Sunteți pe pagina 1din 7

Subiecte concurs 19 noiembrie 2016

Varianta 2

1. Conform Constituţiei României teritoriul este organizat- sub aspect administrativ astfel;
a. în sate, comune, comune suburbane, oraşe şi judeţe, în condiţiile legii, uneie oraşe sunt
declarate capitale de judeţ
b. în comune* oraşe şi judeţe, în condiţiile legii, unele oraşe sunt declarate municipii
c. în sate, comune, comune suburbane, oraşe şi judeţe, în condiţiile legii se pot înfiinţa
regiuni administrative teritoriale

2. Conform Legii nr. 182 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare răspunderea privind
protecţia informaţiilor clasificate revine:
a. conducătorului autorităţii sau instituţiei publice ori altei persoane juridice deţinătoare de
informaţii, după caz
b. personalului care ţine evidenţa, întocmeşte, păstrează, procesează, multiplică,
manipulează, transportă, transmit şi distrug informaţiile clasificate
c. şefului Autorităţii Desemnate de %ecuritate şi directorului Serviciului Român de
Informaţii

3. Conform O.U.G. nr. 30 / 2007 cu modificările şi completările ulterioare personalul Ministerului


Afacerilor Interne se compune din:
a. poliţişti, poliţişti de frontieră, jandarmi, pompieri, cadre militare în activitate, personal
civil şi soldaţi şi gradaţi voluntari
b. funcţionari publici cu statut special, pompieri şi jandarmi, personal contractual, precum şi
soldaţi şi gradaţi voluntari
c. funcţionari publici, poliţişti - funcţionari publici cu statut special, cadre militare în
activitate, personal contractual, precum şi soldaţi şi gradaţi voluntari

4. Conform O.U.G. nr. 104 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare una din atribuţii
generale ale Poliţiei de Frontieră Română este:
a. execută supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi
combate migraţia ilegală şi criminalitatea transfrontalieră în zona de competenţă, precum
şi orice altă încălcare a regimului juridic al frontierei de stal
b. realizează strategii în domeniul afacerilor interne, ordinii şi siguranţei publice 5n numele
MAI şi elaborează programe de reformă instituţională
c. reglementează regimul juridic al străinilor, al solicitanţilor de azil şi al persoanelor care au
dobândit o formă de protecţie în România

5. Conform O.U.G. nr. 105 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare, frontiera de stat se
stabileşte:
a. prin hotărâri ale guvernului pentru punerea în aplicare a tratatelor internaţionale,
convenţiilor sau înţelegerilor încheiate de statul român cu statele vecine
b. prin lege, în conformitate cu prevederile tratatelor internaţionale, convenţiilor sau
înţelegerilor încheiate de statul român cu statele vecine
c. prin lege, hotărâri ale guvernului, hotărâri ale Curţii Europene de Justiţie precum şi în
baza convenţiilor sau înţelegerilor încheiate de statul român cu statele vecine

1
a

6. Conform H.G nr. 445 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare staţionarea persoanelor,
mijloacelor de transport, a mărfurilor şi ailor bunuri în zona de tranzit după efectuarea controlului
de frontieră
a. este permisă doar pentru perioade scurte de timp
b. este permisă doar pe timp de zi
c. este interzisă

7. Conform Regulamentului UE 2016 / 399, resortisanţii ţărilor terţe care sunt membri ai familiei
unui cetăţean al Uniunii, care îşi exercită dreptul la liberă circulaţie, cărora li se aplică Directiva
2004/3 8/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, pot folosi:
a. doar culoarele indicate cu panoul „toate paşapoartele" şi „fără viză"
b. doar culoarele indicate cu panourile „UE, SEE, CH" şi „toate paşapoartele"
c. culoarele indicate cu panourile „UE, SEE, CH", „toate paşapoartele" şi „fară viză"

