Sunteți pe pagina 1din 2

1.Ce prevede articolul 1 din Constitu ia Romniei?

a) Defini ia Statului Romn.


b) Drepturile omului.
c) Obliga iile Pre edintelui.
2.Care din umrtoarele sunt principii care stau la baa e!ercitrii func iei publice?
a) legalitate" impartialitate si obiectivitate# transparen " eficienta si eficacitate" stabilitate
in e!ercitarea functiei publice
b) responsabilitate" in conformitate cu prevederile legale" orientare catre cetatean"
subordonare ierar$ica
c) respectarea drepturilor omului" interesul privat" profesionalism i corectitudine.
3.Care din urmtoarele repreint condi ii pe care trebuie s le %ndeplineasc o persoan
pentru ocuparea unei func ii publice?
a) are cetatenia romana si domiciliul in Romania" cunoaste limba romana" scris si vorbit"
are varsta de minimum 1& ani impliniti.
b) are cet enia romn i reiden a %n Romnia" cunoa te limba romn scris i vorbit"
are vrsta minim de 1& ani ne%nplini i.
c) nu a fost destituita dintr'o functie publica sau nu i'a incetat contractul individual de
munca pentru motive disciplinare in ultimii ( ani" nu a desfasurat activitate de politie
politica" astfel cum este definita prin lege.
4.Ce repreint func ia public %n sensul )egii nr.1&&" privind statutul func ionarilor
publici?
a) ansamblul atribu iilor responsabilit*ilor stabilite de autoritatea +gen iei ,a ionale a
-unc ionarilor Publici" %n temeiul legii i %n scopul realirii competen*elor sale#
b) ansamblul atribu*iilor .i responsabilit*ilor stabilite de autoritateasau institu*ia public"
%n temeiul legii" %n scopul realirii competen*elor sale#
c) ansamblul atributiilor si responsabilitatilor" stabilite in temeiul legii" in scopul realiarii
prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala" administratia
publica locala si autoritatile administrative autonome.
5.Cum se clasific func iile publice?
a) functii publice generale si functii publice specifice#
b) functii publice din clasa /" functii publice din clasa a //'a" functii publice din clasa a
///'a#
c) functii publice de stat" functii publice teritoriale si functii publice locale.
6.Ce repreint asigurarea egalit ii de tratament a cet*enilor %n fa*a autorit*ilor .i
institu*iilor publice?
a)principiu conform cruia cet enii au dreptul la tratamente egale in raport cu
functionarii publici#
b) principu conform cruia func ionarii publici au %ndatorirea de a aplica regimuri
0uridice diferite %n situa ii identice sau similare.
c) principiu conform cruia func*ionarii publici au %ndatorirea de a aplica acela.i
regim 0uridic %n situa*ii identice sau similare#
7.Care este defini ia sintagmei ""informa ie de interes public1 %n sensul legii nr.(?
a)orice informa*ie care prive.te activit*ile sau care reult din activit*ile unei autorit*i
publice ori institu*ii publice" indiferent de suportul ei#
b)orice informa ie important care necesit viualiarea sa de ctre cet eni.
c)orice informa ie care prive te activit ile 0uridice ale cet enilor .
8.Ce atribu ii are +gen ia ,a ional a -unc ionarilor Publici?
a) urmre.te aplicarea .i respectarea" %n cadrul autorit*ilor .i institu*iilor publice"
aprevederilor preentului cod de conduit#
b) elaborea studii .i analie privind respectarea prevederilor preentului cod
deconduit#
c) colaborea cu organia*iile neguvernamentale care au ca scop promovarea .iaprarea
intereselor legitime ale cet*enilor %n rela*ia cu func*ionarii publici.
9. 2ncetarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici se face prin act
administrativ al persoanei care are competenta legala de numire in functia publica si are
loc in urmatoarele conditii3
a) de drept#
b) prin acordul partilor" consemnat in scris#
c) prin eliberare din functia publica#
d) prin destituire din functia publica#
e) prin demisie.
10.Se poate dispune dispune destituirea din functia publica in conditiile legii in
urmtoarele cauri3
a) pentru savarsirea repetata a unor abateri disciplinare sau a unei abateri disciplinare care
a avut consecinte grave#
b) daca s'a ivit un motiv legal de incompatibilitate" iar functionarul public nu actioneaa
pentru incetarea acestuia intr'un termen de 14 ile calendaristice de la data intervenirii
caului de incompatibilitate.
c) dac %mpotriva unui func ionar public s'a depus o plngere penal.