
Echipament de întreţinere rutieră
Maşini de măturat străzile
Maşini de măturat pistele
Echipament pentru marcaj rutier
Echipament de control al traficului
Panouri cu mesaje variabile
Echipament de control al parcărilor
Aparate de taxare
Echipament maritim
Echipament portuar
Instalaţii de andocare
Sisteme radar
Echipament de navigaţie
Pale de elice
Echipament feroviar
Şine şi accesorii
Bare
Şine de cale ferată
Şine de tramvai
Traverse
Cruci cardanice
Macazuri de încrucişare
Inimi de încrucişare
Macazuri de cale ferată
Echipament de semnalizare
Stâlpi indicatori
Cutii de semnalizare

Cod CPV
29813300-4
29813400-5
29813500-6
29814000-8
29814100-9
29814110-2
29814120-5
29814130-8
29814200-0
29814300-1
29814310-4
29814330-0
29814340-3
29814400-2
29814500-3
29814510-6
29815000-5
29815100-6
29815110-9
29815200-7
29815210-0
29816000-2
29816100-3
29816200-4
29820000-3
29821000-0
29821100-1
29821200-2
29822000-7
29823000-4
29824000-1
29830000-6
29831000-3
29832000-0
29833000-7
29834000-4
29834100-5
29835000-1
29835100-2
29836000-8
29836100-9
29836200-0
29836210-3
29836300-1
29836310-4

Descriere
Sisteme de monitorizare a trenurilor
Sisteme de încălzire a macazurilor
Utilaje de aliniere a liniilor
Structuri portante
Platforme de acces
Platforme de manipulare a mărfurilor
Echipament de manipulare a nămolului
Instalaţie de uscare a noroiului
Dispozitive de spălare a platformelor hidraulice
Rampe de acces
Rampe pentru feriboturi
Rampe pentru pasageri
Scări de îmbarcare a pasagerilor
Rampe de serviciu
Doc plutitor
Unitate plutitoare de depozitare
Echipament aeroportuar
Sistem de manipulare a bagajelor
Echipament de manipulare a bagajelor
Echipament de control al traficului aerian
Echipament pentru turnul de control
Echipament de monitorizare a traficului
Aparate fotografice de control al vitezei
Sisteme de măsurare a fluxului traficului
Echipament de atelier
Echipament de prelucrare a lemnului
Maşini de şlefuit
Echipament de tăiere cu ferăstrăul
Material pentru producerea de încălţăminte
Scule cu motor
Echipament de fierărie
Echipament de construcţii
Echipament de suspendare a podurilor
Echipament de demontare
Echipament de irigare
Echipament de drenare
Echipament pentru piscine
Echipament pentru parcuri şi terenuri de joacă
Echipament de întreţinere a terenurilor
Maşini de construcţii
Ansambluri de echipamente
Instalaţii hidraulice
Echipament hidraulic
Echipament industrial
Echipament de compresie

Cod CPV
29836320-7
29836330-0
29836400-2
29836410-5
29836420-8
29836430-1
29836431-8
29836432-5
29836433-2
29836434-9
29836435-6
29837000-5
29840000-9
29841000-6
29842000-3
29842100-4
29842200-5
29843000-0
29844000-7
29845000-4
29850000-2
29851000-9
29851100-0
29851120-6
29851200-1
29851300-2
29851310-5
29851320-8
29851330-1
29852000-6
29852100-7
29852200-8
29852210-1
29852220-4
29852300-9
29852310-2
29852320-5
29852330-8
29852340-1
29852400-0
29852500-1
29852510-4
29852600-2
29860000-5
29861000-2

Descriere
Echipament de răcire
Echipament multifuncţional
Maşini industriale
Motoare cu gaz
Module cu injecţie de gaz
Instalaţii de boilere
Boilere de apă caldă
Boilere generatoare de aburi
Generatoare de aburi
Instalaţii auxiliare pentru boilere
Condensatoare de aburi
Echipament prefabricat
Echipament de catering
Echipament uşor de catering
Echipament de preparare a alimentelor
Dispozitive de tăiat carnea
Echipament de cantină
Echipament hotelier
Echipament de bucătărie industrială
Echipament de restaurant
Echipament de urgenţă şi de siguranţă
Echipament de salvare şi de stingere a incendiilor
Echipament de stingere a incendiilor
Materiale de stingere a incendiilor
Echipament de salvare
Echipament de siguranţă
Echipament de siguranţă pentru un anumit amplasament
Echipament de siguranţă nucleară
Instalaţii de siguranţă
Sisteme de securitate
Echipament de securitate
Echipament de protecţie
Sisteme de protecţie a reactoarelor nucleare
Echipament de protecţie împotriva radiaţiilor
Echipament de identificare a unui amplasament
Sisteme de cartele magnetice
Echipament pentru program de muncă flexibil
Sisteme de cronometrare
Ceasuri de pontaj
Detectoare de metal
Sisteme de supraveghere
Senzori
Echipament de scanare a codurilor de bare
Echipament tehnic
Sisteme de control

Cod CPV
29861200-4
29861300-5
29861400-6
29861500-7
29861600-8
29862000-9
29862100-0
29862200-1
29862300-2
29862400-3
29862500-4
29863000-6
29864000-3
29865000-0
29865100-1
29865110-4
29867000-4
29867100-5
29868000-1
29868100-2
29868200-3
29868300-4
29870000-8
29871000-5
29872000-2
29872100-3
29873000-9
29874000-6
29875000-3
30000000-9
30100000-0
30110000-3
30111000-0
30120000-6
30121000-3
30121100-4
30121110-7
30121120-0
30121200-5
30121300-6
30121400-7
30122000-0
30123000-7
30123100-8
30123200-9

Descriere
Sisteme de comandă şi control
Sisteme de control al accesului
Sisteme Scada sau sisteme echivalente
Sisteme de localizare a vehiculelor
Sisteme de expediere
Echipament de tipărire şi de grafică
Sisteme de tipărire pe peliculă
Presă de tipar
Puncte de executare grafică
Hectografe
Maşini de gravare
Presă de bătut monede
Echipament de birotică
Echipament de procesare a informaţiilor
Sistem de gestionare a antrepozitelor
Sisteme de depozit
Unitate de comandă
Unitate de comandă digitală la distanţă
Distribuitoare
Distribuitoare de băuturi
Distribuitoare de articole de igienă
Sisteme de derulare a hârtiei igienice
Diverse tipuri de echipamente n.c.a.
Echipament de dezinfectare
Echipament pentru reţele de gaz
Echipament pentru controlul presiunii gazului
Echipament pentru lucrări de epurare
Echipament de sigilare
Instalaţii de apă
Maşini, echipament şi accesorii de birou şi de calcul
Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia computerelor
Maşini de procesare de text
Procesoare de text
Fotocopiatoare şi imprimante
Fotocopiatoare şi termocopiatoare
Fotocopiatoare
Fotocopiatoare color
Echipament de copiere
Echipament de termocopiere
Echipament de reproducere
Copiatoare automate
Maşini de birou pentru tipărit offset
Maşini de birou şi de uz comercial
Maşini de validare a biletelor
Distribuitoare automate de bancnote

Cod CPV
30123300-0
30123400-1
30123500-2
30123600-3
30123610-6
30123620-9
30123630-2
30124000-4
30125000-1
30125100-2
30130000-9
30131000-6
30131100-7
30131200-8
30131300-9
30131400-0
30132000-3
30132100-4
30133000-0
30133100-1
30140000-2
30141000-9
30141100-0
30142000-6
30143000-3
30144000-0
30144100-1
30144200-2
30144300-3
30144400-4
30150000-5
30151000-2
30160000-8
30161000-5
30162000-2
30190000-7
30191000-4
30191100-5
30191110-8
30191200-6
30191300-7
30191400-8
30192000-1
30192100-2
30192110-5

Descriere
Copiatoare cu şabloane
Maşini de pliat
Perforatoare
Maşini de manipulare a monedelor
Maşini de sortare a monedelor
Maşini de numărare a monedelor
Maşini de rulare în fişicuri a monedelor
Piese şi accesorii pentru maşini de birou
Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare
Cartuşe de toner
Echipament pentru oficii poştale
Echipament pentru birouri de corespondenţă
Maşini de pliat hârtie sau plicuri
Maşini de introducere în plicuri
Maşini de tipărire a adreselor
Maşini de francat
Echipament de sortare
Echipament de sortare a corespondenţei
Echipament de expediere poştală
Echipament de expediere poştală de cantităţi mari de corespondenţă
Maşini de calcul şi de contabilitate
Maşini de calcul
Calculatoare de buzunar
Maşini de contabilitate
Case de marcat
Maşini cu dispozitiv de calcul
Maşini de timbrat
Distribuitoare automate de bilete
Maşini de numărare a vehiculelor
Taxare automată
Maşini de scris
Maşini de scris electronice
Piese şi accesorii pentru maşini de scris şi de calcul
Piese şi accesorii pentru maşini de scris
Piese şi accesorii pentru maşini de calcul
Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou
Echipament de birou
Echipament de arhivare
Sisteme rotative de cartonaşe
Material didactic
Faxuri
Dispozitiv de distrugere a documentelor
Accesorii de birou
Radiere
Produse cu cerneală

Cod CPV
30192111-2
30192112-9
30192113-6
30192120-8
30192121-5
30192122-2
30192123-9
30192124-6
30192125-3
30192130-1
30192131-8
30192140-4
30192150-7
30192200-3
30192300-4
30192310-7
30192400-5
30192500-6
30192600-7
30192700-8
30192710-1
30192720-4
30192800-9
30200000-1
30210000-4
30211000-1
30211100-2
30211200-3
30211300-4
30211400-5
30211500-6
30211600-7
30212000-8
30212100-9
30212110-2
30212200-0
30213000-5
30213100-6
30213200-7
30213300-8
30213400-9
30214000-2
30215000-9
30215100-0
30215110-3

Descriere
Tuşiere
Cerneală pentru imprimante
Cartuşe de cerneală
Stilouri
Pixuri
Stilouri cu rezervor
Carioca
Stilouri carioca
Carioci fosforescente
Creioane
Creioane cu mină reîncărcabilă
Table de scris albe
Ştampile cu dată, sigilii şi ştampile de numerotare
Benzi de măsurat
Benzi impregnate cu cerneală
Benzi pentru maşini de scris
Accesorii pentru reprografie
Folii transparente pentru retroproiectoare
Planşe de desen
Papetărie
Plicuri pentru salariu
Formulare poştale de salariu
Etichete autocolante
Echipament şi accesorii pentru computer
Maşini de procesare a datelor
Unitate centrală de procesare
Supercomputer
Hardware pentru unitatea centrală
Platforme informatice
Configuraţii informatice
Unitate centrală de procesare
Procesoare
Hardware şi software pentru minicomputere
Hardware pentru minicomputere
Unităţi centrale de procesare pentru minicomputere
Software pentru minicomputere
Computere personale
Computere personale de tip notebook
Computere personale de tip laptop
Computere portabile
Unităţi centrale de procesare pentru computere personale
Puncte de lucru
Hardware şi software pentru microcomputere
Hardware pentru microcomputere
Unităţi centrale de procesare pentru microcomputere

Cod CPV
30215200-1
30216000-6
30216100-7
30216110-0
30216120-3
30216130-6
30216200-8
30216300-9
30217000-3
30217100-4
30217110-7
30217120-0
30217130-3
30217131-0
30217200-5
30217210-8
30217220-1
30217230-4
30217300-6
30217310-9
30217320-2
30217330-5
30217340-8
30220000-7
30221000-4
30230000-0
30231000-7
30231100-8
30231110-1
30231200-9
30231210-2
30231220-5
30231230-8
30231240-1
30231250-4
30231300-0
30231310-3
30231400-1
30231600-3
30232000-4
30232100-5
30232120-1
30232130-4
30232140-7
30232150-0

Descriere
Software pentru microcomputere
Cititoare magnetice sau optice
Cititoare optice
Scanere informatice
Echipament de recunoaştere optică a caracterelor
Cititoare de coduri de bare
Cititoare de carduri magnetice
Cititoare de carduri perforate
Piese şi accesorii pentru computere
Piese pentru computere
Interfeţe de reţea
Porturi de intrare pentru computer
Carduri informatice
Carduri electronice
Accesorii pentru computere
Ecrane antireflecţie
Suport pentru mouse
Memorii intermediare
Accesorii informatice
Cartuşe de fonturi pentru imprimante
Dischete
Benzi magnetice
CD-ROM
Echipament digital de cartografie
Hărţi de cadastru digitale
Hardware pentru computere
Computere şi imprimante
Computere
Baze de date
Echipament informatic
Unitate centrală de control
Periferice informatice
Terminale informatice
Console
Ecrane de afişare
Computere de birou
Echipament de tehnoredactare computerizată
Sisteme cu disc optic
Echipament medical computerizat
Diverse tipuri de echipamente computerizate
Echipament informatic de salvare
Mouse-uri pentru computere
Manşe de comandă pentru computere
Creioane optice
Bile de urmărire

Cod CPV
30232160-3
30232200-6
30232300-7
30232400-8
30232500-9
30232510-2
30232520-5
30232530-8
30232600-0
30233000-1
30233100-2
30233110-5
30233120-8
30233130-1
30233131-8
30233132-5
30233140-4
30233141-1
30233150-7
30233160-0
30233170-3
30233171-0
30233172-7
30233200-3
30233210-6
30233211-3
30233212-0
30233220-9
30233230-2
30233231-9
30233232-6
30233234-0
30233235-7
30234000-8
30235000-5
30236000-2
30240000-3
30241000-0
30241100-1
30241200-2
30241210-5
30241300-30
30241310-6
30241320-9
30241330-2

Descriere
Tablete grafice
Dispozitive rotitoare
Echipament de manipulare a casetelor
Echipament de extindere a memoriei
Echipament de procesare a datelor
Dispozitive de înregistrare a datelor
Echipament de introducere a datelor
Echipament de validare a datelor
Codoare
Unităţi de memorie, de intrare sau de ieşire
Unităţi de memorie
Unităţi de memorie cu carduri magnetice
Unităţi de memorie cu bandă magnetică
Unităţi de memorie cu disc magnetic
Unităţi de dischetă
Unităţi de disc dur
Dispozitive de stocare cu acces direct (DASD)
Sistem de stocare pe disc
Unităţi de disc optic
Unităţi de bandă cu deplasare continuă
Suporturi de memorie
Discuri
Discuri optice
Unităţi de intrare şi de ieşire
Unităţi de intrare
Tastaturi pentru computer
Tastaturi Braille
Unităţi de ieşire
Imprimante şi trasatoare
Imprimante laser
Imprimante matriciale
Imprimante grafice color
Trasatoare
Echipament de automatizare pentru bibliotecă
Controloare de disc
Echipament de tehnologie informatică
Software
Software pentru computer
Software pentru baze de date
Software pentru aplicaţii
Software pentru gestionarea proiectelor
Software pentru unitatea centrală
Programe informatice
Actualizarea computerelor
Magistrală Micro Channel

Cod CPV
30241400-4
30241410-7
30241500-5
30241600-6
30241700-7
30242000-7
30242100-8
30242200-9
30243000-4
30244000-1
30244100-2
30244200-3
30245000-8
30245100-9
30245200-0
30245300-1
30246000-5
30246100-6
30246200-7
30247000-2
30247100-3
30247200-4
30248000-9
30248100-0
30248200-1
30248300-2
30249000-6
30249100-7
30249200-8
30249300-9
30249400-0
30249410-3
30249420-6
30249500-1
30249600-2
30249700-3
30249800-4
30250000-6
30251000-3
30252000-0
30253000-7
30253100-8
30254000-4
30254100-5
30254200-6

Descriere
Software pentru sisteme de operare
Compilatoare de limbaj
Software de sistem
Software utilitar
Software multimedia
Software de securitate
Software antivirus
Software de depistare şi de corectare a greşelilor
Software pentru uz medical
Software de gestiune
Software de gestiune a bibliotecilor
Software de gestiune a memoriei
Pachete de software
Software pentru tabele
Software pentru tranzacţii
Software pentru statistici
Software pentru comunicaţii
Software pentru tehnologie informatică
Software pentru emulaţii
Software pentru tehnoredactare computerizată
Software pentru desen şi pictură
Software de prelucrare a imaginilor
Produse software
Aplicaţii software
Licenţe de software
Actualizare software
Diverse tipuri de software
Software de proiectare asistată de calculator
Software pentru cartografie digitală
Software didactic
Software pentru sisteme financiare
Software pentru contabilitate
Sistem de emitere de eurocecuri
Software de birotică
Software pentru editare de text
Software pentru recunoaşterea optică a caracterelor
Software pentru tipărit în sistem „coadă de aşteptare"
Sisteme informatice
Sisteme de control informatic
Sistem de gestiune a bazelor de date
Sistem de contabilitate
Sistem de facturare
Sisteme de informare
Sisteme de poştă electronică
Sisteme de informare financiară

Cod CPV
30254300-7
30254310-0
30254320-3
30255000-1
30255100-2
30255200-3
30255300-4
30255400-5
30255500-6
30256000-8
30257000-5
30258000-2
30259000-9
30259100-0
30259200-1
30259300-2
30259400-3
30259500-4
30259600-5
30259700-6
30259800-7
30260000-9
30261000-6
30262000-3
30263000-0
30264000-7
30265000-4
31000000-6
31100000-7
31110000-0
31111000-7
31120000-3
31121000-0
31121100-1
31121110-4
31121111-1
31121200-2
31121300-3
31121310-6
31121320-9
31121330-2
31121331-9
31121340-5
31122000-7
31122100-8

Descriere
Sisteme de informare a pasagerilor
Tabele electronice
Sistem de informare în timp real a pasagerilor
Sistem de informare medicală
Sistem de informare în domeniul asistenţei medicale
Sistem de administrare a pacienţilor
Sistem de gestiune a sălilor de operaţie
Sistem de informare pentru clinici
Sistem de administrare a pacienţilor de tip Casemix
Sistem de gestiune a bibliotecilor
Sistem de lucru cu imaginile şi de arhivare
Gestiune electronică a datelor (GED)
Diverse sisteme informatice
Sisteme de automatizare
Sistem de localizare a navelor
Sistem CAD
Sistem de introducere a datelor
Sistem de cartografie digitală
Sistem de citire optică
Sistem de gestionare a documentelor
Sistem de sonorizare
Servere
Servere de reţea
Servere pentru calculatoare
Servere de fişiere
Servere UNIX sau echivalente
Servere pentru imprimante
Maşini, aparate, echipament şi consumabile electrice
Motoare, generatoare şi transformatoare electrice
Motoare electrice
Adaptoare
Generatoare
Grupuri electrogene
Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie
Convertizoare
Convertizoare electrice rotative
Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scânteie
Generatoare de energie eoliană
Mori eoliene
Turbine eoliene
Generatoare cu turbine eoliene
Rotoare de turbină
Centrală eoliană
Generatoare electrice
Pile de combustie

Cod CPV
31124000-1
31124100-2
31124200-3
31126000-5
31127000-2
31128000-9
31129000-6
31130000-6
31131000-3
31131100-4
31131200-5
31132000-0
31140000-9
31141000-6
31150000-2
31151000-9
31152000-6
31153000-3
31154000-0
31155000-7
31156000-4
31157000-1
31158000-8
31158100-9
31160000-5
31161000-2
31161100-3
31161200-4
31161300-5
31161400-6
31161500-7
31161600-8
31161700-9
31161800-0
31161900-1
31162000-9
31162100-0
31170000-8
31171000-5
31172000-2
31173000-9
31200000-8
31210000-1
31211000-8
31211100-9

Descriere
Generator cu turbină de aburi şi aparate conexe
Grupuri electrogene cu turbină
Aparate de control al generatoarelor cu turbină
Dinamuri
Generatoare de urgenţă
Turbogeneratoare
Grupuri electrogene cu motoare diesel
Alternatoare
Motoare monofazate
Sisteme de acţionare
Anozi
Motoare polifazate
Turnuri de răcire
Răcitoare de apă
Rezistenţe pentru lămpi sau tuburi cu descărcare
Convertizoare statice
Condensatoare
Redresoare
Surse de alimentare electrică continuă
Invertoare
Surse de alimentare electrică discontinuă
Inductoare
Încărcătoare
Încărcătoare de baterii
Piese pentru motoare, generatoare şi transformatoare electrice
Piese pentru motoare şi generatoare electrice
Sisteme de excitaţie
Sisteme de răcire a gazelor
Rotoare de generatoare
Sisteme de apă primare
Sisteme de uleiuri de etanşare
Sisteme de răcire cu apă a statorilor
Piese pentru generatoare de aburi
Piese pentru generatoare de gaz
Sisteme de reglare a tensiunii
Piese pentru transformatoare, inductoare şi convertizoare statice
Piese pentru condensatoare
Transformatoare
Transformatoare cu dielectric lichid
Transformatoare de tensiune
Transformator de măsurare
Aparate de distribuţie şi control al energiei electrice
Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor electrice
Tablouri şi cutii de siguranţe
Tablouri de distribuţie

Cod CPV
31211110-2
31211200-0
31211300-1
31211310-4
31212000-5
31212100-6
31212200-7
31213000-2
31213100-3
31213200-4
31213300-5
31213400-6
31214000-9
31214100-0
31214110-3
31214120-6
31214200-1
31214300-2
31214400-3
31214500-4
31214510-7
31214520-0
31215000-6
31216000-3
31216100-4
31216200-5
31217000-0
31218000-7
31219000-4
31220000-4
31221000-1
31223000-5
31224000-2
31224100-3
31224200-4
31224300-5
31224400-6
31224500-7
31224600-8
31224700-9
31224800-0
31230000-7
31300000-9
31310000-2
31311000-9

Descriere
Tablouri de comandă
Cutii de siguranţe
Siguranţe
Siguranţe fuzibile
Disjunctoare
Disjunctoare suspendate
Controloare de circuite
Echipament de distribuţie
Cutii de distribuţie
Transformatoare de distribuţie
Cutii de distribuţie prin cablu
Sisteme de distribuţie
Comutatoare
Întrerupătoare
Separatoare
Întrerupător de împământare
Întrerupător de sarcină
Instalaţii de comutatoare pentru exterior
Întrerupător cu siguranţă
Tablouri electrice
Tablouri de distribuţie
Tablouri de tensiune medie
Limitatori de tensiune
Parafulgere
Echipament de protecţie împotriva fulgerelor
Paratrăsnete
Limitatori de supratensiune
Bare colectoare
Cutii de protecţie
Componente de circuite electrice
Releuri electrice
Dulii
Conexiuni şi elemente de contact
Fişe şi prize
Conectori coaxiali
Cutii de conectare
Cabluri de conectare
Terminale
Comutatori de obturare
Cutii de joncţiune
Seturi de racordare a cablurilor
Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei electrice
Sârmă şi cabluri izolate
Cabluri de distribuţie
Alimentare de la reţea

Cod CPV
31320000-5
31321000-2
31321100-3
31330000-8
31340000-1
31341000-8
31342000-5
31343000-2
31344000-9
31350000-4
31351000-1
31352000-8
31352100-9
31352200-0
31352300-1
31400000-0
31410000-3
31420000-6
31421000-3
31422000-0
31430000-9
31431000-6
31432000-3
31500000-1
31510000-4
31511000-1
31512000-8
31513000-5
31514000-2
31515000-9
31516000-6
31517000-3
31518000-0
31518100-1
31518110-4
31518200-2
31518300-3
31518400-4
31518500-5
31518600-6
31520000-7
31521000-4
31521100-5
31521200-6
31521300-7

Descriere
Cabluri de distribuţie a curentului electric
Linii de curent electric
Linii de curent electric suspendate
Cablu coaxial
Accesorii de cablu izolate
Bobine de cablu izolate
Racorduri de cabluri izolate
Joncţiuni de cabluri izolate
Presgarnituri de cabluri izolate
Conductoare electrice pentru transmitere de date şi de semnale de control
Conductoare electrice pentru sisteme de control de acces
Cabluri cu fibre optice
Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informaţii
Cabluri de telecomunicaţii cu fibre optice
Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor
Acumulatoare, pile galvanice şi baterii primare
Pile galvanice primare
Baterii primare
Baterii cu plumb
Ansambluri de baterii
Acumulatoare electrice
Acumulatoare cu plăci de plumb şi acid sulfuric
Acumulatoare cu cadmiu-nichel
Aparatură de iluminat şi lămpi electrice
Lămpi electrice cu incandescenţă
Seturi complete de lămpi etanşe
Lămpi cu incandescenţă cu halogen
Lămpi cu incandescenţă
Lămpi cu descărcare
Lămpi cu ultraviolete
Lămpi cu infraroşu
Lămpi cu arc
Lumini de semnalizare
Reflectoare
Reflectoare pentru intervenţii în exterior
Echipament de iluminat de urgenţă
Echipament de iluminat acoperişurile
Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave
Lămpi cu vapori de mercur
Proiectoare orientabile
Lămpi şi aparate de iluminat
Lămpi
Lămpi de birou
Lampadare
Lămpi electrice portabile

Cod CPV
31521310-0
31521320-3
31522000-1
31523000-8
31523100-9
31523110-2
31523200-0
31523300-1
31524000-5
31524100-6
31524110-9
31524120-2
31524200-7
31525000-2
31525100-3
31527000-6
31527100-7
31527200-8
31527210-1
31527220-4
31527230-7
31527240-0
31527250-3
31527260-6
31527270-9
31527300-9
31530000-0
31531000-7
31531100-8
31532000-4
31600000-2
31610000-5
31611000-2
31612000-9
31612200-1
31612300-2
31612310-5
31620000-8
31621000-5
31621100-6
31621200-7
31621300-8
31622000-2
31623000-9
31623100-0

Descriere
Lumini de avertizare
Lanterne
Ghirlande luminoase pentru pomul de Crăciun
Indicatoare şi plăcuţe luminoase
Indicatoare luminoase
Indicatoare rutiere luminoase
Panouri cu mesaje permanente
Plăcuţe luminoase
Plafoniere sau aplice de perete
Plafoniere
Lămpi pentru săli de operaţie
Lămpi de perete
Aplice de perete
Blitzuri fotografice
Cuburi-blitz
Spoturi
Iluminat stradal
Iluminat exterior
Felinare
Dispozitive de iluminare a tunelurilor
Semnalizare şi iluminare pentru nave maritime
Semnalizare şi iluminare pentru navigaţie fluvială
Semnalizare şi iluminare pentru aeronave
Sisteme de iluminat
Iluminarea platformelor
Corpuri de iluminat pentru uz casnic
Piese pentru lămpi şi corpuri de iluminat
Becuri
Tuburi fluorescente
Piese pentru lămpi şi accesorii de iluminat
Echipament şi aparatură electrică
Echipament electric pentru motoare şi vehicule
Cablaje
Cablaje electrice preasamblate pentru motoare
Demaroare
Echipament electric de semnalizare pentru motoare
Semnalizatoare luminoase cu intermitenţă
Aparate de semnalizare acustică sau optică
Echipament de comandă, de siguranţă şi de semnalizare feroviară
Echipament de comandă
Echipament electric de semnalizare feroviară
Instalaţii electrice feroviare
Sirene
Echipament de comandă, de siguranţă şi de semnalizare pentru şosele
Semafoare

Cod CPV
31623200-1
31623300-2
31623400-3
31623500-4
31623510-7
31623520-0
31623600-5
31623700-6
31623800-7
31623900-8
31624000-6
31624100-7
31625000-3
31625100-4
31625200-5
31625300-6
31630000-1
31640000-4
31641000-1
31641100-2
31641200-3
31641300-4
31642000-8
31642100-9
31642200-0
31642300-1
31642400-2
31642500-3
31643000-5
31643100-6
31644000-2
31645000-9
31650000-7
31660000-0
31670000-3
31680000-6
31681000-3
31681100-4
31681200-5
31681300-6
31681400-7
31681410-0
31681500-8

Descriere
Echipament de comandă, de siguranţă şi de semnalizare pentru căile
navigabile interioare
Echipament de comandă, de siguranţă şi de semnalizare pentru parcări
Echipament de comandă, de siguranţă şi de semnalizare pentru instalaţiile
portuare
Echipament de comandă, de siguranţă şi de semnalizare pentru aeroporturi
Aparate de înregistrare a zborurilor
Iluminare aeroportuară
Generatoare de semnal
Separator de semnal de antenă
Maşini de galvanoplastie
Echipament de control al semnalizării în intersecţii
Panouri de informare
Panouri de informare cu mesaje variabile
Alarme antiefracţie şi antiincendiu
Sisteme de detectare a incendiilor
Sisteme de alarmă de incendiu
Sisteme de alarmă antiefracţie
Magneţi
Maşini şi aparate cu utilizare specifică
Simulatoare
Simulatoare de conducere
Simulatoare de luptă
Simulatoare de formare
Aparate de detecţie electronică
Aparate de detecţie a conductelor metalice
Detectoare de mine
Detectoare de materiale plastice
Detectoare pentru obiecte nemetalice
Detectoare de lemn
Acceleratoare de particule
Acceleratoare liniare
Diverse dispozitive de înregistrare a datelor
Biliard electric
Accesorii izolante
Electrozi de carbon
Piese electrice pentru maşini sau pentru aparate
Articole şi accesorii electrice
Accesorii electrice
Contacte electrice
Pompe electrice
Circuite electrice
Componente electrice
Materiale electrice
Încărcătoare

Cod CPV
31682000-0
31682100-1
31682200-2
31682210-5
31682220-8
31682230-1
31682300-3
31682310-6
31682400-4
31682410-7
31682500-5
31682510-8
31682520-1
31682530-4
31682540-7
31700000-3
31710000-6
31711000-3
31711100-4
31711110-7
31711120-0
31711130-3
31711140-6
31711200-5
31711300-6
31711310-9
31712000-0
31712100-1
31712200-2
31720000-9
31730000-2
31731000-9
32000000-3
32100000-4
32110000-7
32111000-4
32112000-1
32120000-0
32130000-3
32131000-0
32132000-7
32140000-6
32141000-3
32141100-4

Descriere
Surse de energie electrică
Cutii electrice
Panouri de comandă
Instrumente şi echipament de comandă
Tablouri de mixaj
Tablouri cu ecran grafic
Echipament de tensiune medie
Tablouri de tensiune medie
Echipament electric aerian
Suport de linie aeriană
Echipament electric de urgenţă
Sisteme electrice de urgenţă
Sisteme de oprire de urgenţă
Surse de alimentare electrică
Echipament pentru substaţii
Accesorii electronice, electromecanice şi electrotehnice
Echipament electronic
Accesorii electronice
Componente electronice
Emiţătoare-receptoare
Transductoare
Rezistenţe
Electrozi
Tabele de marcaj electronice
Sisteme electronice de cronometraj
Sisteme de pontaj
Maşini şi aparate microelectronice şi microsisteme
Maşini şi aparate microelectronice
Microsisteme
Echipament electromecanic
Echipament electrotehnic
Accesorii electrotehnice
Echipament şi aparate de radio, televiziune, comunicaţii, telecomunicaţii
şi articole conexe
Valve, tuburi şi componente electronice
Condensatoare electrice
Condensatoare fixe
Condensatoare variabile sau reglabile
Rezistenţe electrice
Circuite imprimate
Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimate
Lamele de contact neacoperite pentru circuite imprimate
Valve şi tuburi
Tuburi catodice pentru televizoare
Tuburi pentru camere de televiziune

Cod CPV
32142000-0
32142100-1
32142200-2
32142210-5
32142300-3
32143000-7
32144000-4
32150000-9
32151000-6
32152000-3
32153000-0
32154000-7
32160000-2
32161000-9
32161100-0
32162000-6
32163000-3
32164000-0
32165000-7
32170000-5
32171000-2
32172000-9
32173000-6
32180000-8
32200000-5
32210000-8
32211000-5
32220000-1
32221000-8
32222000-5
32223000-2
32224000-9
32230000-4
32231000-1
32232000-8
32233000-5
32234000-2
32235000-9
32236000-6
32237000-3
32240000-7
32250000-0
32251000-7
32252000-4

Descriere
Tuburi şi echipament pentru microunde
Magnetroane
Echipament cu microunde
Echipament radio cu microunde
Clistroane
Tuburi electronice
Valve şi tuburi receptoare sau amplificatoare
Semiconductoare
Diode
Diode electroluminescente
Tranzistori
Cristale piezoelectrice montate
Circuite integrate şi microasamblări electronice
Cartele telefonice
Cartele SIM
Cartele cu circuite integrate
Circuite integrate electronice
Microasamblări
Microprocesoare
Piese pentru asamblări electronice
Piese pentru condensatoare electrice
Piese pentru rezistenţe electrice, reostate şi potenţiometre
Piese pentru valve şi tuburi electronice
Module
Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie, radiodifuziune şi
televiziune
Echipament de radiodifuziune şi televiziune
Echipament de producţie pentru radiodifuziune şi televiziune
Aparate de emisie pentru televiziune fără aparate de recepţie
Radiobalize
Aparate de codificare a semnalelor video
Aparate de transmisie video
Aparate de emisie pentru televiziune
Aparate de emisie radio cu aparate de recepţie
Aparate de televiziune cu circuit închis
Echipament pentru videoconferinţe
Staţii de amplificare a frecvenţei radio
Camere de televiziune cu circuit închis
Sistem de supraveghere cu circuit închis
Radiotelefoane
Aparat portabil de emisie-recepţie
Camere de televiziune
Telefoane mobile
Telefoane de maşină
Telefoane GSM

Cod CPV
32260000-3
32270000-6
32300000-6
32310000-9
32320000-2
32321000-9
32321100-0
32321200-1
32321300-2
32322000-6
32323000-3
32323100-4
32323200-5
32323300-6
32323400-7
32323500-8
32324000-0
32324100-1
32324200-2
32324300-3
32324400-4
32324500-5
32330000-5
32331000-2
32331100-3
32331200-4
32331300-5
32331400-6
32332000-9
32332100-0
32332200-1
32332300-2
32333000-6
32333100-7
32333200-8
32333300-9
32333400-0
32340000-8
32341000-5
32342000-2
32342100-3
32342200-4
32342300-5
32342400-6

Descriere
Echipament de transmisie de date
Aparate de transmisie digitală
Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare sau de
redare a sunetului sau a imaginii
Receptoare de radiodifuziune
Echipament audiovizual şi de televiziune
Echipament de proiecţie de televiziune
Aparatură video şi cinematografică
Echipament audiovizual
Materiale audiovizuale
Echipament multimedia
Monitoare video
Monitoare video color
Monitoare video alb-negru
Echipament video
Echipament video de redare
Sistem video de supraveghere
Televizoare
Televizoare color
Televizoare alb-negru
Echipament de televiziune
Antene de televiziune
Selector de canale video
Aparate audio şi video de înregistrare şi redare
Discuri pentru fonografe
Patefoane
Casetofoane
Aparate de redare audio
Lectoare de compact-discuri audio
Magnetofoane
Dictafoane
Roboţi telefonici
Aparate de înregistrare a sunetelor
Aparate de înregistrare sau de redare video
Aparate de înregistrare video
Camere video
Aparate de redare video
Aparate video
Microfoane şi difuzoare
Microfoane
Difuzoare
Căşti
Căşti auriculare
Microfoane şi seturi de portavoce
Dispozitive acustice

Cod CPV
32342410-9
32342420-2
32342430-5
32342440-8
32342450-1
32343000-9
32343100-0
32343200-1
32344000-6
32344100-7
32344110-0
32344200-8
32344210-1
32344220-4
32344230-7
32344240-0
32344250-3
32344260-6
32344270-9
32344280-2
32350000-1
32351000-8
32351100-9
32351200-0
32352000-5
32352100-6
32352200-7
32360000-4
32400000-7
32410000-0
32411000-7
32412000-4
32412100-5
32412110-8
32412120-1
32413000-1
32413100-2
32415000-5
32416000-2
3241610032417000-9
32418000-6
32420000-3
32421000-0
32422000-7

Descriere
Echipament de sonorizare
Pupitre de mixaj în studio
Sisteme de comprimare a semnalelor vocale
Sistem de mesagerie vocală
Aparate de înregistrare vocală
Amplificatoare
Amplificatoare de audiofrecvenţă
Megafoane
Aparate de recepţie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie
Receptoare portabile de apel şi mesagerie
Sistem de înregistrare vocală
Receptoare radio
Echipament radio
Receptoare de radiomesagerie
Staţii radio
Relee radioemiţătoare
Instalaţii radio
Echipament radio şi de multiplexaj
Sistem de control radio şi telefonic
Radiouri portabile
Piese pentru echipament audio şi video
Accesorii pentru echipament audio şi video
Echipament de montaj video
Ecrane
Antene şi reflectoare
Piese pentru echipament radio şi radar
Piese de rezervă şi accesorii pentru radare
Interfoane
Reţele
Reţea locală
Reţea de tip inel
Reţea de comunicaţii
Reţea de telecomunicaţii
Reţea Internet
Reţea Intranet
Reţea integrată
Rutere de reţea
Reţea Ethernet
Reţea ISDN
Reţea ISDX
Reţele multimedia
Reţea radio
Echipament de reţea
Cabluri de reţea
Componente de reţea

Cod CPV
32423000-4
32424000-1
32425000-8
32426000-5
32427000-2
32428000-9
32429000-6
32430000-6
32440000-9
32441000-6
32441100-7
32441200-8
32441300-9
32442000-3
32442100-4
32442200-5
32442300-6
32442400-7
32500000-8
32510000-1
32520000-4
32521000-1
32522000-8
32523000-5
32524000-2
32530000-7
32531000-4
32532000-1
32533000-8
32534000-5
32540000-0
32541000-7
32542000-4
32543000-1
32544000-8
32545000-5
32546000-2
32546100-3
32547000-9
32550000-3
32551000-0
32551100-1
32551200-2
32551300-3
32551400-4

Descriere
Noduri de reţea
Infrastructură de reţea
Sistem de operare de reţea
Sistem de publicare în reţea
Sistem de reţea
Extensie de reţea
Echipament de reţea telefonică
Reţea cu extindere geografică mare
Echipament telemetric şi echipament terminal
Echipament de telemetrie
Sistem de supraveghere telemetrică
Echipament telemetric şi de comandă
Sistem de telematică
Echipament de terminal
Plăci de conexiune
Cutii de conexiune
Emulatori de terminal
Blocuri terminale
Echipament şi accesorii de telecomunicaţii
Sistem de telecomunicaţii fără fir
Cabluri şi echipament de telecomunicaţii
Cabluri de telecomunicaţii
Echipament de telecomunicaţii
Infrastructuri de telecomunicaţii
Sistem de telecomunicaţii
Echipament de transmitere a informaţiilor prin satelit
Echipament de comunicaţii prin satelit
Antene parabolice
Staţii terestre de sateliţi
Platforme de sateliţi
Tablouri de comandă
Echipament pentru tablouri de comandă
Tablouri de comutare
Comutatoare telefonice
Echipament PABX
Sisteme PABX
Echipament pentru comutatoare digitale
Comutatoare telefonice digitale
Comutatoare telefonice cu vid
Echipament telefonic
Cabluri telefonice şi echipament conex
Conexiuni telefonice
Centrale telefonice
Căşti telefonice
Reţea telefonică

Cod CPV
32551500-5
32552000-7
32552100-8
32552110-1
32552120-4
32552130-7
32552140-0
32552200-9
32552300-0
32552310-3
32552320-6
32552330-9
32552400-1
32552410-4
32552420-7
32552430-0
32552500-2
32552510-5
32552520-8
32552600-3
32553000-4
32560000-6
32561000-3
32570000-9
32571000-6
32572000-3
32572100-4
32572200-5
32572300-6
32573000-0
32580000-2
32581000-9
32581100-0
32581110-3
32581120-6
32581130-9
32582000-6
32583000-3
32584000-0
33000000-0
33100000-1
33110000-4
33111000-1
33111100-2

Descriere
Cabluri telefonice
Aparate electrice de telefonie sau de telegrafie prin fir
Telefoane
Telefoane fără fir
Telefoane de urgenţă
Telefoane publice
Echipament pentru telefoane publice
Teleimprimante
Aparate de comutare telefonică şi telegrafică
Centrale telefonice digitale
Multiplexoare
Aparate de comutare telefonică
Aparate de conversie a semnalelor de frecvenţă audio
Modemuri
Convertizor de frecvenţă
Echipament de codare
Aparate teletext
Terminale videotext
Telex
Interfoane
Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice
Materiale cu fibre optice
Conexiuni cu fibre optice
Echipament de comunicaţii
Infrastructură de comunicaţii
Cabluri de comunicaţii
Cablu de comunicaţii cu conductori electrici multipli
Cablu de comunicaţii cu conductori coaxiali
Cablu de comunicaţii de uz special
Sistem de control al comunicaţiilor
Echipament de date
Echipament de comunicare de date
Cablu de transmitere a datelor
Cablu de transmitere a datelor cu conductori electrici multipli
Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxiali
Cablu de transmitere a datelor cu utilizare specială
Suporturi de transmitere a datelor
Suporturi de transmitere a datelor şi a semnalelor vocale
Suporturi de transmitere a informaţiilor
Aparate medicale şi de laborator, aparate optice şi de precizie, ceasuri şi
ceasornice, produse farmaceutice şi consumabile medicale conexe
Aparate medicale
Imagistică medicală
Aparate de radiologie
Masă de examinare radiologică

Cod CPV
33111200-3
33111300-4
33111400-5
33111500-6
33111600-7
33111610-0
33111620-3
33111630-6
33111640-9
33111650-2
33111700-8
33111710-1
33111720-4
33111721-1
33111730-7
33111740-0
33111800-9
33112000-8
33112100-9
33112200-0
33112300-1
33112400-2
33113000-5
33113100-6
33113200-7
33114000-2
33115000-9
33120000-7
33121000-4
33121100-5
33121200-6
33121300-7
33121400-8
33121500-9
33122000-1
33123000-8
33123100-9
33123200-0
33123210-3
33123220-6
33123230-9
33124000-5
33124100-6
33124110-9
33124120-2

Descriere
Staţii de lucru pentru radiologie
Aparate de radiologie
Fluoroscoape
Radiografie dentară
Aparate de radiografie
Unitate de rezonanţă magnetică
Camere gama
Scanografe
Termografe
Aparate de mamografie
Sală de angiografie
Accesorii pentru angiografie
Aparate de angiografie
Aparate de angiografie digitală
Accesorii pentru angioplastie
Aparate de angioplastie
Sistem de radiodiagnosticare
Ecografie
Detectoare ecocardiografice
Ecograf
Ecoencefalograf
Ecocardiografe
Scaner medical
Scanere cu rezonanţă magnetică
Scanere cu ultrasunete
Aparate de spectroscopie
Aparate de tomografie
Explorare funcţională
Sistem de înregistrare ambulatorie pe termen lung
Electroencefalografe
Aparate de scintigrafie
Electromiografe
Audiometre
Electrocardiogramă
Oftalmologie
Aparate cardiovasculare
Tensiometru
Aparate de electrocardiografie
Aparate de monitorizare cardiacă
Aparate de angiocardiografie
Cardiografe
Aparate şi accesorii de diagnosticare şi de radiodiagnosticare
Aparate de diagnosticare
Sisteme de diagnosticare
Aparate de diagnosticare cu ultrasunete

Cod CPV
33124130-5
33124131-2
33124200-7
33124210-0
33125000-2
33126000-9
33127000-6
33130000-0
33131000-7
33131100-8
33131200-9
33131300-0
33131400-1
33131500-2
33131510-5
33131600-3
33132000-4
33133000-1
33134000-8
33135000-5
33136000-2
33137000-9
33138000-6
33138100-7
33140000-3
33141000-0
33141100-1
33141110-4
33141111-1
33141112-8
33141113-5
33141114-2
33141115-9
33141116-6
33141117-3
33141118-0
33141119-7
33141120-7
33141121-4
33141122-1
33141123-8
33141124-5
33141125-2
33141126-9

Descriere
Accesorii de diagnosticare
Benzi reactive
Aparate de radiodiagnosticare
Accesorii de radiodiagnosticare
Aparate de examinare urologică
Aparate de stomatologie
Aparate pentru imunoanalize
Stomatologie
Instrumente dentare manuale
Instrumente de chirurgie dentară
Ace dentare de sutură
Instrumente dentare de unică folosinţă
Sondă dentară
Instrumente pentru extracţii dentare
Freze dentare
Instrumentar de obturare dentară
Implanturi dentare
Accesorii pentru amprente dentare
Accesorii de endodontică
Aparate ortodontice
Instrument rotativ şi abraziv
Accesorii de profilaxie dentară
Produse ortodontice şi pentru proteze dentare
Proteze dentare
Consumabile medicale nechimice şi consumabile hematologice
Consumabile medicale nechimice de unică folosinţă şi consumabile
hematologice
Pansamente; cleme, suturi, ligaturi
Pansamente
Bandaje adezive
Plasturi
Bandaje
Tifon medical
Vată medicală
Tampoane şi comprese
Vată
Comprese de tifon
Comprese
Cleme, suturi, ligaturi
Suturi chirurgicale
Cleme chirurgicale
Recipiente pentru ace
Autosuturi
Material pentru suturi chirurgicale
Ligaturi

Cod CPV
33141127-6
33141128-3
33141200-2
33141210-5
33141220-8
33141230-1
33141240-4
33141300-3
33141310-6
33141320-9
33141400-4
33141410-7
33141411-4
33141420-0
33141500-5
33141510-8
33141520-1
33141530-4
33141540-7
33141550-0
33141560-3
33141570-6
33141580-9
33141600-6
33141610-9
33141611-6
33141612-3
33141620-2
33141621-9
33141622-6
33141623-3
33141624-0
33141625-7
33141626-4
33141630-5
33141640-8
33141641-5
33141642-2
33141700-7
33141710-0
33141720-3
33141730-6
33141740-9
33141750-2
33141760-5

Descriere
Hemostatice absorbabile
Ace pentru suturi
Catetere
Catetere cu balon
Canule
Dilatator
Accesorii pentru cateter
Dispozitive de puncţie venoasă şi de prelevare de sânge
Seringi
Ace medicale
Foarfece de fire metalice şi bisturie; mănuşi chirurgicale
Foarfece de fire metalice şi bisturie
Scalpele şi lame
Mănuşi chirurgicale
Consumabile hematologice
Produse sanguine
Derivate plasmatice
Coagulanţi sanguini
Albumină
Heparină
Organe umane
Sânge uman
Sânge animal
Recipiente şi pungi de recoltare, drenaj şi truse
Pungi de recoltare
Pungi de recoltare a urinei
Pungi de recoltare a sângelui
Truse medicale
Trusă pentru incontinenţă urinară
Truse de prevenire a SIDA
Truse de prim ajutor
Truse de administrare
Truse de diagnosticare
Truse de dozaj
Filtre de plasmă sanguină
Drenaj
Sonde
Accesorii de drenaj
Accesorii ortopedice
Cârje
Dispozitive ortopedice ajutătoare
Gulere chirurgicale
Încălţăminte ortopedică
Proteze articulare
Atele

Cod CPV
33141770-8
33141800-8
33141810-1
33141820-4
33141821-1
33141822-8
33141830-7
33141840-0
33141850-3
33142000-7
33150000-6
33151000-3
33151100-4
33151200-5
33151300-6
33151400-7
33152000-0
33153000-7
33154000-4
33155000-1
33155100-2
33156000-8
33157000-5
33157100-6
33157110-9
33157200-7
33157300-8
33157400-9
33157500-0
33157700-2
33157800-3
33157810-6
33158000-2
33158100-3
33158200-4
33158210-7
33158300-5
33158400-6
33158500-7
33159000-9
33160000-9
33161000-6
33162000-3
33162100-4
33162200-5

Descriere
Proteze pentru fracturi, ştifturi şi plăci
Consumabile dentare
Materiale de obturare dentară
Dinţi artificiali
Dinţi de porţelan
Dinţi din răşină acrilică
Bază de ciment
Hemostatic dentar
Produse de igienă dentară
Accesorii reutilizabile
Terapie
Aparate şi accesorii de radioterapie
Aparate de gamaterapie
Aparate de radioterapie
Spectrografe
Accesorii de radioterapie
Incubatoare
Litotritor
Aparate de mecanoterapie
Aparate de kineziterapie
Aparate de fizioterapie
Aparate de testare psihologică
Aparate de oxigenoterapie şi de asistenţă respiratorie
Măşti de gaze medicale
Mască de oxigen
Truse de oxigen
Corturi pentru oxigenoterapie
Aparate medicale respiratorii
Camere hiperbare
Barbotor pentru oxigenoterapie
Dispozitiv de administrare a oxigenului
Instalaţie de oxigenoterapie
Terapie electrică, electromagnetică şi mecanică
Sistem electromagnetic
Aparate de electroterapie
Stimulator
Aparate medicale cu ultraviolete
Instalaţie de terapie mecanică
Aparate medicale cu infraroşii
Sistem de chimie clinică
Tehnici operatorii
Instalaţie de electrochirurgie
Dispozitive şi instrumente pentru sălile de operaţie
Dispozitive pentru sălile de operaţie
Instrumente pentru sălile de operaţie

Cod CPV
33163000-0
33164000-7
33164100-8
33165000-4
33166000-1
33167000-8
33168000-5
33168100-6
33169000-2
33169100-3
33170000-2
33171000-9
33171100-0
33171110-3
33171200-1
33171210-4
33172000-6
33172100-7
33172200-8
33180000-5
33181000-2
33181100-3
33181200-4
33181300-5
33181400-6
33181500-7
33181510-0
33181520-3
33182000-9
33182100-0
33182200-1
33182210-4
33182220-7
33182230-0
33182240-3
33182241-0
33182300-2
33182400-3
33183000-6
33183100-7
33183200-8
33183300-9
33184000-3
33184100-4
33184200-5

Descriere
Corturi de uz medical
Aparate de celioscopie
Colposcop
Aparate de criochirurgie şi crioterapie
Aparate dermatologice
Lămpi chirurgicale
Aparate de endoscopie şi de endochirurgie
Endoscoape
Instrumente chirurgicale
Laser chirurgical
Anestezie şi reanimare
Instrumente pentru anestezie şi pentru reanimare
Instrumente pentru anestezie
Mască de anesteziere
Instrumente pentru reanimare
Mască de reanimare
Aparate de anestezie şi de reanimare
Aparate de anestezie
Aparate de reanimare
Asistenţă funcţională
Aparate de suport renal
Aparate de hemodializă
Filtre pentru dializă
Monitor individual pentru hemodializă
Multipost pentru hemodializă
Consumabile de uz renal
Fluid renal
Consumabile pentru dialize renale
Aparate de suport cardiac
Defibrilator
Aparate de stimulare cardiacă
Stimulator cardiac
Valvă cardiacă
Ventricul
Piese şi accesorii pentru stimulatoare cardiace
Baterii pentru stimulatoare cardiace
Aparate de chirurgie cardiacă
Radiologie cardiacă
Aparate ortopedice de înlocuire
Implanturi ortopedice
Proteze ortopedice
Aparate de osteosinteză
Proteze
Implanturi chirurgicale
Proteze vasculare

Cod CPV
33184300-6
33184310-9
33184400-7
33184500-8
33184600-9
33185000-0
33185100-1
33185200-2
33185300-3
33185400-4
33186000-7
33186100-8
33190000-8
33191000-5
33191100-6
33191110-9
33192000-2
33192100-3
33192110-6
33192120-9
33192130-2
33192140-5
33192150-8
33192160-1
33192200-4
33192210-7
33192220-0
33192230-3
33192300-5
33192310-8
33192320-1
33192330-4
33192340-7
33192400-6
33192410-9
33193000-9
33193100-0
33193110-3
33193120-6
33193121-3
33193200-1
33193210-4
33193211-1
33193212-8

Descriere
Proteze cardiace
Valve cardiace
Proteze mamare
Endoproteze coronariene
Ochi artificiali
Proteze auditive
Piese şi accesorii pentru proteze auditive
Implant cohlear
Implant de otorinolaringologie
Laringe artificial
Sistem de circulaţie extracorporală
Oxigenator
Diverse aparate medicale
Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare
Sterilizator
Autoclave
Mobilier medical
Paturi medicale
Paturi ortopedice
Paturi de spital
Paturi cu motor
Canapele pentru examinare psihiatrică
Paturi speciale pentru terapie
Tărgi
Mese medicale
Mese de examinare
Mese de autopsie
Mese de operaţie
Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi a meselor
Dispozitive de tracţiune şi de suspensie pentru paturi medicale
Suporturi pentru urinale
Pungi de transfuzie
Mobilier pentru săli de operaţie, cu excepţia meselor
Staţii de lucru pentru stomatologie
Scaune dentare
Vehicule pentru persoane invalide, scaune cu rotile şi dispozitive conexe
Vehicule pentru persoane invalide şi scaune cu rotile
Vehicule pentru persoane invalide
Scaune cu rotile
Scaune cu rotile cu motor
Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide şi scaune cu
rotile
Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide
Motoare pentru vehicule pentru persoane invalide
Dispozitive de direcţie pentru vehicule pentru persoane invalide

Cod CPV
33193213-5
33193214-2
33193220-7
33193221-4
33193222-1
33193223-8
33193224-5
33194000-6
33194100-7
33194110-0
33194120-3
33194200-8
33194210-1
33194220-4
33195000-3
33195100-4
33195110-7
33195200-5
33196000-0
33196100-1
33196200-2
33200000-2
33210000-5
33211000-2
33211100-3
33211110-6
33211200-4
33211210-7
33211300-5
33211400-6
33211500-7
33211510-0
33212000-9
33212100-0
33212200-1
33212210-4
33212220-7
33212230-0
33212240-3
33212250-6
33212300-2
33220000-8
33221000-5
33222000-2

Descriere
Dispozitive de comandă pentru vehicule pentru persoane invalide
Şasiuri pentru vehicule pentru persoane invalide
Piese şi accesorii pentru scaune cu rotile
Perne pentru scaune cu rotile
Cadre pentru scaune cu rotile
Scaune pentru scaune cu rotile
Roţi pentru scaune cu rotile
Aparate şi instrumente pentru transfuzie şi pentru perfuzie
Aparate şi instrumente pentru perfuzie
Pompe de perfuzie
Produse pentru perfuzie
Aparate şi instrumente pentru transfuzie
Aparate de transfuzie sanguină
Accesorii de transfuzie sanguină
Sistem de monitorizare a pacienţilor
Monitoare
Monitoare respiratorii
Staţie centrală de monitorizare
Mijloace auxiliare medicale
Dispozitive pentru persoanele în vârstă
Dispozitive pentru persoanele cu deficienţe
Instrumente şi aparate de măsurare, de control, de testare şi de navigaţie
Instrumente de navigaţie, de meteorologie, de geologie şi de geofizică
Instrumente de navigaţie
Echipament de radiogoniometrie
Busole
Sextanţi
Sistem de poziţionare globală
Sonare
Sonde acustice
Aparate radar
Echipament de supraveghere prin radar
Instrumente şi aparate de geodezie, de hidrografie, de oceanografie, de
hidrologie şi de meteorologie
Aparate de telemetrie
Instrumente de geodezie
Instrumente de hidrografie
Instrumente de meteorologie
Echipament de geologie
Echipament de seismologie
Echipament de topografie
Teodolite
Echipament pentru comandă de la distanţă
Aparate de radiotelecomandă
Sirene telecomandate

Cod CPV
33230000-1
33231000-8
33232000-5
33232100-6
33232200-7
33232300-8
33233000-2
33240000-4
33241000-1
33241100-2
33241200-3
33241300-4
33241310-7
33241320-0
33241400-5
33241500-6
33241600-7
33242000-8
33242100-9
33243000-5
33244000-2
33250000-7
33251000-4
33251100-5
33251200-6
33251300-7
33251400-8
33251500-9
33251600-0
33252000-1
33252100-2
33252110-5
33252200-3
33252300-4
33252310-7
33252400-5
33253000-8
33253100-9
33253110-2
33253120-5
33253130-8
33253200-0
33253210-3

Descriere
Balanţe de precizie, instrumente de desen, de calcul şi de măsurare a
lungimilor
Balanţe de precizie
Mese de desen
Maşini de desen
Pantografe
Rigle de calcul
Instrumente manuale de măsurare a lungimilor
Instrumente de măsurare a mărimilor
Aparate de măsurare a radiaţiilor
Aparate de înregistrare a fasciculelor de electroni
Dozimetre de radiaţii
Instrumente de măsurare a mărimilor electrice
Ampermetre
Voltmetre
Contoare Geiger
Sisteme de monitorizare a contaminării
Monitoare de radiaţii
Osciloscoape
Oscilografe
Echipament de detectare a erorilor
Aparate de monitorizare a gradului de poluare
Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice
Instrumente de măsurat
Hidrometre
Termometre
Pirometre
Barometre
Higrometre
Psihrometre
Instrumente de măsurare a debitului, a nivelului şi a presiunii lichidelor şi
gazelor
Debitmetre
Contoare de apă
Echipament de măsurare a nivelului
Echipament de măsurare a presiunii
Manometre
Echipament de măsurare şi de control
Aparate de detectare şi de analiză
Aparate de detectare
Detectoare de gaz
Detectoare de fum
Detectoare de defecte
Aparate de analiză
Analizoare de gaz

Cod CPV
33253220-6
33253221-3
33253230-9
33253300-1
33253310-4
33253320-7
33253321-4
33253330-0
33253400-2
33253410-5
33253420-8
33253430-1
33253440-4
33253450-7
33253451-4
33253452-1
33253453-8
33253454-5
33253455-2
33253456-9
33253457-6
33253458-3
33253500-3
33260000-0
33261000-7
33261100-8
33261110-1
33261120-4
33261200-9
33261210-2
33261220-5
33261230-8
33261250-4
33261260-7
33261270-0
33261280-3
33261300-0
33262000-4
33262100-5
33262200-6
33262300-7
33262400-8
33262500-9
33262600-0
33262610-3

Descriere
Cromatografe
Cromatografe de gaz
Analizoare de fum
Spectrometre
Spectrometre de masă
Echipament de măsurare a emisiilor
Spectrometru de emisii
Analizoare de spectru
Analizoare
Analizoare de dilatare
Echipament de măsurare a sunetului
Echipament de măsurare a zgomotului
Analizoare de vibraţii
Analizoare biochimice
Citometre
Analizoare de sânge
Analizoare de lapte
Echipament biomedical
Aparate pentru analiza tabloului sanguin
Analizoare chimice
Analizoare hematologice
Analizoare imunologice
Detectoare de fluide
Aparate de control şi de testare
Microscoape
Microscoape electronice
Microscoape electronice cu scanare
Microscoape electronice cu transmisie
Scanere
Doppler color
Tomograf computerizat
Tomograf axial computerizat
Echipament Doppler
Echipament de imagistică
Scaner cu rezonanţă magnetică nucleară
Echipament de imagistică cu rezonanţă magnetică
Aparate de difracţie
Maşini şi aparate de testare şi măsurare
Aparate de testare a sudabilităţii
Aparate de testare servohidraulice
Echipament de detectare a gazelor
Detectoare de stupefiante
Echipamente de analiză a gazelor
Sistem de detectare a explozibililor
Detectoare de bombe

Cod CPV
33262700-1
33262800-2
33263000-1
33263100-2
33263200-3
33263300-4
33263400-5
33264000-8
33264100-9
33264110-2
33264111-9
33264112-6
33264200-0
33270000-3
33271000-0
33280000-6
33281000-3
33282000-0
33300000-3
33400000-4
33410000-7
33411000-4
33411100-5
33411200-6
33412000-1
33412100-2
33412200-3
33413000-8
33413100-9
33413110-2
33413111-9
33413112-6
33420000-0
33421000-7
33422000-4
33423000-1
33424000-8
33430000-3
33431000-0
33432000-7
33433000-4
33434000-1
33435000-8
33436000-5
33436100-6

Descriere
Sistem de dozimetrie
Instrumente pentru vehicule
Contoare
Contoare de energie
Contoare electronice
Contoare magnetice
Contoare de electricitate
Contoare de producţie
Contoare de rotaţii
Indicatoare de viteză pentru vehicule
Tahometre
Aparate de taxare pentru taximetre
Stroboscoape
Instrumente şi aparate de reglaj şi de control
Limitatoare de viteză
Echipament radiologic, altul decât cel medical
Echipament de scanare a bagajelor
Echipament de control cu raze X
Echipament de comandă a proceselor industriale
Instrumente optice
Ochelari şi lentile
Ochelari
Ochelari de soare
Monturi şi rame de ochelari
Ochelari-mască
Ochelari de protecţie
Monturi şi rame de ochelari de protecţie
Lentile
Lentile corectoare
Lentile de contact
Lentile intraoculare
Lentile de ochelari
Material de polarizare
Aparate cu fibre optice
Oglinzi
Filtre optice
Dispozitive de ajutor optic
Instrumente optice şi de astronomie
Binocluri
Ochelari de vedere nocturnă
Lunete de vizare
Microscoape optice
Telescoape
Instrumente optice specializate
Lasere

Cod CPV
33436110-9
33440000-6
33441000-3
33450000-9
33451000-6
33451100-7
33451200-8
33451300-9
33451400-0
33451500-1
33452000-3
33452100-4
33452110-7
33452200-5
33452300-6
33453000-0
33453100-1
33453200-2
33453300-3
33453400-4
33454000-7
33454100-8
33454110-1
33454200-9
33454210-2
33454300-0
33454310-3
33500000-5
33510000-8
33511000-5
33511100-6
33511200-7
33512000-2
33512100-3
33512200-4
33512300-5
33513000-9
33513100-0
33513200-1
33513300-2
33513310-5
33513400-3
33513500-4
34000000-7
34100000-8

Descriere
Lasere industriale
Dispozitive cu cristale lichide
Periscoape
Echipament fotografic
Aparate de fotografiat
Obiective pentru aparate de fotografiat
Corpuri pentru aparate de fotografiat
Aparate fotografice pentru pregătirea clişeelor şi a cilindrilor de tipărit
Aparate de fotografiat cu developare instantanee
Camere cinematografice
Proiectoare cinematografice
Proiectoare
Proiectoare de diapozitive
Aparate de mărit
Aparate de micşorat
Aparate pentru laboratoare fotografice
Blitzuri
Aparate fotografice de mărit
Aparate şi echipament de developare a peliculelor fotografice
Ecrane pentru proiecţii
Echipament pentru microfilme şi microfişe
Echipament pentru microfilme
Cititoare de microfilme
Echipament pentru microfişe
Cititoare de microfişe
Echipament pentru microformate
Cititoare de microformate
Instrumente de ceasornicărie
Ceasuri şi ceasornice
Ceasuri
Ceasuri de mână
Cronometre
Ceasornice
Ceasuri deşteptătoare
Ceasuri de perete
Ceasuri pentru vehicule
Ceasuri de pontaj şi ceasuri similare; ceasuri de parcare
Ceasuri de pontaj
Cronografe
Ceasuri de parcare
Contoare cu jetoane
Temporizatoare
Întrerupătoare cu ceas
Autovehicule, remorci şi piese pentru vehicule
Autovehicule

Cod CPV
34110000-1
34111000-8
34112000-5
34113000-2
34113100-3
34113200-4
34113300-5
34114000-9
34114100-0
34114110-3
34114120-6
34114121-3
34114122-0
34114200-1
34114210-4
34114300-2
34114400-3
34115000-6
34116000-3
34117000-0
34120000-4
34121000-1
34121100-2
34121200-3
34121300-4
34121400-5
34122000-8
34130000-7
34131000-4
34132000-1
34133000-8
34133100-9
34133110-2
34134000-5
34135000-2
34136000-9
34136100-0
34136200-1
34137000-6
34138000-3
34139000-0
34139100-1
34139200-2
34139300-3
34140000-0

Descriere
Autoturisme
Breakuri
Berline
Vehicule cu 4 roţi motoare
Jeepuri
Vehicule pentru orice tip de teren
Vehicule de teren
Vehicule cu utilizare specială
Vehicule de urgenţă
Vehicule de salvare
Vehicule de intervenţie paramedicală
Ambulanţe
Vehicule pentru transportul pacienţilor
Maşini de poliţie
Vehicule pentru transportul deţinuţilor
Vehicule pentru serviciile de asistenţă socială
Microbuze
Autovehicule cu motor diesel
Autovehicule pentru transportul a mai puţin de 10 persoane
Vehicule de transport de ocazie
Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane
Autobuze
Autobuze publice
Autobuze articulate
Autobuze cu imperială
Autobuze cu podea joasă
Autocare
Autovehicule pentru transportul de mărfuri
Vehicule cu motor diesel pentru transportul de mărfuri
Vehicule cu acumulatori pentru transportul de mărfuri
Camioane articulate
Autocisterne
Autocisterne de carburanţi
Camioane cu platformă
Camioane basculante
Furgoane
Furgonete
Furgoane carosate
Vehicule de ocazie pentru transportul de mărfuri
Tractoare rutiere
Şasiuri
Şasiuri cu cabine
Şasiuri carosate
Şasiuri complete
Autovehicule de mare capacitate

Cod CPV
34141000-7
34142000-4
34142100-5
34142200-6
34143000-1
34144000-8
34144100-9
34144200-0
34144210-3
34144211-0
34144212-7
34144213-4
34144220-6
34144300-1
34144400-2
34144410-5
34144420-8
34144430-1
34144431-8
34144440-4
34144450-7
34144500-3
34144510-6
34144511-3
34144512-0
34144520-9
34144600-4
34144610-7
34144700-5
34144710-8
34144730-4
34144740-7
34144750-0
34144751-7
34144760-3
34144800-6
34144900-7
34144910-0
34200000-9
34210000-2
34211000-9
34212000-6
34213000-3
34220000-5
34221000-2

Descriere
Autobasculante
Camioane-macara
Camioane cu platformă ridicătoare
Maşini de încărcat cu schipuri
Vehicule pentru întreţinere pe timp de iarnă
Autovehicule cu utilizare specială
Turle de foraj mobile
Vehicule pentru servicii de urgenţă
Vehicule de pompieri
Camioane cu scară turnantă
Autopompe
Vehicule de stingere a incendiilor
Vehicule de depanare
Poduri mobile
Vehicule de întreţinere rutieră
Vidanjoare
Vehicule de împrăştiat sare
Vehicule de curăţare a străzilor
Vehicule de aspirat străzile
Vehicule de împrăştiat pietriş
Vehicule de stropire a străzilor
Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere şi al apelor reziduale
Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere
Vehicule de colectare a deşeurilor menajere
Vehicule de compactare a deşeurilor menajere
Autocisterne pentru transportul apelor reziduale
Vehicule militare
Vehicule pentru acţiuni ofensive
Vehicule utilitare
Încărcătoare cu roţi
Vehicule de reaprovizionare a aeronavelor
Vehicule de tractare a aeronavelor
Cargouri
Transportatoare de pilieri
Biblioteci mobile
Autocaravane
Vehicule electrice
Autobuze electrice
Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule
Caroserii de vehicule
Caroserii de autobuze
Caroserii de ambulanţe
Caroserii de vehicule pentru transportul de mărfuri
Remorci, semiremorci şi containere mobile
Containere mobile cu utilizare specială

Cod CPV
34221100-3
34221200-4
34221300-5
34223000-6
34223100-7
34223200-8
34223300-9
34223310-2
34223320-5
34223330-8
34223340-1
34223350-4
34223360-7
34223370-0
34223400-0
34224000-3
34300000-0
34310000-3
34311000-0
34311100-1
34311110-4
34311120-7
34312000-7
34312100-8
34312200-9
34312300-0
34312400-1
34320000-6
34321000-3
34322000-0
34322100-1
34322200-2
34322300-3
34322400-4
34322500-5
34323000-7
34324000-4
34324100-5
34325000-1
34326000-8
34327000-5
34328000-2
34330000-9
34340000-2
34350000-5

Descriere
Unităţi mobile de intervenţie
Unităţi mobile de urgenţă
Unităţi de intervenţie în caz de accident chimic
Remorci şi semiremorci
Semiremorci
Autocisterne
Remorci
Remorci de uz general
Remorci pentru transportul cailor
Unităţi mobile pe remorci
Remorci-cisternă
Remorci cu scară turnantă
Remorci de alimentare cu carburanţi a aeronavelor
Remorci basculante
Remorci şi semiremorci de tip caravană
Piese pentru remorci, pentru semiremorci şi pentru alte vehicule
Piese şi accesorii pentru vehicule şi pentru motoare de vehicule
Motoare şi piese pentru motoare
Motoare
Motoare cu combustie internă pentru autovehicule şi motociclete
Motoare cu aprindere prin scânteie
Motoare cu aprindere prin compresie
Piese pentru motoare
Curele de ventilatoare
Bujii
Radiatoare pentru vehicule
Pistoane
Piese mecanice de rezervă, altele decât motoare şi piese de motoare
Osii
Frâne şi piese pentru frâne
Echipamente de frână
Frâne cu disc
Garnituri de frână
Plăcuţe de frână
Saboţi de frână
Cutii de viteze
Roţi, piese şi accesorii
Echipament de echilibrare a roţilor
Amortizoare şi ţevi de eşapament
Ambreiaje şi piese conexe
Volane, coloane şi cutii de direcţie
Cricuri pentru vehicule
Bancuri de încercare
Echipament de conversie pentru vehicule
Centuri de siguranţă

Cod CPV
34360000-8
34370000-1
34380000-4
34390000-7
34400000-1
34410000-4
34411000-1
34411100-2
34411110-5
34420000-7
34430000-0
34440000-3
34441000-0
34442000-7
35000000-4
35100000-5
35110000-8
35111000-5
35111100-6
35111200-7
35111300-8
35112000-2
35112100-3
35112110-6
35112120-9
35112200-4
35112210-7
35112220-0
35112230-3
35112240-6
35112250-9
35112260-2
35112270-5
35112280-8
35113000-9
35113100-0
35113110-3
35113120-6
35113200-1
35113300-2
35113310-5
35113320-8
35113330-1

Descriere
Piese de rezervă pentru vehiculele destinate transportului de mărfuri
Piese de rezervă pentru furgoane
Piese de rezervă pentru automobile
Accesorii pentru tractoare
Motociclete, biciclete şi motociclete cu ataş
Motociclete
Piese şi accesorii pentru motociclete
Motociclete cu ataş
Piese şi accesorii pentru motociclete cu ataş
Motoscutere
Biciclete cu motor auxiliar
Biciclete
Biciclete fără motor
Piese şi accesorii pentru biciclete
Echipament de transport
Nave şi ambarcaţiuni
Nave
Nave de război
Nave maritime de patrulare
Portavioane
Submarine
Nave şi ambarcaţiuni similare pentru transportul de persoane sau de
mărfuri
Nave de croazieră, feriboturi şi nave similare pentru transportul de
persoane
Feriboturi
Nave de croazieră
Nave pentru transportul de mărfuri
Vrachiere
Cargouri
Nave de mărfuri
Nave-container
Nave RO-RO
Nave-cisternă
Transbordoare pentru autoturisme
Nave frigorifice
Nave de pescuit şi alte nave speciale
Nave de pescuit şi nave-uzină
Nave de pescuit
Nave-uzină
Remorchere
Nave diverse
Nave de dragare
Docuri plutitoare
Nave-suport pentru scufundări

Cod CPV
35113331-8
35113340-4
35113341-1
35113342-8
35113343-5
35113400-3
35113410-6
35113420-9
35113430-2
35114000-6
35114100-7
35114200-8
35114300-9
35114400-0
35114500-1
35114600-2
35114700-3
35114710-6
35114720-9
35114730-2
35115000-3
35115100-4
35115200-5
35115210-8
35120000-1
35121000-8
35121100-9
35121110-2
35121120-5
35121130-8
35121140-1
35122000-5
35122100-6
35122110-9
35122120-2
35122130-5
35122140-8
35122150-1
35122160-4
35122200-7
35122210-0
35122220-3
35122300-8
35200000-6
35210000-9

Descriere
Macarale plutitoare
Nave de producţie
Nave de prospecţiune seismometrică
Nave hidrografice
Nave de combatere a poluării
Nave de intervenţie
Nave de stingere a incendiilor
Nave de salvare
Nave-far
Platforme de foraj sau de producţie, plutitoare sau submersibile
Nave de foraj
Troliuri automate
Troliuri de foraj pentru platforme
Platforme de foraj plutitoare
Instalaţie de producţie plutitoare
Troliuri semisubmersibile
Platforme de producţie
Platforme mobile
Platforme marine
Platforme de foraj
Structuri plutitoare
Geamanduri de marcare
Plute
Plute pneumatice
Ambarcaţiuni
Ambarcaţiuni specializate
Bărci cu motor
Vedete de supraveghere
Vedete de patrulare vamală
Vedete de patrulare ale poliţiei
Bărci de salvare
Ambarcaţiuni sportive şi de agrement
Bărci cu vele
Catamarane
Ambarcaţiuni de salvare
Bărci cu vâsle
Ambarcaţiuni mici
Bărci din fibre de sticlă
Bărci semirigide
Ambarcaţiuni pneumatice
Bărci pneumatice
Canoe
Ambarcaţiuni cu rame
Locomotive şi materiale rulante feroviare şi piese conexe
Locomotive şi tendere feroviare

Cod CPV
35211000-6
35212000-3
35213000-0
35214000-7
35215000-4
35220000-2
35221000-9
35222000-6
35222100-7
35222200-8
35222300-9
35222310-2
35222400-0
35223000-3
35230000-5
35231000-2
35231100-3
35231200-4
35231300-5
35231400-6
35232000-9
35300000-7
35310000-0
35311000-7
35311100-8
35311200-9
35311300-0
35311400-1
35312000-4
35320000-3
35321000-0
35322000-7
35323000-4
35330000-6
35331000-3
35331100-4
35332000-0
35333000-7
35340000-9
35341000-6
35341100-7
35341110-0
35341111-7
35341112-4

Descriere
Locomotive electrice feroviare
Locomotive diesel electrice
Locomotive diesel
Tendere
Funiculare
Material rulant
Vehicule de service sau de întreţinere a căilor ferate
Vagoane de tren şi de tramvai pentru călători, troleibuze
Vagoane de tramvai pentru călători
Vagoane de tren pentru călători
Troleibuze
Vagoane de tren
Vagoane de bagaje şi vagoane speciale
Vagoane de marfă
Piese pentru locomotive sau materiale rulante feroviare sau de tramvai;
echipament mecanic pentru controlul traficului
Piese pentru locomotive sau material rulant
Roţi monobloc
Tampoane şi bare de tracţiune
Scaune pentru material feroviar rulant
Osii, anvelope şi alte piese pentru locomotive sau material rulant
Echipament mecanic de semnalizare şi de comandă
Aeronave şi nave spaţiale
Elicoptere şi avioane
Aeronave cu aripă fixă
Avioane
Avioane fără pilot
Aeronave pilotate
Aeronave cu utilizare specială
Elicoptere
Nave spaţiale, sateliţi şi dispozitive de lansare
Nave spaţiale
Sateliţi
Dispozitive de lansare a navelor spaţiale
Baloane, dirijabile şi alte aeronave fără motor
Planoare
Deltaplane
Baloane
Dirijabile
Piese pentru aeronave şi pentru nave spaţiale
Piese pentru aeronave
Motoare de aeronave
Turboreactoare şi turbopropulsoare
Turboreactoare
Turbopropulsoare

Cod CPV
35341120-3
35341130-6
35341131-3
35342000-3
35350000-2
35351000-9
35351100-0
35351110-3
35351200-1
35351300-2
35351310-5
35400000-8
35410000-1
35411000-8
35420000-4
35421000-1
36000000-1
36100000-2
36110000-5
36111000-2
36111100-3
36111200-4
36111300-5
36111400-6
36111410-9
36111420-2
36111430-5
36111490-3
36112000-9
36112100-0
36112200-1
36112300-2
36112400-3
36112500-4
36112600-5
36113000-6
36114000-3
36114100-4
36115000-0
36120000-8
36121000-5
36121100-6
36121110-9

Descriere
Motoare cu reacţie
Piese pentru motoare de aeronave
Piese pentru turboreactoare sau pentru turbopropulsoare
Piese pentru elicoptere
Echipament, aparate de antrenament la sol, simulatoare şi piese conexe
pentru aeronave sau pentru nave spaţiale
Echipament pentru aeronave
Dispozitive de lansare a aeronavelor
Sisteme de catapultare pentru aeronave
Dispozitiv de frânare pe platforma de aterizare
Simulatoare de zbor
Aparate de antrenament de zbor la sol
Diverse echipamente de transport
Şarete trase de cai sau de mână şi alte vehicule fără motor
Cărucioare
Cărucioare de bagaje
Cărucioare de copii
Produse fabricate, mobilier, obiecte de artizanat, produse cu utilizare
specială şi consumabile ale acestora
Mobilier
Scaune şi piese ale acestora
Scaune cu cadru metalic
Scaune pentru aeronave civile
Scaune pentru autovehicule
Scaune pivotante
Scaune de birou, pentru sălile de clasă şi alte tipuri de scaune
Scaune pentru sălile de clasă
Scaune de birou
Scaune de teatru
Scaune ejectabile
Scaune cu rame din lemn
Scaune pentru sălile de mese
Fotolii
Divane
Banchete
Şezlonguri
Taburete
Scaune din plastic
Piese pentru scaune
Tapiţerie
Scaune
Mobilier, altul decât cel de uz casnic
Mobilier de birou
Mobilier de birou din metal
Mese din metal

Cod CPV
36121120-2
36121130-5
36121140-8
36121150-1
36121160-4
36121161-1
36121162-8
36121163-5
36121164-2
36121170-7
36121200-7
36121210-0
36121220-3
36121230-6
36121240-9
36121241-6
36121250-2
36121251-9
36121252-6
36121253-3
36121254-0
36121300-8
36121400-9
36121410-2
36121500-0
36121510-3
36122000-2
36122100-3
36122200-4
36122210-7
36122300-5
36122400-6
36123000-9
36123100-0
36130000-1
36131000-8
36131100-9
36131200-0
36131300-1
36131400-2
36131500-3
36131600-4
36132000-5
36133000-2
36133100-3

Descriere
Dulapuri din metal
Birouri din metal
Etajere de birou din metal
Biblioteci din metal
Sisteme de arhivare din metal
Dulapuri de arhivare din metal
Fişiere din metal
Sisteme rotative
Cărucioare de birou
Dulăpioare din metal
Mobilier de birou din lemn
Mese din lemn
Dulapuri din lemn
Birouri din lemn
Etajere de birou din lemn
Etajere de arhivare din lemn
Sisteme de arhivare
Dulapuri de arhivare
Fişiere
Arhive suspendate
Cărucioare din lemn
Vitrine
Mobilier pentru computer
Mese pentru computer
Mese de sortare
Compartimente de sortare
Mobilier pentru magazine
Vitrine
Tejghele
Tejghele de servire
Unităţi de stocare
Vitrine de prezentare
Mobilier de laborator
Mese de lucru de laborator
Mobilier de uz casnic
Mobilier şi echipament de bucătărie
Dulapuri
Etajere
Plane de lucru
Dulăpioare
Bucătării echipate
Hote de tiraj
Mobilier de grădină
Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi şi pentru sufragerie
Mobilier pentru dormitor

Cod CPV
36133110-6
36133111-3
36133112-0
36133113-7
36133114-4
36133115-1
36133116-8
36133120-9
36133121-6
36133122-3
36133123-0
36133200-4
36133210-7
36133300-5
36133310-8
36133311-5
36133312-2
36133313-9
36133320-1
36134000-9
36140000-4
36141000-1
36141100-2
36141200-3
36141400-5
36141500-6
36142000-8
36143000-5
36144000-2
36144100-3
36145000-9
36145100-0
36146000-6
36147000-3
36147100-4
36147110-7
36147200-5
36148000-0
36150000-7
36151000-4
36151100-5
36151200-6
36152000-1
36153000-8
36153100-9

Descriere
Paturi şi aşternuturi şi ţesături speciale pentru mobilier
Somiere
Saltele
Ţesături speciale pentru mobilier
Pături electrice
Pânze cauciucate
Paturi de copii
Mobilier de dormitor, cu excepţia paturilor şi aşternuturilor
Şifoniere
Comode
Noptiere
Mobilier pentru camera de zi
Mese pentru camera de zi
Mobilier pentru sufragerie
Birouri şi mese
Birouri
Mese
Măsuţe
Biblioteci
Mobilier de baie
Diverse tipuri de mobilier şi de echipament
Mobilier metalic
Rastele
Bancuri de lucru
Taburete de metal
Mobilier modular
Rafturi mobile
Mobilier pentru săli de conferinţe
Echipament de expoziţie
Standuri de expoziţie
Mobilier de bibliotecă
Echipament de bibliotecă
Mobilier pentru săli de primire şi de recepţie
Mobilier din plastic şi din alte materiale
Mobilier din plastic
Scaune din plastic
Mobilier din lemn de bambus
Piese de mobilier
Mobilier şcolar
Mese şi scaune pentru şcoli
Pupitre
Bănci
Mobilier pentru grădiniţe
Material pedagogic
Material didactic