8. Conform Regulamentului UE 2016 / 399, verificările amănunţite la ieşire cuprind una din
următoarele activităţi:
a. verificarea dacă resortisantul ţării terţe în cauză dispune de mijloace de subzistenţă
suficiente pentru durata şi scopul şederii, pentru întoarcerea In ţara de origine sau pentru
tranzitul către o ţară terţă în care ad&iisia sa este garantată sau dacă este în măsură să
dobândească legal respectivele mijloace
b. verificarea dacă resortisantul ţării terţe deţine un document valabil pentru a trece frontiera
c. verificarea punctelor de plecare şi de destinaţie a resortisantului ţării terţe în cauză,
precum şi a scopului şederii prevăzute şi, după caz, verificarea documentelor justificative
corespunzătoare

9. Conform Regulamentului UE 2016 / 399, codurile de securitate ale ştampilelor se modifică la


intervale regulate, care nu depăşesc:
a. o lună
b. 90 de zile
c. 180 de zile

10. Conform O.U.G. nr. 194 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare sintagma "drept de
şedere temporară" este definită ca fiind:
a. dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă de maxim 6 luni, în
condiţiile legii
b. dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă determinată, în
condiţiile legii
c. dreptul străinului de a rămâne pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 1 an, în
condiţiile legii

11. Conform O.U.G. nr. 194 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare sintagma "interdicţia de
intrare" este definită ca fiind:
a. decizia sau orice alt act de natură administrativă sau judiciară prin care se interzice
intrarea şi şederea pe teritoriul României pentru o perioadă determinată
b. hotărârea unei instanţe de a anula dreptul de intrare şi şedere pe teritoriul României
c. act de natură judiciară de interzicere a dreptului străinului de a intra în România pentru o
perioadă de maxim 3 ani

2
12. Conform O.G. nr. 2 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare termenul de prescriere al
aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale este :
a. 3 luni de la săvârşirea faptei
b. 6 luni de la săvârşirea faptei
c. 12 luni de la săvârşirea faptei

13. Conform O.U.G. nr. 105 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare vânătoarea de-a lungul
frontierei de stat pe adâncimea de 500 metri de la iaşia de protecţie a frontierei de stat către
interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă,
pentru animalele de pradă este :
a. admisă ziua şi noaptea în faşia de protecţie a frontierei de stat, pe baza hotărârilor
consiliilor judeţene şi cu avizul prealabil ai şefului sectorului poliţiei de frontieră
b. admisă numai ziua şi numai de la faşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe
baza hotărârilor consiliilor locale şi cu avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de
frontieră
c. admisă de la faşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor
consiliilor locale şi cu aprobarea prealabilă a inspectorului şef

14. Conform O.U.G. nr. 194 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare organele poliţiei de
frontieră pot să nu permită intrarea străinilor pe teritoriul statului român şi în următoarea situaţie:
a. suferă de boli cronice foarte grave care pot pune în pericol sănătatea publică
b. vin din ţări cunoscute cu focare epidemiologice şi nu prezintă la frontieră aviz sanitar
privind starea sănătăţii
c. suferă de maladii care pot pune în pericol grav sănătatea publică, stabilite prin ordin al
ministrului sănătăţii

15. Conform Legii nr, 122 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare toate datele şi informaţiile
referitoare la cererea de azil sunt
a. confidenţiale
b. secrete de serviciu
c. publice

16. Conform Legii nr. 360 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare încălcarea de către poliţist,
cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu angajează:
a. răspunderea sa administrativă, disciplinară, contravenţională sau penală după caz
b. răspunderea sa disciplinară, contravenţională sau penală, după caz
c. răspunderea sa disciplinară, materială, civilă sau penală, după caz

17. Conform Codului Penal prin teritoriul României se înţelege :


a. suprafaţa cuprinsă între frontiere care include marea teritorială, zona contiguă şi zona
economică exclusivă
b. întinderea de pământ, marea teritorială şi apele cu solul, subsolul şi spaţiul aerian,
cuprinse între frontierele de stat
c. suprafaţa de pământ cu bogăţiile solului şi subsolului cuprinse între frontierele de stat
inclusiv, apele de frontieră

