Sunteți pe pagina 1din 13

TEST PE BUNE MUHAHA

1.Conform Legii 360/2002 procedura cercetării disciplinare a polițiștilor are la


bază principiile:
a.prioritatea interesului public
b.disponibilitatea
c. prezumția de nevinovăție
2. Membrii comisiilor de inventariere au ca obligație:
a) să stabilească dacă bunurile materiale îndeplinesc condițiile legale pentru a fi
scoase din funcțiune, declasate și casate
b) să stabilească valoarea bunurilor inventariate indiferent dacă sunt pagube sau nu
c) să efectueze inventarierea doar în cadrul unității pe care le au în gestiune
3.Potrivit Legii 544/2001, au dreptul să solicite și să obțină de la autoritățiile și
instituțiile publice informații de interes public?
a.orice persoană fizică sau juridică
b. organizațiile guvernamentale și non-guvernamentale
c. persoanele fizice
4. Conform Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitilor poate deține o
armă :
a) Orice persoană fizică sau juridică care îndeplinește condițiile prevăzute de lege
are dreptul să dețină la domiciliul, reședința, sediul sau punctul de lucru arme și
muniții.
b) Persoanele fizice,juridice organizațiile non-guvernamentale, agenții de pază,
gardă de corp.
c) Orice persoană fizică care are cetățenie română și domiciliu în România
5.Polițistul care lucrează în cadrul IPJ-urilor are competență:
a. pe raza județului unde lucrează
b. generală
c. specifică
6.Conform legii 360/2002 polițistul are dreptul la :
a.să candideze pentru funcții în cadrul autorităților publice locale
b.la decontarea cheltuielilor de transport în condițiile legii
c. să poarte armamentul din dotare sau achiziționat personal
7. Potrivit Codului de etică și deontologie polițistul are obligația de a-și face
cunoscută identitatea în legătură cu îndatoririle profesionale ce îi revin?
a. doar dacă consideră necesar
b.nu
c. da
8.Având în vedere prevederile Legii 360/2002 dacă polițistul se află sub efectul
unei sancțiuni disciplinare acesta va fi recompensat cu prioritate prin:
a. arme albe sau de foc, pentru acte de eroism, curaj deosebit, devotament și
pentru merite deosebite în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și misiuni
b.ridicarea sancțiunii disciplinare.
c. premii în bani, bilete de odihnă pentru activitatea profesională, în
condițiile legii.
9.Conform Legii 218/2002, Poliția Română are următoarea structură:
a.Inspectoratul General al Poliției Române, unități teritoriale aflate în
subordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de
poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție, instituții de
învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului, alte unități
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției, înființate potrivit legii.
b. Inspectoratul General al Poliției Române, unități teritoriale aflate în
subordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de
poliție a Municipiului București, direcții,inspectoratele județene de poliție,servicii,
instituții de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului, alte
unități necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției, înființate potrivit
legii.
c. Inspectoratul General al Poliției Române, unități teritoriale aflate în
subordonarea Inspectoratului General al Poliției Române, Direcția generală de
poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție, instituții de
învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului, alte unități
necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice poliției.
10.Cine semneză răspunsul către petiționar conform prevederilor OG 27/2002?
a.Conducătorul autorității sau instituției publice ori persoana împuternicită
de acesta și de șeful compartimentului care a soluționat petiția
b. Persoana care a soluționat petiția.
c. Conducătorul autorității sau instituției publice ori persoana împuternicită
de acesta
11.Conform OG 27/2002 care este termenul maxim legal pentru redirecționarea
petițiilor greșit îndreptate?
a. 5 zile
b. 10 de zile
c. 45 de zile
12.Conform Legii 544/2001 informațiile de interes public solicitate verbal de către
mijloacele de informare în masă vor fi comunicate:
a. de regulă, imediat sau cel mult în 24 de ore
b.în 5 zile
c.în termen de 30 de zile
13. Conform Legii 360/2002 polițistului îi este interzis în orice împrejurare:
a. să redacteze, să imprime sau să difuzeze materiale ori publicații
b.să colecteze sume de bani de la persoane fizice sau juridice
c.să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să
desfășoare propagandă în favoarea acestora.
14. Potrivit Ordinului 485/2008 interdicțiile generale pe timpul tragerii sunt:
a. îndreptarea armei asupra oamenilor sau în orice direcție.
b. accesul altor persoane pe aliniamentul de tragere
c. apropierea, fără comandă, de armamentul lăsat pe aliniamentul de tragere.
15. Conform Ordinului 485/2008 personalul de serviciu în poligon este:
a. ofițerul de serviciu în poligon, ajutorul ofițerului de serviciu în poligon
după caz, șeful serviciului de pază, dacă este cazul, personalul pentru pază compus
din posturi fixer sau patrule care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon,
aprobate de șeful/comandantul unității/garnizoanei, observatori, medic/asistent
medical, armurier sau pirotehnist autorizat, șeful punctului de aprovizionare cu
muniție și 1-2 distribuitori de muniție, șeful echipei de asanare a poligonului.
b. ofițerul de serviciu în poligon, ajutorul ofițerului de serviciu în poligon
după caz, șeful serviciului de pază, dacă este cazul, personalul pentru pază compus
din posturi fixer sau patrule care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon,
aprobate de șeful/comandantul unității/garnizoanei, observatori, medic/asistent
medical, armurier sau pirotehnist autorizat, șeful punctului de aprovizionare cu
muniție și 1-2 distribuitori de muniție, șeful echipei de asanare a poligonului, alte
persoane necesare desfășurării tragerii.
c. ofițerul de serviciu în poligon, ajutorul ofițerului de serviciu în poligon
după caz, șeful serviciului de pază, dacă este cazul, personalul pentru pază compus
din posturi fixer sau patrule care se dispun potrivit schemei fiecărui poligon,
aprobate de șeful/comandantul unității/garnizoanei, medic/asistent medical,
armurier sau pirotehnist autorizat, șeful punctului de aprovizionare cu muniție și 1-
2 distribuitori de muniție, șeful echipei de asanare a poligonului.
16.Conform HG 991/2005 codul de etică și deontologie, un principiu care
guvernează conduita profesională a polițistului este:
a. independența operațională
b.tenacitatea
c.desfășurarea activității fără imixtiunea altor persoane
17.Conform HG 585/2002 termenul de păstrare al informațiilor strict secret de
importanță deosebită este de:
a. 30 de ani
b.50 de ani
c. 100 de ani
18. Conform HG 585/2002 informațiile clasificate se declasifică dacă:
a. a fost atribuit o altă clasă de secretizare
b. când nu mai există interes pentru clasificarea acestora
c. clasa sau nivelul de secretizare a fost atribuit de către o persoană
neîmputernicită de lege
19.Potrivit Instrucțiunilor nr 167/2009 mijloacele fixe pot fi scoase din funcțiune
dacă potrivit legii au durata de utilizare îndeplinită și numai dacă îndeplinesc una
din condițiile:
a.costul reparației depășește 60% din valoarea reabilitării
b. au devenit excedentare ca urmare a depășirii necesarului prevăzut în
tabelele sau normele de înzestrare sau nu mai sunt necesare unităților.
c. când nu mai pot fi folosite
20.Casarea bunurilor materiale, altele decât cele fixe se propun pentru declasare și
casare dacă îndeplinesc condițiia:
a)a fost interzisă utilizarea în procesul de instrucție fiind declarate periculoase
b) au devenit excedentare
c) nimeni nu mai vrea să le folosească
21. Conform Legii 360/2002 polițistul este obligat să:
a.să acorde sprijin colegilor în executarea unor activități ce exced atribuțiilor
de serviciu
b. să asigure informarea corectă a cetățenilor asupra noutăților ce apar pe
raza de competență, referitoare la politicile aplicate de către autoritățile publice
locale.
c. să aibă o conduită corectă , să nu abuzeze de calitatea oficială și sa nu
compromită prin activitatea sa publică ori privată, prestigiul funcției sau al
instituției din care face parte.
22.În cazul pierderii unei arme deținătorul acesteia este obligat să:
a) Să anunțe, în termen de 3 zile să anunțe cel mai apropriat organ de poliție despre
dispariția acesteia
b)Să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de
poliție
c) Să facă cerere pentru eliberarea unei autorizații pentru cumpărarea unei noi
arme.
23. Nivelele de clasificare sunt:
a) Secret, secret de stat
b) Secret de serviciu, secret ,strict secret , strict secret de importanță
deosebită
c) Secret de stat, secret, strict secret de importanță deosebită