Cod CPV
36153110-2
36153200-0
36200000-3
36210000-6
36211000-3
36212000-0
36220000-9
36221000-6
36222000-3
36223000-0
36224000-7
36225000-4
36226000-1
36300000-4
36310000-7
36311000-4
36312000-1
36313000-8
36314000-5
36315000-2
36315100-3
36316000-9
36320000-0
36400000-5
36410000-8
36411000-5
36411100-6
36412000-2
36412100-3
36413000-9
36414000-6
36415000-3
36416000-0
36420000-1
36500000-6
36510000-9
36520000-2
36521000-9
36522000-6
36523000-3
36524000-0
36530000-5
36531000-2
36532000-9
36533000-6

Descriere
Accesorii didactice
Materiale de pregătire
Bijuterii şi articole conexe
Monede şi medalii
Monede
Medalii
Bijuterii
Perle
Piese de orfevrerie
Articole din metale preţioase
Articole din pietre preţioase sau semipreţioase
Articole de argintărie
Cadouri de pensionare
Instrumente muzicale şi piese pentru acestea
Instrumente muzicale
Piane
Orgi
Instrumente cu coarde
Instrumente de suflat
Instrumente muzicale cu amplificare electrică
Sintetizatoare
Instrumente de percuţie
Piese şi accesorii pentru instrumente muzicale
Articole şi echipament de sport
Echipament de sport în aer liber
Echipament de schi
Schiuri
Echipament de sport nautic
Schiuri nautice
Articole de vânătoare sau de pescuit
Articole de camping
Echipament de atletism
Echipament pentru petrecerea timpului liber
Echipament de gimnastică
Jocuri şi jucării; atracţii de bâlci
Păpuşi
Jucării
Instrumente muzicale de jucărie
Jucării cu roţi
Puzzle
Jocuri
Articole pentru bâlci, jocuri de masă sau jocuri de sală
Cărţi de joc
Jocuri video
Biliard

Cod CPV
36534000-3
36535000-0
36535100-1
36535200-2
36600000-7
36610000-0
36620000-3
36621000-0
36622000-7
36630000-6
36631000-3
36632000-0
36633000-7
36634000-4
36635000-1
36640000-9
36641000-6
36650000-2
36651000-9
36652000-6
36653000-3
36654000-0
36655000-7
36660000-5
36670000-8
36671000-5
36671100-6
36671110-9
36671120-2
36671121-9
36671122-6
36671130-5
36671140-8
36671150-1
36671160-4
36671200-7
36671210-0
36671300-8
36672000-2
36672100-3
36672110-6
36672120-9
36672200-4
36673000-9

Descriere
Jocuri acţionate cu monede sau jetoane
Căluşei, leagăne, standuri de tir şi alte atracţii de bâlci
Leagăne
Echipament pentru terenuri de joacă
Diverse produse manufacturate şi alte produse
Accesorii de spălătorie
Tăbliţe sau table şcolare pentru scris sau pentru desenat
Table
Tăbliţe de scris
Produse artificiale
Fructe artificiale
Flori artificiale
Iarbă artificială
Gazon artificial
Imitaţii de bijuterii
Aparate şi echipament utilizate în scopuri demonstrative
Produse informative şi de promovare
Umbrele de ploaie şi parasolare; bastoane pentru mers şi bastoane-scaun
Parasolare
Umbrele de ploaie
Bastoane-scaun
Bastoane pentru mers
Piese, garnituri şi accesorii pentru umbrele de ploaie, pentru parasolare,
pentru bastoane şi articole similare
Articole funerare
Echipament de bucătărie, articole de menaj şi articole de catering
Echipament de bucătărie
Ustensile de bucătărie
Veselă
Căni şi pahare
Căni
Ceşti
Recipiente pentru alimente
Bidoane de apă
Recipiente izoterme
Tăvi
Veselă de masă şi ustensile de bucătărie
Veselă de masă
Porţelan şi ustensile de bucătărie
Articole de catering
Articole de catering de unică folosinţă
Cuţite şi farfurii de unică folosinţă
Căni de unică folosinţă
Tăvi pentru alimente
Mături şi perii de diverse tipuri

Cod CPV
36673100-0
36673200-1
36673210-4
36673220-7
36673230-0
36673300-2
36673310-5
36674000-6
36674100-7
36674200-8
36674300-9
36674400-0
36674500-1
36674600-2
36675000-3
36675100-4
36675200-5
36680000-1
36700000-8
36710000-1
36711000-8
36712000-5
36712100-6
36712200-7
36713000-2
36720000-4
36730000-7
36731000-4
36731100-5
36731200-6
36800000-9
36810000-2
36820000-5
36821000-2
36822000-9
36822100-0
36822200-1
36822300-2
36822400-3
36900000-0
36910000-3
36911000-0
36912000-7
36920000-6

Descriere
Mături
Perii
Pensule de zugrăvit
Pensule pentru cosmetică
Periuţe de dinţi
Mături şi perii de menaj
Perii de toaletă
Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de pirotehnie,
chibrituri şi combustibili lichizi sau combustibili gazoşi lichefiaţi
Brichete
Aliaje piroforice
Chibrituri
Gaz pentru brichete
Articole de pirotehnie
Lumânări
Articole de coafură
Piepteni
Peruci
Articole pentru cazărmi
Diverse consumabile şi produse de consum
Consumabile
Truse de testare
Filtre
Cartuşe pentru filtre
Piese de uzură
Articole sanitare
Produse scutite de taxe
Produse de unică folosinţă
Articole de unică folosinţă
Prezervative
Obiecte personale
Articole pentru lucrări de artizanat şi de artă
Articole pentru lucrări de artizanat
Articole pentru lucrări de artă
Pensule de pictat
Creioane de desen
Creioane colorate
Cărbune pentru desen
Cretă
Creioane pastel
Produse cu utilizare specială
Echipament de poliţie
Ţinte de tir
Echipament de reprimare a revoltelor
Produse reciclate

Cod CPV
36930000-9
36931000-6
36932000-3
36933000-0
36934000-7
36941000-9
36950000-5
36960000-8
36970000-1
36980000-4
37000000-8
37100000-9
37200000-0
40000000-2
40100000-3
40200000-4
40210000-7
40220000-0
40300000-5
40310000-8
40320000-1
40330000-4
40340000-7
40400000-6
40410000-9
40420000-2
40500000-7
40510000-0
40520000-3
40530000-6
40540000-9
41000000-9
41100000-0
41110000-3
41120000-6
45000000-7
45100000-8
45110000-1
45111000-8
45111100-9
45111200-0
45111210-3

Descriere
Dispozitive de siguranţă
Accesorii de siguranţă
Genţi de siguranţă
Sigilii
Marcaje
Crotalii pentru animale
Crotalii pentru bovine
Cutii de compost
Jetoane
Cabine pentru vopsit
Borne de semnalizare pentru zăpadă
Materii prime secundare de recuperare
Materii prime secundare metalice de recuperare
Materii prime secundare nemetalice de recuperare
Electricitate, gaz, energie nucleară şi combustibili nucleari, aburi, apă
caldă şi alte surse de energie
Electricitate
Gaz artificial
Gaz de huilă sau gaze similare
Gaz pentru reţelele publice
Aburi, apă caldă şi produse conexe
Apă caldă
Aburi
Încălzire urbană
Încălzire la distanţă
Energie solară
Panouri solare
Instalaţie solară
Combustibili nucleari
Uraniu
Plutoniu
Materiale radioactive
Radioizotopi
Apă captată şi epurată
Apă naturală brută
Apă potabilă
Apă nepotabilă
Lucrări de construcţii
Lucrări de pregătire a şantierului
Lucrări de demolare de clădiri şi de terasament
Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului
Lucrări de demolare
Lucrări de pregătire şi de degajare a şantierului
Lucrări de demolare prin explozie şi lucrări de îndepărtare ulterioară a
rocilor

Cod CPV
45111211-0
45111212-7
45111213-4
45111214-1
45111220-6
45111230-9
45111240-2
45111250-5
45111260-8
45111290-7
45111291-4
45112000-5
45112100-6
45112200-7
45112210-0
45112300-8
45112310-1
45112320-4
45112330-7
45112340-0
45112350-3
45112400-9
45112410-2
45112420-5
45112440-1
45112441-8
45112500-0
45112600-1
45112700-2
45113000-2
45120000-4
45121000-1
45122000-8
45200000-9
45210000-2
45211000-9
45211100-0
45211200-1
45211300-2
45211310-5
45211320-8
45211340-4
45211341-1
45211350-7
45211360-0

Descriere
Lucrări de demolare prin explozie
Lucrări de îndepărtare a rocilor
Lucrări de degajare a şantierului
Lucrări de îndepărtare a molozului
Lucrări de îndepărtare a vegetaţiei arbustive
Lucrări de stabilizare a solului
Lucrări de drenare a solului
Lucrări de cercetare a solului
Lucrări de pregătire a şantierelor miniere
Lucrări de pregătire a instalaţiilor
Lucrări de amenajare a terenului
Lucrări de excavare şi de terasament
Lucrări de săpare de şanţuri
Lucrări de decopertare a solului
Lucrări de decopertare a stratului vegetal
Lucrări de rambleiere şi de asanare a terenului
Lucrări de rambleiere
Lucrări de asanare a terenului
Lucrări de ameliorare a şantierului
Lucrări de decontaminare a solului
Lucrări de valorificare a terenurilor virane
Lucrări de excavare
Lucrări de săpare de gropi în cimitire
Lucrări de excavare de fundaţii
Lucrări colinare de terasament
Lucrări de taluzare
Lucrări de terasament
Lucrări de debleu şi rambleu
Lucrări de arhitectură peisagistică
Lucrări de şantier
Lucrări experimentale de sondaj şi de foraj
Lucrări experimentale de sondare
Lucrări experimentale de foraj
Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
Lucrări de construcţii
Lucrări de construcţii de imobile colective şi de case individuale
Lucrări de construcţii de case
Adăposturi sociale
Case
Băi
Verande
Imobile colective
Apartamente
Clădiri multifuncţionale
Dezvoltare urbană

Cod CPV
45212000-6
45212100-7
45212110-0
45212120-3
45212130-6
45212140-9
45212150-2
45212160-5
45212170-8
45212171-5
45212172-2
45212180-1
45212190-4
45212200-8
45212210-1
45212211-8
45212212-5
45212220-4
45212221-1
45212222-8
45212223-5
45212224-2
45212225-9
45212290-5
45212300-9
45212310-2
45212311-9
45212312-6
45212313-3
45212320-5
45212321-2
45212322-9
45212330-8
45212331-5
45212340-1
45212350-4
45212351-1
45212352-8
45212353-5
45212354-2
45212360-7
45212361-4
45212400-0
45212410-3

Descriere
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor sportive, culturale,
de recreere şi de cazare, restaurante
Lucrări de construcţii de complexe pentru petrecerea timpului liber
Centre de petrecere a timpului liber
Parcuri tematice
Parcuri de distracţie
Instalaţie de recreere
Cinema
Cazino
Clădiri de divertisment
Centre de divertisment
Centre de recreere
Case de bilete
Lucrări de protecţie împotriva razelor solare
Lucrări de construcţii de complexe sportive
Complexe sportive monovalente
Patinoar
Lucrări de construcţii de piscine
Complexe sportive polivalente
Lucrări de construcţii de structuri pentru terenuri de sport
Sală de gimnastică
Complexe sportive de iarnă
Stadion
Palat al sporturilor
Lucrări de reparaţie şi de întreţinere a complexelor sportive
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice şi culturale
Lucrări de construcţii de centre de expoziţie
Galerie de artă
Centru de expoziţie
Muzeu
Lucrări de construcţii de clădiri destinate activităţilor artistice
Auditoriu
Teatru
Bibliotecă
Bibliotecă multimedia
Sală de conferinţe
Clădiri de interes istoric sau arhitectural deosebit
Monument preistoric
Monument industrial
Palat
Castel
Clădiri religioase
Biserică
Hoteluri şi restaurante
Lucrări de construcţii de clădiri pentru cazare

Cod CPV
45212411-0
45212412-7
45212413-4
45212420-6
45212421-3
45212422-0
45212423-7
45213000-3
45213100-4
45213110-7
45213111-4
45213112-1
45213120-0
45213130-3
45213140-6
45213141-3
45213142-0
45213150-9
45213200-5
45213210-8
45213220-1
45213221-8
45213230-4
45213240-7
45213241-4
45213242-1
45213250-0
45213251-7
45213252-4
45213300-6
45213310-9
45213311-6
45213312-3
45213313-0
45213314-7
45213320-2
45213321-9
45213322-6
45213330-5
45213331-2
45213332-9
45213340-8
45213341-5
45213342-2

Descriere
Hotel
Pensiune
Cazare de scurtă durată
Lucrări de construcţii de restaurante şi complexe similare
Restaurant
Cantină
Cafenea
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale, de antrepozite şi de clădiri
industriale, de clădiri pentru activităţi de transport
Lucrări de construcţii de clădiri comerciale
Clădiri pentru magazine
Centru comercial
Mici magazine
Oficiu poştal
Bancă
Piaţă
Piaţă acoperită
Piaţă în aer liber
Complex de birouri
Lucrări de construcţii de antrepozite şi de clădiri industriale
Antrepozite frigorifice
Lucrări de construcţii de antrepozite
Depozite
Abator
Clădiri agricole
Hambar
Grajduri
Lucrări de construcţii de clădiri industriale
Unităţi industriale
Ateliere
Clădiri pentru activităţi de transport
Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul rutier
Staţie de autobuz
Parcare cu etaje
Clădire pentru instalaţii de serviciu
Parc de autobuze
Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul feroviar
Gară feroviară
Terminal feroviar
Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul aerian
Clădiri aeroportuare
Turn de control aeroportuar
Lucrări de construcţii de clădiri pentru transportul pe apă
Terminal pentru feribot
Terminal Ro-Ro

Cod CPV
45213350-1
45213351-8
45213352-5
45214000-0
45214100-1
45214200-2
45214210-5
45214220-8
45214230-1
45214300-3
45214310-6
45214320-9
45214400-4
45214410-7
45214420-0
45214430-3
45214500-5
45214600-6
45214610-9
45214620-2
45214630-5
45214640-8
45214700-7
45214800-8
45215000-7
45215100-8
45215110-1
45215120-4
45215130-7
45215140-0
45215141-7
45215142-4
45215143-1
45215144-8
45215145-5
45215146-2
45215147-9
45215148-6
45215200-9
45215210-2
45215211-9
45215212-6
45215213-3
45215214-0

Descriere
Lucrări de construcţii de clădiri pentru mijloace de transport diverse
Hangar de întreţinere
Depou de service
Lucrări de construcţii de instituţii de învăţământ şi centre de cercetare
Lucrări de construcţii de grădiniţe
Lucrări de construcţii de instituţii şcolare
Şcoală primară
Şcoală gimnazială
Şcoală specială
Lucrări de construcţii de instituţii de învăţământ superior
Colegiu profesional
Colegiu tehnic
Lucrări de construcţii de instituţii universitare
Politehnică
Amfiteatru
Laborator lingvistic
Lucrări de construcţii de centre de formare continuă
Lucrări de construcţii de centre de cercetare
Laboratoare
Echipament de cercetare şi experimentare
Instalaţii ştiinţifice
Staţii meteorologice
Lucrări de construcţii de campusuri universitare
Construcţii de echipamente de formare profesională
Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii sociale şi sanitare, de
crematorii şi de toalete publice
Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii sanitare
Staţiune termală
Clădire pentru servicii medicale specializate
Clinică
Echipamente de spital
Sală de operaţii
Unitate de terapie intensivă
Sală de depistare şi de diagnosticare
Săli de depistare
Sală de fluoroscopie
Sală de patologie
Sală de medicină legală
Sală de cateterism
Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii sociale
Lucrări de construcţii de adăposturi cu caracter social
Cămin de bătrâni
Azil de bătrâni
Centru de îngrijire
Case rezidenţiale

Cod CPV
45215215-7
45215220-5
45215221-2
45215222-9
45215300-0
45215400-1
45215500-2
45215510-5
45216000-4
45216100-5
45216110-8
45216111-5
45216112-2
45216113-9
45216114-6
45216120-1
45216121-8
45216122-5
45216123-2
45216124-9
45216125-6
45216126-3
45216127-0
45216128-7
45216200-6
45216210-9
45216220-2
45216230-5
45216240-8
45220000-5
45221000-2
45221100-3
45221110-6
45221111-3
45221112-0
45221113-7
45221114-4
45221115-1
45221117-5
45221118-2
45221119-9

Descriere
Cămin de copii
Lucrări de construcţii de clădiri sociale, altele decât adăposturile cu
caracter social
Centru de asistenţă de zi
Centru civic
Crematoriu
Cimitir
Toalete publice
Reparare şi întreţinere a toaletelor publice
Lucrări de construcţii de instituţii de ordine publică sau de clădiri pentru
servicii de urgenţă şi clădiri militare
Lucrări de construcţii de instituţii de ordine publică sau de clădiri pentru
servicii de urgenţă
Lucrări de construcţii de instituţii de ordine publică
Secţie de poliţie
Tribunal
Închisoare
Clădiri parlamentare şi săli de reuniuni publice
Lucrări de construcţii de clădiri pentru servicii de urgenţă
Unitate de pompieri
Centru de ambulanţe
Post salvamont
Post salvamar
Clădire pentru servicii de urgenţă
Post de pază de coastă
Post pentru servicii de salvare
Far
Lucrări de construcţii de clădiri şi instalaţii militare
Popotă militară
Buncăr militar
Adăpost militar
Barăci
Lucrări de inginerie şi de construcţii
Lucrări de construcţii de poduri şi tuneluri, puţuri şi pasaje subterane
Lucrări de construcţii de poduri
Pod
Pod rutier
Pod feroviar
Pasarelă pentru pietoni
Pod de fier
Pod de oţel
Subtraversare
Pod-basculă
Pod pentru conducte
Renovare de poduri

Cod CPV
45221120-9
45221121-6
45221122-3
45221200-4
45221210-7
45221211-4
45221212-1
45221213-8
45221214-5
45221220-0
45221230-3
45221240-6
45221241-3
45221242-0
45221243-7
45221244-4
45221245-1
45221246-8
45221247-5
45221248-2
45221250-9
45222000-9
45222100-0
45222110-3
45222200-1
45222210-4
45223000-6
45223100-7
45223110-0
45223200-8
45223210-1
45223220-4
45223300-9
45223310-2
45223320-5
45223400-0
45223500-1
45223600-2
45223700-3
45223710-6
45223720-9
45223800-4
45223810-7
45223820-0

Descriere
Viaduct
Viaduct rutier
Viaduct feroviar
Lucrări de construcţii de tuneluri, puţuri şi pasaje subterane
Excavaţii acoperite sau parţial acoperite
Subtraversare
Pasaj subteran
Excavaţii feroviare acoperite sau parţial acoperite
Excavaţii rutiere acoperite sau parţial acoperite
Podeţe
Puţuri
Lucrări de construcţii de tuneluri
Tunel rutier
Tunel feroviar
Tunel pentru pietoni
Tunel pentru canal
Tunel subfluvial
Tunel submarin
Excavare de tuneluri
Consolidare de tuneluri
Lucrări subterane, altele decât tunelurile, puţurile şi pasajele subterane
Lucrări de construcţii pentru lucrări publice, altele decât podurile, puţurile
şi pasajele subterane
Uzină de tratare a deşeurilor
Rampă de deşeuri
Lucrări de construcţii militare
Lucrări de inginerie militară
Structuri
Ansamblu de structuri metalice
Instalaţie de structuri metalice
Lucrări de structură
Lucrări de structuri metalice
Lucrări de bază
Parcare
Parcare subterană
Parcare de tip „park and ride”
Staţie radar
Structuri din beton armat
Rigole cu crampoane
Zonă de servicii
Zonă de servicii autostradale
Staţii de benzină
Asamblare şi instalare de structuri prefabricate
Construcţii prefabricate
Elemente şi componente prefabricate

Cod CPV
45223821-7
45223822-4
45230000-8
45231000-5
45231100-6
45231110-9
45231111-6
45231112-3
45231113-0
45231200-7
45231210-0
45231220-3
45231221-0
45231222-7
45231223-4
45231300-8
45231400-9
45231500-0
45231510-3
45231600-1
45232000-2
45232100-3
45232120-9
45232121-6
45232130-2
45232140-5
45232141-2
45232142-9
45232150-8
45232151-5
45232152-2
45232153-9
45232200-4
45232210-7
45232220-0
45232221-7
45232300-5
45232310-8
45232311-5
45232320-1
45232330-4
45232331-1

Descriere
Elemente prefabricate
Componente prefabricate
Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice, de
autostrăzi, de şosele, de aerodromuri şi de căi ferate; lucrări de nivelare
Lucrări de construcţii de conducte, de linii de comunicaţii şi electrice
Lucrări generale de construcţii de conducte
Pozare de conducte
Lucrări de demontare şi de înlocuire a conductelor
Instalare de reţea de conducte
Lucrări de înlocuire a conductelor
Lucrări de construcţii de conducte de ţiţei şi de gaz
Conducte de ţiţei
Gazoducte
Conducte de alimentare cu gaz
Gazometre
Lucrări auxiliare pentru distribuirea gazului
Lucrări de construcţii de conducte de apă şi de canalizare a apelor
reziduale
Lucrări de construcţii de linii electrice
Lucrări de conducte de aer comprimat
Lucrări de poştă pneumatică
Lucrări de construcţii de linii de comunicaţii
Lucrări auxiliare pentru conducte şi cabluri
Lucrări auxiliare pentru conducte de apă
Lucrări de irigaţie
Canale de irigaţie
Canalizare de ape pluviale
Conducte de încălzire urbană
Instalaţii de încălzire
Staţie de transfer termic
Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă
Renovarea conductelor de apă
Staţie de pompare
Turn de apă
Lucrări auxiliare pentru linii electrice
Construcţie de linii suspendate
Staţie electrică
Staţie electrică de transformare
Lucrări de construcţii de linii telefonice şi de comunicaţii şi lucrări
auxiliare
Lucrări de construcţii de linii telefonice
Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgenţă
Linii de radiodifuziune prin cablu
Instalare de antene
Lucrări auxiliare de radiodifuziune

Cod CPV
45232332-8
45232340-7
45232400-6
45232410-9
45232411-6
45232420-2
45232421-9
45232422-6
45232423-3
45232424-0
45232430-5
45232431-2
45232440-8
45232450-1
45232451-8
45232452-5
45232453-2
45232460-4
45232470-7
45233000-9
45233100-0
45233110-3
45233120-6
45233121-3
45233122-0
45233123-7
45233124-4
45233125-1
45233126-8
45233127-5
45233128-2
45233129-9
45233130-9
45233131-6
45233139-3
45233140-2
45233141-9
45233142-6
45233144-0
45233150-5
45233160-8
45233161-5
45233162-2
45233200-1

Descriere
Lucrări auxiliare de telecomunicaţii
Staţii de bază de telefonie mobilă
Lucrări de construcţii de canalizare de ape reziduale
Lucrări de canalizare
Canalizare de ape reziduale
Staţii de epurare a apelor reziduale
Staţii de tratare a apelor reziduale
Staţii de tratare a nămolului
Staţii de pompare a apelor reziduale
Evacuarea apelor reziduale
Staţii de tratare a apei
Staţii de pompare a apelor reziduale
Lucrări de construcţii de conducte de ape reziduale
Lucrări de construcţii de drenaje
Lucrări de drenaj şi lucrări de suprafaţă
Lucrări de drenaj
Canale de scurgere
Lucrări sanitare
Staţie de transfer de deşeuri
Lucrări de construcţii, de fundaţie şi de îmbrăcare a autostrăzilor şi a
drumurilor
Lucrări de construcţii de autostrăzi şi de drumuri
Lucrări de construcţii de autostrăzi
Lucrări de construcţii de drumuri
Lucrări de construcţii de drumuri principale
Drum de centură
Drum secundar
Arteră principală
Intersecţie de drumuri
Intersecţie denivelată
Intersecţie în T
Intersecţie cu sens giratoriu
Intersecţie
Lucrări de construcţii de drumuri naţionale
Lucrări de construcţii de drumuri naţionale supraînălţate
Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale
Lucrări de drumuri
Lucrări de întreţinere a drumurilor
Lucrări de reparare a drumurilor
Supratraversare
Lucrări de reducere a traficului
Drumuri şi alte suprafeţe pietruite
Trotuare
Piste de biciclete
Diverse lucrări de îmbrăcare

Cod CPV
45233210-4
45233220-7
45233221-4
45233222-1
45233223-8
45233224-5
45233225-2
45233226-9
45233227-6
45233228-3
45233229-0
45233250-6
45233251-3
45233252-0
45233253-7
45233260-9
45233261-6
45233262-3
45233270-2
45233280-5
45233290-8
45233291-5
45233292-2
45233293-9
45233294-6
45233300-2
45233310-5
45233320-8
45233330-1
45233340-4
45234000-6
45234100-7
45234110-0
45234111-7
45234112-4
45234113-1
45234114-8
45234115-5
45234116-2
45234120-3
45234121-0
45234122-7
45234123-4
45234124-1
45234125-8

Descriere
Lucrări de îmbrăcare a autostrăzilor
Lucrări de îmbrăcare a drumurilor
Lucrări de marcaj rutier
Lucrări de pavaj
Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei şoselelor
Şosea cu două benzi pe fiecare sens de circulaţie
Şosea cu o singură bandă pe fiecare sens de circulaţie
Drum de acces
Drum de centură
Acoperire superficială
Lucrări de întreţinere a acostamentelor
Lucrări de îmbrăcare, altele decât pentru drumuri
Lucrări de reînnoire a îmbrăcămintei rutiere
Lucrări de îmbrăcare a străzilor
Lucrări de îmbrăcare a trotuarelor
Căi de acces pentru pietoni
Supratraversare pentru pietoni
Refugiu pentru pietoni
Lucrări de marcare a zonelor de parcare
Instalare de bariere rutiere
Instalare de indicatoare rutiere
Instalare de borne
Instalare de dispozitive de securitate
Instalare de mobilier stradal
Instalare de semnalizatoare rutiere
Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi, şosele, drumuri şi trotuare
Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi
Lucrări de fundaţie pentru şosele
Lucrări de fundaţie pentru drumuri
Lucrări de fundaţie pentru trotuare
Lucrări de construcţii de căi ferate şi de sisteme de transport pe cablu
Lucrări de construcţii de căi ferate
Căi ferate interurbane
Căi ferate urbane
Depou feroviar
Demolare de linii de cale ferată
Rambleu de cale ferată
Lucrări de semnalizare feroviară
Lucrări de construcţii de linii de cale ferată
Lucrări feroviare urbane
Lucrări pentru tramvai
Lucrări pentru metrou
Cale ferată parţial subterană
Transport feroviar subteran de pasageri
Staţie de metrou

Cod CPV
45234126-5
45234127-2
45234128-9
45234129-6
45234200-8
45234210-1
45234220-4
45234230-7
45234240-0
45234250-3
45235000-3
45235100-4
45235110-7
45235111-4
45235200-5
45235210-8
45235300-6
45235310-9
45235311-6
45235320-2
45236000-0
45236100-1
45236110-4
45236111-1
45236112-8
45236113-5
45236114-2
45236119-7
45236200-2
45236210-5
45236220-8
45236230-1
45236250-7
45236290-9
45236300-3
45240000-1
45241000-8
45241100-9
45241200-0
45241300-1
45241400-2
45241500-3
45241600-4
45242000-5

Descriere
Lucrări de construcţii de linii de tramvai
Depou de tramvaie
Refugii de tramvai
Lucrări de construcţii de căi ferate urbane
Sisteme de transport pe cablu
Sisteme de transport pe cablu cu cabine
Teleschi
Telescaun
Sistem feroviar funicular
Teleferic
Lucrări de construcţii de aerodromuri, piste de decolare şi de aterizare şi
suprafeţe de manevrare
Lucrări de construcţii de aeroporturi
Lucrări de construcţii de aerodromuri
Pavare de aerodromuri
Lucrări de construcţii de piste de decolare şi de aterizare
Reînnoirea îmbrăcămintei pistei de decolare şi de aterizare
Lucrări de construcţii de suprafeţe de manevrare a aeronavelor
Pistă de rulare
Pavarea pistei de rulare
Lucrări de construcţii de zone de staţionare a aeronavelor
Lucrări de nivelare
Lucrări de nivelare pentru diverse activităţi sportive
Lucrări de nivelare a terenurilor de sport
Lucrări de nivelare a terenurilor de golf
Lucrări de nivelare a terenurilor de tenis
Lucrări de nivelare a hipodromurilor
Lucrări de nivelare a pistelor de atletism
Lucrări de reparare a terenurilor de sport
Lucrări de nivelare a instalaţiilor de recreere
Lucrări de nivelare a terenurilor de joacă pentru copii
Lucrări de nivelare a grădinilor zoologice
Lucrări de nivelare a grădinilor
Lucrări de nivelare a parcurilor
Lucrări de reparare a spaţiilor de recreere
Lucrări de nivelare a cimitirelor
Lucrări de construcţii de lucrări hidraulice
Lucrări de construcţii de porturi
Chei
Lucrări de construcţii in situ de terminale marine
Debarcader
Doc
Chei
Instalaţie de echipament de iluminare portuară
Lucrări de construcţii de complexe de recreere nautică

Cod CPV
45242100-6
45242110-9
45242200-7
45242210-0
45243000-2
45243100-3
45243110-6
45243200-4
45243300-5
45243400-6
45243500-7
45243510-0
45243600-8
45244000-9
45244100-0
45246000-3
45246100-4
45246200-5
45246400-7
45246410-0
45246500-8
45246510-1
45247000-0
45247100-1
45247110-4
45247111-1
45247112-8
45247120-7
45247130-0
45247200-2
45247210-5
45247211-2
45247212-9
45247220-8
45247230-1
45247240-4
45247270-3
45248000-7
45248100-8
45248200-9
45248300-0
45248400-1
45248500-2
45250000-4

Descriere
Lucrări de construcţii de complexe de sport nautic
Lucrări de construcţii de rampe de lansare la apă
Port de ambarcaţiuni
Port de iahturi
Lucrări de apărare de coastă
Lucrări de protecţie a falezelor
Lucrări de consolidare a falezelor
Diguri sparge-val
Diguri de larg
Lucrări de consolidare a plajelor
Lucrări de apărare maritimă
Diguri de apărare
Perete de chei
Lucrări de construcţii maritime
Instalaţii maritime
Lucrări de regularizare a cursurilor de apă şi a viiturilor
Construcţie de pereţi de cursuri de apă
Lucrări de protecţie a malurilor
Lucrări de prevenire a inundaţiilor
Lucrări de întreţinere a digurilor de protecţie împotriva inundaţiilor
Promenadă
Pasarelă de lemn
Lucrări de construcţii de baraje, canale, canale de irigaţie şi apeducte
Lucrări de construcţii de căi navigabile
Construcţie de canale
Canal de irigaţie
Canal de drenaj
Căi navigabile, altele decât canale
Apeduct
Lucrări de construcţii de baraje şi de structuri fixe similare
Baraj
Perete de baraj
Lucrări de consolidare a barajelor
Deversor
Stăvilar
Baraj static
Lucrări de construcţii de rezervoare
Lucrări de construcţii de structuri hidromecanice
Ecluze de canal
Docuri uscate
Docuri plutitoare
Debarcadere
Baraje mobile
Lucrări de construcţii de uzine, de exploatări miniere şi de uzine de
fabricaţie şi de construcţii pentru industria petrolului şi a gazului

Cod CPV
45251000-1
45251100-2
45251110-5
45251111-2
45251120-8
45251130-1
45251140-4
45251141-1
45251142-8
45251143-5
45251150-7
45251160-0
45251200-3
45251210-6
45251220-9
45251230-2
45251240-5
45251250-8
45252000-8
45252100-9
45252110-2
45252120-5
45252121-2
45252122-9
45252123-6
45252124-3
45252125-0
45252126-7
45252127-4
45252130-8
45252140-1
45252150-4
45252200-0
45252210-3
45252300-1
45253000-5
45253100-6
45253200-7
45253300-8
45253310-1
45253320-4
45253400-9
45253500-0
45253600-1

Descriere
Lucrări de construcţii de centrale electrice şi de centrale termice
Lucrări de construcţii de centrale electrice
Centrală nucleară
Reactor nuclear
Hidrocentrală
Centrală maree-motrică
Centrală termică
Centrală electrică geotermală
Centrală electrică pe bază de lemn
Uzină generatoare de aer comprimat
Turn de răcire
Instalaţii cu energie eoliană
Centrală termică
Centrală combinată termoelectrică
Centrală de cogenerare
Centrală generatoare de aburi
Centrală generatoare de energie alimentată cu biogaz
Centrală termică urbană
Lucrări de construcţii de staţii de tratare a apelor reziduale, de staţii de
epurare şi de staţii de incinerare a deşeurilor menajere
Staţie de epurare
Centrală mobilă
Instalaţie de tratare a apelor
Instalaţii de sedimentare
Bazine de fermentare pentru ape reziduale
Instalaţii de sortare
Lucrări de dragare şi de pompare
Lucrări de anrocament
Staţie de tratare a apei potabile
Staţie de tratare a apelor reziduale
Echipament pentru staţii de epurare a deversărilor din canalizări
Staţie de deshidratare a nămolului
Staţie de manipulare a cărbunelui
Echipament pentru staţii de epurare
Staţie de epurare a apei
Staţie de incinerare a deşeurilor menajere
Lucrări de construcţii de staţii de prelucrare chimică
Staţie de demineralizare
Staţie de desulfurare
Staţie de distilare sau de corectare
Staţie de distilare a apei
Staţii de distilare a alcoolului
Lucrări de construcţii de uzine petrochimice
Lucrări de construcţii de fabrici de medicamente
Staţie de deionizare

Cod CPV
45253700-2
45253800-3
45254000-2
45254100-3
45254110-6
45254200-4
45255000-9
45255100-0
45255110-3
45255120-6
45255121-3
45255200-1
45255210-4
45255300-2
45255400-3
45255410-6
45255420-9
45255430-2
45255500-4
4525560045255700-6
45255800-7
45259000-7
45259100-8
45259200-9
45259300-0
45259900-6
45260000-7
45261000-4
45261100-5
45261200-6
45261210-9
45261211-6
45261212-3
45261213-0
45261214-7
45261220-2
45261221-9
45261222-6
45261300-7
45261310-0
45261320-3
45261400-8
45261410-1

Descriere
Staţie de digestie
Staţie de compostare
Lucrări de construcţii pentru sectoarele extractiv şi manufacturier
Lucrări de construcţii de exploatări miniere
Gură de puţ
Lucrări de construcţii de uzine de producţie
Lucrări de construcţii pentru industria petrolului şi a gazului
Platforme de producţie
Puţuri
Instalaţii pentru platforme
Instalaţii de suprafaţă
Rafinărie de petrol
Terminal petrolier
Terminal de gaz
Lucrări de montaj
Lucrări de montaj în larg
Lucrări de montaj pe uscat
Demolare de platforme petroliere
Lucrări de foraj şi de explorare
Tuburi în spirală pentru puţuri
Staţie de gazeificare a cărbunelui
Unitate producătoare de gaz
Lucrări de reparare şi de întreţinere a staţiilor
Lucrări de reparare şi de întreţinere a staţiilor de epurare a apelor
reziduale
Lucrări de reparare şi de întreţinere a staţiilor de purificare
Lucrări de reparare şi de întreţinere a centralelor termice
Lucrări de modernizare a staţiilor
Lucrări de acoperire şi alte lucrări speciale de construcţii
Lucrări de şarpantă şi de învelitori şi lucrări conexe
Lucrări de şarpantă
Lucrări de acoperire şi de vopsire a învelitorii acoperişului
Lucrări la învelitoarea acoperişului
Lucrări de acoperire cu ţiglă
Lucrări de acoperire cu plăci de ardezie
Lucrări de acoperire cu plăci metalice
Lucrări de acoperire cu şindrile bituminoase
Lucrări de vopsire a acoperişului şi alte lucrări de acoperire
Lucrări de vopsire a acoperişului
Lucrări de acoperire cu ciment
Lucrări de hidroizolare şi de instalare de burlane
Lucrări de hidroizolare
Lucrări de instalare de burlane
Lucrări de căptuşire
Lucrări de izolare a acoperişului

Cod CPV
45261420-4
45261900-3
45261910-6
45261920-9
45262000-1
45262100-2
45262110-5
45262120-8
45262200-3
45262210-6
45262211-3
45262212-0
45262213-7
45262220-9
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262320-0
45262321-7
45262330-3
45262340-6
45262350-9
45262360-2
45262370-5
45262400-5
45262410-8
45262420-1
45262421-8
45262422-5
45262423-2
45262424-9
45262425-6
45262426-3
45262500-6
45262510-9
45262511-6
45262512-3
45262520-2
45262521-9
45262522-6
45262600-7
45262610-0
45262620-3
45262630-6
45262640-9

Descriere
Lucrări de impermeabilizare
Lucrări de reparare şi întreţinere a acoperişurilor
Reparare de acoperişuri
Întreţinere de acoperişuri
Lucrări speciale de construcţii, altele decât lucrările de acoperire
Lucrări de instalare de eşafodaje
Lucrări de demontare de eşafodaje
Lucrări de montare de eşafodaje
Lucrări de fundaţie şi de forare de puţuri de apă
Lucrări de fundaţie
Instalare de piloţi
Lucrări de consolidare a gropilor de fundaţie
Sistem de execuţie a pereţilor mulaţi
Forare de puţuri de apă
Lucrări de betonare
Lucrări de turnare a betonului armat
Lucrări de structură de bază din beton
Şape
Lucrări de şapă
Lucrări de reparare a structurilor din beton
Lucrări de injectare cu ciment
Lucrări de structură din beton nearmat
Lucrări de cimentare
Servicii de acoperire cu beton
Lucrări de asamblare a structurilor metalice
Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru construcţii
Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru structuri
Lucrări de amarare în larg
Lucrări de foraj submarin
Lucrări de construcţii de poduri
Lucrări de construcţii de module marine
Lucrări de fabricare de izolaţii
Lucrări de fabricare de piloţi
Lucrări de zidărie şi de zidire
Zidărie de piatră
Fasonare de pietre
Zidărie de piatră de construcţii
Lucrări de zidire
Zidărie de faţadă
Lucrări de zidărie
Diverse lucrări specializate de construcţii
Coşuri industriale
Pereţi de susţinere
Construcţie de furnale
Lucrări de ameliorare a mediului

Cod CPV
45262650-2
45262660-5
45262700-8
45262800-9
45300000-0
45310000-3
45311000-0
45311100-1
45311200-2
45312000-7
45312100-8
45312200-9
45312300-0
45312310-3
45312311-0
45312320-6
45312330-9
45313000-4
45313100-5
45313200-6
45313210-9
45314000-1
45314100-2
45314120-8
45314200-3
45314300-4
45314310-7
45314320-0
45315000-8
45315100-9
45315200-0
45315300-1
45315400-2
45315500-3
45315600-4
45315700-5
45316000-5
45316100-6
45316110-9
45316200-7
45316210-0
45316211-7
45316212-4
45316213-1

Descriere
Lucrări de acoperire metalică
Lucrări de înlăturare a azbestului
Lucrări de modificare a clădirilor
Lucrări de extindere a clădirilor
Lucrări de instalaţii pentru clădiri
Lucrări de instalaţii electrice
Lucrări de cablare şi conexiuni electrice
Lucrări de cablare electrică
Lucrări de conexiuni electrice
Lucrări de instalare de sisteme de alarmă şi de antene
Lucrări de instalare de sisteme de alarmă împotriva incendiilor
Lucrări de instalare de sisteme de alarmă antiefracţie
Lucrări de instalare de antene
Lucrări de protecţie împotriva fulgerelor
Lucrări de instalare de paratrăsnete
Lucrări de instalare de antene de televiziune
Lucrări de instalare de antene radio
Lucrări de instalare de ascensoare şi de scări rulante
Lucrări de instalare de ascensoare
Lucrări de instalare de scări rulante
Lucrări de instalare de trotuare rulante
Instalare de echipament de telecomunicaţii
Instalare de centrale telefonice
Instalare de comutatoare telefonice standard
Instalare de linii telefonice
Instalare de infrastructuri de cabluri
Instalare de cabluri
Instalare de cabluri de reţele informatice
Lucrări de instalare de echipamente de încălzire şi de alte echipamente
electrice pentru clădiri
Lucrări de electrotehnică
Lucrări pentru turbine
Instalaţii de distribuţie de energie electrică
Instalaţii de înaltă tensiune
Instalaţii de tensiune medie
Instalaţii de joasă tensiune
Lucrări de instalare de staţie de comutare
Lucrări de instalare de sisteme de iluminare şi de semnalizare
Instalare de echipament de iluminare exterioară
Instalare de echipament de iluminare stradală
Instalare de echipament de semnalizare
Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier
Instalare de indicatoare de circulaţie rutieră
Instalare de semafoare
Instalare de balizaje

Cod CPV
45316220-3
45316230-6
45317000-2
45317100-3
45317200-4
45317300-5
45317400-6
45320000-6
45321000-3
45323000-7
45324000-4
45330000-9
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45331200-8
45331210-1
45331211-8
45331220-4
45331221-1
45331230-7
45331231-4
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45332400-7
45333000-0
45333100-1
45333200-2
45340000-2
45341000-9
45342000-6
45343000-3
45343100-4
45343200-5
45343210-8
45343220-1
45343230-4
45350000-5
45351000-2
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45421000-4

Descriere
Instalare de echipament de semnalizare aeroportuară
Instalare de echipament de semnalizare portuară
Alte lucrări de instalare electrică
Lucrări de instalare electrică de echipament de pompare
Lucrări de instalare electrică de transformatoare
Lucrări de instalare electrică de aparate de distribuţie
Lucrări de instalare electrică de echipament de filtrare
Lucrări de izolare
Lucrări de izolare termică
Lucrări de izolare acustică
Lucrări de acoperire cu ipsos
Lucrări de instalaţii de apă şi de canalizare şi lucrări de instalaţii sanitare
Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer
condiţionat
Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală
Lucrări de instalare de boilere
Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie şi de aer condiţionat
Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie
Lucrări de instalare de echipament de ventilaţie exterioară
Lucrări de instalare de echipament de aer condiţionat
Lucrări de instalare de echipament de climatizare parţială
Lucrări de instalare de echipament de răcire
Lucrări de instalare de echipament frigorific
Lucrări de instalaţii de apă şi canalizare şi de conducte de evacuare
Lucrări de instalare de echipamente pentru distribuţia apei
Lucrări de instalare de conducte de evacuare
Lucrări de instalare de echipamente sanitare
Lucrări de instalare de gaz
Lucrări de instalare de regulatoare de gaz
Lucrări de instalare de contoare de gaz
Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive de siguranţă
Montare de balustrade
Montare de garduri
Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor
Lucrări de ignifugare
Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor
Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor cu CO2
Lucrări de instalare de extinctoare
Lucrări de instalare de sisteme de aspersiune
Instalaţii mecanice
Lucrări de instalare de inginerie mecanică
Lucrări de finisare a construcţiilor
Lucrări de tencuire
Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie
Lucrări de tâmplărie

Cod CPV
45421100-5
45421110-8
45421111-5
45421112-2
45421113-9
45421114-6
45421115-3
45421120-1
45421121-8
45421122-5
45421123-2
45421124-9
45421125-6
45421130-4
45421131-1
45421132-8
45421133-5
45421134-2
45421135-9
45421140-7
45421141-4
45421142-1
45421143-8
45421144-5
45421145-2
45421146-9
45421147-6
45421148-3
45421150-0
45421151-7
45421152-4
45421153-1
45421160-3
45422000-1
45422100-2
45430000-0
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45432000-4
45432100-5
45432110-8
45432111-5
45432112-2

Descriere
Instalare de uşi, de ferestre şi de elemente conexe
Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre metalice
Instalare de tocuri de uşi metalice
Instalare de rame de ferestre metalice
Instalare de praguri metalice
Instalare de uşi metalice
Instalare de ferestre metalice
Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din plastic
Instalare de tocuri de uşi din plastic
Instalare de rame de ferestre din plastic
Instalare de praguri din plastic
Instalare de uşi din plastic
Instalare de ferestre din plastic
Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din lemn
Instalare de tocuri de uşi din lemn
Instalare de rame de ferestre din lemn
Instalare de praguri din lemn
Instalare de uşi din lemn
Instalare de ferestre din lemn
Instalare de tâmplărie metalică, cu excepţia uşilor şi a ferestrelor
Lucrări de compartimentare
Instalare de obloane
Lucrări de instalare de storuri
Lucrări de instalare de copertine
Lucrări de instalare de rolete
Lucrări de instalare de plafoane suspendate
Instalare de grilaje
Instalare de porţi
Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalică
Instalare de bucătării echipate
Instalare de pereţi despărţitori
Instalare de mobilier încorporat
Feronerie
Lucrări de dulgherie
Lucrări în lemn
Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor
Lucrări de îmbrăcare cu dale
Lucrări de îmbrăcare cu dale a podelelor
Lucrări de îmbrăcare cu dale a pereţilor
Lucrări de montare de acoperitoare de podea şi de pereţi şi lucrări de
tapetare
Lucrări de montare de acoperitoare de podea
Lucrări de îmbrăcare a podelelor
Lucrări de montare de acoperitoare de podea flexibile
Pavare

Cod CPV
45432113-9
45432114-6
45432120-1
45432121-8
45432130-4
45432200-6
45432210-9
45432220-2
45440000-3
45441000-0
45442000-7
45442100-8
45442110-1
45442120-4
45442121-1
45442180-2
45442190-5
45442200-9
45442210-2
45442300-0
45450000-6
45451000-3
45451100-4
45451200-5
45451300-6
45452000-0
45452100-1
45453000-7
45453100-8
45454000-4
45454100-5
45500000-2
45510000-5
45520000-8
50000000-5
50100000-6
50110000-9
50111000-6
50111100-7
50111110-0
50112000-3
50112100-4

Descriere
Parchetare
Lucrări de îmbrăcare a podelelor cu lemn
Lucrări de instalare de podele false
Podele pentru săli de informatică
Lucrări de îmbrăcare a podelelor
Lucrări de îmbrăcare şi de tapetare a pereţilor
Lucrări de îmbrăcare a pereţilor
Lucrări de tapetare a pereţilor
Lucrări de vopsitorie şi de montare de geamuri
Lucrări de montare de geamuri
Lucrări de aplicare de acoperitoare de protecţie
Lucrări de vopsire
Lucrări de vopsire a construcţiilor
Lucrări de vopsire şi de îmbrăcare cu acoperitoare de protecţie a
structurilor
Lucrări de vopsire a structurilor
Lucrări de revopsire
Lucrări de decapare
Lucrări de aplicare de acoperitoare anticorozive
Lucrări de galvanizare
Servicii de protecţie a suprafeţelor
Alte lucrări de finisare a construcţiilor
Lucrări decorative
Lucrări ornamentale
Lucrări de montare de lambriuri
Grădini interioare
Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor
Lucrări de curăţare exterioară a clădirilor prin sablare
Lucrări de reparaţii generale şi de renovare
Lucrări de renovare
Lucrări de restructurare
Lucrări de restaurare
Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţii şi de lucrări publice cu
operator
Închiriere de macarale cu operator
Închiriere de echipament de terasament cu operator
Servicii de reparare, de întreţinere şi de instalare
Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a echipamentelor
aferente şi servicii conexe
Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a echipamentelor
conexe
Servicii de gestionare, de reparare şi de întreţinere a parcurilor de vehicule
Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule
Servicii de asistenţă pentru parcurile de vehicule
Servicii de reparare şi de întreţinere a automobilelor
Servicii de reparare a automobilelor

Cod CPV
50112110-7
50112111-4
50112120-0
50112200-5
50112300-6
50113000-0
50113100-1
50113200-2
50114000-7
50114100-8
50114200-9
50115000-4
50115100-5
50115200-6
50116000-1
50116100-2
50116200-3
50116300-4
50116400-5
50116500-6
50116510-9
50116600-7
50117000-8
50117100-9
50117200-0
50117300-1
50118000-5
50118100-6
50118110-9
50118200-7
50118300-8
50118400-9
50118500-0
50190000-3
50200000-7
50210000-0
50211000-7
50211100-8
50211200-9
50211210-2
50211211-9
50211212-6

Descriere
Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule
Servicii de reparare a caroseriilor
Servicii de înlocuire a parbrizelor
Servicii de întreţinere a automobilelor
Servicii de spălare a automobilelor şi servicii similare
Servicii de reparare şi de întreţinere a autobuzelor
Servicii de reparare a autobuzelor
Servicii de întreţinere a autobuzelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor
Servicii de reparare a camioanelor
Servicii de întreţinere a camioanelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a motocicletelor
Servicii de reparare a motocicletelor
Servicii de întreţinere a motocicletelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a pieselor speciale pentru vehicule
Servicii de reparare a sistemelor electrice
Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor pentru vehicule şi a
pieselor pentru frâne
Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de viteze pentru vehicule
Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor pentru vehicule
Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare
Servicii de reşapare de pneuri
Servicii de reparare şi de întreţinere a demaroarelor
Servicii de conversie şi de recondiţionare a vehiculelor
Servicii de conversie a autovehiculelor
Servicii de conversie a ambulanţelor
Servicii de condiţionare a vehiculelor
Servicii de asistenţă rutieră
Servicii de depanare a vehiculelor
Servicii de remorcare a vehiculelor
Servicii de depanare a vehiculelor comerciale
Servicii de depanare a autobuzelor
Servicii de depanare a autovehiculelor
Servicii de depanare a motocicletelor
Servicii de demolare a vehiculelor
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru mijloacele
de transport aerian, feroviar, rutier şi maritim
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru aeronave şi
pentru alte echipamente
Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor
Servicii de întreţinere a aeronavelor
Servicii de reparare a aeronavelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor de aeronave
Servicii de întreţinere a motoarelor de aeronave
Servicii de reparare a motoarelor de aeronave

Cod CPV
50211300-0
50211310-3
50212000-4
50220000-3
50221000-0
50221100-1
50221200-2
50221300-3
50221400-4
50222000-7
50222100-8
50223000-4
50224000-1
50224100-2
50224200-3
50225000-8
50229000-6
50230000-6
50232000-0
50232100-1
50232110-4
50232200-2
50240000-9
50241000-6
50241100-7
50241200-8
50242000-3
50243000-0
50244000-7
50245000-4
50246000-1
50246100-2
50246200-3
50246300-4
50246400-5
50300000-8
50310000-1
50311000-8
50311400-2

Descriere
Servicii de recondiţionare a aeronavelor
Servicii de recondiţionare a motoarelor de aeronave
Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul
feroviar şi pentru alte echipamente
Servicii de reparare şi de întreţinere a locomotivelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de transmisie ale
locomotivelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor de locomotive
Servicii de reparare şi de întreţinere a osiilor montate cu roţi la locomotive
Servicii de reparare şi de întreţinere a frânelor de locomotive şi a pieselor
pentru frâne
Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant
Servicii de reparare şi de întreţinere a amortizoarelor
Servicii de recondiţionare a locomotivelor
Servicii de recondiţionare a materialului rulant
Servicii de recondiţionare a scaunelor pentru materialul rulant
Servicii de recondiţionare a vagoanelor de călători
Servicii de întreţinere a liniilor de căi ferate
Demolare de material rulant
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul
rutier şi pentru alte echipamente
Servicii de întreţinere a instalaţiilor de iluminare publică şi a semafoarelor
Servicii de întreţinere a iluminatului public
Exploatarea instalaţiilor de iluminare publică
Servicii de întreţinere a semafoarelor
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru transportul
maritim şi pentru alte echipamente
Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor
Servicii de reparare a navelor
Servicii de reparare a feriboturilor
Servicii de conversie a navelor
Servicii de demolare de nave
Servicii de recondiţionare a navelor sau a ambarcaţiunilor
Servicii de modernizare a navelor
Servicii de întreţinere a echipamentului portuar
Servicii de doc uscat
Servicii de întreţinere a geamandurilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a structurilor plutitoare
Servicii de reparare şi de întreţinere a platformelor plutitoare
Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru computere
personale, pentru echipament de birotică, pentru echipament de
telecomunicaţii şi pentru echipament audiovizual
Repararea şi întreţinerea maşinilor de birou
Repararea şi întreţinerea maşinilor contabile de birou
Repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a maşinilor contabile

Cod CPV
50312000-5
50312100-6
50312110-9
50312120-2
50312200-7
50312210-0
50312220-3
50312300-8
50312310-1
50312320-4
50312400-9
50312410-2
50312420-5
50312500-0
50312510-3
50312520-6
50312600-1
50312610-4
50312620-7
50313000-2
50313100-3
50313200-4
50314000-9
50315000-6
50316000-3
50317000-0
50320000-4
50321000-1
50322000-8
50323000-5
50323100-6
50323200-7
50324000-2
50324100-3
50324200-4
50330000-7
50331000-4
50332000-1
50333000-8
50333100-9
50333200-0
50334000-5
50334100-6
50334110-9

Descriere
Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic
Repararea şi întreţinerea unităţilor centrale de procesare
Întreţinerea unităţilor centrale de procesare
Repararea unităţilor centrale de procesare
Repararea şi întreţinerea minicomputerelor
Întreţinerea minicomputerelor
Repararea minicomputerelor
Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date
Întreţinerea echipamentului de reţea de date
Repararea echipamentului de reţea de date
Repararea şi întreţinerea microcomputerelor
Întreţinerea microcomputerelor
Repararea microcomputerelor
Repararea şi întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
Întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
Repararea resurselor logice de tehnologie a informaţiei
Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
Întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
Repararea resurselor fizice de tehnologie a informaţiei
Repararea şi întreţinerea echipamentului de reprografie
Servicii de reparare a fotocopiatoarelor
Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a roboţilor telefonici
Întreţinerea şi repararea distribuitoarelor automate de bilete
Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor de validare a biletelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale
Servicii de reparare a computerelor personale
Servicii de întreţinere a computerelor personale
Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor informatice
Servicii de întreţinere a perifericelor informatice
Servicii de reparare a perifericelor informatice
Servicii de asistenţă pentru computere personale
Servicii de întreţinere a sistemelor
Servicii de întreţinere preventivă
Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a liniilor de telecomunicaţii
Servicii de întreţinere a infrastructurilor de telecomunicaţii
Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţătoarelor radio
Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de radiotelefonie
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie sau de
telegrafie prin fir
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telefonie prin fir
Servicii de întreţinere a reţelei telefonice

Cod CPV
50334120-2
50334130-5
50334140-8
50334200-7
50334300-8
50334400-9
50340000-0
50341000-7
50341100-8
50341200-9
50342000-4
50343000-1
50344000-8
50344100-9
50344200-0
50400000-9
50410000-2
50411000-9
50411100-0
50411200-1
50411300-2
50411400-3
50411500-4
50412000-6
50413000-3
50413100-4
50413200-5
50420000-5
50421000-2
50421100-3
50421200-4
50422000-9
50430000-8
50431000-5
50432000-2
50433000-9
50500000-0
50510000-3
50511000-0

Descriere
Servicii de modernizare a standardelor telefonice
Servicii de reparare şi de întreţinere a standardelor telefonice
Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor telefonice
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telegrafie prin fir
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telex prin fir
Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audiovizual şi optic
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de televiziune
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de videotext
Servicii de reparare şi de întreţinere a emiţătoarelor de televiziune
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audio
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului optic
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului fotografic
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului cinematografic
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi de
precizie
Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare, de testare şi
de control
Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare
Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de apă
Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de gaz
Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de energie electrică
Servicii de reparare şi de întreţinere a tahometrelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor industriale de
măsurare a timpului
Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de testare
Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de control
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de detectare a
gazului
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de stingere a
incendiilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical şi
chirurgical
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical
Servicii de reparare şi de întreţinere a scaunelor cu rotile
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului radiologic
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului chirurgical
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de precizie
Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasornicelor
Servicii de calibrare
Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor, a
containerelor de metal şi a maşinilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor şi
a containerelor de metal
Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor

Cod CPV
50511100-1
50511200-2
50512000-7
50513000-4
50514000-1
50514100-2
50514200-3
50514300-4
50530000-9
50531000-6
50531100-7
50531200-8
50531300-9
50531400-0
50531500-1
50531510-4
50532000-3
50532100-4
50532200-5
50532300-6
50532400-7
50700000-2
50710000-5
50711000-2
50712000-9
50720000-8
50721000-5
50730000-1
50740000-4
50750000-7
50800000-3
50810000-6
50820000-9
50821000-6
50822000-3
50830000-2
50840000-5
50841000-2
50842000-9
50850000-8
50860000-1
50870000-4

Descriere
Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid
Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de gaz
Servicii de reparare şi de întreţinere a vanelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a robinetelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a containerelor de metal
Servicii de reparare şi de întreţinere a cisternelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a rezervoarelor
Servicii de reparare a manşoanelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor
Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor neelectrice
Servicii de reparare şi de întreţinere a boilerelor
Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz
Servicii de reparare şi de întreţinere a compresoarelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor derrick
Servicii de demontare a macaralelor derrick
Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor electrice şi a
echipamentului conex
Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor electrice
Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de distribuţie
electrică
Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de construcţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice şi mecanice de
construcţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice de construcţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor mecanice de construcţii
Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale
Exploatarea instalaţiilor de încălzire
Servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de refrigerare
Servicii de reparare şi de întreţinere a scărilor rulante
Servicii de întreţinere a ascensoarelor
Diverse servicii de întreţinere şi de reparare
Servicii de reparare a bijuteriilor
Servicii de reparare a articolelor din piele
Servicii de reparare de cizme
Servicii de reparare de încălţăminte
Servicii de reparare de îmbrăcăminte şi de articole textile
Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi a sistemelor de
armament
Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc
Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor de armament
Servicii de reparare şi de întreţinere a mobilierului
Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru terenurile de

Cod CPV
50880000-7
50881000-4
50882000-1
50883000-8
50884000-5
50900000-4
50910000-7
50911000-4
50911100-5
50911110-8
50911120-1
50911130-4
50911200-6
50911210-9
50911220-2
50912000-1
50913000-8
50913100-9
50913300-1
50913310-4
50913400-2
50913500-3
50913510-6
50913511-3
50914000-5
50914100-6
50914200-7
50914300-8
50914400-9
50914500-0
50914600-1
50920000-0
50921000-7
50921100-8
50922000-4
50923000-1
50924000-8
50930000-3
50931000-0
50931100-1

Descriere
joacă
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier şi pentru
restaurante
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru restaurante
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de catering
Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de camping
Servicii de instalare
Servicii de instalare a echipamentului electric şi mecanic
Servicii de instalare a echipamentului electric
Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare şi de
transformatoare
Servicii de instalare de motoare electrice
Servicii de instalare de generatoare
Servicii de instalare de transformatoare
Servicii de instalare de echipament de distribuţie şi de comandă a energiei
electrice
Servicii de instalare de echipament de distribuţie a energiei electrice
Servicii de instalare de echipament de comandă a energiei electrice
Servicii de instalare de echipament mecanic
Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de turbine, de compresoare şi
de arzătoare
Servicii de instalare de generatoare cu aburi
Servicii de instalare de turbine
Servicii de instalare de turbine cu gaz
Servicii de instalare de compresoare
Servicii de instalare de cuptoare
Servicii de instalare de arzătoare
Servicii de instalare de incineratoare de deşeuri
Servicii de instalare de motoare
Servicii de instalare de motoare cu benzină
Servicii de instalare de motoare diesel
Servicii de instalare de motoare feroviare
Servicii de instalare de motoare de vehicule
Servicii de instalare de motoare de nave
Servicii de instalare de motoare de aeronave
Servicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de testare şi de
navigare
Servicii de instalare de echipament de măsurat
Servicii de instalare de echipament de măsurare a timpului
Servicii de instalare de echipament de control
Servicii de instalare de echipament de testare
Servicii de instalare de echipament de navigaţie
Servicii de instalare de echipament de comunicaţii
Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio şi video
Servicii de instalare de echipament radio

Cod CPV
50931200-2
50931300-3
50931400-4
50932000-7
50932100-8
50932200-9
50933000-4
50934000-1
50935000-8
50940000-6
50941000-3
50942000-0
50943000-7
50950000-9
50951000-6
50951100-7
50951110-0
50951111-7
50951120-3
50951130-6
50951140-9
50951400-0
50951410-3
50951411-0
50952000-3
50952100-4
50952200-5
50953000-0
50954000-7
50954100-8
50954110-1
50954120-4
50954130-7
50954140-0
50954200-9
50954210-2
50954220-5
50954230-8
50954300-0
50954310-3
50954320-6

Descriere
Servicii de instalare de echipament de televiziune
Servicii de instalare de echipament audio
Servicii de instalare de echipament video
Servicii de instalare de emiţătoare radio şi de televiziune
Servicii de instalare de emiţătoare radio
Servicii de instalare de emiţătoare de televiziune
Servicii de instalare de aparate de radiotelefonie
Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir
Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir
Servicii de instalare de echipament medical şi chirurgical
Servicii de instalare de echipament medical
Servicii de instalare de echipament chirurgical
Servicii de instalare de echipament de laborator
Servicii de instalare de echipamente şi utilaje
Servicii de instalare de utilaje şi de echipament de uz general
Servicii de instalare de echipament de ridicare şi de manipulare, cu
excepţia ascensoarelor şi a scărilor rulante
Servicii de instalare de echipament de ridicare
Servicii de instalare de macarale
Servicii de instalare de echipament de manipulare
Servicii de instalare de nacele de curăţare a faţadelor
Servicii de instalare de sisteme speciale de transport
Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general
Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a
lichidelor
Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei
Servicii de instalare de utilaje agricole şi forestiere
Servicii de instalare de utilaje agricole
Servicii de instalare de utilaje forestiere
Servicii de instalare de maşini-unelte
Servicii de instalare de utilaje şi de echipament cu utilizare specială
Servicii de instalare de utilaje pentru industria minieră, extractivă, de
construcţii şi metalurgică
Servicii de instalare de utilaje pentru industria minieră
Servicii de instalare de utilaje pentru industria extractivă
Servicii de instalare de utilaje de construcţii
Servicii de instalare de utilaje pentru industria metalurgică
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a
tutunului
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor
Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a tutunului
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile, a
îmbrăcămintei şi a pielii
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor textile
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea îmbrăcămintei

Cod CPV
50954330-9
50954340-2
50954400-1
50954410-4
50954420-7
50955000-4
50960000-2
50961000-9
50961100-0
50961110-3
50961200-1
50962000-6
50980000-8
50981000-5
50982000-2
52000000-9
52100000-0
52200000-1
52300000-2
52400000-3
52500000-4
52600000-5
52700000-6
52800000-7
52900000-8
55000000-0
55100000-1
55200000-2
55210000-5
55220000-8
55221000-5
55240000-4
55241000-1
55242000-8
55243000-5
55250000-7
55260000-0
55270000-3
55300000-3
55310000-6
55311000-3
55312000-0
55320000-9

Descriere
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea pielii
Servicii de instalare de maşini de spălat, de maşini de curăţare uscată şi de
maşini de uscat pentru rufe
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei şi a cartonului
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei
Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea cartonului
Servicii de instalare de sisteme de armament
Servicii de instalare de computere şi de echipament de birotică
Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare a
informaţiilor
Servicii de instalare de computere
Servicii de instalare de hardware
Servicii de instalare de echipament de procesare a informaţiilor
Servicii de instalare de echipament de birotică
Servicii de instalare de containere de metal
Servicii de instalare de cisterne
Servicii de instalare de rezervoare
Servicii de vânzare cu amănuntul
Servicii de vânzare cu amănuntul de produse alimentare
Servicii de vânzare cu amănuntul de băuturi
Servicii de vânzare cu amănuntul de mobilă
Servicii de vânzare cu amănuntul de îmbrăcăminte
Servicii de vânzare cu amănuntul de materiale de construcţii
Servicii de vânzare cu amănuntul de imprimate
Servicii de vânzare cu amănuntul de articole de birotică
Servicii de vânzare cu amănuntul de produse horticole
Servicii de vânzare cu amănuntul de produse medicale
Servicii hoteliere şi de restaurant
Servicii hoteliere
Campinguri şi alte tipuri de cazare decât cea hotelieră
Servicii de cazare în cămine pentru tineri
Servicii de cazare în camping
Servicii de cazare în spaţii pentru rulote
Servicii de centre de vacanţă şi de case de vacanţă
Servicii de centre de vacanţă
Servicii de case de vacanţă
Servicii de tabere de copii
Servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe termen scurt
Servicii de vagoane de dormit
Servicii prestate de pensiuni care oferă cazare cu mic dejun inclus
Servicii de restaurant şi de servire a mâncării
Servicii de restaurant cu ospătari
Servicii de restaurant cu ospătari cu clientelă restrânsă
Servicii de restaurant cu ospătari fără restricţii de acces
Servicii de distribuire a mâncării

Cod CPV
55321000-6
55322000-3
55330000-2
55400000-4
55410000-7
55500000-5
55510000-8
55511000-5
55512000-2
55520000-1
55521000-8
55521100-9
55521200-0
55522000-5
55523000-2
55523100-3
55524000-9
60000000-8
60100000-9
60110000-21
60111000-9
60112000-61
60112100-71
60112200-81
60112300-91
60113000-31
60113100-41
60113200-51
60113300-61
60113310-91
60113400-71
60113500-81
60114000-01
60115000-71
60115100-81
60116000-41
60116100-51
60116200-61
60116300-71
60117000-11
60117100-21
60117200-3
60120000-5
60121000-2
60121100-3

Descriere
Servicii de preparare a mâncării
Servicii de gătire a mâncării
Servicii de cafenea
Servicii de servire a băuturilor
Servicii de gestionare a barurilor
Servicii de cantină şi servicii de catering
Servicii de cantină
Servicii de cantină şi alte servicii de cafenea cu clientelă restrânsă
Servicii de gestionare a cantinelor
Servicii de catering
Servicii de catering la domiciliu
Servicii de livrare a mâncării la domiciliu
Servicii de livrare a mâncării
Servicii de catering pentru societăţi de transport
Servicii de catering pentru alte societăţi sau instituţii
Servicii de restaurant pentru şcoli
Servicii de catering pentru şcoli
Servicii de transport terestru şi prin conducte
Servicii de transport terestru
Servicii de transport terestru de pasageri1
Transport feroviar de pasageri
Servicii de transport public1
Servicii de transport public cu tramvaiul1
Servicii de transport public cu autobuzul1
Servicii de transport public cu autocarul1
Servicii de transport pentru clientelă restrânsă1
Servicii de transport de şcolari1
Servicii de transport de deţinuţi1
Servicii de transport de pacienţi1
Servicii de transport de pacienţi, altele decât cele de urgenţă1
Transport de persoane cu handicap1
Transport de persoane în vârstă1
Servicii de transport de pasageri pe bază de grafic1
Servicii de transport de pasageri cu autoturismul1
Servicii de taxi1
Servicii de transport terestru specializat de pasageri1
Transport de pasageri ocazional1
Servicii de transport cu autobuzul pentru excursii1
Transport de pasageri cu vehicule trase de animale1
Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer1
Închiriere de autoturisme particulare cu şofer1
Închiriere de autobuze şi de autocare cu şofer1
Servicii de transport terestru de mărfuri1
Transport feroviar de mărfuri
Transport feroviar de produse congelate sau refrigerate

Cod CPV
60121200-4
60121300-5
60121400-6
60121500-7
60121600-8
60122000-91
60122100-01
60122110-31
60122120-61
60122130-91
60122140-21
60122150-51
60122160-81
60122161-51
60122170-11
60122200-11
60122210-41
60122220-71
60122230-01
60123000-61
60123100-71
60123200-81
60123300-91
60123400-01
60123500-11
60123600-21
60123700-31
60129000-81
60129100-91
60129200-01
60129300-11
60200000-0
60210000-3
60220000-6
61000000-5
61100000-6
61110000-9
61200000-7
61210000-0
61220000-3
61230000-6
61240000-9
61250000-2
61300000-8
61400000-9

Descriere
Transport feroviar de produse petroliere
Transport feroviar de lichide sau de gaz în vrac
Transport feroviar de mărfuri în containere
Transport feroviar poştal
Transport feroviar de produse uscate în vrac
Servicii de transport rutier de mărfuri1
Servicii de transport rutier de mărfuri cu vehicule specializate1
Servicii de transport cu vehicule frigorifice1
Servicii de transport cu autocisterne1
Servicii de transport cu vehicule adaptate la mărfuri în vrac1
Servicii de transport cu vehicule portcontainer1
Servicii de transport cu vehicule de transportat mobila1
Servicii de transport de siguranţă1
Servicii de automobile blindate1
Servicii de transport medical1
Transport poştal rutier 1
Servicii de livrare poştală1
Servicii de livrare a coletelor1
Servicii de transport de colete1
Servicii specializate de transport1
Transport de cărbune1
Transport de petrol1
Transport de combustibili1
Transport de gaze1
Transport de lichide1
Servicii de transport de arme şi muniţii1
Servicii de transport cu remorci de încărcare1
Închiriere de vehicule de transport de persoane cu şofer1
Închiriere de camioane cu şofer1
Închiriere de vehicule industriale cu şofer1
Închiriere de camionete cu şofer1
Servicii de transport prin conducte
Transport de produse petroliere prin conducte
Transport de gaze naturale prin conducte
Servicii de transport naval
Servicii de transport naval de pasageri
Servicii de transport cu feribotul
Transport naval de mărfuri
Transport naval de produse refrigerate
Transport naval de petrol
Transport naval de produse în vrac
Transport naval de mărfuri în containere
Transport naval poştal
Servicii de nave de pozat cabluri
Transport maritim

Cod CPV
61500000-0
61510000-3
61511000-0
61512000-7
61520000-6
61521000-3
61522000-0
61523000-7
61524000-4
61530000-9
62000000-2
62100000-31
62110000-61
62120000-91
62121000-61
62122000-31
62200000-41
62210000-7
62220000-01
62221000-71
62222000-4
62230000-3
62240000-6
62241000-3
62241100-4
62241200-5
62300000-5
62400000-6
62410000-9
62420000-2
62430000-5
62440000-8
62441000-5
62450000-1
63000000-9
63100000-0
63110000-3
63111000-0
63112000-7
63112100-8
63112110-1
63120000-6
63121000-3
63121100-4
63121110-7

Descriere
Închiriere de echipament de transport naval cu echipaj
Închiriere de nave cu echipaj
Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie maritimă
Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie fluvială
Închiriere de nave cu echipaj
Servicii de nave antipoluare
Servicii de nave transportoare de încărcătură grea
Servicii de nave de ajutor
Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
Închiriere de ambarcaţiuni cu echipaj
Servicii de transport aerian
Servicii de transport aerian pe bază de grafic1
Servicii de transport aerian de pasageri pe bază de grafic1
Servicii de transport aerian de mărfuri pe bază de grafic1
Servicii de transport aerian poştal pe bază de grafic1
Transport aerian de mărfuri în containere pe bază de grafic1
Servicii de transport aerian ocazional1
Servicii de transport aerian de pasageri ocazional1
Servicii de transport aerian de mărfuri ocazional1
Servicii de transport aerian poştal ocazional1
Transport aerian de mărfuri în containere ocazional
Servicii de transport aerian tip charter
Închiriere de echipament de transport aerian cu echipaj
Închiriere de aeronave cu echipaj
Închiriere de aeronave cu aripă fixă cu echipaj
Închiriere de elicoptere cu echipaj
Servicii de transport spaţial
Servicii aeriene şi servicii conexe
Servicii de pulverizare aeriană
Servicii de combatere aeriană a incendiilor din păduri
Servicii de transport aerian pentru acordarea ajutorului
Servicii de exploatare a aeronavelor
Servicii de pilotaj
Servicii de exploatare a avioanelor
Servicii de transport anexe şi conexe; servicii de agenţii de turism
Servicii de manipulare şi de depozitare a încărcăturilor
Servicii de manipulare a încărcăturilor
Servicii de manipulare a containerelor
Servicii de manipulare a bagajelor
Servicii de manipulare a bagajelor pasagerilor
Servicii de grupare a bagajelor
Servicii de depozitare şi de antrepozitare
Servicii de depozitare şi de recuperare
Servicii de depozitare
Servicii de depozitare a gazului

Cod CPV
63122000-0
63200000-1
63210000-4
63220000-7
63221000-4
63222000-1
63222100-2
63223000-8
63223100-9
63223110-2
63223200-0
63223210-3
63224000-5
63225000-2
63226000-9
63300000-2
63310000-5
63311000-2
63312000-9
63313000-6
63314000-3
63315000-0
63320000-8
63330000-1
63340000-4
63341000-1
63341100-2
63342000-8
63343000-5
63343100-6
63344000-2
63350000-7
63351000-4
63352000-1
63353000-8
63360000-0
63361000-7
63362000-4
63363000-1
63364000-8
63365000-5
63366000-2
63366100-3
63366200-4
63367000-9

Descriere
Servicii de antrepozitare
Servicii anexe pentru transportul terestru
Servicii anexe pentru transportul feroviar
Servicii anexe pentru transportul rutier
Servicii de autogară
Servicii de exploatare a autostrăzilor
Servicii de taxă de autostradă
Servicii de exploatare a podurilor şi a tunelurilor
Servicii de exploatare a podurilor
Servicii de taxă de pod
Servicii de exploatare a tunelurilor
Servicii de taxare la intrarea în tunel
Servicii de parcare
Servicii de poduri-basculă
Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor
Servicii anexe pentru transportul naval
Servicii de exploatare a porturilor şi a căilor navigabile şi servicii conexe
Servicii de încărcare în buncăre
Servicii de exploatare a porturilor
Servicii de exploatare a căilor navigabile
Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
Servicii de exploatare a terminalelor de pasageri
Servicii de pilotare a navelor
Servicii de acostare
Servicii de navigaţie
Servicii de poziţionare pe mare
Servicii de poziţionare a farurilor plutitoare
Servicii de faruri plutitoare
Servicii de poziţionare a geamandurilor
Servicii de balizaj
Servicii de faruri
Servicii de salvare şi de ranfluare
Servicii de salvare a navelor
Servicii de nave de salvare
Servicii de alimentare cu combustibil a navelor
Diverse servicii de asistenţă pentru transportul naval
Servicii de înregistrare a navelor
Servicii navale de spargere a gheţii
Servicii de depozitare pe nave
Servicii de navlosire a navelor
Servicii de dezarmare a navelor
Servicii de exploatare a navelor
Servicii de lansare la apă a navelor
Servicii de vehicule cu comandă de la distanţă
Servicii de nave de pescuit

Cod CPV
63368000-6
63369000-3
63370000-3
63371000-0
63372000-7
63400000-3
63410000-6
63420000-9
63430000-2
63500000-4
63510000-7
63511000-4
63512000-1
63513000-8
63514000-5
63515000-2
63516000-9
63520000-0
63521000-7
63522000-4
63523000-1
63524000-8
63600000-5
64000000-6
64100000-7
64110000-0
64111000-7
64112000-4
64113000-1
64114000-8
64115000-5
64116000-2
64120000-3
64121000-0
64122000-7
64200000-82
64210000-12
64211000-82
64212000-52
64213000-22
64214000-92
64214100-02
64214200-12
64214400-32
64216000-32

Descriere
Servicii de nave de cercetare
Servicii de ancorare
Servicii de remorcare şi de împingere a navelor
Servicii de remorcare
Servicii de împingere
Servicii anexe pentru transportul aerian
Servicii de exploatare a aeroporturilor
Servicii de control al traficului aerian
Servicii de alimentare cu combustibil a aeronavelor
Servicii de agenţii de turism, de ghizi turistici şi de asistenţă turistică
Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe
Organizare de voiaje cu servicii complete
Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaje cu servicii complete
Servicii de informare turistică
Servicii de ghizi turistici
Servicii de turism
Servicii de gestionare a voiajelor
Servicii de agenţii de transport
Servicii de agenţii de transport de mărfuri
Servicii de brokeraj maritim
Servicii de agenţii portuare şi de expediere
Servicii de pregătire a documentelor de transport
Servicii de logistică
Servicii poştale şi de telecomunicaţii
Servicii poştale şi de curierat
Servicii poştale
Servicii poştale de distribuire a ziarelor şi a periodicelor
Servicii poştale de distribuire a corespondenţei
Servicii poştale de distribuire a coletelor
Servicii de ghişee de oficii poştale
Închiriere de cutii poştale
Servicii post restant
Servicii de curierat
Servicii de curierat multimodal
Servicii de mesagerie internă
Servicii de telecomunicaţii2
Servicii de telefonie şi de transmisie de date2
Servicii de telefonie publică2
Servicii de telefonie mobilă2
Servicii de reţele telefonice comerciale partajate2
Servicii de reţele telefonice comerciale specializate2
Servicii de închiriere de circuite prin satelit2
Servicii de comutatoare telefonice2
Închiriere de linii terestre de comunicaţii2
Servicii de mesagerie şi de informare electronice2

Cod CPV
64216100-42
64216110-72
64216120-02
64216130-32
64216140-62
64216200-52
64216210-82
64216300-62
64220000-42
64221000-12
64222000-82
64223000-52
64224000-22
64225000-92
64226000-62
64227000-32
64228000-02
64228100-12
64228200-22
65000000-3
65100000-4
65110000-7
65111000-4
65120000-0
65130000-3
65200000-5
65210000-8
65300000-6
65310000-9
65320000-2
65400000-7
65410000-0
65500000-8
66000000-0
66100000-13
66110000-43
66120000-73
66130000-03
66140000-33
66200000-23
66300000-3
66310000-6

Descriere
Servicii de mesagerie electronică2
Servicii de schimb de date electronice2
Servicii de poştă electronică2
Servicii de telex2
Servicii de telegrafie2
Servicii de informare electronică2
Servicii de informare cu valoare adăugată2
Servicii de teletext2
Servicii de telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor telefonice şi de
transmisie de date2
Servicii de interconexiune2
Servicii de telelucru2
Servicii de radiomesagerie2
Servicii de teleconferinţă2
Servicii de telecomunicaţii aer-sol2
Servicii telematice2
Servicii de telecomunicaţii integrate2
Servicii de transmisie de programe de radio şi de televiziune2
Transmisie de programe de televiziune2
Transmisie de programe radio2
Utilităţi publice
Distribuţie de apă şi servicii conexe
Distribuţie de apă
Distribuţie de apă potabilă
Exploatarea staţiei de epurare a apei
Exploatarea sistemului de alimentare cu apă
Distribuţie de gaz şi servicii conexe
Distribuţie de gaz
Distribuţie de energie electrică şi servicii conexe
Distribuţie de energie electrică
Exploatarea instalaţiilor electrice
Alte surse de alimentare şi de distribuţie a energiei electrice
Exploatare a unei centrale electrice
Servicii de citire a contoarelor
Servicii de intermediere financiară
Servicii de intermediere financiară, cu excepţia serviciilor de bancă de
investiţii, servicii de asigurare şi de pensie3
Servicii de bănci centrale3
Servicii de depozite3
Servicii de acordare de credit3
Servicii de leasing financiar3
Servicii de bănci de investiţii3
Servicii de asigurare şi de pensie, cu excepţia serviciilor de asigurări
sociale obligatorii
Servicii de asigurare de viaţă şi de pensie privată

Cod CPV
66311000-3
66312000-0
66320000-9
66330000-2
66331000-9
66331100-0
66331200-1
66331210-4
66331220-7
66332000-6
66332100-7
66333000-3
66333100-4
66334000-0
66334100-1
66334200-2
66334210-5
66334220-8
66334230-1
66335000-7
66336000-4
66336100-5
66336200-6
66336300-7
66336310-0
66336320-3
66336321-0
66337000-1
66337100-2
66337200-3
66337300-4
66337400-5
66338000-8
66338100-9
66338200-0
66338300-1
66339000-5
66339100-6
66339200-7
66339300-8
66400000-4
66410000-7
66420000-0
66430000-3
67000000-7

Descriere
Servicii de asigurare de viaţă
Servicii de pensie privată
Servicii de pensie colectivă
Servicii de asigurare generală
Servicii de asigurare contra accidentelor şi de asigurare de sănătate
Servicii de asigurare contra accidentelor
Servicii de asigurare de sănătate
Servicii de asigurare voluntară de sănătate
Servicii de asigurare medicală
Servicii de asigurare împotriva tuturor riscurilor
Servicii de asigurare a construcţiilor împotriva tuturor riscurilor
Servicii de asigurare legală
Servicii de asigurare pentru cheltuieli juridice
Servicii de asigurare pentru transport
Servicii de asigurare a autovehiculelor
Servicii de asigurare maritimă, aeriană sau pentru alte tipuri de transport
Servicii de asigurare feroviară
Servicii de asigurare a aeronavelor
Servicii de asigurare a navelor
Servicii de asigurare a navlului
Servicii de asigurare de daune sau pierderi
Servicii de asigurare împotriva incendiilor
Servicii de asigurare a bunurilor
Servicii de asigurare împotriva intemperiilor şi pierderilor financiare
Servicii de asigurare împotriva intemperiilor
Servicii de asigurare împotriva pierderilor financiare
Servicii de asigurare împotriva pierderilor pecuniare
Servicii de asigurare de răspundere civilă
Servicii de asigurare de răspundere civilă auto
Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru aeronave
Servicii de asigurare de răspundere civilă pentru nave
Servicii de asigurare de răspundere civilă generală
Servicii de asigurare de credite şi garanţii
Servicii de asigurare de credit
Servicii de asigurare de garanţie
Servicii de asigurare a gestionării riscurilor
Alte servicii de asigurare generală
Servicii de asigurare a platformelor petroliere şi de gaz
Servicii de asigurare a instalaţiilor tehnice
Servicii conexe de asigurare
Servicii de reasigurare
Servicii de reasigurare de viaţă
Servicii de reasigurare împotriva accidentelor şi de reasigurare de sănătate
Alte servicii de reasigurare generală
Servicii conexe intermedierii financiare