3
18. Conform O.U.G. nr. 105 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare deschiderea de noi
puncte de trecere sau închiderea temporara ori definitiva a celor existente se face:
a. prin hotărâre a Guvernului
b. prin decizia primului ministru al Guvernului României
c. prin ordinul ministrului afacerilor interne

19. Conform Legii nr. 122 / 2006 cu modificările şi completările ulterioare permisul de şedere se
eliberează persoanelor cărora li s-a recunoscut statutul de refugiat de îndată ce este posibil după
acordarea protecţiei internaţionale în România pentru:
a. 3 ani
b. 5 ani
c. 10 ani

20. Conform Codului Penal uzurparea de calităţi oficiale constă în :


a. folosirea fară drept a calităţi oficiale care implică autoritatea administrativă, executivă,
judecătorească, urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate
b. folosirea fară drept a unei calităţi oficiale care implică exerciţiul autorităţii de stat, însoţită
sau urmată de îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate
c. folosirea fară drept a unei calităţi oficiale de funcţionar public, însoţită sau urmată de
îndeplinirea vreunui act legat de acea calitate

21. Conform O.U.G, nr. 104 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare, când ia cunoştinţă de
existenţa unei infracţiuni flagrante poliţistul de frontieră este obligat să:
a. intervină numai în timpul orelor de program şi conform atribuţiilor de serviciu
b. intervină şi în afara orelor de program, numai în limitele competenţelor sale şi în baza
atribuţiilor de serviciu
c. intervină şi în afară orelor de program, a atribuţiilor de serviciu şi a competenţei sale,
pentru încheierea actelor prevăzute în Codul de procedură penală

22. Conform Codului de Procedură Penală procesul verbal trebuie semnat:


a. pe fiecare pagină de către persoanele care au fost nominalizate în procesul verbal
b. pe fiecare pagină de către cel care îl încheie, de către persoanele care au fost prezente la
întocmirea sa şi de către persoanele la care se referă procesul verbal
c. la sfârşit de către cel care îl încheie, de către persoanele care au fost prezente la întocmirea
sa şi de către persoanele la care se referă procesul verbal

23. Conform O.G. nr. 2 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare, caracterul contravenţional al
faptei este înlăturat în cazul:
a. legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit,
iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă
are legătura cu fapta săvârşită
b. legitimei apărări, constrângerii fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, stării
de beţie voluntară, erorii de fapt, infirmităţii, dacă are legătura cu fapta săvârşită
c. legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii fizice sau psihice, iresponsabilităţii,
intoxicaţiei, erorii de fapt, dacă are legătura cu fapta săvârşită

4
24. Conform Codului Penal suni cauze neimputabile:
a. constrângerea fizică, morală, minoritatea făptui torul ui, necunoaşterea legii,
iresponsabilitatea, beţia, eroarea, cazul fortuit
b. constrângerea fizică, morală, starea de minoritate, necunoaşterea legii, intoxicaţia, eroarea,
cazul fortuit
c. constrângerea 11 zică, morală, minoritatea făptuitorului, excesul neimputabii,
iresponsabilitatea, intoxicaţia, eroarea, cazul fortuit

25. Conform Legii nr. 360 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare poliţistul încadrat direct
sau transferat trebuie să urmeze un curs pentru iniţierea în carieră în instituţiile de formare
profesională ale Ministerului Afacerilor Interne
a. în primul an de activitate
b. la ordinul inspectorului general al LG.P.F.
c. după încheierea perioadei de tutelă