24. Conform Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitilor arma de apărare
și pază poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea
condiției:
a)trebuie să fie asigurată și cu glonț pe țeavă
b) trebuie să stea în permanență introdusă în toc și ascunsă vederii, cu excepția
situațiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o utilizeze
c) să nu prezinte urme de rugină sau zgârieturi care pot afecta buna funcționare a
armei.
25. În cazul efectuării uzului de armă cel care a făcut uz de armă are obligația:
a) să acționeze imediat pentru a se acorda primul ajutor și asistență medicală
persoanelor rănite
b) să anunțe imediat poliția doar dacă victima a decedat.
c) nu este obligat să anunțe poliția în cazul în cazul în care nu au rezultat victime
sau pagube materiale.
26. Dreptul de port și folosire a armelor letale se anulează în situația:
a) a pierdut armele înscrise în permisul de armă sau acestea i-au fost sustrase în
împrejurări care îi sunt imputabile.
b) dreptul de port și folosire a armelor a fost prescris
c)împlinește vârsta de 80 de ani
27. Numerele de înregistrare au formatul:
a) grupul de litere MAI urmat de 5 cifre
b) grupul de litere MAI urmat de 5 cifre prima cifră fiind diferită de cifra 0
c) grupul de litere MAI urmat de 5 cifre dar în alcătuirea numărului nu poate avea
cifra 0
28.Armurierii au ca obligație:
a) să anunțe șeful ierarhic dacă constată că arma a fost folosită necorespunzător
b) să prezinte la control organelor de poliție abilitate documentele de efectuare a
operațiunilor cu arme, piese și muniții, precum și documentele în baza cărora au
vândut armele
c)să efectueze operațiuni de tragere cu armele pe care le-au reparat înaintea
înapoierii către titularul care le-a adus pentru reparat.
29.Persoanele străine care au domiciliul, rezidența în România pot procura arme
letale?
a) da
b)nu
c) nu este specificat
30.Valabilitatea pașaportului european pentru arme de foc este de :
a) 5 ani
b) 3 ani cu posibilitate de a fi prelungit încă 3 ani
c)5 ani cu posibilitate de a fi prelungit încă 5 ani
31.Ce reprezintă inventarierea?
a) Inventarierea reprezintă ansamblul operațiunilor de inventarierea a tuturor
elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii
precum și a bunurilor materiale aparținând Inspectoratului General al Poliției
Române.
b) Inventarierea reprezintă operațiunile de verificare ale activului patrimonial pe
care îl are în administrare Ministerul Afacerilor Interne
c) Inventarierea reprezintă ansamblul operațiunilor prin care se constată existența
tuturor elementelor patrimoniale, cantitativ-valoric sau numai valoric,după caz, la
data la care aceasta se efectuează
32. Inventarierea generală a elementelor patrimoniale se execută:
a) cel puțin o dată pe an
b) cel puțin o dată pe semestru
c) în perioada 1oct-31 dec
33.Conform Legii 360/2002 sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate polițiștilor
sunt:
a.trecerea într-o funcție inferioară pentru o perioadă de 1-3 luni
b.mustrarea scrisă
c.amânarea promovării în grade profesionale sau funcții superioare pe o perioadă
de 1-5 ani