Cod CPV
67100000-83
67110000-13
67111000-83
67112000-53
67113000-23
67120000-43
67121000-13
67121100-23
67122000-83
67123000-53
67130000-73
67131000-43
67131100-53
67132000-13
67133000-83
67140000-03
67141000-73
67142000-43
67150000-33
67151000-03
67152000-73
67153000-43
67154000-13
67200000-9
67210000-2
67211000-9
67212000-6
67213000-3
67220000-5
67230000-8
67240000-1
67250000-4
67260000-7
67261000-4
67261100-5
67261200-6
67262000-1
70000000-1
70100000-2
70110000-5
70111000-2
70112000-9

Descriere
Servicii conexe intermedierii financiare, cu excepţia asigurărilor şi a
fondurilor de pensii3
Servicii conexe băncilor de investiţii3
Servicii de fuziuni şi achiziţii3
Servicii de finanţare a societăţilor şi de capital de risc3
Alte servicii conexe băncilor de investiţii3
Servicii de brokeraj şi servicii conexe titlurilor şi mărfurilor3
Servicii de brokeraj de titluri3
Servicii de investiţii ale fondurilor de pensii3
Servicii de brokeraj de mărfuri3
Servicii de tratament şi de compensare3
Servicii de gestionare a portofoliilor, servicii fiduciare şi de custodie3
Servicii de gestionare a portofoliilor3
Servicii de gestionare a fondurilor de pensii3
Servicii fiduciare3
Servicii de custodie3
Servicii de administrare a pieţelor financiare3
Servicii de gestionare a pieţelor financiare3
Servicii de reglementare a pieţelor financiare3
Alte servicii conexe intermedierii financiare, cu excepţia asigurărilor şi a
fondurilor de pensii3
Servicii de consultanţă financiară3
Servicii de schimb valutar3
Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare şi servicii de case de
compensare3
Servicii de brokeraj de împrumuturi3
Servicii conexe asigurărilor şi fondurilor de pensii
Servicii de brokeraj şi servicii de societăţi de asigurări
Servicii de brokeraj de asigurări
Servicii de societăţi de asigurări
Servicii de regularizare a cererilor de despăgubire
Servicii de regularizare a avariilor
Servicii de regularizare a daunelor
Servicii actuare
Servicii de administrare a drepturilor de salvare
Alte servicii conexe asigurărilor şi fondurilor de pensii
Servicii de consultanţă în asigurări şi pensii
Servicii de consultanţă în asigurări
Servicii de consultanţă privind fondurile de pensii
Servicii de administrare a fondurilor de pensii
Servicii imobiliare
Servicii imobiliare proprii
Servicii de promovare imobiliară
Promovare de bunuri imobiliare rezidenţiale
Promovare de bunuri imobiliare nerezidenţiale

Cod CPV
70120000-8
70121000-5
70121100-6
70121200-7
70122000-2
70122100-3
70122110-6
70122200-4
70122210-7
70123000-9
70123100-0
70123200-1
70130000-1
70200000-3
70210000-6
70220000-9
70300000-4
70310000-7
70311000-4
70311100-5
70311200-6
70320000-0
70321000-7
70322000-4
70330000-3
70331000-0
70331100-1
70332000-7
70332100-8
70332200-9
70332300-0
70333000-4
70340000-6
72000000-5
72100000-6
72110000-9
72120000-2
72130000-5
72140000-8
72150000-1
72200000-7
72210000-0
72211000-7
72212000-4

Descriere
Cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare
Servicii de vânzare sau de achiziţionare de imobile
Servicii de vânzare de imobile
Servicii de achiziţionare de imobile
Servicii de vânzare sau de achiziţionare de teren
Servicii de vânzare de teren
Servicii de vânzare de teren viran
Servicii de achiziţionare de teren
Servicii de achiziţionare de teren viran
Vânzare de bunuri imobiliare
Vânzare de bunuri imobiliare rezidenţiale
Vânzare de bunuri imobiliare nerezidenţiale
Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii
Servicii de închiriere sau de leasing de bunuri imobiliare proprii
Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăţi rezidenţiale proprii
Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăţi nerezidenţiale proprii
Servicii de intermediere imobiliară pentru terţi
Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile
Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile rezidenţiale
Servicii de închiriere sau de leasing de imobile rezidenţiale
Servicii de închiriere sau de leasing de imobile nerezidenţiale
Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri
Servicii de închiriere de teren
Servicii de închiriere sau de vânzare de teren viran
Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru terţi
Servicii de proprietate rezidenţială
Servicii de gestionare a instituţiilor
Servicii de proprietate nerezidenţială
Servicii de gestionare a terenurilor
Servicii de gestionare a proprietăţii comerciale
Servicii de proprietate industrială
Servicii de cazare
Servicii de multiproprietate
Servicii informatice şi servicii conexe
Servicii de consultanţă pentru hardware
Servicii de consultanţă privind selectarea tipului de hardware
Servicii de consultanţă privind recuperarea de hardware din computer
Servicii de consultanţă privind configurarea posturilor informatice
Servicii de consultanţă privind verificarea acceptării de hardware
Servicii de consultanţă informatică în audit şi servicii de consultanţă
pentru hardware
Servicii de programare şi de consultanţă software
Servicii de programare a pachetelor de produse software
Servicii de programare de sisteme informatice şi software utilitare
Servicii de programare de software de aplicaţie

Cod CPV
72220000-3
72221000-0
72222000-7
72222100-8
72222200-9
72222300-0
72223000-4
72224000-1
72224100-2
72224200-3
72225000-8
72226000-5
72227000-2
72228000-9
72230000-6
72231000-3
72232000-0
72240000-9
72241000-6
72242000-3
72243000-0
72244000-7
72245000-4
72246000-1
72250000-2
72251000-9
72252000-6
72253000-3
72253100-4
72253200-5
72254000-0
72254100-1
72260000-5
72261000-2
72262000-9
72263000-6
72264000-3
72265000-0
72266000-7
72267000-4
72268000-1
72300000-8

Descriere
Servicii de consultanţă privind sistemele informatice şi servicii de
consultanţă tehnică
Servicii de consultanţă privind analiza economică
Servicii de analiză strategică şi de planificare a sistemelor sau a
tehnologiei informaţiilor
Servicii de analiză strategică a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologiei informaţiilor
Servicii de tehnologie a informaţiilor
Servicii de analiză a cerinţelor tehnologiei informaţiilor
Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelor
Servicii de planificare a punerii în aplicare a sistemelor
Servicii de planificare a asigurării calităţii sistemelor
Servicii de evaluare şi de analiză a asigurării calităţii sistemelor
Servicii de consultanţă privind verificarea acceptării de software de sistem
Servicii de consultanţă privind integrarea software
Servicii de consultanţă privind integrarea hardware
Servicii de dezvoltare de software personalizat
Servicii de dezvoltare de software cu aplicaţie militară
Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii şi de
software personalizat
Servicii de analiză şi de programare de sisteme
Servicii de specificare a obiectivelor pentru proiecte critice
Servicii de modelizare a proiectelor
Servicii de programare
Servicii de prototipare
Servicii contractuale de analiză şi de programare a sistemelor
Servicii de consultanţă privind sistemele
Servicii de întreţinere şi de asistenţă a sistemelor
Servicii de recuperare a aplicaţiilor în caz de accident informatic
Servicii de arhivare computerizată
Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de asistenţă
Servicii de ajutor pentru utilizatori
Servicii de asistenţă pentru sisteme
Servicii de testare şi de întreţinere de software
Servicii de testare a sistemelor
Servicii de software
Servicii de asistenţă pentru software
Servicii de dezvoltare software
Servicii de aplicare de software
Servicii de reproducere de software
Servicii de configurare de software
Servicii de consultanţă pentru software
Servicii de întreţinere de software
Servicii de furnizare de software
Servicii de date

Cod CPV
72310000-1
72311000-8
72311100-9
72311200-0
72311300-1
72312000-5
72312100-6
72312200-7
72313000-2
72314000-9
72315000-6
72315100-7
72315200-8
72316000-3
72317000-0
72318000-7
72319000-4
72320000-4
72321000-1
72322000-8
72500000-0
72510000-3
72511000-0
72512000-7
72513000-4
72514000-1
72514100-2
72514200-3
72514300-4
72520000-6
72521000-3
72521100-4
72530000-9
72531000-6
72532000-3
72540000-2
72541000-9
72541100-0
72550000-5
72560000-8
72570000-1
72580000-4
72590000-7

Descriere
Servicii de procesare de date
Servicii de tabulare computerizată
Servicii de conversie de date
Servicii de prelucrare de loturi
Servicii computerizate de timpi partajaţi
Servicii de introducere de date
Servicii de pregătire de date
Servicii de recunoaştere optică a caracterelor
Servicii de captare de date
Servicii de colectare şi de colaţionare de date
Servicii de gestionare şi de asistenţă privind reţelele de informaţii
Servicii de asistenţă privind reţelele de informaţii
Servicii de gestionare a reţelelor de informaţii
Servicii de analiză de date
Servicii de stocare de date
Servicii de transmisie de date
Servicii de furnizare de date
Servicii de baze de date
Servicii de baze de date cu valoare adăugată
Servicii de gestionare a datelor
Servicii informatice
Servicii de gestionare informatică
Servicii de software de gestionare a reţelelor
Servicii de gestionare a documentelor
Servicii de birotică
Servicii de gestionare a instalaţiilor informatice
Servicii de gestionare a instalaţiilor care implică operaţiuni informatice
Servicii de gestionare a instalaţiilor pentru dezvoltarea sistemelor
informatice
Sisteme de gestionare a instalaţiilor pentru întreţinerea sistemelor
informatice
Servicii de asistenţă şi de consultanţă informatică
Servicii de asistenţă informatică
Servicii de asistenţă tehnică informatică
Servicii de reţele informatice
Servicii de reţele locale
Servicii de reţele la mare distanţă
Servicii de actualizare informatică
Servicii de extensie informatică
Servicii de extensie de memorie
Servicii de audit informatic
Servicii de testări informatice
Servicii de siguranţă informatică
Servicii de conversie computerizată a cataloagelor
Servicii informatice profesionale

Cod CPV
72591000-4
73000000-24
73100000-3
73110000-6
73111000-3
73112000-0
73120000-9
73200000-4
73210000-7
73220000-0
73300000-5
74000000-9
74100000-0
74110000-3
74111000-0
74111100-1
74111200-2
74112000-7
74112100-8
74112110-1
74113000-4
74113100-5
74113200-6
74113210-9
74114000-1
74120000-6
74121000-3
74121100-4
74121110-7
74121112-1
74121113-8
74121120-0
74121200-5
74121210-8
74121220-1
74121230-4
74121240-7
74121250-0
74122000-0
74122100-1
74122200-2
74130000-9
74131000-6

Descriere
Elaborare de acorduri privind nivelul de asistenţă
Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă4
Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentală
Servicii de cercetare
Servicii de laborator de cercetare
Servicii de cercetare marină
Servicii de dezvoltare experimentală
Servicii de consultanţă în cercetare şi în dezvoltare
Servicii de consultanţă în cercetare
Servicii de consultanţă în dezvoltare
Proiectare şi executare în domeniul cercetării şi dezvoltării
Servicii de arhitectură, de inginerie şi de construcţii, servicii juridice,
contabile şi alte servicii profesionale
Servicii juridice, servicii contabile, servicii de audit, servicii comerciale,
servicii de gestionare şi servicii conexe
Servicii juridice
Servicii de consultanţă şi de reprezentare juridică
Servicii de consultanţă juridică
Servicii de reprezentare juridică
Servicii de consultanţă privind brevetarea şi drepturile de autor
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor
Servicii de consultanţă privind drepturile de autor de software
Servicii de documentare şi de certificare juridică
Servicii de documentare
Servicii de certificare
Servicii de certificare a semnăturii electronice
Servicii de consultanţă şi de informare juridică
Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale
Servicii de contabilitate şi de audit
Servicii de contabilitate
Servicii de gestionare a registrelor contabile
Servicii de gestionare a salariilor
Servicii de înregistrare a vânzărilor şi a achiziţiilor
Servicii de înregistrare a declaraţiilor financiare
Servicii de auditare
Servicii de auditare financiară
Servicii de auditare internă
Servicii de auditare legală
Servicii de auditare antifraudă
Servicii de revizuire contabilă
Servicii fiscale
Servicii de consultanţă fiscală
Servicii de pregătire a declaraţiilor de impozit
Servicii de studii de piaţă, de sondaje de opinie şi servicii conexe
Servicii de studii de piaţă

Cod CPV
74131100-7
74131110-0
74131120-3
74131121-0
74131130-6
74131200-8
74131300-9
74131400-0
74131500-1
74131600-2
74132000-3
74133000-0
74140000-2
74141000-9
74141100-0
74141110-3
74141200-1
74141300-2
74141400-3
74141500-4
74141510-7
74141520-0
74141600-5
74141610-8
74141620-1
74141700-6
74141800-7
74141900-8
74142000-6
74142100-7
74142110-0
74142120-3
74142200-85
74142300-9
74142310-2
74150000-5
74200000-1
74210000-4
74220000-7
74221000-4
74222000-1
74222100-2
74222200-3
74222300-4

Descriere
Servicii de studii
Servicii de elaborare de studii
Servicii de efectuare de studii
Servicii de anchete telefonice
Servicii de analiză a studiilor
Servicii de cercetare economică
Servicii de testare a pieţei
Servicii de evaluare a randamentelor
Studiu de fezabilitate
Servicii de cercetare socială
Servicii de sondaje de opinie
Servicii statistice
Consultanţă în afaceri şi în management şi servicii conexe
Servicii de consultanţă în afaceri şi în gestionare
Servicii generale de consultanţă în management
Servicii de consultanţă în dezvoltarea societăţilor
Servicii de consultanţă în gestiune financiară
Servicii de consultanţă în gestiune comercială
Servicii de consultanţă în gestionarea resurselor umane
Servicii de consultanţă în gestiunea producţiei
Servicii de consultanţă în gestionarea asigurării calităţii
Servicii de consultanţă în proiectare
Servicii de relaţii cu publicul
Servicii de gestionare a relaţiilor cu publicul
Servicii de consultanţă în relaţii cu publicul
Servicii de consultanţă în domeniul securităţii
Servicii de consultanţă în domeniul achiziţiilor
Servicii de consultanţă privind impactul asupra mediului
Servicii conexe managementului
Servicii de gestionare a proiectelor
Servicii de supraveghere a proiectelor
Servicii de elaborare de proiecte
Servicii de arbitraj şi de conciliere5
Servicii de gestionare a construcţiilor
Servicii de gestionare a proiectelor de construcţii
Servicii de holdinguri de management
Servicii de arhitectură, de inginerie, de construcţii şi servicii conexe de
consultanţă tehnică
Servicii de consultanţă tehnică
Servicii de arhitectură şi servicii conexe
Servicii de consultanţă în arhitectură
Servicii de proiectare arhitecturală
Servicii de arhitectură pentru construcţii
Servicii de arhitectură pentru spaţii exterioare
Servicii de arhitectură pentru lucrări de extindere a construcţiilor

Cod CPV
74223000-8
74224000-5
74225000-2
74225100-3
74230000-0
74231000-7
74231100-8
74231110-1
74231120-4
74231121-1
74231122-8
74231123-5
74231124-6
74231130-7
74231200-9
74231300-0
74231310-3
74231320-6
74231330-9
74231400-1
74231410-4
74231420-7
74231430-0
74231431-7
74231500-2
74231510-5
74231520-8
74231521-5
74231530-1
74231540-4
74231600-3
74231700-4
74231710-7
74231720-0
74231721-7
74231800-5
74231810-8
74231900-6
74232000-4
74232100-5
74232110-8
74232120-1

Descriere
Concurs de proiectare arhitecturală
Servicii de arhitectură, de inginerie şi de planificare
Servicii de arhitectură, de inginerie şi de măsurare
Servicii de arhitectură şi de măsurare
Servicii de inginerie
Servicii de consultanţă în domeniul ingineriei şi al construcţiilor
Servicii de consultanţă în domeniul lucrărilor publice
Servicii de asistenţă în domeniul lucrărilor publice
Servicii de consultanţă în domeniul sistemelor de transport
Servicii de consultanţă privind autostrăzile
Servicii de inginerie rutieră
Servicii de inginerie feroviară
Servicii de inginerie aeroportuară
Servicii de consultanţă în infrastructură
Servicii de consultanţă în inginerie structurală
Servicii de consultanţă în ingineria mediului
Servicii de consultanţă în combaterea zgomotului
Servicii de consultanţă în izolaţie acustică şi acustică interioară
Servicii de consultanţă în tratarea apelor reziduale
Servicii de energie electrică şi servicii conexe
Servicii de energie electrică
Servicii de gestionare a energiei electrice
Servicii de consultanţă în eficienţă energetică
Servicii de inginerie termică pentru construcţii
Instalaţii tehnice de construcţii
Servicii de consultanţă pentru lucrări de bază
Servicii de consultanţă în construcţii
Servicii de consultanţă în instalaţii tehnice de construcţii
Servicii de examinare a construcţiilor
Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor
Servicii de consultanţă în telecomunicaţii
Servicii de consultanţă în protecţia contra riscurilor şi în controlul
riscurilor
Servicii de consultanţă în protecţia contra incendiilor şi exploziilor şi în
controlul incendiilor şi exploziilor
Servicii sanitare şi de siguranţă
Servicii de consultanţă sanitară şi de siguranţă
Servicii de consiliere şi de consultanţă în inginerie
Servicii tehnice de iluminat natural şi artificial pentru clădiri
Servicii de expertiză
Servicii de concepţie tehnică
Servicii de proiectare tehnică a instalaţiilor mecanice şi electrice pentru
construcţii
Servicii privind aspectele economice din sectorul construcţiilor
Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire

Cod CPV
74232200-6
74232210-9
74232220-2
74232230-5
74232240-8
74232250-1
74232300-7
74232310-0
74232320-3
74232400-8
74232500-9
74232600-0
74232700-1
74232800-2
74233000-1
74233100-2
74233200-3
74233300-4
74233400-5
74233500-6
74233600-7
74233700-8
74240000-3
74250000-6
74251000-3
74252000-0
74252100-1
74260000-9
74261000-6
74262000-3
74262100-4
74263000-0
74270000-2
74271000-9
74271100-0
74271200-1
74271210-4
74271220-7
74271300-2
74271400-3
74271500-4
74271600-5
74271700-6
74271710-9

Descriere
Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
Servicii de estimare pentru lucrări publice
Servicii de proiectare a conductelor
Servicii de proiectare a podurilor
Servicii de proiectare a barajelor
Servicii de proiectare tehnică pentru infrastructura de transport
Servicii de proiectare tehnică pentru procese şi producţie industriale
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică
Servicii de proiectare tehnică a uzinelor
Servicii de estimare
Servicii de proiectare a fundaţiilor
Servicii auxiliare de construcţii
Servicii de proiectare a structurilor portante
Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante
Diverse servicii de inginerie
Servicii de inginerie privind noroiul de foraj
Servicii de inginerie geotehnică
Servicii de inginerie mecanică
Servicii de inginerie mecanică şi electrică
Studii tehnice
Servicii de asistenţă în inginerie
Servicii de inginerie privind coroziunile
Servicii integrate de inginerie
Servicii de urbanism şi de arhitectură peisagistică
Servicii de urbanism
Servicii de arhitectură peisagistică
Servicii de amenajare peisagistică
Servicii privind construcţiile
Servicii de cercetare a şantierului
Servicii de supraveghere a lucrărilor
Servicii de supraveghere a şantierului
Servicii de consultanţă în construcţii
Servicii ştiinţifice şi tehnice în inginerie
Servicii de prospectare geologică şi geofizică şi alte tipuri de prospectare
ştiinţifică
Servicii de pregătire şi de analiză de carotaj
Servicii de consultanţă în geologie şi în geofizică
Servicii de consultanţă în geofizică
Servicii de consultanţă în geologie
Servicii de analiză micropaleontologică
Servicii de interpretare petrofizică
Servicii de cercetare a solului
Servicii de prognoză meteorologică
Servicii de prospectare ştiinţifică
Servicii de prospectare geofizică

Cod CPV
74271720-2
74271800-7
74271900-8
74272000-6
74272100-7
74272110-0
74272111-7
74272112-4
74272113-1
74272300-9
74273000-3
74273100-4
74273200-5
74274000-0
74274100-1
74274200-2
74274300-3
74274400-4
74274500-5
74275000-7
74275100-8
74275200-9
74276000-4
74276100-5
74276200-6
74276300-7
74276400-8
74300000-2
74310000-5
74311000-2
74312000-9
74312100-0
74313000-6
74313100-7
74313110-0
74313120-3
74313130-6
74313140-9
74313141-6
74313142-3
74313143-0
74313144-7
74313145-4
74313146-1
74313147-8

Descriere
Servicii de prospectare geologică
Servicii de topografie
Servicii de radiestezie acvatică
Servicii de prospectare subterană
Servicii de seismică
Servicii de analiză seismografică
Servicii de preluare de date seismice
Servicii de colectare de date seismice
Servicii de prelucrare de date seismice
Servicii de înregistrare magnetometrică
Servicii de arpentaj
Servicii de analiză hidrografică
Servicii de analiză a dimensiunilor
Servicii de cartografie
Servicii de cartografie digitală
Servicii de cartografie aeriană
Servicii de cadastru
Servicii de hidrografie
Servicii de cartografie marină
Servicii de arpentaj
Servicii de fotogrammetrie
Servicii de arpentaj cadastral
Servicii tehnice
Servicii de control tehnic
Servicii de asistenţă tehnică
Servicii de suport tehnic
Servicii de planificare tehnică
Servicii de testare, de inspecţie, de analiză, de monitorizare şi de control
Servicii de testare şi analiză tehnică
Servicii de testare şi de analiză a compoziţiei şi a purităţii
Servicii de analiză
Servicii de analiză tehnică
Servicii de inspecţie şi testare tehnică
Servicii de inspecţie tehnică
Servicii de inspecţie a utilajelor
Servicii de inspecţie tehnică a automobilelor
Servicii de inspecţie tehnică a construcţiilor
Servicii de inspecţie tehnică a lucrărilor publice
Servicii de inspecţie a conductelor
Servicii de inspecţie în domeniul siguranţei maritime
Servicii de testare a etanşeităţii
Servicii de monitorizare a debitului
Servicii de inspecţie a podurilor
Servicii de inspecţie a barajelor
Servicii de inspecţie a liniilor de cale ferată

Cod CPV
74313200-8
74313210-1
74313220-4
74320000-8
74321000-5
74321100-6
74322000-2
74323000-9
74323100-0
74400000-3
74410000-6
74411000-3
74412000-0
74420000-9
74421000-6
74422000-3
74423000-0
74423100-1
74423110-4
74423200-2
74423210-5
74500000-46
74510000-76
74511000-4
74512000-1
74513000-8
74520000-06
74521000-7
74522000-4
74523000-1
74524000-8
74525000-5
74530000-36
74540000-6
74541000-3
74542000-0
74543000-7
74600000-5
74610000-8
74611000-5
74613000-9
74614000-6
74614100-7
74614110-0

Descriere
Servicii de testare tehnică
Servicii de testare a vanelor
Servicii de testare nedistructivă
Servicii de monitorizare şi de control
Servicii de control al traficului
Servicii de monitorizare a traficului
Servicii de monitorizare a trenurilor
Servicii de control al calităţii
Servicii de asigurare a calităţii
Servicii de publicitate şi de comercializare
Servicii de publicitate
Servicii de consultanţă în publicitate
Servicii de gestionare publicitară
Servicii de comercializare
Servicii de comercializare directă
Servicii de promovare
Servicii pentru clienţi
Servicii de studii privind consumatorii
Servicii de studii privind satisfacerea consumatorilor
Servicii de asistenţă pentru clienţi
Program de fidelizare a clienţilor
Servicii de recrutare a forţei de muncă şi de asigurare de personal6
Servicii de plasare de personal6
Servicii de căutare de locuri de muncă
Servicii de plasament de personal de birou
Servicii de transfer al angajaţilor
Servicii de asigurare de personal6
Servicii de asigurare de personal de birou
Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciliu
Servicii de asigurare de personal pentru comerţ sau industrie
Servicii de asigurare de personal de asistenţă medicală
Servicii de asigurare de personal medical
Servicii de recrutare6
Servicii de gestionare a personalului, cu excepţia serviciilor de plasare şi
de asigurare
Servicii de personal şi de salarizare
Servicii de formare a personalului
Servicii de perfecţionare a personalului
Servicii de investigaţie şi de siguranţă
Servicii de siguranţă
Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă
Servicii de pază
Servicii de supraveghere
Servicii de localizare
Servicii de localizare a transfugilor

Cod CPV
74615000-3
74620000-1
74700000-6
74710000-9
74720000-2
74721000-9
74721100-0
74721200-1
74721210-4
74721300-2
74722000-6
74724000-0
74730000-5
74731000-2
74731100-3
74732000-9
74732100-0
74734000-3
74735000-0
74740000-8
74741000-5
74742000-2
74743000-9
74744000-6
74750000-1
74760000-4
74800000-7
74810000-0
74811000-7
74811100-8
74811200-9
74811300-0
74811310-3
74811320-6
74811330-9
74811340-2
74812000-4
74813000-1
74820000-3
74821000-0
74830000-6
74831000-3
74831100-4
74831110-7
74831120-0

Descriere
Servicii de patrulare
Servicii de anchetare
Servicii de curăţenie
Servicii de curăţare a locuinţelor
Servicii de curăţare industrială
Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie
Servicii de dezinfecţie
Servicii de deparazitare
Servicii de deratizare
Servicii de fumizare
Servicii de curăţare a ferestrelor
Servicii de curăţare a cuptoarelor şi a şemineelor
Servicii de curăţenie specializate
Servicii de curăţare a construcţiilor
Servicii de curăţare prin insuflare a structurilor tubulare
Servicii de curăţare a cisternelor
Servicii de curăţare a rezervoarelor
Servicii de curăţare a plajelor
Servicii de curăţare a parcărilor
Diverse servicii de curăţenie
Servicii de curăţare a echipamentului telefonic
Servicii de curăţare a echipamentului de transport
Servicii de curăţare a echipamentului de birou
Servicii de curăţare a coşurilor de gunoi
Servicii de curăţare a birourilor
Servicii de curăţare a şcolilor
Diverse servicii comerciale şi servicii conexe
Servicii de fotografie şi servicii conexe
Servicii de fotografie
Servicii de fotografie publicitară
Servicii de fotografie aeriană
Servicii de fotografie specializată
Servicii de fotografie pe fundul găurii de foraj
Servicii de fotografie submarină
Servicii de microfilmare
Servicii de radiografie
Servicii de developare a fotografiilor
Servicii de restaurare, de copiere şi de retuşare a fotografiilor
Servicii de ambalare şi servicii conexe
Servicii de ambalare
Servicii de secretariat şi servicii conexe
Servicii de asistenţă în birou
Servicii de secretariat telefonic
Servicii de centrală telefonică
Centre de apel

Cod CPV
74831200-5
74831210-8
74831300-6
74831400-7
74831500-8
74831510-1
74831520-4
74831530-7
74831600-9
74832000-0
74832100-1
74840000-9
74841000-6
74842000-3
74843000-0
74844000-7
74850000-2
74851000-9
74860000-5
74861000-2
74870000-8
74871000-5
74872000-2
74873000-9
74873100-0
74874000-6
74875000-3
74875100-4
74875200-5
74876000-0
74877000-7
75000000-6
75100000-7
75110000-0
75111000-7
75111100-8
75111200-9
75112000-4
75112100-5
75120000-3
75121000-0
75122000-7
75123000-4
75124000-1

Descriere
Servicii de reprografie
Servicii de fotocopiere
Servicii de traducere
Servicii de interpretariat
Servicii de dactilografiere, de prelucrare de text şi de tehnoredactare
computerizată
Servicii de dactilografiere
Servicii de prelucrare de text
Servicii de tehnoredactare computerizată
Servicii de clasificare
Servicii de elaborare a listelor de adrese şi servicii de expediere
Servicii de expediere
Servicii de proiectare specializată
Servicii de decoraţiuni interioare
Servicii de arhitectură de interior
Servicii de asistenţă de proiectare
Servicii de proiectare de mobilă
Servicii de agenţii de recuperare
Servicii de taxare
Servicii de organizare de expoziţii, de târguri şi de congrese
Servicii de organizare de seminarii
Diverse servicii comerciale
Servicii de gestionare a stocurilor
Servicii de recepţie
Servicii de gestionare de imobile şi instalaţii
Servicii de gestionare a instalaţiilor
Servicii de gestionare a contractelor
Servicii de gestionare a bibliotecilor
Servicii de arhivare
Servicii de catalogare
Servicii de organizare economică
Servicii de călătorii de afaceri
Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări sociale
Servicii de administraţie publică
Servicii de administraţie generală
Servicii executive şi legislative
Servicii executive
Servicii legislative
Servicii administrative privind activităţile comerciale
Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare
Servicii administrative de agenţii
Servicii administrative în învăţământ
Servicii administrative în domeniul sănătăţii
Servicii administrative în domeniul locuinţelor
Servicii administrative de recreere, culturale şi religioase

Cod CPV
75125000-8
75130000-6
75131000-3
75131100-4
75200000-8
75210000-1
75211000-8
75211100-9
75211110-2
75211200-0
75211300-1
75220000-4
75221000-1
75222000-8
75230000-7
75231000-4
75231100-5
75231200-6
75231210-9
75231220-2
75231230-5
75231240-8
75240000-0
75241000-7
75241100-8
75242000-4
75242100-5
75242110-8
75250000-3
75251000-0
75251100-1
75251110-4
75251120-7
75252000-7
75300000-9
75310000-2
75311000-9
75312000-6
75313000-3
75313100-4
75314000-0
75320000-5
75330000-8
75340000-1
76000000-3

Descriere
Servicii administrative în turism
Servicii de asistenţă pentru guvern
Servicii guvernamentale
Servicii generale de personal pentru guvern
Prestări de servicii pentru comunitate
Afaceri externe şi alte servicii
Servicii de afaceri externe
Servicii diplomatice
Servicii consulare
Servicii de ajutor economic extern
Servicii de ajutor militar extern
Servicii de apărare
Servicii de apărare militară
Servicii de apărare civilă
Servicii de justiţie
Servicii judiciare
Servicii administrative în tribunale
Servicii privind detenţia sau reabilitarea deţinuţilor
Servicii de încarcerare
Servicii de escortare a deţinuţilor
Servicii de penitenciar
Servicii de reinserţie socială
Servicii de siguranţă publică şi de asigurare a ordinii publice
Servicii de siguranţă publică
Servicii de poliţie
Servicii de asigurare a ordinii publice
Servicii de ordine publică
Servicii de executor judecătoresc
Servicii de pompieri şi de salvare
Servicii de pompieri
Servicii de stingere a incendiilor
Servicii de prevenire a incendiilor
Servicii de combatere a incendiilor în păduri
Servicii de salvare
Servicii de asigurări sociale obligatorii
Servicii de indemnizaţii
Indemnizaţii de boală
Indemnizaţii de maternitate
Indemnizaţii de invaliditate
Indemnizaţii de incapacitate temporară
Indemnizaţii de şomaj
Programe de pensionare a funcţionarilor de stat
Alocaţii familiale
Alocaţii pentru copii
Servicii privind industria petrolului şi a gazului

Cod CPV
76100000-4
76110000-7
76111000-4
76120000-0
76200000-5
76210000-8
76211000-5
76211100-6
76211200-7
76300000-6
76310000-9
76320000-2
76330000-5
76340000-8
76400000-7
76410000-0
76411000-7
76420000-3
76430000-6
76431000-3
76440000-9
76450000-2
76460000-5
76470000-8
76480000-1
76490000-4
76491000-1
76492000-8
76500000-8
76510000-1
76520000-4
76521000-1
76522000-8
76530000-7
76531000-4
77000000-0
77100000-1
77110000-4
77111000-1
77112000-8
77120000-7
77200000-2
77210000-5
77211000-2
77211100-3

Descriere
Servicii profesionale privind industria gazului
Servicii privind extracţia gazelor
Servicii de regazeificare
Servicii de scufundare conexe extracţiei gazelor
Servicii profesionale privind industria petrolieră
Servicii privind extracţia petrolului
Servicii de agăţare de coloană pierdută
Servicii de căptuşire
Servicii de analiză a noroiului de foraj
Servicii de foraj
Servicii de foraj conexe extracţiei gazelor
Servicii de foraj marin
Servicii de foraj cu turbină
Servicii de carotaj
Servicii de poziţionare a echipamentelor de foraj
Servicii de căptuşire şi de tubare a puţurilor
Servicii de căptuşire a puţurilor
Servicii de cimentare a puţurilor
Servicii de forare de puţuri şi servicii de producţie
Servicii de forare de puţuri
Servicii de întocmire a profilului geologic al puţurilor
Servicii de gestionare a puţurilor
Servicii de asistenţă privind puţurile
Servicii de testare a puţurilor
Servicii de tubare
Servicii de finisare a puţurilor
Servicii de acoperire a puţurilor
Servicii de poziţionare a puţurilor
Servicii la sol şi servicii marine
Servicii la sol
Servicii marine
Servicii de instalaţii marine
Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare
Servicii privind fundul găurii de foraj
Servicii de întocmire a profilului geologic al găurilor de foraj
Servicii pentru agricultură, pentru silvicultură şi pentru horticultură
Servicii pentru agricultură
Servicii privind producţia agricolă
Închiriere de utilaje agricole cu operator
Închiriere de secerătoare sau de echipament agricol cu operator
Servicii de compostare
Servicii pentru silvicultură
Servicii de transport de buşteni
Servicii conexe transportului de buşteni
Servicii de exploatare forestieră

Cod CPV
77211200-4
77211300-5
77211400-6
77211500-7
77220000-8
77230000-1
77231000-8
77300000-3
77310000-6
77311000-3
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77314000-4
77320000-9
77330000-2
77340000-5
77341000-2
77342000-9
77400000-4
77500000-5
77510000-8
77600000-6
77610000-9
77700000-7
78000000-7
78100000-8
78110000-1
78111000-8
78112000-5
78113000-2
78113100-3
78114000-9
78114100-0
78114200-1
78114300-2
78114400-3
78115000-6
78115100-7
78116000-3
78117000-0
78118000-7
78119000-4
78120000-4
78121000-1

Descriere
Transport de buşteni în păduri
Servicii de defrişare
Servicii de tăiere a arborilor
Servicii de elagaj
Servicii de impregnare a lemnului
Servicii pentru silvicultură conexe
Servicii de gestionare a pădurilor
Servicii pentru horticultură
Amenajare şi întreţinere de spaţii verzi
Întreţinere de grădini decorative sau de recreere
Servicii de înlăturare a buruienilor
Servicii de erbicidare
Servicii de întreţinere a parcurilor
Servicii de întreţinere a terenurilor
Servicii de întreţinere a terenurilor de sport
Servicii de expoziţii florale
Elagaj de arbori şi tunderea gardurilor vii
Elagaj de arbori
Tunderea gardurilor vii
Servicii zoologice
Servicii de zootehnie
Servicii de înmulţire a vânatului
Servicii privind vânătoarea
Servicii de instalare de capcane
Servicii conexe pescuitului
Servicii tipografice, de publicare şi servicii conexe
Servicii tipografice
Servicii de tipărire de cărţi
Servicii de tipărire de agende telefonice
Servicii de tipărire de caiete de exerciţii
Servicii de tipărire de agende
Servicii de tipărire de organizatoare personale
Servicii de tipărire de carneţele
Servicii de tipărire de broşuri
Servicii de tipărire de bloc-notesuri
Servicii de tipărire de blocuri cu hârtie pentru scrisori
Servicii de tipărire de sugative
Servicii de tipărire de materiale publicitare comerciale
Servicii de tipărire de cataloage comerciale
Servicii de tipărire de registre
Servicii de tipărire de registre contabile
Servicii de tipărire de carnete de formulare de comandă
Servicii de tipărire de chitanţiere
Servicii de tipărire de articole de papetărie
Servicii de tipărire de plicuri

Cod CPV
78122000-8
78122100-9
78123000-5
78124000-2
78125000-9
78130000-7
78131000-4
78132000-1
78133000-8
78134000-5
78135000-2
78135100-3
78136000-9
78140000-0
78141000-7
78142000-4
78150000-3
78151000-0
78152000-7
78153000-4
78160000-6
78170000-9
78180000-2
78200000-9
78210000-2
78220000-5
78221000-2
78222000-9
78223000-6
78224000-3
78225000-0
78230000-8
78240000-1
78300000-0
78310000-3
78311000-0
78312000-7
78400000-1
80000000-4
80100000-5
80110000-8
80200000-6
80210000-9
80211000-6
80212000-3

Descriere
Servicii de tipărire de hârtie de scrisori
Servicii de tipărire de formulare cu indigo
Servicii de tipărire de albume pentru mostre sau pentru colecţii
Servicii de tipărire de clasoare, dosare sau coperţi de dosare
Servicii de tipărire de cărţi de vizită
Servicii de tipărire de documente nefalsificabile
Servicii de tipărire de permise
Servicii de tipărire de bancnote
Servicii de tipărire de acţiuni
Servicii de tipărire de carnete de cec
Servicii de tipărire de timbre noi
Servicii de tipărire de hârtie timbrată
Servicii de tipărire de bonuri de masă
Servicii de tipărire de formulare
Servicii de tipărire de formulare comerciale autocopiante
Servicii de tipărire de formulare continue
Servicii de tipărire de bilete
Servicii de tipărire de bilete de intrare
Servicii de tipărire de bilete de transport
Servicii de tipărire de bilete cu bandă magnetică
Servicii de tipărire de calendare
Servicii de tipărire de orare
Servicii de tipărire de ziare
Servicii conexe tipăririi
Servicii de finisare a tipăriturilor
Servicii de compoziţie
Servicii de pregătire a formelor de tipar
Servicii de fotogravură
Servicii de culegere
Servicii de litografiere
Servicii de proiectare grafică
Servicii de tipărire şi de livrare
Servicii de tipărire şi de distribuţie
Servicii de editare
Servicii de legare şi de finisare
Servicii de finisare a cărţilor
Servicii de legare
Servicii de abonare
Servicii de învăţământ
Servicii de învăţământ primar
Servicii de învăţământ preşcolar
Servicii de învăţământ gimnazial
Servicii de învăţământ gimnazial tehnic şi profesional
Servicii de învăţământ gimnazial tehnic
Servicii de învăţământ gimnazial profesional

Cod CPV
80220000-2
80300000-7
80310000-0
80320000-3
80330000-6
80340000-9
80400000-8
80410000-1
80411000-8
80411100-9
80411200-0
80412000-5
80413000-2
80414000-9
80415000-6
80420000-4
80421000-1
80421100-2
80422000-8
80422100-9
80422200-0
80423000-5
80423100-6
80423110-9
80423120-2
80423200-7
80423300-8
80423310-1
80423320-4
80424000-2
80425000-9
80426000-6
80426100-7
80426200-8
80427000-3
80428000-0
80430000-7
80490000-5
85000000-9
85100000-0
85110000-3
85111000-0
85111100-1
85111200-2
85111300-3

Descriere
Servicii de învăţământ pentru elevi cu handicap
Servicii de învăţământ superior
Servicii de formare profesională a tinerilor
Servicii de formare profesională în domeniul medical
Servicii de formare profesională în domeniul securităţii
Servicii de învăţământ special
Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ
Servicii şcolare diverse
Servicii de şcoli de conducere auto
Servicii de examene pentru obţinerea permisului de conducere auto
Cursuri de conducere auto
Servicii de şcoli de aviaţie
Servicii de şcoli de marină
Servicii de şcoli de scafandri
Servicii de şcoli de schi
Servicii de formare
Servicii de formare specializată
Servicii de formare a personalului
Echipamente de pregătire
Servicii privind programele de formare
Seminarii de formare
Servicii de formare profesională
Servicii de formare în domeniul industriei şi tehnicii
Servicii de formare în domeniul industriei
Servicii de formare în domeniul tehnicii
Servicii de formare în management
Servicii de formare şi de familiarizare în informatică
Servicii de formare în informatică
Cursuri de informatică
Servicii de formare în domeniul mediului
Servicii de formare în domeniul securităţii
Servicii de formare în domeniul sănătăţii şi al serviciilor de prim-ajutor
Servicii de formare în domeniul sănătăţii
Servicii de formare în domeniul serviciilor de prim-ajutor
Servicii de perfecţionare personală
Organizare de cursuri de limbi străine
Servicii de învăţământ universitar pentru adulţi
Gestionare a unui centru de învăţământ
Servicii de sănătate şi servicii de asistenţă socială
Servicii de sănătate
Servicii spitaliceşti şi servicii conexe
Servicii spitaliceşti
Servicii spitaliceşti de chirurgie
Servicii spitaliceşti de medicină
Servicii spitaliceşti de ginecologie

Cod CPV
85111320-9
85111400-4
85111500-5
85111600-6
85111700-7
85111800-8
85112000-7
85112100-8
85120000-6
85121000-3
85121100-4
85121110-7
85121200-5
85121300-6
85130000-9
85131000-6
85131100-7
85131110-0
85140000-2
85141000-9
85141100-0
85141200-1
85141210-4
85141211-1
85141212-8
85141220-7
85142000-6
85142100-7
85142200-8
85142300-9
85142400-0
85143000-3
85144000-0
85144100-1
85145000-7
85146000-4
85146100-5
85146200-6
85147000-1
85148000-8
85149000-5
85200000-1
85300000-2
85310000-5
85311000-2

Descriere
Servicii spitaliceşti de obstetrică
Servicii spitaliceşti de reabilitare
Servicii spitaliceşti de psihiatrie
Servicii de ortezare
Servicii de oxigenoterapie
Servicii de patologie
Servicii de asistenţă spitalicească
Servicii privind aşternuturile pentru spital
Servicii de practică medicală şi servicii conexe
Servicii de practică medicală
Servicii prestate de medicii generalişti
Servicii prestate copiilor de cătrere medici generalişti
Servicii prestate de medici specialişti
Servicii chirurgicale specializate
Servicii de practică dentară şi servicii conexe
Servicii de practică dentară
Servicii de ortodonţie
Servicii de chirurgie ortodontică
Diverse servicii de sănătate
Servicii furnizate de personalul medical
Servicii prestate de moaşe
Servicii prestate de personalul de asistenţă medicală
Servicii de îngrijire medicală la domiciliu
Servicii de tratament medical prin dializă la domiciliu
Servicii de dializă
Servicii de consultanţă prestate de personalul de asistenţă medicală
Servicii paramedicale
Servicii de fizioterapie
Servicii de homeopatie
Servicii de igienă
Livrare la domiciliu de articole pentru bolnavii de incontinenţă
Servicii de ambulanţă
Servicii de centre de sănătate
Servicii de centre de asistenţă medicală
Servicii prestate de laboratoare medicale
Servicii prestate de băncile de sânge
Servicii prestate de băncile de material seminal
Servicii prestate de băncile de organe pentru transplanturi
Servicii de medicina muncii
Servicii de analize medicale
Servicii farmaceutice
Servicii veterinare
Servicii de asistenţă socială şi servicii conexe
Servicii de asistenţă socială
Servicii de asistenţă socială cu cazare

Cod CPV
85311100-3
85311200-4
85311300-5
85312000-9
85312100-0
85312110-3
85312120-6
85312300-2
85312310-5
85312320-8
85312330-1
85312400-3
85312500-4
85312510-7
85320000-8
85321000-5
85322000-2
85323000-9
90000000-7
90100000-8
90110000-1
90111000-8
90111100-9
90111200-0
90111300-1
90112000-5
90112100-6
90112200-7
90112210-0
90112300-8
90113000-2
90114000-9
90114100-0
90115000-6
90120000-4
90121000-1
90121100-2
90121110-5
90121120-8
90121130-1
90121140-4
90121200-3
90121300-4
90121310-7

Descriere
Servicii sociale pentru persoane în vârstă
Servicii sociale pentru persoanele cu handicap
Servicii sociale pentru copii şi tineri
Servicii de asistenţă socială fără cazare
Servicii de centre de zi
Servicii prestate de centre de zi pentru copii
Servicii prestate de centre de zi pentru copii şi tineri cu handicap
Servicii de orientare şi de consultanţă profesională
Servicii de orientare
Servicii de consultanţă profesională
Servicii de planificare familială
Servicii sociale neprestate de instituţii rezidenţiale
Servicii de reabilitare
Servicii de reabilitare profesională
Servicii sociale
Servicii sociale administrative
Programe de acţiune comunitară
Servicii de sănătate comunitară
Servicii de evacuare a apelor reziduale şi de eliminare a deşeurilor,
servicii de igienizare şi servicii privind mediul
Servicii de colectare şi de evacuare a apelor reziduale şi a deşeurilor
Servicii privind apele reziduale
Servicii de evacuare şi de tratare a apelor reziduale
Servicii de evacuare a apelor reziduale
Servicii de tratare a apelor reziduale
Servicii de eliminare a apelor reziduale
Servicii de tratare a puţurilor de decantare şi a foselor septice
Servicii de tratare a puţurilor de decantare
Servicii privind fosele septice
Servicii de tratare a foselor septice
Servicii de golire a puţurilor de decantare sau a foselor septice
Servicii de curăţare a canalelor de ape reziduale
Servicii de gestionare a canalelor de ape reziduale
Exploatare a unei staţii de epurare a apelor reziduale
Servicii de supraveghere a canalelor de ape reziduale
Servicii de eliminare a deşeurilor
Servicii generale privind deşeurile
Servicii de colectare a deşeurilor
Servicii de colectare a deşeurilor urbane solide
Servicii de colectare a deşeurilor menajere
Servicii de colectare a deşeurilor
Servicii de colectare a hârtiei
Servicii de transport de deşeuri
Servicii de tratare a deşeurilor
Servicii de eliminare a deşeurilor menajere

Cod CPV
90121320-0
90121330-3
90121340-6
90121400-5
90122000-8
90122100-9
90122110-2
90122111-9
90122112-6
90122113-3
90122114-0
90122120-5
90122121-2
90122122-9
90122123-6
90122124-3
90122130-8
90122131-5
90122132-2
90122200-0
90122210-3
90122220-6
90122230-9
90122240-2
90122300-1
90122310-4
90122320-7
90122330-0
90122340-3
90123000-5
90123100-6
90123200-7
90123300-8
90200000-9
90210000-2
90211000-9
90212000-6
90213000-3
90220000-5
90221000-2
90230000-8
90240000-1
90250000-4
90300000-0

Descriere
Servicii de eliminare a deşeurilor urbane solide
Servicii de incinerare a deşeurilor
Servicii de eliminare a cenuşii
Tratarea şi eliminarea deşeurilor lichide
Servicii privind deşeurile speciale
Servicii privind deşeurile toxice
Servicii privind deşeurile radioactive
Colectarea deşeurilor radioactive
Servicii de depozitare a deşeurilor radioactive
Eliminarea deşeurilor radioactive
Transportul deşeurilor radioactive
Servicii privind solurile contaminate
Înlăturarea solurilor contaminate
Eliminarea solurilor contaminate
Servicii de tratare a solurilor contaminate
Curăţarea şi tratarea solului
Servicii de eliminare a deşeurilor toxice, cu excepţia deşeurilor
radioactive şi a solurilor contaminate
Servicii de eliminare a armelor şi a muniţiilor
Servicii de dezamorsare a bombelor
Servicii privind deşeurile medicale
Servicii de colectare a deşeurilor spitaliceşti
Servicii de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
Servicii de înlăturare a deşeurilor biologice
Servicii de colectare, de transport şi de eliminare a deşeurilor spitaliceşti
Servicii de gestionare a nămolului
Servicii de înlăturare a nămolului
Servicii de transport al nămolului
Servicii de tratare a nămolului
Servicii de eliminare a nămolului
Exploatarea rampelor de gunoi
Servicii de gestionare a rampelor de gunoi
Servicii de gestionare a haldelor de cărbune
Servicii de gestionare a haldelor de deşeuri
Servicii de igienă şi servicii conexe
Servicii de curăţenie stradală
Servicii de măturare a străzilor
Servicii de deszăpezire
Servicii de înlăturare a gheţii
Servicii de curăţare a gurilor de canal
Servicii de golire a gurilor de canal
Servicii de îndepărtare a azbestului
Servicii de eliminare a plumbului
Servicii de igienă urbană
Servicii privind mediul şi servicii ecologice

Cod CPV
90310000-3
90311000-0
90312000-7
90313000-4
90313100-5
90313110-8
90313120-1
90314000-1
90315000-8
90315100-9
90315200-0
90315300-1
90320000-6
91000000-4
91100000-5
91110000-8
91120000-1
91130000-4
91131000-1
91200000-6
91300000-7
91310000-0
91320000-3
91330000-6
91331000-3
91331100-4
92000000-1
92100000-2
92110000-5
92111000-2
92111100-3
92111200-4
92111210-7
92111220-0
92111230-3
92111240-6
92111250-9
92111260-2
92111300-5
92111310-8
92111320-1
92112000-9

Descriere
Servicii privind mediul
Servicii de consultanţă privind mediul
Servicii de studiere a impactului asupra mediului
Servicii de monitorizare a mediului
Servicii de combatere a poluării
Servicii de combatere a poluării cu petrol
Servicii de monitorizare a poluării
Servicii de măsurare a emisiilor
Servicii de protecţie a mediului
Servicii de întreţinere a mediului
Servicii de ameliorare a mediului
Servicii de reciclare
Servicii ecologice
Servicii de organizaţii asociative
Servicii prestate de organizaţii comerciale, profesionale şi specializate
Servicii prestate de organizaţii comerciale
Servicii prestate de organizaţii profesionale
Servicii prestate de organizaţii specializate
Servicii privind siguranţa nucleară
Servicii prestate de organizaţii sindicale
Servicii diverse prestate de organizaţii asociative
Servicii religioase
Servicii prestate de organizaţii politice
Servicii prestate de organizaţii asociative cu caracter social
Servicii de asistenţă privind dezvoltarea spiritului civic şi a resurselor
comunitare
Servicii prestate de asociaţii de tineri
Servicii de recreere, culturale şi sportive
Servicii de cinematografie şi servicii video
Servicii de producţie de filme cinematografice şi de casete video şi
servicii conexe
Servicii de producţie de filme cinematografice şi de filme video
Producţie de filme şi de casete video cu utilizare pedagogică
Producţie de filme şi de casete video publicitare, de propagandă şi de
informare
Producţie de filme publicitare
Producţie de casete video publicitare
Producţie de filme de propagandă
Producţie de casete video de propagandă
Producţie de filme de informare
Producţie de casete video de informare
Producţie de filme şi de casete video de divertisment
Producţie de filme de divertisment
Producţie de casete video de divertisment
Servicii privind producţia de filme cinematografice sau de casete video

Cod CPV
92120000-8
92121000-5
92122000-2
92130000-1
92140000-4
92200000-37
92210000-67
92211000-37
92220000-97
92221000-67
92230000-2
92300000-4
92310000-7
92311000-4
92312000-1
92312100-2
92312110-5
92312120-8
92312130-1
92312140-4
92312200-3
92312210-6
92312211-3
92312212-0
92312213-7
92312220-9
92312230-2
92312240-5
92312250-8
92320000-0
92330000-3
92331000-0
92331100-1
92331200-2
92332000-7
92340000-6
92341000-3
92342000-0
92342100-1
92342200-2
92350000-9
92351000-6
92351100-7
92351200-8

Descriere
Servicii de distribuţie de filme cinematografice şi de casete video
Servicii de distribuţie de casete video
Servicii de distribuţie de filme cinematografice
Servicii de proiectare de filme cinematografice
Servicii de proiectare de filme video
Servicii de radio şi de televiziune7
Servicii de radio7
Servicii de radiodifuziune7
Servicii de televiziune7
Servicii de teledifuziune7
Servicii de radio şi televiziune prin cablu
Servicii de divertisment
Servicii de creare şi interpretare de opere artistice şi literare
Opere de artă
Servicii artistice
Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru, coruri,
ansambluri muzicale şi orchestre
Servicii de divertisment prestate de producătorii de teatru
Servicii de divertisment prestate de coruri
Servicii de divertisment prestate de ansambluri muzicale
Servicii de divertisment prestate de orchestre
Servicii prestate de autori, compozitori, sculptori şi artişti independenţi
Servicii prestate de autori
Servicii de agenţii redacţionale
Servicii privind pregătirea manualelor de formare
Servicii prestate de autori în domeniul tehnicii
Servicii prestate de compozitori
Servicii prestate de sculptori
Servicii prestate de artişti
Servicii prestate de artişti independenţi
Servicii de gestionare a sălilor de spectacol
Servicii privind zonele de recreere
Servicii de bâlci şi de parcuri de distracţii
Servicii de bâlci
Servicii de parcuri de distracţii
Servicii de plaje
Servicii privind dansul şi reprezentaţiile
Servicii de circuri
Servicii de şcoli de dans
Servicii de şcoli de dans de societate
Servicii de şcoli de dans modern
Servicii de jocuri de noroc şi de pariuri
Servicii de jocuri de noroc
Servicii de gestionare a loteriilor
Servicii de gestionare a cazinourilor

Cod CPV
92352000-3
92352100-4
92352200-5
92360000-2
92400000-5
92500000-6
92510000-9
92511000-6
92512000-3
92520000-2
92521000-9
92521100-0
92521200-1
92521210-4
92521220-7
92522000-6
92522100-7
92522200-8
92530000-5
92531000-2
92532000-9
92533000-6
92534000-3
92600000-7
92610000-0
92620000-3
92621000-0
92622000-7
93000000-8
93100000-9
93110000-2
93111000-9
93112000-6
93120000-5
93121000-2
93130000-8
93140000-1
93150000-4
93160000-7
93200000-0
93210000-3
93211000-0
93220000-6
93221000-3

Descriere
Servicii de pariuri
Servicii de exploatare a totalizatoarelor pentru pariuri
Servicii prestate de agenţi de pariuri
Servicii de pirotehnie
Servicii de agenţii de presă
Servicii prestate de biblioteci, arhive, muzee şi alte servicii culturale
Servicii prestate de biblioteci şi de arhive
Servicii prestate de biblioteci
Servicii prestate de arhive
Servicii prestate de muzee şi servicii de conservare a siturilor şi a
monumentelor istorice
Servicii prestate de muzee
Servicii de expoziţii în muzee
Servicii de conservare a obiectelor şi a exemplarelor de expoziţie
Servicii de conservare a obiectelor de expoziţie
Servicii de conservare a specimenelor
Servicii de conservare a siturilor şi a monumentelor istorice
Servicii de conservare a siturilor istorice
Servicii de conservare a monumentelor istorice
Servicii de grădini botanice şi zoologice şi servicii de rezervaţii naturale
Servicii de grădini botanice
Servicii de grădini zoologice
Servicii de rezervaţii naturale
Servicii de conservare a faunei şi a florei sălbatice
Servicii sportive
Servicii de gestionare a complexelor sportive
Servicii privind activităţile sportive
Servicii de promovare a evenimentelor sportive
Servicii de organizare a evenimentelor sportive
Servicii diverse
Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată
Servicii de colectare de rufe pentru spălat
Servicii de gestionare a spălătoriilor
Servicii de exploatare a spălătoriilor
Servicii de curăţare a materialelor textile
Servicii de impregnare a materialelor textile
Servicii de curăţare a articolelor din blană
Servicii de colorare
Servicii de călcătorie
Servicii de vopsitorie
Servicii de coafor şi de cosmetică
Servicii de coafor
Servicii de frizerie
Servicii de cosmetică
Servicii de cosmetică, de manichiură şi de pedichiură

Cod CPV
93221100-4
93221200-5
93221300-6
93300000-1
93310000-4
93320000-7
93330000-0
93400000-2
93410000-5
93411000-2
93411100-3
93411200-4
93411300-5
93411400-6
93500000-3
93510000-6
93511000-3
93511100-4
93600000-4
93610000-7
93620000-0
93621000-7
93630000-3
93700000-5
93710000-8
93711000-5
93711100-6
93711110-9
93711200-7
93712000-2
93900000-7
93910000-0
93920000-3
93930000-6
93940000-9
93950000-2
95000000-2
95100000-3
95110000-6
95120000-9
95130000-2
95131000-9
95132000-6
95133000-3
95133100-4

Descriere
Servicii de tratament cosmetic
Servicii de manichiură
Servicii de pedichiură
Servicii de întreţinere corporală
Servicii de băi turceşti
Servicii de staţiuni termale
Servicii de masaj
Servicii de cazare şi de birou
Servicii de cazare
Servicii de gestionare a spaţiilor de cazare
Servicii de menaj
Servicii de portar
Servicii de administrare de imobile
Servicii de îngrijitor de imobile
Servicii privind infrastructurile colective
Servicii de gestionare a parcărilor de autovehicule
Servicii de parcări de autovehicule
Servicii de aplicare a regulilor de parcare
Servicii marine
Servicii de oceanologie
Servicii de gestionare a porturilor
Servicii de asistenţă în bazele navale
Servicii de scufundare
Servicii funerare şi servicii conexe
Servicii funerare
Servicii de înhumare şi de incinerare
Servicii de înhumare
Servicii de întreţinere a cimitirelor
Servicii de incinerare
Servicii de pompe funebre
Servicii diverse n.c.a.
Servicii de declasare
Servicii de transfer
Servicii de croitorie
Servicii de tapiserie
Servicii de lăcătuşărie
Case particulare cu personal angajat
Servicii de lucrători comerciali şi industriali
Servicii de lucrători comerciali
Servicii de lucrători industriali
Servicii de forţe de muncă
Servicii de personal de agenţii
Servicii de personal de birou
Personal angajat temporar
Servicii de asistenţă la domiciliu

Cod CPV
Descriere
95140000-5
Servicii domestice
99000000-0
Servicii prestate de organizaţii şi de organisme extrateritoriale
99100000-1
Servicii specifice organizaţiilor şi organismelor internaţionale
1
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de
categoria 18 din CPC prov.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia serviciilor de transport feroviar reglementate de
categoria 18 din CPC prov.
2
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia serviciilor de telefonie vocală, de telex, de
radiotelefonie, de radiomesagerie şi de transmisiuni prin satelit.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia serviciilor de telefonie vocală, de telex, de radiotelefonie
mobilă, de radiomesagerie şi de telecomunicaţii prin satelit.
[în propunerile Comisiei COM(2000) 275 şi COM(2000) 276, prezenta notă de subsol a
fost eliminată].
3
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii financiare privind
emiterea, cumpărarea, vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare şi
a serviciilor prestate de băncile centrale. Sunt exceptate, de asemenea, contractele care au
ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalităţile financiare, de terenuri, de
construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc drepturi asupra acestor
bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate în acelaşi timp, înainte
sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau locaţiunea, în orice formă,
fac obiectul prezentei directive.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţie privind emiterea, cumpărarea,
vânzarea şi transferul de titluri sau de alte instrumente financiare. Sunt exceptate, de
asemenea, contractele care au ca obiect achiziţia sau locaţiunea, oricare ar fi modalităţile
financiare, de terenuri, de construcţii existente sau de alte bunuri imobile sau care privesc
drepturi asupra acestor bunuri; cu toate acestea, contractele de servicii financiare încheiate
în acelaşi timp, înainte sau după încheierea contractului care are ca obiect achiziţia sau
locaţiunea, în orice formă, fac obiectul prezentei directive.
4
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de servicii de cercetare şi de
dezvoltare, altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv autorităţii contractante în
scopul utilizării în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie
remunerat în totalitate de către autoritatea contractantă.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia contractelor de servicii de cercetare şi de dezvoltare,
altele decât cele prin care beneficiile revin exclusiv entităţii contractante în scopul utilizării
în desfăşurarea propriilor activităţi, cu condiţia ca serviciul prestat să fie remunerat în
totalitate de către entitatea contractantă.
5
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia serviciilor de arbitraj şi de conciliere.
6
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă.
Directiva 93/38/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii de muncă.
7
Directiva 92/50/CEE: cu excepţia contractelor de achiziţii referitoare la cumpărarea,
dezvoltarea, producţia sau coproducţia de programe de către organisme de radiodifuziune
şi a contractelor de achiziţii privind timpul de emisie.

VOCABULAR SUPLIMENTAR
Cod
E001-0
E002-7
E003-4
E004-1
E005-8
E006-5
E007-2
E008-9
E009-6
E010-6
E011-3
E012-0
E013-7
E014-4
E015-1
E016-8
E017-5
E018-2
E019-9
E020-9
E021-6
E023-0
E024-7
E025-4
E026-1
E027-8
E028-5
E029-2
E030-2
E031-9
E032-6
E033-3
E034-0
E035-7
E036-4
E037-1
E038-8
E039-5
E040-5
E041-2
E042-9
E043-6
E044-3

Descriere
Pentru curăţat
Pentru copii
Pentru centre de zi
În scopuri grafice
De acces
Cu utilizare industrială
Pentru grădiniţe
De birou
Pentru birouri
De exterior
Pentru ambalarea produselor
Pentru colete
pentru
Punere în funcţiune
Livrare
Pentru tipărire
Leasing
Pentru şcoli
Proiectare
În scopuri ştiinţifice
De unică folosinţă
Extensibil
Rezistent la foc/rezistent la flăcări
Ignifug
Neinflamabil
Reînnoire
Flexibil
Pentru resturi menajere
Pentru expoziţie
Pentru stingerea incendiilor
De salvare
De supravieţuire
Dotat
Pentru formare
Pentru eliminarea deşeurilor
Furnizare fermă
Întreg
Pentru depozitare
Modernizare
Cu utilizare tehnică
Cald
În conformitate cu standardele şi specificaţiile
În pungi

Cod
E045-0
E046-7
E047-4
E048-1
E049-8
E050-8
E051-5
E052-2
E053-9
E054-6
E055-3
E056-0
E057-7
E058-4
E059-1
E060-1
E061-8
E062-5
E063-2
E064-9
E065-6
E066-3
E067-0
E068-7
E069-4
E070-4
E071-1
E072-8
E073-5
E074-2
E075-9
E076-6
E077-3
E078-0
E079-7
E080-7
E081-4
E082-1
E083-8
E084-5
E085-2
E086-9
E087-6
E088-3

Descriere
În cartoane
În loturi
În pachete
În punguţe
În saci
Pentru testare
Instalare
Instantaneu
Internaţional
Cu utilizare urbană
Prezenta notificare reprezintă lansarea unei proceduri competitive
Pentru deşeuri
Lichid
Prezenta notificare nu reprezintă lansarea unei proceduri
competitive
Acord-cadru
Sintetic
Magnetic
Submarin
Întreţinere
Gestionare
Exterior
Portabil
Dur
Încărcătură grea
De înaltă performanţă
Oţel
Închiriere
Fără operator
Cu operator
La faţa locului
sau echivalent
Ecologic
Fază:
Învelit în plastic
Portabil
Pudră
Primar
Privat
Public
Pulverizat
Iluminat
Importat
Cu utilizare specială
Uscat

Cod
E089-0
E090-0
E091-7
E092-4
E093-1
E094-8
E095-5
E096-2
E097-9
E098-6
E099-3
E100-4
E101-1
E102-8
E103-5
E104-2
E105-9
E106-6
E107-3
E108-0
E109-7
E110-7
E111-4
E112-1
E113-8
E114-5
E115-2
E116-9
E117-6
E118-3
E119-0
E120-0
E121-7
E122-4
E123-1
E124-8
E125-5
E126-2
E127-9
E128-6
E129-3
E130-3
E131-0
E132-7
E133-4

Descriere
De uz casnic
Consolidat
Reparaţie
Înlocuire
Dezvoltare
Siguranţă/securitate
Brut
De secretariat
Impregnat
Moale
Colorat
În blocuri
În plăci
În vrac
În cartuşe
În stive
Rece
Standard
Consolidare
Îmbrăcat
Lot secundar:
Accesoriu
De unică folosinţă
În bare
Autocolant
Cauciuc
În role
În plăci
Tubular
Tip:
Subteran
În soluţie
În benzi
Actualizabil
Tapiţat
Interior
Instalare şi întreţinere
Integrat
Intern
Şi servicii conexe de instalare
Şi produse conexe
Şi servicii conexe de reparare şi de întreţinere
Şi servicii conexe
Automat
Artificial

Cod
E134-1
E135-8
E136-5
E137-2
E138-9
E139-6
E140-6
E141-3
E142-0
E143-7
E144-4
E145-1
E146-8
E147-5
E148-2
E149-9
E150-9
E151-6
E152-3
E153-0
E154-7
E155-4
E156-1
E157-8
E158-5
E159-2
E160-2
E161-9
E162-6
E163-3
E164-0
E165-7
E166-4
E167-1
E168-5
E169-5
E170-5
E171-2
E172-9
E173-6
E174-3
E175-0
E176-7
E177-4
E178-1

Descriere
Consultanţă
Consumabile
Anual
Uşor
şi articole conexe
şi echipament conex
Lichefiat
La mare distanţă
Întreţinere şi reparare
Pulbere
Mecanic
şi accesorii
Tip de standard:
Mecanic şi electric
Mobil
Naţional
Natural
Cu utilizare pedagogică
Pentru personalul militar
Cu utilizare militară
şi
Cu utilizare navală
Cercetare şi dezvoltare
Pentru case de bătrâni
Pentru oficiu poştal
Pentru închisoare
Pentru şcoală
Altele decât menajere
Polivalent
La suprafaţă
Pentru aviaţia militară
Pentru armată
Pentru poliţie
Război nuclear, biologic, chimic (NBC)
Nu este un acord-cadru
Reparare şi întreţinere
Din metal
Din hârtie
Din plastic
Din polietilenă
Din polistiren
Din politen
Din oţel
Offset
Pe bază de contract

Cod
E179-8
E180-8
E181-5
E182-2
E183-9
E184-6
E185-3
E186-0
E187-7
E188-4
E189-1
E190-1
E191-8
E192-5
E193-2
E194-9
E195-6
E196-3
E197-0
E198-7
H001-1
H003-5
H004-2
H005-9
H006-6
H007-3
H008-0e
H009-7
H010-7
H011-4
H013-8
H014-5
H015-2
H020-0
H022-4
H023-1
H027-9
H028-6
H031-0
H032-7
H042-0
H045-1
H046-8
H047-5
H049-9

Descriere
Forfetar
Exploatare şi întreţinere
Exterior
Renovare
Renovare şi reparare
Închiriere
Hârtie
Renovare şi extindere
Plastic
Înlăturare
Poliester
Prefabricat
Tipărit
Prelucrat
Achiziţionare
Reîncărcabil
Recondiţionare
Reciclat
Rafinat
Referinţă:
Asincron
Pentru software
Asistat de computer
Informatizat
De birou
Digital
Pentru hardware
Computerizat
De siguranţă
Pentru reţea
Înaltă rezoluţie
Compatibil IBM
Comandat prin computer
Cu microunde
Cu multiple utilizări
On-line
Timp real
Telecomandat
Sincron
Compatibil VAX/VMS
Frontal
Multimedia
Multiprelucrare
Multioperaţional
Autonom

Cod
H051-6
H052-3
K001-2
K012-2
K014-6
K015-3
M001-6
M002-3
M003-0
M004-7
M005-4
M006-1
M007-8
M008-5
M009-2
M010-2
M011-9
M012-6
M013-3
M014-0
M015-7
M016-4
M017-1
M018-8
M019-5
M020-5
M021-2
M022-9
M023-6
M024-3
M025-0
M026-7
M027-4
M028-1
M029-8
M030-8
M031-5
M032-2
M033-9
M034-6
M035-3
M036-0
M037-7
M038-4
M039-1

Descriere
Tip de arhitectură:
Tip de protocol:
Antiglonţ
De sport
Impermeabil
Împotriva vântului
Pentru pacienţi
Pentru anestezie
Pentru dializă renală
Pentru endoscopia bronşică
Pentru arsuri
Pentru tratament citostatic
Pentru radiologie de diagnosticare
Cu utilizare în dietetică
Pentru dezinfecţie
Pentru dispensar
Cu utilizare endovasculară
Pentru ginecologie
Pentru hemodializă
Pentru hemodinamică
Pentru cardiochirurgie
Pentru spital
Pentru imunologie
Pentru perfuzie
Pentru injectare
Pentru laborator
Pentru sala de operaţie
Pentru personalul medical
Cu utilizare medicală
Cu utilizare neuroangiografică
Cu utilizare neurochirurgicală
Pentru personalul de asistenţă medicală
Pentru sala de operaţie
Cu utilizare ortopedică
Pentru osteosinteză
Pentru pediatrie
Cu utilizare paramedicală
Pentru patologie
Pentru dializă peritoneală
Medical
Pentru radiodiagnosticare
Pentru radiologie
Pentru reactivi radioterapeutici
Pentru analiză radioimunologică
Pentru radioimunologie

Cod
M040-1
M041-8
M042-5
M043-2
M044-9
M045-6
M046-3
M047-0
M048-7
M049-4
M050-4
M051-1
M052-8
M053-5
M054-2
M055-9
N001-3
N002-0
N003-7
N004-4
N005-1
N006-8
N008-2
N009-9
N010-9
N011-6
N012-3
N013-0
N014-7
N015-4
N016-1
N018-5
N019-2
N020-2
N021-9
N022-6
N023-3
N024-0
N025-7
N026-4
N027-1
N028-8
N029-5
N030-5
N031-2

Descriere
Vascular
Pentru serologie
Pentru terapie intensivă
Pentru unitate de dializă renală
Pentru medicină terapeutică
Pentru dializă transperitoneală
Pentru tratarea hipotermiei
Pentru tratament urologic
Pentru unitatea de radiologie
Cardiovascular
Nesteril
Steril
Cardiac
Cu utilizare în psihiatrie
Cu utilizare chirurgicală
În scopuri terapeutice
Monofazat
Marin
Neizolat
Alimentat cu cărbune
Joasă tensiune
Neîntrerupt
Izolat
Pentru tratarea apelor reziduale
Înaltă tensiune
Distribuţie
Alimentat cu combustibil fosil
Pentru industria petrolului
Pentru industria de gaz
Extindere
Pentru laboratoare
Cu utilizare submarină
Pentru depozitarea gazelor naturale
Pentru transportul gazelor naturale
Pentru tratarea apei
Pentru instalaţii electrice
Pentru echipament electric
Pentru industria apei
Pentru încălzire urbană
Ape reziduale
Galvanizat
Alimentat cu gaz
Cu energie electrică
Cu încălzire electrică
Rezistent la căldură

Cod
N032-9
N033-6
N034-3
N035-0
N036-7
N040-8
N041-5
N046-0
N047-7
N048-4
N049-1
N053-2
N054-9
N061-1
N066-6
N071-4
N073-8
N078-3
N081-7
N082-4
N083-1
P001-7
P002-4
P003-1
P004-8
P005-5
P006-2
P007-9
P008-6
P009-3
P010-3
P011-1
P012-7
P013-4
P014-1
P015-8
P016-5
P017-2
P018-9
P019-6
P020-6
P021-3
P022-0
P023-7
P024-4

Descriere
Înaltă presiune
Trifazic
Energie hidroelectrică
Cu securitate intrinsecă
Alimentat cu lemn
Presiune scăzută
Presiune medie
Nelichefiat
Neîntrerupt
La sol
Nuclear
Oleofil
Alimentat cu petrol
Construcţie de reactoare
Aburi
Submersibil
Subacvatic
Apă reziduală
Ductil
Pentru drenaj
Fără oxigen
Parţial prăjit
În sticlă
În conservă
Refrigerat
Parţial fiert
Concentrat
Gătit
Kosher
Felii
În săculeţe
În ulei
Uscat
Bucăţi
Hallal
Aromatizat
Ras
Pentru bucătărie
Proaspăt
Îngheţat
Granulat
În saramură
Bucăţi
În suc propriu
În sirop

Cod
P025-1
P026-8
P027-5
P028-2
P029-9
P030-9
P031-6
P032-3
P033-0
P034-7
P035-4
P036-1
P037-8
X001-3
X003-7
X004-4
X005-1
X006-8
X007-5
X008-2
X009-9
X010-9
X011-6
X012-3
X013-0
X014-7
X015-4
X016-1
X017-8
X018-5
X019-2
X020-2
X021-9
X022-6
X023-3
X024-0
X025-7
X026-4
X027-1
X028-8
Y001-0
Y002-7
Y003-4
Y004-1
Y005-8

Descriere
În sos tomat
În apă
Conservare îndelungată
Gata de copt
Sărat
Liofilizat
Sterilizat
Congelat
Nesărat
Gătit/congelat
Ambalat în vid
Gătit/refrigerat
În conservă
Articulat
Pentru automobile
Pentru aeronave
Pentru echipaje de aeronave
Pentru autobuze
Rezervat pasagerilor
Pentru transport feroviar
Direcţie de conducere pe stânga
Alimentat cu motorină
Tracţiune pe 4 roţi
Direcţie de conducere pe dreapta
Teren accidentat
Fără cameră de aer
Pentru vehicule industriale
Cu utilizare feroviară
Pentru transport
Pentru aeroport
Pentru vehicule
Greutate brută a vehiculului:
Cu motor pe benzină
Maritim
Cu pilot automat
Semisubmerisibil
Cu echipaj
Cu şofer
Fără echipaj
Fără şofer
Lucrări auxiliare
Pentru construcţii
Lucrări de bază
Finalizare
Construcţie de beton

Cod
Y006-5
Y007-2
Y008-9
Y009-6
Y010-6
Y011-3
Y012-0
Y013-7
Y014-4
Y015-1
Y016-8
Y017-5
Y018-2
Y019-9
Y020-9
Y021-6
Y022-3
Y023-0
Y024-7
Y025-4
Y026-1
Y027-8
Y028-5
Y029-2
Y030-2
Y031-9
Y032-6
Y033-3
Y034-0
Y035-7
Y036-4
Y037-1
Y038-8
Y039-5
Y040-5
Y041-2
Y042-9
Y043-6
Y044-3
Z001-7
Z002-4
Z003-1
Z004-8
Z005-5
Z006-2

Descriere
Construcţie
Transformare
Pentru izolaţie
Proiectare şi construcţie
Locuinţe:
Extensie
Lucrări de finisare
Etaje
Pentru instalaţii mecanice
Îmbunătăţiri
Alungire
Localizare
Construcţie din metal
Construcţie mixtă
Modernizare
Natura lucrărilor
Piatră
Construcţie prefabricată
Renovare
Restaurare
Reînnoire a îmbrăcămintei
Camere:
Amestecuri netratate
Specificaţii:
Stadiu
Construcţie cu structură de oţel
Construcţie din lemn
Proiect la cheie
Lărgire
Şi lucrări conexe
Proiectare şi pozare
Renovare
Pentru autostrăzi
Pentru proiecte la cheie
Amestecuri la cald
Laminat
Modificare
Cu mai multe etaje
Reconstruire
Cuantum:
Valoare anuală:
Suprafaţă:
Valoare bugetară:
Capacitate:
Circumferinţă:

Cod
Z007-9
Z008-6
Z009-3
Z010-3
Z011-0
Z012-7
Z013-4
Z014-1
Z015-8
Z016-5
Z017-2
Z018-9
Z019-6
Z020-6
Z021-3
Z022-0
Z023-7
Z024-4
Z025-1
Z026-8
Z027-5
Z028-2
Z029-9
Z030-9
Z031-6
Z032-3
Z033-0
Z034-7
Z035-4
Z036-1
Z037-8
Z038-5
Z039-2
Z040-2
Z041-9
Z042-6
Z043-3
Z044-0
Z045-7
Z046-4
Z047-1
Z048-8
Z049-5
Z050-5
Z051-2

Descriere
litri pe an
Adâncime:
Diametru:
Înălţime:
kg pe an
Lungime:
Lot nr.
Loturi:
Lot principal:
Maxim:
Minim:
Număr de articole:
Număr de faze:
Număr de ansambluri:
Număr de unităţi:
Număr de utilizatori:
Număr:
Peste
Putere
Presiune
Tensiune primară
Cantitate:
Randament:
Timp de reacţie
Zilnic
Dimensiunea lucrărilor:
Tensiune secundară
Exemplare:
Grosime:
Valoare totală estimată fără TVA
Dimensiune unitară:
Unităţi:
Valoare:
Volum:
Greutate:
Lăţime:
Dimensiune:
De maximum
Număr de canale:
Număr de locuri:
pe an
Ansambluri:
Foi:
tone pe an
Săptămânal

Cod
Z052-9
Z053-6
Z054-3

Descriere
kWh pe an
MWh pe an
Lunar

ANEXA II
TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CPV ŞI CPA 96

Diviziune Grupă
01

CPA 96
Clasă

01.1

01.11

CPV
Descriere
Produse agricole,
horticole, de
vânătoare şi servicii
conexe
Produse agricole,
produse horticole şi
de grădină pentru
comercializare
Cereale şi alte
produse agricole
n.c.a.