26. Conform H.G. nr. 991 / 2005 principiile care guvernează conduita profesională a poliţistului sunt
următoarele:
a. legalitatea, egalitatea, demnitatea, nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi datoria de
exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului personal, profesionalismul
confidenţialitatea, respectul de sine, integritatea fizică, independenţa operaţională,
loialitatea
b. legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi
datoria de exprimare, oportunitatea, prioritatea interesului personal, profesionalismul
confidenţialitatea, munca în echipă, respectul, integritatea fizică, independenţa
operaţională
c. legalitatea, egalitatea, imparţialitatea şi nediscriminarea, transparenţa, capacitatea şi
datoria de exprimare, disponibilitatea, prioritatea interesului public, profesionalismul
confidenţialitatea, respectul, integritatea morală, independenţa operaţională, loialitatea

27. Conform Legii nr. 182 / 2002 cu modificările şi completările ulterioare sintagma "informaţii
secrete de stat" se defineşte astfel:
a. informaţiile care privesc securitatea naţională, prin a căror divulgare se pot prejudicia
siguranţa naţională şi apărarea tarii
# b. informaţiile a căror divulgare este de natura să cauzeze prejudicii unei persoane fizice sau
juridice
c. documente / date a căror divulgare este de natură să producă daune excepţionale autorităţii
publice

28. Conform H.G. nr. 585 / 2002 termenele de clasificare a informaţiilor secrete de stat, pe niveluri de
secretizare, cu excepţia cazului când acestea necesita o protecţie mai îndelungata, sunt de până la:
a. 100 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret de importanţa deosebită, 50 de ani
pentru informaţiile clasificate strict secret, 20 de ani pentru informaţiile clasificate secret,
10 pentru informaţiile secrete de serviciu
b. 100 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret de importanţa deosebită, 50 de ani
pentru informaţiile clasificate strict secret, 30 de ani pentru informaţiile clasificate secret
c. ] 00 de ani pentru informaţiile clasificate strict secret de importanţa deosebită, 75 de ani
pentru informaţiile clasificate strict secret, 25 de ani pentru informaţiile clasificate secret,
10 pentru informaţiile secrete de serviciu

5
29. Conform Legii nr. 677 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare transferul de date este
întotdeauna permis în una din situaţiile menţionate mai jos:
a. când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum apărarea naţională,
ordinea publică sau siguranţa naţională, pentru buna deslaşurare a procesului penal- ori
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele să
fie prelucrate în legătură cu acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar
b. când este necesar pentru satisfacerea unui interes public major, precum protejarea
proprietăţii private şi imaginii persoanei vizate, pentru buna desfăşurare a procesului penal
ori pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele
să fie prelucrate în legătură cu acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar
c. când este necesar pentru satisfacerea unui interes legitim al operatorului, precum
protejarea proprietăţii private, pentru buna desfăşurare a procesului penal, civil sau
administrativ ori pentru constatarea unui drept în justiţie, cu condiţia ca datele să fie
prelucrate în legătură cu acest scop şi nu mai mult timp decât este necesar

30. Conform O.U.G. nr. 104 / 2001 cu modificările şi completările ulterioare expresia "poliţist de
frontieră" are următoarea semni ficaţie:
a. funcţionarul public cu statut special, <?âre poarta uniformă, armament şi exercită atribuţiile
stabilite prin lege unităţii Poliţiei de Frontieră din care face parte
b. funcţionarul public cu statut special, înarmat, care poarta uniformă şi îndeplineşte
obligaţiile şi beneficiază de drepturile ce revin Poliţiei de Frontieră în cadrul Agenţiei de
Frontieră europene
c. funcţionarul public cu statut special, înarmat, care poartă, de regula, uniformă şi exercită
atribuţiile stabilite prin lege în sarcina Poliţiei de Frontieră Române

6
GriSa corectare test scris concurs 19 noiembrie 2016

Varianta 2

1 B
2 A
3 C
4 Ai
5 B
6 C
7 €
8 B
9 A
10 B
11 A
12 B
13 B
14 C
15 A
16 C
17 B
18 A
19 A
20 B
21 C
22 B
23 A
24 C
25 A
26 C
27 . A
28 B
29 A
30 C

S-ar putea să vă placă și