34. În cazul în care s-a anulat dreptul de deținere respectiv port și folosire a
armelor neletale titularul este obligat:
a) să vândă armele la o persoană care deține acest drept.
b) să facă dovada faptului că a depus armele la un armurier autorizat.
c)să depoziteze arma într-o cutie metalică prevăzută cu 2 încuietori sigure și să
predea cheile la un armurier autorizat până va dobândi din nou dreptul de deținere
respectiv port și folosire a armelor neletale.
35.Dotarea unităților cu mijloace de transport se poate realiza în următoarele
moduri:
a) preluarea prin comodat
b)prin preluarea autovehiculelor abandonate
c) printr-o înțelegere între două instituții publice
36. Se poate solicita scoaterea din înzestrare a autovehiculelor se poate realiza prin
îndeplinirea :
a) au devenit atipice
b) valoarea reparației depășește 60% din preț
c) au devenit nefolositoare nevoilor Ministerului Afacerilor Interne.
37. Ce inscripții pot avea autovehiculele din dotarea MAI:
a) mesaje, sloganuri, numeori ate forme de promovare a imaginii unor persoane
sau de propagandă politică ori comercială
b) mesaje care să instige la acțiuni ilicite
c) mesaje ce aparțin persoanelor juridice/organismelor ori sunt impuse prin
proiecte/programele guvernamentale regionale sau locale, prin intermediul cărora
au fost achiziționate
38. Clădirile și terenurile se inventariază prin:
a)identificarea lor potrivit titlurilor de proprietate sau pe baza documentelor care
atestă luarea în administrare și a evidenței de cadastru
b) prin verificarea lor directă și cu specialiști în domeniu
c) pe baza documentelor și informațiilor deținute la nivelul unitățiilor de poliție
care le au în gestiune.
39.Conducătorii auto au obligația:
a) să solicite persoanei care a folosit autovehiculul să confirme prin semnătură
efectuarea cursei și exactitatea datelor
b) să verifice dacă autovehiculul este funcțional
c) să efectueze curse cel puțin o dată pe săptămână pentru prevenire uzurii
premature a autovehiculului.
40.Alimentarea unui tip de carburant superior celui stabilit de unitate și menționat
în foaia de parcurs atrage:
a) răspunderea disciplinară
b) răspunderea materială
c) răspunderea contravențională
41.Să fie respectuos, cuviincios și corect față de șefi,colegi sau subalterni este:
a) Restrângerea unor drepturi sau obligații
b) O obligație
c) O îndatorire
42.Folosirea forței altfel decât în condițiile legii atrage răspunderea:
a) Materială
b) Juridică
c) Penală
43.În cazul în care polițistul ia la cunoștiință despre săvârșirea unei fapte de
corupție are:
a) Un drept
b) O obligație
c) O îndatorire
44.Polițiștii se pot asocia și pot constituii asociații cu caracter
profesional,umanitar cu respectarea atribuțiunilor de serviciu?
a) Da
b) Nu
c) Nu este specificat în lege
45.Întârzierea în mod repetat la locul de muncă este :
a) O abatere disciplinară
b) O abatere penală
c) O abatere materială
46.Mustrarea scrisă a polițistului are caracter:
a) administrativ-preventiv
b) sancționatoriu
c) provizoriu
47.Termenul de 1 an de la data săvârșirii abaterii disciplinare este termen de:
a) decădere
b) prescripție
c) anulare
48.după terminarea procedurii disciplinare șeful poate lua masura:
a) sesizarea procurorului competent
b) aplicarea unei sancțiuni materiale
c) restituirea motivată a dosarului pentru completarea cercetării disciplinare
49. O condiție conform Legii 295/2004 privind regimul armelor si munitilor pentru
acordarea autorizației de procurare a armelor letale este:
a) Să dețină certificat de colecționar, de la Institutul Colecționarilor.
b) nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 3 ani arme letale sau arme
neletale supuse autorizării, din motive imputabile lor, procurate în condițiile
prezentei legi
c) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranța națională, viața și
integritatea corporală a persoanelor, conform datelor și informațiilor existente la
organele competente