Cod CPV
01000000-7
77100000-1
77300000-3 la
77600000-6
01100000-8

01110000-1
01111000-8
01111100-9
01111110-2
01111120-5
01111200-0
01111300-1
01111400-2
01111500-3
01111600-4
01111700-5
01111900-7
01112000-5
01112100-6
01112200-7
01112210-0
01112211-7
01112212-4
01112213-1
01000000-7

01100000-8

01110000-1
01113000-2
01113100-3
01113200-4
01113300-5
01113400-6
01113500-7
01113600-8

Descriere

Produse agricole, produse
horticole şi de grădină
pentru comercializare
Cereale şi alte produse
agricole
Cereale
Grâu
Grâu dur
Grâu comun
Porumb
Orez
Orz
Secară
Ovăz
Malţ
Produse pe bază de cereale
Cartofi şi legume uscate
Cartofi
Legume cu păstăi şi
legume cu teacă uscate
Legume cu păstăi uscate
Linte
Năut
Mazăre uscată
Produse agricole, horticole,
de vânătoare şi produse
conexe
Produse agricole, produse
horticole şi de grădină
pentru comercializare
Cereale şi alte produse
agricole
Seminţe şi fructe
oleaginoase
Boabe de soia
Arahide
Seminţe de floarea soarelui
Seminţe de in
Seminţe de susan
Seminţe de muştar

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
01114000-9
01115000-6
01115100-7
01115200-8
01116000-3
01116100-4
01116200-5
01117000-0
01117100-1
01117110-4
01117120-7
01117130-0
01118000-7
01118100-8
01118200-9
01118210-2
01119000-4
01119100-5

01119110-8
01119120-1
01119130-4
01119140-7

01119200-6
01.12

Legume, produse
horticole şi de
pepinieră

01120000-4

01121000-1
01121100-2
01121110-5
01121111-2
01121112-9
01121113-6
01121114-3
01121120-8
01121200-3
01121210-6
01121211-3

Descriere
Tutun neprelucrat
Plante utilizate la
fabricarea zahărului
Sfeclă de zahăr
Trestie de zahăr
Paie şi plante furajere
Paie
Plante furajere
Materii prime vegetale
Materii prime vegetale
destinate industriei textile
Bumbac
Iută
In
Cauciuc natural, latex şi
produse conexe
Cauciuc natural
Latex natural
Produse din latex
Plante cu utilizare specifică
Plante utilizate în
parfumerii sau în farmacii
sau ca insecticide sau cu
utilizare similară
Plante utilizate în
parfumerii
Plante utilizate în farmacii
Plante utilizate ca
insecticide
Plante utilizate ca
fungicide sau cu utilizare
similară
Seminţe de plante cu
utilizare specifică
Legume, produse horticole
şi de pepinieră
Legume
Rădăcinoase şi tuberculi
Rădăcinoase
Sfeclă
Morcovi
Ceapă
Napi
Tuberculi
Legume cultivate pentru
fructele lor
Fasole
Boabe

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
01121212-0
01121213-7
01121220-9
01121221-6
01121222-3
01121230-2
01121240-5
01121250-8
01121260-1
01121270-4
01121300-4
01121310-7
01121320-0
01121330-3
01121340-6
01121400-5
01121410-8
01121420-1
01121430-4
01121440-7
01121500-6
01122000-8
01122100-9

01.13

Fructe, fructe cu
coajă lignifiată,
plante utilizate la
prepararea
băuturilor şi a
condimentelor

01122200-0
01122210-3
01122300-1
01130000-7

Descriere
Fasole verde
Fasole spaniolă
Mazăre
Mazăre verde
Mazăre cu păstăi
comestibile
Ardei
Tomate
Dovlecei
Ciuperci
Castraveţi
Legume pentru frunze
Lăptuci
Foi de salată
Anghinare
Spanac
Varză
Varză albă
Conopidă
Broccoli
Varză de Bruxelles
Seminţe de legume
Produse horticole
Plante vii, bulbi, rădăcini,
butaşi şi altoaie
Flori tăiate
Aranjamente florale
Seminţe de flori
Fructe, fructe cu coajă
lignifiată, plante utilizate la
prepararea băuturilor şi a
condimentelor

01131000-4
01131100-5
01131110-8
01131111-5
01131112-2
01131113-9
01131114-6
01131115-3
01131116-0
01131117-7
01131118-4
01131120-1
01131200-6

Fructe şi fructe cu coajă
lignifiată
Fructe şi fructe cu coajă
lignifiată tropicale
Fructe tropicale
Banane
Ananas
Mango
Curmale
Stafide
Smochine
Avocado
Kiwi
Nuci de cocos
Citrice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
01131210-9
01131220-2
01131230-5
01131240-8
01131250-1
01131300-7
01131310-0
01131311-7
01131312-4
01131313-1
01131314-8
01131315-5
01131320-3
01131321-0
01131322-7
01131323-4
01131330-6
01131331-3
01131332-0
01131333-7
01131334-4
01131340-9
01131341-6
01131342-3
01131400-8
01131500-9
01132000-1

01.2

01.21

Animale vii şi
produse de origine
animală
Animale vii din
specia bovină şi
produse obţinute de
la acestea

01132100-2
01132200-3
01132300-4
01132400-5
01133000-8
01200000-9

Descriere
Lămâi
Portocale
Grepfrut
Tangerine
Lămâi verzi
Fructe, altele decât cele
tropicale
Bace
Stafide de Corint
Agrişe
Căpşuni
Zmeură
Afine
Mere, pere şi gutui
Mere
Pere
Gutui
Fructe sâmburoase
Caise
Piersici
Cireşe
Prune
Struguri
Struguri de masă
Struguri de vin
Măsline
Seminţe de fructe
Plante pentru prepararea
băuturilor
Boabe de cafea
Plante de ceai
Maté
Boabe de cacao
Condimente neprelucrate
Animale vii şi produse de
origine animală

01210000-2
Bovine şi produse obţinute
de la acestea
01211000-9
01211100-0
01211200-1
01212000-6
01213000-3

Bovine
Animale vii din specia
bovină
Viţei
Lapte de vacă proaspăt
Material seminal de taur

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
01.22 Ovine, caprine,
cabaline, măgari,
catâri, animale vii
şi produse obţinute
de la acestea

CPV
Cod CPV
01220000-5

Animale de fermă şi
produse obţinute de la
acestea

01222100-0
01222200-1
01223000-6
01223100-7
01223200-8
01230000-8

Şeptel
Ovine
Caprine
Cabaline
Lapte de oaie şi de capră
proaspăt
Lapte de oaie
Lapte de capră
Lână şi păr de animale
Lână tunsă
Păr de animale
Porcine

01240000-1

Păsări de curte vii şi ouă

01241000-8
01242000-5
01250000-4

Păsări de curte vii
Ouă
Animale mici vii şi
produse obţinute de la
acestea
Iepuri de casă şi iepuri de
câmp
Iepuri de casă
Iepuri de câmp
Produse alimentare de
origine animală
Miere naturală
Melci
Produse alimentare de
origine animală
Ceară
Produse de policultură
Produse agricole

01221000-2
01221100-3
01221200-4
01221300-5
01222000-9

01.23
01.24

01.25

Animale vii din
specia porcină
Păsări de curte vii
şi ouă
Alte animale vii şi
produse obţinute de
la acestea

01251000-1
01251100-2
01251200-3
01252000-8
01252100-9
01252200-0
01252300-1
01252400-2
01300000-0
01900000-6
01.4

01.41

Servicii agricole şi
de zootehnie, cu
excepţia serviciilor
veterinare
Servicii agricole

Descriere

77100000-1
77110000-4
77120000-7
77200000-2
77310000-6

Servicii agricole
Servicii privind producţia
agricolă
Servicii de compostare
Servicii de silvicultură
Amenajare şi întreţinere de
spaţii verzi

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
77311000-3
77312000-0
77312100-1
77313000-7
77314000-4
77320000-9
77330000-2
77340000-5

01.42

01.5

01.50

02

Servicii de
zootehnie
Servicii de
vânătoare, de
instalare de
capcane, de
înmulţire a
vânatului şi servicii
conexe
Servicii de
vânătoare, de
instalare de
capcane, de
înmulţire a
vânatului şi servicii
conexe

Produse de
silvicultură, de
transport de buşteni
şi servicii conexe
02.0

Produse de
silvicultură, de
transport de buşteni
şi servicii conexe
02.01

77341000-2
77342000-9
77400000-4
77500000-5
77510000-8
77600000-6

Descriere
Întreţinere de grădini
decorative sau de recreere
Servicii de înlăturare a
buruienilor
Servicii de erbicidare
Servicii de întreţinere a
parcurilor
Servicii de întreţinere a
terenurilor
Servicii de întreţinere a
terenurilor de sport
Servicii de expoziţii florale
Elagaj de arbori şi tunderea
gardurilor vii
Elagaj de arbori
Tunderea gardurilor vii
Servicii zoologice
Servicii de zootehnie
Servicii de înmulţire a
vânatului
Servicii de vânătoare

77510000-8

Servicii de înmulţire a
vânatului

77610000-9

Servicii de instalare de
capcane

02000000-4

77200000-2
02000000-4

77200000-2
Lemn în stare brută; 02100000-5
cauciucuri naturale;
plută naturală; alte
produse de
silvicultură

Lemn

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

02.02

CPV
Descriere

Servicii conexe de
silvicultură şi de
transport al
buştenilor

Cod CPV
02110000-8
02120000-1
02130000-4
02140000-7
02150000-0
02160000-3
02170000-6
02180000-9
02181000-6
02182000-3
02190000-2
02191000-9
02200000-6
02210000-9
02220000-2
02300000-7
02400000-8
02410000-1
02500000-9
02510000-2
02511000-9
02512000-6
02513000-3
02520000-5
77200000-2

77210000-5
77211000-2
77211100-3
77211200-4
77211300-5
77211400-6
77211500-7
77220000-8
77230000-1
77231000-8

Descriere
Lemn de conifere
Lemn tropical
Lemn de foc
Lemn brut
Lemn de esenţă moale
Deşeuri de lemn
Aşchii de lemn
Buşteni
Stâlpi
Ţăruşi
Cherestea
Produse din cherestea
Gumă arabică
Balsamuri
Lac
Plută
Produse de silvicultură
Plante, ierburi, muşchi sau
licheni ornamentali
Produse de pepinieră
Plante
Plante de înmulţire
Bulbi de flori
Arbuşti
Arbori
Servicii de silvicultură

Servicii de transport de
buşteni
Servicii conexe
transportului de buşteni
Servicii de exploatare
forestieră
Transport de buşteni în
păduri
Servicii de defrişare
Servicii de tăiere a
arborilor
Servicii de elagaj
Servicii de impregnare a
lemnului
Servicii pentru silvicultură
conexe
Servicii de gestionare a
pădurilor

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
05
Peşti şi alte produse
de pescuit; servicii
conexe pescuitului
05.0

05.00

Peşti şi alte produse
de pescuit; servicii
privind pescuitului
Peşti şi alte produse
de pescuit; servicii
conexe pescuitului

CPV
Cod CPV
05000000-5

Descriere

77700000-7
05000000-5
77700000-7
05100000-5
05100000-6
05110000-9
05120000-2
05121000-9
05121100-0
05121200-1
05122000-6
05122100-7
05122200-8
05122300-9
05122400-0
05123000-3
05124000-0
05125000-7
05126000-4
05127000-1
05130000-5
05200000-7
05210000-0
05220000-3
05230000-6
05240000-9
05300000-8
05310000-1
05320000-4
05330000-7
05331000-4

Peşti, produse de pescuit şi
alte subproduse de pescuit
Peşti
Peşti vii
Peşti, proaspeţi sau
refrigeraţi
Peşti plaţi, proaspeţi sau
refrigeraţi
Limbă de mare, proaspătă
sau refrigerată
Cambulă de Baltică,
proaspătă sau refrigerată
Peşti din familia codului,
proaspeţi sau refrigeraţi
Cod, proaspăt sau
refrigerat
Polac, proaspăt sau
refrigerat
Merluciu, proaspăt sau
refrigerat
Eglefin, proaspăt sau
refrigerat
Hering, proaspăt sau
refrigerat
Ton, proaspăt sau refrigerat
Merlan, proaspăt sau
refrigerat
Albitură, proaspătă sau
refrigerată
Somon, proaspăt sau
refrigerat
Carne de peşte
Crustacee
Crustacee proaspete
Stridii
Moluşte
Nevertebrate acvatice
Produse acvatice
Corali sau produse similare
Bureţi naturali
Alge marine
Alge

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cărbune şi lignit;
turbă

10

10.1
10.10

Cod CPV
05400000-9
05410000-2
77700000-7
10000000-3

Antracit

10100000-4

Antracit

10110000-7
10120000-0
10121000-7
10122000-4
10123000-1
10124000-8
10125000-5

10.2
10.20
10.3
10.30
11

11.1

11.10

Lignit
Lignit
Turbă
Turbă
Ţiţei şi gaze
naturale; servicii
privind extracţia
petrolului şi a
gazelor naturale, cu
excepţia serviciilor
de geodezie
Ţiţei şi gaze
naturale
Ţiţei şi gaze
naturale

10210000-8
10210000-8
10220000-1
10220000-1
11000000-0
45255000-9
50531500-1
50531600-2
76000000-3
11000000-1
76110000-7
11110000-4
11111000-1
11111100-2
11112000-8
11200000-2
11300000-3
76110000-7

11.2

Servicii privind
extracţia petrolului
şi a gazelor
naturale, cu
excepţia serviciilor
de geodezie

Descriere
Produse pescăreşti
secundare
Făină de peşte
Servicii conexe pescuitului
Cărbune, lignit, turbă şi
alte produse derivate din
cărbune
Cărbune şi combustibili pe
bază de cărbune
Cărbune
Combustibili pe bază de
cărbune
Antracit
Brichete
Combustibili solizi
Combustibili fosili
Combustibili pe bază de
lemn
Lignit
Lignit
Turbă
Turbă

76111000-4
45255000-9
50531500-1
50531600-2
76000000-3

Ţiţei şi produse petroliere
Petrol
Ţiţei
Produse petroliere
Gaze naturale
Şist bituminos sau
petrolifer
Servicii privind extracţia
gazelor
Servicii de regazeificare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
11.20 Servicii privind
extracţia petrolului
şi a gazelor
naturale, cu
excepţia serviciilor
de geodezie

CPV
Cod CPV
45255000-9

50531500-1

50531510-4
76100000-4
76110000-7
76120000-0
76200000-5
76210000-8
76211100-6
76211200-7
76300000-6
76330000-5
76340000-8
76400000-7
76410000-0
76411000-7
76420000-3
76430000-6
76431000-3
76440000-9

76450000-2
76460000-5
76470000-8
76480000-1
76490000-4
76491000-1
76500000-8

Descriere
Lucrări de construcţii
pentru industria petrolului
şi a gazului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a macaralelor
derrick
Servicii de demontare a
macaralelor derrick
Servicii profesionale
privind industria gazului
Servicii privind extracţia
gazelor
Servicii de scufundare
conexe extracţiei gazelor
Servicii profesionale
privind industria petrolieră
Servicii privind extracţia
petrolului
Servicii de căptuşire
Servicii de analiză a
noroiului de foraj
Servicii de foraj
Servicii de foraj cu turbină
Servicii de carotaj
Servicii de poziţionare a
echipamentelor de foraj
Servicii de căptuşire şi de
tubare a puţurilor
Servicii de căptuşire a
puţurilor
Servicii de cimentare a
puţurilor
Servicii de forare de puţuri
şi servicii de producţie
Servicii de forare de puţuri
Servicii de întocmire a
profilului geologic al
puţurilor
Servicii de gestionare a
puţurilor
Servicii de asistenţă
privind puţurile
Servicii de testare a
puţurilor
Servicii de tubare
Servicii de finisare a
puţurilor
Servicii de acoperire a
puţurilor
Servicii la sol şi servicii

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
76510000-1
76530000-7

12
12.0
12.00

13
13.1
13.10
13.2

13.20

14

Minereuri de uraniu 12000000-7
şi toriu
Minereuri de uraniu 12000000-7
şi toriu
Minereuri de uraniu 12100000-8
şi toriu
12200000-9
Minereuri
13000000-4
metalifere
Minereuri de fier
13100000-5
Minereuri de fier
13100000-5
Minereuri de
13200000-6
metale neferoase,
13300000-7
cu excepţia
minereurilor de
uraniu şi de toriu
Minereuri de
13200000-6
metale neferoase,
cu excepţia
13210000-9
minereurilor de
13220000-2
uraniu şi de toriu
13230000-5
13240000-8

Alte produse de
exploatare minieră
şi în carieră
Piatră

14.1
14.11

Piatră de
construcţie

13250000-1
13260000-4
13270000-7
13300000-7
14000000-1

14100000-2
14110000-5
14111000-2
14111100-3
14111200-4
14112000-9
14112100-0
14112200-1
14112300-2
14112400-3

Descriere
marine
Servicii la sol
Servicii privind fundul
găurii de foraj
Minereuri de uraniu şi toriu
Minereuri de uraniu şi toriu
Minereuri de uraniu
Minereuri de toriu
Minereuri metalifere
Minereuri de fier
Minereuri de fier

Minereuri de metale
neferoase
Minereuri de cupru
Minereuri de nichel
Minereuri de aluminiu
Minereuri de metale
preţioase
Minereuri de plumb
Minereuri de zinc
Minereuri de staniu
Minereuri diverse
Produse de exploatare
minieră, în carieră sau
produse conexe
Materiale de construcţii de
piatră
Piatră de construcţie
Marmură şi piatră
calcaroasă de construcţie
Marmură
Travertin
Diverse tipuri de piatră de
construcţie
Granit
Gresie
Bazalt
Piatră de bordură

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
14.12 Piatră calcaroasă,
gips şi cretă

14.13
14.12
14.21

Ardezie
Nisip şi argilă
Pietriş şi nisip

CPV
Cod CPV
14120000-8
14121000-5
14121100-6
14121200-7
14121210-0
14121300-8
14122000-2
14122100-3
14122200-4
14130000-1
14200000-3
14210000-6
14211000-3
14211100-4
14212000-0

14212100-1
14212110-4
14212120-7
14212200-2
14212210-5
14212300-3
14212310-6
14212320-9
14212330-2
14212400-4
14212410-7
14212420-0
14212430-3
14213000-7

14.22

14.3

14.30

Argile şi caolin

Produse anorganice
chimice şi
îngrăşăminte
minerale
Produse anorganice
chimice şi

14213100-8
14213200-9
14213300-0
14220000-9
14221000-6
14222000-3
14300000-4

14310000-7

Descriere
Piatră calcaroasă, gips şi
cretă
Piatră calcaroasă şi gips
Gips
Calcar
Pudră de calcar
Piatră calcaroasă
Cretă şi dolomită
Cretă
Dolomită
Ardezie
Nisip şi argilă
Pietriş, nisip, piatră
concasată şi agregate
Nisip
Nisip natural
Granule, criblură, nisip fin,
pietre mici, pietriş, piatră
fărâmiţată şi concasată,
amestecuri de piatră,
amestec de nisip şi pietriş
şi alte agregate
Bolovani şi pietriş
Pietriş
Pietre mici
Agregate
Amestec de nisip şi pietriş
Piatră de carieră şi
concasată
Balast
Granit concasat
Bazalt concasat
Pământ
Pământ vegetal
Subsol
Criblură
Macadam, macadam
gudronat şi nisip gudronat
Macadam
Macadam gudronat
Nisip gudronat
Argilă şi caolin
Argilă
Caolin
Produse anorganice
chimice şi îngrăşăminte
minerale
Îngrăşăminte minerale

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
îngrăşăminte
minerale

Cod CPV

14311000-4

14311100-5
14311200-6
14311300-7
14312000-1
14312100-2
14320000-0
14.4
14.40

Sare

14400000-5

Sare

14410000-8
14420000-1
14430000-4

14440000-7

14.5

14.50

Alte produse de
exploatare minieră
şi în carieră n.c.a.
Alte produse de
exploatare minieră
şi în carieră n.c.a.

14450000-0
14500000-6

14510000-9
14511000-6
14512000-3
14520000-2

14521000-9
14521100-0
14521110-3
14521120-6
14521130-9
14521140-2
14521200-1
14521210-4
14522000-6

14522100-7

Descriere

Calciu natural, fosfat
aluminocalcic şi săruri
naturale brute de potasiu
Calciu natural
Fosfaţi aluminocalcici
Săruri naturale brute de
potasiu
Pirite de fier
Pirite de fier neprăjite
Produse anorganice
chimice
Sare şi clorură de sodiu
pură
Sare gemă
Sare marină
Sare concentrată prin
evaporare şi clorură de
sodiu pură
Sare industrială pentru
deszăpezire
Saramură
Produse conexe de
exploatare minieră şi în
carieră
Bitum şi asfalt
Bitum
Asfalt
Pietre preţioase şi
semipreţioase; piatră
ponce; şmirghel; abrazivi
naturali, alte minerale şi
metale preţioase
Pietre preţioase şi
semipreţioase
Pietre preţioase
Diamante
Rubine
Smaralde
Praf sau pulbere de pietre
preţioase
Pietre semipreţioase
Praf sau pulbere de pietre
semipreţioase
Diamante industriale;
piatră ponce; şmirghel şi
alţi abrazivi naturali
Piatră ponce

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Produse alimentare
şi băuturi

15

Carne şi produse
din carne

15.1

15.11

Carne proaspătă şi
conservată, cu
excepţia cărnii de
pasăre

Cod CPV
14522200-8
14522300-9
14522400-0
14523000-3

14523100-4
14523200-5
14523300-6
14523400-7
01111700-5
15000000-8
24142510-9
55320000-9
93900000-7
15100000-9
15243000-3
55320000-9
15110000-2
15111000-9
15111100-0
15111110-3
15111140-2
15111190-7
15111191-4
15111200-1
15111210-4
15113000-3
15113100-4
15113300-6
15114000-0
15115000-7
15115100-8
15115200-9
15117000-1
15118000-8
15118100-9
15118900-7
15119000-5
15119300-8
15119400-9
15120000-5
15121000-2
15122000-9
15123000-6

Descriere
Diamante industriale
Şmirghel
Abrazivi naturali
Minerale, metale preţioase
conexe şi produse din
acestea
Minerale
Aur
Argint
Platină

Carne
Carne de bovine
Carne de vită
Carne de vită conservată
Carcasă de vită
Bucăţi de carne de vită
Biftec
Carne de mânzat
Bucăţi de carne de mânzat
Carne de porc
Cotlete de porc
Carcase de porc
Organe comestibile
Carne de miel şi de oaie
Carne de miel
Carne de oaie
Carne de capră
Carne de cal, de măgar, de
catâr sau de bardou
Carne de cal
Carne de măgar, de catâr
sau de bardou
Diverse tipuri de carne
Vânat
Pulpe de broască
Lână, piei brute şi
prelucrate
Lână
Piei brute
Piei prelucrate

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

15.12

CPV
Descriere

Carne de pasăre
proaspătă şi
conservată

Cod CPV
15124000-3
15112000-6
15112100-7
15112110-0
15112120-3
15112130-6
15112140-9
15112200-8
15112210-1
15112220-4
15112230-7

15.13

15112300-9
15112310-2
15114000-0
15119000-5
15119100-6
15119200-7
15119500-0
Produse din carne şi 15131000-5
din carne de pasăre
15131100-6
15131110-9
15131120-2
15131130-5
15131131-2
15131132-9
15131133-6
15131134-3
15131135-0
15131200-7
15131210-0
15131220-3
15131230-6
15131300-8
15131310-1
15131320-4
15131400-9
15131410-2
15131420-5
15131490-6
15131500-0

Descriere
Piei prelucrate şi pene de
pasăre
Carne de pasăre
Carne de pasăre proaspătă,
animale întregi
Carne de gâscă
Carne de curcan
Carne de pui
Carne de raţă
Bucăţi de carne de pasăre
Bucăţi de carne de pui
Bucăţi de carne de curcan
Bucăţi de carne de raţă, de
gâscă şi de bibilică
Ficat de pasăre
Fois gras
Organe comestibile
Diverse tipuri de carne
Carne de iepure de casă
Carne de iepure de câmp
Porumbei
Conserve şi produse din
carne
Produse pe bază de carne
pentru cârnaţi
Carne pentru cârnaţi
Salamuri
Cârnaţi
Cârnaţi din ficat
Cârnaţi de vită
Cârnaţi de porc
Sângerete şi alţi cârnaţi pe
bază de sânge
Cârnaţi de pasăre
Carne uscată, sărată,
afumată sau condimentată
Jambon afumat
Slănină
Salam
Preparate din ficat
Pateu
Preparate pe bază de ficat
de gâscă sau de raţă
Produse pe bază de carne
de porc
Jambon
Chiftele
Mâncăruri din carne de
porc
Produse pe bază de carne

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15131600-1
15131610-4
15131620-7
15131640-3
15131700-2
15243000-3
55320000-9
55321000-6
55322000-3

15.2

15.20

Carne de peşte
transformată şi
conservată şi
produse din carne
de peşte
Carne de peşte
transformată şi
conservată şi
produse din carne
de peşte

15200000-0

15210000-3
15211000-0
15211100-1
15212000-7
15213000-4
15220000-6

15221000-3
15222000-0
15223000-7
15229000-9
15230000-9
15231000-6
15232000-3
15233000-0
15234000-7
15234100-8
15234200-9
15234300-0
15235000-4
15240000-2

15241000-9

Descriere
de pasăre
Produse pe bază de carne
de vită şi de mânzat
Chiftele din carne de vită
Carne de vită tocată
Chifle cu carne de vită
tocată
Preparate pe bază de carne
Preparate din peşte
Servicii de distribuire a
mâncării
Servicii de preparare a
mâncării
Servicii de gătire a
mâncării
Peşte preparat şi conserve
de peşte

File de peşte, ficat şi icre
de peşte
File de peşte
File proaspăt de peşte
Icre de peşte
Ficat de peşte
Peşte, file de peşte şi alte
tipuri de carne de peşte
congelate
Peşte congelat
File de peşte congelat
Peşte congelat tranşat
Produse congelate pe bază
de peşte
Peşte uscat sau sărat; peşte
în saramură; peşte afumat
Peşte uscat
Peşte sărat
Peşte în saramură
Peşte afumat
Somon afumat
Hering afumat
Păstrăv afumat
Conserve de peşte
Peşte în conservă şi alte
tipuri de peşte preparat sau
în conservă
Peşte pane sau acoperit în
alt mod, în conservă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15241100-0
15241200-1
15241300-2
15241400-3
15241500-4
15241600-5
15241700-6
15241800-7

15242000-6
15243000-3
15244000-0
15244100-1
15244200-2
15250000-5
15251000-2
15252000-9
15253000-6
15.3
15.31

Fructe şi legume
transformate n.c.a.
Cartofi transformaţi
şi conservaţi

15300000-1
93900000-7
15310000-4
15311000-1
15311100-2
15311200-3

15312000-8
15312100-9
15312200-0
15312300-1
15312310-4

15.32

Sucuri de fructe şi
de legume

15312400-2
15312500-3
15313000-5
15320000-7
15321000-4
15321100-5
15321110-8
15321200-6

Descriere
Somon în conservă
Hering preparat sau în
conservă
Sardine
Ton în conservă
Macrou de Atlantic
Hamsii
Batoane de peşte file
Preparate pe bază de peşte
pane sau acoperit în alt
mod
Mâncăruri preparate din
peşte
Preparate pe bază de peşte
Caviar şi înlocuitori de
caviar
Caviar
Înlocuitori de caviar
Fructe de mare
Crustacee congelate
Crustacee preparate sau în
conservă
Produse pe bază de
moluşte
Cartofi şi produse pe bază
de cartofi
Cartofi congelaţi
Cartofi prăjiţi rondele şi
bastonaşe
Cartofi tăiaţi cuburi,
rondele şi alte tipuri de
cartofi congelaţi
Produse din cartofi
Piure de cartofi instant
Cartofi gata prăjiţi
Rondele crocante de cartofi
Rondele crocante de cartofi
aromatizate
Gustări din cartofi
Crochete de cartofi
Cartofi transformaţi
Sucuri de fructe şi de
legume
Sucuri de fructe
Suc de portocale
Suc concentrat de
portocale
Suc de grepfrut

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

15.33

CPV
Descriere

Fructe şi legume
transformate şi
conservate, n.c.a.

Cod CPV
15321300-7
15321400-8
15321500-9
15321600-0
15321700-1
15321800-2
15322000-1
15322100-2
15330000-0
15331000-7
15331100-8
15331110-1
15331120-4
15331130-7
15331131-4
15331132-1
15331133-8
15331134-5
15331135-2
15331136-9
15331137-6
15331138-3
15331140-0
15331142-4
15331150-3
15331170-9
15331400-1
15331410-4
15331411-1
15331420-7
15331423-8
15331425-2
15331427-6
15331428-3
15331430-0
15331450-6
15331460-9
15331461-6
15331462-3
15331463-0
15331464-7
15331465-4
15331466-1

Descriere
Suc de lămâie
Suc de ananas
Suc de struguri
Suc de mere
Amestecuri de sucuri
neconcentrate
Sucuri concentrate
Sucuri de legume
Suc de tomate
Fructe şi legume
Legume transformate
Legume proaspete sau
congelate
Legume rădăcinoase
transformate
Tuberculi transformaţi
Fasole, mazăre, ardei,
tomate şi alte legume
Fasole transformată
Mazăre transformată
Mazăre sfărâmată
Tomate transformate
Ciuperci transformate
Ardei transformaţi
Germeni de soia
Trufe
Legume pentru frunze şi
varză
Varză transformată
Legume cu păstăi
transformate
Legume congelate
Legume în conservă şi/sau
la cutie
Fasole în sos tomat
Fasole albă în sos tomat
Tomate în conservă
Tomate la cutie
Piure de tomate
Piure concentrat de tomate
Sos de tomate
Ciuperci la cutie
Măsline transformate
Legume la cutie
Varză acră la cutie
Mazăre la cutie
Fasole boabe la cutie
Fasole întreagă la cutie
Sparanghel la cutie
Măsline la cutie

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15331470-2
15331480-5
15331500-2
15332000-4
15332100-5
15332140-7
15332150-0
15332160-3
15332170-6
15332180-9
15332200-6

15332230-5
15332231-2
15332232-9
15332240-8
15332250-1
15332260-4
15332261-1
15332270-7
15332290-3
15332291-0
15332292-7
15332293-4
15332294-1
15332295-8
15332296-5
15332300-7
15332310-0
15332400-8
15332410-1
15332411-8

15.4

15.41

Uleiuri şi grăsimi
animale sau
vegetale
Uleiuri şi grăsimi
animale sau
vegetale brute

15332412-5
15332419-4
15333000-1
93900000-7
15400000-2

15410000-5

Descriere
Porumb dulce
Legume conservate
provizoriu
Legume conservate în oţet
Fructe şi fructe cu coajă
lignifiată transformate
Fructe transformate
Mere transformate
Pere transformate
Banane transformate
Rubarbă
Pepeni galbeni
Dulceţuri şi marmelade;
jeleuri de fructe; piureuri şi
paste de fructe sau de
fructe cu coajă lignifiată
Marmelade
Marmeladă de portocale
Marmeladă de lămâie
Jeleuri de fructe
Paste de fructe
Paste de fructe cu coajă
lignifiată
Unt de arahide
Piureuri de fructe
Dulceţuri
Dulceaţă de caise
Dulceaţă de mure
Dulceaţă de coacăze
Dulceaţă de cireşe
Dulceaţă de zmeură
Dulceaţă de căpşuni
Fructe cu coajă lignifiată
transformate
Fructe cu coajă lignifiată
prăjite sau sărate
Conserve de fructe
Fructe uscate
Stafide de Corint
transformate
Stafide transformate
Sultanine
Subproduse vegetale
Servicii diverse n.c.a.
Uleiuri şi grăsimi animale
sau vegetale
Uleiuri şi grăsimi animale
sau vegetale brute

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15411000-2

15500000-3

Descriere
Uleiuri animale sau
vegetale
Uleiuri vegetale
Ulei de măsline
Ulei de susan
Ulei de arahide
Ulei de cocos
Ulei pentru gătit
Ulei pentru prăjit
Grăsimi
Grăsimi animale
Grăsimi vegetale
Reziduuri solide de grăsimi
sau de uleiuri vegetale
Şrot
Reziduuri solide de grăsimi
sau uleiuri vegetale
Uleiuri şi grăsimi rafinate
Uleiuri rafinate
Grăsimi rafinate
Grăsimi sau uleiuri
hidrogenate sau esterificate
Ceri vegetale
Grăsimi comestibile
Margarină şi preparate
similare
Margarină
Margarină lichidă
Produse tartinabile cu un
conţinut redus sau scăzut
de grăsimi
Produse lactate

15510000-6
15511000-3
15511100-4
15511200-5
15511210-8
15511300-6
15511400-7
15511500-8
15511600-9
15511700-0
15512000-0
15512100-1
15512200-2
15512300-3
15512900-9
15530000-2
15540000-5

Lapte şi smântână
Lapte
Lapte pasteurizat
Lapte sterilizat
Lapte UHT
Lapte degresat
Lapte semidegresat
Lapte integral
Lapte condensat
Lapte praf
Smântână
Smântână semigrasă
Smântână grasă
Smântână groasă
Smântână pentru frişcă
Unt
Brânzeturi

15411100-3
15411110-6
15411120-9
15411130-2
15411140-5
15411200-4
15411210-7
15412000-9
15412100-0
15412200-1
15413000-6

15.42

Uleiuri şi grăsimi
rafinate

15413100-7
15413000-6
15420000-8
15421000-5
15422000-2
15423000-9

15.43

Margarină şi
preparate similare

15424000-6
15430000-1
15431000-8
15431100-9
15431110-2
15431200-0

15.5
15.51

Produse lactate şi
îngheţată
Produse lactate

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15541000-2
15542000-9
15542100-0
15542200-1
15542300-2
15543000-6

15543100-7
15543200-8
15543300-9
15543400-0
15544000-3
15545000-0
15550000-8
15551000-5
15551300-8
15551310-1
15551320-4
15551500-0
15552000-2
15553000-9

15.52

15.6

15.61

Îngheţată

Produse de morărit,
amidon şi produse
amilacee
Produse de morărit

15554000-6
15555000-3
15555100-4
15555200-5
15600000-4

15610000-7
15611000-4
15612000-1
15612100-2
15612110-5
15612120-8
15612130-1
15612150-7
15612190-9
15612200-3
15612210-6
15612220-9
15612300-4
15612400-5

15612410-8

Descriere
Brânză de masă
Brânză proaspătă
Cottage cheese
Brânză cu pastă moale
Brânză Feta
Brânză rasă, pulbere, cu
mucegai şi alte tipuri de
brânză
Brânză cu mucegai
Brânză Cheddar
Brânză rasă
Brânză Parmezan
Brânză cu pastă tare
Brânză tartinabilă
Diverse produse lactate
Iaurt şi alte produse lactate
fermentate
Iaurt
Iaurt natural
Iaurt aromatizat
Zară
Cazeină
Lactoză sau sirop de
lactoză
Zer
Îngheţată şi produse
similare
Îngheţată
Şerbet
Produse de morărit,
amidon şi produse
amilacee
Produse de morărit
Orez decorticat
Făină de cereale sau făină
vegetală şi produse conexe
Făină de grâu
Făină integrală
Făină de panificaţie
Făină obişnuită
Făină de patiserie
Făină cu ferment
Făină de cereale
Făină de porumb
Făină de orez
Făinuri vegetale
Amestecuri utilizate la
prepararea produselor de
panificaţie
Preparate pentru prăjituri

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

15.62

CPV
Descriere

Amidonuri şi
produse amilacee

Cod CPV
15612420-1
15612500-6
15613000-8
15613100-9
15613300-1
15613310-4
15613311-1
15613312-8
15613313-5
15613319-7
15613380-5
15614000-5
15614100-6
15614200-7
15614300-8
15615000-2
15620000-0
15621000-7
15622000-4

15622100-5
15622110-8
15622120-1
15622300-7
15622310-0
15622320-3

15.7
15.71

15.72

15.8

Furaje preparate
pentru animale
Furaje preparate
pentru animale de
fermă

Hrană preparată
pentru animale de
casă
Alte produse

15622321-0
15622322-7
15623000-1
15624000-8
15625000-5
15626000-2
15700000-5
15710000-8

15711000-5
15712000-2
15713000-9

15100000-9

Descriere
Preparate pentru copt
Produse de panificaţie
Produse pe bază de boabe
de cereale
Crupe
Produse cerealiere
Cereale pentru micul dejun
Fulgi de porumb
Amestecuri de ovăz
Muesli
Grâu expandat
Fulgi de ovăz
Orez transformat
Orez cu bob lung
Orez măcinat
Brizură de orez
Tărâţe
Amidonuri şi produse
amilacee
Ulei de porumb
Glucoză şi produse pe bază
de glucoză, fructoză şi
produse pe bază de
fructoză
Glucoză şi produse pe bază
de glucoză
Glucoză
Sirop de glucoză
Fructoză şi produse pe
bază de fructoză
Fructoză
Preparate pe bază de
fructoză
Soluţii de fructoză
Sirop de fructoză
Amidon şi fecule
Tapioca
Griş
Praf de budincă
Furaje
Furaje preparate pentru
animale de fermă sau
pentru alte animale
Hrană pentru peşti
Furaje uscate
Hrană pentru animale de
casă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

15.81

CPV
Descriere
alimentare
Pâine, produse de
patiserie şi de
cofetărie proaspete

Cod CPV
15800000-6
15810000-9

15811000-6
15811100-7
15811200-8
15811300-9
15811400-0
15812000-3

15.82

Pişcoturi şi biscuiţi;
produse de patiserie
şi de cofetărie
conservate

15812100-4
15812120-0
15812121-7
15812122-4
15812200-5
15811500-1
15813000-0
15820000-2

15821000-9

15821100-0

15.83

Zahăr

15821110-3
15821130-9
15821150-5
15821200-1
15830000-5
15831000-2
15831200-4
15831300-5
15831400-6
15831500-7
15831600-8
15832000-9

15.84

Cacao, ciocolată şi
produse zaharoase

15840000-8
15841000-5
15841100-6
15841200-7
15841300-8

Descriere

Produse de panificaţie,
produse de patiserie şi de
cofetărieproaspete
Produse de panificaţie
Pâine
Chifle
Cornuri
Gogoşi
Produse de patiserie şi de
cofetărie
Produse de patiserie
Plăcinte
Plăcinte sărate
Plăcinte dulci
Produse de cofetărie
Produse de panificaţie
preparate
Alimente pentru micul
dejun
Pişcoturi şi biscuiţi;
produse de patiserie şi de
cofetărie conservate
Produse de panificaţie
prăjite şi produse de
patiserie
Produse de panificaţie
prăjite
Pâine prăjită
Pâine crocantă
Pişcoturi
Biscuiţi dulci
Zahăr şi produse conexe
Zahăr
Zahăr alb
Zahăr de arţar şi sirop de
arţar
Melasă
Siropuri de zahăr
Miere
Deşeuri provenite de la
fabricarea zahărului
Cacao, ciocolată şi produse
zaharoase
Cacao
Pastă de cacao
Unt, grăsime sau ulei de
cacao
Cacao pudră neîndulcită

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15841400-9
15842000-2
15842100-3
15842200-4
15842210-7
15842220-0
15842300-5
15842310-8
15842320-1
15842400-6

15.85

Macaroane, fidea,
cuşcuş şi produse
făinoase similare

15850000-1

15851000-8
15851100-9
15851110-2
15851120-5
15851190-6
15851200-0

15.86

Cafea şi ceai

15851210-3
15851220-6
15851230-9
15851250-5
15851290-7
15860000-4
15861000-1
15861100-2
15861200-3
15861300-4
15862000-8
15863000-5
15863100-6
15863200-7
15864000-2

15.87

Condimente şi
mirodenii

15864100-3
15865000-9
15870000-7
15871000-4

15871100-5
15871110-8

Descriere
Cacao pudră îndulcită
Ciocolată şi produse
zaharoase
Ciocolată
Produse pe bază
deciocolată
Ciocolată de băut
Batoane de ciocolată
Dulciuri
Bomboane
Nuga
Fructe, fructe cu coajă
lignifiată sau coajă de
fructe conservate în zahăr
Paste făinoase

Produse făinoase
Paste făinoase nepreparate
Macaroane
Fidea
Spaghete
Paste făinoase preparate şi
cuşcuş
Paste făinoase preparate
Paste făinoase umplute
Lasagna
Cuşcuş
Paste făinoase în conservă
Cafea, ceai şi produse
conexe
Cafea
Cafea prăjită
Cafea decafeinizată
Cafea nedecafeinizată
Înlocuitori de cafea
Ceai
Ceai verde
Ceai negru
Preparate de ceai sau de
maté
Ceai la pliculeţ
Infuzii de ceaiuri de plante
Condimente şi mirodenii
Oţet; sosuri; amestecuri de
condimente; făină şi praf
de muştar; muştar preparat
Oţet şi înlocuitori de oţet
Oţet

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15871120-1
15871200-6
15871210-9
15871230-5
15871250-1
15871260-4
15871270-7
15871273-8
15871274-5
15871279-0
15872000-1

15.88

Preparate
alimentare
omogenizate şi
alimente dietetice

15872100-2
15872200-3
15872300-4
15872400-5
15872500-6
15880000-0
15881000-7
15882000-4
15884000-8

15.89

Alte produse
alimentare n.c.a.

15100000-9

15890000-3
15891000-0
15891100-1
15891200-2
15891300-3
15891400-4
15891410-7
15891500-5
15891600-6
15891610-9
15891900-9
15892000-7

15892100-8
15892200-9
15892400-1
15893000-4
15893100-5
15893200-6

Descriere
Înlocuitori de oţet
Sosuri, amestecuri de
condimente şi de mirodenii
Sos de soia
Ketchup
Muştar
Sosuri
Amestecuri de condimente
Maioneză
Produse tartinabile pentru
sandvişuri
Chutney
Plante aromatice şi
mirodenii
Piper
Mirodenii
Plante aromatice
Sare
Ghimbir
Produse nutriţionale
speciale
Preparate alimentare
omogenizate
Produse dietetice
Alimente pentru nounăscuţi
Produse de origine
animală, carne şi produse
din carne
Diverse produse alimentare
n.c.a. şi produse uscate
Supe şi ciorbe
Supe pe bază de carne
Supe pe bază de peşte
Supe mixte
Supe
Supe instant
Ciorbe
Supe concentrate
Ciorbe instant
Supe de legume
Sucuri şi extracte vegetale,
substanţe peptice şi agenţi
de îngroşare
Sucuri de legume
Extracte vegetale
Agenţi de îngroşare
Produse uscate
Preparate alimentare
Preparate pentru desert

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
15893300-7
15894000-1
15894100-2
15894200-3
15894210-6
15894220-9
15894300-4
15894400-5
15894500-6

15.9

Băuturi

15.91

Băuturi alcoolice
distilate

15.92
15.93

Alcool etilic
Vinuri

15.94

Cidru şi alte vinuri
pe bază de fructe

15.95

15.96

Alte băuturi
fermentate
nedistilate
Bere fabricată din
malţ

15894600-7
15894700-8
15895000-8
15895100-9
15896000-5
15897000-2
15897100-3
15898000-9
15899000-6
01111700-5
15900000-7
24142510-9
15910000-0
15911000-7
15911100-8
15911200-9
24142510-9
15930000-6
15931000-3
15931100-4
15931200-5
15931300-6
15931400-7
15931500-8
15931600-9
15932000-0
15940000-9

Descriere
Preparate pentru sosuri
Produse alimentare
transformate
Mâncare vegetariană
Mâncare preparată
Mâncare pentru şcoli
Mâncare pentru spitale
Mâncare preparată
Gustări
Produse pentru
distribuitoare automate
Garnituri pentru sandvişuri
Delicatese
Produse de fast-food
Hamburgeri
Produse congelate
Conserve de alimente
Raţii militare
Drojdie
Praf de copt

Băuturi alcoolice distilate

15951000-9
15960000-5

Băuturi spirtoase
Spirtoase
Lichioruri
Alcool etilic
Vinuri
Vinuri nearomatizate
Vin spumant
Vin de masă
Porto
Madeira
Must de struguri
Sherry
Drodjie de vin
Cidru şi alte vinuri pe bază
de fructe
Cidru
Vinuri pe bază defructe
Băuturi fermentate
nedistilate
Vermut
Bere de malţ

15961000-2
15961100-3
15962000-9

Bere
Bere blondă
Borhoturi din fabricarea şi

15941000-6
15942000-3
15950000-2

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
15.97
15.98

16
16.0
16.01

17

CPV
Descriere
Malţ
Ape minerale şi
băuturi răcoritoare

Produse pe bază de
tutun
Produse pe bază de
tutun
Produse pe bază de
tutun

Textile

Fire şi aţe textile

17.1

17.10

Fire şi aţe textile

Cod CPV
01111700-5
15980000-1
15981000-8
15981100-9
15981200-0
15981300-1
15981310-4
15981320-7
15981400-2
15982000-5
15982100-6
15982200-7
16000000-5
16000000-5
16100000-6
16110000-9
16120000-2
16130000-5
16200000-7
16210000-0
16300000-8
01220000-5
17000000-2
50830000-2
93900000-7
01220000-5
17300000-5
17400000-6
01220000-5

17300000-5
17310000-8
17320000-1
17330000-4
17331000-1
17332000-8
17333000-5
17334000-2
17335000-9
17335100-0
17335200-1
17336000-6

Descriere
distilarea berii
Malţ
Băuturi fără alcool
Apă minerală
Apă minerală plată
Apă minerală carbogazoasă
Apă în stare solidă
Gheaţă
Zăpadă
Ape minerale aromatizate
Băuturi nealcoolice
Siropuri de fructe
Lapte cu ciocolată
Tutun, produse pe bază de
tutun şi articole conexe
Tutun, produse pe bază de
tutun şi articole conexe
Produse pe bază de tutun
Ţigări de foi
Trabucuri
Ţigări
Tutun
Tutun prelucrat
Articole de tutungerie

Animale de fermă şi
produse obţinute de la
acestea
Fire şi aţe textile
Fibre textile naturale
Fibre textile artificiale
Fire şi aţe textile din fibre
naturale
Fire de mătase
Fire de lână
Fire de bumbac
Fire de in
Fire şi aţe pentru cusut din
fibre naturale
Fire pentru cusut
Fire pentru tricotat
Fire din fibre textile
vegetale

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

17.2
17.20

17.3

17.30

17.4

17.40

CPV
Descriere

Cod CPV
17340000-7
17341000-4
17342000-1
17342100-2
17342200-3

17110000-6
17111000-3
17111100-4
17112000-0
17112100-1
17112200-2
17112300-3
17112310-6
17112400-4
17112500-5
17112510-8
17120000-9
17130000-2
17131000-9
17140000-5
17141000-2
17142000-9
17143000-6
17144000-3
93900000-7

Descriere
Fire sau aţe sintetice
Fire sintetice
Aţe sintetice
Aţe sintetice pentru cusut
Fire sintetice pentru
tricotat
Deşeuri textile
Materiale textile şi articole
conexe
Materiale textile şi articole
conexe
Ţesături
Ţesături sintetice
Ţesături mixte
Ţesături din bumbac
Doc
Denim
Pânză
Articole din pânză
Poplin
Şnururi
Cordoane
Materiale din lână
Ţesături de in
Lenjerie
Ţesături speciale
Catifea
Ţesături pluşate
Tesături pentru tapiţerie
Ţesături pentru perdele
Servicii diverse n.c.a.

93900000-7

Servicii diverse n.c.a.

Materiale textile

17400000-6
17100000-3

Materiale textile

17100000-3

Servicii de finisare
a materialelor
textile
Servicii de finisare
a materialelor
textile
Confecţii din
materiale textile, cu
excepţia
accesoriilor
Confecţii din
materiale textile, cu
excepţia
accesoriilor

17210000-4

50830000-2
17210000-7
17211000-4
17211100-5
17211200-6
17212000-1
17212100-2
17212200-3
17212300-4

Articole textile de uz
casnic
Pături şi pleduri
Pături
Pleduri
Lenjerie de pat
Cearşafuri
Feţe de plapumă
Huse pentru saltele

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
17212400-5
17212500-6
17212600-7
17213000-8
17213100-9
17213200-0
17214000-5
17214100-6
17214200-7
17214300-8
17214500-0
17215000-2
17215100-3
17215110-6
17215200-4
17215300-5
17215400-6
17215410-9
17215420-2
17215430-5
17215440-8
17216000-9
17216100-0
17216110-3
17216120-6
17218000-3
17218100-4
17218200-5
17220000-0
17221000-7
17221100-8
17221110-1
17221200-9
17221300-0
17221310-3
17221400-1
17221500-2
17221600-3
17221700-4
17221710-7
17222000-4

Descriere
Plăpumi de puf
Feţe de pernă
Feţe pentru suluri de
căpătâi
Lenjerie de masă
Feţe de masă
Şerveţele de masă
Lenjerie de baie şi de
bucătărie
Prosoape
Şervete pentru vase
Rulouri de şerveţele pentru
şters mâinile
Şerveţele de toaletă
Perdele, draperii,
baldachine şi storuri textile
Perdele
Paravane împotriva
fumului
Draperii
Baldachine
Storuri
Storuri de interior
Storuri textile
Storuri veneţiene
Jaluzele verticale
Articole de mobilier
Tapiserie pentru mobilier
Perniţe
Perne
Lenjerie de spital
Draperii pentru săli de
operaţie
Cearşafuri pentru săli de
operaţie
Articole textile
confecţionate
Saci şi săculeţe
Genţi de voiaj
Rucsacuri
Genţi de sport
Saci pentru expedieri
poştale
Saci poştali
Sacoşe
Saci de rufe
Saci textili
Saci de ambalaj
Săculeţe de ambalaj
Prelate impermeabile, vele

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

17222100-5
17222110-8
17222120-1
17222130-4
17222200-6
17222400-8
17222500-9
17222510-2
17222520-5
17222530-8
17222540-1
17222541-8
17223000-1
17223100-2
17223200-3
17225000-5

17225100-6
17225200-7
17225300-8
17225400-9
17225500-0
17225600-1
17225700-2
17225800-3
17225810-6
50830000-2

17.5

Alte materiale
textile

17.51

Covoare şi carpete

Descriere
pentru bărci, pentru planşe
cu velă sau pentru vehicule
terestre, copertine, storuri,
corturi şi articole de
camping
Prelate, copertine şi storuri
Prelate impermeabile
Copertine
Storuri
Prelate de camuflare
Vele
Articole textile de camping
Saltele pneumatice
Paturi de campanie
Corturi
Saci de dormit
Saci de dormit umpluţi cu
fulgi sau cu puf
Paraşute
Paraşute dirijabile
Paraşute cu rotor
Diverse articole textile
confecţionate în sistem
manufactură
Cârpe de şters praful
Elemente filtrante din
pânză
Veste de salvare
Pături ignifuge
Plase de ţânţari
Cârpe de vase
Centuri de siguranţă
Cârpe pentru curăţat
Cârpe pentru lustruit
Servicii de reparare de
îmbrăcăminte şi de articole
textile

17120000-9
17120000-9
17150000-8
17230000-3 la
17260000-2
17330000-4
50830000-2
17230000-3
17231000-0
17231100-1
17231200-2

Covoare, preşuri şi carpete
Covoare
Acoperitoare de podea cu
fire înnodate
Acoperitoare de podea

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

17250000-9

Descriere
ţesute
Acoperitoare de podea cu
fire răsucite
Dale de mochetă
Acoperitoare de podea
textile industriale
Preşuri
Carpete
Covoare textile industriale
Articole textile
Diverse frânghii, funii,
sfori şi plase
Frânghii, funii, sfori şi
plase
Sfori, frânghii şi funii
Funii
Frânghii
Cordoane
Sfori
Plase textile
Plase cu fire înnodate
Frânghii de ridicare
Cârpe
Servicii de reparare de
îmbrăcăminte şi de articole
textile
Articole fără urzeală

17120000-9

Materiale din lână

17130000-2
17150000-8

Ţesături de in
Materiale tricotate sau
croşetate
Diverse articole textile
Tul, dantelă, panglicărie,
pasmanterie şi broderie
Panglicărie, pasmanterie
Panglici
Bandă textilă
Etichete şi ecusoane textile
Etichete textile
Ecusoane textile
Insigne
Pasmanterie ornamentală
Trese
Epoleţi
Ţesături din plasă

17231300-3
17231310-6
17231400-4

17.52

Frânghii, funii,
sfori şi plase

17232000-7
17233000-4
17234000-1
17200000-4
17240000-6
17241000-3
17241100-4
17241110-7
17241120-0
17241130-3
17241140-6
17241200-5
17241210-8
17241220-1
17242000-0
50830000-2

17.53

17.54

Articole fără
urzeală şi articole
din materiale fără
urzeală, cu excepţia
accesoriilor
Alte materiale
textile n.c.a.

17260000-2
17261000-9
17261100-0
17261110-3
17261120-6
17261130-9
17261131-6
17261132-3
17261133-0
17261140-2
17261141-9
17261142-6
17261200-1

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
17262000-6
17263000-3

17282110-6
17282120-9
17282130-2
17282140-5
18000000-9

Descriere
Fetru
Vată textilă, fire, ţesături şi
articole textile de uz tehnic
Vată textilă
Fire metalizate
Ţesături din fire metalizate
Ţesături impregnate,
acoperite sau stratificate
Articole textile de uz
tehnic
Tuburi din fibre textile
Benzi rulante textile
Conducte de ventilaţie
Produse textile matlasate
Fire şi aţe textile din fibre
naturale
Ţesături tricotate sau
croşetate
Ţesături tricotate
Ţesături din catifea
Ţesături croşetate
Tricotaje, ciorapi tricotaţi
şi articole conexe
Ciorapi tricotaţi
Ciorapi cu chilot, ciorapi
de damă şi şosete
Ciorapi de damă
Ciorapi cu chilot
Şosete
Pulovere, cardigane şi
articole similare
Jerseuri, pulovere,
cardigane, veste şi articole
similare
Pulovere
Cardigane
Svetere de bumbac
Veste
Îmbrăcăminte şi accesorii

18500000-4

Îmbrăcăminte din piele

18510000-7

Accesorii pentru
îmbrăcăminte din piele
Mănuşi sau mitene din
piele
Mănuşi lungi
Centuri şi banduliere din
piele

17263100-4
17263200-5
17263300-6
17263400-7
17263500-8
17263510-1
17263520-4
17263530-7
17263600-9
17330000-4
Ţesături tricotate
sau croşetate
Ţesături tricotate
sau croşetate

17.6

17.7
17.71

17.72

18

18.1
18.10

Articole tricotate
sau croşetate
Ciorapi tricotaţi sau
croşetaţi

Pulovere, cardigane
şi articole similare
tricotate sau
croşetate

Accesorii de
îmbrăcăminte şi
blănuri
Îmbrăcăminte din
piele
Îmbrăcăminte din
piele

17150000-8
17151000-5
17151100-6
17152000-2
17280000-8
17281000-5
17281100-6
17281110-9
17281120-2
17281130-5
17282000-2
17282100-3

18511000-4
18511100-5
18512000-1

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

18.2

CPV
Descriere

Alte accesorii de
îmbrăcăminte

18.21

Îmbrăcăminte de
lucru

Cod CPV
18512100-2
18512200-3
18100000-0 18400000-3
18600000-5
18700000-6
18100000-0
18110000-3
18111000-0
18111300-3
18111400-4
18111410-7
18111420-0
18111430-3
18121000-7
18112100-8
18112200-9
18112300-0
18112400-1
18112500-2
18120000-6
18121000-3
18121100-4
18121200-5
18122000-0
18122100-1
18122200-2
18122300-3
18130000-9
18131000-6
18131100-7
18131200-8

18131300-9
18131400-0
18131500-1

Descriere
Centuri
Banduliere

Îmbrăcăminte de lucru
Îmbrăcăminte de lucru
pentru bărbaţi
Îmbrăcăminte de lucru de
uz industrial
Jachete şi sacouri pentru
bărbaţi
Uniforme
Uniforme de pompieri
Uniforme de poliţie
Uniforme militare
Îmbrăcăminte de uz
profesional
Îmbrăcăminte pentru
personalul medical
Îmbrăcăminte militară
Pantaloni scurţi
Pantaloni
Îmbrăcăminte de protecţie
Îmbrăcăminte de lucru
pentru femei
Îmbrăcăminte de uz
profesional
Jachete şi blazere pentru
femei
Uniforme pentru femei
Îmbrăcăminte de uz
industrial
Pantaloni scurţi pentru
femei
Pantaloni pentru femei
Salopete
Îmbrăcăminte specială de
lucru
Îmbrăcăminte de protecţie
şi de securitate
Veste antiglonţ
Îmbrăcăminte de protecţie
împotriva agenţilor
biologici şi chimici
Îmbrăcăminte de protecţie
împotriva radiaţiilor
Îmbrăcăminte antiglonţ
Veste de salvare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
18131600-2
18132000-3
18132100-4
18132200-5
18133000-0
18133100-1
18133200-2
18133300-3
18133400-4
18133500-5
18133600-6
18133700-7
18133800-8
18133900-9
18134000-7
18134100-8
18134200-9
18134300-0
18140000-2

18.22

Îmbrăcăminte de
exterior

18141000-9
18142000-6
18143000-3
18110000-3
18200000-1
18210000-4
18211000-1
18212000-8
18213000-5
18220000-7
18221000-4
18221100-5
18221200-6
18221300-7
18222000-1
18222100-2
18222200-3
18223000-8
18223100-9
18223200-0
18230000-0
18231000-7
18231700-4
18231800-5

Descriere
Veste reflectorizante
Îmbrăcăminte de zbor
Veste de zbor
Costume de zbor
Articole de îmbrăcăminte
şi echipamente speciale
Veste de camuflaj
Costume de luptă
Echipamente de luptă
Uniforme de luptă
Căşti militare
Camuflaje pentru căşti
Îmbrăcăminte de schi
Îmbrăcăminte şi
echipamente polare
Echipamente de scufundare
Costume de scafandru
Costume de salvare
Uniforme de iarnă
Uniforme de vară
Accesorii pentru
îmbrăcăminte de lucru
Mănuşi de lucru
Viziere de siguranţă
Echipament de protecţie
Îmbrăcăminte de lucru
pentru bărbaţi
Îmbrăcăminte de exterior
Mantale
Pelerine
Cape
Jachete de vânt
Îmbrăcăminte de protecţie
împotriva intemperiilor
Îmbrăcăminte
impermeabilă
Pelerine impermeabile
Hanorace
Impermeabile
Haine de serviciu
Costume pentru bărbaţi
Compleuri
Jachete şi blazere
Blazere
Jachete
Diverse tipuri de
îmbrăcăminte de exterior
Rochii şi fuste
Rochii
Fuste

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
18232000-4
18232100-5
18232200-6
18700000-6

18.23

Lenjerie intimă

18310000-5
18311000-2
18312000-9
18313000-6
18313100-7
18313200-8
18313300-9
18313400-0
18313500-1
18320000-8
18321000-5
18321100-6
18322000-2
18322100-3
18322200-4
18322300-5
18322400-6
18323000-9

18.24

Alte accesorii de
îmbrăcăminte n.c.a.

18323100-0
18323200-1
18323300-2
18330000-1
18224000-5

18300000-2
18400000-3
18410000-6
18411000-3
18412000-0
18412100-1
18412200-2
18412300-3
18412800-8
18420000-9
18421000-6
18422000-3

Descriere
Costume şi compleuri
pentru femei
Costume pentru femei
Compleuri pentru femei
Îmbrăcăminte la mâna a
doua
Lenjerie intimă
Slipuri
Chiloţi
Lenjerie intimă pentru
femei
Îmbrăcăminte de noapte
pentru femei
Slipuri pentru femei
Cămăşi de noapte pentru
femei
Furouri
Halate de baie
Cămăşi şi îmbrăcăminte de
noapte
Cămăşi
Cămăşi pentru femei
Îmbrăcăminte de noapte
Cămăşi de noapte
Capoate
Pijamale
Maieuri
Sutiene, corsete, jartiere şi
articole similare
Sutiene
Corsete
Jartiere
Tricouri
Îmbrăcăminte din materiale
textile acoperite sau
impregnate
Articole de îmbrăcăminte
Îmbrăcăminte specială şi
accesorii
Îmbrăcăminte specială
Îmbrăcăminte pentru
bebeluşi
Îmbrăcăminte sport
Treninguri
Cămăşi de sport
Costume de schi
Costume de baie
Accesorii vestimentare
Batiste
Eşarfe

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
18423000-0
18424000-7
18425000-4
18440000-5
18441000-2
18443000-6
18443100-7
18443200-8
18443300-9
18443310-2
18443320-5
18443330-8
18443340-1
18443400-0

18443500-1
18444000-3
18444100-4

18.3
18.30

Blănuri şi articole
din blană
Blănuri şi articole
din blană

18444110-7
18444200-5
18600000-5
18610000-8
18611000-5
18612000-2
18613000-9

Piele şi produse de
piele
Piele

19
19.1
19.10

18620000-1
19000000-6
19100000-7
19110000-0
19120000-3
19130000-6
19131000-3
19132000-0
19133000-7
19140000-9

Descriere
Cravate
Mănuşi
Curele, altele decât de
piele
Pălării şi alte articole
pentru acoperit capul
Pălării
Articole pentru acoperit
capul şi alte accesorii
Banderole
Articole din metal pentru
acoperit capul
Articole din textile pentru
acoperit capul
Berete
Berete de campanie
Glugi
Şepci
Şireturi de trecut pe sub
bărbie pentru articolele
pentru acoperit capul
Viziere
Articole de protecţie pentru
acoperit capul
Articole de siguranţă
pentru acoperit capul
Căşti
Căşti de siguranţă
Blănuri şi articole din
blană
Articole din blană
Piei cu blană
Îmbrăcăminte de blană
Articole din blană
artificială
Blănuri
Piele, produse şi
încălţăminte din piele
Piele
Piele de căprioară
Piele de bovine sau de
cabaline
Piele de ovine, de caprine
sau de porcine
Piele de oaie sau de miel
Piele de capră sau de ied
Piele de porcine
Piele de alte animale, piele
reconstituită sau alte tipuri

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

19.2

19.20

CPV
Descriere

Articole de voiaj şi
articole similare;
şelărie şi
harnaşamente
Articole de voiaj şi
articole similare;
şelărie şi
harnaşamente

Cod CPV
19141000-6
19142000-3
19143000-0
19144000-7
19150000-2
19200000-8

19200000-8
19210000-1
19211000-8
19212000-5
19213000-2
19220000-4
19221000-1
19222000-8
19223000-5
19223100-6
19223200-7
19224000-2
19225000-9
19225100-0
19225200-1
19229000-7
19230000-7
19240000-0

19.3
19.30

Încălţăminte
Încălţăminte

19300000-9
19310000-2

19311000-9
19312000-6

19312100-7
19312200-8
19312300-9

19312400-0
19313000-3

Descriere
de piele
Piele de alte animale
Piele reconstituită
Imitaţie de piele
Piele lăcuită
Deşeuri de piele
Articole, articole de voiaj
şi şelărie din piele

Articole, articole de voiaj
şi şelărie din piele
Şelărie
Şei
Cravaşe
Bice
Articole de voiaj
Valize
Genţi de mână
Poşete şi portofele
Poşete
Portofele
Cufere
Suporturi pentru ploşti şi
etuiuri
Suporturi pentru ploşti
Etuiuri
Truse de toaletă
Curele de ceas
Articole din piele utilizate
la maşini sau la dispozitive
mecanice
Încălţăminte
Încălţăminte, alta decât
încălţămintea pentru sport
sau de protecţie
Încălţăminte impermeabilă
Încălţăminte cu părţi de
cauciuc sau de material
plastic
Sandale cu feţe de cauciuc
sau de material plastic
Cizme de cauciuc
Încălţăminte de oraş cu feţe
de cauciuc sau de material
plastic
Şlapi
Încălţăminte cu feţe de
piele

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
19313100-4
19313200-5
19313300-6
19314000-0
19315000-7
19315100-8
19315200-9
19315300-0
19315400-1
19316000-4
19320000-5
19321000-2
19321100-3
19322000-9
19323000-6
19324000-3
19330000-8
19331000-5

20

20.1

Lemn şi produse
din lemn şi din
plută (cu excepţia
mobilierului);
articole din paie şi
împletituri
Lemn, tăiat, şlefuit
sau impregnat

19332000-2
19332100-3
19340000-1
19341000-8
19342000-5
19343000-2
20000000-6
77220000-8

20100000-7
20110000-0
20111000-7
20112000-4
20120000-3
20130000-6
20131000-3
20140000-9
20150000-2
20160000-5
20161000-2
20161100-3
20170000-8
77220000-8

Descriere
Sandale
Papuci de casă
Încălţăminte de oraş
Încălţăminte cu feţe din
material textil
Cizme
Botine
Cizme trei sferturi
Cizme lungi
Cizme pescăreşti
Galoşi
Încălţăminte pentru sport
Încălţăminte pentru schi
Încălţăminte pentru schi
fond
Încălţăminte pentru
antrenament
Încălţăminte pentru munte
Încălţăminte pentru fotbal
Încălţăminte de protecţie
Încălţăminte cu vârf de
protecţie de metal
Încălţăminte specială
Încălţăminte pentru zbor
Părţi de încălţăminte
Feţe de încălţăminte
Tălpi
Tocuri
Lemn, produse din lemn,
produse din plută, coşuri
împletite şi împletituri
Lemn tăiat
Lemn tăiat
Traverse de cale ferată
Traverse de lemn
Părţi de traverse
Lemn de mină
Lemn de esenţă moale
preparat
Elemente pentru garduri
Lemn de esenţă tare
Parchet
Produse din lemn preparat
sau tratat
Lemn tratat
Stâlpi trataţi
Rumeguş
Servicii de impregnare a

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
20.2

20.20

20.3

20.30

CPV
Descriere
Placaje de furnir;
foi de furnir; plăci
laminate; plăci
aglomerate,
fibrolemnoase şi
alte tipuri de planşe
şi panouri
Placaje de furnir;
foi de furnir; plăci
laminate; plăci
aglomerate,
fibrolemnoase şi
alte tipuri de planşe
şi panouri

Dulgherie şi
tâmplărie din lemn
pentru construcţii
Dulgherie şi
tâmplărie din lemn
pentru construcţii

Cod CPV
20200000-8

Descriere
lemnului
Plăci şi furnire din lemn

20210000-1

Planşe şi panouri de lemn

20211000-8
20212000-5
20213000-2
20214000-9
20215000-6
20216000-3
20220000-4
20300000-9

Foi de furnir
Lemn laminat
Plăci aglomerate
Plăci fibrolemnoase
Panouri din lemn
Placaje de furnir
Lemn densificat

20310000-2

Dulgherie din lemn pentru
construcţii
Ferestre din lemn
Uşi cu canaturi de sticlă
Uşi din lemn
Plăci de parchet din lemn
Tâmplărie din lemn pentru
construcţii
Panouri prefabricate pentru
garduri
Şarpante din lemn
Scări
Construcţii prefabricate din
lemn
Containere, paleţi, lăzi şi
alte recipiente din lemn

20311000-9
20311100-0
20312000-6
20313000-3
20320000-5
20321000-2
20322000-9
20323000-6
20330000-8

20.4
20.40

Containere din
lemn
Containere din
lemn

20400000-0
20410000-3
20411000-0
20411100-1
20411200-2
20412000-7
20412100-8
20412200-9

Dulgherie şi tâmplărie din
lemn pentru construcţii

Containere din lemn
Butoaie dinlemn
Lăzi din lemn
Tambure din lemn pentru
cablu
Lăzi din şipci de lemn
Butoaie
Cuve din lemn

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

20.5

20.51

CPV
Descriere

Alte produse din
lemn; articole din
plută, din paie şi
din împletituri
Alte produse din
lemn

Cod CPV
20413000-4
20420000-6
20421000-3
20500000-1

Articole din lemn şi din
plută
20510000-4
20511000-1
20512000-8

20.52

Articole din plută,
coşuri împletite şi
împletituri

Celuloză, hârtie şi
produse din hârtie

21

21.11

Celuloză, hârtie şi
carton
Celuloză

21.12

Hârtie şi carton

21.1

Descriere
Cutii din lemn
Paleţi din lemn
Cutii-paleţi

20513000-5
20514000-2
20515000-9
20520000-7

Produse din lemn şi
articole conexe
Mânere de unelte din lemn
Suporturi de unelte din
lemn
Părţi de unelte din lemn
Rame din lemn
Sicrie
Articole din plută, coşuri
împletite şi împletituri

20521000-4
20521100-5
20522000-1
20522100-2
21000000-3

Coşuri împletite
Împletituri
Plută naturală
Plăci de plută
Diverse tipuri de celuloză,
de hârtie şi de confecţii din
hârtie

21100000-4

Celuloză, hârtie şi carton

21110000-7
21111000-4
21111100-5
21120000-0
21121000-7

Celuloză
Pastă din lemn
Pastă chimică din lemn
Hârtie şi carton
Hârtie pentru ziar, hârtie
prelucrată manual şi alte
tipuri de hârtie necretată
sau de carton pentru
utilizare grafică
Hârtie pentru ziar
Hârtie sau carton
prelucrate manual
Hârtie şi carton
fotosensibile,
termosensibile sau
termografice
Hârtie sau carton
fotosensibile
Hârtie sau carton
termosensibile
Hârtie sau carton
termografice
Hârtie igienică, hârtie kraft

21121100-8
21121200-9
21121300-0

21121310-3
21121320-6
21121330-9
21122000-4

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

21122100-5
21122200-6
21124000-8
21124100-9
21124200-0
21124300-1
21124400-2
21124500-3
21124600-4
21124700-5
21125000-5
21125100-6
21125300-8
21125400-9
21125600-1

21125610-4
21125690-8

21125691-5
21125692-2
21126000-2
21.2
21.21

Articole de hârtie
sau carton
Hârtie sau carton
ondulat şi ambalaje
din hârtie şi din
carton

21200000-5
21210000-8
21211000-5

21211100-6
21211110-9
21211120-2

21.22

Articole menajere
din hârtie şi hârtie

21211200-7
21211210-0
21211220-3
21211230-6
21220000-1

Descriere
şi alte tipuri de hârtie şi
carton
Hârtie şi carton stratificate
Hârtie kraft
Hârtie rezistentă la grăsimi
şi alte articole din hârtie
Hârtie rezistentă la grăsimi
Hârtie calc
Hârtie cristal
Hârtie transparentă sau
translucidă
Hârtie cretată şi hârtie
artizanală
Hârtie pentru desen
Hârtie pentru cartografie
Hârtie şi carton tratate
Hârtie şi carton asamblate
Hârtie pentru scris
Hârtie pentru tipărit
Hârtie autocopiantă sau
alte tipuri de hârtie
copiantă
Hârtie termografică
Hârtie pentru
fotocopiatoare şi
xerografică
Hârtie pentru
fotocopiatoare
Hârtie xerografică
Deşeuri şi maculatură din
hârtie şi din carton
Articole din hârtie sau din
carton
Hârtie sau carton ondulat
Ambalaje din hârtie şi din
carton
Cutii mari din carton, cutii
sau casete
Cutii din hârtie sau din
carton
Bibliorafturi, mape de
corespondenţă, clasoare şi
articole similare
Saci şi pungi din hârtie
Saci din hârtie
Pungi din hârtie
Pungi pentru rău de avion
Articole menajere din
hârtie sau articole din

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
igienică

Cod CPV
21221000-8

21221100-9
21221200-0
21221300-1
21221400-2
21222000-5

21222100-6
21222110-9
21222120-2
21222121-9
21222200-7
21222210-0
21222220-3
21222300-8
21.23

Articole de
papetărie

21230000-4
21231000-1

21231100-2
21231200-3
21231300-4
21231400-5
21232000-8
21232100-9
21232200-0
21232300-1
21233000-5
21233100-6
21233200-7
21233600-1
21233610-4
21234000-2

Descriere
hârtie pentru spitale
Hârtie igienică, batiste,
şervete din hârtie pentru
mâini şi şervete de masă
Hârtie igienică
Batiste din hârtie
Şervete din hârtie pentru
mâini
Şervete de masă din hârtie
Articole igienico-sanitare
din hârtie sau articole din
hârtie pentru spitale
Articole igienico-sanitare
din hârtie
Absorbante sau tampoane
igienice
Scutece de unică folosinţă
Scutece din hârtie
Articole din hârtie pentru
spitale
Comprese din hârtie
Săculeţe sau plicuri din
hârtie pentru sterilizare
Articole de unică folosinţă
din hârtie
Articole de papetărie şi alte
articole din hârtie
Hârtie carbon, hârtie
autocopiantă, hârtie pentru
şabloane şi hârtie fără
carbon
Hârtie carbon
Hârtie autocopiantă
Hârtie fără carbon
Hârtie pentru şabloane
Plicuri, cărţi poştale şi cărţi
poştale neilustrate
Cărţi poştale
Cărţi poştale neilustrate
Plicuri
Hârtie gofrată sau perforată
Hârtie pentru tipărire
gofrată sau perforată
Hârtie de scrisori gofrată
sau perforată
Hârtie continuă pentru
imprimante de computer
Formulare continue
Hârtie cauciucată sau
adezivă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
21.24

CPV
Descriere
Tapet

Cod CPV
21234100-3
21240000-7
21241000-4

21241100-5
21242000-1
21.25

Alte articole din
hârtie şi din carton
n.c.a.

21230000-4

21243000-8

21250000-0

Tipărituri şi
suporturi
înregistrate

22

Cărţi, ziare şi alte
tipărituri şi
suporturi
înregistrate

22.1

22.11

Cărţi

21251000-7
21252000-4
22000000-0
25260000-1
72264000-3
72312100-6
74870000-8
78100000-8
78200000-9
78310000-3
22100000-1
22200000-2
22300000-3
22869200-1
25260000-1
22110000-4
22111000-1
22112000-8
22113000-5
22114000-2
22114100-3
22114200-4
22114300-5
22114310-8
22114311-5
22114400-6
22114500-7
22120000-7
22121000-4
22130000-0
22140000-3

Descriere
Hârtie autoadezivă
Tapet şi alte materiale de
lipit pe pereţi
Materiale de acoperit
pereţii pe bază de hârtie
sau de carton
Tapet
Materiale textile de
acoperit pereţii
Articole de papetărie şi alte
articole din hârtie
Acoperitoare de podea pe
bază de hârtie sau de
carton
Hârtie pentru ţigări şi
hârtie de filtru
Hârtie pentru ţigări
Hârtie de filtru

Cărţi tipărite
Cărţi şcolare
Manuale şcolare
Cărţi de bibliotecă
Dicţionare, hărţi, cărţi de
muzică şi alte cărţi
Dicţionare
Atlase
Hărţi
Hărţi de cadastru
Copii heliografice
Partituri
Enciclopedii
Publicaţii
Publicaţii tehnice
Anuare
Pliante

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

22.12

22.13

CPV
Descriere

Ziare, reviste
specializate şi
periodice care apar
de cel puţin patru
ori pe lună

Ziare, reviste
specializate şi
periodice care apar
de mai puţin de
patru ori pe lună

Cod CPV
22150000-6
22160000-9
22200000-2
22210000-5

22211000-2
22212000-9
22212100-0
22200000-2
22210000-5
22211000-2
22212000-9
22212100-0
25260000-1
25261000-8
25262000-5
25263000-2
22300000-3

22.14

Înregistrări audio

22.15

Cărţi poştale,
felicitări, ilustrate şi
alte imprimate
22310000-6
similare
22312000-0
22313000-7
22314000-4
22315000-1
22320000-9
22321000-6
22869200-1
Servicii tipografice 22100000-4
şi servicii conexe
22800000-8
22900000-9
72312100-6
78100000-8
78200000-9
78310000-3
Servicii de tipărire
78180000-2
de ziare
Servicii tipografice 22400000-4
n.c.a.

22.2

22.21
22.22

22410000-7
22411000-4
22412000-1
22413000-8
22420000-0
22430000-3

Descriere
Broşuri
Fascicole
Ziare, reviste specializate,
periodice şi reviste
Ziare

Reviste specializate
Periodice
Publicaţii periodice
Ziare, reviste specializate,
periodice şi reviste
Ziare
Reviste specializate
Periodice
Publicaţii periodice
Înregistrări audio
Discuri
Casete muzicale
Discuri compacte
Cărţi poştale, felicitări şi
alte imprimate
Cărţi poştale
Ilustrate
Hârtie pentru decalcomanie
Desene
Fotografii
Felicitări
Felicitări de Crăciun
Calendare

Servicii de tipărire de ziare
Timbre, carnete de cecuri,
bancnote, acţiuni, materiale
publicitare, cataloage şi
manuale
Timbre
Timbre de Crăciun
Timbre noi
Timbre de economii
Hârtie timbrată
Bancnote

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
22440000-6
22450000-9
22451000-6
22452000-3
22460000-2

22461000-9
22462000-6
22800000-8

22810000-1
22813000-2
22814000-9
22815000-6
22816000-3
22817000-0
22819000-4
22820000-4
22821000-1
22822000-8
22822100-9
22822200-0
22830000-7
22832000-1
22840000-0
22841000-7
22841100-8
22841200-9
22850000-3
22851000-0
22852000-7
22852100-8
22860000-6

22861000-3
22861100-4
22861200-5

Descriere
Carnete de cecuri
Imprimate nefalsificabile
Paşapoarte
Formulare de mandate
poştale
Materiale publicitare,
cataloage comerciale şi
manuale
Cataloage
Materiale publicitare
Registre de hârtie sau de
carton, registre contabile,
clasoare, formulare şi alte
articole imprimate de
papetărie
Registre de hârtie sau de
carton
Registre contabile
Chitanţiere
Carneţele
Blocuri
Jurnale sau agende
personale
Agende
Formulare
Formulare electorale
Formulare comerciale
Formulare comerciale
continue
Formulare comerciale
necontinue
Caiete de exerciţii
Foi de exerciţii
Albume de eşantioane
Albume de colecţii
Carnete de timbre
Clasoare de timbre
Clasoare şi accesorii pentru
clasoare
Clasoare
Dosare
Coperţi de dosar
Articole imprimate de
papetărie, cu excepţia
formularelor
Plicuri imprimate
Plicuri cu fereastră
imprimate
Plicuri fără fereastră
imprimate

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
22861300-6
22862000-0
22863000-7
22864000-4
22865000-1
22866000-8
22866100-9
22866200-0
22867000-5
22868000-2
22869000-9
22869100-0
22900000-9
22940000-1
22950000-4
22960000-7
22980000-3
22981000-0
78110000-1
78111000-8
78112000-5
78113000-2
78113100-3
78114000-9
78114100-0
78114200-1
78114300-2

78114400-3
78115000-6

78115100-7
78116000-3
78117000-0
78118000-7

Descriere
Plicuri imprimate pentru
radiografii
Hârtie de scrisori
Cărţi de vizită
Carduri de mulţumire
Cupoane
Etichete
Etichete cu coduri de bare
Etichete pentru bagaje
Tichete de masă
Hârtie sugativă
Orare
Programe de perete
Diverse imprimate
Permise
Cartele de acces
Imprimate la comandă
Bilete
Bilete de transport
Servicii de tipărire de cărţi
Servicii de tipărire de
agende telefonice
Servicii de tipărire de
caiete de exerciţii
Servicii de tipărire de
agende
Servicii de tipărire de
organizatoare personale
Servicii de tipărire de
carneţele
Servicii de tipărire de
broşuri
Servicii de tipărire de blocnotesuri
Servicii de tipărire de
blocuri cu hârtie pentru
scrisori
Servicii de tipărire de
sugative
Servicii de tipărire de
materiale publicitare
comerciale
Servicii de tipărire de
cataloage comerciale
Servicii de tipărire de
registre
Servicii de tipărire de
registre contabile
Servicii de tipărire de
carnete de formulare de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
78119000-4
78120000-4
78121000-1
78122000-8
78122100-9
78123000-5

78124000-2

78125000-9
78130000-7
78131000-4
78132000-1
78133000-8
78134000-5
78135000-2
78135100-3
78136000-9
78140000-0
78141000-7

78142000-4
78150000-3
78151000-0
78152000-7
78153000-4

Descriere
comandă
Servicii de tipărire de
chitanţiere
Servicii de tipărire de
articole de papetărie
Servicii de tipărire de
plicuri
Servicii de tipărire de
hârtie de scrisori
Servicii de tipărire de
formulare cu indigo
Servicii de tipărire de
albume pentru mostre sau
pentru colecţii
Servicii de tipărire de
clasoare, dosare sau coperţi
de dosare
Servicii de tipărire de cărţi
de vizită
Servicii de tipărire de
documente nefalsificabile
Servicii de tipărire de
permise
Servicii de tipărire de
bancnote
Servicii de tipărire de
acţiuni
Servicii de tipărire de
carnete de cec
Servicii de tipărire de
timbre noi
Servicii de tipărire de
hârtie timbrată
Servicii de tipărire de
bonuri de masă
Servicii de tipărire de
formulare
Servicii de tipărire de
formulare comerciale
autocopiante
Servicii de tipărire de
formulare continue
Servicii de tipărire de
bilete
Servicii de tipărire de
bilete de intrare
Servicii de tipărire de
bilete de transport
Servicii de tipărire de
bilete cu bandă magnetică

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

22.23

CPV
Descriere

Servicii de legare şi
de finisare

Cod CPV
78160000-6
78170000-9
78310000-3
78311000-0

22.24

Servicii de
compoziţie şi de
pregătire a formelor
de tipar

78312000-7
22500000-5

22500000-5

22510000-8
22520000-1
22521000-8
72312100-6
78220000-5
78221000-2
78222000-9
78223000-6
78224000-3
78225000-0
78230000-8
78240000-1
22.25

Alte servicii conexe 78200000-9
tipăririi
78210000-2
78225000-0

22.3

22.31

22.32

22.33

Servicii de
reproducere a
suporturilor
înregistrate
Servicii de
reproducere a
înregistrărilor
sonore
Servicii de
reproducere a
înregistrărilor video
Servicii de

Descriere
Servicii de tipărire de
calendare
Servicii de tipărire de orare
Servicii de legare şi de
finisare
Servicii de finisare a
cărţilor
Servicii de legare
Plăci sau cilindri
tipografici, alte
echipamente de tipografie
Forme sau cilindri de
tipografie sau alte
materiale tipografice
Forme offset
Echipamente de gravură
uscată
Echipamente de ştanţare
Servicii de pregătire de
date
Servicii de compoziţie
Servicii de pregătire a
formelor de tipar
Servicii de fotogravură
Servicii de culegere
Servicii de litografiere
Servicii de proiectare
grafică
Servicii de tipărire şi de
livrare
Servicii de tipărire şi de
distribuţie
Servicii conexe tipăririi
Servicii de finisare a
tipăriturilor
Servicii de proiectare
grafică

74870000-8
72264000-3

74870000-8

Diverse servicii comerciale

74870000-8

Diverse servicii comerciale

72264000-3

Servicii de reproducere de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

23

23.1

23.10

23.2
23.20

CPV
Descriere
reproducere de
software
Cocs, produse
petroliere rafinate şi
combustibili
nucleari
Produse de
cuptoare de
cocserie
Produse de
cuptoare de
cocserie

Produse petroliere
rafinate
Produse petroliere
rafinate

Cod CPV

Descriere
software

10000000-3
10320000-2
23000000-7
40500000-7
90122100-9
10000000-3
10320002-2
10000000-3

10320000-2
10321000-9
23000000-7
23100000-8
23110000-1
23111000-8
23111100-9
23111200-0
23111210-3
23112000-5
23112100-6
23112200-7
23113000-2
23130000-7
23131000-4
23132000-1
23133000-8
23134000-5
23134100-6
23135000-2
23135100-3
23135200-4
23135300-5
23135310-8
23135320-1
23150000-3
23151000-0
23152000-7
23200000-9

Cărbune, lignit, turbă şi
alte produse derivate din
cărbune
Produse pe bază de cocs
Cocs
Produse petroliere şi
combustibili
Produse petroliere rafinate
Benzină şi benzină de
avion
Benzină de avion
Kerosen de avion
Carburanţi de tip kerosen
Carburanţi de tip kerosen
pentru motoare cu reacţie
Benzină
Benzină fără plumb
Benzină Premium
Petrol
Uleiuri minerale şi
preparate din petrol
Benzină grea
Uleiuri uşoare
Uleiuri minerale
Păcură
Păcură pentru încălzirea
locuinţelor
Uleiuri minerale lubrifiante
Uleiuri lubrifiante
Agenţi lubrifianţi
Preparate pe bază de ulei
greu
Uleiuri de transformatoare
Lichid de frână
Motorină
Carburant diesel
Ulei diesel
Gaze de sondă şi alte
hidrocarburi gazoase, cu

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

23.3

CPV
Descriere

Combustibili
nucleari
23.30

Combustibili
nucleari

Cod CPV
23210000-2
23211000-9
23211100-0
23212000-6
23212100-7
23300000-0
23310000-3
23311000-0
23312000-7
23313000-4
23320000-6
40500000-7
90122100-9
40500000-7
40510000-0
40520000-3
40530000-6
40540000-9
90122100-9
90122113-3

24

24.1
24.11

Substanţe chimice,
produse chimice şi
fibre sintetice şi
artificiale
Substanţe chimice
de bază
Gaze industriale

24000000-4
33141100-1
33141500-7
93900000-7
24100000-5
24110000-8
24111000-5
24111100-6
24111120-2
24111130-5
24111131-2
24111139-8
24111140-8
24111150-1
24111160-4
24111161-1
24111170-7
24111200-7
24111210-0
24111220-3
24111230-6

Descriere
excepţia gazului natural
Propan şi butan
Propan
Propan lichefiat
Butan
Butan lichefiat
Diverse produse petroliere
Vaselină şi ceară de ţiţei
Vaselină
Parafină
Ceară de ţiţei
Reziduuri de ţiţei

Combustibili nucleari
Uraniu
Plutoniu
Materiale radioactive
Radioizotopi
Servicii privind deşeurile
toxice
Eliminarea deşeurilor
radioactive

Substanţe chimice
Gaze
Gaze industriale
Hidrogen, argon, gaze rare,
azot şi oxigen
Argon
Gaze rare
Heliu
Neon
Gaze medicale
Hidrogen
Azot
Azot lichid
Oxigen
Compuşi anorganici ai
oxigenului
Dioxid de carbon
Oxizi de azot
Compuşi anorganici gazoşi
ai oxigenului

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

24.12

CPV
Descriere

Coloranţi şi
pigmenţi

Cod CPV
24111300-8
24111310-1
24111320-4
24120000-1

Descriere
Aer lichid şi aer comprimat
Aer lichid
Aer comprimat
Coloranţi şi pigmenţi

24121000-8
24121100-9

Oxizi, peroxizi şi hidroxizi
Oxid şi peroxid de zinc,
oxid de titan, coloranţi şi
pigmenţi
Oxid de zinc
Peroxid de zinc
Oxid de titan
Oxizi şi hidroxizi de crom,
de mangan, de magneziu,
de plumb şi de cupru
Oxid de crom
Oxid de mangan
Oxid de plumb
Oxid de cupru
Oxid de magneziu
Hidroxizi pentru coloranţi
şi pigmenţi
Hidroxid de crom
Hidroxid de mangan
Hidroxid de plumb
Hidroxid de cupru
Hidroxid de magneziu
Oxid de calciu hidratat
Extracte tanante, extracte
colorante, tanini şi
substanţe colorante
Extracte colorante
Extracte tanante
Tanini
Substanţe colorante
Produse tanante
Substanţe chimice
anorganice de bază

24121110-2
24121120-5
24121130-8
24121200-0

24121210-3
24121220-6
24121230-9
24121240-2
24121250-5
24121260-8
24121261-5
24121262-2
24121263-9
24121264-6
24121265-3
24121300-1
24122000-5

24.13

Alte substanţe
chimice anorganice
de bază

24122100-6
24122200-7
24122300-8
24122400-9
24122500-0
24130000-4

24131000-1
24131100-2
24131110-5
24131120-8
24131130-1
24131140-4
24131150-7
24131160-0
24131170-3
24131180-6

Elemente chimice, acizi
anorganici şi compuşi
Metaloizi
Fosfuri
Carburi
Hidruri
Nitruri
Azide
Siliciuri
Boruri
Sulf rafinat

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24131200-3
24131300-4
24131310-7
24131400-5

24131410-8
24131411-5
24131420-1
24131430-4
24131440-7
24131450-0
24131460-3
24131470-6
24131500-6

24131510-9
24131511-6
24131520-2
24131521-9
24131522-6
24131600-7
24131700-8
24131800-9
24131900-0
24132000-8

24132100-9
24132110-2
24132120-5
24132121-2
24132122-9
24132123-6
24132130-8
24132200-0
24132210-3
24132220-6
24133000-5
24133100-6
24133110-9
24133111-6
24133112-3
24133120-2
24133121-9
24133122-6
24133123-3
24133124-0

Descriere
Halogen
Metale alcaline
Mercur
Clorură de hidrogen, acizi
anorganici, dioxid de
siliciu şi dioxid de sulf
Acizi anorganici
Acid sulfuric
Acid fosforic
Acizi polifosforici
Acid hexafluorosilicic
Dioxid de sulf
Dioxid de siliciu
Clorură de hidrogen
Hidroxizi utilizaţi ca
substanţe chimice
anorganice de bază
Oxizi metalici
Pirite şi oxizi de fier
Hidroxid de sodiu
Sodă caustică
Sodă lichidă
Compuşi ai sulfului
Sulf
Carbon
Clor
Halogenaţi metalici,
hipocloriţi, cloraţi şi
precloraţi
Halogenaţi metalici
Hexafluorosilicat de sodiu
Cloruri
Clorură de aluminiu
Clorură ferică
Policlorură de aluminiu
Clorhidrat de aluminiu
Hipocloriţi şi cloraţi
Clorit de sodiu
Hipoclorit de sodiu
Sulfuri, sulfaţi; nitraţi,
fosfaţi şi carbonaţi
Sulfuri, sulfiţi şi sulfaţi
Diverse sulfuri
Sulfură de hidrogen
Polisulfuri
Sulfaţi
Trisulfat de sodiu
Sulfat feric
Sulfat de aluminiu
Sulfat de sodiu

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24133125-7
24133126-4
24133200-7
24133210-0
24133220-3
24133300-8
24133310-1
24133320-4
24133400-9
24134000-2
24134100-3
24134200-4
24135000-9
24135100-0
24135200-1

24135210-4
24135220-7
24135230-0
24135240-3
24135300-2
24135400-3
24135500-4
24135600-5
24135610-8
24135700-6
24136000-6
24137000-3
24137100-4
24137200-5
24.14

Alte substanţe
24140000-7
chimice organice de
bază
24141000-4
24141100-5
24141110-8
24141111-5
24141112-2
24141113-9
24141114-6
24141115-3

Descriere
Sulfat de fier
Sulfat de cupru
Fosfinaţi, fosfonaţi, fosfaţi
şi polifosfaţi
Hexametafosfat de sodiu
Fosfaţi
Carbonaţi
Carbonat de sodiu
Bicarbonat de sodiu
Nitraţi
Diverse săruri acide
metalice
Permanganat de potasiu
Săruri de acizi oxometalici
Diverse substanţe chimice
anorganice
Apă grea, alţi izotopi şi
compuşii acestora
Cianură, oxicianură,
fulminaţi, cianaţi, silicaţi,
boraţi, perboraţi, săruri de
acizi anorganici
Cianuri
Oxicianuri
Fulminaţi
Cianaţi
Peroxid de hidrogen
Cuarţ piezoelectric
Compuşi ai metalelor de
pământuri rare
Silicaţi
Silicat de sodiu
Boraţi şi perboraţi
Apă distilată
Pietre sintetice
Pietre preţioase sintetice
Pietre semipreţioase
sintetice
Substanţe chimice organice
de bază
Hidrocarburi
Hidrocarburi saturate
Hidrocarburi aciclice
saturate
Metan
Etilenă
Propenă
Butenă
Acetilenă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24141120-1
24141200-6
24141210-9
24141220-2
24141221-9
24141222-6
24141223-3
24141224-0
24141225-7
24141226-4
24141300-7
24141310-0
24141320-3
24142000-1

24142100-2
24142200-3
24142210-6
24142220-9
24142300-4
24142310-7
24142320-0
24142400-5
24142500-6
24143000-8
24143100-9
24143200-0
24143210-3
24143220-6
24143300-1

24143310-4
24143320-7
24143400-2

24144000-5
24144100-6

Descriere
Hidrocarburi ciclice
saturate
Hidrocarburi nesaturate
Hidrocarburi aciclice
nesaturate
Hidrocarburi ciclice
nesaturate
Benzen
Toluen
O-xileni
M-xileni
Stiren
Etilbenzen
Alţi derivaţi halogenaţi ai
hidrocarburilor
Tetracloretilenă
Tetraclorură de carbon
Alcooli, fenoli, fenolialcooli şi derivaţii acestora,
fie ei halogenaţi, sulfonaţi,
nitraţi sau nitrozaţi, alcooli
graşi industriali
Alcooli graşi industriali
Alcooli monohidroxilici
Metanol
Etanol
Dioli, polialcooli şi derivaţi
Etilenglicol
Derivaţi ai alcoolilor
Fenoli şi derivaţi ai
fenolilor
Alcool
Acizi graşi
monocarboxilici industriali
Uleiuri acide de rafinare
Acizi carboxilici
Acid acetic
Acid peracetic
Acizi monocarboxilici
nesaturaţi şi compuşii
acestora
Esterii acidului metacrilic
Esterii acidului acrilic
Acizi aromatici
policarboxilici şi
carboxilici
Compuşi organici cu
funcţie azotată
Compuşi cu funcţie
aminică

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24144200-7
24144300-8
24144400-9
24145000-2
24146000-9
24146100-0
24146200-1
24146300-2
24146310-5
24146320-8
24147000-6
24147100-7
24147200-8
24147300-9

24147310-2
24147311-9
24147320-5
24147330-8
24147400-0
24147500-1

24.15

Îngrăşăminte şi
compuşi azotaţi

24180000-9
24150000-0
24151000-7
24151100-8
24151110-1
24151200-9
24151300-0
24151310-3
24151320-6
24151330-9
24152000-4
24152100-5
24152200-6
24154000-8

24.16

Materiale plastice

24158000-6

Descriere
Compuşi aminici cu
funcţie oxigenată
Ureide
Compuşi cu funcţie azotată
Tiocompuşi organici
Aldehidă, cetonă, peroxizi
organici şi eteri
Compuşi cu funcţie
aldehidă
Compuşi cu funcţie cetonă
şi chinonică
Peroxizi organici
Oxid de etilenă
Eteri
Diverse substanţe chimice
organice
Derivaţi vegetali pentru
vopsire
Cărbune de lemn
Uleiuri şi produse rezultate
din distilarea la temperaturi
ridicate a gudronului de
huilă, a smoalei şi a
gudronului
Gudron de huilă
Creozot
Smoală
Gudron
Produse pe bază de răşină
Leşie reziduală rezultată
din fabricarea celulozei
Enzime
Îngrăşăminte şi compuşi
azotaţi
Îngrăşăminte azotate
Acid azotic şi săruri
Nitrat de sodiu
Acizi sulfonitrici
Amoniac
Amoniac lichid
Clorură de amoniu
Sulfat de amoniu
Îngrăşăminte fosfatice
Îngrăşăminte minerale
fosfatice
Îngrăşăminte chimice
fosfatice
Îngrăşăminte de origine
animală sau vegetală
Diverse tipuri de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
primare

Cod CPV

24164200-3
24165000-8
24166000-5
24167000-2
24168000-9
24169000-6
24170000-6

Descriere
îngrăşăminte
Materiale plastice primare
Polimeri primari ai etilenei
Polimeri primari ai
propilenei
Polimeri primari ai
stirenului
Polimeri primari ai
vinilului
Polimeri primari ai
acetatului de vinil
Polimeri acrilici primari
Poliesteri primari
Poliamide primare
Răşini ureice primare
Răşini aminice primare
Siliconi primari
Cauciuc sintetic

24200000-6

Produse agrochimice

24210000-9

Pesticide

24220000-2
24230000-5
24240000-8

Insecticide
Erbicide
Regulatori de creştere
vegetală
Dezinfectanţi
Rodenticide
Fungicide
Vopsele, lacuri, cerneală
tipografică şi masticuri

24160000-3
24161000-0
24162000-7
24163000-4
24164000-1
24164100-2

24.17
24.2

24.20

24.3

24.30

Cauciuc sintetic
primar
Pesticide şi alte
produse
agrochimice
Pesticide şi alte
produse
agrochimice

Vopsele, lacuri şi
produse de
acoperire similare,
cerneală tipografică
şi masticuri
Vopsele, lacuri şi
produse de
acoperire similare,
cerneală tipografică
şi masticuri

24250000-1
24260000-4
24270000-7
24300000-7

24310000-0
24311000-7
24312000-4
24312100-5
24312200-6
24312210-9
24312220-2
24312300-7
24312310-0
24312320-3
24312400-8

Vopsele
Vopsea pentru marcaj
rutier
Vopsea pentru lucrări
artistice
Emailuri şi smalţuri
Vopsele de ulei şi de apă
Vopsele de ulei
Vopsele de apă
Vopsele şcolare
Seturi de culori
Culori pentru panouri
Articole pentru zugravi şi

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24320000-3
24330000-6
24331000-3
24331100-4

24.4

24.41

Produse
farmaceutice,
medicale şi din
plante
Produse
farmaceutice de
bază

24331200-5
24340000-9
24341000-6
24342000-3
24343000-0
24344000-7
24350000-2
24351000-9
24352000-6
24400000-8
33141100-1
33141500-5

Descriere
decoratori
Lacuri
Cerneală
Cerneală tipografică
Cerneală pentru tipar
rotoheliografic
Tuş
Masticuri, filere, chituri
Masticuri
Filere
Chituri
Pastă de ciment
Solvenţi
Soluţii de decapare
Diluanţi

24410000-1
24411000-8

Produse farmaceutice
Seruri

24411100-9
24411200-0
24411300-1
24412000-5
24412100-6
24412110-9
24412120-2

Antiseruri
Imunoglobulină
Gamaglobulină
Vaccinuri
Vaccinuri umane
Vaccin împotriva tifosului
Vaccin împotriva hepatitei
B
Vaccinuri împotriva gripei
Vaccinuri
antipoliomielitice
Tuberculină
Vaccinuri veterinare
Hormoni
Insulină
Steroizi
Vitamine
Provitamine
Substanţe chimice
farmaceutice şi medicinale
Substanţe chimice
farmaceutice
Lactone
Substanţe chimice
medicinale
Acizi salicilici
Produse farmaceutice
Medicamente

24412130-5
24412140-8
24412150-1
24412700-2
24413000-2
24413100-3
24413200-4
24414000-9
24414100-0
24415000-6
24415100-7
24415110-0
24415200-8
24415210-1
24416000-3
24416100-4

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24416110-7
24416111-4
24416120-0
24416200-5
24416300-6
24416310-9
24416320-2
24417000-0
24417100-1
24417200-2
24417210-5
24417300-3
24417400-4
24417500-5
24417600-6
24417610-9
24417700-7
24417800-8
24418000-7
24419000-4
24419100-5
24419200-6
24419300-7
24430000-7
24431000-4
24432000-1

24.42

Preparate
farmaceutice

33141500-5
33141550-0
33141560-3
33141570-6
33141580-9
24410000-1
24411000-8
24411100-9
24411200-0
24411300-1
24412000-5
24412100-6
24412110-9
24412120-2
24412130-5
24412140-8

Descriere
Antibiotice
Penicilină
Sulfonamide
Preparate farmaceutice
Contraceptive
Contraceptive orale
Contraceptive chimice
Soluţii medicamentoase
Soluţii pentru infuzii
Produse pentru nutriţie
parenterală
Soluţii pentru alimentaţie
parenterală
Produse pentru alimentaţie
enterală
Soluţii pentru perfuzii
Soluţii pentru dializă
Soluţii injectabile
Fluide intravenoase
Soluţii galenice
Soluţii de glucoză
Produse farmaceutice
brevetate
Diverse produse
farmaceutice
Toxine
Antiseptice
Înlocuitori de nicotină
Produse pentru uz clinic
Culturi microbiologice
Glande şi extracte de
glande
Consumabile hematologice
Heparină
Organe umane
Sânge uman
Sânge animal
Produse farmaceutice
Seruri
Antiseruri
Imunoglobulină
Gamaglobulină
Vaccinuri
Vaccinuri umane
Vaccin împotriva tifosului
Vaccin împotriva hepatitei
B
Vaccinuri împotriva gripei
Vaccinuri

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24412150-1
24412700-2
24416000-3
24416100-4
24416110-7
24416111-4
24416120-0
24416200-5
24416300-6
24416310-9
24416320-2
24420000-4
24421000-1

24421100-2
24421110-5

24421120-8
24421130-1
24421140-4
24421150-7
24421160-0
24421170-3
24421180-6
24421190-9
24421200-3

24421210-6
24421220-9
33141100-1
33141111-1
33141113-5
33141114-2
33141115-9
33141125-2

24.5

Glicerină, săpunuri,
detergenţi, produse
de curăţat şi de

33141127-6
33141622-6
24500000-9

Descriere
antipoliomielitice
Tuberculină
Vaccinuri veterinare
Produse farmaceutice
Medicamente
Antibiotice
Penicilină
Sulfonamide
Preparate farmaceutice
Contraceptive
Contraceptive orale
Contraceptice chimice
Consumabile farmaceutice
Consumabile medicale
chimice, cu excepţia
consumabilelor dentare
Reactivi
Reactivi pentru
determinarea grupei
sanguine
Reactivi pentru analiza
sângelui
Reactivi chimici
Reactivi de diagnosticare
Reactivi izotopici
Reactivi pentru laborator
Reactivi pentru
electroforeză
Reactivi pentru urologie
Substanţe de contrast
pentru uz radiologic
Preparate medicale, cu
excepţia consumabilelor
dentare
Preparate pentru clisme
Cimenturi pentru
reconstrucţii osoase
Pansamente; cleme, suturi,
ligaturi
Bandaje adezive
Bandaje
Tifon medical
Vată medicală
Material pentru suturi
chirurgicale
Hemostatice absorbabile
Truse de prevenire a SIDA
Glicerină, săpunuri,
detergenţi, produse de
curăţat şi de lustruit,

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

24.51

CPV
Descriere
lustruit, parfumuri
şi produse de
toaletă
Glicerină, săpun şi
detergenţi,
preparate de curăţat
şi de lustruit

Cod CPV

24510000-2
24511000-9
24511100-0
24511300-2
24511310-5
24511320-8
24511330-1
24511340-4
24511350-7
24511400-3
24512000-6
24513000-3
24513100-4
24513200-5
24513210-8
24513290-2
24513291-9
24513292-6
24513293-3

24.52

Parfumuri şi
preparate de toaletă

24513294-0
24513295-7
24520000-5
24521000-2
24521100-3
24521110-6
24521120-9
24521200-4
24521300-5
24521400-6
24521500-7
24521600-8
24521700-9
24521800-0

24.6

Alte produse
chimice

24521900-1
24600000-0

Descriere
parfumuri şi produse de
toaletă
Glicerină
Preparate odorifere şi ceară
Parfumuri şi deodorizante
de interior
Creme de ceruire
Produse de lustruire a
podelelor
Produse de întreţinere a
încălţămintei
Ceară de lustruire
Articole de măturat
Agenţi de etanşare
Paste şi prafuri abrazive de
curăţat
Agenţi organici
tensioactivi
Produse de curăţat
Săpun
Preparate de spălare
Dispersant
Detergenţi
Detergenţi pentru vase
Detergenţi degresanţi
Produse de eliminare a
grăsimilor
Preparate de spălare
Soluţii pentru clătit
Parfumuri şi produse de
toaletă
Produse de toaletă
Apă de toaletă
Deodorante
Antiperspirante
Produse de machiaj
Produse pentru manichiură
sau pentru pedichiură
Produse cosmetice
Produse pentru îngrijirea
pielii
Şampoane
Produse pentru îngrijirea
părului
Produse pentru igiena orală
sau dentară
Produse de bărbierit

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

24.61

CPV
Descriere

Explozibili

Cod CPV
24700000-1
24800000-2
24600000-0

24641240-3
24641250-6
24641260-9
24650000-5

Explozibili şi produse şi
substanţe chimice
Explozibili preparaţi
Pulberi propulsive
Combustibili cu propergol
Diverse tipuri de
explozibili
Dinamită
TNT
Nitroglicerină
Rachete de semnalizare,
rachete antigrindină,
semnalizator pe timp de
ceaţă şi articole pirotehnice
Cartuşe fonoacustice
Artificii
Fitile, capse detonante,
iniţiatoare şi detonatoare
electrice
Cleiuri
Gelatine
Adezivi
Uleiuri esenţiale
Substanţe chimice pentru
fotografii
Plăci şi filme fotografice
Emulsii pentru uz
fotografic
Developatoare fotografice
Fixatori pentru fotografii
Developatoare pentru
radiologie
Fixatori pentru radiologie
Medii de cultură
Intensificatori de imagine
Suporturi neînregistrate

24660000-8

Produse chimice speciale

24661000-5
24661100-6
24661110-9
24661120-2
24661130-5
24661200-7
24661210-0

Grăsimi şi lubrifianţi
Lubrifianţi
Noroi de foraj
Unsoare siliconică
Fluide de foraj
Aditivi pentru uleiuri
Pulbere pentru extinctoare
de incendii

24610000-3
24611000-0
24611100-1
24612000-7
24612100-8
24612200-9
24612300-0
24613000-4

24613100-5
24613200-6
24615000-8

24.62

Cleiuri şi gelatine

24.63
24.64

Uleiuri esenţiale
Materiale chimice
pentru fotografii

24620000-6
24621000-3
24621200-5
24630000-9
24640000-2
24641000-9
24641200-1
24641210-4
24641220-7
24641230-0

24.65

24.66

Suporturi
neînregistrate
pregătite
Alte produse
chimice n.c.a.

Descriere

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
24661220-3

93900000-7
24700000-1

Descriere
Agenţi pentru extinctoare
de incendii
Încărcătură pentru
extinctoare de incendii
Fluide hidraulice
Agenţi de degivrare
Produse antigel
Grăsimi şi uleiuri
modificate chimic
Plastiline
Ceară dentară
Agenţi de finisare
Carbon activ
Carbon activ nou
Carbon activ regenerat
Toalete chimice
Peptone şi substanţe
proteice
Aditivi chimici
Lianţi preparaţi pentru
forme şi miezuri de
turnătorie
Aditivi pentru ciment,
mortar sau beton
Produse chimice pentru
industria petrolului şi a
gazelor
Produse chimice pentru
fundul găurii de foraj
Agenţi de floculare
Produse chimice pe bază
de noroi de foraj
Fiole cu gel pentru burarea
explozivilor
Aerosoli şi produse
chimice sub formă de disc
Aerosoli
Elemente chimice sub
formă de disc
Diferite produse chimice
Fluide de radiator
Produse chimice pentru
tratarea apei
Servicii diverse n.c.a.
Fibre sintetice şi artificiale

24710000-4

Fibre sintetice

24711000-1
24712000-8

Cabluri de fibre sintetice
Fir cu rezistenţă mare

24661230-6
24661300-8
24661310-1
24661311-8
24661400-9
24662000-2
24662100-3
24663000-9
24664000-6
24664100-7
24664200-8
24665000-3
24666000-0
24667000-7
24667100-8

24667200-9
24668000-4

24668100-5
24668200-6
24668300-7
24668400-8
24669000-1
24669100-2
24669200-3
24800000-2
24810000-5
24820000-8

24.7
24.70

Fibre sintetice şi
artificiale
Fibre sintetice şi
artificiale

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

25

CPV
Descriere

Produse din plastic
şi din cauciuc

25.1
25.11

Cod CPV
24713000-5
24714000-2
24720000-7
24721000-4
24722000-1
24723000-8
25000000-1

33141420-0
33184000-3
74870000-8
Produse din cauciuc 25100000-2
33141420-0
Pneuri şi tuburi din 25110000-5
cauciuc noi sau
25111000-2
uzate
25111100-3
25111200-4
25111300-5
25111310-8
25111320-1
25111330-4
25111400-6
25111500-7

25111510-0
25111520-3
25111530-6
25111600-8
25111700-9
25111710-2
25111900-1
25122100-3

25.12
25.13

Pneuri reşapate din
cauciuc
Alte produse din
cauciuc

25111800-0
25120000-8

25121000-5
25122000-2
25122100-3

Descriere
Fir cu textură simplă
Monofilamente sintetice
Fibre artificiale
Fibre artificiale scurte
Polipropilenă
Fir cu textură artificială

Produse din cauciuc
Pneuri şi produse conexe
Pneuri
Pneuri pentru autovehicule
Pneuri pentru motociclete
Pneuri pentru sarcină mare
Pneuri pentru camioane
Pneuri pentru autobuze
Pneuri pentru avioane
Pneuri pentru maşini
agricole
Camere de aer, benzi de
rulare şi flapsuri din
cauciuc
Flapsuri
Camere de aer
Benzi de rulare pentru
pneuri
Pneuri pentru scaune cu
rotile
Pneuri uzate
Bare de protecţie
Pneuri pentru biciclete
Tuburi, conducte şi
furtunuri din cauciuc
vulcanizat
Pneuri reşapate
Articole de cauciuc
nevulcanizate sau
vulcanizate
Articole de cauciuc
nevulcanizate
Articole de cauciuc
vulcanizate
Tuburi, conducte şi
furtunuri din cauciuc

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
25122110-6
25122120-9
25122130-2
25122200-4

25122210-7
25122220-0
25122230-3
25122240-6
25122300-5

25122310-8
25122320-1
25122330-4
25122340-7

25122400-6

25122410-9
25122420-2
25122421-9
25122500-7
25122510-0
25122520-3
25122530-6
25122540-9
25122550-2
25130000-1
25131000-8
25132000-5
25140000-4
25150000-7
25160000-0
25161000-7
25161100-8

Descriere
vulcanizat
Furtunuri de foraj
Conducte ascendente
flexibile
Tuburi de cauciuc
Benzi transportoare sau
curele de transmisie din
cauciuc vulcanizat
Curele de ventilator din
cauciuc
Garnituri de etanşare
Benzi transportoare din
cauciuc
Curele de transmisie din
cauciuc
Articole de igienă sau
farmaceutice din cauciuc
vulcanizat
Articole de igienă
Articole farmaceutice
Prezervative
Tetine, biberoane şi
articole similare pentru
sugari
Acoperitoare de podea şi
preşuri din cauciuc
vulcanizat
Acoperitoare de podea din
cauciuc vulcanizat
Preşuri din cauciuc
vulcanizat
Covoare pentru gimnastică
Cauciuc vulcanizat, sub
diverse forme
Inele elastice
Garnituri de cauciuc
Benzi de cauciuc
Timbre de cauciuc
Mortar fin de umplere
Materiale textile cauciucate
Material cord pentru pneuri
Bandă adezivă din
materiale textile cauciucate
Cauciuc regenerat
Deşeuri de cauciuc
Articole medicale din
cauciuc
Accesorii de îmbrăcăminte
din cauciuc
Mănuşi din cauciuc

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
25161200-9
25162000-4
25170000-3
25171000-0
25172000-7
25174000-1

25.2

Produse din plastic

25.21

Plăci, folii, tuburi şi
profile din plastic

33141420-0
25200000-3
33184000-3
74870000-8
25210000-6
25211000-3
25211100-4
25211200-5
25211300-6
25212000-0
25212100-1
25212110-4
25212120-7
25212200-2
25212210-5
25212220-8
25212300-3
25212310-6
25212320-9
25212400-4
25212500-5

25212510-8
25212520-1
25212530-4
25212540-7
25212550-0
25212560-3

Descriere
Mănuşi de unică folosinţă
Îmbrăcăminte din cauciuc
Articole din cauciuc dur
Articole de igienă sau
farmaceutice
Dale de cauciuc
Tampoane de oprire din
cauciuc
Mănuşi chirurgicale

Plăci, folii, tuburi şi profile
din plastic
Monofilament din plastic
Conductoare electrice din
plastic
Bare din plastic
Tije din plastic
Tuburi, conducte şi
furtunuri
Tuburi din plastic
Tuburi flexibile din plastic
Tuburi flexibile din PVC
Conducte din plastic
Conducte flexibile din
plastic
Conducte flexibile din
PVC
Furtunuri din plastic
Furtunuri flexibile din
plastic
Furtunuri flexibile din
PVC
Manşoane din plastic
Accesorii din plastic sau
din PVC pentru tuburi,
conducte şi furtunuri
Accesorii din plastic pentru
tuburi
Accesorii din PVC pentru
tuburi
Accesorii din plastic pentru
conducte
Accesorii din PVC pentru
conducte
Accesorii din plastic pentru
furtunuri
Accesorii din PVC pentru
furtunuri

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
25212600-6
25212610-9
25212620-2
25212630-5
25212700-7
25213000-7

25.22

Articole din plastic
pentru ambalare

25213100-8
25213200-9
25213300-0
25213400-1
25213500-2
25213600-3
33184000-3
25220000-9
25221000-6
25221100-7
25221200-8
25221210-1
25221220-4
25221230-7
25221300-9
25221310-2
25222000-3
25222100-4
25222200-5
25223000-0
25223100-1
25223110-4
25223200-2
25223300-3
25223310-6
25224000-7

Descriere
Componente din PVC
neplastifiat
Armături din PVC
neplastifiat
Conducte din PVC
neplastifiat
Tuburi din PVC
neplastifiat
Spumă de PVC
Plăci, folii, filme, pelicule
şi benzi din plastic
Film din plastic
Peliculă din plastic
Peliculă retractabilă
Benzi din plastic
Folii din plastic
Plăci din plastic
Proteze
Articole din plastic pentru
ambalare
Saci şi pungi din
polietilenă
Saci şi pungi din
polietilenă pentru deşeuri
Pungi din polietilenă
pentru uz medical
Pungi pentru recoltarea
sângelui
Pungi pentru recoltarea
plasmei
Pungi pentru recoltarea
urinei
Saci de depozitare din
polietilenă
Pungi cu dublură de
protecţie
Saci şi pungi din plastic
Saci menajeri din plastic
Pungi din plastic pentru uz
medical
Containere din plastic dur
Cutii din plastic
Cutii din plastic pentru
sticle
Lăzi din plastic
Containere din plastic
pentru deşeuri
Butoaie din plastic
Baloane, sticle şi flacoane
din plastic

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
25225000-4
25226000-1

25.23

Articole de
construcţii din
plastic

25226100-2
25226200-3
25226300-4
25227000-8
25227100-9
25227200-0
25230000-2

25231000-9

25232000-6
25232100-7
25232110-0
25232120-3
25232130-6
25232200-8
25232300-9
25232400-0
25233000-3
25233100-4
25233200-5
25233300-6
25234000-0

25234100-1
25234110-4
25234200-2
25234210-5
25234300-3
25234400-4
25234410-7
25234420-0
25235000-7
25236000-4

25237000-1

Descriere
Mosoare şi bobine din
plastic
Dopuri, capace şi capsule
din plastic
Dopuri din plastic
Capace din plastic
Capsule din plastic
Produse din polistiren
Folii din polistiren
Plăci din polistiren
Articole de construcţii din
plastic
Acoperitoare de podea, de
pereţi sau de tavan din
plastic
Articole sanitare din plastic
Căzi de baie, căzi de duş şi
lavoare din plastic
Căzi de baie din plastic
Căzi de duş din plastic
Lavoare din plastic
Scaune şi capace pentru
closet din plastic
Vase de closet din plastic
Bideuri din plastic
Rezervoare, cisterne şi
cuve din plastic
Rezervoare din plastic
Cisterne din plastic
Cuve din plastic
Uşi, ferestre, rame, praguri,
obloane şi storuri din
plastic
Ferestre din plastic
Rame de ferestre din
plastic
Uşi din plastic
Tocuri de uşă din plastic
Praguri din plastic
Obloane şi storuri din
plastic
Obloane din plastic
Storuri din plastic
Construcţii prefabricate din
plastic
Capace pentru guri de
vizitare şi capace de acces
din plastic
Carcase din plastic

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

25.24

CPV
Descriere

Alte produse din
plastic

Cod CPV
25237100-2
25237200-3
25240000-5
25241000-2
25241100-3
25241110-6
25241120-9
25241200-4
25241300-5
25241310-8
25242000-9

25242100-0
25242200-1
25242300-2
25242400-3
25243000-6

25243100-7
25243110-0
25243120-3
25243130-6
25243140-9
25243200-8
25243300-9
25243310-2
25243320-5
25243330-8
25244000-3

25244100-4

Descriere
Carcase din plastic pentru
contoare
Placări cu material plastic
Diverse articole din plastic
Benzi, panglici şi forme
autoadezive din plastic
Bandă autoadezivă din
plastic
Bandă adezivă
Bandă reflectorizantă
Panglici autoadezive din
plastic
Forme autoadezive din
plastic
Etichete adezive
Plăci, folii, filme şi
pelicule autoadezive din
plastic
Plăci autoadezive din
plastic
Folii autoadezive din
plastic
Filme autoadezive din
plastic
Pelicule autoadezive din
plastic
Veselă, articole de
bucătărie, de menaj şi de
toaletă din plastic
Veselă şi articole de
bucătărie din plastic
Tacâmuri din plastic
Recipiente de uz casnic
pentru alimente
Castroane
Grătare de scurgere din
plastic
Bureţi
Articole menajere sau de
toaletă din plastic
Găleţi din plastic
Coşuri de gunoi din plastic
Pămătufuri de praf din
plastic
Piese pentru lămpi,
accesorii de iluminat şi
plăcuţe indicatoare din
plastic
Plăcuţe indicatoare şi

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

25244110-7
25244120-0
25244121-7
25244200-5
25244210-8
25244220-1
25244230-4
25244300-6
25244310-9
25245000-0
25245100-1
25245200-2
25246000-7
25247000-4
25247100-5
25247110-8
25247120-1
25247200-6
25247210-9
25247220-2
25247230-5
25248000-1
25248100-2
25248200-3
25248210-6
25248220-9
25248230-2
25248240-5
25249000-8
25249100-9

Descriere
semne indicatoare din
plastic
Plăcuţe indicatoare din
plastic
Semne indicatoare din
plastic
Indicatoare de poliţie
Mobilier stradal din plastic
Piese pentru mobilier
stradal din plastic
Stâlpi reflectorizanţi
Plăcuţe reflectorizante
Aparate de iluminat din
plastic
Piese pentru aparate de
iluminat din plastic
Caschete din cauciuc sau
din plastic
Caschete antişoc
Acoperitoare de cap din
cauciuc sau din plastic
Izolatori electrici din
plastic
Articole de birou şi articole
şcolare din plastic
Articole de birou din
plastic
Bibliorafturi
Agrafe de birou
Articole şcolare din plastic
Instrumente pentru desen
din plastic
Instrumente pentru scris
din plastic
Rigle
Accesorii din plastic pentru
mobilier
Elemente de filtrare din
plastic
Componente din plastic
Elemente de împrejmuire
din plastic
Conuri de semnalizare din
plastic
Componente de bariere din
plastic
Marcaje din plastic
Articole de îmbrăcăminte
din plastic
Mănuşi din plastic

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
26

26.1
26.11

26.12

26.13

CPV
Descriere

Cod CPV
25250000-8
Alte produse
14110000-5
minerale nemetalice 14121200-7
14212000-0
26000000-8
28811000-0
28811000-0
28814100-2
28814200-3
Sticlă şi articole din 26100000-9
sticlă
Sticlă plată
26110000-2
26111000-9
26111100-0
26111200-1
26111300-2
26120000-5
Sticlă plată fasonată 26120000-5
şi tratată
26121000-2
26121200-4
26121300-5
26121400-6
Sticlă tubulară
26130000-8
26131000-5
26131100-6
26131200-7
26131300-8
26131400-9
26132000-2
26133000-9
26133100-0
26133110-3
26133200-1
26133300-2
26133400-3
26134000-6
26134100-7

26.15

26.14

Fibre de sticlă

26.15

Alte tipuri de sticlă
tratată, inclusiv
sticlăria tehnică

26140000-1
26141000-8
26141100-9
26141200-0
26141300-1
26110000-2
26150000-4

Descriere
Carduri magnetice

Sticlă şi articole din sticlă
Sticlă
Sticlă plană
Sticlă neprelucrată
Sticlă flotantă
Perete protector din sticlă
Sticlă plată
Sticlă plată
Sticlă plată fasonată
Sticlă securit
Oglinzi din sticlă
Sticlă izolantă
Articole din sticlă tubulară
Sticle, borcane, flacoane şi
recipiente din sticlă
Butelii din sticlă
Borcane din sticlă
Flacoane din sticlă
Recipiente din sticlă
Pahare
Articole din sticlă
Veselă din sticlă
Carafe
Obiecte pentru masă şi
bucătărie din vitroceramică
Articole din sticlă
durificată
Articole din vitroceramică
Pereţi interiori din sticlă
pentru recipiente izoterme
Pereţi interiori din sticlă
pentru termosuri
Fibre de sticlă
Articole din fibre de sticlă
Preşuri din fibre de sticlă
Ţesături din fibre de sticlă
Pânză din fibre de sticlă
Sticlă
Sticlărie tratată

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
26151000-1
26151100-2
26151110-5
26151120-8
26151130-1
26151140-4
26151200-3

26152000-8
26152100-9
26152110-2
26152120-5
26152200-0

26152210-3
26152220-6
26152230-9
26152300-1

26152320-7
26152330-0
26152331-7
26152339-3
26152340-3
26152350-6
26152400-2

26152410-5
26152411-2
26152412-9
26152420-8
26152430-1
26152490-9
26152500-3
26152600-4

Descriere
Sticlă semifinită
Bile, tije sau tuburi din
sticlă
Bile din sticlă
Tije din sticlă
Tuburi din sticlă
Globuri
Blocuri, cărămizi sau dale
pentru pavaje din sticlă
turnată
Sticlă tehnică
Învelişuri din sticlă şi
tuburi catodice
Învelişuri din sticlă
Tuburi catodice
Sticlă pentru ceasornice,
pentru ceasuri de mână sau
pentru ochelari
Sticlă pentru ceasornice
Sticlă pentru ceasuri de
mână
Sticlă pentru ochelari
Sticlărie pentru laborator,
pentru articole de igienă
sau pentru industria
farmaceutică
Sticlărie pentru articole de
igienă
Sticlărie pentru laborator
Cutii Petri
Eprubete
Sticlărie pentru farmacii
Fiole din sticlă
Piese din sticlă pentru
lămpi şi aparate de
iluminat, pentru semne şi
pentru plăcuţe indicatoare
Semnalizatoare din sticlă
Plăcuţe indicatoare din
sticlă
Semne indicatoare din
sticlă
Piese din sticlă pentru
iluminat stradal
Piese din sticlă pentru
lămpi
Sticlă pentru mobilier
stradal
Izolatori electrici din sticlă
Elemente optice din sticlă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
Cod CPV
26.2
Articole din
26152700-5
ceramică
nerefractară, altele
decât cele utilizate
pentru construcţii;
produse din
ceramică refractară
26.21 Articole de menaj şi 26200000-0
obiecte decorative
din ceramică
26210000-3
26211000-0

26211100-1
26211110-4
26211120-7
26211130-0
26211200-2
26211300-3
26211400-4
26211500-5
26212000-7

26212100-8
26212110-1
26212120-4
26212130-7
26212200-9
26212300-0
26213000-4
26.22

Instalaţii sanitare
din ceramică

26214000-1
26214100-2
26214110-5
26214120-8
26214200-3
26214300-4

CPV
Descriere
Mărgele din sticlă

Articole din ceramică
nerefractară şi produse din
ceramică refractară
Articole de menaj din
ceramică
Veselă, articole de
bucătărie, articole de menaj
şi articole de toaletă din
porţelan
Veselă din porţelan
Farfurii din porţelan
Vase din porţelan
Ceşti şi farfurioare din
porţelan
Articole de bucătărie din
porţelan
Vaze din porţelan
Articole de toaletă din
porţelan
Articole de menaj din
porţelan
Veselă, articole de
bucătărie, articole de menaj
şi articole de toaletă, altele
decât din porţelan
Veselă din ceramică
Farfurii
Tăvi
Ceşti şi farfurioare din
ceramică
Articole de bucătărie din
ceramică
Vaze
Obiecte decorative din
ceramică
Instalaţii sanitare menajere
din ceramică
Chiuvete şi lavoare
Chiuvete
Lavoare
Căzi de baie
Cuve şi rezervoare pentru
closete

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

26.23

26.24

CPV
Descriere

Izolatori şi
accesorii izolante
din ceramică

Articole din
ceramică pentru uz
tehnic

Cod CPV
26214310-7
26214320-0
26214400-5
26214500-6
26230000-9

Descriere
Cuve pentru closete
Rezervoare pentru closete
Bideuri
Pisoare
Izolatori şi accesorii
izolante din ceramică

26231000-6
26232000-3

Izolatori din ceramică
Accesorii izolante din
ceramică
Articole din ceramică
pentru uz tehnic

26240000-2

26241000-9

26241100-0
26241200-1
26241300-2
26.25

Articole din
ceramică n.c.a.

26250000-5
26251000-2

26251100-3
26251200-4
26251300-5

26252000-9

26.26

Articole din
ceramică refractară

26260000-8
26261000-5
26262000-2
26263000-9

26.3

Dale şi dale de

26263100-0
26263200-1
26263300-2
26264000-6
26250000-5

Articole din porţelan
pentru laborator, pentru uz
chimic sau tehnic
Articole de laborator din
porţelan
Articole din porţelan
pentru uz tehnic
Articole din porţelan
pentru uz chimic
Diverse articole din
ceramică
Articole din ceramică
pentru agricultură, pentru
horticultură şi pentru
transportul sau ambalarea
bunurilor
Articole din ceramică
pentru agricultură
Articole din ceramică
pentru horticultură
Articole din ceramică
pentru transportul sau
ambalarea bunurilor
Articole din ceramică,
altele decât pentru
construcţii
Articole din ceramică
refractară
Dale din ceramică
Blocuri din ceramică
Ciment, mortar şi beton
refractare
Ciment refractar
Mortar refractar
Beton refractar
Dale de pavaj din ceramică

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

26.30

26.4

26.40

26.5

CPV
Descriere
pavaj din ceramică
Dale şi dale de
pavaj din ceramică
Cărămizi, dale şi
produse de
construcţii din
argilă uscată
Cărămizi, dale şi
produse de
construcţii din
argilă uscată
Ciment, calcar şi
ipsos

26.51
26.52

Ciment
Calcar

26.53

Ipsos

26.6

Articole din beton,
ipsos sau ciment

26.61

26.62
26.63
26.64
26.65

26.66

Produse din beton
pentru construcţii

Produse din ipsos
pentru construcţii
Beton gata de
turnare
Mortar
Articole din fibre
de ciment
Alte articole din
ipsos, beton sau
ciment

Cod CPV
26261000-5
26264000-6
26250000-5
26261000-5
26264000-6
28811000-0

28811100-1
28811200-2
28811300-3

Descriere

Diverse articole din
ceramică
Dale din ceramică
Dale de pavaj din ceramică
Materiale pentru lucrări de
construcţii

Cărămizi
Ciment
Ceramică

14121200-7
28811000-0
28811200-2
14121200-7
14121210-0
28811000-0
28800000-0
28811000-0
28814100-2
28814200-3
28814200-3
28814230-2
28814240-5
28814250-8
28814260-1
28814280-7
28811000-0
28814100-2
28811000-0
28811000-0
28811200-2
28800000-0

28811000-0
28814200-3
28814240-5

Ciment
Calcar
Pudră de calcar
Materiale pentru lucrări de
construcţii

Produse din beton
Piloţi din beton
Conducte şi racorduri din
beton
Stâlpi din beton
Stâlpişori din beton
Traverse din beton
Materiale pentru lucrări de
construcţii
Beton gata de turnare
Materiale pentru lucrări de
construcţii
Materiale pentru lucrări de
construcţii
Ciment
Materiale pentru lucrări de
construcţii şi articole
conexe
Materiale pentru lucrări de
construcţii
Produse din beton
Conducte şi racorduri din
beton

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

26.7

26.70

CPV
Descriere

Piatră de
construcţie de
monumente şi
articole conexe
Piatră de
construcţie de
monumente şi
articole conexe

Cod CPV
27000000-5
14110000-5
14212000-0
14110000-5

Piatră de construcţie

14111000-2

Marmură şi piatră
calcaroasă de construcţie
Diverse tipuri de piatră de
construcţie
Granit
Piatră de bordură
Ardezie
Granule, criblură, nisip fin,
pietre mici, pietriş, piatră
fărâmiţată şi concasată,
amestecuri de piatră,
amestec de nisip şi pietriş
şi alte agregate

14112000-9
14112100-0
14112400-3
14130000-1
14212000-0

26.8
26.81

Alte produse
26900000-7
minerale nemetalice
Produse abrazive
26910000-0
26911000-7
26911100-8
26911200-9
26911300-0
26912000-4

26.82

Descriere
Metale de bază şi produse
conexe

Alte produse
26900000-7
minerale nemetalice
n.c.a.
26913000-1
26914000-8
28810000-3
28811000-0
28811100-1
28811200-2
28811300-3
28811400-4
28811500-5
28812000-7

Produse abrazive
Pietre de moară, pietre de
polizat şi pietre de tocilă
Pietre de moară
Pietre de polizat
Pietre de tocilă
Pulbere sau granule
abrazive
Diverse produse minerale
nemetalice
Corindon artificial
Grafit artificial
Materiale pentru
construcţii
Materiale pentru lucrări de
construcţii
Cărămizi
Ciment
Ceramică
Vopsele şi materiale de
acoperire a pereţilor
Materiale de izolaţie
termică
Diverse structuri de
construcţii

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

27

CPV
Descriere

Metale de bază
Fier şi oţel de bază
şi feroaliaje
(CECO)

27.1

27.10

Fier şi oţel de bază
şi feroaliaje
(CECO)

Cod CPV
28812500-2
28813330-6
27000000-5
28112410-7
74870000-8
27100000-6
27321100-2
28112410-7
27100000-6

27110000-9
27111000-6
27112000-3
27113000-0
27114000-7
27114100-8
27115000-4
27120000-2
27130000-5
27131000-2
27132000-9
27133000-6
27140000-8
27141000-5
27150000-1
27151000-8

27151100-9
27151200-0
27152000-5
27152100-6
27152200-7
27152300-8
27152310-1
27152320-4
27152330-7
27190000-3
27191000-0
27321100-2

Descriere
Materiale pentru acoperiş
Materiale de îmbrăcare

Metale de bază
Fier şi oţel de bază
Fontă brută
Produse din feromangan
Produse feroase
Fier
Lingouri de fier
Oţel
Lingouri din oţel aliat
Produse din oţel nealiat
Conducte din oţel nealiat
Tuburi din oţel nealiat
Perii de cărbune
Bare şi tije
Bare şi tije laminate la cald
Material de construcţii
feroviare
Materiale de construcţii
feroviare din fier sau din
oţel
Materiale de construcţii
feroviare din fier
Materiale de construcţii
feroviare din oţel
Şine din fier sau din oţel
Şine din fier
Şine din oţel
Materiale pentru linii de
cale ferată laminate la cald
Eclise de îmbinare şi plăci
de bază laminate
Contraşine laminate
Traverse şi bare de
distanţare laminate
Zgură, zgură de metal,
deşeuri şi resturi feroase
Lingouri de deşeuri
retopite
Produse laminate plate din

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

27.2
27.21

CPV
Descriere
Tuburi şi ţevi
Tuburi şi accesorii
de ţevărie din fontă

Cod CPV
28112410-7
27200000-7
27210000-0
27211000-7
27211100-8
27212000-4
27212100-5
27212110-8
27212200-6
27212300-7

27.22

Tuburi şi accesorii
din oţel

27211000-7
27212000-4
27220000-3
27221000-0
27222000-7
27222100-8
27222200-9
27222300-0
27222400-1
27222500-2
27300000-8

27.3

27.31

27.32

Alte feroaliaje din
fier şi din oţel şi din
afara CECO
Produse trefilate la 27310000-1
rece
27311000-8
27312000-5

Produse laminate la
rece

27313000-2
27320000-4
27321000-1
27321100-2
27321200-3

27.33

Produse prelucrate
sau cutate la rece
din fier, din oţel
nealiat sau din oţel

27310000-1

Descriere
fier
Ecrane de palplanşe
Tuburi
Tuburi şi accesorii de
ţevărie din fier
Tuburi, conducte şi profile
tubulare
Conducte şi tuburi din fier
Diverse accesorii de
ţevărie
Racorduri
Adaptoare pentru flanşe
Coliere şi manşoane pentru
reparaţii
Cotituri, profile T şi
accesorii de ţevărie
Tuburi, conducte şi profile
tubulare
Diverse accesorii de
ţevărie
Tuburi şi accesorii din oţel
Profile tubulare
Racorduri pentru tuburi
Flanşe
Accesorii pentru tuburi cu
filet
Accesorii de ţevărie
neturnate
Coturi şi curbe sudate
Accesorii sudate
Produse din fier şi din oţel

Produse trefilate la rece
Bare şi tije din oţel aliat
Ţevi cotite, forme şi
secţiuni din oţel aliat
Produse din oţel inoxidabil
Produse laminate la rece
Produse laminate plate
Produse laminate plate din
fier
Produse laminate plate din
oţel
Produse trefilate la rece

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
inoxidabil

Cod CPV
27312000-5
27313000-2
27320000-4
27330000-7
27331000-4
27331100-5
27331110-8

27.34

Sârmă

27.35

Feroaliaje (din
afara CECO) şi alte
tipuri de fier şi de
oţel n.c.a.

27332000-1
27340000-0
27341000-7
27341100-8
27341200-9
27311000-8

27312000-5
27320000-4
27331100-5
27350000-3
27351000-0
27351100-1
27351200-2
27351300-3
27353000-4
27354000-1
27354100-2
27354200-3
27354210-6
27355000-8
27356000-5
27356100-6

27356200-7

27356210-0
27356220-3

Descriere
Ţevi cotite, forme şi
secţiuni din oţel aliat
Produse din oţel inoxidabil
Produse laminate la rece
Produse cutate
Produse cutate din oţel
Ţevi cotite, forme şi
secţiuni
Conductoare electrice
netubulare
Produse cutate din fier
Sârmă şi produse diverse
Sârmă
Sârmă din oţel
Sârmă din aliaj
Bare şi tije din oţel aliat

Ţevi cotite, forme şi
secţiuni din oţel aliat
Produse laminate la rece
Ţevi cotite, forme şi
secţiuni
Feroaliaje
Feroaliaje din afara CECO
Feromangan
Ferocrom
Feronichel
Granule şi pulberi de fier
sau de oţel
Produse semifinite
Produse semifinite din fier
Produse semifinite din oţel
Produse semifinite din oţel
inoxidabil
Produse din fier forjat
Materiale de construcţii a
liniilor de cale ferată
Ţevi cotite, forme şi
secţiuni sudate din fier sau
din oţel pentru liniile de
cale ferată
Materiale de construcţii de
linii de cale ferată din fier
sau din oţel
Şine conductoare de curent
Lame de întrerupător, inimi
de macaz, ace de macaz şi

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
27356230-6
27356240-9

27.4

Metale preţioase de
bază şi metale
placate cu metale
preţioase

27.41

Metale preţioase

27356250-2
27400000-9
27500000-0
27600000-1
27700000-2
27800000-3
27410000-2
27411000-9
27411100-0
27411110-3
27411120-6
27411200-1
27412000-6
27413000-3
27414000-0
27420000-5
27421000-2
27422000-9

27.42

Aluminiu şi
produse din
aluminiu

27500000-0

27510000-3
27511000-0
27520000-6
27521000-3
27521100-4
27521200-5
27521300-6
27521400-7
27521500-8
27521600-9

Descriere
piese de încrucişare
Eclise de îmbinare şi plăci
de bază
Eclise de strângere, plăci
de ecartament şi noduri
Saboţi şi saboţi-pene

Metale preţioase
Produse semipreţioase sub
formă brută
Argint sub formă brută sau
sub formă de pulbere
Pulbere de argint
Argint sub formă brută
Argint semiprelucrat
Argint sub formă brută sau
sub formă de pulbere
Platină sub formă brută sau
sub formă de pulbere
Deşeuri şi resturi de metale
preţioase
Metale placate cu metale
preţioase
Metale de bază placate cu
argint sau cu aur
Metale de bază placate cu
platină
Aluminiu şi produse din
aluminiu
Aluminiu sub formă brută
Oxid de aluminiu
Produse din aluminiu
Produse semifinite din
aluminiu
Pulberi şi pelete de
aluminiu
Bare, tije şi profile din
aluminiu
Sârmă din aluminiu
Plăci din aluminiu
Foi din aluminiu
Tuburi, conducte şi
accesorii de ţevărie din
aluminiu

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
27521610-2
27530000-9
27531000-6

27.43

Plumb, zinc şi
staniu şi produse
din plumb, zinc şi
staniu

27600000-1

27610000-4
27611000-1
27612000-8
27613000-5
27620000-7
27621000-4
27621100-5
27621200-6
27621300-7

27621400-8
27622000-1
27622100-2
27622200-3
27622300-4

27622400-5
27623000-8
27623100-9
27623200-0
27623300-1

27623400-2
27630000-0
27631000-7

Descriere
Accesorii din aluminiu
pentru tuburi sau conducte
Deşeuri şi resturi de
aluminiu
Cenuşă şi reziduuri cu
conţinut de aluminiu
Produse din plumb, zinc şi
staniu
Plumb, zinc şi staniu
Plumb
Zinc
Staniu
Produse semifinite din
plumb, zinc sau staniu
Produse semifinite din
plumb
Bare, tije, profile şi sârmă
din plumb
Plăci, folii, filme şi
pelicule din plumb
Tuburi, conducte şi
accesorii de ţevărie din
plumb
Pulbere şi pelete de plumb
Produse semifinite din zinc
Bare, tije, profile şi sârmă
din zinc
Plăci, folii, filme şi
pelicule din zinc
Tuburi, conducte şi
accesorii de ţevărie din
zinc
Pulbere, praf şi pelete de
zinc
Produse semifinite din
staniu
Bare, tije, profile şi sârmă
din staniu
Plăci, folii, filme şi
pelicule din staniu
Tuburi, conducte şi
accesorii de ţevărie din
staniu
Pulbere şi pelete de staniu
Deşeuri şi resturi de
plumb, zinc sau staniu
Cenuşă şi reziduuri cu
conţinut de zinc sau plumb

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
27.44 Produse din cupru

CPV
Cod CPV
27700000-2
27710000-5
27712000-9
27713000-6
27720000-8
27721000-5
27722000-2
27723000-9
27724000-6
27725000-3
27726000-0

27726100-1
27726110-4
27726200-2
27726210-5
27726220-8
27730000-1
27731000-8
27.45

Alte produse din
metale neferoase

27800000-3
27810000-6
27820000-9
27821000-6
27821100-7
27821200-8
27821210-1
27821300-9

27821400-0
27830000-2
27831000-9
27.5

Servicii de
turnătorie

74870000-8

Descriere
Produse din cupru
Cupru în formă brută
Cupru nerafinat
Cupru rafinat în formă
brută
Produse semifinite din
cupru
Pulbere şi pelete din cupru
Bare, tije şi profile din
cupru
Sârmă din cupru
Plăci, folii şi filme din
cupru
Pelicule din cupru
Tuburi, conducte şi
accesorii de ţevărie din
cupru
Tuburi şi conducte din
cupru
Tuburi şi conducte din
alamă
Accesorii de ţevărie din
cupru
Accesorii de ţevărie din
bronz roşu
Accesorii de ţevărie din
alamă
Deşeuri şi resturi de cupru
Cenuşă şi reziduuri cu
conţinut de cupru
Produse din metale
neferoase
Nichel sub formă brută
Produse din nichel
Produse semifinite din
nichel
Bare, tije, profile şi sârmă
din nichel
Plăci, folii, filme şi
pelicule din nichel
Folii din nichel
Tuburi, conducte şi
accesorii de ţevărie din
nichel
Pulbere şi pelete de nichel
Deşeuri şi resturi de nichel
Cenuşă şi resturi cu
conţinut de metale
Diverse servicii comerciale

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
27.51 Servicii de turnare a
fierului
27.52 Servicii de turnare a
oţelului
27.53 Servicii de turnare a
metalelor uşoare
27.54 Servicii de turnare a
altor metale
neferoase
Produse metalice
28
manufacturate, cu
excepţia utilajelor
şi a echipamentului

28.1

28.11

CPV
Cod CPV
74870000-8

Descriere
Diverse servicii comerciale

74870000-8

Diverse servicii comerciale

74870000-8

Diverse servicii comerciale

74870000-8

Diverse servicii comerciale

28000000-2
45223000-6
31161700-9
50531000-6
50913100-9
74233300-4
74870000-8
28100000-3
45223000-6

Elemente de
construcţii din
metal
Structuri metalice şi 28110000-6
părţi de structuri
28111000-3
28111100-4
28111110-7
28111200-5
28111300-6
28111400-7
28111500-8
28112000-0

28112100-1
28112110-4
28112111-1
28112112-8
28112120-7
28112130-0
28112200-2

28112210-5
28112211-2
28112212-9
28112220-8
28112221-5
28112222-2
28112223-9
28112224-6

Structuri metalice şi părţi
de structuri
Construcţii prefabricate
Barăci de şantier
Cabine
Celule
Spitale de campanie
Bucătării de campanie
Sere
Produse şi elemente de
construcţii din metal, cu
excepţia construcţiilor
prefabricate
Poduri din fier sau din oţel
Elemente de pod din fontă
sau din oţel
Elemente de pod din fontă
Elemente de pod din oţel
Structuri de pod din oţel
Structuri de pod din fontă
Turnuri, piloni de antenă
cu zăbrele, macarale
derrick şi piloni
Macarale derrick
Turle de foraj
Turle de foraj statice
Piloni şi stâlpi
Piloni
Stâlpi de linii electrice
Socluri pentru piloni
Stâlpi de linii electrice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28112225-3
28112230-1
28112231-8
28112232-5
28112233-2
28112240-4
28112250-7
28112260-0
28112261-7
28112262-4
28112263-1
28112300-3
28112310-6
28112311-3
28112312-0
28112313-7
28112314-4
28112315-1
28112316-8
28112317-5
28112318-2
28112320-9
28112321-6

28.12

Dulgherie şi
tâmplărie metalică
pentru construcţii

28112322-3
28112329-2
28112330-2
28112380-7
28112381-4
28112382-1
28112383-8
28112390-0
28112391-7
28112400-4
28112410-7
45223000-6
28120000-9

28121000-6
28121100-7
28121110-0
28121120-3

Descriere
aeriene
Stâlpi de electricitate
Turnuri
Turnuri de fier
Turnuri de oţel
Turnuri de apă
Grinzi
Piloni
Piloni de antenă radio şi de
televiziune
Piloni de antenă radio
Piloni de antenă de
televiziune
Piloni de antenă cu zăbrele
Structuri şi părţi din fier,
oţel sau aluminiu
Eşafodaje de schelărie
Contrafişe în arc
Proptele
Reazeme
Bracheţi pentru conducte
Echipament pentru
eşafodaje de schelărie
Cleme elastice
Structuri pentru eşafodaje
de schelărie
Suporturi pentru conducte
Structuri metalice
Adăposturi pentru staţiile
de autobuz
Cabine telefonice
Ecrane de siguranţă
Structuri din aluminiu
Părţi de structuri metalice
Placaje
Diguri
Stavile de baraj
Ecluze
Porţi de ecluze
Palplanşe
Ecrane de palplanşe
Structuri
Dulgherie metalică pentru
construcţii
Ferestre şi articole conexe
Ferestre din fier sau din
oţel şi articole conexe
Praguri din fier sau din oţel
Obloane din fier sau din

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28121130-6
28121131-3
28121200-8
28121210-1
28121220-4
28121221-1
28122000-3
28122100-4
28122110-7
28122111-4
28122200-5
28122210-8
28122211-5
28122212-2

28.2

28.21

Cisterne metalice,
rezervoare şi
containere din
metal; radiatoare şi
cazane pentru
încălzire centrală
Cisterne metalice,
rezervoare şi
containere din
metal

28122213-9
28122214-6
28122220-1
28122230-4
28122240-7
28122300-6
28122310-9
28200000-4
50531100-7
50980000-8

Descriere
oţel
Ferestre din fier sau din
oţel
Rame de ferestre din fier
sau din oţel
Ferestre din aluminiu şi
articole conexe
Obloane din aluminiu
Ferestre din aluminiu
Rame de ferestre din
aluminiu
Ferestre, uşi şi articole
conexe
Ferestre
Rame de ferestre
Ferestre duble
Uşi
Panouri de uşi
Tocuri de uşi
Uşi cu apărătoare
împotriva ţânţarilor
Praguri de uşi
Uşi din fier sau din oţel
Uşi antifoc
Uşi glisante
Porţi de garaj
Porţi
Porţi de acces

28210000-7

Cisterne, rezervoare,
containere şi cuve metalice
sub presiune

28211000-4
28211100-5
28211110-8
28211200-6
28211210-9

Cisterne metalice
Cilindri cu aer
Cilindri cu aer comprimat
Aparate de respirat
Aparate de respirat pentru
intervenţiile în caz de
incendiu
Aparate de respirat pentru
scufundări
Cisterne din fier sau din
oţel
Cisterne de stocare

28211220-2
28211300-7
28211400-8

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28211410-1
28211420-4
28211500-9
28211600-0
28212000-1
28212100-2
28212200-3
28213000-8
28213100-9
28213110-2
28213200-0
28213210-3
28213300-1
28213400-2
28213500-3
28213600-4
28213700-5
28213800-6
28214000-5
28214100-6
28214200-7
28214300-8
28214310-1
28214400-9
28215000-2
28215100-3
28216000-9
28216100-0
28216200-1
28216300-2
28217000-6
28217100-7
28217200-8
28217300-9
28217400-0
28218000-3

28218100-4
28218300-6

Descriere
Cisterne de petrol
Cisterne de stocare a
nămolului
Cisterne de apă
Rezervoare
Butelii de gaz lichefiat
Butelii de gaz
Cisterne de gaz
Containere de mari
dimensiuni
Containere din fier sau din
oţel
Silozuri
Containere frigorifice
Camere de apă
Containere standard pentru
mărfuri
Containere de stocare
Containere de apă
Containere pe roţi
Bene pentru deşeuri
Containere pentru deşeuri
Butoaie
Lăzi de stocare
Butoaie din fier sau din
oţel
Sisteme de stocare a
containerelor
Utilaje de stivuire
Butoaie din aluminiu
Cuve sub presiune
Cuve sub presiune din oţel
Bidoane
Bidoane din fier sau din
oţel
Bidoane pentru deşeuri
Bidoane din aluminiu
Cutii
Cutii din fier sau din oţel
Carcase pentru contoare
Cutii prefabricate
Cutii din aluminiu
Containere din metal uşor,
buşoane, capace pentru
containere şi alte tipuri de
capace
Containere din metal uşor
Buşoane, dopuri, capace
pentru containere şi capace
din metal

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28218310-9
28218320-2
28218330-5
28218340-8
28218400-7
28218410-0
28218420-3
28218430-6
28219000-0
50980000-8
50981000-5
50982000-2

28.22

Radiatoare şi
cazane pentru
încălzire centrală

28220000-0

28221000-7
28221100-8
28221110-1
28221111-8

28221112-5
28221200-9
28221210-2
28221220-5
28221221-2
28222000-4
28222100-5
50531100-7
28.3

28.30

Generatoare de
aburi, cu excepţia
boilerelor pentru
încălzire centrală cu
apă caldă
Generatoare de
aburi, cu excepţia
boilerelor pentru

Descriere
Buşoane
Dopuri
Capace pentru containere
Capace
Cutii de conserve
Cutii de conserve din fier
sau din oţel
Cutii de conserve pentru
alimente
Cutii de conserve din
aluminiu
Cuve
Servicii de instalare de
containere de metal
Servicii de instalare de
cisterne
Servicii de instalare de
rezervoare
Radiatoare şi cazane pentru
încălzire centrală şi piese
ale acestora
Radiatoare şi cazane
Radiatoare
Radiatoare pentru încălzire
centrală
Radiatoare pentru încălzire
centrală, altele decât cele
electrice
Piese de radiatoare pentru
încălzire centrală
Cazane
Cazane cu apă
Cazane pentru încălzire
centrală
Piese de cazane pentru
încălzire centrală
Sisteme de recuperare a
căldurii
Echipamente de recuperare
a căldurii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a boilerelor

28300000-5
31161700-9
50531000-6
50913100-9
28300000-5
28310000-8

Reactoare nucleare şi piese
ale acestora
Reactoare nucleare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
Cod CPV
încălzire centrală cu 28320000-1
apă caldă
28321000-8

74870000-8

Descriere
Piese de reactoare nucleare
Sisteme de răcire a
reactoarelor
Piese de cuve pentru
reactoare nucleare
Boilere generatoare de
aburi
Piese pentru generatoare de
aburi
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
generatoare de aburi
Diverse servicii comerciale

74870000-8

Diverse servicii comerciale

28322000-5
29836432-5
31161700-9
50531000-6

50913100-9
28.4

28.40

28.5

28.51

28.52

28.6

28.61

Servicii de forjare,
de presare, de
ştanţare şi de
laminare a
metalelor;
metalurgia
pulberilor
Servicii de forjare,
de presare, de
ştanţare şi de
laminare a
metalelor;
metalurgia
pulberilor
Servicii de tratare şi
de îmbrăcare a
metalelor; servicii
de inginerie
mecanică generală
Servicii de tratare şi
de îmbrăcare a
metalelor
Servicii de
inginerie mecanică
generală
Cuţitărie, scule şi
articole generale de
feronerie
Cuţitărie

74870000-8
74233300-4

74870000-8

Diverse servicii comerciale

74233300-4

Servicii de inginerie
mecanică

28600000-8

Cuţitărie, scule, lacăte, chei
şi balamale

28610000-1
28611000-8
28611100-9
28611110-2
28611120-5
28611200-0
28612000-5
28612100-6

Cuţitărie
Cuţite şi foarfece
Cuţite
Cuţite de masă
Cuţite de bucătărie
Foarfece
Brice de ras
Lame de ras

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

28.62

CPV
Descriere

Scule

Cod CPV
28613000-2
28614000-9
28614100-0
28614200-1
28620000-4
28621000-1
28621100-2
28621110-5
28621120-8
28621200-3
28621300-4
28621310-7
28621320-0
28621330-3
28621340-6
28621341-3
28621400-5
28621500-6
28621510-9
28622000-8
28622100-9
28622200-0
28622210-3
28622300-1
28622400-2
28622500-3
28622600-4
28622610-7
28622700-5
28622800-6
28622900-7

28.63

Broaşte şi balamale

28622910-0
28622920-3
28622930-6
28622940-9
28623000-5
28630000-7
28631000-4
28631100-5
28631110-8
28631120-1
28631130-4
28631140-7

Descriere
Truse de manichiură sau de
pedichiură
Linguri, furculiţe
Linguri
Furculiţe
Scule
Scule de mână
Hârleţe şi lopeţi
Hârleţe
Lopeţi
Furci de grădină
Săpăligi, târnăcoape, sape,
greble şi greble de plajă
Săpăligi
Târnăcoape
Sape
Greble
Greble de plajă
Topoare
Ferăstraie de mână
Pânze de ferăstraie de
mână
Diverse scule de mână
Dălţi
Cleşti
Cleşti de bordurat
Ciocane
Cleşti de trefilat
Chei de piuliţe
Scule pentru lucrări rutiere
Pivoţi pentru străpungerea
suprafeţelor rutiere
Pile sau raşpele
Şurubelniţe
Vârfuri de burghiu, vârfuri
de şurubelniţă şi alte
accesorii
Vârfuri de burghiu
Vârfuri de şurubelniţă
Portscule
Truse de scule
Scule acţionate cu pedală
Broaşte, chei şi balamale
Diverse lacăte suspendate
şi broaşte
Broaşte
Broaşte de uşă
Lacăte pentru biciclete
Broaşte pentru vehicule
Broaşte pentru mobilier

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28631200-6
28631210-9
28632000-1
28632100-2
28632200-3
28632300-4
28632400-5
28633000-8

28.7

Alte produse
metalice
manufacturate

28.71

28.72

28633100-9
28633200-0
28633300-1
28210000-7
28410000-9

28420000-2
28500000-7
28700000-9
Bidoane din oţel şi 28211000-4
containere similare 28214000-5
28216000-9
28217000-6
28217200-8
28218400-7
Containere metalice 28211000-4
uşoare
28214000-5
28216000-9
28217000-6
28218000-3

28218100-4
28218300-6

28.73

Articole din sârmă

28218400-7
28410000-9
28411000-6
28411100-7
28412000-3
28412300-6
28413000-0
28413100-1
28413200-2
28414000-7

Descriere
Lacăte şi lanţuri
Lacăte
Încuietoare cu lanţ, piese
pentru lacăte şi chei
Încuietoare cu lanţ
Chei
Piese de lacăte
Piese de broaşte
Balamale, montaje şi
garnituri
Balamale
Montaje
Garnituri

Cisterne metalice
Butoaie
Bidoane
Cutii
Carcase pentru contoare
Cutii de conserve
Cisterne metalice
Butoaie
Bidoane
Cutii
Containere din metal uşor,
buşoane, capace pentru
containere şi alte tipuri de
capace
Containere din metal uşor
Buşoane, dopuri, capace
pentru containere şi capace
din metal
Cutii de conserve
Articole din sârmă
Sârmă torsadată
Sârmă torsadată din fier
sau din oţel
Sârmă pentru îngrădit
Sârmă ghimpată
Plasă metalică
Împrejmuire cu plasă
metalică
Ţesătură metalică
Capse, cuie, ţinte, pioneze

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28414100-8
28414200-9
28414300-0
28414400-1
28415000-4
28415100-5
28415200-6
28415300-7
28415310-0
28415320-3
28416000-1
28416100-2
28416200-3
28417000-8
28417100-9
28417200-0
28417300-1
28417400-2
28417500-3
28417510-6
28418000-5
28419000-2
28419100-3
28419200-4

28.74

Dispozitive de
fixare, produse
pentru maşinile de
filetat, lanţuri şi
resorturi

28420000-2
28700000-9

28710000-2
28711000-9
28711100-0
28711200-1
28711300-2
28711400-3
28711500-4
28711510-7
28711520-0
28711600-5
28711700-6

Descriere
Capse
Cuie
Ţinte
Pioneze
Tije subţiri
Accesorii de sudură
Materiale de sudură
Materiale de lipire sau de
lipire tare
Materiale de lipire sau de
lipire tare
Materiale de lipire tare
Ace de cusut sau de tricotat
Ace de cusut
Ace de tricotat
Fierărie
Nicovale
Forje portabile
Grătare
Articole de fierărie
Lăcătuşărie
Feronerie
Cabluri de legare din fier
sau din oţel
Conductori
Conductori din oţel sau din
aluminiu
Conductori din cupru sau
din bronz
Cabluri şi produse conexe
Dispozitive de fixare,
lanţuri şi resorturi

Dispozitive de fixare
Dispozitive de fixare cu
filet
Holz-şuruburi
Crampoane sau inele cu
şurub
Şuruburi cu autofiletare
Bolţuri
Ansambluri de îmbinare
prin flanşe
Bolţuri şi şuruburi
Şuruburi şi bolţuri cu cap
pătrat
Piuliţe
Articole cu filet din fier

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28712000-6
28712100-7
28712200-8
28712300-9
28712400-0
28713000-3

28.75

Alte produse
metalice
manufacturate
n.c.a.