50.O măsură prin care se asigură protecția informațiilor clasificate este:


a) Protecția financiară
b) Protecția contravențională
c) Protectia surselor generatoare de informații
51. Potrivit Legii 544/2001 în cazul în care solicitarea de informații de interes
public implică efectuarea de copii, costul acestora vor fi suportate de :
a) autoritatea sau instituția publică care le deține
b) autoritățile publice locale
c)solicitant în condițiile legii
52. Polițistul este obligat să intervină în afara orelor de program conform Legii
218/2002 ?:
a) nu, doar în timpul programului este obligat să intervină
b) da, doar în cazul în care constată o contravenție
c)da, când ia la cunoștință despre existența unei infracțiuni flagrante
53.Conform Legii 218/2002 numărul secțiilor de poliție din cadrul Direcției
Generale a Municipiului București se stabilește în funcție de întinderea teritoriului
nr de locuitori:
a) prin dispoziția inpectorului general
b) prin dispoziția ministrului afacerilor interne
c) prin dispoziția directorului general al Direcției Generale a Municipiului
București
54. Conform ordinului 485/2008 trăgătorul se apreciază cu calificativul
necorespunzător dacă:
a. lăsarea armamentului pe aliniamentul de tragere sau în alte locuri din
poligon, fără ordinul șefului sectorului de tragere
b. este găsit cu cartuș pe țeavă la controlul armamentului
c. trage în ținte aflate pe direcția altui trăgător cu acordul conducătorului
tragerii
55. Un principiu în achizițiile publice este:
a) asumarea răspunderii
b) organizarea unui concurs
c) organizarea unei licitații
56.În cazul angajării raspunderii materiale personalul MAI este obligat:
a) să repare prejudiciul
b) să prevină faptele prin care se poate angaja răspunderea materială
c) să repare prejudiciul efectiv produs dar nu și foloasele nerealizate de unitate
57.Cine este competent să constate existența pagubelor:
a) ministrul afacerilor interne pentru cadrul structurilor aparatului central al MAI
b) lucrătorii cu atribuții pe linia circulației rutiere
c) lucrătorii cu atribuții pe linia transporturilor feroviare
58.Pentru recuperarea pagubelor produse MAI sunt titluri executorii:
a) decizia de imputare
b) angajamentul de plată
c) decizia de imputare și angajamentul de plată
59.Măsurile ce decurg din aplicarea Legii 182/2002 privind protecția informațiilor
clasificate sunt destinate:
a) prevenirii accesul neautorizat la informațiile clasificate
b) elaborării de proceduri specifice în domeniu
c) înființării de locuri de muncă specilalizate
60.Nepromovarea unuia dintre testele/verificările periodice privind conducerea
autovehiculelor din administrarea MAI atrage:
a) răspunderea disciplinară
b) pierderea drreptului de a conduce autovehicule din administrarea MAI
c) suspendarea permisului de conducere

S-ar putea să vă placă și