28720000-5
28721000-2
28722000-9
28730000-8
28500000-7

28510000-0
28511000-7
28511100-8
28512000-4

28512100-5
28512110-8
28512200-6
28512210-9
28512220-2
28512900-3
28512910-6
28512920-9
28512930-2
28512940-5
28512950-8
28520000-3
28521000-0
28521300-3
28521500-5
28521600-6
28521700-7
28521710-0

Descriere
sau din oţel
Dispozitive de fixare fără
filet din fier sau din oţel
Nituri
Şaibe
Ştifturi
Eclise din oţel
Dispozitive de fixare din
cupru
Lanţuri
Lanţuri articulate
Părţi de lanţuri
Resorturi
Diverse produse din metal
fabricate şi articole conexe

Articole din metal pentru
baie şi bucătărie
Echipament sanitar din
metal
Robinete
Veselă, articole de
bucătărie sau de menaj din
metal
Veselă din metal
Gamele
Ustensile de bucătărie din
metal
Ustensile de gătit
Suport de vase
Articole de menaj din
metal
Coşuri din metal pentru
deşeuri
Cutii de scrisori
Coşuri de gunoi stradale
din metal
Coşuri de gunoi din metal
Cutii din metal
Obiecte din metal
Seifuri, case de bani şi uşi
blindate sau armate
Seifuri pentru bani
Uşi blindate sau armate
Seifuri pentru obiecte de
valoare
Cutii şi dulăpioare din
metal
Dulăpioare de depozitare a

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28521720-3
28521721-0
28521722-7
28521780-1
28521790-4
28522000-7

28522100-8
28522200-9
28522300-0
28522400-1
28524000-1

28524300-4
28524400-5
28525000-8
28526000-5
28527000-2
28527100-3
28527200-4
28527210-7
28527220-0
28527230-3
28527300-5
28527330-4
28527340-7

28527400-6
28527410-9
28527420-2
28527430-5
28527440-8
28527450-1
28527460-4
28527700-9
28527710-2

Descriere
bagajelor
Dulăpioare
Cutii de valori
Cutii de siguranţă
Cutii pentru documente
Cutii pentru bani
Tăvi de distribuire a
corespondenţei, articole
mărunte de birou
Tăvi de distribuire a
corespondenţei
Articole mărunte de birou
Articole de birou
Accesorii pentru clasoare
sau pentru dosare
Statuete, ornamente, rame
pentru fotografii sau pentru
tablouri şi pentru oglinzi
Rame pentru fotografii
Rame pentru tablouri
Agăţători şi urechi de
prindere
Elice de nave
Diverse articole din metal
Clopote
Scări
Scări pentru vehicule de
pompieri
Scări pliante
Scări portabile
Echipament de manipulare
a mărfurilor
Platforme de manipulare a
mărfurilor
Accesorii din cablu de oţel
pentru manipularea
mărfurilor
Panouri de semnalizare şi
articole conexe
Panouri de semnalizare din
metal
Indicatoare rutiere
Indicatoare stradale
Firme de magazine
Plăcuţe indicatoare
Plăci pentru adrese
Elemente pentru guri de
vizitare
Capace pentru hidranţi de
incendiu

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
28527720-5
28527730-8
28527740-1
28527750-4
28527760-7
28527790-6
28527800-0
28527900-1
28527910-4
28527920-7

Utilaje şi
echipament n.c.a.
Utilaje de producţie
şi utilizare a puterii
mecanice, cu
excepţia motoarelor
de aeronave, de
vehicule şi de
biciclete

29
29.1

29.11

Motoare şi turbine
cu excepţia
motoarelor de
aeronave, de
vehicule şi de
biciclete

28528000-9
28528100-0
28528200-1
28528300-2
28528900-8
28528910-1
28528920-4
28528930-7
28528940-0
28528950-3
28528960-6
Vezi codurile
detaliate următoare
28540000-9
28711510-7
28721000-2
28722000-9
29100000-0
50221000-0
50241000-6
50510000-3
50530000-9
50910000-7
29110000-3
29111000-0
29111100-1

29112000-7
29112100-8
29112110-1
29112200-9
29112210-2
29112300-0

Descriere
Cutii de delimitare
Cadre pentru guri de
vizitare
Capace pentru guri de
vizitare
Capace pentru drenaje
Capace de acces
Trepte de scară din fier
pentru guri de vizitare
Ancore
Anozi corodaţi catodic
Anozi de zinc corodaţi
catodic
Anozi de magneziu
corodaţi catodic
Săbii
Spade
Baionete
Lănci
Accesorii din metal
Plăci din metal
Tije din metal
Forme din metal
Folii din metal
Rafturi metalice
Ştampile din metal

Turbine şi motoare
Motoare
Motoare suspendate pentru
propulsia navelor

Instalaţii de turbine
Turbine cu vapori
Turbine cu aburi
Turbine hidraulice
Roţi hidraulice
Turbine cu gaz

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29112400-1
29112410-4
29113000-4
29113100-5
29113110-8
29113120-1
29113130-4
29113140-7
29113150-0
29113160-3
29113161-0
29113170-6
29113171-3
29113172-0
29113190-2
29113200-6
29113300-7
29113310-0
29113390-4
29113400-8
50221000-0
50531000-6

50913300-1
50913310-4
50914000-5
50914100-6
50914200-7
50914300-8
50914400-9
50914500-0
50914600-1
29.12

Pompe şi

29120000-6

Descriere
Echipamente pentru
turbine
Instrumente pentru turbine
Piese pentru turbine
Piese pentru turbine cu
vapori
Plăci de fundaţie
Carcase
Sisteme de răcire cu aer cu
condensatoare
Piese pentru turbine cu
aburi
Sisteme cu ulei lubrifiant
Separatori de umiditate
Deumidificatoare
Dispozitive rotative
Rotoare
Palete
Dispozitive de rotire
Piese pentru turbine
hidraulice
Piese pentru turbine cu gaz
Sisteme de admisie a
aerului
Sisteme cu gaz combustibil
Piese pentru roţi hidraulice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a locomotivelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
turbine
Servicii de instalare de
turbine cu gaz
Servicii de instalare de
motoare
Servicii de instalare de
motoare cu benzină
Servicii de instalare de
motoare diesel
Servicii de instalare de
motoare feroviare
Servicii de instalare de
motoare de vehicule
Servicii de instalare de
motoare de nave
Servicii de instalare de
motoare de aeronave
Pompe şi compresoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
compresoare

Cod CPV
29121000-3
29121100-4
29121200-5
29121300-6
29121400-7
29121500-8
29122000-0
29122100-1
29122110-4
29122120-7

29122130-0
29122160-9
29122161-6
29122170-2
29122180-5
29122190-8
29122200-2

29122210-5
29122220-8
29122230-1
29122300-3

29122400-4
29122410-7
29122411-4
29122419-0
29122420-0
29122430-3
29122440-6
29122450-9
29122460-2
29122480-8
29123000-7
29123100-8
29123200-9
29123300-0
29123400-1
29123410-4
29123500-2

Descriere
Maşini şi motoare
hidraulice sau pneumatice
Cilindri hidraulici sau
pneumatici
Maşini hidraulice
Maşini pneumatice
Motoare hidraulice
Motoare pneumatice
Pompe
Pompe de lichide
Pompe pentru stingerea
incendiilor
Dispozitive de
aprovizionare cu carburanţi
a elicopterelor
Pompe de apă
Pompe de răcire
Pompe de răcire cu apă
Pompe de lubrifiere
Pompe de combustibili
Pompe de beton
Pompe cu mişcare
rectilinie alternativă pentru
lichide
Grupuri hidraulice
Pompe de ape uzate
Pompe de dozare
Dispozitive de
suprapresiune pentru
lichide
Pompe centrifuge şi
elevatoare de lichide
Pompe medicale
Pompe pentru nutriţie
Pompe pentru perfuzii
Elevatoare de lichide
Pompe centrifuge
Pompe rotative
Pompe de vid
Pompe de aer
Pompe rotative
Compresoare
Compresoare de gaz
Compresoare rotative
Compresoare pentru
echipamente frigorifice
Compresoare de aer
Compresoare de aer fixe
Turbocompresoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29123600-3
29123610-6
29123700-4
29123800-5
29124000-4

29124100-5
29124130-4
29124150-0
29124170-6
29124200-6

29124210-9

29124211-6
29124212-3
29124213-0
29124220-2

29124221-9
29124222-6
29124230-5
29124290-3
29124300-7

29124310-0
29124320-3
29124330-6

Descriere
Compresoare cu mişcare
rectilinie alternativă
Dispozitive cu aer
comprimat
Compresoare centrifuge
Compresoare pentru aviaţia
civilă
Piese pentru pompe, pentru
compresoare, pentru
maşini sau pentru motoare
Piese pentru maşini sau
motoare
Piese pentru maşini
pneumatice
Piese pentru maşini sau
pentru motoare hidraulice
Piese pentru motoare cu
reacţie
Piese pentru pompe sau
pentru elevatoare de
lichide
Piese pentru pompe de
combustibil, pentru pompe
de mână şi pentru pompe
de beton
Piese pentru pompe de
combustibil
Piese pentru pompe de
mână
Piese pentru pompe de
beton
Piese pentru pompe cu
mişcare rectilinie
alternativă
Piese pentru grupuri
hidraulice
Piese pentru pompe de
dozare
Piese pentru pompe cu
mişcare rectilinie rotativă
Piese pentru pompe
centrifuge
Piese pentru pompe de aer
sau de vid, pentru
compresoare de aer sau de
gaz
Piese pentru pompe de aer
Piese pentru pompe de vid
Piese pentru compresoare
de aer

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29124340-9
50511000-0
50511100-1

50511200-2

50530000-9
50531300-9

50912000-1
50913400-2
29.13

Robinete şi vane

29130000-9
29131000-6
29131100-7
29131110-0
29131120-3
29131130-6
29131140-9

29131141-6
29131142-3
29131143-0
29131144-7
29131145-4
29131146-1
29131147-8
29131148-5
29131150-2
29131160-5
29131170-8
29131200-8
29131210-1
29131220-4
29131230-7

Descriere
Piese pentru compresoare
de gaz
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor de
lichid
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor de
gaz
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
compresoarelor
Servicii de instalare de
echipament mecanic
Servicii de instalare de
compresoare
Robinete, vane şi
dispozitive similare
Robinete şi vane
Vane definite după funcţie
Vane pentru radiatoare de
încălzire centrală
Robinete-vană
Regulatoare de temperatură
Supape reductoare de
presiune, de reglaj, de
reţinere sau de siguranţă
Supape reductoare de
presiune
Supape de reglaj
Vane de regularizare a
viiturilor
Vane de control
Supape de reţinere
Clapete de reţinere
Supape de siguranţă
Supape de oprire
Vane pentru coloane
ascendente
Hidranţi
Robinete pentru butelii de
gaz
Vane definite după tipul de
fabricaţie
Vane cuţit
Supape de refulare
Vane glisante

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29131240-0
29131250-3
29131260-6
29131270-9
29131280-2
29131290-5
29131291-2
29131292-9
29131300-9
29131310-2
29131320-5
29131390-6
29131400-0
29132000-3
29132100-4
29132110-7
29132120-0
29132130-3

29.14

29132200-5
29132300-6
Lagăre, angrenaje şi 28540000-9
elemente de
28711510-7
antrenare
28721000-2
28722000-9
29140000-2
29141000-9

29141100-0

29141110-3
29141120-6
29141130-9
29141200-1
29141300-2
29141400-3
29141410-6
29141500-4
29141600-5
29141700-6
29141800-7

Descriere
Vane sferice
Vane cu ac
Supape cu bilă
Vane de trecere
Vane fluture
Supape cu membrană
Sertare de distribuţie
Supape cu clapetă
Cap de erupţie şi alte
montaje de vane
Cap de erupţie
Colectoare de ştrangulare
Montaje de vane
Robinete sau vane sanitare
Piese pentru robinete sau
vane
Mecanisme de acţionare a
supapelor
Mecanisme electrice de
acţionare a supapelor
Mecanisme hidraulice de
acţionare a supapelor
Mecanisme pneumatice de
acţionare a supapelor
Piese pentru robinete
Piese pentru vane
Lagăre
Bolţuri şi şuruburi
Lanţuri articulate
Părţi de lanţuri
Angrenaje, elemente de
angrenare şi de antrenare
Angrenaje, elemente de
angrenare şi de antrenare
cilindrice
Arbori de transmisie,
arbori cu came şi
vilbrocheni
Arbori de transmisie
Arbori cu came
Vilbrocheni
Cutii de rulmenţi
Angrenaje
Volanţi şi scripeţi
Troliuri
Ambreiaje
Palane
Cuplaje de arbori
Cuplaje cardanice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29142000-6
29142100-7
29142200-8

29.2

Alte utilaje de uz
general

29.21

Furnale şi arzătoare
pentru cuptoare

29200000-1
45331230-7
50114000-7
50413200-5
50531000-6
50710000-5
50730000-1
50740000-4
50750000-7
50912000-1
50913000-8
50951100-7
29210000-4

29211000-1
29212000-8
29213000-5
29214000-2
29214100-3
29215000-9
29219000-7

50531000-6

50913500-3
50913510-6
50913511-3
29.22

Echipament de
ridicare şi de
manipulare

Descriere
Piese pentru elemente de
angrenare şi de antrenare
Piese pentru elemente de
angrenare
Piese pentru elemente de
antrenare

29220000-7

29221000-4
29221100-5
29221200-6

Furnale, incineratoare şi
cuptoare industriale sau de
laborator
Arzătoare pentru cuptoare
Incineratoare de deşeuri
Cuptoare de topit
Cuptoare
Cuptoare comerciale
Crematorii
Piese de arzătoare pentru
furnale, de furnale sau de
cuptoare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
cuptoare
Servicii de instalare de
arzătoare
Servicii de instalare de
incineratoare de deşeuri
Materiale de ridicare şi de
manipulare şi piese ale
acestora
Echipamente de ridicare şi
de manipulare
Sisteme de scripeţi şi
maşini de ridicat
Maşini de extracţie, troliuri
cu utilizare subterană şi
cabestane

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29221210-9

29221211-6
29221212-3
29221220-2
29221300-7
29221310-0
29221320-3
29221330-6
29221340-9
29221350-2
29221400-8

29221410-1
29221411-8
29221412-5
29221413-2
29221414-9
29221415-6
29221420-4
29221421-1
29221422-8
29221430-7
29221431-4
29221432-1
29221440-0
29221441-7
29221450-3
29221500-9

29221510-2
29221511-9
29221520-5
29221521-2

29221530-8
29221531-5

Descriere
Maşini de extracţie şi
troliuri cu utilizare
subterană
Maşini de extracţie
Troliuri cu utilizare
subterană
Cabestane
Cricuri şi dispozitive de
ridicare pentru vehicule
Sisteme de ridicare
integrate
Cricuri hidraulice
Cricuri pneumatice
Cricuri mecanice
Dispozitive de ridicare a
vehiculelor
Macarale, schelete de
ridicare şi camioane cu
macara
Macarale
Macarale portuare
Macarale de chei
Macarale pe şine
Macarale pentru containere
Macarale - turn
Poduri rulante
Macarale rulante
Pod rulant
Macarale portante
pivotante
Schelete de ridicare mobile
Macarale cu picior
Macarale montate pe
vehicule
Macarale pentru camioane
Macarale-pod
Autoîncărcătoare cu furcă,
camioane de manipulare,
camioane-platformă
utilizate în gări
Autoîncărcătoare
Autoîncărcătoare cu furcă
Camioane de manipulare
Camioane de manipulare
dotate cu echipamente de
manipulare
Camioane-platformă
utilizate în gări
Vehicule de transport
independente

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29221532-2
29221600-0

29221610-3
29221611-0
29221612-7
29221613-4
29221620-6
29221621-3
29221630-9
29221640-2
29221650-5
29221700-1
29221710-4
29221720-7
29221721-4

29221722-1

29221723-8
29221730-0
29221731-7
29221800-2

29221810-5

29221820-8
29221821-5
29221822-2
29221829-1
29221830-1

29221840-4
29221850-7

Descriere
Echipamente pentru
vehicule de urgenţă
Ascensoare, schipuri,
dispozitive de ridicare,
scări şi trotuare rulante
Ascensoare
Dispozitive de ridicare a
căzilor de baie
Dispozitive de ridicare de
produse
Dispozitive de ridicare
mecanice
Schipuri
Dispozitive de ridicare a
benelor
Dispozitive de ridicare
Scări rulante
Trotuare rulante
Elevatoare şi transportoare
Elevatoare sau
transportoare pneumatice
Benzi rulante
Elevatoare sau
transportoare cu cupe cu
acţiune continuă
Elevatoare sau
transportoare cu bandă cu
acţiune continuă
Transportoare blindate
pentru mine
Echipament pentru
transportoare
Benzi transportoare
Utilaje de ridicare, de
manipulare, de încărcare
sau de descărcare
Împingătoare de vagoane şi
locomotive sau platforme
rulante de mină
Monoraiuri sau troliuri de
plan înclinat
Monoraiuri suspendate
Telescaune
Troliuri de plan înclinat
Dispozitiv de eliminare a
reziduurilor cu capătul sub
formă de pâlnie
Utilaje rotative de
depozitare şi de extragere
Echipament mecanic de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29221890-9
29221891-6
29221892-3
29221893-0
29221894-7
29221900-3

29221910-6
29221920-9
29221950-8

29221951-5
29221952-2
29221953-9
29221954-6
29221980-7
29221981-4
29221989-0
29221990-0

29222000-1

50114000-7
50531000-6

50531400-0
50740000-4

50750000-7
50951100-7

Descriere
manipulare
Utilaje de încărcare sau de
manipulare
Echipament de încărcare
Echipament de descărcare
Utilaje de încărcare cu
priză laterală
Echipamente de
manipulare a containerelor
Piese pentru echipamente
de ridicare şi de
manipulare
Piese pentru macarale
Piese pentru camioane de
manipulare
Piese pentru ascensoare,
pentru schipuri sau pentru
scări rulante
Piese pentru ascensoare
Piese pentru schipuri
Piese pentru scări rulante
Piese pentru trotuare
rulante
Piese pentru transportoare
Piese pentru benzi rulante
Piese pentru transportoare
cu cupe
Piese pentru maşini de
extracţie şi alte
echipamente de ridicare
sau de manipulare
Cupe, bene, graifăre şi
cleşti pentru macarale sau
pentru excavatoare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a camioanelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a macaralelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a scărilor
rulante
Servicii de întreţinere a
ascensoarelor
Servicii de instalare de
echipament de ridicare şi
de manipulare, cu excepţia
ascensoarelor şi a scărilor

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
50951110-0
50951120-3
50951130-6

50951140-9

29.23

Echipamente de
răcire şi de
ventilare, altele
decât cele de uz
casnic

29230000-0

29231000-7

29231100-8

29231110-1
29231111-8
29231120-4
29231200-9
29231210-2
29231220-5
29231230-8
29231240-1
29231250-4
29231251-1
29231252-8
29231300-0
29231310-3
29231320-6
29231321-3
29231322-0
29231329-9
29231400-1

Descriere
rulante
Servicii de instalare de
echipament de ridicare
Servicii de instalare de
echipament de manipulare
Servicii de instalare de
nacele de curăţare a
faţadelor
Servicii de instalare de
sisteme speciale de
transport
Echipamente de răcire şi de
ventilare

Schimbătoare de căldură,
echipamente de climatizare
şi refrigerare şi dispozitive
de filtrare
Schimbătoare de căldură şi
dispozitive de lichefiere a
aerului sau a altor gaze
Schimbătoare de căldură
Pompe termice
Dispozitive de lichefiere a
aerului sau a altor gaze
Instalaţii de climatizare
Dispozitive de climatizare
de fereastră
Dispozitive de climatizare
de perete
Sisteme de ventilaţie şi de
climatizare
Dispozitive de climatizare
pentru vehicule
Piese pentru dispozitive de
climatizare
Registre de tiraj
Canale de ventilaţie
Echipamente de refrigerare
şi de congelare
Echipamente de congelare
Echipamente de refrigerare
Vitrine frigorifice
Tejghele frigorifice
Echipamente frigorifice
comerciale
Dispozitive şi aparate de
filtrare sau de purificare a

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29231420-7
29231430-0
29231431-7
29231432-4
29232000-4
29232100-5
29232200-6
29232210-9
29233000-1

29233100-2
29233200-3
29233300-4
45331230-7
50710000-5

50730000-1

29.24

Alte utilaje de uz
general n.c.a.

29240000-3
29241000-0
29241200-2

29241210-5
29241211-2
29241212-9
29241213-6
29241230-1
29241231-8
29241232-5
29241233-2
29241234-9

Descriere
gazelor
Epuratoare electrostatice
de aer şi de gaz
Aparate de filtrare
Filtre de aer
Filtre de gaz
Echipamente de ventilaţie
Echipamente de eliminare
a fumului
Ventilatoare
Piese pentru ventilatoare
Piese pentru echipamente
de refrigerare şi congelare
şi pompe termice
Piese pentru echipamente
de refrigerare
Piese pentru echipamente
de congelare
Piese pentru pompe
termice
Lucrări de instalare de
echipament de răcire
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instalaţiilor
electrice şi mecanice de
construcţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a grupurilor de
refrigerare
Diverse utilaje de uz
general
Aparate de distilare, de
filtrare sau de redresare
Utilaje şi aparate de filtrare
sau de purificare a
lichidelor
Utilaje şi aparate de filtrare
a lichidelor
Aparate de filtrare a
noroiului de foraj
Hidrocicloane
Aparate de filtrare sau de
purificare a băuturilor
Utilaje şi aparate de filtrare
sau de purificare a apei
Aparate de filtrare a apei
Aparate de aerisire
Aparate de purificare a
apei
Aparate de desalinizare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29241235-6
29241300-3
29241330-2
29241340-5
29241350-8
29241400-4
29242000-7

29242100-8

29242110-1

29242120-4

29242130-7
29242131-4
29242132-1
29242133-8
29242300-0
29242310-3
29242311-0
29242320-6
29242321-3
29242322-0
29242323-7
29242400-1

29242410-4
29242411-1
29242412-8
29242420-7
29242430-0
29242431-7
29242470-2

Descriere
Echipamente de instalare a
filtrelor
Filtre de ulei, de benzină şi
filtre de aspiraţie a aerului
Filtre de ulei
Filtre de benzină
Filtre de aspiraţie a aerului
Echipamente de reciclare
Maşini de curăţare a
sticlelor, de ambalare, de
cântărire şi de pulverizare
Maşini de curăţare, de
umplere, de împachetare
sau de ambalare a sticlelor
sau a altor recipiente
Maşini de curăţare sau de
uscare a sticlelor sau a
altor recipiente
Maşini de umplere sau de
sigilare a sticlelor, a
cutiilor sau a altor
recipiente
Maşini de împachetare sau
de ambalare
Maşini de îmbinare a
ambalajelor
Maşini de împachetare
Maşini de ambalare
Maşini de cântărit şi
cântare
Maşini de cântărit
Balanţe
Cântare
Cântare de magazin
Dispozitive de cântărire
continuă a produselor
Cântare de verificare
Extinctoare, pistoale de
pulverizare, maşini cu jet
de aburi sau de nisip
Extinctoare
Spumă pentru extinctoare
Extinctoare portabile
Maşini cu jet de aburi sau
de nisip
Materiale de pulverizat
Pistoale de pulverizare
Aparate mecanice de
proiectare, de dispersare
sau de pulverizare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29242471-9
29242472-6
29242473-3
29242474-0
29242479-5
29243000-4

29243100-5
29243200-6
29243210-9
29243300-7
29243310-0
29243320-3
29243330-6
29244000-1
29244100-2
29245000-8
29245200-0
29245300-1
29245400-2
29245500-3
29245600-4
29245700-5
29245800-6
29246000-5

29247000-2

29247100-3

Descriere
Aparate de dispersare a
gazelor
Echipamente de
decontaminare
Aparate de curăţare cu apă
sub presiune
Aparate de curăţare de
înaltă presiune
Aparate de dezodorizare
Centrifuge, maşini de
calandare sau distribuitoare
automate
Centrifuge
Maşini de calandare
Maşini de laminare
Distribuitoare automate
Distribuitoare automate de
articole de igienă
Distribuitoare automate de
timbre
Distribuitoare automate de
produse
Utilaje pentru tratarea
termică a materialelor
Utilaje pentru tratarea
termică a gazelor
Piese pentru utilaje de uz
general
Piese pentru centrifuge
Piese pentru maşini de
calandare
Piese pentru maşini de
laminare
Piese pentru utilaje de
filtrare
Piese pentru utilaje de
purificare
Piese pentru maşini de
pulverizare
Greutăţi pentru dispozitive
de cântărire
Maşini de spălat vasele,
altele decât cele de uz
casnic
Piese pentru maşini de
spălat vasele şi pentru
maşini de curăţare, de
umplere, de împachetare şi
de ambalare
Piese pentru maşini de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29247200-4
29247300-5
29247400-6
29247500-7
29248000-9
29248100-0
50413200-5

50531000-6

50912000-1
50913000-8

50951000-6

50951400-0

50951410-3

50951411-0
Utilaje agricole şi
forestiere

29.3

29.31

29.32

Tractoare agricole

Alte utilaje agricole
şi forestiere

29300000-2
50531000-6
50952000-3
29370000-3
29371000-0
29372000-7
29373000-4
29310000-5

29311000-2
29312000-9

Descriere
spălat vasele
Piese pentru maşini de
curăţat
Piese pentru maşini de
umplere
Piese pentru maşini de
împachetare
Piese pentru maşini de
ambalare
Generatoare de gaz
Generatoare de ozon
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de stingere
a incendiilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
echipament mecanic
Servicii de instalare de
generatoare cu aburi, de
turbine, de compresoare şi
de arzătoare
Servicii de instalare de
utilaje şi de echipament de
uz general
Servicii de instalare de
utilaje diverse de uz
general
Servicii de instalare de
utilaje şi aparate de filtrare
sau de purificare a
lichidelor
Servicii de instalare de
utilaje şi aparate de filtrare
sau de purificare a apei

Tractoare
Tractoare agricole cu
acţionare de la distanţă
Tractoare uzate
Motoare de tracţiune
Utilaje agricole şi
forestiere pentru pregătirea
sau cultivarea solului
Pluguri sau pluguri cu disc
Grape, grape cu cuţite,

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

29313000-6
29314000-3
29314100-4
29315000-0
29330000-1
29331000-8
29331100-9
29331110-2

29332000-5
29333000-2
29333100-3
29334000-9
29340000-4
29350000-7

29351000-4
29352000-1
29353000-8
29354000-5
29360000-0
29361000-7

29361100-8
29361110-1
29361120-4
29361200-9

29361210-2

Descriere
cultivatoare, maşini de
plivit sau prăşitoare
Semănătoare, plantatoare
sau maşini de repicat
Distribuitoare de
îngrăşăminte naturale
Distribuitoare de
îngrăşăminte
Tăvăluge pentru peluze sau
pentru terenuri de sport
Secerătoare
Cositoare
Maşini de tuns iarba
Maşini de tuns iarba pentru
peluze, pentru parcuri şi
pentru terenuri de sport
Maşini de cosit
Prese de balotat pentru paie
sau pentru furaje
Prese de balotat
Secerătoare-treierătoare
Maşini agricole sau
horticole de pulverizat
Remorci şi semiremorci cu
încărcare automată sau de
descărcare pentru
agricultură
Remorci cu încărcare
automată pentru agricultură
Remorci de descărcare
pentru agricultură
Semiremorci cu încărcare
automată pentru agricultură
Semiremorci de descărcare
pentru agricultură
Utilaje agricole sau
forestiere specializate
Maşini de curăţare, de
triere sau de sortare a
ouălor, a fructelor sau a
altor produse agricole
Maşini de curăţare a
produselor agricole
Maşini de curăţare a ouălor
Maşini de curăţare a
fructelor
Maşini de triere sau de
sortare a produselor
agricole
Maşini de triere sau de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29361220-5
29361300-0

29362000-4
29363000-1
29364000-8
29365000-5
29365100-6
29380000-6
29381000-3
29382000-0
50531000-6

50952000-3
50952100-4
50952200-5
29.4

Maşini-unelte

29.40

Maşini-unelte

29400000-3
50531000-6
50953000-0
29410000-6

29411000-3
29412000-0
29412100-1
29412200-2
29420000-9
29421000-6
29421100-7
29422000-3
29423000-0
29430000-2

Descriere
sortare a ouălor
Maşini de triere sau de
sortare a fructelor
Maşini de curăţare, de
triere sau de sortare a
seminţelor, a cerealelor sau
a legumelor uscate
Aparate de muls
Utilaje pentru prepararea
furajelor
Utilaje apicole
Utilaje avicole
Incubatoare şi clocitoare
avicole
Piese pentru utilaje
agricole şi forestiere
Piese pentru utilaje
agricole
Piese pentru utilaje
forestiere
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
utilaje agricole şi forestiere
Servicii de instalare de
utilaje agricole
Servicii de instalare de
utilaje forestiere

Maşini-unelte acţionate
prin laser şi centre de
prelucrare
Maşini-unelte cu utilizare
specială
Centre de prelucrare
Centre de prelucrare cu axă
orizontală
Centre de prelucrare cu axă
verticală
Strunguri, maşini de găurit
şi de frezat
Strunguri
Strung CNC
Maşini de filetat sau de
găurit
Maşini de frezat
Maşini-unelte de prelucrare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29431000-9
29432000-6

29433000-3

29434000-0
29435000-7
29436000-4
29436100-5
29437000-1

29437100-2
29437200-3
29437300-4
29438000-8
29440000-5

29441000-2

29441100-3
29441200-4
29441300-5
29441400-6
29442000-9

29442100-0
29442200-1
29442300-2
29442400-3

Descriere
a metalelor
Maşini-unelte de finisare a
metalelor
Maşini cu comandă
numerică pentru
prelucrarea metalelor
Maşini de îndoire, de
pliere, de îndreptare sau de
aplatizare
Maşini de forjat
Maşini de ştanţare
Prese
Prese hidraulice
Maşini-unelte de perforat,
de găurit sau de frezat
metale
Maşini-unelte de perforat
metale
Maşini-unelte de găurit
metale
Maşini-unelte de frezat
metale
Centre de prelucrare a
metalelor
Maşini-unelte pentru
prelucrarea materialelor
dure, cu excepţia metalelor
Maşini-unelte pentru
prelucrarea pietrei, a
ceramicii, a betonului sau a
sticlei
Maşini-unelte pentru
prelucrarea pietrei
Maşini-unelte pentru
prelucrarea ceramicii
Maşini-unelte pentru
prelucrarea betonului
Maşini-unelte pentru
prelucrarea sticlei
Maşini-unelte pentru
prelucrarea lemnului, a
osului, a plutei, a ebonitei
sau a textolitului
Maşini-unelte pentru
prelucrarea lemnului
Maşini-unelte pentru
prelucrarea osului
Maşini-unelte pentru
prelucrarea plutei
Maşini-unelte pentru

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29442500-4
29450000-8
29451000-5
29452000-2
29460000-1

29461000-8
29461100-9
29461200-0
29462000-5
29462100-6
29462200-7
29463000-2
29464000-9
29464100-0
29465000-6
29470000-4
29471000-1
29472000-8
29473000-5
29474000-2

29475000-9

29475100-0
29476000-6
29477000-3

Descriere
prelucrarea ebonitei
Maşini-unelte pentru
prelucrarea textolitului
Unelte manuale
pneumatice sau cu motor
Unelte manuale
pneumatice
Unelte manuale
electromecanice
Unelte pentru lipire, lipire
tare şi sudare, dispozitive
şi echipamente de
detensionare la suprafaţă şi
pulverizare
Echipament de lipire şi de
lipire tare
Echipament de lipire
Echipament de lipire tare
Echipament de sudare
Echipament de sudare
electrică
Echipament de sudare
neelectrică
Dispozitive de
detensionare la suprafaţă
Echipament de topire
Echipament de topire
pentru plastic
Dispozitive de pulverizare
metalică
Piese şi accesorii pentru
maşini-unelte
Portscule
Truse de piese pentru
maşini-unelte
Dispozitive de divizare
pentru maşini-unelte
Piese şi accesorii de
maşini-unelte pentru
prelucrarea metalelor
Piese şi accesorii de
maşini-unelte pentru
prelucrarea materialelor
dure
Piese pentru ferăstraie cu
lanţ
Piese pentru unelte
manuale
Piese pentru unelte
pneumatice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
50531000-6

50953000-0
29.5

Alte utilaje cu
utilizare specială

29.51

Utilaje pentru
metalurgie

29500000-4
29710000-9
50531000-6
50532000-3
50950000-9
50954000-7
29510000-7
29511000-4
29511100-5
29512000-1
29512100-2
50531000-6

50954140-0

59.52

Utilaje pentru
exploatare minieră,
şi în carieră şi
maşini de
construcţii

29520000-0

29521000-7
29521200-9

29521210-2
29521211-9
29521212-6
29521213-3
29521214-0
29521215-7
29521216-4
29521220-5

Descriere
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
maşini-unelte

Utilaje pentru metalurgie şi
piese conexe
Utilaje de laminare a
metalelor
Piese pentru utilaje de
laminare a metalelor
Maşini de turnare
Piese pentru maşini de
turnare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
utilaje pentru industria
metalurgică
Utilaje pentru exploatare
minieră şi în carieră şi
maşini de construcţii
Echipament minier
Haveze de cărbune sau de
rocă, utilaje de excavare a
tunelurilor, utilaje de
perforare sau de
scufundare
Utilaje de forare a sondelor
Utilaje de exploatare a
gurilor de sondă
Conectori pentru coloane
ascendente
Echipament de finisare a
sondelor
Echipament de intervenţie
pentru sonde
Echipament de testare a
sondelor
Prevenitor de erupţie
Haveze de cărbune sau de
rocă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29521230-8
29521240-1
29521241-8
29521249-4
29521250-4
29521300-0
29521310-3
29521311-0
29521312-7
29521320-6
29521321-3
29521322-0
29521323-7
29521324-4
29521325-1
29521330-9
29521331-6
29521332-3
29521340-2
29521341-9
29521350-5
29521351-2
29521360-8
29521400-1
29522000-4

29522100-5
29522110-8
29522120-1
29522200-6
29522210-9
29522300-7
29522400-8
29522500-9
29522510-2

Descriere
Utilaje de excavare a
tunelurilor
Utilaje de perforare
Maşini de foraj orizontal
Echipament de forare în
rocă
Utilaje de scufundare
Echipamente de foraj
Platforme marine de
producţie
Echipament marin
Unitate marină de foraj
Echipament de foraj
petrolier
Utilaje de foraj
Troliu de foraj
Sondeze
Echipament pentru
conducte
Agăţător pentru coloană
pierdută
Echipament pentru
platforme petroliere
Unităţi glisante
Module glisante
Utilaje pentru zăcăminte de
petrol
Pompe submersibile
Echipamente submarine
Sisteme de control
submarin
Echipament cu sape
verticale
Suporturi miniere mobile
cu comandă hidraulică
Utilaje pentru terasamente,
utilaje de excavare şi piese
ale acestora
Utilaje pentru terasamente
Buldozere
Buldozere cu lame
orientabile
Gredere şi nivelatoare
Gredere rutiere
Screpere
Maşini de burat
Încărcătoare cu benă
frontală
Încărcătoare cu benă
frontală cu cupă întoarsă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29522520-5
29522600-0

29522610-3
29522611-0
29522620-6
29522621-3
29523000-1
29523100-2
29523200-3
29523210-6
29523220-9
29523230-2
29523240-5
29523241-2
29523300-4
29523310-7
29523320-0
29523400-5
29523500-6
29523600-7
29524000-8

29524100-9
29524110-2
29524120-5
29524130-8
29524131-5
29524140-1
29524141-8
29524150-4
29524200-0
29525000-5
29526000-2

Descriere
Încărcătoare cu benă
frontală fără cupă întoarsă
Cupe mecanice,
excavatoare, încărcătoare
mecanice cu lopată şi
utilaje miniere
Cupe mecanice
Încărcătoare mecanice cu
lopată
Utilaje excavatoare
Excavatoare mecanice
Utilaje pentru lucrări
publice
Sonete
tilaje pentru instalarea
mbrăcămintei rutiere
Utilaje de nivelat
Utilaje de împrăştiere a
pietrişului
Utilaje de pavare
Cilindri compresori rutieri
Cilindri compresori
mecanici
Pluguri şi turbine pentru
zăpadă
Pluguri pentru zăpadă
Turbine pentru zăpadă
Extractoare de piloţi
Utilaje de tasare
Utilaje de pozat cabluri
Utilaje de procesare a
mineralelor şi de modelare
a formelor de turnătorie
Utilaje de procesare a
mineralelor
Maşini de triere şi de
cernere
Malaxoare de pietriş cu
bitum
Malaxoare de beton sau
mortar
Malaxoare de ciment
Maşini de măcinat
Mori de măcinat cărbune
Forme de turnătorie
Maşini de modelare a
formelor de turnătorie
Vehicule cu şenile
Piese pentru utilaje de
exploatare minieră şi în

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

29526100-3
29526110-6
29526111-3
29526112-0
29526113-7
29526114-4
29526115-1
29526116-8
29526117-5
29526120-9
29526121-6
29526122-3

29526123-0
29526124-7
29526125-4
29526126-1
29526127-8
29526130-2
29526131-9
29526132-6
29526140-5
29526200-4
29526300-5
29526400-6
50531000-6

50954110-1

Descriere
carieră şi piese pentru
maşini de construcţii
Piese pentru utilaje de
perforare
Piese pentru utilaje de
forare a sondelor
Obturatoare de prize de
pod
Sape de foraj industriale
Geale de foraj
Foreze de fier
Mese rotative
Echipament de susţinere a
conductelor de noroi
Echipament de racordare
Piese pentru utilaje de
sonde de extracţie
Dispozitive de suspensie a
cuvelajelor
Echipament de suspensie
pentru agăţător de coloană
pierdută
Tiranţi pentru ţevi de
refulare
Guri de sondă
Dispozitive de tiranţi
pentru ţevi de refulare
Sisteme de control pentru
gurile de sondă
Echipament pentru guri de
sondă
Piese pentru haveze de
cărbune sau de rocă
Piese pentru haveze de
cărbune
Piese pentru haveze de
rocă
Piese pentru utilaje de
excavare a tunelurilor
Piese pentru utilaje de
prelucrare a mineralelor
Piese pentru utilaje de
scufundare
Piese pentru excavatoare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
utilaje pentru industria
minieră

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
50954120-4

50954130-7
29.53

Utilaje de
prelucrare a
alimentelor, a
băuturilor şi a
tutunului

29530000-3

29531000-0

29531100-1
29531110-4
29531200-2

29531300-3

29531400-4

29531410-7
29531411-4
29531420-0
29531500-5

29531510-8
29531511-5
29531512-2
29531520-1
29531530-4
29531600-6
29532000-7

29532100-8
29532110-1

Descriere
Servicii de instalare de
utilaje pentru industria
extractivă
Servicii de instalare de
utilaje de construcţii
Utilaje de prelucrare a
alimentelor, a băuturilor şi
a tutunului şi accesorii ale
acestora
Utilaje de prelucrare a
alimentelor, a băuturilor şi
a tutunului
Utilaje pentru lăptării
Separatoare de smântână
centrifuge
Utilaje de prelucrare a
cerealelor sau a legumelor
uscate
Utilaje utilizate pentru
fabricarea băuturilor
alcoolice sau a băuturilor
pe bază de fructe
Cuptoare pentru gătit,
uscătoare pentru produse
agricole şi echipamente
pentru gătit sau de încălzit
Cuptoare pentru gătit
Grătare
Uscătoare pentru produse
agricole
Utilaje pentru prepararea
sau fabricarea industrială a
alimentelor sau a băuturilor
Maşini de tăiat alimente
Maşini de tăiat pâine
Maşini de tăiat mezeluri
Utilaje de prelucrare a
alimentelor
Utilaje de fabricare a
pastelor alimentare
Utilaje de prelucrare a
tutunului
Piese pentru utilaje de
prelucrare a alimentelor, a
băuturilor şi a tutunului
Piese pentru utilaje de
prelucrare a alimentelor
Piese de utilaje pentru
lăptării

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29532111-8
29532200-9
29532300-0
50531000-6

50532000-3

50954200-9

50954210-2

50954220-5

50954230-8

29.54

Utilaje pentru
producţia de textile,
de îmbrăcăminte şi
de piele

29540000-6

29541000-3
29541100-4

29541200-5
29541300-6
29541400-7
29541500-8
29541600-9

29541610-2
29541611-9
29541612-6
29541613-3
29541620-5
29541700-0
29541710-3

Descriere
Piese pentru aparate de
muls
Piese pentru utilaje de
prelucrare a băuturilor
Piese pentru utilaje de
prelucrare a tutunului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor şi
aparatelor electrice şi a
echipamentului conex
Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
alimentelor, a băuturilor şi
a tutunului
Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
alimentelor
Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
băuturilor
Servicii de instalare de
utilaje de prelucrare a
tutunului
Utilaje pentru producţia de
textile, de îmbrăcăminte şi
de piele
Utilaje pentru producţia de
textile
Utilaje de prelucrare a
materialelor textile
sintetice
Maşini de filat
Maşini de ţesut
Maşini de tricotat
Maşini de cusut
Maşini de spălat, maşini de
curăţare uscată şi maşini de
uscat pentru rufe
Instalaţii de spălare
Echipament de spălare
Maşini de spălat
Maşini de curăţare uscată
Maşini de uscat
Echipament de călcat şi
pliat lenjerie
Echipament de pliat

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29541800-1
29541810-4
29541820-7
29542000-0

29550000-9
50531000-6

50954300-0

50954310-3

50954320-6

50954330-9

29.55

Piese pentru utilaje
de fabricare a
hârtiei sau a
cartonului

29550000-9

29551000-6

50531000-6

50954400-1

29.56

Alte utilaje cu
utilizare specială
n.c.a.

29521400-1

29560000-2
29561000-9

29561100-0
29561110-3

Descriere
lenjerie
Utilaje de finisare a
textilelor
Maşini de călcat
Prese de călcat
Piese de utilaje pentru
producţia de textile şi de
îmbrăcăminte
Utilaje de fabricare a
hârtiei sau a cartonului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
materialelor textile, a
îmbrăcămintei şi a pielii
Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
materialelor textile
Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
îmbrăcămintei
Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
pielii
Utilaje de fabricare a
hârtiei sau a cartonului

Piese pentru utilaje de
fabricare a hârtiei sau a
cartonului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
utilaje pentru fabricarea
hârtiei şi a cartonului
Suporturi miniere mobile
cu comandă hidraulică
Diverse utilaje cu utilizare
specială
Utilaje de fabricare a
hârtiei, maşini de tipărit şi
de legat şi piese ale
acestora
Maşini de legat cărţi
Maşini de broşat cărţi

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29561200-1
29561210-4
29561220-7
29561230-0
29561300-2
29561400-3

29561500-4
29562000-6
29562100-7
29562200-8
29562300-9
29563000-3
29563100-4
29563200-5
29564000-0

29564100-1

29565000-7
29566000-4
29566100-5
29566110-8
29566200-6
29566300-7
29566400-8
29566500-9
29566600-0
29566700-1
29566800-2
29566900-3
29567000-1
29567100-2

29567200-3

29567300-4
29568000-8

Descriere
Maşini de tipărit
Maşini de tipărit offset
Maşină de cules
Maşini de tipărit bilete
Sisteme de fotocompoziţie
Uscătoare pentru lemn,
pentru celuloză, pentru
hârtie sau pentru carton
Piese pentru maşini de
tipărit sau de legat
Produse electrice cu
utilizare specială
Carcase Faraday
Cameră surdă
Material absorbant
electromagnetic
Utilaje pentru industria
chimică
Cloratoare
Instalaţie de dozare
Utilaje pentru prelucrarea
cauciucului sau a
plasticului
Maşini pentru fabricarea
ferestrelor şi ramelor din
plastic
Tunel de spălare
Utilaje de tratare a apelor
reziduale
Pulverizatoare
Maceratoare pentru tratarea
apelor reziduale
Prese pentru ape reziduale
Raclete
Dispozitive de amestecare
Filtre pentru ape reziduale
Echipament de oxigenare
Precipitatoare
Paturi de sedimentare
Echipament de prelucrare a
nămolului
Utilaje pentru conducte
Maşini de control al
suprafeţei interne a
conductelor
Maşini de curăţare a
suprafeţei interne a
conductelor
Roboţi industriali
Sisteme de ridicare a

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29568100-9
29569000-5

29569100-6
29569200-7

29569300-8

29569400-9

50531000-6

50950000-9
Arme şi muniţii

29.6

29.60

Arme şi muniţii

29600000-5
50840000-5
50950000-9
29610000-8
29611000-5
29611100-6
29612000-2
29612100-3
29620000-1
29621000-8
29622000-5
29623000-2
29624000-9
29630000-4
29631000-1
29631100-2
29631110-5
29631200-3
29631300-4

29632000-8
29633000-5
29634000-2
29635000-9

Descriere
paleţilor
Sisteme de extragere a
paleţilor
Aspiratoare şi dispozitive
de lustruit podele, altele
decât cele de uz casnic
Aspiratoare, altele decât
cele de uz casnic
Dispozitive de lustruit
podele, altele decât cele de
uz casnic
Piese pentru aspiratoare,
altele decât cele de uz
casnic
Piese pentru dispozitive de
lustruit podele, altele decât
cele de uz casnic
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
neelectrice
Servicii de instalare de
echipamente şi de utilaje

Tancuri şi autoblindate de
luptă
Tancuri
Piese pentru tancuri
Autoblindate de luptă
Piese pentru autoblindate
de luptă
Arme militare
Arme cu energie dirijată
Lansatoare de rachete
Aruncătoare de flăcări
Tunuri cu apă
Arme de foc
Arme uşoare de foc
Pistoale
Revolvere
Arme uşoare de foc cu
calibrul mai mic de 7 mm
Arme uşoare de foc cu
calibrul egal sau mai mare
de 7 mm
Puşti
Mortiere
Arme grele de foc
Pistoale cu gaz

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29640000-7
29641000-4
29642000-1
29642100-2

29642200-3

29643000-8
29644000-5
29644100-6
29644200-7
29644300-8
29644400-9
29644500-0
29650000-0
29651000-7
29651100-8

29651200-9

29652000-4
29653000-1
29660000-3
50840000-5

50950000-9
50955000-4
29.7
29.71

Aparate de uz
casnic n.c.a.
Aparate electrice de
uz casnic

29700000-6
29710000-9
29711000-6
29711100-7
29711110-0
29711120-3
29711121-0

Descriere
Muniţie
Cartuşe pentru arme de
vânătoare
Muniţie pentru arme
uşoare de foc
Muniţie pentru arme
uşoare de foc cu calibrul
mai mic de 7 mm
Muniţie pentru arme
uşoare de foc cu calibrul
egal sau mai mare de 7 mm
Obuze
Bombe, grenade, torpile,
mine şi proiectile
Bombe
Grenade
Torpile
Mine
Proiectile
Piese pentru arme militare
Piese pentru arme uşoare
de foc
Piese pentru arme uşoare
de foc cu calibrul mai mic
de 7 mm
Piese pentru arme uşoare
de foc cu calibrul egal sau
mai mare de 7 mm
Piese pentru lansatoare de
rachete
Piese pentru mortiere
Bastoane
Servicii de reparare şi de
întreţinere a armelor de foc
şi a sistemelor de
armament
Servicii de instalare de
echipamente şi utilaje
Servicii de instalare de
sisteme de armament
Aparate de uz casnic
Aparate electrice de uz
casnic
Aparate electrice de uz
casnic pentru alimente
Frigidere şi congelatoare
Frigidere cu congelator
Congelatoare
Congelatoare cu sertare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29711122-7
29711123-4
29711124-1
29711130-6
29711200-8
29711210-1
29711211-8
29711300-9
29711310-2
29711320-5
29711330-8
29711340-1
29711350-4
29711360-7
29711361-4
29711400-0
29711410-3
29711420-6
29711430-9
29711440-2
29711500-1
29712000-3

29712100-4
29712110-7
29712120-0
29712200-5
29712210-8
29712300-6
29713000-0

29713100-1
29713200-2
29713210-5
29713211-2
29713300-3
29713400-4
29713410-7

Descriere
Congelatoare de uz casnic
Congelatoare verticale
Congelatoare industriale
Frigidere
Dispozitive de preparare a
alimentelor
Roboţi de bucătărie
Mixere pentru alimente
Aparate electrotermice
Filtre de cafea electrice
Filtre de ceai electrice
Prăjitoare de pâine
electrice
Aparate de încălzit
farfuriile
Presă de vafele
Cuptoare electrice
Cuptoare cu microunde
Rotisoare, vetre, plite şi
reşouri
Rotisoare
Vetre
Plite
Reşouri
Desfăcătoare de conserve
Aparate electrice de uz
casnic pentru îngrijirea
corpului
Aparate de ras şi maşini de
tuns părul
Aparate de ras electrice
Maşini de tuns părul
Aparate de coafat
Uscătoare de păr
Uscătoare de mâini
Aparate electrice de uz
casnic pentru curăţat; fiare
de călcat
Maşini de spălat vase
Maşini de spălat rufe şi
maşini de uscat rufe
Maşini de spălat şi uscat
rufe
Dispozitive de uscat şi
presat
Compactoare de deşeuri
menajere
Maşini de întreţinere a
podelelor
Maşini de curăţare a

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
29713420-0
29713430-3
29713431-0
29713500-5
29713510-8
29714000-7
29714100-8
29714110-1
29715000-4

29715100-5

29715200-6
29715210-9
29715220-2
29715230-5
29715240-8
29715300-7

29716000-1
29.72

Aparate de uz
casnic, altele decât
cele electrice

29720000-2

29721000-9
29721100-0
29721200-1
29721300-2

29721310-5
29721320-8
29721321-5
29721400-3

Descriere
podelelor
Aparate de lustruit podele
Aspiratoare
Accesorii pentru
aspiratoare
Fiare de călcat electrice
Fiare de călcat cu aburi
Hote de ventilare sau de
reciclare
Ventilatoare
Ventilatoare de aspirare
Dispozitive de încălzire a
apei şi încălzire centrală;
echipament pentru
instalaţii de apă şi
canalizare
Dispozitive electrice de
distribuire instantanee sau
prin acumulare a apei calde
şi termoplonjori
Echipament de încălzire
Echipament de încălzire
centrală
Rezistenţe de încălzire
electrică
Aparate electrice de
încălzire a podelei
Aparate electrice de
încălzire ambientală
Echipament pentru
instalaţii de apă şi
canalizare
Piese pentru aparate
electrice de uz casnic
Aparate de uz casnic, altele
decât cele electrice
Aparate de uz casnic
pentru gătit sau încălzit
Aparate de uz casnic
pentru gătit
Frigidere cu gaz
Generatoare sau
distribuitoare de aer cald,
altele decât cele electrice
Generatoare de aer cald
Deshidratoare de aer
Deshidratoare cu aer
comprimat
Dispozitive de încălzire

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

29721410-6
29721411-3
29722000-6

29722100-7
29722200-8
29722300-9

Descriere
instantanee sau prin
acumulare a apei, altele
decât cele electrice
Aparate cu gaz
Radiatoare cu gaz
Piese pentru sobe, maşini
de gătit, aparate de
încălzire a farfuriilor şi
aparate de uz casnic
Piese pentru sobe
Piese pentru maşini de gătit
Piese pentru aparate de
încălzire a farfuriilor

Maşini de birou şi
computere

30

30.0

30.01

30000000-9
50961000-9
50962000-6
Maşini de birou şi
30000000-9
computere
50961000-9
50962000-6
Maşini de birou şi
30110000-3
piese pentru acestea 30111000-0
30120000-6
30121000-3
30121100-4
30121110-7
30121120-0
30121200-5
30121300-6
30121400-7
30122000-0
30123000-7
30123100-8
30123200-9
30123300-0
30123400-1
30123500-2
30123600-3
30123610-6
30123620-9
30123630-2

Maşini de procesare de text
Procesoare de text
Fotocopiatoare şi
imprimante
Fotocopiatoare şi
termocopiatoare
Fotocopiatoare
Fotocopiatoare color
Echipament de copiere
Echipament de
termocopiere
Echipament de reproducere
Copiatoare automate
Maşini de birou pentru
imprimare ofset
Maşini de birou şi de uz
comercial
Maşini de validare a
biletelor
Distribuitoare automate de
bancnote
Copiatoare cu şabloane
Maşini de pliat
Perforatoare
Maşini de manipulare a
monedelor
Maşini de sortare a
monedelor
Maşini de numărare a
monedelor
Maşini de rulare în fişicuri

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
30124000-4
30125000-1
30125100-2
30130000-9
30131000-6
30131100-7
30131200-8
30131300-9
30131400-0
30132000-3
30132100-4
30133000-0
30133100-1

30140000-2
30141000-9
30141100-0
30142000-6
30143000-3
30144000-0
30144100-1
30144200-2
30144300-3
30144400-4
30150000-5
30151000-2
30160000-8
30161000-5
30162000-2
50962000-6
30.02

Computere şi alt

30200000-1

Descriere
a monedelor
Piese şi accesorii pentru
maşini de birou
Piese şi accesorii pentru
fotocopiatoare
Cartuşe de toner
Echipament pentru oficii
poştale
Echipament pentru birouri
de corespondenţă
Maşini de pliat hârtie sau
plicuri
Maşini de introducere în
plicuri
Maşini de tipărire a
adreselor
Maşini de francat
Echipament de sortare
Echipament de sortare a
corespondenţei
Echipament de expediere
poştală
Echipament de expediere
poştală de cantităţi mari de
corespondenţă
Maşini de calcul şi de
contabilitate
Maşini de calcul
Calculatoare de buzunar
Maşini de contabilitate
Case de marcat
Maşini cu dispozitiv de
calcul
Maşini de timbrat
Distribuitoare automate de
bilete
Maşini de numărare a
vehiculelor
Taxare automată
Maşini de scris
Maşini de scris electronice
Piese şi accesorii pentru
maşini de scris şi de calcul
Piese şi accesorii pentru
maşini de scris
Piese şi accesorii pentru
maşini de calcul
Servicii de instalare de
echipament de birotică
Echipament şi accesorii

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
echipament de
procesare a datelor

Cod CPV

30210000-4
30211000-1
30211100-2
30211200-3
30211300-4
30211400-5
30211500-6
30211600-7
30212000-8
30212100-9
30212110-2

30212200-0
30213000-5
30213100-6
30213200-7
30213300-8
30213400-9

30214000-2
30215000-9
30215100-0
30215110-3

30215200-1
30216000-6
30216100-7
30216110-0
30216120-3

30216130-6

Descriere
pentru computer
Maşini de procesare a
datelor
Unitate centrală de
procesare
Supercomputer
Hardware pentru unitatea
centrală
Platforme informatice
Configuraţii informatice
Unitate centrală de
procesare
Procesoare
Hardware şi software
pentru minicomputere
Hardware pentru
minicomputere
Unităţi centrale de
procesare pentru
minicomputere
Software pentru
minicomputere
Computere personale
Computere personale de tip
notebook
Computere personale de tip
laptop
Computere portabile
Unităţi centrale de
procesare pentru
computere personale
Puncte de lucru
Hardware şi software
pentru microcomputere
Hardware pentru
microcomputere
Unităţi centrale de
procesare pentru
microcomputere
Software pentru
microcomputere
Cititoare magnetice sau
optice
Cititoare optice
Scanere informatice
Echipament de
recunoaştere optică a
caracterelor
Cititoare de coduri de bare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
30216200-8
30216300-9
30217000-3
30217100-4
30217110-7
30217120-0
30217130-3
30217131-0
30217200-5
30217210-8
30217220-1
30217230-4
30217300-6
30217310-9
30217320-2
30217330-5
30217340-8
30220000-7
30221000-4
30230000-0
30231000-7
30231100-8
30231110-1
30231200-9
30231210-2
30231220-5
30231230-8
30231240-1
30231250-4
30231300-0
30231310-3

30231400-1
30231600-3
30232000-4
30232100-5
30232120-1

Descriere
Cititoare de carduri
magnetice
Cititoare de carduri
perforate
Piese şi accesorii pentru
computere
Piese pentru computere
Interfeţe de reţea
Porturi de intrare pentru
computer
Carduri informatice
Carduri electronice
Accesorii pentru
computere
Ecrane antireflecţie
Suport pentru mouse
Memorii intermediare
Accesorii informatice
Cartuşe de fonturi pentru
imprimante
Dischete
Benzi magnetice
CD-ROM
Echipament digital de
cartografie
Hărţi de cadastru digitale
Hardware pentru
computere
Computere şi imprimante
Computere
Baze de date
Echipament informatic
Unitate centrală de control
Periferice informatice
Terminale informatice
Console
Ecrane de afişare
Computere de birou
Echipament de
tehnoredactare
computerizată
Sisteme cu disc optic
Echipament medical
computerizat
Diverse tipuri de
echipamente computerizate
Echipament informatic de
salvare
Mouse-uri pentru
computere

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
30232130-4
30232140-7
30232150-0
30232160-3
30232200-6
30232300-7
30232400-8
30232500-9
30232510-2
30232520-5
30232530-8
30232600-0
30233000-1
30233100-2
30233110-5
30233120-8
30233130-1
30233131-8
30233132-5
30233140-4
30233141-1
30233150-7
30233160-0
30233170-3
30233171-0
30233172-7
30233200-3
30233210-6
30233211-3
30233212-0
30233220-9
30233230-2
30233231-9
30233232-6
30233234-0
30233235-7

Descriere
Manşe de comandă pentru
computere
Creioane optice
Bile de urmărire
Tablete grafice
Dispozitive rotitoare
Echipament de manipulare
a casetelor
Echipament de extindere a
memoriei
Echipament de procesare a
datelor
Dispozitive de înregistrare
a datelor
Echipament de introducere
a datelor
Echipament de validare a
datelor
Codoare
Unităţi de memorie, de
intrare sau de ieşire
Unităţi de memorie
Unităţi de memorie cu
carduri magnetice
Unităţi de memorie cu
bandă magnetică
Unităţi de memorie cu disc
magnetic
Unităţi de dischetă
Unităţi de disc dur
Dispozitive de stocare cu
acces direct (DASD)
Sistem de stocare pe disc
Unităţi de disc optic
Unităţi de bandă cu
deplasare continuă
Suporturi de memorie
Discuri
Discuri optice
Unităţi de intrare şi de
ieşire
Unităţi de intrare
Tastaturi pentru computer
Tastaturi Braille
Unităţi de ieşire
Imprimante şi trasatoare
Imprimante laser
Imprimante matriciale
Imprimante grafice color
Trasatoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
30234000-8

30235000-5
30236000-2
30240000-3
30241000-0
30241100-1
30241200-2
30241210-5
30241300-3
30241310-6
30241320-9
30241330-2
30241400-4
30241410-7
30241500-5
30241600-6
30241700-7
30242000-7
30242100-8
30242200-9
30243000-4
30244000-1
30244100-2
30244200-3
30245000-8
30245100-9
30245200-0
30245300-1
30246000-5
30246100-6
30246200-7
30247000-2

30247100-3
30247200-4

Descriere
Echipament de
automatizare pentru
bibliotecă
Controloare de disc
Echipament de tehnologie
informatică
Software
Software pentru computer
Software pentru baze de
date
Software pentru aplicaţii
Software pentru
gestionarea proiectelor
Software pentru unitatea
centrală
Programe informatice
Actualizarea computerelor
Magistrală Micro Channel
Software pentru sisteme de
operare
Compilatoare de limbaj
Software de sistem
Software utilitar
Software multimedia
Software de securitate
Software antivirus
Software de depistare şi de
corectare a greselilor
Software pentru uz medical
Software de gestiune
Software de gestiune a
bibliotecilor
Software de gestiune a
memoriei
Pachete de software
Software pentru tabele
Software pentru tranzacţii
Software pentru statistici
Software pentru
comunicaţii
Software pentru tehnologie
informatică
Software pentru emulaţii
Software pentru
tehnoredactare
computerizată
Software pentru desen şi
pictură
Software de prelucrare a
imaginilor

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
30248000-9
30248100-0
30248200-1
30248300-2
30249000-6
30249100-7
30249200-8
30249300-9
30249400-0
30249410-3
30249420-6
30249500-1
30249600-2
30249700-3

30249800-4
30250000-6
30251000-3
30252000-0
30253000-7
30253100-8
30254000-4
30254100-5
30254200-6
30254300-7
30254310-0
30254320-3
30255000-1
30255100-2

30255200-3
30255300-4

Descriere
Produse software
Aplicaţii software
Licenţe de software
Actualizare software
Diverse tipuri de software
Software de proiectare
asistată de calculator
Software pentru cartografie
digitală
Software didactic
Software pentru sisteme
financiare
Software pentru
contabilitate
Sistem de emitere de
eurocecuri
Software de birotică
Software pentru editare de
text
Software pentru
recunoaşterea optică a
caracterelor
Software pentru tipărit în
sistem „coadă de aşteptare"
Sisteme informatice
Sisteme de control
informatic
Sistem de gestiune a
bazelor de date
Sistem de contabilitate
Sistem de facturare
Sisteme de informare
Sisteme de poştă
electronică
Sisteme de informare
financiară
Sisteme de informare a
pasagerilor
Tabele electronice
Sistem de informare în
timp real a pasagerilor
Sistem de informare
medicală
Sistem de informare în
domeniul asistenţei
medicale
Sistem de administrare a
pacienţilor
Sistem de gestiune a sălilor
de operaţie

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
30255400-5
30255500-6
30256000-8
30257000-5
30258000-2
30259000-9
30259100-0
30259200-1
30259300-2
30259400-3
30259500-4
30259600-5
30259700-6
30259800-7
30260000-9
30261000-6
30262000-3
30263000-0
30264000-7
30265000-4
50961000-9

Maşini şi aparate
electrice n.c.a.
Motoare,
generatoare şi
transformatoare
electrice

31
31.1

31.10

Motoare,
generatoare şi
transformatoare
electrice

Descriere
Sistem de informare pentru
clinici
Sistem de administrare a
pacienţilor de tip Casemix
Sistem de gestiune a
bibliotecilor
Sistem de lucru cu
imaginile şi de arhivare
Gestiune electronică a
datelor (GED)
Diverse sisteme
informatice
Sisteme de automatizare
Sistem de localizare a
navelor
Sistem CAD
Sistem de introducere a
datelor
Sistem de cartografie
digitală
Sistem de citire optică
Sistem de gestionare a
documentelor
Sistem de sonorizare
Servere
Servere de reţea
Servere pentru calculatoare
Servere de fişiere
Servere UNIX sau
echivalente
Servere pentru imprimante
Servicii de instalare de
computere şi de
echipament de procesare a
informaţiilor

Vezi codurile
detaliate următoare
31100000-7
50532100-4

50532200-5
50532300-6
50911100-5
31100000-7

31110000-0
31111000-7

Motoare, generatoare şi
transformatoare electrice

Motoare electrice
Adaptoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31120000-3
31121000-0
31121100-1

31121110-4
31121111-1
31121200-2

31121300-3
31121310-6
31121320-9
31121330-2
31121331-9
31121340-5
31122000-7
31122100-8
31124000-1
31124100-2
31124200-3
31126000-5
31127000-2
31128000-9
31129000-6
31130000-6
31131000-3
31131100-4
31131200-5
31132000-0
31140000-9
31141000-6
31150000-2
31151000-9
31152000-6
31153000-3
31154000-0
31155000-7
31156000-4
31157000-1

Descriere
Generatoare
Grupuri electrogene
Grupuri electrogene cu
motor cu aprindere prin
compresie
Convertizoare
Convertizoare electrice
rotative
Grupuri electrogene cu
motor cu aprindere prin
scânteie
Generatoare de energie
eoliană
Mori eoliene
Turbine eoliene
Generatoare cu turbine
eoliene
Rotoare de turbină
Centrală eoliană
Generatoare electrice
Pile de combustie
Generator cu turbină de
aburi şi aparate conexe
Grupuri electrogene cu
turbină
Aparate de control al
generatoarelor cu turbină
Dinamuri
Generatoare de urgenţă
Turbogeneratoare
Grupuri electrogene cu
motoare diesel
Alternatoare
Motoare monofazate
Sisteme de acţionare
Anozi
Motoare polifazate
Turnuri de răcire
Răcitoare de apă
Rezistenţe pentru lămpi
sau tuburi cu descărcare
Convertizoare statice
Condensatoare
Redresoare
Surse de alimentare
electrică continuă
Invertoare
Surse de alimentare
electrică discontinuă
Inductoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31158000-8
31158100-9
31160000-5

31161000-2
31161100-3
31161200-4
31161300-5
31161400-6
31161500-7
31161600-8
31161700-9
31161800-0
31161900-1
31162000-9

31162100-0
31170000-8
31171000-5
31172000-2
31173000-9
50532100-4

50532200-5

50532300-6
50911100-5

50911110-8
50911120-1
50911130-4
31.2

Aparate de

31200000-8

Descriere
Încărcătoare
Încărcătoare de baterii
Piese pentru motoare,
generatoare şi
transformatoare electrice
Piese pentru motoare şi
generatoare electrice
Sisteme de excitaţie
Sisteme de răcire a gazelor
Rotoare de generatoare
Sisteme de apă primare
Sisteme de uleiuri de
etanşare
Sisteme de răcire cu apă a
statorilor
Piese pentru generatoare de
aburi
Piese pentru generatoare de
gaz
Sisteme de reglare a
tensiunii
Piese pentru
transformatoare, inductoare
şi convertizoare statice
Piese pentru condensatoare
Transformatoare
Transformatoare cu
dielectric lichid
Transformatoare de
tensiune
Transformator de măsurare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a motoarelor
electrice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
transformatoarelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a generatoarelor
Servicii de instalare de
motoare electrice, de
generatoare şi de
transformatoare
Servicii de instalare de
motoare electrice
Servicii de instalare de
generatoare
Servicii de instalare de
transformatoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

31.20

CPV
Descriere
Cod CPV
distribuţie şi control 50532000-3
al energiei electrice
50532400-7
50911200-6
Aparate de
31200000-8
distribuţie şi control
al energiei electrice
31210000-1

31211000-8
31211100-9
31211110-2
31211200-0
31211300-1
31211310-4
31212000-5
31212100-6
31212200-7
31213000-2
31213100-3
31213200-4
31213300-5
31213400-6
31214000-9
31214100-0
31214110-3
31214120-6
31214200-1
31214300-2
31214400-3
31214500-4
31214510-7
31214520-0
31215000-6
31216000-3
31216100-4
31216200-5
31217000-0
31218000-7
31219000-4
31220000-4
31221000-1

Descriere

Aparate de distribuţie şi
control al energiei electrice
Aparate electrice de
comutare sau de protecţie a
circuitelor electrice
Tablouri şi cutii de
siguranţe
Tablouri de distribuţie
Tablouri de comandă
Cutii de siguranţe
Siguranţe
Siguranţe fuzibile
Disjunctoare
Disjunctoare suspendate
Controloare de circuite
Echipament de distribuţie
Cutii de distribuţie
Transformatoare de
distribuţie
Cutii de distribuţie prin
cablu
Sisteme de distribuţie
Comutatoare
Întrerupătoare
Separatoare
Întrerupător de
împământare
Întrerupător de sarcină
Instalaţii de comutatoare
pentru exterior
Întrerupător cu siguranţă
Tablouri electrice
Tablouri de distribuţie
Tablouri de tensiune medie
Limitatori de tensiune
Parafulgere
Echipament de protecţie
împotriva fulgerelor
Paratrăsnete
Limitatori de supratensiune
Bare colectoare
Cutii de protecţie
Componente de circuite
electrice
Releuri electrice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31223000-5
31224000-2

31300000-9

Descriere
Dulii
Conexiuni şi elemente de
contact
Fişe şi prize
Conectori coaxiali
Cutii de conectare
Cabluri de conectare
Terminale
Comutatori de obturare
Cutii de joncţiune
Seturi de racordare a
cablurilor
Piese pentru aparate de
distribuţie sau de control al
energiei electrice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor şi
aparatelor electrice şi a
echipamentului conex
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
distribuţie electrică
Servicii de instalare de
echipament de distribuţie şi
de comandă a energiei
electrice
Servicii de instalare de
echipament de distribuţie a
energiei electrice
Servicii de instalare de
echipament de comandă a
energiei electrice
Sârmă şi cabluri izolate

31300000-9

Sârmă şi cabluri izolate

31310000-2
31311000-9
31320000-5

Cabluri de distribuţie
Alimentare de la reţea
Cabluri de distribuţie a
curentului electric
Linii de curent electric
Linii de curent electric
suspendate
Cablu coaxial
Accesorii de cablu izolate
Bobine de cablu izolate
Racorduri de cabluri
izolate
Joncţiuni de cabluri izolate

31224100-3
31224200-4
31224300-5
31224400-6
31224500-7
31224600-8
31224700-9
31224800-0
31230000-7

50532000-3

50532400-7

50911200-6

50911210-9

50911220-2

31.3
31.30

Sârmă şi cabluri
izolate
Sârmă şi cabluri
izolate

31321000-2
31321100-3
31330000-8
31340000-1
31341000-8
31342000-5
31343000-2

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31344000-9
31350000-4

31351000-1

31352000-8
31352100-9

31352200-0
31352300-1
31.4

31.40

Acumulatoare, pile
galvanice şi baterii
primare
Acumulatoare, pile
galvanice şi baterii
primare

31400000-0

31400000-0

Acumulatoare, pile
galvanice şi baterii primare

31410000-3
31420000-6
31421000-3
31422000-0
31430000-9
31431000-6

Pile galvanice primare
Baterii primare
Baterii cu plumb
Ansambluri de baterii
Acumulatoare electrice
Acumulatoare cu plăci de
plumb şi acid sulfuric
Acumulatoare cu cadmiunichel

31432000-3
31.5

31.50

Aparatură de
iluminat şi lămpi
electrice
Aparatură de
iluminat şi lămpi
electrice

Descriere
Presgarnituri de cabluri
izolate
Conductoare electrice
pentru transmitere de date
şi de semnale de control
Conductoare electrice
pentru sisteme de control
de acces
Cabluri cu fibre optice
Cabluri cu fibre optice
pentru transmitere de
informaţii
Cabluri de telecomunicaţii
cu fibre optice
Cabluri cu fibre optice
pentru transmiterea datelor
Acumulatoare, pile
galvanice şi baterii primare

29870000-8
31500000-1
29870000-8
31500000-1
31510000-4
31511000-1
31512000-8
31513000-5
31514000-2
31515000-9
31516000-6
31517000-3
31518000-0

Diverse tipuri de
echipamente n.c.a.
Aparatură de iluminat şi
lămpi electrice
Lămpi electrice cu
incandescenţă
Seturi complete de lămpi
etanşe
Lămpi cu incandescenţă cu
halogen
Lămpi cu incandescenţă
Lămpi cu descărcare
Lămpi cu ultraviolete
Lămpi cu infraroşu
Lămpi cu arc
Lumini de semnalizare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31518100-1
31518110-4
31518200-2
31518300-3
31518400-4
31518500-5
31518600-6
31520000-7
31521000-4
31521100-5
31521200-6
31521300-7
31521310-0
31521320-3
31522000-1
31523000-8
31523100-9
31523110-2
31523200-0
31523300-1
31524000-5
31524100-6
31524110-9
31524120-2
31524200-7
31525000-2
31525100-3
31527000-6
31527100-7
31527200-8
31527210-1
31527220-4
31527230-7
31527240-0
31527250-3

Descriere
Reflectoare
Reflectoare pentru
intervenţii în exterior
Echipament de iluminat de
urgenţă
Echipament de iluminat
acoperişurile
Lumini de semnalizare a
pistelor pentru aeronave
Lămpi cu vapori de mercur
Proiectoare orientabile
Lămpi şi aparate de
iluminat
Lămpi
Lămpi de birou
Lampadare
Lămpi electrice portabile
Lumini de avertizare
Lanterne
Ghirlande luminoase
pentru pomul de Crăciun
Indicatoare şi plăcuţe
luminoase
Indicatoare luminoase
Indicatoare rutiere
luminoase
Panouri cu mesaje
permanente
Plăcuţe luminoase
Plafoniere sau aplice de
perete
Plafoniere
Lămpi pentru săli de
operaţie
Lămpi de perete
Aplice de perete
Blitzuri fotografice
Cuburi-blitz
Spoturi
Iluminat stradal
Iluminat exterior
Felinare
Dispozitive de iluminare a
tunelurilor
Semnalizare şi iluminare
pentru nave maritime
Semnalizare şi iluminare
pentru navigaţie fluvială
Semnalizare şi iluminare
pentru aeronave

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31527260-6
31527270-9
31527300-9
31530000-0
31531000-7
31531100-8
31532000-4

31.6

Echipament electric
n.c.a.

31.61

Echipament electric
pentru motoare şi
vehicule

31600000-2
50532000-2
50532100-4
50911000-4
31610000-5

31611000-2
31612000-9

31612200-1
31612300-2

31612310-5
31.62

Alte tipuri de
echipament electric
n.c.a

Descriere
Sisteme de iluminat
Iluminarea platformelor
Corpuri de iluminat pentru
uz casnic
Piese pentru lămpi şi
corpuri de iluminat
Becuri
Tuburi fluorescente
Piese pentru lămpi şi
accesorii de iluminat

31620000-8

31621000-5

31621100-6
31621200-7
31621300-8
31622000-2
31623000-9

31623100-0
31623200-1

31623300-2

Echipament electric pentru
motoare şi vehicule
Cablaje
Cablaje electrice
preasamblate pentru
motoare
Demaroare
Echipament electric de
semnalizare pentru
motoare
Semnalizatoare luminoase
cu intermitenţă
Aparate de semnalizare
acustică sau optică
Echipament de comandă,
de siguranţă şi de
semnalizare feroviară
Echipament de comandă
Echipament electric de
semnalizare feroviară
Instalaţii electrice feroviare
Sirene
Echipament de comandă,
de siguranţă şi de
semnalizare pentru şosele
Semafoare
Echipament de comandă,
de siguranţă şi de
semnalizare pentru căile
navigabile interioare
Echipament de comandă,
de siguranţă şi de
semnalizare pentru parcări

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31623400-3

31623500-4

31623510-7
31623520-0
31623600-5
31623700-6
31623800-7
31623900-8
31624000-6
31624100-7
31625000-3
31625100-4
31625200-5
31625300-6
31630000-1
31640000-4
31641000-1
31641100-2
31641200-3
31641300-4
31642000-8
31642100-9
31642200-0
31642300-1
31642400-2
31642500-3
31643000-5
31643100-6
31644000-2
31645000-9

Descriere
Echipament de comandă,
de siguranţă şi de
semnalizare pentru
instalaţiile portuare
Echipament de comandă,
de siguranţă şi de
semnalizare pentru
aeroporturi
Aparate de înregistrare a
zborurilor
Iluminare aeroportuară
Generatoare de semnal
Separator de semnal de
antenă
Maşini de galvanoplastie
Echipament de control al
semnalizării în intersecţii
Panouri de informare
Panouri de informare cu
mesaje variabile
Alarme antiefracţie şi
antiincendiu
Sisteme de detectare a
incendiilor
Sisteme de alarmă de
incendiu
Sisteme de alarmă
antiefracţie
Magneţi
Maşini şi aparate cu
utilizare specifică
Simulatoare
Simulatoare de conducere
Simulatoare de luptă
Simulatoare de formare
Aparate de detecţie
electronică
Aparate de detecţie a
conductelor metalice
Detectoare de mine
Detectoare de materiale
plastice
Detectoare pentru obiecte
nemetalice
Detectoare de lemn
Acceleratoare de particule
Acceleratoare liniare
Diverse dispozitive de
înregistrare a datelor
Biliard electric

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31650000-7
31660000-0
31670000-3
31680000-6
31681000-3
31681100-4
31681200-5
31681300-6
31681400-7
31681410-0
31681500-8
31682000-0
31682100-1
31682200-2
31682210-5
31682220-8
31682230-1
31682300-3
31682310-6
31682400-4
31682410-7
31682500-5
31682510-8
31682520-1
31682530-4
31682540-7
31700000-3

31710000-6
31711000-3
31711100-4
31711110-7
31711120-0
31711130-3
31711140-6
31711200-5
31711300-6
31711310-9

Descriere
Accesorii izolante
Electrozi de carbon
Piese electrice pentru
maşini sau pentru aparate
Articole şi accesorii
electrice
Accesorii electrice
Contacte electrice
Pompe electrice
Circuite electrice
Componente electrice
Materiale electrice
Încărcătoare
Surse de energie electrică
Cutii electrice
Panouri de comandă
Instrumente şi echipament
de comandă
Tablouri de mixaj
Tablouri cu ecran grafic
Echipament de tensiune
medie
Tablouri de tensiune medie
Echipament electric aerian
Suport de linie aeriană
Echipament electric de
urgenţă
Sisteme electrice de
urgenţă
Sisteme de oprire de
urgenţă
Surse de alimentare
electrică
Echipament pentru
substaţii
Accesorii electronice,
electromecanice şi
electrotehnice
Echipament electronic
Accesorii electronice
Componente electronice
Emiţătoare-receptoare
Transductoare
Rezistenţe
Electrozi
Tabele de marcaj
electronice
Sisteme electronice de
cronometraj
Sisteme de pontaj

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
31712000-0

31712100-1
31712200-2
31720000-9
31730000-2
31731000-9
32000000-3

50532100-4

50911000-4
32

32.1

32.10

Echipament şi
aparatură radio, de
televiziune şi de
comunicaţii
Valve şi tuburi şi
alte componente
electronice
Valve şi tuburi şi
alte componente
electronice

Descriere
Maşini şi aparate
microelectronice şi
microsisteme
Maşini şi aparate
microelectronice
Microsisteme
Echipament
electromecanic
Echipament electrotehnic
Accesorii electrotehnice
Echipament şi aparate de
radio, televiziune,
comunicaţii,
telecomunicaţii şi articole
conexe
Servicii de reparare şi de
întreţinere a motoarelor
electrice
Servicii de instalare a
echipamentului electric

Vezi codurile
detaliate următoare

32100000-4

Valve, tuburi şi
componente electronice

32100000-4

Valve, tuburi şi
componente electronice

32110000-7
32111000-4
32112000-1

Condensatoare electrice
Condensatoare fixe
Condensatoare variabile
sau reglabile
Rezistenţe electrice
Circuite imprimate
Lamele de contact
acoperite pentru circuite
imprimate
Lamele de contact
neacoperite pentru circuite
imprimate
Valve şi tuburi
Tuburi catodice pentru
televizoare
Tuburi pentru camere de
televiziune
Tuburi şi echipament
pentru microunde
Magnetroane

32120000-0
32130000-3
32131000-0

32132000-7

32140000-6
32141000-3
32141100-4
32142000-0
32142100-1

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
32142200-2
32142210-5
32142300-3
32143000-7
32144000-4
32150000-9
32151000-6
32152000-3
32153000-0
32154000-7
32160000-2
32161000-9
32161100-0
32162000-6
32163000-3
32164000-0
32165000-7
32170000-5
32171000-2
32172000-9

32173000-6

32.2

32.20

Emiţătoare radio şi
de televiziune;
aparatură pentru
telefonie şi
telegrafie prin fir
Emiţătoare radio şi
de televiziune;
aparatură pentru
telefonie şi
telegrafie prin fir

32180000-8
32200000-5
50330000-7
50341000-7
50932000-7
50933000-4
32210000-8

32211000-5

32220000-1

32221000-8
32222000-5

Descriere
Echipament cu microunde
Echipament radio cu
microunde
Clistroane
Tuburi electronice
Valve şi tuburi receptoare
sau amplificatoare
Semiconductoare
Diode
Diode electroluminescente
Tranzistori
Cristale piezoelectrice
montate
Circuite integrate şi
microasamblări electronice
Cartele telefonice
Cartele SIM
Cartele cu circuite
integrate
Circuite integrate
electronice
Microasamblări
Microprocesoare
Piese pentru asamblări
electronice
Piese pentru condensatoare
electrice
Piese pentru rezistenţe
electrice, reostate şi
potenţiometre
Piese pentru valve şi tuburi
electronice
Module

Echipament de
radiodifuziune şi
televiziune
Echipament de producţie
pentru radiodifuziune şi
televiziune
Aparate de emisie pentru
televiziune fără aparate de
recepţie
Radiobalize
Aparate de codificare a
semnalelor video

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
32223000-2
32224000-9
32230000-4
32231000-1
32232000-8
32233000-5
32234000-2
32235000-9
32236000-6
32237000-3
32240000-7
32250000-0
32251000-7
32252000-4
32260000-3
32270000-6
50330000-7

50333000-8

50333100-9

50333200-0

50334000-5

50334100-6

50334110-9

Descriere
Aparate de transmisie
video
Aparate de emisie pentru
televiziune
Aparate de emisie radio cu
aparate de recepţie
Aparate de televiziune cu
circuit închis
Echipament pentru
videoconferinţe
Staţii de amplificare a
frecvenţei radio
Camere de televiziune cu
circuit închis
Sistem de supraveghere cu
circuit închis
Radiotelefoane
Aparat portabil de emisierecepţie
Camere de televiziune
Telefoane mobile
Telefoane de maşină
Telefoane GSM
Echipament de transmisie
de date
Aparate de transmisie
digitală
Servicii de întreţinere a
echipamentului de
telecomunicaţii
Servicii de întreţinere a
echipamentului de
telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a emiţătoarelor
radio
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
radiotelefonie
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
telefonie sau de telegrafie
prin fir
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
telefonie prin fir
Servicii de întreţinere a
reţelei telefonice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
50334120-2
50334130-5

50334140-8

50334200-7

50334300-8

50341200-9

50932000-7

50932100-8
50932200-9
50933000-4
32.3

32.30

Receptoare de
televiziune şi de
radio; aparate de
înregistrare sau de
redare a sunetului
sau a imaginii şi
articole conexe
Receptoare de
televiziune şi de
radio; aparate de
înregistrare sau de
redare a sunetului
sau a imaginii şi
articole conexe

Descriere
Servicii de modernizare a
standardelor telefonice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a standardelor
telefonice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor
telefonice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
telegrafie prin fir
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de telex
prin fir
Servicii de reparare şi de
întreţinere a emiţătoarelor
de televiziune
Servicii de instalare de
emiţătoare radio şi de
televiziune
Servicii de instalare de
emiţătoare radio
Servicii de instalare de
emiţătoare de televiziune
Servicii de instalare de
aparate de radiotelefonie

32300000-6
50330000-7
50341000 la
50343000-1
50931000-0

32310000-9
32320000-2
32321000-9
32321100-0
32321200-1
32321300-2
32322000-6
32323000-3
32323100-4
32323200-5
32323300-6

Receptoare de
radiodifuziune
Echipament audiovizual şi
de televiziune
Echipament de proiecţie de
televiziune
Aparatură video şi
cinematografică
Echipament audiovizual
Materiale audiovizuale
Echipament multimedia
Monitoare video
Monitoare video color
Monitoare video alb-negru
Echipament video

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
32323400-7
32323500-8
32324000-0
32324100-1
32324200-2
32324300-3
32324400-4
32324500-5
32330000-5
32331000-2
32331100-3
32331200-4
32331300-5
32331400-6
32332000-9
32332100-0
32332200-1
32332300-2
32333000-6
32333100-7
32333200-8
32333300-9
32333400-0
32340000-8
32341000-5
32342000-2
32342100-3
32342200-4
32342300-5
32342400-6
32342410-9
32342420-2
32342430-5
32342440-8
32342450-1
32343000-9
32343100-0
32343200-1

Descriere
Echipament video de
redare
Sistem video de
supraveghere
Televizoare
Televizoare color
Televizoare alb-negru
Echipament de televiziune
Antene de televiziune
Selector de canale video
Aparate audio şi video de
înregistrare şi redare
Discuri pentru fonografe
Patefoane
Casetofoane
Aparate de redare audio
Lectoare de compactdiscuri audio
Magnetofoane
Dictafoane
Roboţi telefonici
Aparate de înregistrare a
sunetelor
Aparate de înregistrare sau
de redare video
Aparate de înregistrare
video
Camere video
Aparate de redare video
Aparate video
Microfoane şi difuzoare
Microfoane
Difuzoare
Căşti
Căşti auriculare
Microfoane şi seturi de
portavoce
Dispozitive acustice
Echipament de sonorizare
Pupitre de mixaj în studio
Sisteme de comprimare a
semnalelor vocale
Sistem de mesagerie
vocală
Aparate de înregistrare
vocală
Amplificatoare
Amplificatoare de
audiofrecvenţă
Megafoane

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
32344000-6

32344100-7
32344110-0
32344200-8
32344210-1
32344220-4
32344230-7
32344240-0
32344250-3
32344260-6
32344270-9
32344280-2
32350000-1
32351000-8
32351100-9
32351200-0
32352000-5
32352100-6
32352200-7
32360000-4
50330000-7

50334100-6

50341000-7

50341100-8

50341200-9

Descriere
Aparate de recepţie de
radiotelefonie sau de
radiotelegrafie
Receptoare portabile de
apel şi mesagerie
Sistem de înregistrare
vocală
Receptoare radio
Echipament radio
Receptoare de
radiomesagerie
Staţii radio
Relee radioemiţătoare
Instalaţii radio
Echipament radio şi de
multiplexaj
Sistem de control radio şi
telefonic
Radiouri portabile
Piese pentru echipament
audio şi video
Accesorii pentru
echipament audio şi video
Echipament de montaj
video
Ecrane
Antene şi reflectoare
Piese pentru echipament
radio şi radar
Piese de rezervă şi
accesorii pentru radare
Interfoane
Servicii de întreţinere a
echipamentului de
telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
telefonie prin fir
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
televiziune
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
videotext
Servicii de reparare şi de
întreţinere a emiţătoarelor
de televiziune

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
50342000-4

50931000-0

50931100-1
50931200-2
50931300-3
50931400-4
33

33.1

33.10

Instrumente
medicale, de
precizie şi optice;
ceasornice şi
ceasuri
Echipament
medical şi
chirurgical şi
accesorii ortopedice
Echipament
medical şi
chirurgical şi
accesorii ortopedice

Descriere
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului audio
Servicii de instalare de
echipament radio, de
televiziune, audio şi video
Servicii de instalare de
echipament radio
Servicii de instalare de
echipament de televiziune
Servicii de instalare de
echipament audio
Servicii de instalare de
echipament video

Vezi codurile
detaliate următoare

33100000-1
50420000-5
50940000-6
33110000-4
33111000-1
33111100-2
33111200-3
33111300-4
33111400-5
33111500-6
33111600-7
33111610-0
33111620-3
33111630-6
33111640-9
33111650-2
33111700-8
33111710-1
33111720-4
33111721-1
33111730-7
33111740-0
33111800-9

Imagistică medicală
Aparate de radiologie
Masă de examinare
radiologică
Staţii de lucru pentru
radiologie
Aparate de radiologie
Fluoroscoape
Radiografie dentară
Aparate de radiografie
Unitate de rezonanţă
magnetică
Camere gama
Scanografe
Termografe
Aparate de mamografie
Sală de angiografie
Accesorii pentru
angiografie
Aparate de angiografie
Aparate de angiografie
digitală
Accesorii pentru
angioplastie
Aparate de angioplastie
Sistem de
radiodiagnosticare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33112000-8
33112100-9
33112200-0
33112300-1
33112400-2
33113000-5
33113100-6
33113200-7
33114000-2
33115000-9
33120000-7
33121000-4
33121100-5
33121200-6
33121300-7
33121400-8
33121500-9
33122000-1
33123000-8
33123100-9
33123200-0
33123210-3
33123220-6
33123230-9
33124000-5

33124100-6
33124110-9
33124120-2
33124130-5
33124131-2
33124200-7
33124210-0
33125000-2
33126000-9
33127000-6
33130000-0
33131000-7

Descriere
Ecografie
Detectoare
ecocardiografice
Ecograf
Ecoencefalograf
Ecocardiografe
Scaner medical
Scanere cu rezonanţă
magnetică
Scanere cu ultrasunete
Aparate de spectroscopie
Aparate de tomografie
Explorare funcţională
Sistem de înregistrare
ambulatorie pe termen lung
Electroencefalografe
Aparate de scintigrafie
Electromiografe
Audiometre
Electrocardiogramă
Oftalmologie
Aparate cardiovasculare
Tensiometru
Aparate de
electrocardiografie
Aparate de monitorizare
cardiacă
Aparate de
angiocardiografie
Cardiografe
Aparate şi accesorii de
diagnosticare şi de
radiodiagnosticare
Aparate de diagnosticare
Sisteme de diagnosticare
Aparate de diagnosticare
cu ultrasunete
Accesorii de diagnosticare
Benzi reactive
Aparate de
radiodiagnosticare
Accesorii de
radiodiagnosticare
Aparate de examinare
urologică
Aparate de stomatologie
Aparate pentru
imunoanalize
Stomatologie
Instrumente dentare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33131100-8
33131200-9
33131300-0
33131400-1
33131500-2
33131510-5
33131600-3
33132000-4
33133000-1
33134000-8
33135000-5
33136000-2
33137000-9
33138000-6
33138100-7
33140000-3

33141000-0

33141110-4
33141112-8
33141116-6
33141117-3
33141118-0
33141119-7
33141120-7
33141121-4
33141122-1
33141123-8
33141124-5
33141126-9
33141128-3
33141200-2
33141210-5
33141220-8
33141230-1
33141230-1
33141300-3

Descriere
manuale
Instrumente de chirurgie
dentară
Ace dentare de sutură
Instrumente dentare de
unică folosinţă
Sondă dentară
Instrumente pentru
extracţii dentare
Freze dentare
Instrumentar de obturare
dentară
Implanturi dentare
Accesorii pentru amprente
dentare
Accesorii de endodontică
Aparate ortodontice
Instrument rotativ şi
abraziv
Accesorii de profilaxie
dentară
Produse ortodontice şi
pentru proteze dentare
Proteze dentare
Consumabile medicale
nechimice şi consumabile
hematologice
Consumabile medicale
nechimice de unică
folosinţă şi consumabile
hematologice
Pansamente
Plasturi
Tampoane şi comprese
Vată
Comprese de tifon
Comprese
Cleme, suturi, ligaturi
Suturi chirurgicale
Cleme chirurgicale
Recipiente pentru ace
Autosuturi
Ligaturi
Ace pentru suturi
Catetere
Catetere cu balon
Canule
Dilatator
Accesorii pentru cateter
Dispozitive de puncţie

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

33141310-6
33141320-9
33141400-4

33141410-7
33141411-4
33141600-6
33141610-9
33141611-6
33141612-3
33141620-2
33141621-9
33141622-6
33141624-0
33141625-7
33141626-4
33141630-5
33141640-8
33141641-5
33141642-2
33141700-7
33141710-0
33141720-3
33141730-6
33141740-9
33141750-2
33141760-5
33141770-8
33141800-8
33141810-1
33141820-4
33141821-1
33141822-8
33141830-7
33141840-0
33141850-3
33142000-7
33150000-6
33151000-3

Descriere
venoasă şi de prelevare de
sânge
Seringi
Ace medicale
Foarfece de fire metalice şi
bisturie; mănuşi
chirurgicale
Foarfece de fire metalice şi
bisturie
Scalpele şi lame
Recipiente şi pungi de
recoltare, drenaj şi truse
Pungi de recoltare
Pungi de recoltare a urinei
Pungi de recoltare a
sângelui
Truse medicale
Trusă pentru incontinenţă
urinară
Truse de prevenire a SIDA
Truse de administrare
Truse de diagnosticare
Truse de dozaj
Filtre de plasmă sanguină
Drenaj
Sonde
Accesorii de drenaj
Accesorii ortopedice
Cârje
Dispozitive ortopedice
ajutătoare
Gulere chirurgicale
Încălţăminte ortopedică
Proteze articulare
Atele
Proteze pentru fracturi,
ştifturi şi plăci
Consumabile dentare
Materiale de obturare
dentară
Dinţi artificiali
Dinţi de porţelan
Dinţi din răşină acrilică
Bază de ciment
Hemostatic dentar
Produse de igienă dentară
Accesorii reutilizabile
Terapie
Aparate şi accesorii de
radioterapie

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33151100-4
33151200-5
33151300-6
33151400-7
33152000-0
33153000-7
33154000-4
33155000-1
33155100-2
33156000-8
33157000-5
33157100-6
33157110-9
33157200-7
33157300-8
33157400-9
33157500-0
33157700-2
33157800-3
33157810-6
33158000-2

33158100-3
33158200-4
33158210-7
33158300-5
33158400-6
33158500-7
33159000-9
33160000-9
33161000-6
33162000-3
33162100-4
33162200-5
33163000-0
33164000-7

Descriere
Aparate de gamaterapie
Aparate de radioterapie
Spectrografe
Accesorii de radioterapie
Incubatoare
Litotritor
Aparate de mecanoterapie
Aparate de kineziterapie
Aparate de fizioterapie
Aparate de testare
psihologică
Aparate de oxigenoterapie
şi de asistenţă respiratorie
Măşti de gaze medicale
Mască de oxigen
Truse de oxigen
Corturi pentru
oxigenoterapie
Aparate medicale
respiratorii
Camere hiperbare
Barbotor pentru
oxigenoterapie
Dispozitiv de administrare
a oxigenului
Instalaţie de oxigenoterapie
Terapie electrică,
electromagnetică şi
mecanică
Sistem electromagnetic
Aparate de electroterapie
Stimulator
Aparate medicale cu
ultraviolete
Instalaţie de terapie
mecanică
Aparate medicale cu
infraroşii
Sistem de chimie clinică
Tehnici operatorii
Instalaţie de
electrochirurgie
Dispozitive şi instrumente
pentru sălile de operaţie
Dispozitive pentru sălile de
operaţie
Instrumente pentru sălile
de operaţie
Corturi de uz medical
Aparate de celioscopie

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33164100-8
33165000-4
33166000-1
33167000-8
33168000-5
33168100-6
33169000-2
33169100-3
33170000-2
33171000-9

33171100-0
33171110-3
33171200-1
33171210-4
33172000-6
33172100-7
33172200-8
33180000-5
33181000-2
33181100-3
33181200-4
33181300-5
33181400-6
33181500-7
33181510-0
33181520-3
33182000-9
33182100-0
33182200-1
33182210-4
33182220-7
33182230-0
33182240-3
33182241-0
33182300-2
33182400-3

Descriere
Colposcop
Aparate de criochirurgie şi
crioterapie
Aparate dermatologice
Lămpi chirurgicale
Aparate de endoscopie şi
de endochirurgie
Endoscoape
Instrumente chirurgicale
Laser chirurgical
Anestezie şi reanimare
Instrumente pentru
anestezie şi pentru
reanimare
Instrumente pentru
anestezie
Mască de anesteziere
Instrumente pentru
reanimare
Mască de reanimare
Aparate de anestezie şi de
reanimare
Aparate de anestezie
Aparate de reanimare
Asistenţă funcţională
Aparate de suport renal
Aparate de hemodializă
Filtre pentru dializă
Monitor individual pentru
hemodializă
Multipost pentru
hemodializă
Consumabile de uz renal
Fluid renal
Consumabile pentru dialize
renale
Aparate de suport cardiac
Defibrilator
Aparate de stimulare
cardiacă
Stimulator cardiac
Valvă cardiacă
Ventricul
Piese şi accesorii pentru
stimulatoare cardiace
Baterii pentru stimulatoare
cardiace
Aparate de chirurgie
cardiacă
Radiologie cardiacă

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33183000-6
33183100-7
33183200-8
33183300-9
33184000-3
33184100-4
33184200-5
33184300-6
33184310-9
33184400-7
33184500-8
33184600-9
33185000-0
33185100-1
33185200-2
33185300-3
33185400-4
33186000-7
33186100-8
33190000-8
33191000-5

33191100-6
33191110-9
33192000-2
33192100-3
33192110-6
33192120-9
33192130-2
33192140-5
33192150-8
33192160-1
33192200-4
33192210-7
33192220-0
33192230-3
33192300-5

33192310-8

33192320-1

Descriere
Aparate ortopedice de
înlocuire
Implanturi ortopedice
Proteze ortopedice
Aparate de osteosinteză
Proteze
Implanturi chirurgicale
Proteze vasculare
Proteze cardiace
Valve cardiace
Proteze mamare
Endoproteze coronariene
Ochi artificiali
Proteze auditive
Piese şi accesorii pentru
proteze auditive
Implant cohlear
Implant de
otorinolaringologie
Laringe artificial
Sistem de circulaţie
extracorporală
Oxigenator
Diverse aparate medicale
Aparate de sterilizare, de
dezinfectare şi de
igienizare
Sterilizator
Autoclave
Mobilier medical
Paturi medicale
Paturi ortopedice
Paturi de spital
Paturi cu motor
Canapele pentru examinare
psihiatrică
Paturi speciale pentru
terapie
Tărgi
Mese medicale
Mese de examinare
Mese de autopsie
Mese de operaţie
Mobilier medical, cu
excepţia paturilor şi a
meselor
Dispozitive de tracţiune şi
de suspensie pentru paturi
medicale
Suporturi pentru urinale

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33192330-4
33192340-7

33192400-6
33192410-9
33193000-9

33193100-0
33193110-3
33193120-6
33193121-3
33193200-1

33193210-4

33193211-1
33193212-8

33195000-3
33195100-4
33195110-7
33195200-5
33196000-0
33196100-1
33196200-2
33280000-6
33281000-3
33282000-0
50420000-5

50421000-2

Descriere
Pungi de transfuzie
Mobilier pentru săli de
operaţie, cu excepţia
meselor
Staţii de lucru pentru
stomatologie
Scaune dentare
Vehicule pentru persoane
invalide, scaune cu rotile şi
dispozitive conexe
Vehicule pentru persoane
invalide şi scaune cu rotile
Vehicule pentru persoane
invalide
Scaune cu rotile
Scaune cu rotile cu motor
Piese şi accesorii pentru
vehicule pentru persoane
invalide şi scaune cu rotile
Piese şi accesorii pentru
vehicule pentru persoane
invalide
Motoare pentru vehicule
pentru persoane invalide
Dispozitive de direcţie
pentru vehicule pentru
persoane invalide
Sistem de monitorizare a
pacienţilor
Monitoare
Monitoare respiratorii
Staţie centrală de
monitorizare
Mijloace auxiliare
medicale
Dispozitive pentru
persoanele în vârstă
Dispozitive pentru
persoanele cu deficienţe
Echipament radiologic,
altul decât cel medical
Echipament de scanare a
bagajelor
Echipament de control cu
raze X
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului medical şi
chirurgical
Servicii de reparare şi de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

50940000-6

50941000-3
50942000-0
50943000-7
33.2

33.20

Instrumente şi
accesorii de
măsurare, de
control, de testare,
de navigaţie şi
pentru alte scopuri
Instrumente şi
accesorii de
măsurare, de
control, de testare şi
pentru alte scopuri

Descriere
întreţinere a
echipamentului medical
Servicii de instalare de
echipament medical şi
chirurgical
Servicii de instalare de
echipament medical
Servicii de instalare de
echipament chirurgical
Servicii de instalare de
echipament de laborator

32500000-8
33200000-2
50410000-2
50920000-0

32500000-8
32581000-9

33210000-5

33211000-2
33211100-3
33211110-6
33211200-4
33211210-7
33211300-5
33211400-6
33211500-7
33211510-0
33212000-9

33212100-0
33212200-1
33212210-4
33212220-7
33212230-0
33212240-3
33212250-6

Echipament şi accesorii de
telecomunicaţii
Echipament de comunicare
de date
Instrumente de navigaţie,
de meteorologie, de
geologie şi de geofizică
Instrumente de navigaţie
Echipament de
radiogoniometrie
Busole
Sextanţi
Sistem de poziţionare
globală
Sonare
Sonde acustice
Aparate radar
Echipament de
supraveghere prin radar
Instrumente şi aparate de
geodezie, de hidrografie,
de oceanografie, de
hidrologie şi de
meteorologie
Aparate de telemetrie
Instrumente de geodezie
Instrumente de hidrografie
Instrumente de
meteorologie
Echipament de geologie
Echipament de seismologie
Echipament de topografie

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33212300-2
33220000-8
33221000-5
33222000-2
33230000-1

33231000-8
33232000-5
33232100-6
33232200-7
33232300-8
33233000-2
33240000-4
33241000-1
33241100-2
33241200-3
33241300-4
33241310-7
33241320-0
33241400-5
33241500-6
33241600-7
33242000-8
33242100-9
33243000-5
33244000-2
33250000-7
33251000-4
33251100-5
33251200-6
33251300-7
33251400-8
33251500-9
33251600-0
33252000-1

Descriere
Teodolite
Echipament pentru
comandă de la distanţă
Aparate de
radiotelecomandă
Sirene telecomandate
Balanţe de precizie,
instrumente de desen, de
calcul şi de măsurare a
lungimilor
Balanţe de precizie
Mese de desen
Maşini de desen
Pantografe
Rigle de calcul
Instrumente manuale de
măsurare a lungimilor
Instrumente de măsurare a
mărimilor
Aparate de măsurare a
radiaţiilor
Aparate de înregistrare a
fasciculelor de electroni
Dozimetre de radiaţii
Instrumente de măsurare a
mărimilor electrice
Ampermetre
Voltmetre
Contoare Geiger
Sisteme de monitorizare a
contaminării
Monitoare de radiaţii
Osciloscoape
Oscilografe
Echipament de detectare a
erorilor
Aparate de monitorizare a
gradului de poluare
Instrumente de verificare a
proprietăţilor fizice
Instrumente de măsurat
Hidrometre
Termometre
Pirometre
Barometre
Higrometre
Psihrometre
Instrumente de măsurare a
debitului, a nivelului şi a
presiunii lichidelor şi

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33252100-2
33252110-5
33252200-3
33252300-4
33252310-7
33252400-5
33253000-8
33253100-9
33253110-2
33253120-5
33253130-8
33253200-0
33253210-3
33253220-6
33253221-3
33253230-9
33253300-1
33253310-4
33253320-7
33253321-4
33253330-0
33253400-2
33253410-5
33253420-8
33253430-1
33253440-4
33253450-7
33253451-4
33253452-1
33253453-8
33253454-5
33253455-2
33253456-9
33253457-6
33253458-3
33253500-3
33260000-0
33261000-7
33261100-8
33261110-1

Descriere
gazelor
Debitmetre
Contoare de apă
Echipament de măsurare a
nivelului
Echipament de măsurare a
presiunii
Manometre
Echipament de măsurare şi
de control
Aparate de detectare şi de
analiză
Aparate de detectare
Detectoare de gaz
Detectoare de fum
Detectoare de defecte
Aparate de analiză
Analizoare de gaz
Cromatografe
Cromatografe de gaz
Analizoare de fum
Spectrometre
Spectrometre de masă
Echipament de măsurare a
emisiilor
Spectrometru de emisii
Analizoare de spectru
Analizoare
Analizoare de dilatare
Echipament de măsurare a
sunetului
Echipament de măsurare a
zgomotului
Analizoare de vibraţii
Analizoare biochimice
Citometre
Analizoare de sânge
Analizoare de lapte
Echipament biomedical
Aparate pentru analiza
tabloului sanguin
Analizoare chimice
Analizoare hematologice
Analizoare imunologice
Detectoare de fluide
Aparate de control şi de
testare
Microscoape
Microscoape electronice
Microscoape electronice cu

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33261120-4
33261200-9
33261210-2
33261220-5
33261230-8
33261250-4
33261260-7
33261270-0
33261280-3
33261300-0
33262000-4
33262100-5
33262200-6
33262300-7
33262400-8
33262500-9
33262600-0
33262610-3
33262700-1
33262800-2
33263000-1
33263100-2
33263200-3
33263300-4
33263400-5
33264000-8
33264100-9
33264110-2
33264111-9
33264112-6
33264200-0
33270000-3
33271000-0
33280000-6

Descriere
scanare
Microscoape electronice cu
transmisie
Scanere
Doppler color
Tomograf computerizat
Tomograf axial
computerizat
Echipament Doppler
Echipament de imagistică
Scaner cu rezonanţă
magnetică nucleară
Echipament de imagistică
cu rezonanţă magnetică
Aparate de difracţie
Maşini şi aparate de testare
şi măsurare
Aparate de testare a
sudabilităţii
Aparate de testare
servohidraulice
Echipament de detectare a
gazelor
Detectoare de stupefiante
Echipamente de analiză a
gazelor
Sistem de detectare a
explozibililor
Detectoare de bombe
Sistem de dozimetrie
Instrumente pentru
vehicule
Contoare
Contoare de energie
Contoare electronice
Contoare magnetice
Contoare de electricitate
Contoare de producţie
Contoare de rotaţii
Indicatoare de viteză
pentru vehicule
Tahometre
Aparate de taxare pentru
taximetre
Stroboscoape
Instrumente şi aparate de
reglaj şi de control
Limitatoare de viteză
Echipament radiologic,
altul decât cel medical

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33281000-3
33282000-0
34330000-9
50410000-2

50411000-9

50411100-0

50411200-1

50411300-2

50411400-3
50411500-4

50412000-6

50413000-3

50413100-4

50413200-5

50800000-3
50920000-0

50921000-7
50921100-8

Descriere
Echipament de scanare a
bagajelor
Echipament de control cu
raze X
Bancuri de încercare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
măsurare, de testare şi de
control
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
măsurare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a contoarelor de
apă
Servicii de reparare şi de
întreţinere a contoarelor de
gaz
Servicii de reparare şi de
întreţinere a contoarelor de
energie electrică
Servicii de reparare şi de
întreţinere a tahometrelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instrumentelor
industriale de măsurare a
timpului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
testare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
control
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de
detectare a gazului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului de stingere
a incendiilor
Diverse servicii de
întreţinere şi de reparare
Servicii de instalare de
echipament de măsurat, de
control, de testare şi de
navigare
Servicii de instalare de
echipament de măsurat
Servicii de instalare de

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV

50922000-4
50923000-1
50924000-8
33.3

33.30

Echipament de
comandă a
proceselor
industriale
Echipament de
comandă a
proceselor
industriale

33300000-3
45213250-0
47232300-7
33300000-3

Echipament de comandă a
proceselor industriale

45213250-0

Lucrări de construcţii de
clădiri industriale
Servicii de proiectare
tehnică pentru procese şi
producţie industriale

74232300-7

33.4

33.40

Instrumente optice
şi echipament
fotografic
Instrumente optice
şi echipament
fotografic

Descriere
echipament de măsurare a
timpului
Servicii de instalare de
echipament de control
Servicii de instalare de
echipament de testare
Servicii de instalare de
echipament de navigare

33400000-4
50344000-8
33410000-7
33411000-4

Ochelari şi lentile
Ochelari

33411100-5
33411200-6

Ochelari de soare
Monturi şi rame de
ochelari
Ochelari-mască
Ochelari de protecţie
Monturi şi rame de
ochelari de protecţie
Lentile
Lentile corectoare
Lentile de contact
Lentile intraoculare
Lentile de ochelari
Material de polarizare
Aparate cu fibre optice
Oglinzi
Filtre optice
Dispozitive de ajutor optic
Instrumente optice şi de
astronomie
Binocluri
Ochelari de vedere
nocturnă
Lunete de vizare

33412000-1
33412100-2
33412200-3
33413000-8
33413100-9
33413110-2
33413111-9
33413112-6
33420000-0
33421000-7
33422000-4
33423000-1
33424000-8
33430000-3
33431000-0
33432000-7
33433000-4

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
33434000-1
33435000-8
33436000-5
33436100-6
33436110-9
33440000-6
33441000-3
33450000-9
33451000-6
33451100-7
33451200-8
33451300-9

33451400-0
33451500-1
33452000-3
33452100-4
33452110-7
33452200-5
33452300-6
33453000-0
33453100-1
33453200-2
33453300-3

33453400-4
33454000-7
33454100-8
33454110-1
33454200-9
33454210-2
33454300-0
33454310-3
50344000-8

Descriere
Microscoape optice
Telescoape
Instrumente optice
specializate
Lasere
Lasere industriale
Dispozitive cu cristale
lichide
Periscoape
Echipament fotografic
Aparate de fotografiat
Obiective pentru aparate de
fotografiat
Corpuri pentru aparate de
fotografiat
Aparate fotografice pentru
pregătirea clişeelor şi a
cilindrilor de tipărit
Aparate de fotografiat cu
developare instantanee
Camere cinematografice
Proiectoare
cinematografice
Proiectoare
Proiectoare de diapozitive
Aparate de mărit
Aparate de micşorat
Aparate pentru laboratoare
fotografice
Blitzuri
Aparate fotografice de
mărit
Aparate şi echipament de
developare a peliculelor
fotografice
Ecrane pentru proiecţii
Echipament pentru
microfilme şi microfişe
Echipament pentru
microfilme
Cititoare de microfilme
Echipament pentru
microfişe
Cititoare de microfişe
Echipament pentru
microformate
Cititoare de microformate
Servicii de reparare şi de
întreţinere a
echipamentului optic

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
33.5
Ceasuri şi
ceasornice

33.50

Ceasuri şi
ceasornice

CPV
Cod CPV
33500000-5
50411500-4
50921100-8
33510000-8
33511000-5
33511100-6
33511200-7
33512000-2
33512100-3
33512200-4
33512300-5
33513000-9
33513100-0
33513200-1
33513300-2
33513310-5
33513400-3
33513500-4
50411500-4

50921100-8

34

Autovehicule,
remorci şi piese
pentru vehicule
Autovehicule

34.1

34.10

Autovehicule

34000000-7

34100000-8
34223340-1
34311100-1
34110000-1
34111000-8
34112000-5
34113000-2
34113100-3
34113200-4
34113300-5
34114000-9
34114100-0
34114110-3
34114120-6
34114121-3

Descriere

Ceasuri şi ceasornice
Ceasuri
Ceasuri de mână
Cronometre
Ceasornice
Ceasuri deşteptătoare
Ceasuri de perete
Ceasuri pentru vehicule
Ceasuri de pontaj şi ceasuri
similare; ceasuri de parcare
Ceasuri de pontaj
Cronografe
Ceasuri de parcare
Contoare cu jetoane
Temporizatoare
Întrerupătoare cu ceas
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instrumentelor
industriale de măsurare a
timpului
Servicii de instalare de
echipament de măsurare a
timpului
Autovehicule, remorci şi
piese pentru vehicule

Autoturisme
Breakuri
Berline
Vehicule cu 4 roţi motoare
Jeepuri
Vehicule pentru orice tip
de teren
Vehicule de teren
Vehicule cu utilizare
specială
Vehicule de urgenţă
Vehicule de salvare
Vehicule de intervenţie
paramedicală
Ambulanţe

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
34114122-0
34114200-1
34114210-4
34114300-2
34114400-3
34115000-6
34116000-3

34117000-0
34120000-4

34121000-1
34121100-2
34121200-3
34121300-4
34121400-5
34122000-8
34130000-7
34131000-4

34132000-1

34133000-8
34133100-9
34133110-2
34134000-5
34135000-2
34136000-9
34136100-0
34136200-1
34137000-6
34138000-3
34140000-0
34141000-7
34142000-4
34142100-5

Descriere
Vehicule pentru transportul
pacienţilor
Maşini de poliţie
Vehicule pentru transportul
deţinuţilor
Vehicule pentru serviciile
de asistenţă socială
Microbuze
Autovehicule cu motor
diesel
Autovehicule pentru
transportul a mai puţin de
10 persoane
Vehicule de transport de
ocazie
Autovehicule pentru
transportul a 10 sau mai
multe persoane
Autobuze
Autobuze publice
Autobuze articulate
Autobuze cu imperială
Autobuze cu podea joasă
Autocare
Autovehicule pentru
transportul de mărfuri
Vehicule cu motor diesel
pentru transportul de
mărfuri
Vehicule cu acumulatori
pentru transportul de
mărfuri
Camioane articulate
Autocisterne
Autocisterne de carburanţi
Camioane cu platformă
Camioane basculante
Furgoane
Furgonete
Furgoane carosate
Vehicule de ocazie pentru
transportul de mărfuri
Tractoare rutiere
Autovehicule de mare
capacitate
Autobasculante
Camioane-macara
Camioane cu platformă
ridicătoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
34142200-6
34143000-1
34144000-8
34144100-9
34144200-0
34144210-3
34144211-0
34144212-7
34144213-4
34144220-6
34144300-1
34144400-2
34144410-5
34144420-8
34144430-1
34144431-8
34144440-4
34144450-7
34144500-3

34144510-6
34144511-3
34144512-0
34144520-9
34144600-4
34144610-7
34144700-5
34144710-8
34144730-4

34144740-7
34144750-0

Descriere
Maşini de încărcat cu
schipuri
Vehicule pentru întreţinere
pe timp de iarnă
Autovehicule cu utilizare
specială
Turle de foraj mobile
Vehicule pentru servicii de
urgenţă
Vehicule de pompieri
Camioane cu scară
turnantă
Autopompe
Vehicule de stingere a
incendiilor
Vehicule de depanare
Poduri mobile
Vehicule de întreţinere
rutieră
Vidanjoare
Vehicule de împrăştiat sare
Vehicule de curăţare a
străzilor
Vehicule de aspirat străzile
Vehicule de împrăştiat
pietriş
Vehicule de stropire a
străzilor
Vehicule pentru transportul
deşeurilor menajere şi al
apelor reziduale
Vehicule pentru transportul
deşeurilor menajere
Vehicule de colectare a
deşeurilor menajere
Vehicule de compactare a
deşeurilor menajere
Autocisterne pentru
transportul apelor reziduale
Vehicule militare
Vehicule pentru acţiuni
ofensive
Vehicule utilitare
Încărcătoare cu roţi
Vehicule de
reaprovizionare a
aeronavelor
Vehicule de tractare a
aeronavelor
Cargouri

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
34144751-7
34144760-3
34144800-6
34144900-7
34144910-0
34223340-1
34311100-1

34311110-4
34311120-7
34.2

34.20

Caroserii pentru
autovehicule;
remorci şi
semiremorci
Caroserii pentru
autovehicule;
remorci şi
semiremorci

34200000-9

Descriere
Transportatoare de pilieri
Biblioteci mobile
Autocaravane
Vehicule electrice
Autobuze electrice
Remorci-cisternă
Motoare cu combustie
internă pentru autovehicule
şi motociclete
Motoare cu aprindere prin
scânteie
Motoare cu aprindere prin
compresie
Caroserii, remorci sau
semiremorci pentru
vehicule

34200000-9

Caroserii, remorci sau
semiremorci pentru
vehicule

34210000-2
34211000-9
34212000-6
34213000-3

Caroserii de vehicule
Caroserii de autobuze
Caroserii de ambulanţe
Caroserii de vehicule
pentru transportul de
mărfuri
Remorci, semiremorci şi
containere mobile
Containere mobile cu
utilizare specială
Unităţi mobile de
intervenţie
Unităţi mobile de urgenţă
Unităţi de intervenţie în
caz de accident chimic
Remorci şi semiremorci
Semiremorci
Autocisterne
Remorci
Remorci de uz general
Remorci pentru transportul
cailor
Unităţi mobile pe remorci
Remorci-cisternă
Remorci cu scară turnantă
Remorci de alimentare cu
carburanţi a aeronavelor
Remorci basculante

34220000-5
34221000-2
34221100-3
34221200-4
34221300-5
34223000-6
34223100-7
34223200-8
34223300-9
34223310-2
34223320-5
34223330-8
34223340-1
34223350-4
34223360-7
34223370-0

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
34223400-0
34224000-3

34.3

34.30

Piese şi accesorii
pentru vehicule şi
motoare de
vehicule
Piese şi accesorii
pentru vehicule şi
motoare de
vehicule

34300000-0

Piese şi accesorii pentru
vehicule şi pentru motoare
de vehicule

34310000-3

Motoare şi piese pentru
motoare
Motoare
Piese pentru motoare
Curele de ventilatoare
Bujii
Radiatoare pentru vehicule
Pistoane
Piese mecanice de rezervă,
altele decât motoare şi
piese de motoare
Osii
Frâne şi piese pentru frâne
Echipamente de frână
Frâne cu disc
Garnituri de frână
Plăcuţe de frână
Saboţi de frână
Cutii de viteze
Roţi, piese şi accesorii
Echipament de echilibrare
a roţilor
Amortizoare şi ţevi de
eşapament
Ambreiaje şi piese conexe
Volane, coloane şi cutii de
direcţie
Cricuri pentru vehicule
Bancuri de încercare
Echipament de conversie
pentru vehicule
Centuri de siguranţă
Piese de rezervă pentru
vehiculele destinate
transportului de mărfuri
Piese de rezervă pentru
furgoane
Piese de rezervă pentru
automobile
Accesorii pentru tractoare

34311000-0
34312000-7
34312100-8
34312200-9
34312300-0
34312400-1
34320000-6

34321000-3
34322000-0
34322100-1
34322200-2
34322300-3
34322400-4
34322500-5
34323000-7
34324000-4
34324100-5
34325000-1
34326000-8
34327000-5
34328000-2
34330000-9
34340000-2
34350000-5
34360000-8

34370000-1
34380000-4

35

Alte tipuri de

Descriere
Remorci şi semiremorci de
tip caravană
Piese pentru remorci,
pentru semiremorci şi
pentru alte vehicule

34390000-7
Vezi codurile

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

35.1

35.11

CPV
Descriere
echipament de
transport
Nave şi
ambarcaţiuni

Nave

Cod CPV
detaliate următoare

Descriere

35100000-5
35121130-8
35121140-1
50240000-9
35110000-8
35111000-5
35111100-6
35111200-7
35111300-8
35112000-2

35112100-3

35112110-6
35112120-9
35112200-4
35112210-7
35112220-0
35112230-3
35112240-6
35112250-9
35112260-2
35112270-5
35112280-8
35113000-9
35113100-0
35113110-3
35113120-6
35113200-1
35113300-2
35113310-5
35113320-8
35113330-1
35113331-8
35113340-4
35113341-1
35113342-8

Nave
Nave de război
Nave maritime de patrulare
Portavioane
Submarine
Nave şi ambarcaţiuni
similare pentru transportul
de persoane sau de mărfuri
Nave de croazieră,
feriboturi şi nave similare
pentru transportul de
persoane
Feriboturi
Nave de croazieră
Nave pentru transportul de
mărfuri
Vrachiere
Cargouri
Nave de mărfuri
Nave-container
Nave RO-RO
Nave-cisternă
Transbordoare pentru
autoturisme
Nave frigorifice
Nave de pescuit şi alte
nave speciale
Nave de pescuit şi naveuzină
Nave de pescuit
Nave-uzină
Remorchere
Nave diverse
Nave de dragare
Docuri plutitoare
Nave-suport pentru
scufundări
Macarale plutitoare
Nave de producţie
Nave de prospecţiune
seismometrică
Nave hidrografice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
35113343-5
35113400-3
35113410-6
35113420-9
35113430-2
35114000-6

35114100-7
35114200-8
35114300-9
35114400-0
35114500-1
35114600-2
35114700-3
35114710-6
35114720-9
35114730-2
35115000-3
35115100-4
35115200-5
35115210-8
35121130-8
35121140-1
50241000-6
50241100-7
50241200-8
50242000-3
50243000-0
50244000-7

50245000-4
50246000-1
50246100-2

Descriere
Nave de combatere a
poluării
Nave de intervenţie
Nave de stingere a
incendiilor
Nave de salvare
Nave-far
Platforme de foraj sau de
producţie, plutitoare sau
submersibile
Nave de foraj
Troliuri automate
Troliuri de foraj pentru
platforme
Platforme de foraj
plutitoare
Instalaţie de producţie
plutitoare
Troliuri semisubmersibile
Platforme de producţie
Platforme mobile
Platforme marine
Platforme de foraj
Structuri plutitoare
Geamanduri de marcare
Plute
Plute pneumatice
Vedete de patrulare ale
poliţiei
Bărci de salvare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a navelor
Servicii de reparare a
navelor
Servicii de reparare a
feriboturilor
Servicii de conversie a
navelor
Servicii de demolare de
nave
Servicii de recondiţionare a
navelor sau a
ambarcaţiunilor
Servicii de modernizare a
navelor
Servicii de întreţinere a
echipamentului portuar
Servicii de doc uscat

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
50246300-4

50246400-5

35.12

35.2

35.20

Ambarcaţiuni
sportive şi de
agrement

35122000-5

Locomotive şi
materiale rulante
feroviare
Locomotive şi
materiale rulante
feroviare

35200000-6

35122100-6
35122110-9
35122120-2
35122130-5
35122140-8
35122150-1
35122160-4
35122200-7
35122210-0
35122220-3
35122300-8
50240000-9

Descriere
Servicii de reparare şi de
întreţinere a structurilor
plutitoare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a platformelor
plutitoare
Ambarcaţiuni sportive şi
de agrement
Bărci cu vele
Catamarane
Ambarcaţiuni de salvare
Bărci cu vâsle
Ambarcaţiuni mici
Bărci din fibre de sticlă
Bărci semirigide
Ambarcaţiuni pneumatice
Bărci pneumatice
Canoe
Ambarcaţiuni cu rame
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii
conexe pentru transportul
maritim şi alte
echipamente

27356000-5

Materiale de construcţii de
linii de cale ferată

35210000-9

Locomotive şi tendere
feroviare
Locomotive electrice
feroviare
Locomotive diesel electrice
Locomotive diesel
Tendere
Funiculare
Material rulant
Vehicule de service sau de
întreţinere a căilor ferate
Vagoane de tren şi de
tramvai pentru călători,
troleibuze
Vagoane de tramvai pentru
călători
Vagoane de tren pentru
călători
Troleibuze
Vagoane de tren

35211000-6
35212000-3
35213000-0
35214000-7
35215000-4
35220000-2
35221000-9
35222000-6

35222100-7
35222200-8
35222300-9
35222310-2

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
35222400-0
35223000-3
35230000-5

35231000-2
35231100-3
35231200-4
35231300-5
35231400-6

35232000-9
50220000-3

50221000-0
50221100-1

50221200-2

50221300-3

50221400-4

50222000-7

50223000-4
50224000-1

Descriere
Vagoane de bagaje şi
vagoane speciale
Vagoane de marfă
Piese pentru locomotive
sau materiale rulante
feroviare sau de tramvai;
echipament mecanic pentru
controlul traficului
Piese pentru locomotive
sau material rulant
Roţi monobloc
Tampoane şi bare de
tracţiune
Scaune pentru material
feroviar rulant
Osii, anvelope şi alte piese
pentru locomotive sau
material rulant
Echipament mecanic de
semnalizare şi de comandă
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii
conexe pentru transportul
feroviar şi pentru alte
echipamente
Servicii de reparare şi de
întreţinere a locomotivelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a cutiilor de
transmisie ale
locomotivelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a transmisiilor
de locomotive
Servicii de reparare şi de
întreţinere a osiilor
montate cu roţi la
locomotive
Servicii de reparare şi de
întreţinere a frânelor de
locomotive şi a pieselor
pentru frâne
Servicii de reparare şi de
întreţinere a materialului
rulant
Servicii de recondiţionare a
locomotivelor
Servicii de recondiţionare a
materialului rulant

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere
Aeronave şi nave
spaţiale

35.3

35.30

Aeronave şi nave
spaţiale

Cod CPV
50224200-3

Descriere
Servicii de recondiţionare a
vagoanelor de călători

35300000-7
50210000-0
35310000-0
35311000-7
35311100-8
35311200-9
35311300-0
35311400-1
35312000-4
35320000-3
35321000-0
35322000-7
35323000-4
35330000-6
35331000-3
35331100-4
35332000-0
35333000-7
35340000-9
35341000-6
35341100-7
35341110-0
35341111-7
35341112-4
35341120-3
35341130-6
35341131-3

35342000-3
35350000-2

35351000-9
35351100-0

Elicoptere şi avioane
Aeronave cu aripă fixă
Avioane
Avioane fără pilot
Aeronave pilotate
Aeronave cu utilizare
specială
Elicoptere
Nave spaţiale, sateliţi şi
dispozitive de lansare
Nave spaţiale
Sateliţi
Dispozitive de lansare a
navelor spaţiale
Baloane, dirijabile şi alte
aeronave fără motor
Planoare
Deltaplane
Baloane
Dirijabile
Piese pentru aeronave şi
pentru nave spaţiale
Piese pentru aeronave
Motoare de aeronave
Turboreactoare şi
turbopropulsoare
Turboreactoare
Turbopropulsoare
Motoare cu reacţie
Piese pentru motoare de
aeronave
Piese pentru turboreactoare
sau pentru
turbopropulsoare
Piese pentru elicoptere
Echipament, aparate de
antrenament la sol,
simulatoare şi piese conexe
pentru aeronave sau pentru
nave spaţiale
Echipament pentru
aeronave
Dispozitive de lansare a
aeronavelor

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
35351110-3
35351200-1
35351300-2
35351310-5
50210000-0

50211000-7
50211100-8
50211200-9
50211210-2

50211211-9
50211212-6
50211300-0
50211310-3
50212000-4
35.4
35.41

Motociclete şi
biciclete
Motociclete

34400000-1
34410000-4
34411000-1
34411100-2
34411110-5

35.42

35.5

35.50

Biciclete

Alte tipuri de
echipament de
transport n.c.a.
Alte tipuri de
echipament de
transport n.c.a.

34420000-7
34430000-0
34440000-3
34441000-0
34442000-7
35400000-8

35400000-8

Descriere
Sisteme de catapultare
pentru aeronave
Dispozitiv de frânare pe
platforma de aterizare
Simulatoare de zbor
Aparate de antrenament de
zbor la sol
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii
conexe pentru aeronave şi
alte echipamente
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aeronavelor
Servicii de întreţinere a
aeronavelor
Servicii de reparare a
aeronavelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a motoarelor de
aeronave
Servicii de întreţinere a
motoarelor de aeronave
Servicii de reparare a
motoarelor de aeronave
Servicii de recondiţionare a
aeronavelor
Servicii de recondiţionare a
motoarelor de aeronave
Servicii de reparare şi de
întreţinere a elicopterelor
Motociclete, biciclete şi
motociclete cu ataş
Motociclete
Piese şi accesorii pentru
motociclete
Motociclete cu ataş
Piese şi accesorii pentru
motociclete cu ataş
Motoscutere
Biciclete cu motor auxiliar
Biciclete
Biciclete fără motor
Piese şi accesorii pentru
biciclete
Diverse echipamente de
transport
Diverse echipamente de
transport

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

36

CPV
Descriere

Mobilier; alte
produse
manufacturate
n.c.a.

36.1

Mobilier

36.11

Scaune

Cod CPV
35410000-1

35411000-8
35420000-4
35421000-1
36000000-1
50850000-8

50860000-1
93900000-7
36100000-2
50850000-8
93900000-7
36110000-5
36111000-2
36111100-3
36111200-4
36111300-5
36111400-6

36111410-9
36111420-2
36111430-5
36111490-3
36112000-9
36112100-0

36.12

Alte tipuri de
mobilier de birou şi
pentru magazine

36112200-1
36112300-2
36112400-3
36112500-4
36112600-5
36113000-6
36114000-3
36114100-4
36115000-0
36120000-8

36121000-5
36121100-6
36121110-9
36121120-2
36121130-5
36121140-8

Descriere
Şarete trase de cai sau de
mână şi alte vehicule fără
motor
Cărucioare
Cărucioare de bagaje
Cărucioare de copii

Scaune şi piese ale acestora
Scaune cu cadru metalic
Scaune pentru aeronave
civile
Scaune pentru autovehicule
Scaune pivotante
Scaune de birou, pentru
sălile de clasă şi alte tipuri
de scaune
Scaune pentru sălile de
clasă
Scaune de birou
Scaune de teatru
Scaune ejectabile
Scaune cu rame din lemn
Scaune pentru sălile de
mese
Fotolii
Divane
Banchete
Şezlonguri
Taburete
Scaune din plastic
Piese pentru scaune
Tapiţerie
Scaune
Mobilier, altul decât cel de
uz casnic
Mobilier de birou
Mobilier de birou din metal
Mese din metal
Dulapuri din metal
Birouri din metal
Etajere de birou din metal

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
36121150-1
36121160-4
36121161-1
36121162-8
36121163-5
36121164-2
36121170-7
36121200-7
36121210-0
36121220-3
36121230-6
36121240-9
36121241-6
36121250-2
36121251-9
36121252-6
36121253-3
36121254-0
36121300-8
36121400-9
36121410-2
36121500-0
36121510-3
36122000-2
36122100-3
36122200-4
36122210-7
36122300-5
36122400-6
36123000-9
36123100-0
50850000-8

36.13

36.14

Mobilier de
bucătărie

Alte tipuri de
mobilier

36131000-8
36131100-9
36131200-0
36131300-1
36131400-2
36131500-3
36131600-4
36132000-5
36133000-2

36133100-3

Descriere
Biblioteci din metal
Sisteme de arhivare din
metal
Dulapuri de arhivare din
metal
Fişiere din metal
Sisteme rotative
Cărucioare de birou
Dulăpioare din metal
Mobilier de birou din lemn
Mese din lemn
Dulapuri din lemn
Birouri din lemn
Etajere de birou din lemn
Etajere de arhivare din
lemn
Sisteme de arhivare
Dulapuri de arhivare
Fişiere
Arhive suspendate
Cărucioare din lemn
Vitrine
Mobilier pentru computer
Mese pentru computer
Mese de sortare
Compartimente de sortare
Mobilier pentru magazine
Vitrine
Tejghele
Tejghele de servire
Unităţi de stocare
Vitrine de prezentare
Mobilier de laborator
Mese de lucru de laborator
Servicii de reparare şi de
întreţinere a mobilierului
Mobilier şi echipament de
bucătărie
Dulapuri
Etajere
Plane de lucru
Dulăpioare
Bucătării echipate
Hote de tiraj
Mobilier de grădină
Mobilier pentru dormitor,
pentru camera de zi şi
pentru sufragerie
Mobilier pentru dormitor

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
36133110-6

36133113-7
36133114-4
36133115-1
36133116-8
36133120-9

36133121-6
36133122-3
36133123-0
36133200-4
36133210-7
36133300-5
36133310-8
36133311-5
36133312-2
36133313-9
36133320-1
36134000-9
36140000-4
36141000-1
36141100-2
36141200-3
36141400-5
36141500-6
36142000-8
36143000-5
36144000-2
36144100-3
36145000-9
36145100-0
36146000-6
36147000-3
36147100-4
36147110-7
36147200-5
36148000-0
36150000-7
36151000-4
36151100-5

Descriere
Paturi şi aşternuturi şi
ţesături speciale pentru
mobilier
Ţesături speciale pentru
mobilier
Pături electrice
Pânze cauciucate
Paturi de copii
Mobilier de dormitor, cu
excepţia paturilor şi
aşternuturilor
Şifoniere
Comode
Noptiere
Mobilier pentru camera de
zi
Mese pentru camera de zi
Mobilier pentru sufragerie
Birouri şi mese
Birouri
Mese
Măsuţe
Biblioteci
Mobilier de baie
Diverse tipuri de mobilier
şi de echipament
Mobilier metalic
Rastele
Bancuri de lucru
Taburete de metal
Mobilier modular
Rafturi mobile
Mobilier pentru săli de
conferinţe
Echipament de expoziţie
Standuri de expoziţie
Mobilier de bibliotecă
Echipament de bibliotecă
Mobilier pentru săli de
primire şi de recepţie
Mobilier din plastic şi din
alte materiale
Mobilier din plastic
Scaune din plastic
Mobilier din lemn de
bambus
Piese de mobilier
Mobilier şcolar
Mese şi scaune pentru şcoli
Pupitre

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

36.15

Saltele

36.21

Bijuterii şi articole
conexe
Monede şi medalii

36.2

36.22

Bijuterii şi articole
conexe n.c.a.

Cod CPV
36151200-6
36152000-1
36153000-8
36153100-9
36153110-2
36153200-0
93900000-7
36133111-3
36133112-0
36200000-3

Descriere
Bănci
Mobilier pentru grădiniţe
Material pedagogic
Material didactic
Accesorii didactice
Materiale de pregătire
Servicii diverse n.c.a.
Somiere
Saltele
Bijuterii şi articole conexe

36210000-6
36211000-3
36212000-0
36220000-9
36221000-6
36222000-3
36223000-0

Monede şi medalii
Monede
Medalii
Bijuterii
Perle
Piese de orfevrerie
Articole din metale
preţioase
Articole din pietre
preţioase sau semipreţioase
Articole de argintărie
Cadouri de pensionare

36224000-7

36.3

Instrumente
muzicale
36.30

Instrumente
muzicale

36225000-4
36226000-1
36300000-4
50860000-1
36310000-7
36311000-4
36312000-1
36313000-8
36314000-5
36315000-2
36315100-3
36316000-9
36320000-0
50860000-1

36.4
36.40

Articole de sport

36400000-5

Articole de sport

36410000-8
36411000-5
36411100-6
36412000-2
36412100-3

Instrumente muzicale
Piane
Orgi
Instrumente cu coarde
Instrumente de suflat
Instrumente muzicale cu
amplificare electrică
Sintetizatoare
Instrumente de percuţie
Piese şi accesorii pentru
instrumente muzicale
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instrumentelor
muzicale
Articole şi echipament de
sport
Echipament de sport în aer
liber
Echipament de schi
Schiuri
Echipament de sport nautic
Schiuri nautice

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
36413000-9
36414000-6
36415000-3
36416000-0

Jocuri şi jucării

36.5
36.50

Jocuri şi jucării

36420000-1
36500000-6
36510000-9
36520000-2
36521000-9
36522000-6
36523000-3
36524000-0
36530000-5

36531000-2
36532000-9
36533000-6
36534000-3
36535000-0

36535100-1
36535200-2
36.6
36.61
36.62

36.63

Diverse produse
manufacturate n.c.a
Imitaţii de bijuterii
Mături şi perii

Alte produse
manufacturate
n.c.a.

Vezi codurile
detaliate de mai jos
36635000-1
36673000-9

Descriere
Articole de vânătoare sau
de pescuit
Articole de camping
Echipament de atletism
Echipament pentru
petrecerea timpului liber
Echipament de gimnastică
Jocuri şi jucării; atracţii de
bâlci
Păpuşi
Jucării
Instrumente muzicale de
jucărie
Jucării cu roţi
Puzzle
Jocuri
Articole pentru bâlci,
jocuri de masă sau jocuri
de sală
Cărţi de joc
Jocuri video
Biliard
Jocuri acţionate cu monede
sau jetoane
Căluşei, leagăne, standuri
de tir şi alte atracţii de
bâlci
Leagăne
Echipament pentru terenuri
de joacă

36673100-0
36673200-1
36673210-4
36673220-7
36673230-0
36673300-2
36673310-5
36821000-2
18450000-8

Imitaţii de bijuterii
Mături şi perii de diverse
tipuri
Mături
Perii
Pensule de zugrăvit
Pensule pentru cosmetică
Periuţe de dinţi
Mături şi perii de menaj
Perii de toaletă
Pensule de pictat
Închizători

18451000-5
18451100-6
18452000-2
18453000-9

Nasturi
Părţi de nasturi
Ace de siguranţă
Fermoare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
19210000-1
19211000-8
19212000-5
19213000-2
28812250-4
30192100-2
30192110-5
30192111-2
30192112-9
30192113-6
30192120-8
30192121-5
30192122-2
30192123-9
30192124-6
30192125-3
30192130-1
30192131-8
30192150-7
30192300-4
30192310-7
35410000-1

36535000-0

36610000-0
36620000-3

36621000-0
36622000-7
36630000-6
36631000-3
36632000-0
36633000-7
36634000-4
36640000-9

36641000-6

Descriere
Şelărie
Şei
Cravaşe
Bice
Linoleum
Radiere
Produse cu cerneală
Tuşiere
Cerneală pentru
imprimante
Cartuşe de cerneală
Stilouri
Pixuri
Stilouri cu rezervor
Carioca
Stilouri carioca
Carioci fosforescente
Creioane
Creioane cu mină
reîncărcabilă
Ştampile cu dată, sigilii şi
ştampile de numerotare
Benzi impregnate cu
cerneală
Benzi pentru maşini de
scris
Şarete trase de cai sau de
mână şi alte vehicule fără
motor
Căluşei, leagăne, standuri
de tir şi alte atracţii de
bâlci
Accesorii de spălătorie
Tăbliţe sau table şcolare
pentru scris sau pentru
desenat
Table
Tăbliţe de scris
Produse artificiale
Fructe artificiale
Flori artificiale
Iarbă artificială
Gazon artificial
Aparate şi echipament
utilizate în scopuri
demonstrative
Produse informative şi de
promovare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
36650000-2

36651000-9
36652000-6
36653000-3
36654000-0
36655000-7

36660000-5
36670000-8

36671000-5
36671100-6
36671110-9
36671120-2
36671121-9
36671122-6
36671130-5
36671140-8
36671150-1
36671160-4
36671200-7
36671210-0
36671300-8
36672000-2
36672100-3
36672110-6
36672120-9
36672200-4
36674000-6

36674100-7
36674200-8
36674300-9
36674400-0
36674500-1
36674600-2

Descriere
Umbrele de ploaie şi
parasolare; bastoane pentru
mers şi bastoane-scaun
Parasolare
Umbrele de ploaie
Bastoane-scaun
Bastoane pentru mers
Piese, garnituri şi accesorii
pentru umbrele de ploaie,
pentru parasolare, pentru
bastoane şi articole
similare
Articole funerare
Echipament de bucătărie,
articole de menaj şi articole
de catering
Echipament de bucătărie
Ustensile de bucătărie
Veselă
Căni şi pahare
Căni
Ceşti
Recipiente pentru alimente
Bidoane de apă
Recipiente izoterme
Tăvi
Veselă de masă şi ustensile
de bucătărie
Veselă de masă
Porţelan şi ustensile de
bucătărie
Articole de catering
Articole de catering de
unică folosinţă
Cuţite şi farfurii de unică
folosinţă
Căni de unică folosinţă
Tăvi pentru alimente
Brichete, articole din
materiale inflamabile,
articole de pirotehnie,
chibrituri şi combustibili
lichizi sau combustibili
gazoşi lichefiaţi
Brichete
Aliaje piroforice
Chibrituri
Gaz pentru brichete
Articole de pirotehnie
Lumânări

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă

CPV
Descriere

Cod CPV
36675000-3
36675100-4
36675200-5
36680000-1
36700000-8
36710000-1
36711000-8
36712000-5
36712100-6
36712200-7
36713000-2
36720000-4
36730000-7
36731000-4
36731100-5
36731200-6
36800000-9
36810000-2
36820000-5
36822000-9
36822100-0
36822200-1
36822300-2
36822400-3
36900000-0
36910000-3
36911000-0
36912000-7
36920000-6
36930000-9
36931000-6
36932000-3
36933000-0
36934000-7
36941000-9
36950000-5
36960000-8
36970000-1
36980000-4

37
37.1

Materii prime
secundare
Materii prime

37000000-8
37100000-9

Descriere
Articole de coafură
Piepteni
Peruci
Articole pentru cazărmi
Diverse consumabile şi
produse de consum
Consumabile
Truse de testare
Filtre
Cartuşe pentru filtre
Piese de uzură
Articole sanitare
Produse scutite de taxe
Produse de unică folosinţă
Articole de unică folosinţă
Prezervative
Obiecte personale
Articole pentru lucrări de
artizanat şi de artă
Articole pentru lucrări de
artizanat
Articole pentru lucrări de
artă
Creioane de desen
Creioane colorate
Cărbune pentru desen
Cretă
Creioane pastel
Produse cu utilizare
specială
Echipament de poliţie
Ţinte de tir
Echipament de reprimare a
revoltelor
Produse reciclate
Dispozitive de siguranţă
Accesorii de siguranţă
Genţi de siguranţă
Sigilii
Marcaje
Crotalii pentru animale
Crotalii pentru bovine
Cutii de compost
Jetoane
Cabine pentru vopsit
Borne de semnalizare
pentru zăpadă
Materii prime secundare de
recuperare
Materii prime secundare

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
37.10
37.2

37.20

40

40.1

40.10

40.2

40.20

40.3

40.30

41

CPV
Descriere
secundare metalice
Materii prime
secundare metalice
Materii prime
secundare
nemetalice
Materii prime
secundare
nemetalice
Energie electrică,
gaz, aburi şi apă
caldă
Servicii de
producţie şi
distribuţie de
electricitate
Servicii de
producţie şi
distribuţie de
electricitate
Gaz artificial şi
servicii de
distribuţie a
combustibililor
gazoşi prin
conducte de
alimentare
Gaz artificial şi
servicii de
distribuţie a
combustibililor
gazoşi prin
conducte de
alimentare
Servicii de
furnizare de aburi şi
de apă caldă
Servicii de
furnizare de aburi şi
de apă caldă

Apă captată şi
epurată; servicii de
distribuţie a apei

Cod CPV
37100000-9
37200000-0

Descriere
metalice de recuperare
Materii prime secundare
metalice de recuperare
Materii prime secundare
nemetalice de recuperare

37200000-0

Materii prime secundare
nemetalice de recuperare

40000000-2

40100000-3

Electricitate, gaz, energie
nucleară şi combustibili
nucleari, aburi, apă caldă şi
alte surse de energie
Electricitate

40100000-3

Electricitate

40200000-4

Gaz artificial

40200000-4
40210000-7

Gaz artificial
Gaz de huilă sau gaze
similare
Gaz pentru reţelele publice

40220000-0

40300000-5

Aburi, apă caldă şi produse
conexe

40300000-5

Aburi, apă caldă şi produse
conexe
Apă caldă
Aburi
Încălzire urbană
Încălzire la distanţă
Energie solară
Panouri solare
Instalaţie solară
Apă captată şi epurată

40310000-8
40320000-1
40330000-4
40340000-7
40400000-6
40410000-9
40420000-2
41000000-9

CPA 96
Diviziune Grupă Clasă
Descriere
41.0
Apă captată şi
epurată; servicii de
distribuţie a apei
41.00 Apă captată şi
epurată; servicii de
distribuţie a apei

CPV
Cod CPV
41000000-9

Descriere
Apă captată şi epurată

41000000-9
41100000-0

Apă captată şi epurată
Apă naturală brută

41110000-3
41120000-6

Apă potabilă
Apă nepotabilă

ANEXA III
TABEL DE CORESPONDENŢĂ ÎNTRE CPV ŞI CPC prov.

Categorie
1

CPC prov.
Descriere

CPV

Cod CPC
61120,
Servicii de întreţinere 61220,
şi reparare
88670,
88680
61120,
61220,
88670,
88680

Cod CPV
50100000

50110000

61120

50111000

61120

50111100

61120

50111110

61120

50112000

61120

50112100

61120

50112110

61120

50112111

61120

50112120

61120

50112200

61120

50112300

88680

50113000

88680

50113100

Descriere
Servicii de reparare şi de
întreţinere a vehiculelor şi a
echipamentelor aferente şi
servicii conexe
Servicii de reparare şi de
întreţinere a autovehiculelor
şi a echipamentelor conexe
Servicii de gestionare, de
reparare şi de întreţinere a
parcurilor de vehicule
Servicii de gestionare a
parcurilor de vehicule
Servicii de asistenţă pentru
parcurile de vehicule
Servicii de reparare şi de
întreţinere a automobilelor
Servicii de reparare a
automobilelor
Servicii de reparare a
caroseriilor de vehicule
Servicii de reparare a
caroseriilor
Servicii de înlocuire a
parbrizelor
Servicii de întreţinere a
automobilelor
Servicii
de
spălare
a
automobilelor şi servicii
similare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a autobuzelor
Servicii de reparare a
autobuzelor

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88680

50113200

88670

50114000

88670

50114100

88670

50114200

61220

50115000

61220

50115100

61220

50115200

61120,
61220

50116000

61120,
61220

50116100

61120,
61220

50116200

61120,
61220

50116300

61120,
61220

50116400

61120,
61220

50116500

61120,
61220

50116510

61120

50116600

61120,
61220

50117000

61120

50117100

61120

50117200

61120,
61220
61120

50118000

61120

50118100

61120

50118110

61120

50118200

50117300

Descriere
Servicii de întreţinere a
autobuzelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a camioanelor
Servicii de reparare a
camioanelor
Servicii de întreţinere a
camioanelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a motocicletelor
Servicii de reparare a
motocicletelor
Servicii de întreţinere a
motocicletelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pieselor speciale
pentru vehicule
Servicii de reparare a
sistemelor electrice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a frânelor pentru
vehicule şi a pieselor pentru
frâne
Servicii de reparare şi de
întreţinere a cutiilor de viteze
pentru vehicule
Servicii de reparare şi de
întreţinere a transmisiilor
pentru vehicule
Servicii de reparare a
pneurilor, inclusiv montare şi
echilibrare
Servicii de reşapare de pneuri
Servicii de reparare şi de
întreţinere a demaroarelor
Servicii de conversie şi de
recondiţionare a vehiculelor
Servicii de conversie a
autovehiculelor
Servicii de conversie a
ambulanţelor
Servicii de condiţionare a
vehiculelor
Servicii de asistenţă rutieră
Servicii de depanare a
vehiculelor
Servicii de remorcare a
vehiculelor
Servicii de depanare a

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

61120

50118300

61120

50118400

61220

50118500

61120,
61220,
88670,
88680

50190000

88680

50200000

88680

50210000

88680

50211000

88680

50211100

88680

50211200

88680

50211210

88680

50211211

88680

50211212

88680

50211300

88680

50211310

88680

50212000

88680

50220000

88680

50221000

88680

50221100

88680

50221200

Descriere
vehiculelor comerciale
Servicii de depanare
autobuzelor
Servicii de depanare
autovehiculelor
Servicii de depanare
motocicletelor
Servicii de
vehiculelor

demolare

a
a
a

a

Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
pentru mijloacele de transport
aerian, feroviar, rutier şi
maritim
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
pentru aeronave şi pentru alte
echipamente
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aeronavelor
Servicii de întreţinere a
aeronavelor
Servicii de reparare a
aeronavelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a motoarelor de
aeronave
Servicii de întreţinere a
motoarelor de aeronave
Servicii de reparare a
motoarelor de aeronave
Servicii de recondiţionare a
aeronavelor
Servicii de recondiţionare a
motoarelor de aeronave
Servicii de reparare şi de
întreţinere a elicopterelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
pentru transportul feroviar şi
pentru alte echipamente
Servicii de reparare şi de
întreţinere a locomotivelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a cutiilor de
transmisie ale locomotivelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a transmisiilor de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88680

50221300

88680

50221400

88680

50222000

88680

50222100

88680

50223000

88680

50224000

88680

50224100

88680

50224200

88680

50225000

88680

50229000

88680

50230000

88680

50232000

88680

50232100

88680

50232110

88680

50232200

88680

50240000

88680

50241000

88680

50241100

88680

50241200

88680

50242000

88680

50243000

Descriere
locomotive
Servicii de reparare şi de
întreţinere a osiilor montate
cu roţi la locomotive
Servicii de reparare şi de
întreţinere a frânelor de
locomotive şi a pieselor
pentru frâne
Servicii de reparare şi de
întreţinere a materialului
rulant
Servicii de reparare şi de
întreţinere a amortizoarelor
Servicii de recondiţionare a
locomotivelor
Servicii de recondiţionare a
materialului rulant
Servicii de recondiţionare a
scaunelor pentru materialul
rulant
Servicii de recondiţionare a
vagoanelor de călători
Servicii de întreţinere a
liniilor de căi ferate
Demolare dematerial rulant
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
pentru transportul rutier şi
pentru alte echipamente
Servicii de întreţinere a
instalaţiilor de iluminare
publică şi a semafoarelor
Servicii de întreţinere a
iluminatului public
Exploatarea instalaţiilor de
iluminare publică
Servicii de întreţinere a
semafoarelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
pentru transportul maritim şi
pentru alte echipamente
Servicii de reparare şi de
întreţinere a navelor
Servicii de reparare a navelor
Servicii de reparare a
feriboturilor
Servicii de conversie a
navelor
Servicii de demolare de nave

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88680

50244000

88680

50245000

88680

50246000

88680

50246100

88680

50246200

88680

50246300

88680

50246400

63309,
84250,
84500,
88650,
88660

50300000

84250,
84500,
88650

50310000

88650

50314000

88650

50315000

88650

50330000

88650

50331000

88650

50332000

88650

50333000

88650

50333100

88650

50333200

88650

50334000

Descriere
Servicii de recondiţionare a
navelor sau a ambarcaţiunilor
Servicii de modernizare a
navelor
Servicii de întreţinere a
echipamentului portuar
Servicii de doc uscat
Servicii de întreţinere a
geamandurilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere
a
structurilor
plutitoare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a platformelor
plutitoare
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
pentru computere personale,
pentru
echipament
de
birotică, pentru echipament
de telecomunicaţii şi pentru
echipament audiovizual
Repararea şi întreţinerea
maşinilor de birou
Servicii de reparare şi de
întreţinere a faxurilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere
a
roboţilor
telefonici
Servicii de întreţinere a
echipamentului
de
telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a liniilor de
telecomunicaţii
Servicii de întreţinere a
infrastructurilor
de
telecomunicaţii
Servicii de întreţinere a
echipamentului
de
telecomunicaţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a emiţătoarelor
radio
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
radiotelefonie
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88650

50334100

88650

50334110

88650

50334120

88650

50334130

88650

50334140

88650

50334200

88650

50334300

88650

50334400

63309,
88650,
88660

50340000

63309,
88650

50341000

88650

50341100

63309,
88650

50341200

63309,
88650

50342000

63309,
88650

50343000

88660

50344000

88660

50344100

88660

50344200

Descriere
de telefonie sau de telegrafie
prin fir
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de telefonie prin fir
Servicii de întreţinere a
reţelei telefonice
Servicii de modernizare a
standardelor telefonice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a standardelor
telefonice
Servicii de reparare şi de
întreţinere
a
aparatelor
telefonice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de telegrafie prin fir
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de telex prin fir
Servicii de întreţinere a
sistemelor de comunicaţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
audiovizual şi optic
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de televiziune
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de videotext
Servicii de reparare şi de
întreţinere a emiţătoarelor de
televiziune
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
audio
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
video
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
optic
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
fotografic
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
cinematografic

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88620,
88660

50400000

88620,
88660

50410000

88660

50411000

88660

50411100

88660

50411200

88660

50411300

88660

50411400

88660

50411500

88660

50412000

88620,
88660

50413000

88660

50413100

88620

50413200

88660

50420000

88660

50421000

88660

50421100

88660

50421200

88660

50422000

Descriere
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
medical şi de precizie
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
măsurare, de testare şi de
control
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
măsurare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a contoarelor de
apă
Servicii de reparare şi de
întreţinere a contoarelor de
gaz
Servicii de reparare şi de
întreţinere a contoarelor de
energie electrică
Servicii de reparare şi de
întreţinere a tahometrelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instrumentelor
industriale de măsurare a
timpului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
testare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a aparatelor de
control
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de detectare a gazului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de stingere a incendiilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
medical şi chirurgical
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
medical
Servicii de reparare şi de
întreţinere a scaunelor cu
rotile
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
radiologic
Servicii de reparare şi de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88660

50430000

88660

50431000

88660

50432000

88660

50433000

88610,
88620,
88640

50500000

88610,
88620

50510000

88620

50511000

88620

50511100

88620

50511200

88620

50512000

88620

50513000

88610

50514000

88610

50514100

88610

50514200

88610

50514300

88620,
88640

50530000

88620

50531000

88620

50531100

88620

50531200

88620

50531300

Descriere
întreţinere a echipamentului
chirurgical
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de precizie
Servicii de reparare şi de
întreţinere a ceasurilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a ceasornicelor
Servicii de calibrare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor, a
vanelor, a robinetelor, a
containerelor de metal şi a
maşinilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor, a
vanelor, a robinetelor şi a
containerelor de metal
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor de
lichid
Servicii de reparare şi de
întreţinere a pompelor de gaz
Servicii de reparare şi de
întreţinere a vanelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a robinetelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a containerelor de
metal
Servicii de reparare şi de
întreţinere a cisternelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a rezervoarelor
Servicii de reparare a
manşoanelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor
Servicii de reparare şi de
întreţinere
a
maşinilor
neelectrice
Servicii de reparare şi de
întreţinere a boilerelor
Servicii de întreţinere a
aparatelor cu gaz
Servicii de reparare şi de
întreţinere a compresoarelor

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88620

50531400

88620

50531500

88620

50531510

88640

50532000

88640

50532100

88640

50532200

88640

50532300

88640

50532400

88640

50700000

88640

50710000

88640

50711000

88640

50712000

88640

50720000

88640

50721000

88640

50730000

88640

50740000

88640

50750000

63301,
63303,
63304,
63309,

50800000

Descriere
Servicii de reparare şi de
întreţinere a macaralelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a macaralelor
derrick
Servicii de demontare a
macaralelor derrick
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor şi
aparatelor electrice şi a
echipamentului conex
Servicii de reparare şi de
întreţinere
a
motoarelor
electrice
Servicii de reparare şi de
întreţinere
a
transformatoarelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a generatoarelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de distribuţie electrică
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instalaţiilor de
construcţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instalaţiilor
electrice şi mecanice de
construcţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instalaţiilor
electrice de construcţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instalaţiilor
mecanice de construcţii
Servicii de reparare şi de
întreţinere a încălzirii centrale
Exploatarea instalaţiilor de
încălzire
Servicii de reparare şi de
întreţinere a grupurilor de
refrigerare
Servicii de reparare şi de
întreţinere a scărilor rulante
Servicii de întreţinere a
ascensoarelor
Diverse servicii de întreţinere
şi de reparare

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
88610-88650

Cod CPV

63303

50810000

63301

50820000

63301

50821000

63301

50822000

63304

50830000

88620

50840000

88620

50841000

88620

50842000

63309

50850000

63309

50860000

88610

50870000

63309,
88610-88650

50880000

8861088650

50881000

88610
88650

-

50882000

8861088650

50883000

63309

50884000

61120,
61220,
8861088680
61120,
61220,
88610,

Descriere

Servicii de reparare a
bijuteriilor
Servicii de reparare a
articolelor din piele
Servicii de reparare de cizme
Servicii de reparare de
încălţăminte
Servicii de reparare de
îmbrăcăminte şi de articole
textile
Servicii de reparare şi de
întreţinere a armelor de foc şi
a sistemelor de armament
Servicii de reparare şi de
întreţinere a armelor de foc
Servicii de reparare şi de
întreţinere a sistemelor de
armament
Servicii de reparare şi de
întreţinere a mobilierului
Servicii de reparare şi de
întreţinere a instrumentelor
muzicale
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
pentru terenurile de joacă
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
hotelier şi pentru restaurante
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
hotelier
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
pentru restaurante
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de catering
Servicii de reparare şi de
întreţinere a echipamentului
de camping

50900000

Servicii de instalare

50910000

Servicii de instalare
echipamentului electric
mecanic

a
şi

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
88620,
88640,
88670,
88680

Cod CPV

88640

50911000

88640

50911100

88640

50911110

88640

50911120

88640

50911130

88640

50911200

88640

50911210

88640

50911220

88620

50912000

88620,
88680

50913000

88620

50913100

88620,
88680
88620,
88680

50913300
50913310

88620

50913400

88620

50913500

88620

50913510

88620

50913511

61120,
61220,
88620,
88670,

50914000

Descriere

Servicii de instalare a
echipamentului electric
Servicii de instalare de
motoare
electrice,
de
generatoare
şi
de
transformatoare
Servicii de instalare de
motoare electrice
Servicii de instalare de
generatoare
Servicii de instalare de
transformatoare
Servicii de instalare de
echipament de distribuţie şi
de comandă a energiei
electrice
Servicii de instalare de
echipament de distribuţie a
energiei electrice
Servicii de instalare de
echipament de comandă a
energiei electrice
Servicii de instalare de
echipament mecanic
Servicii de instalare de
generatoare cu aburi, de
turbine, de compresoare şi de
arzătoare
Servicii de instalare de
generatoare cu aburi
Servicii de instalare de
turbine
Servicii de instalare de
turbine cu gaz
Servicii de instalare de
compresoare
Servicii de instalare de
cuptoare
Servicii de instalare de
arzătoare
Servicii de instalare de
incineratoare de deşeuri
Servicii
motoare

de

instalare

de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
88680
88620,
88680
88620,
88680

Cod CPV
50914100

88680

50914300

61120,
61220,
88670

50914400

88680

50914500

88680

50914600

50914200

88660

50920000

88660

50921000

88660

50921100

88660

50922000

88660

50923000

88660

50924000

88650

50930000

88650

50931000

88650

50931100

88650

50931200

88650

50931300

88650

50931400

88650

50932000

88650

50932100

88650

50932200

88650

50933000

Descriere
Servicii de instalare
motoare cu benzină
Servicii de instalare
motoare diesel
Servicii de instalare
motoare feroviare

de
de
de

Servicii de instalare
motoare de vehicule

de

Servicii de instalare
motoare de nave
Servicii de instalare
motoare de aeronave
Servicii de instalare
echipament de măsurat,
control, de testare şi
navigare
Servicii de instalare
echipament de măsurat
Servicii de instalare
echipament de măsurare
timpului
Servicii de instalare
echipament de control
Servicii de instalare
echipament de testare
Servicii de instalare
echipament de navigaţie
Servicii de instalare
echipament de comunicaţii
Servicii de instalare
echipament
radio,
televiziune, audio şi video
Servicii de instalare
echipament radio
Servicii de instalare
echipament de televiziune
Servicii de instalare
echipament audio
Servicii de instalare
echipament video
Servicii de instalare
emiţătoare radio şi
televiziune
Servicii de instalare
emiţătoare radio
Servicii de instalare
emiţătoare de televiziune
Servicii de instalare

de
de
de
de
de
de
de
a
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88650

50934000

88650

50935000

88660

50940000

88660

50941000

88660

50942000

88660

50943000

88620

50950000

88620

50951000

88620

50951100

88620

50951110

88620

50951111

88620

50951120

88620

50951130

88620

50951140

88620

50951400

88620

50951410

88620

50951411u

88620

50952000

88620

50952100

88620

50952200

Descriere
aparate de radiotelefonie
Servicii de instalare de
echipament de telefonie prin
fir
Servicii de instalare de
echipament de telegrafie prin
fir
Servicii de instalare de
echipament
medical
şi
chirurgical
Servicii de instalare de
echipament medical
Servicii de instalare de
echipament chirurgical
Servicii de instalare de
echipament de laborator
Servicii de instalare de
echipamente şi utilaje
Servicii de instalare de utilaje
şi de echipament de uz
general
Servicii de instalare de
echipament de ridicare şi de
manipulare,
cu
excepţia
ascensoarelor şi a scărilor
rulante
Servicii de instalare de
echipament de ridicare
Servicii de instalare de
macarale
Servicii de instalare de
echipament de manipulare
Servicii de instalare de nacele
de curăţare a faţadelor
Servicii de instalare de
sisteme speciale de transport
Servicii de instalare de utilaje
diverse de uz general
Servicii de instalare de utilaje
şi aparate de filtrare sau de
purificare a lichidelor
Servicii de instalare de utilaje
şi aparate de filtrare sau de
purificare a apei
Servicii de instalare de utilaje
agricole şi forestiere
Servicii de instalare de utilaje
agricole
Servicii de instalare de utilaje
forestiere

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88620

50953000

88620

50954000

88620

50954100

88620

50954110

88620

50954120

88620

50954130

88620

50954140

88620

50954200

88620

50954210

88620

50954220

88620

50954230

88620

50954300

88620

50954310

88620

50954320

88620

50954330

88620

50954340

88620

50954400

88620

50954410

88620

50954420

88620

50955000

Descriere
Servicii de instalare de
maşini-unelte
Servicii de instalare de utilaje
şi de echipament cu utilizare
specială
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria minieră,
extractivă, de construcţii şi
metalurgică
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria minieră
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria extractivă
Servicii de instalare de utilaje
de construcţii
Servicii de instalare de utilaje
pentru industria metalurgică
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a alimentelor, a
băuturilor şi a tutunului
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a alimentelor
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a băuturilor
Servicii de instalare de utilaje
de prelucrare a tutunului
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea materialelor
textile, a îmbrăcămintei şi a
pielii
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea materialelor
textile
Servicii de instalare de utilaje
pentru
fabricarea
îmbrăcămintei
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea pielii
Servicii de instalare de maşini
de spălat, de maşini de
curăţare uscată şi de maşini
de uscat pentru rufe
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea hârtiei şi a
cartonului
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea hârtiei
Servicii de instalare de utilaje
pentru fabricarea cartonului
Servicii de instalare de

Categorie

2

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88630

50960000

88630

50961000

88630

50961100

88630

50961110

88630

50961200

88630

50962000

88610

50980000

88610

50981000

88610

50982000

Servicii de transport
pe uscat1, inclusiv
servicii de transport
în vehicule blindate, 71211,
precum şi servicii de 71213
curierat, cu excepţia
transportului
de
corespondenţă
71211,
71213
71211,
71213
71211,
71213
71211,
71212,
71214,
71219,
71229
71211,
71212,
71214

60112000

60112100
60112200
60112300

Descriere
sisteme de armament
Servicii de instalare de
computere şi de echipament
de birotică
Servicii de instalare de
computere şi de echipament
de procesare a informaţiilor
Servicii de instalare de
computere
Servicii de instalare de
hardware
Servicii de instalare de
echipament de procesare a
informaţiilor
Servicii de instalare de
echipament de birotică
Servicii de instalare de
containere de metal
Servicii de instalare de
cisterne
Servicii de instalare de
rezervoare

Servicii de transport public

Servicii de transport public cu
tramvaiul
Servicii de transport public cu
autobuzul
Servicii de transport public cu
autocarul

60113000

Servicii de transport pentru
clientelă restrânsă

60113100

Servicii
şcolari

de

transport

de

Servicii
deţinuţi
Servicii
pacienţi
Servicii
pacienţi,

de

transport

de

de

transport

de

71229

60113200

71229

60113300

71229

60113310

de transport de
altele decât cele de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

71229

60113400

71229

60113500

7121171219

60114000

71221

60115000

71221
71219,
7122171229
7122171229

60115100

71219

60116200

71224

60116300

71222,
71223

60117000

71222

60117100

71223

60117200

7123171239,
75121,
87304
7123171239,
87304

60116000
60116100

60122000

60122100

71231

60122110

71231

60122120

71232,
71239

60122130

71233

60122140

71234

60122150

87304

60122160

87304

60122161

71239
71235,

60122170
60122200

Descriere
urgenţă
Transport de persoane
handicap
Transport de persoane
vârstă
Servicii de transport
pasageri pe bază de grafic
Servicii de transport
pasageri cu autoturismul
Servicii de taxi

cu
în
de
de

Servicii de transport terestru
specializat de pasageri
Transport
de
pasageri
ocazional
Servicii de transport cu
autobuzul pentru excursii
Transport de pasageri cu
vehicule trase de animale
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu şofer
Închiriere de autoturisme
particulare cu şofer
Închiriere de autobuze şi de
autocare cu şofer
Servicii de transport rutier de
mărfuri
Servicii de transport rutier de
mărfuri
cu
vehicule
specializate
Servicii de transport cu
vehicule frigorifice
Servicii de transport cu
autocisterne
Servicii de transport cu
vehicule adaptate la mărfuri
în vrac
Servicii de transport cu
vehicule portcontainer
Servicii de transport cu
vehicule
de
transportat
mobila
Servicii de transport de
siguranţă
Servicii
de
automobile
blindate
Servicii de transport medical
Transport poştal rutier

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
75121
75121
75121
75121,
75235
7123171234,
71239
71239
71232
71232
71232
71232

Servicii de livrare poştală
Servicii de livrare a coletelor

60122230

Servicii de transport de colete

60123000

Servicii
transport

60123100
60123200
60123300
60123400
60123500
60123600

71233

60123700

71240

60129000

71240

60129100

71240

60129200

71240

60129300

Servicii de transport
aerian de călători şi 73110,
de marfă, cu excepţia 73210transportului
de 73290
corespondenţă

Descriere

60122210
60122220

71239

75121,
75129
75121
75129

3

Cod CPV

specializate

de

Transport de cărbune
Transport de petrol
Transport de combustibili
Transport de gaze
Transport de lichide
Servicii de transport de arme
şi muniţii
Servicii de transport cu
remorci de încărcare
Închiriere de vehicule de
transport de persoane cu şofer
Închiriere de camioane cu
şofer
Închiriere
de
vehicule
industriale cu şofer
Închiriere de camionete cu
şofer

64120000

Servicii de curierat

64121000
64122000

Servicii de curierat multimod
Servicii de mesagerie internă

62100000

Servicii de transport aerian pe
bază de grafic

73110

62110000

7321073290

62120000

73220

62122000

73120,
7321073400

62200000

73120

62210000

7321073290

62220000

73220

62222000

Servicii de transport aerian de
pasageri pe bază de grafic
Servicii de transport aerian de
mărfuri pe bază de grafic
Transport aerian de mărfuri
în containere pe bază de
grafic
Servicii de transport aerian
ocazional
Servicii de transport aerian de
pasageri ocazional
Servicii de transport aerian de
mărfuri ocazional
Transport aerian de mărfuri în
containere ocazional

Categorie

4

CPC prov.
Descriere

Transport
corespondenţă
uscat1 şi aerian

CPV
Cod CPC
73300

62230000

73400

62240000

73400

62241000

73400

62241100

73400

62241200

73300
71231de
71239,
pe
75121,
87304
7123171239,
87304
71235,
75121
75121,
75235
73110,
7321073290
7321073290
73210
73120,
7321073400
7321073290
73210

5

Servicii
telecomunicaţii 2

Cod CPV

de 7521175299
7521175232
75211,
75212
75213

62300000

Descriere
Servicii de transport aerian
tip charter
Închiriere de echipament de
transport aerian cu echipaj
Închiriere de aeronave cu
echipaj
Închiriere de aeronave cu
aripă fixă cu echipaj
Închiriere de elicoptere cu
echipaj
Servicii de transport spaţial

60122000

Servicii de transport rutier de
mărfuri

60122100

Servicii de transport rutier de
mărfuri
cu
vehicule
specializate

60122200

Transport poştal rutier

60122230

Servicii de transport de colete

62100000

Servicii de transport aerian
programat

62120000
62121000
62200000
62220000
62221000

Servicii de transport aerian de
mărfuri pe bază de grafic
Servicii de transport aerian
poştal pe bază de grafic
Servicii de transport aerian
ocazional
Servicii de transport aerian de
mărfuri ocazional
Servicii de transport aerian
poştal ocazional

642000002

Servicii de telecomunicaţii2

642100002

Servicii de telefonie şi de
transmisie de date2

642110002

Servicii de telefonie publică2

642120002

Servicii de telefonie mobilă2
Servicii de reţele telefonice
comerciale partajate2
Servicii de reţele telefonice
comerciale specializate2
Servicii de închiriere de
circuite prin satelit2
Servicii
de
comutatoare

75221

642130002

75222

642140002

75222

642141002

75299

642142002

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

75222

642144002

75211,
75232

642160002

75232

642161002

75232

642161102

75232
75232
75232

642161202
642161302
642161402

75232

64216200

75232

642162102

75211

642163002

7522175299

642200002

75250
7522175232,
7525075299
75291
75292

642210002

Descriere
telefonice2
Închiriere de linii terestre de
comunicaţii2
Servicii de mesagerie şi de
informare electronice2
Servicii
de
mesagerie
2
electronică
Servicii de schimb de date
electronice2
Servicii de poştă electronică2
Servicii de telex2
Servicii de telegrafie2
Servicii
de
informare
electronică2
Servicii de informare cu
valoare adăugată2
Servicii de teletext2
Servicii de telecomunicaţii,
cu
excepţia
serviciilor
telefonice şi de transmisie de
date2
Servicii de interconexiune2

642220002

Servicii de telelucru2

642230002
642240002

Servicii de radiomesagerie2
Servicii de teleconferinţă2
Servicii de telecomunicaţii
aer-sol2

75299

642250002

75231,
75232

642260002

Servicii telematice2

75260

642270002

75241,
75242

642280002

75241

642281002

75242

642282002

Servicii de telecomunicaţii
integrate2
Servicii de transmisie de
programe de radio şi de
televiziune2
Transmisie de programe de
televiziune2
Transmisie de programe radio

75231,
84250,
8431084400,
84990
75231,
84250,
8431084390,

2

72300000

Servicii de date

72310000

Servicii de procesare de date

Categorie

6

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
84990
75231,
84250,
84990
75231
75231,
75232,
84990
75231,
75232,
84990
75231,
75232,
84990

Cod CPV

Descriere

72318000

Servicii de gestionare şi de
asistenţă privind reţelele de
informaţii
Servicii de transmisie de date

72530000

Servicii de reţele informatice

72531000

Servicii de reţele locale

72532000

Servicii de reţele la mare
distanţă

8111181199

661000003

Servicii de intermediere
financiară,
cu
excepţia
serviciilor de bancă de
investiţii, servicii de asigurare
şi de pensie3

8111181114
81115,
81116,
81119
8113181139
81120

661100003

Servicii de bănci centrale3

661200003

Servicii de depozite3

661300003

Servicii de acordare de credit

661400003

81199

662000003

Servicii de leasing financiar3
Servicii de bănci de investiţii

72315000

Servicii financiare
(a)
Servicii
de
asigurare
(b) Servicii bancare şi
de investiţii 3

3

3

8121181299

66300000

81211

66310000

81211
81211
81212
8129181299

66311000
66312000
66320000

Servicii de asigurare şi de
pensie, cu excepţia serviciilor
de
asigurări
sociale
obligatorii
Servicii de asigurare de viaţă
şi de pensie privată
Servicii de asigurare de viaţă
Servicii de pensie privată
Servicii de pensie colectivă

66330000

Servicii de asigurare generală

81291

66331000

81291

66331100

Servicii de asigurare contra
accidentelor şi de asigurare
de sănătate
Servicii de asigurare contra
accidentelor

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

81291

66331200

81291

66331210

81291

66331220

81295

66332000

82195

66332100

81299

66333000

81299

66333100

91292,
81293

66334000

81292

66334100

81293

66334200

81293

66334210

81293

66334220

81293

66334230

81294

66335000

8129281299

66336000

81295

66336100

8129181299

66336200

81296,
81299

66336300

81299

66336310

81296

66336320

81296

66336321

81292,
81293,
81297

66337000

81292

66337100

81293

66337200

Descriere
Servicii de asigurare de
sănătate
Servicii
de
asigurare
voluntară de sănătate
Servicii de asigurare medicală
Servicii
de
asigurare
împotriva tuturor riscurilor
Servicii de asigurare a
construcţiilor
împotriva
tuturor riscurilor
Servicii de asigurare legală
Servicii de asigurare pentru
cheltuieli juridice
Servicii de asigurare pentru
transport
Servicii de asigurare a
autovehiculelor
Servicii
de
asigurare
maritimă, aeriană sau pentru
alte tipuri de transport
Servicii de asigurare feroviară
Servicii de asigurare a
aeronavelor
Servicii de asigurare a
navelor
Servicii de asigurare a
navlului
Servicii de asigurare de daune
sau pierderi
Servicii
de
asigurare
împotriva incendiilor
Servicii de asigurare a
bunurilor
Servicii
de
asigurare
împotriva intemperiilor şi
pierderilor financiare
Servicii
de
asigurare
împotriva intemperiilor
Servicii
de
asigurare
împotriva
pierderilor
financiare
Servicii
de
asigurare
împotriva
pierderilor
pecuniare
Servicii de asigurare
răspundere civilă

de

Servicii de asigurare
răspundere civilă auto
Servicii de asigurare

de
de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

81293

66337300

81297

66337400

81299

66338000

81299

66338100

81299

66338200

81299

66338300

81296,
81299

66339000

81299

66339100

81299

66339200

81299
812111,
8129281299

66339300

Descriere
răspundere civilă pentru
aeronave
Servicii de asigurare de
răspundere civilă pentru nave
Servicii de asigurare de
răspundere civilă generală
Servicii de asigurare de
credite şi garanţii
Servicii de asigurare de credit
Servicii de asigurare de
garanţie
Servicii de asigurare a
gestionării riscurilor
Alte servicii de asigurare
generală
Servicii de asigurare a
platformelor petroliere şi de
gaz
Servicii de asigurare a
instalaţiilor tehnice
Servicii conexe de asigurare

66400000

Servicii de reasigurare

812111

66410000

81291

66420000

8129281299

66430000

81199

671100003

81199

671110003

81199

671120003

81199

671130003

8132181329
81321

671200003

81321

671211003

81322

671220003

81322,
81329
81191-

671230003

671210003

671300003

Servicii de reasigurare de
viaţă
Servicii
de
reasigurare
împotriva accidentelor şi de
reasigurare de sănătate
Alte servicii de reasigurare
generală
Servicii privind băncile de
investiţii3
Servicii de fuziuni şi achiziţii
3

Servicii de finanţare a
societăţilor şi de capital de
risc3
Alte servicii privind băncile
de investiţii 3
Servicii de brokeraj şi servicii
privind titlurile şi mărfurile3
Servicii de brokeraj de titluri3
Servicii de investiţii ale
fondurilor de pensii3
Servicii de brokeraj de
mărfuri3
Servicii de tratament şi de
compensare3
Servicii de gestionare a

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
81193,
81212,
81319,
81323
81212,
81323

Cod CPV

671310003

Descriere
portofoliilor, servicii fiduciare
şi de custodie3

Servicii de gestionare
portofoliilor3
Servicii de gestionare
fondurilor de pensii3

a
a

81212

671311003

8119181193
81319
8131181319

671320003

Servicii fiduciare3

671330003

81311

671410003

81312

671420003

81330

671500003

81332

671510003

81333

671520003

81339

671530003

81331

671540003

8140181409

67200000

81401

67210000

81401

67211000

81401

67212000

81409

67213000

81403

67220000

81403

67230000

81404

67240000

81405

67250000

81402,
81405,
81409

67260000

Servicii de custodie3
Servicii de administrare a
pieţelor financiare3
Servicii de gestionare a
pieţelor financiare3
Servicii de reglementare a
pieţelor financiare3
Alte
servicii
privind
intermedierea financiară, cu
excepţia asigurărilor şi a
fondurilor de pensii3
Servicii
de
consultanţă
financiară3
Servicii de schimb valutar3
Servicii de gestionare a
tranzacţiilor financiare şi
servicii
de
case
de
compensare3
Servicii de brokeraj de
împrumuturi3
Servicii conexe asigurărilor şi
fondurilor de pensii
Servicii de brokeraj şi servicii
de societăţi de asigurări
Servicii de brokeraj de
asigurări
Servicii de societăţi de
asigurări
Servicii de regularizare a
cererilor de despăgubire
Servicii de regularizare a
avariilor
Servicii de regularizare a
daunelor
Servicii actuare
Servicii de administrare a
drepturilor de salvare
Alte
servicii
privind
asigurările şi fondurile de
pensii

671400003

Categorie

7

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

81402

67261000

81402

67261100

81402

67261200

81405

67262000

63309,
84250,
Servicii informatice şi
84500,
servicii conexe
88650,
88660

50300000

84250,
84500,
88650

50310000

84500

50311000

84500

50311400

84250,
84500

50312000

84500

50312100

84500

50312110

84500

50312120

84500

50312200

84500
84500

50312210
50312220

84500

50312300

84500

50312310

84500

50312320

84500

50312400

84500

50312410

84500

50312420

84250

50312500

Descriere
Servicii de consultanţă în
asigurări şi pensii
Servicii de consultanţă în
asigurări
Servicii
de
consultanţă
privind fondurile de pensii
Servicii de administrare a
fondurilor de pensii
Servicii de reparare şi de
întreţinere şi servicii conexe
pentru computere personale,
pentru
echipament
de
birotică, pentru echipament
de telecomunicaţii şi pentru
echipament audiovizual
Repararea şi întreţinerea
maşinilor de birou
Repararea şi întreţinerea
maşinilor contabile de birou
Repararea şi întreţinerea
calculatoarelor şi a maşinilor
contabile
Repararea şi întreţinerea
echipamentului informatic
Repararea şi întreţinerea
unităţilor
centrale
de
procesare
Întreţinerea unităţilor centrale
de procesare
Repararea unităţilor centrale
de procesare
Repararea şi întreţinerea
minicomputerelor
Întreţinerea minicomputerelor
Repararea minicomputerelor
Repararea şi întreţinerea
echipamentului de reţea de
date
Întreţinerea echipamentului
de reţea de date
Repararea echipamentului de
reţea de date
Repararea şi întreţinerea
microcomputerelor
Întreţinerea
microcomputerelor
Repararea microcomputerelor
Repararea şi întreţinerea
resurselor
logice
de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

Descriere
tehnologie a informaţiei
Întreţinerea resurselor logice
de tehnologie a informaţiei
Repararea resurselor logice de
tehnologie a informaţiei
Repararea şi întreţinerea
resurselor fizice de tehnologie
a informaţiei
Întreţinerea resurselor fizice
de tehnologie a informaţiei
Repararea resurselor fizice de
tehnologie a informaţiei
Repararea şi întreţinerea
echipamentului de reprografie
Servicii de reparare a
fotocopiatoarelor
Servicii de întreţinere a
fotocopiatoarelor
Întreţinerea
şi
repararea
distribuitoarelor automate de
bilete
Servicii de reparare şi de
întreţinere a maşinilor de
validare a biletelor
Servicii de reparare şi de
întreţinere a computerelor
personale
Servicii de reparare a
computerelor personale
Servicii de întreţinere a
computerelor personale
Servicii de reparare şi de
întreţinere a perifericelor
informatice
Servicii de întreţinere a
perifericelor informatice
Servicii de reparare a
perifericelor informatice
Servicii de asistenţă pentru
computere personale
Servicii de întreţinere a
sistemelor
Servicii
de
întreţinere
preventivă

84250

50312510

84250

50312520

84500

50312600

84500

50312610

84500

50312620

84500

50313000

84500

50313100

84500

50313200

84500

50316000

84500

50317000

84250,
84500

50320000

84500

50321000

84500

50322000

84500

50323000

84500

50323100

84500

50323200

84250,
84500

50324000

84250

50324100

84500

50324200

84100,
84210,
84990

72100000

Servicii de consultanţă pentru
hardware

72110000

Servicii
de
consultanţă
privind selectarea tipului de
hardware

84100

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

84990

72120000

84100

72130000

84100

72140000

8421084250,
84990

72200000

84240

72210000

84240

72211000

84240

72212000

8421084250

72220000

84220

72221000

84210,
84220

72222000

84220

72222100

84210

72222200

84220

72222300

84220

72223000

8422084240

72224000

84240

72224100

84230

72224200

84230

72225000

Descriere
Servicii
de
consultanţă
privind
recuperarea
de
hardware din computer
Servicii
de
consultanţă
privind
configurarea
posturilor informatice
Servicii
de
consultanţă
privind verificarea acceptării
de hardware
Servicii de programare şi de
consultanţă software
Servicii de programare a
pachetelor
de
produse
software
Servicii de programare de
sisteme
informatice
şi
software utilitare
Servicii de programare de
software de aplicaţie
Servicii
de
consultanţă
privind sistemele informatice
şi servicii de consultanţă
tehnică
Servicii
de
consultanţă
privind analiza economică
Servicii de analiză strategică
şi de planificare a sistemelor
sau a tehnologiei informaţiilor
Servicii de analiză strategică
a sistemelor sau a tehnologiei
informaţiilor
Servicii de planificare a
sistemelor sau a tehnologiei
informaţiilor
Servicii de tehnologie a
informaţiilor
Servicii
de
analiză
a
cerinţelor
tehnologiei
informaţiilor
Servicii
de
consultanţă
privind
gestionarea
proiectelor
Servicii de planificare a
punerii
în
aplicare
a
sistemelor
Servicii de planificare a
asigurării calităţii sistemelor
Servicii de evaluare şi de
analiză a asigurării calităţii

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

84240

72226000

84220

72227000

84220

72228000

84230

72230000

84230

72231000

84230

72232000

84210,
84220,
84240

72240000

84220

72241000

84240

72242000

84240
84240

72243000
72244000

84220,
84240

72245000

84210

72246000

84240,
84250

72250000

84250

72251000

84250

72252000

84250

72253000

84250

72253100

84250

72253200

84240,
84250

72254000

84240

72254100

84210-

72260000

Descriere
sistemelor
Servicii
de
consultanţă
privind verificarea acceptării
de software de sistem
Servicii
de
consultanţă
privind integrarea software
Servicii
de
consultanţă
privind integrarea hardware
Servicii de dezvoltare de
software personalizat
Servicii de dezvoltare de
software cu aplicaţie militară
Servicii de dezvoltare de
software de prelucrare de
tranzacţii şi de software
personalizat
Servicii de analiză şi de
programare de sisteme
Servicii de specificare a
obiectivelor pentru proiecte
critice
Servicii de modelizare a
proiectelor
Servicii de programare
Servicii de prototipare
Servicii
contractuale
de
analiză şi de programare a
sistemelor
Servicii
de
consultanţă
privind sistemele
Servicii de întreţinere şi de
asistenţă a sistemelor
Servicii de recuperare
a
aplicaţiilor în caz de accident
informatic
Servicii
de
arhivare
computerizată
Servicii de ajutor pentru
utilizatori şi servicii de
asistenţă
Servicii de ajutor pentru
utilizatori
Servicii de asistenţă pentru
sisteme
Servicii de testare şi de
întreţinere de software
Servicii
de
testare
a
sistemelor
Servicii de software

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
84250,
84990

Cod CPV

84250

72261000

84240

72262000

84240

72263000

84990

72264000

84240

72265000

84210

72266000

84250

72267000

84990

72268000

75231,
84250,
8431084400,
84990
75231,
84250,
8431084390,
84990
84320,
84330
84320

72311100

84320

72311200

84330

72311300

84310

72312000

84310

72312100

84310

72312200

84310

72313000

84310

72314000

75231,
84250,
84990
84250,
84990
75231

Descriere

Servicii de asistenţă pentru
software
Servicii
de
dezvoltare
software
Servicii de aplicare de
software
Servicii de reproducere de
software
Servicii de configurare de
software
Servicii de consultanţă pentru
software
Servicii de întreţinere de
software
Servicii de furnizare de
software

72300000

Servicii de date

72310000

Servicii de procesare de date

72311000

72315000
72315100
72315200

Servicii
de
tabulare
computerizată
Servicii de conversie de date
Servicii de prelucrare de
loturi
Servicii computerizate de
timpi partajaţi
Servicii de introducere de
date
Servicii de pregătire de date
Servicii
de
recunoaştere
optică a caracterelor
Servicii de captare de date
Servicii de colectare şi de
colaţionare de date
Servicii de gestionare şi de
asistenţă privind reţelele de
informaţii
Servicii de asistenţă privind
reţelele de informaţii
Servicii de gestionare a
reţelelor de informaţii

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
84320
84390
84310,
84320
84400

Cod CPV
72316000
72317000

Descriere
Servicii de analiză de date
Servicii de stocare de date

72319000

Servicii de furnizare de date

72320000

84400

72321000

84400

72322000

Servicii de baze de date
Servicii de baze de date cu
valoare adăugată
Servicii de gestionare a
datelor
Servicii
de
gestionare
informatică
Servicii de software de
gestionare a reţelelor
Servicii de gestionare a
documentelor

8410084990
8421084250

72510000
72511000

84990

72512000

8410084990

72513000

84990

72514000

84990

72514100

84990

72514200

84990

72514300

8410084990
8410084990
8410084990
75231,
75232,
84990
75231,
75232,
84990
75231,
75232,
84990
84250,
84500
84250,
84500
84250,

72520000
72521000
72521100

Servicii de birotică
Servicii de gestionare a
instalaţiilor informatice
Servicii de gestionare a
instalaţiilor care implică
operaţiuni informatice
Servicii de gestionare a
instalaţiilor
pentru
dezvoltarea
sistemelor
informatice
Sisteme de gestionare a
instalaţiilor
pentru
întreţinerea
sistemelor
informatice
Servicii de asistenţă şi de
consultanţă informatică
Servicii
de
asistenţă
informatică
Servicii de asistenţă tehnică
informatică

72530000

Servicii de reţele informatice

72531000

Servicii de reţele locale

72532000

Servicii de reţele la mare
distanţă

72540000
72541000
72541100

Servicii
de
actualizare
informatică
Servicii
de
extensie
informatică
Servicii de extensie de

Categorie

8

9

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
84500
84220,
84990
84100,
84240

72550000

Servicii de audit informatic

72560000

Servicii de testări informatice

84250

72570000

84250

72580000

8410084990

72590000

84990

72591000

84230,
8676186763,
86769
84230,
8676186763,
86769
8510185109,
Servicii de cercetare 85201şi de dezvoltare 4
85209,
85300,
86509
8510185109,
8520185209,
85300
8510185109,
8520185209,
85300
8510185109,
85300
85102
8510185109,
8520185209,
85300

Servicii

Cod CPV

Descriere
memorie

Servicii
de
siguranţă
informatică
Servicii
de
conversie
computerizată a cataloagelor
Servicii
informatice
profesionale
Elaborare de acorduri privind
nivelul de asistenţă

74323000

Servicii de control al calităţii

74323100

Servicii
calităţii

730000004

Servicii de cercetare şi de
dezvoltare şi servicii conexe
de consultanţă4

73100000

Servicii de cercetare şi de
dezvoltare experimentală

73110000

Servicii de cercetare

73111000

Servicii de
cercetare

73112000

Servicii de cercetare marină

73120000

Servicii
de
experimentală

8510185300

73300000

de 86211-

74121000

Proiectare şi executare în
domeniul
cercetării
şi
dezvoltării
Servicii de contabilitate şi de

de

asigurare

laborator

a

de

dezvoltare

CPC prov.
Categorie
Descriere
Cod CPC
contabilitate, de audit 86220
şi de gestionare a
registrelor contabile
86212,
86213,
86219
86219,
86220

Cod CPV

74121100
74121110
74121112

86220

74121113

86213

74121120

Servicii de studii de
86401,
piaţă şi de sondaje de
86402
opinie
86401
86401,
86402
86401,
86402
86401,
86402
86401,
86402
86401,
86402

Descriere
audit

86219

86211,
86212
86211
86211
86211
86211
86212
10

CPV

Servicii de contabilitate
Servicii de gestionare
registrelor contabile
Servicii de gestionare
salariilor
Servicii de înregistrare
vânzărilor şi a achiziţiilor
Servicii de înregistrare
declaraţiilor financiare

a
a
a
a

74121200

Servicii de auditare

74121210
74121220
74121230
74121240
74121250

74131000

Servicii de auditare financiară
Servicii de auditare internă
Servicii de auditare legală
Servicii de auditare antifraudă
Servicii de revizuire contabilă
Servicii de studii de piaţă, de
sondaje de opinie şi servicii
conexe
Servicii de studii de piaţă

74131100

Servicii de studii

74131110

Servicii de elaborare de studii

74131120

Servicii de efectuare de studii

74131121

Servicii de anchete telefonice

74131130

Servicii de analiză a studiilor

74130000

86401

74131200

86401

74131300

86401

74131400

86401
86401
86402
86401,
86402
86401,
86503,
86506,
8711087190

74131500
74131600
74132000

Servicii
de
cercetare
economică
Servicii de testare a pieţei
Servicii de evaluare a
randamentelor
Studiu de fezabilitate
Servicii de cercetare socială
Servicii de sondaje de opinie

74133000

Servicii statistice

74400000

Servicii de publicitate şi de
comercializare

Categorie

11

CPC prov.
Descriere

Servicii
consultanţă
management 4
servicii conexe

CPV
Cod CPC
86401,
86503
86401,
86503

5

Cod CPV
74420000

Servicii de comercializare

74423000

Servicii pentru clienţi

86401

74423100

86401

74423110

85101de 85109,
în 85201şi 85209,
85300,
86509

730000004

86509

73200000

86509

73210000

86509

73220000

8650186739

74140000

8650186509
86501,
86509
86501,
86509

Descriere

74141000
74141100
74141110

86502

74141200

86503

74141300

86504

74141400

86505,
86509

74141500

86505

74141510

86505,
86509
86506

74141600

86506

74141610

86506

74141620

86509

74141700

86509

74141800

74141520

Servicii de studii privind
clienţii
Servicii de studii privind
satisfacerea clienţilor
Servicii de cercetare şi de
dezvoltare şi servicii conexe
de consultanţă4
Servicii de consultanţă în
cercetare şi în dezvoltare
Servicii de consultanţă în
cercetare
Servicii de consultanţă în
dezvoltare
Consultanţă în afaceri şi în
management
şi
servicii
conexe
Servicii de consultanţă în
afaceri şi în management
Servicii
generale
de
consultanţă în management
Servicii de consultanţă în
dezvoltarea societăţilor
Servicii de consultanţă în
gestiune financiară
Servicii de consultanţă în
gestiune comercială
Servicii de consultanţă în
gestionarea resurselor umane
Servicii de consultanţă în
gestiunea producţiei
Servicii de consultanţă în
gestionarea asigurării calităţii
Servicii de consultanţă în
proiectare
Servicii de relaţii cu publicul
Servicii de gestionare a
relaţiilor cu publicul
Servicii de consultanţă în
relaţii cu publicul
Servicii de consultanţă în
domeniul securităţii
Servicii de consultanţă în
domeniul achiziţiilor

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86509
86601,
86602,
8671186739
86601,
8671186739
86601,
8671186739
86601,
86712,
86714,
86719,
8672286739

Cod CPV
74141900

74142000

Servicii
managementului

74142100

Servicii de
proiectelor

74142110

Servicii de supraveghere a
proiectelor

74142120

Servicii
proiecte

86602

741422005

86609

74150000

86505,
8675186769
86505,
8672186739
86505,
8671186739
86505,
86721,
8672386726
86505,
86721,
8672386726
86505,
86721,
86725
86505,
86721,
86725
86505,
86721,
86725
86401,

Descriere
Servicii
de
consultanţă
privind
impactul
asupra
mediului

de

conexe

gestionare

elaborare

a

de

Servicii de arbitraj şi de
conciliere5
Servicii de holdinguri de
management

74210000

Servicii
tehnică

de

consultanţă

74230000

Servicii de inginerie

74231000

Servicii de consultanţă în
domeniul ingineriei şi al
construcţiilor

74231400

Servicii de energie electrică şi
servicii conexe

74231410

Servicii de energie electrică

74231420

Servicii de gestionare
energiei electrice

74231430

Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică

74231431

Servicii de inginerie termică
pentru construcţii

74400000

Servicii de publicitate şi de

a

Categorie

12

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86503,
86506,
8711087190
86401,
86503

Cod CPV

Descriere
comercializare

74420000

Servicii de comercializare

86503

74421000

Servicii
directă

86401,
86503

74423000

Servicii pentru clienţi

86503

74423200

86503

74423210

86505

74871000

86509,
94020,
9404094090

90300000

86509

90311000

86609

93620000

Servicii
de
arhitectură: servicii
de inginerie şi servicii
integrate de inginerie;
planificare urbană şi
servicii de arhitectură 86501peisagistică; servicii 86739
de
consultanţă
ştiinţifică şi tehnică
conexe, servicii de
testare şi analiză
tehnică
86601,
86602,
8671186739
86601,
8671186739
86601,
8671186739
86601,
86712,
86714,
86719,

de

comercializare

Servicii de asistenţă pentru
clienţi
Program de fidelizare a
clienţilor
Servicii de gestionare a
stocurilor
Servicii privind mediul şi
servicii ecologice
Servicii
de
consultanţă
privind mediul
Servicii de gestionare a
porturilor

74140000

Consultanţă în afaceri şi în
management
şi
servicii
conexe

74142000

Servicii
managementului

74142100

Servicii de
proiectelor

74142110

Servicii de supraveghere a
proiectelor

74142120

Servicii
proiecte

de

conexe

gestionare

elaborare

a

de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
8672286739
8671186739
8671186739
86505,
8675186769
8671186754
8671186719
86711,
86712,
86714,
86719
86711,
86712,
86714,
86719
86711,
86712,
86714,
86719
86711,
86712,
86714,
86719
86711
8671186741
8671186739,
86753,
86754
8671186719
86505,
8672186739
86505,
8671186739
86721,
86724,
86731,
86732
86721,

Cod CPV

74142300
74142310
74210000
74220000
74221000

Descriere

Servicii de gestionare
construcţiilor
Servicii de gestionare
proiectelor de construcţii
Servicii
tehnică

de

a
a

consultanţă

Servicii de arhitectură şi
servicii conexe
Servicii de consultanţă în
arhitectură

74222000

Servicii
de
arhitecturală

74222100

Servicii de arhitectură pentru
construcţii

74222200

Servicii de arhitectură pentru
spaţii exterioare

74222300

Servicii de arhitectură pentru
lucrări de extindere a
construcţiilor

74223000
74224000

proiectare

Concursuri de proiectare
arhitecturală
Servicii de arhitectură, de
inginerie şi de planificare

74225000

Servicii de arhitectură, de
inginerie şi de măsurare

74225100

Servicii de arhitectură şi de
măsurare

74230000

Servicii de inginerie

74231000

Servicii de consultanţă în
domeniul ingineriei şi al
construcţiilor

74231100

Servicii de consultanţă în
lucrări publice

74231110

Servicii de asistenţă în lucrări

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86724,
86731,
86732
86721,
86724,
86731
86721
86721,
86724,
86731
86721,
86724,
86731
86721,
86724,
86731
86721
8672186729,
86733,
86739
86721,
86729
86721,
86729
86721,
86729
86721,
86724,
86729,
86732
86505,
86721,
8672386726
86505,
86721,
8672386726
86505,
86721,
86725
86505,
86721,
86725
86505,
86721,

Cod CPV

Descriere
publice

74231120

Servicii de consultanţă în
sisteme de transport

74231121

Servicii
de
consultanţă
privind autostrăzile

74231122

Servicii de inginerie rutieră

74231123

Servicii de inginerie feroviară

74231124

Servicii
de
aeroportuară

74231130

Servicii de consultanţă în
infrastructură

74231200

Servicii de consultanţă în
inginerie structurală

74231300
74231310
74231320

inginerie

Servicii de consultanţă în
ingineria mediului
Servicii de consultanţă în
combaterea zgomotului
Servicii de consultanţă în
izolaţie acustică şi acustică
interioară

74231330

Servicii de consultanţă în
tratarea apelor reziduale

74231400

Servicii de energie electrică şi
servicii conexe

74231410

Servicii de energie electrică

74231420

Servicii de gestionare
energiei electrice

74231430

Servicii de consultanţă în
eficienţă energetică

74231431

Servicii de inginerie termică
pentru construcţii

a

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86725
8671186723,
86727,
86733,
86739
8671186723,
86727,
86733,
86739
8671186723,
86727,
86733,
86739
8671186723,
86727,
86733,
86739
86722,
86727
86711,
86721

Cod CPV

Descriere

74231500

Instalaţii
construcţii

74231510

Servicii de consultanţă pentru
lucrări de bază

74231520

Servicii de consultanţă în
construcţii

74231521

Servicii de consultanţă în
instalaţii
tehnice
de
construcţii

74231530
74231540

tehnice

de

Servicii de examinare a
construcţiilor
Servicii de inspectare şi
verificare a construcţiilor
Servicii de consultanţă în
telecomunicaţii
Servicii de consultanţă în
protecţia contra riscurilor şi în
controlul riscurilor
Servicii de consultanţă în
protecţia contra incendiilor şi
exploziilor şi în controlul
incendiilor şi exploziilor

86721

74231600

86712,
8672186739

74231700

86721

74231710

86712,
8672186739

74231720

86721

74231721

86721

74231800

86721

74231810

86721
8672186739
86721,
86723,
86729

74231900

Servicii
de
consultanţă
sanitară şi de siguranţă
Servicii de consiliere şi de
consultanţă în inginerie
Servicii tehnice de iluminat
natural şi artificial pentru
clădiri
Servicii de expertiză

74232000

Servicii de concepţie tehnică

74232100

Servicii de proiectare tehnică
a instalaţiilor mecanice şi
electrice pentru construcţii

Servicii sanitare
siguranţă

şi

de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

86721,
86729

74232110

86723

74232120

86721,
86724,
86731,
86732,
86739
86721,
86724,
86731,
86732,
86739

Descriere
Servicii privind aspectele
economice
din
sectorul
construcţiilor
Servicii de proiectare a
sistemelor de încălzire

74232200

Servicii de proiectare tehnică
pentru construcţia de lucrări
publice

74232210

Servicii de estimare pentru
lucrări publice
Servicii de proiectare a
conductelor
Servicii de proiectare a
podurilor
Servicii de proiectare a
barajelor
Servicii de proiectare tehnică
pentru
infrastructura
de
transport
Servicii de proiectare tehnică
pentru procese şi producţie
industriale
Servicii de proiectare a
sistemelor de energie electrică
Servicii de proiectare tehnică
a uzinelor

86726

74232220

86724

74232230

86724

74232240

86726

74232250

8672386726

74232300

8672386726

74232310

86725

74232320

8672286739

74232400

Servicii de estimare

86722

74232500

Servicii de
fundaţiilor

86722,
86723,
8672586729,
86733,
86739

74232600

Servicii
construcţii

86726

74232700

86726

74232800

8672186739

74233000

Diverse servicii de inginerie

86725

74233100

Servicii de inginerie privind
noroiul de foraj

proiectare

auxiliare

a

de

Servicii de proiectare a
structurilor portante
Servicii de verificare a
proiectelor
de
structuri
portante

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86729
8672286739
8672286739
86721
86729,
86739
86729

Cod CPV
74233200
74233300
74233400
74233500
74233600
74233700

8673186739
86741,
86742
86741

74251000

86742

74252000

86742

74252100

8671186742
86711,
86721
8671386719,
86727
8671386719,
86727
86711,
86721
8672186739,
8675186754

74240000
74250000

Descriere
Servicii
de
inginerie
geotehnică
Servicii de inginerie mecanică
Servicii de inginerie mecanică
şi electrică
Studii tehnice
Servicii de asistenţă în
inginerie
Servicii de inginerie privind
coroziunile
Servicii integrate de inginerie
Servicii de urbanism şi de
arhitectură peisagistică
Servicii de urbanism
Servicii
de
arhitectură
peisagistică
Servicii
de
amenajare
peisagistică

74260000

Servicii privind construcţiile

74261000

Servicii de
şantierului

74262000

Servicii de supraveghere a
lucrărilor

74262100

Servicii de supraveghere a
şantierului

74263000

Servicii de consultanţă în
construcţii

74270000

Servicii ştiinţifice şi tehnice
în inginerie

86751

74271000

86751

74271100

86751

74271200

86751

74271210

86751

74271220

86751

74271300

cercetare

a

Servicii
de
prospectare
geologică şi geofizică şi alte
tipuri
de
prospectare
ştiinţifică
Servicii de pregătire şi de
analiză de carotaj
Servicii de consultanţă în
geologie şi geofizică
Servicii de consultanţă în
geofizică
Servicii de consultanţă în
geologie
Servicii
de
analiză
micropaleontologică

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

86751

74271400

86751

74271500

86751

74271600

86751

74271700

86751

74271710

86751

74271720

86751

74271800

86751

74271900

86752

74272000

86752

74272100

86752

74272110

86752

74272111

86752

74272112

86752

74272113

86752

74272300

86753

74273000

86753

74273100

86753

74273200

86754
86754
86754
86754
86754
86754
86754
86754
86754
8672186739
8672186739
8672186739
8672186739
86721-

74274000
74274100
74274200
74274300
74274400
74274500
74275000
74275100
74275200

Descriere
Servicii
de
interpretare
petrofizică
Servicii de cercetare a solului
Servicii
de
prognoză
meteorologică
Servicii de prospecţiune
ştiinţifică
Servicii
de
prospectare
geofizică
Servicii
de
prospectare
geologică
Servicii de topografie
Servicii
de
radiestezie
acvatică
Servicii
de
prospectare
subterană
Servicii de seismică
Servicii
de
analiză
seismografică
Servicii de preluare de date
seismice
Servicii de colectare de date
seismice
Servicii de prelucrare de date
seismice
Servicii
de
înregistrare
magnetometrică
Servicii de arpentaj
Servicii
de
analiză
hidrografică
Servicii
de
analiză
a
dimensiunilor
Servicii de cartografie
Servicii de cartografie digitală
Servicii de cartografie aeriană
Servicii de cadastru
Servicii de hidrografie
Servicii de cartografie marină
Servicii de arpentaj
Servicii de fotogrammetrie
Servicii de arpentaj cadastral

74276000

Servicii tehnice

74276100

Servicii de control tehnic

74276200

Servicii de asistenţă tehnică

74276300

Servicii de suport tehnic

74276400

Servicii de planificare tehnică

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86739
8676186769
86761

Cod CPV
74310000
74311000

8676186769
8676186769
8676186769
86764

74313100

86764

74313110

86764

74313120

86764

74313130

86764

74313140

86764

74313141

86764

74313142

86764

74313143

86764

74313144

86764

74313145

86764

74313146

86764

74313147

8676186763,
86769
86763
8676186763,
86769
84230,
8676186763,
86769
84230,
8676186763,
86769

Descriere
Servicii de testare şi analiză
tehnică
Servicii de testare şi de
analiză a compoziţiei şi a
purităţii

74312000

Servicii de analiză

74312100

Servicii de analiză tehnică

74313000

Servicii de inspecţie şi testare
tehnică
Servicii de inspecţie tehnică
Servicii de inspecţie a
utilajelor
Servicii de inspecţie tehnică a
automobilelor
Servicii de inspecţie tehnică a
construcţiilor
Servicii de inspecţie tehnică a
lucrărilor publice
Servicii de inspecţie a
conductelor
Servicii de inspecţie în
domeniul siguranţei maritime
Servicii
de
testare
a
etanşeităţii
Servicii de monitorizare a
debitului
Servicii de inspecţie a
podurilor
Servicii de inspecţie a
barajelor
Servicii de inspecţie a liniilor
de cale ferată

74313200

Servicii de testare tehnică

74313210

Servicii de testare a vanelor

74313220

Servicii
de
nedistructivă

74323000

Servicii de control al calităţii

74323100

Servicii
calităţii

de

testare

asigurare

a

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86713

13

14

Servicii de publicitate

86401,
86503,
86506,
8711087190
8711087190

Cod CPV
74874000

Servicii de publicitate şi de
comercializare

74410000

Servicii de publicitate

74411000

87120

74412000

87190

74413000

82201,
82203
82201,
82202,
82204,
82206
82201,
82202
82201,
82202,
82204,
82206

a

74400000

87120

Servicii de curăţenie
pentru
clădiri
şi
82201servicii
de
82206
administrare
a
proprietăţilor
8220182203,
82205

Descriere
Servicii de gestionare
contractelor

Servicii de consultanţă în
publicitate
Servicii
de
gestionare
publicitară
Servicii promoţionale

70300000

Servicii
de
intermediere
imobiliară pentru terţi

70310000

Servicii de închiriere sau de
vânzare de imobile

70311000

Servicii de închiriere sau de
vânzare
de
imobile
rezidenţiale

70320000

Servicii de închiriere sau de
vânzare de terenuri

70321000

Servicii de închiriere de teren

70322000

Servicii de închiriere sau de
vânzare de teren viran

82201,
82202

70330000

82201

70331000

82201

70331100

82202

70332000

82202

70332100

82202

70332200

82202

70332300

Servicii de gestionare a
bunurilor imobiliare pentru
terţi
Servicii
de
proprietate
rezidenţială
Servicii de gestionare a
instituţiilor
Servicii
de
proprietate
nerezidenţială
Servicii de gestionare a
terenurilor
Servicii de gestionare a
proprietăţii comerciale
Servicii
de
proprietate
industrială

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
82201
82203

Cod CPV
70333000
70340000

87403

74710000

87403,
8740187409

74720000

87401

74721000

87401
87401
87401
87401

74721100
74721200
74721210
74721300

87402

74722000

87409

74724000

8740187409

74731000

87409

74731100

87409

74732000

87409

74732100

87403,
87409
87403,
87409
87409

74740000

87409

74741000

87409

74742000

87403

74743000

87409

74744000

8740187409
8740187409
15

Servicii de publicare
şi tipărire contra unei
88442
taxe sau pe baza unui
contract
88442
88442
88442

74734000
74735000

74750000

Descriere
Servicii de cazare
Servicii de multiproprietate
Servicii de curăţare a
locuinţelor
Servicii
industrială

de

curăţare

Servicii de dezinfecţie şi de
dezinsecţie
Servicii de dezinfecţie
Servicii de deparazitare
Servicii de deratizare
Servicii de fumizare
Servicii de curăţare a
ferestrelor
Servicii de curăţare a
cuptoarelor şi a şemineelor
Servicii de curăţare a
construcţiilor
Servicii de curăţare prin
insuflare
a
structurilor
tubulare
Servicii de curăţare a
cisternelor
Servicii de curăţare a
rezervoarelor
Servicii de curăţare a plajelor
Servicii de curăţare a
parcărilor
Diverse servicii de curăţenie
Servicii de curăţare a
echipamentului telefonic
Servicii de curăţare a
echipamentului de transport
Servicii de curăţare a
echipamentului de birou
Servicii de curăţare a
coşurilor de gunoi
Servicii de curăţare a
birourilor

74760000

Servicii de curăţare a şcolilor

78000000

Servicii
tipografice,
de
publicare şi servicii conexe

78100000
78110000
78111000

Servicii tipografice
Servicii de tipărire de cărţi
Servicii de tipărire de agende

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88442

78112000

88442

78113000

88442

78113100

88442

78114000

88442

78114100

88442

78114200

88442

78114300

88442

78114400

88442

78115000

88442

78115100

88442

78116000

88442

78117000

88442

78118000

88442

78119000

88442

78120000

88442

78121000

88442

78122000

88442

78122100

88442

78123000

88442

78124000

88442

78125000

88442

78130000

88442

78131000

88442

78132000

88442

78133000

88442

78134000

Descriere
telefonice
Servicii de tipărire de caiete
de exerciţii
Servicii de tipărire de agende
Servicii de tipărire de
organizatoare personale
Servicii de tipărire de
carneţele
Servicii de tipărire de broşuri
Servicii de tipărire de blocnotesuri
Servicii de tipărire de blocuri
cu hârtie pentru scrisori
Servicii de tipărire de
sugative
Servicii de tipărire de
materiale
publicitare
comerciale
Servicii de tipărire de
cataloage comerciale
Servicii de tipărire de registre
Servicii de tipărire de registre
contabile
Servicii de tipărire de carnete
de formulare de comandă
Servicii de tipărire de
chitanţiere
Servicii de tipărire de articole
de papetărie
Servicii de tipărire de plicuri
Servicii de tipărire de hârtie
de scrisori
Servicii de tipărire de
formulare cu indigo
Servicii de tipărire de albume
pentru mostre sau pentru
colecţii
Servicii de tipărire de
clasoare, dosare sau coperţi
de dosare
Servicii de tipărire de cărţi de
vizită
Servicii de tipărire de
documente nefalsificabile
Servicii de tipărire de permise
Servicii de tipărire de
bancnote
Servicii de tipărire de acţiuni
Servicii de tipărire de carnete
de cec

Categorie

16

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88442

78135000

88442

78135100

88442

78136000

88442

78140000

88442

78141000

88442

78142000

88442

78150000

88442

78151000

88442

78152000

88442

78153000

88442

78160000

88442
88442
88442

78170000
78180000
78200000

88442

78210000

88442

78220000

88442

78221000

88442
88442
88442
88442

78222000
78223000
78224000
78225000

88442

78230000

88442

78240000

88442

78300000

88442

78310000

88442
88442
88442

78311000
78312000
78400000

Servicii de eliminare
a deşeurilor menajere
94010,
şi a apelor menajere;
94020
servicii de igienizare
şi servicii similare
94010

Descriere
Servicii de tipărire de timbre
noi
Servicii de tipărire de hârtie
timbrată
Servicii de tipărire de bonuri
de masă
Servicii de tipărire de
formulare
Servicii de tipărire de
formulare
comerciale
autocopiante
Servicii de tipărire de
formulare continue
Servicii de tipărire de bilete
Servicii de tipărire de bilete
de intrare
Servicii de tipărire de bilete
de transport
Servicii de tipărire de bilete
cu bandă magnetică
Servicii de tipărire de
calendare
Servicii de tipărire de orare
Servicii de tipărire de ziare
Servicii conexe tipăririi
Servicii
de
finisare
a
tipăriturilor
Servicii de compoziţie
Servicii de pregătire a
formelor de tipar
Servicii de fotogravură
Servicii de culegere
Servicii de litografiere
Servicii de proiectare grafică
Servicii de tipărire şi de
livrare
Servicii de tipărire şi de
distribuţie
Servicii de editare
Servicii de legare şi de
finisare
Servicii de finisare a cărţilor
Servicii de legare
Servicii de abonare

90100000

Servicii de colectare şi de
evacuare a apelor reziduale şi
a deşeurilor

90110000

Servicii

privind

apele

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

94010

90111000

94010

90111100

94010

90111200

94010

90111300

94010

90112000

94010

90112100

94010

90112200

94010

90112210

94010

90112300

94010

90113000

94010

90114000

94010

90114100

94010

90115000

94020

90120000

94020

90121000

94020

90121100

94020

90121110

94020

90121120

94020

90121130

94020

90121140

94020

90121200

94020

90121300

94020

90121310

94020

90121320

94020

90121330

Descriere
reziduale
Servicii de evacuare şi de
tratare a apelor reziduale
Servicii de evacuare a apelor
reziduale
Servicii de tratare a apelor
reziduale
Servicii de eliminare a apelor
reziduale
Servicii de tratare a puţurilor
de decantare şi a foselor
septice
Servicii de tratare a puţurilor
de decantare
Servicii privind fosele septice
Servicii de tratare a foselor
septice
Servicii de golire a puţurilor
de decantare sau a foselor
septice
Servicii de curăţare a
canalelor de ape reziduale
Servicii de gestionare a
canalelor de ape reziduale
Exploatare a unei staţii de
epurare a apelor reziduale
Servicii de supraveghere a
canalelor de ape reziduale
Servicii de eliminare a
deşeurilor
Servicii generale privind
deşeurile
Servicii de colectare a
deşeurilor
Servicii de colectare a
deşeurilor urbane solide
Servicii de colectare a
deşeurilor menajere
Servicii de colectare a
deşeurilor
Servicii de colectare a hârtiei
Servicii de transport de
deşeuri
Servicii de tratare a deşeurilor
Servicii de eliminare a
deşeurilor menajere
Servicii de eliminare a
deşeurilor urbane solide
Servicii de incinerare a
deşeurilor

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
94020

Cod CPV
90121340

94010

90121400

94020

90122000

94020

90122100

94020

90122110

94020

90122111

94020

90122112

94020

90122113

94020

90122114

94020

90122120

94020

90122121

94020

90122122

94020

90122123

94020

90122124

94020

90122130

94020

90122131

94020

90122132

94020

90122200

94020

90122210

94020

90122220

94020

90122230

94020

90122240

94020

90122300

94020

90122310

94020

90122320

Descriere
Servicii de eliminare a cenuşii
Tratarea
şi
eliminarea
deşeurilor lichide
Servicii privind deşeurile
speciale
Servicii privind deşeurile
toxice
Servicii privind deşeurile
radioactive
Colectarea
deşeurilor
radioactive
Servicii de depozitare a
deşeurilor radioactive
Eliminarea
deşeurilor
radioactive
Transportul
deşeurilor
radioactive
Servicii
privind
solurile
contaminate
Înlăturarea
solurilor
contaminate
Eliminarea
solurilor
contaminate
Servicii de tratare a solurilor
contaminate
Curăţarea şi tratarea solului
Servicii de eliminare a
deşeurilor toxice, cu excepţia
deşeurilor radioactive şi a
solurilor contaminate
Servicii de eliminare a
armelor şi a muniţiilor
Servicii de dezamorsare a
bombelor
Servicii privind deşeurile
medicale
Servicii de colectare a
deşeurilor spitaliceşti
Servicii de eliminare a
deşeurilor spitaliceşti
Servicii de înlăturare a
deşeurilor biologice
Servicii de colectare, de
transport şi de eliminare a
deşeurilor spitaliceşti
Servicii de gestionare a
nămolului
Servicii de înlăturare a
nămolului
Servicii de transport al

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

94020

90122330

94020

90122340

94020

90123000

94020

90123100

94020

90123200

94020

90123300

9401094050,
94090
94030

90210000

94030

90211000

94030
94030

90212000
90213000

94010

90220000

94010

90221000

94020

90230000

94020,
94040
9401094050,
94090
86509,
94020,
9404094090
86509,
94020,
9404094090
94060,
94090

90200000

90240000

Descriere
nămolului
Servicii de tratare a nămolului
Servicii de eliminare a
nămolului
Exploatarea rampelor de
gunoi
Servicii de gestionare a
rampelor de gunoi
Servicii de gestionare a
haldelor de cărbune
Servicii de gestionare a
haldelor de deşeuri
Servicii de igienă şi servicii
conexe
Servicii de curăţenie stradală
Servicii de măturare a
străzilor
Servicii de deszăpezire
Servicii de înlăturare a gheţii
Servicii de curăţare a gurilor
de canal
Servicii de golire a gurilor de
canal
Servicii de îndepărtare a
azbestului
Servicii de eliminare a
plumbului

90250000

Servicii de igienă urbană

90300000

Servicii privind mediul şi
servicii ecologice

90310000

Servicii privind mediul

90312000

94090

90313000

94040,
94060,
94090

90313100

94090

90313110

94040,
94060,

90313120

Servicii de studiere a
impactului asupra mediului
Servicii de monitorizare a
mediului
Servicii
poluării

de

combatere

a

Servicii de combatere a
poluării cu petrol
Servicii de monitorizare a
poluării

Categorie

17

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
94090

Cod CPV

Descriere

94040

90314000

Servicii de
emisiilor

măsurare

a

94020,
9404094090

90315000

Servicii de
mediului

protecţie

a

94090

90315100

a

94090

90315200
90315300

Servicii de întreţinere
mediului
Servicii de ameliorare
mediului
Servicii de reciclare

90320000

Servicii ecologice

94020
9404094090
Servicii hoteliere şi 64110de restaurant
64320
64110
6419164199

55000000
55100000
55200000

64194

55210000

64195

55220000

64195

55221000

64191,
64192
64192
64192
64191

55241000
55242000
55243000

64193

55250000

64196

55260000

64199

55270000

64210,
64220,
64230,
64290

55300000

64210

55310000

64210

55311000

64210

55312000

64210,
64220,
64230,
64290
64230,

55240000

a

Servicii hoteliere şi de
restaurant
Servicii hoteliere
Campinguri şi alte tipuri de
cazare decât cea hotelieră
Servicii de cazare în cămine
pentru tineri
Servicii de cazare în camping
Servicii de cazare în spaţii
pentru rulote
Servicii de centre de vacanţă
şi de case de vacanţă
Servicii de centre de vacanţă
Servicii de case de vacanţă
Servicii de tabere de copii
Servicii de închiriere de
locuinţe mobilate pe termen
scurt
Servicii de vagoane de dormit
Servicii prestate de pensiuni
cu mic dejun inclus
Servicii de restaurant şi de
servire a mâncării
Servicii de restaurant cu
ospătari
Servicii de restaurant cu
ospătari cu clientelă restrânsă
Servicii de restaurant cu
ospătari fără restricţii de
acces

55320000

Servicii de
mâncării

distribuire

a

55321000

Servicii

preparare

a

de

Categorie

18

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
64210,
64220,
64290
64230,
64210,
64220
64290
64310,
64320
64310,
64320
6421064290
64220

55322000

Servicii de gătire a mâncării

55330000

64220

55511000

64220

55512000

64230

55520000

64230

55521000

64230

55521100

64230

55521200

64230

55522000

64230

55523000

64230

55523100

64230

55524000

Servicii de cafenea
Servicii
de
servire
a
băuturilor
Servicii de gestionare a
barurilor
Servicii de cantină şi servicii
de catering
Servicii de cantină
Servicii de cantină şi alte
servicii de cafenea cu
clientelă restrânsă
Servicii de gestionare a
cantinelor
Servicii de catering
Servicii de catering la
domiciliu
Servicii de livrare a mâncării
la domiciliu
Servicii de livrare a mâncării
Servicii de catering pentru
societăţi de transport
Servicii de catering pentru
alte societăţi sau instituţii
Servicii de restaurant pentru
şcoli
Servicii de catering pentru
şcoli

6411064199,
82102,
97090
6411064199,
97090
6411064199,
97090
Servicii de transport 71111,
feroviar
71112
7112171129

Cod CPV

Descriere
mâncării

55400000
55410000
55500000
55510000

93400000

Servicii de cazare şi de birou

93410000

Servicii de cazare

93411000

Servicii de gestionare
spaţiilor de cazare

60111000

Transport feroviar de pasageri

60121000

Transport feroviar de mărfuri

71121

60121100

71122

60121200

a

Transport feroviar de produse
congelate sau refrigerate
Transport feroviar de produse

Categorie

19

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

71122

60121300

71123

60121400

71124

60121500

71129

60121600

Servicii de transport 72111naval
72240
72111,
72119,
72211,
72219
72111,
72211
7212172129,
7222172229
72121,
72221
72122,
72222
72122,
72222,
72129,
72229
72123,
72229
72129,
72229
72130
7212172129,
7222172229
72130,
72230
72130,
72230

61000000

Servicii de transport naval

61100000

Servicii de transport naval de
pasageri

61110000

Servicii de
feribotul

61200000

Transport naval de mărfuri

61210000

Transport naval de produse
refrigerate

61220000

Transport naval de petrol

61230000

Transport naval de produse în
vrac

61240000

Transport naval de mărfuri în
containere

61250000

Transport naval poştal

61300000

Servicii de nave de pozat
cabluri

61400000

Transport maritim

61500000

Închiriere de echipament de
transport naval cu echipaj

61510000

Închiriere de nave cu echipaj

72130

61511000

72230

61512000

72130,
72230
72130,
72230

Descriere
petroliere
Transport feroviar de lichide
sau de gaz în vrac
Transport feroviar de mărfuri
în containere
Transport feroviar poştal
Transport feroviar de produse
uscate în vrac

transport

cu

Închiriere de nave cu echipaj
pentru navigaţie maritimă
Închiriere de nave cu echipaj
pentru navigaţie fluvială

61520000

Închiriere de nave cu echipaj

61521000

Servicii de nave antipoluare

Categorie

20

CPC prov.
Descriere

CPV

Cod CPC
72130,
72230
72130,
72230
72130,
72230
72130,
72230
72140,
72240,
7411074900,
91136
72140,
72240,
7451074590
72140,
72240
72140,
72240
72140,
72240
74690,
Servicii de transport
88110,
anexe şi conexe
91260

Cod CPV
61522000
61523000
61524000
61530000

Servicii de nave de ajutor
Servicii de nave de alimentare
cu combustibil pe mare
Închiriere de ambarcaţiuni cu
echipaj

63000000

Servicii de transport anexe şi
conexe; servicii de agenţii de
turism

63300000

Servicii
anexe
transportul naval

63370000

Servicii de remorcare şi de
împingere a navelor

63371000

Servicii de remorcare

63372000

Servicii de împingere

62400000

Servicii aeriene şi servicii
conexe

74690

62440000

74690

62441000

74690

62450000

72140,
72240,
7411074900,
91136
7411074290
74110,
74190

Descriere
Servicii de nave transportoare
de încărcătură grea

63000000

63100000
63110000

74110

63111000

74190

63112000

74190

63112100

74190

63112110

7421074290

63120000

pentru

Servicii de exploatare
aeronavelor
Servicii de pilotaj
Servicii de exploatare
avioanelor

a

a

Servicii anexe şi auxiliare în
domeniul
transportului;
servicii de agenţii de turism
Servicii de manipulare şi
depozitare a încărcăturilor
Servicii de manipulare
încărcăturilor
Servicii de manipulare
containerelor
Servicii de manipulare
bagajelor
Servicii de manipulare
bagajelor pasagerilor
Servicii
de
grupare
bagajelor
Servicii de depozitare şi
antrepozitare

de
a
a
a
a
a
de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
7421074290
7421074290

Cod CPV
63121000
63121100

74220

63121110

74290
7430074490

63122000

74300

63210000

63200000

7441074490
74410

63221000

74420

63222000

74420

63222100

74420

63223000

74420

63223100

74420

63223110

74420

63223200

74420

63223210

74430
74490

63224000
63225000

74490

63226000

72140,
72240,
7451074590

63300000

63220000

74510,
74590

63310000

74510

63311000

74510

63312000

74510

63313000

74590

63314000

74590

63315000

74520
74520
74530

63320000
63330000
63340000

Descriere
Servicii de depozitare şi de
recuperare
Servicii de depozitare
Servicii de depozitare a
gazului
Servicii de antrepozitare
Servicii
anexe
pentru
transportul terestru
Servicii
anexe
pentru
transportul feroviar
Servicii
anexe
pentru
transportul rutier
Servicii de autogară
Servicii de exploatare a
autostrăzilor
Servicii de taxă de autostradă
Servicii de exploatare a
podurilor şi a tunelurilor
Servicii de exploatare a
podurilor
Servicii de taxă de pod
Servicii de exploatare a
tunelurilor
Servicii de taxare la intrarea
în tunel
Servicii de parcare
Servicii de poduri-basculă
Servicii de alimentare cu
combustibil a vehiculelor
Servicii
anexe
transportul naval

pentru

Servicii de exploatare a
porturilor
şi
a
căilor
navigabile şi servicii conexe
Servicii de încărcare în
buncăre
Servicii de exploatare a
porturilor
Servicii de exploatare a căilor
navigabile
Servicii de alimentare cu
combustibil a navelor
Servicii de exploatare a
terminalelor de pasageri
Servicii de pilotare a navelor
Servicii de acostare
Servicii de navigaţie

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

74530

63341000

74530

63341100

74530

63342000

74530

63343000

74530
74530

63343100
63344000

74540

63350000

74540
74540

63351000
63352000

74540

63353000

74510,
74590

63360000

74590

63361000

74590

63362000

74590

63363000

74590

63364000

74590

63365000

74590

63366000

74590

63366100

74590

63366200

74590
74590
74510
7461074690

63367000
63368000
63369000

74610

63410000

74620

63420000

74690

63430000

74710,
74720,
74800,
74900,
91136
74710,
74720,

63400000

Descriere
Servicii de poziţionare pe
mare
Servicii de poziţionare a
farurilor plutitoare
Servicii de faruri plutitoare
Servicii de poziţionare a
geamandurilor
Servicii de balizaj
Servicii de faruri
Servicii de salvare şi de
ranfluare
Servicii de salvare a navelor
Servicii de nave de salvare
Servicii de alimentare cu
combustibil a navelor
Diverse servicii de asistenţă
pentru transportul naval
Servicii de înregistrare a
navelor
Servicii navale de spargere a
gheţii
Servicii de depozitare pe nave
Servicii de navlosire a
navelor
Servicii de dezarmare a
navelor
Servicii de exploatare a
navelor
Servicii de lansare la apă a
navelor
Servicii de vehicule cu
comandă de la distanţă
Servicii de nave de pescuit
Servicii de nave de cercetare
Servicii de ancorare
Servicii
anexe
pentru
transportul aerian
Servicii de exploatare a
aeroporturilor
Servicii
de
control
al
traficului aerian
Servicii de alimentare cu
combustibil a aeronavelor

63500000

Servicii de agenţii de turism,
de ghizi turistici şi de
asistenţă turistică

63510000

Servicii de agenţii de turism
şi servicii conexe

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
91136
74710

63511000

74710

63512000

74710,
74720,
91136
74720
74710

21

Servicii juridice

Cod CPV

Descriere
Organizare de voiaje cu
servicii complete
Vânzare de bilete de călătorie
şi servicii de voiaje cu servicii
complete

63513000

Servicii de informare turistică

63514000
63515000

Servicii de ghizi turistici
Servicii de turism
Servicii de gestionare a
voiajelor
Servicii de agenţii de
transport
Servicii de agenţii de
transport de mărfuri

74710

63516000

74800,
74900

63520000

74800

63521000

74590,
74800

63522000

74800

63523000

74900

63524000

74800,
74900

63600000

Servicii de logistică

74300

74322000

Servicii de monitorizare a
trenurilor

93610000

Servicii de oceanologie

74110000

Servicii juridice

74111000

Servicii de consultanţă şi
reprezentare juridică

74111100

Servicii
juridică

74540,
88200,
88300
8611186190
8611186120,
86190
8611186120,
86190
8611186120

74111200

86119

74112000

86119

74112100

86119

74112110

86130

74113000

Servicii de brokeraj maritim
Servicii de agenţii portuare şi
de expediere
Servicii de pregătire a
documentelor de transport

de

consultanţă

Servicii
de
reprezentare
juridică
Servicii
de
consultanţă
privind
brevetarea
şi
drepturile de autor
Servicii
de
consultanţă
privind drepturile de autor
Servicii
de
consultanţă
privind drepturile de autor de
software
Servicii de documentare şi de
certificare juridică

Categorie

22

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
86130
86130

Cod CPV
74113100
74113200

86130

74113210

8611186120,
86190
87201Servicii de recrutare
87209,
şi de plasare a forţei
93324,
de muncă 6
93329
87202,
93324,
93329

6

745100006

87202

74512000

87201

74513000

8720187209
87203,
87205

745200006

87204

74522000

87203,
87205

74523000

87206

74524000

87206,
87209
87201
8720187209,
87909
8720187209
8720287203,
87205
8720287203,
87205
87205
8720187209
87202,

74521000

74525000
745300006
74540000

95000000

a

Servicii de consultanţă şi de
informare juridică

74114000

74500000

Descriere
Servicii de documentare
Servicii de certificare
Servicii de certificare
semnăturii electronice

Servicii de recrutare a forţei
de muncă şi de asigurare de
personal6
Servicii de
personal6

plasare

de

Servicii de plasament de
personal de birou
Servicii de transfer al
angajaţilor
Servicii de asigurare de
personal6
Servicii de asigurare de
personal de birou6
Servicii de asigurare de
personal
de
ajutor
la
domiciliu
Servicii de asigurare de
personal pentru comerţ sau
industrie
Servicii de asigurare de
personal de asistenţă medicală
Servicii de asigurare de
personal medical
Servicii de recrutare6
Servicii de gestionare a
personalului, cu excepţia
serviciilor de plasare şi de
asigurare
Case particulare cu personal
angajat

95100000

Servicii
de
lucrători
comerciali şi industriali

95110000

Servicii
comerciali

de

lucrători

95120000

Servicii
industriali

de

lucrători

95130000

Servicii de forţe de muncă

95131000

Servicii de personal de agenţii

Categorie

23

24

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
87203,
87205
87203
8720387209

Cod CPV

95132000

Servicii de personal de birou

95133000

Personal angajat temporar

87204

95133100

87204

95140000

Servicii
de
investigaţie şi de
siguranţă, cu excepţia 87301serviciilor
de 87309
transport cu vehicule
blindate
8730287309

Descriere

Servicii de asistenţă
domiciliu
Servicii domestice

la

74600000

Servicii de investigaţie şi de
siguranţă

74610000

Servicii de siguranţă

87303

74611000

87305
87309
87309

74613000
74614000
74614100

87309

74614110

87305
87301

74615000
74620000

Servicii de monitorizare a
sistemelor de alarmă
Servicii de pază
Servicii de supraveghere
Servicii de localizare
Servicii de localizare a
transfugilor
Servicii de patrulare
Servicii de anchetare

Servicii
de
92110,
învăţământ şi de
92190
formare profesională

80100000

Servicii de învăţământ primar

92110

80110000

9221092240

80200000

92230,
92240

80210000

92230,
92240
92230,
92240
92190,
92240,
9239092900
9231092390
9211092390
92310,
92390

80211000
80212000

80220000

80300000
80310000
80320000

Servicii
de
învăţământ
preşcolar
Servicii
de
învăţământ
gimnazial
Servicii
de
învăţământ
gimnazial
tehnic
şi
profesional
Servicii
de
învăţământ
gimnazial tehnic
Servicii
de
învăţământ
gimnazial profesional
Servicii de învăţământ pentru
elevi cu handicap
Servicii
de
învăţământ
superior
Servicii
de
formare
profesională a tinerilor
Servicii
de
formare
profesională în domeniul
medical

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

92240
92400,
92900

80340000

Descriere
Servicii
de
formare
profesională în domeniul
securităţii
Servicii de învăţământ special

80410000

Servicii şcolare diverse

92400

80411000

92400

80411100

92400
92400
92400
92400
92400
9223092900
9231092900
92400,
92900
92900

80411200
80412000
80413000
80414000
80415000

Servicii de şcoli de conducere
auto
Servicii de examene pentru
obţinerea
permisului
de
conducere auto
Cursuri de conducere auto
Servicii de şcoli de aviaţie
Servicii de şcoli de marină
Servicii de şcoli de scafandri
Servicii de şcoli de schi

80420000

Servicii de formare

92900

80422100

92310,
9239

9231092900
9223092900
9223092310
9223092310
9223092310
9231092900

Cod CPV
80330000

80421000
80421100
80422000

80422200
80423000
80423100
80423110
80423120
80423200

92900

80423300

92900

80423310

92220,
92310,
92390,
92900

80423320

92900

80424000

92900

80425000

92310,

80426000

Servicii
de
formare
specializată
Servicii de formare a
personalului
Echipamente de pregătire
Servicii privind programele
de formare
Seminarii de formare
Servicii
de
formare
profesională
Servicii de formare în
domeniul industriei şi tehnicii
Servicii de formare în
domeniul industriei
Servicii de formare în
domeniul tehnicii
Servicii de formare în
management
Servicii de formare şi de
familiarizare în informatică
Servicii de formare în
informatică
Cursuri de informatică
Servicii de formare
domeniul mediului
Servicii de formare
domeniul securităţii
Servicii de formare

în
în
în

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
92390,
92900
92310,
92390
92900

25

9231092400
92210,
92220,
9239092900
9231092400
9211092900,
91121
87201Servicii de sănătate şi
87209,
servicii de asistenţă
93324,
socială 6
93329
87202,
93324,
93329
93324,
93329
9311093329
9311093199
9311093192,
93199
9311093192,
93199

Cod CPV

80426100
80426200
80427000

Descriere
domeniul sănătăţii şi al
serviciilor de prim-ajutor
Servicii de formare în
domeniul sănătăţii
Servicii de formare în
domeniul serviciilor de primajutor
Servicii de perfecţionare
personală

80428000

Organizare de
limbi străine

80430000

Servicii
de
învăţământ
universitar pentru adulţi

80490000

Gestionare a unui centru de
învăţământ

74500000

6

745100006
74511000
85000000

cursuri

de

Servicii de recrutare a forţei
de muncă şi de asigurare de
personal6
Servicii de
personal6

plasare

de

Servicii de căutare de locuri
de muncă
Servicii de sănătate şi servicii
de asistenţă socială

85100000

Servicii de sănătate

85110000

Servicii spitaliceşti şi servicii
conexe

85111000

Servicii spitaliceşti

93110

85111100

93110

85111200

93110

85111300

93110

85111320

93110

85111400

93110

85111500

93122

85111600

Servicii
spitaliceşti
chirurgie
Servicii
spitaliceşti
medicină
Servicii
spitaliceşti
ginecologie
Servicii
spitaliceşti
obstetrică
Servicii
spitaliceşti
reabilitare
Servicii
spitaliceşti
psihiatrie
Servicii de ortezare

de
de
de
de
de
de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
93122
93199
93110,
93199

Cod CPV
85111700
85111800

93199

85112100

93110,
93121,
93122,
9319193199
93121,
93122

85112000

85120000

Servicii de practică medicală
şi servicii conexe

85121000

Servicii de practică medicală

93121

85121100

93121

85121110

93121

85121200

93122

85121300

93123

85130000

93123
93123

85131000
85131100

93123

85131110

93121,
93122,
9319193199
93121,
93122,
93191
93191
93121,
93122,
93191
93121,
93122,
93191

Servicii prestate de medicii
generalişti
Servicii prestate copiilor de
către medici generalişti
Servicii prestate de medici
specialişti
Servicii
chirurgicale
specializate
Servicii de practică dentară şi
servicii conexe
Servicii de practică dentară
Servicii de ortodonţie
Servicii
de
chirurgie
ortodontică

85140000

Diverse servicii de sănătate

85141000

Servicii
furnizate
personalul medical

85141100

Servicii prestate de moaşe

85141200

Servicii prestate de personalul
de asistenţă medicală

85141210

Servicii de îngrijire medicală
la domiciliu

93191

85141211

93122

85141212

93191

85141220

93191,
93199
93191

Descriere
Servicii de oxigenoterapie
Servicii de patologie
Servicii
de
asistenţă
spitalicească
Servicii privind aşternuturile
pentru spital

de

Servicii de tratament medical
prin dializă la domiciliu
Servicii de dializă
Servicii
de
consultanţă
prestate de personalul de
asistenţă medicală

85142000

Servicii paramedicale

85142100

Servicii de fizioterapie

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
93191
93199

Cod CPV
85142200
85142300

93191

85142400

93192
93193

85143000
85144000

93193

85144100

93199

85145000

93199

85146000

93199

85146100

93199

85146200

93121
93199
93199
93201,
93209
9331193329
9331193329
9331193319

85147000
85148000
85149000

Descriere
Servicii de homeopatie
Servicii de igienă
Livrare la domiciliu de
articole pentru bolnavii de
incontinenţă
Servicii de ambulanţă
Servicii de centre de sănătate
Servicii de centre de asistenţă
medicală
Servicii
prestate
de
laboratoare medicale
Servicii prestate de băncile de
sânge
Servicii prestate de băncile de
material seminal
Servicii prestate de băncile de
organe pentru transplanturi
Servicii de medicina muncii
Servicii de analize medicale
Servicii farmaceutice

85200000

Servicii veterinare

85300000

Servicii de asistenţă socială şi
servicii conexe

85310000

Servicii de asistenţă socială

93311

85311100

93311

85311200

93312

85311300

85311000

9332193329
93321

85312100

93321

85312110

93321

85312120

93322,
93323
93322,
93323
93322,
93323
93322

85312000

85312300
85312310
85312320
85312330

Servicii de asistenţă socială
cu cazare
Servicii
sociale
pentru
persoane în vârstă
Servicii
sociale
pentru
persoanele cu handicap
Servicii sociale pentru copii şi
tineri
Servicii de asistenţă socială
fără cazare
Servicii de centre de zi
Servicii prestate de centre de
zi pentru copii
Servicii prestate de centre de
zi pentru copii şi tineri cu
handicap
Servicii de orientare şi de
consultanţă profesională
Servicii de orientare
Servicii
de
profesională
Servicii
de
familială

consultanţă
planificare

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
9332193329
93324,
93329
93324

26

9331193329
9311093199,
9331193329
Servicii de recreere, 96311,
culturale şi sportive 7 96312
96312
96312
75300,
9611196499
9611196122

Cod CPV
85312400

Descriere
Servicii sociale neprestate de
instituţii rezidenţiale

85312500

Servicii de reabilitare

85312510

Servicii
de
profesională

85320000

Servicii sociale

85323000

Servicii
comunitară

74875000
74875100
74875200
92000000
92100000

9611196122

92110000

9611196122

92111000

96112

92111100

96112

92111200

96112

92111210

96112

92111220

96112

92111230

96112

92111240

96112

92111250

96112

92111260

96112

92111300

96112

92111310

96112

92111320

de

reabilitare

sănătate

Servicii de gestionare
bibliotecilor
Servicii de arhivare
Servicii de catalogare

a

Servicii de recreere, culturale
şi sportive
Servicii de cinematografie şi
servicii video
Servicii de producţie de filme
cinematografice şi de casete
video şi servicii conexe
Servicii de producţie de filme
cinematografice şi de filme
video
Producţie de filme şi de
casete video cu utilizare
pedagogică
Producţie de filme şi de
casete video publicitare, de
propagandă şi de informare
Producţie de filme publicitare
Producţie de casete video
publicitare
Producţie de filme de
propagandă
Producţie de casete video de
propagandă
Producţie de filme de
informare
Producţie de casete video de
informare
Producţie de filme şi de
casete video de divertisment
Producţie de filme de
divertisment
Producţie de casete video de
divertisment

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

96114

92112000

96113,
96114

92120000

96113,
96114
96113,
96114

92121000
92122000

96121

92130000

96122

92140000

75300,
9613196133
96131
96131
96132,
96133
96132,
96133
96121,
96122,
9619196199,
96491,
96492,
96499
9619196193
9619196193
9619196193

Descriere
Servicii privind producţia de
filme cinematografice sau de
casete video
Servicii de distribuţie de
filme cinematografice şi de
casete video
Servicii de distribuţie de
casete video
Servicii de distribuţie de
filme cinematografice
Servicii de proiectare de filme
cinematografice
Servicii de proiectare de filme
video
Servicii de
televiziune7

922100007
922110007

Servicii de radio7
Servicii de radiodifuziune7

922200007

Servicii de televiziune7

922210007

Servicii de teledifuziune7

92300000

Servicii de divertisment

92310000

Servicii
de
creare
şi
interpretare de opere artistice
şi literare

92311000

Opere de artă

92312000

Servicii artistice

96191

92312100

96191

92312110

96191

92312120

96191

92312130

96191

92312140

radio

şi

922000007

de

Servicii
de
divertisment
prestate de producătorii de
teatru, coruri, ansambluri
muzicale şi orchestre
Servicii
de
divertisment
prestate de producătorii de
teatru
Servicii
de
divertisment
prestate de coruri
Servicii
de
divertisment
prestate
de
ansambluri
muzicale
Servicii
de
divertisment

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

96192

92312200

96192

92312210

96192

92312211

96192

92312212

96192

92312213

96192

92312220

96192
96192

92312230
92312240

96192

92312250

96121,
96122,
9619196195
96194,
96491

92320000

92330000

96194

92331000

96194

92331100

96194

92331200

96491
9619196199
96194
96195

92332000

96195

92342100

96195

92342200

96492

92350000

96492

92351000

96492

92351100

96492

92351200

96492

92352000

96492

92352100

96492

92352200

96499

92360000

92340000
92341000
92342000

Descriere
prestate de orchestre
Servicii prestate de autori,
compozitori, sculptori şi
artişti independenţi
Servicii prestate de autori
Servicii
de
agenţii
redacţionale
Servicii privind pregătirea
manualelor de formare
Servicii prestate de autori în
domeniul tehnicii
Servicii
prestate
de
compozitori
Servicii prestate de sculptori
Servicii prestate de artişti
Servicii prestate de artişti
independenţi
Servicii de gestionare a sălilor
de spectacol
Servicii privind zonele de
recreere
Servicii de bâlci şi de parcuri
de distracţii
Servicii de bâlci
Servicii de parcuri de
distracţii
Servicii de plaje
Servicii privind dansul şi
reprezentaţiile
Servicii de circuri
Servicii de şcoli de dans
Servicii de şcoli de dans de
societate
Servicii de şcoli de dans
modern
Servicii de jocuri de noroc şi
de pariuri
Servicii de jocuri de noroc
Servicii de gestionare a
loteriilor
Servicii de gestionare a
cazinourilor
Servicii de pariuri
Servicii de exploatare a
totalizatoarelor pentru pariuri
Servicii prestate de agenţi de
pariuri
Servicii de pirotehnie

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
9621196290
9631196332
96311,
96312
96311
96312

27

Alte servicii 6 7

Cod CPV
92400000
92500000
92510000
92511000
92512000

96321,
96322

92520000

96321
96321

92521000
92521100

96321

92521200

96321

92521210

96321

92521220

96322

92522000

96322

92522100

96322

92522200

96331,
96332

92530000

96331
96331
96332

92531000
92532000
92533000

96332

92534000

9641196419

92600000

96413

92610000

9641196419

92620000

96411

92621000

96412

92622000

6310163299
63101-

52000000
52100000

Descriere
Servicii de agenţii de presă
Servicii prestate de biblioteci,
arhive, muzee şi alte servicii
culturale
Servicii prestate de biblioteci
şi de arhive
Servicii prestate de biblioteci
Servicii prestate de arhive
Servicii prestate de muzee şi
servicii de conservare a
siturilor şi a monumentelor
istorice
Servicii prestate de muzee
Servicii de expoziţii în muzee
Servicii de conservare a
obiectelor şi a exemplarelor
de expoziţie
Servicii de conservare a
obiectelor de expoziţie
Servicii de conservare a
specimenelor
Servicii de conservare a
siturilor şi a monumentelor
istorice
Servicii de conservare a
siturilor istorice
Servicii de conservare a
monumentelor istorice
Servicii de grădini botanice şi
zoologice şi servicii de
rezervaţii naturale
Servicii de grădini botanice
Servicii de grădini zoologice
Servicii de rezervaţii naturale
Servicii de conservare a
faunei şi a florei sălbatice
Servicii sportive
Servicii de gestionare a
complexelor sportive
Servicii privind activităţile
sportive
Servicii de promovare a
evenimentelor sportive
Servicii de organizare a
evenimentelor sportive
Servicii de vânzare cu
amănuntul
Servicii de vânzare cu

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
63106

Cod CPV

63107

52200000

63231,
63251

52300000

63222

52400000

63245

52500000

63253

52600000

63251,
63252

52700000

63295

52800000

63211

52900000

71310,
71390

60200000

71310

60210000

71310

60220000

74690,
88110,
91260

62400000

88110

62410000

91260

62420000

91260
72140,
72240,
7411074900,
91136
74710,
74720,
74800,
74900,
91136
74710,
74720,
91136
74710,

62430000

Descriere
amănuntul
de
produse
alimentare
Servicii de vânzare cu
amănuntul de băuturi
Servicii de vânzare cu
amănuntul de mobilă
Servicii de vânzare cu
amănuntul de îmbrăcăminte
Servicii de vânzare cu
amănuntul de materiale de
construcţii
Servicii de vânzare cu
amănuntul de imprimate
Servicii de vânzare cu
amănuntul de articole de
birotică
Servicii de vânzare cu
amănuntul
de
produse
horticole
Servicii de vânzare cu
amănuntul
de
produse
medicale
Servicii de transport prin
conducte
Transport
de
produse
petroliere prin conducte
Transport de gaze naturale
prin conducte
Servicii aeriene şi servicii
conexe
Servicii
de
pulverizare
aeriană
Servicii de combatere aeriană
a incendiilor în păduri
Servicii de ajutor aerian

63000000

Servicii anexe şi auxiliare în
domeniul
transportului;
servicii de agenţii de turism

63500000

Servicii de agenţii de turism,
de ghizi turistici şi de
asistenţă turistică

63510000

Servicii de agenţii de turism
şi servicii conexe

63513000

Servicii de informare turistică

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
74720,
91136
7511175119

Cod CPV

64110000

Descriere

Servicii poştale

75119

64111000

75111

64112000

75112

64113000

75113

64114000

75119
75113
88700,
91123

64115000
64116000

Servicii poştale de distribuire
a ziarelor şi a periodicelor
Servicii poştale de distribuire
a corespondenţei
Servicii poştale de distribuire
a coletelor
Servicii de ghişee de oficii
poştale
Închiriere de cutii poştale
Servicii post restant

65000000

Utilităţi publice

88700

65100000

88700
88700

65110000
65111000

88700

65120000

88700

65130000

88700

65200000

88700
88700,
91123

65210000

88700

65310000

88700,
91123

65320000

88700

65400000

88700

65410000

88700
8210182106
82103,
82105

65500000

Distribuţie de apă şi servicii
conexe
Distribuţie de apă
Distribuţie de apă potabilă
Exploatarea staţiei de epurare
a apei
Exploatarea sistemului de
alimentare cu apă
Distribuţie de gaz şi servicii
conexe
Distribuţie de gaz
Distribuţie
de
energie
electrică şi servicii conexe
Distribuţie
de
energie
electrică
Exploatare a instalaţiilor
electrice
Alte surse de alimentare şi de
distribuţie a energiei electrice
Exploatare a unei centrale
electrice
Servicii de citire a contoarelor

70100000

Servicii imobiliare proprii

82103

70111000

82105

70112000

8210382106
82103,
82105

65300000

70110000

70120000
70121000

Servicii
de
promovare
imobiliară
Promovare
de
bunuri
imobiliare rezidenţiale
Promovare
de
bunuri
imobiliare nerezidenţiale
Cumpărare şi vânzare de
bunuri imobiliare
Servicii de vânzare sau de
achiziţionare de imobile

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
82103,
82105
82103,
82105
82104,
82106
82104,
82106
82104,
82106
82104,
82106
82104,
82106
8210382106
82103,
82104
82105,
82106
82101,
82102

Cod CPV
70121100
70121200
70122000
70122100
70122110
70122200
70122210
70123000
70123100
70123200
70130000

82101,
82102

70200000

82101

70210000

82102

70220000

86301,
86302,
86309,
86303
86301
86302,
86303

Servicii de vânzare de teren
Servicii de vânzare de teren
viran
Servicii de achiziţionare de
teren
Servicii de achiziţionare de
teren viran
Vânzare de bunuri imobiliare
Vânzare de bunuri imobiliare
rezidenţiale
Vânzare de bunuri imobiliare
nerezidenţiale
Servicii de închiriere de
bunuri imobiliare proprii
Servicii de închiriere sau de
leasing de bunuri imobiliare
proprii
Servicii de închiriere sau de
leasing
de
proprietăţi
rezidenţiale proprii
Servicii de închiriere sau de
leasing
de
proprietăţi
nerezidenţiale proprii

74122000

Servicii fiscale

74122100

Servicii de consultanţă fiscală
Servicii de pregătire a
declaraţiilor de impozit
Servicii
de
control
al
traficului
Servicii de monitorizare a
traficului

74122200

91260

74321000

91260

74321100

8720187209,
93324,
93329
87202,
93324,
93329
87201

Descriere
Servicii de vânzare de
imobile
Servicii de achiziţionare de
imobile
Servicii de vânzare sau de
achiziţionare de teren

745000006

Servicii de recrutare a forţei
de muncă şi de asigurare de
personal6

745100006

Servicii de
personal6

plasare

de

74513000

Servicii

transfer

al

de

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
8720187209
87203,
87205

Cod CPV
745200006
74521000

87203,
87205

74523000

87206

74524000

87206,
87209
87201

74525000
745300006

8720187209,
87909

74540000

87909

74541000

87909

74542000

87909

74543000

8750187509
8750187509

74810000
74811000

87502

74811100

87504

74811200

87504

74811300

87504

74811310

87504

74811320

87504
87504

74811330
74811340

87505

74812000

87507

74813000

87600

74820000

87600
8790387906,
87909
87903-

74821000

Descriere
angajaţilor
Servicii de asigurare de
personal6
Servicii de asigurare de
personal de birou6
Servicii de asigurare de
personal
comercial
sau
industrial
Servicii de asigurare de
personal de asistenţă medicală
Servicii de asigurare de
personal medical
Servicii de recrutare6
Servicii de gestionare a
personalului, cu excepţia
serviciilor de plasare şi de
asigurare
Servicii de personal şi de
salarizare
Servicii de formare a
personalului
Servicii de perfecţionare a
personalului
Servicii de fotografie şi
servicii conexe
Servicii de fotografie
Servicii
de
fotografie
publicitară
Servicii de fotografie aeriană
Servicii
de
fotografie
specializată
Servicii de fotografie pe
fundul găurii de foraj
Servicii
de
fotografie
submarină
Servicii de microfilmare
Servicii de radiografie
Servicii de developare a
fotografiilor
Servicii de restaurare, de
copiere şi de retuşare a
fotografiilor
Servicii de ambalare şi
servicii conexe
Servicii de ambalare

74830000

Servicii de secretariat
servicii conexe

74831000

Servicii de asistenţă în birou

şi

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
87906,
87909

Cod CPV

87903

74831100

87903
87903
87904
87904
87905
87905

74831110
74831120
74831200
74831210
74831300
74831400

87909

74831500

87909
87909

74831510
74831520

87909

74831530

87909

74831600

87906

74832000

87906

74832100

87907

74840000

87907

74841000

87907

74842000

87907

74843000

87907

74844000

87902

74850000

87902

74851000

87909

74860000

87909

74861000

87909

74872000

87909

74873100

87909

74876000

87909

74877000

9111191340

75000000

91111-

75100000

Descriere

Servicii
de
secretariat
telefonic
Servicii de centrală telefonică
Centre de apel
Servicii de reprografie
Servicii de fotocopiere
Servicii de traducere
Servicii de interpretariat
Servicii de dactilografiere, de
prelucrare de text şi de
tehnoredactare computerizată
Servicii de dactilografiere
Servicii de prelucrare de text
Servicii de tehnoredactare
computerizată
Servicii de clasificare
Servicii de elaborare a listelor
de adrese şi servicii de
expediere
Servicii de expediere
Servicii
de
proiectare
specializată
Servicii
de
decoraţiuni
interioare
Servicii de arhitectură de
interior
Servicii de asistenţă de
proiectare
Servicii de proiectare de
mobilă
Servicii de agenţii de
recuperare
Servicii de taxare
Servicii de organizare de
expoziţii, de târguri şi de
congrese
Servicii de organizare de
seminarii
Servicii de recepţie
Servicii de gestionare a
instalaţiilor
Servicii
de
organizare
economică
Servicii de călătorii de afaceri
Servicii de administraţie
publică, de apărare şi de
asigurări sociale
Servicii de administraţie

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
91340
9111191340

Cod CPV
75110000

91111

75111000

91111
91111
9113191138

75111100
75111200
75112000

9113191137

75112100

9112191124,
91136

75120000

91121

75121000

91122

75122000

91123

75123000

91124

75124000

91136

75125000

9111191340
9111191340
91141

75130000
75131000
75131100

9121091290
9121091230
9121091230
91210
91210
91220

75211200

91230

75211300

91240,
91250
91240
91250
91270,
91280

75200000

Descriere
publică
Servicii de administraţie
generală
Servicii
executive
şi
legislative
Servicii executive
Servicii legislative
Servicii
administrative
privind activităţile comerciale
Servicii
administrative
privind
proiectele
de
dezvoltare
Servicii
agenţii

administrative

de

Servicii administrative în
învăţământ
Servicii administrative în
domeniul sănătăţii
Servicii administrative în
domeniul locuinţelor
Servicii administrative de
recreere,
culturale
şi
religioase
Servicii administrative în
turism
Servicii de asistenţă pentru
guvern
Servicii guvernamentale
Servicii generale de personal
pentru guvern
Prestări de servicii pentru
comunitate

75210000

Afaceri externe şi alte servicii

75211000

Servicii de afaceri externe

75211100
75211110

Servicii diplomatice
Servicii consulare
Servicii de ajutor economic
extern
Servicii de ajutor militar
extern

75220000

Servicii de apărare

75221000
75222000

Servicii de apărare militară
Servicii de apărare civilă

75230000

Servicii de justiţie

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC
91270,
91280

Cod CPV
75231000

91270

75231100

91280

75231200

91280

75231210

91280

75231220

91280
91280

75231230
75231240

9126091290

75240000

91260,
91280,
91290
91260
9126091290
9126091290

Descriere
Servicii judiciare
Servicii administrative în
tribunale
Servicii privind detenţia sau
reabilitarea deţinuţilor
Servicii de încarcerare
Servicii de escortare a
deţinuţilor
Servicii de penitenciar
Servicii de reinserţie socială
Servicii de siguranţă publică
şi de asigurare a ordinii
publice

75241000

Servicii de siguranţă publică

75241100

Servicii de poliţie
Servicii de asigurare a ordinii
publice

75242000
75242100

91270

75242110

91260

75250000

91260

75251000

91260

75251100

91260

75251110

91260

75251120

91260
9131091340
9131091340
91310
91310
91310,
91320

75252000

91310

75313100

91330

75314000

91320

75320000

91340
91340
88300

75330000
75340000
76000000

75300000

Servicii de ordine publică
Servicii
de
executor
judecătoresc
Servicii de pompieri şi de
salvare
Servicii de pompieri
Servicii de stingere a
incendiilor
Servicii de prevenire a
incendiilor
Servicii de combatere a
incendiilor în păduri
Servicii de salvare
Servicii de asigurări sociale
obligatorii

75310000

Servicii de indemnizaţii

75311000
75312000

Indemnizaţii de boală
Indemnizaţii de maternitate

75313000

Indemnizaţii de invaliditate
Indemnizaţii de incapacitate
temporară
Indemnizaţii de şomaj
Programe de pensionare a
funcţionarilor de stat
Alocaţii familiale
Alocaţii pentru copii
Servicii privind industria

Categorie

CPC prov.
Descriere

CPV
Cod CPC

Cod CPV

88300

76100000

88300

76110000

88300

76111000

88300

76120000

88300

76200000

88300

76210000

88300

76211000

88300

76211100

88300

76211200

88300

76300000

88300

76310000

88300
88300
88300

76320000
76330000
76340000

88300

76400000

88300

76410000

88300

76411000

88300

76420000

88300

76430000

88300

76431000

88300

76440000

88300

76450000

88300

76460000

88300
88300
88300

76470000
76480000
76490000

88300

76491000 <